07/2005 TEMA HEMMAFRU. Värde 50:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "07/2005 TEMA HEMMAFRU. Värde 50:"

Transkript

1 07/2005 TEMA HEMMAFRU Värde 50:

2 TIDSKRIFTEN SPANING INNEHÅLL Vi hjälper dig spana Spaning är en tidskrift om kulturarvet i Västmanland, som det såg ut igår och som det ser ut idag. Spaning vill vara till hjälp och inspiration för alla som på olika sätt arbetar med att göra kulturarvet tillgängligt, känt och levande i Västmanland, samtidigt som vi bjuder på kunskap, inspiration och tips till alla dom som intresserar sig för kulturarvet till vardags. Spaning ges ut av Västmanlands läns museum och Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening > Det viktigaste just nu Ledaren. Hemmafrun, en episod i historien. Av Carl-Magnus Gagge > Spegeln Hemmafruns födelse. Av Iréne Artæus Från omyndig med yrkesförbud till dubbelarbete med lägre lön. Jag har känt mig värdefull Hemmafru i brukssamhälle. Av Carin Thorsén Välfärden personifierad Med familjen i centrum. Av Lars E. Persson Från fattigvård till barnomsorg. Av Helén Sjökvist Att fostra en husmor. Av Ulla-Britt Holmér Prisad hemmafru i Fläckebo. Av Krister Ström Then Ähreborne Gudfruchtighe och Dygderike matronan. Av Krister Ström Tvenne hustrur till kyrkoherde Andreas Georgii Schedvimontanus. Av Krister Ström Imperiebyggaren Christina Piper. Av Catharina Piper Imperiet just nu. Av Elisabeth Westerdahl Inhyses änkan Nordell. Vad händer en fembarnsmor, när maken dränker sig? Av Ann Österberg Kooperativa kvinnogillen. Av Yvonne Gröning Isbrytarna Nätverket Arosdöttrarna i Västerås. Av Marita Gustavsson > Experten Jämställdhetsglasögon. Dags att fundera på arvet till nästa generation kvinnor. Av Karin Tilly > Spanaren Den dolda hemmafrun. Av Lotta Gröning > Ur litteraturen Det måste vara rättvist! Novell ur boken några gjorde hålen av Maria Hamberg. > Utflykten Gnarp Arrendebondens hem. Av Ann Österberg > Från föreningarna Bergslagens Kvinnomuseum. > Ur samlingarna Bruksföremål från Skultuna. Av Roy Cassé Aktuella böcker om kvinnoliv. < Bilden på omslagets framsida: Kvinnocollage. Foton ur innehåller och VLM:s arkiv. 1 notiser 1 Rapport från framtiden 1 Aktuellt 2 På nytt jobb 2 Från föreningar och muséer 3 Pris och beröm 3 Sagt och gjort från verksamheten 4 Webbtips 4 Nya böcker 5 Hembygdsföreningar i Västmanlands län med kulturkalender 8 Redaktionsruta TEMA HEMMAFRU

3 DET VIKTIGASTE JUST NU Hemmafrun, en episod i historien EN DEFINITION AV EN HEMMAFRU kan vara: en gift kvinna som bidrar till familjens försörjning genom hemarbete och barnomsorg. Ekonomiska och politiska faktorer har gjort att hemmafrun idag är ganska osynlig i Sverige. I vissa länder finns dock en tendens till att man nostalgiskt blickar tillbaka och i filmer och TV-serier förhärligas hemmafrutillvaron. Historiskt sett har dock hemmafrun i denna bemärkelse funnits under en mycket kort period. Foto: Jan Gustafsson INTERVJUMATERIALET FRÅN PROJEKTET Hemmafruar i Västmanland har varit en utgångspunkt för detta temanummer av Spaning. Vi har också valt att lyfta fram berättelser om olika västmanländska kvinnors liv genom historien. Vad berättar Odendisa i Fläckebo, de adliga änkorna på slotten vid Mälaren och en invandrad finsk arbetarkvinna i Virsbo. Hur formades människornas liv? Vilka mönster låg bakom? Varför såg könsroller och fördelning av arbetsuppgifter ut på ett visst sätt? BÅDE KVINNOR OCH MÄN har utfört viktiga insatser. Med stöd av berättelserna ser vi att uppdelningen av arbete och vardagsliv inte har följt några lagar utan har i högsta grad varit föränderligt över tid. Vanligtvis är det männens insatser som har räknats, beroende på gällande maktstrukturer och normer. Sega strukturer, som inte vågar lösa upp gränser för att då förlora makt, prestige och status. Berättelserna om kvinnors liv och erfarenheter i relation till männens, är därför mycket angelägna och ständigt aktuella att lyfta fram i samhällsdebatten. Carl-Magnus Gagge, Landsantikvarie/Länsmuseichef 3

4 SPEGELN Hemmafruns födelse Av Irene Artæus Långt in på 1900-talet tillverkades det mesta som behövdes för familjens uppehälle i det egna hemmet. Ansvarig för produktionen var husmodern. KVINNOR SLÄPPTES INTE IN på den manliga arbetsmarknaden. En kvinna var inte myndig och fick inte driva företag om hon inte var änka. Den rådande åsikten var att kvinnan var både fysiskt och psykiskt underlägsen mannen. Det romantiska kvinnoidealet, att kvinnan av naturen var bestämd att passa bäst som hemmets och familjens vårdarinna passade väl in i bilden. DEN ALLMÄNNA RÖSTRÄTTEN INFÖRDES I och med det blev kvinnorna myndiga och skulle ha samma rättigheter som män. Den offentliga arbetsmarknaden fungerade däremot inte på lika villkor för män och kvinnor. Dels ansågs inte att kvinnor var lämpliga för många arbetsuppgifter och dels så var hushållsarbetet fortfarande en heltidssyssla. På 1930-talet, då det svenska folkhemmet skulle byggas, lyssnade politikerna gärna till arbetarrörelsen, där de flesta ansåg att kvinnan skulle representeras av mannen, utanför hemmet. Hon skulle bara finnas på arbetsmarknaden i nödfall. Gifta kvinnor skulle sköta hemmet. Det var inte minst viktigt för den gifte mannen att visa att han kunde försörja fru och barn. NU BÖRJADE VISSA KVINNOGRUPPER kräva att husmorsarbetet, i demokratins namn, skulle betraktas som ett riktigt arbete, men utan lön. Då skapades tanken på den professionella hemmafrun som drev ett effektivt hushåll med moderna hushållsmaskiner. NÅGRA KVINNOR BÖRJADE NU TA SIG UT PÅ ARBETSMARKNADEN, men hemmafrunormen var så stark att dessa kvinnor kallades förvärvsarbetande husmödrar. I början av 1960-talet arbetade fortfarande bara drygt 25 procent av de gifta kvinnorna utanför hemmet. Det var först på 1970-talet som attityderna förändrades. Det var då som barnomsorgen byggdes ut på allvar och kvinnors rätt till förvärvsarbete lagfästes. 4

5 SPEGELN Från omyndig med yrkesförbud lön till dubbelarbete med lägre 1836 De första småbarnsskolorna startas i Nora och Stockholm Lika arvsrätt för kvinnor och män införs Ogift kvinna blir myndig vid 25 års ålder Mannen förlorar lagstadgad rätt att aga sin hustru Kvinnor får rätt att ta studenten som privatister Kvinnor får rätt att ta akademisk examen med undantag av några utbildningar Första kvinnliga sommarkursen genomförs på Tärna folkhögskola (ca) Hushållsvågen börjar användas i hemmen Den första barnkrubban öppnas i Stockholm Kvinnor som fött barn får rätt att ta ledigt i fyra veckor utan lön Hushållsosten börjar tillverkas Riksdagen beslutar om allmän och lika rösträtt för män och kvinnor. Statliga ämbeten öppnas för kvinnor Ny giftermålsbalk införs vilken stadgar att gift kvinna är myndig Högre allmänna läroverk öppnas för kvinnor Stockholmsutställningen medför ett genombrott för funktionalismen som påverkar utformandet av den statliga bostadspolitiken Alva Myrdals bok Stadsbarn kommer ut. Den samlar visioner om den institutionaliserade barndomen Preventivmedelsförbudet upphör Lagstadgat förbud mot att avskeda kvinnor på grund av förlovning, giftermå, havandeskap och eller barnsbörd En halv miljon kvinnor organiseras i det svenska totalförsvaret. Beredskapstiden förde med sig att kvinnorna kunde göra en inbrytning i många mansdominerade yrken medan männen låg inkallade tal Hushållsassistenter och hushållspapper in i hemmen Barnkrubborna byter namn och blir daghem Allmänna barnbidrag införs ,1 % av alla barn har någon form av barnomsorg. Båda föräldrarna blir förmyndare, tidigare var det endast fadern Yrkesarbetande kvinnor som fött barn får tre månaders betald ledighet Kvinnor får rätt att bli präster (ca) Hushållsrulle blir ett begrepp Sambeskattningen tas bort och kvinnor och män beskattas individuellt Kvinnor och män blir jämställda i sjukförsäkringen Föräldraförsäkringen tillkom, föräldrarna får rätt att dela barnledigheten mellan sig Lagstadgad rätt till fri abort införs. Lagen om alla barns rätt till allmän förskola från 6 år införs. 15,1 % av alla barn har någon form av barnomsorg Rätten till förskola utökas till att gälla från 1 års ålder. 75 % av alla barn har någon form av barnomsorg % av alla barn har kommunal barnomsorg. 73 % av alla svenska kvinnor för värvsarbetade. DET FINNS MER [Några siffror från SCB] Löneutveckling Kvinnolöner i % av männens löner % % Antal barn per kvinna barn ,5 barn ,7 barn Hur många kvinnor yrkesarbetar i våra grannländer? Uppgifterna är hämtade från GenderStats database of gender statistics genderstats.worldbank.org/home.asp En engelskspråkig sida med mängder av genusrelaterad statistik från hela världen. År 2000 förvärvsarbetande så här många % av kvinnorna i de olika länderna Sverige 82 % Danmark 78 % Finland 73 % Norge 72 % Storbritannien 66 % Tyskland 65 % Frankrike 60 % Hemmets forskningsinstitut, HFI, grundat 1944 av olika kvinnoorganisationer, bland annat Husmodersförbundet, Kvinnoförbundet och hushållslärarnas samorganisation. Verksamheten finansierades av staten och näringslivet gemensamt och syftade till att rationalisera hem- och hushållsarbete genom forskning och konsumentupplysning. I tidskriften HFI-meddelanden redovisades undersökningsresultat som rörde till exempel köksinredningar och köksredskap. År 1957 övertog Konsumentinstitutet verksamheten. 5

6 Annonssida från Allers Familjejournal år

7 SPEGELN Under åren drevs ett projekt kallat Hemmafruar i Västmanland. Ingrid Bergström, Västerås, med egna erfarenheter som hemmafru i tjänstemannafamilj i Fagersta på 1960-talet, arbetade med att besöka före detta hemmafruar och göra bandinspelade intervjuer som sedan skrivits ut. Projektet genomfördes i samarbete med Västmanlands läns museum med stöd av Länsstyrelsen, Västerås stadsarkiv och Kulturama, Västerås kommun. Materialet förvaras i dag i Västmanlands läns museums arkiv, där det finns tillgängligt för forskare i framtiden. Uppgiften bestod i att söka upp och intervjua ett antal kvinnor, hustrur till såväl arbetare som tjänstemän i brukssamhällen: Fagersta, Surahammar, Hallstahammar och i Västerås. Varje intervjuperson tillfrågades om familjebakgrund, utbildning, eventuell yrkeserfarenhet i tiden innan giftermålet, vidare om tiden i hemmet, om dagliga sysslor, om ekonomi, om sociala kontaktnät och slutligen, i ett tillbakablickande perspektiv, om hur de upplevt och värderat sin tid i hemmet. Vissa bestämda frågeställningar har sålunda varit vägledande vid samtalen, men varje intervju har ändå kommit att få sin individuella prägel. Utskrifterna har slutligen tillställts vederbörande för granskning och godkännande. Jag har känt mig värdefull Hemmafru i brukssamhälle Av Carin Thorsén Sedan mitten av 1900-talet har familjemönstret i Sverige väsentligen förändrats i och med att gifta kvinnor, som tidigare hade sin givna arbetsplats i hemmen, i allt större utsträckning sökte förvärvsarbete utanför. Den så kallade hemmafruepoken, som nådde sin kulmen på 50-talet, började långsamt ebba ut. Allt fler kvinnor sökte sig ut på arbetsmarknaden och vi fick ordet hemmafru som en nybildning i svenska språket, ofta använt i lätt nedsättande ton, för de kvinnor som tidigare kallades husmödrar, det vill säga kvinnor som valde att genom hemarbete och barnomsorg bidra till familjens försörjning. I mera skämtsam ton och/eller med vassare udd tog man till ordet lyxhustru. RÅDANDE FAMILJEIDEAL var ännu på 50-talet att kvinnan hade sin främsta uppgift som maka och mor och skulle försörjas av mannen. Det ideologiska klimatet kom att förändras under senare delen av 60-talet. Den så kallade könsrollsfrågan väckte stort intresse och en livlig debatt om kvinnors och mäns olika roller i samhället pågick. Kvinnorna behövdes på arbetsmarknaden och staten vidtog åtgärder för att underlätta för kvinnor att kunna förvärvsarbeta: daghem byggdes, halvtidstjänster inrättades och skattelagstiftningen ändrades så att sambeskattningen ersattes med individuell beskattning. Hemmafrun försvann. >>> 7

8 de kommunala skolmåltidernas tid. Vid tolvtiden skulle makens lunch stå på bordet och ett par timmar senare kom barnen från skolan och förväntade sig att mamma skulle finnas hemma. Därefter var det dags att börja förbereda middagsmålet, som vanligen åts vid sextiden. Däremellan gällde det att hinna tvätta, stryka, laga, lappa, stoppa strumpor och sy kläder åt sig själv och barnen. En duktig hemmafru skulle dessutom också hinna väva mattor och gardiner till hemmet och hålla trädgården i fint skick. ALL MATLAGNING gjordes från grunden i med våra mått tungarbetade kök; inga hel- eller halvfabrikat fanns att tillgå. Att sylta, safta och koka in bär och frukt var en nödvändighet likaså att då och då ta vara på en halv gris. Kristidens ransoneringar innebar ju också många begränsningar. Många berättar om vilken oerhörd lättnad det var när frysboxen kom och man slapp det mödosamma arbetet med hermetisk inkokning i glasburkar, för att inte tala om tvättmaskinen, som avlastade det tyngsta av alla hushållsarbeten. I sämsta fall hade man också att bära både ved och vatten. För många var småbarnstvätten ett stort problem, då man måste koka blöjor på spisen och hade dåliga torkmöjligheter. Foto: Lasse Fredriksson HUR VAR DÅ LIVET SOM HEMMAFRU? Självfallet i hög grad beroende av vem man var gift med; mannens sociala ställning och inkomst var avgörande för den hushållsbudget man hade att röra sig med och den bostad man kunde få. I brukssamhällena fanns en tydlig åtskillnad mellan arbetarbostäder och ingenjörsvillor. För tjänstemannafamiljerna gällde att man blev hänvisad bostad, som var avpassad efter mannens tjänsteställning. Avancerade han fick familjen flytta till ett större hus som skulle inredas och vid nästa uppflyttning blev det ny flytt med åtföljande inredning. Till de större tjänstebostäderna hörde i allmänhet både städhjälp och trädgårdshjälp, men det innebar också att man förväntades ta emot brukets gäster till representationsmåltider i hemmet och att delta i det umgängesliv som gällde på bruket med visiter, söndagarnas oanmälda besök, och mottagningar vid födelsedagar. ARBETSDAGEN VAR LIKA INRUTAD vare sig man var arbetarhustru eller tjänstemannafru. Den började med frukost till man och barn, i arbetarhemmen var det vanligt att mannen sedan kom hem vid niotiden för kaffe. Ett par timmar senare kom barnen hem på sin frukostrast, något som gällde före FÖRVISSO FANNS OCKSÅ STUNDER AV FRITID, för barnpromenader, små utflykter eller för en kopp kaffe med grannfrun. Gavs det kurser i matlagning, sömnad och liknande blev det en källa till stimulans och social samvaro. För tjänstemännens fruar var det nära nog ofrånkomligt att ställa upp i ideellt föreningsarbete i organisationer som verkade på orten: Husmodersföreningen, Röda Korset, Rädda Barnen, Lottaförbundet, etc., medan kvinnorna i familjer med lägre inkomster använde varenda ledig timme och möjlighet till barnpassning för någon form av lönearbete, till exempel sömnadsarbete hemma, passa andras barn eller gå bort och städa. Man ville ju så gärna få en liten extra inkomst för att kunna hänga med i den ökande levnadsstandarden och köpa sådant som kylskåp, TV och det mest lockande bil till familjen. När sedan barnen blev vuxna och flyttade hemifrån ställdes man inför valet att eventuellt söka sig ut på arbetsmarknaden. Ungefär hälften av de intervjuade kvinnorna tog någon form av deltidsarbete medan de övriga förblev hemmafruar, en del med nya uppgifter; att ta hand om gamla föräldrar. MED STOLTHET OCH GLÄDJE ser de nu tillbaka på tiden som hemmafru. Att arbeta hemma för familjens bästa hade ju inte varit något val utan en självklarhet i och med giftermålet. Jag har känt mig värdefull och jag vet att jag har gjort ett bra jobb, säger en av dem och sammanfattar därmed vad de flesta har att säga i liknande ordalag. I backspegeln ser man alla de fördelar det gav familjen av ro och sammanhållning och många uttalar sin oro över sina barns och barnbarns mer stressfyllda liv och önskar att hemmafrun kunde komma åter. 8

9 SPEGELN Solveig Stickler på promenad år Fotografiet till vänster är taget på samma plats 46 år senare. Byggnaden i bakgrunden är idag Park Hotell. Foto: Hans Silvander 9

10 SPEGELN Välfärden personifierad med familjen i centrum Av Lars E. Persson År 1949 visades en svensk utställning i Zürich. Från stadsplan till matbestick var titeln. Utställningen kan man se som upptakt till och symbol för femtiotalets dröm att kunna överblicka och forma samhälle och vardag, från helhet till detalj. Under femtiotalet fanns en värdegemenskap som utgjorde grunden för denna dröm och för välfärdssamhällets framväxt. Den ger bilden av samhället som en enhet; överblickbart och planeringsbart. Också decenniets arkitektur och brukskonst ger intryck av renhet, behärskning och helhet allt från stadsplan till matbestick följde samma kod. FEMTIOTALET BLEV DEN SVENSKA VÄLFÄRDENS GENOM- BROTT. Folkhemmets strävan efter rättvis fördelning, bättre och sundare bostäder, folkpension, barnbidrag och utbildningsmöjligheter för alla hade burit frukt, och gav tillsammans med efterkrigstidens expanderande och framgångsrika näringsliv utrymme för en påtaglig standardhöjning. Två rum och kök som bostad för genomsnittsfamiljen utökades till tre rum och kök, och vid mitten av femtiotalet hade bilismen ökat så kraftigt till följd av ökad köpkraft att trafikoch parkeringsbehov satte tydliga spår i stadsplanerna. Det var byggnadsuppgifter som konsekvens av dessa nya förutsättningar som arkitekterna sattes att lösa övergången från knapphet till ekonomisk trygghet, från landsbygd till stad, från den lilla till den stora skalan och till de stora förändringarna inom boende, byggande, handel och kommunikationer. Det innebar att gestalta ramarna för det kulturella och sociala livet i det nya välfärdssamhället. VAD SOM FRAMFÖR ALLT UTMÄRKER efterkrigstidens stadsplaneideal är stadsdelarnas innehåll. Det var grannskapsplaneringen som slog igenom, inspirerad av engelska teorier och exempel, men anpassade till svenska förhållanden. Grannskapsenheten skulle bestå av ett avgränsat bostadsområde, försett med viss service och gemenskapsanläggningar och med befolkningsunderlaget för en småskola som en dimensionerande princip. Flera grannskapsenheter skulle ha ett gemensamt större centrum, i förebildslandet England kallat Community center, välförsett med kommunala och kommersiella inrättningar: affärer, café, samlingslokaler, bibliotek, mellan- och högstadieskolor, vårdcentral osv. En viktig ideologisk bakgrund var strävan att skapa trivsel, hemkänsla och gemenskap, vilket man i sin tur ansåg vara grogrunden för den demokratiska människans utveckling. Det var familjen som stod i centrum för grannskapsplaneringen, och den lilla, personliga familjen sökte stöd hos den stora, samhälleliga familjen. 10

11 SPEGELN Utemiljön vid Krumeluren var mycket viktig: parken har rymliga lekplatser och soligt, skyddat läge. Foto: Lasse Fredriksson 11

12 Foto: Lasse Fredriksson 1954 GAV KUNGLIGA BOSTADSSTYRELSEN UT den första samlade normsamlingen för hur bra bostadsmiljöer skulle utformas God Bostad. Det hade i och för sig redan i början av 1940-talet utarbetats normer för bostadsprojektering, God Bostad från 1954 baserades emellertid på de senaste forskningsresultaten och måttstudierna som Hemmets forskningsinstitut och byggnadsstandardiseringen kommit fram till. Här definierades för första gången vilka krav som borde ställas på en god bostad för alla. Det var de nya bostadsområdenas hyreslägenheter för unga barnfamiljer som man i första hand ville kvalitetssäkra. I skriften lade man fast vad som skulle krävas av en god bostad: EN GOD BOSTAD skall vara tillräckligt rymlig EN GOD BOSTAD skall vara effektivt planerad EN GOD BOSTAD skall vara hygienisk och lättskött EN GOD BOSTAD skall ha tillgång till gemensamhetsanordningar av olika slag EN GOD BOSTAD skall kompletteras av en god yttre miljö HEMMAFRUN SKULLE HA TILLGÅNG TILL en välplacerad och välutrustad tvättstuga som avlastar bostaden en stor del av tvättarbetet. Det skulle vara nära till en välsorterad livsmedelsaffär. Det skulle finnas välordnade lekplatser och tillgång till daghem och förskolor som kompenserar brist på utrymme i lägenheten. Bostadens läge i förhållande till kommunikationer, arbetsplatser och city var också viktig för hushållets ekonomi. Tillgången till dessa nyttigheter ansågs spela en väsentlig roll för trivseln. MILJÖGESTALTNINGEN SKULLE SYFTA TILL att skapa en stadsbild som gav en lugn och samtidigt stimulerande miljö. De boendes trivsel ansågs i lika hög grad vara beroende av bostadsområdets gestaltning som av lägenhetens detaljutformning. Naturen som en del av bostadsområdet är ett mycket karakteristiskt drag i efterkrigstidens byggande i Sverige. Det är en kvalitet som också framhålls av de utländska arkitekter och planerare som uppmärksammade det svenska efterkrigsbyggandet. Kanske kan man se det som ett uttryck för den känsla för naturen, som ju anses vara ett nordiskt karaktärsdrag. Stora ytor för lek och avkoppling präglar många av de områden som byggdes. 12

13 Foto: Lasse Fredriksson Foto: Lasse Fredriksson Foto: Västerås Stadsbyggnadskontor < Detalj ur Flygfoto över Västerås stad. BARNFAMILJENS IDEALHUS Detalj ur stadsplanen för Västerås 1950, av Bertil Tideström. Kvarteret Krumeluren vid Narvavägen i Västerås, byggdes av HSB under åren Det är ett av de bäst bevarade exemplen på den tidiga efterkrigstidens byggande i Västerås. Stadsplanearkitekt Bertil Tideström är upphovsman till stadsplanen. Husen är ritade på HSB:s arkitektkontor av det finska arkitektparet Marita och Ragnar Ypyä. Bostadsområdet ger en tydlig bild av tidens bostadssociala ambitioner, här fanns till exempel en barnstuga och en kvartersbutik. Inga svarta kanter fick solka ner framtidsoptimismen, man satsade på barnen, de skulle infria drömmarna. Utemiljön är mycket viktig: parken har rymliga lekplatser och soligt skyddat läge. Även i sin arkitektoniska utformning är området en mycket typisk representant för det tidiga 50-talets reaktion mot den, som man tyckte, stela och kyliga funktionalismen från 30-talet. I kvarteret finns en lekfull infallsvinkel i byggnadskropparnas placering och fantasifulla färgsättning och detaljering. Husen i kvarteret visar upp en enkel men ändå detaljrik arkitektur, med stor omsorg ägnad åt detaljer och val av material, som känns mycket typisk för det tidiga 1950-talets svenska bostadsbyggande. Den varierade och lekfulla färgsättningen är ett exempel. Mot slutet av 40-talet började fler och starkare färger dyka upp i byggandet, samtidigt började man också i större utsträckning använda fasadtegel i olika färger, ofta i rent dekorativt syfte med mönstermurning. I Krumeluren finns detta i form av spritputsade fasader, smidesdetaljer vid fönster och balkonger samt dekorativt murade tegelpartier, i till exempel portgångarna mellan gata och gård som välkomnar besökaren in till en oförfalskad trivsam femtiotalsmiljö. > 13

14 SPEGELN Från fattigvård till barnomsorg Av Helén Sjökvist Då Alva och Gunnar Myrdals skrift Kris i Befolkningsfrågan gavs ut 1934 kom Sverige att ställas inför ett nytt framtidsscenario som bland annat innebar att alltfler kvinnor skulle komma ut på arbetsmarknaden. Myrdals menade att om samhället inte tog sitt ansvar i barnomsorgsfrågan skulle kvinnor istället avstå från giftermål och barn. Detta kom att bli startskottet för att barnomsorgen blev en statlig angelägenhet, men trots detta präglades de statliga utredningarna i barn- och familjefrågor länge av ett hemmafruideal. Under 1950-talet ansågs kvinnan fortfarande ensam bära ansvaret för barnens vård och idealbilden var att den gifta kvinnans plats var i hemmet. För många kvinnor, både tidigare och senare, var det dock ett ideal som av olika anledningar inte gick att uppnå. FRÅN FATTIGVÅRD I det äldre bondesamhället löstes i allmänhet barnpassningen genom den äldre generationen på gården eller genom att barnen helt enkelt fick följa med ut till vissa arbetsmoment. Industrialiseringen som kom igång på allvar i början av 1800-talet innebar en viktig förändring för dessa sociala nätverk. Det fanns inte längre alltid någon vuxen person till hands som kunde passa barnen. Många föräldrar tvingades lämna barnen utan tillsyn under de långa arbetsdagarna. FRÅN KYRKAN, ÖVERKLASSEN OCH BORGERSKAPET såg man detta som ett stort problem man ville inte ha ensamma barn springandes vind för våg. För att rädda barnen från det man ansåg vara föräldrarnas vanvård och dåliga moraliska inflytande tog man intryck från andra industrialiserade länder som England och Tyskland. Från England togs också idéerna till de första småbarnsskolor som startades i Stockholm och Nora Den egentliga föregångaren till våra dagars daghem kom dock med barnkrubborna som introducerades i Stockholm under 1850-talet. FRÄMST VAR DET BARN TILL FATTIGA, ensamstående mödrar som var välkomna till barnkrubborna och målet med verksamheten var att skapa ordning samt inte minst bidra till samhällets växande behov av dugliga arbetare. År 1888 inrättades en barnkrubba i Västerås dit arbetande mödrar kunde lämna sina barn under arbetsdagen. Precis som många andra liknande institutioner finansierades denna till en början med privata medel, men kom så småningom att gå över till att drivas i stadens regi. År 1893 togs även beslut i stadsfullmäktige att starta en arbetsstuga för barn. Denna var främst öppen kvällstid och där gavs hjälp med läxläsning. Ett viktigt inslag var slöjdundervisningen i form av sömnad, borstbinderi och pappersslöjd. Slöjdalstren såldes sedan och inkomsterna bidrog till att verksamheten kunde vara avgiftsfri. Dessa två institutioner var fram till i slutet av 1930-talet de enda barnavårdsinrättningarna i Västerås, bortsett från en privat Kindergarten som bedrevs under en period på 1930-talet. >>> 14

15 Barn från olika tider. Nästan 60 år har gått mellan bilderna och synen på barndomen har förändrats radikalt. Foto: Lisa Fremleson Lång, Foto: Emil Wijgård, Västerås stadsarkiv. 15

16 SPEGELN TILL BARNOMSORG I början av år 1940 presenterade Utredningskommittén för barnavårdande institutioner sin utredning av situationen i Västerås. Man konstaterade att Västerås låg efter andra städer av samma storlek när det gällde dessa frågor. Arbetsstugan som låg vid Herrgärdsskolan och barnkrubban vid Aroslundsgatan var inte längre tillräckliga för de behov som fanns. Kommittén yrkade på att man skulle starta daghem, barnträdgårdar och helst även fritidsklubbar på åtminstone tre platser i staden. HÖSTEN 1940 STARTADE BARNTRÄDGÅRDSVERKSAMHETEN i Västerås och detta tycks snabbt ha blivit mycket efterfrågat. Särskilt stor efterfrågan fanns vid Herrgärdsskolans barnträdgård där man runt om hade Iggebys och Vegas småvillor och även flera barnrikehus. Bristen på lokaler kom under hela 1940-talet vara problematisk för verksamheterna, trots att fler barnträdgårdar anlades i ganska snabb takt. Om man ansett att Västerås låg efter med att lösa barnomsorgsfrågorna i slutet av 1930-talet fick man i mitten av talet istället omdömet att det var en mönsterstad i fråga om välordnade barnträdgårdar. Det hade 1945 redan hunnit anläggas 13 avdelningar fördelade på sex lokaler i staden. ORSAKEN TILL DEN SNABBA UTBYGGNADSTAKTEN var med stor sannolikhet att många män försvann från arbetslivet till beredskapstjänstgöring. Bidragande var säkert också Västerås ställning som industristad. Asea, Konsum, Metallverken och Hakonbolaget hade alla intressen i barnomsorgsfrågan. Asea upplät exempelvis en lokal kostnadsfritt i Aseastaden där en barnträdgård inrättades Detta engagemang fortsatte även senare öppnade Västerås första daghem på Utanbygatan 2 och året därefter lät Asea uppföra en daghemsbyggnad i Hammarby. Orsaken till detta engagemang uppgavs vara bristen på arbetskraft i industrin och behovet att få ut även kvinnor på arbetsmarknaden. BARNTRÄDGÅRDSLÄRARINNOR OCH FÖRSKOLLÄRARE Inte bara bristen på lokaler var ett problem för verksamheten under utbyggnaden av barnomsorgen på 1940-talet. Det fanns även en stor efterfrågan på barnträdgårdslärarinnor. Styrelsen för Västerås barnstugor bad därför 1944 stadsfullmäktige om anslag för att kunna höja de låga lönerna för barnträdgårdslärarinnorna. Man påpekade att dessa lärarinnor har en tvåårig utbildning utöver realexamen och att denna utbildning var privat bekostad. För att kunna tillförsäkra sig kvalificerad arbetskraft till barnstugorna i Västerås såg man det som en nödvändighet med höjda löner och att det inrättades fler ordinarie tjänster. Argumenten tycks ha givit resultat för stadsfullmäktige beslutar sig även för att tillstyrka detta. KOMMUNAL BARNOMSORG Att gifta kvinnor med barn skulle arbeta var dock fortfarande en het fråga och genombrottet för den svenska barnomsorgen kom också att dröja länge. Motståndarna tyckte att det var för dyrt och att det bästa för barnen var att mammorna var hemma. I slutet av 1940-talet stod staten inför ett vägval där det rådande hemmafruidealet blev det vinnande. Man menade att arbetskraftsreserven fick sökas bland äldre kvinnor och att det var på hemarbetets område som förbättringar skulle göras för kvinnorna. Barnomsorgen antog man i första hand skulle behövas för barn till ensamförsörjande mödrar eller som ett pedagogiskt komplement. Man menade att kvinnan förvisso hade rätt att välja att yrkesarbeta men samtidigt ansågs barnen må bäst av att vara hemma med mamma. ÄVEN ORDFÖRANDEN I VÄSTERÅS BARNSTUGESTYRELSE, Paul W Fritsch, ansåg i slutet av 1940-talet att daghemmen var ett nödvändigt ont för att bereda mödrarna möjlighet till förvärvsarbete. Han menade att daghemmen inte borde bli fler än att ogifta mödrar, frånskilda och änkor skulle kunna placera sina barn där. Något annat var alltför kostsamt och det skulle vara olyckligt om det skulle bli en normal företeelse att mödrar lämnade bort sina barn för heldagsvård. GENOMBROTTET FÖR DEN KOMMUNALA BARNOMSORGEN kom först Staten tog då initiativ till en utbyggnad av daghemmen genom en kraftig höjning av stadsbidraget till kommunerna. Den stora utbyggnaden av daghemmen kom inte att ske förrän under 1970-talet då kraven kom särskilt starkt från den växande kvinnorörelsen. Kvinnorna skulle inte längre bara ses som en arbetskraftsreserv utan istället ur jämställdhetssynpunkt ges möjlighet till egen försörjning. DET FINNS MER: KÄLLOR Engfors Christina red. Folkhemmets bostäder Stockholm Funktionalismens genombrott och kris: svenskt bostadsbyggande Arkitekturmuseum Larsson, Katarina: Andrahandskontrakt i folkhemmet, Örebro studies in History, Örebro universitet Ohlander, Ann-Sofie, Strömberg, Ulla-Britt: Tusen svenska kvinnoår svensk kvinnohistoria från vikingatid till nutid. Stockholm Västerås barnstugors arkiv, Västerås stadsarkiv. 16

17 SPEGELN > Ulla Welin håller vilostund för barnen vid förskolan i Heby. Okänd fotograf. DEN POSITIVA SYNEN OCH VILJAN......att lösa barnomsorgsfrågan speglas även i hur Hebys första förskollärare Ulla Welin beskriver sitt första besök på sin arbetsplats Jag tror halva barnavårdsnämnden stod vid stationen och tog emot mig. Efter hälsningsfraserna kom frågan: Hur vill fröken Welin bo här? Ljuva ord för en Stockholmsboende. Snabbt sa jag en modern 2:a eller gammal 3:a. Mötesdeltagarna hade en överläggning. Ja, Söderkvist har en 2:a på övervåningen i Härvstavillan, vi åker och tittar. Oförberett klampar vi alla in hos Stenvi på övervåningen. Där hade tapetklistret knappt torkat inför deras avflyttning. Olle Krantz, barnavårdsnämndens ordförande brukar senare berätta: Där stod Ulla i sin capejacka och vidbrättade mösshatt, sträckte fram armen och sa om jag får omtapetserat kan jag tänka mig att bo här (det fick jag) 30 år senare har jag fått höra att förskollärarlönen hade kunnat bli 3 ggr högre om jag begärt. Det var så viktigt att barnen togs om hand så mammorna kom ut i industriarbete. Tänk om jag kunnat påverka så lönerna hade ökat för all barnstugepersonal. Småbarnsskola: Tog emot barn i åldrarna 2 6 år och en lärare kunde ha hand om runt 100 elever. Barnen skulle lära sig renlighet, lydnad och moral. Barnkrubbor: Krubborna var relativt torftiga inrättningar och hade inga krav på utbildad personal. Deras uppgift var i första hand att förvara och skydda barnen. Namnet levde kvar länge men avskaffades 1944 då det ersattes av daghem. Arbetsstugor: Barn sysselsattes med enkelt arbete och fick ett mål mat. Föregångare till fritids men hade en fattigvårdsstämpel. Barnträdgårdar eller Kindergarten: Denna verksamhet hade ett pedagogiskt program och utbildad personal men tog endast emot barnen några timmar om dagen. Till skillnad från andra barnomsorgsformer vände sig dessa till en början till mer välbeställda familjer men kom snart att utvecklas till folkbarnträdgårdar. 17

18 SPEGELN Att fostra en husmor De forna Bråstaeleverna värderar ofta sin utbildning högt. Kerstin Ihrsén, här uppvaktad på en födelsedag, hör till dem som efter bråstatiden arbetat både som lanthusmor och lärare, varit aktiv i föreningsliv och beslutande församlingar. Foto: Privat Av Ulla-Britt Holmér På landsbygden var kvinnans roll något annorlunda än i staden. Lanthusmodern var och är en mångkunnig företagsledare. Hon arbetar tillsammans med maken, bonden, lantbrukaren i det gemensamma företaget. Idag delar man på arbetsuppgifterna, förr var ansvaret för de olika sysslorna på gården strikt uppdelade mellan männen och kvinnorna. LIVET PÅ EN BONDGÅRD har alltid följt årstidernas växling, så även för lanthusmodern. På våren startar arbetet med sådd av grönsaker och potatissättning. Hönor ligger på ägg, nya kycklingar kommer fram. Fåren får sina lamm, korna kalvar in och smågrisarna börjar sitt korta liv till julen. Allt för att utnyttja sommarens beten, sol och värme. Det är en positiv tid med många ansvarsuppgifter ledda av lanthusmodern. Hjälp fanns att tillgå av äldre kvinnor, pigor och barnen på gården samt någon gång av manfolket. UNDER SOMMAREN var höbärgningen det tunga arbetet som tog mycket tid. Höstens glädje inför plockning av bär, frukt och svamp samt skörden i trädgården var alltid stor. Det gällde att ha goda kunskaper om förvaringsmetoder, kunna sylta, safta, torka och konservera samt ha tillgång till en frostfri källare. Ansvaret för den dagliga försörjningen med lagad mat 3 4 gånger om dagen åvilade lanthusmodern. Att laga mat till ett hushåll på 10 personer var inte ovanligt. Den som inte har upplevt ett hushåll utan frysboxar har svårt att förstå hur höstslakten klarades av med att salta, torka, röka och konservera på burkar allt kött av en gris och kalv. Den kunskapen nedärvdes från generation till generation i praktiskt arbete, tips och recept överfördes mellan vänner. EN DEL KVINNOR PÅ LANDSBYGDEN fick tillfälle att gå på husmoderskurser. Tärna lanthushållsskola startade sina kurser år Det var Cecilia Bååth Holmberg hustru till Tärna folkhögskolas rektor som tog initiativet. På Tärna hölls undervisningen på Kvinnofrid, så kallades huset där lanthushållsskolan höll till. Där bodde både elever och lärare. Boendet på skolan skapade goda sociala kontakter mellan flickorna. Vänskap för livet skapades. Flickorna utbildades i alla sysslor som hörde till ett lantbrukarhem med husdjur, kor, grisar, smådjur och trädgårdsskötsel samt textila tekniker. År 1961 flyttade lanthushållsskolan till Bråsta i Sala, till moderna och ändamålsenliga lokaler belägna närmare lantbruksskolan som flyttat till Sala redan ÄMNESUTBUDET PÅ BRÅSTA liknade det från begynnelsen av utbildningarna men i modern tappning. Det blev allt viktigare med kunskapen att planera sitt och familjens hushållsarbete för att möta utvecklingen med det nya dubbelarbetet för lanthusmödrarna när företagen specialiserades. Det var ofta kvinnorna som började arbeta utanför hemmet, företaget. Barnen kördes till dagis och de äldre hamnade inom kommunernas äldreomsorg. JAG VAR SJÄLV på Bråsta lanthushållsskola 1963 och tjänstgjorde som lärare på Bråsta lanthushållsskola från 1968 i 20 år, både på konsumentekonomiska kurser och på gymnasiala påbyggnadsutbildningar med elever från Västmanland och angränsande län. Landstinget Västmanland drev utbildningen till 1988 när utbildningen upphörde. Ofta möter jag tidigare elever som värderar sin bråstautbildning högt. De arbetar inom sjukvården, med barn och äldre, eller på skolor som lärare. Jag hittar dem också aktiva i föreningslivet och i olika beslutande församlingar. Lanthushållsskolans elever gick stärkta ut i livet att klara hem, familj, hushållning, yrkesarbete och samhällsengagemang. 18

19 > Elever och lärare vid Tärna Folkhögskolas kvinnliga kurs år Mitt i bilden sitter Cecilia Bååth Holmberg i ljus hatt. År 1881 startade den första kursen för kvinnor på Tärna folkhögskola. Då fanns bara tre kvinnliga folkhögskolor i Sverige. Lanthushållsskolan startade 1908, till en början som andra årskurs till den kvinnliga kursen. Fram till år 1917 bedrevs undervisningen bara sommartid. FRÅN HEMMAFRU TILL SLOTTSFRU Foto: Karin Hallerström > Lärarkollegiet på Bråsta Lanthushållsskola Från vänster: Ulla-Britt Holmér, Runa Björklund, Ingrid Frendin, rektor, Kristina Bäckstrand och Birgitta Lindhé. Hemmafru Husfru Hushållerska Husmor Lyxhustru Gift kvinna som (för tillfället) inte utövar yrkesarbete utan i stället ägnar sig åt skötsel av hemmet. Ordet har använts sedan omkring Gift kvinna betraktad som föreståndare för sin familj eller sitt hushåll. Ordet användes före Kvinna som är anställd för att sköta ett hushåll. Ordet har använts sedan Gift kvinna betraktad som ansvarig för hemmet och hushållet. I användning sedan Gift kvinna som huvudsakligen ägnar sig åt vård av hemmet och sitt eget yttre. Ordet har använts sedan Matrona Fet och värdig äldre (gift) kvinna. Använts sedan Slottsfru Ägarinna till slott. I användning sedan Källa: Nationalencyklopedin 19

20 SPEGELN Foto: Irene Bjerregård, VLM Ur Husmoderns köksalmanack

Kvinnorum. - historia från vikingatid till nutid

Kvinnorum. - historia från vikingatid till nutid Kvinnorum - historia från vikingatid till nutid Utgivningsår: 2.uppl., 2011 ISBN: 978-91-7281-453-3 För mer information kontakta: Länsstyrelsen i Stockholms län avdelningen för tillväxt, enheten för kompetens,

Läs mer

Jag bryter inte när jag tänker

Jag bryter inte när jag tänker Jag bryter inte när jag tänker Internationella yrkesmänniskor berättar om sin väg till arbete i Sverige Renée Danielson Vedad Begovic Jag bryter inte när jag tänker Internationella yrkesmänniskor berättar

Läs mer

Nancy Eriksson. Bara en hemmafru ETT DEBATTINLÄGG OM KVINNAN I FAMILJEN

Nancy Eriksson. Bara en hemmafru ETT DEBATTINLÄGG OM KVINNAN I FAMILJEN 1 2 Nancy Eriksson Bara en hemmafru ETT DEBATTINLÄGG OM KVINNAN I FAMILJEN 3 OMSLAG OCH TYPOGRAFI BO LINDBERG 1964 NANCY ERIKSSON Femte sjätte tusendet PRINTED IN SWEDEN MAURITZONS BOKTRYCKERI, STOCKHOLM

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

Design och genus - hur vi formger produkter och hur de formar oss

Design och genus - hur vi formger produkter och hur de formar oss Design och genus - hur vi formger produkter och hur de formar oss Och till kvinnan sade han: jag skall låta dig utstå mycket vedermöda, när du bliver havande; med smärta ska du föda dina barn. Men till

Läs mer

SIDA. Av Pia Eresund KVINNA I TANZANIA. NaJ 1977

SIDA. Av Pia Eresund KVINNA I TANZANIA. NaJ 1977 SIDA!! KVINNA I TANZANIA Av Pia Eresund NaJ 1977 S I D A INNEHÅLLSFÖHTECKNING FAKTA FÖRORD dm TANZANIA SAMMANFATTNING KVINNAN I DET TRADITIONELLA SAMHÄLLET KOLONIALTIDEN KVINNAN AV I DAG Att växa upp till

Läs mer

Skillnad på folk och folk folkhögskolan förr och nu

Skillnad på folk och folk folkhögskolan förr och nu LINA MIDHOLM Skillnad på folk och folk folkhögskolan förr och nu Kunskap är makt väl citerade ord som redan år 1597 myntades av den engelske filosofen Francis Bacon. Men vilken betydelse har dessa ord?

Läs mer

2000 Ann-Sofie Ohlander och Utvecklingsrådet för det statliga sektorn Layout & Illustrationer: Pinor Art Illustration Tryck: Printab, 2000

2000 Ann-Sofie Ohlander och Utvecklingsrådet för det statliga sektorn Layout & Illustrationer: Pinor Art Illustration Tryck: Printab, 2000 2000 Ann-Sofie Ohlander och Utvecklingsrådet för det statliga sektorn Layout & Illustrationer: Pinor Art Illustration Tryck: Printab, 2000 ISBN: 91-973538-3-3 Staten var en man? Om kvinnor och män i statens

Läs mer

GEMENSKAP PÅ ÄLDRE DA R

GEMENSKAP PÅ ÄLDRE DA R GEMENSKAP PÅ ÄLDRE DA R EN STUDIE OM ÄLDRE KINESERS LIVSSITUATION, BEHOV OCH ÖNSKEMÅL INFÖR ÅLDERDOMEN Eva Sennemark, Elizabeth Hanson, Lennart Magnusson TITEL FÖRFATTARE Gemenskap på äldre da r. En studie

Läs mer

Dolt företagande. Kvinnor i familjeföretag. Exempel från Östra Göinge

Dolt företagande. Kvinnor i familjeföretag. Exempel från Östra Göinge R E G I O N A L T R E S U R S C E N T R U M F Ö R K V I N N O R I S K Å N E Dolt företagande Kvinnor i familjeföretag Exempel från Östra Göinge Förord Föreliggande rapport är resultatet av ett projekt

Läs mer

Resan till norra Irak. Innehållsförteckning. Inledning 3 Syftet 3 Metod 4 Studiens utförande. Förberedelse och uppläggning 4 Besök vid kvinnocenter 6

Resan till norra Irak. Innehållsförteckning. Inledning 3 Syftet 3 Metod 4 Studiens utförande. Förberedelse och uppläggning 4 Besök vid kvinnocenter 6 1 2 Resan till norra Irak Innehållsförteckning Inledning 3 Syftet 3 Metod 4 Studiens utförande S t a r t e n 4 Förberedelse och uppläggning 4 Besök vid kvinnocenter 6 E r b i l 8 Nineveområdet 10 Bagdede

Läs mer

Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap Beteckning: Rel C vt 2004:1 Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap Här är icke kvinna eller man Väckelserörelsen i Sättna 1855-1926 Gårdtjärns missionsförsamlings bakgrund, bildande och verksamhet

Läs mer

STORM ÖVER MIEN EN RAPPORT OM STORMEN GUDRUNS KONSEKVENSER

STORM ÖVER MIEN EN RAPPORT OM STORMEN GUDRUNS KONSEKVENSER STORM ÖVER MIEN EN RAPPORT OM STORMEN GUDRUNS KONSEKVENSER AV CLAIRE LIEBERATH STORM ÖVER MIEN INNEHÅLL Inledning 2 Mienbygden - Kortfattad historik 3 Syfte och metod 5 Stormen 6 Upplevelsen 7 Dagen därpå

Läs mer

Välkommen. Alla tryck och andra rättigheter är skyddade. Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok

Välkommen. Alla tryck och andra rättigheter är skyddade. Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok Välkommen Välkommen Alla tryck och andra rättigheter är skyddade Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok Namn enl. bokstavsordning Anahid Khachadorian Anna Lytsy

Läs mer

Ingela Olsson Moris AB, 2012

Ingela Olsson Moris AB, 2012 Ingela Olsson Moris AB, 2012 Barnuppfostran i olika kulturer Synen på barn utifrån kultur och religion Ingela Olsson Ingela Olsson Moris AB, Helsingborg, 2. rev. uppl., 2012 http://www.ingelaolsson.se/

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Vi kom som flyktingar till Sverige 1944

Vi kom som flyktingar till Sverige 1944 Vi kom som flyktingar till Sverige 1944 av Anu Frithiof Att berätta, framför allt att skriva självbiografiskt, är skapande sorg. Det är att försöka fasthålla värmen att gripa efter något som inte längre

Läs mer

Socialt innehåll i vardagen för äldre i särskilda boenden

Socialt innehåll i vardagen för äldre i särskilda boenden R A P P O RT F R Å N F O U J Ä M T 2010:3 Socialt innehåll i vardagen för äldre i särskilda boenden Ett utvecklingsarbete tillsammans med personal Marianne Westring Nordh Socialt innehåll i vardagen för

Läs mer

Arbetarlitteratur då och nu

Arbetarlitteratur då och nu Lunds universitet Litteraturvetenskapliga institutionen Handledare: Bibi Jonsson 2009-01-15 Pernilla Tonning SSLK01 Arbetarlitteratur då och nu en jämförelse mellan Kvinnor och äppelträd, Mig äger ingen

Läs mer

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

ORDFÖRANDEN HAR ORDET tema: PENGAR & EKONOMI Fembarnsmamman från bloggen med samman namn - s. 10 Om pengar och pengars värde - för att manipulera folket - s. 6-7 Många goda och användbara tips - s. 8-9 Haros guldmedaljsutdelning

Läs mer

Radikal lag för traditionella familjer: en studie av arbetsgivarens syn på lagstiftningen om kvoterad föräldraledighet på Island

Radikal lag för traditionella familjer: en studie av arbetsgivarens syn på lagstiftningen om kvoterad föräldraledighet på Island Radikal lag för traditionella familjer: en studie av arbetsgivarens syn på lagstiftningen om kvoterad föräldraledighet på Island Bild:Magnus Bard Boel Holst 4-17 november 2007 1, Radikal lag för traditionella

Läs mer

Att låna från Grameen Bank. Hur fattigdom, sårbarhet och samhällsstatus förändrats för fyra kvinnor i Bangladesh

Att låna från Grameen Bank. Hur fattigdom, sårbarhet och samhällsstatus förändrats för fyra kvinnor i Bangladesh Uppsala Universitet 2004-01-14 Företagsekonomiska Institutionen Examensarbete C Höstterminen 2003 Att låna från Grameen Bank Hur fattigdom, sårbarhet och samhällsstatus förändrats för fyra kvinnor i Bangladesh

Läs mer

Brev sammanställda av Muhammed Muadi

Brev sammanställda av Muhammed Muadi DE NYA AMERIKABREVEN 12 jönköpingsbor skriver till hemländerna Brev sammanställda av Muhammed Muadi Ett samarbetsprojekt mellan Biblioteken, Kultur Jönköpings kommun och Stadskontoret Adress: Dag Hammarskjölds

Läs mer

ATT ÄGA SIN BOSTAD Berättelser från Kaptensgatan på Råå. Institutet Skinfaxe Uppsala

ATT ÄGA SIN BOSTAD Berättelser från Kaptensgatan på Råå. Institutet Skinfaxe Uppsala ATT ÄGA SIN BOSTAD Berättelser från Kaptensgatan på Råå Patricia Ericsson Kent Ericsson Institutet Skinfaxe Uppsala FÖRORD Strax före årsskiftet 1993-1994 fick vi en förfrågan om at t göra en uppföljning

Läs mer

Rapport. Diarienummer 436-4982-2014. Ge röst åt tysta kulturarv. En sammanställning av projekt som fått kulturmiljöbidrag under 2012 och 2013.

Rapport. Diarienummer 436-4982-2014. Ge röst åt tysta kulturarv. En sammanställning av projekt som fått kulturmiljöbidrag under 2012 och 2013. Rapport Diarienummer 436-4982-2014 Ge röst åt tysta kulturarv En sammanställning av projekt som fått kulturmiljöbidrag under 2012 och 2013. Omslagsbilder Samisk marknad, en konstvägg och från filmen Lgh

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården. - Två tidigare konferenser - FSF-pristagare 2014: Hans Bäckström - Tema: Utredning av familjehem

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården. - Två tidigare konferenser - FSF-pristagare 2014: Hans Bäckström - Tema: Utredning av familjehem 2014 Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården - Två tidigare konferenser - FSF-pristagare 2014: Hans Bäckström - Tema: Utredning av familjehem 1 Innehåll FSF:s styrelse 2014 Inger Wolf Sandahl, ordförande

Läs mer

Folkets Hus Karlsbyheden 070-387 92 95. hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas KYRKOVAL 20 SEPTEMBER. Kontakta Peter Andersson

Folkets Hus Karlsbyheden 070-387 92 95. hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas KYRKOVAL 20 SEPTEMBER. Kontakta Peter Andersson Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 3 September 2009 KYRKOVAL 20 SEPTEMBER Folkets Hus Karlsbyheden hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas Lilla salen högst

Läs mer

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112 LEDARE Regeringen saknar inte visioner Blå Skåne Runt om i världen rasar kriser av olika slag. I både USA och Europa slåss regeringar med skenande underskott och ohållbara system. I Sverige är situationen

Läs mer

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken 1 På marginalen Författare: Mary Douglas Form och textbearbetning: Lowe Production Tryck: Wallén & Co Grafiska AB, februari 2013 Fotografer: Olivia Arthur/Magnum

Läs mer

En kopp kaffe och ett samtal

En kopp kaffe och ett samtal En kopp kaffe och ett samtal Om att ha hemtjänst tankar och synpunkter Mymmel Blomberg ISBN 10: 91 631 9942 4 ISBN 13: 978 91 631 9942 4 Halmstad 2007 Text, foto och layout: Mymmel Blomberg Region Halland

Läs mer