Anpassning Matchning Kvalitetsförbättring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anpassning Matchning Kvalitetsförbättring"

Transkript

1 Rapport 2011:05 Anpassning Matchning Kvalitetsförbättring Prognoser för gymnasieskolan i Örebro län Anders Niklasson

2 Anpassning-Matchning-Kvalitetsförbättring Prognoser för gymnasieskolan i Örebro län Anders Niklasson Rapport 2011:05 Dnr:

3 Förord Skolan är grunden för regionens framtida kompetensförsörjning och gymnasieskolan har en särskild nyckelroll eftersom eleverna här gör strategiska val som ofta blir avgörande för yrkeslivet. Gymnasieskolan i Örebro län står inför stora utmaningar de närmsta åren, dels för att elevunderlaget kommer att minska kraftigt, dels på grund av en hårdare konkurrens om eleverna i takt med att allt fler fristående gymnasieskolor etableras. Denna förstudie har genomförts av Anders Niklasson, analytiker vid Regionförbundet Örebro. Frågor om förstudien kan ställas direkt till författaren; Anders Niklasson Magnus Persson Regiondirektör

4 Innehållsförteckning Sammanfattning 5 Inledning 6 Prognos elevunderlag Söktrender i Örebro län 10 Söktrender fördelning av elever på kommun nivå 12 Örebro kommun 12 Kumla kommun 13 Lekebergs kommun 14 Sydnärkes utbildningsförbund 15 Lindesbergs kommun 16 Hällefors kommun 17 Ljusnarsbergs kommun 18 Nora kommun 19 Karlskoga och Degerfors kommuner 20 Etablering av fristående gymnasieskolor i Örebro län 21 Marknaden för fristående gymnasieskola Lokalt och regionalt rekryteringsbehov

5 Sammanfattning Elevunderlaget för gymnasieskolan i Örebro län kommer att minska kraftigt från innevarande läsår 2010/11 (strax under elever) fram till läsåret 2015/16 då elevunderlaget stabiliserar sig kring knappt 9000 elever fram till Mot dessa siffror som bakgrund kan konstateras att elevunderlaget i Örebro län kommer att minska fram till 2015/16 med cirka 25 procent. Var fjärde elev försvinner. Det är alltså en dramatisk minskning av elever som kommer att ske under en kort period. Snabbheten i förloppet och den förändrande marknadssituationen med ett ökande andel fristående gymnasieskolor kommer att ställa både den kommunala och fristående gymnasieskolan inför stora utmaningar. Den fristående gymnasieskolan har de senaste åren växt genom både nyetablering och genom att befintliga skolor tar andelar från den kommunala skolan. Expansionen av den fristående gymnasieskolan i Örebro län har till stor del sammanfallit med att de stora barnkullarna som föddes i början av 1990-talet gjort inträde i gymnasieskolan. Expansionen har följaktligen skett under gynnsamma förhållanden med en växande marknad. En konsekvens av de drastiskt minskande elevkullarna är sannolikt att etableringen av nya fristående gymnasieskolor avtar, trots detta finns det mycket som talar för att andelen elever inom den fristående gymnasieskolan fortsätter öka i Örebro län. Detta antagande är främst baserat på att trenden i stora och medelstora kommuner är att den kommunala skolan tappar mark mot den fristående, samtidigt som Örebro kommun alltjämt är relativt oexploaterat jämfört med kommuner i samma storleksklass. I exempelvis Norrköping, Linköping och Västerås ligger andelen elever vid de fristående gymnasieskolorna över 30 procent att jämföras med Örebro kommuns 19 procent. Samtliga kommuner i Örebro län kommer att minska sitt elevunderlag men minskningarna kommer att variera stort mellan kommunerna. De största minskningarna prognostiseras ske i Ljusnarsberg (40 procent) respektive Hällefors (47 procent). Elevunderlaget kommer alltså i det närmaste att halveras i det bägge kommunerna fram till Stora minskningar väntar också i Lindesberg, Nora, Laxå, Hallsberg och Degerfors. Minskningen av elevunderlaget här kommer att hamna i intervallet procent fram till och med Kumla och Lekeberg förväntas få den procentuellt sett lägsta minskningen under perioden. I Lekeberg beräknas minskningen endast bli 10 procent och i Kumla 14 procent. I Örebro, Askersund och Karlskoga kommer minskningen av elevunderlaget ligga i intervallet procent. Vid sidan av trenden att allt fler elever söker sig till den fristående gymnasieskolan kan konstateras att andelen elever som söker sig till yrkesförberedande utbildningar vid kommunala skolor minskar i Örebro län. Minskningen är dock något mindre än i riket. 5

6 Inledning Gymnasieskolan kommer under det kommande decennium att i hög grad verka i ett nytt sammanhang. Minskande elevunderlag, en ny läroplan samt krav på kvalitetsförbättringar innebär att gymnasieskolan kommer behöva anpassas efter nya förutsättningar. Den kommunala gymnasieskolan är också genom etableringen av fristående gymnasieskolor, tydligt konkurrensutsatt. Det ökade antalet utbildningsaktörer väcker ett delvis nytt perspektiv genom att kommunerna ur ett medborgarperspektiv inte längre enbart har ett utbildningsansvar utan också skall tillse att eleverna med rimliga förutsättningar kan välja i det samlade utbudet av gymnasieprogram och utbildningsaktörer. Det huvudsakliga syftet med denna förstudie är att ge en tydlig bild av elevutveckling, förändringar bland aktörer inom gymnasieskolans utbildningsområde samt söktrender inom regionen för att skapa en kunskapsbas för långsiktig planering och strategiska beslut. Ett underliggande syfte är också att förstudien skall tjäna som ett underlag för att kartlägga behovet av regional samverkan och samverkansformer. I förstudien presenteras prognoser för elevunderlaget för gymnasieskolan på kommunal och regional nivå för tidsperioden Metod och källor Prognoser och antaganden i förstudien bygger helt och hållet på studier och analys av olika statistiska källor. Prognosen över det framtida elevunderlaget bygger på uppgifter om antalet folkbokförda elever i respektive ålderklass i kommunerna. Bortfall på grund av att inte alla i en åldersklass går vidare till gymnasiala studier är inte inkluderat i prognosen. Som brukligt avtar prognosens träffsäkerhet över tid. Antagandena avseende den fristående gymnasieskolans utveckling är huvudsakligen baserade utifrån rådande fördelningstrender nationellt och regionalt. Källorna utgörs av statistik från SCB/rAps, Skolverket, Skolinspektionen samt Sydnärkes utbildningsförbund. 6

7 Prognos elevunderlag Kraftig minskning av elevunderlaget i Örebro län fram till 2015/2016 Elevunderlaget för gymnasieskolan i Örebro län kommer att minska under perioden Elevminskningen i gymnasieskolan i Örebro län påbörjades under läsåret 2009/2010 och kommer att vara kraftig fram till läsåret 2015/2016 då en stabilisering av elevunderlaget sker. Antalet elever i gymnasieskolan har de sista läsåren legat strax över i Örebro län, och uppgår till under läsåret 2010/2011. Mot dessa siffror som bakgrund kan konstateras att elevunderlaget i Örebro län räknat från innevarande läsår (2010/2011) kommer att minska fram till 2015/2016 med cirka 25 procent. Det bör understrykas i sammanhanget att utvecklingen av elevunderlaget i stort sett följer utvecklingen för riket. Det är alltså en dramatisk minskning av elever som kommer att ske under en kort period. Snabbheten i förloppet och den förändrande marknadssituationen med ett ökande andel fristående gymnasieskolor kommer att ställa både den kommunala och fristående gymnasieskolan inför stora utmaningar. Huvudorsaken till den kraftiga minskningen av elevunderlaget under de närmsta åren är att de stora barnkullarna som föddes under talets början kommer att lämna gymnasieskolan. Bortom 2020 kommer elevunderlaget åter börja öka. Invandring kommer till viss del att kompensera för det minskande elevunderlaget, framför allt i Örebro kommun. Invandring är också den parameter som utgör det främsta osäkerhetsvariablen i prognosen. Flyttningar inom länet och mellan länet och övriga Sverige utgör också en osäkerhetsfaktor, men är av begränsad karaktär då barnfamiljer är relativt trögrörliga. Bortfall på grund av att inte alla i en åldersklass går vidare till gymnasiala studier är också en osäkerhetsfaktor. Prognos elevunderlag för gymnasieskolan i Örebro län Läsår 2012/2013 Läsår 2013/2014 Läsår 2014/2015 Läsår 2015/2016 Läsår 2016/2017 Läsår 2017/2018 Läsår 2018/2019 Läsår 2019/2020 7

8 Mycket stor minskning i Hällefors och Ljusnarsberg Med utgångspunkt från innevarande läsår 2010/2011 kommer elevunderlaget i samtliga kommuner i Örebro län att minska fram till De största minskningarna prognostiseras ske i Ljusnarsberg (40 procent) respektive Hällefors (47 procent). Elevunderlaget kommer alltså i det närmaste att halveras i det bägge kommunerna fram till I Ljusnarsberg sker en relativt balanserad nedtrappning av elevunderlaget under perioden, medan minskningen i Hällefors tillfälligt stannar av under läsåren 2015/2016 och 2016/2017 för att därefter åter ta fart. Prognos minskning i (%) av elevunderlag för gymnasieskolan i Örebro län per kommun från 2010/11 till 2019/20 8 Liten minskning i Kumla och Lekeberg Kumla och Lekeberg förväntas få den procentuellt sett lägsta minskningen under perioden. I Lekeberg beräknas minskningen endast bli 10 procent och i Kumla 14 procent. För båda kommunerna utgör läsåret 2015/2016 en brytpunkt. Fram till dess minskar elevunderlaget för att därefter stiga. Det bör också noteras att Kumla och i viss mån Lekeberg har ett positivt flyttnetto för barnfamiljer, vilket gör att elevunderlaget har potential att ligga något högre än vad som anges i prognosen. Medelstor minskning i Örebro, Askersund och Karlskoga I Örebro, Askersund och Karlskoga kommer minskningen av elevunderlaget ligga i intervallet procent. I Örebro väntas minskningen bli 23 procent fram till och med Mot bakgrund av att en majoritet av den

9 invandringen som sker till Örebro län kommer Örebro kommun tillgodo är det mycket sannolikt att prognosen kan komma att överträffas. Fram till 2015/2016 minskar elevunderlaget i Örebro kommun för att därefter åter öka. Askersund och Karlskoga kommer att ha en kontinuerlig och relativt jämtfördelad minskning under hela perioden fram till Stor minskning i Lindesberg, Nora, Laxå, Hallsberg och Degerfors I Lindesberg, Nora, Laxå, Hallsberg och Degerfors kommer elevunderlaget minska fram till och med 2020 att hamna i intervallet procent. Lindesberg (37 procent) väntas ha en kontinuerlig minskning under hela perioden medan Laxå, Degerfors och Hallsberg kommer ha en oavbruten minskning fram till 2017/2018 för att därefter öka något. I Nora kommer minskningen att ske under hela perioden fram till 2020 med undantaget för läsåret 2018/2019. Prognos - elevunderlag för gymnasieskolan i Örebro län fördelat efter kommun Kommun Läsår 2010/2011 Läsår 2012/2013 Läsår 2013/2014 Läsår 2014/2015 Läsår 2015/2016 Läsår 2016/2017 Läsår 2017/2018 Läsår 2018/2019 Läsår 2019/2020 Lekeberg Laxå Hallsberg Degerfors Hällefors Ljusnarsberg Örebro Kumla Askersund Karlskoga Nora Lindesberg Totalt Källa: SCB/rAps 9

10 Söktrender i Örebro län Jämn tillströmning av elever till de studieförberedande utbildningarna På de studieförberedande utbildningarna vid kommunal gymnasieskola 1 har Örebro län en något lägre andel elever än riket i sin helhet. Läsåret 2010/11 går 23,3 procent av eleverna i Örebro län vid de studieförberedande utbildningarna vid kommunal gymnasieskola. Motsvarande siffra för riket är 25,8 procent. Tillströmningen av elever till dessa utbildningar har varit jämn i Örebro län de senaste åren. Färre söker till de yrkesförberedande utbildningarna Andelen elever som söker sig till de yrkesförberedande utbildningarna (övriga nationella program). 2 minskar i Örebro län. Minskningen i Örebro län har dock varit något mindre än i riket i sin helhet. Minskningen i Örebro län över de tre senaste åren uppgår till 3,5 procent, medan minskningen i riket uppgår till 3,8 procent. Det går inte att på länsnivå se någon helt enhetlig trend över vilka yrkesförberedande utbildningar som minskar/ökar: variationen är stor mellan skolor och kommuner. Det står emellertid klart att Barn- och fritidsprogrammet samt Fordonsutbildning haft en markant minskande trend i länet. Stor andel elever inom specialutformade program Örebro läns mest utmärkande kännetecken är den mycket stora andelen elever i specialutformade program 3. De senaste åren har Örebro läns andel varit i det närmaste dubbelt så stor som för riket i sin helhet. Efter toppnoteringen med 21,2 procent läsåret 2008/09 har emellertid andelen elever minskat något. På nationell nivå har antalet elever inom specialutformade program varit konstant de tre senaste åren. Örebro län har vidare även en något större andel elever inom individuella program. 4 Under den senaste treårsperioden har denna andel växt en aning. Stor ökning av elever vid fristående gymnasieskolor Antalet elever har ökat närmast explosionsartat vid de fristående gymnasieskolorna 5 de senaste tre åren inom Örebro län. I absoluta tal har ökning varit mer än 300 elever per läsår. Sett i ljuset av att det totala elevantalet minskat under motsvarande period gör att 1 Till studieförberedande utbildningar räknas naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet, och International Baccalaureate (IB) vid kommunal eller landstingskommunal huvudman 2 Till yrkesförberedande utbildningar räknas barn- och fritidsprogrammet, byggprogrammet, elprogrammet, energiprogrammet, estetiska programmet, fordonsprogrammet, handels- och administrationsprogrammet, hotell- och restaurangprogrammet, hantverksprogrammet, industriprogrammet, livsmedelsprogrammet, medieprogrammet, naturbruksprogrammet och omvårdnadsprogrammet vid kommunal eller landstingskommunal huvudman 3 Specialutformade program vid kommunal eller landstingskommunal huvudman 4 Individuella program vid kommunal eller landstingskommunal huvudman 5 Alla utbildningar vid fristående gymnasieskolor, inklusive elever vid riksinternatskolor samt internationella skolor 10

11 ökningen relativt varit ännu större. Det bör dock uppmärksammas att ökning skett utifrån en låg nivå. Läsåret 2008/09 hade Örebro län knappt hälften så många elever i fristående skolor jämfört med riket. Inomregionalt är utvecklingen obalanserad. Fem kommuner; Nora, Laxå, Ljusnarsberg, Lekeberg och Örebro har haft en mycket snabb ökning av antalet elever inom fristående gymnasieskola de tre senaste åren, medan övriga kommuner haft en mindre ökning eller ingen ökning alls. I Hallsbergs kommun har till och med antalet elever inom fristående gymnasieskola minskat över de tre senaste åren. Elever folkbokförda i Örebro län och Sverige fördelat efter typ av utbildning 2008/09 tom 2010/11 Läsår Antal Andel elever (%) på övriga special- indivi- utb. vid elever NV, SP och nationella utformade duella fristående folkbok- TE-program program program program gymnasieförda i samt IB skolor länet Läsår 2010/ ,3 (25,8) 30,0 (31,5) 18,0 (10,7) 12,1 (8,1) 16,6 (23,8) Läsår 2009/ ,5 (26,0) 32,1 (33,6) 18,9 (10,8) 11,7 (8,0) 13,7 (21,7) Läsår 2008/ ,7 (26,6) 33,5 (35,3) 21,2 (10,6) 10,8 (8,0) 10,9 (19,5) *Sverige ( ) 11

12 Söktrender - fördelning av elever på kommun nivå Örebro kommun Örebro kommun har länets största andel studenter inom de teoretiska programmen inom kommunala skolan. Bland de yrkesinriktade utbildningarna (övriga nationella program) har kommunen en klart mindre andel än länet. Trenden är också att söktrycket minskat de senaste åren till de yrkesförberedande utbildningarna. Den största tillbakagången de senaste åren står emellertid de specialutformade programmen för. Från att läsåret 2008/09 ha uppgått till 29 procent är andelen nu nere i 23,5 procent. Andelen elever vid fristående gymnasieskolor har ökat avsevärt de tre sista åren i Örebro kommun och är nu uppe i 18,9 procent. Det finns också anledning att tro att denna andel kommer att öka i framtiden. I flera närliggande städer i samma storleksklass som Örebro, exempelvis Norrköping; Linköping och Västerås ligger andelen elever vid de fristående gymnasieskolorna över 30 procent. Örebro kommun har den klart största andelen elever (96,7 procent) som är folkbokförda i kommunen och som går i en gymnasieskola i den egna kommunen. Denna andel har också svagt ökat de senaste åren. Elever folkbokförda i Örebro kommun fördelat efter typ av utbildning samt antal sökande och ej intagna 2008/09 tom 2010/11 Andel elever (%) på Antal Andel sökande NV, SP och övriga special- indivi- utb. vid sökande (%) som ej TE-program nationella utformade duella fristående folkbok- blivit intagna samt IB program program program gymnasie- förda i folkbokförda skolor kommunen i kommunen Läsår 2010/11 26,6 17,8 23,5 13,2 18,9 IU IU Läsår 2009/10 27,5 19,3 24,3 13,9 14, ,4 Läsår 2008/09 27,1 20,0 29,0 12,9 11, ,0 Antal och andel elever folkbokförda i Örebro kommmun i kommunens skolor, i annan kommuns skolor, i landstingskommunala skolor och i fristående skolor 2008/09 tom 2010/11 Läsår Antal elever Andel (%) av elever folkbokförda i kommunen som gick i Andel (%) av elever folkbokförda i kommunen som gick i gymn.sk folkbok- egna annan landstings- fri- belägna inom den belägna i förda i kommunens kommuns kommunal stående egna kommunen annan kommun kommunen gymn.sk gymn.sk gymn.sk gymn.sk Läsår 2010/11 Läsår 2009/10 Läsår 2008/ ,0 82,5 86,5 2,9 2,5 2,4 0,1 0,1 0,1 18,9 14,9 11,1 96,7 96,8 96,2 3,3 3,2 3,8 12

13 Kumla kommun Kumla har en stor andel elever på yrkesförberedande utbildningar (övriga nationella program). Trenden är emellertid att andelen elever som väljer yrkesförberedande utbildningar är i minskande. Från läsåret 2008/09 till och med innevarande läsår 2010/11 har andelen elever sjunkit med nästan 8 procent. Handels- och administrationsprogrammet, samt Hotell- och restaurangprogrammet är de program som tappat flest elever. Individuella program har fördubblat sin andel elever i Kumla under den senaste treårsperioden och ligger nu i linje med genomsnittet för länet. Även studieförberedande program i Kumla har en ökande trend, dock inte så påtaglig som individuella programmet. Antalet elever inom fristående gymnasieskola har ökat markant de senaste åren i Örebro län, dock inte i Kumla. I Kumla har andelen varit konstant. Kumla har mot bakgrund av kommunens storlek ( inv.) en liten del av kommunens folkbokförda elever i kommunens egna skola. Ett centralt läge i länet i kombination med goda kommunikationer gör att eleverna har tillgång till andra kommunernas skolor inom rimlig pendlingstid. De senaste åren har dock allt fler elever valt att gå i gymnasieskola i Kumla. Innevarande läsår går 18 procent av de folkbokförda eleverna i gymnasieskola i den egna kommunen. Elever folkbokförda i Kumla kommun fördelat efter typ av utbildning samt antal sökande och ej intagna 2008/09 tom 2010/11 Andel elever (%) på NV, SP och TE-program övriga nationella specialutformade individuella utb. vid fristående Antal sökande folkbok- Andel sökande (%) som ej blivit intagna samt IB program program program gymnasieskolor förda i kommunen folkbokförda i kommunen Läsår 2010/11 23,4 41,0 12,9 10,3 12,4 IU IU Läsår 2009/10 21,3 45,9 12,7 8,0 12, ,0 Läsår 2008/09 21,3 48,8 12,4 5,3 12, ,8 Antal och andel elever folkbokförda i Kumla kommmun i kommunens skolor, i annan kommuns skolor, i landstingskommunala skolor och i fristående skolor 2008/09 tom 2010/11 Läsår Antal Andel (%) av elever folkbokförda Andel (%) av elever folkbokförda i elever i kommunen som gick i kommunen som gick i gymn.sk folkbok- egna annan landstings- fri- belägna inom den belägna i förda i kommunens kommuns kommunal stående egna kommunen annan kommun kommunen gymn.sk gymn.sk gymn.sk gymn.sk Läsår 2010/ ,0 69,5 0,1 12,4 18,0 82,0 Läsår 2009/ ,3 70,5 0,1 12,1 17,3 82,7 Läsår 2008/ ,7 73,8 0,2 12,3 13,7 86,3 13

14 Lekebergs kommun Lekeberg är tillsammans med Nora och Ljusnarsberg de kommuner där andelen elever ökat kraftigast vid fristående gymnasieskola. Idag går mer än var femte elev från Lekeberg i en fristående skola. Utvecklingen av antalet elever inom fristående gymnasieskola har varit explosiv och har i det närmaste fördubblats över den senaste treårsperioden. Lekeberg har en relativt stor andel elever inom specialutformade program. Sedan 2008/09 minskar dock andelen elever inom specialutformade program. En trend för Lekeberg är också att eleverna allt mindre attraheras av de yrkesförberedande utbildningarna. Karakteristiskt för Lekeberg är även att kommunen har en mycket liten del av sina elever på de studieförberedande utbildningarna inom den kommunala skolan. Andelen elever som är folkbokförda i kommunen och som även går i gymnasieskola i Lekeberg är mycket liten. Innevarande läsår uppgår andelen till 2,5 procent. Elever folkbokförda i Lekebergs kommun fördelat efter typ av utbildning samt antal sökande och ej intagna 2008/09 tom 2010/11 Andel elever (%) på Antal Andel sökande NV, SP och övriga special- indivi- utb. vid sökande (%) som ej TE-program nationella utformade duella fristående folkbok- blivit intagna samt IB program program program gymnasie- förda i folkbokförda skolor kommunen i kommunen Läsår 2010/11 14,4 28,9 29,6 6,7 20,4 IU IU Läsår 2009/10 12,8 32,3 30,0 7,7 17, ,6 Läsår 2008/09 13,7 34,9 32,4 7,6 11, ,7 Antal och andel elever folkbokförda i Lekebergs kommmun i kommunens skolor, i annan skolor, i landstingskommunala skolor och i fristående skolor 2008/09 tom 2010/11 Läsår Antal Andel (%) av elever folkbokförda Andel (%) av elever folkbokförda i elever i kommunen som gick i kommunen som gick i gymn.sk folkbok- egna annan landstings- fri- belägna inom den belägna i förda i kommunens kommuns kommunal stående egna kommunen annan kommun kommunen gymn.sk gymn.sk gymn.sk gymn.sk Läsår 2010/ ,5 76,8 0,4 20,4 2,5 97,5 Läsår 2009/ ,2 78,3 0,3 17,3 4,2 95,8 Läsår 2008/ ,4 83,8 0,3 11,4 4,4 95,6 kommuns 14

15 Sydnärkes utbildningsförbund (Askersund, Laxå och Hallsberg) Två trender som accentuerats de senaste åren är att intresset för de yrkesförberedande utbildningarna minskar samtidigt som fler söker sig till utbildningar vid fristående gymnasieskolor. Minskningen vid de yrkesförberedande utbildningarna har varit större än för länet i sin helhet. Minskningen inom Sydnärkes utbildningsförbund över den senaste treårsperioden uppgår till 5,8 procent att jämföra med 3,5 procent för länet. De yrkesförberedande utbildningar som tappat flest elever inom Sydnärkes utbildningsförbund är Barn- och fritidsprogrammet samt Fordonsutbildningen. Mellan läsåret 2008/09 och läsåret 2010/11 har andelen elever vid fristående gymnasieskola ökat med två procent vilket är betydligt mindre än för länet i sin helhet. Utvecklingen skiljer sig dock markant mellan kommunerna inom Sydnärkes utbildningsförbund. I Laxå kommun har andelen elever vid fristående gymnasiekola i det närmaste fördubblats över de tre senaste åren, medan Askersund endast erfarit en mindre ökning. I Hallsbergs kommun har andelen elever vid fristående gymnasieskola minskat under motsvarande tidsperiod. Det är dock för tidigt att fastslå om det handlar om en tillfällig nedgång eller en hållbar trend i Hallsberg. Utvecklingen i Sydnärkes utbildningsförbund karakteriseras också av en ökande andel elever vid de individuella programmen. Från läsåret 2008/09 till innevarande läsår 2010/11 har andelen elever vid de individuella programmen ökat med 4 procent. Elever folkbokförda inom Sydnärkes utbildningsförbunds kommuner fördelat efter typ av utbildning samt antal sökande och ej intagna 2008/09 tom 2010/11 Andel elever (%) på Antal Andel sökande NV, SP och övriga special- indivi- utb. vid sökande (%) som ej TE-program nationella utformade duella fristående folkbok- blivit intagna samt IB program program program gymnasie- förda i folkbokförda skolor kommunen i kommunen Läsår 2010/11 19,8 45,1 10,7 13,0 11,3 IU IU Läsår 2009/10 19,0 48,0 11,4 10,3 11, ,4 Läsår 2008/09 20,7 50,9 10,1 9,0 9, ,8 Antal och andel elever folkbokförda i Sydnärkes utbildningsförbunds kommuner i Sydnärkes utbildningsförbunds skolor, i annan kommuns skolor, i landstingskommunala skolor och i fristående skolor 2008/09 tom 2010/11 Läsår Antal Andel (%) av elever folkbokförda Andel (%) av elever folkbokförda i elever i kommunerna som gick i kommunerna som gick i gymn.sk folkbok- kommunens annan landstings- fri- belägna inom den belägna i förda i egna kommuns kommunal stående egna kommunen annan kommun kommunerna gymn.sk gymn.sk gymn.sk gymn.sk Läsår 2010/ ,0 28,3 0,4 11,3 60,0 40,0 Läsår 2009/ ,0 28,3 0,5 11,2 60,0 40,0 Läsår 2008/ ,0 29,0 0,3 9,3 61,0 38,6 /Sydnärkes utbildningsförbund 15

16 Lindesbergs kommun Lindesberg följer trenden med ett minskande söktryck mot de yrkesförberedande utbildningarna. Minskningen i Lindesberg är dock avsevärt mindre än i länet och i riket i sin helhet. De yrkesförberedande utbildningar som tappat flest elever är Barn- och fritidsprogrammet, Fordonsutbildningen samt Omvårdnadsprogrammet. Som i flertalet av de övriga kommunerna i länet ökar även andelen elever vid de fristående gymnasieskolorna. De senaste åren har andelen elever inom fristående gymnasieskola årligen ökat med 2-3 procent. Efter Örebro kommun och Karlskoga kommun är Lindesberg den kommun som har flest antal av de folkbokförda gymnasieeleverna i skola i den egna kommunen. Lindesberg har dock över de tre senaste åren tappat nästan 10 procent av eleverna till andra kommuner. En fortsatt ökning av kommunens folkbokförda elever i andra kommunernas skolor i kombination med ett i snabb takt minskande elevunderlag kommer att ställa stora krav på anpassning för gymnasieskolan i Lindesberg. Elever folkbokförda i Lindesbergs kommun fördelat efter typ av utbildning samt antal sökande och ej intagna 2008/09 tom 2010/11 Andel elever (%) på Antal Andel sökande NV, SP och övriga special- indivi- utb. vid sökande (%) som ej TE-program nationella utformade duella fristående folkbok- blivit intagna samt IB program program program gymnasie- förda i folkbokförda skolor kommunen i kommunen Läsår 2010/11 19,7 46,0 10,6 11,1 12,6 IU IU Läsår 2009/10 19,6 47,5 12,5 10,3 10, ,7 Läsår 2008/09 21,0 48,3 12,6 10,8 7, ,2 Antal och andel elever folkbokförda i Lindesbergs kommun i kommunens skolor, i annan kommuns skolor, i landstingskommunala skolor och i fristående skolor 2008/ 09 tom 2010 / 11 Läsår Antal Andel (%) av elever folkbokförda Andel (%) av elever folkbokförda i elever i kommunen som gick i kommunen som gick i gymn.sk folkbok- egna annan landstings- fri- belägna inom den belägna i förda i kommunens kommuns kommunal stående kommunen gymn.sk gymn.sk gymn.sk gymn.sk egna kommunen annan kommun Läsår 2010 / ,9 18,3 0,2 12,6 68,9 31,1 Läsår 2009 / ,7 18,1 0,1 10,1 71,7 28,3 Läsår 2008 / 09 Källa : Skolverket ,4 15,3 0,0 7,4 77,4 22,6 16

17 Hällefors kommun Hällefors går emot trenden med ett minskande andel elever vid de yrkesförberedande programmen. Ökningen i Hällefors är dock inte så stor att det att det går att tala om någon markant trend. Hotell- och restaurang, samt Industriprogrammet är de populäraste yrkesförberedande utbildningarna. Hällefors är också avvikande på så sätt att andelen elever vid de individuella programmen minskar. Däremot följer Hällefors trenden med ett ökande andel elever vid fristående gymnasieskola. Under den senaste treårsperioden har andelen elever mer än fördubblats. Fördubblingen har dock utgått ifrån en låg nivå och Hällefors är bortsett från Hallsberg den kommun som har minst andel elever i fristående gymnasieskola. Ungefär hälften av de folkbokförda eleverna i Hällefors kommun går i gymnasieskola i en annan kommun. Denna andel har varit konstant över de tre senaste åren. Elever folkbokförda i Hällefors kommun fördelat efter typ av utbildning samt antal sökande och ej intagna 2008/09 tom 2010/11 Andel elever (%) på Antal Andel sökande NV, SP och övriga special- indivi- utb. vid sökande (%) som ej TE-program nationella utformade duella fristående folkbok- blivit intagna samt IB program program program gymnasie- förda i folkbokförda skolor kommunen i kommunen Läsår 2010/11 22,6 40,3 18,7 8,7 9,7 IU IU Läsår 2009/10 25,3 38,6 19,8 11,4 4, ,3 Läsår 2008/09 23,8 38,1 21,1 12,8 4, ,5 Antal och andel elever folkbokförda i Hällefors kommun i kommunens skolor, i annan kommuns skolor, i landstingskommunala skolor och i fristående skolor 2008/09 tom 2010/11 Läsår Antal Andel (%) av elever folkbokförda Andel (%) av elever folkbokförda i elever i kommunen som gick i kommunen som gick i gymn.sk folkbok- egna annan landstings- fri- belägna inom den belägna i förda i kommunens kommuns kommunal stående egna kommunen annan kommun kommunen gymn.sk gymn.sk gymn.sk gymn.sk Läsår 2010/ ,7 41,3 0,3 9,7 48,7 51,3 Läsår 2009/ ,6 44,1 0,3 4,9 50,6 49,4 Läsår 2008/ ,5 47,0 0,3 4,2 48,5 51,5 17

18 Ljusnarsbergs kommun Ljusnarberg är en kommun som genomgått dramatiska förändringarna under den senaste treårsperioden. Kommunens traditionellt stora andel inom de yrkesförberedande utbildningarna har krympt med mer än tio procent. En så stor minskning har inte noteras i någon annan av länets kommuner. Trots den stora minskningen har Ljusnarsberg fortfarande en klart större andel elever inom yrkesförberedande utbildningar än länet i genomsnitt. Den andra stora förändringen är att andelen elever vid fristående gymnasieskola i det närmaste fördubblats under den senaste treårsperioden. Det kan alltså konstateras att de trender som observerats på regional och nationell nivå med minskande andel elever inom yrkesförberedande utbildningar och samtidigt ökningar vid fristående gymnasieskola haft ett ännu större genomslag i Ljusnarsberg. Ljusnarsberg har en mycket liten andel av de folkbokförda eleverna i skola i den egna kommunen. Utöver de kommuner som saknar gymnasieskola är det endast Nora och Lekeberg som har en mindre andel av de folkbokförda eleverna i skola inom den egna kommunen. Elever folkbokförda i Ljusnarsbergs kommun fördelat efter typ av utbildning samt antal sökande och ej intagna 2008/09 tom 2010/11 Andel elever (%) på Antal Andel sökande NV, SP och övriga special- indivi- utb. vid sökande (%) som ej TE-program nationella utformade duella fristående folkbok- blivit intagna samt IB program program program gymnasie- förda i folkbokförda skolor kommunen i kommunen Läsår 2010/11 Läsår 2009/10 Läsår 2008/09 11,1 13,9 12,0 43,7 51,0 54,5 10,1 7,7 8,6 14,1 17,3 13,3 21,1 10,1 11,6 IU IU 1,6 4,4 Antal och andel elever folkbokförda i Ljusnarsbergs kommun i kommunens skolor, i annan kommuns skolor, i landstingskommunala skolor och i fristående skolor 2008/09 tom 2010/11 Läsår Antal Andel (%) av elever folkbokförda Andel (%) av elever folkbokförda i elever i kommunen som gick i kommunen som gick i gymn.sk folkbok- egna annan landstings- fri- belägna inom den belägna i förda i kommunens kommuns kommunal stående egna kommunen annan kommun kommunen gymn.sk gymn.sk gymn.sk gymn.sk Läsår 2010/ ,1 66,8 0,0 21,1 12,1 87,9 Läsår 2009/ ,0 89,9 0,0 10,1 0,0 100,0 Läsår 2008/ ,0 88,4 0,0 11,6 0,0 100,0 18

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 1 Bildningsnämnd 2008-08-21 Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Bengt Olsson (fp), telefon 013-20 69 37 eller 070-625

Läs mer

Ansökningar om att starta fristående skola inför läsåret 2014/15

Ansökningar om att starta fristående skola inför läsåret 2014/15 Dnr 30-2013:1933 Ansökningar om att starta fristående skola inför läsåret 2014/15 Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Ansökningar om att starta eller utöka fristående skola inför läsåret 2015/16

Ansökningar om att starta eller utöka fristående skola inför läsåret 2015/16 1 (8) Ansökningar om att starta eller utöka fristående skola inför läsåret 2015/16 Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Gymnasieutbildning i Gävleborgs län Antal elever/program 2010/2011

Gymnasieutbildning i Gävleborgs län Antal elever/program 2010/2011 Gymnasieutbildning i Gävleborgs län Antal elever/program 2010/2011 Nordanstig Ljusdal Hudiksvall Ovanåker Bollnäs Söderhamn Ockelbo Sandviken Gävle Hofors GÄSTRIKLAND GÄVLE Borgarskolan Fordonsprogrammet

Läs mer

Hej föräldrar till barn i skolår 9 på Fröviskolan!

Hej föräldrar till barn i skolår 9 på Fröviskolan! Studievägledare Jonas Cederulf Fröviskolan jonas.cederulf@lindesberg.se 0581 833 41 Hej föräldrar till barn i skolår 9 på Fröviskolan! Som utlovat under föräldramötet kommer här ett försök till samlad

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd)

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd) Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ann-Marie Rosö (s) Pia

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

Yttrande över ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående gymnasieskola i Lunds kommun

Yttrande över ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående gymnasieskola i Lunds kommun Dnr KS.2009.202 2009-06-03 YTTRANDE Utskottet för gymnasie- och vuxenutbildning Yttrande över ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående gymnasieskola

Läs mer

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012

Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) Vår handläggare Birgitta Larsson / Lars-Olof Allard Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012 Sammanfattning föreslår att den nya gymnasieskolan

Läs mer

Olar Skinnars 08-523 019 96 olar.skinnars@sodertalje.se

Olar Skinnars 08-523 019 96 olar.skinnars@sodertalje.se 1 (3) 2009-11-27 Tjänsteskrivelse Dnr UN 09/117 Skolinspektionens Dnr 2009:1158-32 Kontor Utbildningskontoret Handläggare Olar Skinnars 08-523 019 96 olar.skinnars@sodertalje.se Utbildningsnämnden Ansökan

Läs mer

samhällsbyggnadsförvaltningen

samhällsbyggnadsförvaltningen KALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN TORSDAGEN DEN 18 NOV EMBER 2010 Tid och plats Kl. 19.00 i Angarnsrummet, samhällsbyggnadsförvaltningen Kallade tjänstemän Utbildningschef Roland Beijer, Ekonomiadministrativ

Läs mer

Remissyttrande avseende ansökan från Praktiska Sverige AB om att få starta fristående gymnasieskola i Östersund (Skolinspektionen Dnr 32-2012:522)

Remissyttrande avseende ansökan från Praktiska Sverige AB om att få starta fristående gymnasieskola i Östersund (Skolinspektionen Dnr 32-2012:522) YTTRANDE 1(7) Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Remissyttrande avseende ansökan från Praktiska Sverige AB om att få starta fristående gymnasieskola i Östersund (Skolinspektionen Dnr

Läs mer

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande Meritvärden vid Slutlig antagning till nationella program i Helsingborg 3 juli 2012 Endast behöriga elever är antagna. Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande Bygg- och anläggningsprogrammet

Läs mer

Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun, dnr 2013:915.

Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun, dnr 2013:915. BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/5 ENHETSCHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola

Läs mer

Länssamverkan YTTRANDE 1(6) 2014-04-04 Dnr: 31-2014. Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM

Länssamverkan YTTRANDE 1(6) 2014-04-04 Dnr: 31-2014. Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM YTTRANDE 1(6) Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Remissyttrande avseende ansökan från Fjällbyns Gymnasieskola i Funäsdalen om att få starta Restaurangoch livsmedelsprogrammet med inriktningarna

Läs mer

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande Bygg- och anläggningsprogrammet Lägsta Medel Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 59 57 48 A 170,5 Bygg- och anläggningsprogrammet, Design & Construction College 25 20 20 110 170,3 Bygg- och

Läs mer

Intagningsstatistik 2009

Intagningsstatistik 2009 Antal platser vid slutintagning Intagna elever 26/6 31/8 Intagningsstatistik 2009 Jenningsskolan, Robertsfors ES-MK 0 Estetiska programmet, Musik Starade inte HR-LRE 12 6 6 Hotell och restaurangprogammet,

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Remissyttrande avseende ansökan från Sjölins gymnasium AB om särskild variant av gymnasieutbildning (Skolinspektionens Dnr 32-2014:603)

Remissyttrande avseende ansökan från Sjölins gymnasium AB om särskild variant av gymnasieutbildning (Skolinspektionens Dnr 32-2014:603) YTTRANDE 1(6) Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Remissyttrande avseende ansökan från Sjölins gymnasium AB om särskild variant av gymnasieutbildning (Skolinspektionens Dnr 32-2014:603)

Läs mer

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO KOMMUN 2008-2013. Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson 20150305

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO KOMMUN 2008-2013. Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson 20150305 ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO KOMMUN 2008-2013 Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson 20150305 ANDRA BOLAGSFORMER REGION ÖREBRO 2 2015-03-06 BISNODE 2015 ANDRA BOLAGSFORMER LÄNET Länet som helhet

Läs mer

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet Högre krav i nya gymnasieskolan Varför reformera gymnasieskolan? För många elever hoppar av eller avslutar gymnasiet utan att ha nått målen. Det lokala friutrymmet har, alltför ofta, använts för att sänka

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN 2012-10- 18

VALLENTUNA KOMMUN 2012-10- 18 Sa m ma nträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-18 15 (24) 133 Gymnasieskolpeng, fr.o.m. januari 2013 eks 2012.442) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Temarapport 2012:3. Tema: Utbildning. Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2011/12. Utbildning och forskning

Temarapport 2012:3. Tema: Utbildning. Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2011/12. Utbildning och forskning Temarapport 2012:3 Tema: Utbildning Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2011/12 Utbildning och forskning Temarapport 2012:3 Tema: Utbildning Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2011/12 Statistiska

Läs mer

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2013-02-07. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2013-02-07. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se NÄTUPPLAGA Protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid Torsdag den 7 februari 2013, kl. 8.30 12.00 Jämtkrogen, Bräcke Paragrafer 1 37 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael Cederberg, förbundschef

Läs mer

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen NTF 2 oktober 2007 Regiondirektör Magnus Persson Regionförbundet Örebro Länets tolv kommuner och landstinget Start 1 jan 2006 1 jan 2007 övertog samordningsansvaret

Läs mer

Örebro läns kompetenskarta. Bo Wictorin Regional kompetensdag 30 november

Örebro läns kompetenskarta. Bo Wictorin Regional kompetensdag 30 november Örebro läns kompetenskarta Bo Wictorin Regional kompetensdag 30 november 1 Orsaker till tilltagande arbetskraftsbrist: Befolkningsutvecklingen En allt mer specialiserad arbetsmarknad BEFOLKNINGSFÖRÄNDRING

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (2110) period 20131

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (2110) period 20131 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (211) period 2131 13-9-2 11:44:11 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 16 19 12. 179. Hantverksprogrammet 12 1 1 175. 175. Programinriktat Individuellt

Läs mer

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Gymnasieantagningen Stockholms län är en verksamhet inom Kommunförbundet Stockholms län som sköter antagningen till gymnasieskolorna de kommunala

Läs mer

Ansökningar om att starta fristående skola, läsåret 2016/17

Ansökningar om att starta fristående skola, läsåret 2016/17 Ansökningar om att starta fristående skola, läsåret 2016/17 Rekordfå ansökningar om fristående skola Antalet ansökningar till Skolinspektionen om att få starta eller utöka fristående skola inför hösten

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 PM Enheten för utbildningsstatistik 2008-12-18 Dnr 71-2008-00004 1 (6) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 Allt fler får slutbetyg i gymnasieskolan. Stora elevkullar och något bättre studieresultat

Läs mer

Tankar och funderingar om framtiden

Tankar och funderingar om framtiden Tankar och funderingar om framtiden Drömmen om det lilla livet är stor, drömmer om ett jobb, familj och ett fint hem. Vill ha ett jobb som är utvecklande och som man trivs med och bra inkomst Planera ditt

Läs mer

Rudbeck. Skolan erbjuder

Rudbeck. Skolan erbjuder Rudbeck Skolan erbjuder På Rudbeck, Valfrihetens gymnasium, skräddarsyr du din utbildning och gör din egen personliga studieplan. Du väljer. Vi ser till att du lyckas. Vi är en kursutformad skola som erbjuder

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Indikatorer. The Heart of Sweden - Utvecklingsstrategi för Örebroregionen. Utgångsläge för. Inriktningsmål. Utvecklingsområde 1: Kunskap och kompetens

Indikatorer. The Heart of Sweden - Utvecklingsstrategi för Örebroregionen. Utgångsläge för. Inriktningsmål. Utvecklingsområde 1: Kunskap och kompetens Indikatorer The Heart of Sweden - Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Utvecklingsområde 1: Kunskap och kompetens Kunskapslyft för barn och unga: Alla elever i grundskolan avslutar sina studier med minst

Läs mer

Utskottet för Gymnasie- och Vuxenutbildning

Utskottet för Gymnasie- och Vuxenutbildning Sammanträdesprotokoll Sida 44 (52) 2010-05- 7 0 Yttrande över ansökningar orn statlig tillsyn och rätt till bidrag för 20 fristående gymnasieskolor i Malmö kommun Ärendebeskrivning Eslövs kommun har av

Läs mer

Stockholms studenter flest, bäst och sämst

Stockholms studenter flest, bäst och sämst Stockholms studenter flest, bäst och sämst I flera av gymnasieskolans resultatmått faller Stockholms län illa ut. Betyder detta att länet har usla gymnasieresultat? Både ja och nej. Huvudstadsregionen

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Barn- och utbildningsnämnden Ersättarna för kännedom Dag: 2011-03-23 Tid: Kl 8.00 Plats: Hertingskolan, vid matsalen (någon tar emot er vid huvudingången är planen) Ärenden:

Läs mer

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Kumla, Lekeberg och Örebro

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Kumla, Lekeberg och Örebro Presentation av rapporten Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Kumla, Lekeberg och Örebro Rapporten presenterades för arbetsgivare, pp p g, utbildningsmäklare

Läs mer

De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster PROMEMORIA

De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster PROMEMORIA Umeå universitet StudentCentrum Lars Lustig PROMEMORIA 2006-09-07 De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster Umeå universitet 901

Läs mer

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning 2015-02-10 Sidan 1 av 27 Bokslut och verksamhets- berättelse 2014 Gymnasieskola och vuxenutbildning Statistik Karin Mannström, Förvaltningsekonom Februari 2015 Dnr Kon 2015/17 2015-02-10 Sidan 2 av 27

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär intagning 2010

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär intagning 2010 platser intagna platser Barn- och fritidsprogrammet inr fritid, Farsta gymnasium Alla intagna Alla intagna 195 25 3 0 22 Barn- och fritidsprogrammet lärlingsutb (fritid samt pedagogisk o social verksamhet,

Läs mer

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder Tumba Gymnasium Skolan erbjuder Högskoleförbredande program: Ekonomiprogrammet - inriktningarna Ekonomi och Juridik Estetiska programmet - inriktningarna Estetik & media, Musik och Bild- & formgivning

Läs mer

Antal grundskoleelever ht 2004 och ht 2005

Antal grundskoleelever ht 2004 och ht 2005 2005-11-17 Uppdrag UC beslutade den 14 oktober att uppdra åt Gymnasieintagningen att genomföra en simuleringskörning som bygger på tidigare års erfarenheter av elevernas val för att ge möjlighet att se

Läs mer

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09 Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09 Preliminärantagningen till gymnasieskolan är klar! I dag presenterades preliminärantagningen till gymnasieskolan inom Göteborgsregionen.

Läs mer

Remissvar Örebro län

Remissvar Örebro län Remissvar Örebro län Fakta 17 remissinstanser; Regionförbundet, Länsstyrelsen, Landstinget, USÖ Örebro universitet, Örebro, Lekeberg, Karlskoga, Degerfors Hallsberg, Kumla, Laxå, Askersund, Nora, Lindesberg,

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (1980) period 20151

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (1980) period 20151 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (198) period 2151 15-6-3 11:38:56 BA-HH Bygg- och anläggningsprogrammet Hahrska gymnasiet 84 5 122.5 62 179 BF-RU Barn- och fritidsprogrammet Rudbeckianska

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 PM Enheten för utbildningsstatistik 2007-12-19 Dnr (71-2007:01035) 1 (7) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 Kommunala skolor har, för jämförbara utbildningar, bättre studieresultat än fristående

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (1980) period 20151

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (1980) period 20151 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (198) period 2151 15-4-1 8:47:17 BA-HH Bygg- och anläggningsprogrammet Hahrska gymnasiet 84 38 13 67 181 BF-RU Barn- och fritidsprogrammet Rudbeckianska

Läs mer

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna!

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna! Utvecklingsområde 1 Kunskap och kompetens Välkomna! Workshop Kunskap och kompetens Introduktion av Peter Morfeldt Vart ska vi och vad gör vi för att nå målen, inom kunskapslyft barn och unga (5 min) Presentation

Läs mer

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors Presentation av rapporten Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors Rapporten presenterades för arbetsgivare, pp p g, utbildningsmäklare

Läs mer

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 213,8 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan A 183,9 BA Bygg-

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (1980) period 20131

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (1980) period 20131 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (198) period 2131 13-7-2 1:56:5 BA-ED Bygg- och anläggningsprogrammet Hahrska gymnasiet 2 1 167.5 14 189 BA-HH Bygg- och anläggningsprogrammet Hahrska

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (1980) period 20141

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (1980) period 20141 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (198) period 2141 14-4-9 14:2:22 BA-HH Bygg- och anläggningsprogrammet Hahrska gymnasiet 84 6 12.5 72 178 BF-RU Barn- och fritidsprogrammet Rudbeckianska

Läs mer

Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning

Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning GR Utbildning 2012-06-27 Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning Informationen gäller definitivantagningen till gymnasieskolan i Göteborgsregionens kommuner, där GR gör antagning till 27

Läs mer

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2015

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2015 Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, PEAB-skolan Malmö 29 90.00 180.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Byggymnasiet Malmö 13 A 178.0 Bygg- och anläggningsprogrammet - lärling,

Läs mer

2012-04-03 Dnr: 35-2012. Nuvarande fristående gymnasieskolor i Jämtland. Alla fristående skolor i länet utom Fjällbyn ligger i Östersundsområdet.

2012-04-03 Dnr: 35-2012. Nuvarande fristående gymnasieskolor i Jämtland. Alla fristående skolor i länet utom Fjällbyn ligger i Östersundsområdet. YTTRANDE 1(6) Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Remissyttrande avseende ansökan från Dille Gård AB Naturbruksgymnasium om att få starta riksrekryterande Naturbruksprogram, hästskötare

Läs mer

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Program Namn BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 175,5 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan 165 193 BA Bygg-

Läs mer

900 000 i utbildningar ovanför grundskolenivån

900 000 i utbildningar ovanför grundskolenivån Utbildningssystemet Den starka uppgången av antalet studerande som ägde rum under 1990- talet fram till 1998 har stannat av. Antalet studerande i komvux är numera tillbaka på samma nivå som före kunskapslyftets

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (41) Utbildningsnämnden 2009-06-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (41) Utbildningsnämnden 2009-06-10 Sammanträdesdatum Sida 1 (41) Plats och tid Lärande och arbetsmarknad, Eriksdalgatan 12, Skene, klockan 14.30-20.50. Paus klockan 16.05-16.35. Ajournering klockan 19.00-19.15, 19.35-19.45. Beslutande s

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning Meritvärde per skola Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 5 145 184 IMPRO mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 0 0 0 summa 5 Processtekniska

Läs mer

Ansökan från Sigtuna Skolstiftelse om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Sigtuna kommun (Dnr 2014:0091)

Ansökan från Sigtuna Skolstiftelse om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Sigtuna kommun (Dnr 2014:0091) KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Christer Öjdeby 2014-03-19 UAN-2014-0091 Rev. 2014-04-02 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från Sigtuna Skolstiftelse

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Temablad 2008:1. Tema: Utbildning. Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2007/08. Utbildning och forskning

Temablad 2008:1. Tema: Utbildning. Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2007/08. Utbildning och forskning Temablad 2008:1 Tema: Utbildning Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2007/08 Utbildning och forskning Temablad 2008:1 Tema: Utbildning Gymnasieungdomars studie intresse läsåret 2007/08 Statistiska

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2014-09-15

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2014-09-15 Hylte, Hylte Trainee Gymnasium Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon, lärling 10 2 85 105 Bygg- och anläggningsprogrammet, Mark och anläggning lärling 10 1 85 85 Fordons- och transportprogrammet,

Läs mer

Sammanställning över elever och barn inskrivna i skola och förskola. Läsåret 2012/2013

Sammanställning över elever och barn inskrivna i skola och förskola. Läsåret 2012/2013 Danielle Marklund Åström Sammanställning över elever och barn inskrivna i skola och förskola Läsåret 2012/2013 Förskolan Inskrivna barn i förskolan < 3år >3 år Totalt Samtliga enheter inkl intraprenad

Läs mer

SLUTLIG ANTAGNING HT 2013 (13-09-03)

SLUTLIG ANTAGNING HT 2013 (13-09-03) SLUTLIG ANTAGNING HT 2013 (13-09-03) Antal platser Antagningspoäng Lägsta Medel Falköping: Ållebergsgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet (BFFRI) 25 Lediga platser 215,1 Bygg- och anläggningsprogrammet

Läs mer

Intagningspoäng och medelvärde

Intagningspoäng och medelvärde ALE Barn- och fritidsprogrammet, Ale gymnasium Elektronik o datakommunikation SM, Ale gymnasium Estetiska programmet, Teater och TV-produktion, Ale gymnasium Handelsgymnasiet SM, Ale gymnasium Hälsogymnasiet

Läs mer

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun FLYTTNINGAR I FOKUS Siffror om Karlstads kommun Produktion: Karlstads kommun, Kommunledningskontoret, Tillväxtcentrum, 21. Frågor om statistiken besvaras av Mona Stensmar Petersen, 54-29 5 37, mona.petersen@karlstad.se

Läs mer

Övergången från gymnasieskolan till högskolan

Övergången från gymnasieskolan till högskolan STATISTISK ANALYS Anders Wiberg Avdelningen för statistik och analys 08-563 085 39 anders.wiberg@hsv.se 2007/10 Övergången från gymnasieskolan till högskolan I regleringsbrevet för 2007 har regeringen

Läs mer

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2011

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2011 ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö 170 185 ygg- och anläggningsprogrammet, Yrkesgymnasiet Malmö A 172 ygg- och anläggningsprogrammet, Norra Sorgenfri gymnasium

Läs mer

Bäckadalsgymnasiets elevresultat 2009--2013

Bäckadalsgymnasiets elevresultat 2009--2013 Bäckadalsgymnasiets elevresultat 29--213 Den som snabbt vill skapa sig en bild av Bäckadalsgymnasiets elevresultat hittar nedan uppgifter angående skolans resultat över tid. Resultaten presenteras genomgående

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2012-04-12 124 (146) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Rådrummet, Tierps köping Kl. 08.30 12.30 Jonas Nyberg (S), ordförande Carolina Nylander (S) Åsa Sikberg, (M), vice ordförande Björn

Läs mer

Granskning av resursfördelning till utbildningsverksamheten

Granskning av resursfördelning till utbildningsverksamheten Revisionsrapport Granskning av resursfördelning till utbildningsverksamheten Nyköpings kommun Augusti 2009 Håkan Lindahl Innehållsförteckning 1 Inledning och bakgrund...3 2 Revisionsfråga och metod...3

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling?

Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling? Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling? Detta är en checklista och guide för dig som funderar på att ta emot en lärling i ditt företag. Checklistan är applicerbar på den nuvarande gymnasiala

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 20111

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 20111 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 2111 11-4-15 1:34:39 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 94 96 69 1 174 Lärling Margretegärde, Byggprogrammet 8 15 8 14 164 Barn- Och Fritidsprogrammet

Läs mer

Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län

Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län PROMEMORIA 2010-12-01 Dnr: 2010/0092 Kansliet Björn Larsson Styrelsen Sammanträdesdatum: 2010-12-09 Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län Bakgrund KSL

Läs mer

Bortfall i folkhälsoenkäter Spelar det någon roll?

Bortfall i folkhälsoenkäter Spelar det någon roll? Bortfall i folkhälsoenkäter Spelar det någon roll? Rapport: Artikel: Margareta Lindén-Boström and Carina Persson A selective follow-up study on a public health survey Eur J Public Health ckr193 first published

Läs mer

FALKENBERGS GYMNASIESKOLA

FALKENBERGS GYMNASIESKOLA FALKENBERGS GYMNASIESKOLA SITUATIONSPLAN ÖPPET HUS Alla program håller programpresentation Kl 10.00, 11.00, 12.00 Cafeterian håller öppet 09.30-13.00 Förbindelsegången hus 1-3 o Programbord o Elevhälsan

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

FÄRRE LÄRARE GER VINSTEN!

FÄRRE LÄRARE GER VINSTEN! 13 FÄRRE LÄRARE GER VINSTEN! Granskning av de skilda villkoren inom grund- och gymnasieskolan mellan kommunala och fristående, med en särskild granskning av aktiebolagsna RAPPORTFÖRFATTARE: STEN SVENSSON

Läs mer

Södertörns nyckeltal 2010 Gymnasieskolan

Södertörns nyckeltal 2010 Gymnasieskolan 111129 Södertörns nyckeltal 2010 Gymnasieskolan 2011-09-14 Redaktörer för rapporten Alf Solander, gymnasiechef, Botkyrka Anders Byfeldt, utvecklingsledare, Botkyrka Lena Lihammar-Bergill, kvalitetscontroller,

Läs mer

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en stor skola, med en liten skolas atmosfär. Tryggheten, trivseln och gemenskapen är det som uppskattas mest av våra elever. En bidragande faktor är den goda kontakten mellan lärare

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Falu Frigymnasium (2001) period 20141

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Falu Frigymnasium (2001) period 20141 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Falu Frigymnasium (21) period 2141 14-4-11 15:22: Humanistiska Programmet 15 8 9 162.5 239. Programinriktat Individuellt Val Mot Vård- Och Omsorgsprogrammet 1 1

Läs mer

TEMARAPPORT 2015:1 UTBILDNING. Etablering på arbetsmarknaden tre år efter gymnasieskolan

TEMARAPPORT 2015:1 UTBILDNING. Etablering på arbetsmarknaden tre år efter gymnasieskolan TEMARAPPORT 2015:1 UTBILDNING Etablering på tre år efter gymnasieskolan TEMARAPPORT 2015:1 UTBILDNING Etablering på tre år efter gymnasieskolan Statistiska centralbyrån 2015 Report 2015:1 Establishment

Läs mer

Mälargymnasiets programutbud, rapport 3

Mälargymnasiets programutbud, rapport 3 Mälargymnasiets programutbud, rapport 3 Monika Fröberg, Rektor Annika Ramsell, Kompetensdirektör Karin Mannström, Förvaltningsekonom Rapportnr: Kon Dnr 2015/12 2015-04-08 1 (6) Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

HTS-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder

HTS-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Handels- och administrationsprogrammet, Hantverksprogrammet inr frisör, Hotell- och turismprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Skolans målsättning

Läs mer

Att välja till gymnasiet i västerås 2010-2011

Att välja till gymnasiet i västerås 2010-2011 Att välja till gymnasiet i västerås 2010-2011 kontaktinformation Gymnasieintagningen Västerås stad Stadshuset 721 87 Västerås Telefon: 021-39 06 00 E-post: gymnasieintagningen@vasteras.se Gymnasieintagningens

Läs mer

Kort om gymnasieskolan

Kort om gymnasieskolan Kort om gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-86-8 Beställningsnummer:

Läs mer

HTS-gymnasiet 2010-09-17 1 (8) Dnr Ubn 2010/70. Konsekvensbeskrivning Gy2011

HTS-gymnasiet 2010-09-17 1 (8) Dnr Ubn 2010/70. Konsekvensbeskrivning Gy2011 2010-09-17 1 (8) Dnr Ubn 2010/70 Konsekvensbeskrivning Gy2011 HTS-gymnasiet HTS-gymnasiet har idag fyra program: Hotell- och restaurangprogrammet, Handelsoch administrationsprogrammet, ett specialutformat

Läs mer

Har du frågor? Kontakta kommunens utbildningsförvaltning eller folkhälsoplanerare.

Har du frågor? Kontakta kommunens utbildningsförvaltning eller folkhälsoplanerare. Aktuell rapport bygger på en utförligare rapport, Gymnasieelevers psykiska hälsa i Skövde år 2, skriven av A. Boij AB - Idé och produktutveckling, ISBN 978-91-977837-5-6, vilka genomförde undersökningen.

Läs mer

Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan?

Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan? Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan? Vad kan det fjärde året på gymnasieskolans teknikprogram få för betydelsen för yrkeshögskolan? Yrkeshögskolan och Gy

Läs mer

Nackademins gymn Norra, NY ENHET SOS84. Skolan erbjuder. Fem studieförberedande, teoretiska program.

Nackademins gymn Norra, NY ENHET SOS84. Skolan erbjuder. Fem studieförberedande, teoretiska program. ENHET SOS84 Skolan erbjuder Fem studieförberedande, teoretiska program. Ekonomiska programmet, med inriktning ekonomi. Fördjupning entreprenörsskap och internationell ekonomi Programmet på skolan samarbetar

Läs mer

Vindkraft i Örebro län

Vindkraft i Örebro län Vindkraft i Örebro län 2011-11-10 Lars Thomsson Vindkraftssamordnare Region Mitt Gotlands kommun, kommunalråd samhällsbyggnad 2006-2010 Gotlands kommun, byggnadsnämndens ordförande 2006-2010 Partistyrelsen

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING

TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2013/2014 TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2013/2014 Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:5

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 FS 2013:8 2013-12-11 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 Antalet sysselsatta Norrköpingsbor ökade under år 2012 med 750 personer och uppgick till 60 090 personer. Förvärvsfrekvensen

Läs mer