VERKSAMHETSPLAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN 2013-14"

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN Västerås Upprättad av Anneli Kristensen rektor

2 Innehållsförteckning 2 Vision 3 Förutsättningar för verksamhetens måluppfyllelse 4-5 Läroplansmål Normer och värden elevernas ansvar och inflytande, samt skolan och hemmet. 6-7 Läroplansmål Kunskaper samt skolan och omvärlden 8-9 2

3 Vision Vår drivkraft och vision är att göra skillnad för ungdomar och familjer som bär med sig negativa erfarenheter från tidigare skolor. På något sätt har de upplevt misslyckanden och saknar tillit till systemet och kraft att komma vidare. Vi vill därför med ett professionellt men varmt bemötande och en individuellt anpassad plan ge våra elever en chans till comeback och tillsammans kan de med föräldrarna börja blicka framåt. Vår ambition är att erbjuda eleverna alla ämnen i läroplanen genom att tematiskt baka in dem så att ett sammanhang skapas och eleven kan genom sin egen lärstil tas sig an inlärning och utveckling. Samtidigt vill vi ge dem arenor för personlig och social färdighetsträning och förhoppningsvis en ökad tro på sig själva. Detta gör vi genom att erbjuda flera yrkeskategorier och ett ökat antal vuxna med en helhetssyn på ungdomarna och deras nätverk samt ett systemiskt och salutogent förhållningssätt. Våra elever ska lämna skolan med en känsla av sammanhang, KASAM. Våra elever ska tro på sig själva. Våra elever ska uppleva inlärning och personlig utveckling som belönande. Våra elever ska vara väl förberedda för steget vidare. 3

4 Förutsättningar MBC-skolorna som är friskolor, ingår i Magelungen Utveckling AB och ger individuellt anpassad utbildning i små grupper med hög lärartäthet. I Västerås delar skolan lokaler och delar av personalen med företagets dagbehandlingsverksamhet. Skolan är central i verksamheten. En del av eleverna har alltså en behandlingsinsats parallellt med skolplacering i friskolan, men under läsåret är ungefär hälften av eleverna enbart skolplaceringar. MBCskolan i Västerås har 1 enhet (årskurserna 7-9 (10)), Iggebygatan 6, Västerås med ca 12 platser. Skolarbetet utgår från de nationellt fastställda kursplanerna och målkriterierna. Inom denna skolverksamhet med elever i behov av särskilt stöd blir individualisering på elevens villkor en självklar förutsättning i arbetet med att nå målen i de olika skolämnena. Skolans pedagogik bygger på en tematisk grund med ämnesintegrering. Värdegrundsarbetet är väl integrerat i samtliga teman. Parallellt med varje tema löper ett praktiskt-estetiskt projekt. Alla elever har individuella scheman anpassade utifrån ett gemensamt ramschema, utvecklingsplaner och åtgärdsprogram. Dessa anpassas i samarbete med eleven, föräldern, läraren och rektor. Kring ungdomar i behandling bildas ett team som består av ungdomen, familjen, samordnaren, mentorn och familjeterapeuten. Skolan erbjuder även stöd till ungdomens familj och nätverk. Undervisningen är mestadels individuell. Eleverna arbetar med olika ämnen på olika nivåer För att lyckas måste skolan skapa en harmonisk, lugn och strukturerad miljö. Det personliga mötet och relationen till lärarna är helt avgörande för om skolan ska lyckas med sitt uppdrag. Att skapa allianser och förtroenden är en av förutsättningarna för god lärandemiljö. Att erbjuda en trygg och förutsägbar skolgång, där man prioriterar att ta till vara och stärka elevens resurser, är en annan viktig del i skolans policy. På det individuella planet har skolan veckovisa, schemalagda skolsamtal med våra skolkuratorer á ca minuter. Eleverna erbjuds även SEFT (Social Emotionell Färdighetsträning) i mindre grupper, 1 lektion i veckan som hålls av våra samordnare (beteendevetare och socionomer), vilket är helt frivilligt. VI-möten är ett forum på organisationsnivå där all personal och alla ungdomar möts en gång varannan vecka, för att enligt mötesordning på ett demokratiskt sätt resonera kring hur vi ska förhålla oss till varandra och ta upp aktuella ärenden. Elever som har behandlingsinsatser på uppdrag av socialtjänsten erbjuds möjlighet att delta i ART (Aggression Replacement Training) eller KBT (Kognitiv Beteende Träning) samt SEFT (social emotionell färdighetsträning) och enskilda coachande samtal med ungdomsbehandlare. 4

5 För många av eleverna är det första gången på flera år som de går kontinuerligt i skolan. Det blir då en nystart - ofta på en lägre nivå än jämnåriga. Många av våra ungdomar har mycket dåliga erfarenheter från skolan. Merparten bär med sig olika typer av misslyckanden från tidigare skolgång. Orsaken till skolproblemen kan ligga utanför skolan, men problemen blir tydliga i skolan, som inte alltid har nog resurser och kunskap att ta hand om dem. På MBC-skolan, arbetar rektor 50% som pedagog och är behörig och legitimerad lärare 4-9 i engelska och specialpedagogik, en behörig och leigitimerad 4-9-lärare (svenska, samhällskunskap, historia, religion och geografi), en behörig och legitimerad 1-7-lärare (no/teknik och matematik) som har sökt lärarlyftet för utökad behörighet. MBC-skolan har även tillgång till ett antal timanställda ämneslärare i praktisk-estetiska ämnen samt idrott och hälsa. Magelungen i Västerås har tre samordnare med socionom eller beteendevetarexamen med vidareutbildningar inom systemisk familjeterapi, KBT, neurospsykiatri, MI, ART som bistår skolan med skolsamtal, SEFT och VI -möten. Personalen har gemensamma morgonmöten varje dag samt regelbundna möten som APT, handledning, EVK samt pedagogisk planering enligt rullande schema. Rektor ingår i nätverk inom MBC-skolorna med gemensamma träffar samt inom friskolorna i Västerås. Lärarna har gemensamma kompetensutvecklingstillfällen inom MBC-skolorna. All personal hade under året regelbunden handledning, (var fjärde vecka), ledd av utomstående handledare på systemisk grund. Alla enheter har även tillgång till studievägsledare, skolläkare, skolsköterska och psykolog. Skolhälsovården köps av Skillingeudd AB och studie och yrkesvägledningen av VästerÅsa AB. Vi har generöst tilltagna lokaler med god möjlighet till expansion. Eleverna erbjuds enskilda platser en och en eller två och två samt klassrum för genomgångar och diskussioner. Det finns också bildrum, slöjdrum och uppehållsrum samt rum för samtal och avskildhet. 5

6 Läroplansmål Normer och värden elevernas ansvar och inflytande, samt skolan och hemmet. Åtaganden: Alla som arbetar i skolan ska verka för demokratiska arbetsformer. Skolan ska aktivt vägleda eleverna att omfatta demokratiska värderingar och låta dessa komma till uttryck i praktisk vardaglig handling. Värdegrundsarbete ska ingå i varje tema. MBC-skolans likabehandlingsplan ska vara baserad på välprövade och utvärderade metoder, och vetenskapligt grundade arbetsformer mot mobbning ska användas. Nolltolerans mot kränkande behandling ska råda. Personalen, tillsammans med elever och föräldrar, deltar aktivt i arbetet och är överens om de värderingar som är grunden i trygghetsarbetet. Alla elever ska känna sig trygga i en säker och stimulerande miljö. Skolan ska ta initiativ till att öka elevers engagemang och inflytande över sitt eget lärande och på så sätt öka deras självförtroende och självbild. Skolan ska stimulera eleverna till att ta eget ansvar för sina handlingar och miljö. Att vi har en väl fungerande kommunikation och ett gott samarbete med hemmen och att öka vårdnadshavares engagemang, delaktighet och möjlighet till påverkan. Åtgärder Vi värnar om en trygg skolmiljö för alla elever genom att finnas med dem hela tiden. Personalen deltar vid raster som när eleverna erbjuds frukost varje morgon, äter pedagogisk lunch med dem och umgås i uppehållsrummen. Dessa arenor ger tillfällen att diskutera normer och värderingar samt vara goda förebilder. Varje morgon börjar vi i klassrummet med en dagsplanering. På fredagar har vi en veckoavslutning där eleverna tränas i att själva formulera det som gått bra under veckan och även reflektera över hur de ändrat tidigare negativa trender. Rektor fortsätter att ha daglig kontakt med föräldrarna kring närvaro om så behövs. Föräldrarna får också efter önskemål veckosammanfattningar. Eleverna uppmanas att tillsammans med pedagog planera nästa dag för att minska oro kring förväntningar. Vi fortsätter de skolsamtal vi schemalagt till varannan onsdag för att ge eleverna ett forum för att bearbeta värderingar och skolsituationen med ökad trygghet som syfte. Personalen har utarbetat ett instrument i form av ett självskattningsformulär för att synliggöra processer och utveckling för eleverna. Återkoppling sker till pedagogerna som får möjlighet att stötta eleverna i utvecklingen. 6

7 De andra onsdagarna har vi Vi-möten där det sker genomgång och regelbunden bearbetning av skolans likabehandlingsplan för att eleverna ska vara delaktiga i innehållet, lämna synpunkter och hålla planen levande. Eleverna tränas också i mötesteknik, delaktighet och demokratiska processer vilket de ska påminnas om regelbundet. Likabehandlingsplanen ska vara levande för såväl personal som elever och skapa den trygghet som skolan erbjuder genom att aktivt verka mot kränkningar, mobbing och utanförskap. Vid Vi-möten bestäms även ordningsregler med eleverna och vi diskuterar andra trivselfrågor. Det ligger i själva ordet vi att mycket av det som behandlas där är för att vi ska ha det bra tillsammans. Ordningsregler revideras också kontinuerligt på dessa möten. Skolan har en verksam handlingsplan för hur vi agerar kring och hanterar misstankar om droger, hot eller våld. MBC-skolan erbjuder fördjupad SEFT(social och emotionell färdighetsträning) som en del av vårt bemötande en gång i veckan i mindre grupper. Detta planeras av samordnarna i samråd med pedagoger och skolsköterskan. Genom föräldraträffar både enskilt och i grupp ska föräldrarna göras delaktiga i skolans likabehandlingsarbete samt elevernas skolarbete och utveckling. Enkäter ska genomföras anonymt med både föräldrar och elever för att säkerställa att arbetet fungerar och att de upplever delaktighet och inflytande. Föräldrarna kan alltid vända sig till oss med frågor och funderingar och vi har en öppen kommunikation byggd på ömsesidig respekt och gemensamt fokus kring elevens bästa. Skolans personal har mycket täta kontakter med vårdnadshavare, eftersom ett fungerande samarbete mellan skola och hem är en viktig del i teamarbetet runt eleven. Vårdnadshavare ses som en tillgång och viktig samarbetspartner, men ges även stöd om så önskas. Då åren innan MBC-skolan ofta varit problemfyllda ligger fokus på positiv återkoppling. Fokusmål för verksamhetsåret: Fler forum för föräldrarna att träffa oss och varandra för att öka delaktigheten och möjlighet till inflytande. Ökat samarbete med skolsköterskan och skolpsykolog. Få eleverna mer delaktiga i planering och genomförande av Vi-möten genom att skriva förslag och protokoll t.ex. Tydliggöra hur värdegrundsarbetet inkluderas i skolteman. 7

8 Läroplansmål Kunskaper samt skolan och omvärlden Åtaganden Eleverna vid MBC-skolan ska ges möjlighet att uppnå sina mål i alla ämnen i skolår 9 och därmed öka behörighetsgraden till gymnasiet. Eleverna ska få insikt i det centrala innehållet samt färdighetsträning för att nå målen. Eleverna ska få kunskap om förutsättningar för ett gott miljöarbete och hållbar utveckling. Eleverna ska känna att de har lärare/samordnare som leder och stödjer de i arbetet och stärker deras kunskap och självbild. Eleverna ska få ökad läslust och läsförmåga genom läsutmaningen. Lärarna ska ha rätt behörighet och kompetens för målgruppen. Åtgärder En av förutsättningarna för ökad måluppfyllelse är att vända eleverna tidigare negativa erfarenheter och tankar kring skolan och skapa en positiv och förtroendefull relation till lärarna för att få igång en berikande lärandeprocess. Att utgå från elevens styrkor och intressen samt konkretisera läroplansmålen i undervisningen är utmaning som lärarna vid MBC- skolan ser som sina viktigaste uppgifter. Det är en process som behöver få ta tid för att eleverna ska kunna utvecklas efter bästa förmåga. Alla MBC- skolans elever har IUP som de själva är delaktiga i att upprätta och åtgärdsprogram som upprättas enligt föreskrifter med individ, grupp och organisationsmål för att stödja eleven att nå läroplanens mål. Både IUP och ÅP ses som värdefulla verktyg i arbetet av elever, föräldrar och personal. Eleverna tränas i att själva värdera hur de ligger till i förhållande till målen och vilka lärstilar som passar individen för att underlätta vägen dit. Ett sätt att öka elevernas medvetenhet gällande skolarbete är att finna metoder för att konkretisera kursplanemålen med visuell och/eller taktil hjälp. SYV träffar eleverna och vårdnadshavare för att öppna ögonen för möjligheter och reducera fokus kring svårigheter. En lärare som saknar formell behörighet för senare åren påbörjar lärarlyftet och den andra läraren anmäls för deltagande på kompetensutvecklingsdagar inom undervisningsämnen. Gemensamma fortbildningsdagar samt handledning sker vid flera tillfällen under året för att både ge ökade kunskaper och gemenskap. Rektor går fortfarande på statliga rektorsutbildningen. Timanställda lärare finns i IdH samt prest-ämnen. 8

9 Arbetet med praktiska projekt med slöjd, konst och återvinning tas till en ny nivå genom projektpengar från Skapande Skola där vi får stöd av miljö-och konstpedagog. med Pimp My Trash. Studiebesök vid VAFAB och Mälarenergi är inbokade. Eleverna görs delaktiga i sopsortering och återvinning samt vid planering av inköp och matsedel utifrån ett ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Flera studiebesök är planerade vid museet kring Västerås historia samt Romers historia. Ett antal kulturevenemang är också inplanerade med dans, musik och drama. Samtliga elever ska delta i läsutmaningen inom Magelungen och screenas för att se utvecklingen. Flera inköp görs i syfte att skapa ett skolbibliotek med skönlitteratur och referenslitteratur samtidigt som regelbundna biblioteksbesök genomförs och bokprat bokas. Eleverna är delaktiga i målen som sätts i utmaningen och i att planera sina biblioteksbesök samt inköp av litteratur. Ett utökat samarbete med andra MBC-skolor förväntas nås genom detta också. Av årets elever är 3 år 9 som har som har som mål att nå nationella program varför studiebesök på ett antal gymnasier samt gymnasiemässan planeras. En gemensam kompetensutvecklingsdag kring betyg och bedömning är planerad inom friskolenätverket i Västerås där rektor ingår. Detta nätverk samarbetar kring organisatoriska frågor samt annat som är en friskola till gagn. Även en gemensam skolbal planeras för år 9. MBC-skolan vänder sig till elever med särskilda behov och har ett löpande intag vilket innebär att vissa elever började en bit in på terminsstart i år 8 och 9. Ett gott samarbete med andra skolor för att fånga upp eleverna i ett tidigt skede är ett område samt med skolförvaltningen har utvecklats varför intagningsförfarandet är tydligt och smidigt för samtliga. Att förbättra Ett ökat samarbete med gymnasier samt utbyte med grundskolor med samma målgrupp som vår skola. Elevernas delaktighet i planering av teman och arbetsuppgifter kan utökas. Vi kan utöka vårt bibliotek ännu mer. Ökat samarbete kring betyg och bedömning behövs med andra skolor antingen inom friskolenätverket i Västerås eller med andra MBC-skolor. Föräldraråd samt större medverkan i Schoolsoft för föräldrarna. 9

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

Kvalitetsberättelse Svedmyragruppen Vårtermin 2013

Kvalitetsberättelse Svedmyragruppen Vårtermin 2013 Kvalitetsberättelse Svedmyragruppen Vårtermin 2013 Uppdrag: Svedmyragruppens uppdrag bygger på att möjliggöra och erbjuda dagliga strukturer, skola och stödjande kontakter för barn/ungdomar i åldern 10-15

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan

Kvalitetsarbete i skolan Kvalitetsarbete i skolan Gäller för verksamhetsåret 2011-2012 Ort Ursviken och Skellefteå Skola Bruksskolan är belägen i Ursviken, ca 1 mil öster om Skellefteå. Björkskolan ligger centralt i Skellefteå.

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child?

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Annica Eriksson Lill Persson Examensarbete: 15 hp Sektion: Lärarutbildningen Program: Speciallärarprogrammet/

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Grunduppgifter 3 Utvärdering av fjolårets plan 4 Främjande insatser 7

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13.

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Redovisningen utgår ifrån övergripande mål och riktlinjer i LGR-11. Kap. 2.1. Normer och värden. Mycket gruppstärkande övningar i början på

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 Personalen Linblommansskola genom Agneta Forsvik Lundmark Rektor 2007-06-07 Innehållsförteckning Inledning...... s 3 Förutsättningar... s 4 Elevernas arbetsmiljö

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning 2 I Sverige ska barn med funktionsnedsättning ha samma möjligheter och rättigheter som alla andra

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 Aspenässkolan Historia till nutid Aspenässkolan invigdes sommaren 1954 och har sedan renoverats och fått nya byggnader till sig. Oavsett

Läs mer

Plan mot 7-9. Vår vision 2014-10-31. finns på. förskola 7-9. behöver må. eleverna

Plan mot 7-9. Vår vision 2014-10-31. finns på. förskola 7-9. behöver må. eleverna Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Granbergsskolan 7-9 Verksamhetsformer som omfattas av planen 7-9 a för planen och kuratorr Vår vision Granbergsskolan är en F-9-skola beläget i utkanten

Läs mer

Kvalitetsredovisning Södermalm HVB 2012-2013

Kvalitetsredovisning Södermalm HVB 2012-2013 Kvalitetsredovisning Södermalm HVB 2012-2013 Uppdrag Behandlingshemmets uppdrag är att bereda ungdomar och deras familjer i åldrarna 13 20 år vård och behandling och skola, inom målgruppen psykiatrisk

Läs mer

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor 2 Förord Denna rapport från Barn- och utbildningsförvaltningen i Haninge ger en mycket självkritisk bild av läget i kommunens skolor.

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer