Invandrares företagande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Invandrares företagande"

Transkript

1 September 2007 Invandrares företagande En statistisk beskrivning av utlandsföddas företagande i Sverige

2 Fler exemplar av broschyren kan beställas via Nuteks publikationsservice på telefon eller på Nuteks hemsida På hemsidan finns information om Nuteks trycksaker. Den här broschyren kan även hämtas hem som pdf-fil eller som OH-bilder från Har du frågor om Nuteks arbete med att främja invandrares företagande, kontakta gärna: Vukica Bosnjak, Nutek, telefon: e-post: Har du frågor om denna publikation, kontakta gärna: Maria Corell, Nutek, telefon: e-post: Sammanfattning Småföretagen får allt större betydelse för sysselsättningen och tillväxten i svensk ekonomi. En betydande del av företagen startas och drivs av personer födda utomlands. Ungefär vart åttonde småföretag drivs och fler än vart sjunde nytt företag startas av en utlandsfödd person. Företagandet bland den invandrade befolkningen uppgår uppskattningsvis till småföretag och det årliga tillskottet är upp emot nya företag. Likheterna mellan småföretagare födda utomlands och företagare födda i Sverige är större än skillnaderna. De utlandsfödda är dock något yngre och mer välutbildade. De svenskfödda driver i sin tur något större företag med avseende på antal anställda och omsättning. Utlandsfödda företagare verkar oftare inom handel, hotell och restaurang och främst i storstadslänen. Svenskfödda företagare leder oftare företag inom tillverkning och byggverksamhet och är mer jämnt fördelade över landet. Utlandsfödda småföretagare är mer positiva till att låta det egna företaget växa och till att anställa fler jämfört med svenskfödda företagare. De utlandsfödda upplever dock jämförelsevis fler hinder för detta, såsom svårigheter att få lån. 2

3 Vem räknas som invandrare? Det finns flera definitioner av invandrare och vi har valt att i denna broschyr redovisa företagandet bland personer födda utomlands och jämföra det med företagande bland personer födda i Sverige. Den officiella statistiken redovisas ofta uppdelat på födelseland. Född utomlands: Person som är folkbokförd i Sverige men som är född i något annat land. Ibland används en annan definition av invandrare i den officiella statistiken, nämligen utländsk bakgrund. Se definitionerna nedan: Utländsk bakgrund: Person folkbokförd i Sverige som är född utomlands eller född i Sverige med två utlandsfödda föräldrar. Svensk bakgrund: Person som är född i Sverige med en eller två svenskfödda föräldrar. För information om de statistiska källorna som används som underlag i den här broschyren, se fakta om statistiken på sid. 35. Stort intresse för invandrares företagande Intresset för invandrares företagande väcktes först på 1990-talet. Det ena skälet var det generellt ökade intresset för entreprenörskap och dess betydelse för ekonomisk tillväxt i Sverige. Det andra skälet var den allt svårare situationen på arbetsmarknaden för den invandrade befolkningen. Invandrares företagande sågs som en lösning på arbetsmarknadssituationen och som ett bidrag till landets ekonomiska tillväxt. I dagens näringspolitik betonas vikten av att fler människor startar och driver företag i Sverige, vilket kräver att hela befolkningens kompetens och initiativkraft tas till vara. Särskilda insatser görs för att skapa bättre förutsättningar för och ett ökat företagande hos personer med utländsk härkomst. Åtgärder vidtas för att komma till rätta med svårigheter specifika för invandrare som driver företag, såsom svårigheter att få finansiering, att teckna kontrakt för affärslokaler och försäkringar med mera.

4 Insatser för att främja invandrares företagande Nutek ger årligen Insamlingsstiftelsen IFS (Internationella Företagarföreningen i Sverige) rådgivningscentrum ett verksamhetsbidrag för att stimulera till ökat företagande bland personer med invandrarbakgrund och till ökad kompetens hos företagare med invandrarbakgrund. IFS integreras under 2007 med ALMI Företagspartner AB, vars utlåning till invandrare ska öka framöver. Antalet lån till invandrare ska överstiga andelen invandrare i företagsstocken och bland nyföretagarna. Integrationen av verksamheterna ska medföra att fler personer med invandrarbakgrund ska få rådgivning via ALMI vid start eller utveckling av företag. Nutek arbetar med att sprida information och kunskap om invandrares företagande till näringspolitiska aktörer och finansieringsaktörer. Denna broschyr är ett led i detta arbete. Sverige har en internationell befolkning Ur ett internationellt perspektiv har Sverige en förhållandevis stor utlandsfödd befolkning. Idag är över 1,1 miljoner människor i Sveriges befolkning födda i ett annat land. Det motsvarar ungefär var åttonde person. De yngre generationerna består av en större andel utlandsfödda, var sjätte person i arbetsför ålder (20 64 år) är idag född utomlands. Invandringen till Sverige tog fart efter andra världskriget och sedan dess har den utlandsfödda befolkningen sexdubblats. Förenklat kan man säga att invandringen har gått från att möta den svenska arbetsmarknadens efterfrågan på arbetskraft till att möta flyktingars akuta behov av ett nytt samhälle att leva i. Det innebär att över tid har sammansättningen av den utlandsfödda befolkningen, både vad gäller födelseland och invandringsskäl, förändrats. Idag kommer de tio största grupperna av utlandsfödda i tur och ordning från Finland, det forna Jugoslavien, Irak, Bosnien-Hercegovina, Iran, Polen, Norge, Danmark, Tyskland och Turkiet. 7

5 Invandrare på dagens arbetsmarknad Från att ha haft likartade nivåer som den svenskfödda befolkningen på sysselsättning och arbetslöshet, har arbetsmarknadssituationen för personer med invandrarbakgrund försämrats avsevärt sedan 1970-talets mitt. I samband med den ekonomiska krisen vid talets början ökade skillnaderna i arbetsmarknadsdeltagande ytterligare mellan den svenskfödda och den utlandsfödda befolkningen. Först i slutet av 1990-talet skedde en återhämtning av sysselsättningsgraden hos utlandsfödda, men den är än idag betydligt lägre än hos svenskfödda. Sysselsättningsgraden var 81 procent bland svenskfödda och 64 procent bland utlandsfödda år Det är särskilt bland utlandsfödda kvinnor som sysselsättningsgraden är låg. Bland dem som är sysselsatta på arbetsmarknaden är det något vanligare att driva eget företag bland personer födda utomlands jämfört med personer födda i Sverige. I dag är var nionde utlandsfödd egen företagare, att jämföra med var tionde svenskfödd. Bland män födda utomlands är 15 procent företagare jämfört med 14 procent bland män födda i Sverige. 7 procent av de utlandsfödda kvinnorna är företagare, jämfört med 5 procent av de svenskfödda kvinnorna. Nästan företagare är födda utomlands Ungefär var tionde svenskfödd och var nionde utlandsfödd sysselsatt på den svenska arbetsmarknaden är alltså företagare. Det innebär att cirka personer räknas som företagare idag (År Anmärkning: inklusive medhjälpande hushållsmedlemmar). Av dessa är födda utomlands. Majoriteten är män, Det finns alltså utlandsfödda kvinnor som är företagare idag. De flesta utlandsfödda företagare kommer från Europa, varav hälften från de nordiska länderna. Näst flest kommer från Asien. Hur vanligt det är att vara företagare, jämfört med anställd, varierar mellan olika grupper av utlandsfödda. Företagande är allra vanligast bland personer födda i Asien och Oceanien, varav 18 procent är företagare. Näst vanligast är det bland födda inom EU15 samt Nordamerika, varav 15 procent är företagare. Bland de nordiska invandrarna är företagarandelen nästan densamma som bland svenskfödda, cirka 9 procent. Bland födda i Afrika och övriga Europa är företagarandelen cirka 7 procent. Lägst företagarandel, 5 procent, finner vi bland födda i Sydamerika.

6 Rekordmånga nya företag startas av utlandsfödda De senaste tre åren har nyföretagandet i Sverige nått rekordhöga nivåer. Det gäller såväl antalet nya företag startade av personer födda i Sverige som antalet företag startade av personer födda i ett annat land. År 2006 startades närmare nya företag av personer födda utomlands. Tidigare år har uppgifterna avseende födelseland i nyföretagandestatistiken haft stora brister, men ungefär en sjättedel av de nya företagen har startats av utlandsfödda. Bland de utlandsfödda nyföretagarna har kvinnorna utgjort ungefär en tredjedel den senaste tioårsperioden. Det är en något högre andel kvinnor än bland nyföretagarna födda i Sverige. Flest nya företag startas av personer födda i Asien och Oceanien. Näst flest företag startas av personer födda i övriga Europa (länder som ej ingår i Norden och som saknar medlemskap i EU). Många företag startas även av personer födda i Norge, Danmark, Finland och på Island. Minst antal nya företag startas av födda i västländerna USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland. Nyföretagarna födda i Afrika och Latinamerika är också få, men något fler än nyföretagarna födda i västländerna. Figur 1. Nyföretagare, utlandsfödda och svenskfödda, år Född utomlands Född i sverige Bortfall Källa: ITPS, Nyföretagandet i Sverige 2005 och 2006 Figur 2. Småföretagare, utlandsfödda och svenskfödda, år 2005 Född utomlands Född i sverige 12 Källa: Nutek och SCB, Företagens villkor och verklighet

7 Män födda utomlands driver företag i andra branscher än män födda i Sverige I figur 3 visas vilka branscher dagens småföretagare, uppdelade på både födelseland och kön, är verksamma inom. Uppdelningen på kön är gjord med tanke på att kvinnor och män delvis driver företag i olika branscher. Kvinnor födda utomlands och kvinnor födda i Sverige är etablerade i ungefär samma branscher, främst inom handel, hotell och restaurang, finans- och företagstjänster samt utbildning, hälso- och sjukvård, andra tjänster. Det är också inom dessa tre branscher som fler än nio av tio kvinnliga nyföretagare, oavsett födelseland, startar sina företag. Vid en jämförelse av män födda utomlands med män födda i Sverige som driver småföretag kan vi konstatera att skillnaderna i branschtillhörighet är betydligt större än bland kvinnor. Utlandsfödda män driver i högre grad företag inom handel, hotell och restaurang och i lägre grad inom byggverksamhet och finans- och företagstjänster jämfört med svenskfödda. Även inom tillverkning driver utlandsfödda mer sällan företag. Dessa branschskillnader återspeglas i nyföretagandet bland män. Figur 3. Branscher som utlandsfödda och svenskfödda kvinnor och män drev småföretag i år 2005 utbildning, hälsooch sjukvård, andra tjänster Finans- och företagstjänster transport och kommunikation Handel, hotell, restaurang Byggverksamhet tillverkning Källa: Nutek och SCB, Företagens villkor och verklighet 2005 kvinnor, födda i sverige kvinnor, födda utomlands Män, födda i sverige Män, födda utomlands Procent 12 13

8 Utlandsfödda småföretagare verkar främst i storstäderna Nästan två tredjedelar av den utlandsfödda befolkningen är bosatt i något av de tre storstadslänen. Som visas i figur 4 är det också i storstadslänen och i näraliggande län som störst andel av småföretagen drivs av utlandsfödda. I Stockholms län drivs 18 procent av småföretagen av utlandsfödda. I Uppsala, Södermanlands, Skåne, Västra Götalands och Västmanlands län drivs 13 procent av småföretagen av utlandsfödda. Den minsta andelen småföretag som leds av utlandsfödda finns i Gotlands, Dalarnas och Jämtlands län. figur 4. Andel utlandsfödda bland befolkningen och bland småföretagarna per län, år 2005 stockholms län uppsala län södermanlands län östergötlands län jönköpings län kronobergs län kalmar län gotlands län Blekinge län skåne län Hallands län Västra götalands län Värmlands län örebro län Västmanlands län Dalarnas län gävleborgs län Västernorrlands län jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län andel av befolkningen andel av småföretagare Procent Källa: Nutek och SCB, Företagens villkor och verklighet 2005 och SCB:s statistikdatabaser

9 Enskild firma vanligast bland utlandsfödda och aktiebolag vanligast bland svenskfödda Vad gäller företagets juridiska form är enskild firma vanligast bland utlandsfödda småföretagare. Svenskfödda småföretagare driver främst eget aktiebolag, se figur 5. Handelsbolag förekommer ungefär lika sällan bland utlandsfödda som svenskfödda. Figur 5 Utlandsfödda och svenskfödda småföretagares val av juridisk form år 2005 Utlandsfödda småföretagare svenskfödda småföretagare Valet av juridisk form styrs av flera olika saker, till exempel kapitalbehov och företagsstorlek. Detta hänger vanligtvis ihop med i vilken bransch företaget är verksamt enskild firma Handelsbolag aktiebolag enskild firma Handelsbolag aktiebolag Källa: Nutek och SCB, Företagens villkor och verklighet Anm: endast företag som drivs i någon av dessa tre juridiska former är med i undersökningen

10 De flesta svenska företag är små De flesta företagen i Sverige är små. Ungefär två av tre företag är soloföretag, 99 procent av företagen har färre än 50 anställda och betecknas därmed som småföretag. Ungefär hälften av alla småföretag har högst en sysselsatt på heltid i företaget. Det finns några skillnader i sysselsättning i småföretag som leds av personer födda utomlands och småföretag som leds av personer födda i Sverige. Småföretagare födda i Sverige driver oftare sitt företag på deltid. Det är också något vanligare bland småföretagare födda i Sverige att ha fler än fem heltidssysselsatta. I gengäld har utlandsfödda småföretagare oftare mellan en och fem heltidssysselsatta. Figur 6. Antal heltidssysselsatta i utlandsföddas och svenskföddas småföretag år Född utomlands Född i sverige Källa: Nutek och SCB, Företagens villkor och verklighet

11 Utlandsfödda småföretagare oftare inriktade på export En majoritet av alla småföretagare i Sverige producerar sina varor och/eller tjänster huvudsakligen till den lokala marknaden. Drygt sex av tio utlandsfödda småföretagare riktar sig huvudsakligen till den lokala marknaden, medan siffran är något lägre bland svenskfödda småföretagare. Utmärkande för småföretagare födda utomlands är att de i högre grad än svenskfödda vänder sig till den internationella marknaden. 22 procent av de utlandsfödda jämfört med 15 procent av de svenskfödda småföretagarna riktar sina produkter och/eller tjänster huvudsakligen till en internationell marknad, eller åtminstone en kombination av en nationell och internationell marknad. I gengäld riktar sig svenskfödda småföretagare oftare sig till en huvudsakligt nationell marknad. Figur 7. För vilken marknad produceras huvudsakligen företagets varor/tjänster? Född utomlands Född i sverige 10 0 lokal Nationell Internationell Nat. & internat. Källa: Nutek och SCB, Företagens villkor och verklighet

12 Företagarna är välutbildade särskilt de utlandsfödda Småföretagarna är något mer välutbildade än befolkningen i allmänhet. 37 procent av småföretagarna jämfört med 33 procent i befolkningen i arbetsför ålder har någon form av eftergymnasial utbildning. De utlandsfödda småföretagarna är mer välutbildade än de svenskfödda. 46 procent av de utlandsfödda hade högskoleutbildning år 2005, jämfört med 36 procent av de svenskfödda småföretagarna. Det är vanligare att enbart ha grundskoleutbildning bland svenskfödda småföretagare. Figur 8. Utbildningsnivå hos utlandsfödda och svenskfödda småföretagare år Född utomlands Född i sverige Bland nyföretagarna finns det inga skillnader i utbildningsnivå 15 mellan svenskfödda och utlandsfödda. Det är lika vanligt bland utlandsfödda och svenskfödda nyföretagare att ha läst på högskola 10 eller universitet. Ungefär hälften i båda grupperna har en högskoleeller forskarutbildning bakom sig. Det innebär att dagens nyföretagare är betydligt mer högutbildade än småföretagarna och 5 befolkningen i allmänhet. 0 grundskola gymnasial utbildning kortare högskoleutb. längre högskoleutb. Källa: Nutek och SCB, Företagens villkor och verklighet

13 Särskilt de utlandsfödda småföretagarna vill låta företaget växa Viljan att växa är stor bland Sveriges småföretagare. Nästan åtta av tio småföretagare skulle låta företaget växa om det fanns möjlighet. Av dem skulle två tredjedelar vilja öka antalet anställda i samband med tillväxten. Viljan att växa är större bland utlandsfödda småföretagare. 86 procent av dessa skulle låta företaget växa om det fanns möjlighet. Motsvarande siffra för svenskfödda småföretagare är 76 procent. Utlandsfödda småföretagare är dessutom mer positiva till att anställa i samband med tillväxten. Figur 9. Skulle du vilja låta företaget växa om det fanns möjlighet? Utlandsfödda svenskfödda småföretagare småföretagare ja ja, men utan att öka antalet anställda Nej ja ja, men utan att öka antalet anställda Nej Källa: Nutek och SCB, Företagens villkor och verklighet

14 Brist på kapital ett hinder särskilt för utlandsfödda småföretagare Viljan att växa är stor bland såväl utlandsfödda som svenskfödda småföretagare, men många upplever att det finns hinder för detta. I undersökningen Företagens villkor och verklighet 2005 fick företagsledarna ta ställning till i vilken utsträckning åtta olika faktorer utgör ett hinder för företagets tillväxt. De kunde alltså svara att alla åtta faktorer utgjorde ganska stora eller mycket stora tillväxthinder eller att endast några eller rentav inga av de uppräknade faktorerna utgjorde något hinder. I figur 10 visas vilka faktorer som småföretagare anser utgör ganska stora eller mycket stora hinder för tillväxt i det egna företaget. Utlandsfödda och svenskfödda småföretagare har ungefär samma syn på vilka hinder för tillväxt som råder. Undantaget är tillgång till lån och externt ägarkapital. En betydligt större andel utlandsfödda än svenskfödda småföretagare anser att den bristande tillgången till kapital, både lån och externt ägarkapital, står i vägen för företagets tillväxt. Samtidigt är det fler som upplever brist på egen tid, den administrativa bördan och hård konkurrens som stora hinder, än som upplever finansieringssvårigheter. Figur 10. Upplevda hinder för tillväxt hos utlandsfödda och svenskfödda småföretagare år 2005 lagar, myndighetsföreskrifter, tillståndskrav och liknande Brist på egen tid Begränsad tillgång till lämplig arbetskraft Begränsad tillgång till externt ägarkapital Begränsad tillgång till lån Dålig lönsamhet svag efterfrågan Hård konkurrens Födda utomlands Födda i sverige Procent Källa: Nutek och SCB, Företagens villkor och verklighet Anm. Siffrorna i figuren avser andelen företagare som upplever olika hindren som antingen ganska stora eller mycket stora

15 Utlandsfödda småföretagare löper större risk än svenskfödda att nekas lån Knappt hälften av småföretagarna i undersökningen Företagens villkor och verklighet 2005 hade under den senaste treårsperioden ( ) ansökt om lån eller krediter. Det är en något mindre andel utlandsfödda småföretagare än svenskfödda som ansökt. Figur 11. Har företaget ansökt om lån eller krediter under de senaste tre åren ( )? Utlandsfödda småföretagare svenskfödda småföretagare Det är mer än dubbelt så vanligt bland utlandsfödda småföretagare att få avslag på sin ansökan om lån eller krediter jämfört med svenskfödda småföretagare. En förklaring är att utlandsfödda oftare är verksamma inom mindre lönsamma branscher och oftare är intresserade av små lån. Finansiärerna är därför mindre intresserade av att teckna lånen. En annan förklaring är bristen på säkerheter och eget kapital ja, sökt och beviljats ja, sökt men inte beviljats Nej ja, sökt och beviljats ja, sökt men inte beviljats Nej Källa: Nutek och SCB, Företagens villkor och verklighet

16 Egna medel finansierar flest företagsstarter De flesta som startar företag i Sverige finansierar starten med främst eget kapital, även om många kompletterar med exempelvis ett banklån eller lån från släkt och vänner. Det är något vanligare bland svenskfödda nyföretagare att ha egna medel vid starten, jämfört med utlandsfödda nyföretagare, se figur 12. I gengäld får utlandsfödda nyföretagare oftare ekonomisk hjälp från släkt och vänner. Att få det så kallade starta eget-bidraget är lika ovanligt bland utlandsfödda som bland svenskfödda nyföretagare. Endast en tiondel av alla nyföretagare har under de senaste åren finansierat företagsstarten huvudsakligen med stöd till start av näringsverksamhet. Figur 12. Huvudsaklig finansiering av företagsstart, utlandsfödda och svenskfödda nyföretagare, år Född utomlands Född i sverige egna medel Medel från stöd till släkt/vänner start av näringsverks. Banklån annat Källa: ITPS, nyföretagandestatistiken 30 31

17 Att få arbeta självständigt viktigaste motivet till företagsstart bland utlandsfödda De flesta nyföretagare, oavsett födelseland, startar sitt företag för att de vill arbeta självständigt eller förverkliga sina idéer. Det som skiljer utlandsfödda och svenskfödda nyföretagare åt är att andelen som startat på grund av eller risk för arbetslöshet är större bland utlandsfödda. Över tid har dock andelen som startat på grund av arbetslöshet minskat hos både utlandsfödda och svenskfödda nyföretagare. Tre av tio utlandsfödda nyföretagare startade på grund av arbetslöshet i mitten av 1990-talet, idag gäller detta endast var femte utlandsfödd nyföretagare. Figur 13. Nyföretagares motiv till företagsstart, utlandsfödda och svenskfödda, år Få arbeta självständigt Förverkliga mina idéer arbetslöshet efterfrågan tjäna (mycket) pengar annat Bortfall Födda i sverige Födda utomlands Procent Källa: ITPS, nyföretagandestatistiken 32 33

18 Sveriges unga positiva till företagande Unga i Sverige är positivt inställda till eget företagande. Hela 73 procent av samtliga unga år kan tänka sig att bli företagare och 34 procent skulle hellre vara egna företagare än anställda (år 2006). Nutek har under fyra års tid följt ungas attityder till företagande genom undersökningen Entreprenörskapsbarometern. Unga födda utomlands är mer positiva till eget företagande än deras jämnåriga födda i Sverige. 75 procent av unga födda utomlands jämfört med 73 procent av unga födda i Sverige kan tänka sig att bli företagare. Denna skillnad mellan grupperna har funnits sedan mätningarna startade år Skillnaden är dock störst när unga får uppge om de helst är företagare eller anställda. 40 procent av unga födda utomlands är hellre företagare än anställda. Motsvarande siffra är 33 procent bland unga födda i Sverige (år 2006). Fakta om statistiken Statistiken i den här broschyren är huvudsakligen hämtad från Nuteks och Statistiska centralbyråns (SCB) undersökning Företagens villkor och verklighet Denna riksomfattande enkätundersökning av småföretagen i Sverige genomfördes för andra gången under hösten och vintern 2004/2005. Undersökningen omfattade aktiebolag, handelsbolag och enskilda näringsidkare i Sverige med färre än 50 anställda och en årsomsättning på minst kronor. Vissa branscher och ägandeformer uteslöts. Totalt uppfyllde omkring småföretag dessa kriterier. Enkäten besvarades av drygt företagare, vilket innebar en svarsfrekvens på cirka 66 procent. Genom undersökningens storlek och breda innehåll utgör resultaten ett värdefullt faktaunderlag för kartläggningar och analyser inom det näringspolitiska området. En fullständig redovisning av undersökningen ges i rapporten Företagens villkor och verklighet 2005 dokumentation och svarsöversikt (Nutek R 2005:10). Statistik har även hämtats från Nuteks Entreprenörskapsbarometer 2006, SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) samt från Institutet för tillväxtpolitiska studiers (ITPS) nyföretagandestatistik

19 Invandrares företagande Hur ser företagandet ut bland den utlandsfödda befolkningen i Sverige? I vilka branscher och regioner är de utlandsfödda företagarna verksamma? Vill de låta sina företag växa? Vilka hinder för tillväxt upplever de att det finns? Denna broschyr innehåller en kort beskrivning av invandrares företagande i Sverige. Statistiken kommer Nutek, SCB och ITPS. Nutek stärker näringslivet i Sverige genom att bidra till fler nya företag, fler växande företag och fler starka regioner Infonr Form: Ordförrådet Tryck: Danagårds Grafiska, Stockholm Tryckt i ex. augusti 2007 Därefter tryck vid behov

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Attityder till företagande bland kvinnor och män

Attityder till företagande bland kvinnor och män Attityder till företagande bland kvinnor och män Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer

Läs mer

S2003:005. Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start

S2003:005. Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start S2003:005 Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start Innehållsförteckning Sida 2 Sammanfattning 3 Statistiken med kommentarer 42 Fakta om statistiken 52 Tabellförteckning 55 Tabeller

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Kvinnors och mäns företagande

Kvinnors och mäns företagande Kvinnors och mäns företagande Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Invandrares företagande. Sammanställning från Företagarna oktober 2010

Invandrares företagande. Sammanställning från Företagarna oktober 2010 Invandrares företagande Sammanställning från Företagarna oktober 2010 Rapport från Företagarna oktober 2010 Bakgrund Företagarna har i denna skrift gjort en sammanställning av aktuell statistik vad gäller

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Entreprenörskapsbarometern 2012. Attityder till företagande i Sverige

Entreprenörskapsbarometern 2012. Attityder till företagande i Sverige Entreprenörskapsbarometern 2012 Attityder till företagande i Sverige Info 0499 Rev A ISBN: 978-91-86987-74-9 Upplaga: 300 ex Illustrationer: Maimi Parik Har du frågor om denna publikation, kontakta: Jonnie

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Unga företagare. Företagens villkor och verklighet. Fakta & statistik

Unga företagare. Företagens villkor och verklighet. Fakta & statistik Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Utlandsföddas företagande i Sverige

Utlandsföddas företagande i Sverige Utlandsföddas företagande i Sverige Fakta & statistik 2010 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets

Läs mer

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut?

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Tomas Riste, regionråd Catarina Segersten Larsson, regionråd Bo-Josef Eriksson, statistiker Ann Otto, omvärldsanalytiker Varför är det intressant att studera

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 augusti 2007 Generationsskiftesproblematiken: En stor andel av de svenska företagarna är på väg att pensioneras inom de närmaste åren. En fjärdedel av ägarna av

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 KPMG:s första småföretagarbarometer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

Hotell- och restaurangbranschen

Hotell- och restaurangbranschen Hotell- och restaurangbranschen en jobbmotor för utlandsfödda Innehållsförteckning 15 Förord 18 Inledning 19 Statistiken 10 Utlandsfödda i hotell- och restaurangbranschen 14 Anställda 16 Företagare 18

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats.

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats. 2011-08-08 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Uppföljning av 1997 års nystartade företag

Uppföljning av 1997 års nystartade företag S2002:003 Uppföljning av 1997 års nystartade - tre år efter start Uppföljning av 1997 års nystartade tre år efter start Innehållsförteckning Sida 2 Sammanfattning 3 Statistiken med kommentarer 22 Fakta

Läs mer

Befolkning efter bakgrund

Befolkning efter bakgrund Befolkning efter bakgrund Sveriges folkmängd fortsatte att öka under 2010, detta mycket tack vare ett fortsatt invandringsöverskott. Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund analyserar Småföretagare med utländsk bakgrund maj 2008 Småföretagare med utländsk bakgrund Sammanfattning FöretagarFörbundet har tillsammans med SEB genomfört en telefonundersökning av företagares bakgrund.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Perspektiv Helsingborg

Perspektiv Helsingborg Sta s k om Helsingborg och dess omvärld Nr 2: 214 Perspektiv Helsingborg Fly ningar 213 Totalt fly ade 1 % av Helsingborgs befolkning, över 14 personer, ut från eller in ll staden. Det högsta totala fly

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Sveriges utrikesfödda akademiker. Juni 2015. Josefin Edström

Sveriges utrikesfödda akademiker. Juni 2015. Josefin Edström Sveriges utrikesfödda akademiker Juni 2015 Josefin Edström Sveriges utrikesfödda akademiker Josefin Edström Josefin Edström och Saco 2015 ISBN: 978-91-88019-07-3 www.saco.se Förord Saco har under många

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Seminarium: Regionala matchningsindikatorer. Katja Olofsson Prognosinstitutet, SCB

Seminarium: Regionala matchningsindikatorer. Katja Olofsson Prognosinstitutet, SCB Seminarium: Regionala matchningsindikatorer Katja Olofsson Prognosinstitutet, SCB Syfte och upplägg Syfte Att förbättra användningen av de regionala matchningsindikatorerna genom att gå igenom, studera

Läs mer

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 På slak lina Stefan Fölster Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 Bra återhämtning i Sverige 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Konsumtion 0,3 2,8 1,8 2,2 Investeringar -16,0 5,0 7,0

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Entreprenörskapsbarometer för Västra Götaland 2005 RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2006:2

Entreprenörskapsbarometer för Västra Götaland 2005 RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2006:2 Entreprenörskapsbarometer för Västra Götaland 2005 RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2006:2 Innehåll Förord 2 Sammanfattning 3 1 Inledning 6 2 Hur många är företagare? 7 3 Kan tänka sig att bli företagare

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. vill växa

SMÅFÖRETAGEN. vill växa SMÅFÖRETAGEN vill växa men kan de det? Småföretagens finansieringsvillkor mars 2014 bättre Konjunktur tuffare finansieringsvillkor Tuffare finansieringsvillkor är ett stort tillväxthinder. Åtta av tio

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län Generationsväxlingen arbetskraftens förändring per län Text och underlag: Bo Gustavsson, Torbjörn Israelsson, Bitte Lyrén, Marwin Nilsson, Peter Nofors, Anders Pekkari och Tord Strannefors. Redigering:

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Rapport 2011:3. Arbetslösheten bland flyktingar i Södermanland

Rapport 2011:3. Arbetslösheten bland flyktingar i Södermanland Rapport 2011:3 Arbetslösheten bland flyktingar i Södermanland Länsstyrelsen Ansvarig utgivare År 2011 611 86 Nyköping Lucie Riad Nr 3 Tel växeln: 0155-26 40 00 ISSN 1400-0792 E-post: sodermanland@lansstyrelsen.se

Läs mer

Myndighetsranking 2010

Myndighetsranking 2010 Myndighetsranking 2010 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen...

Läs mer

Kompetensförsörjning i små och medelstora företag. Företagens villkor och verklighet 2014

Kompetensförsörjning i små och medelstora företag. Företagens villkor och verklighet 2014 Kompetensförsörjning i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet 2014 Kompetensförsörjning i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion:

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

fakta Om Sveriges glesoch landsbygder Fickfakta 2007.indd 1 2007-12-18 12.50.11

fakta Om Sveriges glesoch landsbygder Fickfakta 2007.indd 1 2007-12-18 12.50.11 fakta Om Sveriges glesoch landsbygder 1 Fickfakta 2007.indd 1 2007-12-18 12.50.11 Innehåll Vad är gles- och landsbygd? Glesbygdsverkets definition 3 Karta gles- och landsbygder 4 Befolkning Befolkning

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Fakta om små och stora företag 2003

Fakta om små och stora företag 2003 Fakta om små och stora företag 2003 December 2003 Förord Småföretagen spelar en avgörande roll för att Sverige ska vara ett bra land för människor att leva i. Småföretagen omfattar 99,2 procent av alla

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Rapport Mars 21 Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Omslagsbilder Ingång till hus. Foto: Marie Birkl. Par i kök. Foto: Tina Stafrén. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län, avdelningen för Hållbar

Läs mer

Sveriges småföretag. Värt att veta om Sveriges småföretag 2009

Sveriges småföretag. Värt att veta om Sveriges småföretag 2009 Värt att veta om 2009 Innehåll 2 Hur många företag finns det i Sverige? 2 Hur många småföretag finns det? 2 Hur många jobbar i småföretag? 2 Småföretagen står för de nya jobben 3 Antal företag - detaljerad

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

Nya företag bland ungdomar

Nya företag bland ungdomar Nya företag bland ungdomar Lars Sundell Regleringsbrevsuppdrag nr 7, 2006 Diarienr. 1-010-2006/0009 ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier Studentplan 3, 831 40 Östersund Telefon 063 16 66 00 Telefax

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:6 Educational background

Läs mer

Småföretagen + högskolan. =en outnyttjad potential?

Småföretagen + högskolan. =en outnyttjad potential? Småföretagen + högskolan =en outnyttjad potential? Rapport från Företagarna mars 2011 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 4 Få småföretag har kontakt med högskolan... 4 Östergötland

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Pensioner och deltidsarbete

Pensioner och deltidsarbete Pensioner och deltidsarbete Innehåll sid 3 sid 4 sid 5 sid 6 sid 7 sid 10 sid 11 sid 12 Inledning Deltidsarbetets omfattning Deltidsarbetete per sektor Deltidsarbete per avtalsområde Regionala skillnader

Läs mer

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Fakta PM 3:2006 Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Utgångspunkten för denna PM är att drygt 96 000 personer, det vill säga drygt 15 procent, endast erhöll arbetslöshetsersättning

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 Fler lediga platser Under januari anmäldes 1 900 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och

Läs mer

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Anna Pettersson Westerberg Innehåll Sjukförsäkringen på kort och lång sikt kort sikt: översynen av sjukförsäkringsreformen lång sikt: socialförsäkringsutredningen

Läs mer

Statistik Nyföretagandet

Statistik Nyföretagandet Statistik 2011:04 Nyföretagandet i Sverige Nyföretagandet i Sverige Newly-started enterprises in Sweden Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Kommentar till statistiken... 3 Fakta om statistiken... 11

Läs mer