SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Barn- och utbildningsnämnden (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande Inga-Britt Helgesson (S) Roland Svangren (S) Susanne Johansson (S) Marijo Edlund (S) Lisbeth Wallman (S) Richard Andersson (V) 8-16 Inga-Lena Strömberg (V) Rolf Norrman (M) Anna Lundberg (FP) Petra Schmidt (FP) Håkan Johansson (KD) 8 Tommy Engström (KD) 9-25 Övriga deltagande Ersättarna; Niclas Widell (S) 8, Mattias Bark (S) 8-13, Roger Pistol, Inga-Lena Strömberg (V) 8-16, Torbjörn Estelli (M) och Tommy Engström (KD) 8 samt sekreterare Nina Skånberg, skolchef Lena Millberg, områdeschef för gymnasieskolan Lars Jonsson 8-10, rektor för ridskolan Strömsholm Becky Evensen, 8, ekonomichef Kenth Erngren 8, ekonom Lena Andersson 13-14, områdeschef för förskolan Elisabet Ling 15-17, områdeschef för grundskolan Sirkka Nilsson och Närvarorätt Barn- och utbildningsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande. Utses att justera Rolf Norrman (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset den 13 mars 2011 klockan Underskrifter Paragrafer 8-25 Sekreterare Ordförande Justerande Nina Skånberg Christina Aspenryd (S) Rolf Norrman (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och Barn- och utbildningsnämnden Anslaget uppsättes Anslaget nedtages Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet Underskrift. Nina Skånberg

2 Barn- och utbildningsnämnden (27) BUN 8 Avvecklig av gymnasieskola i kommunal regi Dnr 36/12 Hallstahammars kommun och Surahammars kommun bildade 1992 Kolbäcksådalens gymnasieförbund för att bedriva gemensam gymnasieutbildning, Kantzowska gymnasiet. Sedan Surahammar bestämt att organisera sin gymnasieskola på annat sätt beslutade direktionen i Kolbäcksådalens gymnasieförbund den 27 mars 2009 att anmoda medlemskommunernas fullmäktige att fatta beslut om kommunerna har intresse för att driva gymnasieskola, SFI och vuxenutbildning i egen regi. Kommunfullmäktige beslutade 28 september som inriktningsbeslut uttala att Hallstahammar har ambitionen att bedriva gymnasieskola i egen regi under förutsättning av att elevunderlaget motsvarar de angivna ekonomiska ramarna d.v.s. att c:a 45 % av eleverna söker till Hallstahammars gymnasieskola, enligt skrivelse daterad Vidare beslutades att den ekonomiska ersättningen per elev för den nya gymnasieskolan i Hallstahammars kommun inte får överstiga den s.k. Riksprislistan Kommunfullmäktige beslutade den 26 april att starta en gymnasieskola i egen regi inom Hallstahammars kommun fr.o.m. 1 januari 2012 med verksamhet innefattande fyra yrkesprogram; bygg- och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet, vvs- och fastighetsprogrammet, industritekniska programmet, samt introduktionsprogrammen och ridsportsutbildningen NBFJUVOR (SMR). Omfattande förberedelser har genomförts på olika nivåer inom kommunen och nuvarande gymnasieförbund för att avveckla gymnasieskolan inom förbundet och skapa förutsättningar för och marknadsföra en mindre gymnasieskola i kommunal regi enligt beslut. Den 15 februari 2012 var sista ansökningsdag till gymnasieskola för eleverna i årskurs 9. Av sökresultatet kan konstateras att det inte finns förutsättningar att bedriva en gymnasieutbildning i egen regi som planerat utifrån tidigare antaganden, intentioner och beslut. Få sökande, varav många obehöriga, räcker inte till att bilda klasser gällande åk 1 i yrkesprogrammen. Förutsättningar för ekonomi, kvalitet och organisation saknas för att bedriva gymnasieskolan enligt intentionen. När förutsättningar saknas föreslås att gymnasieskolan i egen kommunal regi avvecklas.

3 Barn- och utbildningsnämnden (27) Forts BUN 8 Avveckling föreslås etappvis enligt följande: Ridsportutbildningen NBFJUVOR (SMR), bedöms behålla den stabilitet i elevtillströmning som behövs för att fylla planerad organisation över tid. Utbildningen fortsätter enligt planerna i kommunal regi under läsåret 2011/12. Ridskolan utreder/förbereder alternativ organisation/ huvudman. Från läsåret 2013/2014 fortsätter utbildningen under annan huvudman. Introduktionsprogrammen fortsätter enligt planerna i kommunal regi och tar emot elever under lå 2012/13. Från lå 2013/14 är introduktionsprogrammen avvecklade i kommunal regi. Uppföljningsansvaret ligger under gymnasieskolans ansvar, vilket kvarstår också då introduktionsprogrammen avvecklas. De fyra yrkesprogrammen; bygg- och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet, vvs- och fastighetsprogrammet, industritekniska programmet avvecklas. Inga elever tas in till årskurs 1 lå 2012/13. Elever i årskurs 2 och 3 går kvar lå 2012/13 under förutsättning av minst fem elever/program/årskurs. Möjligheten för årskurs 3 att avsluta sina studier lå 2013/14 säkras. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 februari MBL-förhandling enligt 11 har ägt rum den 5 mars Förhandlingen avslutades i enighet, ingen erinran lämnades. Anna Lundberg (FP), Petra Schmidt (FP), Håkan Johansson (KD) och Rolf Norrman (M) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att ett avtal med Västerås stad kring frisök för samtliga gymnasieprogram samt introduktionselever upprättas snarast. Christina Aspenryd (S) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att samverkans avtal med Västerås stad för samtliga gymnasieprogram upprättas. Sedan propositionsordningen godkänts beslutar barn- och utbildningsnämnden med bifall till Christina Aspenryds (S) tilläggsyrkande och med avslag till Anna Lundberg (FP) mfl yrkande. Votering begärs och verkställs. Ordföranden föreslår att voteringspropositionen bestäms så att den som röstar för bifall till Christina Aspenryds (S) tilläggsyrkande röstar ja och den som röstar för Anna Lundberg (FP) mfl tilläggsyrkande röstar nej. Voteringspropositionen godkänns och votering genomförs.

4 Barn- och utbildningsnämnden (27) Forts BUN 8 Ordföranden finner att omröstningen utfallit så att 7 ledamöter röstat ja och 4 ledamöter röstat nej. Barn- och utbildningsnämnden har således beslutat att bifalla Christina Aspenryds (S) tilläggsyrkande och avslå Anna Lundberg (FP) m fl tilläggsyrkande. Kommunfullmäktige föreslås besluta att med upphävande av tidigare beslut i tillämpliga delar, att gymnasieskolan som drivs i egen regi successivt avvecklas, dock senast 30 juni 2014, att avvecklingen sker successivt enligt nedanstående avvecklingsplan: - Ingen intagning till årskurs 1 för yrkesprogrammen; bygg- och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet, vvs- och fastighetsprogrammet, industritekniska programmet lå 2012/13, - Elever årskurs 2 och 3 fortsätter sin utbildning inom yrkesprogrammen; bygg- och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet, vvs- och fastighetsprogrammet, industritekniska programmet lå 2012/13 under förutsättning av minst fem elever/program/årskurs, - Möjligheten för årskurs 3 att avsluta sina studier inom yrkesprogrammen; bygg- och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet, vvs- och fastighetsprogrammet, industritekniska programmet lå 2013/14 under förutsättning av att samtliga fyra ovannämnda yrkesprogram har minst fem elever/program/årskurs, - Introduktionsprogrammen fortsätter enligt planerna och tar emot elever under lå 2012/13, - Introduktionsprogrammen avvecklas inför läsåret 2013/2014, dock senast 30 juni 2013, - Ridsportutbildningen NBFJUVOR (SMR) fortsätter enligt planerna lå 2012/2013, - Ridsportutbildningen NBFJUVOR (SMR) övergår till annan huvudman inför lå 2013/2014,

5 Barn- och utbildningsnämnden (27) Forts BUN 8 Vidare beslutar barn- och utbildningsnämnden att uppföljningsansvaret fullt ut ligger under gymnasieskolans ansvar, samt att samverkans avtal med Västerås stad för samtliga gymnasieprogram upprättas. Mot beslutet reserverar sig Anna Lundberg (FP), Petra Schmidt (FP), Håkan Johansson (KD) och Rolf Norrman (M) i enlighet med bilaga 1 8/2012. Paragrafen uppläses och förklaras omedelbart justerad. Exp: Kommunstyrelsen Områdeschefen för gymnasieskolan Skolchef Lena Millberg

6 Barn- och utbildningsnämnden (27) BUN 9 Avtal och riktlinjer för gymnasieelevresor Dnr 20/12 Hallstahammars kommun bedriver fr o m 2012 gymnasieutbildning i egen regi varför områdeschefen för gymnasieskolan har framarbetat förslag till riktlinjer för elevresor gällande gymnasieelever och skolskjuts för elever i gymnasiesärskola samt förslag till avtal för gymnasieelevers fria resor för Hallstahammars kommun. Områdeschefen för gymnasieskolan anför i skrivelse den 31 januari b la att den kommun som enligt skollagen är elevens hemkommun är skyldig att utge ersättning för elevresor för elev som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen, när färdvägen mellan bostaden och skolan överstiger sex kilometer. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 februari Barn och utbildningsnämnden beslutar att fastställa riktlinjer för elevresor gällande gymnasieelever och skolskjuts för elever i gymnasiesärskola i enlighet med en till ärendet tillhörande bilaga, samt att godkänna avtal för gymnasieelevers fria resor för Hallstahammars kommun. Exp: Områdeschefen för gymnasieskolan Lars Jonsson Trafiksamordnare Eva Hjortsberg Reglementspärmen

7 Barn- och utbildningsnämnden (27) BUN 10 Ung Företagsamhet i Västmanlands ansökan om bidrag 2012 för yttrande till kommunstyrelsen Dnr 150/11 Ung Företagsamhet i Västmanland ansöker hos kommunstyrelsen om bidrag för sin verksamhet under år Kommunstyrelsens näringslivsenhet och Kolbäcksådalens gymnasieförbund har tidigare delat på kostnaden för bidrag till Ung Företagsamhet. Då Hallstahammars kommun fr o m 2012 bedriver gymnasieutbildning i egen regi behöver man ta ställning till hur kostnaden för bidraget ska fördelas. I Ung Företagsamhet i Västmanlands ansökan framgår att de ansöker om 2.00 kronor per medborgare baserat på invånarantalet 2010, dvs innevånare, vilket medför ett belopp på kronor. Områdeschefen för gymnasieskolan anför i skrivelse den 31 januari 2012 att Ung företagsamhet (UF) är en uppskattad undervisningsform där syftet är att få fler elever att starta egna företag inom ramen för UF. Vidare föreslår han att gymnasieskolan ska finansiera UF med 50%, dvs kr för Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 februari Barn- och utbildningsnämnden beslutar att medfinansiera bidrag till Ung Företagsamhet i Västmanland med kronor varvid anslag härför finansieras inom gymnasieskolans budget. Exp: Områdeschefen för gymnasieskolan Lars Jonsson Ekonom för gymnasieskolan Marianne Ekman Kommunstyrelsen

8 Barn- och utbildningsnämnden (27) BUN 11 Fastställelse av indikatorer och nyckeltal för barn- och utbildningsnämnden Dnr 41/11 Barn och utbildningsnämnden beslutade den 22 november att anta mål för perioden Målen är utarbetade utifrån kommunfullmäktiges prioriterade mål som fastställdes den 20 juni Därefter beslutade kommunfullmäktige den 19 december att uppdra till styrelsen och nämnderna att arbeta fram och fastställa indikatorer för målavstämningen i enlighet med den nya styrmodellen. Utifrån styrmodellen har barn- och utbildningsförvaltningen i samverkan med de förtroendevalda arbetat fram indikatorer med tillhörande nyckeltal som syftar till att förbättra systematiken i uppföljningen av respektive mål. Syftet med detta är att få en tydligare styrning mot förväntade resultat samtidigt som det blir tydligare för förvaltningen vilka effekter som förväntas av respektive mål. Vidare tydliggörs rollerna mellan politik och förvaltning genom att uppföljningen sker mot indikatorer som pekar mot förväntade resultat till skillnad mot förväntade aktiviteter, vilka istället utformas av förvaltningsledningen i sin verksamhetsplanering. Indikatorerna och nyckeltalen har sammanställts i en mål- och nyckeltalstabell där indikatorn ger information om vilka specifika faktorer man vill se en effekt eller förändring av. En indikator kan sedan innehålla ett eller flera nyckeltal som mer detaljerat ger en beskrivning av det mått som används för att avspegla utvecklingen av respektive indikator. Av olika orsaker kan eventuella behov av justeringar av indikatorer eller nyckeltal uppstå. Dock ska eventuella förändringar i tabellerna noggrant övervägas och föregås av diskussioner med respektive arbetsutskott. Nytt beslut krävs innan förändringar kan träda i kraft. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 februari Marijo Edlund (S) yrkar som en ändrig till arbetsutskottets förslag att i nyckeltalstabell gällande mål 1 avseende andel elever som uppnått kravnivån i samtliga ämnesprov avseende åk 3 och åk 9 ska målvärde för år 2015 ändras till 100%. Sedan propositionsordningen godkänts beslutar barn- och utbildningsnämnden med bifall till Marijo Edlunds (S) ändringsyrkande.

9 Barn- och utbildningsnämnden (27) Forts BUN 11 Barn- och utbildningsnämnden beslutar således att fastställa indikatorer och nyckeltal för barn- och utbildningsnämnden enligt en till ärendet hörande bilaga. Exp: Utredare Magnus Gustafsson Skolchef Lena Millberg Reglementspärmen

10 Barn- och utbildningsnämnden (27) BUN 12 Måltidspolicy för Hallstahammars kommun antagande för barn- och bildningsnämndens del Dnr 18/12 Ett förslag till måltidspolicy har arbetats fram med stöd av en referensgrupp bestående av representanter för köken såväl inom barn- och utbildningsförvaltningen som inom socialförvaltningen. Dessutom har samordnare samt ledningen för köken och kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) deltagit i utarbetandet. Av policyn framgår bl a: I kommunen tillagas och serveras ett stort antal måltider. Enheterna som hanterar livsmedel har en påverkansroll för mat- och måltidsvanorna. En måltidsverksamhet av hög kvalitet har betydelse för att främja den nationella folkhälsan. Hallstahammars kommun vill erbjuda goda, vällagade och näringsriktiga måltider anpassade till de behov som barn, elever, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning har. Utgångspunkten skall vara de nationella riktlinjer som är framtagna av Livsmedelsverket. Personal inom måltidsverksamheten innehar en hög och jämn kompetens. God arbetsmiljö och trivsel skall råda. Målgrupp är barn i förskolan och elever i skola och fritidshem samt äldre och personer med funktionsnedsättning som bor i särskild boendeform eller dagverksamhet. Som gäster betraktas även anhöriga och föräldrar. Syftet med måltidspolicyn är att säkerställa en hög kvalitet för måltider, miljö och bemötande samt efterlevnad av lagar, förordningar och rekommendationer för säkerhet och god hygien. Vidare redogörs under rubriken Måltidsunderhåll för måltidsmiljö och måltidsdukning, matsedel, måltidsordning, traditioner, bemötande, planering och organisation, specialkost samt samverkan. Även pedagogiska måltider och miljöaspekter tas upp i policyn. Avslutningsvis anförs: Måltidspolicyn skall följas upp i den årliga kvalitetsredovisningen. Uppföljning skall årligen göras i kostgrupp/måltidsgrupp Revidering skall ske var fjärde år och antas av berörda nämnder. Barn- och utbildningsnämnden fastställde den 29 maj riktlinjer för förskolans och skolans måltider.

11 Barn- och utbildningsnämnden (27) Forts BUN 12 Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 februari MBL-förhandling enligt 11 har ägt rum den 23 februari Barn- och utbildningsnämnden beslutar att med upphävande av sitt beslut den 29 maj för sin del anta Måltidspolicy för Hallstahammars kommun. Exp: Områdeschef för grundskolan, Sirkka Nilsson Områdeschef för förskolan, Elisabet Ling Områdeschef för gymnasieskolan Lars Jonsson Reglementspärmen

12 Barn- och utbildningsnämnden (27) BUN 13 Hallstahammars kommuns prislista för platskostnader (interkommunal prislista), underlag för fastställande av bidragsbelopp samt delegation för fastställande av bidragsbelopp inom förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola 2012 Dnr 26/12 Kommunfullmäktige beslutade den 24 september att bemyndiga barn- och bildningsnämnden att årligen fastställa prislista för platskostnad inom skola, förskola och fritidshem. Förvaltningen har framarbetat sammanställning gällande Hallstahammars kommuns platskostnad per elev/barn inom förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola för år 2012 samt underlag för bidragsbelopp för förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola Platskostnaden är uträknad enligt budget för förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola. Av platskostnaden framgår kommunens kostnad per plats i respektive förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola. Framtagande av underlag för fastställande av bidragsbelopp 2012 pågår. Där i kommer att framgå grundbelopp per barn/elev för dem som väljer att gå på en fristående förskola, förskoleklass, fritidshem eller grundskola. Beslut gällande bidragsbelopp till enskilda utövare får enligt skollagen överklagas till allmän förvaltningsdomstol, varför beslut om dessa bidrag ska fattas i separata beslut. Arbetsutskottet har den 14 februari beslutat att överlämna ärendet utan eget förslag till beslut. Anna Lundberg (FP) yrkar att Hallstahammars kommuns prislista 2012 (interkommunal prislista) för platskostnad inom förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola i kommunal regi ska fastställas enligt förvaltningens förslag, att barn- och utbildningsnämndens ordförande får i uppdrag att godkänna underlag för fastställande av bidragsbelopp gällande förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola 2012 samt besluta om delegering till områdeschef inom respektive område. Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Anna Lundbergs (FP) yrkande att fastställa Hallstahammars kommuns prislista 2012 (interkommunal prislista) för platskostnad inom förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola i kommunal regi enligt bilaga 1 13/2012, samt

13 Barn- och utbildningsnämnden (27) Forts BUN 13 att uppdra till ordförande att fatta beslut om dels godkännande av underlag för fastställande av bidragsbelopp gällande förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola 2012, dels om vidaredelegering till områdeschef inom respektive område att besluta om bidragsbelopp för enskilda utövare år 2012 utifrån underlag för fastställande av bidragsbelopp enligt ovan. Exp: Ekonom Lena Andersson Assistent Åsa Höjer Områdeschefen för förskolan Elisabet Ling Områdeschefen för grundskolan Sirkka Nilsson

14 Barn- och utbildningsnämnden (27) BUN 14 Barn- och bildningsnämndens årsredovisning 2011 Dnr 24/12 Förvaltningen har sammanställt barn- och bildningsnämndens årsredovisning för år Redovisningen är indelad i sammanfattning, inledning, kvalitetsredovisning målavstämning, personal, ekonomisk redovisning, samt volym nyckeltal. Av årsredovisningens sammanfattning framgår bl a att vid årsskiftet 2010/11 delades barn- och bildningsnämnden i barn- och utbildningsnämnd respektive kultur- och fritidsnämnd. Motsvarande delning av förvaltningen kunde genomföras fullt ut under augusti då ny förvaltningschef för kultur- och fritid tillträdde. Vid årsskiftet 2011/12 utökas barn- och utbildningsnämndens uppdrag med en kommunal gymnasieskola. Förskolans volymökning med 70 platser och ändrad lagstiftning i förskolan har genomförts med ramkompensation i budget 2011, då förskolans ram utökades med 7 mkr. Lokalerna har utökats med två paviljonger vid förskolan Jan Pers Backe och en paviljong vid förskolan Duvan. Den ekonomiska prognosen efter april visade på obalans, främst gällande personalkostnader. Orsakerna gick att härleda till vikariekostnader, högre löneökningar än planerat, oförutsedda avvecklingskostnader vid uppsägning av elevassistenter 2010 samt att de enskilda verksamheterna varit ojämnt framgångsrika med att hålla sin verksamhet inom tilldelad ram. Stram ekonomisk hushållning krävdes och åtgärder verkställdes. Med gemensam ambition så levereras ett positivt ekonomiskt resultat, plus 0,7 % vilket innebär drygt 1,6 mkr av en budget på 230 mkr. Ett resultat som medarbetare på alla nivåer i alla verksamheter har bidragit till. Under en följd av år har nämnden levererat överskott, endast förra året levererades ett minusresultat. Förskolornas och skolornas pedagogiska arbete har som fokus att öka betygsresultaten. Slutbetygen åk 9 vårterminen 2011 har förbättrats jämfört med året innan. Andel godkända i alla ämnen och meritmedelvärdet ökade för kommunen som helhet. Det är glädjande att konstatera en ökning. Ambitionen är att bli ännu bättre och arbete pågår för allt bättre resultat. Barn- och utbildningsnämnden hade den 31 december personer anställda, varav 372 kvinnor(82%) och 82 män(18%). Kvinnornas medelålder är 47,62 år och männens 49,52 år. Andelen heltid var 88% och har ökat i jämförelse med år 2010 (84 %). Sjukfrånvaron har minskat till 4,07% (4,7% 2010).

15 Barn- och utbildningsnämnden (27) Forts BUN 14 Barn- och utbildningsnämndens driftbudgetram år 2011 var tkr inkl tilläggsbudget för förskolans etableringskostnader 600 tkr för paviljong II vid förskolan Jan Pers backe och tkr för paviljong vid förskolan Duvan samt 200 tkr för utemiljö. Vid jämförelse med bokslut 2010 måste beaktas att kultur- och fritidsverksamheten ingick i barn och bildningsnämndens budget. Delårsprognosen efter april tydde på överskridande på personalbudgeten för bl a vikariekostnader och uppsägningslöner med kringkostnader. Stram ekonomisk hushållning har präglat verksamheterna därefter för att få en budget i balans till årsskiftet. Tack vare höstens åtstramning är budgetbalansen återställd. Dessutom finns överskott på energibudget tack vare varm höst och överskott på barnomsorgsavgifter och sålda förskole/skolplatser. Barn- och utbildningsnämnden lämnar 2011 ett överskott med tkr som motsvarar 0,7%. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 februari Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna årsredovisningen för 2011 och överlämna den till kommunstyrelsen. Exp: Kommunstyrelsen Ekonom Lena Andersson Skolchef Lena Millberg

16 Barn- och utbildningsnämnden (27) BUN 15 Ansökan från Förskolan Ekot AB om ersättning i form av tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd Dnr 13/12 Förskolan Ekot AB ansöker om ersättning motsvarande 50 % av tjänst som barnskötare, för resurspersonal till stöd för ett barn med särskilda behov. Den 22 mars beslutade barn- och utbildningsnämnden för aktuellt barn att bevilja Förskolan Ekot AB extra resurs i form av tilläggsbelopp motsvarande 0,25 % av tjänst barnskötare fr o m 1 april 2011 t o m den 31 december Områdeschefen för förskolan anför i skrivelse den 7 februari 2012 att kommunens specialpedagog är informerad och tillstyrker förskolans behov. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 februari Barn- och utbildningsnämnden beslutar att med hänvisning till skollagen (2010:800) 8 kap. 9, bevilja Förskolan Ekot AB extra resurs i form av tilläggsbelopp för XXX motsvarande 0,5 % tjänst barnskötare fr o m 1 mars 2012 t o m 31 december 2012, under förutsättning att barnet är fortsatt placerat på förskolan, samt att kostnaden härför ianspråktas från nämndens anslag för förskolan Exp: Förskolan Ekot AB, Nibblegatan 27-29, Hallstahammar. Områdeschefen för förskolan Elisabet Ling Ekonom Lena Andersson

17 Barn- och utbildningsnämnden (27) BUN 16 Redovisning av förskolans lokalbehov Dnr 22/11 Områdeschefen för förskolan redogör för förskolans lokalbehov utifrån antal barn per avdelning i kommunens förskolor.

18 Barn- och utbildningsnämnden (27) BUN 17 Information om insatser för förskolans utemiljö Dnr 92/11 Kommunfullmäktige beslutade den 26 september att bevilja barnoch utbildningsnämnden tillfälligt anslag om kronor under år 2011 för användning till förskolans utemiljö. Områdeschefen för förskolan redogör för insatser gällande utemiljön vid kommunens förskolor. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera redovisningen som en anmälan.

19 Barn- och utbildningsnämnden (27) BUN 18 Redovisning av betygsutfall höstterminen 2011 Dnr 100/11 Kvalitetsnätverket Bergslagen genomförde under perioden augusti-december 2004 en undersökning av grundskolan. Syftet var att belysa såväl kostnadsmässiga som kvalitativa aspekter. Resultatet redovisas i rapporten Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom område Grundskola Vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni presenterades + de åtgärder nämnden ämnar vidta för att förbättra resultaten (fokus på kunskapsresultaten med inriktning på att fler av kommunens elever skall vara behöriga till gymnasiet). Med anledning härav beslutade kommunstyrelsen att betygsutfallen skall redovisas för kommunstyrelsen efter varje terminsavslutning. Vid höstterminen 2007 var 83 % i årskurs 9 behöriga till gymnasiet (Lindboskolan 84 % och Tunboskolan 81 %). Andelen godkända i alla ämnen årskurs 9 var 70 % (Lindboskolan 71 % och Tunboskolan 69 %). Vid höstterminen 2008 var 83 % i årskurs 9 behöriga till gymnasiet (Lindboskolan 83 % och Tunboskolan 83 %). Andelen godkända i alla ämnen årskurs 9 var 66 % (Lindboskolan 63 % och Tunboskolan 71 %). Vid höstterminen 2009 var 75 % i årskurs 9 behöriga till gymnasiet (Lindboskolan 78 % och Tunboskolan 69 %). Andelen godkända i alla ämnen årskurs 9 var 58 % (Lindboskolan 54 % och Tunboskolan 68 %). Vid höstterminen 2010 var 77 % i årskurs 9 behöriga till gymnasiet (Lindboskolan 77 % och Tunboskolan 76 %). Andelen godkända i alla ämnen årskurs 9 var 62 % (Lindboskolan 60 % och Tunboskolan 69 %). Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt betygsutfallet efter höstterminen Med anledning av den nya gymnasiereformen redovisas betygsutfallet i andel godkända i alla ämnen fr o m vårterminen Höstterminen 2011 var 71 % godkända i alla ämnen i årskurs 9 (Lindboskolan 70 % och Tunboskolan 74 %). Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 februari

20 Barn- och utbildningsnämnden (27) Forts BUN 18 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera redovisningen som en anmälan, samt att betygsstatistik fördelat på ämnen, en analys gällande betygsresultaten samt en handlingsplan för att åtgärda betygsresultaten avseende årskurs 8, presenteras vid nämndens andra sammanträde i mars Exp: Områdeschefen för grundskolan Sirkka Nilsson Rektor Lindboskolan Pernilla Corizza Rektor Tunboskolan Ann-Charlotte Hellberg

21 Barn- och utbildningsnämnden (27) BUN 19 Villkor för arbetstagare i Hallstahammars kommun gällande deltagande i Lärarlyftet II Dnr 135/11 Regeringens satsning på fortbildning för lärare kallades Lärarlyftet. Barn- och bildningsnämnden beslutade den 25 februari bl a om deltagande i Lärarlyftet samt att fastställa villkor för arbetstagarnas deltagande i Lärarlyftet. Från år 2012 finns ny förordning och nya regler, nu kallat Lärarlyftet II. Med anledning av detta behöver villkoren för deltagande gällande kommunens arbetstagare ses över. Förvaltningen redogör i skrivelse den 14 februari 2012 för villkor gällande arbetstagarnas deltagande i Lärarlyftet II. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 februari MBL-förhandling enligt 11 har ägt rum den 23 februari Förhandlingarna avslutas i enighet. Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund har lämnat erinringar. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa villkoren för arbetstagare i Hallstahammars kommun gällande deltagande i Lärarlyftet II i enlighet med en till ärendet tillhörande bilaga. Exp: Personalavdelningen, Magdalena Uggla Skolchef Lena Millberg Områdeschef Sirkka Nilsson

22 Barn- och utbildningsnämnden (27) BUN 20 Villkor för barn- och utbildningsnämndens samverkansgrupper Dnr 29/11 Den 22 mars beslutade barn- och utbildningsnämnden att anta förslag till samverkansgrupper Avsikten med samverkansgrupperna är att stimulera och fördjupa dialogen mellan verksamhet och politik. Grupperna väljs på två år och i varje grupp utses en sammankallande. För varje grupp finns 3-4 tilldelade verksamheter. Den sammankallandes uppdrag är att förbereda besöken med val av verksamhet att besöka, agenda samt syfte och frågeställningar. För att hålla budget behövs nya villkor gällande antal besök. För uppdraget föreslås att ersättning utgår för max 1 besök per enhet och år enligt ordinarie sammanträdesersättning för förtroendeuppdrag, dock ej ersättning för förlorad arbetsinkomst. Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. Christina Aspenryd (S) yrkar att villkoren ändras så att samverkansgrupperna får ersättning för max 1 besök per enhet och år. Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Christina Aspenryds (S) yrkande att det för samverkansgrupperna utgår ersättning för max 1 besök per enhet och år enligt ordinarie sammanträdesersättning för förtroendeuppdrag, dock ej ersättning för förlorad arbetsinkomst. Exp: Löneenheten Ekonom Lena Andersson

23 Barn- och utbildningsnämnden (27) BUN 21 Val till uppdrag i NTA Produktion och Service ekonomisk förening Dnr 34/12 Barn och utbildningsnämnden besluta att förrätta följande val till uppdrag i NTA Produktion och Service ekonomisk förening: Val av ett ombud jämte en ersättare vid föreningsstämma för tiden fram till ordinarie föreningsstämma 2013: Ombud Richard Andersson (V) Ersättare Petra Schmidt (FP) Exp till: Samtliga valda NTA Prod. och Service ek fören, Kungl. Vetenskapsak., Box 50005, Stockholm Nämndkansliet Löneenheten

24 Barn- och utbildningsnämnden (27) BUN 22 Förslag om utökad läxläsning för elever som inte klarar målen Dnr 43/12 Anna Lundberg (FP), Petra Schmidt (FP), Rolf Norrman (M) och Håkan Johansson (KD) väcker vid sammanträdet ärende om utökad läxläsning för elever som inte klarar målen. Man vill att den frivilliga läxläsningen som redan finns ska utökas med möjlighet att läsa in ämnen och få ytterligare stöd under lov, så kallad lovskola. Ordföranden informerar om att ett sådant uppdrag redan lämnats till förvaltningen. Christina Aspenryd (S) yrkar att ärendet ska remiteras till förvaltningen för beredning. Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Christina Aspenryds (S) yrkande att Anna Lundbergs (FP) m fl fråga om utökad läxläsning för elever som inte klarar målen remitteras till förvaltningen för beredning. Exp: Områdeschef för grundskolan Sirkka Nilsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-25 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-25 1 2014-02-25 1 Tid och plats Beslutande Kl. 15.00-18.30 i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande Annelie Fredriksson (S) 1:e vice ordf Remigiusz Bielinski (M) 2:e vice ordf Jorge Pereira

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11.

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11. KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2014-06-26 Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning,

Läs mer

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare K ALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-03-27 Tid och plats 19:00 Bällstarummet Kallade tjänstemän Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare KALLELSE 2012-03-08 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (2) Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämnden 2008-10-28 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, Norrtäljesalen, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 10.00-15.00 Beslutande Se närvarolista Program: Kl. 10.00-11.00 Kl. 11.00-12.00 Kl. 12.00-13.00

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Plats och tid Hotell Aurum, rum 18 karat, kl. 13.00-18.10 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

KALLELSE Datum 2014-04-25. 4 Kvalitetsuppföljning enligt plan 5 Förvaltningschefens information 6 Verksamhetsinformation Nr Ärenden Handl.

KALLELSE Datum 2014-04-25. 4 Kvalitetsuppföljning enligt plan 5 Förvaltningschefens information 6 Verksamhetsinformation Nr Ärenden Handl. 1 KALLELSE Datum 2014-04-25 Ta hänsyn till våra allergiker kom doftfri Sammanträdande organ Bildningsnämnden Tid Tisdag den 6 maj, klockan 13 Plats KTS-salen, Vita Huset Drottninggatan 18, Katrineholm

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 2015-04-13 1 (22) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011. Strängnäs kommun. Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011. Strängnäs kommun. Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011 Strängnäs kommun Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer