Samordnat recipientkontrollprogram för Dalälvens Vattenvårdsförening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samordnat recipientkontrollprogram för Dalälvens Vattenvårdsförening"

Transkript

1 1 Samordnat recipientkontrollprogram för Dalälvens Vattenvårdsförening 1 Inledning 1.1 Recipientkontroll Inom Dalälvens Vattenvårdsförening drivs ett samordnat recipientkontrollprogram vars syften är att: belysa miljöeffekterna av utsläpp och föroreningar undersöka samband mellan miljöns tillstånd och eventuella förändringar som uppstått till följd av utsläpp och föroreningar ge underlag för att planera och utföra miljöskyddande åtgärder ge möjlighet att utvärdera miljöskyddande åtgärder Genom samordning av recipientkontrollen kan flera verksamhetsutövare på ett kostnadseffektivt sätt undersöka en eller flera recipienters miljötillstånd. Samordnad recipientkontroll beskriver inte i första hand vilken påverkan enskilda anläggningar har, utan hur den samlade påverkan ser ut. Målsättningen till programmet är att Dalälvens Vattenvårdsförenings samordande recipientkontrollprogram ska följa långsiktiga förändringar och trender av miljöpåverkan för Dalälvens avrinningsområde. Åskådliggöra större transporter av näringsämnen och miljögifter samt belastningar från enstaka större föroreningskällor. Ska ge underlag för utvärdering, planering och utförande av miljöskyddande åtgärder. Följande program ska ersätta tidigare program och starta från och med första januari 2016 och gälla i sex år med möjlighet till revidering efter tre år. Programmet har tagits fram i samråd med Länsstyrelsen Dalarnas län och baseras på länsstyrelsens rapport med Dnr: Kvalitetskrav Provtagningar, analyser och utvärderingar ska i huvudsak utföras enligt Havs och Vattenmyndighetens Handbok för Miljöövervakning. Provtagningspersonal ska vara utbildade och godkända enligt Naturvårdsverkets föreskrift SNFS 1990:11, MS:29. Det anlitade laboratorierna ska vara ackrediterade av Swedac enligt SS-EN ISO/IEC samt certifierade enligt SS-EN ISO 9001 med avseende på kvalitet. Samtliga analyser ska ingå i ackrediteringen. Vid anlitat laboratorium ska det finnas en utsedd kontaktperson som ansvarar för kvalitetskontrollen och kontakterna med Dalälvens Vattenvårdsförening. 2 Provtagningsprogram Programmet omfattar 28 stationer i sjöar och 36 stationer i vattendrag (Figur 1, Bilaga 1-5). Programmet ska om annat inte anges genomföras enligt Havs- och vattenmyndigheten handledning för miljöövervakning. I möjligaste mån ska programmet om annat inte anges genomföras på sådant sätt att resultaten kan jämföras med tidigare erhållna resultat.

2 2 Figur 1. Provtagningsstationer inom SRK-programmet 2.1 Vattenkemisk provtagning Vattenkemisk provtagning ska genomföras vid 28 stationer i sjöar och 36 stationer i vattendrag (se Bilaga 6). Vattenproven analyseras med avseende på parameterar enligt Bilaga 10. Vid stationen S23 (Gruvsjön) analyseras även fluorid. I vattendrag tas prov 0,5 m under vattenytan. Vid stationer med provtagning sex gånger per år genomförs provtagningar udda kalendermånader. Vid övriga stationer genomförs provtagningar varje kalendermånad. Temperatur och konduktivitet mäts i fält. I sjöar analyseras vattenprov från två djup. Vattenprov tas 0,5 m under vattenytan samt 1 m ovan botten vid sjöns djupaste plats. Vid stationer med provtagning två gånger per år genomförs provtagningar mars och augusti. Vid stationer med provtagning fyra gånger per år genomförs provtagningar dessutom maj och oktober. Temperatur, konduktivitet och syrgas mäts i fält varje meter från vattenytan till 20 meters djup. I sjöar djupare än 20 meter genomförs mätningar även var 20:e meter samt en meter ovan botten. Siktdjupet mäts i fält. I samband med den vattenkemiska provtagningen tas prov för analys av organiska miljögifter vid fem stationer (se Bilaga 6). Proven analyseras med avseende på organiska miljögifter enligt Bilaga Sedimentprovtagning Sedimentprovtagning genomföras vart sjätte år i 25 sjöstationer (se Bilaga 7). Fem ytsedimentprov (0-1 cm) från ackumulationsbotten vid respektive station blandas samman till ett samlingsprov. Samlingsprovet analyseras med avseende på parameterar enligt Bilaga 11 (metaller).

3 3 Nästa provtagning genomförs år Vid S27 (Bäsingen) genomförs sedimentprovtagning vart tredje år. Fem ytsedimentprov (0-1 cm) från ackumulationsbotten blandas samman till ett samlingsprov. Samlingsprovet analyseras med avseende på parameterar enligt Bilaga 11 (metaller och miljögifter). Provtagningen i Bäsingen genomförs första gången år Växtplanktonprovtagning Prov för analys av växtplankton i form av blandprov från epilimnion tas årligen under augusti vid 22 sjöstationer (se Bilaga 8). Proven anlyseras kvantitativt med avseende på artsammansättning, biomassa och klorofyllmängd. 2.4 Kiselalgsprovtagning Påväxtalger analyseras vart sjätte år under augusti vid 15 vattendragsstationer (se Bilaga 8). Nästa provtagning genomförs år Bottenfaunaprovtagning Prov för bottenfaunaanalys tas på vårvintern vart sjätte år i elva sjöar (se Bilaga 8). Vid varje sjö tas kvantitativa prov (Ekman-hugg) längs tre djupgradienter från stranden till en och samma djuphåla (ett hugg på djupen 1, 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 40, 60, 80 m i respektive gradient). Proverna analyseras kvantitativt med avseende på artsammansättning och biomassa för varje hugg. Sållresterna karaktäriseras och volymbestäms. Nästa provtagning genomförs år Fiskprovtagning Standardiserade provfisken genomförs vart sjätte år med start 2018 i sju sjöar enligt Bilaga 8. Resultaten dokumenteras med avseende på individers art, vikt, längd och nättillhörighet. Vid S19 (Amungen) sker även riktade provfisken vart sjätte år med start 2018 och vid ytterligare fem stationer sker riktade provfisken vart tredje år med start 2018 (se Bilaga 8). Riktade provfisken ska även komplettera de standardiserade provfiskena om detta krävs för att erhålla ett tillräckligt individantal för metallanalyser. Från varje station tas samlingsprov på lever från tio abborrarhonor inom storleksintervallet cm. Från fem av stationerna tas även samlingsprov på muskel (se Bilaga 9). Fiskens längd, vikt, kön och ålder bestäms. Samlingsproven analyseras enligt Bilaga 9 och 12. I S16B (Runn) och S12 (Grycken) genomförs årligen riktat provfiske efter liten abborre. Från Runn analyseras individuella muskel- och leverprov från tio abborrhonor inom storleksintervallet cm. Muskelproven analyseras med avseende på kvicksilver medan leverproven analyseras med avseende på metaller enligt Bilaga 9 och 12. Från Grycken analyseras kvicksilver i samlingsprov av muskel från tio abborrhonor inom storleksintervallet cm.

4 3 Rapportering Resultaten från mätningarna redovisas, sammanställs och utvärderas i en årsrapport senast sex månader efter avslutat mätår. Årsrapporten ska beskriva aktuellt miljötillstånd och miljötillståndets utveckling i förhållande till naturlig och antropogen påverkan. Mätresultaten kvalitetssäkras och levereras till DVVF och Länsstyrelsen samt berörda datavärdar senast tre månader efter avslutat mätår. 4

5 Bilaga 1. Provtagningsstationer StnID Objektnamn Typ X_koord (RT90) Y_koord (RT90) Extern finansiering 1B Görälven Vattendrag Fulan Vattendrag A Sälen Vattendrag Yttermalung Vattendrag Vanån Vattendrag Dala Järna Vattendrag Mockfjärd Vattendrag NMÖ 9 Idre Vattendrag Grövlan Vattendrag Rot Vattendrag Rotälven Vattendrag RMÖ 13A Blålägan Vattendrag Evertsberg Vattendrag B Mora/Spjutmo Vattendrag Oreälven Vattendrag Gråda Vattendrag Forshuvud Vattendrag Tunaån Vattendrag A Hyttingsån Vattendrag RMÖ 22D Gruvbäcken Vattendrag Torsång Vattendrag Grycken, inlopp Vattendrag Varpan, utlopp Vattendrag Slussen Vattendrag Sundbornsån Vattendrag Ljusterån Vattendrag Långhag Vattendrag Långshytteån Vattendrag Broån Vattendrag Forsån Vattendrag A Herrgårdsdammen Vattendrag Näs bruk Vattendrag Årängsån Vattendrag Gysinge Vattendrag Älvkarleby Vattendrag NMÖ K1 Tandån Vattendrag S1 Venjansjön Sjö S2 Idresjön Sjö S3 Särnasjön Sjö S4A Siljan, Solviken Sjö S4B Siljan, Storsiljan Sjö S4C Siljan, Rättviken Sjö S4D Siljan, Österviken Sjö S6 Orsasjön Sjö S8 Stora Ulvsjön Sjö S9 Långsjön, Romme Sjö S11 Gopen Sjö S12 Grycken Sjö S14 Svärdsjön Sjö S15 Vikasjön Sjö S16A Runn Sjö S16B Runn Sjö S16C Runn Sjö S17 Ljustern Sjö S19 Amungen, Hedemora Sjö S20 Brunnsjön Sjö S22 Finnhyttedammsjön Sjö S23 Gruvsjön Sjö S24 Åsgarn Sjö S25 Forssjön Sjö S26 Bollsjön Sjö S27 Bäsingen Sjö

6 Bilaga 2. Provtagningsstationer kring Avesta och Hedemora 30 Provtagningsstationer Sjö Vattendrag S20 31 S23 S22 34A S24 34 S25 S26 S

7 Bilaga 3. Provtagningsstationer kring Falun och Borlänge Provtagningsstationer Sjö Vattendrag S14 S S A 26 S16A 27 S16B S16C S15 22A S D S8 S17 S20 31

8 Bilaga 4. Provtagningsstationer kring Siljan och södra Västerdalälven Provtagningsstationer Sjö Vattendrag B S6 17 S1 S4A S4B S4D S4C

9 Bilaga 5. Provtagningsstationer i norra Dalarna 10 Provtagningsstationer Sjö Vattendrag S2 9 S3 13A 1B 2 K1 2A

10 Bilaga 6. Vattenkemisk provtagning. Antal prov per station och år Metaller ofiltrerade prov Metaller filtrerade prov Organiska miljögifter StnID Objektnamn Bas Jonbalans 1B Görälven 6 2 Fulan 6 2A Sälen 12 5 Yttermalung Vanån 6 7 Dala Järna Mockfjärd Idre 6 10 Grövlan 6 12 Rot 6 13 Rotälven A Blålägan Evertsberg 6 16B Mora/Spjutmo 6 17 Oreälven 6 18 Gråda Forshuvud Tunaån A Hyttingsån D Gruvbäcken Torsång Grycken, inlopp 6 25 Varpan, utlopp Slussen Sundbornsån Ljusterån 6 29 Långhag Långshytteån Broån 6 34 Forsån A Herrgårdsdammen Näs bruk Årängsån 6 37 Gysinge Älvkarleby K1 Tandån 12 S1 Venjansjön 4 S2 Idresjön 4 S3 Särnasjön 2 S4A Siljan, Solviken 2 S4B Siljan, Storsiljan 2 S4C Siljan, Rättviken 2 S4D Siljan, Österviken 2 S6 Orsasjön 2 S8 Stora Ulvsjön 2 S9 Långsjön, Romme 2 S11 Gopen 2 S12 Grycken 4 S14 Svärdsjön 2 S15 Vikasjön 4 S16A Runn S16B Runn S16C Runn S17 Ljustern 2 S19 Amungen, Hedemora S20 Brunnsjön 2 S22 Finnhyttedammsjön S23 Gruvsjön S24 Åsgarn S25 Forssjön S26 Bollsjön 4 S27 Bäsingen 4 4

11 Bilaga 7. Sedimentprovtagning StnID Objektnamn Metaller (vart 6:e år) Metaller (vart 3:e år) Organiska miljögifter (vart 3:e år) S1 Venjansjön X S2 Idresjön X S3 Särnasjön X S4A Siljan, Solviken X S4B Siljan, Storsiljan X S4C Siljan, Rättviken X S4D Siljan, Österviken X S6 Orsasjön X S8 Stora Ulvsjön X S9 Långsjön, Romme X S11 Gopen X S12 Grycken X S14 Svärdsjön X S15 Vikasjön X S16A Runn X S16B Runn X S16C Runn X S17 Ljustern X S19 Amungen, Hedemora X S20 Brunnsjön X S22 Finnhyttedammsjön X S23 Gruvsjön X S24 Åsgarn X S25 Forssjön X S26 Bollsjön X S27 Bäsingen X X

12 Bilaga 8. Biologisk provtagning StnID Bottenfauna, antal prov (vart 6:e år) Std provfiske, antal nätansträngningar (vart 6:e år) Riktat provfiske (årligen) Riktat provfiske (vart 3:e år) Riktat provfiske (vart 6:e år) Objektnamn Kiselalger (vart 6:e år) Växtplankton (årligen) 1B Görälven X 2 Fulan X 8 Mockfjärd X 10 Grövlan X 13 Rotälven X 13A Blålägan X 15 Evertsberg X 18 Gråda X 19 Forshuvud X 22A Hyttingsån X 23 Torsång X 24 Grycken, inlopp X 25 Varpan, utlopp X 28 Ljusterån X 30 Långshytteån X 31 Broån X 34A Herrgårdsdammen X 36 Årängsån X K1 Tandån X S1 Venjansjön X S2 Idresjön X S3 Särnasjön X 24 S4B Siljan, Storsiljan X 33 S6 Orsasjön X S8 Stora Ulvsjön X S9 Långsjön, Romme X S11 Gopen X 24 S12 Grycken X X S14 Svärdsjön X S15 Vikasjön X S16B Runn X 24 X S17 Ljustern X S19 Amungen, Hedemora X X S20 Brunnsjön X S22 Finnhyttedammsjön X S23 Gruvsjön X S24 Åsgarn X S25 Forssjön X S26 Bollsjön X S27 Bäsingen X 24 X

13 Bilaga 9. Kemisk analys av fiskvävnad StnID Kvicksilver fiskmuskel (årligen) Kvicksilver fiskmuskel (vart 3:e år) Kvicksilver fiskmuskel (vart 6:e år) Metaller fisklever (årligen) Metaller fisklever (vart 3:e år) Metaller fisklever (vart 6:e år) Organiska miljögifter fisklever (vart 3:e år) Organiska miljögifter fiskmuskel (vart 3:e år) Objektnamn 8 Mockfjärd X X X X 18 Gråda X X X X 23 Torsång X X X X 29 Långhag X X X X S12 Grycken X X S16B Runn X* X* S19 Amungen, Hedemora X X S22 Finnhyttedammsjön X X S23 Gruvsjön X X S24 Åsgarn X X S25 Forssjön X X S27 Bäsingen X X X X *10 individuella analyser

14 Bilaga 10. Parametrar och detektionsgränser för kemisk analys av vattenprov Parameter Bas Jonbalans Metaller Organiska miljögifter ph X Alkalinitet 0,01 mekv/l Abs filt 420 nm/5 cm X TOC 1 mg/l DOC 1 mg/l Tot-P 5 µg/l PO 4 -P 5 µg/l Tot-N NO 3 -N + NO 2 -N NH 4 -N Ca Mg Na K Cl SO 4 -S 50 µg/l 10 µg/l 10 µg/l 0,005 mekv/l 0,005 mekv/l 0,005 mekv/l 0,005 mekv/l 0,005 mekv/l 0,005 mekv/l Järn 1 µg/l Mangan 0,1 µg/l Arsenik 0,1 µg/l Zink 0,5 µg/l Bly 0,1 µg/l Koppar 0,2 µg/l Kadmium 0,01 µg/l Krom 0,1 µg/l Krom, sexvärt 0,1 µg/l Nickel 0,5 µg/l Molybden 0,5 µg/l Kvicksilver 0,01 µg/l Fenoler: 4-Nonylfenolmonoetoxilat, 4-Nonylfenoldietoxilat, 4-Nonylfenoltrietoxilat, 4-Nonylfenol, 4-n-nonylfenol, 4-tert-oktylfenolmonoetoxilat, 4-tert-oktylfenoldietoxilat, 4-tert-oktylfenoltrietoxilat, 4-tert-oktylfenol, Triklosan, Bisfenol A Ftalater: dimetylftalat, dietylftalat, di-n-propylftalat, di-n-butylftalat, di-iso-butylftalat, di-pentylftalat, di-(2-etylhexyl)ftalat (DEHP), butylbensylftalat (BBP), di-cyklohexylftalat Ftalater: di-n-oktylftalat (DNOP) Organofosfater: Tris(1-metyl-2-kloretyl)fosfat (TCPP), Tris(2-kloretyl)fosfat (TCEP), Tris(1,3-diklor-2-propyl)fosfat (TDCP), Tri-n-butylfosfat (TBP), Tri(2-butoxyetyl)fosfat (TBEP), Tri(2-etylhexyl)fosfat (TEHP), Tri-iso-butylfosfat (TIBP), Trikresylfosfat (TCP), Tris-o-kresylfosfat (ToCP), Trifenylfosfat (TPP), Dibutylfenylfosfat (DBPhP), Difenylbutylfosfat (DPhBP), 2-etylhexyl-difenylfosfat (EHDPhP) Perfluorerade ämnen: Perfluorbutansyra (PFBA), Perfluorpentansyra (PFPeA), Perfluorhexansyra (PFHxA), Perfluorheptansyra (PFHpA), Perfluoroktansyra (PFOA), Perfluornonansyra (PFNA), Perfluordekansyra (PFDA), Perfluorundekansyra (PFUnDA), Perfluordodekansyra (PFDoDA), Perfluorbutansulfonat (PFBS), Perfluorhexansulfonat (PFHxS), Perfluordekansulfonat (PFDS), Perfluoroktansulfonamid (PFOSA), Fluortelomersulfonat Perfluorerade ämnen: Perfluoroktansulfonat (PFOS) Tennorganiska föreningar: monobutyltenn (MBT), dibutyltenn (DBT), tributyltenn (TBT), tetrabutyltenn, monooktyltenn, dioktyltenn, tricyklohexyltenn, monofenyltenn, difenyltenn, trifenyltenn 0,1 µg/l 1 µg/l 0,5 µg/l 0,01 µg/l 0,01 µg/l 0,001 µg/l 0,002 µg/l

15 Bilaga 11. Parametrar och detektionsgränser för kemisk analys av sedimentprov Metaller Torrsubstans X Glödgningsförlust X Järn 10 mg/kg TS Mangan 1 mg/kg TS Arsenik 0,5 mg/kg TS Zink 1 mg/kg TS Bly 1 mg/kg TS Koppar 1 mg/kg TS Kadmium 0,1 mg/kg TS Krom 1 mg/kg TS Krom, sexvärt 1 mg/kg TS Nickel 0,5 mg/kg TS Molybden 0,5 mg/kg TS Kvicksilver 0,1 mg/kg TS Tot-P 50 mg/kg TS Tot-N 250 mg/kg TS Bromerade flamskyddsmedel: PBDE 28, PBDE 47, PBDE 99, PBDE 100, PBDE 153, PBDE 154 Bromerade flamskyddsmedel: HBCDD Fenoler: 4-tert-oktylfenolmonoetoxilat, 4-tert-oktylfenoldietoxilat, 4-tert-oktylfenoltrietoxilat, 4-tert-oktylfenol, Bisfenol A Fenoler: 4-Nonylfenolmonoetoxilat, 4-Nonylfenoldietoxilat, 4-Nonylfenoltrietoxilat, 4-Nonylfenol, 4-n-nonylfenol, Triklosan Ftalater: dimetylftalat, dietylftalat, di-n-propylftalat, di-n-butylftalat, di-iso-butylftalat, di-pentylftalat, di-n-oktylftalat (DNOP), di-(2-etylhexyl)ftalat (DEHP), butylbensylftalat (BBP) Kloralkaner: SCCP, MCCP Organofosfater: Tris(1-metyl-2-kloretyl)fosfat (TCPP), Tris(2-kloretyl)fosfat (TCEP), Tris(1,3-diklor-2-propyl)fosfat (TDCP), Tri-n-butylfosfat (TBP), Tri(2-etylhexyl)fosfat (TEHP), Tri-iso-butylfosfat (TIBP), Trikresylfosfat (TCP), Tris-o-kresylfosfat (ToCP), Trifenylfosfat (TPP), Difenylbutylfosfat (DPhBP), 2-etylhexyl-difenylfosfat (EHDPhP) Organofosfater: Tri(2-butoxyetyl)fosfat (TBEP), Dibutylfenylfosfat (DBPhP) PAHer: Acenaften, Acenaftylen, Antracen, Benso(a)antracen, Benso(a)pyren, Benso(b)fluoranten, Benso(ghi)perylen, Benso(k)fluoranten, Dibenso(a,h)antracen, Fenantren, Fluoranten, Fluoren, Indeno(1,2,3-cd)pyren, Krysen, Pyren PAHer: Naftalen Tennorgiska föreningar: tributyltenn (TBT) Tennorgiska föreningar: monobutyltenn (MBT), dibutyltenn (DBT), tetrabutyltenn, monooktyltenn, dioktyltenn, tricyklohexyltenn, monofenyltenn, difenyltenn, trifenyltenn Organiska miljögifter 0,05 µg/kg TS 5 µg/kg TS 10 µg/kg TS 100 µg/kg TS 50 µg/kg TS 10 µg/kg TS 50 µg/kg TS 100 µg/kg TS 10 µg/kg TS 100 µg/kg TS 0,2 µg/kg TS 1 µg/kg TS

16 Bilaga 12. Parametrar och detektionsgränser för kemisk analys av fiskvävnadsprov Metaller i lever Metaller i muskel Organiska miljögifter i lever Arsenik 80 µg/kg TS Bly 40 µg/kg TS Kadmium 5 µg/kg TS Koppar 100 µg/kg TS Krom 30 µg/kg TS Mangan 40 µg/kg TS Nickel 40 µg/kg TS Zink 200 µg/kg TS Kvicksilver 10 µg/kg VS Perfluorerade ämnen (PFAS) 0,2-0,5 µg/kg VS Tennorganiska föreningar: TBT Tennorganiska föreningar: övriga Organofosfater Nonylfenol Oktylfenol Dibutylftalat Dietylhexylftalat (DEHP) Diisononylftalat (DINP) Diisodecylftalat (DIDP) Bromerade flamskyddsmedel: PBDE Bromerade flamskyddsmedel: HBCDD Organiska miljögifter i muskel 1 µg/kg VS 1 µg/kg VS 10 µg/kg VS 10 µg/kg VS 1 µg/kg VS 5 µg/kg VS 10 µg/kg VS 50 µg/kg VS 50 µg/kg VS 0,2 µg/kg VS 2 µg/kg VS

Program för SRK i DALÄLVEN fr o m år 2009.

Program för SRK i DALÄLVEN fr o m år 2009. 1(4) 2010-04-22 Miljövårdsenheten Hans Olofsson Direkt nr: 023-812 42 Fa nr: 023-811 18 E-mail: hans.olofsson@w.lst.se Program för SRK i DALÄLVEN fr o m år 2009. DVVF:s arbetsgrupp för revidering av programmet

Läs mer

Miljöövervakning av slam Redovisning av resultat från 2009 års provtagning (inklusive en sammanfattning av åren 2004-2009)

Miljöövervakning av slam Redovisning av resultat från 2009 års provtagning (inklusive en sammanfattning av åren 2004-2009) Miljöövervakning av slam Redovisning av resultat från års provtagning (inklusive en sammanfattning av åren 24-) Beställare: Naturvårdsverket Kontrakt: 219 71 Programområde: Miljögiftssamordning Delprogram:

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Rapport Nr 11141404 Sida 1 (2) Provets märkning : 1-1, 0-0.05 SS-EN 12880 Torrsubstans 23.0 % +/-10% SS-EN ISO 11885-1 Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885-1 Bly, Pb 21 mg/kg TS +/-20-25%

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

- Mölndalsåns stora källsjö

- Mölndalsåns stora källsjö Östra Nedsjön 2015 Mölndalsåns Östra Nedsjön stora källsjö - Mölndalsåns stora källsjö Östra Nedsjön Näringsfattig rödingsjö Fiskejournalen 1976 Vattenkemi Sedimentkemi Kvicksilver i fisk Nätfisken Växtplankton

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

LMNO'$P+<F) O:7EI+-$Q+E<--": ;I8:68E6:,I:$30 2%/$/B$5MLRSHMLT RU:7:UFFIE>$'5&AK343& 1'EFG(#E77$#- O:8"F-JJIF9$XQ HE"VJ+,+EI HE"VJ+,:6:,-7+JUF :,\<

LMNO'$P+<F) O:7EI+-$Q+E<--: ;I8:68E6:,I:$30 2%/$/B$5MLRSHMLT RU:7:UFFIE>$'5&AK343& 1'EFG(#E77$#- O:8F-JJIF9$XQ HEVJ+,+EI HEVJ+,:6:,-7+JUF :,\< !"#$%&'()!'*&#$'+,'-)./,0,')12) 34&0567&'89!"#$%%& '()*+,-,.$/ '012/334$5678)96:, ;$$$$$$$$?@A$3B$@4B$%33B C+#>$$$$$$?@A$3B$@4B$%/4B 1:;

Läs mer

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642)

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) 2013-06-14 BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) Rapport Bergbadet och Barnbadet, Älgö Nacka kommun Miljöteknisk provtagning

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

Kontrollprogram för Eskilstunaåns avrinningsområde 2010-12. Hjälmarens Vattenvårdsförbund

Kontrollprogram för Eskilstunaåns avrinningsområde 2010-12. Hjälmarens Vattenvårdsförbund HJÄLMARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND Kontrollprogram för Eskilstunaåns avrinningsområde 2010-12 Hjälmarens Vattenvårdsförbund LAXÅ ÖREBRO KUMLA HALLSBERG ESKILSTUNA Mälaren Hjälmaren 2010 2020 2220 2058 3018

Läs mer

Analysvariabel Metod (Referens) Mätprincip Provtyp. Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1

Analysvariabel Metod (Referens) Mätprincip Provtyp. Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1 IVL GÖTEBORG Oorganiska analyser av vatten och fasta miljöprover Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1 Ammonium som kväve (NH 4 + -N) SS-EN ISO 1173, mod. FIA 1:1 Fosfat SS-EN ISO

Läs mer

Underlagsdokument till åtgärdsprogrammet

Underlagsdokument till åtgärdsprogrammet Underlagsdokument till åtgärdsprogrammet Kapitel 1. Beskrivning av avrinningsområdet E. befolkning, andel jordbruk, utsläppskällor, värdefulla vatten Varför ser det ut så här? Kap. 2 Miljöproblem i ytvatten

Läs mer

HÖGSKOLAN I KAL MAR. Grundämnen och organiska miljögifter i blåmusslor från odlingar i Kalmarsund. Naturvetenskapliga institutionen.

HÖGSKOLAN I KAL MAR. Grundämnen och organiska miljögifter i blåmusslor från odlingar i Kalmarsund. Naturvetenskapliga institutionen. ISSN: 1402-6198 Rapport 2009:1 HÖGSKOLAN I KAL MAR Grundämnen och organiska miljögifter i blåmusslor från odlingar i Kalmarsund April 2009 Jonas Nilsson Naturvetenskapliga institutionen Inledning På uppdrag

Läs mer

Undersökning av sediment utanför Skåre hamn, Gislöv hamn och Smyge hamn samt tång i Smyges hamnbassänger

Undersökning av sediment utanför Skåre hamn, Gislöv hamn och Smyge hamn samt tång i Smyges hamnbassänger Undersökning av sediment utanför Skåre hamn, Gislöv hamn och Smyge hamn samt tång i Smyges hamnbassänger Underlag för muddringsarbeten i hamnar Toxicon Rapport 020-16 LANDSKRONA APRIL 2016 Sediment- och

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

Hur mår Vänerfisken? - Undersökning av stabila organiska ämnen och metaller i fisk. Anders Sjölin Toxicon AB

Hur mår Vänerfisken? - Undersökning av stabila organiska ämnen och metaller i fisk. Anders Sjölin Toxicon AB Hur mår Vänerfisken? - Undersökning av stabila organiska ämnen och metaller i fisk Anders Sjölin Toxicon AB Definition Miljögift är ett samlingsnamn för sådana gifter som har en negativ inverkan på miljö

Läs mer

Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund

Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund Underlag för tillståndsansökan av underhållsmuddring Toxicon Rapport 001-15 LANDSKRONA JANUARI 2015 Sedimentundersökning i Borstahusens hamn Fredrik

Läs mer

Dalälvens Vattenvårdsförening

Dalälvens Vattenvårdsförening Dalälvens Vattenvårdsförening Samordnad recipientkontroll i Dalälven 24 Vattenkemi, växtplankton, mm Fryksta 25 Rapport 25:16 ISSN 143-3127 Miljövårdsenheten, Länsstyrelsen i Dalarnas Län, 791 84 Falun

Läs mer

Miljöövervakning av slam Redovisning av resultat från 2008 års provtagning (inklusive en sammanfattning av åren )

Miljöövervakning av slam Redovisning av resultat från 2008 års provtagning (inklusive en sammanfattning av åren ) Miljöövervakning av slam Redovisning av resultat från års provtagning (inklusive en sammanfattning av åren -) Beställare: Naturvårdsverket Kontrakt: 219 71 Programområde: Miljögiftssamordning Delprogram:

Läs mer

Vad är perflouradaklylsyror (PFAA) Problem som förknippas med PFAA. Resultat från försök att ta bort PFAA med aktivtkolfiltrering versus jonbyte

Vad är perflouradaklylsyror (PFAA) Problem som förknippas med PFAA. Resultat från försök att ta bort PFAA med aktivtkolfiltrering versus jonbyte Vad är perflouradaklylsyror (PFAA) Problem som förknippas med PFAA Resultat från försök att ta bort PFAA med aktivtkolfiltrering versus jonbyte, Uppsala Vatten Vad är perflouroalkyl syror (PFAA) Stabila,

Läs mer

EKA-projektet. Analysmetoder, mätkrav och provhantering av grundvatten

EKA-projektet. Analysmetoder, mätkrav och provhantering av grundvatten EKA-projektet. er, mätkrav och provhantering av grundvatten Tabell 1. Grundämnen Kvicksilver, Hg 0,1 ng/l +/- 5 % Metod 09 vatten USA EPA-metoden 1631:revision B Metyl-Kvicksilver, Me-Hg 0,06 ng/l +/-

Läs mer

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge.

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. NORRKÖPINGS KOMMUN Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. UPPDRAGSNUMMER 1181099100 2016-04-25 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

MILJÖGIFTER I BIOTA ÖVF RAPPORT 2015:7 UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2014

MILJÖGIFTER I BIOTA ÖVF RAPPORT 2015:7 UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2014 UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND MILJÖGIFTER I BIOTA ÖVF RAPPORT : -9- ISSN -9 WWW.oresunds-vvf.se FÖRFATTARE: ANDERS SJÖLIN, TOXICON AB FREDRIK LUNDGREN, TOXICON AB SE--9 ROSENHÄLLSVÄGEN 9 S- 9 HÄRSLÖV TEL. -

Läs mer

UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2011 MILJÖGIFTER I SEDIMENT

UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2011 MILJÖGIFTER I SEDIMENT UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND MILJÖGIFTER I SEDIMENT Författare: Fredrik Lundgren, Toxicon AB Toxicon AB, -- ÖVF RAPPORT :8 ISSN -89 www.oresunds-vvf.se SE-8-77- Rosenhällsvägen S- 9 Landskrona tel. 8-77 ;

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

Program för samordnad recipientkontroll åren 2012-2014 inom Motala Ströms Vattenvårdsförbunds verksamhetsområde

Program för samordnad recipientkontroll åren 2012-2014 inom Motala Ströms Vattenvårdsförbunds verksamhetsområde Program för samordnad recipientkontroll åren 2012-2014 inom Motala Ströms Vattenvårdsförbunds verksamhetsområde 1. Bakgrund I tillståndsbeslut enligt miljöbalken och tidigare miljöskyddslagen föreskrivs

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning. Tyresö kommun. Tyresö Strand. Stockholm 2013-07-02

PM Miljöteknisk markundersökning. Tyresö kommun. Tyresö Strand. Stockholm 2013-07-02 PM Miljöteknisk markundersökning Tyresö kommun Tyresö Strand Stockholm 2013-07-02 Tyresö Strand PM Miljöteknisk markundersökning Datum 2013-07-02 Uppdragsnummer 1320000927 Utgåva/Status Undersökningsrapport

Läs mer

Reviderad version

Reviderad version Av Britta Eklund Reviderad version 2008-03-12 Sammanfattning Sediment från olika typer av hamnar i Stockholmsområdet har analyserats för sitt innehåll av organiska tennföreningar, irgarol och polyaromatiska

Läs mer

Kontrollprogram för Arbogaån 2010-2012. Arbogaåns Vattenförbund

Kontrollprogram för Arbogaån 2010-2012. Arbogaåns Vattenförbund Kontrollprogram för Arbogaån 2010-2012 Arbogaåns Vattenförbund December 2009 1 Innehåll Vattenkemi rinnande vatten...3 Vattenkemi sjöar... 4 Vattenkemi metaller... 5 Tabell 2 RG Vattendrag - Sjöar - Metaller

Läs mer

Meddelande nr 2014:26. Miljögiftsundersökningar i Jönköpings län 2010 2013

Meddelande nr 2014:26. Miljögiftsundersökningar i Jönköpings län 2010 2013 Meddelande nr 214:26 Miljögiftsundersökningar i Jönköpings län 21 213 2 Miljögiftsundersökningar i Jönköpings län 21-213 Meddelande nr 214:26 3 Meddelande nummer 214:26 Referens Carin Lundqvist, vattenenheten,

Läs mer

Bilaga 2. Förslag på ämnen för övervakning

Bilaga 2. Förslag på ämnen för övervakning Uppdaterad senast 2012-03-01 Bilaga 2. Förslag på ämnen för övervakning Inom ramdirektivet för vatten finns det två kategorier av miljöfarliga ämnen. De prioriterade ämnena har miljökvalitetsnormer i form

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14 Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan Uppdragsnr: 10169023 Daterad: 2012-09-14 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

Förslag till program för recipientkontroll i Trollhättans kommun

Förslag till program för recipientkontroll i Trollhättans kommun Förslag till program för recipientkontroll i Trollhättans kommun Rapport 2006:4 Omslagsfoto: Jörgen Olsson Rapport 2006:4 ISSN 1403-1051 Miljöförvaltningen, Trollhättans Stad 461 83 Trollhättan Tel: 0520-49

Läs mer

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA PM Miljöteknisk undersökning av sediment Göteborg 2012-11-28 Ärendenr. 12-150 Handläggare Mattias Magnusson/David Scherman Tfn: 031-43 84 50 E-mail: info@geogruppen.se

Läs mer

MOTALA STRÖMS VATTENVÅRDSFÖRBUND 2013 Bilaga 9 BILAGA 9

MOTALA STRÖMS VATTENVÅRDSFÖRBUND 2013 Bilaga 9 BILAGA 9 MOTALA STRÖMS VATTENVÅRDSFÖRBUND 2013 Bilaga 9 BILAGA 9 Miljögifter vatten år 2013 225 MOTALA STRÖMS VATTENVÅRDSFÖRBUND 2013 Bilaga 9 226 MOTALA STRÖMS VATTENVÅRDSFÖRBUND Miljögifter 2013 Uppdragsgivare:

Läs mer

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm Sida 1 (13) Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin Bpx 17009 104 62 Stockholm Projekt Tomteboda Bestnr 13211093 Analys av fast prov 14MR2 O10633933 TS_105 C 83.1

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov SGI. Bestnr Träimp Registrerad Utfärdad Linköping.

Rapport T Analys av fast prov SGI. Bestnr Träimp Registrerad Utfärdad Linköping. Sida 1 (12) SGI Projekt Maria Carling Bestnr 14352-Träimp Registrerad 2010-10-01 Utfärdad 2010-10-13 581 93 Linköping Analys av fast prov 202 0-0,3m O10340244 TS_105 C* 5.7 % 1 W CL Ba* 37.4 mg/kg TS 1

Läs mer

Miljögifter inom vattenförvaltningen och miljöövervakningen. Håkan Johansson, Länsstyrelsen i Stockholms län, enheten för miljöanalys

Miljögifter inom vattenförvaltningen och miljöövervakningen. Håkan Johansson, Länsstyrelsen i Stockholms län, enheten för miljöanalys Miljögifter inom vattenförvaltningen och miljöövervakningen Håkan Johansson, Länsstyrelsen i Stockholms län, enheten för miljöanalys Miljögifter inom vattenförvaltningen Särskilt förorenande ämnen (SFÄ)

Läs mer

Dalälvens Vattenvårdsförening

Dalälvens Vattenvårdsförening Dalälvens Vattenvårdsförening Samordnad recipientkontroll i Dalälven 2011 Vattenkemi, växtplankton och metaller i fisk Fryksta 2012 Rapport 2012:14 Dalälvens Vattenvårdsförening Samordnad recipientkontroll

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Sida 1 (5) attenverket 331 83 ÄRNAMO SS-EN ISO 17294-2:2005 Arsenik, As 0.037 µg/l +/-20-25% SS-EN ISO 17294-2:2005 Bor, B 18 µg/l +/-25-30% SS-EN ISO 17294-2:2005 Kadmium, Cd

Läs mer

Miljöövervakning av utgående vatten & slam från svenska avloppsreningsverk

Miljöövervakning av utgående vatten & slam från svenska avloppsreningsverk Miljöövervakning av utgående vatten & slam från svenska avloppsreningsverk Resultat från år 21 och en sammanfattning av slamresultaten för åren 24-21 Beställare: Naturvårdsverket Kontrakt: 219 113 Programområde:

Läs mer

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL Miljöteknisk markundersökning på del av tidigare I12, Eksjö kommun Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8114076 Sida 1 (24) Registrerad 2014-11-14 14:46 NIRAS AB Utfärdad

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm.

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm. Sida 1 (13) Ankomstdatum 2016-05-31 Tyréns AB Utfärdad 2016-06-08 Projekt Kabelverket 6 Bestnr 268949 Peter Myndes Backe 16 118 86 Stockholm Analys av fast prov 16T01 0,05-0,25 O10775739 TS_105 C 94.8

Läs mer

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts Journalnr A001181-11 8468075-1797483 Provtagare/referens Djup Linda Sohlman 0,6-1,2 m Provets märkning 145594_50, BP 23_34 11-02-08 Analysrapport klar 11-02-23 Sida 1 (2) Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen

Läs mer

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 64-14 Antal sidor: 11 Antal bilagor: 3 Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning ESKILSTUNA 215-11-3 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin,

Läs mer

Inriktningsbeslut för riktvärde av PFAS i grundvatten

Inriktningsbeslut för riktvärde av PFAS i grundvatten Inriktningsbeslut för riktvärde av PFAS i grundvatten Förslag till inriktningsbeslut av Vattendelegationerna Förslag PFAS (summa 11) Förslag på riktvärde PFAS (summa 11); 90 ng/l Förslag till utgångspunkt

Läs mer

Mälarens vattenvårdsförbund. Miljöövervakningsprogrammet i Mälaren

Mälarens vattenvårdsförbund. Miljöövervakningsprogrammet i Mälaren Mälarens vattenvårdsförbund Miljöövervakningsprogrammet i Mälaren Mälarövervakning sedan 1965 1965 1995: Nationella programmet för miljökvalitetsövervakning (PMK) 1998 bildades Mälarens vattenvårdsförbund

Läs mer

grumlande arbeten i Göta älv inför saneringen av f.d. Bohus varv

grumlande arbeten i Göta älv inför saneringen av f.d. Bohus varv Antal sidor: 11 BOHUS VARV Kontrollprogram för grumlande arbeten i Göta älv inför saneringen av f.d. Bohus Göteborg FB ENGINEERING AB Skärgårdsgatan 1, Göteborg Postadress: Box 12076, 402 41 GÖTEBORG Telefon:

Läs mer

ICP-MS > 0,15 µg/g TS Biologiskt. Bly, Pb SS-EN ISO :2005 ICP-MS > 0,05 µg/l Dricksvatten Nej Nej

ICP-MS > 0,15 µg/g TS Biologiskt. Bly, Pb SS-EN ISO :2005 ICP-MS > 0,05 µg/l Dricksvatten Nej Nej Ackrediteringens omfattning Stockholms Universitet, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi ACES Enheterna för biogeokemi och miljöföroreningars kemi Stockholm Ackrediteringsnummer 1295 A000046-001

Läs mer

PM F08 110 Metaller i vattenmossa

PM F08 110 Metaller i vattenmossa Version: _ 1(11) PM F08 110 Metaller i vattenmossa Upprättad av: Hanna Larsson, Medins Biologi AB Granskad av: Alf Engdahl, Medins Biologi AB Version: _ 2(11) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3

Läs mer

Dalälvens Vattenvårdsförening

Dalälvens Vattenvårdsförening Dalälvens Vattenvårdsförening Samordnad recipientkontroll i Dalälven Vatten- och sedimentkemi, fisk, växtplankton och bottenfauna Fryksta 2013 Rapport 2013:17 Dalälvens Vattenvårdsförening Samordnad recipientkontroll

Läs mer

Nacka Kommun. Vatten och sedimentprovtagning Sickla Strandbad. Närmaste adress: Sickla strand 64, Nacka. Sickla Strandbad PROJEKTNR:

Nacka Kommun. Vatten och sedimentprovtagning Sickla Strandbad. Närmaste adress: Sickla strand 64, Nacka. Sickla Strandbad PROJEKTNR: Vatten och sedimentprovtagning Sickla Strandbad Nacka Kommun Närmaste adress: Sickla strand 64, 131 34 Nacka Sickla Strandbad PROJEKTNR: 151316 DATUM: 2015-12-09 Vatten och sedimentprovtagning Sickla Strandbad

Läs mer

Utökad provtagning av dricksvattenbrunnar och sediment med avseende på perfluorerade ämnen (PFAS) i Vidja-området, Huddinge kommun

Utökad provtagning av dricksvattenbrunnar och sediment med avseende på perfluorerade ämnen (PFAS) i Vidja-området, Huddinge kommun Grap 69 Utökad provtagning av dricksvattenbrunnar och sediment med avseende på perfluorerade ämnen (PFAS) i Vidja-området, Huddinge kommun Oscar Fogelberg Jenny Korinth, Milla Juutilainen Geosigma AB 06-0-07

Läs mer

Sammanfattning av rapporten

Sammanfattning av rapporten Sammanfattning av rapporten Evaluation of the contaminant status in sediment and fish in the Bothnian Bay. Titel Omslagsbild: Författare: Kontaktperson: Sammanfattning av rapporten. Evaluation of the contaminant

Läs mer

Dalälvens Vattenvårdsförening

Dalälvens Vattenvårdsförening Dalälvens Vattenvårdsförening Samordnad recipientkontroll i Dalälven 23 Vattenkemi, växtplankton, mm Fryksta 24 Rapport 24:21 ISSN 143-3127 Miljövårdsenheten, Länsstyrelsen i Dalarnas Län, 791 84 Falun

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

Dalälvens Vattenvårdsförening

Dalälvens Vattenvårdsförening Dalälvens Vattenvårdsförening Samordnad recipientkontroll i Dalälven Vattenkemi, växtplankton och metaller i fisk Fryksta 2014 Dalälvens Vattenvårdsförening Samordnad recipientkontroll i Dalälven Vattenkemi,

Läs mer

Danderyds sjukhusområde

Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT WHITE ARKITEKTER Danderyds sjukhusområde Stockholm 214-6-2 Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT Datum 214-6-2 Uppdragsnummer 1327665 Utgåva/Status Underlag

Läs mer

Rapport Sida 1 (3) T1103145 GD5M332WO WSP Projekt Mats Waern Bestnr 10 148 602 Registrerad 2011-03-17 Box 503 Utfärdad 2011-03-18 391 25 Kalmar Analys av fast prov Er beteckning W1109 0,0-0,65 Labnummer

Läs mer

Dalälvens Vattenvårdsförening

Dalälvens Vattenvårdsförening Dalälvens Vattenvårdsförening Samordnad recipientkontroll i Dalälven Vattenkemi, växtplankton och metaller i fisk Fryksta 2016 Dalälvens Vattenvårdsförening Samordnad recipientkontroll i Dalälven Vattenkemi,

Läs mer

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Bilaga 2 Vattenverksamhet 2014-06-18 Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Beskrivning av planerad verksamhet Bakgrund Större kryssningsfartyg lägger idag till på redden utanför Nynäshamn och

Läs mer

Vattenkvalitet i Råne/Luleälvens vattenrådsområde

Vattenkvalitet i Råne/Luleälvens vattenrådsområde Regionalt höstmöte om vattenarbetet Vattenkvalitet i Råne/Luleälvens vattenrådsområde Inklusive Luleå kust och skärgård Patrik Olofsson Länsstyrelsen i Norrbotten 2011-09-16 Bra att veta info - Begreppet

Läs mer

UNDERSÖKNINGAR AV MILJÖGIFTER I SKRUBBSKÄDDA INOM MALMÖ STAD

UNDERSÖKNINGAR AV MILJÖGIFTER I SKRUBBSKÄDDA INOM MALMÖ STAD UNDERSÖKNINGAR AV MILJÖGIFTER I SKRUBBSKÄDDA INOM MALMÖ STAD FLAMSKYDDSMEDEL - TCPP, PBDE, PERFLUORERADE ÄMNEN FTALATER - DEHP ANTIOXIDANT - BISFENOL A ORGANISKA TENNFÖRENINGAR - BUTYLTENN KVICKSILVER

Läs mer

Metaller och miljögifter i Aspen resultat från en sedimentundersökning 2002. Dan Hellman och Lennart Olsson Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Metaller och miljögifter i Aspen resultat från en sedimentundersökning 2002. Dan Hellman och Lennart Olsson Länsstyrelsen i Västra Götalands län Metaller och miljögifter i Aspen resultat från en sedimentundersökning 2002 Dan Hellman och Lennart Olsson Länsstyrelsen i Västra Götalands län Sammanfattning Metallhalterna i Aspens ytsediment är låga

Läs mer

Koncentrationer av metaller, klorerade och bromerade kolväten, dioxiner samt PFAS i insjöfisk från Dalarnas län år Projekt X-198.

Koncentrationer av metaller, klorerade och bromerade kolväten, dioxiner samt PFAS i insjöfisk från Dalarnas län år Projekt X-198. -0- Dnr 0-/ Koncentrationer av metaller, klorerade och bromerade kolväten, dioxiner samt PFAS i insjöfisk från Dalarnas län år. Projekt X-. Suzanne Faxneld, Sara Danielsson Rapport nr : Naturhistoriska

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Sida 1 (5) SS-EN ISO 7027 utg 3 Turbiditet FNU 0.10 FNU +/-20% SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt ingen SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt, art - SS ENISO 7887:2012 Met.C Färg vid 405 nm

Läs mer

Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008

Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008 Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008 EM LAB Strömsund 1 Förord Denna rapport är sammanställd av EM LAB (Laboratoriet för Energi och Miljöanalyser) på uppdrag av Indalsälvens Vattenvårdsförbund.

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Föreskrift om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:10) om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar

Läs mer

Metaller i ABBORRE från Runn. Resultat 2010 Utveckling

Metaller i ABBORRE från Runn. Resultat 2010 Utveckling Metaller i ABBORRE från Runn Resultat Utveckling Abborre i Runn Metaller i vävnader Som en uppföljning till tidigare undersökningar år 1993 1, 2, - 3, 4 infångades under sensommaren abborre från centrala

Läs mer

Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden

Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden Anna Kruger, Västerås stad Magnus Karlsson, IVL Svenska Miljöinstitutet Tomas Victor, IVL Svenska Miljöinstitutet Syfte att i en gradient från Västerås inrefjärd

Läs mer

Miljöövervakning av slam Redovisning av resultat från 2004 och 2005 års provtagningar

Miljöövervakning av slam Redovisning av resultat från 2004 och 2005 års provtagningar Miljöövervakning av slam Redovisning av resultat från 2004 och 2005 års provtagningar Beställare: Naturvårdsverket Kontrakt: 219 04143 Programområde: Miljögiftssamordning Delprogram: Miljögifter i urban

Läs mer

Kraftigt Modifierade Vatten och God Ekologisk Potential. Ingemar Perä Vattenmyndigheten Länsstyrelsen Norrbotten

Kraftigt Modifierade Vatten och God Ekologisk Potential. Ingemar Perä Vattenmyndigheten Länsstyrelsen Norrbotten Kraftigt Modifierade Vatten och God Ekologisk Potential Ingemar Perä Vattenmyndigheten Länsstyrelsen Norrbotten VF Begreppet vattenförekomster Vattenförekomst Kust allt vatten till 1 mil utanför baslinjen

Läs mer

Metaller i ABBORRE från Runn. Resultat 2011 Utveckling

Metaller i ABBORRE från Runn. Resultat 2011 Utveckling Metaller i ABBORRE från Runn Resultat Utveckling Abborre i Runn Metaller i vävnader Som en uppföljning till tidigare undersökningar år 1993 1, 1996 2, - 20 3, 4 infångades under sensommaren abborre från

Läs mer

UNDERSÖKNINGAR AV MILJÖGIFTER I SKRUBBSKÄDDA INOM MALMÖ STAD

UNDERSÖKNINGAR AV MILJÖGIFTER I SKRUBBSKÄDDA INOM MALMÖ STAD UNDERSÖKNINGAR AV MILJÖGIFTER I SKRUBBSKÄDDA INOM MALMÖ STAD FLAMSKYDDSMEDEL - PBDE, PERFLUORERADE ÄMNEN FTALATER - DEHP ANTIOXIDANT - BISFENOL A ORGANISKA TENNFÖRENINGAR PCBer KVICKSILVER Rapport 089-07

Läs mer

Eskilstunaåns avrinningsområde

Eskilstunaåns avrinningsområde HJÄLMARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND Eskilstunaåns avrinningsområde Recipientkontroll 2015 Bilagor Institutionen för vatten och miljö, SLU Rapport 2016:4 Bilaga A Provtagningsstationer och metodförteckning 2015

Läs mer

Rönne å vattenkontroll 2009

Rönne å vattenkontroll 2009 Rönne å vattenkontroll 29 Undersökningsprogram Vattenkemi Vattenkemiskt basprogram. 32 provpunkter i vattendrag och fyra sjöar. Basprogrammet ger underlag för tillståndsbeskrivningar avseende organiska

Läs mer

Projekt Slussen: Kontrollprogram vattenverksamhet - ytvatten

Projekt Slussen: Kontrollprogram vattenverksamhet - ytvatten Uppdragsnr: 10133309 1 (6) PM Projekt Slussen: Kontrollprogram vattenverksamhet - ytvatten John Sternbeck, WSP Inledning Slussen i Stockholm är uttjänt och behöver byggas om. Den nuvarande avtappningskapaciteten

Läs mer

Prøve-stasjon Stasjonsnr Type prøve Dyp Type Beskrivelse Organismer H₂S Lukt Merknad

Prøve-stasjon Stasjonsnr Type prøve Dyp Type Beskrivelse Organismer H₂S Lukt Merknad Prøve-stasjon Stasjonsnr Type prøve Dyp Type Beskrivelse Organismer H₂S Lukt Merknad G=grabb, K=kjerne, V=vann (grabhugg: ant, inntakt, full? kjerne:lengde?) (farge,konsistens, homogen, lagdeling, kornstr,

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet Handläggare Emma Klashed Tel +46 10 505 29 08 Mail Datum 2014-08-29 Uppdragsnr 588784 Nyköpings kommun / Trafikverket Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet ÅF-Infrastructure

Läs mer

NISSANS VATTENVÅRDSFÖRBUND RECIPIENTKONTROLLEN. Provplats 1401 i Västerån. Medins. Biologi Kemi Miljö

NISSANS VATTENVÅRDSFÖRBUND RECIPIENTKONTROLLEN. Provplats 1401 i Västerån. Medins. Biologi Kemi Miljö NISSANS VATTENVÅRDSFÖRBUND RECIPIENTKONTROLLEN 26 Provplats 141 i Västerån. Medins Biologi Kemi Miljö Mölnlycke 27-5 - 2 Ulf Ericsson & Anna Henricsson Recipientkontrollen i Nissan 26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Olli-Matti Kärnä: Arbetsplan. Uppföljning av vattenkvaliteten. Svensk översättning (O-M K): Ola Österbacka

Olli-Matti Kärnä: Arbetsplan. Uppföljning av vattenkvaliteten. Svensk översättning (O-M K): Ola Österbacka sida 1 (5) Olli-Matti Kärnä: Arbetsplan Svensk översättning (O-M K): Ola Österbacka Uppföljning av vattenkvaliteten Uppföljningen av vattenkvaliteten koncentreras till fem punkter i Iskmo sund och Skatasund

Läs mer

Analys av miljöfarliga ämnen på land och i sediment vid båtuppläggningsplatser

Analys av miljöfarliga ämnen på land och i sediment vid båtuppläggningsplatser Britta Eklund Institutionen för tillämpad miljövetenskap, ITM Stockholm Universitet Analys av miljöfarliga ämnen på land och i sediment vid båtuppläggningsplatser Ca 700 000 båtar totalt i Sverige Varav

Läs mer

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar Uppdragsnr: 10106430 1 (4) PM Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009 1 Sammanfattning Halmstads kommun planerar för en ny deponi på Kistinge söder om Halmstad. I samband med detta har

Läs mer

Hur påverkar enskilda avlopp vattenkvaliteten i Emån? Thomas Nydén Emåförbundet

Hur påverkar enskilda avlopp vattenkvaliteten i Emån? Thomas Nydén Emåförbundet Hur påverkar enskilda avlopp vattenkvaliteten i Emån? Thomas Nydén Emåförbundet Vi behöver alla bra vattenkvalitet, och alla kan hjälpa till! Alseda Emåförbundets organisation RECIPIENTKONTROLL Övervakning

Läs mer

PM Sedimentundersökning Tillståndsprövning Toresta. NCC Roads AB 2015-06-05

PM Sedimentundersökning Tillståndsprövning Toresta. NCC Roads AB 2015-06-05 PM Sedimentundersökning Tillståndsprövning Toresta NCC Roads AB 2015-06-05 NIRAS AB Fleminggatan 14 Box 703 75 107 24 Stockholm www.niras.se Org.nr: 556541-2532 Upplaga: Reviderad version Datum: 2014-10-09.

Läs mer

Provtagning av vatten och sediment för analys av organiska och ickeorganiska miljögifter vid sjön Trekanten, Liljeholmen, Stockholm

Provtagning av vatten och sediment för analys av organiska och ickeorganiska miljögifter vid sjön Trekanten, Liljeholmen, Stockholm Provtagning av vatten och sediment för analys av organiska och ickeorganiska miljögifter vid sjön Trekanten, Liljeholmen, Stockholm av Pasi Peltola Innehållsförteckning PROVTAGNING OCH ANALYS 3 RESULTAT

Läs mer

Vattenkemiska analyser (mätområde/mätosäkerhet)

Vattenkemiska analyser (mätområde/mätosäkerhet) Innehåll Vattenkemiska analyser (mätområde/mätosäkerhet)... 2 Vattenanalyser FIAstar 5000 system (mätområde/mätosäkerhet)... 3 Vattenanalyser SEAL (mätområde/mätosäkerhet)... 4 Sedimentkemiska analyser

Läs mer

Liljeholmens lagerservice, Stockholm, 2002-04-29

Liljeholmens lagerservice, Stockholm, 2002-04-29 Bilaga 2:1 (5) Till rapport: Miljöeffekter vid olyckor, Etapp 2 Liljeholmens lagerservice, Stockholm, 2002-04-29 Händelseförlopp Räddningstjänst 2002-04-29 kl 22.15 2002-05-01 kl 13.32 Kommun Stockholm

Läs mer

Resultat från uppföljande undersökningar av PFAS I Kalmar län 2014

Resultat från uppföljande undersökningar av PFAS I Kalmar län 2014 Bakgrund: Resultat från uppföljande undersökningar av PFAS I Kalmar län 2014 I en nationell screening 2013 uppmättes höga halter av PFAS (per- och polyfluoralkyl substanser) i Emåns mynning. I Emsfors

Läs mer

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan,

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK(MUR/GEO) Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, Linköping 2015-06-30 Upprättad av: Tommy Olausson

Läs mer

MILJÖGIFTER I VÅRA KLÄDER PÅVERKAN I PRODUKTIONSLAND OCH I ANVÄNDARLEDET. Lisa Lundin Kemiska Institutionen

MILJÖGIFTER I VÅRA KLÄDER PÅVERKAN I PRODUKTIONSLAND OCH I ANVÄNDARLEDET. Lisa Lundin Kemiska Institutionen MILJÖGIFTER I VÅRA KLÄDER PÅVERKAN I PRODUKTIONSLAND OCH I ANVÄNDARLEDET Lisa Lundin Kemiska Institutionen SYFTE SCREENINGSTUDIE Undersöka om vattentvätt av fem olika typer av klädesplagg bidrar till förekomsten

Läs mer

Skottarevet, Kattegatt Provtagningsredskap: Ponar och Boxcorer Beställare: Triventus Consulting AB Littera: 210417 Koncentrationer av metaller, PAHer, PCBer, alifatiska och aromatiska kolväten Datum: 2005-12-15

Läs mer

Dagvatten ett problem för vattnets kretslopp!?

Dagvatten ett problem för vattnets kretslopp!? Dagvatten ett problem för vattnets kretslopp!? Ökad nederbörd Klimatförändringar Byggnadsmaterial läcker metaller och mjukgörare Bristfälligt underhåll Trafikens bidrag Bristande underhåll Föroreningar

Läs mer

MILJÖGIFTER I BIOTA ÖVF RAPPORT 2011:7 UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2010 SE tel ;

MILJÖGIFTER I BIOTA ÖVF RAPPORT 2011:7 UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2010 SE tel ; UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND MILJÖGIFTER I BIOTA ÖVF RAPPORT : --9 ISSN -9 www.oresunds-vvf.se Författare: Fredrik Lundgren, Toxicon AB SE--9 Rosenhällsvägen 9 S- 9 HÄRSLÖV tel. - ; e-mail: toxicon@toxicon.

Läs mer

ESKILSTUNA ENERGI & MILJÖ VATTEN & AVLOPP LABORATORIUM

ESKILSTUNA ENERGI & MILJÖ VATTEN & AVLOPP LABORATORIUM Provberedning Debiteras en gång per prov. Kemiska och mikrobiologiska analyser hanteras som separata prov. Analysspecifika provbehandlingar Provberedning, vatten Provberedning, slam (inkl. Torrsubstans

Läs mer

Analysrapport. ProvId: 7,00. Sigtuna Vatten & Renhållning AB Provplats: Tivolivägen Fsk Östra Bangatan 3

Analysrapport. ProvId: 7,00. Sigtuna Vatten & Renhållning AB Provplats: Tivolivägen Fsk Östra Bangatan 3 Analysrapport Utskriven: Av: Databas: 2016-11-10 6 LIMS_PROD ProvId: 7,00 9001 ( ANV-P_205-161024-1 ) Provtaget: 2016-10-24 12:35 12,9 C Kund: Sigtuna Kommun 8 Mottaget: 2016-10-24 14:32 14,2 C Sigtuna

Läs mer

Föroreningshalter i abborre från Väsjön

Föroreningshalter i abborre från Väsjön Föroreningshalter i abborre från Väsjön Magnus Karlsson Uppsala, 215-1-8 Inledning Som ett led i Sollentuna kommuns kartläggning av föroreningshalter i fisk i kommunens vattenområden har provfiske genomförts

Läs mer

Sammanställning av slamanlyser inom ReVAQ år 2004-2007

Sammanställning av slamanlyser inom ReVAQ år 2004-2007 Sammanställning av slamanlyser inom ReVAQ år 2004-2007 SLUTRAPPORT R nr 8-2008 Cajsa Wahlberg Avloppsreningsavdelningen, Utveckling och Investering Innehållsförteckning Inledning... 1 Bromerade flamskyddsmedel...

Läs mer