Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur man deklarerar sin bostad i utlandet"

Transkript

1 SKV 398 utgåva 12 Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Denna broschyr vänder sig till dig som är bosatt i Sverige eller vistas här stadigvarande, och som direkt eller indirekt äger en bostad i utlandet. Juridiska personers beskattning för innehav av fastighet eller bostad i utlandet tas inte upp här.

2 Olika ägandeformer De vanligaste innehaven av bostäder i utlandet är följande: Ägd fastighet: Man äger själv en fastighet eller en del i fastighet. Bostadsrätt eller liknande: Man äger aktier eller andelar i bolag, förening eller liknande som medför nyttjanderätt till en bostad. Nyttjanderätt ej ägd bostad: Man innehar sin bo - stad med nyttjanderätt på längre eller kortare tid. Ägd fastighet Frågan vad som skattemässigt är en fastighet i utlandet vållar sällan några problem. En tumregel är att vad som definieras som fast egendom i det land där egendomen finns, och som skulle vara fast egendom i Sverige om den funnits här, alltid betraktas som fastighet. Med fastighet jämställs andelslägenhet, dvs. att man äger en andel av en hel fastighet. Detta gäller oav sett om det i lagfartsbevis eller motsvarande sägs att man äger en viss lägenhet eller en viss andel av hela fastig heten. En fastighet som ligger i utlandet är antingen privatbostadsfastighet eller näringsfastighet (enligt samma regler som gäller i Sverige). Detta innebär att även tomtmark belägen utom riket, som är avsedd att bebyggas som privatbostad, är privatbostadsfastighet. Det är bara fysiska personer och dödsbon som kan äga en privatbostadsfastighet. Fastigheter som ägs av bolag eller andra juridiska personer är alltid näringsfastigheter. Villor och liknande fastigheter är oftast privatbostadsfastigheter. Om man däremot äger en andel i ett större hus med flera lägenheter än två, är andelen näringsfastighet för ägaren, även om lägenheten endast används för bostadsändamål. En bostad som hyrs ut och inte används eller ska användas av ägaren är näringsfastighet, oavsett om det är en villa eller en andelslägenhet i ett flerfamiljshus. Privatbostadsfastighet När man avgör om en fastighet i Sverige är privatbostadsfastighet utgår man från hur fastigheten är klassificerad vid fastighetstaxeringen. Någon motsvarighet till den svenska fastighetstaxeringen finns inte för fastigheter i utlandet. Man får därför bedöma vad som skulle ha gällt om fastigheten funnits i Sverige. Vid bedömningen av om det är fråga om privatbostad eller inte är användningssättet eller ett tänkt användningssätt avgörande. Med användningssätt menas användning av ytan i huset och inte husets användning i tiden. Enfamiljshus. Om ägaren eller närstående till övervägande del, mer än 50 %, använder ett enfamiljshus för permanent- eller fritidsboende är det en privatbostad. Småhuset ska då klassificeras som privatbostadsfastighet. Tvåfamiljshus. För tvåfamiljshus gäller att huset ska användas till väsentlig del, minst 40 %, för permanenteller fritidsboende av ägaren eller närstående. Med närstående avses föräldrar, far- och morföräldrar, make, barn (även styvbarn och fosterbarn), barns make, syskon, syskons make och syskons barn samt dödsbo som den skattskyldige eller någon av de tidigare nämnda personerna är delägare i. Med make jämställs sambo om parterna har eller har haft gemensamma barn eller om de tidigare varit gifta med varandra. Småhus på lantbruksfastighet i utlandet är inte privat bostadsfastighet utan i sin helhet näringsfastighet. Intäkter och avdragsgilla utgifter För en privatbostad som inte är uthyrd betalar man endast fastighetsskatt, se under rubriken Fastighets skatt på sidan 6. Om man hyr ut bostaden ska ersättningen deklareras i inkomstslaget kapital. Som intäkt tar man upp hyres ersättningen och även eventuell ersättning för försäljning av produkter och naturtillgångar från fastig heten. Något förmånsvärde för ägarens egen använd ning av fastigheten ska inte redovisas. Från ersättningen får man göra avdrag med kr plus 20 % av intäkten. Man får inte göra avdrag med högre belopp även om de faktiska utgifterna varit högre. Avdraget får inte heller överstiga intäkten. Äger två makar gemensamt en fastighet får var och en göra avdrag med kr, plus 20 % från sin del av hyresintäkten. 2

3 Exempel Hyresintäkt Avgår skattefri del Avgår ytterligare 20 % (av 8 000) Överskott = Överskottet redovisas i ruta 51 på Inkomstdeklaration 1. Ränteutgifter för privatbostadsfastighet är alltid avdragsgilla i inkomstslaget kapital. Detta gäller oavsett i vilket land fastigheten ligger, alltså även om fastigheten undantas från beskattning i Sverige på grund av bestämmelser i dubbelbeskattningsavtal. av fastighet i utlandet beskattas i inkomstslaget kapital på samma sätt som en fastighet som ligger i Sverige. Mer information finns i broschyren av småhus (SKV 379). Andelshus och andra näringsfastigheter Om en fastighet inte uppfyller kraven på att vara en privatbostadsfastighet är den en näringsfastighet. Man behöver inte betala fastighetsskatt på en näringsfastighet i utlandet. Bostäder som disponeras genom innehav av andelar i sådan utländsk juridisk person som inte är ut ländskt bolag enligt svensk lagstiftning, se under rubriken Delägarbeskattning i vissa fall, på sidan 5. Intäkter Näringsfastighet i utlandet ska deklareras på blankett N1. Inkomstberäkningen följer samma regler som gäller för näringsfastigheter i Sverige. Som intäkt ska man ta upp värde av bostadsförmån, dvs. vad man skulle ha fått betala om man hyrt fastigheten hyresinkomst eller annan ersättning som man har fått vid uthyrning. Huvudregeln är att man beräknar värdet utifrån de hyrespriser som gäller på den ort där fastigheten ligger. Vid beräkningen ska man ta hänsyn till att hyrespriset är beroende av vilken säsong det gäller. Under vissa månader kanske det är omöjligt att hyra ut sitt hus eller man kanske skulle få en mycket låg hyresinkomst i jämförelse med under högsäsong. Den som inte hyrt ut sin bostad alls under ett år får göra en uppskattning av vad årshyran skulle ha varit om man hyrt ut bostaden på årsbasis. Har man hyrt ut fastigheten under en del av året ska förmånsvärdet beräknas för den återstående delen av året som om man hade disponerat bostaden själv. Exempel Olle hyr ut sin fastighet under perioden maj augusti för kr. För den övriga tiden av året, dvs. januari april samt september december, uppskattar Olle hyrespriset till kr. Han får då en sammanlagd intäkt på kr. Bostadsförmån schablonmetoden Huvudregeln är att man beräknar förmånen utifrån de hyrespriser som gäller på den ort där fastigheten ligger. Om det är omöjligt att göra en sådan beräkning kan man använda schablonmetoden. Enligt denna upptas som underlag för beräkning fastig hetens anskaffningsutgift uppräknad efter de omräk ningstal som Skatteverket beräknar. Omräknings talen finns på I anskaffningsutgiften räknar man även in utgifter för mer omfattande ny-, till- eller ombyggnad. 50 % av den uppräk nade anskaffningsutgiften läggs därefter till grund för att räkna ut förmånsvärdet. Förmånsvärdet för helt år är: 10 % av uppräknad anskaffningsutgift som är lägre än kr 6 % av uppräknad anskaffningsutgift som är högre än kr, men lägre än kr samt 3 % av uppräknad anskaffningsutgift som är högre än kr. Bostadsförmån huvudregeln Värde av bostadsförmån ska tas upp oavsett om man faktiskt bott i sitt hus eller inte. Värdet ska beräknas för den tid fastigheten varit disponibel för ägaren. Om fastigheten varit i sådant skick att man kunnat använda den hela året, men man har valt att bo där under t.ex. fyra månader, ska förmånsvärdet ändå beräknas för hela året. Exempel Eva köpte en fastighet 1979 för kr. Omräkningstalet för fastigheten som köptes 1979 är 3,19. Vid år 2005 blir det för Evas fastighet kr ( x 3,19) kr (50 % av ) läggs till grund för beräkningen av förmånsvärdet. Enligt schablonmetoden blir Evas förmånsvärde kr (10 % av kr + 6 % av kr + 3 % av kr). 3

4 Avdragsgilla utgifter På N1-blanketten drar man av ränteutgifterna för lån som använts för köp eller förbättring av fastigheten. Tänk på att du inte kan dra av dessa ränteutgifter under kapital, då detta leder till dubbelavdrag. Övriga avdragsgilla utgifter är bl.a. utgifter för försäkringspremier, reparation, underhåll, renhållning och belysning. Avdrag för värdeminskning får göras enligt de regler som framgår av blanketten. Om det blir en nettointäkt för man in den vid Överskott av passiv näringsverksamhet på baksidan av Inkomstdeklaration 1. Om det i stället blir underskott gäller bl.a. att detta får kvittas mot framtida överskott i samma näringsverksamhet utan tidsbegränsning och att det ska avräknas mot eventuell kapitalvinst när fastigheten avyttras. Mer information om underskott och övriga regler för näringsfastighet finns i broschyren Skatteregler för enskilda näringsidkare (SKV 295). Ett underskott blir inte avdragsgillt om en näringsfastighet i utlandet är undantagen från beskattning i Sverige enligt bestämmelser i dubbelbeskattningsavtal. av näringsfastighet i utlandet ska kapitalvinstbeskattas på samma sätt som om det gällt en svensk fastighet. Ackumulerade underskott ska dras av vid kapitalvinstberäkningen. Avdraget får inte över stiga vinsten. Uppstår kapitalförlust behandlas också den som om fastigheten låg i Sverige. Använd blankett K 7 vid beräkningen. Bostadsrätter och liknande Man kan också disponera bostad i utlandet genom att äga aktier eller andelar i bolag, förening eller liknande. Ett sådant innehav bedöms antingen som: privatbostad eller aktie eller andel i ett s.k. oäkta bostadsföretag. Privatbostad Förutom en- eller tvåfamiljsbyggnad, som beskrivs under rubriken Privatbostadsfastighet, kan även bostadsrätter och liknande vara privatbostad. Det är emellertid bara bostad som disponeras genom innehav av aktier eller andelar i privatbostadsföretag (tidigare benämnt äkta bostadsrättsförening) som kan vara privatbostad. Skillnaden mellan privatbostadsföretag och oäkta bostadsföretag beskrivs i broschyren Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar (SKV 378). Reglerna innebär i korthet att en bostadsförening eller ett bostadsaktiebolag anses som privatbostadsföretag om fastigheterna har minst tre bostadslägenheter och om minst 60 % av fastig hetens värde avser de bostadslägenheter som är upplåtna till medlemmarna eller delägarna. Intäkter och avdragsgilla utgifter Vid den löpande beskattningen gäller samma regler för bostadsrätter, och liknande objekt som är privatbostad, som för privatbostadsfastighet. För en privatbostad som inte är uthyrd betalar man endast fastighetsskatt, se under rubriken Fastighetsskatt på sidan 6. Förmånsvärde för egen användning av bostaden ska inte redovisas. Om man hyr ut bostaden ska ersättningen deklareras i inkomstslaget kapital. Som intäkt tar man upp hyresersättningen. Från denna ersättning får man göra avdrag med kr plus den avgift eller hyra som man själv har betalat för det som hyrts ut. Man får inte göra avdrag med högre belopp, även om de faktiska utgifterna varit högre. Avdraget får inte heller överstiga intäkten. Överskottet redovisas i ruta 51 på Inkomstdeklaration 1. Ränteutgifter för privatbostad är alltid avdragsgilla i inkomstslaget kapital. Detta gäller oavsett i vilket land privatbostaden ligger, alltså även om privat bostaden undantas från beskattning i Sverige på grund av bestämmelser i dubbelbeskattningsavtal. Vid försäljning av utländska motsvarigheter till bostads rätter beräknas kapitalvinst enligt de regler som gäller för försäljning av aktier och andelar. Man får göra avdrag för de förbättringskostnader som man har haft. 4

5 Aktie eller andel i ett s.k. oäkta bostadsföretag Det är bara bostad i ett privatbostadsföretag som kan räknas som privatbostad. Om en fastighet till större delen består av butikslokaler eller liknande är det ett s.k. oäkta bostadsföretag. En aktie eller andel i en sådan fastighet räknas därför inte som privatbostad. Svensk statlig fastighetsskatt tas inte ut på bostäder av denna kategori. Det är alltså inte fråga om bostadsföretagets utgifter för lägenheten, utan aktie- eller andelsinnehavarens egna. Beskattning sker i inkomstslaget kapital. Någon särskild blankett för inkomstredovisningen finns inte. Man kan redovisa intäkter och utgifter under Övriga upplysningar eller på en egen bilaga. Vid försäljning av aktier eller andelar i oäkta bostadsföretag beskattas kapitalvinst på samma sätt som vinst vid försäljning av aktier i svenska bolag. Intäkter och avdragsgilla utgifter Ett aktie- eller andelsinnehav i ett s.k. oäkta bostadsföretag i utlandet beskattas som utdelning enligt samma regler som gäller för beskattning av medlem i oäkta bostadsföretag i Sverige. Som intäkt tar man upp värdet av bostadsförmånen samt eventuella hyresintäkter. För beräkning av bostadsförmånsvärde, se under rubriken Andelshus och andra näringsfastigheter på sidan 3. Något förmånsvärde ska inte redovisas för den tid bostaden varit uthyrd. Man får göra avdrag för hyra och andra avgifter till företaget som inte är kapitaltillskott. Vidare får man göra avdrag för egna utgifter för t.ex. reparation och underhåll samt ränteutgifter på lån för lägenheten. Nyttjanderätt ej ägd bostad Med nyttjanderätt menas i detta sammanhang rättigheter som man inte kan jämföra med att äga fastighet, t.ex. vanlig hyresrätt eller s.k. time-sharing. Med time-sharing menar man oftast att någon köpt ett semestercertifikat eller liknande som inte är en aktie eller andel i ett bostadsföretag, men som ger innehavaren rätten att under vissa återkommande tidsperioder använda en lägenhet. Intäkter och avdragsgilla utgifter Själva innehavet av nyttjanderätt ger inte upphov till någon inkomstbeskattning. Om man hyr ut en bostad som man innehar med nyttjanderätt ska ersättningen deklareras i inkomstslaget kapital. Som intäkt tar man upp hyresersättningen och man får göra avdrag på samma sätt som vid uthyrning av privatbostad, dvs. med kr plus den avgift eller hyra som man själv har betalat och som gäller det uthyrda. Överskottet redovisas i ruta 51 på Inkomstdeklaration 1. Delägarbeskattning i vissa fall Observera att vissa företag inte anses vara utländska bolag enligt svensk lag. I dessa fall ska, under vissa förutsättningar, en delägare som är bosatt i Sverige beskattas för sin del av företagets löpande resultat enligt principerna för handelsbolag. Beskattningen sker i inkomstslaget näringsverksamhet enligt de regler som gäller för näringsfastigheter. Har den utländska juridiska personen påförts utländsk skatt på fastighetsinnehavet, kan denna skatt inte räknas av från den svenska skatt som påförs de delägare som är bosatta i Sverige. Däremot är den utländska skatten en omkostnad vid beräkningen av inkomst av näringsverksamhet. Ränteutgifter för lån som man tagit för köp av nyttjanderätten får man göra av drag för under inkomst av kapital. Svensk statlig fastighetsskatt tas inte ut på bostäder i denna kategori. En försäljning (avyttring) av nyttjanderätten beskattas enligt reglerna om avyttring av andra tillgångar och redovisas på blankett K8. Avdrag för kapitalförlust medges inte. Det innebär att vid en försäljning med vinst kan omkostnadsbeloppet beräknas till 25 % av avyttringspriset. Likaså ingår denna avyttring bland personliga tillgångar som endast ska tas upp till beskattning om vinsterna sammanlagt under ett år överstiger kr. 5

6 Fastighetsskatt Fastigheter, bostadsrätter och liknande objekt som är privatbostad i utlandet är skattepliktiga till statlig fastighetsskatt. Bostä der på jordbruksfastigheter i utlandet är däremot inte skattepliktiga. Fastighetsskatten för privatbostad i utlandet är 1,0 % av 75 % av marknadsvärdet exklusive eventuellt mark - värde. I stället för marknadsvärdet kan man som schablonregel använda indexuppräknad anskaffningskostnad, exklusive eventuell kostnad för mark. I anskaffningskostnaden räknas även kostnader in för mer omfattande ny-, till- eller ombyggnad. Kan man inte bestämma hur stor del av anskaffningskostnaden som avser enbart byggnaden får 50 % av hela den indexuppräknade anskaffningskostnaden tas upp (omräkningstal, se För nybyggda bostadshus (privatbostad i småhus, dvs. privat bostadsfastighet) i EU/EES-land tas ingen fastighets skatt ut under de första fem åren och därefter tas halv fastighetsskatt ut under de följande fem åren. Vid förmögenhetsbeskattningen tar man upp fastigheten till 75 % av marknadsvärdet. Kan inte marknadsvärdet fastställas får man som hjälpregel utgå från anskaffningskostnaden för fastigheten och indexuppräkna denna med de omräkningstal som finns på Som anskaffningskostnad räknas även kostnad för mer omfattande ny-, till- eller ombyggnad. 75 % av det framräknade värdet tas upp som förmögenhet. Näringsfastighet är i princip skattefri. Den del av en näringsfastighet som används för fastighetsägarens privata boende är emellertid skattepliktig. Hur vär deringen görs, se under rubriken Andelshus och andra näringsfastigheter på sidan 3. Vid förmögenhetsbeskattning av aktier eller andelar i utländska motsvarigheter till privatbostadsföretag Förmögenhetsskatt Statlig fastighetsskatt tas dock inte ut när inkomst av privatbostad i utlandet undantas från beskattning i Sverige på grund av bestämmelse i dubbel beskattningsavtal. Detta gäller för privatbostäder i Grekland, Israel, Marocko och Peru. Tänk på att om du köper eller säljer en fastighet under året betalar du fastighetsskatt endast för innehavstiden. Underlaget ska sättas ned i proportion till den tid av beskattningsåret som du inte ägt fastigheten. Om du till exempel köper en fastighet den 1 april 2005, ska du endast betala fastighetsskatt för 275/365 av underlaget. Observera att det underlag som du redovisar i din inkomstdeklaration kommer att förtryckas i dekla ratio nen vid nästa års taxering. Har du reducerat underlaget pga. av att du har köpt eller sålt fastig heten under någon del av året, kommer det förtryckta underlaget påföljande år att vara felaktigt. Du bör därför kontrol lera att det förtryckta under laget i din deklaration är riktigt. tar man upp ett värde som motsvarar den egna andelen i bostadsföretagets behållna förmögenhet. Denna förmögenhet beräknas med utgångspunkt i fastig hetens marknadsvärde och med hänsyn till bostadsföre tagets övriga tillgångar och skulder. Kan man inte visa en utredning om bostadsföretagets förmögen het, kan 75 % av ett indexuppräknat anskaffnings värde för andelen godtas som förmögenhetsvärde (på samma sätt som gäller för fastigheter, se föregående stycke). Aktie eller andel i oäkta privatbostadsföretag tas upp till marknadsvärdet. Vanlig hyresrätt eller s.k. time-sharing förmögenhetsbeskattas inte. Dubbelbeskattning I normalfallet beskattas en fastighet även i det land där den ligger. Detta innebär att fastigheten kan bli dubbelbeskattad. För att undvika dubbelbeskattning finns bestämmelser i den svenska skattelagstiftningen som innebär att den utländska skatten på fastigheten räknas av 6

7 från den svenska skatten på fastigheten. Med utländsk skatt avses slutlig inkomstskatt, skatt jämförlig med den svenska fastighetsskatten och skatt som beräknats på schablonintäkt eller liknande på privatbostad i utlandet. Har Sverige ingått dubbelbeskattningsavtal med det land där fastigheten ligger, regleras beskatt ningsrätten till inkomsten i avtalet. Observera dock att vissa speciella utländska skatter och avgifter inte omfattas av dubbelbeskattningsavtalen. Utländsk förmögenhetsskatt kan endast avräknas om den omfattas av ett skatteavtal. Utländska skatter som inte omfattas av avtal och inte får avräknas enligt svenska regler får dock dras av som omkostnad vid inkomstberäkning av fastigheten, förutsatt att denna redovisas som näringsfastighet. För övriga bostäder får man inte göra avdrag för utländsk skatt som omkostnad. Vissa dubbelbeskattningsavtal är annorlunda utformade och innebär att beskattning endast ska ske i det land där fastigheten ligger. Om inkomstbeskattning endast ska ske i det andra landet tas inte statlig fastighets skatt ut i Sverige. Man får inte heller avdrag för kapitalförlust för fastighet som ligger i ett land där beskattning av kapitalvinsten endast ska ske i det landet. Detta gäller för närvarande t.ex. avtalet med Grekland. Det är dock viktigt att komma ihåg att man är deklarationsskyldig för fastigheten i Sverige även om fastigheten ligger i ett sådant land som ensamt har beskattningsrätt. Värdet på egendom i utlandet varierar delvis beroende på valutakursförändringar mellan den svenska kronan och valutan i det land där egendomen finns. Vid kapitalvinstbeskattning sker beräkningen alltid i svenska kronor och de svenska kapitalvinstreglerna ska tillämpas. Om anskaffningsutgiften eller andra avdragsgilla kostnader erlagts i utländsk valuta ska de räknas om till svenska kronor efter kursen på dagen för köpeavtalet resp. inköpsdag. Motsvarande Valutakurs Lathund gäller för försäljningslikviden (omräkning sker efter kursen vid avyttringstillfället). Om försäljningslikviden för den avyttrade egendomen växlas till svenska kronor inom 30 dagar från avyttringen tillämpas den vid växlingen använda kursen vid beräkning av värdet på ersättningen. Detta innebär att vinsten eller förlusten på valutan kommer att beskattas tillsammans med vinsten/förlusten på den avyttrade egendomen. Någon motsvarande regel finns inte vid förvärvet. Förmånsbeskattning Ägd bostad Fastighetsskatt Uthyrning/ inkomst Privatbostadsfastighet Näringsfastighet och andelshus Bostadsrätt (privatbostad) Bostadsrätt (oäkta) Nyttjanderätt (t.ex. timeshare) Nya skatteavtal tillkommer och andra ändras. Det är därför viktigt att alltid kontrollera med Skatteverket om avtalet gäller eller om det har skett några förändringar som kan påverka skattskyldigheten för fastig- Ja K3* K5 Nej Nej N1 K7 Ja Ja K3* K4 Nej Nej K3* K4 Ja Nej K3* K8 Nej * Blankett K3 kan användas för att beräkna överskott (inkomst). Fyll i överskottet i ruta 51 på Inkomstdeklaration 1. Blankett K3 ska inte lämnas in till Skatteverket. 7

8 Blanketter Blanketter och annan information kan du beställa via Skatteverkets servicetelefon. Du behöver en knapptelefon med stjärna och fyrkant. Ring Vänta på svar. Slå sedan direktvalet för din beställning. Ringer du från mobiltelefon eller från utlandet ska du ringa Du kan också hämta eller beställa broschyrer och blanketter via Privatbostad och övriga bostäder Blankett K3 (hjälpblankett), direktval 6302 Uthyrningsinkomst för privatbostadsfastighet bostadsrätter och liknande som är privatbostad. Blankett K4, direktval 6303 (avyttring) av bostadsrätter och liknande, som är privatbostad övriga aktieinnehav, som inte är privatbostad bostad som disponeras genom nyttjanderätt. Blankett K5, direktval 6304 (avyttring) av småhus (privatbostadsfastighet). Andelshus och andra näringsfastigheter Blankett N1, direktval 6401 Näringsverksamhet, intäkter (bostadsförmån m.m.) och kostnader. Blanketterna K1, direktval 6301 och K4, direktval 6303 Näringsverksamhet, löpande underskott som behandlas som kapitalförlust. Blankett K7, direktval 6306 (avyttring) av näringsfastighet. Blankett K8, direktval 6308 (avyttring) av övriga tillgångar. Undanröjande av dubbelbeskattning RSV 2703 Ansökan om avräkning av utländsk skatt på inkomst. Begäran om avräkning av utländsk skatt på för mögenhet samt undantag från inkomst- och förmögenhetsbeskattning enligt dubbelbeskattningsavtal. (Skrivs under Övriga upplysningar på deklara tionens baksida.) Självbetjäning dygnet runt Webbplats: skatteverket.se Servicetelefon: Personlig service Skatteupplysningen: Skatteupplysningens öppettider: Måndag torsdag kl. 8 19, fredag kl SKV 398 utgåva 12. Utgiven av Skatteverket i maj 2006.

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet SKV 398 utgåva 14 Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Denna broschyr vänder sig till dig som är bosatt i Sverige eller vistas här stadigvarande, och som direkt eller indirekt äger en bostad utomlands.

Läs mer

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Den här broschyren vänder sig till dig som: bor, eller vistas stadigvarande i Sverige direkt eller indirekt äger en bostad utomlands inte är en juridisk person.

Läs mer

Skatteregler för bostadsrättsföreningar

Skatteregler för bostadsrättsföreningar SKV 378 utgåva 3 Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar Broschyren vänder sig till bostadsrättsföreningar och deras medlemmar och behandlar de skattefrågor som är aktuella antingen

Läs mer

Skatteregler för bostadsrättsföreningar

Skatteregler för bostadsrättsföreningar SKV 378 utgåva 4 Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar Broschyren vänder sig till bostadsrättsföreningar och deras medlemmar och behandlar de skattefrågor som är aktuella antingen

Läs mer

Skatteregler för bostadsrättsföreningar

Skatteregler för bostadsrättsföreningar SKV 378 utgåva 7 Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar Broschyren vänder sig till bostadsrättsföreningar och deras medlemmar och behandlar de skattefrågor som är aktuella antingen

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 13 Skatteregler för delägare i fåmansföretag INKOMSTÅR 2004 TAXERINGSÅR 2005 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmansaktiebolag och till dig som är närstående till

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 21 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2012 taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 16 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2007 taxeringsår 2008 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmansföretag och till dig

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar 2014 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2013 deklaration 2014 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till dig som är närstående

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 15 Skatteregler för delägare i fåmansföretag INKOMSTÅR 2006 TAXERINGSÅR 2007 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till dig som är närstående till delägare.

Läs mer

Det finns en frist som innebär att en privatbostad för vilken inte längre kraven i 5 KL uppfylls, inte

Det finns en frist som innebär att en privatbostad för vilken inte längre kraven i 5 KL uppfylls, inte Seminarer Stocholm 1999 juridisk nasjonalrapport - svensk Bostadsbeskattning rättsliga aspekter Svensk juridisk nasjonalrapport Universitetslektor, jur. dr. Lars Pelin Inledning Utgångspunkten för den

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 15 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2010 Den här broschyren vänder sig till delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska personer

Läs mer

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4 SKV 379 utgåva 16 Försäljning av småhus och ägarlägenhet Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller

Läs mer

28 Avyttring av bostadsrätter

28 Avyttring av bostadsrätter 28 Avyttring av bostadsrätter 547 Gemensamma principer Köp eller gåva Dold äganderätt 28.1 Allmänt Vad som sägs i avsnitt 27.1 betr. gemensamma principer vid kapitalvinstbeskattning gäller också för bostadsrätt

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2 Bokföring, bokslut och deklaration Del 2 Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2009 Innehållsförteckning Introduktion 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3 Förenklat årsbokslut eller

Läs mer

STEG DEKLARATION FÖRSTEG FÖRENKLAD UTHYRNING REVISORN REKOMMENDERAR. Handledning för dig som är fastighetsägare EN BILAGA FRÅN FASTIGHETSTIDNINGEN

STEG DEKLARATION FÖRSTEG FÖRENKLAD UTHYRNING REVISORN REKOMMENDERAR. Handledning för dig som är fastighetsägare EN BILAGA FRÅN FASTIGHETSTIDNINGEN DEKLARATION EN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN NR 3/2014 2 0 1 4 Handledning för dig som är fastighetsägare REVISORN REKOMMENDERAR ERFARNA SKATTEKONSULTER DELAR MED SIG AV SINA BÄSTA STIPS FÖRENKLAD UTHYRNING

Läs mer

ÅRETS DEKLARATIONSHANDLEDNING FÖR DIG SOM ÄR FASTIGHETSÄGARE WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE NR 3 2010 SEKTION 2 PRIS: 135 KR EXKL. MOMS RÄTT BLANKETT!

ÅRETS DEKLARATIONSHANDLEDNING FÖR DIG SOM ÄR FASTIGHETSÄGARE WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE NR 3 2010 SEKTION 2 PRIS: 135 KR EXKL. MOMS RÄTT BLANKETT! ÅRETS DEKLARATIONSHANDLEDNING FÖR DIG SOM ÄR FASTIGHETSÄGARE DEKLARATION 2010 WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE NR 3 2010 SEKTION 2 PRIS: 135 KR EXKL. MOMS Skuldfria bostadsrättsföreningar vinnare SID 29 DEKLARERA

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2 Bokföring, bokslut och deklaration Del 2 Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2008 Innehållsförteckning Introduktion 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3 Nyheter bokslut för samtliga

Läs mer

Försäljning av småhus

Försäljning av småhus SKV 379 utgåva 19 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller fritidshus) eller

Läs mer

deklaration deklarationshandledning För dig som Är FastighetsÄgare en bilaga Från Fastighetstidningen EN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN NR 3/2013

deklaration deklarationshandledning För dig som Är FastighetsÄgare en bilaga Från Fastighetstidningen EN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN NR 3/2013 deklaration EN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN NR 3/2013 deklarationshandledning För dig som Är FastighetsÄgare 2013 en bilaga Från Fastighetstidningen momsredovisning, restvärde, frivillig skatteskyldighet,

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner

Skatteregler för privatpersoner SKV 330 utgåva 34 Skatteregler för privatpersoner Deklarera via internet, app, sms, telefon eller på pappersblanketten. Dekl@rera 2013 Självbetjäning dygnet runt: Personlig service: Webbplats: skatteverket.se

Läs mer

Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00!

Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00! Dekl@rera 2010 Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00! Deklarera på Internet, sms eller telefon enkelt och säkert! Självbetjäning dygnet runt Webbplats: skatteverket.se Servicetelefon:

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner

Skatteregler för privatpersoner SKV 330 utgåva 32 Skatteregler för privatpersoner Deklarera via Internet, mobil, sms, telefon eller på pappersblanketten. Dekl@rera 2011 Självbetjäning dygnet runt: Personlig service: Webbplats: skatteverket.se

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt

Försäljning av bostadsrätt Deklarera 2014 Försäljning av bostadsrätt Broschyren innehåller även information om uppskov. Innehållsförteckning Deklarera försäljning av bostadsrätt 2 Olika sätt att lämna blankett K6 3 Hur du beräknar

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner

Skatteregler för privatpersoner SKV 330 utgåva 31 Skatteregler för privatpersoner Deklarera via Internet, sms, telefon eller på pappersblanketten. Dekl@rera 2010 Självbetjäning dygnet runt: Personlig service: Webbplats: skatteverket.se

Läs mer

21 Räntefördelning. Sammanfattning. Räntefördelning 319

21 Räntefördelning. Sammanfattning. Räntefördelning 319 Räntefördelning 319 21 Räntefördelning prop. 1993/94:50 s. 226f, 244f, 309f ds 1993:28 s. 156f, 182f, 275f prop. 1993/94:234 s. 95f, 140f prop. 1996/97:12 s. 28f, 52f prop. 1996/97:154 s. 54f och 58 prop.

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2011 Del 2 Innehållsförteckning Introduktion 3 Kortfattad information 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt

Försäljning av bostadsrätt Deklarera 2015 Försäljning av bostadsrätt Broschyren innehåller även information om uppskov. Innehållsförteckning Deklarera försäljning av bostadsrätt 2 Olika sätt att lämna blankett K6 3 Hur du beräknar

Läs mer

SKOG OCH 2012 SKATTER

SKOG OCH 2012 SKATTER SKOG OCH 2012 SKATTER Denna broschyr innehåller information om skatteregler m.m. som skogsägare kan beröras av. Genom att kortfattat och samlat presentera de viktigaste reglerna är avsikten att ge en överblick

Läs mer

Skatteregler för enskilda näringsidkare

Skatteregler för enskilda näringsidkare SKV 295 utgåva 17 Skatteregler för enskilda näringsidkare taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som driver enskild näringsverksamhet, t.ex. i form av enskild firma hyreshus jord- eller

Läs mer