Projektrapportsmall. 4. Samverkan. Huvudinformant inom polisen. Övriga offentliga aktörer. och högre utbildning. Peter Kimber

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektrapportsmall. 4. Samverkan. Huvudinformant inom polisen. Övriga offentliga aktörer. och högre utbildning. Peter Kimber"

Transkript

1 Projektrapportsmall 1. Projektidé Projektet syftade till att utveckla ett samspel mellan en konstnärlig och en kriminalteknisk praktik. Det avsåg även bidra till ett samarbete mellan Linda Shamma, konstnär, och Anders S. Christensson, ingenjör på Försvarshögskolan i Stockholm i arbetet med att undersöka möjligheterna att utveckla en mjukvara som kunde stå till tjänst för kriminaltekniker inom polisens verksamhet. Det huvudsakliga målet med projektet var att undersöka om denna samverkan kunde bidra till en möjlig utvidgning och förändring av konstnärens roll som helhet och i förhållande till det aktuella samhällsområdet. 2. Bakgrund, Drivkrafter och motiv En central fråga jag ville adressera med arbetet är föreställningen om att konsten förlorar sin autonomitet när den samverkar med andra discipliner, en uppfattning som jag anser är vanligt förekommande både inom och utanför konstvärlden. För att undersöka det ville jag samarbeta med Polisen, en yrkesgrupp som till synes ligger långt ifrån konstområdet. Under projektperioden har jag undersökt denna fråga utifrån ett samarbete med en kriminaltekniker inom polisen. Projektet har gett ett mycket tillfredställande resultat eftersom det bidragit till att utveckla den diskurs som utvecklas inom konstnärlig forskning genom att det diskuterats på seminarier, föreläsningar konferenser på olika universitet runt om i landet. Det har även väckt många tankar i samhället i övrigt efter exponering i media. 3. Förnyelse Projektet har i hög grad bidragit till nya synsätt och perspektiv, inom konstområdet såväl som inom näringsliv och forskning. Det faktum att det bidragit till en samverkan mellan konstnär och kriminaltekniker har väckt många nya tankar och frågor som diskuterats vid föreläsningar, workshops och på konferenser likväl som i andra (mer offentliga) sammanhang. 4. Samverkan Akademi, forskning Näringsliv och högre utbildning Övriga offentliga aktörer Vem/vilka: 1. Anders S. Christensson Försvarshögskolan 2. Diverse Universitet i landet, se punkt 6. Peter Kimber Visual Strategy AB Sven Olof Sandqvist, Polisens tekniska rotel, Gävle I vilken form: Regelbundna möten, daglig kontakt Regelbundna möten Huvudinformant inom polisen

2 I vilket syfte: 1. Förstudie till utveckling av mjukvara 2. Bidra till diskurs inom området konst och forskning Förstudie till utveckling av mjukvara, kvalitetssäkring av produkt Undersöka om samarbete kan bidra till nya perspektiv och metoder. 5. Genomförande Som projektägare har jag inventerat bewintliga arbetsmetoder och redskap som används av kriminaltekniker och utredare vid brottsutredningsprocesser. Det har inneburit att jag undersökt hur polisens processarbete ser ut och på så sätt utvecklat en större förståelse för de metoder och perspektiv som tillämpas. Jag har genomfört konstnärlig gestaltning på ett galleri och arbetat med en essä som konstnärligt och kreativt laborerar med de aktuella begrepp som används inom forensiskt respektive konstnärligt verksamhetsfält. Arbetet är omfattande och består av olika delar, nedan redogör jag för ett omfattande förarbete kring utveckling av en programvara, publikation och dokumantation av projektet. Programvara Ett nära samarbete har pågått mellan konstnär (Linda Shamma, nedan LS) och ingenjör (Anders S. Christensson, nedan AC) på Försvarshögskolan i Stockholm. Under 2012 har ett omfattande projektunderlag avseende mjukvara som skall underlätta svenskt brottsutredningsarbete tagits fram. Arbetet har även omfattat en regelbunden kontakt med Polisen (främst Sven Olof Sandqvist ) och ett produktutvecklande bolag (Visual Strategy AB). Projektet har bidragit till många nya kontakter inom polisen vilka är avgörande för utveckling av programmet och implementering av det inom Polisens verksamhet. Myndigheten VINNOVA har under våren 2012 visat intresse av att gå in med ytterligare medel för att möjliggöra utveckling av mjukvaran och distribution av denna på internationell nivå. En projektbeskrivning av det aktuella programmet bifogas i denna redovisning. Se bilaga 1. Möten mellan konstnär och ingenjör har skett en gång per vecka under perioden dec 2011 tom jan Där emellan har kontakt mellan dessa parter skett via telefon och mail. Se bilaga 3 Redovisning över aktiviteter månadsvis för närmare beskrivning. Regelbundna möten har skett mellan konstnär och kriminaltekniker på tekniska roteln i Gävle under perioden jan dec Besök och samarbete har ägt rum på polisens kontor i Söderhamn, Gävle och Stockholm. Ett antal möten har även skett mellan LS, AC och polisen inom olika avdelningar. Se bilaga 5 Kontakter inom Polisens organisation som visar karta över våra kontakter inom polisen. Samarbete har inletts med Visual Strategy, ett bolag som arbetar med produktutveckling och kvalitetssäkting av material, syftar till att utveckla en mjukvara som kan bli en kommersiell produkt på internationell nivå. Huvudkontakt på bolaget är Peter Kimber, VD. Dokumentation av projektet har gjorts av Linda Shamma Östrand vilken kommer utgöra en del av publikationen, se nedan.

3 Publikation En publikation kommer publiceras i tryckt format kommer publiceras under året (2013). Den är skriven av projektägare, Linda Shamma Östrand, och omfattar en beskrivning av projektet som i sin helhet utgör en etnografisk studie som lyfter fram reflektioner som uppstått under arbetet. Dessa belyser det konstnärliga fältet i relation till det kriminaltekniska området. Texten omfattar även en essä där jag analyserar och bearbetar de begrepp och metoder som används inom forensiken. Här utevcklas även några nya termer, placerade i gränslandet mellan det forensiska och det konstnärliga området. Se bilaga 1 Modus Operandi: studier av forensiska narrativ, en studie av den kriminaltekniska diskursen utifrån ett bildvetenskapligt perspektiv som kommer ligga till underlag för publikationen. Fyra exemplar (eller fler om så önskas) av boken sändes till Innovativ kultur innan distribution. Boken distribueras och säljs i bokhandel, nätbokhandel och delas ut på universitet i samband med föreläsningar och kursverksamhet. Övergripande information om projektet Winns idag på under kategorin Modus operandi. I samband med att den tryckta publikationen ges ut kommer vi även utveckla den information som idag Winns på webbportalen med information som mer speciwikt beskriver de olika delarna i projektet Modus operandi. Där kommer utförlig projektbeskrivning, essä och produktbeskrivning (avseende programvara) Winnas tillgängligt. Förändringar som gjorts under projektets gång. Kontakten med polisen har inneburit längre handläggningstider än väntat. En prototyp av den aktuella mjukvaran har ej kunnat implementeras i polisens verksamhet inom projektets tidsram. Dock har vi hittils utvecklat många kontakter inom polisen som vi hoppas kunna använda oss av för att göra det möjligt framöver. 6. Resultat & effekter Syftet med projektet och önskade effekter har i hög grad uppnåtts. Projektet har bidragit till nya synsätt inom både polisens verksamhet och inom det konstnärliga området. Det har även uppmärksammats i media och andra offentliga sammanhang i högre grad än väntat. Utöver det har arbetet även bidragit till en fortsatt samverkan mellan konstnär, näringsliv (Visual Strategy) och forskning (konstnärliga högskolor). Nedan beskriver jag hur projektet haft påverkan inom konstnärligt verksamhetsfält, näringsliv och forskning. Konstnärligt verksamhetsområde Projektet har bidragit till att många inom och utanför konstområdet börjat reflektera över vad en konstnärlig praktik idag kan innebära. Det har väckt tankar och funderingar som jag anser haft betydelse för konstområdet i stort. De reflektioner jag kunnat fånga i samband med arbetet har visat att vissa konstutövare emellertid upplever ett motstånd, eller kanske till och med en rädsla, för samarbeten inom den egna konstnärliga praktiken. En återkommande kommentar jag observerat är att en konstnär förväntas producera alla delar i ett aktuellt verk helt och hållet på egen hand vilket utesluter all form av samarbete. Det är som jag ser det en gammal men fortfarande väldigt aktuell bild som konstnärer i fösta hand kommer i kontakt med sitt arbete. Projektet har bidragit till att jag kunnat reflektera över dessa föreställningar på ett mer mångsidigt sätt vilket skett med utgångspunkt ur min egen konstnärliga praktik.

4 Näringsliv Det långsiktiga arbetet har i förlängningen bidragit till att jag som konstnär knutit kontakter inom närlingslivet (företaget Visual Strategy) och försvarshögskolan i Stockholm som kommer att vidareutvecklas. Dessa aktörer arbetar idag inte med konstnärer men har, i samband med detta projekt, fått tankar om att anlita en sådan för projekt som bedrivs inom deras verksamhet. Forskning Projektet har även bidragit till nya synsätt inom Universitet i olika delar av landet. Arbetet har under perioden presenterats inom akademin i följande sammanhang; Konstfack, Stockholm. Föreläsning och kursverksamhet på master nivå. Kungliga konsthögskolan, Stockholm. Föreläsning, kurs på avancerad nivå. KTH/CSC, Stockholm. Föreläsning på master kursen Intercultural communication. Lunds Universitet, centrum för kulturstudier, föreläsning på internationell konferens. KUVA, Finnish Acedemy of Fine Arts, Helsingfors, Finland. Intervju. Linköpings Universitet i Norrköping (på uppdrag av Göteborgs Universitet/Institutionen för kritiska kulturstudier). Föreläsning på internationell konferens. Forskarfredag, forsknings symposium. Föreläsning och presentation inom ramen för konstnärlig forskning. Arbetet kommer eventuellt även utgöra en del av en kurs som anordnas av Kungliga konsthögskolan i Stockholm och Stockholms Universitet under hösten Kursen rymmer 500 deltagare med olika bakgrund. Media Projektet har fått stor medial uppmärksamhet och mer väntas komma. Det har hittills exponerats i följande medier; Blomkvist, Olle, Konstverk hjälper polisen att lösa brott, intervju i Ny teknik, 2011 nr. 43. Ihmels, Yvonne, Mixed Art Mixed Races, intervju i tidskriften Cora, 2011 nr. 25. Wikström, Sanna & Ronge, Johan, "I skottlinjen i Söderhamn", artikel i Gefle Dagblad, Hedqvist, Christina, Konst som förenar, intervju i Hälsinge Kuriren, Hedquist, Christina, Samarbete konstnär och polis,intervju i Hela hälsingland, Brunzell, Agneta, Blandade teman på galleri Kvarnen, intervju i Hälsinge Kuriren, Polisens intranät, Intrapolis, mars Information om projektet kommer publiceras i Detector, en internationell facktidning för hela världens säkerhetsmarknad som ges ut av säkerhetsföretaget AR Media, Lennart Alexandrie (VD). Se

5 Konstfack har sedan länge tillbaka planerat att ge ut en samlingspublikation där detta arbete finns med. När det kommer ske är ännu oklart men förhoppningen är att texten ska tryckas och ges ut under hösten 2013 eller våren Fortsättning Projektet kommer att fortleva inom området konstnärlig forskning genom fortsatta föreläsningar och inom kursverksamhet på högskolor. Det kommer spridas i kommande media som ges ut av projektägare, säkerhetstidskriften Ar Media, Konstfack och förhoppningsvis även av polisen själva. Projektet Modus operandi har varit en dörröpnare som bedöms ge många ytterligare ringar på vattnet, nationellt och internationellt. 8. Övrigt

Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2

Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2 GFC STOCKHOLM BY NIGHT 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2 2. Teknik!!!!!!!!!!! 3 3. Plats!!!!!!!!!!! 3!

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av fri konst och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av fri konst och närliggande huvudområden BESLUT 1(8) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Jana Hejzlar 08-563 088 19 Jana.Hejzlar@uk-ambetet.se 2014-05-27 411-00549-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av fri konst

Läs mer

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg TEXTILT GALLERI En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm Sanna Gustavsson och Ellen Landberg 1 Innehållsförteckning: Inledning 3 Arbetstid och arvodering 3 Resultat 3 Nätverkande

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

Prototyp. Rapport till Fonden Innovativ Kultur

Prototyp. Rapport till Fonden Innovativ Kultur Prototyp Rapport till Fonden Innovativ Kultur Prototyp är ett projekt inom Hybris Konstproduktion som arbetar med hur konstnärlig och organisatorisk praktik relaterar till varandra. Med utgångspunkt i

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (16) Projektnamn Projekt arbetsliv Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projekt Arbetsliv var från början ett treårigt ESF

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! Slutrapport om sexuell exploatering av unga på internet Förord Internet

Läs mer

Projektredovisningsmall Innovativ Kultur

Projektredovisningsmall Innovativ Kultur Projektredovisningsmall Innovativ Kultur Projekt Dans i Lägenhet 1. Projektidé Samma som i projektansökan med ev. behov av korrigeringar som gjorts under projektets gång. Dans i lägenhet vill etablera

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Avsedd för Origo. Dokumenttyp Utvärdering. Datum Oktober 2014 UTVÄRDERING AV ORIGO

Avsedd för Origo. Dokumenttyp Utvärdering. Datum Oktober 2014 UTVÄRDERING AV ORIGO Avsedd för Origo Dokumenttyp Utvärdering Datum Oktober 2014 UTVÄRDERING AV ORIGO Ramböll Krukmakargatan 21 Box 17009 SE-104 62 Stockholm T +46 (0) 8 568 494 40 F +46 (0) 10 615 20 00 www.ramboll-management.se

Läs mer

Klusterdynamik och design

Klusterdynamik och design School of Business STOCKHOLMS UNIVERSITET Magisteruppsats 10 p Hösten 2003 Handledare: Lisbeth Svengren Holm Klusterdynamik och design Etablering av industridesign i life science klustret i Stockholm/Uppsala

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (9) Projektnamn Att Ta Vid- Ungas väg till arbete och utbildning efter institutionsplacering Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat.

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

Nordisk forskning och exempel på validering

Nordisk forskning och exempel på validering Nordisk forskning och exempel på validering Per Andersson, Linköpings universitet Tova Stenlund, Umeå universitet NVL Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, 2012 Sammanfattning Syftet med denna rapport är

Läs mer

Förskola, före skola - lärande och bärande

Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7 Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskningsrapport om förskolans arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget Skolinspektionens rapport 2012:7

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Förslag till utvärdering av kulturverksamheten

Förslag till utvärdering av kulturverksamheten MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Förslag till utvärdering av kulturverksamheten inom folkbildningen Redovisning av ett regeringsuppdrag 2014-11-28 Innehåll Sammanfattning...3 Inledning...5 Bakgrund...5 Uppdraget...5

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn KNUT3 Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1369300094861] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. KNUT3 är det tredje steget

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV Samverkan för ökad rörlighet inom Kalmarsundsregionens Arbetsgivarring SLUTRAPPORT December 2006 Bosse Angelöw Innehåll 1 Förord... 3 1. Inledning...

Läs mer

Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik

Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-01-26 1 (3) Identitet TN 1109-190 Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Bakgrund Trafikverket,

Läs mer