Redovisning omgivningskontroll, provtagning och analyser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning omgivningskontroll, provtagning och analyser"

Transkript

1 Redovisning omgivningskontroll, provtagning och analyser Kontroll av föroreningsspridning från rivningen av Klippans läderfabrik till omgivningen kan delas upp i fyra grupper: Damm Buller Vibrationer Vatten Ramböll Sverige AB har under rivningen kontrollerat damning samt dagvattenförhållanden genom provtagning samt okulär kontroll. Utförda kontroller redovisas nedan. Vidare har väderdata samlats in via en väderstation placerad på taket av kontorsbyggnaden (B 1). Laboratorieanalyser av damm och vattenmätningar bifogas. En sammanställning och utvärdering av damm- och vattenanalyserna samt ett sammandrag av utvalda insamlade väderdata bifogas. Bilagorna har följande numrering: 1. Sammanställning av luftanalyser 2. Analysprotokoll luft, Svensk Arbetshygien samt ALS 3. Sammanställning vatten 4. Analysprotokoll vatten ALS samt Eurofins 5. Väderdata, nederbörd, vindhastighet och vindriktning samt temperatur 6. Analys och utvärdering av nedfallet material i hängränna I de fall buller från verksamheten upplevdes som ett problem skulle Ramböll kontrollera ljudnivåer. Inga störningar med avseende på buller som har krävt vidare undersökning har kommit till Rambölls kännedom, således har inga bullermätningar utförts. Vibrationsmätningar har inte utförts enligt överenskommelse med beställaren. Datum Ramböll Sverige AB Skeppsgatan Malmö Region: Syd T: F: Unr p:\64mas2\6708\ \2_allm\pärm omgivning\redovisning_kontroller\omgivningskontroll_redovisning.doc Damning Okulär översiktlig bedömning av damningen har att utförts i samband med platsbesök. Entreprenören har bevattnat de arbetsmoment som har varit dammande och därigenom kunnat skydda omgivningen på ett bra sätt. Vid viss väderlek och stark vind har vattenbegjutningen varit svår att genomföra fullt ut. Av denna anledning har kontroll av nedfallet material gjorts i en hängränna på hörnfastigheten Djupadalsgaten 2 och Garvaregatan. En utvärdering av resultaten återfinns i bilaga 6. Den okulära besiktningen har inte föranlett någon begäran av ytterligare skyddsåtgärder. Klippans läderfabrik Unr Ramböll Sverige AB Org nr (6)

2 Redovisning omgivningskontroll Provtagningsplatser damm Dammätning har utförts i fyra punkter utanför arbetsområdet, vid bostäderna vid A - Dalgatan 2 (Garvaregatan) och B - Djupadalsgatan 5, på C- Allbröds fastighet samt D - nordost om Strömgatan, se vidare figur 1 nedan. C D B A Figur 1; Klippans Läderfabrik, provtagningspunkter (A-D) för mätning av damm markerat med blå triangel. Ett nollvärde har provtagits i samband med entreprenadstart. Mätningar har utförts i samband med entreprenadstart i maj och skall ses som ett referensvärde för mätningarna. Mätningar har utförts löpanden under projektets gång. Utförda provtagningar och analyser Mätning av kromdamm har utförts med flödesreglerad luftpump och genomströmningsfilter. De har utförts i ett antal omgångar där totaldamm, metallhalter samt krom IV har analyserats vid olika tillfällen. Kemisk analys av partiklar (damm) på filterytan har genomförts med avseende på totaldamm och metaller (bly, koppar, zink, kadmium, krom (totalhalt + VI), nickel, kvicksilver). p:\64mas2\6708\ \2_allm\pärm omgivning\redovisning_kontroller\omgivningskontroll_redovisning.doc Provtagningarna har i huvudsak utförts under normal arbetstid ( ) genom pumpning av luft genom filter i minst fyra timmar. Luftpumpen har en kapacitet av 2,5 l/min. En sammanställning av utförda analyser framgår av bilaga 1 och samtliga analysresultat redovisas i bilaga 2. Uppmätta halter jämförs i första hand med erhållet nollresultat/referensvärde och i andrahand med arbetshygieniska gränsvärden. Vattenprovtagning Kontroll av omgivande vatten har utförts i tre punkter (1-3), en i den stora dagvattenledningen med vatten från närområdet och före recipienten Bäljane å (1) samt vid utloppet från två ledningar från fabriksområdet (2 och 3). Provtagningspunkternas schematiska placering framgår av figur 2 nedan. Provtagnings- Klippans läderfabrik Unr (6)

3 Redovisning omgivningskontroll punkterna 2 och 3 är belägna längre norrut än markeringarna i figur 2. Provtagningsförhållanden framgår av bilder (figur 3-5 nedan) från provtagningspunkterna Figur 2, Schematisk placering av provtagningsplatser för vatten, 1, 2 och 3. p:\64mas2\6708\ \2_allm\pärm omgivning\redovisning_kontroller\omgivningskontroll_redovisning.doc Figur 3, Provtagningspunkt 1(Mejeriet), provtagning i brunn till vänster i bild. Klippans läderfabrik Unr (6)

4 Redovisning omgivningskontroll Figur 4, Provtagningspunkt 2 (förmodad förlängning av Höganäsledning strax öster om provtagningspunkt 3) p:\64mas2\6708\ \2_allm\pärm omgivning\redovisning_kontroller\omgivningskontroll_redovisning.doc Figur 5, Provtagningspunkt 3, den mest västliga ledningen. Utförda provtagningar och analyser Provtagningen har utförts i anslutning till att arbetet startat (25 maj 2010 laboratorieanalys samt 4 juni fältanalyser) samt två gånger i juli och en gång vardera i september, november samt december. I provtagningspunkt 1 har prover tagits ut genom nedsänkning av provtagningsutrusning i brunnen. I provtagningspunkt 2 och 3 har vattenprov uttagits på Klippans läderfabrik Unr (6)

5 Redovisning omgivningskontroll rinnanden vatten alldeles i mynningen av rören eller strax nedanför i fördjupning i marken, där provtagningskärlet kunde sänkas ned med minsta möjliga uppgrumling av vattnet. Tabell 1. Utförda fältmätningar under rivningsentreprenad Datum Provtagningspunkt Konduktivitet (mv) ph Turbiditet (FTU) , ,9 11, ,1 0, ,2 1, ,2 3, ,1 0, ,2 6, , , ,2 14, ,4 0, ,1 1, ,4 17, ,0 2, ,6 4, ,5 3, ,0 16, ,0 0,5 Värdena har varierat över tiden. Ingen tydlig trend kan utläsas, men en viss förhöjning av samtliga ph under juni-november. En samvariation av konduktiviteten i alla punkter över tiden kan ses i början av provtagningen ( ). p:\64mas2\6708\ \2_allm\pärm omgivning\redovisning_kontroller\omgivningskontroll_redovisning.doc En sammanställning av utförda laboratorieanalyserna framgår av bilaga 3 och fullständiga analysprotokoll framgår av bilaga 4. För metaller används Göteborgs Stads utvärderingskriterium, förutom för krom IV. Redan vid den första provtagningen, som utfördes före någon egentlig rivningen påbörjats, överstiger kromhalterna utvärderingskriteriet i samtliga punkter (1-3). Även halterna för arsenik, kadmium, koppar och zink överskrider utvärderingskriteriet i punkterna 1 och 3 vid den första provtagningen. Uppmätta halter är i princip av samma storleksordning under hela rivningen. Väderförhållanden Väderförhållanden har registrerats via en mätstation först placerad på balkongen till kontorsbyggnaden. Stationen installerades Senare flyttades den med hjälp av kranbil till en skorsten på östra sidan av huset, men över taknock. Klippans läderfabrik Unr (6)

6 Redovisning omgivningskontroll Data registreras varje hel eller halvtimme dygnet runt. Tätheten i registrering har varierat över tiden. Stationen registrerar bland annat temperatur, vindriktning, vindhastighet, nederbörd relativt luftfuktighet inne och ute. I bilaga 5 redovisas tre diagram med vindriktning och vindhastighet i den ena, nederbörd i det andra och temperatur i den tredje. Vindriktningen redovisas genom en av 16 riktningar med avseende på avvikelse från nollvärdet, som representeras av norr. Indelningarna motsvarar nord, nord nord öst, nord öst, öst nord öst, öst och så vidare. Således motsvarar vindriktningen 90 vind från öst och 0 samt 360 en vind från norr. Diagrammen visar väderdata från fram till Samtliga mätdata som är registrerad av mätstationen fram till finns redovisad i en separat excelfil (Väder 2010.xls). Mätningar invid storsten visade sig vara mindre lämpligt när byggnad B1 uppvärmning påbörjades. Registrerad temperatur påverkades av varm luft från pannan. Värmen i byggnad B1 startades, ungefär den 9 oktober I Bilaga 5 redovisas därför värden på temperaturen kompletterad med registrerade värden från mätningar som vi har gjort i Billinge. Under perioden från oktober till den 15 december påverkades mätningarna av placeringen genom att i det närmaste alla värden är över fryspunkten. Det positiva är att vi fick registrerade värden på nederbörd under perioden då i det närmaste all nederbörd var snö. Övriga registrerade värden bedöms inte vara nämnvärt påverkade av placering under aktuell period. Anna Fjelkestam Eva Harderup Ohla Eriksson +46 (0) (0) (0) p:\64mas2\6708\ \2_allm\pärm omgivning\redovisning_kontroller\omgivningskontroll_redovisning.doc Klippans läderfabrik Unr (6)

7 PROVRESULTAT Omgivningskontroll LUFT Bilaga 1 19/5 Dalgatan 21/5 25/5 Djupadalsg Strömgatan 26/5 Allbröd 10/6 Dalgatan 6/7 Djupadalsg 27/7 Allbröd 8/9 Dalgatan 9/6 Dalgatan 4/6 Djupadalsg 3/6 Allbröd 1/6 Strömgata n NGV, µg/m³ KTV, µg/m³ Tv 1049 Tv 1053 Tv 1052 Tv 1048 Tv 1051 Tv 1054 Tv 1047 Tv 1046 Cr 170 Cr 171 Cr 172 Krom Cr 500-0,27 0,35 0,53 0,08 0,30 0,07 0,38 0,45 Krom Cr(VI) <0,50 <0,30 <0,33 <0,34 Koppar Cu ,79 1,38 1,71 0,96 * * 0,08 0,09 Järn Fe ,55 0,77 2,22 * 0,46 0,38 1,18 1,18 Nickel Ni * * * * 0,03 * 0,05 0,04 Bly Pb 100-0,62 1,49 1,81 0,66 * * * * - anger att gränvärde saknas i AFS 2005:17 * anger att totalhalten metall är under detektionsgräns NGV- Nivågränsvärdet överskreds under mätningen KTV- Korttidsvärdet överskreds under mätningen Referensvärde/Nollvärde före rivning påbörjad Hygieniskt gränsvärde Högsta godtagbara genomsnittshalt (tidsvägt medelvärde) av en luftförorening i inandningsluften. Ett hygieniskt gränsvärde är antingen ett nivågränsvärde eller ett takgränsvärde. NGV - Nivågränsvärde Hygieniskt gränsvärde för exponering under en arbetsdag. KTV - Korttidsvärde Ett rekommenderat värde som utgörs av ett tidsvägt medelvärde för exponering under en referensperiod av 15 minuter. Cr 173 P:\64mas2\6708\ \2_ALLM\PÄRM OMGIVNING\Redovisning_kontroller\Bil1_omgivningskontroll_luft.xlsAbetsex Klippans kromläderfabrik Sida 1(1)

8 Ramböll Sverige AB Klippan fd Kromläderfabrik Bilaga 2 Luftanalyser Sid 1 (12)

9 Ramböll Sverige AB Klippan fd Kromläderfabrik Bilaga 2 Luftanalyser Sid 2 (12)

10 Ramböll Sverige AB Klippan fd Kromläderfabrik Bilaga 2 Luftanalyser Sid 3 (12)

11 Ramböll Sverige AB Klippan fd Kromläderfabrik Bilaga 2 Luftanalyser Sid 4 (12)

12 Ramböll Sverige AB Klippan fd Kromläderfabrik Bilaga 2 Luftanalyser Sid 5 (12)

13 Ramböll Sverige AB Klippan fd Kromläderfabrik Bilaga 2 Luftanalyser Sid 6 (12)

14 Ramböll Sverige AB Klippan fd Kromläderfabrik Bilaga 2 Luftanalyser Sid 7 (12)

15 Ramböll Sverige AB Klippan fd Kromläderfabrik Bilaga 2 Luftanalyser Sid 8 (12)

16 Ramböll Sverige AB Klippan fd Kromläderfabrik Bilaga 2 Luftanalyser Sid 9 (12)

17 Ramböll Sverige AB Klippan fd Kromläderfabrik Bilaga 2 Luftanalyser Sid 10 (12)

18 Ramböll Sverige AB Klippan fd Kromläderfabrik Bilaga 2 Luftanalyser Sid 11 (12)

19 Ramböll Sverige AB Klippan fd Kromläderfabrik Bilaga 2 Luftanalyser Sid 12 (12)

20 Omgivningskontroll vatten, Klippan fd kromläderfabrik Bilaga 3 Jämförelsevärde Göteborgs Stad Mejeriet Höganäs Höganäs Dagvatten Dagvatten Dagvatten Mejeriet Höganäs- Ledning Mejeriet Höganäs- Ledning (1) öster (2) väster (3) plats 1 plats 2 plats 3 (1) ledning (2)väster (3) (1) ledning (2)väster (3) 27/ / / / / / / / / / / / Arsenik As ug/l 15 5,89 1,34 43,5 1,5 1,9 29 5,7 1,7 27 5,7 1,1 30 Kadmium Cd ug/l 0,3 0,149 0,0156 0,503 0,39 <0,1 0,48 <0,1 <0,1 0,61 <0,1 <0,1 0,38 Kobolt Co ug/l 0,262 0,131 0,137 2,8 <1 <1 <1 <1 <0,001 <1 <1 <1 Krom Cr ug/l 15 17, Krom 6, Cr +VI ug/l , , Koppar Cu ug/l ,67 1, ,7 4,7 4,8 3,6 1,9 4,6 6,2 2,5 Nickel Ni ug/l 45 2,79 0,512 0,567 4,9 1,1 <1 4 3,8 3,5 <1 1,1 <1 Bly Pb ug/l 3 2,79 0,311 0,265 1,1 0,92 <0,5 <0,5 0,83 <0,5 0,78 <0,5 <0,5 Vanadin V ug/l 1 1,5 0,8 11 2,2 0, ,2 0,67 Zink Zn ug/l 30 92,3 13,6 2, < < <5 P:\64mas2\6708\ \2_ALLM\PÄRM OMGIVNING\Redovisning_kontroller\Vattenprovtagning\Sammanställning_analyser.xls flik: Utskrift Sida 1 av 1

21 Rapport Sida 1 (4) T BC0R3AFLG Bilaga 4 Ramböll Sverige AB Projekt 4033, Ohla Eriksson Bestnr Registrerad Skeppsgatan 19 Utfärdad Malmö Analys av vatten Er beteckning Höganäs Väster Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet () Enhet Metod Utf Sign Ca E JOHN Fe H JOHN K E JOHN Mg E JOHN Na E JOHN Si E JOHN Al µg/l 1 H JOHN As µg/l 1 H JOHN Ba µg/l 1 E JOHN Cd µg/l 1 H JOHN Co µg/l 1 H JOHN Cr µg/l 1 E JOHN Cu µg/l 1 H JOHN Hg <0.002 µg/l 1 F JOHN Mn µg/l 1 E JOHN Mo µg/l 1 H JOHN Ni µg/l 1 H JOHN P µg/l 1 H JOHN Pb µg/l 1 H JOHN Sr µg/l 1 E JOHN Zn µg/l 1 H JOHN krom, Cr MISW ALS Scandinavia AB Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Sid 1 (14)

22 Rapport Sida 2 (4) T BC0R3AFLG Bilaga 4 Er beteckning Höganäs Öster Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet () Enhet Metod Utf Sign Ca E JOHN Fe H JOHN K E JOHN Mg E JOHN Na E JOHN Si E JOHN Al µg/l 1 H JOHN As µg/l 1 H JOHN Ba µg/l 1 E JOHN Cd µg/l 1 H JOHN Co µg/l 1 H JOHN Cr µg/l 1 H JOHN Cu µg/l 1 H JOHN Hg <0.002 µg/l 1 F JOHN Mn µg/l 1 H JOHN Mo µg/l 1 H JOHN Ni µg/l 1 H JOHN P µg/l 1 H JOHN Pb µg/l 1 H JOHN Sr µg/l 1 E JOHN Zn µg/l 1 H JOHN krom, Cr MISW Er beteckning Mejeriet Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet () Enhet Metod Utf Sign Ca E JOHN Fe H JOHN K E JOHN Mg E JOHN Na E JOHN Si E JOHN Al µg/l 1 H JOHN As µg/l 1 H JOHN Ba µg/l 1 E JOHN Cd µg/l 1 H JOHN Co µg/l 1 H JOHN Cr µg/l 1 H JOHN Cu µg/l 1 H JOHN Hg µg/l 1 F JOHN Mn µg/l 1 H JOHN Mo µg/l 1 H JOHN Ni µg/l 1 H JOHN P µg/l 1 H JOHN Pb µg/l 1 H JOHN Sr µg/l 1 E JOHN Zn µg/l 1 H JOHN krom, Cr 6+ < MISW ALS Scandinavia AB Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Sid 2 (14)

23 Rapport Sida 3 (4) T BC0R3AFLG Bilaga 4 * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Metod 1 Bestämning av metaller utan föregående uppslutning. Provet har surgjorts med 1 ml salpetersyra (Suprapur) per 100 ml. Detta gäller dock ej prov som varit surgjort vid ankomst till laboratoriet. Analys har skett enligt EPA-metoder (modifierade) (ICP-AES) och (ICP-SFMS). Analys av Hg med AFS har skett enligt SS-EN (modifierad). Vid analys av W har provet ej surgjorts. Vid analys av Se har provet uppslutits med HCl i autoklav. Om S har analyserats så har provet först stabiliserats med H2O2. 2 Bestämning av Krom (VI) enligt SS EN ISO 18412:2006, mod. Krom (VI) ger rödviolett färg med difenylkarbazid i sur lösning. Färgen bestäms spektrofotometriskt. Filtrering av grumliga prover ingår i metoden. Mätosäkerhet (k=2): Renvatten: 13 vid 0.05 och 9 vid 0.5 Avloppsvatten: 13 vid 0.05 och 9 vid 0.5 Reviderad: JOHN MISW Godkännare Johan Nilsson, Kemist Miryam Swartling, Kemist E F H Utf 1 Mätningen utförd med ICP-AES För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, Luleå, som är av SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1087). Mätningen utförd med AFS För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, Luleå, som är av SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1087). Mätningen utförd med ICP-SFMS För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, Luleå, som är av SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1087). 1 För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 511, Täby som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1087). Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). ALS Scandinavia AB Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Sid 3 (14)

24 Rapport Sida 4 (4) T BC0R3AFLG Bilaga 4 Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior. ALS Scandinavia AB Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Sid 4 (14)

25 Bilaga 4 Analysrapport Ramböll Sverige AB Eva Harderup Ruben Rausingsgata 9C Lund Rapport utfärdad av ackrediterat laboratorium Report issued by Accredited Laboratory Journalnr VK Sida 1 (1) Kundnr Provtyp Övrigt vatten Uppdragsmärkning Provpunkt Provtagare/referens Eva Harderup Provtagningsdatum Ankomsttemperatur 18 C Provet ankom Analysrapport klar Provets märkning Dagvatten plats 1 (Efter infiltrationsanläggning, Ö) Analysnamn Arsenik As (uppslutet) Kadmium Cd (uppslutet) Kobolt Co (uppslutet) Krom Cr (uppslutet) Koppar Cu (uppslutet) Nickel Ni (uppslutet) Bly Pb (uppslutet) Vanadin V (uppslutet) Zink Zn (uppslutet) Resultat Enhet Mäto Ref/instr. ICP-AES ICP-AES ICP-AES Ort Paola Nilson, Kemist, Allmänna frågor: Kundsupport miljö Denna rapport är en osignerad rapportkopia Kopia till: //mailsvar// Metallerna är syrauppslutna enligt SS Sid 5 (14) Förklaring till förkortningar och *, se omstående sida. Eurofins Environment Sweden AB, Box 737, , Lidköping, Sweden Tel: + 46 (0) , Web:

26 Bilaga 4 Analysrapport Ramböll Sverige AB Eva Harderup Ruben Rausingsgata 9C Lund Rapport utfärdad av ackrediterat laboratorium Report issued by Accredited Laboratory Journalnr VK Sida 1 (1) Kundnr Provtyp Övrigt vatten Uppdragsmärkning Provpunkt Provtagare/referens Eva Harderup Provtagningsdatum Ankomsttemperatur 18 C Provet ankom Analysrapport klar Provets märkning Dagvatten plats 2 (Höganäsledning Ö) Analysnamn Arsenik As (uppslutet) Kadmium Cd (uppslutet) Kobolt Co (uppslutet) Krom Cr (uppslutet) Koppar Cu (uppslutet) Nickel Ni (uppslutet) Bly Pb (uppslutet) Vanadin V (uppslutet) Zink Zn (uppslutet) Resultat < < Enhet Mäto Ref/instr. ICP-AES Ort Paola Nilson, Kemist, Allmänna frågor: Kundsupport miljö Denna rapport är en osignerad rapportkopia Kopia till: //mailsvar// Metallerna är syrauppslutna enligt SS Sid 6 (14) Förklaring till förkortningar och *, se omstående sida. Eurofins Environment Sweden AB, Box 737, , Lidköping, Sweden Tel: + 46 (0) , Web:

27 Bilaga 4 Analysrapport Ramböll Sverige AB Eva Harderup Ruben Rausingsgata 9C Lund Rapport utfärdad av ackrediterat laboratorium Report issued by Accredited Laboratory Journalnr VK Sida 1 (1) Kundnr Provtyp Övrigt vatten Uppdragsmärkning Provpunkt Provtagare/referens Eva Harderup Provtagningsdatum Ankomsttemperatur 18 C Provet ankom Analysrapport klar Provets märkning Dagvatten plats 3 (Väster om Höganäsledning) Analysnamn Arsenik As (uppslutet) Kadmium Cd (uppslutet) Kobolt Co (uppslutet) Krom Cr (uppslutet) Koppar Cu (uppslutet) Nickel Ni (uppslutet) Bly Pb (uppslutet) Vanadin V (uppslutet) Zink Zn (uppslutet) Resultat < <0.001 < <0.005 Enhet Mäto Ref/instr. Ort Paola Nilson, Kemist, Allmänna frågor: Kundsupport miljö Denna rapport är en osignerad rapportkopia Kopia till: //mailsvar// Metallerna är syrauppslutna enligt SS Sid 7 (14) Förklaring till förkortningar och *, se omstående sida. Eurofins Environment Sweden AB, Box 737, , Lidköping, Sweden Tel: + 46 (0) , Web:

28 Bilaga 4 Analysrapport Ramböll Sverige AB Eva Harderup Ruben Rausingsgata 9C Lund Rapport utfärdad av ackrediterat laboratorium Report issued by Accredited Laboratory Journalnr VK Sida 1 (1) Kundnr Provtyp Övrigt vatten Uppdragsmärkning Provpunkt Provtagare/referens Eva Harderup Provtagningsdatum Ankomsttemperatur 15,0 C Provet ankom Analysrapport klar Provets märkning 1 Mejeriet Analysnamn Arsenik As (uppslutet) Kadmium Cd (uppslutet) Kobolt Co (uppslutet) Krom 6+ Krom Cr (uppslutet) Koppar Cu (uppslutet) Nickel Ni (uppslutet) Bly Pb (uppslutet) Vanadin V (uppslutet) Zink Zn (uppslutet) Resultat < < < Enhet Mäto Ref/instr. HPLC- Ort Paola Nilson, Kemist, Allmänna frågor: Kundsupport miljö Denna rapport är en osignerad rapportkopia Eurofins Environment Sweden AB, Box 737, , Lidköping, Sweden Tel: + 46 (0) , Web: Metallerna är syrauppslutna enligt SS Sid 8 (14) Förklaring till förkortningar och *, se omstående sida.

29 Bilaga 4 Analysrapport Ramböll Sverige AB Eva Harderup Ruben Rausingsgata 9C Lund Rapport utfärdad av ackrediterat laboratorium Report issued by Accredited Laboratory Journalnr VK Sida 1 (2) Kundnr Provtyp Övrigt vatten Uppdragsmärkning Provpunkt Provtagare/referens Eva Harderup Provtagningsdatum Ankomsttemperatur 15,0 C Provet ankom Analysrapport klar Provets märkning 2 Höganäsledning * * * Analysnamn Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen Summa TEX Alifater >C5-C8 Alifater >C8-C10 Alifater >C10-C12 Alifater >C12-C16 Aromater >C8-C10 enl NV Oljetyp Arsenik As (uppslutet) Kadmium Cd (uppslutet) Kobolt Co (uppslutet) Krom 6+ Krom Cr (uppslutet) Koppar Cu (uppslutet) Nickel Ni (uppslutet) Bly Pb (uppslutet) Vanadin V (uppslutet) Zink Zn (uppslutet) Resultat <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.02 <0.02 <0.05 <0.1 <0.1 Ej påvisad < < Enhet Mäto Ref/instr. LidMiljö.0A LidMiljö.0A LidMiljö.0A LidMiljö.0A LidMiljö.0A LidMiljö.0A LidMiljö.0A LidMiljö.0A LidMiljö.0A HPLC- ICP-AES Ort Paola Nilson, Kemist, Allmänna frågor: Kundsupport miljö Denna rapport är en osignerad rapportkopia Eurofins Environment Sweden AB, Box 737, , Lidköping, Sweden Tel: + 46 (0) , Web: Metallerna är syrauppslutna enligt SS Sid 9 (14) Förklaring till förkortningar och *, se omstående sida.

30 Bilaga 4 Analysrapport Rapport utfärdad av ackrediterat laboratorium Report issued by Accredited Laboratory Journalnr VK Sida 2 (2) Kundnr Provtyp Uppdragsmärkning Övrigt vatten Provpunkt Denna rapport är en osignerad rapportkopia Eurofins Environment Sweden AB, Box 737, , Lidköping, Sweden Tel: + 46 (0) , Web: Metallerna är syrauppslutna enligt SS Sid 10 (14) Förklaring till förkortningar och *, se omstående sida.

31 Bilaga 4 Analysrapport Ramböll Sverige AB Eva Harderup Ruben Rausingsgata 9C Lund Rapport utfärdad av ackrediterat laboratorium Report issued by Accredited Laboratory Journalnr VK Sida 1 (1) Kundnr Provtyp Övrigt vatten Uppdragsmärkning Provpunkt Provtagare/referens Eva Harderup Provtagningsdatum Ankomsttemperatur 15,0 C Provet ankom Analysrapport klar Provets märkning 3 Ledning väster Analysnamn Arsenik As (uppslutet) Kadmium Cd (uppslutet) Kobolt Co (uppslutet) Krom 6+ Krom Cr (uppslutet) Koppar Cu (uppslutet) Nickel Ni (uppslutet) Bly Pb (uppslutet) Vanadin V (uppslutet) Zink Zn (uppslutet) Resultat < < <0.005 Enhet Mäto Ref/instr. HPLC- ICP-AES Ort Paola Nilson, Kemist, Allmänna frågor: Kundsupport miljö Denna rapport är en osignerad rapportkopia Eurofins Environment Sweden AB, Box 737, , Lidköping, Sweden Tel: + 46 (0) , Web: Metallerna är syrauppslutna enligt SS Sid 11 (14) Förklaring till förkortningar och *, se omstående sida.

32 Bilaga 4 Analysrapport Ramböll Sverige AB Eva Harderup Ruben Rausingsgata 9C Lund Rapport utfärdad av ackrediterat laboratorium Report issued by Accredited Laboratory Journalnr VK Sida 1 (1) Kundnr Provtyp Övrigt vatten Uppdragsmärkning Provpunkt Provtagare/referens Eva Harderup Provtagningsdatum Ankomsttemperatur 9,5 C Provet ankom Analysrapport klar Provets märkning 1. Mejeriet Analysnamn ph Arsenik As (uppslutet) Kadmium Cd (uppslutet) Kobolt Co (uppslutet) Krom 6+ Krom Cr (uppslutet) Koppar Cu (uppslutet) Nickel Ni (uppslutet) Bly Pb (uppslutet) Vanadin V (uppslutet) Zink Zn (uppslutet) Resultat < < < Enhet Mäto Ref/instr. SS Titro. HPLC- Ort Paola Nilson, Kemist, Allmänna frågor: Kundsupport miljö Denna rapport är en osignerad rapportkopia Eurofins Environment Sweden AB, Box 737, , Lidköping, Sweden Tel: + 46 (0) , Web: Metallerna är syrauppslutna enligt SS Sid 12 (14) Förklaring till förkortningar och *, se omstående sida.

33 Bilaga 4 Analysrapport Ramböll Sverige AB Eva Harderup Ruben Rausingsgata 9C Lund Rapport utfärdad av ackrediterat laboratorium Report issued by Accredited Laboratory Journalnr VK Sida 1 (1) Kundnr Provtyp Övrigt vatten Uppdragsmärkning Provpunkt Provtagare/referens Eva Harderup Provtagningsdatum Ankomsttemperatur 9,5 C Provet ankom Analysrapport klar Provets märkning 2. Höganäs Analysnamn ph Arsenik As (uppslutet) Kadmium Cd (uppslutet) Kobolt Co (uppslutet) Krom 6+ Krom Cr (uppslutet) Koppar Cu (uppslutet) Nickel Ni (uppslutet) Bly Pb (uppslutet) Vanadin V (uppslutet) Zink Zn (uppslutet) Resultat < < < Enhet Mäto Ref/instr. SS Titro. HPLC- ICP-AES Ort Paola Nilson, Kemist, Allmänna frågor: Kundsupport miljö Denna rapport är en osignerad rapportkopia Eurofins Environment Sweden AB, Box 737, , Lidköping, Sweden Tel: + 46 (0) , Web: Metallerna är syrauppslutna enligt SS Sid 13 (14) Förklaring till förkortningar och *, se omstående sida.

34 Bilaga 4 Analysrapport Ramböll Sverige AB Eva Harderup Ruben Rausingsgata 9C Lund Rapport utfärdad av ackrediterat laboratorium Report issued by Accredited Laboratory Journalnr VK Sida 1 (1) Kundnr Provtyp Övrigt vatten Uppdragsmärkning Provpunkt Provtagare/referens Eva Harderup Provtagningsdatum Ankomsttemperatur 9,5 C Provet ankom Analysrapport klar Provets märkning 3. Ledning väster Analysnamn ph Arsenik As (uppslutet) Kadmium Cd (uppslutet) Kobolt Co (uppslutet) Krom 6+ Krom Cr (uppslutet) Koppar Cu (uppslutet) Nickel Ni (uppslutet) Bly Pb (uppslutet) Vanadin V (uppslutet) Zink Zn (uppslutet) Resultat < <0.001 < <0.005 Enhet Mäto Ref/instr. SS Titro. HPLC- ICP-AES Ort Paola Nilson, Kemist, Allmänna frågor: Kundsupport miljö Denna rapport är en osignerad rapportkopia Eurofins Environment Sweden AB, Box 737, , Lidköping, Sweden Tel: + 46 (0) , Web: Metallerna är syrauppslutna enligt SS Sid 14 (14) Förklaring till förkortningar och *, se omstående sida.

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun NOVEMBER 2012 VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX

Läs mer

PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN. Lövudden. Version 1. Sundsvall 2013-06-18

PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN. Lövudden. Version 1. Sundsvall 2013-06-18 PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN Lövudden Version 1 Sundsvall 2013-06-18 Lövudden PM Kompletterande riskkartering Lövudden Datum 2013-06-18 Uppdragsnummer 61811253480-03 Utgåva/Status

Läs mer

Miljöteknisk undersökning av den nedlagda deponin imöklinta, Östanhede 1:1

Miljöteknisk undersökning av den nedlagda deponin imöklinta, Östanhede 1:1 1laga ~S 2015/ 106/1 1 (4) 2015-04-15 JENNY $IVAR$ DIREKT: 0224-74 74 10 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunstyrelsen Sala kommun SALA KOMM~~. Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2015-05- l 2 Miljöteknisk

Läs mer

Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning

Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning Uppdragsnummer: 6301-005 Antal sidor: 19 Antal bilagor: 5 Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning Örebro 2013-11-14 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ingvar

Läs mer

Övergripande miljökontrollprogram Scharins Industriområde Fas 2

Övergripande miljökontrollprogram Scharins Industriområde Fas 2 Övergripande miljökontrollprogram Scharins Industriområde Fas 2 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 1.1. Revisionshistorik 4 1.2. Organisation 5 1.3. Kontaktuppgifter 5 1.4. Bakgrund f d Scharins industriområde

Läs mer

Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 10186845

Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 10186845 Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 10186845 Bilden visar vy norrut mot

Läs mer

RAPPORT. Miljögiftsövervakning av ytvatten och fisk i Stockholm Stad sammanställning för år 2010 Miljöförvaltningen, Stockholm Stad

RAPPORT. Miljögiftsövervakning av ytvatten och fisk i Stockholm Stad sammanställning för år 2010 Miljöförvaltningen, Stockholm Stad Miljögiftsövervakning i Stockholm Stad år 2010 RAPPORT Miljögiftsövervakning av ytvatten och fisk i Stockholm Stad sammanställning för år 2010 Miljöförvaltningen, Stockholm Stad 2011-05-24 Upprättad av:

Läs mer

utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie

utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie DGE Mark och Miljö RAPPORT Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Oskarshamns kommun, Bockara 2014-01-08 Uppdragsnr: 411269 Dokumentnr: 464814

Läs mer

NISSANS VATTENVÅRDSFÖRBUND RECIPIENTKONTROLLEN

NISSANS VATTENVÅRDSFÖRBUND RECIPIENTKONTROLLEN NISSANS VATTENVÅRDSFÖRBUND RECIPIENTKONTROLLEN 22 Medins Sjö- och Åbiologi AB Mölnlycke 23-5 - 22 Ulf Ericsson Iréne Sundberg Recipientkontrollen i Nissan 22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 5 UNDERSÖKNINGARNAS

Läs mer

MOTALA STRÖMS VATTENVÅRDSFÖRBUND

MOTALA STRÖMS VATTENVÅRDSFÖRBUND Storån, Söderköping Foto: Amanda Landstedt. MOTALA STRÖMS VATTENVÅRDSFÖRBUND INNEHÅLL BAKGRUND... 8 METODIK... 11 RESULTAT... 2 LUFTTEMPERATUR OCH NEDERBÖRD... 2 VATTENFÖRING... 21 ANALYSRESULTAT... 23

Läs mer

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4)

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Objekt Gamla Slottsbrons sågverk ID nr F1764-0023 Kommun Grums Upprättad Björn Nilsson 2006-01-23 Senast reviderad Björn Nilsson 2006-03-08 Mark Antal prov 16*

Läs mer

Miljögifter i Vänern Vilka ämnen bör vi undersöka och varför?

Miljögifter i Vänern Vilka ämnen bör vi undersöka och varför? Miljögifter i Vänern Vilka ämnen bör vi undersöka och varför? Vänerns vattenvårdsförbund 2004 Rapport nr 34. ISSN 1403-6134 Anna Palm Erik Furusjö Magnus Rahmberg John Sternbeck B1600 November 2004 Organisation/Organization

Läs mer

Luftkvaliteten i Sverige 2012 och vintern 2012/13

Luftkvaliteten i Sverige 2012 och vintern 2012/13 RAPPORT Luftkvaliteten i Sverige 2012 och vintern 20 Resultat från mätningar inom Urbanmätnätet Karin Persson B 2126 september 2013 Rapport godkänd Karin Sjöberg Enhetschef Luftkvaliteten i Sverige 2012

Läs mer

RAPPORT. Riskbedömning och åtgärdsutredning HUVUDSTUDIE GETINGE 11:5 2011-06-30. Uppdragsnummer: 9512140328. Framställd för: Eslövs kommun

RAPPORT. Riskbedömning och åtgärdsutredning HUVUDSTUDIE GETINGE 11:5 2011-06-30. Uppdragsnummer: 9512140328. Framställd för: Eslövs kommun RAPPORT HUVUDSTUDIE GETINGE 11:5 Riskbedömning och åtgärdsutredning Framställd för: Eslövs kommun Miljö- och samhällsbyggnad 241 80 Eslöv Uppdragsnummer: 9512140328 Distributionslista: Eslövs kommun Länsstyrelsen

Läs mer

FASTLÄGGNING AV DAGVATTENFÖRORENINGAR I TVÅ ÖVERSILNINGSYTOR I MALMÖ

FASTLÄGGNING AV DAGVATTENFÖRORENINGAR I TVÅ ÖVERSILNINGSYTOR I MALMÖ December 2008 Peter Lindvall FASTLÄGGNING AV DAGVATTENFÖRORENINGAR I TVÅ ÖVERSILNINGSYTOR I MALMÖ Vattenförsörjnings- och avloppsteknik, Institutionen för kemiteknik, Lunds Universitet. ABSTRACT To reduce

Läs mer

Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen?

Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen? Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen? Gryaab rapport 2014:8 Nicklas Paxéus Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling genom att kostnadseffektivt samla in och

Läs mer

Rapport Nr 2/06. Kemiska ämnen i båtbottenfärger. en undersökning av koppar, zink och Irgarol 1051 runt Bullandö marina 2004

Rapport Nr 2/06. Kemiska ämnen i båtbottenfärger. en undersökning av koppar, zink och Irgarol 1051 runt Bullandö marina 2004 Rapport Nr 2/06 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Kemiska ämnen i båtbottenfärger en undersökning av koppar, zink och Irgarol 1051 runt Bullandö marina 2004

Läs mer

Tillståndet i svensk åkermark och gröda. Data från 2001-2007

Tillståndet i svensk åkermark och gröda. Data från 2001-2007 Tillståndet i svensk åkermark och gröda Data från 2001-2007 rapport 6349 april 2010 Tillståndet i svensk åkermark och gröda, data från 2001-2007 Current status of Swedish arable soils and cereal crops.

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall; Utkom från

Läs mer

Beskrivning av geologiska och hydrologiska förhållanden samt föroreningsförhållanden

Beskrivning av geologiska och hydrologiska förhållanden samt föroreningsförhållanden Svalövs kommun BT KEMI EFTERBEHANDLING UPPDRAGSNUMMER 1270092700 Beskrivning av geologiska och hydrologiska förhållanden samt föroreningsförhållanden MALMÖ Sweco Environment AB Förorenade områden och avfall

Läs mer

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Rapport Nr 2010 06 Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Henrik Alm Agata Banach Thomas Larm Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Svenskt

Läs mer

Slutrapport efterbehandling av Kristianstad Gasverk Dnr. 2007/1081

Slutrapport efterbehandling av Kristianstad Gasverk Dnr. 2007/1081 Slutrapport efterbehandling av Kristianstad Gasverk Dnr. 2007/1081 Slutrapport efterbehandling av Kristianstad Gasverk Dnr. 2007/1081 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 7 1 INLEDNING... 8 1.1 BAKGRUND...

Läs mer

Hygieniska gränsvärden. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden

Hygieniska gränsvärden. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden Hygieniska gränsvärden Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden ISBN 978-91-7930-559-8 ISSN 1650-3163 ARBETSMILJÖVERKET 11 79 Stockholm, Telefon: 010-730 90 00 E-post:

Läs mer

Luftkvalitetsmätningar i ett antal tätorter i sydöstra Sverige tre vintersäsonger - 98/99, 99/00 & 00/01

Luftkvalitetsmätningar i ett antal tätorter i sydöstra Sverige tre vintersäsonger - 98/99, 99/00 & 00/01 Luftkvalitetsmätningar i ett antal tätorter i sydöstra Sverige tre vintersäsonger - 98/99, 99/00 & 00/01 Curt-Åke Boström Karin Sjöberg Gunilla Pihl Karlsson, IVL Krister Wall, Vägverket B 1518 Mars 2003

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till utsläpp av renat hushållsspillvatten från Skaulo avloppsreningsverk, Gällivare kommun

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till utsläpp av renat hushållsspillvatten från Skaulo avloppsreningsverk, Gällivare kommun Underlag för samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken (1998:808) 2013-02-22 Upprättad av: Annika Lindgren Granskad av: Lars Dyrlind och Gun-Marie Hannu Godkänd av: Michael Martinsson Underlag för samråd enligt

Läs mer

Övervakning av luftföroreningar i Västra Götalands län

Övervakning av luftföroreningar i Västra Götalands län RAPPORT För Länsstyrelsen i Västra Götalands län samt Tranemo kommun Övervakning av luftföroreningar i Västra Götalands län mätningar och modellering Resultat till och med september 7 Gunilla Pihl Karlsson,

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten;

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten; SLVFS 2001:30 (H 90) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller

Läs mer

Institutionen för tematisk utbildning och forskning - ITUF Campus Norrköping. Förorenad mark. Helga Ahl och Leif Nilsson

Institutionen för tematisk utbildning och forskning - ITUF Campus Norrköping. Förorenad mark. Helga Ahl och Leif Nilsson C-uppsats 1 Institutionen för tematisk utbildning och forskning - ITUF Campus Norrköping. Förorenad mark Förekomst och spridning av koppar och zink i Gräsdalenanläggningens närområde, Gusum, Östergötland

Läs mer

DOM 2014-06-27 Stockholm

DOM 2014-06-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060106 DOM 2014-06-27 Stockholm Mål nr M 7429-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, mark- och miljödomstolen, deldom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 Dnr: SBK 2011/341 Planbeskrivning Detaljplan för del av Centrum Kajan 18 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 1 Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och huvuddrag 3 Behovsbedömning 3

Läs mer