Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur man deklarerar sin bostad i utlandet"

Transkript

1 SKV 398 utgåva 12 Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Denna broschyr vänder sig till dig som är bosatt i Sverige eller vistas här stadigvarande, och som direkt eller indirekt äger en bostad i utlandet. Juridiska personers beskattning för innehav av fastighet eller bostad i utlandet tas inte upp här.

2 Olika ägandeformer De vanligaste innehaven av bostäder i utlandet är följande: Ägd fastighet: Man äger själv en fastighet eller en del i fastighet. Bostadsrätt eller liknande: Man äger aktier eller andelar i bolag, förening eller liknande som medför nyttjanderätt till en bostad. Nyttjanderätt ej ägd bostad: Man innehar sin bo - stad med nyttjanderätt på längre eller kortare tid. Ägd fastighet Frågan vad som skattemässigt är en fastighet i utlandet vållar sällan några problem. En tumregel är att vad som definieras som fast egendom i det land där egendomen finns, och som skulle vara fast egendom i Sverige om den funnits här, alltid betraktas som fastighet. Med fastighet jämställs andelslägenhet, dvs. att man äger en andel av en hel fastighet. Detta gäller oav sett om det i lagfartsbevis eller motsvarande sägs att man äger en viss lägenhet eller en viss andel av hela fastig heten. En fastighet som ligger i utlandet är antingen privatbostadsfastighet eller näringsfastighet (enligt samma regler som gäller i Sverige). Detta innebär att även tomtmark belägen utom riket, som är avsedd att bebyggas som privatbostad, är privatbostadsfastighet. Det är bara fysiska personer och dödsbon som kan äga en privatbostadsfastighet. Fastigheter som ägs av bolag eller andra juridiska personer är alltid näringsfastigheter. Villor och liknande fastigheter är oftast privatbostadsfastigheter. Om man däremot äger en andel i ett större hus med flera lägenheter än två, är andelen näringsfastighet för ägaren, även om lägenheten endast används för bostadsändamål. En bostad som hyrs ut och inte används eller ska användas av ägaren är näringsfastighet, oavsett om det är en villa eller en andelslägenhet i ett flerfamiljshus. Privatbostadsfastighet När man avgör om en fastighet i Sverige är privatbostadsfastighet utgår man från hur fastigheten är klassificerad vid fastighetstaxeringen. Någon motsvarighet till den svenska fastighetstaxeringen finns inte för fastigheter i utlandet. Man får därför bedöma vad som skulle ha gällt om fastigheten funnits i Sverige. Vid bedömningen av om det är fråga om privatbostad eller inte är användningssättet eller ett tänkt användningssätt avgörande. Med användningssätt menas användning av ytan i huset och inte husets användning i tiden. Enfamiljshus. Om ägaren eller närstående till övervägande del, mer än 50 %, använder ett enfamiljshus för permanent- eller fritidsboende är det en privatbostad. Småhuset ska då klassificeras som privatbostadsfastighet. Tvåfamiljshus. För tvåfamiljshus gäller att huset ska användas till väsentlig del, minst 40 %, för permanenteller fritidsboende av ägaren eller närstående. Med närstående avses föräldrar, far- och morföräldrar, make, barn (även styvbarn och fosterbarn), barns make, syskon, syskons make och syskons barn samt dödsbo som den skattskyldige eller någon av de tidigare nämnda personerna är delägare i. Med make jämställs sambo om parterna har eller har haft gemensamma barn eller om de tidigare varit gifta med varandra. Småhus på lantbruksfastighet i utlandet är inte privat bostadsfastighet utan i sin helhet näringsfastighet. Intäkter och avdragsgilla utgifter För en privatbostad som inte är uthyrd betalar man endast fastighetsskatt, se under rubriken Fastighets skatt på sidan 6. Om man hyr ut bostaden ska ersättningen deklareras i inkomstslaget kapital. Som intäkt tar man upp hyres ersättningen och även eventuell ersättning för försäljning av produkter och naturtillgångar från fastig heten. Något förmånsvärde för ägarens egen använd ning av fastigheten ska inte redovisas. Från ersättningen får man göra avdrag med kr plus 20 % av intäkten. Man får inte göra avdrag med högre belopp även om de faktiska utgifterna varit högre. Avdraget får inte heller överstiga intäkten. Äger två makar gemensamt en fastighet får var och en göra avdrag med kr, plus 20 % från sin del av hyresintäkten. 2

3 Exempel Hyresintäkt Avgår skattefri del Avgår ytterligare 20 % (av 8 000) Överskott = Överskottet redovisas i ruta 51 på Inkomstdeklaration 1. Ränteutgifter för privatbostadsfastighet är alltid avdragsgilla i inkomstslaget kapital. Detta gäller oavsett i vilket land fastigheten ligger, alltså även om fastigheten undantas från beskattning i Sverige på grund av bestämmelser i dubbelbeskattningsavtal. av fastighet i utlandet beskattas i inkomstslaget kapital på samma sätt som en fastighet som ligger i Sverige. Mer information finns i broschyren av småhus (SKV 379). Andelshus och andra näringsfastigheter Om en fastighet inte uppfyller kraven på att vara en privatbostadsfastighet är den en näringsfastighet. Man behöver inte betala fastighetsskatt på en näringsfastighet i utlandet. Bostäder som disponeras genom innehav av andelar i sådan utländsk juridisk person som inte är ut ländskt bolag enligt svensk lagstiftning, se under rubriken Delägarbeskattning i vissa fall, på sidan 5. Intäkter Näringsfastighet i utlandet ska deklareras på blankett N1. Inkomstberäkningen följer samma regler som gäller för näringsfastigheter i Sverige. Som intäkt ska man ta upp värde av bostadsförmån, dvs. vad man skulle ha fått betala om man hyrt fastigheten hyresinkomst eller annan ersättning som man har fått vid uthyrning. Huvudregeln är att man beräknar värdet utifrån de hyrespriser som gäller på den ort där fastigheten ligger. Vid beräkningen ska man ta hänsyn till att hyrespriset är beroende av vilken säsong det gäller. Under vissa månader kanske det är omöjligt att hyra ut sitt hus eller man kanske skulle få en mycket låg hyresinkomst i jämförelse med under högsäsong. Den som inte hyrt ut sin bostad alls under ett år får göra en uppskattning av vad årshyran skulle ha varit om man hyrt ut bostaden på årsbasis. Har man hyrt ut fastigheten under en del av året ska förmånsvärdet beräknas för den återstående delen av året som om man hade disponerat bostaden själv. Exempel Olle hyr ut sin fastighet under perioden maj augusti för kr. För den övriga tiden av året, dvs. januari april samt september december, uppskattar Olle hyrespriset till kr. Han får då en sammanlagd intäkt på kr. Bostadsförmån schablonmetoden Huvudregeln är att man beräknar förmånen utifrån de hyrespriser som gäller på den ort där fastigheten ligger. Om det är omöjligt att göra en sådan beräkning kan man använda schablonmetoden. Enligt denna upptas som underlag för beräkning fastig hetens anskaffningsutgift uppräknad efter de omräk ningstal som Skatteverket beräknar. Omräknings talen finns på I anskaffningsutgiften räknar man även in utgifter för mer omfattande ny-, till- eller ombyggnad. 50 % av den uppräk nade anskaffningsutgiften läggs därefter till grund för att räkna ut förmånsvärdet. Förmånsvärdet för helt år är: 10 % av uppräknad anskaffningsutgift som är lägre än kr 6 % av uppräknad anskaffningsutgift som är högre än kr, men lägre än kr samt 3 % av uppräknad anskaffningsutgift som är högre än kr. Bostadsförmån huvudregeln Värde av bostadsförmån ska tas upp oavsett om man faktiskt bott i sitt hus eller inte. Värdet ska beräknas för den tid fastigheten varit disponibel för ägaren. Om fastigheten varit i sådant skick att man kunnat använda den hela året, men man har valt att bo där under t.ex. fyra månader, ska förmånsvärdet ändå beräknas för hela året. Exempel Eva köpte en fastighet 1979 för kr. Omräkningstalet för fastigheten som köptes 1979 är 3,19. Vid år 2005 blir det för Evas fastighet kr ( x 3,19) kr (50 % av ) läggs till grund för beräkningen av förmånsvärdet. Enligt schablonmetoden blir Evas förmånsvärde kr (10 % av kr + 6 % av kr + 3 % av kr). 3

4 Avdragsgilla utgifter På N1-blanketten drar man av ränteutgifterna för lån som använts för köp eller förbättring av fastigheten. Tänk på att du inte kan dra av dessa ränteutgifter under kapital, då detta leder till dubbelavdrag. Övriga avdragsgilla utgifter är bl.a. utgifter för försäkringspremier, reparation, underhåll, renhållning och belysning. Avdrag för värdeminskning får göras enligt de regler som framgår av blanketten. Om det blir en nettointäkt för man in den vid Överskott av passiv näringsverksamhet på baksidan av Inkomstdeklaration 1. Om det i stället blir underskott gäller bl.a. att detta får kvittas mot framtida överskott i samma näringsverksamhet utan tidsbegränsning och att det ska avräknas mot eventuell kapitalvinst när fastigheten avyttras. Mer information om underskott och övriga regler för näringsfastighet finns i broschyren Skatteregler för enskilda näringsidkare (SKV 295). Ett underskott blir inte avdragsgillt om en näringsfastighet i utlandet är undantagen från beskattning i Sverige enligt bestämmelser i dubbelbeskattningsavtal. av näringsfastighet i utlandet ska kapitalvinstbeskattas på samma sätt som om det gällt en svensk fastighet. Ackumulerade underskott ska dras av vid kapitalvinstberäkningen. Avdraget får inte över stiga vinsten. Uppstår kapitalförlust behandlas också den som om fastigheten låg i Sverige. Använd blankett K 7 vid beräkningen. Bostadsrätter och liknande Man kan också disponera bostad i utlandet genom att äga aktier eller andelar i bolag, förening eller liknande. Ett sådant innehav bedöms antingen som: privatbostad eller aktie eller andel i ett s.k. oäkta bostadsföretag. Privatbostad Förutom en- eller tvåfamiljsbyggnad, som beskrivs under rubriken Privatbostadsfastighet, kan även bostadsrätter och liknande vara privatbostad. Det är emellertid bara bostad som disponeras genom innehav av aktier eller andelar i privatbostadsföretag (tidigare benämnt äkta bostadsrättsförening) som kan vara privatbostad. Skillnaden mellan privatbostadsföretag och oäkta bostadsföretag beskrivs i broschyren Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar (SKV 378). Reglerna innebär i korthet att en bostadsförening eller ett bostadsaktiebolag anses som privatbostadsföretag om fastigheterna har minst tre bostadslägenheter och om minst 60 % av fastig hetens värde avser de bostadslägenheter som är upplåtna till medlemmarna eller delägarna. Intäkter och avdragsgilla utgifter Vid den löpande beskattningen gäller samma regler för bostadsrätter, och liknande objekt som är privatbostad, som för privatbostadsfastighet. För en privatbostad som inte är uthyrd betalar man endast fastighetsskatt, se under rubriken Fastighetsskatt på sidan 6. Förmånsvärde för egen användning av bostaden ska inte redovisas. Om man hyr ut bostaden ska ersättningen deklareras i inkomstslaget kapital. Som intäkt tar man upp hyresersättningen. Från denna ersättning får man göra avdrag med kr plus den avgift eller hyra som man själv har betalat för det som hyrts ut. Man får inte göra avdrag med högre belopp, även om de faktiska utgifterna varit högre. Avdraget får inte heller överstiga intäkten. Överskottet redovisas i ruta 51 på Inkomstdeklaration 1. Ränteutgifter för privatbostad är alltid avdragsgilla i inkomstslaget kapital. Detta gäller oavsett i vilket land privatbostaden ligger, alltså även om privat bostaden undantas från beskattning i Sverige på grund av bestämmelser i dubbelbeskattningsavtal. Vid försäljning av utländska motsvarigheter till bostads rätter beräknas kapitalvinst enligt de regler som gäller för försäljning av aktier och andelar. Man får göra avdrag för de förbättringskostnader som man har haft. 4

5 Aktie eller andel i ett s.k. oäkta bostadsföretag Det är bara bostad i ett privatbostadsföretag som kan räknas som privatbostad. Om en fastighet till större delen består av butikslokaler eller liknande är det ett s.k. oäkta bostadsföretag. En aktie eller andel i en sådan fastighet räknas därför inte som privatbostad. Svensk statlig fastighetsskatt tas inte ut på bostäder av denna kategori. Det är alltså inte fråga om bostadsföretagets utgifter för lägenheten, utan aktie- eller andelsinnehavarens egna. Beskattning sker i inkomstslaget kapital. Någon särskild blankett för inkomstredovisningen finns inte. Man kan redovisa intäkter och utgifter under Övriga upplysningar eller på en egen bilaga. Vid försäljning av aktier eller andelar i oäkta bostadsföretag beskattas kapitalvinst på samma sätt som vinst vid försäljning av aktier i svenska bolag. Intäkter och avdragsgilla utgifter Ett aktie- eller andelsinnehav i ett s.k. oäkta bostadsföretag i utlandet beskattas som utdelning enligt samma regler som gäller för beskattning av medlem i oäkta bostadsföretag i Sverige. Som intäkt tar man upp värdet av bostadsförmånen samt eventuella hyresintäkter. För beräkning av bostadsförmånsvärde, se under rubriken Andelshus och andra näringsfastigheter på sidan 3. Något förmånsvärde ska inte redovisas för den tid bostaden varit uthyrd. Man får göra avdrag för hyra och andra avgifter till företaget som inte är kapitaltillskott. Vidare får man göra avdrag för egna utgifter för t.ex. reparation och underhåll samt ränteutgifter på lån för lägenheten. Nyttjanderätt ej ägd bostad Med nyttjanderätt menas i detta sammanhang rättigheter som man inte kan jämföra med att äga fastighet, t.ex. vanlig hyresrätt eller s.k. time-sharing. Med time-sharing menar man oftast att någon köpt ett semestercertifikat eller liknande som inte är en aktie eller andel i ett bostadsföretag, men som ger innehavaren rätten att under vissa återkommande tidsperioder använda en lägenhet. Intäkter och avdragsgilla utgifter Själva innehavet av nyttjanderätt ger inte upphov till någon inkomstbeskattning. Om man hyr ut en bostad som man innehar med nyttjanderätt ska ersättningen deklareras i inkomstslaget kapital. Som intäkt tar man upp hyresersättningen och man får göra avdrag på samma sätt som vid uthyrning av privatbostad, dvs. med kr plus den avgift eller hyra som man själv har betalat och som gäller det uthyrda. Överskottet redovisas i ruta 51 på Inkomstdeklaration 1. Delägarbeskattning i vissa fall Observera att vissa företag inte anses vara utländska bolag enligt svensk lag. I dessa fall ska, under vissa förutsättningar, en delägare som är bosatt i Sverige beskattas för sin del av företagets löpande resultat enligt principerna för handelsbolag. Beskattningen sker i inkomstslaget näringsverksamhet enligt de regler som gäller för näringsfastigheter. Har den utländska juridiska personen påförts utländsk skatt på fastighetsinnehavet, kan denna skatt inte räknas av från den svenska skatt som påförs de delägare som är bosatta i Sverige. Däremot är den utländska skatten en omkostnad vid beräkningen av inkomst av näringsverksamhet. Ränteutgifter för lån som man tagit för köp av nyttjanderätten får man göra av drag för under inkomst av kapital. Svensk statlig fastighetsskatt tas inte ut på bostäder i denna kategori. En försäljning (avyttring) av nyttjanderätten beskattas enligt reglerna om avyttring av andra tillgångar och redovisas på blankett K8. Avdrag för kapitalförlust medges inte. Det innebär att vid en försäljning med vinst kan omkostnadsbeloppet beräknas till 25 % av avyttringspriset. Likaså ingår denna avyttring bland personliga tillgångar som endast ska tas upp till beskattning om vinsterna sammanlagt under ett år överstiger kr. 5

6 Fastighetsskatt Fastigheter, bostadsrätter och liknande objekt som är privatbostad i utlandet är skattepliktiga till statlig fastighetsskatt. Bostä der på jordbruksfastigheter i utlandet är däremot inte skattepliktiga. Fastighetsskatten för privatbostad i utlandet är 1,0 % av 75 % av marknadsvärdet exklusive eventuellt mark - värde. I stället för marknadsvärdet kan man som schablonregel använda indexuppräknad anskaffningskostnad, exklusive eventuell kostnad för mark. I anskaffningskostnaden räknas även kostnader in för mer omfattande ny-, till- eller ombyggnad. Kan man inte bestämma hur stor del av anskaffningskostnaden som avser enbart byggnaden får 50 % av hela den indexuppräknade anskaffningskostnaden tas upp (omräkningstal, se För nybyggda bostadshus (privatbostad i småhus, dvs. privat bostadsfastighet) i EU/EES-land tas ingen fastighets skatt ut under de första fem åren och därefter tas halv fastighetsskatt ut under de följande fem åren. Vid förmögenhetsbeskattningen tar man upp fastigheten till 75 % av marknadsvärdet. Kan inte marknadsvärdet fastställas får man som hjälpregel utgå från anskaffningskostnaden för fastigheten och indexuppräkna denna med de omräkningstal som finns på Som anskaffningskostnad räknas även kostnad för mer omfattande ny-, till- eller ombyggnad. 75 % av det framräknade värdet tas upp som förmögenhet. Näringsfastighet är i princip skattefri. Den del av en näringsfastighet som används för fastighetsägarens privata boende är emellertid skattepliktig. Hur vär deringen görs, se under rubriken Andelshus och andra näringsfastigheter på sidan 3. Vid förmögenhetsbeskattning av aktier eller andelar i utländska motsvarigheter till privatbostadsföretag Förmögenhetsskatt Statlig fastighetsskatt tas dock inte ut när inkomst av privatbostad i utlandet undantas från beskattning i Sverige på grund av bestämmelse i dubbel beskattningsavtal. Detta gäller för privatbostäder i Grekland, Israel, Marocko och Peru. Tänk på att om du köper eller säljer en fastighet under året betalar du fastighetsskatt endast för innehavstiden. Underlaget ska sättas ned i proportion till den tid av beskattningsåret som du inte ägt fastigheten. Om du till exempel köper en fastighet den 1 april 2005, ska du endast betala fastighetsskatt för 275/365 av underlaget. Observera att det underlag som du redovisar i din inkomstdeklaration kommer att förtryckas i dekla ratio nen vid nästa års taxering. Har du reducerat underlaget pga. av att du har köpt eller sålt fastig heten under någon del av året, kommer det förtryckta underlaget påföljande år att vara felaktigt. Du bör därför kontrol lera att det förtryckta under laget i din deklaration är riktigt. tar man upp ett värde som motsvarar den egna andelen i bostadsföretagets behållna förmögenhet. Denna förmögenhet beräknas med utgångspunkt i fastig hetens marknadsvärde och med hänsyn till bostadsföre tagets övriga tillgångar och skulder. Kan man inte visa en utredning om bostadsföretagets förmögen het, kan 75 % av ett indexuppräknat anskaffnings värde för andelen godtas som förmögenhetsvärde (på samma sätt som gäller för fastigheter, se föregående stycke). Aktie eller andel i oäkta privatbostadsföretag tas upp till marknadsvärdet. Vanlig hyresrätt eller s.k. time-sharing förmögenhetsbeskattas inte. Dubbelbeskattning I normalfallet beskattas en fastighet även i det land där den ligger. Detta innebär att fastigheten kan bli dubbelbeskattad. För att undvika dubbelbeskattning finns bestämmelser i den svenska skattelagstiftningen som innebär att den utländska skatten på fastigheten räknas av 6

7 från den svenska skatten på fastigheten. Med utländsk skatt avses slutlig inkomstskatt, skatt jämförlig med den svenska fastighetsskatten och skatt som beräknats på schablonintäkt eller liknande på privatbostad i utlandet. Har Sverige ingått dubbelbeskattningsavtal med det land där fastigheten ligger, regleras beskatt ningsrätten till inkomsten i avtalet. Observera dock att vissa speciella utländska skatter och avgifter inte omfattas av dubbelbeskattningsavtalen. Utländsk förmögenhetsskatt kan endast avräknas om den omfattas av ett skatteavtal. Utländska skatter som inte omfattas av avtal och inte får avräknas enligt svenska regler får dock dras av som omkostnad vid inkomstberäkning av fastigheten, förutsatt att denna redovisas som näringsfastighet. För övriga bostäder får man inte göra avdrag för utländsk skatt som omkostnad. Vissa dubbelbeskattningsavtal är annorlunda utformade och innebär att beskattning endast ska ske i det land där fastigheten ligger. Om inkomstbeskattning endast ska ske i det andra landet tas inte statlig fastighets skatt ut i Sverige. Man får inte heller avdrag för kapitalförlust för fastighet som ligger i ett land där beskattning av kapitalvinsten endast ska ske i det landet. Detta gäller för närvarande t.ex. avtalet med Grekland. Det är dock viktigt att komma ihåg att man är deklarationsskyldig för fastigheten i Sverige även om fastigheten ligger i ett sådant land som ensamt har beskattningsrätt. Värdet på egendom i utlandet varierar delvis beroende på valutakursförändringar mellan den svenska kronan och valutan i det land där egendomen finns. Vid kapitalvinstbeskattning sker beräkningen alltid i svenska kronor och de svenska kapitalvinstreglerna ska tillämpas. Om anskaffningsutgiften eller andra avdragsgilla kostnader erlagts i utländsk valuta ska de räknas om till svenska kronor efter kursen på dagen för köpeavtalet resp. inköpsdag. Motsvarande Valutakurs Lathund gäller för försäljningslikviden (omräkning sker efter kursen vid avyttringstillfället). Om försäljningslikviden för den avyttrade egendomen växlas till svenska kronor inom 30 dagar från avyttringen tillämpas den vid växlingen använda kursen vid beräkning av värdet på ersättningen. Detta innebär att vinsten eller förlusten på valutan kommer att beskattas tillsammans med vinsten/förlusten på den avyttrade egendomen. Någon motsvarande regel finns inte vid förvärvet. Förmånsbeskattning Ägd bostad Fastighetsskatt Uthyrning/ inkomst Privatbostadsfastighet Näringsfastighet och andelshus Bostadsrätt (privatbostad) Bostadsrätt (oäkta) Nyttjanderätt (t.ex. timeshare) Nya skatteavtal tillkommer och andra ändras. Det är därför viktigt att alltid kontrollera med Skatteverket om avtalet gäller eller om det har skett några förändringar som kan påverka skattskyldigheten för fastig- Ja K3* K5 Nej Nej N1 K7 Ja Ja K3* K4 Nej Nej K3* K4 Ja Nej K3* K8 Nej * Blankett K3 kan användas för att beräkna överskott (inkomst). Fyll i överskottet i ruta 51 på Inkomstdeklaration 1. Blankett K3 ska inte lämnas in till Skatteverket. 7

8 Blanketter Blanketter och annan information kan du beställa via Skatteverkets servicetelefon. Du behöver en knapptelefon med stjärna och fyrkant. Ring Vänta på svar. Slå sedan direktvalet för din beställning. Ringer du från mobiltelefon eller från utlandet ska du ringa Du kan också hämta eller beställa broschyrer och blanketter via Privatbostad och övriga bostäder Blankett K3 (hjälpblankett), direktval 6302 Uthyrningsinkomst för privatbostadsfastighet bostadsrätter och liknande som är privatbostad. Blankett K4, direktval 6303 (avyttring) av bostadsrätter och liknande, som är privatbostad övriga aktieinnehav, som inte är privatbostad bostad som disponeras genom nyttjanderätt. Blankett K5, direktval 6304 (avyttring) av småhus (privatbostadsfastighet). Andelshus och andra näringsfastigheter Blankett N1, direktval 6401 Näringsverksamhet, intäkter (bostadsförmån m.m.) och kostnader. Blanketterna K1, direktval 6301 och K4, direktval 6303 Näringsverksamhet, löpande underskott som behandlas som kapitalförlust. Blankett K7, direktval 6306 (avyttring) av näringsfastighet. Blankett K8, direktval 6308 (avyttring) av övriga tillgångar. Undanröjande av dubbelbeskattning RSV 2703 Ansökan om avräkning av utländsk skatt på inkomst. Begäran om avräkning av utländsk skatt på för mögenhet samt undantag från inkomst- och förmögenhetsbeskattning enligt dubbelbeskattningsavtal. (Skrivs under Övriga upplysningar på deklara tionens baksida.) Självbetjäning dygnet runt Webbplats: skatteverket.se Servicetelefon: Personlig service Skatteupplysningen: Skatteupplysningens öppettider: Måndag torsdag kl. 8 19, fredag kl SKV 398 utgåva 12. Utgiven av Skatteverket i maj 2006.

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet SKV 398 utgåva 14 Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Denna broschyr vänder sig till dig som är bosatt i Sverige eller vistas här stadigvarande, och som direkt eller indirekt äger en bostad utomlands.

Läs mer

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Den här broschyren vänder sig till dig som: bor, eller vistas stadigvarande i Sverige direkt eller indirekt äger en bostad utomlands inte är en juridisk person.

Läs mer

4 Inkomst av fastighet

4 Inkomst av fastighet 267 4 Inkomst av fastighet 4.1 Allmänt om innehav av bostad utomlands Bostad utomlands kan hänföras till följande tre huvudkategorier. 1. Direktägd fastighet, som i sin tur kan indelas i: a) privatbostadsfastighet,

Läs mer

Försäljning av näringsfastighet

Försäljning av näringsfastighet Utgiven 2002 av Riksskatteverket RSV 313 utgåva 6 Skattemyndigheten informerar Försäljning av näringsfastighet Den här foldern förklarar de skatteregler som gäller för fysiska personer och dödsbon som

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Skattereduktion för bredband

Skattereduktion för bredband SKV 399 utgåva 4 Skattereduktion för bredband Denna information vänder sig till småhus- och hyreshusägare dig som bedriver näringsverksamhet från fast driftställe Du som installerar bredband och tar installationen

Läs mer

Skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer (Miljö-ROT)

Skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer (Miljö-ROT) SKV 323 utgåva 1 Skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer (Miljö-ROT) Denna information vänder sig till ägare av småhus ägare av lantbruksenhet med småhus Du kan få skattereduktion om

Läs mer

Utdelning - bostadsförmån

Utdelning - bostadsförmån Utdelning - bostadsförmån Om du är medlem Jt ett oäkta bostadsföretag är din andel en delägarrätt. Utdelning på en delägarrätt är skatcepliktig. AU utdelning du får jfrån föreningen i form av t.ex. kontanter

Läs mer

Skatteregler för bostadsrättsföreningar

Skatteregler för bostadsrättsföreningar SKV 378 utgåva 4 Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar Broschyren vänder sig till bostadsrättsföreningar och deras medlemmar och behandlar de skattefrågor som är aktuella antingen

Läs mer

Skattereduktion för bredband

Skattereduktion för bredband SKV 399 utgåva 3 Skattereduktion för bredband Denna information vänder sig till Småhus- och hyreshusägare De som bedriver näringsverksamhet från fast driftställe Sedan den 1 januari 2001 gäller en ny lag

Läs mer

Skatteregler för bostadsrättsföreningar

Skatteregler för bostadsrättsföreningar SKV 378 utgåva 3 Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar Broschyren vänder sig till bostadsrättsföreningar och deras medlemmar och behandlar de skattefrågor som är aktuella antingen

Läs mer

Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar

Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar Din bostadsrätt En bostadsrättslägenhet övergår till ny bostadsrättshavare på flera olika sätt. Det vanligaste är genom köp. Andra exempel är gåva, bodelning

Läs mer

Skatteregler för bostadsrättsföreningar

Skatteregler för bostadsrättsföreningar SKV 378 utgåva 7 Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar Broschyren vänder sig till bostadsrättsföreningar och deras medlemmar och behandlar de skattefrågor som är aktuella antingen

Läs mer

Försäljning av aktier

Försäljning av aktier SKV 33 utgåva 6 Försäljning av aktier Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 004 har sålt marknadsnoterade aktier har löst in eller sålt nollkupongare eller

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett kan du använda när du begär avräkning av utländsk skatt eller så kan du fylla i uppgifterna på Övriga upplysningar på inkomstdeklaration 1. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara

Läs mer

Skatteregler för bostadsrättsföreningar. medlemmar

Skatteregler för bostadsrättsföreningar. medlemmar Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar 2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Definitioner...3 Bra att veta...3 Broschyrer och blanketter... 3 Ny adress m.m.... 3 Avveckling

Läs mer

Sectras inlösenprogram

Sectras inlösenprogram Sectras inlösenprogram 205 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 7 september 205 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Arvs- och gåvoskatt 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt 4

Försäljning av bostadsrätt 4 SKV 321 utgåva 7 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi hur du som har sålt din bostads rätt 2007 ska deklarera försäljningen. Du re do vi sar

Läs mer

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se 2000 Dags att deklarera på Förenklad självdeklaration Vanliga frågor När får jag skatteåterbäringen? Läs på sidan 22. Jag kommer att få underskott på skattekontot, dvs. kvarskatt, på högst 20 000 kr. Hur

Läs mer

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Bästa företagsformen nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Vanligaste företagsformerna Enskild näringsverksamhet Aktiebolag Handelsbolag Kommanditbolag Ekonomisk förening Bostadsrättsförening Samarbetsform

Läs mer

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ)

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna med anledning av styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt inlösenförfarande till årsstämma den 13 maj 2015 Detta

Läs mer

Skatteregler för dödsbon

Skatteregler för dödsbon SKV 465 utgåva 1 Skatteregler för dödsbon Denna broschyr riktar sig till dödsboet efter en avliden person. Den innehåller information om när och hur dödsboet ska deklarera och de särskilda skatteregler

Läs mer

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 SKV 322 utgåva 7 Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 Från och med den 1 juli 2009 får privatpersoner som anlitar någon som utför husarbete skattereduktion

Läs mer

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna i med anledning av sammanläggning av aktier 1:5 och ändring av förhållandet mellan B-aktien och ADS Detta dokument

Läs mer

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 INNEHÅLL TIDPLAN... 1 BAKGRUND OCH MOTIV... 2 SÅ HÄR GÅR INLÖSENFÖRFARANDET TILL... 3 DETALJERAD BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET... 4 SKATTEFRÅGOR

Läs mer

1. VAD ÄR EN GÅVA?... 3 2. ÄKTA OCH OÄKTA BOSTADSRÄTTER... 3 3. BOSTADSRÄTTERS VÄRDE... 4 4. GÅVOSKATT... 4 5. REN GÅVA... 4 6. BLANDAT FÅNG...

1. VAD ÄR EN GÅVA?... 3 2. ÄKTA OCH OÄKTA BOSTADSRÄTTER... 3 3. BOSTADSRÄTTERS VÄRDE... 4 4. GÅVOSKATT... 4 5. REN GÅVA... 4 6. BLANDAT FÅNG... Gåva av bostadsrätt Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Information om inlösen av aktier i Haldex AB

Information om inlösen av aktier i Haldex AB Information om inlösen av aktier i Haldex AB Innehåll Inlösenförfarandet i korthet 1 Tidsplan 1 Bakgrund och motiv 2 Så här går inlösenförfarandet till 2 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet 3

Läs mer

Dags att deklarera. Vill du ha dina skattepengar snabbare? Läs mer på sidan 28. Utökad telefonservice se sista sidan.

Dags att deklarera. Vill du ha dina skattepengar snabbare? Läs mer på sidan 28. Utökad telefonservice se sista sidan. Senast den 3 maj kl. 24.00 2004 Dags att deklarera Deklarera på Internet läs mer på sidan 3. Deklarera på telefon läs mer på sidan 4. Deklarera via SMS läs mer på sidan 4. Deklarera på den blankett du

Läs mer

28 Avyttring av bostadsrätter

28 Avyttring av bostadsrätter Avyttring av bostadsrätter, Avsnitt 28 621 28 Avyttring av bostadsrätter 2 kap.2, 8, 9 12,17 19, 22 IL 13 kap. 1 2, 4, 6 IL 15 kap. 1 IL 43 kap. IL 46 kap. IL 48 kap. IL ikraftträdandelagen, övergångsbestämmelserna

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, dramaturg, regissör, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

28 Avyttring av bostadsrätter

28 Avyttring av bostadsrätter 28 Avyttring av bostadsrätter 547 Gemensamma principer Köp eller gåva Dold äganderätt 28.1 Allmänt Vad som sägs i avsnitt 27.1 betr. gemensamma principer vid kapitalvinstbeskattning gäller också för bostadsrätt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2012:757 Utkom från trycket den 4 december 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Om du och din make eller sambo till-

Om du och din make eller sambo till- Makar och sammanboende Om du och din make eller sambo till- """?" förvärvar en bstadsrätt: äger m den gemensamt. Dm andel 1 bostadsrätten* motsvarar den kvotdel av köpeskillingen du bidragit med, i normalfallet

Läs mer

Baksidan: Kapital. 6 Inkomsträntor. 7 Utgiftsräntor. Inkomstränta, räntebidrag, utdelning m.m. Inkomst vid uthyrning av privatbostad

Baksidan: Kapital. 6 Inkomsträntor. 7 Utgiftsräntor. Inkomstränta, räntebidrag, utdelning m.m. Inkomst vid uthyrning av privatbostad Baksidan: Kapital 6 Inkomsträntor Inkomstränta, räntebidrag, utdelning m.m. Det ifyllda beloppet är summan av beloppen på de kontrolluppgifter skattemyndigheten fått, t.ex. inkomsträntor räntebidrag utdelningar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2005:344 Utkom från trycket den 31 maj 2005 utfärdad den 19 maj 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Innehållsförteckning Kort om inlösen av aktier 2 Bakgrund och motiv 3 Finansiella effekter av inlösenförfarandet

Läs mer

HSB INFORMERAR. Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR

HSB INFORMERAR. Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR HSB INFORMERAR Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Makar och sammanboende Om Du och Din make eller sambo tillsammans förvärvar en bostadsrätt, äger Ni den gemensamt. Din andel i bostadsrätten

Läs mer

Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag

Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag Bilaga i a till Hemställan om investeraravdrag Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) Förslaget om riskkapitalavdrag

Läs mer

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier INFORMATION OM INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (publ) 2010 Innehåll Tidplan...2 Bakgrund och motiv...3 Så här går inlösenförfarandet till...4 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet...5 Skattefrågor

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt 4

Försäljning av bostadsrätt 4 SKV 321 utgåva 9 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt din bostadsrätt 2009 ska deklarera försäljningen och hur

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt

Försäljning av bostadsrätt SKV 321 utgåva 11 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt din bostadsrätt 2011 ska deklarera försäljningen och hur

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Försäljning av småhus 4

Försäljning av småhus 4 SKV 379 utgåva 14 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi hur du som har sålt ditt småhus 2007 ska deklarera försäljningen. Med småhus menar vi villa,

Läs mer

Bostadsbidrag. information om bostadskostnad och inkomst. Bostadskostnad och bostadsyta. Den bidragsgrundade bostadskostnaden kan minskas

Bostadsbidrag. information om bostadskostnad och inkomst. Bostadskostnad och bostadsyta. Den bidragsgrundade bostadskostnaden kan minskas Bostadsbidrag information om bostadskostnad och inkomst Bostadskostnad och bostadsyta Bidragsgrundande bostadskostnad Du söker bostadsbidrag utifrån din bidragsgrundande Den bidragsgrundande bostadskostnaden

Läs mer

Försäljning av småhus 4

Försäljning av småhus 4 SKV 379 utgåva 15 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus 2008 ska deklarera försäljningen och hur du begär

Läs mer

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia För 10 aktier i Bure erhåller du 1 aktie i AcadeMedia Detta dokument ger information om styrelsens för Bure Equity AB ( Bure ) förslag till beslut om utdelning

Läs mer

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen INLÖSEN 2014 Information till aktieägarna i IAR Systems Group AB (publ) inför årsstämma den 24 april 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande BAKGRUND

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:569 Utkom från trycket den 28 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2 kap.

Läs mer

Bostadstillägg till pensionärer

Bostadstillägg till pensionärer Bostadstillägg till pensionärer Pensionärer med låga inkomster kan få bostadstillägg. Hur mycket du kan få i bostadstillägg beror på både dina bostadskostnader och dina inkomster. En ansökan om bostadstillägg

Läs mer

Inlösen av aktier 2014

Inlösen av aktier 2014 Inlösen av aktier 2014 Information till aktieägarna i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) inför årsstämma den 12 maj 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande.

Läs mer

Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet.

Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet. INFORMATION OM AKTIESPLIT OCH INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (PUBL) 2007 Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet. innehåll

Läs mer

29 Uppskovsavdrag. 29.1 Förutsättningar för uppskovsavdrag. Uppskovsavdrag 569

29 Uppskovsavdrag. 29.1 Förutsättningar för uppskovsavdrag. Uppskovsavdrag 569 Uppskovsavdrag 569 29 Uppskovsavdrag 29.1 Förutsättningar för uppskovsavdrag Den som avyttrat sin permanentbostad (ursprungsbostaden) den 8 september 1993 eller senare och förvärvar en annan bostad (ersättningsbostaden)

Läs mer

Värdefull information för Dig som skall köpa bostad.

Värdefull information för Dig som skall köpa bostad. Värdefull information för Dig som skall köpa bostad. I detta häftet finner Du information som kan vara bra att känna till när det är dags att köpa bostad. BUDGIVNING Den allmänna utgångspunkten för budgivning

Läs mer

Skatteregler för samfälligheter

Skatteregler för samfälligheter SKV 293 utgåva 2 Skatteregler för samfälligheter Broschyren behandlar de skattefrågor som är aktuella för samfälligheter och deras delägare. Här behandlas således, förutom inkomstskattefrågor, även deklarations-

Läs mer

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår)

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Person-/Organisationsnummer Namn och adress Civilstånd 66 Ensamstående (ogift **) Gift * Ogift ** sammanboende som har eller har haft gemensamt barn

Läs mer

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier This document is also available in English. Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar

Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Den här broschyren behandlar beskattning av delägare i handels och kommanditbolag fysiska och juridiska personer. För fysiska personer

Läs mer

Uppskovsavdrag, Avsnitt 29 637. 29 Uppskovsavdrag

Uppskovsavdrag, Avsnitt 29 637. 29 Uppskovsavdrag Uppskovsavdrag, Avsnitt 29 637 29 Uppskovsavdrag 47 kap. IL 45 kap. 27 IL 46 kap. 13 IL prop. 1999/2000:2 s. 566 570 prop. 2001/02:43 s. 50 52 och prop. 2003/04:19 s. 53 57 prop. 1993/94:45 Sammanfattning

Läs mer

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4 SKV 379 utgåva 16 Försäljning av småhus och ägarlägenhet Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder Mars 2012 Sammanfattning Beskattningen av vissa delägare och investerare i riskkapitalfonder har under

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 5 november 2014 KLAGANDE OCH MOTPART Skatteverket 171 94 Solna MOTPART OCH KLAGANDE AB Segulah, 556488-6736 Ombud: AA och BB Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår

Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår Preliminär självdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, dvs. F-skatt och särskild A-skatt.

Läs mer

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Kolumntitel Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för Tele2 AB ( Tele2 eller Bolaget ) förslag om aktiesplit

Läs mer

18 Periodiseringsfonder

18 Periodiseringsfonder 18 Periodiseringsfonder Periodiseringsfonder 1109 30 kap. IL Prop. 1993/94:50, SkU 15 prop. 1993/94:234, SkU 25 prop. 1994/95:25, FiU 1 prop. 1994/95:91, SkU 11 prop. 1996/97:45, SkU 13 prop. 1997/98:150,

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 2015 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast på deklarationsdagen Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person/Organisationsnummer Momsregistreringsnummer (VATnummer) Bankgiro och referensnummer

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Inkomståret 2004 SKV 354 utgåva 13 Traktamenten och andra kostnadsersättningar är skattepliktiga. Den skattskyldige har rätt till helt schablonavdrag för måltider

Läs mer

Senast den 2 maj kl. 24.00. Dags att deklarera. Dekl@rera 2006. Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll

Senast den 2 maj kl. 24.00. Dags att deklarera. Dekl@rera 2006. Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll 2006 Senast den 2 maj kl. 24.00 Dags att deklarera Dekl@rera 2006 Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll Nyheter... 2 Deklarera på Internet... 3 Deklarera på telefon eller via sms... 4 Deklarera

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 5 juli 2013 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och

Läs mer

33 Kapitalvinst utländsk valuta o.d.

33 Kapitalvinst utländsk valuta o.d. 635 33 Kapitalvinst utländsk valuta o.d. 41 kap. 1-2 IL 42 kap. 1 IL 44 kap. 16 IL 48 kap. 4, 17, 23 IL 54 kap. IL prop. 1990/91:54 s. 202 204, 308, 311 312, 315 317, SkU10 prop. 1999/2000:2, del 2, s.

Läs mer

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller endast information om styrelsens för Aktiebolaget SKF ( SKF

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt

Försäljning av bostadsrätt SKV 321 utgåva 12 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt din bostadsrätt 2012 ska deklarera försäljningen och hur

Läs mer

Bostadsrätt och andelsrätt

Bostadsrätt och andelsrätt UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN VITEC VITEC Bostadsrätt och andelsrätt Vitec Säljstöd, maj 2014 VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO Vad är ett Investeringssparkonto? Investeringssparkontot är en schablonbeskattad sparform som är tillgänglig för privatpersoner och dödsbon från och med den

Läs mer

23 Pensionssparavdrag

23 Pensionssparavdrag 23 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 1173 59 kapitlet IL prop. 1989/90:110 prop. 1990/91:54 prop. 1990/91:166 prop. 1992/93:187 prop. 1993/94:85 prop. 1993/94:203 prop. 1995/96:231 prop. 1997/98:146

Läs mer

Försäljning av näringsfastighet

Försäljning av näringsfastighet 2014 Försäljning av näringsfastighet Den här broschyren förklarar vilka skatteregler som gäller och hur du ska deklarera försäljningen av en näringsfastighet. Du ska redovisa försäljningen på blankett

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 10 februari 2014 avseende styrelsens förslag om aktiesplit

Läs mer

Bostadstillägg till pensionärer

Bostadstillägg till pensionärer Bostadstillägg till pensionärer Pensionärer med låga inkomster kan få bostadstillägg. Hur mycket du kan få i bostadstillägg beror på både dina bostadskostnader och dina inkomster. En ansökan om bostadstillägg

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 21 juli 2010 KLAGANDE 1. AA 2. BB Ombud för båda: Advokaterna Pär Abrahamson och Mats Engstrand Advokatfirman Delphi AB Stora Nygatan 64 211 37 Malmö

Läs mer

36 Kapitalvinst andra tillgångar

36 Kapitalvinst andra tillgångar Kapitalvinst andra tillgångar 667 36 Kapitalvinst andra tillgångar 52 kap. IL prop. 1989/90:110 s. 473 478, 726, SkU30 prop. 1999/2000:2, del 2, s. 604-608 Vad beskattas? När sker beskattning? Hur beräknas

Läs mer

Så här går det till att deklarera. Kontrollera!

Så här går det till att deklarera. Kontrollera! Kontrollera! Börja med att riva isär blanketterna vid perforeringen. Ta fram alla kon troll upp gif ter som du har fått från ar bets gi va re, ban ker, för säk - rings kas sa, kon to korts fö re tag m.fl.

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, d.v.s. F-skatt och särskild

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden

Deklaration inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Deklaration inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Lilja Andersson är koreograf och har fått beviljat ett sökt projektbidrag för en dansperformance. Hon har ingen näringsverksamhet eller

Läs mer

HFD 2014 ref 25. Lagrum: 44 kap. 21 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 25. Lagrum: 44 kap. 21 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 25 Vid arvskifte efter en i Danmark bosatt person har anskaffningsvärdet för tillskiftade aktier bestämts med bortseende från att dödsboet där har beskattats som om det avyttrat aktierna till

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ)

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 14 augusti 2012 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 27 februari 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: BB SET Konsulter KB Järnvägsgatan 7 252 24 Helsingborg ÖVERKLAGAT

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2011:1271 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs i fråga

Läs mer

Välkommen till Skatteverkets del av Senior-Ekonomi. Avsnittet är tänkt att hållas på ca 55 minuter.

Välkommen till Skatteverkets del av Senior-Ekonomi. Avsnittet är tänkt att hållas på ca 55 minuter. Välkommen till Skatteverkets del av Senior-Ekonomi. Avsnittet är tänkt att hållas på ca 55 minuter. Vi går igenom hur pension och lön beskattas och dessutom lite tips för dig som driver egen firma. Vi

Läs mer

Beskattning i Finland. Nätverksmöte den 14.9.2010 Carola Bäckström Huvudstadsregionens skattebyrå

Beskattning i Finland. Nätverksmöte den 14.9.2010 Carola Bäckström Huvudstadsregionens skattebyrå Beskattning i Finland Nätverksmöte den 14.9.2010 Carola Bäckström Huvudstadsregionens skattebyrå Innehåll 1. Skattskyldighet i Finland 2. Beskattning av inkomst från förmögenhet 3. Beskattning av lön från

Läs mer

Näringsverksamhet. med årsbokslut. Dags att deklarera. www.skatteverket.se. Innehåll

Näringsverksamhet. med årsbokslut. Dags att deklarera. www.skatteverket.se. Innehåll 2007 Dags att deklarera Näringsverksamhet med årsbokslut Innehåll Nyheter 3 N2 och N2A. Inkomst av näringsverksamhet med årsbokslut 5 N6. Räntefördelning och expansionsfond 12 N7. Övertagande av fonder

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 15 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2010 Den här broschyren vänder sig till delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska personer

Läs mer

Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige

Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige En jämförelse av taxeringsvärden och hur de speglar marknadsvärdet för småhus och bostadsrätter i Sverige 2000-2009. På uppdrag av Villaägarna WSP

Läs mer

14 Byte av företagsform

14 Byte av företagsform 397 14 Byte av företagsform Sammanfattning I detta avsnitt behandlas skattefrågor som kan uppkomma vid ombildning av företag till annan företagsform. Byte av företagsform kan aktualisera tillämpning av

Läs mer