Syftet är genomföra en försöksverksamhet med att stärka kamratstödjare till engagemang och delaktighet i kampen mot rattfylleri.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Syftet är genomföra en försöksverksamhet med att stärka kamratstödjare till engagemang och delaktighet i kampen mot rattfylleri."

Transkript

1 Västerås Slutrapport 2011: Here 4U i kampen mot rattfylleri Projekttid Sammanfattning Målet var att: genomföra fem olika aktiviteter som bygger på att främja en utveckling av färdigheter i ställningstagande och socialt samspel för att stå emot och hindra rattfylleri med 170 ungdomar i Here 4U. att med hjälp av fem fokusgruppsintervjuer belysa aspekter på insatser i Don't drink & drive arbete från ett ungdomsperspektiv. Resultat Fem aktiviteter har genomförts med samtliga ungdomar i Here 4U. Aktiviteterna gällde filmvisning med diskussioner, gruppsamtal om påverkan, dramaövningar, case uppgifter och diskussioner och värderingsövningar. En aktivitet tillkom och det var en debattövning som genomfördes med 50 ungdomar. Fem fokusgruppsintervjuer med 30 ungdomar har genomförts. Resultatet från fokusgruppsintervjuerna visar att aktiviteterna gett ungdomarna en möjlighet att träna självkontroll, att känna igen känslor, empati, problemlösning, kommunikation, förmåga att bygga relationer, hantera grupptryck samt beslutsfattande. Fokusgruppsintervjuerna belyser att ungdomarna fått en inblick i hur de kan påverka situationer med alkohol och droger i trafiken på individ och gruppnivå. Projektets delar har genomgående uppnått de uppsatta målen. 2. Syfte med projektet Syftet är genomföra en försöksverksamhet med att stärka kamratstödjare till engagemang och delaktighet i kampen mot rattfylleri. 3. Bakgrund Kamrater spelar en viktig roll för ungdomars sociala anpassning. Kamrater som uppmuntrar drogbruk ökar risken för droganvändning hos den enskilde individen. Det är också en riskfaktor att ha få eller inga kamrater. Medverkan i organiserade fritidsaktiviteter kan fungera som en skyddsfaktor. Barn som får stöd tidigt löper mindre risk att utveckla problembeteenden i framtiden. Program som tränar sociala förmågor, beslutfattande, empatisk förmåga samt självkontroll är effektiva när det gäller att minska riskbeteenden. (FoU rapport 2003:2, Knut Sundell). 1

2 Forskning visar att när jämnåriga arbetar med att stötta, hjälpa och undervisa sina kamrater: upptäcks problem tidigare och blir på så vis mer lättlösta. Det gäller främst skolk, mobbning, alkoholbruk, rökning, skadegörelse, narkotikamissbruk och familjeproblem. kan normer kring alkohol och narkotika i ungdomsgruppen påverkas fördelaktigt. växer "stökiga" ungdomar som får uppgiften att hjälpa någon och blir dessutom hjälpta själva (Insatser i skolan som stärker hälsofrämjande skolutveckling och förebygger alkoholskador och narkotikamissbruk, 2003). Skolan är en plats där alla barn och ungdomar möts och är därmed en naturlig arena för förebyggande arbete. I dagsläget bygger skolans förebyggande arbete, för att motverka missbruk av alkohol, narkotika och tobak, till stor del på att främja elevernas självkänsla, vilja att lära, delaktighet och möjlighet att påverka. Detta arbetssätt bör även sätta sin prägel på arbetet mot rattfylleri bland ungdomar för att bli framgångsrikt. Here 4 U startade 2002 och är en utveckling av tidigare kamratstödjargrupper som tillhör enheten Förebyggarcentrum i Västerås stad. Here 4 U arbetar för att ge ungdomar möjlighet och verktyg att stödja varandra och skapa en trygg närmiljö. Medlemmar är elever i skolor som vill engagera sig för sina kompisar. En del medlemmar har alltid lyckats tidigare i livet, och en del har misslyckats. En del har varit skötsamma, och en del har kanske tidigare varit i kontakt med polis och socialtjänst. Det som förenar dessa båda grupper är ett brinnande intresse och engagemang för framtiden och sina medmänniskor. Here 4 U finns idag på totalt 16 skolor på gymnasiet och i grundskolan årskurs 6 9 med totalt cirka 170 medlemmar i Västerås. 4. Metod och material Vi har genomfört aktiviteter som syftar till att utveckla ungdomarnas sociala och emotionella förmågor, så som empati, självkännedom och social kompetens. För att skapa förutsättningar för meningsutbyte, gemenskap och delaktighet delades ungdomarna upp i fyra huvudgrupper som i sin tur delades upp i jämnstora undergrupper på aktiviteterna. Insatserna fördelades under två terminer. Vi har använt Trafikverkets Don't drink & drive material. Med stöd av materialet har vi genomfört följande aktiviteter: filmvisning och efterföljande diskussioner gruppsamtal om påverkan dramaövningar case uppgifter och diskussioner om möjligheter att påverka och stödja skolkamrater på individnivå, närmiljön och på samhällsnivå värderingsövningar och diskussioner debattövning Avslutningsvis genomfördes en uppföljning med fem fokusgruppsintervjuer med 30 ungdomar. 2

3 5. Resultatredovisning Förankring av projektet NTF har medverkat på ett möte med ledningsgruppen för Here 4U och diskuterat innehållet i projektet. Dels för att förankra projektet ordentligt och dels för att ta emot värdefulla synpunkter när vi ska genomföra projektet. NTF har träffat båda Here 4U samordnarna i Västerås stad och samtliga handledare i Here 4U, ca 30 lärare, och planerat och diskuterat projektet. NTF har informerat skolledningen på samtliga 18 skolor som har Here 4U ungdomar om projektet. NTF har träffat samtliga kamratstödjare, ca 170 ungdomar, på deras ordinarie träffar och presenterat Don't drink & drive och diskuterat om upplägget av insatserna i projektet. NTF Västmanland har genomfört följande aktiviteter: Filmvisning med gruppdiskussioner Inför Alla helgons helg och höstlovet genomfördes den första aktiviteten. Vi visade filmen Länge leve livet till samtliga 170 Here 4U ungdomar. Efteråt delade vi in ungdomarna i mindre grupper och hade gruppdiskussioner om innehållet och budskapen i filmen. Samtliga Here 4U ungdomar har fått Trafikverkets mössa märkt med Don t Drink & Drive loggan. Gruppsamtal om påverkan Vi har genomfört grupparbeten om påverkan med samtliga 170 Here 4U ungdomar. Grupperna har fått arbeta med frågor kring: vad som påverkar vilka val vi gör i trafiken vad som påverkar våra attityder till olika företeelser i trafiken mediers påverkan drogers påverkan på kroppen drogers påvekan på samhället Ungdomarna fick välja hur de ville redovisa sina grupparbeten inför varandra. Redovisningarna genomfördes via sketcher, bilder, demonstrationer och föreläsningar. Dramaövningar Vi har genomfört praktiska dramaövningar som byggde på ungdomarnas grupparbeten om påverkan med samtliga 170 Here 4U ungdomar. I grupperna fick ungdomarna träna på olika val och handlingar som visade olika scenarier och konsekvenser som de sedan diskuterade inför varandra. Grupperna spelade upp ett antal scener om påverkan i trafiken som de sedan diskuterade med de övriga ungdomarna. 3

4 Case uppgifter med diskussioner Vi har genomfört case uppgifter med problembeskrivningar utifrån olika situationer i trafiken med samtliga 170 Here 4U ungdomar. Syftet med casen var att diskutera olika typer av lösningar på ett problem. Diskussionen var lika viktig som att presentera en intressant lösning. Värderingsövningar Vi har genomfört ett antal värderingsövningar med ungdomarna som berör alkohol och droger i trafiken med samtliga 170 Here 4U ungdomar. I värderingsövningarna fick ungdomarna ta ställning till olika påståenden. Ungdomarna fick diskutera för sina ställningstaganden, lyssna till och påverkas av andras argument. Fokusgruppsintervjuer Vi har genomfört fem fokusgruppsintervjuer med 30 ungdomar i Here 4U. Debattövning En aktivitet som tillkommit i projektet är att vi involverade Don t Drink & Drive i ett ordinarie Here 4U uppdrag som ca 50 utvalda ungdomar genomförde under höstlovet. Uppdraget handlade om skapa trygghet för handlare och kunder under en vecka då många lediga barn och ungdomar rör sig i centrum. Ungdomarna fick en särskild utbildning som vi breddade med debattövningar i Don t Drink & Drive. Ungdomarna fanns på plats i centrum alla vardagar och kändes igen på sina Here 4U jackor och Trafikverkets mössor märkta med Don t Drink & Drive loggan. Ungdomarna valdes utifrån att de har civilkurage, social kompetens och integritet. 6. Slutsatser/diskussion Resultatet från fokusgruppsintervjuerna visar att aktiviteterna gett ungdomarna en möjlighet att träna självkontroll, att känna igen känslor, empati, problemlösning, kommunikation, förmåga att bygga relationer, hantera grupptryck samt beslutsfattande. Aktiviteterna har gett ungdomarna möjlighet att diskutera möjliga lösningar för att bland annat hindra andra från att köra påverkade. Men det viktigaste är att de i aktiviteterna även fått träna på att stoppa någon i olika praktiska övningar. De har fått skapa sina egna argument, via exempelvis dramaövningar, där de tvingat av en kompis bilnyckeln med hjälp av olika argument. Det är rimligt att tro att när de praktiskt har fått genomfört handlingar och använda argument som de sagt inför varandra ger dem styrka att själva tro och känna att de kan hindra andra från att köra påverkade. Ju mer en person tror sig klara av en uppgift desto större är chanserna att hon eller han gör det. I ett arbete av denna storlek är det dock svårt att säkerställa vilken effekt aktiviteterna har men mycket tyder på att aktiviteterna framkallat självinsikt och reflektion hos ungdomarna. I bästa fall har vi ökat deras mod och argument så att de kan säga nej till alkohol och droger i trafiken och därmed hindra ett antal potentiella rattfyllerister. Vi anser att investeringar för att genomföra dessa aktiviteter bör ge avkastning på trafiksäkerheten. Aktiviteterna har gett ungdomarna möjlighet att utveckla sin förmåga att 4

5 lösa problem och konflikter. De har också fått träna på att fatta vettiga beslut och träning i att överblicka konsekvenserna av olika handlingar. 7. Effekter mot mål Effekten av att genomföra fem olika aktiviteter som berör problematiken kring alkohol och droger i trafiken med ungdomar i Here 4U är svåra att säkerställa. Men mycket tyder på att aktiviteterna framkallat självinsikt och reflektion hos ungdomarna. I bästa fall har vi ökat deras mod att säga nej till alkohol och droger i trafiken och därmed hindra ett antal potentiella rattfyllerister. Effekten av att genomföra fem fokusgruppsintervjuer är att vi kan belysa aspekter på Don't drink & drive aktiviteter från ett ungdomsperspektiv. 8. Spridning av resultat Aktiviteterna har löpande redovisats till Here 4U handledarna, ca 30 personer. Spridning i media En tidningsartikel. 9. Utvärdering Utvärderingen har skett under maj juni Utvärderingen grundas på material som samlats in genom fokusgrupper. NTF Västmanland har genomfört fem fokusgruppsintervjuer med sex ungdomar i respektive fokusgrupp. 17 tjejer och 13 killar, totalt 30 ungdomar, som är engagerade i Here 4U. Tre fokusgrupper var med gymnasieelever i årskurs två och tre och två fokusgrupper var med högstadieelever i årskurs nio. Varje gruppintervju varade mellan 30 och 40 minuter. För att inte ungdomarna skulle låsa sig till korta, korrekta, förutbestämda svar så har intervjuerna byggt på strukturerade samtal som gett utrymme till förändring beroende på ungdomarnas berättelse. Perspektivet utgår från ungdomarnas subjektiva upplevelser och bedömningar. Etiska frågor Det var frivilligt att delta i intervjuerna och ungdomarna informerades om att de hade möjligheten att avbryta intervjun när de ville. Handledarna och ungdomarna fick veta att materialet samlades in anonymt och att det inte går att utläsa vem som svarat vad eller från vilket område de olika svaren kommer. Något som vi inte kan bortse ifrån är att ungdomarna som deltagit i fokusgruppsintervjuerna kan ha besvarat frågorna som de tror att vi vill att de ska besvaras. Vi har därför försökt att ha ett öppet och respektfullt förhållningssätt till gruppintervjuerna och att det funnits en noggrannhet med att visa att det inte finns några rätta eller felaktiga svar, utan målet är att försöka fånga ungdomarnas egna erfarenheter och synpunkter. 5

6 Resultat från fem fokusgrupper Filmvisningar och gruppdiskussioner Ungdomarna uppgav att filmen om trafik och alkohol var väldigt sorglig och väckte många känslor. Namnet på filmen är det ingen som kommer ihåg men alla kommer ihåg filmens budskap. Ungdomarna säger att det kändes som att de lärde känna personerna i filmen och att de lider med dem. Här nedan följer en av ungdomarnas beskrivning av filmvisningen: Känns fruktansvärt att folka ska behöva gå igenom sånt där, man blir väldigt berörd och vill göra nåt. I flera av intervjuerna framkom att filmen och diskussionerna påverkat ungdomarna och att deras uppfattning om alkohol i trafiken förändrats. Förut tänkte jag att det är upp till var och en. Att det inte var mitt ansvar om någon annan körde på fyllan. Idag känner jag annorlunda. Nu skulle vi vara flera som skulle försöka göra något. Gemenskapen i Here 4 U gör att jag skulle våga hindra någon från att köra på fyllan. Jag vet att de andra tänker ungefär som jag och skulle hjälpa mig. Om vi i Here 4 U gör något som är bra så påverkar de även andra att våga göra något och hjälpa till. Ungdomarna berättade att de blev berörda av olika scenarier i filmen. Många tyckte att filmen var realistisk och att det är lätt att identifiera sig med personerna i filmen. Att det var bra att få höra andras reaktioner efteråt och prata av sig och utbyta erfarenheter. Många av ungdomarna säger att det som de minns från filmen är att de olika händelserna är onödiga och inte går att få ogjorda i efterhand. Hur gärna de själva eller anhöriga än vill. En annan aspekt som ungdomarna nämnde var att det var bra att filmerna visade att rattfylleri även kan drabba personer i deras egen ålder. De diskuterar om att personerna i filmen är i liknande ålder och att det gör att tragedierna känns än mer levande. Förut tänkte jag att rattfylleri handlar om gubbar som mer eller mindre är fyllon på stan. Mössor med Don t Drink & Drive loggan Majoriteten av ungdomarna säger att uppskattade att få mössor märkta med Don t Drink & Drive loggan. De tycker att det känns bra att visa att de är engagerade mot rattfylleri. Ungdomarna säger att de känner sig stolta över att ha speciella kläder som visar att de är inblandade i olika projekt. En del tyckte mössan var för tajt på huvudet. Andra tyckte den var perfekt! De är coolt att ha en sån mössa brorsan ville också ha en! Jag såg ut som en vandrande kondom i mössan jag har den bara på fotbollsträningen. 6

7 Gruppsamtal om påverkan Det var flera av ungdomarna som berättade att Here 4 U gruppen stärkte deras civilkurage både generellt och kring alkohol, droger och trafik. Att de fått en inblick i hur de kan påverka situationer på individ och gruppnivå. Fokusgrupperna diskuterade mycket kring vad som är påverkan. De berättar att påverkan kan gälla att vara påverkad av exempelvis alkohol. Påverkan kan även vara hur vi påverkas att tycka och tänka om olika saker exempelvis kring alkohol i trafiken. Mediers påverkan (framförallt internet och tv) på dem var en annan del som ungdomarna diskuterande. Det är kul att prata om vad som påverkar en att tycka vissa saker. Flertalet av ungdomarna tyckte det var bra att få höra olika argument som kom fram i gruppsamtalen. Att få sätta sig in i olika perspektiv som förare, passagerare och åskådare gjorde att de enades om att olika argument och egenskaper behövs för att påverka. Flera av ungdomarna beskrev en känsla av att de ändrade sina värderingar till de som var dominerande i gruppen i samband med diskussionerna. En del ungdomar nämnde att de lär sig att vara kompis och att kommunicera med andra. En annan aspekt som lyftes fram av ungdomarna var den bekräftelse de fick från sina kompisar i övningarna när de kom på bra argument och sätt att hindra någon från att köra påverkad. Ungdomarna ansåg att de fick en positiv reaktion från sina kompisar när de visade att de tog initiativ och ville hjälpa andra. På så sätt fick de en positiv bekräftelse på sig själva, de kände sig värdefulla genom att de kunde göra något för någon annan i övningarna. Några ungdomar nämnde att det var bra att få tid för att formulera tankar och lyssna på kompisars funderingar kring vardagsnära händelser i trafiken. Dramaövningar Majoriteten tyckte att de praktiska dramaövningarna var roliga och lärorika. Att agera och ta beslut inför andra var svårare än många trodde från början. Många nämnde att övningarna gav dem möjligheten att se att små handlingar har betydelse och att det gav dem möjligheter att träna på att samarbeta och bygga upp relationer. Det kändes bra i hela kroppen att agera istället för att bara tänka att man borde göra det. Det som många ungdomar minns från övningarna var att små handlingar och beslut har betydelse för vilka konsekvenser som följer. Varje handling som genomfördes för att försöka ändra på situationen hade betydelse för utgången. Flertalet tyckte det var bra att övningarna visade att vi kan styra våra handlingar som gör skillnad för hur situationer utvecklar sig. En annan aspekt som ungdomarna lyfte fram var att ingen skulle vara passiv om någon tänkte köra påverkad om vi kunde överblicka konsekvenserna direkt. Jag kände typ glädje när jag såg att de i gruppen hjälpte mig, de sa saker som förändrade handlingen så att det blev bra. 7

8 Case uppgifter med diskussioner Övervägande delen av ungdomarna gillade att arbeta med case uppgifter i olika grupper. Fokusgrupperna beskrev att de tyckte att det var intressant att de själva fick ta reda på vad som händer vid rattfylleribrott. De säger att det var bra att få veta att det går att få hjälp mot sitt missbruk om någon blir fast för rattfylleri. De gillade även att undersöka och diskutera vilka åtgärder som finns för att stoppa rattfylleriet. Att de fick träna på att utveckla sin förmåga att lösa problem tillsammans i sina grupper. De säger att alla har ansvar för att minska rattfylleriet utifrån sina förutsättningar när de gäller dem själva, kompisar, skolan och politiker. När det gäller vad som kan göras för att förhindra rattfylleri på samhällsnivå så anser så gott som alla ungdomar att det borde finnas alkolås i alla bilar. Ungdomarna tycker det är konstigt att det inte finns alkolås i bilar när man köper dem. Några ungdomar föreslår att det borde finnas alkolås på mopeder, MC och båtar. De tror att det skulle vara en bra markering att alkohol och trafik inte hör ihop och samtidigt hindra folk från att köra om man druckit. De pratar även om att det är viktigt att påverka politiker att besluta om att alla bilar ska ha alkolås. Om det är rattfyllerister ute på vägarna hjälper det inte hur uppmärksam jag själv är därför borde alla ha alkolås. När de diskuterade om vilka insatser som kan göras i närmiljön för att minska rattfylleriet så nämner de redovisningarna från deras case uppgifter som handlade om kollektivtrafik och information. Ungdomarna tycker att deras uppgifter visar att det är viktigt att bussarna kör på kvällar, nätter och helger. Ungdomarna säger att de inte har några större problem själva som bor i Västerås men att andra kan ha det som bor utanför Västerås. Det bästa är väl att veta hur man ska ta sig hem innan man åker iväg. Fokusgrupperna diskuterade mycket kring informationskampanjer riktade till olika målgrupper för att göra dem uppmärksamma på problematiken med alkohol och droger i trafiken. En del ungdomar lyfter fram att det var intressant att få jämföra promillegränser och diskutera alkoholkulturer i olika länder. De var förvånade över hur olika syn länderna i EU har på hur många promille det får finnas i blodet när man kör i trafiken. Det är alltid bra att veta när man åker utomlands. Några ungdomar tyckte det var bra att diskutera vilka sociala konsekvenser som kan inträffa i samband med rattfylleribrott. Att det var bra att ta reda på vilka följder som kan uppstå om man förlorar körkortet på grund av rattfylleri exempelvis på jobbet, hemma, fritiden och bland kompisar. 8

9 Värderingsövningar Ungdomarna anser att de värderingsövningar som de genomförde var ett bra sätt att få tänka efter och ta ställning kring alkohol och droger i trafiken. Majoriteten av ungdomarna tyckte det var kul att se och höra hur sina kompisar reagerade på olika påståenden. Vissa reaktioner var oväntade och flertalet var positivt överraskade av att så många bröt stämningar av passivitet och hopplöshet och hade en stark tilltro till förändring. Några ungdomar säger att värderingsövningarna har bidragit till att de blivit medvetna och/eller stärkta om sin egen rätt och förmåga att ta ställning själv samt att säga ja och nej vid rätt tillfällen. Ungdomarna säger att värderingsövningarna även gav dem utrymme att diskutera frågor kring vad de själva anser vara viktigt beträffande gott kamratskap, lära sig lyssna och respektera andra och att de tydligt såg olika alternativ på handlingar som förändrar situationen. Det blev lättare att ingripa och säga ifrån ju fler värderingsövningar vi gjorde. Några av ungdomarna tyckte att värderingsövningarna blev för många och tjatiga. Att de redan visste hur de skulle agera och resonera inför de olika påståendena. Andra uttryckte att värderingsövningarna stärkte deras känsla för rättvisa och tilltro till förändring. Det blev tjatigt efter ett tag jag vet redan vad jag tycker och hur jag ska göra. Debattövning Ungdomarna som deltagit i debattövningen tyckte det var roligt. De säger att de förberedde sig väldig väl inför sina debatter. Att inta olika roller i debatterna hade ungdomarna inte några problem med. De säger att det var lekfullt men samtidigt allvar. De ville till varje pris komma på bra argument för sin sak så att de skulle vinna debatten. Dessutom kände sig ungdomarna utvalda att de fick uppdraget att vandra på stan under höstlovet tillsammans med fältassistenterna. Alla blev superfokuserade på att komma med bra tal och argument för att vinna! 10. Kontaktperson för projektet Elisabeth Westman NTF Västmanland, Kokillgatan 3, Västerås Tel: , E post: 9

10 11. Ekonomisk redovisning Personalkostnader: kr Externa kostnader: kr Total kostnad: kr Projektkostnaden beräknades till kr varav Trafikverket beviljade bidrag med kr. Resterande projektkostnad kr finansierades genom egna medel. Projektet blev kr dyrare än vad vi hade beräknat. Dels tillkom en aktivitet och dels tog genomförandet av aktiviteterna längre tid än beräknat. Kostnadsökningen finansierades genom egenfinasiering. 10

Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken. Högstadiet. Pratmanus till föräldramöte

Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken. Högstadiet. Pratmanus till föräldramöte Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken Högstadiet. Pratmanus till föräldramöte 1. Don t drink & drive startades av Vägverket år 2003 och syftar till att göra ungdomar uppmärksamma

Läs mer

Skolmaterial för dialog och reflektiontion om alkohol och droger i trafiken. Gymnasiet. Pratmanus till föräldramöte

Skolmaterial för dialog och reflektiontion om alkohol och droger i trafiken. Gymnasiet. Pratmanus till föräldramöte Skolmaterial för dialog och reflektiontion om alkohol och droger i trafiken Gymnasiet. Pratmanus till föräldramöte 1. Don t drink & drive startades av Vägverket år 2003 och syftar till att göra ungdomar

Läs mer

Den livslånga baksmällan

Den livslånga baksmällan Den livslånga baksmällan Studiematerial för gymnasielärare inom Kalmarsunds gymnasieförbund Från diskussion till handling 1 Rattfylleri - hur vanligt är det? Ungefär 12 500 resor med påverkade förare varje

Läs mer

Don't drink & drive i skolan

Don't drink & drive i skolan Don't drink & drive i skolan Genom Don't drink & drive samarbetar vi på NTF med Trafikverket för att förhindra rattfylleri. Don't drink & drive är en nationell verksamhet som riktar sig till ungdomar mellan

Läs mer

Scouternas gemensamma program

Scouternas gemensamma program Scouternas mål Ledarskap Aktiv i gruppen Relationer Förståelse för omvärlden Känsla för naturen Aktiv i samhället Existens Självinsikt och självkänsla Egna värderingar Fysiska utmaningar Ta hand om sin

Läs mer

Trafiken i praktiken årskurs 6 9.

Trafiken i praktiken årskurs 6 9. Trafiken i praktiken årskurs 6 9. Hitta den röda tråden i ditt trafikarbete Det är viktigt att trafikundervisningen löper som en röd tråd genom grundskolan. För att trafiksäkerhets arbetet ska ge någon

Läs mer

Konflikthantering enligt Nonviolent Communication. Marianne Göthlin skolande.se

Konflikthantering enligt Nonviolent Communication. Marianne Göthlin skolande.se Konflikthantering enligt Nonviolent Communication Marianne Göthlin skolande.se Nonviolent Communication - NVC NVC visar på språkbruk och förhållningssätt som bidrar till kontakt, klarhet och goda relationer

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 LIV & HÄLSA UNG 2014 Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 Vad är liv & hälsa ung? Syftet är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Skolår 7 och 9, år 2 på gymnasiet Undersökningen genomförs

Läs mer

Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken. Högstadiet

Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken. Högstadiet Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken Högstadiet Tryck Ctrl + L för fullskärmsläge. Vänsterklicka för att bläddra framåt, högerklicka för att bläddra bakåt. Tryck Esc

Läs mer

Den livslånga baksmällan

Den livslånga baksmällan Den livslånga baksmällan Studiematerial för gymnasielärare i Jönköpings län Från diskussion till handling De fem stegen 1 Steg 1 - Diskussion Vilka känslor väckte filmen? - Diskutera filmens innehåll -

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument handlingsplan Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument Ansvar och genomförande KSF/Hållbart samhälle/folkhälsa Uppföljning

Läs mer

Skolplan Lärande ger glädje och möjligheter

Skolplan Lärande ger glädje och möjligheter Skolplan 2004 Lärande ger glädje och möjligheter Vi ska ge förutsättningar för barns och ungdomars bildning genom att främja lärande, ge omsorg och överföra demokratiska värderingar. Barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

LIV & HÄLSA UNG 2014. Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20

LIV & HÄLSA UNG 2014. Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20 Fokus skolår 7, 9 och 2 gymn med och utan funktionsnedsättning LIV & HÄLSA UNG 2014 Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20 Josefin Sejnelid, utredningssekreterare

Läs mer

LIVSKUNSKAP i Rudboda skola

LIVSKUNSKAP i Rudboda skola LIVSKUNSKAP i Rudboda skola 1 Rudboda skolas vision Alla elever ska ha de kunskaper och färdigheter som fordras för en positiv självbild och framtidstro På Rudboda skola: har vi ett gemensamt, positivt

Läs mer

Bättre liv och mer lust för unga.

Bättre liv och mer lust för unga. Bättre liv och mer lust för unga. Säg STOPP Kulturskolan har tagit fram ett antimobbningprogram som heter Säg STOPP. Med hjälp av en film och en temateater har man fått elever i årskurs 4 att aktivt börja

Läs mer

LUPP-undersökning hösten 2008

LUPP-undersökning hösten 2008 LUPP-undersökning hösten 2008 Falkenbergs kommun - 1 - Falkenbergs LUPP-undersökning ht 2008 1. Inledning 1.1 Vad är LUPP? Ungdomsstyrelsen har erbjudit landets kommuner att använda sig av ungdomsenkäten

Läs mer

Inled övningen med att berätta att ni ska prata om alkohol, lagar och hur dessa på olika sätt påverkar oss.

Inled övningen med att berätta att ni ska prata om alkohol, lagar och hur dessa på olika sätt påverkar oss. Du, lagen och genus Lektionslängd: 40-80 min (beroende på deltagarnas kapacitet) Material och förberedelser: Kopiera upp elevmaterial 1 till varje elev eller grupp. Syfte: Syftet med övningen är att eleverna

Läs mer

SET. Social Emotionell Träning. www.set.st

SET. Social Emotionell Träning. www.set.st www.set.st Varför livskunskap i skolan? Förebygga psykisk ohälsa Värdegrundsarbete Inlärning Förebygga mobbing Jämlikhet Skyddsfaktorer God social kapacitet Impulskontroll Kunna hantera konflikter Kunna

Läs mer

Överenskommelse för ökad trygghet i Härnösands kommun Samverkan Polismyndigheten och Härnösands kommun

Överenskommelse för ökad trygghet i Härnösands kommun Samverkan Polismyndigheten och Härnösands kommun Överenskommelse för ökad trygghet i Härnösands kommun 2012-2013 Samverkan Polismyndigheten och Härnösands kommun Bakgrund I januari 2008 presenterade Rikspolisstyrelsen en handlingsplan kallad Samverkan

Läs mer

KOPPLING TILL SKOLANS STYRDOKUMENT

KOPPLING TILL SKOLANS STYRDOKUMENT SIDA 1/5 FÖR LÄRARE UPPDRAG: DEMOKRATI vänder sig till lärare som undervisar om demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter i åk nio och i gymnasieskolan. Här finns stöd och inspiration i form av ett

Läs mer

i Täby tobak cannabis & alkohol

i Täby tobak cannabis & alkohol Elever i Täby SVARAR PÅ FRÅGOR om tobak cannabis & alkohol Foto: Anne Dillner Inte skulle väl mitt barn...? Troligtvis inte! Du har fått den här broschyren för att ditt barn bor eller går i skola i Täby.

Läs mer

Plan för arbete mot kränkande behandling Västerås Idrottsgymnasium

Plan för arbete mot kränkande behandling Västerås Idrottsgymnasium Plan för arbete mot kränkande behandling Västerås Idrottsgymnasium Vasagatan 95 722 23 VÄSTERÅS Tel. 021-185385 // 021-185330 Innehåll Innehåll... 2 Handlingsplan för Västerås Idrottsgymnasium 2011/2012...

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

Unga vuxna om att förse unga med alkohol. Anna Raninen Kommunikation & Samverkan

Unga vuxna om att förse unga med alkohol. Anna Raninen Kommunikation & Samverkan Unga vuxna om att förse unga med alkohol Anna Raninen Kommunikation & Samverkan Bakgrund Många kommunikationsinsatser har de senaste åren genomförts för att påverka föräldrars attityder till att förse

Läs mer

Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken. Gymnasiet

Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken. Gymnasiet Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken Gymnasiet Tryck Ctrl + L för fullskärmsläge. Vänsterklicka för att bläddra framåt, högerklicka för att bläddra bakåt. Tryck Esc för

Läs mer

Förebyggandets konst förebyggande arbete i skolan

Förebyggandets konst förebyggande arbete i skolan Förebyggandets konst förebyggande arbete i skolan Lena Bergman www.fhi.se Viktiga utgångspunkter En restriktiv politik i samhället i stort nationellt och lokalt ANT undervisning är bra men är ett otillräckligt

Läs mer

ENKÄTSAMMANSTÄLLNING: VÅRDNADSHAVARE

ENKÄTSAMMANSTÄLLNING: VÅRDNADSHAVARE ENKÄTSAMMANSTÄLLNING: VÅRDNADSHAVARE Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av vårdnadshavare till barn som åkte ut på Tuskulums helgkollo och lovläger, vår/sommar 2016. Syftet med enkäterna är

Läs mer

4 HÖRN. Lektionsövningar/värderingsövningar

4 HÖRN. Lektionsövningar/värderingsövningar 4 HÖRN Vad är 4 hörn? Ledaren ger ett påstående, deltagarna får välja på att ställa sig i ett hörn, tre hörn har givna val och ett är öppet. Forma smågrupper utifrån hörnen och låt deltagarna diskutera

Läs mer

Utvärdering av projektet Flodagruppen

Utvärdering av projektet Flodagruppen Utvärdering Flodagruppen 1 Utvärdering av projektet Flodagruppen Elever och föräldrar Johan Heintz Handledare: Annika Hall Sveagatan 15 Kurator vid Dergårdens gymnasium, 413 14 Göteborg Lerum e-mail: johan.heintz@kulturverkstan.net

Läs mer

Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun

Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun Sidan 1 av 6 Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun Parter Lokalpolisområde Östhammar och Östhammars kommun. Trygg i Östhammars Kommun (TRÖ) Det lokala brottsförebyggande rådet, Trygg i Östhammars

Läs mer

Likabehandlingsplan Saxnäs skola 2009-2011

Likabehandlingsplan Saxnäs skola 2009-2011 Likabehandlingsplan Saxnäs skola 2009-2011 I enlighet med lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever och barnkonventionens grundläggande principer, vill vi påtala

Läs mer

Kyrkåsens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Kyrkåsens förskola är en verksamhet för barn i åldrarna 1-5 år

Kyrkåsens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Kyrkåsens förskola är en verksamhet för barn i åldrarna 1-5 år Kyrkåsens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Kyrkåsens förskola är en verksamhet för barn i åldrarna 1-5 år Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Kyrkåsens förskola

Läs mer

Vad tycker Tjörns unga?

Vad tycker Tjörns unga? Vad tycker Tjörns unga? Kultur- och fritidsförvaltningen 2014-10-21 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Bakgrund 3 2 Luppenkätens frisvar, årskurs 8 4 3 Återkoppling efter Luppen, årskurs 8 6 4 Luppenkätens

Läs mer

Inspirationsmaterial. Research. Av Anna Hellerstedt

Inspirationsmaterial. Research. Av Anna Hellerstedt 1 Inspirationsmaterial Research Av Anna Hellerstedt När jag var 20 år blev jag indragen i en skåpbil och misshandlad, märkt av nazister. Det hände en kväll när jag hade kört in på en mack för att tanka

Läs mer

Resultat av enkätundersökning på Bildningscentrum Facetten, ÅK 2 HT 2007 & VT 2008. Anna Södergren, Samordnare för förebyggande arbete

Resultat av enkätundersökning på Bildningscentrum Facetten, ÅK 2 HT 2007 & VT 2008. Anna Södergren, Samordnare för förebyggande arbete Resultat av enkätundersökning på Bildningscentrum Facetten, ÅK 2 HT 2007 & VT 2008 Anna Södergren, Samordnare för förebyggande arbete Inledning Under hösten och våren 07/08 träffade kommunens samordnare

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Vilka entreprenöriella förmågor-/kompetenser anser du att skolans elever behöver utveckla? Bergsnässkolan Att våga lita på sin förmåga att vara en kompetent människa med tankar och kunskap som verkligen

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2014

LIKABEHANDLINGSPLAN 2014 LIKABEHANDLINGSPLAN 2014 mot diskriminering och alla former av kränkande behandling Varje förskola ska årligen utarbeta plan för sitt arbete mot alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Smedjans förskola Upprättad 2015-01-01 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 och 4-6 För studenter antagna fr.o.m. H 11 (reviderad 161206) 1 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens

Läs mer

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009 Resultat från Luppundersökningen Forshaga kommun 2008/2009 April 2009 2 Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och metod för datainsamling 5 Databearbetning 5 Redovisning av undersökningsresultat 5 Resultat

Läs mer

Tema 3 När kroppen är med och lägger sig i. Vi uppfinner sätt att föra ett budskap vidare utan att prata och sms:a.

Tema 3 När kroppen är med och lägger sig i. Vi uppfinner sätt att föra ett budskap vidare utan att prata och sms:a. Tema 3 När kroppen är med och lägger sig i Vi uppfinner sätt att föra ett budskap vidare utan att prata och sms:a. När vi vill berätta för andra vad vi tänker och känner kan vi göra det på olika sätt.

Läs mer

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC Öppet fördjupningsprogram i NVC i Stockholm 2015 Nu för andra året erbjuder vi ett program med stor flexibilitet och där du som deltagare kan välja träningsavsnitt utifrån dina behov och intressen. Vi

Läs mer

LIVSKUNSKAP. Barn och Utbildningsnämnden Piteå kommun 2004 2004-04-28 BUN 51. Bilden gjord av mellanstadieelever Sjulnäs skola

LIVSKUNSKAP. Barn och Utbildningsnämnden Piteå kommun 2004 2004-04-28 BUN 51. Bilden gjord av mellanstadieelever Sjulnäs skola LIVSKUNSKAP Barn och Utbildningsnämnden Piteå kommun 2004 2004-04-28 BUN 51 Bilden gjord av mellanstadieelever Sjulnäs skola SANT-plan för grund- och gymnasieskolan i Piteå kommun Mål SANT-undervisningen

Läs mer

Storyline Familjen Bilgren

Storyline Familjen Bilgren Storyline Familjen Bilgren Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs 4 6 Eleverna får till en början möta familjen Bilgren som bor i Ringstorp. Familjen

Läs mer

Respekt och självrespekt

Respekt och självrespekt Respekt och självrespekt The Capital of Scandinavia Bakgrund Under hösten 2013 skedde flera fall av gruppvåldtäkter, där både offer och gärningsmän var under 18 år. I några fall förstod varken brottsoffren

Läs mer

Det finns inga trollspön men det finns bra arbetssätt

Det finns inga trollspön men det finns bra arbetssätt Bild 1 Hur kan vi nå en tobaksfri skoltid? Evidensbaserade metoder och goda exempel maria.nilsson@epiph.umu.se www.psykologermottobak.se Bild 2 Det finns inga trollspön men det finns bra arbetssätt Men

Läs mer

Elevernas Researcharbete Biologi Utdrag ur kursplanen för biologi

Elevernas Researcharbete Biologi Utdrag ur kursplanen för biologi Elevernas Researcharbete Elevernas researcharbete är det moment som särskiljer Film For Real metoden från alla tidigare informationsinsatser om droger. För deltagande skolor i kommunerna innebär detta

Läs mer

=5. Anna Rolf Björklund, Patrik Wallin, Maria Lindborg

=5. Anna Rolf Björklund, Patrik Wallin, Maria Lindborg 1+1+1+1=5 Anna Rolf Björklund, Patrik Wallin, Maria Lindborg Årets förebyggande kommun 2012 Örebro kommun bedriver ett långsiktigt, hållbart förebyggande arbete. Politiska beslut, program, planer, uppföljning

Läs mer

Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det?

Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det? Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det? Finns det grader av lycka? ICF s 11 färdigheter Etik och

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola LIKABEHANDLINGSPLAN Bjurtjärns Skola 2011-2012 1. Inledning Likabehandlingsplanen handlar om att skapa en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Rätten till likabehandling

Läs mer

Mitt barn. snusar. Vad. ska jag göra? Kloka råd till föräldrar

Mitt barn. snusar. Vad. ska jag göra? Kloka råd till föräldrar Mitt barn röker och mitt snusar Vad ska jag göra? Kloka råd till föräldrar Många föräldrar oroar sig för bland annat rökning och snusning när barnet börjar närma sig tonåren. Hjälper det att förbjuda

Läs mer

Avesta SS verkar för att medlemmar, ledare, föräldrar och aktiva följer de riktlinjer som samlats i detta dokument.

Avesta SS verkar för att medlemmar, ledare, föräldrar och aktiva följer de riktlinjer som samlats i detta dokument. Avesta Simsällskaps policy gällande verksamhet tillgänglig för alla jämställdhet drogförebyggande arbete ledarskap trafik Avesta SS verkar för att medlemmar, ledare, föräldrar och aktiva följer de riktlinjer

Läs mer

Lika behandlingsplan. Hanna Förskola

Lika behandlingsplan. Hanna Förskola Lika behandlingsplan Hanna Förskola 2015-2016 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 3 Hanna förskolas likabehandlingsplan 4 Definitioner 4 Mål 5 Åtgärder 6-7 Till dig som förälder!

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 ÖREBRO KOMMUN Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 Tegnérskolan Förvaltningen förskola och skola orebro.se Box 31550, 701 35 Örebro Ullavigatan 27 tegnerskolan@orebro.se Servicecenter 019-21

Läs mer

Vem ska ta snacket med din tonåring om TOBAK, ALKOHOL och NAKOTIKA DU eller LANGAREN?

Vem ska ta snacket med din tonåring om TOBAK, ALKOHOL och NAKOTIKA DU eller LANGAREN? Vem ska ta snacket med din tonåring om TOBAK, ALKOHOL och NAKOTIKA DU eller LANGAREN? Vartannat år genomförs en drogvaneenkät på Gotland bland elever i grundskolans årskurs 9 Syftet: Följa utvecklingen

Läs mer

Jollens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Jollens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Jollens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Avdelningen Jollen. a för planen Alla i arbetslaget: Gun Svensson Susanna Beckler

Läs mer

VÄRDEGRUNDEN. Vallaskolan. Ansvar. Jämställdhet

VÄRDEGRUNDEN. Vallaskolan. Ansvar. Jämställdhet VÄRDEGRUNDEN Vallaskolan Glädje Ansvar Ärlighet Jämställdhet Trygghet Gemenskap Ödmjukhet Ömsesidig respekt Hänsyn Genom att vi alla, elever, föräldrar och personal, tar ett gemensamt ansvar för och arbetar

Läs mer

Textstöd till oh-bild 1 Myter

Textstöd till oh-bild 1 Myter Textstöd till oh-bild 1 Myter Genom att servera och köpa ut alkohol till mitt barn lär jag henne/honom att dricka måttligt! Mängder av undersökningar visar istället att du förmedlar till ditt barn att

Läs mer

Kvalitetsutveckling i fritidshem

Kvalitetsutveckling i fritidshem Kvalitetsutveckling i fritidshem Ewy Dahlin Fritidspedagog och rektor Folkparksskolan, Norrköping Schema Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Samling Fri lek Utedag Gympa Vi bakar Mys och fri lek Skola

Läs mer

Skolan förebygger. - om hälsa, lärande och prevention i skolan

Skolan förebygger. - om hälsa, lärande och prevention i skolan Skolan förebygger - om hälsa, lärande och prevention i skolan Ett regeringsuppdrag År 2005-2007 Statens folkhälsoinstitut i samarbete med: Skolverket Myndigheten för skolutveckling Alkoholkommittén Mobilisering

Läs mer

Ett samarbete mot utanförskap och mobbning

Ett samarbete mot utanförskap och mobbning Lärarhandledning Ett samarbete mot utanförskap och mobbning Gilla: Hata Horan har kommit till genom ett samarbete mellan Johanna Nilsson, Pocketförlaget och Friends. Vi vill att du som läser ska bli berörd,

Läs mer

Bilaga D: Ledarguiden

Bilaga D: Ledarguiden Bilaga D: Ledarguiden Ledarguiden 2014-09-02 2 (7) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Shogun Halmstads värderingar... 4 2.1. I vår förening ska vi lära barn och ungdomar att ta hänsyn till

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan: Birger Jarlsgatan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Planen gäller från november 2015-oktober 2016 Ansvariga för planen är avdelningens förskollärare. Hela arbetslaget

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Förskolan Linden Örebro kommuns trygghetsvision

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Förskolan Linden Örebro kommuns trygghetsvision Trygghetsplan Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Förskolan Linden 2015-2016 Örebro kommuns trygghetsvision Alla barn och ungdomar i Örebro kommun har rätt till en trygg miljö i

Läs mer

Ånge Kommun LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN PARKBACKEN

Ånge Kommun LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN PARKBACKEN Ånge Kommun LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN PARKBACKEN Juni 2010 Innehållsförteckning 1.Vision och mål 3 2. Processen- Så här har vi arbetat fram likabehandlingsplanen 4 3. Kartläggning och nulägesanalys

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

ELEVER I TÄBY SVARAR PÅ FRÅGOR. tobak cannabis & alkohol

ELEVER I TÄBY SVARAR PÅ FRÅGOR. tobak cannabis & alkohol ELEVER I TÄBY SVARAR PÅ FRÅGOR OM tobak cannabis & alkohol Foto: Anne Dillner/Scandinav bildbyrå Inte skulle väl mitt barn...? Troligtvis inte! Du har fått den här broschyren för att ditt barn bor i Täby.

Läs mer

LIV & HÄLSA UNG 2014. Seminarium norra Örebro län 3 okt 2014 Församlingshemmet Nora

LIV & HÄLSA UNG 2014. Seminarium norra Örebro län 3 okt 2014 Församlingshemmet Nora LIV & HÄLSA UNG 2014 Seminarium norra Örebro län 3 okt 2014 Församlingshemmet Nora SYFTE MED DAGEN Ge kunskap om hur barn och unga i länsdelen och kommunerna beskriver sina livsvillkor, levnadsvanor och

Läs mer

Slåttergubbens förskola

Slåttergubbens förskola Slåttergubbens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 151201-161130 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Förskolechefen, ledningsgruppen

Läs mer

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga UPPLEVELSEN ÄR DIN Om att se dans tillsammans med barn och unga Den här foldern vänder sig till dig som vill uppleva dansföreställningar tillsammans med barn och unga. Du kanske är lärare, leder en studiecirkel

Läs mer

Mål för fritidshemmen i Skinnskatteberg

Mål för fritidshemmen i Skinnskatteberg Mål för fritidshemmen i Skinnskatteberg 2012-10-01 2 Mål för fritidshemmen i Skinnskattebergs kommun Utarbetad maj 2006, reviderad hösten 2012 Inledning Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk verksamhet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Skolan ska vara fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Likabehandlingsplanen utgår från att Alla människor är lika

Läs mer

Antal svarande Fråga 1.1 I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=203

Antal svarande Fråga 1.1 I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=203 Antal svarande Fråga. I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=23 9 9 8 79 Antal svarande 7 6 5 4 I mycket hög grad I hög

Läs mer

narkotika-, uppdrag av Stad

narkotika-, uppdrag av Stad Sammanfattning Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaks- och fritidsvanor i Trollhättans kommun Resultat från ANT-undersökning 2007 December 2007 Undersökningen är genomförd

Läs mer

Likabehandlingsplan för förskolan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan för förskolan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan för förskolan och Plan mot kränkande behandling Att med glädje och engagemang våga och vilja lära tillsammans nu och för framtiden Änggårds förskolor 1 1. Mål/Vision... 3 2. Giltighetstid

Läs mer

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen WTÖALA K O M M U N S T Y R E L S E ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen 1. Varför startade ni projektet och vad ville ni åstadkomma? Ronjabollen startades för att vi på TRIS såg och ser än idag

Läs mer

» Hälso- och livsstilsfrågor ska uppmärksammas.

» Hälso- och livsstilsfrågor ska uppmärksammas. Hälso- och livsstilsfrågor ska uppmärksammas. 2.2 Kunskaper har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället. 2.8 Rektorns ansvar integrera ämnesövergripande

Läs mer

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger UNF

Läs mer

Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment

Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment Göteborg den 30 oktober 2014 Ann-Christine Gullacksen 1 Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment Göteborg den 30 oktober 2014 Ann-Christine Gullacksen 2 Delaktighetstrappan

Läs mer

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2009

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2009 Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2009 En utvärdering genomförd under hösten 2009 För Terapikolonier AB Ulrika Sundqvist Sammanfattning föräldraenkäter Terapikolonier AB:s verksamhet utvärderas

Läs mer

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun ANDT-undersökning 215 Karlshamns kommun För att på ett strategiskt sätt kunna arbeta med det drogförebyggande arbetet i Karlshamns kommun har en kartläggning genomförts bland kommunens ungdomar mellan

Läs mer

Lära och utvecklas tillsammans!

Lära och utvecklas tillsammans! Lära och utvecklas tillsammans! Studiematerial Vård-sfi - förberedande kurs för Omvårdnadsprogrammet Annika Brogren och Monica Ehn Kompetensutveckling för sfi-lärare Lärarhögskolan i Stockholm Myndigheten

Läs mer

Arbete mot cannabis i Hägersten- Liljeholmen Projektplan Februari 2014

Arbete mot cannabis i Hägersten- Liljeholmen Projektplan Februari 2014 Arbete mot cannabis i Hägersten- Liljeholmen Projektplan Februari 2014 stockholm.se Arbete mot cannabis i Hägersten-Liljeholmen Projektplan 2 (8) Projekt: Arbete mot cannabis i Hägersten-Liljeholmen Författare:

Läs mer

Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen grundar sig på bestämmelser i 14a kap. skollagen (1985:1100), diskrimineringslagen (2008:567) och och

Läs mer

Nyhemsgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

Nyhemsgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Nyhemsgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet a för planen Förskolechef i samråd med personalen

Läs mer

Rånäs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rånäs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Rånäs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2007

Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2007 Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2007 Bakgrund Åtvidabergs kommun tilldelades statligt bidrag för att anställa en drogsamordnare. Samordnaren påbörjade sitt arbete den 15

Läs mer

Diskriminering och fördomar. Alla skall ha rätt att bli behandlade lika.

Diskriminering och fördomar. Alla skall ha rätt att bli behandlade lika. Diskriminering och fördomar Alla skall ha rätt att bli behandlade lika. Om arbetet Vi är två ungdomar som har sommarjobbat med Agenda 21 och folkhälsofrågor under fyra veckor. Som eget arbete valde vi

Läs mer

Handledning till föräldramötesmaterialet: Aktiva idrottsföräldrar

Handledning till föräldramötesmaterialet: Aktiva idrottsföräldrar Handledning till föräldramötesmaterialet: Aktiva idrottsföräldrar Handledning till metoden aktiva idrottsföräldrar Alla idrottsföreningar vinner på att ha Aktiva idrottsföräldrar och flera av våra stora

Läs mer

innehåll: Vi ger konsumenten möjlighet att göra medvetna val Vi uppmuntrar till ansvarsfull konsumtion Vi stödjer ansvarsfulla innovationer

innehåll: Vi ger konsumenten möjlighet att göra medvetna val Vi uppmuntrar till ansvarsfull konsumtion Vi stödjer ansvarsfulla innovationer po li cy fö r an ko sv ns ar um sf u ti ll on Sv er ig e po lic y fö r an sv ar sf ul lk on su m tio n Po lic y Ca rl sb er g innehåll: 1.0 2.0 3.0 4.0 Vi ger konsumenten möjlighet att göra medvetna val

Läs mer

DIGITALA KOMPETENSER OCH PROGRAMMERING

DIGITALA KOMPETENSER OCH PROGRAMMERING Pilotutvärdering 7 juli 2017 DIGITALA KOMPETENSER OCH PROGRAMMERING En utvärdering av samverkan mellan Uddevallas grundskolor och Innovatum Science Center När och var? Läsåret 16/17 har Uddevalla kommun

Läs mer

Flickor, pojkar och samma MöjliGheter

Flickor, pojkar och samma MöjliGheter Malin Gustavsson Flickor, pojkar och samma MöjliGheter hur du som förälder kan bidra till mer jämställda barn Alla barn har rätt att uppleva att de duger precis som de människor de är. Det ska inte göra

Läs mer

Tillsammans för en idrott fri från alkohol, narkotika, doping och tobak. Gemensam ANDT-policy för idrottsföreningar i Mölndals stad

Tillsammans för en idrott fri från alkohol, narkotika, doping och tobak. Gemensam ANDT-policy för idrottsföreningar i Mölndals stad Tillsammans för en idrott fri från alkohol, narkotika, doping och tobak Gemensam ANDT-policy för idrottsföreningar i Mölndals stad Varför? De allra flesta barn och ungdomar är någon gång aktiva i en idrottsförening.

Läs mer

LÄRARMATERIAL LEKTION 1: FÖDELSEDAGEN

LÄRARMATERIAL LEKTION 1: FÖDELSEDAGEN 01 LÄRARMATERIAL LEKTION 1: FÖDELSEDAGEN MÅLGRUPP: ÅRSKURS 7-9 LÄRANDEMÅL Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikations situationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i

Läs mer