SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Barn- och utbildningsnämnden (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande Inga-Britt Helgesson (S) Roland Svangren (S) Susanne Johansson (S) Marijo Edlund (S) Lisbeth Wallman (S) Richard Andersson (V) 8-16 Inga-Lena Strömberg (V) Rolf Norrman (M) Anna Lundberg (FP) Petra Schmidt (FP) Håkan Johansson (KD) 8 Tommy Engström (KD) 9-25 Övriga deltagande Ersättarna; Niclas Widell (S) 8, Mattias Bark (S) 8-13, Roger Pistol, Inga-Lena Strömberg (V) 8-16, Torbjörn Estelli (M) och Tommy Engström (KD) 8 samt sekreterare Nina Skånberg, skolchef Lena Millberg, områdeschef för gymnasieskolan Lars Jonsson 8-10, rektor för ridskolan Strömsholm Becky Evensen, 8, ekonomichef Kenth Erngren 8, ekonom Lena Andersson 13-14, områdeschef för förskolan Elisabet Ling 15-17, områdeschef för grundskolan Sirkka Nilsson och Närvarorätt Barn- och utbildningsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande. Utses att justera Rolf Norrman (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset den 13 mars 2011 klockan Underskrifter Paragrafer 8-25 Sekreterare Ordförande Justerande Nina Skånberg Christina Aspenryd (S) Rolf Norrman (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och Barn- och utbildningsnämnden Anslaget uppsättes Anslaget nedtages Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet Underskrift. Nina Skånberg

2 Barn- och utbildningsnämnden (27) BUN 8 Avvecklig av gymnasieskola i kommunal regi Dnr 36/12 Hallstahammars kommun och Surahammars kommun bildade 1992 Kolbäcksådalens gymnasieförbund för att bedriva gemensam gymnasieutbildning, Kantzowska gymnasiet. Sedan Surahammar bestämt att organisera sin gymnasieskola på annat sätt beslutade direktionen i Kolbäcksådalens gymnasieförbund den 27 mars 2009 att anmoda medlemskommunernas fullmäktige att fatta beslut om kommunerna har intresse för att driva gymnasieskola, SFI och vuxenutbildning i egen regi. Kommunfullmäktige beslutade 28 september som inriktningsbeslut uttala att Hallstahammar har ambitionen att bedriva gymnasieskola i egen regi under förutsättning av att elevunderlaget motsvarar de angivna ekonomiska ramarna d.v.s. att c:a 45 % av eleverna söker till Hallstahammars gymnasieskola, enligt skrivelse daterad Vidare beslutades att den ekonomiska ersättningen per elev för den nya gymnasieskolan i Hallstahammars kommun inte får överstiga den s.k. Riksprislistan Kommunfullmäktige beslutade den 26 april att starta en gymnasieskola i egen regi inom Hallstahammars kommun fr.o.m. 1 januari 2012 med verksamhet innefattande fyra yrkesprogram; bygg- och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet, vvs- och fastighetsprogrammet, industritekniska programmet, samt introduktionsprogrammen och ridsportsutbildningen NBFJUVOR (SMR). Omfattande förberedelser har genomförts på olika nivåer inom kommunen och nuvarande gymnasieförbund för att avveckla gymnasieskolan inom förbundet och skapa förutsättningar för och marknadsföra en mindre gymnasieskola i kommunal regi enligt beslut. Den 15 februari 2012 var sista ansökningsdag till gymnasieskola för eleverna i årskurs 9. Av sökresultatet kan konstateras att det inte finns förutsättningar att bedriva en gymnasieutbildning i egen regi som planerat utifrån tidigare antaganden, intentioner och beslut. Få sökande, varav många obehöriga, räcker inte till att bilda klasser gällande åk 1 i yrkesprogrammen. Förutsättningar för ekonomi, kvalitet och organisation saknas för att bedriva gymnasieskolan enligt intentionen. När förutsättningar saknas föreslås att gymnasieskolan i egen kommunal regi avvecklas.

3 Barn- och utbildningsnämnden (27) Forts BUN 8 Avveckling föreslås etappvis enligt följande: Ridsportutbildningen NBFJUVOR (SMR), bedöms behålla den stabilitet i elevtillströmning som behövs för att fylla planerad organisation över tid. Utbildningen fortsätter enligt planerna i kommunal regi under läsåret 2011/12. Ridskolan utreder/förbereder alternativ organisation/ huvudman. Från läsåret 2013/2014 fortsätter utbildningen under annan huvudman. Introduktionsprogrammen fortsätter enligt planerna i kommunal regi och tar emot elever under lå 2012/13. Från lå 2013/14 är introduktionsprogrammen avvecklade i kommunal regi. Uppföljningsansvaret ligger under gymnasieskolans ansvar, vilket kvarstår också då introduktionsprogrammen avvecklas. De fyra yrkesprogrammen; bygg- och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet, vvs- och fastighetsprogrammet, industritekniska programmet avvecklas. Inga elever tas in till årskurs 1 lå 2012/13. Elever i årskurs 2 och 3 går kvar lå 2012/13 under förutsättning av minst fem elever/program/årskurs. Möjligheten för årskurs 3 att avsluta sina studier lå 2013/14 säkras. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 februari MBL-förhandling enligt 11 har ägt rum den 5 mars Förhandlingen avslutades i enighet, ingen erinran lämnades. Anna Lundberg (FP), Petra Schmidt (FP), Håkan Johansson (KD) och Rolf Norrman (M) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att ett avtal med Västerås stad kring frisök för samtliga gymnasieprogram samt introduktionselever upprättas snarast. Christina Aspenryd (S) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att samverkans avtal med Västerås stad för samtliga gymnasieprogram upprättas. Sedan propositionsordningen godkänts beslutar barn- och utbildningsnämnden med bifall till Christina Aspenryds (S) tilläggsyrkande och med avslag till Anna Lundberg (FP) mfl yrkande. Votering begärs och verkställs. Ordföranden föreslår att voteringspropositionen bestäms så att den som röstar för bifall till Christina Aspenryds (S) tilläggsyrkande röstar ja och den som röstar för Anna Lundberg (FP) mfl tilläggsyrkande röstar nej. Voteringspropositionen godkänns och votering genomförs.

4 Barn- och utbildningsnämnden (27) Forts BUN 8 Ordföranden finner att omröstningen utfallit så att 7 ledamöter röstat ja och 4 ledamöter röstat nej. Barn- och utbildningsnämnden har således beslutat att bifalla Christina Aspenryds (S) tilläggsyrkande och avslå Anna Lundberg (FP) m fl tilläggsyrkande. Kommunfullmäktige föreslås besluta att med upphävande av tidigare beslut i tillämpliga delar, att gymnasieskolan som drivs i egen regi successivt avvecklas, dock senast 30 juni 2014, att avvecklingen sker successivt enligt nedanstående avvecklingsplan: - Ingen intagning till årskurs 1 för yrkesprogrammen; bygg- och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet, vvs- och fastighetsprogrammet, industritekniska programmet lå 2012/13, - Elever årskurs 2 och 3 fortsätter sin utbildning inom yrkesprogrammen; bygg- och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet, vvs- och fastighetsprogrammet, industritekniska programmet lå 2012/13 under förutsättning av minst fem elever/program/årskurs, - Möjligheten för årskurs 3 att avsluta sina studier inom yrkesprogrammen; bygg- och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet, vvs- och fastighetsprogrammet, industritekniska programmet lå 2013/14 under förutsättning av att samtliga fyra ovannämnda yrkesprogram har minst fem elever/program/årskurs, - Introduktionsprogrammen fortsätter enligt planerna och tar emot elever under lå 2012/13, - Introduktionsprogrammen avvecklas inför läsåret 2013/2014, dock senast 30 juni 2013, - Ridsportutbildningen NBFJUVOR (SMR) fortsätter enligt planerna lå 2012/2013, - Ridsportutbildningen NBFJUVOR (SMR) övergår till annan huvudman inför lå 2013/2014,

5 Barn- och utbildningsnämnden (27) Forts BUN 8 Vidare beslutar barn- och utbildningsnämnden att uppföljningsansvaret fullt ut ligger under gymnasieskolans ansvar, samt att samverkans avtal med Västerås stad för samtliga gymnasieprogram upprättas. Mot beslutet reserverar sig Anna Lundberg (FP), Petra Schmidt (FP), Håkan Johansson (KD) och Rolf Norrman (M) i enlighet med bilaga 1 8/2012. Paragrafen uppläses och förklaras omedelbart justerad. Exp: Kommunstyrelsen Områdeschefen för gymnasieskolan Skolchef Lena Millberg

6 Barn- och utbildningsnämnden (27) BUN 9 Avtal och riktlinjer för gymnasieelevresor Dnr 20/12 Hallstahammars kommun bedriver fr o m 2012 gymnasieutbildning i egen regi varför områdeschefen för gymnasieskolan har framarbetat förslag till riktlinjer för elevresor gällande gymnasieelever och skolskjuts för elever i gymnasiesärskola samt förslag till avtal för gymnasieelevers fria resor för Hallstahammars kommun. Områdeschefen för gymnasieskolan anför i skrivelse den 31 januari b la att den kommun som enligt skollagen är elevens hemkommun är skyldig att utge ersättning för elevresor för elev som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen, när färdvägen mellan bostaden och skolan överstiger sex kilometer. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 februari Barn och utbildningsnämnden beslutar att fastställa riktlinjer för elevresor gällande gymnasieelever och skolskjuts för elever i gymnasiesärskola i enlighet med en till ärendet tillhörande bilaga, samt att godkänna avtal för gymnasieelevers fria resor för Hallstahammars kommun. Exp: Områdeschefen för gymnasieskolan Lars Jonsson Trafiksamordnare Eva Hjortsberg Reglementspärmen

7 Barn- och utbildningsnämnden (27) BUN 10 Ung Företagsamhet i Västmanlands ansökan om bidrag 2012 för yttrande till kommunstyrelsen Dnr 150/11 Ung Företagsamhet i Västmanland ansöker hos kommunstyrelsen om bidrag för sin verksamhet under år Kommunstyrelsens näringslivsenhet och Kolbäcksådalens gymnasieförbund har tidigare delat på kostnaden för bidrag till Ung Företagsamhet. Då Hallstahammars kommun fr o m 2012 bedriver gymnasieutbildning i egen regi behöver man ta ställning till hur kostnaden för bidraget ska fördelas. I Ung Företagsamhet i Västmanlands ansökan framgår att de ansöker om 2.00 kronor per medborgare baserat på invånarantalet 2010, dvs innevånare, vilket medför ett belopp på kronor. Områdeschefen för gymnasieskolan anför i skrivelse den 31 januari 2012 att Ung företagsamhet (UF) är en uppskattad undervisningsform där syftet är att få fler elever att starta egna företag inom ramen för UF. Vidare föreslår han att gymnasieskolan ska finansiera UF med 50%, dvs kr för Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 februari Barn- och utbildningsnämnden beslutar att medfinansiera bidrag till Ung Företagsamhet i Västmanland med kronor varvid anslag härför finansieras inom gymnasieskolans budget. Exp: Områdeschefen för gymnasieskolan Lars Jonsson Ekonom för gymnasieskolan Marianne Ekman Kommunstyrelsen

8 Barn- och utbildningsnämnden (27) BUN 11 Fastställelse av indikatorer och nyckeltal för barn- och utbildningsnämnden Dnr 41/11 Barn och utbildningsnämnden beslutade den 22 november att anta mål för perioden Målen är utarbetade utifrån kommunfullmäktiges prioriterade mål som fastställdes den 20 juni Därefter beslutade kommunfullmäktige den 19 december att uppdra till styrelsen och nämnderna att arbeta fram och fastställa indikatorer för målavstämningen i enlighet med den nya styrmodellen. Utifrån styrmodellen har barn- och utbildningsförvaltningen i samverkan med de förtroendevalda arbetat fram indikatorer med tillhörande nyckeltal som syftar till att förbättra systematiken i uppföljningen av respektive mål. Syftet med detta är att få en tydligare styrning mot förväntade resultat samtidigt som det blir tydligare för förvaltningen vilka effekter som förväntas av respektive mål. Vidare tydliggörs rollerna mellan politik och förvaltning genom att uppföljningen sker mot indikatorer som pekar mot förväntade resultat till skillnad mot förväntade aktiviteter, vilka istället utformas av förvaltningsledningen i sin verksamhetsplanering. Indikatorerna och nyckeltalen har sammanställts i en mål- och nyckeltalstabell där indikatorn ger information om vilka specifika faktorer man vill se en effekt eller förändring av. En indikator kan sedan innehålla ett eller flera nyckeltal som mer detaljerat ger en beskrivning av det mått som används för att avspegla utvecklingen av respektive indikator. Av olika orsaker kan eventuella behov av justeringar av indikatorer eller nyckeltal uppstå. Dock ska eventuella förändringar i tabellerna noggrant övervägas och föregås av diskussioner med respektive arbetsutskott. Nytt beslut krävs innan förändringar kan träda i kraft. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 februari Marijo Edlund (S) yrkar som en ändrig till arbetsutskottets förslag att i nyckeltalstabell gällande mål 1 avseende andel elever som uppnått kravnivån i samtliga ämnesprov avseende åk 3 och åk 9 ska målvärde för år 2015 ändras till 100%. Sedan propositionsordningen godkänts beslutar barn- och utbildningsnämnden med bifall till Marijo Edlunds (S) ändringsyrkande.

9 Barn- och utbildningsnämnden (27) Forts BUN 11 Barn- och utbildningsnämnden beslutar således att fastställa indikatorer och nyckeltal för barn- och utbildningsnämnden enligt en till ärendet hörande bilaga. Exp: Utredare Magnus Gustafsson Skolchef Lena Millberg Reglementspärmen

10 Barn- och utbildningsnämnden (27) BUN 12 Måltidspolicy för Hallstahammars kommun antagande för barn- och bildningsnämndens del Dnr 18/12 Ett förslag till måltidspolicy har arbetats fram med stöd av en referensgrupp bestående av representanter för köken såväl inom barn- och utbildningsförvaltningen som inom socialförvaltningen. Dessutom har samordnare samt ledningen för köken och kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) deltagit i utarbetandet. Av policyn framgår bl a: I kommunen tillagas och serveras ett stort antal måltider. Enheterna som hanterar livsmedel har en påverkansroll för mat- och måltidsvanorna. En måltidsverksamhet av hög kvalitet har betydelse för att främja den nationella folkhälsan. Hallstahammars kommun vill erbjuda goda, vällagade och näringsriktiga måltider anpassade till de behov som barn, elever, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning har. Utgångspunkten skall vara de nationella riktlinjer som är framtagna av Livsmedelsverket. Personal inom måltidsverksamheten innehar en hög och jämn kompetens. God arbetsmiljö och trivsel skall råda. Målgrupp är barn i förskolan och elever i skola och fritidshem samt äldre och personer med funktionsnedsättning som bor i särskild boendeform eller dagverksamhet. Som gäster betraktas även anhöriga och föräldrar. Syftet med måltidspolicyn är att säkerställa en hög kvalitet för måltider, miljö och bemötande samt efterlevnad av lagar, förordningar och rekommendationer för säkerhet och god hygien. Vidare redogörs under rubriken Måltidsunderhåll för måltidsmiljö och måltidsdukning, matsedel, måltidsordning, traditioner, bemötande, planering och organisation, specialkost samt samverkan. Även pedagogiska måltider och miljöaspekter tas upp i policyn. Avslutningsvis anförs: Måltidspolicyn skall följas upp i den årliga kvalitetsredovisningen. Uppföljning skall årligen göras i kostgrupp/måltidsgrupp Revidering skall ske var fjärde år och antas av berörda nämnder. Barn- och utbildningsnämnden fastställde den 29 maj riktlinjer för förskolans och skolans måltider.

11 Barn- och utbildningsnämnden (27) Forts BUN 12 Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 februari MBL-förhandling enligt 11 har ägt rum den 23 februari Barn- och utbildningsnämnden beslutar att med upphävande av sitt beslut den 29 maj för sin del anta Måltidspolicy för Hallstahammars kommun. Exp: Områdeschef för grundskolan, Sirkka Nilsson Områdeschef för förskolan, Elisabet Ling Områdeschef för gymnasieskolan Lars Jonsson Reglementspärmen

12 Barn- och utbildningsnämnden (27) BUN 13 Hallstahammars kommuns prislista för platskostnader (interkommunal prislista), underlag för fastställande av bidragsbelopp samt delegation för fastställande av bidragsbelopp inom förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola 2012 Dnr 26/12 Kommunfullmäktige beslutade den 24 september att bemyndiga barn- och bildningsnämnden att årligen fastställa prislista för platskostnad inom skola, förskola och fritidshem. Förvaltningen har framarbetat sammanställning gällande Hallstahammars kommuns platskostnad per elev/barn inom förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola för år 2012 samt underlag för bidragsbelopp för förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola Platskostnaden är uträknad enligt budget för förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola. Av platskostnaden framgår kommunens kostnad per plats i respektive förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola. Framtagande av underlag för fastställande av bidragsbelopp 2012 pågår. Där i kommer att framgå grundbelopp per barn/elev för dem som väljer att gå på en fristående förskola, förskoleklass, fritidshem eller grundskola. Beslut gällande bidragsbelopp till enskilda utövare får enligt skollagen överklagas till allmän förvaltningsdomstol, varför beslut om dessa bidrag ska fattas i separata beslut. Arbetsutskottet har den 14 februari beslutat att överlämna ärendet utan eget förslag till beslut. Anna Lundberg (FP) yrkar att Hallstahammars kommuns prislista 2012 (interkommunal prislista) för platskostnad inom förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola i kommunal regi ska fastställas enligt förvaltningens förslag, att barn- och utbildningsnämndens ordförande får i uppdrag att godkänna underlag för fastställande av bidragsbelopp gällande förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola 2012 samt besluta om delegering till områdeschef inom respektive område. Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Anna Lundbergs (FP) yrkande att fastställa Hallstahammars kommuns prislista 2012 (interkommunal prislista) för platskostnad inom förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola i kommunal regi enligt bilaga 1 13/2012, samt

13 Barn- och utbildningsnämnden (27) Forts BUN 13 att uppdra till ordförande att fatta beslut om dels godkännande av underlag för fastställande av bidragsbelopp gällande förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola 2012, dels om vidaredelegering till områdeschef inom respektive område att besluta om bidragsbelopp för enskilda utövare år 2012 utifrån underlag för fastställande av bidragsbelopp enligt ovan. Exp: Ekonom Lena Andersson Assistent Åsa Höjer Områdeschefen för förskolan Elisabet Ling Områdeschefen för grundskolan Sirkka Nilsson

14 Barn- och utbildningsnämnden (27) BUN 14 Barn- och bildningsnämndens årsredovisning 2011 Dnr 24/12 Förvaltningen har sammanställt barn- och bildningsnämndens årsredovisning för år Redovisningen är indelad i sammanfattning, inledning, kvalitetsredovisning målavstämning, personal, ekonomisk redovisning, samt volym nyckeltal. Av årsredovisningens sammanfattning framgår bl a att vid årsskiftet 2010/11 delades barn- och bildningsnämnden i barn- och utbildningsnämnd respektive kultur- och fritidsnämnd. Motsvarande delning av förvaltningen kunde genomföras fullt ut under augusti då ny förvaltningschef för kultur- och fritid tillträdde. Vid årsskiftet 2011/12 utökas barn- och utbildningsnämndens uppdrag med en kommunal gymnasieskola. Förskolans volymökning med 70 platser och ändrad lagstiftning i förskolan har genomförts med ramkompensation i budget 2011, då förskolans ram utökades med 7 mkr. Lokalerna har utökats med två paviljonger vid förskolan Jan Pers Backe och en paviljong vid förskolan Duvan. Den ekonomiska prognosen efter april visade på obalans, främst gällande personalkostnader. Orsakerna gick att härleda till vikariekostnader, högre löneökningar än planerat, oförutsedda avvecklingskostnader vid uppsägning av elevassistenter 2010 samt att de enskilda verksamheterna varit ojämnt framgångsrika med att hålla sin verksamhet inom tilldelad ram. Stram ekonomisk hushållning krävdes och åtgärder verkställdes. Med gemensam ambition så levereras ett positivt ekonomiskt resultat, plus 0,7 % vilket innebär drygt 1,6 mkr av en budget på 230 mkr. Ett resultat som medarbetare på alla nivåer i alla verksamheter har bidragit till. Under en följd av år har nämnden levererat överskott, endast förra året levererades ett minusresultat. Förskolornas och skolornas pedagogiska arbete har som fokus att öka betygsresultaten. Slutbetygen åk 9 vårterminen 2011 har förbättrats jämfört med året innan. Andel godkända i alla ämnen och meritmedelvärdet ökade för kommunen som helhet. Det är glädjande att konstatera en ökning. Ambitionen är att bli ännu bättre och arbete pågår för allt bättre resultat. Barn- och utbildningsnämnden hade den 31 december personer anställda, varav 372 kvinnor(82%) och 82 män(18%). Kvinnornas medelålder är 47,62 år och männens 49,52 år. Andelen heltid var 88% och har ökat i jämförelse med år 2010 (84 %). Sjukfrånvaron har minskat till 4,07% (4,7% 2010).

15 Barn- och utbildningsnämnden (27) Forts BUN 14 Barn- och utbildningsnämndens driftbudgetram år 2011 var tkr inkl tilläggsbudget för förskolans etableringskostnader 600 tkr för paviljong II vid förskolan Jan Pers backe och tkr för paviljong vid förskolan Duvan samt 200 tkr för utemiljö. Vid jämförelse med bokslut 2010 måste beaktas att kultur- och fritidsverksamheten ingick i barn och bildningsnämndens budget. Delårsprognosen efter april tydde på överskridande på personalbudgeten för bl a vikariekostnader och uppsägningslöner med kringkostnader. Stram ekonomisk hushållning har präglat verksamheterna därefter för att få en budget i balans till årsskiftet. Tack vare höstens åtstramning är budgetbalansen återställd. Dessutom finns överskott på energibudget tack vare varm höst och överskott på barnomsorgsavgifter och sålda förskole/skolplatser. Barn- och utbildningsnämnden lämnar 2011 ett överskott med tkr som motsvarar 0,7%. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 februari Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna årsredovisningen för 2011 och överlämna den till kommunstyrelsen. Exp: Kommunstyrelsen Ekonom Lena Andersson Skolchef Lena Millberg

16 Barn- och utbildningsnämnden (27) BUN 15 Ansökan från Förskolan Ekot AB om ersättning i form av tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd Dnr 13/12 Förskolan Ekot AB ansöker om ersättning motsvarande 50 % av tjänst som barnskötare, för resurspersonal till stöd för ett barn med särskilda behov. Den 22 mars beslutade barn- och utbildningsnämnden för aktuellt barn att bevilja Förskolan Ekot AB extra resurs i form av tilläggsbelopp motsvarande 0,25 % av tjänst barnskötare fr o m 1 april 2011 t o m den 31 december Områdeschefen för förskolan anför i skrivelse den 7 februari 2012 att kommunens specialpedagog är informerad och tillstyrker förskolans behov. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 februari Barn- och utbildningsnämnden beslutar att med hänvisning till skollagen (2010:800) 8 kap. 9, bevilja Förskolan Ekot AB extra resurs i form av tilläggsbelopp för XXX motsvarande 0,5 % tjänst barnskötare fr o m 1 mars 2012 t o m 31 december 2012, under förutsättning att barnet är fortsatt placerat på förskolan, samt att kostnaden härför ianspråktas från nämndens anslag för förskolan Exp: Förskolan Ekot AB, Nibblegatan 27-29, Hallstahammar. Områdeschefen för förskolan Elisabet Ling Ekonom Lena Andersson

17 Barn- och utbildningsnämnden (27) BUN 16 Redovisning av förskolans lokalbehov Dnr 22/11 Områdeschefen för förskolan redogör för förskolans lokalbehov utifrån antal barn per avdelning i kommunens förskolor.

18 Barn- och utbildningsnämnden (27) BUN 17 Information om insatser för förskolans utemiljö Dnr 92/11 Kommunfullmäktige beslutade den 26 september att bevilja barnoch utbildningsnämnden tillfälligt anslag om kronor under år 2011 för användning till förskolans utemiljö. Områdeschefen för förskolan redogör för insatser gällande utemiljön vid kommunens förskolor. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera redovisningen som en anmälan.

19 Barn- och utbildningsnämnden (27) BUN 18 Redovisning av betygsutfall höstterminen 2011 Dnr 100/11 Kvalitetsnätverket Bergslagen genomförde under perioden augusti-december 2004 en undersökning av grundskolan. Syftet var att belysa såväl kostnadsmässiga som kvalitativa aspekter. Resultatet redovisas i rapporten Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom område Grundskola Vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni presenterades + de åtgärder nämnden ämnar vidta för att förbättra resultaten (fokus på kunskapsresultaten med inriktning på att fler av kommunens elever skall vara behöriga till gymnasiet). Med anledning härav beslutade kommunstyrelsen att betygsutfallen skall redovisas för kommunstyrelsen efter varje terminsavslutning. Vid höstterminen 2007 var 83 % i årskurs 9 behöriga till gymnasiet (Lindboskolan 84 % och Tunboskolan 81 %). Andelen godkända i alla ämnen årskurs 9 var 70 % (Lindboskolan 71 % och Tunboskolan 69 %). Vid höstterminen 2008 var 83 % i årskurs 9 behöriga till gymnasiet (Lindboskolan 83 % och Tunboskolan 83 %). Andelen godkända i alla ämnen årskurs 9 var 66 % (Lindboskolan 63 % och Tunboskolan 71 %). Vid höstterminen 2009 var 75 % i årskurs 9 behöriga till gymnasiet (Lindboskolan 78 % och Tunboskolan 69 %). Andelen godkända i alla ämnen årskurs 9 var 58 % (Lindboskolan 54 % och Tunboskolan 68 %). Vid höstterminen 2010 var 77 % i årskurs 9 behöriga till gymnasiet (Lindboskolan 77 % och Tunboskolan 76 %). Andelen godkända i alla ämnen årskurs 9 var 62 % (Lindboskolan 60 % och Tunboskolan 69 %). Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt betygsutfallet efter höstterminen Med anledning av den nya gymnasiereformen redovisas betygsutfallet i andel godkända i alla ämnen fr o m vårterminen Höstterminen 2011 var 71 % godkända i alla ämnen i årskurs 9 (Lindboskolan 70 % och Tunboskolan 74 %). Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 februari

20 Barn- och utbildningsnämnden (27) Forts BUN 18 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera redovisningen som en anmälan, samt att betygsstatistik fördelat på ämnen, en analys gällande betygsresultaten samt en handlingsplan för att åtgärda betygsresultaten avseende årskurs 8, presenteras vid nämndens andra sammanträde i mars Exp: Områdeschefen för grundskolan Sirkka Nilsson Rektor Lindboskolan Pernilla Corizza Rektor Tunboskolan Ann-Charlotte Hellberg

21 Barn- och utbildningsnämnden (27) BUN 19 Villkor för arbetstagare i Hallstahammars kommun gällande deltagande i Lärarlyftet II Dnr 135/11 Regeringens satsning på fortbildning för lärare kallades Lärarlyftet. Barn- och bildningsnämnden beslutade den 25 februari bl a om deltagande i Lärarlyftet samt att fastställa villkor för arbetstagarnas deltagande i Lärarlyftet. Från år 2012 finns ny förordning och nya regler, nu kallat Lärarlyftet II. Med anledning av detta behöver villkoren för deltagande gällande kommunens arbetstagare ses över. Förvaltningen redogör i skrivelse den 14 februari 2012 för villkor gällande arbetstagarnas deltagande i Lärarlyftet II. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 februari MBL-förhandling enligt 11 har ägt rum den 23 februari Förhandlingarna avslutas i enighet. Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund har lämnat erinringar. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa villkoren för arbetstagare i Hallstahammars kommun gällande deltagande i Lärarlyftet II i enlighet med en till ärendet tillhörande bilaga. Exp: Personalavdelningen, Magdalena Uggla Skolchef Lena Millberg Områdeschef Sirkka Nilsson

22 Barn- och utbildningsnämnden (27) BUN 20 Villkor för barn- och utbildningsnämndens samverkansgrupper Dnr 29/11 Den 22 mars beslutade barn- och utbildningsnämnden att anta förslag till samverkansgrupper Avsikten med samverkansgrupperna är att stimulera och fördjupa dialogen mellan verksamhet och politik. Grupperna väljs på två år och i varje grupp utses en sammankallande. För varje grupp finns 3-4 tilldelade verksamheter. Den sammankallandes uppdrag är att förbereda besöken med val av verksamhet att besöka, agenda samt syfte och frågeställningar. För att hålla budget behövs nya villkor gällande antal besök. För uppdraget föreslås att ersättning utgår för max 1 besök per enhet och år enligt ordinarie sammanträdesersättning för förtroendeuppdrag, dock ej ersättning för förlorad arbetsinkomst. Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. Christina Aspenryd (S) yrkar att villkoren ändras så att samverkansgrupperna får ersättning för max 1 besök per enhet och år. Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Christina Aspenryds (S) yrkande att det för samverkansgrupperna utgår ersättning för max 1 besök per enhet och år enligt ordinarie sammanträdesersättning för förtroendeuppdrag, dock ej ersättning för förlorad arbetsinkomst. Exp: Löneenheten Ekonom Lena Andersson

23 Barn- och utbildningsnämnden (27) BUN 21 Val till uppdrag i NTA Produktion och Service ekonomisk förening Dnr 34/12 Barn och utbildningsnämnden besluta att förrätta följande val till uppdrag i NTA Produktion och Service ekonomisk förening: Val av ett ombud jämte en ersättare vid föreningsstämma för tiden fram till ordinarie föreningsstämma 2013: Ombud Richard Andersson (V) Ersättare Petra Schmidt (FP) Exp till: Samtliga valda NTA Prod. och Service ek fören, Kungl. Vetenskapsak., Box 50005, Stockholm Nämndkansliet Löneenheten

24 Barn- och utbildningsnämnden (27) BUN 22 Förslag om utökad läxläsning för elever som inte klarar målen Dnr 43/12 Anna Lundberg (FP), Petra Schmidt (FP), Rolf Norrman (M) och Håkan Johansson (KD) väcker vid sammanträdet ärende om utökad läxläsning för elever som inte klarar målen. Man vill att den frivilliga läxläsningen som redan finns ska utökas med möjlighet att läsa in ämnen och få ytterligare stöd under lov, så kallad lovskola. Ordföranden informerar om att ett sådant uppdrag redan lämnats till förvaltningen. Christina Aspenryd (S) yrkar att ärendet ska remiteras till förvaltningen för beredning. Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Christina Aspenryds (S) yrkande att Anna Lundbergs (FP) m fl fråga om utökad läxläsning för elever som inte klarar målen remitteras till förvaltningen för beredning. Exp: Områdeschef för grundskolan Sirkka Nilsson

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Alléskolan, kl.13.30-16.30 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Rexhell, S Astrid-Marie Jonsson,

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Protokoll 1. Ärendeförteckning. 91 Val av justerare. 92 Fastställande av dagordning. 93 Drogvaneundersökningen. 94 Plattform för ledning och styrning

Protokoll 1. Ärendeförteckning. 91 Val av justerare. 92 Fastställande av dagordning. 93 Drogvaneundersökningen. 94 Plattform för ledning och styrning Protokoll 1 Ärendeförteckning 91 Val av justerare 92 Fastställande av dagordning 93 Drogvaneundersökningen 94 Plattform för ledning och styrning 95 Anmälan av informationsärenden september 2014 96 Redovisning

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S) Torbjörn Norén (S), ers f Laila Andrén (S) Tina Carlson (V),

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15

Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15 Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15 Beslutande: Anders Nilsson (v) Ann-Marie Rosö (s) ersätter Åsa Hååkman Felth (s) Birgitta Bruun (m) Olle

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-09-28 85 Meddelanden 86 Anmälan om delegationsbeslut 87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 88 Delårsrapport 2010:2 per 31 augusti och

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-03-09 Sida 1 (8) Plats och tid B-rummet, kl. 13:30 17.10 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Terese Borg, ekonom, 142-145 Catarina Påhlman, IFO-chef, 144, 146-156

Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Terese Borg, ekonom, 142-145 Catarina Påhlman, IFO-chef, 144, 146-156 Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-12-21 1 (16) Plats och tid Barn- och ungdomskontorets sammanträdesrum, kl. 15.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-01-17 1 (10) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 17 januari 2013, kl. 08.30-11.00 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef Catarina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-01-16 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.40 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen Beslutande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 (14)

Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 (14) Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 (14) Tid och plats: Dejeskolan kl 15.00-16.45 Avser : 11-22 ande: Benny Pedersén (S), ordförande Inger Stenström (S) Myrna Labusan-Jönsson (S) Anita Hagelin (S) Hamid

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren kl 16.30-18.05 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) Maria Sundqvist (S) Justerande Annica Erikssen

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD)

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 17 april 2013, klockan 16.00-17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Maija-Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius

Läs mer

Therese Gustafsson (fp) och Annika Holmstrand (c) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 12-24 Sandra Norsell

Therese Gustafsson (fp) och Annika Holmstrand (c) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 12-24 Sandra Norsell 1(18) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 14.00 17.10 Beslutande Ledamöter Ulla-Britt Svensson (s) ordförande Torgny Sjögren (s) Lena Svensson (s) Siv Ögren (s) Karl-Erik

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11 Plats och tid Kommunalhusets sammanträdesrum, Bergaholm, kl. 19.00 20.25 Beslutande Övriga deltagande Bo Selander (M) Agneta

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP)

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP) Barn- och utbildningsnämnden 1 (6) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 9 april 2014, klockan 16.00 18.00 ande Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 09.00-11.45 Beslutande Susanne Stenlund, s, ordf Katarina Hansson, s Per Holm, kd Jenny Steen, s, tjg ers Erling Johansson, kd, tjg ers Solveig Samuelsson, s Björn

Läs mer

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-13 Sida 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, Hallsberg, kl 13.00 kl 16.30 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s) Joakim Hedelind

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 Plats och Tid Norrtull, kl. 09:00 12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Harald Hårdstedt (KD),

Läs mer

Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05

Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05 1(17) Plats och tid Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05 Beslutande Mats Ernstsson (C), ordforande Ingmar Bernthsson (S), vice ordforande Pontus Plantman (M) Monica Svensson (S) Stephan Hellqvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-02 1 (11) Plats och tid KS-salen, Stadshuset, Vetlanda kl. 13.35-16.45 Beslutande Övriga deltagare Johanna Haraldsson (S), ordförande Henrik Tvarnö (S) Henrik Freij (M) Jan Bergman (C) Sven-Erik

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 22 Ekonomisk redovisning 1:a kvartalet 2008 23 Kvalitetsredovisning 2007 24 Handlingsplan

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.20-16.40 Beslutande: Jonas Ahlström (M), ordförande Elisabet Stålarm (M) Patrik Ragnar (M) Suzanne Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-16 1 (12)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-16 1 (12) Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-16 1 (12) Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret sammanträdesrum Ängen, kl.13.00-17.00 Karin Skärby (c), ordförande Jörgen Banck (m) Torbjörn Mellgren (s) Jan Gustafsson

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1-15 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum, kl 13.30-17.10 ande: Stefan Widerberg (C) ordförande Glenn Lund (M) Kjell Karlsson (M) ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-04-20 Sid: 34 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid GKC kl 15.00 19.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Diana Brandin (S) 1:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-12-14 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-15:15 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2014-01-23 1 [7] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.50 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M),

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-06-08 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-06-08 1 (12) Barn- och utbildningsnämnden 2011-06-08 1 (12) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, onsdagen den 8 juni 2011, klockan 09:00 10.30. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Mari-Teres Ögren

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00-11:45 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Holger Jonasson

Läs mer

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare 1(11) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Therese Gustafsson (FP) ordförande Daniel Markstedt (S) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-21

Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-21 Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-21 Plats och tid Rådhuset, kommunstyrelsesalen kl. 13.15-17.30 Beslutande Övriga deltagare Ingrid Noord-Silversten (S) Bertil Bresell (S) Lena Håkansson (S) 13-19 Susanne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9 Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9 Plats och tid Tobaksgatan 11 i Ystad, kl. 13.00-15.00 Ajournering kl. 13.15-13.25, 13.35-13.45 Beslutande Bo Sterner Ystad, ordförande, ordförande fr.o.m. 10 Tommy Andersson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15 Ärendeförteckning Sid. 98 Föregående protokoll... 2 99 Ekonomisk rapport, Dnr BUN/2010:23... 3 100 Delårsrapport, Dnr BUN/2010:23... 4 101 Omställningsplan 2009-2012, Dnr BUN/2010:128... 5 102 Sommarskola,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-21 1 (22)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-21 1 (22) Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-21 1 (22) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, onsdagen den 21 september 2011, kl 9.00 14.45. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Görgen Åberg

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17) 2012-02-21 1 (17) Plats och tid Älmhults kommunhus 21 februari kl. 8:30 11:20 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Lars Ingvert (S) Ingrid Bergström (S) Viktor

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 52 Samverkansavtal kring nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU).

48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 52 Samverkansavtal kring nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-04-20 46 Meddelanden. 47 Anmälan om delegationsbeslut. 48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 49 Budget 2014. 50 Införande av nytt förändrat resursfördelningssystem.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01 2014-09-01 1(1 7) Plats och tid Stadshuset 08:30-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP) Laila Andrén (S) Klas

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 12:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Övriga närvarande Anders

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag M-nämnden 2009-09-15 1 (13) Plats och tid Rosentorpskolan i Vellinge, 17.00-20.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Carina Larsson, ordförande Kristina Fredin Börje Nilsson Christer Tedestål Gun

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Plats och tid: Stjäneboskolan, Kisa, onsdag 30 januari 2008, kl 08.30-15.00. Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Kerstin Almqvist (m) Birgitta Olaison

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Anne-Louise King (M) Stefan Bengtsson Svärd (M) Taina Malmgren (C), ersättare Siv Anedda (FP) Cisella Hugo (KD)

ANSLAGSBEVIS. Anne-Louise King (M) Stefan Bengtsson Svärd (M) Taina Malmgren (C), ersättare Siv Anedda (FP) Cisella Hugo (KD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Folkets hus, Smaragden, Köping, kl 14.00 15.40 ande Övriga deltagande Roger Eklund (S), ordf. Viveca Sandberg (S) Gina Lisegran (S) Ivan Arancibia Silva (S) Lena

Läs mer

Anslag/Bevis Protokoll är justerat

Anslag/Bevis Protokoll är justerat KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 17 november 2004, klockan 14.00 16.40 Beslutande Björn Eriksson (s), ordförande Per-Arne Mårstad (c) Katarina Hansson (s) Per Holm

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(15) 2011-06-22 Plats och tid kl. 09.00 10.00 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Gustav El Rachidi

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-02

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Finaborummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13:30-16:00 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal C Bengt Axbrink S Urban Jernberg S Jonny Karlsson,

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-09-17 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset kl 17:00 19:30 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-09-24

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd)

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd) Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ann-Marie Rosö (s) Pia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2014-02-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30-15.20 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Catarina Pettersson, ordf (S) Ture Andersen

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Per-Arne Häll, facklig företrädare, föredragningen, 34-36 Kerstin Hellman, sekreterare

Per-Arne Häll, facklig företrädare, föredragningen, 34-36 Kerstin Hellman, sekreterare 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda sammanträdesrum Ljungås kl 16.30-19.00 Beslutande Ingamaj Wallertz Olsson (m), ordförande Agneta Lindberg (c) Henrik Hermansson (c) Klas-Göran Olsson (s) Per Johansson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.53 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10 Utbildningsnämnden 2005-10-06 Plats och tid för sammanträdet Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10 ande Ersättare Elisabeth Rydström (c),ordförande Lars Rundgren

Läs mer