SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Barn- och utbildningsnämnden (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande Inga-Britt Helgesson (S) Roland Svangren (S) Susanne Johansson (S) Marijo Edlund (S) Lisbeth Wallman (S) Richard Andersson (V) 8-16 Inga-Lena Strömberg (V) Rolf Norrman (M) Anna Lundberg (FP) Petra Schmidt (FP) Håkan Johansson (KD) 8 Tommy Engström (KD) 9-25 Övriga deltagande Ersättarna; Niclas Widell (S) 8, Mattias Bark (S) 8-13, Roger Pistol, Inga-Lena Strömberg (V) 8-16, Torbjörn Estelli (M) och Tommy Engström (KD) 8 samt sekreterare Nina Skånberg, skolchef Lena Millberg, områdeschef för gymnasieskolan Lars Jonsson 8-10, rektor för ridskolan Strömsholm Becky Evensen, 8, ekonomichef Kenth Erngren 8, ekonom Lena Andersson 13-14, områdeschef för förskolan Elisabet Ling 15-17, områdeschef för grundskolan Sirkka Nilsson och Närvarorätt Barn- och utbildningsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande. Utses att justera Rolf Norrman (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset den 13 mars 2011 klockan Underskrifter Paragrafer 8-25 Sekreterare Ordförande Justerande Nina Skånberg Christina Aspenryd (S) Rolf Norrman (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och Barn- och utbildningsnämnden Anslaget uppsättes Anslaget nedtages Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet Underskrift. Nina Skånberg

2 Barn- och utbildningsnämnden (27) BUN 8 Avvecklig av gymnasieskola i kommunal regi Dnr 36/12 Hallstahammars kommun och Surahammars kommun bildade 1992 Kolbäcksådalens gymnasieförbund för att bedriva gemensam gymnasieutbildning, Kantzowska gymnasiet. Sedan Surahammar bestämt att organisera sin gymnasieskola på annat sätt beslutade direktionen i Kolbäcksådalens gymnasieförbund den 27 mars 2009 att anmoda medlemskommunernas fullmäktige att fatta beslut om kommunerna har intresse för att driva gymnasieskola, SFI och vuxenutbildning i egen regi. Kommunfullmäktige beslutade 28 september som inriktningsbeslut uttala att Hallstahammar har ambitionen att bedriva gymnasieskola i egen regi under förutsättning av att elevunderlaget motsvarar de angivna ekonomiska ramarna d.v.s. att c:a 45 % av eleverna söker till Hallstahammars gymnasieskola, enligt skrivelse daterad Vidare beslutades att den ekonomiska ersättningen per elev för den nya gymnasieskolan i Hallstahammars kommun inte får överstiga den s.k. Riksprislistan Kommunfullmäktige beslutade den 26 april att starta en gymnasieskola i egen regi inom Hallstahammars kommun fr.o.m. 1 januari 2012 med verksamhet innefattande fyra yrkesprogram; bygg- och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet, vvs- och fastighetsprogrammet, industritekniska programmet, samt introduktionsprogrammen och ridsportsutbildningen NBFJUVOR (SMR). Omfattande förberedelser har genomförts på olika nivåer inom kommunen och nuvarande gymnasieförbund för att avveckla gymnasieskolan inom förbundet och skapa förutsättningar för och marknadsföra en mindre gymnasieskola i kommunal regi enligt beslut. Den 15 februari 2012 var sista ansökningsdag till gymnasieskola för eleverna i årskurs 9. Av sökresultatet kan konstateras att det inte finns förutsättningar att bedriva en gymnasieutbildning i egen regi som planerat utifrån tidigare antaganden, intentioner och beslut. Få sökande, varav många obehöriga, räcker inte till att bilda klasser gällande åk 1 i yrkesprogrammen. Förutsättningar för ekonomi, kvalitet och organisation saknas för att bedriva gymnasieskolan enligt intentionen. När förutsättningar saknas föreslås att gymnasieskolan i egen kommunal regi avvecklas.

3 Barn- och utbildningsnämnden (27) Forts BUN 8 Avveckling föreslås etappvis enligt följande: Ridsportutbildningen NBFJUVOR (SMR), bedöms behålla den stabilitet i elevtillströmning som behövs för att fylla planerad organisation över tid. Utbildningen fortsätter enligt planerna i kommunal regi under läsåret 2011/12. Ridskolan utreder/förbereder alternativ organisation/ huvudman. Från läsåret 2013/2014 fortsätter utbildningen under annan huvudman. Introduktionsprogrammen fortsätter enligt planerna i kommunal regi och tar emot elever under lå 2012/13. Från lå 2013/14 är introduktionsprogrammen avvecklade i kommunal regi. Uppföljningsansvaret ligger under gymnasieskolans ansvar, vilket kvarstår också då introduktionsprogrammen avvecklas. De fyra yrkesprogrammen; bygg- och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet, vvs- och fastighetsprogrammet, industritekniska programmet avvecklas. Inga elever tas in till årskurs 1 lå 2012/13. Elever i årskurs 2 och 3 går kvar lå 2012/13 under förutsättning av minst fem elever/program/årskurs. Möjligheten för årskurs 3 att avsluta sina studier lå 2013/14 säkras. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 februari MBL-förhandling enligt 11 har ägt rum den 5 mars Förhandlingen avslutades i enighet, ingen erinran lämnades. Anna Lundberg (FP), Petra Schmidt (FP), Håkan Johansson (KD) och Rolf Norrman (M) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att ett avtal med Västerås stad kring frisök för samtliga gymnasieprogram samt introduktionselever upprättas snarast. Christina Aspenryd (S) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att samverkans avtal med Västerås stad för samtliga gymnasieprogram upprättas. Sedan propositionsordningen godkänts beslutar barn- och utbildningsnämnden med bifall till Christina Aspenryds (S) tilläggsyrkande och med avslag till Anna Lundberg (FP) mfl yrkande. Votering begärs och verkställs. Ordföranden föreslår att voteringspropositionen bestäms så att den som röstar för bifall till Christina Aspenryds (S) tilläggsyrkande röstar ja och den som röstar för Anna Lundberg (FP) mfl tilläggsyrkande röstar nej. Voteringspropositionen godkänns och votering genomförs.

4 Barn- och utbildningsnämnden (27) Forts BUN 8 Ordföranden finner att omröstningen utfallit så att 7 ledamöter röstat ja och 4 ledamöter röstat nej. Barn- och utbildningsnämnden har således beslutat att bifalla Christina Aspenryds (S) tilläggsyrkande och avslå Anna Lundberg (FP) m fl tilläggsyrkande. Kommunfullmäktige föreslås besluta att med upphävande av tidigare beslut i tillämpliga delar, att gymnasieskolan som drivs i egen regi successivt avvecklas, dock senast 30 juni 2014, att avvecklingen sker successivt enligt nedanstående avvecklingsplan: - Ingen intagning till årskurs 1 för yrkesprogrammen; bygg- och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet, vvs- och fastighetsprogrammet, industritekniska programmet lå 2012/13, - Elever årskurs 2 och 3 fortsätter sin utbildning inom yrkesprogrammen; bygg- och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet, vvs- och fastighetsprogrammet, industritekniska programmet lå 2012/13 under förutsättning av minst fem elever/program/årskurs, - Möjligheten för årskurs 3 att avsluta sina studier inom yrkesprogrammen; bygg- och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet, vvs- och fastighetsprogrammet, industritekniska programmet lå 2013/14 under förutsättning av att samtliga fyra ovannämnda yrkesprogram har minst fem elever/program/årskurs, - Introduktionsprogrammen fortsätter enligt planerna och tar emot elever under lå 2012/13, - Introduktionsprogrammen avvecklas inför läsåret 2013/2014, dock senast 30 juni 2013, - Ridsportutbildningen NBFJUVOR (SMR) fortsätter enligt planerna lå 2012/2013, - Ridsportutbildningen NBFJUVOR (SMR) övergår till annan huvudman inför lå 2013/2014,

5 Barn- och utbildningsnämnden (27) Forts BUN 8 Vidare beslutar barn- och utbildningsnämnden att uppföljningsansvaret fullt ut ligger under gymnasieskolans ansvar, samt att samverkans avtal med Västerås stad för samtliga gymnasieprogram upprättas. Mot beslutet reserverar sig Anna Lundberg (FP), Petra Schmidt (FP), Håkan Johansson (KD) och Rolf Norrman (M) i enlighet med bilaga 1 8/2012. Paragrafen uppläses och förklaras omedelbart justerad. Exp: Kommunstyrelsen Områdeschefen för gymnasieskolan Skolchef Lena Millberg

6 Barn- och utbildningsnämnden (27) BUN 9 Avtal och riktlinjer för gymnasieelevresor Dnr 20/12 Hallstahammars kommun bedriver fr o m 2012 gymnasieutbildning i egen regi varför områdeschefen för gymnasieskolan har framarbetat förslag till riktlinjer för elevresor gällande gymnasieelever och skolskjuts för elever i gymnasiesärskola samt förslag till avtal för gymnasieelevers fria resor för Hallstahammars kommun. Områdeschefen för gymnasieskolan anför i skrivelse den 31 januari b la att den kommun som enligt skollagen är elevens hemkommun är skyldig att utge ersättning för elevresor för elev som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen, när färdvägen mellan bostaden och skolan överstiger sex kilometer. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 februari Barn och utbildningsnämnden beslutar att fastställa riktlinjer för elevresor gällande gymnasieelever och skolskjuts för elever i gymnasiesärskola i enlighet med en till ärendet tillhörande bilaga, samt att godkänna avtal för gymnasieelevers fria resor för Hallstahammars kommun. Exp: Områdeschefen för gymnasieskolan Lars Jonsson Trafiksamordnare Eva Hjortsberg Reglementspärmen

7 Barn- och utbildningsnämnden (27) BUN 10 Ung Företagsamhet i Västmanlands ansökan om bidrag 2012 för yttrande till kommunstyrelsen Dnr 150/11 Ung Företagsamhet i Västmanland ansöker hos kommunstyrelsen om bidrag för sin verksamhet under år Kommunstyrelsens näringslivsenhet och Kolbäcksådalens gymnasieförbund har tidigare delat på kostnaden för bidrag till Ung Företagsamhet. Då Hallstahammars kommun fr o m 2012 bedriver gymnasieutbildning i egen regi behöver man ta ställning till hur kostnaden för bidraget ska fördelas. I Ung Företagsamhet i Västmanlands ansökan framgår att de ansöker om 2.00 kronor per medborgare baserat på invånarantalet 2010, dvs innevånare, vilket medför ett belopp på kronor. Områdeschefen för gymnasieskolan anför i skrivelse den 31 januari 2012 att Ung företagsamhet (UF) är en uppskattad undervisningsform där syftet är att få fler elever att starta egna företag inom ramen för UF. Vidare föreslår han att gymnasieskolan ska finansiera UF med 50%, dvs kr för Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 februari Barn- och utbildningsnämnden beslutar att medfinansiera bidrag till Ung Företagsamhet i Västmanland med kronor varvid anslag härför finansieras inom gymnasieskolans budget. Exp: Områdeschefen för gymnasieskolan Lars Jonsson Ekonom för gymnasieskolan Marianne Ekman Kommunstyrelsen

8 Barn- och utbildningsnämnden (27) BUN 11 Fastställelse av indikatorer och nyckeltal för barn- och utbildningsnämnden Dnr 41/11 Barn och utbildningsnämnden beslutade den 22 november att anta mål för perioden Målen är utarbetade utifrån kommunfullmäktiges prioriterade mål som fastställdes den 20 juni Därefter beslutade kommunfullmäktige den 19 december att uppdra till styrelsen och nämnderna att arbeta fram och fastställa indikatorer för målavstämningen i enlighet med den nya styrmodellen. Utifrån styrmodellen har barn- och utbildningsförvaltningen i samverkan med de förtroendevalda arbetat fram indikatorer med tillhörande nyckeltal som syftar till att förbättra systematiken i uppföljningen av respektive mål. Syftet med detta är att få en tydligare styrning mot förväntade resultat samtidigt som det blir tydligare för förvaltningen vilka effekter som förväntas av respektive mål. Vidare tydliggörs rollerna mellan politik och förvaltning genom att uppföljningen sker mot indikatorer som pekar mot förväntade resultat till skillnad mot förväntade aktiviteter, vilka istället utformas av förvaltningsledningen i sin verksamhetsplanering. Indikatorerna och nyckeltalen har sammanställts i en mål- och nyckeltalstabell där indikatorn ger information om vilka specifika faktorer man vill se en effekt eller förändring av. En indikator kan sedan innehålla ett eller flera nyckeltal som mer detaljerat ger en beskrivning av det mått som används för att avspegla utvecklingen av respektive indikator. Av olika orsaker kan eventuella behov av justeringar av indikatorer eller nyckeltal uppstå. Dock ska eventuella förändringar i tabellerna noggrant övervägas och föregås av diskussioner med respektive arbetsutskott. Nytt beslut krävs innan förändringar kan träda i kraft. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 februari Marijo Edlund (S) yrkar som en ändrig till arbetsutskottets förslag att i nyckeltalstabell gällande mål 1 avseende andel elever som uppnått kravnivån i samtliga ämnesprov avseende åk 3 och åk 9 ska målvärde för år 2015 ändras till 100%. Sedan propositionsordningen godkänts beslutar barn- och utbildningsnämnden med bifall till Marijo Edlunds (S) ändringsyrkande.

9 Barn- och utbildningsnämnden (27) Forts BUN 11 Barn- och utbildningsnämnden beslutar således att fastställa indikatorer och nyckeltal för barn- och utbildningsnämnden enligt en till ärendet hörande bilaga. Exp: Utredare Magnus Gustafsson Skolchef Lena Millberg Reglementspärmen

10 Barn- och utbildningsnämnden (27) BUN 12 Måltidspolicy för Hallstahammars kommun antagande för barn- och bildningsnämndens del Dnr 18/12 Ett förslag till måltidspolicy har arbetats fram med stöd av en referensgrupp bestående av representanter för köken såväl inom barn- och utbildningsförvaltningen som inom socialförvaltningen. Dessutom har samordnare samt ledningen för köken och kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) deltagit i utarbetandet. Av policyn framgår bl a: I kommunen tillagas och serveras ett stort antal måltider. Enheterna som hanterar livsmedel har en påverkansroll för mat- och måltidsvanorna. En måltidsverksamhet av hög kvalitet har betydelse för att främja den nationella folkhälsan. Hallstahammars kommun vill erbjuda goda, vällagade och näringsriktiga måltider anpassade till de behov som barn, elever, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning har. Utgångspunkten skall vara de nationella riktlinjer som är framtagna av Livsmedelsverket. Personal inom måltidsverksamheten innehar en hög och jämn kompetens. God arbetsmiljö och trivsel skall råda. Målgrupp är barn i förskolan och elever i skola och fritidshem samt äldre och personer med funktionsnedsättning som bor i särskild boendeform eller dagverksamhet. Som gäster betraktas även anhöriga och föräldrar. Syftet med måltidspolicyn är att säkerställa en hög kvalitet för måltider, miljö och bemötande samt efterlevnad av lagar, förordningar och rekommendationer för säkerhet och god hygien. Vidare redogörs under rubriken Måltidsunderhåll för måltidsmiljö och måltidsdukning, matsedel, måltidsordning, traditioner, bemötande, planering och organisation, specialkost samt samverkan. Även pedagogiska måltider och miljöaspekter tas upp i policyn. Avslutningsvis anförs: Måltidspolicyn skall följas upp i den årliga kvalitetsredovisningen. Uppföljning skall årligen göras i kostgrupp/måltidsgrupp Revidering skall ske var fjärde år och antas av berörda nämnder. Barn- och utbildningsnämnden fastställde den 29 maj riktlinjer för förskolans och skolans måltider.

11 Barn- och utbildningsnämnden (27) Forts BUN 12 Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 februari MBL-förhandling enligt 11 har ägt rum den 23 februari Barn- och utbildningsnämnden beslutar att med upphävande av sitt beslut den 29 maj för sin del anta Måltidspolicy för Hallstahammars kommun. Exp: Områdeschef för grundskolan, Sirkka Nilsson Områdeschef för förskolan, Elisabet Ling Områdeschef för gymnasieskolan Lars Jonsson Reglementspärmen

12 Barn- och utbildningsnämnden (27) BUN 13 Hallstahammars kommuns prislista för platskostnader (interkommunal prislista), underlag för fastställande av bidragsbelopp samt delegation för fastställande av bidragsbelopp inom förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola 2012 Dnr 26/12 Kommunfullmäktige beslutade den 24 september att bemyndiga barn- och bildningsnämnden att årligen fastställa prislista för platskostnad inom skola, förskola och fritidshem. Förvaltningen har framarbetat sammanställning gällande Hallstahammars kommuns platskostnad per elev/barn inom förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola för år 2012 samt underlag för bidragsbelopp för förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola Platskostnaden är uträknad enligt budget för förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola. Av platskostnaden framgår kommunens kostnad per plats i respektive förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola. Framtagande av underlag för fastställande av bidragsbelopp 2012 pågår. Där i kommer att framgå grundbelopp per barn/elev för dem som väljer att gå på en fristående förskola, förskoleklass, fritidshem eller grundskola. Beslut gällande bidragsbelopp till enskilda utövare får enligt skollagen överklagas till allmän förvaltningsdomstol, varför beslut om dessa bidrag ska fattas i separata beslut. Arbetsutskottet har den 14 februari beslutat att överlämna ärendet utan eget förslag till beslut. Anna Lundberg (FP) yrkar att Hallstahammars kommuns prislista 2012 (interkommunal prislista) för platskostnad inom förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola i kommunal regi ska fastställas enligt förvaltningens förslag, att barn- och utbildningsnämndens ordförande får i uppdrag att godkänna underlag för fastställande av bidragsbelopp gällande förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola 2012 samt besluta om delegering till områdeschef inom respektive område. Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Anna Lundbergs (FP) yrkande att fastställa Hallstahammars kommuns prislista 2012 (interkommunal prislista) för platskostnad inom förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola i kommunal regi enligt bilaga 1 13/2012, samt

13 Barn- och utbildningsnämnden (27) Forts BUN 13 att uppdra till ordförande att fatta beslut om dels godkännande av underlag för fastställande av bidragsbelopp gällande förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola 2012, dels om vidaredelegering till områdeschef inom respektive område att besluta om bidragsbelopp för enskilda utövare år 2012 utifrån underlag för fastställande av bidragsbelopp enligt ovan. Exp: Ekonom Lena Andersson Assistent Åsa Höjer Områdeschefen för förskolan Elisabet Ling Områdeschefen för grundskolan Sirkka Nilsson

14 Barn- och utbildningsnämnden (27) BUN 14 Barn- och bildningsnämndens årsredovisning 2011 Dnr 24/12 Förvaltningen har sammanställt barn- och bildningsnämndens årsredovisning för år Redovisningen är indelad i sammanfattning, inledning, kvalitetsredovisning målavstämning, personal, ekonomisk redovisning, samt volym nyckeltal. Av årsredovisningens sammanfattning framgår bl a att vid årsskiftet 2010/11 delades barn- och bildningsnämnden i barn- och utbildningsnämnd respektive kultur- och fritidsnämnd. Motsvarande delning av förvaltningen kunde genomföras fullt ut under augusti då ny förvaltningschef för kultur- och fritid tillträdde. Vid årsskiftet 2011/12 utökas barn- och utbildningsnämndens uppdrag med en kommunal gymnasieskola. Förskolans volymökning med 70 platser och ändrad lagstiftning i förskolan har genomförts med ramkompensation i budget 2011, då förskolans ram utökades med 7 mkr. Lokalerna har utökats med två paviljonger vid förskolan Jan Pers Backe och en paviljong vid förskolan Duvan. Den ekonomiska prognosen efter april visade på obalans, främst gällande personalkostnader. Orsakerna gick att härleda till vikariekostnader, högre löneökningar än planerat, oförutsedda avvecklingskostnader vid uppsägning av elevassistenter 2010 samt att de enskilda verksamheterna varit ojämnt framgångsrika med att hålla sin verksamhet inom tilldelad ram. Stram ekonomisk hushållning krävdes och åtgärder verkställdes. Med gemensam ambition så levereras ett positivt ekonomiskt resultat, plus 0,7 % vilket innebär drygt 1,6 mkr av en budget på 230 mkr. Ett resultat som medarbetare på alla nivåer i alla verksamheter har bidragit till. Under en följd av år har nämnden levererat överskott, endast förra året levererades ett minusresultat. Förskolornas och skolornas pedagogiska arbete har som fokus att öka betygsresultaten. Slutbetygen åk 9 vårterminen 2011 har förbättrats jämfört med året innan. Andel godkända i alla ämnen och meritmedelvärdet ökade för kommunen som helhet. Det är glädjande att konstatera en ökning. Ambitionen är att bli ännu bättre och arbete pågår för allt bättre resultat. Barn- och utbildningsnämnden hade den 31 december personer anställda, varav 372 kvinnor(82%) och 82 män(18%). Kvinnornas medelålder är 47,62 år och männens 49,52 år. Andelen heltid var 88% och har ökat i jämförelse med år 2010 (84 %). Sjukfrånvaron har minskat till 4,07% (4,7% 2010).

15 Barn- och utbildningsnämnden (27) Forts BUN 14 Barn- och utbildningsnämndens driftbudgetram år 2011 var tkr inkl tilläggsbudget för förskolans etableringskostnader 600 tkr för paviljong II vid förskolan Jan Pers backe och tkr för paviljong vid förskolan Duvan samt 200 tkr för utemiljö. Vid jämförelse med bokslut 2010 måste beaktas att kultur- och fritidsverksamheten ingick i barn och bildningsnämndens budget. Delårsprognosen efter april tydde på överskridande på personalbudgeten för bl a vikariekostnader och uppsägningslöner med kringkostnader. Stram ekonomisk hushållning har präglat verksamheterna därefter för att få en budget i balans till årsskiftet. Tack vare höstens åtstramning är budgetbalansen återställd. Dessutom finns överskott på energibudget tack vare varm höst och överskott på barnomsorgsavgifter och sålda förskole/skolplatser. Barn- och utbildningsnämnden lämnar 2011 ett överskott med tkr som motsvarar 0,7%. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 februari Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna årsredovisningen för 2011 och överlämna den till kommunstyrelsen. Exp: Kommunstyrelsen Ekonom Lena Andersson Skolchef Lena Millberg

16 Barn- och utbildningsnämnden (27) BUN 15 Ansökan från Förskolan Ekot AB om ersättning i form av tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd Dnr 13/12 Förskolan Ekot AB ansöker om ersättning motsvarande 50 % av tjänst som barnskötare, för resurspersonal till stöd för ett barn med särskilda behov. Den 22 mars beslutade barn- och utbildningsnämnden för aktuellt barn att bevilja Förskolan Ekot AB extra resurs i form av tilläggsbelopp motsvarande 0,25 % av tjänst barnskötare fr o m 1 april 2011 t o m den 31 december Områdeschefen för förskolan anför i skrivelse den 7 februari 2012 att kommunens specialpedagog är informerad och tillstyrker förskolans behov. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 februari Barn- och utbildningsnämnden beslutar att med hänvisning till skollagen (2010:800) 8 kap. 9, bevilja Förskolan Ekot AB extra resurs i form av tilläggsbelopp för XXX motsvarande 0,5 % tjänst barnskötare fr o m 1 mars 2012 t o m 31 december 2012, under förutsättning att barnet är fortsatt placerat på förskolan, samt att kostnaden härför ianspråktas från nämndens anslag för förskolan Exp: Förskolan Ekot AB, Nibblegatan 27-29, Hallstahammar. Områdeschefen för förskolan Elisabet Ling Ekonom Lena Andersson

17 Barn- och utbildningsnämnden (27) BUN 16 Redovisning av förskolans lokalbehov Dnr 22/11 Områdeschefen för förskolan redogör för förskolans lokalbehov utifrån antal barn per avdelning i kommunens förskolor.

18 Barn- och utbildningsnämnden (27) BUN 17 Information om insatser för förskolans utemiljö Dnr 92/11 Kommunfullmäktige beslutade den 26 september att bevilja barnoch utbildningsnämnden tillfälligt anslag om kronor under år 2011 för användning till förskolans utemiljö. Områdeschefen för förskolan redogör för insatser gällande utemiljön vid kommunens förskolor. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera redovisningen som en anmälan.

19 Barn- och utbildningsnämnden (27) BUN 18 Redovisning av betygsutfall höstterminen 2011 Dnr 100/11 Kvalitetsnätverket Bergslagen genomförde under perioden augusti-december 2004 en undersökning av grundskolan. Syftet var att belysa såväl kostnadsmässiga som kvalitativa aspekter. Resultatet redovisas i rapporten Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom område Grundskola Vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni presenterades + de åtgärder nämnden ämnar vidta för att förbättra resultaten (fokus på kunskapsresultaten med inriktning på att fler av kommunens elever skall vara behöriga till gymnasiet). Med anledning härav beslutade kommunstyrelsen att betygsutfallen skall redovisas för kommunstyrelsen efter varje terminsavslutning. Vid höstterminen 2007 var 83 % i årskurs 9 behöriga till gymnasiet (Lindboskolan 84 % och Tunboskolan 81 %). Andelen godkända i alla ämnen årskurs 9 var 70 % (Lindboskolan 71 % och Tunboskolan 69 %). Vid höstterminen 2008 var 83 % i årskurs 9 behöriga till gymnasiet (Lindboskolan 83 % och Tunboskolan 83 %). Andelen godkända i alla ämnen årskurs 9 var 66 % (Lindboskolan 63 % och Tunboskolan 71 %). Vid höstterminen 2009 var 75 % i årskurs 9 behöriga till gymnasiet (Lindboskolan 78 % och Tunboskolan 69 %). Andelen godkända i alla ämnen årskurs 9 var 58 % (Lindboskolan 54 % och Tunboskolan 68 %). Vid höstterminen 2010 var 77 % i årskurs 9 behöriga till gymnasiet (Lindboskolan 77 % och Tunboskolan 76 %). Andelen godkända i alla ämnen årskurs 9 var 62 % (Lindboskolan 60 % och Tunboskolan 69 %). Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt betygsutfallet efter höstterminen Med anledning av den nya gymnasiereformen redovisas betygsutfallet i andel godkända i alla ämnen fr o m vårterminen Höstterminen 2011 var 71 % godkända i alla ämnen i årskurs 9 (Lindboskolan 70 % och Tunboskolan 74 %). Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 februari

20 Barn- och utbildningsnämnden (27) Forts BUN 18 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera redovisningen som en anmälan, samt att betygsstatistik fördelat på ämnen, en analys gällande betygsresultaten samt en handlingsplan för att åtgärda betygsresultaten avseende årskurs 8, presenteras vid nämndens andra sammanträde i mars Exp: Områdeschefen för grundskolan Sirkka Nilsson Rektor Lindboskolan Pernilla Corizza Rektor Tunboskolan Ann-Charlotte Hellberg

21 Barn- och utbildningsnämnden (27) BUN 19 Villkor för arbetstagare i Hallstahammars kommun gällande deltagande i Lärarlyftet II Dnr 135/11 Regeringens satsning på fortbildning för lärare kallades Lärarlyftet. Barn- och bildningsnämnden beslutade den 25 februari bl a om deltagande i Lärarlyftet samt att fastställa villkor för arbetstagarnas deltagande i Lärarlyftet. Från år 2012 finns ny förordning och nya regler, nu kallat Lärarlyftet II. Med anledning av detta behöver villkoren för deltagande gällande kommunens arbetstagare ses över. Förvaltningen redogör i skrivelse den 14 februari 2012 för villkor gällande arbetstagarnas deltagande i Lärarlyftet II. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 februari MBL-förhandling enligt 11 har ägt rum den 23 februari Förhandlingarna avslutas i enighet. Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund har lämnat erinringar. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa villkoren för arbetstagare i Hallstahammars kommun gällande deltagande i Lärarlyftet II i enlighet med en till ärendet tillhörande bilaga. Exp: Personalavdelningen, Magdalena Uggla Skolchef Lena Millberg Områdeschef Sirkka Nilsson

22 Barn- och utbildningsnämnden (27) BUN 20 Villkor för barn- och utbildningsnämndens samverkansgrupper Dnr 29/11 Den 22 mars beslutade barn- och utbildningsnämnden att anta förslag till samverkansgrupper Avsikten med samverkansgrupperna är att stimulera och fördjupa dialogen mellan verksamhet och politik. Grupperna väljs på två år och i varje grupp utses en sammankallande. För varje grupp finns 3-4 tilldelade verksamheter. Den sammankallandes uppdrag är att förbereda besöken med val av verksamhet att besöka, agenda samt syfte och frågeställningar. För att hålla budget behövs nya villkor gällande antal besök. För uppdraget föreslås att ersättning utgår för max 1 besök per enhet och år enligt ordinarie sammanträdesersättning för förtroendeuppdrag, dock ej ersättning för förlorad arbetsinkomst. Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. Christina Aspenryd (S) yrkar att villkoren ändras så att samverkansgrupperna får ersättning för max 1 besök per enhet och år. Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Christina Aspenryds (S) yrkande att det för samverkansgrupperna utgår ersättning för max 1 besök per enhet och år enligt ordinarie sammanträdesersättning för förtroendeuppdrag, dock ej ersättning för förlorad arbetsinkomst. Exp: Löneenheten Ekonom Lena Andersson

23 Barn- och utbildningsnämnden (27) BUN 21 Val till uppdrag i NTA Produktion och Service ekonomisk förening Dnr 34/12 Barn och utbildningsnämnden besluta att förrätta följande val till uppdrag i NTA Produktion och Service ekonomisk förening: Val av ett ombud jämte en ersättare vid föreningsstämma för tiden fram till ordinarie föreningsstämma 2013: Ombud Richard Andersson (V) Ersättare Petra Schmidt (FP) Exp till: Samtliga valda NTA Prod. och Service ek fören, Kungl. Vetenskapsak., Box 50005, Stockholm Nämndkansliet Löneenheten

24 Barn- och utbildningsnämnden (27) BUN 22 Förslag om utökad läxläsning för elever som inte klarar målen Dnr 43/12 Anna Lundberg (FP), Petra Schmidt (FP), Rolf Norrman (M) och Håkan Johansson (KD) väcker vid sammanträdet ärende om utökad läxläsning för elever som inte klarar målen. Man vill att den frivilliga läxläsningen som redan finns ska utökas med möjlighet att läsa in ämnen och få ytterligare stöd under lov, så kallad lovskola. Ordföranden informerar om att ett sådant uppdrag redan lämnats till förvaltningen. Christina Aspenryd (S) yrkar att ärendet ska remiteras till förvaltningen för beredning. Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Christina Aspenryds (S) yrkande att Anna Lundbergs (FP) m fl fråga om utökad läxläsning för elever som inte klarar målen remitteras till förvaltningen för beredning. Exp: Områdeschef för grundskolan Sirkka Nilsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2013-02-26 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 16.15. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-01-21 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.00 15.25 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-10 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.00 16.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-04-24 1 (15) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 15.45. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-30 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 15.10. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-04-26 1 (9) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 15.10 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2015-01-20 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.00 15.35 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-01-26 1 () Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 16.15 Vissa personuppgifter kan vara radera p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-19 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.00 15.40 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-01 1 (10) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 16.35 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-25 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.00 15.45. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-27 1 (10) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00-15.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2011-10-25 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 16.25. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-03-29 1 (10) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 15.15 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2015-06-09 1 (10) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 16.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-06-14 1 (10) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.30-16.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-04-11 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.30 16.45 Beslutande Catarina Pettersson (S) ordf 59-60 Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) ej 62 Tony Frunk (S) Mariette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2011-11-22 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 16.32. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2014-08-25 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Catarina Pettersson, ordf (S) ej 115 Thure

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-22 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.00 15.00. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-27 1 (20) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.45. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-04 1 (15) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.00 16.15 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

Måltidspolicy. Fastställd av Socialnämnden , Barn- och utbildningsnämnden

Måltidspolicy. Fastställd av Socialnämnden , Barn- och utbildningsnämnden Måltidspolicy Fastställd av Socialnämnden 2012-02-23, Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 Inledning I kommunen tillagas och serveras ett stort antal måltider. Enheterna som hanterar livsmedel har

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-05-21 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.10 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande, ej 51-53 Niklas

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-24 1(8) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Utbildningsnämnden (10)

Utbildningsnämnden (10) Utbildningsnämnden 2013-06-12 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 12 juni kl. 9.00 13.30 med ajournering kl 11.22 11.53. Bodil Hansen

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 15 december 2015, kl

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 15 december 2015, kl Sammanträdesdatum s. 1 (13) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 15 december 2015, kl. 15.00 17.15 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg (M) Remco Andersson (L)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-08-27 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2013-05-28 1 (16) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 15.50. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-23 1(7) Plats och tid Lejonet, kommunhuset Öckerö, klockan 17.00 19.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2015-03-03 1 (15) Plats och tid Brukshotellet, Hallstahammar, klockan 14.00 16.10 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr (S), ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-10-25 1 (13) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00-15.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-28 1 (15) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 16.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 14 oktober 2014 1(11)

Barn- och utbildningsnämnden 14 oktober 2014 1(11) Barn- och utbildningsnämnden 14 oktober 2014 1(11) Plats och tid: Ferlinrummet kl 10.00-16.50 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Ann-Marie Rosö (s) Henric Forsberg (s) Patrik Fornander

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2014-09-24 1(1 7) Plats och tid Stadshuset 13:00-17:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Cajsa Branchetti Hallberg (S) Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(8) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje. kl. 14.00-15.20 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.40. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Ann-Sophie Nygren (S) Mikael Sporgelin (S) Roger Persson (S) Lina Erixon

Läs mer

Birgitta Evensson, Kommunchef, T.o.m 17:30 Robin Karlsson (L), ej tjänstgörande ersättare, Fr.o.m 16:35

Birgitta Evensson, Kommunchef, T.o.m 17:30 Robin Karlsson (L), ej tjänstgörande ersättare, Fr.o.m 16:35 1 (10) Plats och tid Silen, 16.00 17.55 Beslutande Övriga närvarande Therése Gustafsson, Ordförande (L) Daniel Markstedt, V Ordförande (S) Bo Eriksson (L) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson (S) Lena

Läs mer

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Frökindsrummet, Stadshuset kl 08.00 Beslutande Allan Bjärkhed (KD), ordförande Johanna Svensson (S), 1:e vice ordförande Caroline Lundberg (M), 2:e vice ordförande

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 2012-09-12

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 2012-09-12 Tid och plats Onsdagen den 12 september. 2012, kl 17.00 20.00 i Dialogen Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Lena Gerby (M), ordförande Hanna Svensson (S)

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING 63Aktuell betygsstatistik... 77 64 Ekonomisk månadsrapport... 78 65 Aktuell barnomsorgskö... 79 66 Budget 2012... 80 67 Organisation av lokala styrelser inom barn- och utbildningsnämnden...

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Finaborummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13:30-16.50 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal C Bengt Axbrink S Urban Jernberg S AnnSofi

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-11-14 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.25 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen Beslutande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Alléskolan, kl.13.30-16.30 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Rexhell, S Astrid-Marie Jonsson,

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-02-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00 12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Torbjörn Norén (S), ers f Linda Strand (S) Hans Andersen (S), ers f Laila Andrén

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-16 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, 17.00 18.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M) Ingela Wastegård (M) Ammi Henriksson (KA) Kenneth

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Silbodalskolan, kl 15.00-19.00 Beslutande Bo Malm (c) ordförande Marita Arvidsson (c) Lotta Hammarström (m) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Barn- och ungdomsnämnden 2017-04-19 1(9) Plats och tid Nymansgatan 23, 19 april 2017 kl 09:00 Beslutande Ledamöter Tove Bergman (MP), Ordförande Krissi Johansson (S), Vice ordförande Christofer Lundholm

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-23 1 (13) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.30-16.40 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-01-17 1 (10) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 17 januari 2013, kl. 08.30-11.00 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef Catarina

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Anne-Louise King (M) Stefan Bengtsson Svärd (M) Jenny Adolphson (C) Siv Anedda (FP) Birgitta Nordström-Kallings (KD)

ANSLAGSBEVIS. Anne-Louise King (M) Stefan Bengtsson Svärd (M) Jenny Adolphson (C) Siv Anedda (FP) Birgitta Nordström-Kallings (KD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Karlbergsskolan, Köping, kl 14.00 16.00 ande Roger Eklund (S), ordf. Viveca Sandberg (S) Gina Lisegran (S) Gordana Jovanovic (S) ersättare Lena Vilhelmsson (S)

Läs mer

Grästorps barn- och ungdomsnämnd

Grästorps barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden 2007-02-16 1 (12) Plats och tid Centralskolan, kl 13.00 15.15 Beslutande Britt-Marie Hermansson (m), ordförande Jens Persson (s) Susann Paulsson (m) Bengt Svensson (c) Maria Toll

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (14) Paragrafer 139-149 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, 19.00-22.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Tommy Cedervall (FP), ordförande

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM Utbildningsnämnden sammanträde 66. Ekonomisk uppföljning efter oktober år 2010 67. Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret

Läs mer

Lars-Eric Nilsson Lars Antonsson. Ingrid Noord-Silversten. Lars-Eric Nilsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Lars-Eric Nilsson Lars Antonsson. Ingrid Noord-Silversten. Lars-Eric Nilsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-11-19 Plats och tid Högskolecentrum, hörsalen kl. 13.15-14.55 Beslutande Övriga deltagare Ingrid Noord-Silversten (S) Kerstin Rosenkvist (S) Sune Gustavsson (OPA) Christina

Läs mer

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD)

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 17 april 2013, klockan 16.00-17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Maija-Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-23 1 Innehållsförteckning Ärende 63 Val av representant till skyddskommittén... 3 64 Val av ersättare till presidiet... 4 65 Aktuell betygsstatistik... 5 66 Information om öppna förskolan/familjecentralen...

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15

Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15 Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15 Beslutande: Anders Nilsson (v) Ann-Marie Rosö (s) ersätter Åsa Hååkman Felth (s) Birgitta Bruun (m) Olle

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 10 maj 2011 1(9) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.35-15.20

Barn- och utbildningsnämnden 10 maj 2011 1(9) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.35-15.20 Barn- och utbildningsnämnden 10 maj 2011 1(9) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.35-15.20 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Åsa Hååkman-Felth (s) Ers. Olle Engtröm (s) Ann-Marie Rosö (s)

Läs mer

Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2:e vice ordförande

Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2:e vice ordförande 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret kl. 14.00-14.30 Beslutande Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande Åke Svensson, skolchef Ann-Christine Sandell,

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Plats och tid Finaborummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16:10, rast klockan 14:30-15:00 Beslutande S Gunnar Nilsson, ordförande S Sonia Danella Smith tjänstgör för Urban

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(10) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-19 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, fredagen den 19 oktober 2012, kl 10.00 11.00. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Görgen Åberg

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (7) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl

Barn- och utbildningsnämnden (7) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl Barn- och utbildningsnämnden 2017-08-15 1(7) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 11.20 Beslutande: Ersättare: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 (14)

Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 (14) Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 (14) Tid och plats: Dejeskolan kl 15.00-16.45 Avser : 11-22 ande: Benny Pedersén (S), ordförande Inger Stenström (S) Myrna Labusan-Jönsson (S) Anita Hagelin (S) Hamid

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-03-27 1 Plats och tid Beslutande Skolkansliet, Malung Kl. 08.00-10.00 Sofia Söderström (S), ordförande Ann-Christine Tangen (M) Thomas Fehrm (V) Övriga

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämnden 2010-11-18 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, 17.00 18.30 Beslutande Inga-Lill Hast (M) Ingela Wastegård (M) Gunnemar Olsson (FP)) Kenneth Hermansson (C) Mona Olausson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden Lars Fornarve Håkan Gustafsson. Marianne Appelqvist BEVIS.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden Lars Fornarve Håkan Gustafsson. Marianne Appelqvist BEVIS. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-11.45. Beslutande Britta Bergström (s) Leif Thor (m) Susann Josefsson (s) Bror Sterner (s) Khalil Abadrabeh (s) Dag Bergentoft

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl

Barn- och utbildningsnämnden (10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-16 1(10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 10.40 Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande, 51 56 Henric Forsberg (S) ersättare för Patrik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden 1(12) Tid och plats 2016-06-02 - Skånes Fagerhultrummet i Kommunhuset kl. 13.30-17.00. Beslutande Theresa Lindahl (M) - ordförande Leif Svensson (S) - andre vice ordförande Anders Kristensson (M) - ledamot,

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Barn- och utbildningsnämnden, Gröna rummet 14:00-16:05 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2012-02-15 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-16:00 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 16.25

Kommunkontoret kl 14.00 16.25 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Marianne

Läs mer

Per Landén Kerstin Jinghede. Anders Cargerman. Per Landén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Per Landén Kerstin Jinghede. Anders Cargerman. Per Landén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-06-01 Plats och tid Högskolecentrum hörsalen 13.15-15.50 Beslutande Övriga deltagare Anders Cargerman (L) ordförande Håkan Tomasson (M) 1:e vice ordförande Tommy Karlsson

Läs mer

Barn och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Datum Tid 08:15 11:00 Plats Kommunkontoret, sammanträdesrum Stollen Närvarande Se sidan 2 Petra Ramstad Justeringens plats och tid 2012 09 17 Justerade paragrafer 62 71 Sekreterare

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-05-23 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C), tjänstgörande ersättare Bo Blideman (MP) Sören Forslund (M) Nils Matsson (M)

Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C), tjänstgörande ersättare Bo Blideman (MP) Sören Forslund (M) Nils Matsson (M) 1(11) Plats och tid ande Sammanträdesrum Roslags-Länna, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.20 Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C), tjänstgörande ersättare

Läs mer

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-09-28 85 Meddelanden 86 Anmälan om delegationsbeslut 87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 88 Delårsrapport 2010:2 per 31 augusti och

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2016-04-27 1 () Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, klockan 9.00 10.15 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Peter Ristikartano (MP) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-17 58 Innehållsförteckning Ärende 46 Förstelärare i Habo kommun... 60 47 Besök från Kulturskolan... 61 48 Ekonomisk månadsrapport... 62 49 Budget 2015 - ramtilldelning... 63 50 Ung Företagsamhet

Läs mer