Anpassning Matchning Kvalitetsförbättring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anpassning Matchning Kvalitetsförbättring"

Transkript

1 Rapport 2011:05 Anpassning Matchning Kvalitetsförbättring Prognoser för gymnasieskolan i Örebro län Anders Niklasson

2 Anpassning-Matchning-Kvalitetsförbättring Prognoser för gymnasieskolan i Örebro län Anders Niklasson Rapport 2011:05 Dnr:

3 Förord Skolan är grunden för regionens framtida kompetensförsörjning och gymnasieskolan har en särskild nyckelroll eftersom eleverna här gör strategiska val som ofta blir avgörande för yrkeslivet. Gymnasieskolan i Örebro län står inför stora utmaningar de närmsta åren, dels för att elevunderlaget kommer att minska kraftigt, dels på grund av en hårdare konkurrens om eleverna i takt med att allt fler fristående gymnasieskolor etableras. Denna förstudie har genomförts av Anders Niklasson, analytiker vid Regionförbundet Örebro. Frågor om förstudien kan ställas direkt till författaren; Anders Niklasson Magnus Persson Regiondirektör

4 Innehållsförteckning Sammanfattning 5 Inledning 6 Prognos elevunderlag Söktrender i Örebro län 10 Söktrender fördelning av elever på kommun nivå 12 Örebro kommun 12 Kumla kommun 13 Lekebergs kommun 14 Sydnärkes utbildningsförbund 15 Lindesbergs kommun 16 Hällefors kommun 17 Ljusnarsbergs kommun 18 Nora kommun 19 Karlskoga och Degerfors kommuner 20 Etablering av fristående gymnasieskolor i Örebro län 21 Marknaden för fristående gymnasieskola Lokalt och regionalt rekryteringsbehov

5 Sammanfattning Elevunderlaget för gymnasieskolan i Örebro län kommer att minska kraftigt från innevarande läsår 2010/11 (strax under elever) fram till läsåret 2015/16 då elevunderlaget stabiliserar sig kring knappt 9000 elever fram till Mot dessa siffror som bakgrund kan konstateras att elevunderlaget i Örebro län kommer att minska fram till 2015/16 med cirka 25 procent. Var fjärde elev försvinner. Det är alltså en dramatisk minskning av elever som kommer att ske under en kort period. Snabbheten i förloppet och den förändrande marknadssituationen med ett ökande andel fristående gymnasieskolor kommer att ställa både den kommunala och fristående gymnasieskolan inför stora utmaningar. Den fristående gymnasieskolan har de senaste åren växt genom både nyetablering och genom att befintliga skolor tar andelar från den kommunala skolan. Expansionen av den fristående gymnasieskolan i Örebro län har till stor del sammanfallit med att de stora barnkullarna som föddes i början av 1990-talet gjort inträde i gymnasieskolan. Expansionen har följaktligen skett under gynnsamma förhållanden med en växande marknad. En konsekvens av de drastiskt minskande elevkullarna är sannolikt att etableringen av nya fristående gymnasieskolor avtar, trots detta finns det mycket som talar för att andelen elever inom den fristående gymnasieskolan fortsätter öka i Örebro län. Detta antagande är främst baserat på att trenden i stora och medelstora kommuner är att den kommunala skolan tappar mark mot den fristående, samtidigt som Örebro kommun alltjämt är relativt oexploaterat jämfört med kommuner i samma storleksklass. I exempelvis Norrköping, Linköping och Västerås ligger andelen elever vid de fristående gymnasieskolorna över 30 procent att jämföras med Örebro kommuns 19 procent. Samtliga kommuner i Örebro län kommer att minska sitt elevunderlag men minskningarna kommer att variera stort mellan kommunerna. De största minskningarna prognostiseras ske i Ljusnarsberg (40 procent) respektive Hällefors (47 procent). Elevunderlaget kommer alltså i det närmaste att halveras i det bägge kommunerna fram till Stora minskningar väntar också i Lindesberg, Nora, Laxå, Hallsberg och Degerfors. Minskningen av elevunderlaget här kommer att hamna i intervallet procent fram till och med Kumla och Lekeberg förväntas få den procentuellt sett lägsta minskningen under perioden. I Lekeberg beräknas minskningen endast bli 10 procent och i Kumla 14 procent. I Örebro, Askersund och Karlskoga kommer minskningen av elevunderlaget ligga i intervallet procent. Vid sidan av trenden att allt fler elever söker sig till den fristående gymnasieskolan kan konstateras att andelen elever som söker sig till yrkesförberedande utbildningar vid kommunala skolor minskar i Örebro län. Minskningen är dock något mindre än i riket. 5

6 Inledning Gymnasieskolan kommer under det kommande decennium att i hög grad verka i ett nytt sammanhang. Minskande elevunderlag, en ny läroplan samt krav på kvalitetsförbättringar innebär att gymnasieskolan kommer behöva anpassas efter nya förutsättningar. Den kommunala gymnasieskolan är också genom etableringen av fristående gymnasieskolor, tydligt konkurrensutsatt. Det ökade antalet utbildningsaktörer väcker ett delvis nytt perspektiv genom att kommunerna ur ett medborgarperspektiv inte längre enbart har ett utbildningsansvar utan också skall tillse att eleverna med rimliga förutsättningar kan välja i det samlade utbudet av gymnasieprogram och utbildningsaktörer. Det huvudsakliga syftet med denna förstudie är att ge en tydlig bild av elevutveckling, förändringar bland aktörer inom gymnasieskolans utbildningsområde samt söktrender inom regionen för att skapa en kunskapsbas för långsiktig planering och strategiska beslut. Ett underliggande syfte är också att förstudien skall tjäna som ett underlag för att kartlägga behovet av regional samverkan och samverkansformer. I förstudien presenteras prognoser för elevunderlaget för gymnasieskolan på kommunal och regional nivå för tidsperioden Metod och källor Prognoser och antaganden i förstudien bygger helt och hållet på studier och analys av olika statistiska källor. Prognosen över det framtida elevunderlaget bygger på uppgifter om antalet folkbokförda elever i respektive ålderklass i kommunerna. Bortfall på grund av att inte alla i en åldersklass går vidare till gymnasiala studier är inte inkluderat i prognosen. Som brukligt avtar prognosens träffsäkerhet över tid. Antagandena avseende den fristående gymnasieskolans utveckling är huvudsakligen baserade utifrån rådande fördelningstrender nationellt och regionalt. Källorna utgörs av statistik från SCB/rAps, Skolverket, Skolinspektionen samt Sydnärkes utbildningsförbund. 6

7 Prognos elevunderlag Kraftig minskning av elevunderlaget i Örebro län fram till 2015/2016 Elevunderlaget för gymnasieskolan i Örebro län kommer att minska under perioden Elevminskningen i gymnasieskolan i Örebro län påbörjades under läsåret 2009/2010 och kommer att vara kraftig fram till läsåret 2015/2016 då en stabilisering av elevunderlaget sker. Antalet elever i gymnasieskolan har de sista läsåren legat strax över i Örebro län, och uppgår till under läsåret 2010/2011. Mot dessa siffror som bakgrund kan konstateras att elevunderlaget i Örebro län räknat från innevarande läsår (2010/2011) kommer att minska fram till 2015/2016 med cirka 25 procent. Det bör understrykas i sammanhanget att utvecklingen av elevunderlaget i stort sett följer utvecklingen för riket. Det är alltså en dramatisk minskning av elever som kommer att ske under en kort period. Snabbheten i förloppet och den förändrande marknadssituationen med ett ökande andel fristående gymnasieskolor kommer att ställa både den kommunala och fristående gymnasieskolan inför stora utmaningar. Huvudorsaken till den kraftiga minskningen av elevunderlaget under de närmsta åren är att de stora barnkullarna som föddes under talets början kommer att lämna gymnasieskolan. Bortom 2020 kommer elevunderlaget åter börja öka. Invandring kommer till viss del att kompensera för det minskande elevunderlaget, framför allt i Örebro kommun. Invandring är också den parameter som utgör det främsta osäkerhetsvariablen i prognosen. Flyttningar inom länet och mellan länet och övriga Sverige utgör också en osäkerhetsfaktor, men är av begränsad karaktär då barnfamiljer är relativt trögrörliga. Bortfall på grund av att inte alla i en åldersklass går vidare till gymnasiala studier är också en osäkerhetsfaktor. Prognos elevunderlag för gymnasieskolan i Örebro län Läsår 2012/2013 Läsår 2013/2014 Läsår 2014/2015 Läsår 2015/2016 Läsår 2016/2017 Läsår 2017/2018 Läsår 2018/2019 Läsår 2019/2020 7

8 Mycket stor minskning i Hällefors och Ljusnarsberg Med utgångspunkt från innevarande läsår 2010/2011 kommer elevunderlaget i samtliga kommuner i Örebro län att minska fram till De största minskningarna prognostiseras ske i Ljusnarsberg (40 procent) respektive Hällefors (47 procent). Elevunderlaget kommer alltså i det närmaste att halveras i det bägge kommunerna fram till I Ljusnarsberg sker en relativt balanserad nedtrappning av elevunderlaget under perioden, medan minskningen i Hällefors tillfälligt stannar av under läsåren 2015/2016 och 2016/2017 för att därefter åter ta fart. Prognos minskning i (%) av elevunderlag för gymnasieskolan i Örebro län per kommun från 2010/11 till 2019/20 8 Liten minskning i Kumla och Lekeberg Kumla och Lekeberg förväntas få den procentuellt sett lägsta minskningen under perioden. I Lekeberg beräknas minskningen endast bli 10 procent och i Kumla 14 procent. För båda kommunerna utgör läsåret 2015/2016 en brytpunkt. Fram till dess minskar elevunderlaget för att därefter stiga. Det bör också noteras att Kumla och i viss mån Lekeberg har ett positivt flyttnetto för barnfamiljer, vilket gör att elevunderlaget har potential att ligga något högre än vad som anges i prognosen. Medelstor minskning i Örebro, Askersund och Karlskoga I Örebro, Askersund och Karlskoga kommer minskningen av elevunderlaget ligga i intervallet procent. I Örebro väntas minskningen bli 23 procent fram till och med Mot bakgrund av att en majoritet av den

9 invandringen som sker till Örebro län kommer Örebro kommun tillgodo är det mycket sannolikt att prognosen kan komma att överträffas. Fram till 2015/2016 minskar elevunderlaget i Örebro kommun för att därefter åter öka. Askersund och Karlskoga kommer att ha en kontinuerlig och relativt jämtfördelad minskning under hela perioden fram till Stor minskning i Lindesberg, Nora, Laxå, Hallsberg och Degerfors I Lindesberg, Nora, Laxå, Hallsberg och Degerfors kommer elevunderlaget minska fram till och med 2020 att hamna i intervallet procent. Lindesberg (37 procent) väntas ha en kontinuerlig minskning under hela perioden medan Laxå, Degerfors och Hallsberg kommer ha en oavbruten minskning fram till 2017/2018 för att därefter öka något. I Nora kommer minskningen att ske under hela perioden fram till 2020 med undantaget för läsåret 2018/2019. Prognos - elevunderlag för gymnasieskolan i Örebro län fördelat efter kommun Kommun Läsår 2010/2011 Läsår 2012/2013 Läsår 2013/2014 Läsår 2014/2015 Läsår 2015/2016 Läsår 2016/2017 Läsår 2017/2018 Läsår 2018/2019 Läsår 2019/2020 Lekeberg Laxå Hallsberg Degerfors Hällefors Ljusnarsberg Örebro Kumla Askersund Karlskoga Nora Lindesberg Totalt Källa: SCB/rAps 9

10 Söktrender i Örebro län Jämn tillströmning av elever till de studieförberedande utbildningarna På de studieförberedande utbildningarna vid kommunal gymnasieskola 1 har Örebro län en något lägre andel elever än riket i sin helhet. Läsåret 2010/11 går 23,3 procent av eleverna i Örebro län vid de studieförberedande utbildningarna vid kommunal gymnasieskola. Motsvarande siffra för riket är 25,8 procent. Tillströmningen av elever till dessa utbildningar har varit jämn i Örebro län de senaste åren. Färre söker till de yrkesförberedande utbildningarna Andelen elever som söker sig till de yrkesförberedande utbildningarna (övriga nationella program). 2 minskar i Örebro län. Minskningen i Örebro län har dock varit något mindre än i riket i sin helhet. Minskningen i Örebro län över de tre senaste åren uppgår till 3,5 procent, medan minskningen i riket uppgår till 3,8 procent. Det går inte att på länsnivå se någon helt enhetlig trend över vilka yrkesförberedande utbildningar som minskar/ökar: variationen är stor mellan skolor och kommuner. Det står emellertid klart att Barn- och fritidsprogrammet samt Fordonsutbildning haft en markant minskande trend i länet. Stor andel elever inom specialutformade program Örebro läns mest utmärkande kännetecken är den mycket stora andelen elever i specialutformade program 3. De senaste åren har Örebro läns andel varit i det närmaste dubbelt så stor som för riket i sin helhet. Efter toppnoteringen med 21,2 procent läsåret 2008/09 har emellertid andelen elever minskat något. På nationell nivå har antalet elever inom specialutformade program varit konstant de tre senaste åren. Örebro län har vidare även en något större andel elever inom individuella program. 4 Under den senaste treårsperioden har denna andel växt en aning. Stor ökning av elever vid fristående gymnasieskolor Antalet elever har ökat närmast explosionsartat vid de fristående gymnasieskolorna 5 de senaste tre åren inom Örebro län. I absoluta tal har ökning varit mer än 300 elever per läsår. Sett i ljuset av att det totala elevantalet minskat under motsvarande period gör att 1 Till studieförberedande utbildningar räknas naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet, och International Baccalaureate (IB) vid kommunal eller landstingskommunal huvudman 2 Till yrkesförberedande utbildningar räknas barn- och fritidsprogrammet, byggprogrammet, elprogrammet, energiprogrammet, estetiska programmet, fordonsprogrammet, handels- och administrationsprogrammet, hotell- och restaurangprogrammet, hantverksprogrammet, industriprogrammet, livsmedelsprogrammet, medieprogrammet, naturbruksprogrammet och omvårdnadsprogrammet vid kommunal eller landstingskommunal huvudman 3 Specialutformade program vid kommunal eller landstingskommunal huvudman 4 Individuella program vid kommunal eller landstingskommunal huvudman 5 Alla utbildningar vid fristående gymnasieskolor, inklusive elever vid riksinternatskolor samt internationella skolor 10

11 ökningen relativt varit ännu större. Det bör dock uppmärksammas att ökning skett utifrån en låg nivå. Läsåret 2008/09 hade Örebro län knappt hälften så många elever i fristående skolor jämfört med riket. Inomregionalt är utvecklingen obalanserad. Fem kommuner; Nora, Laxå, Ljusnarsberg, Lekeberg och Örebro har haft en mycket snabb ökning av antalet elever inom fristående gymnasieskola de tre senaste åren, medan övriga kommuner haft en mindre ökning eller ingen ökning alls. I Hallsbergs kommun har till och med antalet elever inom fristående gymnasieskola minskat över de tre senaste åren. Elever folkbokförda i Örebro län och Sverige fördelat efter typ av utbildning 2008/09 tom 2010/11 Läsår Antal Andel elever (%) på övriga special- indivi- utb. vid elever NV, SP och nationella utformade duella fristående folkbok- TE-program program program program gymnasieförda i samt IB skolor länet Läsår 2010/ ,3 (25,8) 30,0 (31,5) 18,0 (10,7) 12,1 (8,1) 16,6 (23,8) Läsår 2009/ ,5 (26,0) 32,1 (33,6) 18,9 (10,8) 11,7 (8,0) 13,7 (21,7) Läsår 2008/ ,7 (26,6) 33,5 (35,3) 21,2 (10,6) 10,8 (8,0) 10,9 (19,5) *Sverige ( ) 11

12 Söktrender - fördelning av elever på kommun nivå Örebro kommun Örebro kommun har länets största andel studenter inom de teoretiska programmen inom kommunala skolan. Bland de yrkesinriktade utbildningarna (övriga nationella program) har kommunen en klart mindre andel än länet. Trenden är också att söktrycket minskat de senaste åren till de yrkesförberedande utbildningarna. Den största tillbakagången de senaste åren står emellertid de specialutformade programmen för. Från att läsåret 2008/09 ha uppgått till 29 procent är andelen nu nere i 23,5 procent. Andelen elever vid fristående gymnasieskolor har ökat avsevärt de tre sista åren i Örebro kommun och är nu uppe i 18,9 procent. Det finns också anledning att tro att denna andel kommer att öka i framtiden. I flera närliggande städer i samma storleksklass som Örebro, exempelvis Norrköping; Linköping och Västerås ligger andelen elever vid de fristående gymnasieskolorna över 30 procent. Örebro kommun har den klart största andelen elever (96,7 procent) som är folkbokförda i kommunen och som går i en gymnasieskola i den egna kommunen. Denna andel har också svagt ökat de senaste åren. Elever folkbokförda i Örebro kommun fördelat efter typ av utbildning samt antal sökande och ej intagna 2008/09 tom 2010/11 Andel elever (%) på Antal Andel sökande NV, SP och övriga special- indivi- utb. vid sökande (%) som ej TE-program nationella utformade duella fristående folkbok- blivit intagna samt IB program program program gymnasie- förda i folkbokförda skolor kommunen i kommunen Läsår 2010/11 26,6 17,8 23,5 13,2 18,9 IU IU Läsår 2009/10 27,5 19,3 24,3 13,9 14, ,4 Läsår 2008/09 27,1 20,0 29,0 12,9 11, ,0 Antal och andel elever folkbokförda i Örebro kommmun i kommunens skolor, i annan kommuns skolor, i landstingskommunala skolor och i fristående skolor 2008/09 tom 2010/11 Läsår Antal elever Andel (%) av elever folkbokförda i kommunen som gick i Andel (%) av elever folkbokförda i kommunen som gick i gymn.sk folkbok- egna annan landstings- fri- belägna inom den belägna i förda i kommunens kommuns kommunal stående egna kommunen annan kommun kommunen gymn.sk gymn.sk gymn.sk gymn.sk Läsår 2010/11 Läsår 2009/10 Läsår 2008/ ,0 82,5 86,5 2,9 2,5 2,4 0,1 0,1 0,1 18,9 14,9 11,1 96,7 96,8 96,2 3,3 3,2 3,8 12

13 Kumla kommun Kumla har en stor andel elever på yrkesförberedande utbildningar (övriga nationella program). Trenden är emellertid att andelen elever som väljer yrkesförberedande utbildningar är i minskande. Från läsåret 2008/09 till och med innevarande läsår 2010/11 har andelen elever sjunkit med nästan 8 procent. Handels- och administrationsprogrammet, samt Hotell- och restaurangprogrammet är de program som tappat flest elever. Individuella program har fördubblat sin andel elever i Kumla under den senaste treårsperioden och ligger nu i linje med genomsnittet för länet. Även studieförberedande program i Kumla har en ökande trend, dock inte så påtaglig som individuella programmet. Antalet elever inom fristående gymnasieskola har ökat markant de senaste åren i Örebro län, dock inte i Kumla. I Kumla har andelen varit konstant. Kumla har mot bakgrund av kommunens storlek ( inv.) en liten del av kommunens folkbokförda elever i kommunens egna skola. Ett centralt läge i länet i kombination med goda kommunikationer gör att eleverna har tillgång till andra kommunernas skolor inom rimlig pendlingstid. De senaste åren har dock allt fler elever valt att gå i gymnasieskola i Kumla. Innevarande läsår går 18 procent av de folkbokförda eleverna i gymnasieskola i den egna kommunen. Elever folkbokförda i Kumla kommun fördelat efter typ av utbildning samt antal sökande och ej intagna 2008/09 tom 2010/11 Andel elever (%) på NV, SP och TE-program övriga nationella specialutformade individuella utb. vid fristående Antal sökande folkbok- Andel sökande (%) som ej blivit intagna samt IB program program program gymnasieskolor förda i kommunen folkbokförda i kommunen Läsår 2010/11 23,4 41,0 12,9 10,3 12,4 IU IU Läsår 2009/10 21,3 45,9 12,7 8,0 12, ,0 Läsår 2008/09 21,3 48,8 12,4 5,3 12, ,8 Antal och andel elever folkbokförda i Kumla kommmun i kommunens skolor, i annan kommuns skolor, i landstingskommunala skolor och i fristående skolor 2008/09 tom 2010/11 Läsår Antal Andel (%) av elever folkbokförda Andel (%) av elever folkbokförda i elever i kommunen som gick i kommunen som gick i gymn.sk folkbok- egna annan landstings- fri- belägna inom den belägna i förda i kommunens kommuns kommunal stående egna kommunen annan kommun kommunen gymn.sk gymn.sk gymn.sk gymn.sk Läsår 2010/ ,0 69,5 0,1 12,4 18,0 82,0 Läsår 2009/ ,3 70,5 0,1 12,1 17,3 82,7 Läsår 2008/ ,7 73,8 0,2 12,3 13,7 86,3 13

14 Lekebergs kommun Lekeberg är tillsammans med Nora och Ljusnarsberg de kommuner där andelen elever ökat kraftigast vid fristående gymnasieskola. Idag går mer än var femte elev från Lekeberg i en fristående skola. Utvecklingen av antalet elever inom fristående gymnasieskola har varit explosiv och har i det närmaste fördubblats över den senaste treårsperioden. Lekeberg har en relativt stor andel elever inom specialutformade program. Sedan 2008/09 minskar dock andelen elever inom specialutformade program. En trend för Lekeberg är också att eleverna allt mindre attraheras av de yrkesförberedande utbildningarna. Karakteristiskt för Lekeberg är även att kommunen har en mycket liten del av sina elever på de studieförberedande utbildningarna inom den kommunala skolan. Andelen elever som är folkbokförda i kommunen och som även går i gymnasieskola i Lekeberg är mycket liten. Innevarande läsår uppgår andelen till 2,5 procent. Elever folkbokförda i Lekebergs kommun fördelat efter typ av utbildning samt antal sökande och ej intagna 2008/09 tom 2010/11 Andel elever (%) på Antal Andel sökande NV, SP och övriga special- indivi- utb. vid sökande (%) som ej TE-program nationella utformade duella fristående folkbok- blivit intagna samt IB program program program gymnasie- förda i folkbokförda skolor kommunen i kommunen Läsår 2010/11 14,4 28,9 29,6 6,7 20,4 IU IU Läsår 2009/10 12,8 32,3 30,0 7,7 17, ,6 Läsår 2008/09 13,7 34,9 32,4 7,6 11, ,7 Antal och andel elever folkbokförda i Lekebergs kommmun i kommunens skolor, i annan skolor, i landstingskommunala skolor och i fristående skolor 2008/09 tom 2010/11 Läsår Antal Andel (%) av elever folkbokförda Andel (%) av elever folkbokförda i elever i kommunen som gick i kommunen som gick i gymn.sk folkbok- egna annan landstings- fri- belägna inom den belägna i förda i kommunens kommuns kommunal stående egna kommunen annan kommun kommunen gymn.sk gymn.sk gymn.sk gymn.sk Läsår 2010/ ,5 76,8 0,4 20,4 2,5 97,5 Läsår 2009/ ,2 78,3 0,3 17,3 4,2 95,8 Läsår 2008/ ,4 83,8 0,3 11,4 4,4 95,6 kommuns 14

15 Sydnärkes utbildningsförbund (Askersund, Laxå och Hallsberg) Två trender som accentuerats de senaste åren är att intresset för de yrkesförberedande utbildningarna minskar samtidigt som fler söker sig till utbildningar vid fristående gymnasieskolor. Minskningen vid de yrkesförberedande utbildningarna har varit större än för länet i sin helhet. Minskningen inom Sydnärkes utbildningsförbund över den senaste treårsperioden uppgår till 5,8 procent att jämföra med 3,5 procent för länet. De yrkesförberedande utbildningar som tappat flest elever inom Sydnärkes utbildningsförbund är Barn- och fritidsprogrammet samt Fordonsutbildningen. Mellan läsåret 2008/09 och läsåret 2010/11 har andelen elever vid fristående gymnasieskola ökat med två procent vilket är betydligt mindre än för länet i sin helhet. Utvecklingen skiljer sig dock markant mellan kommunerna inom Sydnärkes utbildningsförbund. I Laxå kommun har andelen elever vid fristående gymnasiekola i det närmaste fördubblats över de tre senaste åren, medan Askersund endast erfarit en mindre ökning. I Hallsbergs kommun har andelen elever vid fristående gymnasieskola minskat under motsvarande tidsperiod. Det är dock för tidigt att fastslå om det handlar om en tillfällig nedgång eller en hållbar trend i Hallsberg. Utvecklingen i Sydnärkes utbildningsförbund karakteriseras också av en ökande andel elever vid de individuella programmen. Från läsåret 2008/09 till innevarande läsår 2010/11 har andelen elever vid de individuella programmen ökat med 4 procent. Elever folkbokförda inom Sydnärkes utbildningsförbunds kommuner fördelat efter typ av utbildning samt antal sökande och ej intagna 2008/09 tom 2010/11 Andel elever (%) på Antal Andel sökande NV, SP och övriga special- indivi- utb. vid sökande (%) som ej TE-program nationella utformade duella fristående folkbok- blivit intagna samt IB program program program gymnasie- förda i folkbokförda skolor kommunen i kommunen Läsår 2010/11 19,8 45,1 10,7 13,0 11,3 IU IU Läsår 2009/10 19,0 48,0 11,4 10,3 11, ,4 Läsår 2008/09 20,7 50,9 10,1 9,0 9, ,8 Antal och andel elever folkbokförda i Sydnärkes utbildningsförbunds kommuner i Sydnärkes utbildningsförbunds skolor, i annan kommuns skolor, i landstingskommunala skolor och i fristående skolor 2008/09 tom 2010/11 Läsår Antal Andel (%) av elever folkbokförda Andel (%) av elever folkbokförda i elever i kommunerna som gick i kommunerna som gick i gymn.sk folkbok- kommunens annan landstings- fri- belägna inom den belägna i förda i egna kommuns kommunal stående egna kommunen annan kommun kommunerna gymn.sk gymn.sk gymn.sk gymn.sk Läsår 2010/ ,0 28,3 0,4 11,3 60,0 40,0 Läsår 2009/ ,0 28,3 0,5 11,2 60,0 40,0 Läsår 2008/ ,0 29,0 0,3 9,3 61,0 38,6 /Sydnärkes utbildningsförbund 15

16 Lindesbergs kommun Lindesberg följer trenden med ett minskande söktryck mot de yrkesförberedande utbildningarna. Minskningen i Lindesberg är dock avsevärt mindre än i länet och i riket i sin helhet. De yrkesförberedande utbildningar som tappat flest elever är Barn- och fritidsprogrammet, Fordonsutbildningen samt Omvårdnadsprogrammet. Som i flertalet av de övriga kommunerna i länet ökar även andelen elever vid de fristående gymnasieskolorna. De senaste åren har andelen elever inom fristående gymnasieskola årligen ökat med 2-3 procent. Efter Örebro kommun och Karlskoga kommun är Lindesberg den kommun som har flest antal av de folkbokförda gymnasieeleverna i skola i den egna kommunen. Lindesberg har dock över de tre senaste åren tappat nästan 10 procent av eleverna till andra kommuner. En fortsatt ökning av kommunens folkbokförda elever i andra kommunernas skolor i kombination med ett i snabb takt minskande elevunderlag kommer att ställa stora krav på anpassning för gymnasieskolan i Lindesberg. Elever folkbokförda i Lindesbergs kommun fördelat efter typ av utbildning samt antal sökande och ej intagna 2008/09 tom 2010/11 Andel elever (%) på Antal Andel sökande NV, SP och övriga special- indivi- utb. vid sökande (%) som ej TE-program nationella utformade duella fristående folkbok- blivit intagna samt IB program program program gymnasie- förda i folkbokförda skolor kommunen i kommunen Läsår 2010/11 19,7 46,0 10,6 11,1 12,6 IU IU Läsår 2009/10 19,6 47,5 12,5 10,3 10, ,7 Läsår 2008/09 21,0 48,3 12,6 10,8 7, ,2 Antal och andel elever folkbokförda i Lindesbergs kommun i kommunens skolor, i annan kommuns skolor, i landstingskommunala skolor och i fristående skolor 2008/ 09 tom 2010 / 11 Läsår Antal Andel (%) av elever folkbokförda Andel (%) av elever folkbokförda i elever i kommunen som gick i kommunen som gick i gymn.sk folkbok- egna annan landstings- fri- belägna inom den belägna i förda i kommunens kommuns kommunal stående kommunen gymn.sk gymn.sk gymn.sk gymn.sk egna kommunen annan kommun Läsår 2010 / ,9 18,3 0,2 12,6 68,9 31,1 Läsår 2009 / ,7 18,1 0,1 10,1 71,7 28,3 Läsår 2008 / 09 Källa : Skolverket ,4 15,3 0,0 7,4 77,4 22,6 16

17 Hällefors kommun Hällefors går emot trenden med ett minskande andel elever vid de yrkesförberedande programmen. Ökningen i Hällefors är dock inte så stor att det att det går att tala om någon markant trend. Hotell- och restaurang, samt Industriprogrammet är de populäraste yrkesförberedande utbildningarna. Hällefors är också avvikande på så sätt att andelen elever vid de individuella programmen minskar. Däremot följer Hällefors trenden med ett ökande andel elever vid fristående gymnasieskola. Under den senaste treårsperioden har andelen elever mer än fördubblats. Fördubblingen har dock utgått ifrån en låg nivå och Hällefors är bortsett från Hallsberg den kommun som har minst andel elever i fristående gymnasieskola. Ungefär hälften av de folkbokförda eleverna i Hällefors kommun går i gymnasieskola i en annan kommun. Denna andel har varit konstant över de tre senaste åren. Elever folkbokförda i Hällefors kommun fördelat efter typ av utbildning samt antal sökande och ej intagna 2008/09 tom 2010/11 Andel elever (%) på Antal Andel sökande NV, SP och övriga special- indivi- utb. vid sökande (%) som ej TE-program nationella utformade duella fristående folkbok- blivit intagna samt IB program program program gymnasie- förda i folkbokförda skolor kommunen i kommunen Läsår 2010/11 22,6 40,3 18,7 8,7 9,7 IU IU Läsår 2009/10 25,3 38,6 19,8 11,4 4, ,3 Läsår 2008/09 23,8 38,1 21,1 12,8 4, ,5 Antal och andel elever folkbokförda i Hällefors kommun i kommunens skolor, i annan kommuns skolor, i landstingskommunala skolor och i fristående skolor 2008/09 tom 2010/11 Läsår Antal Andel (%) av elever folkbokförda Andel (%) av elever folkbokförda i elever i kommunen som gick i kommunen som gick i gymn.sk folkbok- egna annan landstings- fri- belägna inom den belägna i förda i kommunens kommuns kommunal stående egna kommunen annan kommun kommunen gymn.sk gymn.sk gymn.sk gymn.sk Läsår 2010/ ,7 41,3 0,3 9,7 48,7 51,3 Läsår 2009/ ,6 44,1 0,3 4,9 50,6 49,4 Läsår 2008/ ,5 47,0 0,3 4,2 48,5 51,5 17

18 Ljusnarsbergs kommun Ljusnarberg är en kommun som genomgått dramatiska förändringarna under den senaste treårsperioden. Kommunens traditionellt stora andel inom de yrkesförberedande utbildningarna har krympt med mer än tio procent. En så stor minskning har inte noteras i någon annan av länets kommuner. Trots den stora minskningen har Ljusnarsberg fortfarande en klart större andel elever inom yrkesförberedande utbildningar än länet i genomsnitt. Den andra stora förändringen är att andelen elever vid fristående gymnasieskola i det närmaste fördubblats under den senaste treårsperioden. Det kan alltså konstateras att de trender som observerats på regional och nationell nivå med minskande andel elever inom yrkesförberedande utbildningar och samtidigt ökningar vid fristående gymnasieskola haft ett ännu större genomslag i Ljusnarsberg. Ljusnarsberg har en mycket liten andel av de folkbokförda eleverna i skola i den egna kommunen. Utöver de kommuner som saknar gymnasieskola är det endast Nora och Lekeberg som har en mindre andel av de folkbokförda eleverna i skola inom den egna kommunen. Elever folkbokförda i Ljusnarsbergs kommun fördelat efter typ av utbildning samt antal sökande och ej intagna 2008/09 tom 2010/11 Andel elever (%) på Antal Andel sökande NV, SP och övriga special- indivi- utb. vid sökande (%) som ej TE-program nationella utformade duella fristående folkbok- blivit intagna samt IB program program program gymnasie- förda i folkbokförda skolor kommunen i kommunen Läsår 2010/11 Läsår 2009/10 Läsår 2008/09 11,1 13,9 12,0 43,7 51,0 54,5 10,1 7,7 8,6 14,1 17,3 13,3 21,1 10,1 11,6 IU IU 1,6 4,4 Antal och andel elever folkbokförda i Ljusnarsbergs kommun i kommunens skolor, i annan kommuns skolor, i landstingskommunala skolor och i fristående skolor 2008/09 tom 2010/11 Läsår Antal Andel (%) av elever folkbokförda Andel (%) av elever folkbokförda i elever i kommunen som gick i kommunen som gick i gymn.sk folkbok- egna annan landstings- fri- belägna inom den belägna i förda i kommunens kommuns kommunal stående egna kommunen annan kommun kommunen gymn.sk gymn.sk gymn.sk gymn.sk Läsår 2010/ ,1 66,8 0,0 21,1 12,1 87,9 Läsår 2009/ ,0 89,9 0,0 10,1 0,0 100,0 Läsår 2008/ ,0 88,4 0,0 11,6 0,0 100,0 18

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Degerfors (1862) period 20091

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Degerfors (1862) period 20091 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Degerfors (1862) period 291 Barn- Och Fritidsprogrammet 25 21 19 85 Industriprogrammet 24 13 2 7 Naturvetenskapsprogrammet 16 7 8 Specialutf. Progr., Ledarskap

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 1 Bildningsnämnd 2008-08-21 Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Bengt Olsson (fp), telefon 013-20 69 37 eller 070-625

Läs mer

Elever i gymnasieskolan 2007/08

Elever i gymnasieskolan 2007/08 Enheten för utbildningsstatistik 2008-02-27 Dnr 71-2008-00004 1 (6) Elever i gymnasieskolan 2007/08 1 Antal elever och skolor Antalet elever i gymnasieskolan är större än någonsin och uppgår detta läsår

Läs mer

Ansökningar om att starta fristående skola inför läsåret 2014/15

Ansökningar om att starta fristående skola inför läsåret 2014/15 Dnr 30-2013:1933 Ansökningar om att starta fristående skola inför läsåret 2014/15 Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Statistikuppföljning för gymnasieskolor och gymnasiesärskolor i Uppsala

Statistikuppföljning för gymnasieskolor och gymnasiesärskolor i Uppsala KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Karin Carlsson 2013-10-22 UAN-2013-0208 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Statistikuppföljning för gymnasieskolor och gymnasiesärskolor

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-06-10 Dnr: 2013/649-UAN-010 Tord Erik Kjell Karlsson - p1tk02 E-post: tord.erik.kjell.karlsson@vasteras.

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-06-10 Dnr: 2013/649-UAN-010 Tord Erik Kjell Karlsson - p1tk02 E-post: tord.erik.kjell.karlsson@vasteras. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-06-10 Dnr: 2013/649-UAN-010 Tord Erik Kjell Karlsson - p1tk02 E-post: tord.erik.kjell.karlsson@vasteras.se Kopia till Skolinspektionen Utbildnings-

Läs mer

Företagsamheten 2017 Örebro län

Företagsamheten 2017 Örebro län Företagsamheten 2017 Örebro län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och strategiskt

Läs mer

Ansökningar om att starta eller utöka fristående skola inför läsåret 2015/16

Ansökningar om att starta eller utöka fristående skola inför läsåret 2015/16 1 (8) Ansökningar om att starta eller utöka fristående skola inför läsåret 2015/16 Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 Färre fick arbete i augusti Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Statistikuppföljning för gymnasieskolor och gymnasiesärskolor i Uppsala

Statistikuppföljning för gymnasieskolor och gymnasiesärskolor i Uppsala KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Karin Carlsson 2014-03-24 UAN-2014-0186 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Statistikuppföljning för gymnasieskolor och gymnasiesärskolor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 9 maj 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län april 2014 11 870 (8,6 %) 5 196 kvinnor (7,9 %) 6 674 män (9,3 %) 2 751 unga

Läs mer

Företagsamheten Örebro län

Företagsamheten Örebro län Företagsamheten Örebro län FEBRUARI 2011 Sammanfattning 2010 var ett hyfsat år för företagsamheten i Örebro. Under året ökade antalet företagsamma personer med 350 personer, det vill säga en ökning med

Läs mer

Företagsamhetsmätning Örebro län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning Örebro län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning Örebro län Johan Kreicbergs Våren 2010 Företagsamhetsmätning Örebro län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Örebro län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Örebro län februari 2012 Företagsamheten 2012 Örebro län Företagsamheten 2012 Örebro län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Örebro län.... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors företagsamhet....

Läs mer

Yttrande över ansökningar om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor

Yttrande över ansökningar om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR ENSK ILT DRIVEN OCH FRIST ÅENDE VERKSAMHET DNR 08-455/3406 SID 1 (10) 2008-08-28 Handläggare: Robert Lundh Telefon: 08-508 33 638 Till Utbildningsnämnden 2008-09-18

Läs mer

Ny statistik från Skolverket om ungdomars sysselsättning efter gymnasieskolan

Ny statistik från Skolverket om ungdomars sysselsättning efter gymnasieskolan 2014-10-23 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2014/242-630 Utbildningsnämnden Ny statistik från Skolverket om ungdomars sysselsättning efter gymnasieskolan Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av oktober 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av oktober 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 8 november 2013 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län oktober 2013 12 922 (9,3 %) 6 024 kvinnor (9,2 %) 6 898 män (9,5 %) 3

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Rapport 2011:06. Den framtida kompetensförsörjningen. Karlskogaregionen. Maj 2011. Anders Niklasson

Rapport 2011:06. Den framtida kompetensförsörjningen. Karlskogaregionen. Maj 2011. Anders Niklasson Rapport 2011:06 Den framtida kompetensförsörjningen i Karlskogaregionen Maj 2011 Anders Niklasson Den framtida kompetensförsörjningen i Karlskogaregionen Av Anders Niklasson Rapport 2011:06 Dnr: 11-189-1

Läs mer

Gymnasieutbildning i Gävleborgs län Antal elever/program 2010/2011

Gymnasieutbildning i Gävleborgs län Antal elever/program 2010/2011 Gymnasieutbildning i Gävleborgs län Antal elever/program 2010/2011 Nordanstig Ljusdal Hudiksvall Ovanåker Bollnäs Söderhamn Ockelbo Sandviken Gävle Hofors GÄSTRIKLAND GÄVLE Borgarskolan Fordonsprogrammet

Läs mer

21 Verksamhet efter utbildning Activity after education

21 Verksamhet efter utbildning Activity after education 21 Verksamhet efter utbildning Activity after education Sida/ Page Tabell/ Table 414 Inledande text Text 416 21.1 Verksamhet 1991 2000, året efter av- Activity 1991 2000 the year after leaving gångsåret

Läs mer

Tabell 2: Antal kvinnor, män och utbildningstyp 2009-2015 i Askersund kommun

Tabell 2: Antal kvinnor, män och utbildningstyp 2009-2015 i Askersund kommun Tabell 1: Utbildningar i Askersund kommun 2009-2014 Utbildningstyp Kategori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total YH Teknik och tillverkning 16 16 17 17 16 82 Total 16 16 17 17 16 82 Tabell 2: Antal kvinnor,

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (1980) period 20071

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (1980) period 20071 Barn- och fritidsprogrammet Rudbeckianska gymnasiet 77 86 77 80 189 Barn- och fritidsprogramet, PRIV Rudbeckianska gymnasiet 7 7 7 Byggprogrammet Wenströmska gymnasiet 87 148 87 180 198 Byggprogrammet

Läs mer

Tabell 1: Programmen i Västernorrlands län som ger högst inkomst

Tabell 1: Programmen i Västernorrlands län som ger högst inkomst Bilagor Tabell 1: Programmen i Västernorrlands län som ger högst inkomst Tabell 2: Programmen i Västernorrlands län med lägst andel arbetslösa efter studierna Tabell 3: De program i Västernorrlands län

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 Utrikes födda kommer ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på

Läs mer

Vad tycker du om skolan?

Vad tycker du om skolan? Vad tycker du om Fråga 1 Vilket år är Du född? År 19... Fråga 2 Går Du i grundskolan, gymnasieskolan eller går Du i Grundskolan Gymnasieskolan Går i skolan. Du behöver svara på fler frågor. Viktigt, skicka

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av september 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av september 2013 Örebro 11 oktober 2013 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län september 2013 12 850 (9,3 %) 6 066 kvinnor (9,2 %) 6 784 män (9,4 %) 3 525 unga 18-24 år (20,4 %) (Andel av

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (1985:1100); SFS 1999:180 Utkom från trycket den 20 april 1999 utfärdad den 31 mars 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 11 februari 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län januari 2014 13 227 (9,5 %) 5 829 kvinnor (8,8 %) 7 398 män (10,2 %)

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014 Minskat antal som fått arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari månad 2016 Färre går ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län juli månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län juli månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län juli månad 2016 Färre fick arbete i juli Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Broschyr som skickas ut till alla Sveriges niondeklassare där olika program och gymnasieskolor lyfts fram som goda exempel.

Broschyr som skickas ut till alla Sveriges niondeklassare där olika program och gymnasieskolor lyfts fram som goda exempel. Bilagor Tabell 1: Programmen i Kalmar som ger högst inkomst Tabell 2: Programmen i Kalmar med lägst andel arbetslösa efter studierna Tabell 3: De yrkesförberedande programmen i Kalmar som ger jobb Tabell

Läs mer

Tabell 1: Programmen i Jämtlands län som ger högst inkomst

Tabell 1: Programmen i Jämtlands län som ger högst inkomst Bilagor Tabell 1: Programmen i län som ger högst inkomst Tabell 2: Programmen i län med lägst andel arbetslösa efter studierna Tabell 3: De program i län som ger jobb Tabell 4: De yrkesförberedande program

Läs mer

Yttrande över ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående gymnasieskola i Lunds kommun

Yttrande över ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående gymnasieskola i Lunds kommun Dnr KS.2009.202 2009-06-03 YTTRANDE Utskottet för gymnasie- och vuxenutbildning Yttrande över ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående gymnasieskola

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd)

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd) Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ann-Marie Rosö (s) Pia

Läs mer

Örebro län Månad

Örebro län Månad Arkets namn R-T-län Län T-län Kommun Örebro Månad 1 216 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 3 25 2 15 1 5 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/- % +/- 215

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015 Färre går ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Inträdet på arbetsmarknaden. Tema: Utbildning. Gymnasieavgångna 2008/2009. Utbildning och forskning. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden

Inträdet på arbetsmarknaden. Tema: Utbildning. Gymnasieavgångna 2008/2009. Utbildning och forskning. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Temarapport 2012:7 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Tema: Utbildning Inträdet på arbetsmarknaden Gymnasieavgångna 2008/2009 Utbildning och forskning Temarapport 2012:7 Tema: Utbildning Inträdet

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 FAKTAUNDERLAG Örebro län Karlstad, 10 maj 2017 Maria Håkansson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 Till arbete I april månad fick 1 448 inskrivna personer (575 kvinnor och 873 män) vid

Läs mer

Tabell 1: Programmen i Gävleborg som ger högst inkomst. Plats Program Skola Kommun Årsinkomst

Tabell 1: Programmen i Gävleborg som ger högst inkomst. Plats Program Skola Kommun Årsinkomst Tabell : Programmen i Gävleborg som ger högst inkomst Plats Program Skola Kommun Årsinkomst Industriprogrammet 2 Fordonsprogrammet 3 Elprogrammet gymnasieskola Sandviken 39 800 gymnasieskola Sandviken

Läs mer

Dnr KS.2009.205 2009-06-02 YTTRANDE. Utskottet för gymnasie- och vuxenutbildning

Dnr KS.2009.205 2009-06-02 YTTRANDE. Utskottet för gymnasie- och vuxenutbildning Dnr KS.2009.205 2009-06-02 YTTRANDE Utskottet för gymnasie- och vuxenutbildning Yttrande över ansökan från Humanus Utbildning Syd AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående gymnasieskola

Läs mer

Tabell 1: Programmen i Västernorrland som ger högst inkomst. Plats Program Skola Kommun Årsinkomst i kronor 1

Tabell 1: Programmen i Västernorrland som ger högst inkomst. Plats Program Skola Kommun Årsinkomst i kronor 1 2008-12-14 Tabell 1: Programmen i Västernorrland som ger högst inkomst Plats Program Skola Kommun Årsinkomst i kronor 1 2 Fordonsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Gudlav Bilderskolan Sollefteå 308

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Örebro län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Örebro län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Örebro län Johan Kreicbergs Våren 2009 Örebro Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

Örebro län Månad

Örebro län Månad Arkets namn R-T-län Län T-län Kommun Örebro Månad 1 216 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 3 25 2 15 1 5 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/- % +/- 215

Läs mer

Utbildningarna ska starta i augusti 2010 med totalt 115 elever. Fullt utbyggd beräknas skolan ha 345 elever 2012.

Utbildningarna ska starta i augusti 2010 med totalt 115 elever. Fullt utbyggd beräknas skolan ha 345 elever 2012. Dnr KS.2009.219 2009-06-03 YTTRANDE Utskottet för gymnasie- och vuxenutbildning Yttrande över ansökan från Lärande i Östergötland AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående gymnasieskola

Läs mer

Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012

Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) Vår handläggare Birgitta Larsson / Lars-Olof Allard Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012 Sammanfattning föreslår att den nya gymnasieskolan

Läs mer

Långsiktigt programutbud vid Tyresö gymnasium från och med läsåret 2016/17

Långsiktigt programutbud vid Tyresö gymnasium från och med läsåret 2016/17 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2015-05-12 Utvecklingsförvaltningen 1 (10) Diarienummer 2014/GAN 0064 44 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Långsiktigt programutbud vid Tyresö gymnasium från och med läsåret

Läs mer

Ansökan från Stiftelsen Uppsala Waldorfgymnasium om godkännande som huvudman för Naturvetenskapsprogrammet särskild

Ansökan från Stiftelsen Uppsala Waldorfgymnasium om godkännande som huvudman för Naturvetenskapsprogrammet särskild plr psa KOMMUN uh UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN iere,,,,a e \ 3. Handläggare Datum Diarienummer Ingrid Holström 2015-05-05 UBN-2015-1482 Utbildningsnämnden Ansökan från Stiftelsen Uppsala Waldorfgymnasium om

Läs mer

NOM. t91 2. Kre,,d e. ( t-t. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta

NOM. t91 2. Kre,,d e. ( t-t. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta t91 2 NOM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Kre,,d e. ( t-t Handläggare Datum Diarienummer Ingrid Holström 2015-05-05 UBN-2015-0852 Utbildningsnämnden Ansökan från LOKS AB om godkännande som huvudman för en utökning

Läs mer

E2011 Gymnasieskolan Här kan du studera utfall av svar från ovanstående enkät Totalt antal svar= 836. Resultat. Bakgrundsfrågor 1.

E2011 Gymnasieskolan Här kan du studera utfall av svar från ovanstående enkät Totalt antal svar= 836. Resultat. Bakgrundsfrågor 1. E2011 Gymnasieskolan Här kan du studera utfall av svar från ovanstående enkät Totalt antal svar= 836 Resultat Bakgrundsfrågor 1. Skola Bolandgymnasiet 72 (8,6%) Celsiusskolan 37 (4,4%) Cultus Ekebygymnasiet

Läs mer

Hej föräldrar till barn i skolår 9 på Fröviskolan!

Hej föräldrar till barn i skolår 9 på Fröviskolan! Studievägledare Jonas Cederulf Fröviskolan jonas.cederulf@lindesberg.se 0581 833 41 Hej föräldrar till barn i skolår 9 på Fröviskolan! Som utlovat under föräldramötet kommer här ett försök till samlad

Läs mer

Andel elever med högskolebehörighet efter avslutat yrkesgymnasium

Andel elever med högskolebehörighet efter avslutat yrkesgymnasium Handlingstyp Resultatsammanställning Datum 8 augusti 2016 1 (8) Kunskapslyft för barn, unga, vuxna Gymnasiet Högskolebehörighet efter avslutat yrkesgymnasium 2015/2016 Uppföljning enligt verksamhetsplan

Läs mer

Meritvärden vid avslutad antagning till nationella program i Helsingborg

Meritvärden vid avslutad antagning till nationella program i Helsingborg Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 56 56 A 193.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Helsingborg 12 4 A 191.0 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och

Läs mer

Olar Skinnars 08-523 019 96 olar.skinnars@sodertalje.se

Olar Skinnars 08-523 019 96 olar.skinnars@sodertalje.se 1 (3) 2009-11-27 Tjänsteskrivelse Dnr UN 09/117 Skolinspektionens Dnr 2009:1158-32 Kontor Utbildningskontoret Handläggare Olar Skinnars 08-523 019 96 olar.skinnars@sodertalje.se Utbildningsnämnden Ansökan

Läs mer

Remissyttrande avseende ansökan från Praktiska Sverige AB om att få starta fristående gymnasieskola i Östersund (Skolinspektionen Dnr 32-2012:522)

Remissyttrande avseende ansökan från Praktiska Sverige AB om att få starta fristående gymnasieskola i Östersund (Skolinspektionen Dnr 32-2012:522) YTTRANDE 1(7) Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Remissyttrande avseende ansökan från Praktiska Sverige AB om att få starta fristående gymnasieskola i Östersund (Skolinspektionen Dnr

Läs mer

Tabell 1: Programmen i Västernorrlands län som ger högst inkomst

Tabell 1: Programmen i Västernorrlands län som ger högst inkomst Tabell : Programmen i Västernorrlands län som ger högst inkomst Plats Program Skola Kommun Årsinkomst Fordonsprogrammet Gudlav Bilderskolan Sollefteå 306400 2 Elprogrammet Ådalsskolan Kramfors 288500 Elprogrammet

Läs mer

Länssamverkan YTTRANDE. 2013-03-26 Dnr: 64-2013. Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM

Länssamverkan YTTRANDE. 2013-03-26 Dnr: 64-2013. Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM 1 Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Remissyttrande avseende ansökan från Östersunds Gymnasieskola AB om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola i Östersunds kommun (Skolinspektionen

Läs mer

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Helsingborg

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Helsingborg Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 55 35 A 187.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Helsingborg 5 3 A 177.0 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och

Läs mer

Inträdet på arbetsmarknaden. Tema: Utbildning. Gymnasieavgångna 2006/2007. Utbildning och forskning. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden

Inträdet på arbetsmarknaden. Tema: Utbildning. Gymnasieavgångna 2006/2007. Utbildning och forskning. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Temarapport 2010:5 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Tema: Utbildning Inträdet på arbetsmarknaden Gymnasieavgångna 2006/2007 Utbildning och forskning Temarapport 2010:5 Inträdet Tema: Utbildning

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av augusti 2010 faktaunderlag

Arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av augusti 2010 faktaunderlag Sida: 1 av 5 Dnr: Datum: 2010-09-13 Arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av augusti 2010 faktaunderlag 1 863 fick jobb Under augusti påbörjade 1 863 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Örebro län Månad

Örebro län Månad Arkets namn R-T-län Län T-län Kommun Örebro Månad 1 216 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 3 25 2 15 1 5 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/- % +/- 215

Läs mer

samhällsbyggnadsförvaltningen

samhällsbyggnadsförvaltningen KALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN TORSDAGEN DEN 18 NOV EMBER 2010 Tid och plats Kl. 19.00 i Angarnsrummet, samhällsbyggnadsförvaltningen Kallade tjänstemän Utbildningschef Roland Beijer, Ekonomiadministrativ

Läs mer

Jämtlands läns bästa gymnasieprogram kartlagda

Jämtlands läns bästa gymnasieprogram kartlagda läns bästa gymnasieprogram kartlagda Gymnasiekvalitet.se har kartlagt alla gymnasieprogram i län. Nedan finns resultaten listade för de olika faktorerna som undersökts. Bilagor Tabell 1: Programmen i län

Läs mer

Arkets namn R-T-Örebro Län T-län Kommun Örebro. Örebro län. Örebro

Arkets namn R-T-Örebro Län T-län Kommun Örebro. Örebro län. Örebro Arkets namn R-T- Län T-län Kommun Månad 1 215 Län län Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/- % +/- 215 Jan-mars

Läs mer

SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret Maria Gladh sakkunnig särskolefrågor Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 8 Utbildnings-och arbetsmarknadsnämnden Remiss - Begäran om yttrande om ansökan från Utvecklingspedagogik

Läs mer

Meritvärden vid avslutad antagning till nationella program i Helsingborg 2015

Meritvärden vid avslutad antagning till nationella program i Helsingborg 2015 Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 30 A 171.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Helsingborg 9 A 163.0 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet,

Läs mer

Övergångar från gymnasium till högskola 2013

Övergångar från gymnasium till högskola 2013 FS 14:7 14-11-25 FOKUS: STATISTIK Övergångar från gymnasium till högskola 13 Detta dokument redovisar två olika sätt att mäta övergångsfrekvensen till högskolestudier. Måtten mäter olika saker men resultaten

Läs mer

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Helsingborg 2015

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Helsingborg 2015 Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 30 23 A 180.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Helsingborg 8 8 A 170.0 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och

Läs mer

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Helsingborg

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Helsingborg Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 38 18 A 184.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Helsingborg 17 9 A 175.0 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och

Läs mer

Övergångar från gymnasium till högskola 2015

Övergångar från gymnasium till högskola 2015 FS 16:4 16-10-26 FOKUS: STATISTIK Övergångar från gymnasium till högskola 15 Detta dokument redovisar två olika sätt att mäta övergångsfrekvensen till högskolestudier. Måtten mäter olika saker men resultaten

Läs mer

Rodengymnasiet. Skolan erbjuder

Rodengymnasiet. Skolan erbjuder Rodengymnasiet Skolan erbjuder Barn- och fritidsprogrammet (BF) Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) Ekonomiprogrammet (EK) El- och energiprogrammet (EE) Estetiska programmet (ES) Fordons- och transportprogrammet

Läs mer

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016 Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016 Innehåll... 0 Förord... 2 Sökande... 3 Sökande totalt vid slutantagningen... 3 Gymnasieutbudet i Stockholms län... 4 Antal

Läs mer

Seminarium kring hälsosamt åldrande att främja psykisk hälsa hos äldre

Seminarium kring hälsosamt åldrande att främja psykisk hälsa hos äldre Seminarium kring hälsosamt åldrande att främja psykisk hälsa hos äldre 215-1-2 I denna bilaga finns ett antal bakgrundsfakta om antal och andel äldre i länets kommuner. Diagram och tabeller redovisar även

Läs mer

Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun, dnr 2013:915.

Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun, dnr 2013:915. BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/5 ENHETSCHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Ö rebro lä n

Vä lfä rdstäppet Ö rebro lä n Örebro län Vä lfä rdstäppet Ö rebro lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär förslaget

Läs mer

Yttrande över ansökningar om godkännande av huvudman för fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor i Stockholms stad och län

Yttrande över ansökningar om godkännande av huvudman för fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor i Stockholms stad och län Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-1499/2016 Sida 1 (12) 2015-03-18 Handläggare Robert Lundh Telefon: 08 508 33 638 Till Utbildningsnämnden 2016-04-14

Läs mer

Rapport Oktober 2013 ÖREBRO LÄN

Rapport Oktober 2013 ÖREBRO LÄN Rapport Oktober 2013 ÖREBRO LÄN Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

Utt\I 2o 2? Utbildningsnämnden. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta

Utt\I 2o 2? Utbildningsnämnden. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta Utt\I 2o 2? PI:r 1(04 k 1URI UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ingrid Holström 2015-05-05 UBN-2015-1446 Utbildningsnämnden Ansökan från Stiftelsen Uppsala Waldorfgymnasium om godkännande

Läs mer

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen NTF 2 oktober 2007 Regiondirektör Magnus Persson Regionförbundet Örebro Länets tolv kommuner och landstinget Start 1 jan 2006 1 jan 2007 övertog samordningsansvaret

Läs mer

INFORMATION DEN 3 februari 2005.

INFORMATION DEN 3 februari 2005. 2005-02-16 INFORMATION DEN 3 februari 2005. www.indranet.nu Kommuner. Utbildningsgruppen är ansvarig myndighet för intagningen till 13 kommuner: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum,

Läs mer

Arkets namn R-T-Örebro Län T-län Kommun Örebro. Örebro län. Örebro

Arkets namn R-T-Örebro Län T-län Kommun Örebro. Örebro län. Örebro Arkets namn R-T- Län T-län Kommun Månad 1 215 Län län Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/- % +/- 215 Jan-mars

Läs mer

Tabell 1: Programmen i Västerbottens län som ger högst inkomst

Tabell 1: Programmen i Västerbottens län som ger högst inkomst Tabell : Programmen i Västerbottens län som ger högst inkomst Plats Program Skola Kommun Årsinkomst Fordonsprogrammet Liljaskolan Vännäs 3200 2 Byggprogrammet Dragonskolan Umeå 302500 3 Fordonsprogrammet

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Halmstad 14 september. Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå

Halmstad 14 september. Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå Halmstad 14 september Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå Hur är tillgången på arbetskraft med relevant kompetens? 2 Eftersökta utbildningsnivåer Vilken utbildningsnivå ville ni att de medarbetare ni sökte

Läs mer

Länssamverkan YTTRANDE 1(6) 2014-04-04 Dnr: 31-2014. Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM

Länssamverkan YTTRANDE 1(6) 2014-04-04 Dnr: 31-2014. Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM YTTRANDE 1(6) Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Remissyttrande avseende ansökan från Fjällbyns Gymnasieskola i Funäsdalen om att få starta Restaurangoch livsmedelsprogrammet med inriktningarna

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram , N fl o, Skolinspektionen Jensen education college AB Org.nr. 556635-8759 arma.wigerjensen@jenseneducation.se mats.rosen@jenseneducation.se Rektorn vid JENSEN Gymnasium Helsingborg samar.el-khatib@jenseneducation.se

Läs mer

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande Meritvärden vid Slutlig antagning till nationella program i Helsingborg 3 juli 2012 Endast behöriga elever är antagna. Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande Bygg- och anläggningsprogrammet

Läs mer

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2015/2016

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2015/2016 Utbildningsförvaltningen Gymnasieavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-10-09 Handläggare Britt Marie Holmström Telefon: 08-508 33 892 Till Utbildningsnämnden 2014-10-23 Studievägsutbudet i gymnasieskolan

Läs mer

Företagsamhetsmätning Örebro län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Örebro län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Örebro län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Örebro län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

Tabell 1: Programmen i Östergötlands län som ger högst inkomst

Tabell 1: Programmen i Östergötlands län som ger högst inkomst Tabell 1: Programmen i Östergötlands län som ger högst inkomst Plats Program Skola Kommun Årsinkomst 1 Byggprogrammet gymnasiet Norrköping 328600 2 Byggprogrammet gymnasium Linköping 317100 3 Naturvetenskapsprogrammet

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 PM Enheten för utbildningsstatistik 2008-12-18 Dnr 71-2008-00004 1 (6) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 Allt fler får slutbetyg i gymnasieskolan. Stora elevkullar och något bättre studieresultat

Läs mer

ÖREBRO KOMMUN orebro.se

ÖREBRO KOMMUN orebro.se ÖREBRO KOMMUN Näringslivsstatistik ÖREBRO KOMMUN Eva Lilja Näringslivsdirektör Hej! Förädlingsvärde (BRP) till marknadspris, mkr efter region och tid. 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Uppsala Eskilstuna

Läs mer

Broschyr som skickas ut till alla Sveriges niondeklassare där olika program och gymnasieskolor lyfts fram som goda exempel.

Broschyr som skickas ut till alla Sveriges niondeklassare där olika program och gymnasieskolor lyfts fram som goda exempel. Bilagor Tabell 1: Programmen i Östergötland som ger högst inkomst Tabell 2: Programmen i Östergötland med lägst andel arbetslösa efter studierna Tabell 3: Programmen i Östergötland som ger jobb Tabell

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberät- telse Gymnasieskola och vuxenutbildning

Bokslut och verksamhetsberät- telse Gymnasieskola och vuxenutbildning 2014-02-03 Sidan 1 av 34 Bokslut och verksamhetsberät- telse 2013 Gymnasieskola och vuxenutbildning Statistik Karin Mannström, Controller Januari 2014 Dnr Ubn 2014/17 2014-02-03 Sidan 2 av 34 2014-02-03

Läs mer

Ungdomar, gymnasieskolan och jobb - Varberg 1 feb. Medlemsföretaget Lindbäcks Bygg i Piteå

Ungdomar, gymnasieskolan och jobb - Varberg 1 feb. Medlemsföretaget Lindbäcks Bygg i Piteå Ungdomar, gymnasieskolan och jobb - Varberg 1 feb Medlemsföretaget Lindbäcks Bygg i Piteå Högskoleförberedande program (HP) Antal elever på HF (andel av elever på nat. prog.): Könsfördelning på HF: 187.056

Läs mer

Övergångar från gymnasium till högskola 2012

Övergångar från gymnasium till högskola 2012 FS 2013:7 2013-11-04 FOKUS: STATISTIK Övergångar från gymnasium till högskola 2012 Detta dokument redovisar två olika sätt att mäta övergångsfrekvensen till högskolestudier. Måtten mäter olika saker men

Läs mer

Kommentarer till diagrammen vid definitivintagningen 2007

Kommentarer till diagrammen vid definitivintagningen 2007 7-6-28 Kommentarer till diagrammen vid definitivintagningen 27 SÖKANDE 1. Sökande per plats Diagrammet visar antal behöriga elevers förstahandsval per plats på både kommunala och fristående skolor från

Läs mer