Avrapportering till nämnd om genomförande av beslut om ny ledningsorganisation för gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avrapportering till nämnd om genomförande av beslut 2014-06-27 om ny ledningsorganisation för gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen"

Transkript

1 Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Avrapportering till nämnd om genomförande av beslut om ny ledningsorganisation för gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen Bakgrund: Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden beslutade om ny ledningsorganisation för gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen i syfte att få till stånd en ökad måluppfyllelse och en likvärdighet för förvaltningens breda uppdrag samt att anpassa organisationsstrukturen till Malmö stads samlade skolorganisation. Uppföljning av nämndens beslut: Nämnden beslutade att: tillsätta fyra områdeschefer- två för gymnasieskolan/gymnasiesärskolan, en för vuxenutbildningen och en för arbetsmarknadsåtgärderna. Beslutet är helt genomfört gymnasieskolans två områden delas in enligt följande: område 1- Agnesfrids gymnasium, Pauliskolan, Malmö Borgarskola, Universitetsholmens gymnasium, Byggymnasiet och Idrottsgymnasiet. Område 2- Bellevue gymnasium,malmö Latinskola, S:t Petri skola, Värnhemsskolan och Valdemarsro gymnasiesärskola. Beslutet genomförs varje skola leds av en rektor som i sin tur delegerar arbetsuppgifter till biträdande rektor. Beslutet genomförs Vägledningscentrum får sin organisatoriska hemvist inom kommunikationsavdelningen och att de delar som idag är myndighetsutövning förs över till myndighetsavdelningen. Myndighetsutövningen har överförts till myndighetsavdelningen Vägledningscentrum får sin organisatoriska hemvist inom kommunikationsavdelningen inom området vuxenutbildning behålls nuvarande rektorsorganisation. avrapportering till nämnd om genomförande Beslutet genomförs administrativa chefer placeras på område direkt underställda områdeschefen och driftschefer på skolnivå underställs administrativ chef Beslut om inrättande av administrativ chef har genomförts inom arbetsmarknadsområdet under hösten Enighet om kravprofil och ansvar gällande övriga tre tjänster uppnåddes först efter Besöksadress Ledebursgatan 5 Postadress Box 17195, MALMÖ Telefon Fax Organisationsnummer

2 2 (5) förhandling enl MBL 14 i oktober 2014, varför intern rekrytering inom Malmö stad kunde påbörjas först i november Beslut om tillsättningar beräknas vara klara senast Vad gäller de administrativa enheternas organisering kommer denna att utformas inom de fyra områdena våren 2015 under ledning av områdescheferna. ansvaret för förvaltningsgemensamma uppdrag fördelas mellan områdescheferna och leds av dessa. Fördelning av förvaltningsgemensamma uppdrag utifrån intentionen att både uppdrag och stödfunktioner ska ligga nära den operativa verksamheten, har påbörjats. Då de fyra områdescheferna bör involveras i det fortsatta arbete, kommer arbetet fortsätta första halvåret 2015 och därmed att vara helt genomfört varje rektor/enhetschef tilldelas samarbetsuppdrag relaterat till ökad måluppfyllelse och likvärdighet. Samarbetsuppdrag för rektor/enhetschef tas fram av de fyra områdescheferna under våren 2015 och fastställs av förvaltningens ledningsgrupp en stabsfunktion för vuxenutbildning och arbetsmarknad inrättas. Beslutet har genomförts Utredningsuppdrag I ärendet om ny ledningsorganisation angavs tio områden för vidare utredning under hösten 2014 inför genomförandet av ny ledningsorganisation Nedan följer en sammanställning av vad utredningarna har lett fram till. Administrativ stöd; fördjupning och beskrivning av funktioner och ansvar på förvaltningsnivå, områdesnivå och skol-/enhetsnivå. Förvaltningens kansli har det fortsatta ansvaret för myndighet, stöd, kontroll, styrning och uppföljning internt och externt samt för kommunikation internt och externt. Kansliet har en stödjande administrativ och operativ roll inom specialistområden som saknas inom verksamheterna. Kansliet har även samordningsansvar i många frågor. De fyra områdescheferna med sina respektive administrativa chefer är med ett undantag lokalmässigt placerade på förvaltningens kansli för att möjliggöra samarbetet mellan förvaltningens gemensamma kansli och områdena. Undantaget är den administrativa chefen inom arbetsmarknadsområdet, som kommer att ha sin placering på den administrativa enhet för vars medarbetare hen är direkt chef för. Områdescheferna kommer tillsammans med sina administrativa chefer och i nära samarbete med kansliets chefer, att fortsatt leda arbetet med en effektiv organisering av det administrativa stödet till skol-/enhetsnivå. Syftet är dels att stärka kompetensen och tydligheten i det administrativa uppdraget inom hela förvaltningen och dels att öka rektors utrymme för det pedagogiska ledarskapet för en ökad måluppfyllelse.

3 3 (5) Översyn av delegationsordning Delegationsordningen har setts över och anpassats till nya ledningsorganisationen och förslag läggs för beslut i gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden Samverkansorganisation Under hösten har en partssammansatt arbetsgrupp tagit fram ett förslag om anpassning av lokalt samverkansavtal anpassat till ny ledningsorganisation. Förslaget är samverkat och gäller från Omställning till ny organisation för gymnasieskolan rektor/biträdande rektor Hittillsvarande befattningar som utbildningschef (7 befattningar) har dragits in och samtliga gymnasieskolor (11) har rektor som högsta chef på skolan. Hittillsvarande befattningar som rektorer för gymnasieprogram har konverterats till befattningar som biträdande rektor. Elevhälsa och studie-och yrkesvägledning En utredning har gjorts under hösten om uppdrag/inriktning och dimensionering av central elevhälsa. I enlighet med beslutet om ny ledningsorganisation, organiseras central elevhälsa inom ett av gymnasieområdena, istället för som tidigare inom förvaltningens kansli. Uppdraget är förvaltningsövergripande och leds av områdeschef. I enlighet med utredningens förslag, har förvaltningens ledningsgrupp beslutat att den centrala elevhälsan ska ha ett strategiskt uppdrag och stödja skolornas elevhälsoarbete i syfte att skapa likvärdighet. Under våren 2015 har områdeschefen ansvar för att ta fram mål- och handlingsplaner för elevhälsoarbetet inom gymnasieskolan, liksom för att ta fram en mål-och handlingsplan för skolornas arbete inom studie-och yrkesvägledningen. Utredningen har föreslagit en utökning av resursen för central elevhälsa och vägledning. Ingen utökning görs initialt av den samlade resursen, utan eventuellt kommande förändringar ska ha sin utgångspunkt i de mål-och handlingsplaner som tas fram under ledning av områdeschef i samråd med gymnasieskolornas rektorer för en likvärdig elevhälsa och studie-och yrkesvägledning. Praktikanordning Under hösten 2014 har en utredning gjorts och en arbetsgrupp diskuterat och tagit fram förslag till en tydlig och effektiv organisering av praktikanordning för förvaltningens hela uppdrag. Det tänkta syftet med en större och samlad organisation för praktikanskaffning och uppföljning av praktik inom förvaltningen är åstadkommandet av synergieffekter

4 4 (5) och förhindrandet av dubbla strukturer inom verksamheten, samt möjlighet att genom flexibilitet möta de toppar och dalar i verksamheten som finns under året. I enlighet med delar av utredningens resultat och efter fortsatt dialog inom organisationen beslutas att samla all praktikanordning i en organisation. Den nya praktikorganisationen som omfattar all praktikanskaffning inom Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen träder i kraft from och kommer initialt under 2015 rent organisatoriskt ha en fristående placering utanför de nya områdena. Chefen för den nya praktikorganisationen, som inledningsvis rapporterar till biträdande direktör, ska under året arbeta fram sektionsspecifika och övergripande uppdrag för praktikorganisationen, samt framtida organisatorisk placering inom något av områdena. Ny stabsfunktion för vuxenutbildning och arbetsmarknad Mot bakgrund av att nämnden och förvaltningen fick uppdraget för arbetsmarknadsfrågorna, avvecklades avdelningen för vuxenutbildning inom förvaltningens kansli och sedan har inrättats en stabsenhet på kansliet med ett samlat uppdrag för arbetsmarknads-och vuxenutbildningsfrågorna avseende samordning, planering, uppföljning och framtagande av underlag för nämndens beslut inom området. Vuxenutbildning och arbetsmarknad Under hösten 2014 har arbetet inletts med att definiera samverkansområden mellan arbetsmarknad och vuxenutbildning som långsiktigt kan korta vägen till ett aktivt arbetsliv för de kvinnor och män som idag står utanför arbetsmarknaden och som uppbär försörjningsstöd. Likaså har en överenskommelse träffats mellan gymnasieoch vuxenutbildningsförvaltningen, de fem stadsområdesförvaltningarna och Arbetsförmedlingen om gemensamma insatser och samarbeten. Arbetet med att sätta mål för samverkan mellan vuxenutbildning och arbetsmarknad fortsätter inom ramen för den nya ledningsorganisationen. Den organisatoriska tillhörigheten för Uppdrag Malmö, har utretts under hösten I enlighet med utredningens förslag kommer Uppdrag Malmö från uppdras att vidareutveckla utbildningar för Jobb Malmös deltagare och att Uppdrag Malmö organisatoriskt placeras inom arbetsmarknadsområdet med placering inom insatsenheten. Att marknadsföra och utveckla uppdragsutbildning, vilket tidigare har varit en del av Uppdrag Malmös uppdrag, blir respektive rektors ansvar. Samarbete inom skolorganisationen Dialog har inletts under hösten 2014 med framförallt grundskoleförvaltningen om en samarbetsstruktur för ett gemensamt ansvar för de elever inom grundskolan som riskerar att inte nå behörighet till gymnasieskolan. Vidare har diskussion inletts om gemensamma mål för studie-och yrkesvägledningen. Då gymnasieskolans organisation från årsskiftet 2014/2015 är samma som för grundskolan ges goda förutsättningar framöver att utveckla samarbetet mellan skolformerna.

5 5 (5) Den 1 september 2014 inrättades Pedagogisk Inspiration Malmö (PI Malmö) som en gemensam utvecklingsfunktion för alla tre skolförvaltningarna, genom en sammanslagning av tidigare Centrum för pedagogisk Inspiration (CPI) och FOU Skola. Avdelningen organiseras inom grundskoleförvaltningen under ledning av verksamhetschef som rapporterar till en styrgrupp med 2 avdelningschefer från vardera av de tre skolförvaltningarna. Översyn av de administrativa rutinerna inom arbetsmarknadsområdet Ett arbete har bedrivits under hösten 2014 i syfte att ha gemensamma administrativa rutiner för hela förvaltningens uppdrag

6 Staben Utredning Uppdrag Malmö Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: Ulrika Määttä Lagerlöf Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Staben för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

7 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Uppdraget... 4 Metod... 4 Uppdrag Malmös verksamhet fram till Uppdrag Malmös verksamhet idag... 7 Uppdragsutbildningar... 7 Arbetsmarknadsutbildningar... 8 Kortkurser... 8 Övriga uppdragsutbildningar... 9 Utbildningar för JobbMalmös målgrupper Sammanfattande resultat Viktig funktion Förändrat uppdrag Beställare och målgrupper Förvaltningens övervägande Bilaga 1: genomförda intervjuer Bilaga 2: omsättning av Uppdrag Malmö Bilaga 3: genomförda kortkurser Staben för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning- Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning

8 Sammanfattning Staben för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har av förvaltningsledningen fått i uppdrag att: utreda och föreslå nytt/reviderat uppdrag för Uppdrag Malmö i gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens nya organisation utreda och föreslå organisationsplacering för Uppdrag Malmö i förhållande till gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens nya ledningsorganisation. Utredningens resultat grundar sig i en genomgång av tillgänglig dokumentation avseende Uppdrag Malmö i kombination med ett flertal kvalitativa intervjuer med nyckelpersoner inom förvaltningen. Uppdrag Malmö bildades 1986 av skolstyrelsen i Malmö på initiativ av skolkontoret i Malmö och arbetade uteslutande med uppdragsutbildning. Idag arbetar Uppdrag Malmö med två former av utbildningar uppdragsutbildning och utbildningar för JobbMalmös deltagare (förberedande utbildningar och rekryteringsutbildningar). Utredningen visar att när det gäller det fortsatta uppdraget för Uppdrag Malmö och dess organisatoriska placering, är det viktigt att: det arbete som Uppdrag Malmö utför avseende utbildningar för Jobb- Malmös deltagare ligger i linje med de nämndsmål och uppdrag som förvaltningen arbetar emot det nya uppdraget möjliggör en vidareutveckling av utbildningsinsatser för JobbMalmös deltagare samverkan mellan Uppdrag Malmö, JobbMalmö och gymnasieskolorna kan tillvaratas möjliggöra en ingång för utbildningsanordnare vad gäller utbildningsinsatser för JobbMalmös deltagare Med utgångspunkt i ovanstående föreslås att Uppdrag Malmö uppdras att vidareutveckla utbildningar för JobbMalmös deltagare och att uppdraget placeras inom arbetsmarknadsområdets organisation med möjlig placering inom insatsenheten. Att marknadsföra och utveckla uppdragsutbildning blir respektive rektors ansvar. Dock föreslås att det, under den administrativa chefen inom vuxenutbildningsområdet, återfinns en stödfunktion där utförarna får administrativt stöd för genomförande av uppdragsutbildning. 3 Staben för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning- Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning

9 Bakgrund Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har under de senaste åren befunnit sig i en omfattande omorganisationsprocess. Kommunstyrelsen beslutade den 30 maj 2013 om en ny samlad skolorganisation, med gemensamt ansvar för ökad måluppfyllelse och likvärdighet för malmöbor i åldrarna 1-19 år. Den 1 maj 2014 övertog gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden det fulla ansvaret för utförandet och uppföljningen av Malmö stads arbetsmarknadsoch vuxenutbildningsinsatser. Som ett konkret resultat av denna organisationsförändring flyttades JobbMalmö från serviceförvaltningen till gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. 1 Som ett led i den pågående omorganiseringen beslutade gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden den 27 juni 2014 om en ny ledningsorganisation för förvaltningen. Den nya ledningsorganisationen sågs som ett led i att skapa en lärande organisation, vilket i ärendet uttrycktes i termer av: För att öka måluppfyllelsen i skolorna såväl inom arbetsmarknadsåtgärderna krävs en lärande organisation och ett starkt fokus på hela uppdraget. 2 Som ett led i omorganiseringsprocessen, identifierades ett behov av att se över en rad befintliga verksamheter, däribland Uppdrag Malmö, i syfte att på bästa sätt placera in dem i den nya organisationen och vidareutveckla uppdraget utifrån förvaltningens nya breddade uppdraget. Uppdraget Staben för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har av förvaltningsledningen fått i uppdrag att: utreda och föreslå nytt/reviderat uppdrag för Uppdrag Malmö i gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens nya organisation utreda och föreslå organisationsplacering för Uppdrag Malmö i förhållande till gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens nya ledningsorganisation. Metod Utredningen genomfördes i två delar. Den första delen bestod av framtagande av förslag till nytt/reviderat uppdrag. Detta var en förutsättning för att kunna utreda och föreslå en ny organisationsplacering. Den andra delen bestod av förslag till ny organisationsplacering baserat på förslag till nytt/reviderat uppdrag. Utredningens resultat grundar sig i en genomgång av tillgänglig dokumentation avseende Uppdrag Malmö samt ett antal kvalitativa intervjuer med nyckelpersoner inom förvaltningen. Nyckelpersonerna är verksamma inom Komvux Malmö Södervärn/ vuxenutbildningsområdet, Vägledningscentrum, Universi- 1 Utredning om organisation av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsinsatser (dnr STK ) fastställdes av kommunfullmäktige den 27/ Förslag till ny strategisk ledningsorganisation för gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen (dnr GYVF ) fastställdes av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden den 27/ Staben för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning- Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning

10 tetsholmen, HR förvaltningsledningen, Agnesfrids gymnasium, Uppdrag Malmö, staben för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning, Byggymnasiet, JobbMalmö/arbetsmarknadsområdet, Värnhemsskolan. Se bilaga 1 för en förteckning av intervjuade personer. I arbetet med utredningen har det varit viktigt med en öppen process och delaktighet från samtliga inblandade. Förutom en dokumentgenomlysning och kvalitativa intervjuer, så har även en sondering av organisation och uppdrag för liknande verksamheter i andra kommuner genomförts. Sonderingen visar på att ett flertal olika kommuner arbetar med någon form av uppdragsutbildning, men organiseras på en rad olika sätt. Vännäs kommun har organiserat all uppdragsutbildning inom deras utbildningscentra Liljaskolan. 3 I Västerås har Edströmska Mälardalens Fordons- och transportutbildningar enbart hand om uppdragsutbildning inom fordon och transport. 4 Varken Göteborg eller Stockholm har en centraliserad enhet för uppdragsutbildning. Studium är en kommunal skola i Göteborg som bedriver vuxenutbildning inom restaurang och bageri, svenska för invandrare, grundläggande vuxenutbildning, allmänna gymnasiala ämnen, barn och fritid, funktionshinder samt vård och omsorg. 5 Studium arbetar också med uppdragsutbildning men har ingen egen organisation för uppdragsutbildning utan beroende på vem uppdraget kommer ifrån svarar och genomför det område som uppdraget faller inom. Det vill säga att är det till exempel en förfrågan på uppdragsutbildning inom vård och omsorg så är det område vård och omsorg som svarar på beställarens förfrågan. 6 Det har inte framkommit att det finns ett sätt att organisera uppdragsutbildning som har visat sig vara bättre än andra. Organisationsplacering är helt beroende av faktorer såsom den omgivande kontexten, kommunens utmaningar, förvaltningens budget och organisationsstruktur Intervju med Robert Hagsten, rektor för vuxenutbildning och yrkeshögskola, Göteborg stad, november Staben för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning- Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning

11 Uppdrag Malmös verksamhet fram till 2003 I februari 1986 antogs Förordningen om uppdragsutbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning (1986:65). 7 I samband med att förordningen kom grundades Uppdrag Malmö ersattes förordningen om uppdragsutbildning med Lagen om uppdragsutbildning i vissa fall (1991:1109) om uppdragsutbildning och 1992 kom Förordning om uppdragsutbildning inom skolväsendet (1992:395) som innehåller ytterligare föreskrifter om uppdragsutbildning. 8 9 Åren 1986 till 1989/1990 var Uppdrag Malmö en del av komvuxavdelningen som var centralt placerad på skolkontoret i Malmö. Avdelningen arbetade med frivillig utbildning och uppdragsutbildning var integrerad med den kommunala vuxenutbildningen. Från 1986 till 1990 ökade omsättningen för Uppdrag Malmö från 800 tkr till tkr. Se 2 bilaga: omsättning av Uppdrag Malmö När Uppdrag Malmö bildades fanns ett behov av att utveckla olika former av kommunal vuxenutbildning. Malmös gymnasie- och vuxenutbildningsskolor hade mycket begränsad kontakt med näringslivet och företagen hade stora behov av fortbildning. Innan förordningen uppdragsutbildning styrdes utbildningar av fastställda kurser, men i och med förordningen möjliggjordes att skräddarsy kurser till näringslivet. I slutet på 1980-talet bestod uppskattningsvis 90 procent av marknaden för uppdragsutbildning i Sverige av 4 olika aktörer: kommuner, AMU (nuvarande Lernia), AMI och studieförbund. Konkurrensen om uppdragsutbildning (inklusive arbetsmarknadsutbildning) var mycket låg. Fram till och med 1996 var 80 procent av Uppdrag Malmös utbildningar uppdragsutbildningar på beställning av externa aktörer och den största uppdragsgivaren var Arbetsförmedlingen. Utbildningsvolymen styrdes av konjunkturen, det vill säga vid lågkonjunktur genomförde enheten många olika arbetsmarknadsutbildningar. Fram till 1996 administrerade och anordnande Uppdrag Malmö och skolorna framförallt vårdutbildningar och allmänteoretiska uppdragsutbildningar, idag finns det inga teoretiska uppdragsutbildningar utan de ingår i den reguljära vuxenutbildningen hade Uppdrag Malmö den högsta omsättningen under enhetens historia (se 2 bilaga: omsättning av Uppdrag Malmö ). År hade Uppdrag Malmö tillgång till en självständig vårdskola som var förlagd till Rönneholmsgården samt ett antal utbildningslokaler inklusive ett eget konferenscenter. Under denna period bestod antalet medarbetare mellan Avdelningen var direkt placerad under utbildningsdirektören till och med Förordningen om uppdragsutbildning som mtosvarar komunal vuxenutbildning 1986:65 Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning om-uppdra_sfs / 8 Lagen om uppdragsutbildning i vissa fall 1991:1037 Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag om-uppdragsutb_sfs / 9 Förordning om uppdragsutbildning inom skolväsendet 1992:395 Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning om-uppdr_sfs / 10 Intervju med Uppdrag Malmö oktober Staben för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning- Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning

12 1997 kom den statliga satsningen kunskapslyftet 11 och förändrade Uppdrag Malmös uppdrag. På grund av kunskapslyftet upphandlade arbetsförmedlingen färre arbetsmarknadsutbildningar. Detta innebar en stor förändring för Uppdrag Malmös uppdrag som fram till 1996 bestod till cirka 75 procent av arbetsmarknadsutbildningar. Som ett svar på detta utvecklade Uppdrag Malmö Kunskapslyft för anställda år i Malmö stad som varit anställda minst fem år och som saknade treårig gymnasiekompetens. Omsättningen minskade drastiskt bara under första halvåret 1997 (se 2 bilaga: Omsättning av Uppdrag Malmö ) och antalet anställda anpassades efter omsättningen och arbetsuppgifterna. Antalet anställda inom Uppdrag Malmö har sedan detta varit 1 chef och 1 till 3 medarbetare. 12 Uppdrag Malmös verksamhet idag Idag består Uppdrag Malmös uppdrag av att vara kontakten mellan beställare av uppdragsutbildning och utbildning för JobbMalmös deltagare och utföraren av utbildningen. Utförarna av utbildningarna är i princip alltid skolorna. Uppdrag Malmö har sedan starten finansierat sin verksamhet genom att ta 10 procent av de intäkter som uppdragsutbildningar, föreberedande utbildning och rekryteringsutbildning inbringar. Idag arbetar Uppdrag Malmö med två former av utbildningar: uppdragsutbildning utbildningar för JobbMalmös deltagare(förberedande utbildningar och rekryteringsutbildningar) Uppdrag Malmö är en stödfunktion och sköter planering och utveckling i samverkan med skolorna samt de administrativa och ekonomiska arbetsuppgifterna vilket innebär att de: skriver avtal och överenskommelser gör offerter och fakturerar prisberäknar och arbetar fram ett marknadsmässigt pris skickar kallelser intervjuar deltagare till förberedande utbildning och rekryteringsutbildningar Uppdragsutbildningar Uppdragsutbildning är en utbildning som genomförs på uppdrag av externa aktörer eller av andra förvaltningar inom Malmö stad. Uppdrag Malmö genomför tre olika typer/former av uppdragsutbildningar: arbetsmarknadsutbildningar 11 Kunskapslyftet var en statlig satsning åren Satsningen hade ett antal målsättningar däribland förnyelse av arbetsmarknads- och utbildningspolitik, en rättvisare fördelning och ökad tillväxt. Målgrupp för satsningen var i första hand vuxna som helt eller delvis saknade treårig gymnasiekompetens. Källa: 12 Intervju med Uppdrag Malmö oktober Staben för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning- Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning

13 kortkurser övriga uppdragsutbildningar Arbetsmarknadsutbildningar Arbetsmarknadsutbildningar är uppdragsutbildningar på uppdrag av arbetsförmedlingen. Idag administrerar Uppdrag Malmö endast en arbetsmarknadsutbildning (byggnadsplåt- och ventilationsplåtslagare) och där utföraren är Byggymnasiet och kontraktet med gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Malmö stad går ut 31 mars Arbetsförmedlingen upphandlar just nu arbetsmarknadsutbildningen på grund av att kontraket löper ut. Uppdrag Malmö och Byggymnasiet har svarat på anbudsförfrågan. 13 Enligt Uppdrag Malmö tar det cirka tre till fyra veckors heltidsarbete att svara på en anbudsförfrågan från arbetsförmedlingen. Merparten av arbetet med genomförandet av utbildning sköts av skolan. Uppdrag Malmö ansvarar för kontakten med arbetsförmedlingen, uppföljning av utbildningen och ekonomihantering. Uppdrag Malmös uppskattning är att i dagsläget ger arbetsmarknadsutbildningen stora intäkter i förhållande till arbetstiden. Arbetsmarknadsutbildningen omfattar cirka 10 procent av Uppdrag Malmös totala arbetstid. Fram till 1996 omfattade arbetsmarknadsutbildningar cirka 75 procent av Uppdrag Malmös arbetstid och gav mycket stora intäkter kom den statliga satsningen kunskapslyftet vilket innebar att arbestförmedlingen minskade antalet arbetsmarknadsutbildningar markant. Detta påverkade Uppdrag Malmös verksamhet och fram till idag har arbetsmarknadsutbildningarna inte kommit upp i de nivåer som var fram till Kortkurser Kortkurser är en form av uppdragsutbildning som genomförs på beställning av externa aktörer eller andra förvaltningar inom Malmö stad. Kortkurser pågår vanligtvis mellan 1 till 5 dagar. 15 Idag genomför gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen följande kortkurser: Kyltekniksutbildningar-Universitetsholmen Fallskyddsutbildning- Byggymnasiet Heta arbeten- Byggymnasiet Liftutbildning- Byggymnasiet Ställningsbyggnad-Byggymnasiet Lasermätning-Byggymnasiet Säkerhet på väg-agnesfrid Yrkeskompetensbevis lastbil (YKB)-Agnesfrid Tillståndskurs-Ansvarsfull alkoholhantering-konsult 13 Deadline för att lämna anbudsförfrågan var Nytt kontrakt förväntas träda i kraft 1 april 2015 till och med 31 mars 2017, ingen uppgift om vem som har vunnit upphandlingen 14 Intervju med Uppdrag Malmö oktober Uppdrag-Malmo.html 8 Staben för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning- Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning

14 För information om antal genomförda utbildningar och antal deltagare se bilaga 3: genomförda kortkurser Kylutbildningar är de kortkurser som nästan uteslutande genomförs på beställning av näringslivet. Årligen deltar cirka 100 olika företag i utbildningarna. Uppdrag Malmö genomför årligen en riktad marknadsföring i form av en kurskatalog som skickas ut till cirka 700 företag. Enligt uppgifter från Uppdrag Malmö innebär kortkurserna mycket arbete förhållande till de intäkter som de erhåller för arbetet. Uppdrag Malmö ansvarar bland annat för kursanmälan, skickar kallelser och fakturerar. I de intervjuer som genomförts under utredningen med medarbetare inom Uppdrag Malmö och med rektorerna framkommer att kortkurserna upplevs ge bra kontakter med näringslivet samt bidra till kompetensutveckling för lärarna. För att kunna sälja och leverera en konkurrenskraftig uppdragsutbildning måste lärarna och skolan hålla sig uppdaterade på utvecklingen inom yrkesområdet samt vad branschen kräver för kompetenser i form av till exempel certifieringar. Enligt Uppdrag Malmö är 2014 inte ett representativt år i jämförelse med övriga år då ett stort antal kortkurser genomförts. Uppdrag Malmö förklarar att den ökade efterfrågan på kortkurser troligtvis beror på ökade krav från branschen på certifiering av anställda. Detta har ställt krav på Malmö stad som arbetsgivare att fortbilda sin personal. Kommunteknik och fritidsförvaltningen är de som har köpt mest kortkurser under Tidigare har Uppdrag Malmö genomfört 1-2 kurser/år inom områdena bygg och fordon. Medarbetare inom Uppdrag Malmö förklarar att det var möjligt att genomföra det ökade antalet kortkurser på grund av att organisationen har möjlighet att vara relativt flexibel samtidigt som de också fått nedprioritera andra arbetsuppgifter till förmån för arbetet med kortkurserna. Övriga uppdragsutbildningar Övriga uppdragsutbildningar är uppdragsutbildningar som genomförs på uppdrag av externa aktörer eller andra förvaltningar inom Malmö stad. Uppdrag Malmö har idag inga uppdrag på beställning av externa aktörer. I intervjuerna har det framkommit att flera av skolorna genomför uppdragsutbildning på uppdrag av andra förvaltningar, uppdragen varierar baserat på beställarens förfrågan. Universitetsholmen genomför under 2014 uppdragsutbildningen Lärande på arbetsplatsen (LPA) inom vård och omsorg vilket är en uppdragsutbildning på uppdrag av stadskontorets HR-strategiska avdelning i samarbete med stadsdelsområdena. Agnesfrid genomför slöjdutbildning på uppdrag av en av Malmö stads grundskolor. Just nu genomför inte Värnhemsskolan, Universitetsholmen (el och vvs) och Byggymnasiet någon uppdragsutbildning utöver det som har presenterats i tidigare avsnitt. 9 Staben för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning- Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning

15 Utbildningar för JobbMalmös målgrupper I november 2004 beslutade kommunstyrelsen att Malmö stad skulle erbjuda långtidsarbetslösa malmöbor en rekryteringsutbildning. 16 Utbildningsformen arbetades fram av dåvarande INAR (stadskontorets avdelning för integration och arbetsmarknad) och Uppdrag Malmö. Utbildningarna skulle anordnas utifrån arbetsgivarnas och arbets- och utvecklingscentrens (AUC) deltagares behov. Långtidsarbetslösa med försörjningsstöd blev sällan antagna till arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar på grund av arbetsförmedlingens prioriterade målgrupper för arbetsmarknadsutbildningarna. Reguljär yrkesinriktad komvuxutbildning var inte heller ett alternativ på grund av försörjningsstödstagarnas ekonomiska situation inte ger möjlighet att ta lån via CSN. 17 I november 2006 beslutade kommunstyrelsen att Malmö stad skulle utveckla förberedande utbildningar för AUCs målgrupp. Förberedande utbildningar startade 2007 i liten skala. Förberedande utbildning blev också en inledande del i rekryteringsutbildningarna med syfte att ge deltagarna möjlighet att avgöra om utbildningen var rätt insats för dem. För genomförande av rekryteringsutbildningarna inrättades en styrgrupp bestående av representanter från Utbildningsförvaltningens vuxenutbildningsavdelning, Uppdrag Malmö, Stadskontorets avdelning för integration och arbetsmarknad, näringslivskontoret, samt de olika arbets- och utvecklingscentra. Utifrån behov skulle det kopplas representanter för företag och arbetsförmedlingen till styrgruppen. Styrgruppen fick av stadskontoret i uppgift att prioritera och godkänna vilka utbildningar som skulle genomföras. 18 När förberedande utbildning beslutades av kommunstyrelsen blev det också styrgruppens ansvar att besluta vilka utbildningar som skulle genomföras. När styrgruppen bildades innehade en av medarbetarna på INAR ordföranderollen, idag är en av Jobb- Malmös medarbetare ordförande i styrgruppen. Rekryteringsutbildningar och förberedande utbildningar ingår fortfarande som möjliga utbildningsinsatser för JobbMalmös deltagare. Uppdrag Malmö fungerar som stödfunktion för skolorna i deras genomförande av förberedande utbildning och rekryteringsutbildningar och är kontakten mellan JobbMalmö och skolorna. Idag omfattar förberedande utbildning och rekryteringsutbildning procent av Uppdrag Malmös verksamhet, där den största delen omfattas av förberedande utbildning. Värt att notera är att förhållandet var omvänt för cirka fem år sedan. 19 Under våren 2014 har ett 20-tal förberedande utbildningar genomförts. Under 2014 har förberedande utbildningar (inklusive testa på ) genomförts inom vård och omsorg, kök, storhushåll, café och servering, hästar, fordonsteknik och el, 16 Mål och budget för integrations- och arbetsmarknadspolitiska insatser i Malmö år 2005, handlingsplan för ökad integration och fler malmöbor i arbete, antagen av kommunstyrelsen Intervju med Uppdrag Malmö oktober Mål och budget för integrations- och arbetsmarknadspolitiska insatser i Malmö år 2005, handlingsplan för ökad integration och fler malmöbor i arbete, antagen av kommunstyrelsen Intervju med Uppdrag Malmö oktober Staben för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning- Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning

16 vvs, fastighet och kylteknik. Under våren 2014 avslutades två rekryteringsutbildningar maskinförare och butik och delikatess. Inga nya rekryteringsutbildningar har påbörjats under hösten. 20 Genom de intervjuer som genomförts inom ramen för utredningsuppdraget framkommer att det finns behov för uppföljning och återkoppling till de mål som är satta för förberedande utbildningar och rekryteringsutbildningar. Rekryteringsutbildningarna har under en lång tid minskat i antal. I intervjuerna uppges att en möjlig förklaring kan vara att målen för utbildningarna upplevs vara för högt uppsatta vilket i sin tur bidragit till svårigheter att rekrytera företag. Rekryteringsutbildningen passade inte in i den reguljära vuxenutbildningens organisation och formen kunde liknas vid en uppdragsutbildning och blev därför placerad inom Uppdrag Malmös verksamhet. 21 När kommunstyrelsen beslutade om förberedande utbildning blev den också en del av Uppdrag Malmös verksamhet. Enligt uppgifter från Universitetsholmen genomförs nu utbildningen Raka vägen som är en utveckling av förberedande utbildning i samverkan med stadsdelsområde väster. Försörjningsstödtagare som har ett intresse av vård och omsorg inbjuds först till informationsmöte följt av fyra veckors praktik inom stadsdelsområde väster. Om deltagarna har intresse erbjuds de att gå förberedande utbildning inom vård och omsorg. Efter genomförd förberedande utbildning på 12 veckor erbjuds deltagarna sommarjobb inom stadsdelsområde väster. Därefter finns möjlighet att genomgå lärlingsutbildning och möjlighet till fast anställning inom omvårdnad i stadsdelsområde väster efter genomgången lärlingsutbildning uppges vara mycket goda. Enligt uppgifter från Värnhemsskolan genomförs en förberedande utbildning som också är en utveckling av föreberedande utbildning. Först en förberedande utbildning på 6 veckor varefter deltagarna erbjuds praktik inom Malmös skolrestauranger. Enligt uppgifter som delgivits utredningen uppges det finnas goda möjligheter till vidare anställning inom Malmös skolrestauranger. 20 Beslutat utbud FUB och rekryteringsutbildningar vt-14 och ht Intervju med Uppdrag Malmö oktober Staben för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning- Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning

17 Sammanfattande resultat Utifrån det material som utredningen tagit del av samt det som framkommit i de intervjuer som genomförts inom ramen för föreliggande utredningsuppdrag kan ett antal viktiga resultat konstateras. Uppdrag Malmö anses av de intervjuade fylla en viktig funktion inom gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Det har skett en förändring vad gäller Uppdrag Malmös uppdrag under de senaste åren och en skillnad kan konstateras mellan ursprungsuppdraget och vad Uppdrag Malmös arbetar med idag Det finns olika former och beställare av uppdragsutbildning och utbildning för JobbMalmös deltagare Viktig funktion I intervjuerna har de framkommit att de som samarbetar och samverkar med Uppdrag Malmö är mycket nöjda och uppskattar Uppdrag Malmös funktion inom gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Uppdrag Malmö upplevs ha en flexibel organisation vilket förenklar samarbetet 12 Staben för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning- Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning Kommunikationen med Uppdrag Malmö upplevs fungera bra Uppdrag Malmö upplevs som en tydlig väg in till Malmö stad och ses även som en viktig förvaltningsövergripande funktion. Uppdrag Malmö upplevs även utgöra en viktig länk mellan beställare och utförare. Uppdrag Malmö upplevs ha värdefull kompetens och lång praktisk erfarenhet av att arbeta med uppdragsutbildning vilket ses som en värdefull faktor i samarbetet De upparbetade rutinerna upplevs fungera och det uppskattas att administrationen sköts av Uppdrag Malmö vilket möjliggör snabba och korta beslutsvägar Uppdrag Malmö upplevs fylla en viktig omvärldsbevakande funktion då Uppdrag Malmös medarbetare deltar i nätverk och forum som rektorerna, av olika anledningar inte har möjlighet att delta i. I de olika intervjuer som genomförts under utredningens gång framkommer att många av de arbetsuppgifter som Uppdrag Malmö genomför idag saknar skolorna kompetens och tid till. Flera av de intervjuade säger att om skolorna skulle ta över de arbetsuppgifter som Uppdrag Malmö gör idag så behövs tillsättas ytterligare resurser. I intervjuerna med rektorerna framkommer det att den funktion som Uppdrag Malmö har i organisationen upplevs utgöra ett viktigt stöd för skolorna för att de ska kunna leverera en bra uppdragsutbildning och utbildning för JobbMalmös deltagare. I intervjuerna har det framkommit att rektorerna väljer att delvis arbeta med uppdragsutbildning på grund av att det ger ett mervärde för skolan och personalen. Det handlar dels om att uppdragsutbildning ses som viktig del i kompetensutvecklingen för lärarna som i sin tur gynnar alla lärarna inom området och dels inbringar intäkter till skolan.

18 I de intervjuer som genomförts med olika aktörer avseende Uppdrag Malmö framkommer också att Uppdrag Malmö tvingats nedprioritera vissa delar av arbetet med uppdragsutbildning, till förmån för att kunna hantera andra delar av uppdraget. Uppdrag Malmös organisation upplevs inte heller ha anpassats utifrån den kontext som uppdragsutbildningen befinner sig i idag. I intervju med Uppdrag Malmö och vuxenutbildningsområdets chef framkommit att för att kunna satsa på uppdragsutbildning krävs mer personella resurser. Förändrat uppdrag När Uppdrag Malmö bildades arbetade de enbart med uppdragsutbildning och cirka 80 procent var på uppdrag av externa aktörer. Idag omfattas 65 till 70 procent av verksamhetens uppdrag av utbildningar för JobbMalmös deltagare (förberedande utbildning och rekryteringsutbildningar) i samverkan med JobbMalmö. Cirka 30 procent av arbetstiden omfattas av uppdragsutbildning, varav majoriteten är på uppdrag av andra förvaltningar inom Malmö stad. Idag är endast en mycket lite del av uppdragsutbildningarna på beställning av externa aktörer, i princip bara kylutbildningarna och arbetsmarknadsutbildningen. På grund av hög arbetsbelastning har delar av Uppdrag Malmös arbetsuppgifter nedprioriterats, vilket bland annat uppges ha påverkat möjligheterna till att aktiv marknadsföring av uppdragsutbildningar. Vid genomgången av Uppdrag Malmös uppdrag över tid framkommer tydlig att det, vid uppstarten av Uppdrag Malmö, enbart fanns ett fåtal aktörer. I föreliggande utredning framgår dock tydligt att detta har förändrats och att det idag är betydligt fler aktörer på marknaden som konkurrerar om uppdragen att genomföra uppdragsutbildning. I intervjuerna framkommer att Uppdrag Malmös uppdrag och organisation inte upplevs ha anpassats för att möta den konkurrens som idag råder på marknaden. Beställare och målgrupper Utifrån beskrivningen av Uppdrag Malmös uppdrag har det framkommit att det finns tre olika beställare för utbildningarna: Uppdragsutbildning som genomförs på uppdrag av externa aktörer (andra offentliga organisationer och privata företag) Uppdragsutbildning som genomförs på uppdrag av andra förvaltningar inom Malmö stad Utbildningar som genomförs för JobbMalmös deltagare När det gäller uppdragsutbildning som genomförs på uppdrag av externa aktörer kan beställaren vara allt från arbetsförmedlingen till stora och små företag. Målgruppen för denna form av uppdragsutbildning bestäms inte av Malmö stad. Idag utgör detta en mycket liten del av Uppdrag Malmös verksamhet. När det gäller uppdragsutbildning som genomförs på uppdrag av andra förvaltningar varierar målgruppen beroende på vilken förvaltning som är beställa- 13 Staben för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning- Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning

19 ren av utbildningen. Målgruppen för uppdragsutbildningen bestäms av andra förvaltningar inom Malmö stad. Genomförande av utbildningar för JobbMalmös deltagare beslutas av styrgruppen för förberedande utbildning och rekryteringsutbildning. Fram till och med 2014 har kommunstyrelsen beslutat budget för utbildningarna. Målgrupp för utbildningarna är alltid JobbMalmös/arbetsmarknadsområdets deltagare. En viktig skillnad att notera i förhållande till ovanstående resonemang är således att utbildningar (förberedande utbildning och rekryteringsutbildningar) för JobbMalmös deltagare har beslutats av kommunstyrelsen, dock inget beslut om förberedande utbildning och rekryteringsutbildning för När det gäller uppdragsutbildning inte finns något politiskt beslut avseende genomförande. Utredningen kan således konstatera att när det gäller utbildningar för Jobb- Malmös deltagare finns ett tydligt förvaltningsgemensamt uppdrag med tydlig politisk förankring. Uppdragsutbildning är inget som förvaltningen bestämmer om utan det är upp till beställaren av uppdragsutbildningen. Förvaltningens övervägande Baserat på ovanstående underlag föreslås att Uppdrag Malmö uppdras att vidareutveckla utbildningar för JobbMalmös deltagare. I detta ingår att genomföra behovsanalyser av JobbMalmös deltagare samt att föreslå utbildningsinsatser baserat på identifierade behov. Uppdrag Malmö föreslås vidare fortsätta att fungera som administrativt stöd och kontakt mellan JobbMalmö och skolorna vid utvecklande av och genomförande av utbildningsinsatserna. Utredningens övervägande grundar sig i: att det arbete som Uppdrag Malmö utför idag avseende utbildningar för JobbMalmös deltagare ligger i linje med förvaltningens övergripande mål och uppdrag att det nya uppdraget möjliggör en vidareutveckling av utbildningsinsatser för JobbMalmös deltagare att den samverkan som finns inom organisationen mellan Uppdrag Malmö, JobbMalmö och skolorna kan tillvaratas att det blir möjligt att ha ett förhållande till utbildningsanordnarna för utbildningsinsatser för JobbMalmös deltagare. Med utgångspunkt i ovanstående föreslås att ovannämnda uppdrag placeras inom arbetsmarknadsområdets organisation med möjlig placering inom insatsenheten. Vidare föreslås Uppdrag Malmö fortsättningsvis ansvara för att genomföra de arbetsuppgifter som är förenade med förberedande utbildning och rekryteringsutbildning. I jämförelse med utbildning för JobbMalmös deltagare saknar uppdragsutbildning tydlig koppling till förvaltningens övergripande uppdrag och mål. Det råder också stor konkurrens om uppdragsutbildning vilket kräver resurser för att kunna konkurrera och innebär en stor osäkerhet för organisationen. 14 Staben för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning- Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning

20 Baserat på detta föreslås att uppdraget med att marknadsföra och utveckla uppdragsutbildning tilldelas respektive rektors ansvar. Dock föreslås att det, under den administrativa chefen inom vuxenutbildningsområdet, återfinns en stödfunktion där utförarna får administrativt stöd för genomförande av uppdragsutbildning. Vidare poängteras vikten av att tillvarata och överföra den kompetens som finns inom Uppdrag Malmö idag. Vidare föreslås att finansieringsmodellen för förberedande utbildning och rekryteringsutbildning bör revideras med utgångspunkt i Uppdrag Malmös nya uppdragsbeskrivning och i relation till förvaltningens nya ansvarsområden. 15 Staben för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning- Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser SIGNERAD 2014-01-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (9) Datum 2014-01-14 Vår referens Gunnar Bergström Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse gunnar.bergstrom@malmo.se Utredning om organisation av arbetsmarknads

Läs mer

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng Kvalitetsgranskning Rapport 2009:4 Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:4 Diarienummer 2008:376 Stockholm

Läs mer

Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar

Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar Rapport 2012 Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar Anna-Belle Ericsson 2012-09-03 Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar 1(79) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11.

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11. KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2014-06-26 Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning,

Läs mer

Granskning av stadens ledarskap

Granskning av stadens ledarskap TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-15 Dnr: 2015/126-IFN-012 Eva Sahlén - SNSES03 E-post: eva.sahlen@vasteras.se Kopia till Kommunens revisorer Individ- och familjenämnden Granskning

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

NAVIGATORCENTRUM. visar vägen till arbete. Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet

NAVIGATORCENTRUM. visar vägen till arbete. Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet NAVIGATORCENTRUM visar vägen till arbete Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:15 NAVIGATORCENTRUM visar vägen till arbete Resultat

Läs mer

Arvika/Eda Samordningsförbund

Arvika/Eda Samordningsförbund Arvika/Eda Samordningsförbund - en kvalitativ utvärdering av fyrpartssamverkan och dess projektverksamheter Therese Karlsson FoU-rapport 2012:1 Rättelse Korrigering 1. Sid 32, under stycket Arvika. Andra

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdrag Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Dnr U2014/5371/S Härmed redovisas uppdrag 37 i Skolverkets

Läs mer

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20 Ansökan Vård och omsorgscollege Malmö och Lund 2012 02 20 Gymnasieskolan Vipan Komvux Lund Rönnens gymnasium 1 Kontaktperson lokal projektarbetgrupp Malmö /Lund : Projektledare: Kristina Ekelund Utbildningsledare,

Läs mer

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING Avsedd för Arbetsförmedlingen Dokumenttyp Slutrapport Datum Juni 2014 UNGA IN SLUTUTVÄRDERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 1. Inledning 3 1.1 Slututvärderingens syfte och genomförande 3 1.1.1

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Göteborgs kommun 404 82 Göteborg 009-09-17 1 (21) Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Skolinspektionens bedömning och krav på åtgärder Vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02 Dnr: 2012/385 145 Projektplan för En gemensam ingång Mora Kommun 2013-10-02 Sammanfattning Mora kommun har under de senaste åren gjort massiva satsningar på att motverka den ökade ungdomsarbetslösheten,

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Kompetensutvecklingsförsäkring en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Bakgrund 5 Kunskapssamhället 7 Arbetsmarknaden 9 Utanför arbetsmarknaden 9 Inne på arbetsmarknaden

Läs mer

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Matchning Södertörn Utvärdering/följeforskning Delrapport 2 Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Innehåll Inledning... 3 Komplext projekt i en föränderlig värld... 9 Projektets utveckling och nuläge...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Vi främjar ökad anställningsbarhet och bereder utökade möjligheter för Botkyrkabor att skaffa meningsfulla jobb eller sysselsättning. Detta ger medborgarna

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer