Snabba Cash. En modell för kortsiktig aktiehandel. Fredrik Cedervall Johannes Elgh

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Snabba Cash. En modell för kortsiktig aktiehandel. Fredrik Cedervall Johannes Elgh"

Transkript

1 Snabba Cash En modell för kortsiktig aktiehandel Fredrik Cedervall Johannes Elgh Stockholm University School of Business Stockholm Telephone: +46 (0)

2 Sammanfattning Börshandlare har sedan starten för börshandlat kapital i 1100-talets Frankrike försökt hitta modeller för att överträffa index. Helst utan att öka risken. I den akademiska världen beskrivs detta som omöjligt, enligt teorierna om att marknaden är effektiv. Även om argumenten mot detta framstår som intuitiva visar det sig svårt att motbevisa. Kritiken har dock lett fram till en graderad skala av marknadseffektivitet, kallad hypotesen om en adaptiv marknad. Att ifrågasätta den svenska aktiemarknadens effektivitet fyller därför ett reellt syfte; tidigare forskning har ett perspektiv på ungefär ett år, men nu undersöks istället ett kort perspektiv på ett par dagar. Den kvantitativa studien undersöker hypotesen att den svenska aktiemarknaden inte är effektiv på kort sikt. Utifrån köprekommendationer, publicerade i Dagens Industris webbupplaga, undersöks kursförändringar för aktierna som ingår i OMX Stockholm All-Share Index. Pristryck på grund av oupplyst handel visar sig uppstå som en del av finansmedias påverkan; publicerade köprekommendationer ger stöd åt hypotesen om pristryck. Detta utnyttjar vi genom att skapa en enkel modell baserad på köprekommendationer publicerade i Dagens Industris webbupplaga. Modellen resulterade i en statistiskt säkerställd överavkastning. Nominellt avkastade modellen 975 % från och med januari 2005 till och med september Detta påvisar att den svenska aktiemarknaden inte är effektiv på kort sikt, enligt uppställd hypotes. Nyckelord: effektiva marknadshypotesen, svenska aktiemarknaden, OMXSPI, köprekommendation, överavkastning, tradingmodell

3 Abstract Traders have since the beginning of stock traded capital in the 12 th century France tried to find models to outperform index. Preferably without increasing the risk. In the academic world, this is described as impossible due to the theories of market efficiency. Even if the arguments against this seem intuitive, they have been proved hard to refute. Though, the criticism has lead toward a graded scale of market efficiency, called the adaptive market hypothesis. To question the efficiency of the Swedish stock market therefore fills a real purpose; previous research has been performed with a time perspective of about a year, but now a short perspective of a few days is studied. The quantitative study research the hypothesis that the Swedish stock market is not efficient in the short term. Based on outperform recommendations, published in the web edition of Dagens Industri, changes in the stock price are studied for the stocks included in the OMX Stockholm All-Share Index. Price pressure due to ignorant trading is shown to occur as a part of financial media s impact; published outperform recommendations is a featherbed for the price pressure hypothesis. We take advantage of this by creating a simple model based on outperform recommendations published in the web edition of Dagens Industri. The model resulted in a statistically significant abnormal return. Nominally yield of 975 % from January 2005 to September This demonstrates that the Swedish stock market is not efficient in the short term, according to the expressed hypothesis. Keywords: efficient market hypothesis, swedish stock market, OMXSPI, outperform recommendation, abnormal return, trading model

4 Snabba Cash Förord Vi vill tacka Peter Malmqvist för hans flexibilitet som handledare som möjliggjort vårt fullföljande av kursen. Våra studiekamrater David, Johan och Philip förtjänar ett stort tack då de bidragit med god återkoppling, ämneskunskaper, inspiration och positiv energi under flera sena kvällar. Tack. Fredrik och Johannes i 7 januari 2011

5 Snabba Cash Innehåll Innehåll 1 Inledning Bakgrund Problemformulering Avgränsning Syfte Litteraturstudie Tidigare forskning Effektiva marknadshypotesen Pristryck på grund av oupplyst handel (medias påverkan) Teoretisk referensram Effektiva marknadshypotesen Informationshypotesen Hypotesen om överreaktion Hypotesen om pristryck Hypotesen om en adaptiv marknad Asymmetrisk information Första- kontra andrahandsinformation Förklaring av matematiska begrepp Forskningsansats Vetenskapssyn Val av metod Källkritik Forskningsetik Metod Utförande Genomförande Samtliga rekommendationer Rekommendationer uppdelat på börsvärde Rekommendationer uppdelat på utfärdare Resultat Effektivitet på den svenska aktiemarknaden Tradingmodell Diskussion Effektivitet på den svenska aktiemarknaden Tradingmodell Slutsats 32 ii 7 januari 2011

6 Snabba Cash 1 Inledning 1 Inledning 1.1 Bakgrund Tänk dig följande scenario: Du står i kön till cafeterian och kan inte bestämma dig vad du vill ha till lunch. Dina kompisar står med Dagens Fisk och säger Ta fisken, den är god. Vad gör du? Att tvivla på en kompis när det gäller en lunch är förmodligen inte något som många skulle göra. Den kognitiva dissonansen mättas gärna om möjligheten att följa strömmen finns gör man som alla andra kan ens val aldrig framstå som dåligt. Men vad händer då kompisen som ger rådet byts ut mot en person du inte känner personligen? Eller om det harmlösa lunchvalet byts ut mot något mer monetärt laddat och riskfyllt som exempelvis aktier? Att försöka bena ut dessa frågor är inget vi kommer att bemöda oss med i denna uppsats, däremot, intresseras vi inom aktiehandel av den mänskliga psykologins gren beträffande Följa John, ta rygg, grupptryck, flockbeteende, eller vad man nu vill kalla det. Börjesson (2008) menar att flockbeteendet även finns inom aktiehandel. Han hävdar i sin bok Så här kan alla svenskar bli miljonärer att anledningen till att alla fondförvaltare har Ericsson-aktier i sina portföljer är just på grund av detta ingen vågar riskera att framstå som dålig. Om Ericsson går bra ett år medan resterande marknad står still kommer det synas vilka fondförvaltare som inte har Ericsson i fondjämförelser. Om Ericsson istället backar gör det inget då alla förvaltare drabbas ungefär lika mycket, fortsätter Börjesson. Ett stort kollektivt misslyckande är mindre personligt påfrestande än ett litet enskilt dito. Om man antar att detta flockbeteende och den mänskliga psykologin influerar aktiehandeln kan då en annan dra nytta av detta? Ett möjlighetsfönster vore när finansmedia publicerar köprekommendationer från landets välrenommerade institut och analytiker. Rekommendationerna verkar till synes självuppfyllande profetior en rekommenderad aktie stiger när den blir rekommenderad, just för att den blir rekommenderad. Eller gör den verkligen det? Massmedias inflytande över vår vardag är påtaglig även om vi för stunden inte tänker på det. Finansmedia är inget undantag, kanske istället tvärt om. I takt med att fler och fler privatpersoner började investera på börsen under 70- och 80-talet ökade också medias intresse av att publicera aktietips (Lidén och Rossander, 2006). I Sverige äger ca 1.6 miljoner privatpersoner aktier (SCB, 2010). Det är rimligt att anta att flertalet av dessa inte är aktivt insatta och således inte gör egna analyser av bolagen de investerar i. Istället förlitar man sig på aggregerade källor som man har förtroende för. Personliga iakttagelser stärker tesen att bolag som bli rekommenderade i svensk finansmedia stiger samma dag som rekommendationen publiceras, trots att informationen varit känd av institutioner och banker sedan flera dagar. Rimligen stärker detta implikationen att privata investerare agerar utifrån medias publicerade material. 1 7 januari 2011

7 Snabba Cash 1 Inledning 1.2 Problemformulering Teorin på akademisk grundnivå utgår ifrån att marknaden är effektiv. Lidén och Rossander (2006) påstår att deras omfattande undersökning, som avhandlar huruvida aktietips är lönsamma eller ej, bekräftar detta då även de mest ambitiösa och välrenommerade analytikerna i finansmedia har svårt att slå index. I praktiken vet vi dock, utifrån egna iakttagelser, att det råder viss tröghet och elasticitet i varje justering som görs på marknaden. Viktigt att ha i åtanke är att Lidén och Rossander (2006) undersökningar baserades på ett ettårigt investeringsperspektiv. Under den tiden hinner fundamenta jämna ut den mediala påverkan och marknaden verkar till synes effektiv som undersökningen visar. Vår primära frågeställning råder därmed; är den svenska aktiemarknaden effektiv på kort sikt? Vår tes är att den inte är det. Hypotes: Den svenska aktiemarknaden är inte effektiv på kort sikt. Ifall man utgår ifrån att privatpersoner agerar utifrån publicerade rekommendationer borde den stora skaran småsparare att, om än marginellt, påverka kursen. Om bankerna dessutom drar nytta av situationen och spär på effekten ökas volatiliteten ännu mer och elastiska toppar och bottnar uppstår på kort sikt innan jämvikt uppnås igen. Stämmer detta, samtidigt som marknaden inte är effektiv, kan detta utfalla i att många småsparare luras till aktieaffärer till överpris med en invaggad, falsk trygghet. Om statistiskt samband kan styrkas, borde trögheten innebära att om man agerar rimligt tidigt utifrån en pragmatisk modell också har möjligheten att skapa höjd för en potentiellt snabb avkastning snabba cash. Kan en sådan objektiv, pragmatisk modell skapas utifrån det påstådda sambandet och med finansmedias rekommendationer som indata? Kan denna modell bevisas slå OMXSPI 1? Utmaning: Kan vi skapa en tradingmodell, praktiskt användbar för en privatperson, som slår OMXSPI? Perspektivet är viktigt. Tanken är inte att följa upp analytikernas träffsäkerhet som visar sig på längre sikt (ofta ett år såsom till exempel Lidén och Rossander (2006)) detta finns det redan mycket forskning kring och resultatet är inte smickrande. Istället är ett väldigt kort perspektiv i fokus högst ett par dagar och ner på intradagshandel där effekten av publiciteten i media och det antagna implicerade flockbeteendet tros ha sin största inverkan. Modellen avser utgå ifrån en alldaglig publik, vilket då betyder att ifall vi begränsar oss till allmänt tillgänglig finansmedia är det börsens öppningskurs dagen som tidningen delats ut eller artikeln publicerats på webben som kommer att vara av intresse och utgångspunkt för kursutvecklingen. 1.3 Avgränsning Utgångspunkten för undersökningarna finns i det som tidigare benämnts som allmänt tillgänglig finansmedia. Här avses Dagens Industri, Veckans Affärer, Affärsvärlden, Börsveckan, m.fl. För att trycka på just allmänt tillgänglig finansmedia, och även förenkla datainsamlingen, avgränsar vi undersökningen 1 OMXSPI (OMX Stockholm All-Share Index) är ett index över samtliga aktier noterade på OMX Nordic Exchange Stockholm. 2 7 januari 2011

8 Snabba Cash 1 Inledning till rekommendationer publicerade i Dagens Industris webbupplaga 2 (härefter refererad till som di.se). Viktigt att observera är att dessa rekommendationer huvudsakligen är återpubliceringar från bland annat nyss nämna finansmedia, men även från mäklarfirmor. En liten del av rekommendationerna är utgivna av Dagens Industri själva. Tidsramarna för uppsatsen gör det inte möjligt att basera undersökningen på kontinuerligt inhämtande av nya aktierekommendationer. Istället avses historiska rekommendationer analyseras. För att ge generell statistisk relevans bör undersökningen baseras på såväl uppgång som nedgång på börsen. Önskvärt är att avgränsningen för tidsspannet täcker minst en hel börscykel. Vi har därför valt att undersöka köprekommendationer fr.o.m. januari 2005 t.o.m. september Regelbundna publicering av köprekommendationer på di.se, flera gånger i veckan kan observeras, förväntas leda till ett tillräckligt stort underlag uppskattningsvis över rekommendationer för att kunna ge statistisk signifikans till den avsedda empiriska metoden. Valet av köprekommendationer sker utifrån en grovfiltrering på söktermen köp på nyhetsarkivet som är tillgängligt på di.se. Utifrån de grovfiltrerade artiklarna, sker manuell bearbetning genom att tydliga köprekommendationer 3 identifieras. Om den ursprungliga hypotesen kan styrkas, helt eller delvis, är tanken att en modell ska formuleras som ska kunna slå OMXSPI. För att detta ska ge någon vetenskaplig relevans, bör de underliggande aktierna för vår undersökning handlas på samma eller likvärdiga listor som indexet avser, dvs. OMX Nordic Exchange Stockholm. 1.4 Syfte Undersökningen syftar till att utvärdera möjligheten att kapitalisera på finansmedias påverkan av marknaden i kombination med trögheten och elasticiteten i marknaden. Utgångspunkten är att effektivitet på marknaden inte existerar på kort sikt efter extern påverkan. Kan detta styrkas avser vi skapa en tradingmodell som möjliggör för småsparare att statistiskt riskfritt slå index utan att betala dyra förvaltningsavgifter. Om undersökningen inte påvisar ett vetenskapligt styrkt samband kan denna kortsiktiga tradingmodell avskrivas från potentiella möjligheter att på aktiemarknaden skapa maximerad avkastning till minimerad risk. 2 Dagens Industri, 3 Utan att artikeln ska behöva lusläsas, ska det tydligt framgå att rekommendationen gäller köp eller starkt köp. 3 7 januari 2011

9 Snabba Cash 2 Litteraturstudie 2 Litteraturstudie 2.1 Tidigare forskning Effektiva marknadshypotesen Himmelmann et al. (2010) har i sin artikel Long-term reactions to large stock price declines and increases in the European stock market: a note on market efficiency undersökt hur aktier beter sig efter en stor prisökning/-minskning. Författarna försöker bestämma vilken av fyra hypoteser (effektiva marknadshypotesen, hypotesen om överreaktion, hypotesen om underreaktion och hypotesen om osäker information) som bäst beskriver utvecklingen av aktiepriset efter de stora ökningarna/minskningarna. Undersökningen, som är utförd på data från 1999 till 2003, är baserad på de största europeiska företagen, mätt i aktiekapital, och finns i indexet EuroStoxx 50. De har definierat en stor prisökning/- minskning som att en aktie ökar/minskar med 20 % på 21 dagar ( en månad av handelsdagar på börsen). Himmelmann et al. (2010) menar på att deras analys starkt understöds av effektiva marknadshypotesen. Detta på grund av att utvecklingen av aktiepriset efter dessa stora prisökningar/-minskningar är närmst noll, dvs. ingen över- /underreaktion ses. Ett första (smärre) problem med undersökning tycks vara att de fyra hypoteserna. Texten insinuerar att hypoteserna är valda på förhand, vilket således skulle kunna implicera att de missar någon hypotes som möjligen skulle passat bättre in på resultatet. Ett mer väsentligt problem är valet av företag och aktier. Himmelmann et al. (2010) har valt de största europeiska företagen att undersöka. Hypotesen om överreaktion och hypotesen om underreaktion gäller i regel inte på stora företag. Detta beror på att asymmetrisk information uppstår i mycket mindre skala för dessa bolag. Om asymmetrisk information trots allt skulle uppstå, krävs det att den mindre skaran nyligen informerade köper/säljer stora mängder aktier för att få aktiepriset att rubbas. (Lidén och Rossander, 2006) Barber et al. (2001) har emellertid dragit motsatt slutsats i sin undersökning publicerad i artikeln Can Investors Profit from the Prophets? Security Analyst Recommendations and Stock Returns. De har försökt estimera avkastningar som ett antal investeringsstrategier genererar efter analytikers aktierekommendationer och har använt data från Zachs Database 4 åren 1985 till Undersökningen mynnar ut i att en portfölj bestående av de aktierna med de mest gynnsamma, samstämmiga rekommendationerna skulle generera en överavkastning på drygt fyra procent i genomsnitt per år. Detta är efter bejakande av marknadsrisker, storlek, förhållandet mellan teoretiskt- och marknadsvärde samt prisrörelser. (Barber et al., 2001) Barber et al. (2001) drar slutsatsen att på grund av den positiva överavkastningen, utan att medräkna transaktionskostnader, att marknaden bör vara semi- 4 Zachs Database är, som namnet antyder, en databas; samlandes aktiedata och forskning men erbjuder även investeringsverktyg 5 Zachs Database innehöll då undersökningen utfördes rekommendationer från 269 mäklarfirmor och analytiker. (Barber et al., 2001) 4 7 januari 2011

10 Snabba Cash 2 Litteraturstudie ineffektiv 6. Slutsatsen är dragen efter att ha uteslutit två andra möjliga förklaringar till den positiva avkastningen, nämligen ren slump (Fama (1998) hävdar att avvikelser enbart beror av slumpmässiga tillfälligheter) och att en dålig modell för tillgångsvärdering använts. Vidare skriver emellertid Barber et al. (2001) att deras investeringsstrategier kräver mycket handel och således genererar höga transaktionskostnader. Efter medräkning av dessa kostnader kommer författarna fram till att ingen av investeringsstrategierna skulle generera positiv överavkastning. Detta, som de själva skriver, skulle många tolka som en effektiv marknad men Barber et al. (2001) menar på att ineffektiviteterna fortfarande håller och hänvisar till Pontiff Pristryck på grund av oupplyst handel (medias påverkan) Dagens Industri, Sveriges största finanstidning (Lidén och Rossander, 2006), publicerade självkritiskt en artikel med rubriken Forskare: Experternas aktietips är värdelösa (Huldschiner, 2005). Artikeln utgår ifrån en intervju med Erik Lidén och återpublicerar några av slutsatserna i hans doktorsavhandling; köprekommenderade aktier stiger oftast i pris direkt efter publiceringen, för att sedan återgå efter ett par dagar (Lidén, 2005). Resultatet ger stöd för att köprekommendationer leder till förhöjt pristryck (enligt hypotesen om pristryck), även om analyserna inte innehåller någon nytillkommen, relevant information (Lidén, 2004). Avhandlingen (Lidén, 2005) skiljer på rekommendationer skrivna av journalister och analytiker. Lidén ser det som problematiskt att analytikerna ger sina egna kunder tillgång till analyserna och rekommendationerna innan de når den breda massan i form av andrahandsinformation (Lidén, 2005). Såväl Lidén (2005) själv, Keasler och McNeil (2008) samt Blandón och Bosch (2009) styrker i sina slutsatser att den abnormala prisökningen primärt beror på pristryck orsakat av överreaktioner hos underinformerade agenter. I sådant fall borde inte den initiala exklusiviteten som Lidén (2005) talar om vara ett verkligt problem rekommendationen har ändå ingen långsiktig bärighet i form av överavkastning och i enighet med hypotesen om pristryck och hypotesen om överreaktion faller kursen tillbaka relativt omgående (Lidén, 2005). Schlumpf et al. (2008) menar dock att detta inte är hela sanningen; även effekter enligt informationshypotesen uppträder direkt efter utfärdandet. Den nytillkomna, relevanta informationen når initialt de största och mest inflytelserika agenterna vilka inkorporerar informationen i aktiekursen genom att agera rationellt, utifrån den asymmetriska informationen. Vid eventuell återpublicering kan endast pristryck, orsakat av överreaktion, identifieras den värdehöjande informationen är sedan tidigare redan inkorporerad i aktiens värdering. Först nu får Lidéns bekymmer bärighet; om värdehöjande information bara kommer de primära agenterna till gagn, gynnas ingen utanför utfärdarens egen agenda av att media publicerar rekommendationerna. Slutsatserna är inkonsistenta; Schlumpf et al. (2008) påstår att bestående effekter uppstår genom att analyserna och rekommendationerna faktisk innefattar värdehöjande information. Lidén (2005) hävdar att inga bestående effekter uppstår och således att ingen värdehöjande information tillförs. Detsamma hävdar 6 Se Barber et al. (2001) 7 Pontiff, Jeffrey, 1996, Costly arbitrage: Evidence from closed-end funds, Quarterly Journal of Economics 111, januari 2011

11 Snabba Cash 2 Litteraturstudie Lennart Sjöberg, f.d. professor i ekonomisk psykologi vid Handelshögskolan i Stockholm, som säger att inte ens den mest insatta analytikern kan spå börsen bättre än gemene man (Huldschiner, 2005). En förklaring till hur media orsakar det kortsiktiga pristrycket kan tolkas ur Alter och Oppenheimer (2006) beteendevetenskapliga artikel Predicting short-term stock fluctuations by using processing fluency. Deras undersökning påvisar att så banala kognitiva faktorer som uttalbarheten av ett företags namn påverkar deras kursutveckling i ett tradingsammanhang. Utifrån en artificiell marknad kan detta inte ges någon verklig signifikans; finns ingen fundamenta som justerar det riktiga värdet på en aktie, blir såklart agenternas kognitiva, subjektiva åsikt direkt avgörande. På en reell aktiemarknad (som också inkluderas i deras undersökning) måste orsak/verkan-sambandet ifrågasättas. Att ett företag lyckas på börsen kan (förhoppningsvis, bör) bero på att företaget lyckas på sin marknad. Ett bra namn unikt, lättihågkomligt och som låter bra är en viktig del av marknadsföringen. Det som däremot är intressant är just hur påverkningsbara vi är av enkel information desto enklare, desto lättare sväljer vi den (Alter och Oppenheimer, 2006). Detta förklarar att simpla rekommendationer, ibland bara ett fåtal rader lättsmält text utan ingående analys eller annan potentiellt nytillförd relevant information, fortsätter att publiceras (egen observation). Det är helt enkelt så simpelt att tolka uppmaningen och agera utifrån den. 2.2 Teoretisk referensram Effektiva marknadshypotesen Den effektiva marknadshypotesen (eng. Efficient Market Hypothesis, EMH ) menar på att finansiella marknader är effektiva. På en effektiv marknad återspeglas priset på en tillgång av all tillgänglig information. Konsekvensen av EMH blir således att det inte går att få en överavkastning gentemot marknaden självt, det vill säga: det går inte att slå index. Barber et al. (2001) pekar ut paradoxen mellan de teoretiska och praktiska lägren: On the one hand, the semi-strong form of market efficiency posits that investors should not be able to trade profitably on the basis of publicly available information, such as analyst recommendations. On the other hand, research departments of brokerage houses spend large sums of money on security analysis, presumably because these firms and their clients believe its use can generate superior returns. (Barber et al., 2001) Enligt de undersökta artiklarna ses ingen entydig riktning. En del rapporter som presenteras menar på att marknader är effektiva medan andra säger motsatsen. 6 7 januari 2011

12 Snabba Cash 2 Litteraturstudie För att slippa förkasta EMH har den istället delats upp i tre grader, svag, semistark och stark (Fama, 1970). Den mest extrema varianten av hypotesen fullbordas då följande är uppnått: Det finns inga transaktionskostnader All information finns utan kostnad tillgänglig för alla marknadens deltagare. Alla parter är överens om konsekvenserna av den nuvarande informationen för det nuvarande priset och distributionen av framtida priser för varje aktie. På en sådan marknad, reflekterar således priset all tillgänglig information. (Fama, 1970) Informationshypotesen Informationshypotesen (eng. Information Hypothesis, IH ) påstår att relevant information som görs tillgänglig som inte varit tillgänglig tidigare förändrar den fundamentala bedömningen på marknaden och därmed aktiepriset (Lidén, 2005; Schlumpf et al., 2008). För att IH ska gälla, måste omvärderingen vara bestående (Lidén, 2005). Tillsammans med effektiva marknadshypotesen implicerar IH att omvärdering endast kan ske när informationen görs tillgänglig vid utfärdandet, och att andrahandsinformation (återpublicering) inte har någon marknadseffekt (Schlumpf et al., 2008). Om marknaden reagerar positivt på en köprekommendation dagen då den publiceras, med stigande, bestående aktiepriser som följd, implicerar detta att rekommendationen innehåller relevant information (Lidén, 2004) Hypotesen om överreaktion Hypotesen om överreaktion (eng. Over-Reaction Hypothesis, ORH ) menar på att investerare har en tendens att överreagera på ny information gällande ett givet värdepapper (Bondt och Thaler, 1985). Detta innebär en viss över-/underavkastning beroende på ifall informationen var positivt respektive negativ. Priset speglar således inte värdepapprets värde enligt effektiva marknadshypotesen omedelbart efter att händelsen som åstadkom den nya information inträffade. Enligt ORH återgår generellt sett värdepapprets marknadspris till dess värde enligt effektiva marknadshypotesen kort därefter. På liknande sätt som ovan menar hypotesen om underreaktion (eng. Under- Reaction Hypothesis, URH ) att investerare kan underreagera på viss information. Då priset borde vara högre/lägre (på grund av underreaktionen) kommer då priset fortsätta öka/minska efter händelsen, dock med viss tröghet. Denna hypotes är ej konsistent med den effektiva marknadshypotesen. 7 7 januari 2011

13 Snabba Cash 2 Litteraturstudie Hypotesen om pristryck Även om ingen ny eller relevant information introducerats på marknaden, kan momentant köp- eller sälj-tryck uppstå (Zhu och Malhotra, 2008); hypotesen om pristryck (eng. Price-Pressure Hypothesis, PPH ). Något som uppfattas som positivt leder till ökat antal köpordrar vilket minskar spridningen (eng. spread) underifrån, sakteliga höjer priserna på avsluten och ökar antalet avslut (Zhu och Malhotra, 2008). Effekten blir en prisökning på aktien, utan att de fundamentala förutsättningarna för företagets verksamhet, eller informationen därom, förändrats. Motsatt effekt uppstår för något som uppfattas negativt. Beteendet grundar sig i att underinformerade agenter och naiva opportunister handlar utifrån utannonseringar som antingen redan är kända, eller inte tillför något relevant värde (Keasler och McNeil, 2008). Existensen av fenomenet strider mot effektiva marknadshypotesen. Kopplingen till det man kallar för hypotesen om överreaktion är tydlig. På samma sätt återgår prissättningen till sin fundamentala nivå relativt fort, efter att det temporära handelstrycket lättat (Keasler och McNeil, 2008). Om en köprekommendation leder till en prisökning dagen då den publiceras som sedan inte består över tid antyder detta att prisökningen beror på pristryck (Zhu och Malhotra, 2008) Hypotesen om en adaptiv marknad Hypotesen om en adaptiv marknad (eng. Adaptive Market Hypothesis, AMH ) är, enligt dess grundare Lo, en ny version av den effektiva marknadshypotesen. Hypotesen är baserad på evolutionära faktorer såsom konkurens, mutationer, återreproduktioner samt naturligt urval (Lo, 2004). Hypotesen om en adaptiv marknad implicerar en mängd skillnader gentemot den klassiska effektiva marknadshypotesen: Det finns en relation mellan risk och belöning, vilken är osäker över tiden. Det kan förekomma arbitragemöjligheter i AMH. Investeringsstrategier kan komma att alternera sina resultat. Då relationen mellan risk och belöning varierar över tiden, är innovation en överlevnadsfaktor. Slutligen implicerar AMH att det viktigaste för alla deltagare på en finansiell marknad är överlevnad. Vinst- och nyttomaximering är faktorer som inte alls får lika stor betydelse. Som ses i ovanstående implikationer är AMH anpassbar efter svängningar och trender över tiden på en marknad. (Lo, 2004) 8 7 januari 2011

14 Snabba Cash 2 Litteraturstudie Asymmetrisk information Inom beslutsteorin benämner man situationer där den ena parten har tillgång till mer eller bättre information än en annan part för att asymmetrisk information råder. Detta skapar en obalans genom att den första parten kan ta ett mer kvalificerat beslut och agera utifrån orättvisa premisser, okända för övriga agenter. Effekten blir att den upplysta parten kan göra framgångsrika transaktioner, ofta på den mindre upplysta partens bekostnad. Asymmetrin skapar även friktion när företagen söker finansiering på den finansiella marknaden, som generellt sett har mindre kvalificerad information om framtida utsikter än bolagen själva (Damodaran, 2001) Första- kontra andrahandsinformation Det finns två kritiska tidpunkter under en aktieanalys och köprekommendations livstid; dels det tillfälle då den utfärdas av analytikern/institutionen och dels då den publiceras publikt. Den explicita skillnaden mellan dessa två händelser är vilka som får tillgång till informationen. Vid utfärdandet når informationen bara banker, kapitalförvaltningar och andra större finansiella institutioner, som dessutom ofta betalar dyrt för den. Informationen behålls exklusiv för de egna kunderna Med viss fördröjning går emellertid aktörerna ut i media genom t.ex. pressreleaser, intervjuer och stående sektioner för aktierekommendationer som sedermera publicerar informationen för den breda massan. Under tiden råder asymmetrisk information. (Lidén, 2005) En annan variant är när analysen eller rekommendationen publiceras i nischad finansmedia (exempelvis Börsveckan) och senare samma dag eller med ett par dagars eftersläpning återpubliceras av bredare finansmedia (i Sverige, huvudsakligen Dagens Industri). Vid första publiceringen blir informationen allmänt tillgänglig. Om denna nya information har en marknadspåverkan, borde enligt effektiva marknadshypotesen ingen effekt uppstå vid återpubliceringen. Emellertid har det visats att så inte är fallet; även vid återpubliceringen syns effekter på marknaden. Effektupprepningen som uppstår på grund av första- respektive andrahandsinformationen implicerar att marknaden inte är effektiv. (Schlumpf et al., 2008) Kursökningen och ökningen i handlade aktier är som störst när förstahandsinformationen görs tillgänglig för en avgränsad skara insatta investerare. Återpubliceringen ger en icke-bestående prisförändring (Schlumpf et al., 2008). Schlumpf et al. (2008) skriver vidare att då information tillkännages för första gången (utfärdande) inkorporeras denna snabbt i aktiepriset (i korrelation med effektiva marknadshypotesen). Vid (åter)publicering å andra sidan sker ingen permanent prisändring. De menar på att den momentana prisändring som uppstår på grund av publiceringen beror på att vissa investerare, förmodligen mindre insatta, ser rekommendationer i finansmedia av professionella analytiker och följer deras råd utan vidare efterforskning. Denna effekt reduceras relativt fort på grund av hypotesen om pristryck. Slutligen skriver Schlumpf et al. (2008) att största avkastningen nås genom att fokusera på mindre och mellanstora företag, där analyserna tillför ny information och nya insikter, tidigare inte kända av marknaden. Effekten på marknaden blir då stor även för andrahandsinformationen, då den nytillkomna kunskapen ännu inte spritt sig. 9 7 januari 2011

15 Snabba Cash 2 Litteraturstudie Förklaring av matematiska begrepp Väntevärde är en egenskap hos en stokastisk variabel X, betecknas E(X) (även µ), som beskriver integralen av X med avseende på dess sannolikhetsfördelning. Detta kan illustreras såsom medelvärdet av utfallet av ett och samma test upprepat oändligt antal gånger. Varians hos en stokastisk variabel X, betecknas V (X) (även σ 2 ), är ett mått på dess sannolikhetsfördelnings spridning kring väntevärdet av X. Med en hög varians menas alltså att utfallen av X kan ligga långt ifrån E(X) och vice versa. T-test är ett statistiskt hypotestest som provar om en given noll-hypotes kan förkastas gentemot en alternativ hypotes vid en viss signifikansnivå. MATLAB är både ett datorprogram och ett programspråk. Språket och programmet används ofta vid matematiska och tekniska beräkningar men även vid finansiella modelleringar januari 2011

16 Snabba Cash 3 Forskningsansats 3 Forskningsansats För att undersöka huruvida den svenska aktiemarknaden är effektiv på kortsikt, granskas aktieprisutvecklingen efter att köprekommendationer blivit publicerade på di.se. Om överavkastning, gentemot marknaden, kan ses en kort tid efter given aktierekommendation, stärks tesen. Om så är fallet, kan utifrån statistisk data utmaningen antas, att försöka utforma en modell som slår OMXSPI. 3.1 Vetenskapssyn Utifrån kvantitativ empirisk data avses statistiska samband påvisas utifrån ett positivistiskt perspektiv. För att kunna dra slutsatser om marknaden i helhet måste ett stort urval användas. Kvalitativa undersökningar av ett urval skulle kunna påverkas av tillfälligheter och inte alls representera marknaden. Med kvantitativ data kan istället slutsatserna härledas statistiskt och ge ett faktiskt svar på den uppsatta hypotesen. 3.2 Val av metod Första steget är insamling av historiskt publicerade artiklar ur vilka köprekommendationer extraheras. Grovfiltreringen sker genom att söktermen köp appliceras på nyhetsarkivet som är tillgängligt på di.se. Utifrån de grovfiltrerade artiklarna, sker manuell bearbetning genom att tydliga köprekommendationer 8 identifieras. Med en tidsram på knappt 6 år (januari 2005 till hösten 2010) tas rekommenderad aktie, tid och datum för publicering samt utfärdaren ut utifrån rekommendationsartiklarna. Genom att använda denna data som input till det egenproducerade programmet Stox 9 utvinns kursinformation och nyckeltal (aggregerat från Yahoo! Finance 10 ); öppnings- och stängningskurs samt kurstopp och botten, inom en tredagarsperiod efter att rekommendationen blivit publicerat. Utifrån resultatet av Stox körning genomförs en statistisk analys med hjälp av MATLAB. 3.3 Källkritik En viktig faktor i undersökningen är att alla rekommendationer är hämtade från di.se. Då Dagens Industri bara står som avsändare till en liten del av rekommendationerna som de publicerar, är större delen av inhämtad data återpubliceringar andrahandsinformation. Detta kommer förmodligen betyda att effekten av rekommendationerna är avtrubbad. Att ha i minne är dock att om en effekt i aktiepris trots allt ses (på grund av publicerad rekommendation), stärks undersökt tes än mer. 8 Utan att artikeln ska behöva lusläsas, ska det tydligt framgå att rekommendationen gäller köp eller starkt köp. 9 Stox är ett program utvecklat av Fredrik Cedervall, en av författarna till denna uppsats. Programmet är vidareutvecklat av Johannes Elgh. 10 Yahoo! Finance är en finanswebbsida samt leverantör av aktiedata, både historisk som aktuell. (http://finance.yahoo.com/) 11 7 januari 2011

17 Snabba Cash 3 Forskningsansats 3.4 Forskningsetik Om brister kan finnas i huruvida marknaden är effektiv, ämnar vi utnyttja detta för att skapa en modell för vår egen vinning. Denna vinning på andras bekostnad kan ses som ojuste, då asymmetrisk information utnyttjas. Det korta möjlighetsfönstret kräver snabba justeringar av positionerna. I de fallen rekommendationerna berör små bolag eller illikvida aktier (se sektion på sida 18), begränsas möjligheten till stora affärer. Orsaken är att större affärer skulle påverka kursen och man skulle själv få betala för prisökningen och/eller inte kunna lämna sin position i tid. Istället finns ett småskaligt perspektiv, som snarare kan liknas vid att samla ihop och återvinna spillmaterialet. Sannolikt är att pristrycket redan idag utnyttjas av aktiemäklare och analytiker. Detta bekräftas av Lidén (2005), som visar att utgivare av köprekommendationer har egna, dolda agendor. Att profitera genom att åka snålskjuts på effekterna som andra skapar anser vi moraliskt försvarbart. Sammantaget anser vi att etiska problem inte existerar för vårt arbete. Genom att belysa eventuella problem, ges möjligheten till ökad kunskap för de personerna som redan inte är mest insatta. Dessutom ges eventuellt möjligheten att använda sig av modellen som verktyg för att själv dra nytta av fluktuationerna, något som de professionella handlarna redan gör januari 2011

18 Snabba Cash 4 Metod 4 Metod 4.1 Utförande Genom Yahoo Finance ges ej möjlighet att få aktiedata på finare nivå än dagshögsta, dagslägsta, samt öppnings- och stängningkurs det vill säga ej detaljerad intradagsdata. På grund av detta behöver en viss sållning av alla utvunna rekommendationer göras. Det stora kravet som sätts på rekommendationerna blir då således att de måste vara släppta innan klocka 9.00 på morgonen (då börsen öppnar) men efter klockan föregående dag (då börsen stänger). Börsveckan distribueras på måndagar, Affärsvärlden på onsdagar och Veckans Affärer på torsdagar. Detta gör att ifall en rekommendation från exempelvis Börsveckan publiceras på di.se en måndag klockan 9.30, kan vi anta att denna rekommendation fanns med i det exemplar som distribuerats (och varit tillgänglig via deras egen webbsida) innan börsöppningen. Denna extradata kan dock inte används vid skapandet av den möjliga modellen; att gå igenom alla originalkällor varje morgon vore tidsödande. Istället nyttjas di.se som aggregator. För att modellen ska bli praktiskt användbar för en privatperson är det inte rimligt att kräva att kontinuerlig informationsinhämtning och trading sker under dagen. Istället används denna, något generösare och vidare, avgränsning av data bara för att belysa medias påverkan av marknaden. På grund av detta valdes att utgå ifrån två basurvalsgrupper. Ena urvalsgruppen är till för att se effekten av rekommendationen i aktiepriset medan den andra urvalsgruppen står som grund för en möjlig modell med syfte att slå OMXSPI. I tabell 1 definieras vilka rekommendationer som använts för de två urvalsgrupperna. Modell Effekt Rekommendationer publicerade Rekommendationer publicerade på di.se innan och efter på di.se innan och efter föregående dag föregående dag. Rekommendationer publicerade på di.se en måndag och har Börsveckan som utfärdare. Rekommendationer publicerade på di.se en onsdag och har Affärsvärlden som utfärdare. Rekommendationer publicerade på di.se en torsdag och har Veckans Affärersom utfärdare. Tabell 1: Definition av basurvalsgrupper av köprekommendationerna 13 7 januari 2011

19 Snabba Cash 4 Metod Med hjälp av Stox extraheras då följande data: d 3 d 2 d 1 d 0 d 1 d 2 d 3 Aktiens OMXSPI Aktiens OMXSPI Handlade volym Öppningsskurs Stängningskurs { Öppningskurs Stängningskurs Öppningskurs Dagstopp Dagsbotten Handlade volym Stängningskurs Öppningskurs Dagstopp Dagsbotten Stängningskurs Aktiens { α-värde (riskjusterad avkastning) β-värde (riskkoefficient) Aktiens α- och β-värde beräknas över det senaste halvåret, genom att Stox hämtar kurs- och indexdata från varje måndag de senaste 26 veckorna. Vanligtvis används månadsdata för en treårsperiod, vilket ger 36 stickprovsvärden. Då ett kortare perspektiv önskas för undersökningen, har istället den angivna något okonventionella tidsperioden med 26 stickprovsvärden använts. På erhållen rådata utförs beräkning av linjär regression, som enklast beräknas med minsta kvadrat-metoden: n min Q(α, β), där Q(α, β) = α,β (y i α βx i ) 2 Genom att justera värdena på α och β avses summan av kvadraterna minimeras. På detta sätt erhålles en rät linje som är bäst anpassad efter ett antal mätvärden (summan av avvikelserna minimeras). Det går sedan att härleda detta till att: i=1 där β = r xy s y s x n i=1 r xy = x iy i n xȳ (n 1)s x s y s x = 1 n (x i x) n 1 2 och s y = 1 n (y i ȳ) n 1 2 i=1 x och ȳ är aritmetiskt medelvärde: i=1 x = 1 n x i och ȳ = 1 n n i=1 n i=1 y i 14 7 januari 2011

20 Snabba Cash 4 Metod Vidare beräknas α-värdet lättast genom att använda egenskapen hos regressionen att punkten ( x, ȳ) ligger på den räta linjen och som trivialt inses: α = ȳ β x Med denna data kan en del intressanta mått beräknas. I efterföljande paragrafer har dessa beteckningar använts (alla med avseende på rekommendationen och dess tillhörande aktie): d 0 : Publiceringsdag H s (d i ) : Dagshögsta dag i för aktie s O s (d i ) : Öppningskurs dag i för aktie s V s (d i ) : Handlad volym dag i för aktie s L s (d i ) : Dagslägsta dag i för aktie s C s (d i ) : Stängningskurs dag i för aktie s Effekt av rekommendation Mått på maximal möjlig avkastning, Maximum Possible Return (M P R). MP R s (d i ) = H s(d i ) O s (d 0 ) O s (d 0 ), i 0 Det vill säga, avkastning vid kurstopp (kurstopp minus öppningskurs) dividerat med öppningskursen. Ifall kursen fortsätter att stiga efterföljande dag(ar) kan det antas att effekten av rekommendationen inte upphört ännu. Praktiskt möjlig avkastning Mått på handelsdagsavkastning, Market Close Return (CR). CR s (d i ) = C s(d i ) O s (d 0 ) O s (d 0 ), i 0 MP R kan inte användas som mått här ty dagshögsta är omöjlig att veta förrän dagen är slut och går alltså inte att handla på. Då detaljerad intradagsdata inte är tillgänglig kan ingen stokastisk modell för bästa beslut med avseende på tid (under dagen) användas i undersökningen, ty den skulle inte kunna styrkas eller förkastas. Riskerad förlust Mått på riskerad förlust, negativ avkastning, Jeopardy (J). J s (d i ) = 1 L s(d i ) O s (d 0 ) O s (d 0 ), i 0 En modell kan aldrig garantera positiv avkastning i varje enskilt fall. Risken blir istället att som sämst sälja sin position till dagslägsta, som då genererar den negativa avkastningen J januari 2011

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång XACT Bull och XACT Bear Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång 1 Så fungerar fonder med hävstång Den här broschyren är avsedd att ge en beskrivning av XACTs börshandlade fonder ( Exchange Traded

Läs mer

Turbowarranter. För dig som är. helt säker på hur. vägen ser ut. Handelsbanken Capital Markets

Turbowarranter. För dig som är. helt säker på hur. vägen ser ut. Handelsbanken Capital Markets Turbowarranter För dig som är helt säker på hur vägen ser ut Handelsbanken Capital Markets Hög avkastning med liten kapitalinsats Turbowarranter är ett nytt finansiellt instrument som ger dig möjlighet

Läs mer

Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång

Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång Tror du på en stigande marknad, dvs att någon av valutorna EUR, GBP, JPY eller USD kommer stärkas mot SEK? Då kan Swedbanks Bull-certifikat

Läs mer

Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång

Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång Tror du att marknaden kommer falla? Då är Swedbanks Bear-certifikat något för dig! Swedbanks Bear-certifikat passar dig som tror att marknaden

Läs mer

Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång

Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång Tror du på uppgång? Då är Swedbanks Bull-certifikat något för dig! Swedbanks Bull-certifikat passar dig som tror på en stigande marknad

Läs mer

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Utvärdering av Handelsbankens aktieindexobligationer 1994-2007 Sammanfattning Avkastning jämförbar med aktier Handelsbankens aktieindexobligationer har

Läs mer

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission LÅNG KÖPOPTION. Värde option. Köpt köpoption. Utveckling marknad. Rättighet

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission LÅNG KÖPOPTION. Värde option. Köpt köpoption. Utveckling marknad. Rättighet Del 11 Indexbevis Innehåll Grundpositionerna... 3 Köpt köpoption... 3 Såld köpoption... 3 Köpt säljoption... 4 Såld säljoption... 4 Konstruktion av Indexbevis... 4 Avkastningsanalys... 5 knock-in optioner...

Läs mer

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL XACT XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Innehållsförteckning Fonder med hävstång...3 Fondernas placeringsstrategi...4 Hävstång...4 Daglig ombalansering...4 Fonderna skapar sin hävstång i terminsmarknaden...5

Läs mer

Påbyggnad/utveckling av lagen om ett pris Effektiv marknad: Priserna på en finansiell marknad avspeglar all relevant information

Påbyggnad/utveckling av lagen om ett pris Effektiv marknad: Priserna på en finansiell marknad avspeglar all relevant information Föreläsning 4 ffektiva marknader Påbyggnad/utveckling av lagen om ett pris ffektiv marknad: Priserna på en finansiell marknad avspeglar all relevant information Konsekvens: ndast ny information påverkar

Läs mer

Del 1 Volatilitet. Strukturakademin

Del 1 Volatilitet. Strukturakademin Del 1 Volatilitet Strukturakademin Innehåll 1. Implicita tillgångar 2. Vad är volatilitet? 3. Volatility trading 4. Historisk volatilitet 5. Hur beräknas volatiliteten? 6. Implicit volatilitet 7. Smile

Läs mer

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial januari 2017 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång

Läs mer

Så får du pengar att växa

Så får du pengar att växa Så får du pengar att växa Sammanfattning Genom att spara regelbundet, vara långsiktig och ta hänsyn till avgifter kan även ett blygsamt men regelbundet sparande med tiden växa till ett betydande belopp.

Läs mer

Fri flytträtt - Min syn (Gustaf Rentzhog)

Fri flytträtt - Min syn (Gustaf Rentzhog) Fri flytträtt - Min syn (Gustaf Rentzhog) 1 Fördelar med att införa en fri flytträtt 93% av svenskarna vill ha det Tvingar försäkringsbolagen att skapa en rättvis prissättning mellan kundgrupperna Skärper

Läs mer

Existerar överavkastning på aktierekommendationer?

Existerar överavkastning på aktierekommendationer? Beteckning: FE1: 82/2013 Avdelningen för ekonomi Existerar överavkastning på aktierekommendationer? En studie av Börsveckans analyser 20072012 Andreas Mattsson Marcus Nilsson Juni 2013 Examensarbete på

Läs mer

under en options löptid. Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission

under en options löptid. Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission Del 1 Volatilitet Innehåll Implicita tillgångar... 3 Vad är volatilitet?... 3 Volatility trading... 3 Historisk volatilitet... 3 Hur beräknas volatiliteten?... 4 Implicit volatilitet... 4 Smile... 4 Vega...

Läs mer

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG DECEMBER 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION VEM BÖR INVESTERA? Bull & Bear-produkter är lämpade för svenska sofistikerade

Läs mer

Del 12 Genomsnittsberäkning

Del 12 Genomsnittsberäkning Del 12 Genomsnittsberäkning Innehåll Asiatiska optioner... 3 Asiatiska optioner i strukturerade produkter... 3 Hur fungerar det?... 3 Effekt på avkastningen... 4 Effekt på volatilitet... 4 Effekt på löptid...

Läs mer

VAD TROR DU? Spreadcertifikat. för dig som ser gapet MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

VAD TROR DU? Spreadcertifikat. för dig som ser gapet MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Spreadcertifikat för dig som ser gapet MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 2 VAD TROR DU? Med våra Spreadcertifikat erbjuder vi en färdigpaketerad lösning där du som investerare får möjlighet att tjäna pengar på gapet,

Läs mer

ÖverUnder När du tror aktien ska sluta över eller under en viss kurs

ÖverUnder När du tror aktien ska sluta över eller under en viss kurs UnderÖver ÖverUnder När du tror aktien ska sluta över eller under en viss kurs Med ÖVER och UNDER kan du på ett nytt och enkelt sätt agera på vad du tror kommer att hända på börsen. När du köper en ÖVER

Läs mer

BULL & BEAR INTE BARA ATT TUTA OCH KÖRA

BULL & BEAR INTE BARA ATT TUTA OCH KÖRA BULL & BEAR INTE BARA ATT TUTA OCH KÖRA En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk utveckling utgör

Läs mer

Marknadsföringsmaterial januari Blanka När en tråkig börs gör dig glad!

Marknadsföringsmaterial januari Blanka När en tråkig börs gör dig glad! Marknadsföringsmaterial januari 2017 Blanka När en tråkig börs gör dig glad! I en uppåtgående marknad är livet enkelt och aktieplaceringar växer i värde. Det är värre när börsen faller, för då minskar

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

Lita inte på. aktieråd. journalisternas och börsanalytikernas

Lita inte på. aktieråd. journalisternas och börsanalytikernas Lita inte på journalisternas och börsanalytikernas aktieråd A V E R I K R L I D É N 48 Nedgången på Stockholms Fondbörs från och med mars 2000 till slutet av 2002 medförde en kapitalförlust för hushållens

Läs mer

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB x Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB För frågor, kontakta Fredrik Nordström, VD AMF Pension Fondförvaltning, 070-219 35 20 Fondavgifterna

Läs mer

sfei tema - högfrekvenshandel

sfei tema - högfrekvenshandel Kort fakta om högfrekvenshandel Vad är högfrekvenshandel? Högfrekvenshandel är en form av datoriserad handel med målsättning att skapa vinster genom att utföra ett mycket stort antal, oftast mindre affärer

Läs mer

BNP PARIBAS EDUCATED TRADING

BNP PARIBAS EDUCATED TRADING UNLIMITED TURBOS En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Unlimited turbos är högriskplaceringar och det är därför

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Bokslutskommuniké 2013 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Nettoomsättningen under året blev 3,7 (3,8) milj kr. Resultat efter finansiella poster blev -0,8 (-0,2) milj kr. Fjärde kvartalet

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

SKA JAG LYSSNA? En studie i huruvida det lönar sig att följa råd från aktieanalytiker. Abstract

SKA JAG LYSSNA? En studie i huruvida det lönar sig att följa råd från aktieanalytiker. Abstract Handelshögskolan i Stockholm Examensuppsats VT 2008 3100 Institutionen för Redovisning och Finansiell Styrning SKA JAG LYSSNA? En studie i huruvida det lönar sig att följa råd från aktieanalytiker Abstract

Läs mer

), beskrivs där med följande funktionsform,

), beskrivs där med följande funktionsform, BEGREPPET REAL LrNGSIKTIG JeMVIKTSReNTA 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Diagram R15. Grafisk illustration av nyttofunktionen för s = 0,3 och s = 0,6. 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 s = 0,6 s = 0,3 Anm. X-axeln

Läs mer

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009 Nordnet Bank AB Arturo Arques Inledning Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning

Läs mer

34% 34% 13.5% 68% 13.5% 2.35% 95% 2.35% 0.15% 99.7% 0.15% -3 SD -2 SD -1 SD M +1 SD +2 SD +3 SD

34% 34% 13.5% 68% 13.5% 2.35% 95% 2.35% 0.15% 99.7% 0.15% -3 SD -2 SD -1 SD M +1 SD +2 SD +3 SD 6.4 Att dra slutsatser på basis av statistisk analys en kort inledning - Man har ett stickprov, men man vill med hjälp av det få veta något om hela populationen => för att kunna dra slutsatser som gäller

Läs mer

Del 11 Indexbevis. Strukturakademin. Strukturakademin. Strukturinvest Fondkommission

Del 11 Indexbevis. Strukturakademin. Strukturakademin. Strukturinvest Fondkommission Del 11 Indexbevis 1 Innehåll 1. Grundpositionerna 1.1 Köpt köpoption 1.2 Såld köpoption 1.3 Köpt säljoption 1.4 Såld säljoption 2. Konstruktion av indexbevis 3. Avkastningsanalys 4. Knock-in optioner 5.

Läs mer

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden. Studie mars 2009

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden. Studie mars 2009 Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Studie mars 2009 Innehåll Introduktion 1 Sammanfattning av årets studie 1 Marknadsriskpremien på den svenska aktiemarknaden 3 Undersökningsmetodik 3 Marknadsriskpremien

Läs mer

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r Här kan du läsa om aktieoptioner, och hur de kan användas. Du hittar också exempel på investeringsstrategier. Aktieoptioner kan vara upptagna till handel

Läs mer

Del 6 Valutor. Strukturakademin

Del 6 Valutor. Strukturakademin Del 6 Valutor Strukturakademin Innehåll 1. Strukturerade produkter och valutor 2. Hur påverkar valutor? 3. Metoder att hantera valutor 4. Quanto Valutaskyddad 5. Composite Icke valutaskyddad 6. Lokal Icke

Läs mer

TOM Certifikat TOM OMX X1 OC

TOM Certifikat TOM OMX X1 OC TOM Certifikat TOM OMX X1 OC Turn Of the Month Certifikat Vad står TOM för? TOM står för turn-of-the-month. TOM Certifikat följer en mycket enkel investeringsstrategi. Investering sker endast under månadsskiften,

Läs mer

Vi tar rygg på insiders

Vi tar rygg på insiders Insidertracker Vi tar rygg på insiders Hur kan vi hjälpa dig? Vill du handla enligt aktietips av Sveriges bästa analytiker? Då skall du följa insiders. Insiders sitter på ledande poster i börsnoterade

Läs mer

Finansiering. Föreläsning 6 Risk och avkastning BMA: Kap. 7. Jonas Råsbrant

Finansiering. Föreläsning 6 Risk och avkastning BMA: Kap. 7. Jonas Råsbrant Finansiering Föreläsning 6 Risk och avkastning BMA: Kap. 7 Jonas Råsbrant jonas.rasbrant@fek.uu.se Föreläsningens innehåll Historisk avkastning för finansiella tillgångar Beräkning av avkastning och risk

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

Föränderlig marknadseffektivitet

Föränderlig marknadseffektivitet Föränderlig marknadseffektivitet En studie av storleksbaserade segment på Nasdaq OMX Nordic. Författare: Erik Olofsson Mikael Rönnbäck Umeå Universitet Civilekonomprogrammet Vårterminen 2013 Examensarbete,

Läs mer

Portföljsammanställning för Landstinget Västerbotten. avseende perioden

Portföljsammanställning för Landstinget Västerbotten. avseende perioden Portföljsammanställning för avseende perioden Informationen i denna rapport innehåller kurser och värden. Värderingar av instrument är förvaltares rapporterade värden och Investment Consulting Group AB

Läs mer

Direktavkastning = Analytiker Leo Johansson Lara 20/11-16 Axel Leth

Direktavkastning = Analytiker Leo Johansson Lara 20/11-16 Axel Leth Denna analys behandlar direktavkastning och består av 3 delar. Den första delen är en förklaring till varför direktavkastning är intressant just nu samt en förklaring till vad direktavkastning är. Den

Läs mer

OPTIONSSTRATEGIER SNABBGUIDE AKTIEOPTIONER

OPTIONSSTRATEGIER SNABBGUIDE AKTIEOPTIONER OPTIONSSTRATEGIER SNABBGUIDE AKTIEOPTIONER Optioner ger investerare många möjligheter eftersom det finns strategier för alla olika marknadslägen. De är också effektiva verktyg för att försäkra innehav

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial mars 2016 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång och

Läs mer

Det har gång på gång konstaterats att. Förtroende för företagsledningen. har reella ekonomiska konsekvenser för kapitalmarknaden

Det har gång på gång konstaterats att. Förtroende för företagsledningen. har reella ekonomiska konsekvenser för kapitalmarknaden Förtroende för företagsledningen har reella ekonomiska konsekvenser för kapitalmarknaden Förtroende för företagsledningen tycks kunna påverka en investerares upplevda risk kopplat till en investering.

Läs mer

Ekonomisk styrning Delkurs Finansiering

Ekonomisk styrning Delkurs Finansiering konomisk styrning Delkurs Finansiering Föreläsning 7 Introduktion till kapitalmarknadsteorin BMA: Kap. 8-9, 13 Jonas Råsbrant jonas.rasbrant@indek.kth.se Föreläsningens innehåll Security Market Line (SML)

Läs mer

MINI FUTURES EN FARTFYLLD INVESTERING

MINI FUTURES EN FARTFYLLD INVESTERING FEBRUARI 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER MINI FUTURES EN FARTFYLLD INVESTERING BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION INNEHÅLL Vem bör investera? Mini Futures är lämpade för svenska sofistikerade icke-professionella

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

I n f o r m a t i o n o m r å v a r u o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m r å v a r u o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m r å v a r u o p t i o n e r Här finner du allmän information om råvaruoptioner som handlas genom Danske Bank. Råvaror är obearbetade eller delvis bearbetade varor som handlas

Läs mer

Warranter En investering med hävstångseffekt

Warranter En investering med hävstångseffekt Warranter En investering med hävstångseffekt Investerarprofil ÄR WARRANTER RÄTT TYP AV INVESTERING FÖR DIG? Innan du bestämmer dig för att investera i warranter bör du fundera över vilken risk du är beredd

Läs mer

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk +3 150% + 3 150 % 2002 2012 Ett resultat av genuint hantverk Diskretionär aktieförvaltning av småbolag Consensus aktieförvaltning inriktar sig på att placera i oupptäckta ValueGrowthbolag på de mindre

Läs mer

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (12) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond är avsedd enbart för premiepensionsmedel och är inte öppen för annat sparande. Fonden utgör en byggsten i premiepensionssystemets

Läs mer

Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se

Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se Lanserade den första börshandlade fonden i Norden, redan år 2000 Först i världen med negativ exponering och hävstång Förvaltar ca 20 000 mkr fördelat på 10 fonder

Läs mer

Två innebörder av begreppet statistik. Grundläggande tankegångar i statistik. Vad är ett stickprov? Stickprov och urval

Två innebörder av begreppet statistik. Grundläggande tankegångar i statistik. Vad är ett stickprov? Stickprov och urval Två innebörder av begreppet statistik Grundläggande tankegångar i statistik Matematik och statistik för biologer, 10 hp Informationshantering. Insamling, ordningsskapande, presentation och grundläggande

Läs mer

Aktiebevis Alpinist Sverige

Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige är en placering med 5 års löptid som följer det svenska aktieindexet OMXS3. Vid positiv börsutveckling får du ta del av hela uppgången. Aktiebeviset

Läs mer

www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Studie mars 2012 Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Innehåll Introduktion... 3 Sammanfattning av årets studie... 4 Undersökningsmetodik...

Läs mer

Aktivt förvaltade ETF:er

Aktivt förvaltade ETF:er Aktivt förvaltade ETF:er Alpcot Capital Management Avanza Forum 19 mars 014 1 4 Alpcot Capital Management Traditionell ETF Aktivt förvaltad ETF Alpcot Russia UCITS ETF 1 1 Alpcot Capital Management Ltd

Läs mer

Läcker företag information?

Läcker företag information? NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala universitet Examensarbete C Författare: Niklas Andersson Handledare: Lennart Berg Termin och år: VT 2011 Datum: 2011-06-07 Läcker företag information? En studie

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering ENKÄT 2011 Riksbankens kartläggning av företagens lånebaserade finansiering Flera journalister och finansanalytiker har på senare år hävdat

Läs mer

Analys av medelvärden. Jenny Selander , plan 3, Norrbacka, ingång via den Samhällsmedicinska kliniken

Analys av medelvärden. Jenny Selander , plan 3, Norrbacka, ingång via den Samhällsmedicinska kliniken Analys av medelvärden Jenny Selander jenny.selander@ki.se 524 800 29, plan 3, Norrbacka, ingång via den Samhällsmedicinska kliniken Jenny Selander, Kvant. metoder, FHV T1 december 20111 Innehåll Normalfördelningen

Läs mer

Del 3 Utdelningar. Strukturakademin

Del 3 Utdelningar. Strukturakademin Del 3 Utdelningar Strukturakademin Innehåll 1. Implicita tillgångar 2. Vad är utdelningar? 3. Hur påverkar utdelningar optioner? 4. Utdelningar och Forwards 5. Prognostisera utdelningar 6. Implicita utdelningar

Läs mer

Del 4 Emittenten. Strukturakademin

Del 4 Emittenten. Strukturakademin Del 4 Emittenten Strukturakademin Innehåll 1. Implicita risker och tillgångar 2. Emittenten 3. Obligationer 4. Prissättning på obligationer 5. Effekt på villkoren 6. Marknadsrisk och Kreditrisk 7. Implicit

Läs mer

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont BNP PARIBAS EDUCATED TRADING Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte

Läs mer

Är svenska aktiemarknaden effektiv? - Kan aktierekommendationer skapa möjlighet till systematisk överavkastning? Av: Andreas Böö & Emil Håkansson

Är svenska aktiemarknaden effektiv? - Kan aktierekommendationer skapa möjlighet till systematisk överavkastning? Av: Andreas Böö & Emil Håkansson Är svenska aktiemarknaden effektiv? - Kan aktierekommendationer skapa möjlighet till systematisk överavkastning? Av: Andreas Böö & Emil Håkansson Handledare: Ogi Chun Södertörns högskola Institutionen

Läs mer

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT Daglig hävstång Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka

Läs mer

Valutacertifikat KINAE Bull B S

Valutacertifikat KINAE Bull B S För dig som tror på en stärkt kinesisk yuan! Med detta certifikat väljer du själv placeringshorisont, och får en hävstång på kursutvecklingen i kinesiska yuan mot amerikanska dollar. Certifikat stiger

Läs mer

Introduktion. Konfidensintervall. Parade observationer Sammanfattning Minitab. Oberoende stickprov. Konfidensintervall. Minitab

Introduktion. Konfidensintervall. Parade observationer Sammanfattning Minitab. Oberoende stickprov. Konfidensintervall. Minitab Uppfödning av kyckling och fiskleveroljor Statistiska jämförelser: parvisa observationer och oberoende stickprov Matematik och statistik för biologer, 10 hp Fredrik Jonsson vt 2012 Fiskleverolja tillsätts

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INTERNA RIKTLINJER F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Den relativa vikt som tillmäts olika faktorer vid utförande/vidarebefordran av order 2 2.1. Den mest likvida

Läs mer

Analytisk statistik. Tony Pansell, optiker Universitetslektor

Analytisk statistik. Tony Pansell, optiker Universitetslektor Analytisk statistik Tony Pansell, optiker Universitetslektor Analytisk statistik Att dra slutsatser från det insamlade materialet. Två metoder: 1. att generalisera från en mindre grupp mot en större grupp

Läs mer

En undersökning om veckodagsanomalier existerar på OMXS-30

En undersökning om veckodagsanomalier existerar på OMXS-30 Nationalekonomiska institutionen Kandidatuppsats VT-2012 En undersökning om veckodagsanomalier existerar på OMXS-30 Handledare: Författare: Frederik Lundtofte Andreas Högberg 861008-7598 Sammanfattning

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial mars 2016 Följer index till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka Nordeas SmartBeta-index Nordea har lanserat en helt ny placering Strikt. Alla våra Strikt

Läs mer

Three Monkeys Trading. Tänk Just nu

Three Monkeys Trading. Tänk Just nu Three Monkeys Trading Tänk Just nu Idag ska vi ta upp ett koncept som är otroligt användbart för en trader i syfte att undvika fällan av fasta eller absoluta uppfattningar. Det är mycket vanligt att en

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Nominell vs real vinst - effekten av inflation -

Nominell vs real vinst - effekten av inflation - 1 Nominell vs real vinst - effekten av inflation - av Richard Johnsson 1 I det som följer ska jag beskriva hur inflationen påverkar de bokföringsmässiga vinsterna i företagen. Det kommer att framgå att

Läs mer

Marknadsföringsmaterial juni 2015. STRIKT Följer index till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial juni 2015. STRIKT Följer index till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial juni 2015 STRIKT Följer index till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka Nordea har lanserat en helt ny placering Strikt. Alla våra Strikt utvecklas likadant

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Mars 2017 Rapporten presenterar marknadsriskpremien och andra komponenter som krävs för att uppskatta avkastningskravet på den svenska aktiemarknaden. www.pwc.se/riskpremiestudien

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 576. Slutliga Villkor Lån 576

Swedbank ABs. SPAX Lån 576. Slutliga Villkor Lån 576 Slutliga Villkor Lån 576 Swedbank ABs SPAX Lån 576 Sterling - Återbetalningsdag 2013-08-27 Serie A (SWEOGBP2) - MAX (sidan 4) Emissionskurs 102 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. USA - Återbetalningsdag

Läs mer

Handelsstopp på Stockholmsbörsen

Handelsstopp på Stockholmsbörsen Handelshögskolan i Stockholm Kandidatuppsats inom redovisning och finansiell styrning VT 2012 Handelsstopp på Stockholmsbörsen Innebär handelsstoppen på Stockholmsbörsen en trygg handel och en effektiv

Läs mer

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Mars 2015 Rapporten presenterar marknadsriskpremien och andra kritiska komponenter som krävs för att uppskatta avkastningskravet på den svenska aktiemarknaden.

Läs mer

prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter

prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter I ett lantbruk produceras och förbrukas råvaror. Svängningar i marknadspriset för olika slags råvaror kan skapa ovisshet om framtida

Läs mer

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism Hugin & Munin information från odin fonder september 25 Goda resultat ger en ökad optimism Företagen på Oslo Børs redovisade riktigt bra siffror för andra kvartalet, och högre resultatförväntningar motiverar

Läs mer

Resultaten OBS, det är inte möjligt att dra slutsatser om ett enstaka resultat vid få observationer.

Resultaten OBS, det är inte möjligt att dra slutsatser om ett enstaka resultat vid få observationer. SYFTET Att skapa ett Nöjd Kund Index för respektive undersökt energibolag. Bolagen jämförs över tiden, inbördes och med en allmän grupp slumpmässigt vald från hela Sverige. Nu finns det 23 undersökningar

Läs mer

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission FIGUR 1. Utdelning. Återinvesterade utdelningar Ej återinvesterade utdelningar

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission FIGUR 1. Utdelning. Återinvesterade utdelningar Ej återinvesterade utdelningar Del 3 Utdelningar Innehåll Implicita tillgångar... 3 Vad är utdelningar?... 3 Hur påverkar utdelningar optioner?... 3 Utdelningar och forwards... 3 Prognostisera utdelningar... 4 Implicita utdelningar...

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

VM-UPDATE. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-Aktier. börs. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev från Börstjänaren

VM-UPDATE. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-Aktier. börs. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev från Börstjänaren VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev från Börstjänaren

Läs mer

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström Wall Street har ingen aning om hur dåligt det är därute. Ingen aning! Ingen aning! Dom är idioter! Dom förstår ingenting! Jim Cramer, programledare CNN (tre veckor före finanskrisen) Grundkurs i nationalekonomi,

Läs mer

Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors

Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors Marknadsneutral placeringsstrategi på den globala aktiemarknaden Målsättning att ge god och stabil avkastning oavsett börsutveckling

Läs mer

Prissättning av optioner

Prissättning av optioner TDB,projektpresentation Niklas Burvall Hua Dong Mikael Laaksonen Peter Malmqvist Daniel Nibon Sammanfattning Optioner är en typ av finansiella derivat. Detta dokument behandlar prissättningen av dessa

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström

Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström Aktiespararnas Summer Campus 2009 22-24 juni i Tällberg, Dalarna 1 Utkommer den 19 augusti 2009 Ekerlids Förlag 2 Turbulenta

Läs mer

Oppositionsprotokoll-DD143x

Oppositionsprotokoll-DD143x Oppositionsprotokoll-DD143x Datum: 2011-04-26 Rapportförfattare Sara Sjödin Rapportens titel En jämförelse av två webbsidor ur ett MDI perspektiv Opponent Sebastian Remnerud Var det lätt att förstå vad

Läs mer

AID:... LÖSNINGSFÖRSLAG TENTA 2013-05-03. Aktiedelen, uppdaterad 2014-04-30

AID:... LÖSNINGSFÖRSLAG TENTA 2013-05-03. Aktiedelen, uppdaterad 2014-04-30 LÖSNINGSFÖRSLAG TENTA 013-05-03. Aktiedelen, udaterad 014-04-30 Ugift 1 (4x0.5 = oäng) Definiera kortfattat följande begre a) Beta värde b) Security Market Line c) Duration d) EAR Se lärobok, oweroints.

Läs mer

Statistiska undersökningar - ett litet dokument

Statistiska undersökningar - ett litet dokument Statistiska undersökningar - ett litet dokument Olle the Greatest Donnergymnasiet, Sverige 28 december 2003 Innehåll 1 Olika moment 2 1.1 Förundersökning........................... 2 1.2 Datainsamling............................

Läs mer