Syftet är genomföra en försöksverksamhet med att stärka kamratstödjare till engagemang och delaktighet i kampen mot rattfylleri.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Syftet är genomföra en försöksverksamhet med att stärka kamratstödjare till engagemang och delaktighet i kampen mot rattfylleri."

Transkript

1 Västerås Slutrapport 2011: Here 4U i kampen mot rattfylleri Projekttid Sammanfattning Målet var att: genomföra fem olika aktiviteter som bygger på att främja en utveckling av färdigheter i ställningstagande och socialt samspel för att stå emot och hindra rattfylleri med 170 ungdomar i Here 4U. att med hjälp av fem fokusgruppsintervjuer belysa aspekter på insatser i Don't drink & drive arbete från ett ungdomsperspektiv. Resultat Fem aktiviteter har genomförts med samtliga ungdomar i Here 4U. Aktiviteterna gällde filmvisning med diskussioner, gruppsamtal om påverkan, dramaövningar, case uppgifter och diskussioner och värderingsövningar. En aktivitet tillkom och det var en debattövning som genomfördes med 50 ungdomar. Fem fokusgruppsintervjuer med 30 ungdomar har genomförts. Resultatet från fokusgruppsintervjuerna visar att aktiviteterna gett ungdomarna en möjlighet att träna självkontroll, att känna igen känslor, empati, problemlösning, kommunikation, förmåga att bygga relationer, hantera grupptryck samt beslutsfattande. Fokusgruppsintervjuerna belyser att ungdomarna fått en inblick i hur de kan påverka situationer med alkohol och droger i trafiken på individ och gruppnivå. Projektets delar har genomgående uppnått de uppsatta målen. 2. Syfte med projektet Syftet är genomföra en försöksverksamhet med att stärka kamratstödjare till engagemang och delaktighet i kampen mot rattfylleri. 3. Bakgrund Kamrater spelar en viktig roll för ungdomars sociala anpassning. Kamrater som uppmuntrar drogbruk ökar risken för droganvändning hos den enskilde individen. Det är också en riskfaktor att ha få eller inga kamrater. Medverkan i organiserade fritidsaktiviteter kan fungera som en skyddsfaktor. Barn som får stöd tidigt löper mindre risk att utveckla problembeteenden i framtiden. Program som tränar sociala förmågor, beslutfattande, empatisk förmåga samt självkontroll är effektiva när det gäller att minska riskbeteenden. (FoU rapport 2003:2, Knut Sundell). 1

2 Forskning visar att när jämnåriga arbetar med att stötta, hjälpa och undervisa sina kamrater: upptäcks problem tidigare och blir på så vis mer lättlösta. Det gäller främst skolk, mobbning, alkoholbruk, rökning, skadegörelse, narkotikamissbruk och familjeproblem. kan normer kring alkohol och narkotika i ungdomsgruppen påverkas fördelaktigt. växer "stökiga" ungdomar som får uppgiften att hjälpa någon och blir dessutom hjälpta själva (Insatser i skolan som stärker hälsofrämjande skolutveckling och förebygger alkoholskador och narkotikamissbruk, 2003). Skolan är en plats där alla barn och ungdomar möts och är därmed en naturlig arena för förebyggande arbete. I dagsläget bygger skolans förebyggande arbete, för att motverka missbruk av alkohol, narkotika och tobak, till stor del på att främja elevernas självkänsla, vilja att lära, delaktighet och möjlighet att påverka. Detta arbetssätt bör även sätta sin prägel på arbetet mot rattfylleri bland ungdomar för att bli framgångsrikt. Here 4 U startade 2002 och är en utveckling av tidigare kamratstödjargrupper som tillhör enheten Förebyggarcentrum i Västerås stad. Here 4 U arbetar för att ge ungdomar möjlighet och verktyg att stödja varandra och skapa en trygg närmiljö. Medlemmar är elever i skolor som vill engagera sig för sina kompisar. En del medlemmar har alltid lyckats tidigare i livet, och en del har misslyckats. En del har varit skötsamma, och en del har kanske tidigare varit i kontakt med polis och socialtjänst. Det som förenar dessa båda grupper är ett brinnande intresse och engagemang för framtiden och sina medmänniskor. Here 4 U finns idag på totalt 16 skolor på gymnasiet och i grundskolan årskurs 6 9 med totalt cirka 170 medlemmar i Västerås. 4. Metod och material Vi har genomfört aktiviteter som syftar till att utveckla ungdomarnas sociala och emotionella förmågor, så som empati, självkännedom och social kompetens. För att skapa förutsättningar för meningsutbyte, gemenskap och delaktighet delades ungdomarna upp i fyra huvudgrupper som i sin tur delades upp i jämnstora undergrupper på aktiviteterna. Insatserna fördelades under två terminer. Vi har använt Trafikverkets Don't drink & drive material. Med stöd av materialet har vi genomfört följande aktiviteter: filmvisning och efterföljande diskussioner gruppsamtal om påverkan dramaövningar case uppgifter och diskussioner om möjligheter att påverka och stödja skolkamrater på individnivå, närmiljön och på samhällsnivå värderingsövningar och diskussioner debattövning Avslutningsvis genomfördes en uppföljning med fem fokusgruppsintervjuer med 30 ungdomar. 2

3 5. Resultatredovisning Förankring av projektet NTF har medverkat på ett möte med ledningsgruppen för Here 4U och diskuterat innehållet i projektet. Dels för att förankra projektet ordentligt och dels för att ta emot värdefulla synpunkter när vi ska genomföra projektet. NTF har träffat båda Here 4U samordnarna i Västerås stad och samtliga handledare i Here 4U, ca 30 lärare, och planerat och diskuterat projektet. NTF har informerat skolledningen på samtliga 18 skolor som har Here 4U ungdomar om projektet. NTF har träffat samtliga kamratstödjare, ca 170 ungdomar, på deras ordinarie träffar och presenterat Don't drink & drive och diskuterat om upplägget av insatserna i projektet. NTF Västmanland har genomfört följande aktiviteter: Filmvisning med gruppdiskussioner Inför Alla helgons helg och höstlovet genomfördes den första aktiviteten. Vi visade filmen Länge leve livet till samtliga 170 Here 4U ungdomar. Efteråt delade vi in ungdomarna i mindre grupper och hade gruppdiskussioner om innehållet och budskapen i filmen. Samtliga Here 4U ungdomar har fått Trafikverkets mössa märkt med Don t Drink & Drive loggan. Gruppsamtal om påverkan Vi har genomfört grupparbeten om påverkan med samtliga 170 Here 4U ungdomar. Grupperna har fått arbeta med frågor kring: vad som påverkar vilka val vi gör i trafiken vad som påverkar våra attityder till olika företeelser i trafiken mediers påverkan drogers påverkan på kroppen drogers påvekan på samhället Ungdomarna fick välja hur de ville redovisa sina grupparbeten inför varandra. Redovisningarna genomfördes via sketcher, bilder, demonstrationer och föreläsningar. Dramaövningar Vi har genomfört praktiska dramaövningar som byggde på ungdomarnas grupparbeten om påverkan med samtliga 170 Here 4U ungdomar. I grupperna fick ungdomarna träna på olika val och handlingar som visade olika scenarier och konsekvenser som de sedan diskuterade inför varandra. Grupperna spelade upp ett antal scener om påverkan i trafiken som de sedan diskuterade med de övriga ungdomarna. 3

4 Case uppgifter med diskussioner Vi har genomfört case uppgifter med problembeskrivningar utifrån olika situationer i trafiken med samtliga 170 Here 4U ungdomar. Syftet med casen var att diskutera olika typer av lösningar på ett problem. Diskussionen var lika viktig som att presentera en intressant lösning. Värderingsövningar Vi har genomfört ett antal värderingsövningar med ungdomarna som berör alkohol och droger i trafiken med samtliga 170 Here 4U ungdomar. I värderingsövningarna fick ungdomarna ta ställning till olika påståenden. Ungdomarna fick diskutera för sina ställningstaganden, lyssna till och påverkas av andras argument. Fokusgruppsintervjuer Vi har genomfört fem fokusgruppsintervjuer med 30 ungdomar i Here 4U. Debattövning En aktivitet som tillkommit i projektet är att vi involverade Don t Drink & Drive i ett ordinarie Here 4U uppdrag som ca 50 utvalda ungdomar genomförde under höstlovet. Uppdraget handlade om skapa trygghet för handlare och kunder under en vecka då många lediga barn och ungdomar rör sig i centrum. Ungdomarna fick en särskild utbildning som vi breddade med debattövningar i Don t Drink & Drive. Ungdomarna fanns på plats i centrum alla vardagar och kändes igen på sina Here 4U jackor och Trafikverkets mössor märkta med Don t Drink & Drive loggan. Ungdomarna valdes utifrån att de har civilkurage, social kompetens och integritet. 6. Slutsatser/diskussion Resultatet från fokusgruppsintervjuerna visar att aktiviteterna gett ungdomarna en möjlighet att träna självkontroll, att känna igen känslor, empati, problemlösning, kommunikation, förmåga att bygga relationer, hantera grupptryck samt beslutsfattande. Aktiviteterna har gett ungdomarna möjlighet att diskutera möjliga lösningar för att bland annat hindra andra från att köra påverkade. Men det viktigaste är att de i aktiviteterna även fått träna på att stoppa någon i olika praktiska övningar. De har fått skapa sina egna argument, via exempelvis dramaövningar, där de tvingat av en kompis bilnyckeln med hjälp av olika argument. Det är rimligt att tro att när de praktiskt har fått genomfört handlingar och använda argument som de sagt inför varandra ger dem styrka att själva tro och känna att de kan hindra andra från att köra påverkade. Ju mer en person tror sig klara av en uppgift desto större är chanserna att hon eller han gör det. I ett arbete av denna storlek är det dock svårt att säkerställa vilken effekt aktiviteterna har men mycket tyder på att aktiviteterna framkallat självinsikt och reflektion hos ungdomarna. I bästa fall har vi ökat deras mod och argument så att de kan säga nej till alkohol och droger i trafiken och därmed hindra ett antal potentiella rattfyllerister. Vi anser att investeringar för att genomföra dessa aktiviteter bör ge avkastning på trafiksäkerheten. Aktiviteterna har gett ungdomarna möjlighet att utveckla sin förmåga att 4

5 lösa problem och konflikter. De har också fått träna på att fatta vettiga beslut och träning i att överblicka konsekvenserna av olika handlingar. 7. Effekter mot mål Effekten av att genomföra fem olika aktiviteter som berör problematiken kring alkohol och droger i trafiken med ungdomar i Here 4U är svåra att säkerställa. Men mycket tyder på att aktiviteterna framkallat självinsikt och reflektion hos ungdomarna. I bästa fall har vi ökat deras mod att säga nej till alkohol och droger i trafiken och därmed hindra ett antal potentiella rattfyllerister. Effekten av att genomföra fem fokusgruppsintervjuer är att vi kan belysa aspekter på Don't drink & drive aktiviteter från ett ungdomsperspektiv. 8. Spridning av resultat Aktiviteterna har löpande redovisats till Here 4U handledarna, ca 30 personer. Spridning i media En tidningsartikel. 9. Utvärdering Utvärderingen har skett under maj juni Utvärderingen grundas på material som samlats in genom fokusgrupper. NTF Västmanland har genomfört fem fokusgruppsintervjuer med sex ungdomar i respektive fokusgrupp. 17 tjejer och 13 killar, totalt 30 ungdomar, som är engagerade i Here 4U. Tre fokusgrupper var med gymnasieelever i årskurs två och tre och två fokusgrupper var med högstadieelever i årskurs nio. Varje gruppintervju varade mellan 30 och 40 minuter. För att inte ungdomarna skulle låsa sig till korta, korrekta, förutbestämda svar så har intervjuerna byggt på strukturerade samtal som gett utrymme till förändring beroende på ungdomarnas berättelse. Perspektivet utgår från ungdomarnas subjektiva upplevelser och bedömningar. Etiska frågor Det var frivilligt att delta i intervjuerna och ungdomarna informerades om att de hade möjligheten att avbryta intervjun när de ville. Handledarna och ungdomarna fick veta att materialet samlades in anonymt och att det inte går att utläsa vem som svarat vad eller från vilket område de olika svaren kommer. Något som vi inte kan bortse ifrån är att ungdomarna som deltagit i fokusgruppsintervjuerna kan ha besvarat frågorna som de tror att vi vill att de ska besvaras. Vi har därför försökt att ha ett öppet och respektfullt förhållningssätt till gruppintervjuerna och att det funnits en noggrannhet med att visa att det inte finns några rätta eller felaktiga svar, utan målet är att försöka fånga ungdomarnas egna erfarenheter och synpunkter. 5

6 Resultat från fem fokusgrupper Filmvisningar och gruppdiskussioner Ungdomarna uppgav att filmen om trafik och alkohol var väldigt sorglig och väckte många känslor. Namnet på filmen är det ingen som kommer ihåg men alla kommer ihåg filmens budskap. Ungdomarna säger att det kändes som att de lärde känna personerna i filmen och att de lider med dem. Här nedan följer en av ungdomarnas beskrivning av filmvisningen: Känns fruktansvärt att folka ska behöva gå igenom sånt där, man blir väldigt berörd och vill göra nåt. I flera av intervjuerna framkom att filmen och diskussionerna påverkat ungdomarna och att deras uppfattning om alkohol i trafiken förändrats. Förut tänkte jag att det är upp till var och en. Att det inte var mitt ansvar om någon annan körde på fyllan. Idag känner jag annorlunda. Nu skulle vi vara flera som skulle försöka göra något. Gemenskapen i Here 4 U gör att jag skulle våga hindra någon från att köra på fyllan. Jag vet att de andra tänker ungefär som jag och skulle hjälpa mig. Om vi i Here 4 U gör något som är bra så påverkar de även andra att våga göra något och hjälpa till. Ungdomarna berättade att de blev berörda av olika scenarier i filmen. Många tyckte att filmen var realistisk och att det är lätt att identifiera sig med personerna i filmen. Att det var bra att få höra andras reaktioner efteråt och prata av sig och utbyta erfarenheter. Många av ungdomarna säger att det som de minns från filmen är att de olika händelserna är onödiga och inte går att få ogjorda i efterhand. Hur gärna de själva eller anhöriga än vill. En annan aspekt som ungdomarna nämnde var att det var bra att filmerna visade att rattfylleri även kan drabba personer i deras egen ålder. De diskuterar om att personerna i filmen är i liknande ålder och att det gör att tragedierna känns än mer levande. Förut tänkte jag att rattfylleri handlar om gubbar som mer eller mindre är fyllon på stan. Mössor med Don t Drink & Drive loggan Majoriteten av ungdomarna säger att uppskattade att få mössor märkta med Don t Drink & Drive loggan. De tycker att det känns bra att visa att de är engagerade mot rattfylleri. Ungdomarna säger att de känner sig stolta över att ha speciella kläder som visar att de är inblandade i olika projekt. En del tyckte mössan var för tajt på huvudet. Andra tyckte den var perfekt! De är coolt att ha en sån mössa brorsan ville också ha en! Jag såg ut som en vandrande kondom i mössan jag har den bara på fotbollsträningen. 6

7 Gruppsamtal om påverkan Det var flera av ungdomarna som berättade att Here 4 U gruppen stärkte deras civilkurage både generellt och kring alkohol, droger och trafik. Att de fått en inblick i hur de kan påverka situationer på individ och gruppnivå. Fokusgrupperna diskuterade mycket kring vad som är påverkan. De berättar att påverkan kan gälla att vara påverkad av exempelvis alkohol. Påverkan kan även vara hur vi påverkas att tycka och tänka om olika saker exempelvis kring alkohol i trafiken. Mediers påverkan (framförallt internet och tv) på dem var en annan del som ungdomarna diskuterande. Det är kul att prata om vad som påverkar en att tycka vissa saker. Flertalet av ungdomarna tyckte det var bra att få höra olika argument som kom fram i gruppsamtalen. Att få sätta sig in i olika perspektiv som förare, passagerare och åskådare gjorde att de enades om att olika argument och egenskaper behövs för att påverka. Flera av ungdomarna beskrev en känsla av att de ändrade sina värderingar till de som var dominerande i gruppen i samband med diskussionerna. En del ungdomar nämnde att de lär sig att vara kompis och att kommunicera med andra. En annan aspekt som lyftes fram av ungdomarna var den bekräftelse de fick från sina kompisar i övningarna när de kom på bra argument och sätt att hindra någon från att köra påverkad. Ungdomarna ansåg att de fick en positiv reaktion från sina kompisar när de visade att de tog initiativ och ville hjälpa andra. På så sätt fick de en positiv bekräftelse på sig själva, de kände sig värdefulla genom att de kunde göra något för någon annan i övningarna. Några ungdomar nämnde att det var bra att få tid för att formulera tankar och lyssna på kompisars funderingar kring vardagsnära händelser i trafiken. Dramaövningar Majoriteten tyckte att de praktiska dramaövningarna var roliga och lärorika. Att agera och ta beslut inför andra var svårare än många trodde från början. Många nämnde att övningarna gav dem möjligheten att se att små handlingar har betydelse och att det gav dem möjligheter att träna på att samarbeta och bygga upp relationer. Det kändes bra i hela kroppen att agera istället för att bara tänka att man borde göra det. Det som många ungdomar minns från övningarna var att små handlingar och beslut har betydelse för vilka konsekvenser som följer. Varje handling som genomfördes för att försöka ändra på situationen hade betydelse för utgången. Flertalet tyckte det var bra att övningarna visade att vi kan styra våra handlingar som gör skillnad för hur situationer utvecklar sig. En annan aspekt som ungdomarna lyfte fram var att ingen skulle vara passiv om någon tänkte köra påverkad om vi kunde överblicka konsekvenserna direkt. Jag kände typ glädje när jag såg att de i gruppen hjälpte mig, de sa saker som förändrade handlingen så att det blev bra. 7

8 Case uppgifter med diskussioner Övervägande delen av ungdomarna gillade att arbeta med case uppgifter i olika grupper. Fokusgrupperna beskrev att de tyckte att det var intressant att de själva fick ta reda på vad som händer vid rattfylleribrott. De säger att det var bra att få veta att det går att få hjälp mot sitt missbruk om någon blir fast för rattfylleri. De gillade även att undersöka och diskutera vilka åtgärder som finns för att stoppa rattfylleriet. Att de fick träna på att utveckla sin förmåga att lösa problem tillsammans i sina grupper. De säger att alla har ansvar för att minska rattfylleriet utifrån sina förutsättningar när de gäller dem själva, kompisar, skolan och politiker. När det gäller vad som kan göras för att förhindra rattfylleri på samhällsnivå så anser så gott som alla ungdomar att det borde finnas alkolås i alla bilar. Ungdomarna tycker det är konstigt att det inte finns alkolås i bilar när man köper dem. Några ungdomar föreslår att det borde finnas alkolås på mopeder, MC och båtar. De tror att det skulle vara en bra markering att alkohol och trafik inte hör ihop och samtidigt hindra folk från att köra om man druckit. De pratar även om att det är viktigt att påverka politiker att besluta om att alla bilar ska ha alkolås. Om det är rattfyllerister ute på vägarna hjälper det inte hur uppmärksam jag själv är därför borde alla ha alkolås. När de diskuterade om vilka insatser som kan göras i närmiljön för att minska rattfylleriet så nämner de redovisningarna från deras case uppgifter som handlade om kollektivtrafik och information. Ungdomarna tycker att deras uppgifter visar att det är viktigt att bussarna kör på kvällar, nätter och helger. Ungdomarna säger att de inte har några större problem själva som bor i Västerås men att andra kan ha det som bor utanför Västerås. Det bästa är väl att veta hur man ska ta sig hem innan man åker iväg. Fokusgrupperna diskuterade mycket kring informationskampanjer riktade till olika målgrupper för att göra dem uppmärksamma på problematiken med alkohol och droger i trafiken. En del ungdomar lyfter fram att det var intressant att få jämföra promillegränser och diskutera alkoholkulturer i olika länder. De var förvånade över hur olika syn länderna i EU har på hur många promille det får finnas i blodet när man kör i trafiken. Det är alltid bra att veta när man åker utomlands. Några ungdomar tyckte det var bra att diskutera vilka sociala konsekvenser som kan inträffa i samband med rattfylleribrott. Att det var bra att ta reda på vilka följder som kan uppstå om man förlorar körkortet på grund av rattfylleri exempelvis på jobbet, hemma, fritiden och bland kompisar. 8

9 Värderingsövningar Ungdomarna anser att de värderingsövningar som de genomförde var ett bra sätt att få tänka efter och ta ställning kring alkohol och droger i trafiken. Majoriteten av ungdomarna tyckte det var kul att se och höra hur sina kompisar reagerade på olika påståenden. Vissa reaktioner var oväntade och flertalet var positivt överraskade av att så många bröt stämningar av passivitet och hopplöshet och hade en stark tilltro till förändring. Några ungdomar säger att värderingsövningarna har bidragit till att de blivit medvetna och/eller stärkta om sin egen rätt och förmåga att ta ställning själv samt att säga ja och nej vid rätt tillfällen. Ungdomarna säger att värderingsövningarna även gav dem utrymme att diskutera frågor kring vad de själva anser vara viktigt beträffande gott kamratskap, lära sig lyssna och respektera andra och att de tydligt såg olika alternativ på handlingar som förändrar situationen. Det blev lättare att ingripa och säga ifrån ju fler värderingsövningar vi gjorde. Några av ungdomarna tyckte att värderingsövningarna blev för många och tjatiga. Att de redan visste hur de skulle agera och resonera inför de olika påståendena. Andra uttryckte att värderingsövningarna stärkte deras känsla för rättvisa och tilltro till förändring. Det blev tjatigt efter ett tag jag vet redan vad jag tycker och hur jag ska göra. Debattövning Ungdomarna som deltagit i debattövningen tyckte det var roligt. De säger att de förberedde sig väldig väl inför sina debatter. Att inta olika roller i debatterna hade ungdomarna inte några problem med. De säger att det var lekfullt men samtidigt allvar. De ville till varje pris komma på bra argument för sin sak så att de skulle vinna debatten. Dessutom kände sig ungdomarna utvalda att de fick uppdraget att vandra på stan under höstlovet tillsammans med fältassistenterna. Alla blev superfokuserade på att komma med bra tal och argument för att vinna! 10. Kontaktperson för projektet Elisabeth Westman NTF Västmanland, Kokillgatan 3, Västerås Tel: , E post: 9

10 11. Ekonomisk redovisning Personalkostnader: kr Externa kostnader: kr Total kostnad: kr Projektkostnaden beräknades till kr varav Trafikverket beviljade bidrag med kr. Resterande projektkostnad kr finansierades genom egna medel. Projektet blev kr dyrare än vad vi hade beräknat. Dels tillkom en aktivitet och dels tog genomförandet av aktiviteterna längre tid än beräknat. Kostnadsökningen finansierades genom egenfinasiering. 10

Skolmaterial för dialog och reflektiontion om alkohol och droger i trafiken. Gymnasiet. Pratmanus till föräldramöte

Skolmaterial för dialog och reflektiontion om alkohol och droger i trafiken. Gymnasiet. Pratmanus till föräldramöte Skolmaterial för dialog och reflektiontion om alkohol och droger i trafiken Gymnasiet. Pratmanus till föräldramöte 1. Don t drink & drive startades av Vägverket år 2003 och syftar till att göra ungdomar

Läs mer

Den livslånga baksmällan

Den livslånga baksmällan Den livslånga baksmällan Studiematerial för gymnasielärare inom Kalmarsunds gymnasieförbund Från diskussion till handling 1 Rattfylleri - hur vanligt är det? Ungefär 12 500 resor med påverkade förare varje

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 LIV & HÄLSA UNG 2014 Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 Vad är liv & hälsa ung? Syftet är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Skolår 7 och 9, år 2 på gymnasiet Undersökningen genomförs

Läs mer

i Täby tobak cannabis & alkohol

i Täby tobak cannabis & alkohol Elever i Täby SVARAR PÅ FRÅGOR om tobak cannabis & alkohol Foto: Anne Dillner Inte skulle väl mitt barn...? Troligtvis inte! Du har fått den här broschyren för att ditt barn bor eller går i skola i Täby.

Läs mer

Den livslånga baksmällan

Den livslånga baksmällan Den livslånga baksmällan Studiematerial för gymnasielärare i Jönköpings län Från diskussion till handling De fem stegen 1 Steg 1 - Diskussion Vilka känslor väckte filmen? - Diskutera filmens innehåll -

Läs mer

Plan för arbete mot kränkande behandling Västerås Idrottsgymnasium

Plan för arbete mot kränkande behandling Västerås Idrottsgymnasium Plan för arbete mot kränkande behandling Västerås Idrottsgymnasium Vasagatan 95 722 23 VÄSTERÅS Tel. 021-185385 // 021-185330 Innehåll Innehåll... 2 Handlingsplan för Västerås Idrottsgymnasium 2011/2012...

Läs mer

ELEVER I TÄBY SVARAR PÅ FRÅGOR. tobak cannabis & alkohol

ELEVER I TÄBY SVARAR PÅ FRÅGOR. tobak cannabis & alkohol ELEVER I TÄBY SVARAR PÅ FRÅGOR OM tobak cannabis & alkohol Foto: Anne Dillner/Scandinav bildbyrå Inte skulle väl mitt barn...? Troligtvis inte! Du har fått den här broschyren för att ditt barn bor i Täby.

Läs mer

Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun

Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun Sidan 1 av 6 Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun Parter Lokalpolisområde Östhammar och Östhammars kommun. Trygg i Östhammars Kommun (TRÖ) Det lokala brottsförebyggande rådet, Trygg i Östhammars

Läs mer

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument handlingsplan Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument Ansvar och genomförande KSF/Hållbart samhälle/folkhälsa Uppföljning

Läs mer

Unga vuxna om att förse unga med alkohol. Anna Raninen Kommunikation & Samverkan

Unga vuxna om att förse unga med alkohol. Anna Raninen Kommunikation & Samverkan Unga vuxna om att förse unga med alkohol Anna Raninen Kommunikation & Samverkan Bakgrund Många kommunikationsinsatser har de senaste åren genomförts för att påverka föräldrars attityder till att förse

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 Illustration av Matilda Damlin, 7c Bengtsgården SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 RESULTAT FRÅN LUPP UNDERSÖKNINGEN UNDERSÖKNINGEN GÄLLANDE UNGDOMARI ÅRSKURS 8 SAMT ÅRSKURS 2 PÅ GYMNASIET Förord

Läs mer

Vad tycker Tjörns unga?

Vad tycker Tjörns unga? Vad tycker Tjörns unga? Kultur- och fritidsförvaltningen 2014-10-21 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Bakgrund 3 2 Luppenkätens frisvar, årskurs 8 4 3 Återkoppling efter Luppen, årskurs 8 6 4 Luppenkätens

Läs mer

Textstöd till oh-bild 1 Myter

Textstöd till oh-bild 1 Myter Textstöd till oh-bild 1 Myter Genom att servera och köpa ut alkohol till mitt barn lär jag henne/honom att dricka måttligt! Mängder av undersökningar visar istället att du förmedlar till ditt barn att

Läs mer

Resultat av enkätundersökning på Bildningscentrum Facetten, ÅK 2 HT 2007 & VT 2008. Anna Södergren, Samordnare för förebyggande arbete

Resultat av enkätundersökning på Bildningscentrum Facetten, ÅK 2 HT 2007 & VT 2008. Anna Södergren, Samordnare för förebyggande arbete Resultat av enkätundersökning på Bildningscentrum Facetten, ÅK 2 HT 2007 & VT 2008 Anna Södergren, Samordnare för förebyggande arbete Inledning Under hösten och våren 07/08 träffade kommunens samordnare

Läs mer

Trafiken i praktiken Åk 4-5

Trafiken i praktiken Åk 4-5 2010-10-06 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Trafiken i praktiken Åk 4-5 Hitta den röda tråden i ditt trafikarbete Det är viktigt att trafikundervisningen löper som en röd tråd genom grundskolan. För att

Läs mer

Trafiken i praktiken Åk 6-9

Trafiken i praktiken Åk 6-9 2010-10-06 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Trafiken i praktiken Åk 6-9 Hitta den röda tråden i ditt trafikarbete Det är viktigt att trafikundervisningen löper som en röd tråd genom grundskolan. För att

Läs mer

4 HÖRN. Lektionsövningar/värderingsövningar

4 HÖRN. Lektionsövningar/värderingsövningar 4 HÖRN Vad är 4 hörn? Ledaren ger ett påstående, deltagarna får välja på att ställa sig i ett hörn, tre hörn har givna val och ett är öppet. Forma smågrupper utifrån hörnen och låt deltagarna diskutera

Läs mer

Lärande för och med barn inom idrotten

Lärande för och med barn inom idrotten Lärande för och med barn inom idrotten Barnkultur ger barn möjlighet att få lära och växa genom lärande med många sinnen och utifrån sina förutsättningar och mognad. Alla barn är aktiva och lär med och

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Lärarhandledning: Civilkurage

Lärarhandledning: Civilkurage Lärarhandledning: Civilkurage Denna lärarhandledning styr inte dig som lärare utan ska ses just som en handledning, klassens behov och de ramfaktorer som råder är självklart viktiga. Handledningen innefattar

Läs mer

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Inledning Är det viktigt att må bra? De flesta barn och ungdomar svarar nog ja på den frågan. God hälsa är värt att sträva efter. Landstinget Kronoberg genomför

Läs mer

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för Fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Introduktion Vävaren har funnits som fritidsgård sedan starten 1996. Strömsbro IF driver gården som ligger

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy För Laholms kommun

Alkohol- och drogpolicy För Laholms kommun Dnr: 602/05 Alkohol- och drogpolicy För Laholms kommun Folkhälsoperspektivet Antagen av kommunfullmäktige 2006-01-26 Komplement till Folkhälsopolicy för Laholm 2003-2008 FOLKHÄLSOPERSPEKTIVET Folkhälsoperspektivet

Läs mer

Bättre liv och mer lust för unga.

Bättre liv och mer lust för unga. Bättre liv och mer lust för unga. Säg STOPP Kulturskolan har tagit fram ett antimobbningprogram som heter Säg STOPP. Med hjälp av en film och en temateater har man fått elever i årskurs 4 att aktivt börja

Läs mer

Ungdomar och trygghet. i Ljungby kommun. våren 2012

Ungdomar och trygghet. i Ljungby kommun. våren 2012 Ungdomar och trygghet i Ljungby kommun våren 2012 En sammanställning av gruppintervjuer med ungdomar i Ljungby kommun Bakgrund och genomförande Trygghetsundersökningen genomförs för att vi ska få en bild

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Hälsofrämjande skolutveckling Tobaksfria ungdomar 4 april 2011

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Hälsofrämjande skolutveckling Tobaksfria ungdomar 4 april 2011 Hälsofrämjande skolutveckling Tobaksfria ungdomar 4 april 2011 IUP Åt vilket håll? ANDT Jämställdhet Måluppfyllelse Kunskapskrav Hälsa Föräldrar Sex-och samlevnad. Inlärning Meritvärde Mobbning Skolreform

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9 Våren 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Syfte... 2 3. Metod... 2 4. Resultat... 3 5. Jämförelse mellan resultaten 2009 och 2015...

Läs mer

AVmedia dagen 20151027. Ses offline. Milla Skoglund Stina Nilsson

AVmedia dagen 20151027. Ses offline. Milla Skoglund Stina Nilsson AVmedia dagen 20151027 Ses offline Milla Skoglund Stina Nilsson Varför "ses offline"? AVmedia utbildning Många kränkningar på nätet, Trygghets gruppen Lektion 1 Kontrakt Kontrakt Kontrakt SES OFFLINE?

Läs mer

DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR HABO KOMMUN

DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR HABO KOMMUN DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR HABO KOMMUN Fastställd av Kommunfullmäktige i Habo kommun 2009-01-29 3 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida INLEDNING 3 GRAVIDITET/ AMNING 4 UNGDOMSTIDEN 5 IDROTTEN 7 TRAFIKEN 7 2 Drogpolitisktprogram

Läs mer

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun ANDT-undersökning 215 Karlshamns kommun För att på ett strategiskt sätt kunna arbeta med det drogförebyggande arbetet i Karlshamns kommun har en kartläggning genomförts bland kommunens ungdomar mellan

Läs mer

Arbetsrutiner för det Drogförebyggande Arbetet i Skolan

Arbetsrutiner för det Drogförebyggande Arbetet i Skolan 2010 Arbetsrutiner för det Drogförebyggande Arbetet i Skolan Beslutade av barn- och utbildningsnämnden 2006-05-24 med årlig revidering Reviderat av barn- och utbildningsnämnden den 20 juni 2010 Framtagna

Läs mer

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen Inledning Onsdagen den 19 oktober 2011 genomfördes för andra gången En dag i demokratins tecken. Dagen var tänkt som en avslutning på Luppundersökningen

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN]

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Internationellt perspektiv Läroplansmål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

Mitt barn. snusar. Vad. ska jag göra? Kloka råd till föräldrar

Mitt barn. snusar. Vad. ska jag göra? Kloka råd till föräldrar Mitt barn röker och mitt snusar Vad ska jag göra? Kloka råd till föräldrar Många föräldrar oroar sig för bland annat rökning och snusning när barnet börjar närma sig tonåren. Hjälper det att förbjuda

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg

Läs mer

Arbetsplan för ANT arbetet, Gnosjöområdet

Arbetsplan för ANT arbetet, Gnosjöområdet 23 Arbetsplan för ANT arbetet, Gnosjöområdet Gnosjöområdet strävar efter att barn och ungdomar inte skall använda tobak, alkohol och narkotika. Följande arbetsplan är tänkt att fungera som en vägledning

Läs mer

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt?

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Budskapets innehåll Var mottagaren befinner sig kunskapsmässigt, känslor, acceptans Konsekvens av det svåra samtal, vad det ger för resultat Relationen Ämnet

Läs mer

Handledning. Är fyra filmer om ungdomars utsatthet för brott i sin vardag. Filmerna handlar om Ida, Adam, Sofia och Martin.

Handledning. Är fyra filmer om ungdomars utsatthet för brott i sin vardag. Filmerna handlar om Ida, Adam, Sofia och Martin. Handledning En vanlig dag Är fyra filmer om ungdomars utsatthet för brott i sin vardag. Filmerna handlar om Ida, Adam, Sofia och Martin. SOFIA går på fest och hoppas att få träffa Gustav men det blir inte

Läs mer

Bakgrund 2. Syfte 2. Metod 2. Alkohol 3-4. Narkotika 4-5. Tobak 6-7. Hälsofrämjande miljöer 7-8. Trivsel, frånvaro och psykisk hälsa 8.

Bakgrund 2. Syfte 2. Metod 2. Alkohol 3-4. Narkotika 4-5. Tobak 6-7. Hälsofrämjande miljöer 7-8. Trivsel, frånvaro och psykisk hälsa 8. AN D T Rapport 215 Jenny Andersson ANDT Strateg, Karlshamns kommun 17 augusti 215 Innehållsförteckning Bakgrund 2 Syfte 2 Metod 2 Resultat Alkohol 3-4 Narkotika 4-5 Tobak 6-7 Hälsofrämjande miljöer 7-8

Läs mer

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig Guide-formulär. Kryssa för de påståenden du tycker stämmer in på dig själv. De nivåer där du mest har kryssat i till vänster behöver du fokusera mer på, de nivåer där du har kryssat i mest till höger,

Läs mer

- om barn till missbrukare. Verksamhetsberättelse

- om barn till missbrukare. Verksamhetsberättelse - om barn till missbrukare Verksamhetsberättelse 2 0 1 1 innehåll 1. Bakgrund 2. om De hemliga barnen 3. Om Våga Börja Prata 4. året som gått 2011 5. året som kommer 2012 6. finansiärer 7. Resultaträkning

Läs mer

Tillsammans för en idrott fri från alkohol, narkotika, doping och tobak. Gemensam ANDT-policy för idrottsföreningar i Mölndals stad

Tillsammans för en idrott fri från alkohol, narkotika, doping och tobak. Gemensam ANDT-policy för idrottsföreningar i Mölndals stad Tillsammans för en idrott fri från alkohol, narkotika, doping och tobak Gemensam ANDT-policy för idrottsföreningar i Mölndals stad Varför? De allra flesta barn och ungdomar är någon gång aktiva i en idrottsförening.

Läs mer

Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020

Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020 Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020 Upprättad: 2014-06-02 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-09-29, 82 Kontaktperson: Mikael Lundgren Innehållsförteckning VISION... 3 VÄRDEGRUND... 3

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID DROGANVÄNDNING OCH ALKOHOLMISSBRUK

HANDLINGSPLAN VID DROGANVÄNDNING OCH ALKOHOLMISSBRUK HANDLINGSPLAN VID DROGANVÄNDNING OCH ALKOHOLMISSBRUK Rytmus musikergymnasium ska vara en drog- och alkoholfri skola. Ingen elev eller personal ska använda droger eller missbruka alkohol under sin tid på

Läs mer

Aldrig mer?! Ett livsviktigt erbjudande till dig som rapporterats för ratt- eller sjöfylleri

Aldrig mer?! Ett livsviktigt erbjudande till dig som rapporterats för ratt- eller sjöfylleri Aldrig mer?! Ett livsviktigt erbjudande till dig som rapporterats för ratt- eller sjöfylleri Livsviktigt erbjudande När det som hänt sjunkit in kommer ofta frågorna och ångesten. Vad ska familjen och arbetskamraterna

Läs mer

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Innehåll Inledning 3 Bakgrund.... 3 Uppdragets syfte och inriktning. 3 Metod. 4 Definitioner.... 4 Enkätresultat.. 4 Fritid 5 7 Hur mycket fritid har ungdomar... 5 Var träffas

Läs mer

Samverka för att motverka

Samverka för att motverka En inspirationsskrift från Skånesamverkan mot droger Samverka för att motverka - om samverkan kring ungdomar i samband med risktillfällen Risktillfällen är ett samlingsnamn för kvällar, helger och perioder

Läs mer

Tema 3 När kroppen är med och lägger sig i. Vi uppfinner sätt att föra ett budskap vidare utan att prata och sms:a.

Tema 3 När kroppen är med och lägger sig i. Vi uppfinner sätt att föra ett budskap vidare utan att prata och sms:a. Tema 3 När kroppen är med och lägger sig i Vi uppfinner sätt att föra ett budskap vidare utan att prata och sms:a. När vi vill berätta för andra vad vi tänker och känner kan vi göra det på olika sätt.

Läs mer

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg

Läs mer

innehåll: Vi ger konsumenten möjlighet att göra medvetna val Vi uppmuntrar till ansvarsfull konsumtion Vi stödjer ansvarsfulla innovationer

innehåll: Vi ger konsumenten möjlighet att göra medvetna val Vi uppmuntrar till ansvarsfull konsumtion Vi stödjer ansvarsfulla innovationer po li cy fö r an ko sv ns ar um sf u ti ll on Sv er ig e po lic y fö r an sv ar sf ul lk on su m tio n Po lic y Ca rl sb er g innehåll: 1.0 2.0 3.0 4.0 Vi ger konsumenten möjlighet att göra medvetna val

Läs mer

Hur viktig är den? Kännetecken vad handlar miljö om?

Hur viktig är den? Kännetecken vad handlar miljö om? Fokusgrupp är en metod för att fördjupa sig i vissa frågor. I fokusgruppen får man fram vad som är viktigast för de som deltar. Politiker från demokratiberedningen och kommunfullmäktige har hållit i fokusgrupperna.

Läs mer

Flickor, pojkar och samma MöjliGheter

Flickor, pojkar och samma MöjliGheter Malin Gustavsson Flickor, pojkar och samma MöjliGheter hur du som förälder kan bidra till mer jämställda barn Alla barn har rätt att uppleva att de duger precis som de människor de är. Det ska inte göra

Läs mer

Dialogunderlag moped För viktiga samtal om alkohol, droger och mopedkörning

Dialogunderlag moped För viktiga samtal om alkohol, droger och mopedkörning 1 Dialogunderlag moped För viktiga samtal om alkohol, droger och mopedkörning Fullskärmsläge Tryck + för fullskärmsläge. Vänsterklicka för att bläddra framåt, högerklicka för att bläddra bakåt. Tryck för

Läs mer

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Värderingar och

Läs mer

Resultat i korta drag från. Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008

Resultat i korta drag från. Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008 Resultat i korta drag från Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008 Januari 2009 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag

Läs mer

Bilaga D: Ledarguiden

Bilaga D: Ledarguiden Bilaga D: Ledarguiden Ledarguiden 2014-09-02 2 (7) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Shogun Halmstads värderingar... 4 2.1. I vår förening ska vi lära barn och ungdomar att ta hänsyn till

Läs mer

Policyprogram 2012-2014

Policyprogram 2012-2014 Policyprogram 2012-2014 Doping Alkohol Narkotika Tobak Trafiksäkerhet Innehåll Omfattning... 2 Definitioner... 3 Bakgrund... 3 Doping, alkohol, narkotika och tobak... 4 Trafiksäkerhet... 6 Omfattning Visby

Läs mer

Man vill ju inte göra mamma och pappa besvikna

Man vill ju inte göra mamma och pappa besvikna Man vill ju inte göra mamma och pappa besvikna Fokusgrupper om cannabis med ungdomar i Stockholms stad Majoriteten ungdomar testar inte cannabis - Varför inte? Sammanfattning Rapporten Ungdomar och cannabis

Läs mer

Ett samarbete mot utanförskap och mobbning

Ett samarbete mot utanförskap och mobbning Lärarhandledning Ett samarbete mot utanförskap och mobbning Gilla: Hata Horan har kommit till genom ett samarbete mellan Johanna Nilsson, Pocketförlaget och Friends. Vi vill att du som läser ska bli berörd,

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy. Ett arbetsmaterial för föreningen kring alkohol, narkotika, doping och tobak

Alkohol- och drogpolicy. Ett arbetsmaterial för föreningen kring alkohol, narkotika, doping och tobak Alkohol- och drogpolicy Ett arbetsmaterial för föreningen kring alkohol, narkotika, doping och tobak Genom att arbeta fram ett policydokument kan vi förtydliga budskapet att alkohol/droger och idrott inte

Läs mer

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning Utvärdering av Blivande Ledare 2 En sammanfattning Utvärdering av Blivande ledare 2 Utvärderingen bygger på 22 enkätsvar. Nedan redovisas en sammanfattning av deltagarnas svar. Anser du att programmet

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Gymnasieskolans år 2 2015 Ambjörn Thunberg 1 2 Börjar din tonåring gymnasiet? Prata med din tonåring om alkohol Syftet med drogvaneundersökningen är att

Läs mer

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Antagen av kommunfullmäktige: 2007-08-30. INLEDNING I handlingsplanen presenteras inriktningar och åtgärder för det drogförebyggande

Läs mer

52 kort för ett levande värdegrundsarbete. Helena Hammerström. 1 Helena Hammerström, www.alltomart.se

52 kort för ett levande värdegrundsarbete. Helena Hammerström. 1 Helena Hammerström, www.alltomart.se 52 kort för ett levande värdegrundsarbete. Helena Hammerström 1 Helena Hammerström, www.alltomart.se Värdegrunden 52 kort för ett levande värdegrundarbete. Text: Helena Hammerström Design: Ewa Milunska

Läs mer

LÄRARMATERIAL LEKTION 1: VILL DU?

LÄRARMATERIAL LEKTION 1: VILL DU? 01 LÄRARMATERIAL LEKTION 1: VILL DU? MÅLGRUPP: ÅRSKURS 7-9 LÄRANDEMÅL Utveckla sin förmåga att uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta,

Läs mer

Tonårsförälder? Finns det droger bland ungdomarna? Hur mycket dricker unga i vår kommun? Men inte skulle väl mitt barn...?

Tonårsförälder? Finns det droger bland ungdomarna? Hur mycket dricker unga i vår kommun? Men inte skulle väl mitt barn...? Tonårsförälder? Hur mycket dricker unga i vår kommun? Men inte skulle väl mitt barn...? Finns det droger bland ungdomarna? En broschyr om alkohol och droger DANDERYDS KOMMUN 1 Varför har du fått den här

Läs mer

Sommarlovsentreprenör 2008

Sommarlovsentreprenör 2008 Sommarlovsentreprenör 2008 Sommarlovsentreprenör 2008 i Söderhamns kommun För andra året i rad genomfördes projektet Sommarlovsentreprenör i Söderhamns kommun. Syftet med projektet är att öka ungas intresse

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Grundskolan år 8 2014 Ambjörn Thunberg 1 Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser kring tobak och alkohol. Syftet med drogvaneundersökningen

Läs mer

Sammanfattning av UNG I MORA. LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006

Sammanfattning av UNG I MORA. LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006 Sammanfattning av UNG I MORA LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006 Sammanfattning av Sonja Persson Mora kommun December 2007 Innehållsförteckning Förord 2 Kön, familj och boende 3 Fritid 3 Internationella

Läs mer

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Skolbesöksmanual Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Ungdomsgruppen i Helsingborg startades hösten 2010 och arbetar mycket med att besöka skolor och klasser för att väcka tankar om

Läs mer

Jag en individuell idrottare. 3. Träningsgruppen ett team

Jag en individuell idrottare. 3. Träningsgruppen ett team 3. Träningsgruppen ett team I din idrott tävlar ni oftast individuellt men tränar ofta i grupp. I träningsgruppen kan ni stödja och peppa varandra i med och motgång. Att man trivs och har kul i samband

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eksjö kommun

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eksjö kommun Alkohol- och drogpolitiskt program för Eksjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2006-08-31 Alkohol är en socialt etablerad dryck som det stora flertalet konsumerar med måtta, och har glädje av. Vi måste

Läs mer

Det finns inga trollspön men det finns bra arbetssätt

Det finns inga trollspön men det finns bra arbetssätt Bild 1 Hur kan vi nå en tobaksfri skoltid? Evidensbaserade metoder och goda exempel maria.nilsson@epiph.umu.se www.psykologermottobak.se Bild 2 Det finns inga trollspön men det finns bra arbetssätt Men

Läs mer

Ungdomar, trafiksäkerhet och kommunikation. Tylösandsseminariet, 2010-09-14 Peder Gunnarson, Ungdomsbarometern

Ungdomar, trafiksäkerhet och kommunikation. Tylösandsseminariet, 2010-09-14 Peder Gunnarson, Ungdomsbarometern Ungdomar, trafiksäkerhet och kommunikation Tylösandsseminariet, 2010-09-14 Peder Gunnarson, Ungdomsbarometern Ungdomsbarometern har sedan 1991 har arbetat med att kartlägga attityd- och beteendemönster

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Alkohol- och Drogpolicy

Alkohol- och Drogpolicy Alkohol- och Drogpolicy för föreningar i Norsjö kommun Handbok för föreningsledare. Information för vårdnadshavare och medlemmar. Antaget av föreningen:. Styrelsens ordförande:. Datum: Syfte Syftet med

Läs mer

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen WTÖALA K O M M U N S T Y R E L S E ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen 1. Varför startade ni projektet och vad ville ni åstadkomma? Ronjabollen startades för att vi på TRIS såg och ser än idag

Läs mer

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Lotta Malm Projektledare Projekt BRA-grupper

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

Tobak? Nej tack! för ett rökritt föreningsliv

Tobak? Nej tack! för ett rökritt föreningsliv Tobak? Nej tack! för ett rökritt föreningsliv Hej! Det du håller i din hand är en hjälp till hur man som förening kan arbeta mot tobak. Det är många olika krafter som drar i våra barns uppmärksamhet -

Läs mer

Dialogunderlag FÖR VIKTIGA SAMTAL OM RISKER I SAMBAND MED MOPEDKÖRNING

Dialogunderlag FÖR VIKTIGA SAMTAL OM RISKER I SAMBAND MED MOPEDKÖRNING Dialogunderlag FÖR VIKTIGA SAMTAL OM RISKER I SAMBAND MED MOPEDKÖRNING 1 2 Don t drink & drive - Dialogunderlag moped Innehåll Inledning Diskussionsfrågor Fyrahörnsövningar Ta ställning Rollspel Idéer

Läs mer

Förberedelsematerial för eleverna

Förberedelsematerial för eleverna Demokrativerkstaden i klassrummet Ett rollspel från förslag till lag 1 Förberedelsematerial för eleverna Riksdagskrysset Är du redo att bli ledamot i Demokrativerkstaden? Gör krysset nedan och se om du

Läs mer

Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

ALKOHOL OCH TRAFIK. Alkohol är största faran i trafiken

ALKOHOL OCH TRAFIK. Alkohol är största faran i trafiken ALKOHOL OCH TRAFIK Jag skulle aldrig sätta mig full bakom ratten om jag vore nykter. Denna nonsensreplik innehåller en djup sanning. Rattfylleri orsakar tragedier helt i onödan. Omdömet kan svika när föraren

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN Vilka entreprenöriella förmågor-/kompetenser anser du att förskolans barn behöver utveckla? Bergsnäs Förskola Tro på sig själv. Självkänsla. stärka barnens självförtroende - jag törs - jag vågar - jag

Läs mer

Tro på dig själv Lärarmaterial

Tro på dig själv Lärarmaterial sidan 1 Författare: Eva Robild och Mette Bohlin Vad handlar boken om? Den här boken handlar om hur du kan få bättre självkänsla. Om du har bra självkänsla så blir du mindre stressad. I boken får du tips

Läs mer

Det suger En lärarhandledning om droger & missbruk

Det suger En lärarhandledning om droger & missbruk Det suger En lärarhandledning om droger & missbruk! Ung utan Pung har sina rötter i Stockholms förorten Rågsved. Det hela började på en ungdomsgård 1982 där den första pjäsen handlade om fattiga ungdomar

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

2014-04-21 DETTA SKA JAG RESONERA MER ER OM SVÅR PSYKISK SJUKDOM OCH MYTEN OM SJÄLVMEDICINERING SVÅR PSYKISK SJUKDOM OCH RISKBRUK

2014-04-21 DETTA SKA JAG RESONERA MER ER OM SVÅR PSYKISK SJUKDOM OCH MYTEN OM SJÄLVMEDICINERING SVÅR PSYKISK SJUKDOM OCH RISKBRUK DETTA SKA JAG RESONERA MER ER OM SVÅR PSYKISK SJUKDOM OCH ALKOHOL MYTER / RISKER / FÖRÄNDRING Karlstad 28 april 2014 peter.wirbing@telia.com Myten om alkohol som självmedicinering Hur personer med dubbla

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

En inblick i elevens ryggsäck. - en föreläsning om föräldraskap i möte med lärare

En inblick i elevens ryggsäck. - en föreläsning om föräldraskap i möte med lärare En inblick i elevens ryggsäck - en föreläsning om föräldraskap i möte med lärare Sofia Kullberg Handledande lärare vid Valteri Skilla Speciallärare Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Livet i landet

Läs mer

Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Bort från dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt

Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Bort från dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt sidan 1 Författare: Tomas Dömstedt Vad handlar boken om? Lukas är orolig för att Jonna är på fest utan honom. Han skickar ett antal sms till henne men får bara ett enda svar. Lukas kan inte slappna av

Läs mer

European Family Empowerment. Enkät till ungdomar

European Family Empowerment. Enkät till ungdomar European Family Empowerment Enkät till ungdomar ANONYMITET Ingen annan än vi forskare kommer att kunna se dina svar. Dina svar kommer att kodas och kommer inte att visas för någon annan. Resultatet kommer

Läs mer