Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla"

Transkript

1 (146) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Rådrummet, Tierps köping Kl Jonas Nyberg (S), ordförande Carolina Nylander (S) Åsa Sikberg, (M), vice ordförande Björn Hellstedt (C) Kenneth Gunnarsson (MP) ej beslutande Gunnar Larsson (FP) ej beslutande Lars Broberg, produktionschef Kerstin Jonasson, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Åsa Sikberg Underskrifter Paragrafer Sekreterare Vidimerande Kerstin Jonasson Ordförande Jonas Nyberg Justerande Åsa Sikberg BEVIS OM ANSLAG Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Organ Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Tierps köping Paragrafer Underskrift Kerstin Jonasson Utdragsbestyrkande

2 (146) 116 Dnr Ks Basprogram för elevhälsa medicinsk enhet beslutar med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt B 006 att anta föreliggande Basprogram för elevhälsa medicinsk enhet samt att årligen redovisa antal av eventuella avvikelser från basprogrammet till utskottet barn och ungdom. Ett basprogram säkerställer likvärdig Elevhälsa medicinsk enhet för alla elever i Tierps kommun och programmet följer Socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovården och Skollagen 2010:800. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot målen ska stödjas. Tillsammans med specialpedagogisk, psykosocial, och psykologisk kompetens i elevhälsan är målet att skapa en så positiv lärandemiljö som möjlighet för eleven. Med elevhälsans medicinska enhet menas insatser av skolsköterska och skolläkare för att främja elevers hälsa. Verksamhetschef för elevhälsan Inger Wennberg har överlämnat förslag till Basprogram för elevhälsa medicinsk enhet för tiden Delges Verksamhetschef för elevhälsan Produktionschef

3 (146) 117 Dnr Ks Högbergsskolans programutbud läsåret 2012/2013 beslutar med stöd av kommunstyrelsens delegationspunkt B 006 att till höstterminen 2012 inte starta årskurs 1, Estetiskt program, inriktning musik, vid Högbergsskolan med anledning av för få sökanden. Kommunstyrelsen har 194/2011 beslutat om gymnasieskolans organisation för läsåret 2012/2013 med följande program: Program Bygg- och anläggningsprogrammet Ekonomiprogrammet El- och energiprogrammet Estetiska programmet Fordon- och transportprogrammet Handels- och administrativa programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet Vård och omsorgsprogrammet Introduktionsprogrammet Gymnasiesärskolan Produktionschef Lars Broberg informerar om hur sökbilden ser ut efter den preliminära intagningen den 15 mars Antalet sökande i den preliminära intagningen Av 228 elever har 100 elever sökt till Högbergsskolans olika program, 123 elever har sökt till annan skola och 5 elever har inte lämnat någon ansökan. Samtidigt har 27 elever från andra kommuner sökt till vår gymnasieskola. Efter den preliminära intagningen som gjordes den 15 mars 2012 är antalet sökande till Högbergsskolans olika program följande: forts.

4 (146) 117 forts. Program Antal Antal (från annan kommun) Bygg- och anläggningsprogrammet 14 2 El- och energiprogrammet 15 3 Ekonomiprogrammet 11 - Estetiska programmet 1 1 Fordon- och transportprogrammet Handels- och adm.programmet 5 4 Naturvetenskapsprogrammet 8 1 Samhällsvetenskapsprogrammet 13 - Teknikprogrammet 13 2 Vård- och omsorgsprogrammet 5 4 Introduktionsprogrammet 4 - Ordföranden föreslår att inte starta årskurs 1, Estetiska programmet, inriktning musik, inför läsåret 2012 med anledning av för få sökanden. Delges Rektorer Högbergsskolan Produktionschef Lars Broberg

5 (146) 118 Dnr Ks syst Skolinspektionen remissvar angående ansökan från IT Gymnasiet Sverige AB, om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun beslutar med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt U 003 att med hänvisning till föreliggande yttrande avstyrka IT Gymnasiet Sverige ABs ansökan om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun. IT Gymnasiet Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun, IT-Gymnasiet Uppsala, fr.o.m. läsåret 2013/14. Ansökan avser utökning av befintlig gymnasieskola med följande nationella program. - Estetiska programmet, inriktning estetik och media - Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap Elevantalet uppgår år 1 till 60 elever. Fullt utbyggt 2015 omfattar verksamheten 180 elever. Yttrande ska senast den 27 april 2012 vara Skolinspektionen tillhanda. Yttrande föreligger den 11 april 2012 från produktionschef Lars Broberg. Av yttrandet framgår bland annat att kommunens ambition är att ha en gymnasieskola med ett stort utbud. Vi har idag 10 nationella program förutom introduktionsprogrammen. På grund av elevers fria val till andra kommuners gymnasieskolor och det allt större antal frigymnasier som etableras är konkurrensen hård om de minskade gymnasiekullarna. Detta innebär att flertalet program har få elever och därmed en ökad elevkostnad. Samtidigt ökar våra interkommunala kostnader, 2003 var kostnaden 18 mnkr och 2011 hade den stigit till 40 mnkr. De senaste årens nyetableringar av friskolor i främst Gävle och Uppsala har avsevärt ökat våra kostnader. Inför läsåret 2012 har vi stängt tre program. forts.

6 (146) 118 forts. En etablering av utbildning inom ovanstående program kan innebära negativa konsekvenser för motsvarande program i Tierps kommuns gymnasieskola. Programmet har sökande men överetablering kan innebära att kommunen när elevantalet sjunker tvingas driva programmet till en högre kostnad/elev. Vid varje etablering som medför att vi förlorar elevunderlag aktualiseras frågan om vi kan erbjuda programmet i egen regi och på sikt utarmas kommunens gymnasieskola. För de elever som bor i kommunens glesbygdsområden är en utarmning av kommunens gymnasieskola särskilt ogynnsam. Ansökan bör därför avstyrkas. Delges Skolinspektionen

7 (146) 119 Dnr Ks syst 2012/81 Skolinspektionen remissvar angående ansökan från IT Gymnasiet Sverige AB, om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Gävle kommun beslutar med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt U 003 att med hänvisning till föreliggande yttrande avstyrka IT Gymnasiet Sverige ABs ansökan om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Gävle kommun. IT Gymnasiet Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Gävle kommun, IT-Gymnasiet Gävle, fr.o.m. läsåret 2013/14. Ansökan avser gymnasieskola med följande nationella program. - El- och energiprogrammet, inriktning dator och kommunikationsteknik - Estetiska programmet, inriktning estetik och media - Estetiska programmet, inriktning musik - Teknikprogrammet, inriktning informations- och medieteknik Elevantalet uppgår år 1 till 120 elever. Fullt utbyggt 2015 omfattar verksamheten 360 elever. Yttrande ska senast den 27 april 2012 vara Skolinspektionen tillhanda. Yttrande föreligger den 11 april 2012 från produktionschef Lars Broberg. Av yttrandet framgår bland annat att kommunens ambition är att ha en gymnasieskola med ett stort utbud. Vi har idag 10 nationella program förutom introduktionsprogrammen. På grund av elevers fria val till andra kommuners gymnasieskolor och det allt större antal frigymnasier som etableras är konkurrensen hård om de minskade gymnasiekullarna. Detta innebär att flertalet program har få elever och därmed en ökad elevkostnad. Samtidigt ökar våra interkommunala kostnader, 2003 var kostnaden 18 mnkr och 2011 hade den stigit till 40 mnkr. De senaste årens nyetableringar av friskolor i främst Gävle och Uppsala har avsevärt ökat våra kostnader. Inför läsåret 2012 har vi stängt tre program. forts.

8 (146) 119 forts En etablering av utbildning inom ovanstående program kan innebära negativa konsekvenser för motsvarande program i Tierps kommuns gymnasieskola. Programmet har sökande men överetablering kan innebära att kommunen när elevantalet sjunker tvingas driva programmet till en högre kostnad/elev. Vid varje etablering som medför att vi förlorar elevunderlag aktualiseras frågan om vi kan erbjuda programmet i egen regi och på sikt utarmas kommunens gymnasieskola. För de elever som bor i kommunens glesbygdsområden är en utarmning av kommunens gymnasieskola särskilt ogynnsam. Ansökan bör därför avstyrkas. Delges Skolinspektionen

9 (146) 120 Dnr Ks syst 2012/94 Skolinspektionen remissvar angående ansökan från Plusgymnasiet AB, om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun beslutar med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt U 003 att med hänvisning till föreliggande yttrande avstyrka Plusgymnasiet ABs ansökan om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun. Plusgymnasiet AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun, Plusgymnasiet Uppsala, fr.o.m. läsåret 2013/14. Ansökan avser gymnasieskola med följande nationella program. - Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap - Ekonomiprogrammet, inriktning ekonomi - Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetenskap - Barn- och fritidsprogrammet, inriktning fritid och hälsa - Hantverksprogrammet, inriktning övriga hantverk Elevantalet uppgår år 1 till 120 elever. Fullt utbyggt 2015 omfattar verksamheten 360 elever. Yttrande ska senast den 27 april 2012 vara Skolinspektionen tillhanda. Yttrande föreligger den 11 april 2012 från produktionschef Lars Broberg. Av yttrandet framgår bland annat att kommunens ambition är att ha en gymnasieskola med ett stort utbud. Vi har idag 10 nationella program förutom introduktionsprogrammen. På grund av elevers fria val till andra kommuners gymnasieskolor och det allt större antal frigymnasier som etableras är konkurrensen hård om de minskade gymnasiekullarna. Detta innebär att flertalet program har få elever och därmed en ökad elevkostnad. Samtidigt ökar våra interkommunala kostnader, 2003 var kostnaden 18 mnkr och 2011 hade den stigit till 40 mnkr. De senaste årens nyetableringar av friskolor i främst Gävle och Uppsala har avsevärt ökat våra kostnader. Inför läsåret 2012 har vi stängt tre program. forts.

10 (146) 120 forts. En etablering av utbildning inom ovanstående program kan innebära negativa konsekvenser för motsvarande program i Tierps kommuns gymnasieskola. Programmet har sökande men överetablering kan innebära att kommunen när elevantalet sjunker tvingas driva programmet till en högre kostnad/elev. Vid varje etablering som medför att vi förlorar elevunderlag aktualiseras frågan om vi kan erbjuda programmet i egen regi och på sikt utarmas kommunens gymnasieskola. För de elever som bor i kommunens glesbygdsområden är en utarmning av kommunens gymnasieskola särskilt ogynnsam. Ansökan bör därför avstyrkas. Delges Skolinspektionen

11 (146) 121 Dnr Ks syst 2012/95 Skolinspektionen remissvar angående ansökan från Plusgymnasiet AB, om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Gävle kommun beslutar med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt U 003 att med hänvisning till föreliggande yttrande avstyrka Plusgymnasiet ABs ansökan om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Gävle kommun. Plusgymnasiet AB har hos Skolinspektionen ansökt om utökning godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Gävle kommun, Plusgymnasiet Gävle, fr.o.m. läsåret 2013/14. Ansökan avser utökning av befintlig gymnasieskola med följande nationella program. - Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap - Teknikprogrammet, inriktning samhällsbyggande och miljö - Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetenskap - Ekonomiprogrammet, inriktning ekonomi Elevantalet uppgår år 1 till 96 elever. Fullt utbyggt 2015 omfattar verksamheten 288 elever. Yttrande ska senast den 27 april 2012 vara Skolinspektionen tillhanda. Yttrande föreligger den 11 april 2012 från produktionschef Lars Broberg. Av yttrandet framgår bland annat att kommunens ambition är att ha en gymnasieskola med ett stort utbud. Vi har idag 10 nationella program förutom introduktionsprogrammen. På grund av elevers fria val till andra kommuners gymnasieskolor och det allt större antal frigymnasier som etableras är konkurrensen hård om de minskade gymnasiekullarna. Detta innebär att flertalet program har få elever och därmed en ökad elevkostnad. Samtidigt ökar våra interkommunala kostnader, 2003 var kostnaden 18 mnkr och 2011 hade den stigit till 40 mnkr. De senaste årens nyetableringar av friskolor i främst Gävle och Uppsala har avsevärt ökat våra kostnader. Inför läsåret 2012 har vi stängt tre program. forts.

12 (146) 121 forts. En etablering av utbildning inom ovanstående program kan innebära negativa konsekvenser för motsvarande program i Tierps kommuns gymnasieskola. Programmet har sökande men överetablering kan innebära att kommunen när elevantalet sjunker tvingas driva programmet till en högre kostnad/elev. Vid varje etablering som medför att vi förlorar elevunderlag aktualiseras frågan om vi kan erbjuda programmet i egen regi och på sikt utarmas kommunens gymnasieskola. För de elever som bor i kommunens glesbygdsområden är en utarmning av kommunens gymnasieskola särskilt ogynnsam. Ansökan bör därför avstyrkas. Delges Skolinspektionen

13 (146) 122 Dnr Ks syst 2012/103 Skolinspektionen remissvar angående ansökan från Praktiska Sverige AB, om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Gävle kommun beslutar med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt U 003 att med hänvisning till föreliggande yttrande avstyrka Praktiska Sverige ABs ansökan om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Gävle kommun. Praktiska Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Gävle kommun, Praktiska Gävle, fr.o.m. läsåret 2013/14. Ansökan avser gymnasieskola med följande nationella program. - Vård och omsorgsprogrammet, inriktningar saknas Elevantalet uppgår år 1 till 8 elever. Fullt utbyggt 2015 omfattar verksamheten 24 elever. Yttrande ska senast den 27 april 2012 vara Skolinspektionen tillhanda. Yttrandeföreligger den 11 april 2012 från produktionschef Lars Broberg. Av yttrandet framgår bland annat att kommunens ambition är att ha en gymnasieskola med ett stort utbud. Vi har idag 10 nationella program förutom introduktionsprogrammen. På grund av elevers fria val till andra kommuners gymnasieskolor och det allt större antal frigymnasier som etableras är konkurrensen hård om de minskade gymnasiekullarna. Detta innebär att flertalet program har få elever och därmed en ökad elevkostnad. Samtidigt ökar våra interkommunala kostnader, 2003 var kostnaden 18 mnkr och 2011 hade den stigit till 40 mnkr. De senaste årens nyetableringar av friskolor i främst Gävle och Uppsala har avsevärt ökat våra kostnader. Inför läsåret 2012 har vi stängt tre program. forts.

14 (146) 122 forts. En etablering av utbildning inom ovanstående program kan innebära negativa konsekvenser för motsvarande program i Tierps kommuns gymnasieskola. Programmet har sökande men överetablering kan innebära att kommunen när elevantalet sjunker tvingas driva programmet till en högre kostnad/elev. Vid varje etablering som medför att vi förlorar elevunderlag aktualiseras frågan om vi kan erbjuda programmet i egen regi och på sikt utarmas kommunens gymnasieskola. För de elever som bor i kommunens glesbygdsområden är en utarmning av kommunens gymnasieskola särskilt ogynnsam. Ansökan bör därför avstyrkas. Delges Skolinspektionen

15 (146) 123 Dnr Ks syst 2012/119 Skolinspektionen remissvar angående ansökan från Kajan Friskola AB, om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun beslutar med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt U 003 att med hänvisning till föreliggande yttrande avstyrka Kajans Friskola ABs ansökan om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun Kajan Friskola AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun, fr.o.m. läsåret 2013/14. Ansökan avser gymnasieskola med följande nationella program. - Individuellt program (ej nationellt program) Elevantalet uppgår år 1 till 6 elever. Fullt utbyggt 2015 omfattar verksamheten 24 elever. Yttrande ska senast den 27 april 2012 vara Skolinspektionen tillhanda. Yttrande föreligger den 11 april 2012 från produktionschef Lars Broberg. Av yttrandet framgår bland annat att kommunens ambition är att ha en gymnasieskola med ett stort utbud. Vi har idag 10 nationella program förutom introduktionsprogrammen. På grund av elevers fria val till andra kommuners gymnasieskolor och det allt större antal frigymnasier som etableras är konkurrensen hård om de minskade gymnasiekullarna. Detta innebär att flertalet program har få elever och därmed en ökad elevkostnad. Samtidigt ökar våra interkommunala kostnader, 2003 var kostnaden 18 mnkr och 2011 hade den stigit till 40 mnkr. De senaste årens nyetableringar av friskolor i främst Gävle och Uppsala har avsevärt ökat våra kostnader. Inför läsåret 2012 har vi stängt tre program. forts.

16 (146) 123 forts. En etablering av utbildning inom ovanstående program kan innebära negativa konsekvenser för motsvarande program i Tierps kommuns gymnasieskola. Programmet har sökande men överetablering kan innebära att kommunen när elevantalet sjunker tvingas driva programmet till en högre kostnad/elev. Vid varje etablering som medför att vi förlorar elevunderlag aktualiseras frågan om vi kan erbjuda programmet i egen regi och på sikt utarmas kommunens gymnasieskola. För de elever som bor i kommunens glesbygdsområden är en utarmning av kommunens gymnasieskola särskilt ogynnsam. Ansökan bör därför avstyrkas. Delges Skolinspektionen

17 (146) 124 Dnr Ks Skolinspektionen remissvar angående ansökan från Jan Liljeros om godkännande som huvudman för riksrekryterande utbildning vid den fristående gymnasieskolan Wilhelm Haglunds Gymnasium i Östhammars kommun beslutar med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt U 003 att med hänvisning till föreliggande yttrande tillstyrka ansökan från Jan Liljeros om godkännande som huvudman för riksrekryterande utbildning vid den fristående gymnasieskolan Wilhelm Haglunds gymnasium i Östhammars kommun. Jan Liljeros har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för riksrekryterande utbildning vid den fristående gymnasieskolan Wilhelm Haglunds Gymnasium i Östhammars kommun, fr.o.m. läsåret 2013/14. Ansökan avser gymnasieskola med följande nationella program. - Industritekniska programmet Elevantalet uppgår år 1 till 34 elever. Fullt utbyggt 2016 omfattar verksamheten 204 elever. Yttrande ska senast den 27 april 2012 vara Skolinspektionen tillhanda. Yttrande föreligger den 11 april 2012 från produktionschef Lars Broberg. Av yttrandet framgår bland annat att kommunen är ytmässigt förhållandevis stor, vilket innebär långa restider för många elever inom kommunen. Det är av stor vikt att kommunens gymnasieskola kan vara ett centrum för högre utbildningsambitioner som gagnar befolkningens bildningsambitioner och försörjningsmöjligheter och underlättar regionens stora behov av välutbildad arbetskraft. Kommunens ambition har varit att bibehålla ett industritekniskt program men tvingades inför läsåret 2012 att lägga ned detta program. Behovet är stort lokalt av denna yrkesutbildning och i det samarbete som byggs kring teknikcollege ser vi det som en fördel att grannkommunen får en riksrekryterande bas. Av ovanstående skäl bör ansökan tillstyrkas. Delges Skolinspektionen

18 (146) 125 Val av representant i programråd vid gymnasieskolan Högbergsskolan beslutar att under mandatperioden utse följande representant till programråd för Naturvetenskapliga/Samhällsvetenskapliga programmen Programråd Naturvetenskapliga/ Samhällsvetenskapliga programmen Ledammot Björn Hellstedt (C) har 77/2011 beslutat utse representanter/ledamöter till olika programråd. Ledamot Sara Sjödal (C) har begärt entledigande från uppdraget i utskottet barn och ungdom. Ordföranden föreslår att ledamot Björn Hellstedt (C) utses som representant i programrådet för naturvetenskapliga/samhällsvetenskapliga programmen. Delges Björn Hellstedt Högbergsskolan (rektor, programlagsledare)

19 (146) 126 Delgivning beslutar att lägga informationen till handlingarna. Skolverket Dnr Utbetalning av statsbidrag för Maxtaxa inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet. Skolverket Dnr angående statsbidrag för åtgärder som syftar till att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna (SFS 2008:754). Skolinspektionen Dnr Skolinspektionen har genomfört riktad tillsyn inom området särskild rätt till plats i förskoleverksamhet för vissa nationella minoriteter i Tierps kommun. Tillsynen genomfördes under våren Skolinspektionen har i uppföljningsbeslut den 19 mars 2012 bedömt att kommunen har vidtagit sådana åtgärder att den påtalade bristen i verksamheten har avhjälpts. Tillsynen avslutas därmed. Socialstyrelsen Dnr Ks En anmälan avseende brister i ledningssystem för skolhälsovården har inkommit till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen ger kommunen möjlighet att ta del av förslag till beslut och lämna yttrandet över förslaget. Produktionschefen har meddelat att yttrandet lämnas ej. Samverkansavtal Gävle kommun lå 2012/13 Samverkansavtal avseende gymnasieutbildning och Särskilt samverkansavtal för nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) Samverkansavtal Västerås stad lå 2012/13 Särskilt samverkansavtal för nationell godkänd idrottsutbildning. Samverkansavtal Vansbro kommun lå 2012/13 Särskilt samverkansavtal för nationell godkänd idrottsutbildning (NIU) forts.

20 (146) 126 forts. Regionförbundet Protokoll från ledningsgruppen FoU-stöd Förvaltningsrätten i Uppsala Dnr Dom i mål angående laglighetsprövning enligt kommunallagen, avseende studier vid musikskola i annan kommun. Produktionen Dnr Enkät till föräldrar med barn i förskoleverksamheten.

21 (146) 127 Meddelanden beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. Regeringskansliet har den 29 februari 2012 överlämnat information till kommuner som har föreskrifter om tillfällig försäljning. Reglerna om tillfällig försäljning föreslås upphöra hösten Länsstyrelsen har i beslut den 1 mars 2012 givit Bergvik Skog Öst AB tillstånd till ingrepp i fornlämningsområdet för fornlämningarna RAÄ 48:1 och RAÄ 185:1, Tegelsmora socken för föryngringsåtgärder. Länsstyrelsen har den 1 mars 2012 givit P Sjödin tillstånd till ingrepp i fornlämningsområdet för fornlämningarna RAÅ 186:1 och RAÅ 22:1, Tolfta socken för föryngringsåtgärder. Bergsstaten har den 21 februari 2012 beviljat Branta AB förlängning av giltighetstiden för undersökningstillståndet Bredåsen nr 1 i Tierps och Östhammars kommuner till och med 25 januari Föreligger regeringsbeslut den 1 mars 2012 om att regeringen inte medger tillåtelse av byggnadsåtgärder avseende en ny kraftstation i anslutning till Untra kraftverk. Länsstyrelsens har i beslut den 7 mars 2012 avslagit ansökan om lokal trafikföreskrift på väg 726, Bruksgatan i Tobo. Motivering Allmänna vägar ska vara öppna för allmän samfärdsel utan inskränkning till visst eller vissa fordonsslag. Väg 726 är allmän väg. Länsstyrelsen har i beslut den 12 mars 2012 givit Lövstabruks Bygdegårdsförening tillstånd att montera en modell av planeten Uranus inom byggnadsminnet Lövstabruk. Länsstyrelsen har i beslut den 13 mars 2012 givit Örbyhus gods AB tillstånd till nedtagning av döda almar och askar inom byggnadsminnet Örbyhus slott. forts.

22 (146) 127 forts. Trafikverket har beslutat att vägvisning till Tierp Arena får sättas upp i trafikplats 193 vid Tierp samt på väg 292 i korsningen med väg 600 och på väg 600 vid infart till Tierps flygplats (Tierp Arena). Vägvisningen ska göras med lokaliseringsmärke F1 Orienteringstavla F3 Tabellorienteringstavla och F5 Vägvisare. Vägvisning ska ske med texten Tierp Arena

23 (146) 128 Information från Produktionen och Sociala enheten beslutar att lägga informationen till handlingarna. Produktionschef Lars Broberg informerade följande från verksamheten: - pågående rekrytering av skolledare till rektorsområde 4 - budgetprognos 1 som presenteras vid nästa kommunstyrelsesammanträde - kompetensdatabas - elevhälsans användande av nytt administrativt system - kommande lönerörelse - utvecklingsgrupp - lokalfrågor, reparationer av befintliga skolor - IT-strategier, hur man jobbar med IT i skolan - tidigare tillsyn över Särskolan, yttrandetiden förlängd.

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2014-12-16 98 (108) Plats och tid Högbergsskolan, konferensrum D-huset, kl. 08.30-11.15 ande Jonas Nyberg (S), ordförande Kenneth Gunnarsson (MP) Åsa Sikberg (M), vice ordförande Anna Grimberg (C) Marlene

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29 Gymnasieprogram och inriktningar inom Halmstad kommun, läsåret 2014/15 Program Inriktningar som erbjuds Gymnasieskola Per skola Totalt Barn-

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 2015-04-13 1 (22) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986)

Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986) KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Christer Öjdeby 2014-03-18 UAN-2014-0089 Rev. 2014-04-02 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från Sveriges Ridgymnasium

Läs mer

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare 1(11) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Therese Gustafsson (FP) ordförande Daniel Markstedt (S) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Paragrafer BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare 112-127 ( 125-127 sekretess finns

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011. Strängnäs kommun. Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011. Strängnäs kommun. Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011 Strängnäs kommun Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S)

Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) ~ HASSLEHOLMS,..,." KOMMUN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARBETSUTSKOTI 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-10.50 ande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Oh Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se. Beslut efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-16 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Vallhamn kl 17:00 19:00 Utses att justera Cecilia Månfagre Justeringens plats och tid 2015-04-22 Paragrafer 31-39

Läs mer

2014-10-16 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden. Bruksgymnasiet, sammanträdesrum D01, Gimo

2014-10-16 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden. Bruksgymnasiet, sammanträdesrum D01, Gimo Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2014-10-16 1 (11) Sid KALLELSE Nämnd Barn- och utbildningsnämnden Datum och tid 2014-10-23 Kl. 08.30 Plats Bruksgymnasiet, sammanträdesrum

Läs mer

STRÖMBACKASKOLAN LÄSÅRET2011-2012 MÖJLIGHETERNAS GYMNASIUM

STRÖMBACKASKOLAN LÄSÅRET2011-2012 MÖJLIGHETERNAS GYMNASIUM STRÖMBACKASKOLAN LÄSÅRET2011-2012 MÖJLIGHETERNAS GYMNASIUM D u som ska börja gymnasiet hösten 2011 kommer att möta mycket nytt! Hela gymnasieskolan i Sverige förändras med nya program, nya inriktningar,

Läs mer

4 Information - Utmanande avstamp KS 2013/412 Föredragande: Johanna Östlund

4 Information - Utmanande avstamp KS 2013/412 Föredragande: Johanna Östlund Datum: kl 12:00 Plats: Nämndrummet, Hova Ordförande Carina Gullberg Sekreterare Britt-Marie Nilsson Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder kontaktas

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige 1/2 KALLELSE Kommunfullmäktige Dag och tid: 2015-05-25 18:00 Plats: Disponentvillan OBS! - Efter sammanträdet kommer de nya läsplattorna delas ut Justerare: Ann-Sofie Hagenvind (S) eller Peter Ezelius

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2014-04-17 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 23 april 2014 kl 17.00 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö OBS. Före sammanträdet

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00 2015-05-11 1 (14) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Kommunhuset 16 april 2015 kl. 13.30 18.00 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindahl M Elise Benjaminsson C Ann-Christine Andreasson tjänstgör

Läs mer

Omsorgs och utbildningsutskottet Protokoll 2012-01-26

Omsorgs och utbildningsutskottet Protokoll 2012-01-26 2012-01-26 Protokoll - Omsorgs och utbildningsutskottet Sid 1/15 Ärendeförteckning 1-9 1 Verksamhetsuppföljning Lindgården, Attendo Care AB 2 Revidering av riktlinjer för Ledsagarservice LSS/SoL 3 Slutrapport

Läs mer

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Barn- och skolnämndens arbetsutskott BARN- OCH SKOLNÄMNDENS 2013-05-29 Sida 1 (19) Plats och tid Stadshuset kl 08.30-12.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ordförande Mario Melani (S), Ann-Carin Landström (V), Christina Åkerman

Läs mer

Remiss. rd Andersson. Remiss från Skol i nspekt onen. Bifogade filer:

Remiss. rd Andersson. Remiss från Skol i nspekt onen. Bifogade filer: KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND ln rd Andersson 2014-02- 1 3 Från: Skickat: Till: Ämne: Bifogade filer: Solveig Gustafsson-Ny den 12 februari 2014 12:27 lngegerd Andersson VB: Remiss dn 32-2014:756 Ansökan

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare K ALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-03-27 Tid och plats 19:00 Bällstarummet Kallade tjänstemän Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare Övriga

Läs mer

KALLELSE Datum 2014-04-25. 4 Kvalitetsuppföljning enligt plan 5 Förvaltningschefens information 6 Verksamhetsinformation Nr Ärenden Handl.

KALLELSE Datum 2014-04-25. 4 Kvalitetsuppföljning enligt plan 5 Förvaltningschefens information 6 Verksamhetsinformation Nr Ärenden Handl. 1 KALLELSE Datum 2014-04-25 Ta hänsyn till våra allergiker kom doftfri Sammanträdande organ Bildningsnämnden Tid Tisdag den 6 maj, klockan 13 Plats KTS-salen, Vita Huset Drottninggatan 18, Katrineholm

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-12 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-12 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 13:00 15:45 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Erik Söderberg (FP) ordförande Carola Granell (S) vice ordförande Helen Andersson (M) Linda-Maria

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer