Invandrares företagande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Invandrares företagande"

Transkript

1 September 2007 Invandrares företagande En statistisk beskrivning av utlandsföddas företagande i Sverige

2 Fler exemplar av broschyren kan beställas via Nuteks publikationsservice på telefon eller på Nuteks hemsida På hemsidan finns information om Nuteks trycksaker. Den här broschyren kan även hämtas hem som pdf-fil eller som OH-bilder från Har du frågor om Nuteks arbete med att främja invandrares företagande, kontakta gärna: Vukica Bosnjak, Nutek, telefon: e-post: Har du frågor om denna publikation, kontakta gärna: Maria Corell, Nutek, telefon: e-post: Sammanfattning Småföretagen får allt större betydelse för sysselsättningen och tillväxten i svensk ekonomi. En betydande del av företagen startas och drivs av personer födda utomlands. Ungefär vart åttonde småföretag drivs och fler än vart sjunde nytt företag startas av en utlandsfödd person. Företagandet bland den invandrade befolkningen uppgår uppskattningsvis till småföretag och det årliga tillskottet är upp emot nya företag. Likheterna mellan småföretagare födda utomlands och företagare födda i Sverige är större än skillnaderna. De utlandsfödda är dock något yngre och mer välutbildade. De svenskfödda driver i sin tur något större företag med avseende på antal anställda och omsättning. Utlandsfödda företagare verkar oftare inom handel, hotell och restaurang och främst i storstadslänen. Svenskfödda företagare leder oftare företag inom tillverkning och byggverksamhet och är mer jämnt fördelade över landet. Utlandsfödda småföretagare är mer positiva till att låta det egna företaget växa och till att anställa fler jämfört med svenskfödda företagare. De utlandsfödda upplever dock jämförelsevis fler hinder för detta, såsom svårigheter att få lån. 2

3 Vem räknas som invandrare? Det finns flera definitioner av invandrare och vi har valt att i denna broschyr redovisa företagandet bland personer födda utomlands och jämföra det med företagande bland personer födda i Sverige. Den officiella statistiken redovisas ofta uppdelat på födelseland. Född utomlands: Person som är folkbokförd i Sverige men som är född i något annat land. Ibland används en annan definition av invandrare i den officiella statistiken, nämligen utländsk bakgrund. Se definitionerna nedan: Utländsk bakgrund: Person folkbokförd i Sverige som är född utomlands eller född i Sverige med två utlandsfödda föräldrar. Svensk bakgrund: Person som är född i Sverige med en eller två svenskfödda föräldrar. För information om de statistiska källorna som används som underlag i den här broschyren, se fakta om statistiken på sid. 35. Stort intresse för invandrares företagande Intresset för invandrares företagande väcktes först på 1990-talet. Det ena skälet var det generellt ökade intresset för entreprenörskap och dess betydelse för ekonomisk tillväxt i Sverige. Det andra skälet var den allt svårare situationen på arbetsmarknaden för den invandrade befolkningen. Invandrares företagande sågs som en lösning på arbetsmarknadssituationen och som ett bidrag till landets ekonomiska tillväxt. I dagens näringspolitik betonas vikten av att fler människor startar och driver företag i Sverige, vilket kräver att hela befolkningens kompetens och initiativkraft tas till vara. Särskilda insatser görs för att skapa bättre förutsättningar för och ett ökat företagande hos personer med utländsk härkomst. Åtgärder vidtas för att komma till rätta med svårigheter specifika för invandrare som driver företag, såsom svårigheter att få finansiering, att teckna kontrakt för affärslokaler och försäkringar med mera.

4 Insatser för att främja invandrares företagande Nutek ger årligen Insamlingsstiftelsen IFS (Internationella Företagarföreningen i Sverige) rådgivningscentrum ett verksamhetsbidrag för att stimulera till ökat företagande bland personer med invandrarbakgrund och till ökad kompetens hos företagare med invandrarbakgrund. IFS integreras under 2007 med ALMI Företagspartner AB, vars utlåning till invandrare ska öka framöver. Antalet lån till invandrare ska överstiga andelen invandrare i företagsstocken och bland nyföretagarna. Integrationen av verksamheterna ska medföra att fler personer med invandrarbakgrund ska få rådgivning via ALMI vid start eller utveckling av företag. Nutek arbetar med att sprida information och kunskap om invandrares företagande till näringspolitiska aktörer och finansieringsaktörer. Denna broschyr är ett led i detta arbete. Sverige har en internationell befolkning Ur ett internationellt perspektiv har Sverige en förhållandevis stor utlandsfödd befolkning. Idag är över 1,1 miljoner människor i Sveriges befolkning födda i ett annat land. Det motsvarar ungefär var åttonde person. De yngre generationerna består av en större andel utlandsfödda, var sjätte person i arbetsför ålder (20 64 år) är idag född utomlands. Invandringen till Sverige tog fart efter andra världskriget och sedan dess har den utlandsfödda befolkningen sexdubblats. Förenklat kan man säga att invandringen har gått från att möta den svenska arbetsmarknadens efterfrågan på arbetskraft till att möta flyktingars akuta behov av ett nytt samhälle att leva i. Det innebär att över tid har sammansättningen av den utlandsfödda befolkningen, både vad gäller födelseland och invandringsskäl, förändrats. Idag kommer de tio största grupperna av utlandsfödda i tur och ordning från Finland, det forna Jugoslavien, Irak, Bosnien-Hercegovina, Iran, Polen, Norge, Danmark, Tyskland och Turkiet. 7

5 Invandrare på dagens arbetsmarknad Från att ha haft likartade nivåer som den svenskfödda befolkningen på sysselsättning och arbetslöshet, har arbetsmarknadssituationen för personer med invandrarbakgrund försämrats avsevärt sedan 1970-talets mitt. I samband med den ekonomiska krisen vid talets början ökade skillnaderna i arbetsmarknadsdeltagande ytterligare mellan den svenskfödda och den utlandsfödda befolkningen. Först i slutet av 1990-talet skedde en återhämtning av sysselsättningsgraden hos utlandsfödda, men den är än idag betydligt lägre än hos svenskfödda. Sysselsättningsgraden var 81 procent bland svenskfödda och 64 procent bland utlandsfödda år Det är särskilt bland utlandsfödda kvinnor som sysselsättningsgraden är låg. Bland dem som är sysselsatta på arbetsmarknaden är det något vanligare att driva eget företag bland personer födda utomlands jämfört med personer födda i Sverige. I dag är var nionde utlandsfödd egen företagare, att jämföra med var tionde svenskfödd. Bland män födda utomlands är 15 procent företagare jämfört med 14 procent bland män födda i Sverige. 7 procent av de utlandsfödda kvinnorna är företagare, jämfört med 5 procent av de svenskfödda kvinnorna. Nästan företagare är födda utomlands Ungefär var tionde svenskfödd och var nionde utlandsfödd sysselsatt på den svenska arbetsmarknaden är alltså företagare. Det innebär att cirka personer räknas som företagare idag (År Anmärkning: inklusive medhjälpande hushållsmedlemmar). Av dessa är födda utomlands. Majoriteten är män, Det finns alltså utlandsfödda kvinnor som är företagare idag. De flesta utlandsfödda företagare kommer från Europa, varav hälften från de nordiska länderna. Näst flest kommer från Asien. Hur vanligt det är att vara företagare, jämfört med anställd, varierar mellan olika grupper av utlandsfödda. Företagande är allra vanligast bland personer födda i Asien och Oceanien, varav 18 procent är företagare. Näst vanligast är det bland födda inom EU15 samt Nordamerika, varav 15 procent är företagare. Bland de nordiska invandrarna är företagarandelen nästan densamma som bland svenskfödda, cirka 9 procent. Bland födda i Afrika och övriga Europa är företagarandelen cirka 7 procent. Lägst företagarandel, 5 procent, finner vi bland födda i Sydamerika.

6 Rekordmånga nya företag startas av utlandsfödda De senaste tre åren har nyföretagandet i Sverige nått rekordhöga nivåer. Det gäller såväl antalet nya företag startade av personer födda i Sverige som antalet företag startade av personer födda i ett annat land. År 2006 startades närmare nya företag av personer födda utomlands. Tidigare år har uppgifterna avseende födelseland i nyföretagandestatistiken haft stora brister, men ungefär en sjättedel av de nya företagen har startats av utlandsfödda. Bland de utlandsfödda nyföretagarna har kvinnorna utgjort ungefär en tredjedel den senaste tioårsperioden. Det är en något högre andel kvinnor än bland nyföretagarna födda i Sverige. Flest nya företag startas av personer födda i Asien och Oceanien. Näst flest företag startas av personer födda i övriga Europa (länder som ej ingår i Norden och som saknar medlemskap i EU). Många företag startas även av personer födda i Norge, Danmark, Finland och på Island. Minst antal nya företag startas av födda i västländerna USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland. Nyföretagarna födda i Afrika och Latinamerika är också få, men något fler än nyföretagarna födda i västländerna. Figur 1. Nyföretagare, utlandsfödda och svenskfödda, år Född utomlands Född i sverige Bortfall Källa: ITPS, Nyföretagandet i Sverige 2005 och 2006 Figur 2. Småföretagare, utlandsfödda och svenskfödda, år 2005 Född utomlands Född i sverige 12 Källa: Nutek och SCB, Företagens villkor och verklighet

7 Män födda utomlands driver företag i andra branscher än män födda i Sverige I figur 3 visas vilka branscher dagens småföretagare, uppdelade på både födelseland och kön, är verksamma inom. Uppdelningen på kön är gjord med tanke på att kvinnor och män delvis driver företag i olika branscher. Kvinnor födda utomlands och kvinnor födda i Sverige är etablerade i ungefär samma branscher, främst inom handel, hotell och restaurang, finans- och företagstjänster samt utbildning, hälso- och sjukvård, andra tjänster. Det är också inom dessa tre branscher som fler än nio av tio kvinnliga nyföretagare, oavsett födelseland, startar sina företag. Vid en jämförelse av män födda utomlands med män födda i Sverige som driver småföretag kan vi konstatera att skillnaderna i branschtillhörighet är betydligt större än bland kvinnor. Utlandsfödda män driver i högre grad företag inom handel, hotell och restaurang och i lägre grad inom byggverksamhet och finans- och företagstjänster jämfört med svenskfödda. Även inom tillverkning driver utlandsfödda mer sällan företag. Dessa branschskillnader återspeglas i nyföretagandet bland män. Figur 3. Branscher som utlandsfödda och svenskfödda kvinnor och män drev småföretag i år 2005 utbildning, hälsooch sjukvård, andra tjänster Finans- och företagstjänster transport och kommunikation Handel, hotell, restaurang Byggverksamhet tillverkning Källa: Nutek och SCB, Företagens villkor och verklighet 2005 kvinnor, födda i sverige kvinnor, födda utomlands Män, födda i sverige Män, födda utomlands Procent 12 13

8 Utlandsfödda småföretagare verkar främst i storstäderna Nästan två tredjedelar av den utlandsfödda befolkningen är bosatt i något av de tre storstadslänen. Som visas i figur 4 är det också i storstadslänen och i näraliggande län som störst andel av småföretagen drivs av utlandsfödda. I Stockholms län drivs 18 procent av småföretagen av utlandsfödda. I Uppsala, Södermanlands, Skåne, Västra Götalands och Västmanlands län drivs 13 procent av småföretagen av utlandsfödda. Den minsta andelen småföretag som leds av utlandsfödda finns i Gotlands, Dalarnas och Jämtlands län. figur 4. Andel utlandsfödda bland befolkningen och bland småföretagarna per län, år 2005 stockholms län uppsala län södermanlands län östergötlands län jönköpings län kronobergs län kalmar län gotlands län Blekinge län skåne län Hallands län Västra götalands län Värmlands län örebro län Västmanlands län Dalarnas län gävleborgs län Västernorrlands län jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län andel av befolkningen andel av småföretagare Procent Källa: Nutek och SCB, Företagens villkor och verklighet 2005 och SCB:s statistikdatabaser

9 Enskild firma vanligast bland utlandsfödda och aktiebolag vanligast bland svenskfödda Vad gäller företagets juridiska form är enskild firma vanligast bland utlandsfödda småföretagare. Svenskfödda småföretagare driver främst eget aktiebolag, se figur 5. Handelsbolag förekommer ungefär lika sällan bland utlandsfödda som svenskfödda. Figur 5 Utlandsfödda och svenskfödda småföretagares val av juridisk form år 2005 Utlandsfödda småföretagare svenskfödda småföretagare Valet av juridisk form styrs av flera olika saker, till exempel kapitalbehov och företagsstorlek. Detta hänger vanligtvis ihop med i vilken bransch företaget är verksamt enskild firma Handelsbolag aktiebolag enskild firma Handelsbolag aktiebolag Källa: Nutek och SCB, Företagens villkor och verklighet Anm: endast företag som drivs i någon av dessa tre juridiska former är med i undersökningen

10 De flesta svenska företag är små De flesta företagen i Sverige är små. Ungefär två av tre företag är soloföretag, 99 procent av företagen har färre än 50 anställda och betecknas därmed som småföretag. Ungefär hälften av alla småföretag har högst en sysselsatt på heltid i företaget. Det finns några skillnader i sysselsättning i småföretag som leds av personer födda utomlands och småföretag som leds av personer födda i Sverige. Småföretagare födda i Sverige driver oftare sitt företag på deltid. Det är också något vanligare bland småföretagare födda i Sverige att ha fler än fem heltidssysselsatta. I gengäld har utlandsfödda småföretagare oftare mellan en och fem heltidssysselsatta. Figur 6. Antal heltidssysselsatta i utlandsföddas och svenskföddas småföretag år Född utomlands Född i sverige Källa: Nutek och SCB, Företagens villkor och verklighet

11 Utlandsfödda småföretagare oftare inriktade på export En majoritet av alla småföretagare i Sverige producerar sina varor och/eller tjänster huvudsakligen till den lokala marknaden. Drygt sex av tio utlandsfödda småföretagare riktar sig huvudsakligen till den lokala marknaden, medan siffran är något lägre bland svenskfödda småföretagare. Utmärkande för småföretagare födda utomlands är att de i högre grad än svenskfödda vänder sig till den internationella marknaden. 22 procent av de utlandsfödda jämfört med 15 procent av de svenskfödda småföretagarna riktar sina produkter och/eller tjänster huvudsakligen till en internationell marknad, eller åtminstone en kombination av en nationell och internationell marknad. I gengäld riktar sig svenskfödda småföretagare oftare sig till en huvudsakligt nationell marknad. Figur 7. För vilken marknad produceras huvudsakligen företagets varor/tjänster? Född utomlands Född i sverige 10 0 lokal Nationell Internationell Nat. & internat. Källa: Nutek och SCB, Företagens villkor och verklighet

12 Företagarna är välutbildade särskilt de utlandsfödda Småföretagarna är något mer välutbildade än befolkningen i allmänhet. 37 procent av småföretagarna jämfört med 33 procent i befolkningen i arbetsför ålder har någon form av eftergymnasial utbildning. De utlandsfödda småföretagarna är mer välutbildade än de svenskfödda. 46 procent av de utlandsfödda hade högskoleutbildning år 2005, jämfört med 36 procent av de svenskfödda småföretagarna. Det är vanligare att enbart ha grundskoleutbildning bland svenskfödda småföretagare. Figur 8. Utbildningsnivå hos utlandsfödda och svenskfödda småföretagare år Född utomlands Född i sverige Bland nyföretagarna finns det inga skillnader i utbildningsnivå 15 mellan svenskfödda och utlandsfödda. Det är lika vanligt bland utlandsfödda och svenskfödda nyföretagare att ha läst på högskola 10 eller universitet. Ungefär hälften i båda grupperna har en högskoleeller forskarutbildning bakom sig. Det innebär att dagens nyföretagare är betydligt mer högutbildade än småföretagarna och 5 befolkningen i allmänhet. 0 grundskola gymnasial utbildning kortare högskoleutb. längre högskoleutb. Källa: Nutek och SCB, Företagens villkor och verklighet

13 Särskilt de utlandsfödda småföretagarna vill låta företaget växa Viljan att växa är stor bland Sveriges småföretagare. Nästan åtta av tio småföretagare skulle låta företaget växa om det fanns möjlighet. Av dem skulle två tredjedelar vilja öka antalet anställda i samband med tillväxten. Viljan att växa är större bland utlandsfödda småföretagare. 86 procent av dessa skulle låta företaget växa om det fanns möjlighet. Motsvarande siffra för svenskfödda småföretagare är 76 procent. Utlandsfödda småföretagare är dessutom mer positiva till att anställa i samband med tillväxten. Figur 9. Skulle du vilja låta företaget växa om det fanns möjlighet? Utlandsfödda svenskfödda småföretagare småföretagare ja ja, men utan att öka antalet anställda Nej ja ja, men utan att öka antalet anställda Nej Källa: Nutek och SCB, Företagens villkor och verklighet

14 Brist på kapital ett hinder särskilt för utlandsfödda småföretagare Viljan att växa är stor bland såväl utlandsfödda som svenskfödda småföretagare, men många upplever att det finns hinder för detta. I undersökningen Företagens villkor och verklighet 2005 fick företagsledarna ta ställning till i vilken utsträckning åtta olika faktorer utgör ett hinder för företagets tillväxt. De kunde alltså svara att alla åtta faktorer utgjorde ganska stora eller mycket stora tillväxthinder eller att endast några eller rentav inga av de uppräknade faktorerna utgjorde något hinder. I figur 10 visas vilka faktorer som småföretagare anser utgör ganska stora eller mycket stora hinder för tillväxt i det egna företaget. Utlandsfödda och svenskfödda småföretagare har ungefär samma syn på vilka hinder för tillväxt som råder. Undantaget är tillgång till lån och externt ägarkapital. En betydligt större andel utlandsfödda än svenskfödda småföretagare anser att den bristande tillgången till kapital, både lån och externt ägarkapital, står i vägen för företagets tillväxt. Samtidigt är det fler som upplever brist på egen tid, den administrativa bördan och hård konkurrens som stora hinder, än som upplever finansieringssvårigheter. Figur 10. Upplevda hinder för tillväxt hos utlandsfödda och svenskfödda småföretagare år 2005 lagar, myndighetsföreskrifter, tillståndskrav och liknande Brist på egen tid Begränsad tillgång till lämplig arbetskraft Begränsad tillgång till externt ägarkapital Begränsad tillgång till lån Dålig lönsamhet svag efterfrågan Hård konkurrens Födda utomlands Födda i sverige Procent Källa: Nutek och SCB, Företagens villkor och verklighet Anm. Siffrorna i figuren avser andelen företagare som upplever olika hindren som antingen ganska stora eller mycket stora

15 Utlandsfödda småföretagare löper större risk än svenskfödda att nekas lån Knappt hälften av småföretagarna i undersökningen Företagens villkor och verklighet 2005 hade under den senaste treårsperioden ( ) ansökt om lån eller krediter. Det är en något mindre andel utlandsfödda småföretagare än svenskfödda som ansökt. Figur 11. Har företaget ansökt om lån eller krediter under de senaste tre åren ( )? Utlandsfödda småföretagare svenskfödda småföretagare Det är mer än dubbelt så vanligt bland utlandsfödda småföretagare att få avslag på sin ansökan om lån eller krediter jämfört med svenskfödda småföretagare. En förklaring är att utlandsfödda oftare är verksamma inom mindre lönsamma branscher och oftare är intresserade av små lån. Finansiärerna är därför mindre intresserade av att teckna lånen. En annan förklaring är bristen på säkerheter och eget kapital ja, sökt och beviljats ja, sökt men inte beviljats Nej ja, sökt och beviljats ja, sökt men inte beviljats Nej Källa: Nutek och SCB, Företagens villkor och verklighet

16 Egna medel finansierar flest företagsstarter De flesta som startar företag i Sverige finansierar starten med främst eget kapital, även om många kompletterar med exempelvis ett banklån eller lån från släkt och vänner. Det är något vanligare bland svenskfödda nyföretagare att ha egna medel vid starten, jämfört med utlandsfödda nyföretagare, se figur 12. I gengäld får utlandsfödda nyföretagare oftare ekonomisk hjälp från släkt och vänner. Att få det så kallade starta eget-bidraget är lika ovanligt bland utlandsfödda som bland svenskfödda nyföretagare. Endast en tiondel av alla nyföretagare har under de senaste åren finansierat företagsstarten huvudsakligen med stöd till start av näringsverksamhet. Figur 12. Huvudsaklig finansiering av företagsstart, utlandsfödda och svenskfödda nyföretagare, år Född utomlands Född i sverige egna medel Medel från stöd till släkt/vänner start av näringsverks. Banklån annat Källa: ITPS, nyföretagandestatistiken 30 31

17 Att få arbeta självständigt viktigaste motivet till företagsstart bland utlandsfödda De flesta nyföretagare, oavsett födelseland, startar sitt företag för att de vill arbeta självständigt eller förverkliga sina idéer. Det som skiljer utlandsfödda och svenskfödda nyföretagare åt är att andelen som startat på grund av eller risk för arbetslöshet är större bland utlandsfödda. Över tid har dock andelen som startat på grund av arbetslöshet minskat hos både utlandsfödda och svenskfödda nyföretagare. Tre av tio utlandsfödda nyföretagare startade på grund av arbetslöshet i mitten av 1990-talet, idag gäller detta endast var femte utlandsfödd nyföretagare. Figur 13. Nyföretagares motiv till företagsstart, utlandsfödda och svenskfödda, år Få arbeta självständigt Förverkliga mina idéer arbetslöshet efterfrågan tjäna (mycket) pengar annat Bortfall Födda i sverige Födda utomlands Procent Källa: ITPS, nyföretagandestatistiken 32 33

18 Sveriges unga positiva till företagande Unga i Sverige är positivt inställda till eget företagande. Hela 73 procent av samtliga unga år kan tänka sig att bli företagare och 34 procent skulle hellre vara egna företagare än anställda (år 2006). Nutek har under fyra års tid följt ungas attityder till företagande genom undersökningen Entreprenörskapsbarometern. Unga födda utomlands är mer positiva till eget företagande än deras jämnåriga födda i Sverige. 75 procent av unga födda utomlands jämfört med 73 procent av unga födda i Sverige kan tänka sig att bli företagare. Denna skillnad mellan grupperna har funnits sedan mätningarna startade år Skillnaden är dock störst när unga får uppge om de helst är företagare eller anställda. 40 procent av unga födda utomlands är hellre företagare än anställda. Motsvarande siffra är 33 procent bland unga födda i Sverige (år 2006). Fakta om statistiken Statistiken i den här broschyren är huvudsakligen hämtad från Nuteks och Statistiska centralbyråns (SCB) undersökning Företagens villkor och verklighet Denna riksomfattande enkätundersökning av småföretagen i Sverige genomfördes för andra gången under hösten och vintern 2004/2005. Undersökningen omfattade aktiebolag, handelsbolag och enskilda näringsidkare i Sverige med färre än 50 anställda och en årsomsättning på minst kronor. Vissa branscher och ägandeformer uteslöts. Totalt uppfyllde omkring småföretag dessa kriterier. Enkäten besvarades av drygt företagare, vilket innebar en svarsfrekvens på cirka 66 procent. Genom undersökningens storlek och breda innehåll utgör resultaten ett värdefullt faktaunderlag för kartläggningar och analyser inom det näringspolitiska området. En fullständig redovisning av undersökningen ges i rapporten Företagens villkor och verklighet 2005 dokumentation och svarsöversikt (Nutek R 2005:10). Statistik har även hämtats från Nuteks Entreprenörskapsbarometer 2006, SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) samt från Institutet för tillväxtpolitiska studiers (ITPS) nyföretagandestatistik

19 Invandrares företagande Hur ser företagandet ut bland den utlandsfödda befolkningen i Sverige? I vilka branscher och regioner är de utlandsfödda företagarna verksamma? Vill de låta sina företag växa? Vilka hinder för tillväxt upplever de att det finns? Denna broschyr innehåller en kort beskrivning av invandrares företagande i Sverige. Statistiken kommer Nutek, SCB och ITPS. Nutek stärker näringslivet i Sverige genom att bidra till fler nya företag, fler växande företag och fler starka regioner Infonr Form: Ordförrådet Tryck: Danagårds Grafiska, Stockholm Tryckt i ex. augusti 2007 Därefter tryck vid behov

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Kvinnors och mäns företagande

Kvinnors och mäns företagande s och mäns företagande Fakta & statistik 2009 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets publikationsservice

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Företagens medverkan i offentlig upphandling. Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens medverkan i offentlig upphandling. Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens medverkan i offentlig upphandling Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens medverkan i offentlig upphandling Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet

Läs mer

Attityder till företagande bland kvinnor och män

Attityder till företagande bland kvinnor och män Attityder till företagande bland kvinnor och män Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer

Läs mer

S2003:005. Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start

S2003:005. Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start S2003:005 Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start Innehållsförteckning Sida 2 Sammanfattning 3 Statistiken med kommentarer 42 Fakta om statistiken 52 Tabellförteckning 55 Tabeller

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt Hinder för tillväxt 1 Totala näringslivets företag, anställda, omsättning och förädlingsvärde 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 97% Företag Anställda Omsättning Förädlingsvärde 3% 0,5% 0,1% 0-9

Läs mer

Nystartade företag utlandsfödda företagare. Regleringsbrevsuppdrag nr 6 Diarienr 2006/0008

Nystartade företag utlandsfödda företagare. Regleringsbrevsuppdrag nr 6 Diarienr 2006/0008 Nystartade företag utlandsfödda företagare Regleringsbrevsuppdrag nr 6 Diarienr 2006/0008 ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier Studentplan 3, 831 40 Östersund Telefon 063 16 66 00 Telefax 063

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

Se t.ex. AMS, Ura 2007:3, Arbetsmarknadsutsikterna för år 2007 och 2008 samt KAKI:s delbetänkande, SOU 2005:50. 2

Se t.ex. AMS, Ura 2007:3, Arbetsmarknadsutsikterna för år 2007 och 2008 samt KAKI:s delbetänkande, SOU 2005:50. 2 1 (7) Datum Vårt dnr 2007-11-15 013-2007-2792 Ert datum Ert dnr 2007-07-17 ju2007/6628/ema Justitiedepartementet Enheten för Migration och Asylpolitik 103 39 Stockholm Nuteks remissvar gällande SOU 2005:50

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan yhmyndigheten.se 1 (13) Datum: 2011-11-17 Analyser av utbildningar och studerande

Läs mer

Kvinnors och mäns företagande

Kvinnors och mäns företagande Kvinnors och mäns företagande Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 9 maj 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län april 2014 11 870 (8,6 %) 5 196 kvinnor (7,9 %) 6 674 män (9,3 %) 2 751 unga

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Information & kommunikation 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av oktober 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av oktober 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 8 november 2013 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län oktober 2013 12 922 (9,3 %) 6 024 kvinnor (9,2 %) 6 898 män (9,5 %) 3

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Kultur, nöje & fritid 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Invandrares företagande. Sammanställning från Företagarna oktober 2010

Invandrares företagande. Sammanställning från Företagarna oktober 2010 Invandrares företagande Sammanställning från Företagarna oktober 2010 Rapport från Företagarna oktober 2010 Bakgrund Företagarna har i denna skrift gjort en sammanställning av aktuell statistik vad gäller

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av september 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av september 2013 Örebro 11 oktober 2013 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län september 2013 12 850 (9,3 %) 6 066 kvinnor (9,2 %) 6 784 män (9,4 %) 3 525 unga 18-24 år (20,4 %) (Andel av

Läs mer

VAD KÄNNETECKNAR DE INDIVIDER SOM INTE KAN BEHÅLLA EN ANSTÄLLNING?

VAD KÄNNETECKNAR DE INDIVIDER SOM INTE KAN BEHÅLLA EN ANSTÄLLNING? VAD KÄNNETECKNAR DE INDIVIDER SOM INTE KAN BEHÅLLA EN ANSTÄLLNING? Sven-Olov Daunfeldt och Elina Fergin Wennberg 2016 HUI RESEARCH Utanförskapet är inte slumpmässigt Den senaste statistiken från SCB (januari,

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 Färre fick arbete i augusti Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 11 februari 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län januari 2014 13 227 (9,5 %) 5 829 kvinnor (8,8 %) 7 398 män (10,2 %)

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Entreprenörskapsbarometern 2012. Attityder till företagande i Sverige

Entreprenörskapsbarometern 2012. Attityder till företagande i Sverige Entreprenörskapsbarometern 2012 Attityder till företagande i Sverige Info 0499 Rev A ISBN: 978-91-86987-74-9 Upplaga: 300 ex Illustrationer: Maimi Parik Har du frågor om denna publikation, kontakta: Jonnie

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 2013-03-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 1 380 av de inskrivna fick jobb Under februari påbörjade 1 380 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013 Januari månad såg en större aktivitet på arbetsmarknaden i

Läs mer

Statistik 2013:01. Uppföljning av 2008 års nystartade företag - tre år efter start

Statistik 2013:01. Uppföljning av 2008 års nystartade företag - tre år efter start Statistik 2013:01 Uppföljning av 2008 års nystartade företag - tre år efter start Uppföljning av 2008 års nystartade företag tre år efter start Follow up of the newly established enterprises in 2008 three

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 Färre fick arbete i mars Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-09-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under augusti månad 2017 påbörjade 600 personer (270

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 Utrikes födda kommer ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 2012-03-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 Arbetsmarknadens läge Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög i Stockholms län. Totalt anmäldes under februari

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Nystartade företag tredje kvartalet 2011

Nystartade företag tredje kvartalet 2011 Nystartade företag tredje kvartalet 2011 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2010 - kvartal 3 2011 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

RAMS Maria Håkansson statistiska_centralbyran_scb

RAMS Maria Håkansson statistiska_centralbyran_scb RAMS 2014 Maria Håkansson 2015-12-03 facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb 4 655 800 4 285 109 Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) Folk- och bostadsräkningar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 2013-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 Något minskad omsättning till arbete i augusti men fortfarande högre nivå än i riket Under augusti påbörjade drygt

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 Fått arbete Under april påbörjade 1 873 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016 För nionde månaden i rad så faller arbetslösheten i länet då

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 FAKTAUNDERLAG Värmlands län Karlstad, 11 september 2017 Fredrik Mörtberg Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 Färre fick jobb I augusti månad var det 1 373 personer som gick till arbete,

Läs mer

Unga företagare. Företagens villkor och verklighet. Fakta & statistik

Unga företagare. Företagens villkor och verklighet. Fakta & statistik Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets

Läs mer

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut?

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Tomas Riste, regionråd Catarina Segersten Larsson, regionråd Bo-Josef Eriksson, statistiker Ann Otto, omvärldsanalytiker Varför är det intressant att studera

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av oktober 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av oktober 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-11-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av oktober 2012 Under oktober månad fick fler inskrivna sökande arbete och

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 2012 oktober 202 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 202 Arbetsmarknaden i Uppsala län stabil trots tecken på försvagning Uppsala län fortsätter att ha landets lägsta

Läs mer

Utlandsföddas företagande i Sverige

Utlandsföddas företagande i Sverige Utlandsföddas företagande i Sverige Fakta & statistik 2010 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets

Läs mer

Utlandsföddas företagande i Sverige

Utlandsföddas företagande i Sverige Utlandsföddas företagande i Sverige Fakta & statistik 2010 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av februari 2012 14 mars 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av februari 2012 Dämpad men stabil arbetsmarknad Under februari var det färre inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Uppsala län som

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av mars 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av mars 2012 17 april 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av mars 2012 Arbetslösheten i länet fortfarande lägst i landet Uppsala läns arbetsmarknad är fortsatt stabil. I mars nyanmäldes

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län mars månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län mars månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län mars månad 2015 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade 1

Läs mer

Den utrikes födda befolkningen ökar

Den utrikes födda befolkningen ökar 1 Utrikes födda Den utrikes födda befolkningen ökar Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige vilket innebär att den utrikes födda befolkningen fortsätter att öka. Vid årets

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015 Fått arbete I december fick 995 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 Lediga platser Antalet nyanmälda lediga platser i Västernorrlands län har sedan april 2012 minskat

Läs mer

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 KPMG:s första småföretagarbarometer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län september månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län september månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län september månad 2015 Fått arbete Under september påbörjade 1 507 av alla som var inskrivna vid

Läs mer

Befolkning efter bakgrund

Befolkning efter bakgrund Sveriges folkmängd fortsatte att öka under 2010, detta mycket tack vare ett fortsatt invandringsöverskott. Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige vilket innebär att den

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av januari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av januari 2013 8 februari 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av januari 2013 Avmattning men länet har fortfarande lägst arbetslöshet i landet Arbetsmarknaden fortsätter att avmattas. Trots

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015 Fått arbete Under januari påbörjade 1 427 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Nystartade företag första och andra kvartalet 2011

Nystartade företag första och andra kvartalet 2011 Nystartade företag första och andra kvartalet 2011 Innehållsförteckning Nystartade företag första och andra kvartalet 2011 2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2010 - kvartal 2 2011 efter branschgrupp

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Sysselsättning och utanförskap i Skåne

Sysselsättning och utanförskap i Skåne EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING JANUARI 212 Sysselsättning och utanförskap i Skåne Åldersfördelningen bland Skånes befolkning ger regionen en betydande fördel, då en stor andel av invånarna

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Näringsliv Skåne. Foto: Anders Ebefeldt Studio e. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Foto: Anders Ebefeldt Studio e. Konjunktur och Näringsliv Skåne Foto: Anders Ebefeldt Studio e Konjunktur och arbetsmarknad Rapport januari 2012 1 Konjunktur och arbetsmarknad Konjunkturläget Konjunkturprognoserna fortsätter att bli allt dystrare.

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014 Minskat antal som fått arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016 För elfte månaden i rad så faller arbetslösheten i länet då

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017

Från idéer till framgångsrika företag. Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017 Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017 Bakgrund Motsvarande statistik togs fram 2013 och föreliggande undersökning är en jämförelse mellan åren. Denna sammanfattande rapport inleds

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 11 september 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län augusti 2014 10 958 (8,5 %) 4 799 kvinnor (7,8 %) 6 159 män

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-10-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012 I september fortsatte försvagningen av arbetsmarknaden i

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 11 februari 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län februari 2014 12 812 (9,8 %) 5 463 kvinnor (8,8 %) 7 349 män

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Falun 9 maj 2014 Jan Sundqvist Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Dalarnas i län april 2014 9 543 (7,2 %) 3 962 kvinnor (6,3 %) 5 581 män (8,0 %) 2 227

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015 Fått arbete Under februari påbörjade 1 422 av alla som var inskrivna vid

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Hotell- och restaurangbranschen

Hotell- och restaurangbranschen Hotell- och restaurangbranschen en jobbmotor för utlandsfödda Innehållsförteckning 15 Förord 18 Inledning 19 Statistiken 10 Utlandsfödda i hotell- och restaurangbranschen 14 Anställda 16 Företagare 18

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, december 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, december 2014 Arbetslösheten minskade med 1000 personer under 2014 Arbetsmarknadsläget

Läs mer