Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur man deklarerar sin bostad i utlandet"

Transkript

1 SKV 398 utgåva 12 Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Denna broschyr vänder sig till dig som är bosatt i Sverige eller vistas här stadigvarande, och som direkt eller indirekt äger en bostad i utlandet. Juridiska personers beskattning för innehav av fastighet eller bostad i utlandet tas inte upp här.

2 Olika ägandeformer De vanligaste innehaven av bostäder i utlandet är följande: Ägd fastighet: Man äger själv en fastighet eller en del i fastighet. Bostadsrätt eller liknande: Man äger aktier eller andelar i bolag, förening eller liknande som medför nyttjanderätt till en bostad. Nyttjanderätt ej ägd bostad: Man innehar sin bo - stad med nyttjanderätt på längre eller kortare tid. Ägd fastighet Frågan vad som skattemässigt är en fastighet i utlandet vållar sällan några problem. En tumregel är att vad som definieras som fast egendom i det land där egendomen finns, och som skulle vara fast egendom i Sverige om den funnits här, alltid betraktas som fastighet. Med fastighet jämställs andelslägenhet, dvs. att man äger en andel av en hel fastighet. Detta gäller oav sett om det i lagfartsbevis eller motsvarande sägs att man äger en viss lägenhet eller en viss andel av hela fastig heten. En fastighet som ligger i utlandet är antingen privatbostadsfastighet eller näringsfastighet (enligt samma regler som gäller i Sverige). Detta innebär att även tomtmark belägen utom riket, som är avsedd att bebyggas som privatbostad, är privatbostadsfastighet. Det är bara fysiska personer och dödsbon som kan äga en privatbostadsfastighet. Fastigheter som ägs av bolag eller andra juridiska personer är alltid näringsfastigheter. Villor och liknande fastigheter är oftast privatbostadsfastigheter. Om man däremot äger en andel i ett större hus med flera lägenheter än två, är andelen näringsfastighet för ägaren, även om lägenheten endast används för bostadsändamål. En bostad som hyrs ut och inte används eller ska användas av ägaren är näringsfastighet, oavsett om det är en villa eller en andelslägenhet i ett flerfamiljshus. Privatbostadsfastighet När man avgör om en fastighet i Sverige är privatbostadsfastighet utgår man från hur fastigheten är klassificerad vid fastighetstaxeringen. Någon motsvarighet till den svenska fastighetstaxeringen finns inte för fastigheter i utlandet. Man får därför bedöma vad som skulle ha gällt om fastigheten funnits i Sverige. Vid bedömningen av om det är fråga om privatbostad eller inte är användningssättet eller ett tänkt användningssätt avgörande. Med användningssätt menas användning av ytan i huset och inte husets användning i tiden. Enfamiljshus. Om ägaren eller närstående till övervägande del, mer än 50 %, använder ett enfamiljshus för permanent- eller fritidsboende är det en privatbostad. Småhuset ska då klassificeras som privatbostadsfastighet. Tvåfamiljshus. För tvåfamiljshus gäller att huset ska användas till väsentlig del, minst 40 %, för permanenteller fritidsboende av ägaren eller närstående. Med närstående avses föräldrar, far- och morföräldrar, make, barn (även styvbarn och fosterbarn), barns make, syskon, syskons make och syskons barn samt dödsbo som den skattskyldige eller någon av de tidigare nämnda personerna är delägare i. Med make jämställs sambo om parterna har eller har haft gemensamma barn eller om de tidigare varit gifta med varandra. Småhus på lantbruksfastighet i utlandet är inte privat bostadsfastighet utan i sin helhet näringsfastighet. Intäkter och avdragsgilla utgifter För en privatbostad som inte är uthyrd betalar man endast fastighetsskatt, se under rubriken Fastighets skatt på sidan 6. Om man hyr ut bostaden ska ersättningen deklareras i inkomstslaget kapital. Som intäkt tar man upp hyres ersättningen och även eventuell ersättning för försäljning av produkter och naturtillgångar från fastig heten. Något förmånsvärde för ägarens egen använd ning av fastigheten ska inte redovisas. Från ersättningen får man göra avdrag med kr plus 20 % av intäkten. Man får inte göra avdrag med högre belopp även om de faktiska utgifterna varit högre. Avdraget får inte heller överstiga intäkten. Äger två makar gemensamt en fastighet får var och en göra avdrag med kr, plus 20 % från sin del av hyresintäkten. 2

3 Exempel Hyresintäkt Avgår skattefri del Avgår ytterligare 20 % (av 8 000) Överskott = Överskottet redovisas i ruta 51 på Inkomstdeklaration 1. Ränteutgifter för privatbostadsfastighet är alltid avdragsgilla i inkomstslaget kapital. Detta gäller oavsett i vilket land fastigheten ligger, alltså även om fastigheten undantas från beskattning i Sverige på grund av bestämmelser i dubbelbeskattningsavtal. av fastighet i utlandet beskattas i inkomstslaget kapital på samma sätt som en fastighet som ligger i Sverige. Mer information finns i broschyren av småhus (SKV 379). Andelshus och andra näringsfastigheter Om en fastighet inte uppfyller kraven på att vara en privatbostadsfastighet är den en näringsfastighet. Man behöver inte betala fastighetsskatt på en näringsfastighet i utlandet. Bostäder som disponeras genom innehav av andelar i sådan utländsk juridisk person som inte är ut ländskt bolag enligt svensk lagstiftning, se under rubriken Delägarbeskattning i vissa fall, på sidan 5. Intäkter Näringsfastighet i utlandet ska deklareras på blankett N1. Inkomstberäkningen följer samma regler som gäller för näringsfastigheter i Sverige. Som intäkt ska man ta upp värde av bostadsförmån, dvs. vad man skulle ha fått betala om man hyrt fastigheten hyresinkomst eller annan ersättning som man har fått vid uthyrning. Huvudregeln är att man beräknar värdet utifrån de hyrespriser som gäller på den ort där fastigheten ligger. Vid beräkningen ska man ta hänsyn till att hyrespriset är beroende av vilken säsong det gäller. Under vissa månader kanske det är omöjligt att hyra ut sitt hus eller man kanske skulle få en mycket låg hyresinkomst i jämförelse med under högsäsong. Den som inte hyrt ut sin bostad alls under ett år får göra en uppskattning av vad årshyran skulle ha varit om man hyrt ut bostaden på årsbasis. Har man hyrt ut fastigheten under en del av året ska förmånsvärdet beräknas för den återstående delen av året som om man hade disponerat bostaden själv. Exempel Olle hyr ut sin fastighet under perioden maj augusti för kr. För den övriga tiden av året, dvs. januari april samt september december, uppskattar Olle hyrespriset till kr. Han får då en sammanlagd intäkt på kr. Bostadsförmån schablonmetoden Huvudregeln är att man beräknar förmånen utifrån de hyrespriser som gäller på den ort där fastigheten ligger. Om det är omöjligt att göra en sådan beräkning kan man använda schablonmetoden. Enligt denna upptas som underlag för beräkning fastig hetens anskaffningsutgift uppräknad efter de omräk ningstal som Skatteverket beräknar. Omräknings talen finns på I anskaffningsutgiften räknar man även in utgifter för mer omfattande ny-, till- eller ombyggnad. 50 % av den uppräk nade anskaffningsutgiften läggs därefter till grund för att räkna ut förmånsvärdet. Förmånsvärdet för helt år är: 10 % av uppräknad anskaffningsutgift som är lägre än kr 6 % av uppräknad anskaffningsutgift som är högre än kr, men lägre än kr samt 3 % av uppräknad anskaffningsutgift som är högre än kr. Bostadsförmån huvudregeln Värde av bostadsförmån ska tas upp oavsett om man faktiskt bott i sitt hus eller inte. Värdet ska beräknas för den tid fastigheten varit disponibel för ägaren. Om fastigheten varit i sådant skick att man kunnat använda den hela året, men man har valt att bo där under t.ex. fyra månader, ska förmånsvärdet ändå beräknas för hela året. Exempel Eva köpte en fastighet 1979 för kr. Omräkningstalet för fastigheten som köptes 1979 är 3,19. Vid år 2005 blir det för Evas fastighet kr ( x 3,19) kr (50 % av ) läggs till grund för beräkningen av förmånsvärdet. Enligt schablonmetoden blir Evas förmånsvärde kr (10 % av kr + 6 % av kr + 3 % av kr). 3

4 Avdragsgilla utgifter På N1-blanketten drar man av ränteutgifterna för lån som använts för köp eller förbättring av fastigheten. Tänk på att du inte kan dra av dessa ränteutgifter under kapital, då detta leder till dubbelavdrag. Övriga avdragsgilla utgifter är bl.a. utgifter för försäkringspremier, reparation, underhåll, renhållning och belysning. Avdrag för värdeminskning får göras enligt de regler som framgår av blanketten. Om det blir en nettointäkt för man in den vid Överskott av passiv näringsverksamhet på baksidan av Inkomstdeklaration 1. Om det i stället blir underskott gäller bl.a. att detta får kvittas mot framtida överskott i samma näringsverksamhet utan tidsbegränsning och att det ska avräknas mot eventuell kapitalvinst när fastigheten avyttras. Mer information om underskott och övriga regler för näringsfastighet finns i broschyren Skatteregler för enskilda näringsidkare (SKV 295). Ett underskott blir inte avdragsgillt om en näringsfastighet i utlandet är undantagen från beskattning i Sverige enligt bestämmelser i dubbelbeskattningsavtal. av näringsfastighet i utlandet ska kapitalvinstbeskattas på samma sätt som om det gällt en svensk fastighet. Ackumulerade underskott ska dras av vid kapitalvinstberäkningen. Avdraget får inte över stiga vinsten. Uppstår kapitalförlust behandlas också den som om fastigheten låg i Sverige. Använd blankett K 7 vid beräkningen. Bostadsrätter och liknande Man kan också disponera bostad i utlandet genom att äga aktier eller andelar i bolag, förening eller liknande. Ett sådant innehav bedöms antingen som: privatbostad eller aktie eller andel i ett s.k. oäkta bostadsföretag. Privatbostad Förutom en- eller tvåfamiljsbyggnad, som beskrivs under rubriken Privatbostadsfastighet, kan även bostadsrätter och liknande vara privatbostad. Det är emellertid bara bostad som disponeras genom innehav av aktier eller andelar i privatbostadsföretag (tidigare benämnt äkta bostadsrättsförening) som kan vara privatbostad. Skillnaden mellan privatbostadsföretag och oäkta bostadsföretag beskrivs i broschyren Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar (SKV 378). Reglerna innebär i korthet att en bostadsförening eller ett bostadsaktiebolag anses som privatbostadsföretag om fastigheterna har minst tre bostadslägenheter och om minst 60 % av fastig hetens värde avser de bostadslägenheter som är upplåtna till medlemmarna eller delägarna. Intäkter och avdragsgilla utgifter Vid den löpande beskattningen gäller samma regler för bostadsrätter, och liknande objekt som är privatbostad, som för privatbostadsfastighet. För en privatbostad som inte är uthyrd betalar man endast fastighetsskatt, se under rubriken Fastighetsskatt på sidan 6. Förmånsvärde för egen användning av bostaden ska inte redovisas. Om man hyr ut bostaden ska ersättningen deklareras i inkomstslaget kapital. Som intäkt tar man upp hyresersättningen. Från denna ersättning får man göra avdrag med kr plus den avgift eller hyra som man själv har betalat för det som hyrts ut. Man får inte göra avdrag med högre belopp, även om de faktiska utgifterna varit högre. Avdraget får inte heller överstiga intäkten. Överskottet redovisas i ruta 51 på Inkomstdeklaration 1. Ränteutgifter för privatbostad är alltid avdragsgilla i inkomstslaget kapital. Detta gäller oavsett i vilket land privatbostaden ligger, alltså även om privat bostaden undantas från beskattning i Sverige på grund av bestämmelser i dubbelbeskattningsavtal. Vid försäljning av utländska motsvarigheter till bostads rätter beräknas kapitalvinst enligt de regler som gäller för försäljning av aktier och andelar. Man får göra avdrag för de förbättringskostnader som man har haft. 4

5 Aktie eller andel i ett s.k. oäkta bostadsföretag Det är bara bostad i ett privatbostadsföretag som kan räknas som privatbostad. Om en fastighet till större delen består av butikslokaler eller liknande är det ett s.k. oäkta bostadsföretag. En aktie eller andel i en sådan fastighet räknas därför inte som privatbostad. Svensk statlig fastighetsskatt tas inte ut på bostäder av denna kategori. Det är alltså inte fråga om bostadsföretagets utgifter för lägenheten, utan aktie- eller andelsinnehavarens egna. Beskattning sker i inkomstslaget kapital. Någon särskild blankett för inkomstredovisningen finns inte. Man kan redovisa intäkter och utgifter under Övriga upplysningar eller på en egen bilaga. Vid försäljning av aktier eller andelar i oäkta bostadsföretag beskattas kapitalvinst på samma sätt som vinst vid försäljning av aktier i svenska bolag. Intäkter och avdragsgilla utgifter Ett aktie- eller andelsinnehav i ett s.k. oäkta bostadsföretag i utlandet beskattas som utdelning enligt samma regler som gäller för beskattning av medlem i oäkta bostadsföretag i Sverige. Som intäkt tar man upp värdet av bostadsförmånen samt eventuella hyresintäkter. För beräkning av bostadsförmånsvärde, se under rubriken Andelshus och andra näringsfastigheter på sidan 3. Något förmånsvärde ska inte redovisas för den tid bostaden varit uthyrd. Man får göra avdrag för hyra och andra avgifter till företaget som inte är kapitaltillskott. Vidare får man göra avdrag för egna utgifter för t.ex. reparation och underhåll samt ränteutgifter på lån för lägenheten. Nyttjanderätt ej ägd bostad Med nyttjanderätt menas i detta sammanhang rättigheter som man inte kan jämföra med att äga fastighet, t.ex. vanlig hyresrätt eller s.k. time-sharing. Med time-sharing menar man oftast att någon köpt ett semestercertifikat eller liknande som inte är en aktie eller andel i ett bostadsföretag, men som ger innehavaren rätten att under vissa återkommande tidsperioder använda en lägenhet. Intäkter och avdragsgilla utgifter Själva innehavet av nyttjanderätt ger inte upphov till någon inkomstbeskattning. Om man hyr ut en bostad som man innehar med nyttjanderätt ska ersättningen deklareras i inkomstslaget kapital. Som intäkt tar man upp hyresersättningen och man får göra avdrag på samma sätt som vid uthyrning av privatbostad, dvs. med kr plus den avgift eller hyra som man själv har betalat och som gäller det uthyrda. Överskottet redovisas i ruta 51 på Inkomstdeklaration 1. Delägarbeskattning i vissa fall Observera att vissa företag inte anses vara utländska bolag enligt svensk lag. I dessa fall ska, under vissa förutsättningar, en delägare som är bosatt i Sverige beskattas för sin del av företagets löpande resultat enligt principerna för handelsbolag. Beskattningen sker i inkomstslaget näringsverksamhet enligt de regler som gäller för näringsfastigheter. Har den utländska juridiska personen påförts utländsk skatt på fastighetsinnehavet, kan denna skatt inte räknas av från den svenska skatt som påförs de delägare som är bosatta i Sverige. Däremot är den utländska skatten en omkostnad vid beräkningen av inkomst av näringsverksamhet. Ränteutgifter för lån som man tagit för köp av nyttjanderätten får man göra av drag för under inkomst av kapital. Svensk statlig fastighetsskatt tas inte ut på bostäder i denna kategori. En försäljning (avyttring) av nyttjanderätten beskattas enligt reglerna om avyttring av andra tillgångar och redovisas på blankett K8. Avdrag för kapitalförlust medges inte. Det innebär att vid en försäljning med vinst kan omkostnadsbeloppet beräknas till 25 % av avyttringspriset. Likaså ingår denna avyttring bland personliga tillgångar som endast ska tas upp till beskattning om vinsterna sammanlagt under ett år överstiger kr. 5

6 Fastighetsskatt Fastigheter, bostadsrätter och liknande objekt som är privatbostad i utlandet är skattepliktiga till statlig fastighetsskatt. Bostä der på jordbruksfastigheter i utlandet är däremot inte skattepliktiga. Fastighetsskatten för privatbostad i utlandet är 1,0 % av 75 % av marknadsvärdet exklusive eventuellt mark - värde. I stället för marknadsvärdet kan man som schablonregel använda indexuppräknad anskaffningskostnad, exklusive eventuell kostnad för mark. I anskaffningskostnaden räknas även kostnader in för mer omfattande ny-, till- eller ombyggnad. Kan man inte bestämma hur stor del av anskaffningskostnaden som avser enbart byggnaden får 50 % av hela den indexuppräknade anskaffningskostnaden tas upp (omräkningstal, se För nybyggda bostadshus (privatbostad i småhus, dvs. privat bostadsfastighet) i EU/EES-land tas ingen fastighets skatt ut under de första fem åren och därefter tas halv fastighetsskatt ut under de följande fem åren. Vid förmögenhetsbeskattningen tar man upp fastigheten till 75 % av marknadsvärdet. Kan inte marknadsvärdet fastställas får man som hjälpregel utgå från anskaffningskostnaden för fastigheten och indexuppräkna denna med de omräkningstal som finns på Som anskaffningskostnad räknas även kostnad för mer omfattande ny-, till- eller ombyggnad. 75 % av det framräknade värdet tas upp som förmögenhet. Näringsfastighet är i princip skattefri. Den del av en näringsfastighet som används för fastighetsägarens privata boende är emellertid skattepliktig. Hur vär deringen görs, se under rubriken Andelshus och andra näringsfastigheter på sidan 3. Vid förmögenhetsbeskattning av aktier eller andelar i utländska motsvarigheter till privatbostadsföretag Förmögenhetsskatt Statlig fastighetsskatt tas dock inte ut när inkomst av privatbostad i utlandet undantas från beskattning i Sverige på grund av bestämmelse i dubbel beskattningsavtal. Detta gäller för privatbostäder i Grekland, Israel, Marocko och Peru. Tänk på att om du köper eller säljer en fastighet under året betalar du fastighetsskatt endast för innehavstiden. Underlaget ska sättas ned i proportion till den tid av beskattningsåret som du inte ägt fastigheten. Om du till exempel köper en fastighet den 1 april 2005, ska du endast betala fastighetsskatt för 275/365 av underlaget. Observera att det underlag som du redovisar i din inkomstdeklaration kommer att förtryckas i dekla ratio nen vid nästa års taxering. Har du reducerat underlaget pga. av att du har köpt eller sålt fastig heten under någon del av året, kommer det förtryckta underlaget påföljande år att vara felaktigt. Du bör därför kontrol lera att det förtryckta under laget i din deklaration är riktigt. tar man upp ett värde som motsvarar den egna andelen i bostadsföretagets behållna förmögenhet. Denna förmögenhet beräknas med utgångspunkt i fastig hetens marknadsvärde och med hänsyn till bostadsföre tagets övriga tillgångar och skulder. Kan man inte visa en utredning om bostadsföretagets förmögen het, kan 75 % av ett indexuppräknat anskaffnings värde för andelen godtas som förmögenhetsvärde (på samma sätt som gäller för fastigheter, se föregående stycke). Aktie eller andel i oäkta privatbostadsföretag tas upp till marknadsvärdet. Vanlig hyresrätt eller s.k. time-sharing förmögenhetsbeskattas inte. Dubbelbeskattning I normalfallet beskattas en fastighet även i det land där den ligger. Detta innebär att fastigheten kan bli dubbelbeskattad. För att undvika dubbelbeskattning finns bestämmelser i den svenska skattelagstiftningen som innebär att den utländska skatten på fastigheten räknas av 6

7 från den svenska skatten på fastigheten. Med utländsk skatt avses slutlig inkomstskatt, skatt jämförlig med den svenska fastighetsskatten och skatt som beräknats på schablonintäkt eller liknande på privatbostad i utlandet. Har Sverige ingått dubbelbeskattningsavtal med det land där fastigheten ligger, regleras beskatt ningsrätten till inkomsten i avtalet. Observera dock att vissa speciella utländska skatter och avgifter inte omfattas av dubbelbeskattningsavtalen. Utländsk förmögenhetsskatt kan endast avräknas om den omfattas av ett skatteavtal. Utländska skatter som inte omfattas av avtal och inte får avräknas enligt svenska regler får dock dras av som omkostnad vid inkomstberäkning av fastigheten, förutsatt att denna redovisas som näringsfastighet. För övriga bostäder får man inte göra avdrag för utländsk skatt som omkostnad. Vissa dubbelbeskattningsavtal är annorlunda utformade och innebär att beskattning endast ska ske i det land där fastigheten ligger. Om inkomstbeskattning endast ska ske i det andra landet tas inte statlig fastighets skatt ut i Sverige. Man får inte heller avdrag för kapitalförlust för fastighet som ligger i ett land där beskattning av kapitalvinsten endast ska ske i det landet. Detta gäller för närvarande t.ex. avtalet med Grekland. Det är dock viktigt att komma ihåg att man är deklarationsskyldig för fastigheten i Sverige även om fastigheten ligger i ett sådant land som ensamt har beskattningsrätt. Värdet på egendom i utlandet varierar delvis beroende på valutakursförändringar mellan den svenska kronan och valutan i det land där egendomen finns. Vid kapitalvinstbeskattning sker beräkningen alltid i svenska kronor och de svenska kapitalvinstreglerna ska tillämpas. Om anskaffningsutgiften eller andra avdragsgilla kostnader erlagts i utländsk valuta ska de räknas om till svenska kronor efter kursen på dagen för köpeavtalet resp. inköpsdag. Motsvarande Valutakurs Lathund gäller för försäljningslikviden (omräkning sker efter kursen vid avyttringstillfället). Om försäljningslikviden för den avyttrade egendomen växlas till svenska kronor inom 30 dagar från avyttringen tillämpas den vid växlingen använda kursen vid beräkning av värdet på ersättningen. Detta innebär att vinsten eller förlusten på valutan kommer att beskattas tillsammans med vinsten/förlusten på den avyttrade egendomen. Någon motsvarande regel finns inte vid förvärvet. Förmånsbeskattning Ägd bostad Fastighetsskatt Uthyrning/ inkomst Privatbostadsfastighet Näringsfastighet och andelshus Bostadsrätt (privatbostad) Bostadsrätt (oäkta) Nyttjanderätt (t.ex. timeshare) Nya skatteavtal tillkommer och andra ändras. Det är därför viktigt att alltid kontrollera med Skatteverket om avtalet gäller eller om det har skett några förändringar som kan påverka skattskyldigheten för fastig- Ja K3* K5 Nej Nej N1 K7 Ja Ja K3* K4 Nej Nej K3* K4 Ja Nej K3* K8 Nej * Blankett K3 kan användas för att beräkna överskott (inkomst). Fyll i överskottet i ruta 51 på Inkomstdeklaration 1. Blankett K3 ska inte lämnas in till Skatteverket. 7

8 Blanketter Blanketter och annan information kan du beställa via Skatteverkets servicetelefon. Du behöver en knapptelefon med stjärna och fyrkant. Ring Vänta på svar. Slå sedan direktvalet för din beställning. Ringer du från mobiltelefon eller från utlandet ska du ringa Du kan också hämta eller beställa broschyrer och blanketter via Privatbostad och övriga bostäder Blankett K3 (hjälpblankett), direktval 6302 Uthyrningsinkomst för privatbostadsfastighet bostadsrätter och liknande som är privatbostad. Blankett K4, direktval 6303 (avyttring) av bostadsrätter och liknande, som är privatbostad övriga aktieinnehav, som inte är privatbostad bostad som disponeras genom nyttjanderätt. Blankett K5, direktval 6304 (avyttring) av småhus (privatbostadsfastighet). Andelshus och andra näringsfastigheter Blankett N1, direktval 6401 Näringsverksamhet, intäkter (bostadsförmån m.m.) och kostnader. Blanketterna K1, direktval 6301 och K4, direktval 6303 Näringsverksamhet, löpande underskott som behandlas som kapitalförlust. Blankett K7, direktval 6306 (avyttring) av näringsfastighet. Blankett K8, direktval 6308 (avyttring) av övriga tillgångar. Undanröjande av dubbelbeskattning RSV 2703 Ansökan om avräkning av utländsk skatt på inkomst. Begäran om avräkning av utländsk skatt på för mögenhet samt undantag från inkomst- och förmögenhetsbeskattning enligt dubbelbeskattningsavtal. (Skrivs under Övriga upplysningar på deklara tionens baksida.) Självbetjäning dygnet runt Webbplats: skatteverket.se Servicetelefon: Personlig service Skatteupplysningen: Skatteupplysningens öppettider: Måndag torsdag kl. 8 19, fredag kl SKV 398 utgåva 12. Utgiven av Skatteverket i maj 2006.

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet SKV 398 utgåva 14 Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Denna broschyr vänder sig till dig som är bosatt i Sverige eller vistas här stadigvarande, och som direkt eller indirekt äger en bostad utomlands.

Läs mer

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Den här broschyren vänder sig till dig som: bor, eller vistas stadigvarande i Sverige direkt eller indirekt äger en bostad utomlands inte är en juridisk person.

Läs mer

4 Inkomst av fastighet

4 Inkomst av fastighet 267 4 Inkomst av fastighet 4.1 Allmänt om innehav av bostad utomlands Bostad utomlands kan hänföras till följande tre huvudkategorier. 1. Direktägd fastighet, som i sin tur kan indelas i: a) privatbostadsfastighet,

Läs mer

4 Inkomst av fastighet

4 Inkomst av fastighet 277 4 Inkomst av fastighet Inkomstskatt SOU 1989:33 och 34, prop. 1989/90:110, SkU30, SFS 1990:651 f. Prop. 1990/91:54, SkU10, SFS 1990:1421 Prop. 1993/94:45, SkU15, SFS 1993:1543 Prop. 1993/94:50, SkU15,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2006:1520 Utkom från trycket den 29 december 2006 utfärdad den 20 december 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris

37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris 675 37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris 53 kap. IL prop. 1998/99:113 s. 20f. och 25 prop. 1998/99:15 s. 174f. och 298f. Sammanfattning Om en fysisk person eller ett handelsbolag överlåter

Läs mer

13 Hyresfastigheter m.m.

13 Hyresfastigheter m.m. Hyresfastigheter m.m 179 13 Hyresfastigheter 2 kap. 16 IL 8 kap. 31 IL 16 kap. 21 IL 18 kap. 10 IL 19 kap. 2, 3, 16 IL 20 kap. 6,12, 14 IL 29 kap. 14 IL 42 kap. 33 IL 45 kap. 14, 33 IL SOU 1997:2, del

Läs mer

Försäljning av näringsfastighet

Försäljning av näringsfastighet Utgiven 2002 av Riksskatteverket RSV 313 utgåva 6 Skattemyndigheten informerar Försäljning av näringsfastighet Den här foldern förklarar de skatteregler som gäller för fysiska personer och dödsbon som

Läs mer

SKV 252 utgåva Information om blankett K12

SKV 252 utgåva Information om blankett K12 SKV 252 utgåva 6 2017 Information om blankett K12 Vem ska lämna blankett K12? Onoterat företag Du ska lämna blankett K12 som en bilaga till Inkomstdeklaration 1 om du har fått utdelning från ett onoterat

Läs mer

Skatteregler vid uthyrning

Skatteregler vid uthyrning Skatteregler vid uthyrning 2017-05-22 Uthyrning av privatbostad Om du hyr ut din privatbostad (d.v.s. ett småhus, en ägarlägenhet eller en bostadsrätt) eller hyr ut en hyresrätt som är bostad så ska du

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

Skatteregler för samfälligheter

Skatteregler för samfälligheter Skatteregler för samfälligheter Broschyren behandlar de skattefrågor som är aktuella för samfälligheter och deras delägare. Här behandlas således, förutom inkomstskattefrågor, även deklarations- och kontrolluppgiftsskyldighet,

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 389 23 Inkomst av kapital 41-44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:778 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 477, 698 705, 709 730, del II s. 123

Läs mer

13 Hyresfastigheter m.m.

13 Hyresfastigheter m.m. 13 Hyresfastigheter m.m. Hyresfastigheter m.m. 979 Uthyrt småhus Bokföringsmässig grund Fiktiv värdeminskning Hyresersättning m.m. 13.1 Allmänt De avsnitt i handledningen som behandlar redovisning, intäkter,

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

Skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer (Miljö-ROT)

Skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer (Miljö-ROT) SKV 323 utgåva 1 Skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer (Miljö-ROT) Denna information vänder sig till ägare av småhus ägare av lantbruksenhet med småhus Du kan få skattereduktion om

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett använder du när du begär avräkning av utländsk skatt. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara begär avräkning för utländsk skatt på utdelning och den utländska skatten finns med på

Läs mer

Utdelning - bostadsförmån

Utdelning - bostadsförmån Utdelning - bostadsförmån Om du är medlem Jt ett oäkta bostadsföretag är din andel en delägarrätt. Utdelning på en delägarrätt är skatcepliktig. AU utdelning du får jfrån föreningen i form av t.ex. kontanter

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 653 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 51 kap. IL SkU 1992/93:20, prop. 1992/93:151 SkU 1995/96:20, prop. 1995/96:109 s. 94 95 SkU 1999/2000:2, 5 och 8, prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600

Läs mer

14 Återföring av värdeminskningsavdrag

14 Återföring av värdeminskningsavdrag 187 14 Återföring av värdeminskningsavdrag 26 kap. IL SOU 1997:2, del II, s. 244 Sammanfattning Bestämmelserna om att gjorda värdeminskningsavdrag m.m. ska återföras om näringsfastigheter och näringsbostadsrätter

Läs mer

Skattereduktion för bredband

Skattereduktion för bredband SKV 399 utgåva 4 Skattereduktion för bredband Denna information vänder sig till småhus- och hyreshusägare dig som bedriver näringsverksamhet från fast driftställe Du som installerar bredband och tar installationen

Läs mer

Skatteregler för bostadsrättsföreningar

Skatteregler för bostadsrättsföreningar SKV 378 utgåva 4 Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar Broschyren vänder sig till bostadsrättsföreningar och deras medlemmar och behandlar de skattefrågor som är aktuella antingen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2007:1419 Utkom från trycket den 28 december 2007 utfärdad den 18 december 2007. Enligt riksdagens beslut 1 (1999:1229) 2

Läs mer

Vem äger bostadsrätten?

Vem äger bostadsrätten? Vem äger bostadsrätten? Makar och sammanboende Om du och din make eller sambo tillsammans förvärvar en bostadsrätt, äger ni den gemensamt. Din andel i bostadsrätten motsvarar den kvotdel av köpeskillingen

Läs mer

14 Återföring av värdeminskningsavdrag

14 Återföring av värdeminskningsavdrag Återföring av värdeminskningsavdrag 985 14 Återföring av värdeminskningsavdrag Bestämmelserna om att gjorda värdeminskningsavdrag m.m. ska återföras om näringsfastigheter och näringsbostadsrätter avyttras

Läs mer

Skatteregler för bostadsrättsföreningar

Skatteregler för bostadsrättsföreningar SKV 378 utgåva 7 Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar Broschyren vänder sig till bostadsrättsföreningar och deras medlemmar och behandlar de skattefrågor som är aktuella antingen

Läs mer

Skatteregler för bostadsrättsföreningar

Skatteregler för bostadsrättsföreningar SKV 378 utgåva 3 Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar Broschyren vänder sig till bostadsrättsföreningar och deras medlemmar och behandlar de skattefrågor som är aktuella antingen

Läs mer

Skatteregler för bostadsrättsföreningar. medlemmar

Skatteregler för bostadsrättsföreningar. medlemmar Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar 2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Definitioner...3 Bra att veta...3 Broschyrer och blanketter... 3 Ny adress m.m.... 3 Avveckling

Läs mer

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Vad är preliminärskatt och vem ska betala den? Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en preliminärskatt under

Läs mer

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se 2000 Dags att deklarera på Förenklad självdeklaration Vanliga frågor När får jag skatteåterbäringen? Läs på sidan 22. Jag kommer att få underskott på skattekontot, dvs. kvarskatt, på högst 20 000 kr. Hur

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett kan du använda när du begär avräkning av utländsk skatt eller så kan du fylla i uppgifterna på Övriga upplysningar på inkomstdeklaration 1. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara

Läs mer

40 Fastighetsskatt - privatbostad

40 Fastighetsskatt - privatbostad Fastighetsskatt - privatbostad 659 40 Fastighetsskatt - privatbostad Lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt prop. 1984/85:18 och 70 prop. 1989/90:110 s. 505-511, 731-732, bil. 3 s. 142-144, SkU30

Läs mer

SKV 420 utgåva F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt

SKV 420 utgåva F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt SKV 420 utgåva 4 2017 F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Vad är preliminärskatt och vem ska betala den? Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en

Läs mer

Skattereduktion för bredband

Skattereduktion för bredband SKV 399 utgåva 3 Skattereduktion för bredband Denna information vänder sig till Småhus- och hyreshusägare De som bedriver näringsverksamhet från fast driftställe Sedan den 1 januari 2001 gäller en ny lag

Läs mer

14 Återföring av värdeminskningsavdrag

14 Återföring av värdeminskningsavdrag Återföring av värdeminskningsavdrag 185 14 Återföring av värdeminskningsavdrag 26 kap. IL SOU 1997:2, del II, s. 244 Sammanfattning Bestämmelserna om att gjorda värdeminskningsavdrag m.m. ska återföras

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital, Avsnitt 23 471 23 Inkomst av kapital 41 44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL prop. 1999/2000:2 Vem beskattas i kapital? Vad beskattas i kapital? Sammanfattning Endast fysiska personer och

Läs mer

Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar

Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar Din bostadsrätt En bostadsrättslägenhet övergår till ny bostadsrättshavare på flera olika sätt. Det vanligaste är genom köp. Andra exempel är gåva, bodelning

Läs mer

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Bästa företagsformen nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Vanligaste företagsformerna Enskild näringsverksamhet Aktiebolag Handelsbolag Kommanditbolag Ekonomisk förening Bostadsrättsförening Samarbetsform

Läs mer

Skatteregler för bostadsrätts föreningar och deras medlemmar

Skatteregler för bostadsrätts föreningar och deras medlemmar Skatteregler för bostadsrätts föreningar och deras medlemmar 2016 Innehåll Definitioner...3 Bra att veta...4 Broschyrer och blanketter 4 Ny adress m.m... 4 Avveckling av förening 4 Privatbostadsföretag

Läs mer

Försäljning av aktier

Försäljning av aktier SKV 33 utgåva 6 Försäljning av aktier Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 004 har sålt marknadsnoterade aktier har löst in eller sålt nollkupongare eller

Läs mer

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse hur kapitalunderlagen har beräknats. Siffror i ring se bifogade upplysningar på sidan 5. Beräkning

Läs mer

Beskattning av ersättningar för markintrång m.m.

Beskattning av ersättningar för markintrång m.m. SKV 254 utgåva 1 Beskattning av ersättningar för markintrång m.m. I den här broschyren kan du läsa om hur du redovisar ersättningar för markintrång och skador som uppkommit på din fastighet vid byggnation

Läs mer

Nyheter i Kapitalvinstberäkning

Nyheter i Kapitalvinstberäkning Nyheter i Kapitalvinstberäkning 2006.1 I denna version av Kapitalvinstberäkning har vi lagt stor vikt vid användarvänligheten. Vi har förändrat i strukturen och sett över ordval. Sådant som används ofta

Läs mer

Sectras inlösenprogram

Sectras inlösenprogram Sectras inlösenprogram 205 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 7 september 205 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

Sammanställning av termer och uttryck i IL

Sammanställning av termer och uttryck i IL 615 Sammanställning av termer och uttryck i IL A allmänna saluvärdet andel andel av s.k. äkta bostadsföretag anskaffningsutgift anskaffningsvärde arbetsresor avdragsgill utgift avliden avsättningar B befriad

Läs mer

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 SKV 322 utgåva 7 Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 Från och med den 1 juli 2009 får privatpersoner som anlitar någon som utför husarbete skattereduktion

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital 23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 423 41-44, 48, 52 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:489, 778 Andelsbyten SFS 1998:1601 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 478, 698

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt 4

Försäljning av bostadsrätt 4 SKV 321 utgåva 7 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi hur du som har sålt din bostads rätt 2007 ska deklarera försäljningen. Du re do vi sar

Läs mer

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet 31 3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet Skattskyldighet 3.1 Skattskyldighet Bestämmelser om skattskyldighet (den

Läs mer

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Arvs- och gåvoskatt 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Läs mer

Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma Extra föreningsstämma 25 november 2010 Agenda Information om föreningen och dess ekonomi Grupper Övrig information Privatbostadsföretag eller oäkta bostadsföretag? Balkonger Förändringar Arbetsgivaralliansen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt; SFS 1999:1298 Utkom från trycket den 27 december 1999 utfärdad den 16 december 1999. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden är koreograf och har fått beviljat ett sökt projektbidrag för en dansperformance. Hon har ingen näringsverksamhet eller eget

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2012:757 Utkom från trycket den 4 december 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus; SFS 2004:752 Utkom från trycket den 2 november 2004 utfärdad den 21 oktober 2004. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Skatteberäkning Beskattningsår 2015

Skatteberäkning Beskattningsår 2015 Skatteberäkning Beskattningsår 215 Namn: Skevik, Anna Kommun: Personnr: 56218182 Församling: Resultat och kompletteringsbetalning Underskott inkl. ränta 8 613 Om du vill undvika kostnadsränta bör du betala

Läs mer

Innehåll 1 (18) Tjänsteställe Integrationsenheten Riktlinjer för Öppna ditt hem

Innehåll 1 (18) Tjänsteställe Integrationsenheten Riktlinjer för Öppna ditt hem 1 (18) Tjänsteställe Integrationsenheten Riktlinjer för Öppna ditt hem Innehåll 1. Bakgrund...2 2. Syfte....2 3. Begrepps förklaring.. 2 4. Marknadsföring... 2 5. Betalningsmöjligheter.. 3 6. Regler vid

Läs mer

Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag

Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag Bilaga i a till Hemställan om investeraravdrag Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) Förslaget om riskkapitalavdrag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2005:344 Utkom från trycket den 31 maj 2005 utfärdad den 19 maj 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2008:1343 Utkom från trycket den 19 december 2008 utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2008:1063 Utkom från trycket den 5 december 2008 utfärdad den 27 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 8 december 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 23 januari 2013 i mål

Läs mer

Skatteregler för dödsbon

Skatteregler för dödsbon SKV 465 utgåva 1 Skatteregler för dödsbon Denna broschyr riktar sig till dödsboet efter en avliden person. Den innehåller information om när och hur dödsboet ska deklarera och de särskilda skatteregler

Läs mer

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse hur kapitalunderlagen har beräknats. Siffror i ring se bifogade upplysningar på sidan 5. A. Räntefördelning kapitalunderlag Vid denna beräkning

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, dramaturg, regissör, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna i med anledning av sammanläggning av aktier 1:5 och ändring av förhållandet mellan B-aktien och ADS Detta dokument

Läs mer

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Lena Hansson är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelbolagsform. Handelsbolaget är en juridisk person som ska lämna

Läs mer

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Person-/Organisationsnummer Namn och adress Ange beloppen i hela kronor. Inkomster - Tjänst 1 Inkomster hittills under året 4 Avdrag - Tjänst Lön och

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2016 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

Dags att deklarera. Vill du ha dina skattepengar snabbare? Läs mer på sidan 28. Utökad telefonservice se sista sidan.

Dags att deklarera. Vill du ha dina skattepengar snabbare? Läs mer på sidan 28. Utökad telefonservice se sista sidan. Senast den 3 maj kl. 24.00 2004 Dags att deklarera Deklarera på Internet läs mer på sidan 3. Deklarera på telefon läs mer på sidan 4. Deklarera via SMS läs mer på sidan 4. Deklarera på den blankett du

Läs mer

Hobbyverksamhet Ger din hobby inkomster?

Hobbyverksamhet Ger din hobby inkomster? Hobbyverksamhet Ger din hobby inkomster? Om du får överskott på din hobbyverksamhet ska du betala skatt för det. Hobbyn kan till exempel vara hemslöjd, biodling, trädgårdsodling, djuruppfödning, jakt,

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 juni 2010 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPARTER AA BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 18 maj 2009 i mål nr 295-08 och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2006:1344 Utkom från trycket den 15 december 2006 utfärdad den 7 december 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Försäljning av aktier

Försäljning av aktier SKV 33 utgåva 8 Försäljning av aktier Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 0 har sålt marknadsnoterade aktier har löst in eller sålt nollkupongare eller

Läs mer

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 INNEHÅLL TIDPLAN... 1 BAKGRUND OCH MOTIV... 2 SÅ HÄR GÅR INLÖSENFÖRFARANDET TILL... 3 DETALJERAD BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET... 4 SKATTEFRÅGOR

Läs mer

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ)

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna med anledning av styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt inlösenförfarande till årsstämma den 13 maj 2015 Detta

Läs mer

10 Allmänna avdrag. 10.1 Påförda egenavgifter m.m. Allmänna avdrag 129

10 Allmänna avdrag. 10.1 Påförda egenavgifter m.m. Allmänna avdrag 129 Allmänna avdrag 129 10 Allmänna avdrag prop. 1999/2000:2, del 2 s. 668-670. SOU 1997:2, del II s. 494-496 prop. 1975/76:31, SkU 20 prop. 1979/80:60, prop. 1989/90:110 s. 364-366, SkU30 prop. 1991/92:43,

Läs mer

28 Avyttring av bostadsrätter

28 Avyttring av bostadsrätter Avyttring av bostadsrätter, Avsnitt 28 621 28 Avyttring av bostadsrätter 2 kap.2, 8, 9 12,17 19, 22 IL 13 kap. 1 2, 4, 6 IL 15 kap. 1 IL 43 kap. IL 46 kap. IL 48 kap. IL ikraftträdandelagen, övergångsbestämmelserna

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013 2014 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

Information om inlösen av aktier i Haldex AB

Information om inlösen av aktier i Haldex AB Information om inlösen av aktier i Haldex AB Innehåll Inlösenförfarandet i korthet 1 Tidsplan 1 Bakgrund och motiv 2 Så här går inlösenförfarandet till 2 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet 3

Läs mer

Bilaga till dnr 2013-03-04 1 31 93333-13/113. Förenklade kvittningsregler i inkomstslaget kapital

Bilaga till dnr 2013-03-04 1 31 93333-13/113. Förenklade kvittningsregler i inkomstslaget kapital * Skatteverket 1 PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2013-03-04 1 31 93333-13/113 Förenklade kvittningsregler i inkomstslaget kapital www.skatteverket.se Postadress Skatteupplysningen, telefon E-postadress

Läs mer

Bakgrund och motiv. Linköping i oktober Sectra AB. Styrelsen

Bakgrund och motiv. Linköping i oktober Sectra AB. Styrelsen INLÖSEN 2011 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför extra bolagsstämma den 22 november 2011 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

Äkta/oäkta bostadsrättsföreningar Information om skatteregler

Äkta/oäkta bostadsrättsföreningar Information om skatteregler Äkta/oäkta bostadsrättsföreningar Information om skatteregler 20170202 Sven Sjölinder sven.sjoelinder@swipnet.se 1. Är föreningen äkta eller oäkta? 2. Hur räknar man ut det? 3. Hur stor blir skatten? 1

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner Innan inkomst och skattebeloppen förs in på sidorna 15 ska eventuell progressionshöjning och alternativ exempt ha beaktats (SKV 2702)

Läs mer

1. VAD ÄR EN GÅVA?... 3 2. ÄKTA OCH OÄKTA BOSTADSRÄTTER... 3 3. BOSTADSRÄTTERS VÄRDE... 4 4. GÅVOSKATT... 4 5. REN GÅVA... 4 6. BLANDAT FÅNG...

1. VAD ÄR EN GÅVA?... 3 2. ÄKTA OCH OÄKTA BOSTADSRÄTTER... 3 3. BOSTADSRÄTTERS VÄRDE... 4 4. GÅVOSKATT... 4 5. REN GÅVA... 4 6. BLANDAT FÅNG... Gåva av bostadsrätt Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

18 Periodiseringsfonder

18 Periodiseringsfonder 18 Periodiseringsfonder Periodiseringsfonder 1109 30 kap. IL Prop. 1993/94:50, SkU 15 prop. 1993/94:234, SkU 25 prop. 1994/95:25, FiU 1 prop. 1994/95:91, SkU 11 prop. 1996/97:45, SkU 13 prop. 1997/98:150,

Läs mer

28 Avyttring av bostadsrätter

28 Avyttring av bostadsrätter 28 Avyttring av bostadsrätter 547 Gemensamma principer Köp eller gåva Dold äganderätt 28.1 Allmänt Vad som sägs i avsnitt 27.1 betr. gemensamma principer vid kapitalvinstbeskattning gäller också för bostadsrätt

Läs mer

M.B. överklagade förvaltningsrättens dom hos kammarrätten och vidhöll där sitt yrkande.

M.B. överklagade förvaltningsrättens dom hos kammarrätten och vidhöll där sitt yrkande. HFD 2014 ref 78 Begränsad skattskyldighet har ansetts föreligga för kapitalvinst vid avyttring av en bostadsrätt trots att överlåtaren inte varit medlem i bostadsrättsföreningen. Lagrum: 2 kap. 8 andra

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370); SFS 1998:684 Utkom från trycket den 30 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs att 46 1 mom.,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:569 Utkom från trycket den 28 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2 kap.

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt 4

Försäljning av bostadsrätt 4 SKV 321 utgåva 8 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt din bostadsrätt 2008 ska deklarera försäljningen och hur

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt; SFS 2008:1350 Utkom från trycket den 19 december 2008 utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Skatteregler för bostadsrättsföreningar

Skatteregler för bostadsrättsföreningar SKV 378 utgåva 7 Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar Broschyren vänder sig till bostadsrättsföreningar och deras medlemmar och behandlar de skattefrågor som är aktuella antingen

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt

Försäljning av bostadsrätt SKV 321 utgåva 11 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt din bostadsrätt 2011 ska deklarera försäljningen och hur

Läs mer

Baksidan: Kapital. 6 Inkomsträntor. 7 Utgiftsräntor. Inkomstränta, räntebidrag, utdelning m.m. Inkomst vid uthyrning av privatbostad

Baksidan: Kapital. 6 Inkomsträntor. 7 Utgiftsräntor. Inkomstränta, räntebidrag, utdelning m.m. Inkomst vid uthyrning av privatbostad Baksidan: Kapital 6 Inkomsträntor Inkomstränta, räntebidrag, utdelning m.m. Det ifyllda beloppet är summan av beloppen på de kontrolluppgifter skattemyndigheten fått, t.ex. inkomsträntor räntebidrag utdelningar

Läs mer

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Lagrådsremiss Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 maj 2011 Anders Borg Pia Gustafsson

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner Innan inkomst och skattebeloppen förs in på sidorna 15 ska eventuell progressionshöjning och alternativ exempt ha beaktats (SKV 2702)

Läs mer

17 Verksamhetsavyttringar

17 Verksamhetsavyttringar Verksamhetsavyttringar 1697 17 Verksamhetsavyttringar prop. 1998/99:15 s. 233-237, 286, 290-291, bet. 1998/99:SkU5 s. 17, SOU 1998:1 s. 239-243, 300, 304-306 prop. 1999/2000:2 s. 439-443, prop. 1999/2000:38

Läs mer