Avrapportering till nämnd om genomförande av beslut om ny ledningsorganisation för gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avrapportering till nämnd om genomförande av beslut 2014-06-27 om ny ledningsorganisation för gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen"

Transkript

1 Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Avrapportering till nämnd om genomförande av beslut om ny ledningsorganisation för gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen Bakgrund: Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden beslutade om ny ledningsorganisation för gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen i syfte att få till stånd en ökad måluppfyllelse och en likvärdighet för förvaltningens breda uppdrag samt att anpassa organisationsstrukturen till Malmö stads samlade skolorganisation. Uppföljning av nämndens beslut: Nämnden beslutade att: tillsätta fyra områdeschefer- två för gymnasieskolan/gymnasiesärskolan, en för vuxenutbildningen och en för arbetsmarknadsåtgärderna. Beslutet är helt genomfört gymnasieskolans två områden delas in enligt följande: område 1- Agnesfrids gymnasium, Pauliskolan, Malmö Borgarskola, Universitetsholmens gymnasium, Byggymnasiet och Idrottsgymnasiet. Område 2- Bellevue gymnasium,malmö Latinskola, S:t Petri skola, Värnhemsskolan och Valdemarsro gymnasiesärskola. Beslutet genomförs varje skola leds av en rektor som i sin tur delegerar arbetsuppgifter till biträdande rektor. Beslutet genomförs Vägledningscentrum får sin organisatoriska hemvist inom kommunikationsavdelningen och att de delar som idag är myndighetsutövning förs över till myndighetsavdelningen. Myndighetsutövningen har överförts till myndighetsavdelningen Vägledningscentrum får sin organisatoriska hemvist inom kommunikationsavdelningen inom området vuxenutbildning behålls nuvarande rektorsorganisation. avrapportering till nämnd om genomförande Beslutet genomförs administrativa chefer placeras på område direkt underställda områdeschefen och driftschefer på skolnivå underställs administrativ chef Beslut om inrättande av administrativ chef har genomförts inom arbetsmarknadsområdet under hösten Enighet om kravprofil och ansvar gällande övriga tre tjänster uppnåddes först efter Besöksadress Ledebursgatan 5 Postadress Box 17195, MALMÖ Telefon Fax Organisationsnummer

2 2 (5) förhandling enl MBL 14 i oktober 2014, varför intern rekrytering inom Malmö stad kunde påbörjas först i november Beslut om tillsättningar beräknas vara klara senast Vad gäller de administrativa enheternas organisering kommer denna att utformas inom de fyra områdena våren 2015 under ledning av områdescheferna. ansvaret för förvaltningsgemensamma uppdrag fördelas mellan områdescheferna och leds av dessa. Fördelning av förvaltningsgemensamma uppdrag utifrån intentionen att både uppdrag och stödfunktioner ska ligga nära den operativa verksamheten, har påbörjats. Då de fyra områdescheferna bör involveras i det fortsatta arbete, kommer arbetet fortsätta första halvåret 2015 och därmed att vara helt genomfört varje rektor/enhetschef tilldelas samarbetsuppdrag relaterat till ökad måluppfyllelse och likvärdighet. Samarbetsuppdrag för rektor/enhetschef tas fram av de fyra områdescheferna under våren 2015 och fastställs av förvaltningens ledningsgrupp en stabsfunktion för vuxenutbildning och arbetsmarknad inrättas. Beslutet har genomförts Utredningsuppdrag I ärendet om ny ledningsorganisation angavs tio områden för vidare utredning under hösten 2014 inför genomförandet av ny ledningsorganisation Nedan följer en sammanställning av vad utredningarna har lett fram till. Administrativ stöd; fördjupning och beskrivning av funktioner och ansvar på förvaltningsnivå, områdesnivå och skol-/enhetsnivå. Förvaltningens kansli har det fortsatta ansvaret för myndighet, stöd, kontroll, styrning och uppföljning internt och externt samt för kommunikation internt och externt. Kansliet har en stödjande administrativ och operativ roll inom specialistområden som saknas inom verksamheterna. Kansliet har även samordningsansvar i många frågor. De fyra områdescheferna med sina respektive administrativa chefer är med ett undantag lokalmässigt placerade på förvaltningens kansli för att möjliggöra samarbetet mellan förvaltningens gemensamma kansli och områdena. Undantaget är den administrativa chefen inom arbetsmarknadsområdet, som kommer att ha sin placering på den administrativa enhet för vars medarbetare hen är direkt chef för. Områdescheferna kommer tillsammans med sina administrativa chefer och i nära samarbete med kansliets chefer, att fortsatt leda arbetet med en effektiv organisering av det administrativa stödet till skol-/enhetsnivå. Syftet är dels att stärka kompetensen och tydligheten i det administrativa uppdraget inom hela förvaltningen och dels att öka rektors utrymme för det pedagogiska ledarskapet för en ökad måluppfyllelse.

3 3 (5) Översyn av delegationsordning Delegationsordningen har setts över och anpassats till nya ledningsorganisationen och förslag läggs för beslut i gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden Samverkansorganisation Under hösten har en partssammansatt arbetsgrupp tagit fram ett förslag om anpassning av lokalt samverkansavtal anpassat till ny ledningsorganisation. Förslaget är samverkat och gäller från Omställning till ny organisation för gymnasieskolan rektor/biträdande rektor Hittillsvarande befattningar som utbildningschef (7 befattningar) har dragits in och samtliga gymnasieskolor (11) har rektor som högsta chef på skolan. Hittillsvarande befattningar som rektorer för gymnasieprogram har konverterats till befattningar som biträdande rektor. Elevhälsa och studie-och yrkesvägledning En utredning har gjorts under hösten om uppdrag/inriktning och dimensionering av central elevhälsa. I enlighet med beslutet om ny ledningsorganisation, organiseras central elevhälsa inom ett av gymnasieområdena, istället för som tidigare inom förvaltningens kansli. Uppdraget är förvaltningsövergripande och leds av områdeschef. I enlighet med utredningens förslag, har förvaltningens ledningsgrupp beslutat att den centrala elevhälsan ska ha ett strategiskt uppdrag och stödja skolornas elevhälsoarbete i syfte att skapa likvärdighet. Under våren 2015 har områdeschefen ansvar för att ta fram mål- och handlingsplaner för elevhälsoarbetet inom gymnasieskolan, liksom för att ta fram en mål-och handlingsplan för skolornas arbete inom studie-och yrkesvägledningen. Utredningen har föreslagit en utökning av resursen för central elevhälsa och vägledning. Ingen utökning görs initialt av den samlade resursen, utan eventuellt kommande förändringar ska ha sin utgångspunkt i de mål-och handlingsplaner som tas fram under ledning av områdeschef i samråd med gymnasieskolornas rektorer för en likvärdig elevhälsa och studie-och yrkesvägledning. Praktikanordning Under hösten 2014 har en utredning gjorts och en arbetsgrupp diskuterat och tagit fram förslag till en tydlig och effektiv organisering av praktikanordning för förvaltningens hela uppdrag. Det tänkta syftet med en större och samlad organisation för praktikanskaffning och uppföljning av praktik inom förvaltningen är åstadkommandet av synergieffekter

4 4 (5) och förhindrandet av dubbla strukturer inom verksamheten, samt möjlighet att genom flexibilitet möta de toppar och dalar i verksamheten som finns under året. I enlighet med delar av utredningens resultat och efter fortsatt dialog inom organisationen beslutas att samla all praktikanordning i en organisation. Den nya praktikorganisationen som omfattar all praktikanskaffning inom Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen träder i kraft from och kommer initialt under 2015 rent organisatoriskt ha en fristående placering utanför de nya områdena. Chefen för den nya praktikorganisationen, som inledningsvis rapporterar till biträdande direktör, ska under året arbeta fram sektionsspecifika och övergripande uppdrag för praktikorganisationen, samt framtida organisatorisk placering inom något av områdena. Ny stabsfunktion för vuxenutbildning och arbetsmarknad Mot bakgrund av att nämnden och förvaltningen fick uppdraget för arbetsmarknadsfrågorna, avvecklades avdelningen för vuxenutbildning inom förvaltningens kansli och sedan har inrättats en stabsenhet på kansliet med ett samlat uppdrag för arbetsmarknads-och vuxenutbildningsfrågorna avseende samordning, planering, uppföljning och framtagande av underlag för nämndens beslut inom området. Vuxenutbildning och arbetsmarknad Under hösten 2014 har arbetet inletts med att definiera samverkansområden mellan arbetsmarknad och vuxenutbildning som långsiktigt kan korta vägen till ett aktivt arbetsliv för de kvinnor och män som idag står utanför arbetsmarknaden och som uppbär försörjningsstöd. Likaså har en överenskommelse träffats mellan gymnasieoch vuxenutbildningsförvaltningen, de fem stadsområdesförvaltningarna och Arbetsförmedlingen om gemensamma insatser och samarbeten. Arbetet med att sätta mål för samverkan mellan vuxenutbildning och arbetsmarknad fortsätter inom ramen för den nya ledningsorganisationen. Den organisatoriska tillhörigheten för Uppdrag Malmö, har utretts under hösten I enlighet med utredningens förslag kommer Uppdrag Malmö från uppdras att vidareutveckla utbildningar för Jobb Malmös deltagare och att Uppdrag Malmö organisatoriskt placeras inom arbetsmarknadsområdet med placering inom insatsenheten. Att marknadsföra och utveckla uppdragsutbildning, vilket tidigare har varit en del av Uppdrag Malmös uppdrag, blir respektive rektors ansvar. Samarbete inom skolorganisationen Dialog har inletts under hösten 2014 med framförallt grundskoleförvaltningen om en samarbetsstruktur för ett gemensamt ansvar för de elever inom grundskolan som riskerar att inte nå behörighet till gymnasieskolan. Vidare har diskussion inletts om gemensamma mål för studie-och yrkesvägledningen. Då gymnasieskolans organisation från årsskiftet 2014/2015 är samma som för grundskolan ges goda förutsättningar framöver att utveckla samarbetet mellan skolformerna.

5 5 (5) Den 1 september 2014 inrättades Pedagogisk Inspiration Malmö (PI Malmö) som en gemensam utvecklingsfunktion för alla tre skolförvaltningarna, genom en sammanslagning av tidigare Centrum för pedagogisk Inspiration (CPI) och FOU Skola. Avdelningen organiseras inom grundskoleförvaltningen under ledning av verksamhetschef som rapporterar till en styrgrupp med 2 avdelningschefer från vardera av de tre skolförvaltningarna. Översyn av de administrativa rutinerna inom arbetsmarknadsområdet Ett arbete har bedrivits under hösten 2014 i syfte att ha gemensamma administrativa rutiner för hela förvaltningens uppdrag

6 Staben Utredning Uppdrag Malmö Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: Ulrika Määttä Lagerlöf Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Staben för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

7 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Uppdraget... 4 Metod... 4 Uppdrag Malmös verksamhet fram till Uppdrag Malmös verksamhet idag... 7 Uppdragsutbildningar... 7 Arbetsmarknadsutbildningar... 8 Kortkurser... 8 Övriga uppdragsutbildningar... 9 Utbildningar för JobbMalmös målgrupper Sammanfattande resultat Viktig funktion Förändrat uppdrag Beställare och målgrupper Förvaltningens övervägande Bilaga 1: genomförda intervjuer Bilaga 2: omsättning av Uppdrag Malmö Bilaga 3: genomförda kortkurser Staben för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning- Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning

8 Sammanfattning Staben för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har av förvaltningsledningen fått i uppdrag att: utreda och föreslå nytt/reviderat uppdrag för Uppdrag Malmö i gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens nya organisation utreda och föreslå organisationsplacering för Uppdrag Malmö i förhållande till gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens nya ledningsorganisation. Utredningens resultat grundar sig i en genomgång av tillgänglig dokumentation avseende Uppdrag Malmö i kombination med ett flertal kvalitativa intervjuer med nyckelpersoner inom förvaltningen. Uppdrag Malmö bildades 1986 av skolstyrelsen i Malmö på initiativ av skolkontoret i Malmö och arbetade uteslutande med uppdragsutbildning. Idag arbetar Uppdrag Malmö med två former av utbildningar uppdragsutbildning och utbildningar för JobbMalmös deltagare (förberedande utbildningar och rekryteringsutbildningar). Utredningen visar att när det gäller det fortsatta uppdraget för Uppdrag Malmö och dess organisatoriska placering, är det viktigt att: det arbete som Uppdrag Malmö utför avseende utbildningar för Jobb- Malmös deltagare ligger i linje med de nämndsmål och uppdrag som förvaltningen arbetar emot det nya uppdraget möjliggör en vidareutveckling av utbildningsinsatser för JobbMalmös deltagare samverkan mellan Uppdrag Malmö, JobbMalmö och gymnasieskolorna kan tillvaratas möjliggöra en ingång för utbildningsanordnare vad gäller utbildningsinsatser för JobbMalmös deltagare Med utgångspunkt i ovanstående föreslås att Uppdrag Malmö uppdras att vidareutveckla utbildningar för JobbMalmös deltagare och att uppdraget placeras inom arbetsmarknadsområdets organisation med möjlig placering inom insatsenheten. Att marknadsföra och utveckla uppdragsutbildning blir respektive rektors ansvar. Dock föreslås att det, under den administrativa chefen inom vuxenutbildningsområdet, återfinns en stödfunktion där utförarna får administrativt stöd för genomförande av uppdragsutbildning. 3 Staben för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning- Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning

9 Bakgrund Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har under de senaste åren befunnit sig i en omfattande omorganisationsprocess. Kommunstyrelsen beslutade den 30 maj 2013 om en ny samlad skolorganisation, med gemensamt ansvar för ökad måluppfyllelse och likvärdighet för malmöbor i åldrarna 1-19 år. Den 1 maj 2014 övertog gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden det fulla ansvaret för utförandet och uppföljningen av Malmö stads arbetsmarknadsoch vuxenutbildningsinsatser. Som ett konkret resultat av denna organisationsförändring flyttades JobbMalmö från serviceförvaltningen till gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. 1 Som ett led i den pågående omorganiseringen beslutade gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden den 27 juni 2014 om en ny ledningsorganisation för förvaltningen. Den nya ledningsorganisationen sågs som ett led i att skapa en lärande organisation, vilket i ärendet uttrycktes i termer av: För att öka måluppfyllelsen i skolorna såväl inom arbetsmarknadsåtgärderna krävs en lärande organisation och ett starkt fokus på hela uppdraget. 2 Som ett led i omorganiseringsprocessen, identifierades ett behov av att se över en rad befintliga verksamheter, däribland Uppdrag Malmö, i syfte att på bästa sätt placera in dem i den nya organisationen och vidareutveckla uppdraget utifrån förvaltningens nya breddade uppdraget. Uppdraget Staben för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har av förvaltningsledningen fått i uppdrag att: utreda och föreslå nytt/reviderat uppdrag för Uppdrag Malmö i gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens nya organisation utreda och föreslå organisationsplacering för Uppdrag Malmö i förhållande till gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens nya ledningsorganisation. Metod Utredningen genomfördes i två delar. Den första delen bestod av framtagande av förslag till nytt/reviderat uppdrag. Detta var en förutsättning för att kunna utreda och föreslå en ny organisationsplacering. Den andra delen bestod av förslag till ny organisationsplacering baserat på förslag till nytt/reviderat uppdrag. Utredningens resultat grundar sig i en genomgång av tillgänglig dokumentation avseende Uppdrag Malmö samt ett antal kvalitativa intervjuer med nyckelpersoner inom förvaltningen. Nyckelpersonerna är verksamma inom Komvux Malmö Södervärn/ vuxenutbildningsområdet, Vägledningscentrum, Universi- 1 Utredning om organisation av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsinsatser (dnr STK ) fastställdes av kommunfullmäktige den 27/ Förslag till ny strategisk ledningsorganisation för gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen (dnr GYVF ) fastställdes av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden den 27/ Staben för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning- Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning

10 tetsholmen, HR förvaltningsledningen, Agnesfrids gymnasium, Uppdrag Malmö, staben för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning, Byggymnasiet, JobbMalmö/arbetsmarknadsområdet, Värnhemsskolan. Se bilaga 1 för en förteckning av intervjuade personer. I arbetet med utredningen har det varit viktigt med en öppen process och delaktighet från samtliga inblandade. Förutom en dokumentgenomlysning och kvalitativa intervjuer, så har även en sondering av organisation och uppdrag för liknande verksamheter i andra kommuner genomförts. Sonderingen visar på att ett flertal olika kommuner arbetar med någon form av uppdragsutbildning, men organiseras på en rad olika sätt. Vännäs kommun har organiserat all uppdragsutbildning inom deras utbildningscentra Liljaskolan. 3 I Västerås har Edströmska Mälardalens Fordons- och transportutbildningar enbart hand om uppdragsutbildning inom fordon och transport. 4 Varken Göteborg eller Stockholm har en centraliserad enhet för uppdragsutbildning. Studium är en kommunal skola i Göteborg som bedriver vuxenutbildning inom restaurang och bageri, svenska för invandrare, grundläggande vuxenutbildning, allmänna gymnasiala ämnen, barn och fritid, funktionshinder samt vård och omsorg. 5 Studium arbetar också med uppdragsutbildning men har ingen egen organisation för uppdragsutbildning utan beroende på vem uppdraget kommer ifrån svarar och genomför det område som uppdraget faller inom. Det vill säga att är det till exempel en förfrågan på uppdragsutbildning inom vård och omsorg så är det område vård och omsorg som svarar på beställarens förfrågan. 6 Det har inte framkommit att det finns ett sätt att organisera uppdragsutbildning som har visat sig vara bättre än andra. Organisationsplacering är helt beroende av faktorer såsom den omgivande kontexten, kommunens utmaningar, förvaltningens budget och organisationsstruktur Intervju med Robert Hagsten, rektor för vuxenutbildning och yrkeshögskola, Göteborg stad, november Staben för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning- Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning

11 Uppdrag Malmös verksamhet fram till 2003 I februari 1986 antogs Förordningen om uppdragsutbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning (1986:65). 7 I samband med att förordningen kom grundades Uppdrag Malmö ersattes förordningen om uppdragsutbildning med Lagen om uppdragsutbildning i vissa fall (1991:1109) om uppdragsutbildning och 1992 kom Förordning om uppdragsutbildning inom skolväsendet (1992:395) som innehåller ytterligare föreskrifter om uppdragsutbildning. 8 9 Åren 1986 till 1989/1990 var Uppdrag Malmö en del av komvuxavdelningen som var centralt placerad på skolkontoret i Malmö. Avdelningen arbetade med frivillig utbildning och uppdragsutbildning var integrerad med den kommunala vuxenutbildningen. Från 1986 till 1990 ökade omsättningen för Uppdrag Malmö från 800 tkr till tkr. Se 2 bilaga: omsättning av Uppdrag Malmö När Uppdrag Malmö bildades fanns ett behov av att utveckla olika former av kommunal vuxenutbildning. Malmös gymnasie- och vuxenutbildningsskolor hade mycket begränsad kontakt med näringslivet och företagen hade stora behov av fortbildning. Innan förordningen uppdragsutbildning styrdes utbildningar av fastställda kurser, men i och med förordningen möjliggjordes att skräddarsy kurser till näringslivet. I slutet på 1980-talet bestod uppskattningsvis 90 procent av marknaden för uppdragsutbildning i Sverige av 4 olika aktörer: kommuner, AMU (nuvarande Lernia), AMI och studieförbund. Konkurrensen om uppdragsutbildning (inklusive arbetsmarknadsutbildning) var mycket låg. Fram till och med 1996 var 80 procent av Uppdrag Malmös utbildningar uppdragsutbildningar på beställning av externa aktörer och den största uppdragsgivaren var Arbetsförmedlingen. Utbildningsvolymen styrdes av konjunkturen, det vill säga vid lågkonjunktur genomförde enheten många olika arbetsmarknadsutbildningar. Fram till 1996 administrerade och anordnande Uppdrag Malmö och skolorna framförallt vårdutbildningar och allmänteoretiska uppdragsutbildningar, idag finns det inga teoretiska uppdragsutbildningar utan de ingår i den reguljära vuxenutbildningen hade Uppdrag Malmö den högsta omsättningen under enhetens historia (se 2 bilaga: omsättning av Uppdrag Malmö ). År hade Uppdrag Malmö tillgång till en självständig vårdskola som var förlagd till Rönneholmsgården samt ett antal utbildningslokaler inklusive ett eget konferenscenter. Under denna period bestod antalet medarbetare mellan Avdelningen var direkt placerad under utbildningsdirektören till och med Förordningen om uppdragsutbildning som mtosvarar komunal vuxenutbildning 1986:65 Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning om-uppdra_sfs / 8 Lagen om uppdragsutbildning i vissa fall 1991:1037 Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag om-uppdragsutb_sfs / 9 Förordning om uppdragsutbildning inom skolväsendet 1992:395 Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning om-uppdr_sfs / 10 Intervju med Uppdrag Malmö oktober Staben för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning- Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning

12 1997 kom den statliga satsningen kunskapslyftet 11 och förändrade Uppdrag Malmös uppdrag. På grund av kunskapslyftet upphandlade arbetsförmedlingen färre arbetsmarknadsutbildningar. Detta innebar en stor förändring för Uppdrag Malmös uppdrag som fram till 1996 bestod till cirka 75 procent av arbetsmarknadsutbildningar. Som ett svar på detta utvecklade Uppdrag Malmö Kunskapslyft för anställda år i Malmö stad som varit anställda minst fem år och som saknade treårig gymnasiekompetens. Omsättningen minskade drastiskt bara under första halvåret 1997 (se 2 bilaga: Omsättning av Uppdrag Malmö ) och antalet anställda anpassades efter omsättningen och arbetsuppgifterna. Antalet anställda inom Uppdrag Malmö har sedan detta varit 1 chef och 1 till 3 medarbetare. 12 Uppdrag Malmös verksamhet idag Idag består Uppdrag Malmös uppdrag av att vara kontakten mellan beställare av uppdragsutbildning och utbildning för JobbMalmös deltagare och utföraren av utbildningen. Utförarna av utbildningarna är i princip alltid skolorna. Uppdrag Malmö har sedan starten finansierat sin verksamhet genom att ta 10 procent av de intäkter som uppdragsutbildningar, föreberedande utbildning och rekryteringsutbildning inbringar. Idag arbetar Uppdrag Malmö med två former av utbildningar: uppdragsutbildning utbildningar för JobbMalmös deltagare(förberedande utbildningar och rekryteringsutbildningar) Uppdrag Malmö är en stödfunktion och sköter planering och utveckling i samverkan med skolorna samt de administrativa och ekonomiska arbetsuppgifterna vilket innebär att de: skriver avtal och överenskommelser gör offerter och fakturerar prisberäknar och arbetar fram ett marknadsmässigt pris skickar kallelser intervjuar deltagare till förberedande utbildning och rekryteringsutbildningar Uppdragsutbildningar Uppdragsutbildning är en utbildning som genomförs på uppdrag av externa aktörer eller av andra förvaltningar inom Malmö stad. Uppdrag Malmö genomför tre olika typer/former av uppdragsutbildningar: arbetsmarknadsutbildningar 11 Kunskapslyftet var en statlig satsning åren Satsningen hade ett antal målsättningar däribland förnyelse av arbetsmarknads- och utbildningspolitik, en rättvisare fördelning och ökad tillväxt. Målgrupp för satsningen var i första hand vuxna som helt eller delvis saknade treårig gymnasiekompetens. Källa: 12 Intervju med Uppdrag Malmö oktober Staben för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning- Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning

13 kortkurser övriga uppdragsutbildningar Arbetsmarknadsutbildningar Arbetsmarknadsutbildningar är uppdragsutbildningar på uppdrag av arbetsförmedlingen. Idag administrerar Uppdrag Malmö endast en arbetsmarknadsutbildning (byggnadsplåt- och ventilationsplåtslagare) och där utföraren är Byggymnasiet och kontraktet med gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Malmö stad går ut 31 mars Arbetsförmedlingen upphandlar just nu arbetsmarknadsutbildningen på grund av att kontraket löper ut. Uppdrag Malmö och Byggymnasiet har svarat på anbudsförfrågan. 13 Enligt Uppdrag Malmö tar det cirka tre till fyra veckors heltidsarbete att svara på en anbudsförfrågan från arbetsförmedlingen. Merparten av arbetet med genomförandet av utbildning sköts av skolan. Uppdrag Malmö ansvarar för kontakten med arbetsförmedlingen, uppföljning av utbildningen och ekonomihantering. Uppdrag Malmös uppskattning är att i dagsläget ger arbetsmarknadsutbildningen stora intäkter i förhållande till arbetstiden. Arbetsmarknadsutbildningen omfattar cirka 10 procent av Uppdrag Malmös totala arbetstid. Fram till 1996 omfattade arbetsmarknadsutbildningar cirka 75 procent av Uppdrag Malmös arbetstid och gav mycket stora intäkter kom den statliga satsningen kunskapslyftet vilket innebar att arbestförmedlingen minskade antalet arbetsmarknadsutbildningar markant. Detta påverkade Uppdrag Malmös verksamhet och fram till idag har arbetsmarknadsutbildningarna inte kommit upp i de nivåer som var fram till Kortkurser Kortkurser är en form av uppdragsutbildning som genomförs på beställning av externa aktörer eller andra förvaltningar inom Malmö stad. Kortkurser pågår vanligtvis mellan 1 till 5 dagar. 15 Idag genomför gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen följande kortkurser: Kyltekniksutbildningar-Universitetsholmen Fallskyddsutbildning- Byggymnasiet Heta arbeten- Byggymnasiet Liftutbildning- Byggymnasiet Ställningsbyggnad-Byggymnasiet Lasermätning-Byggymnasiet Säkerhet på väg-agnesfrid Yrkeskompetensbevis lastbil (YKB)-Agnesfrid Tillståndskurs-Ansvarsfull alkoholhantering-konsult 13 Deadline för att lämna anbudsförfrågan var Nytt kontrakt förväntas träda i kraft 1 april 2015 till och med 31 mars 2017, ingen uppgift om vem som har vunnit upphandlingen 14 Intervju med Uppdrag Malmö oktober Uppdrag-Malmo.html 8 Staben för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning- Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning

14 För information om antal genomförda utbildningar och antal deltagare se bilaga 3: genomförda kortkurser Kylutbildningar är de kortkurser som nästan uteslutande genomförs på beställning av näringslivet. Årligen deltar cirka 100 olika företag i utbildningarna. Uppdrag Malmö genomför årligen en riktad marknadsföring i form av en kurskatalog som skickas ut till cirka 700 företag. Enligt uppgifter från Uppdrag Malmö innebär kortkurserna mycket arbete förhållande till de intäkter som de erhåller för arbetet. Uppdrag Malmö ansvarar bland annat för kursanmälan, skickar kallelser och fakturerar. I de intervjuer som genomförts under utredningen med medarbetare inom Uppdrag Malmö och med rektorerna framkommer att kortkurserna upplevs ge bra kontakter med näringslivet samt bidra till kompetensutveckling för lärarna. För att kunna sälja och leverera en konkurrenskraftig uppdragsutbildning måste lärarna och skolan hålla sig uppdaterade på utvecklingen inom yrkesområdet samt vad branschen kräver för kompetenser i form av till exempel certifieringar. Enligt Uppdrag Malmö är 2014 inte ett representativt år i jämförelse med övriga år då ett stort antal kortkurser genomförts. Uppdrag Malmö förklarar att den ökade efterfrågan på kortkurser troligtvis beror på ökade krav från branschen på certifiering av anställda. Detta har ställt krav på Malmö stad som arbetsgivare att fortbilda sin personal. Kommunteknik och fritidsförvaltningen är de som har köpt mest kortkurser under Tidigare har Uppdrag Malmö genomfört 1-2 kurser/år inom områdena bygg och fordon. Medarbetare inom Uppdrag Malmö förklarar att det var möjligt att genomföra det ökade antalet kortkurser på grund av att organisationen har möjlighet att vara relativt flexibel samtidigt som de också fått nedprioritera andra arbetsuppgifter till förmån för arbetet med kortkurserna. Övriga uppdragsutbildningar Övriga uppdragsutbildningar är uppdragsutbildningar som genomförs på uppdrag av externa aktörer eller andra förvaltningar inom Malmö stad. Uppdrag Malmö har idag inga uppdrag på beställning av externa aktörer. I intervjuerna har det framkommit att flera av skolorna genomför uppdragsutbildning på uppdrag av andra förvaltningar, uppdragen varierar baserat på beställarens förfrågan. Universitetsholmen genomför under 2014 uppdragsutbildningen Lärande på arbetsplatsen (LPA) inom vård och omsorg vilket är en uppdragsutbildning på uppdrag av stadskontorets HR-strategiska avdelning i samarbete med stadsdelsområdena. Agnesfrid genomför slöjdutbildning på uppdrag av en av Malmö stads grundskolor. Just nu genomför inte Värnhemsskolan, Universitetsholmen (el och vvs) och Byggymnasiet någon uppdragsutbildning utöver det som har presenterats i tidigare avsnitt. 9 Staben för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning- Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning

15 Utbildningar för JobbMalmös målgrupper I november 2004 beslutade kommunstyrelsen att Malmö stad skulle erbjuda långtidsarbetslösa malmöbor en rekryteringsutbildning. 16 Utbildningsformen arbetades fram av dåvarande INAR (stadskontorets avdelning för integration och arbetsmarknad) och Uppdrag Malmö. Utbildningarna skulle anordnas utifrån arbetsgivarnas och arbets- och utvecklingscentrens (AUC) deltagares behov. Långtidsarbetslösa med försörjningsstöd blev sällan antagna till arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar på grund av arbetsförmedlingens prioriterade målgrupper för arbetsmarknadsutbildningarna. Reguljär yrkesinriktad komvuxutbildning var inte heller ett alternativ på grund av försörjningsstödstagarnas ekonomiska situation inte ger möjlighet att ta lån via CSN. 17 I november 2006 beslutade kommunstyrelsen att Malmö stad skulle utveckla förberedande utbildningar för AUCs målgrupp. Förberedande utbildningar startade 2007 i liten skala. Förberedande utbildning blev också en inledande del i rekryteringsutbildningarna med syfte att ge deltagarna möjlighet att avgöra om utbildningen var rätt insats för dem. För genomförande av rekryteringsutbildningarna inrättades en styrgrupp bestående av representanter från Utbildningsförvaltningens vuxenutbildningsavdelning, Uppdrag Malmö, Stadskontorets avdelning för integration och arbetsmarknad, näringslivskontoret, samt de olika arbets- och utvecklingscentra. Utifrån behov skulle det kopplas representanter för företag och arbetsförmedlingen till styrgruppen. Styrgruppen fick av stadskontoret i uppgift att prioritera och godkänna vilka utbildningar som skulle genomföras. 18 När förberedande utbildning beslutades av kommunstyrelsen blev det också styrgruppens ansvar att besluta vilka utbildningar som skulle genomföras. När styrgruppen bildades innehade en av medarbetarna på INAR ordföranderollen, idag är en av Jobb- Malmös medarbetare ordförande i styrgruppen. Rekryteringsutbildningar och förberedande utbildningar ingår fortfarande som möjliga utbildningsinsatser för JobbMalmös deltagare. Uppdrag Malmö fungerar som stödfunktion för skolorna i deras genomförande av förberedande utbildning och rekryteringsutbildningar och är kontakten mellan JobbMalmö och skolorna. Idag omfattar förberedande utbildning och rekryteringsutbildning procent av Uppdrag Malmös verksamhet, där den största delen omfattas av förberedande utbildning. Värt att notera är att förhållandet var omvänt för cirka fem år sedan. 19 Under våren 2014 har ett 20-tal förberedande utbildningar genomförts. Under 2014 har förberedande utbildningar (inklusive testa på ) genomförts inom vård och omsorg, kök, storhushåll, café och servering, hästar, fordonsteknik och el, 16 Mål och budget för integrations- och arbetsmarknadspolitiska insatser i Malmö år 2005, handlingsplan för ökad integration och fler malmöbor i arbete, antagen av kommunstyrelsen Intervju med Uppdrag Malmö oktober Mål och budget för integrations- och arbetsmarknadspolitiska insatser i Malmö år 2005, handlingsplan för ökad integration och fler malmöbor i arbete, antagen av kommunstyrelsen Intervju med Uppdrag Malmö oktober Staben för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning- Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning

16 vvs, fastighet och kylteknik. Under våren 2014 avslutades två rekryteringsutbildningar maskinförare och butik och delikatess. Inga nya rekryteringsutbildningar har påbörjats under hösten. 20 Genom de intervjuer som genomförts inom ramen för utredningsuppdraget framkommer att det finns behov för uppföljning och återkoppling till de mål som är satta för förberedande utbildningar och rekryteringsutbildningar. Rekryteringsutbildningarna har under en lång tid minskat i antal. I intervjuerna uppges att en möjlig förklaring kan vara att målen för utbildningarna upplevs vara för högt uppsatta vilket i sin tur bidragit till svårigheter att rekrytera företag. Rekryteringsutbildningen passade inte in i den reguljära vuxenutbildningens organisation och formen kunde liknas vid en uppdragsutbildning och blev därför placerad inom Uppdrag Malmös verksamhet. 21 När kommunstyrelsen beslutade om förberedande utbildning blev den också en del av Uppdrag Malmös verksamhet. Enligt uppgifter från Universitetsholmen genomförs nu utbildningen Raka vägen som är en utveckling av förberedande utbildning i samverkan med stadsdelsområde väster. Försörjningsstödtagare som har ett intresse av vård och omsorg inbjuds först till informationsmöte följt av fyra veckors praktik inom stadsdelsområde väster. Om deltagarna har intresse erbjuds de att gå förberedande utbildning inom vård och omsorg. Efter genomförd förberedande utbildning på 12 veckor erbjuds deltagarna sommarjobb inom stadsdelsområde väster. Därefter finns möjlighet att genomgå lärlingsutbildning och möjlighet till fast anställning inom omvårdnad i stadsdelsområde väster efter genomgången lärlingsutbildning uppges vara mycket goda. Enligt uppgifter från Värnhemsskolan genomförs en förberedande utbildning som också är en utveckling av föreberedande utbildning. Först en förberedande utbildning på 6 veckor varefter deltagarna erbjuds praktik inom Malmös skolrestauranger. Enligt uppgifter som delgivits utredningen uppges det finnas goda möjligheter till vidare anställning inom Malmös skolrestauranger. 20 Beslutat utbud FUB och rekryteringsutbildningar vt-14 och ht Intervju med Uppdrag Malmö oktober Staben för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning- Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning

17 Sammanfattande resultat Utifrån det material som utredningen tagit del av samt det som framkommit i de intervjuer som genomförts inom ramen för föreliggande utredningsuppdrag kan ett antal viktiga resultat konstateras. Uppdrag Malmö anses av de intervjuade fylla en viktig funktion inom gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Det har skett en förändring vad gäller Uppdrag Malmös uppdrag under de senaste åren och en skillnad kan konstateras mellan ursprungsuppdraget och vad Uppdrag Malmös arbetar med idag Det finns olika former och beställare av uppdragsutbildning och utbildning för JobbMalmös deltagare Viktig funktion I intervjuerna har de framkommit att de som samarbetar och samverkar med Uppdrag Malmö är mycket nöjda och uppskattar Uppdrag Malmös funktion inom gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Uppdrag Malmö upplevs ha en flexibel organisation vilket förenklar samarbetet 12 Staben för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning- Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning Kommunikationen med Uppdrag Malmö upplevs fungera bra Uppdrag Malmö upplevs som en tydlig väg in till Malmö stad och ses även som en viktig förvaltningsövergripande funktion. Uppdrag Malmö upplevs även utgöra en viktig länk mellan beställare och utförare. Uppdrag Malmö upplevs ha värdefull kompetens och lång praktisk erfarenhet av att arbeta med uppdragsutbildning vilket ses som en värdefull faktor i samarbetet De upparbetade rutinerna upplevs fungera och det uppskattas att administrationen sköts av Uppdrag Malmö vilket möjliggör snabba och korta beslutsvägar Uppdrag Malmö upplevs fylla en viktig omvärldsbevakande funktion då Uppdrag Malmös medarbetare deltar i nätverk och forum som rektorerna, av olika anledningar inte har möjlighet att delta i. I de olika intervjuer som genomförts under utredningens gång framkommer att många av de arbetsuppgifter som Uppdrag Malmö genomför idag saknar skolorna kompetens och tid till. Flera av de intervjuade säger att om skolorna skulle ta över de arbetsuppgifter som Uppdrag Malmö gör idag så behövs tillsättas ytterligare resurser. I intervjuerna med rektorerna framkommer det att den funktion som Uppdrag Malmö har i organisationen upplevs utgöra ett viktigt stöd för skolorna för att de ska kunna leverera en bra uppdragsutbildning och utbildning för JobbMalmös deltagare. I intervjuerna har det framkommit att rektorerna väljer att delvis arbeta med uppdragsutbildning på grund av att det ger ett mervärde för skolan och personalen. Det handlar dels om att uppdragsutbildning ses som viktig del i kompetensutvecklingen för lärarna som i sin tur gynnar alla lärarna inom området och dels inbringar intäkter till skolan.

18 I de intervjuer som genomförts med olika aktörer avseende Uppdrag Malmö framkommer också att Uppdrag Malmö tvingats nedprioritera vissa delar av arbetet med uppdragsutbildning, till förmån för att kunna hantera andra delar av uppdraget. Uppdrag Malmös organisation upplevs inte heller ha anpassats utifrån den kontext som uppdragsutbildningen befinner sig i idag. I intervju med Uppdrag Malmö och vuxenutbildningsområdets chef framkommit att för att kunna satsa på uppdragsutbildning krävs mer personella resurser. Förändrat uppdrag När Uppdrag Malmö bildades arbetade de enbart med uppdragsutbildning och cirka 80 procent var på uppdrag av externa aktörer. Idag omfattas 65 till 70 procent av verksamhetens uppdrag av utbildningar för JobbMalmös deltagare (förberedande utbildning och rekryteringsutbildningar) i samverkan med JobbMalmö. Cirka 30 procent av arbetstiden omfattas av uppdragsutbildning, varav majoriteten är på uppdrag av andra förvaltningar inom Malmö stad. Idag är endast en mycket lite del av uppdragsutbildningarna på beställning av externa aktörer, i princip bara kylutbildningarna och arbetsmarknadsutbildningen. På grund av hög arbetsbelastning har delar av Uppdrag Malmös arbetsuppgifter nedprioriterats, vilket bland annat uppges ha påverkat möjligheterna till att aktiv marknadsföring av uppdragsutbildningar. Vid genomgången av Uppdrag Malmös uppdrag över tid framkommer tydlig att det, vid uppstarten av Uppdrag Malmö, enbart fanns ett fåtal aktörer. I föreliggande utredning framgår dock tydligt att detta har förändrats och att det idag är betydligt fler aktörer på marknaden som konkurrerar om uppdragen att genomföra uppdragsutbildning. I intervjuerna framkommer att Uppdrag Malmös uppdrag och organisation inte upplevs ha anpassats för att möta den konkurrens som idag råder på marknaden. Beställare och målgrupper Utifrån beskrivningen av Uppdrag Malmös uppdrag har det framkommit att det finns tre olika beställare för utbildningarna: Uppdragsutbildning som genomförs på uppdrag av externa aktörer (andra offentliga organisationer och privata företag) Uppdragsutbildning som genomförs på uppdrag av andra förvaltningar inom Malmö stad Utbildningar som genomförs för JobbMalmös deltagare När det gäller uppdragsutbildning som genomförs på uppdrag av externa aktörer kan beställaren vara allt från arbetsförmedlingen till stora och små företag. Målgruppen för denna form av uppdragsutbildning bestäms inte av Malmö stad. Idag utgör detta en mycket liten del av Uppdrag Malmös verksamhet. När det gäller uppdragsutbildning som genomförs på uppdrag av andra förvaltningar varierar målgruppen beroende på vilken förvaltning som är beställa- 13 Staben för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning- Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning

19 ren av utbildningen. Målgruppen för uppdragsutbildningen bestäms av andra förvaltningar inom Malmö stad. Genomförande av utbildningar för JobbMalmös deltagare beslutas av styrgruppen för förberedande utbildning och rekryteringsutbildning. Fram till och med 2014 har kommunstyrelsen beslutat budget för utbildningarna. Målgrupp för utbildningarna är alltid JobbMalmös/arbetsmarknadsområdets deltagare. En viktig skillnad att notera i förhållande till ovanstående resonemang är således att utbildningar (förberedande utbildning och rekryteringsutbildningar) för JobbMalmös deltagare har beslutats av kommunstyrelsen, dock inget beslut om förberedande utbildning och rekryteringsutbildning för När det gäller uppdragsutbildning inte finns något politiskt beslut avseende genomförande. Utredningen kan således konstatera att när det gäller utbildningar för Jobb- Malmös deltagare finns ett tydligt förvaltningsgemensamt uppdrag med tydlig politisk förankring. Uppdragsutbildning är inget som förvaltningen bestämmer om utan det är upp till beställaren av uppdragsutbildningen. Förvaltningens övervägande Baserat på ovanstående underlag föreslås att Uppdrag Malmö uppdras att vidareutveckla utbildningar för JobbMalmös deltagare. I detta ingår att genomföra behovsanalyser av JobbMalmös deltagare samt att föreslå utbildningsinsatser baserat på identifierade behov. Uppdrag Malmö föreslås vidare fortsätta att fungera som administrativt stöd och kontakt mellan JobbMalmö och skolorna vid utvecklande av och genomförande av utbildningsinsatserna. Utredningens övervägande grundar sig i: att det arbete som Uppdrag Malmö utför idag avseende utbildningar för JobbMalmös deltagare ligger i linje med förvaltningens övergripande mål och uppdrag att det nya uppdraget möjliggör en vidareutveckling av utbildningsinsatser för JobbMalmös deltagare att den samverkan som finns inom organisationen mellan Uppdrag Malmö, JobbMalmö och skolorna kan tillvaratas att det blir möjligt att ha ett förhållande till utbildningsanordnarna för utbildningsinsatser för JobbMalmös deltagare. Med utgångspunkt i ovanstående föreslås att ovannämnda uppdrag placeras inom arbetsmarknadsområdets organisation med möjlig placering inom insatsenheten. Vidare föreslås Uppdrag Malmö fortsättningsvis ansvara för att genomföra de arbetsuppgifter som är förenade med förberedande utbildning och rekryteringsutbildning. I jämförelse med utbildning för JobbMalmös deltagare saknar uppdragsutbildning tydlig koppling till förvaltningens övergripande uppdrag och mål. Det råder också stor konkurrens om uppdragsutbildning vilket kräver resurser för att kunna konkurrera och innebär en stor osäkerhet för organisationen. 14 Staben för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning- Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning

20 Baserat på detta föreslås att uppdraget med att marknadsföra och utveckla uppdragsutbildning tilldelas respektive rektors ansvar. Dock föreslås att det, under den administrativa chefen inom vuxenutbildningsområdet, återfinns en stödfunktion där utförarna får administrativt stöd för genomförande av uppdragsutbildning. Vidare poängteras vikten av att tillvarata och överföra den kompetens som finns inom Uppdrag Malmö idag. Vidare föreslås att finansieringsmodellen för förberedande utbildning och rekryteringsutbildning bör revideras med utgångspunkt i Uppdrag Malmös nya uppdragsbeskrivning och i relation till förvaltningens nya ansvarsområden. 15 Staben för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning- Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning

Förslag till ny strategisk ledningsorganisation för gymnasieoch

Förslag till ny strategisk ledningsorganisation för gymnasieoch Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-05-12 Tjänsteskrivelse Vår referens Pia Oredsson Birgersson, informationschef pia.oredsson@malmo.se Förslag till ny strategisk ledningsorganisation

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 5 februari 2015 kl. 08.00 Plats: Svea Hund i

Läs mer

Tjänsteskrivelse AU 20150812 Projekt- och föreningsbidrag FIFH. Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta

Tjänsteskrivelse AU 20150812 Projekt- och föreningsbidrag FIFH. Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-07-23 Vår referens Sigrid Saveljeff Chef Sigrid.Saveljeff@malmo.se Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse AU 20150812 Projekt- och föreningsbidrag

Läs mer

Fastställande av inriktning och organisation av Jobb Malmö

Fastställande av inriktning och organisation av Jobb Malmö Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-08-11 Vår referens Lars Silverberg Biträdande gymnasie- och vuxenutbildningsdirektör lars.silverberg@malmo.se Tjänsteskrivelse Fastställande

Läs mer

2013-02-26 Dnr: 2013/530-BaUN-615. Teddy Söderberg - ax067 E-post: teddy.soderberg@vasteras.se

2013-02-26 Dnr: 2013/530-BaUN-615. Teddy Söderberg - ax067 E-post: teddy.soderberg@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Teddy Söderberg - ax067 E-post: teddy.soderberg@vasteras.se 2013-02-26 Dnr: 2013/530-BaUN-615 Kopia till Uppdrag att föreslå organisation för elevhälsoarbetet och särskola Förslag

Läs mer

Rektorns pedagogiska ledarskap

Rektorns pedagogiska ledarskap www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman Linda Marklund Rektorns pedagogiska ledarskap Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sida: 1 av 6 Datum: 2014-03-14 Dnr: Af-2013/493113 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sammanfattning Arbetsförmedlingen

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT. Studie- och yrkesvägledning (Förstudie) Revisor: Nina Hellström. Revisorskollegiet 2014-10-13. Malmö stad Revisionskontoret

GRANSKNINGSRAPPORT. Studie- och yrkesvägledning (Förstudie) Revisor: Nina Hellström. Revisorskollegiet 2014-10-13. Malmö stad Revisionskontoret GRANSKNINGS Studie- och yrkesvägledning (Förstudie) Revisor: Nina Hellström Revisorskollegiet 2014-10-13 Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress: August Palms plats 1 Telefon (exp): 040-34 19

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2000-10-17 147. Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS 98/53-024

Antagen av kommunstyrelsen 2000-10-17 147. Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS 98/53-024 Antagen av kommunstyrelsen 2000-10-17 147 LÖNEPOLICY Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS 98/53-024 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND...3 2 SYFTE...4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL...4

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Ny organisation - organisationsöversyn inom Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning

Ny organisation - organisationsöversyn inom Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning Dnr GN-2013-113 Dpl 01 sid 1 (6) KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIEFÖRVALTNING Staben Tjänsteyttrande 2013-11-05 Urban Karlsson, 054-540 13 14 urban.karlsson@karlstad.se Ny organisation - organisationsöversyn

Läs mer

Rapport om sommarpraktik 2014 för högstadieoch gymnasieelever Dnr SO 2014/0168.

Rapport om sommarpraktik 2014 för högstadieoch gymnasieelever Dnr SO 2014/0168. LUNDS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (6) Socialförvaltningen Jessica Keding 046-35 999 73 jessica.keding@lund.se Socialnämnden Rapport om sommarpraktik 2014 för högstadieoch gymnasieelever Dnr SO 2014/0168.

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att avslå ansökan. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-11-30 Vår referens Sigrid Saveljeff Sigrid.Saveljeff@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan Radio 123 GYVF-2014-2725 Sammanfattning Romska

Läs mer

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3 RAPPORT 1(10) 2014-06-02 AVN 2014/0169-2 Handläggare, titel, telefon Esa Manninen, utredare 011-15 21 38 Eva Jeppson, handläggare 011-15 11 89 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Uppföljning av

Läs mer

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/61 31 19 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2014-08-06 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se KS/2014:230 20922 Kommunstyrelsen Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Förslag

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Bakgrund Centrala överenskommelsen År 2001 träffades en central överenskommelse om utveckling av introduktion för nyanlända

Läs mer

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsutbildning SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsprogrammet 3 år Obligatoriskt för nytillträdda rektorer men även öppet för biträdande rektorer och förskolechefer Rektorsprogrammet omfattar

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo. 1 (1) Datum 2014-10-29 Vår referens Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.se Tjänsteskrivelse Riktlinje för timavlönade SOFS-2014-463 Sammanfattning Samtliga förvaltningar ska under

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege MISSIV 2015-02-26 RJL2015/221 Kommunalt forum Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd skrivelse till Kommunalt

Läs mer

Processbeskrivning. Översyn av förvaltningsorganisationen, delegationer, administrativa processer och bolagsstruktur.

Processbeskrivning. Översyn av förvaltningsorganisationen, delegationer, administrativa processer och bolagsstruktur. Processbeskrivning Översyn av förvaltningsorganisationen, delegationer, administrativa processer och bolagsstruktur. Kommunchef Nicklas Bremefors har fått i uppdrag av politiken att ge förslag på ny organisation

Läs mer

Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26: Hur kan vi utveckla yrkesvux?

Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26: Hur kan vi utveckla yrkesvux? ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Niemelä Tuomo Hellstrand Eva Datum 2015-04-13 Rev. 2015-05-12 Diarienummer AMN-2015-0158 Arbetsmarknadsnämnden Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26:

Läs mer

Årskurs 2-enkät 2014. Kurt Westlund

Årskurs 2-enkät 2014. Kurt Westlund Årskurs 2-enkät 2014 Kurt Westlund Elevernas trivsel och trygghet ligger konstant på en fortsatt hög nivå. Färre elever upplever sig dåligt bemötta, kränkta, utsatta för hot eller våld. Däremot försvagas

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE 2015-04-27 A2015/xx Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Preliminär version ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingar

Läs mer

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader www.pwc.se Revisionsrapport Viktor Prytz & Sandra Marcusson 17 Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader Emmaboda kommuns revisorer Uppföljning av granskning om grundskolans resultat

Läs mer

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-05-26 Handläggare Gunilla Konradsson Projektledare gunilla.konradsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter STK-2014-587

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2014 för arbetsmarknadsenheten 2014-03-31 AVN-2014.0101. Antogs av chefen för arbetsmarknadskontoret den 31 mars 2014

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2014 för arbetsmarknadsenheten 2014-03-31 AVN-2014.0101. Antogs av chefen för arbetsmarknadskontoret den 31 mars 2014 Verksamhetsplan 2014-03-31 Verksamhetsplan 2014 för arbetsmarknadsenheten AVN-2014.0101 Antogs av chefen för arbetsmarknadskontoret den 31 mars 2014 I dokumentet redovisas aktiviteter som arbetsmarknadsenheten

Läs mer

Välkommen till SYVBarometern TM

Välkommen till SYVBarometern TM Välkommen till SYVBarometern TM 2013 Finns det något du anser kan göras lokalt i din region/kommun för att stärka studie- och yrkesvägledningen? 28% Ja Nej 3% Osäker/vet inte 69% 2 Finns det något du anser

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Kriminalvårdens klientutbildning

Kvalitetsgranskning av Kriminalvårdens klientutbildning Kvalitetsgranskning av Kriminalvårdens klientutbildning Bakgrund Skolan har till huvuduppgift att rusta elever med kunskaper i syfte att främja deras utveckling till ansvarskännande människor som aktivt

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning 1 Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning Fastställd av ledningsgruppen 2012-06-01 Reviderad 2013-10-23 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADS Ca 3000 elevers lärande och utveckling sker på våra

Läs mer

Policy för intraprenad i Hällefors kommun

Policy för intraprenad i Hällefors kommun Policy för intraprenad i Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Ansvar, befogenheter och organisation... 3 4 Start... 4 5 Ekonomi... 5 6 Investeringar... 5 7 Personal... 5 7.1 Policy

Läs mer

Översyn Barn- och utbildningsförvaltningen

Översyn Barn- och utbildningsförvaltningen Översyn Barn- och utbildningsförvaltningen Återrapportering av uppdrag 12 juni Ängelholm Mats Carlström, Eva Lagbo Bergqvist, Malin Danielsson 1 Fokusområdet och organisatoriska områden för studien Förskoleverksamhet

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar 2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet Kvalitet i studie- och yrkesvägledning hela skolans ansvar Skolverkets vision och dokumentation Gränslös kunskap och lustfyllt lärande Skolverket visar vägen Utveckla

Läs mer

Revisionsrapport Söderhamns kommun

Revisionsrapport Söderhamns kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Söderhamns kommun Bengt Andersson Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga 1 1.2 Metod 1 2 Resultat

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Delmål för Domstolsverket... 2 3. Delmål 1 E-utbildning...

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll 2014-01-27 KS-2014/143.118 1 (6) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll Förslag

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län

Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län 1 (7) Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län 1 Inledning Kommunerna i Stockholms län har i dokumentet Överenskommelse om att skapa en vuxenutbildningsregion i Stockholms

Läs mer

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-05-09 Dnr 72/2008-71 Ann Kristin Hasselsten Socialnämnden 2008-05-21 Åtgärder för arbetslösa bidragstagare Sammanfattning Socialnämnden ska utveckla verksamheten för arbetslösa bidragstagare

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna Regionala rekommendationer för Östergötland och Tranås Kontaktuppgifter: Helene Sjöberg Utbildningsstrateg, Regionförbundet Östsam 013-26 27 40 072-539 91 83 helenesjoberg@ostsamse Dokumentinformation:

Läs mer

Verksamhetsrapport 2013

Verksamhetsrapport 2013 Verksamhetsrapport 2013 1 2 7 12 4 5 4 3 6 7 10 11 11 4 5 6 8 3 Inledning Praktik vid events tar fram praktikplatser till malmöungdomar födda 1994-1997 och folkbokförda i Malmö. Praktik vid events är ett

Läs mer

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D)

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D) Tjänsteutlåtande Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen Utfärdat 2015-05-26 Anders Ednersson Diarienummer 0394/15 Telefon: 031-3683084 e-post: anders.ednersson@arbvux.goteborg.se Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Utbildningsfö rvaltningens fö rba ttringsplan 2015

Utbildningsfö rvaltningens fö rba ttringsplan 2015 Utbildningsfö rvaltningens fö rba ttringsplan 2015 2014-12-11 Prioriterade områden 1. Höjd kunskapsnivå och ökad likvärdighet Åtaganden: 1. Vi ska arbeta med ett ansvarstagande förhållningssätt 2. Åtgärder

Läs mer

Revidering av riktlinjer för utbildningsråd

Revidering av riktlinjer för utbildningsråd BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-19 GN-2015/18.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Revidering av riktlinjer för utbildningsråd

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Tommy Johansson, SPU 2013 Innehållsförteckning Kunskap kompetens - arbete 1 1. Bakgrund och uppdrag 3 2. Intressenter 5 2.1 Politik 5 2.2

Läs mer

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor.

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor. Västerviks kommun Revisionsrapport Lars Högberg Certifierad kommunal revisor Håkan Lindahl Org. konsult Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet Juni 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund, syfte

Läs mer

O Aterredovisning av uppdrag till Skolnämnden att genomföra en utvärdering av elevhälsan

O Aterredovisning av uppdrag till Skolnämnden att genomföra en utvärdering av elevhälsan Tjänsteutlåtande 0Öst< Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-05-08 Dnr KS 2015/0135 O Aterredovisning av uppdrag till Skolnämnden att genomföra en utvärdering av elevhälsan Sammanfattning Skolnämndens

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Inledning Inom Arbetsförmedlingen och kommunen finns en rad verksamheter och

Läs mer

Serkan Köse (S), ordförande. Bosse Olsson (MP)

Serkan Köse (S), ordförande. Bosse Olsson (MP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[9] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, sal Stange 2:3, kl. 19.00 20.20 ande Serkan Köse (S), ordförande Bosse Olsson (MP) Karin Pilsäter (FP) Leif Glad (S) tjg. ersättare Stefan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 17.00 18.30 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande, 40-45 Ann-Sofie Nyström (M), 34-39 Ricken Svensson-Nyquist (FP) Ann Larson

Läs mer

Samordning och organisation för en En skola på vetenskaplig grund inom FoU Skåne

Samordning och organisation för en En skola på vetenskaplig grund inom FoU Skåne Datum Beteckning 2010-10-20 Siv Wilborgsson 0709-719938 Samordning och organisation för en En skola på vetenskaplig grund inom FoU Skåne Under hösten 2009 förde ett antal kommuner en dialog med Malmö högskola

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Internt avtal 2014 Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna (särvux)

Internt avtal 2014 Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna (särvux) KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Tuomo Niemelä Datum 2014-03-24 Diarienummer UAN-2014-0190 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Internt avtal 2014 Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning,

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad genom JobbMalmö

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00. Enligt föredragningslistan nedan

Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00. Enligt föredragningslistan nedan KALLELSE 2012-10-11 s arbetsutskott 1 (1) Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist Ordförande Kerstin

Läs mer

Unga riskerar att falla mellan stolarna

Unga riskerar att falla mellan stolarna Kvalitetsgranskning Rapport 2014:07 Unga riskerar att falla mellan stolarna Kortrapport om kommunens informationsansvar Skolinspektionens rapport 2014:07 Diarienummer 403:2012:5130 Stockholm 2014 Unga

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Föreningspool - MISO och MIP

Tjänsteskrivelse. Föreningspool - MISO och MIP Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (5) Datum 2014-09-01 Vår referens Sara Mellander Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Sara.Mellander@malmo.se Föreningspool - MISO och MIP FRI-2013-1283 Sammanfattning

Läs mer

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun www.pwc.se Håkan Lindahl Eleonor Duvander Rektorernas förutsättningar att vara pedagogiska ledare Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 2013-11-15 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2013/362315 Datum: 2013-11-15 Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att vidta åtgärder för att förbereda införandet

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Beslut 2009-06-10 Dnr: 2008:376 1 (8) Laholms kommun Humlegången 6 312 80 Laholm Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Bakgrund Vuxenutbildningen

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2014 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

5 Förslag till ny förvaltningsledning Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa (DN ADH)

5 Förslag till ny förvaltningsledning Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa (DN ADH) 5 Förslag till ny förvaltningsledning Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa (DN ADH) Ärendet I samband med regionfullmäktiges beslut rörande ny politisk organisation gavs regionstyrelsen i uppdrag

Läs mer

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 BARN- OCH TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-15 GSN-2013/111.159 1 (3) HANDLÄGGARE Steinmo, Conny Grundskolenämnden Conny.Steinmo@huddinge.se E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 Förslag

Läs mer

Projekt regional samverkan Sfi

Projekt regional samverkan Sfi Projekt regional samverkan Sfi Projektet finansieras av Länsstyrelsen Örebro län enligt 37 förordningen, beredskap och kapacitet samt regional samverkan. Projektägare är Sydnärkes Utbildningsförbund som

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Dnr: Kon 2015/41 Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Maja Jansson 2015-04-07 2015-04-07 1 (9) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3.

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Program för dagen Vad Skolinspektionen granskar Vad vi har sett i Arboga kommun - styrkor - utvecklingsområden Uppföljning Syfte och mål med tillsynen Bidra till alla

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Direktiv om utredning kring Idéburet offentligt Partnerskaps avtal med föreningar som utför arbetsmarknadsinsatser

Direktiv om utredning kring Idéburet offentligt Partnerskaps avtal med föreningar som utför arbetsmarknadsinsatser Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (4) Datum 2015-01-30 Vår referens Ulrika Määttä Lagerlöf Sekreterare ulrika.maatta-lagerlof@malmo.se Tjänsteskrivelse Direktiv om utredning kring

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

SFI som matchningsverktyg

SFI som matchningsverktyg Region Värmland Britta Zetterlund-Johansson SFI som matchningsverktyg Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Arbetsförmedlingen och länets kommuner startar upp ett stort projekt för att underlätta för

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Gröna skolgårdar 2014

Tjänsteskrivelse. Förslag till Gröna skolgårdar 2014 SIGNERAD Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (3) Datum 2014-06-03 Handläggare Carin Antonson Utvecklingssekreterare carin.antonson@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Gröna skolgårdar 2014 GRF-2014-6072

Läs mer

Program för utvecklingsområden inom barn- och utbildningsförvaltningen i Vetlanda kommun åren 2013 2015

Program för utvecklingsområden inom barn- och utbildningsförvaltningen i Vetlanda kommun åren 2013 2015 Dokumenttyp Program Beslutad av (datum och ) Barn- och utbildningsnämnden (2012-11-06 77) Giltig fr.o.m. 2013-01-01 Dokumentansvarig Utvecklingsledare på barn- och utbildningsförvaltningen Gäller för Barn-

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

!"#$%&' 30/11 2012 GR Utbildning Sofia Larsson & Anna Liljeström

!#$%&' 30/11 2012 GR Utbildning Sofia Larsson & Anna Liljeström !"#$%&' 30/11 2012 GR Utbildning Sofia Larsson & Anna Liljeström 24% av Sveriges ungdomar har fyra år efter uppropet inte fått slutbetyg i gymnasiet.!"#$%&' !"#$%&' Elever som är 16 år eller äldre och

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

GÄLLANDE MODELLSKOLAN MALMÖ NYA LATINSKOLA - EN SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

GÄLLANDE MODELLSKOLAN MALMÖ NYA LATINSKOLA - EN SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING AVSIKTSFÖRKLARING GÄLLANDE MODELLSKOLAN MALMÖ NYA LATINSKOLA - EN SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING Utbildningsförvaltningen i Malmö stad, Malmö högskola och Naturskyddsföreningen har idag undertecknat denna

Läs mer

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-08 GN-2013/294.111 1 (2) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden

Läs mer