Redovisning för ansvarsbiblioteket i medicin för 2003

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning för ansvarsbiblioteket i medicin för 2003"

Transkript

1 Ulf Kronman Projektsamordnare Tel/mobil: E-post: Stockholm KI Dnr 1275/2003 Ert dnr BIBSAM Att: Karl Isaksson Box STOCKHOLM Redovisning för ansvarsbiblioteket i medicin för Upphandlingsarbete ( kr) Projektledare: Lotta Åstrand. KIB har under 2003 fortsatt arbetet med att teckna högskolegemensamma licenser för informationsresurser inom medicinområdet. Under första halvåret gick KIB ut med en enkät till upphandlingslistan för att undersöka vilka förlag och informationsresurser inom medicinområdet som övriga universitet och högskolor ansåg som mest angelägna att arbeta fram avtal för. KIB har utgått från de synpunkter som framkom och har under året arbetat med de avtal som beskrivs nedan. Pågående avtal Två avtal löper sedan tidigare; ett för referensdatabasen Embase och ett för tidskrifter från Wiley. Dessa båda avtal har förlängts. KIB drev tidigare ett avtal för databasen Science STKE men sedan priserna och avtalsvillkoren ändrats finns det inte längre några fördelar med ett konsortium. Avtalet har inte förlängts och intresserade universitet och högskolor tecknar nu egna avtal med Science för STKE. Nya avtal I början av 2003 tecknades ett ettårigt avtal med Wiley för några av förlagets referensverk, e-böcker och de mycket efterfrågade Current Protocols. Konsortiet har 11 deltagare. Arbete pågår för att förlänga avtalet som kommer att gälla även 2004 med smärre förändringar främst beträffande priser för arkivtillgång. Förhandlingarna med BMJ Publishing Group befinner sig i sitt slutskede. Avtalet beräknas bli treårigt med en prishöjning på 3% per år. 10 universitet och högskolor önskar delta. Ytterligare en förhandling som befinner sig i slutskedet är ett treårigt avtal för Wiley för tillgång till databasen Cochrane (som Wiley övertagit från den tidigare leverantören Update Software). Den årliga prisökningen är satt till 6% och konsortiet kommer att ha 10 deltagare.

2 Ett konsortium kommer det sannolikt även att bli för några av produkterna från BioMed Central. Sista svarsdatum för intresseanmälan är i slutet av november och ett fåtal svar har hittills inkommit. Övrigt licensarbete och kompetensuppbyggnad Redan under 2002 fördes förhandlingar med Lippincott-OVID för ett avtal för LWWs e-tidskrifter men förhandlingarna avbröts då arkivlösningen inte ansågs tillfredsställande. Under 2003 återupptogs förhandlingarna som dock fick avbryts igen. Denna gång p g a det inte gick att nå fram till en prismodell som skulle innebära en gynnsam prisfördelning inom konsortiet. KIB har under året också bistått BIBSAM vid förhandlingar inför ett eventuellt avtal med Blackwell publishing. KIB har också deltagit i sammankomster och konferenser som berört licensfrågor: ASAs årliga konferens i London med rubriken: What's the big deal? Journal purchasing - Bulk Buying or cherry picking? Strategic issues for librarians, publishers, agents and intermediaries UKSGs konferens i Edinburgh BIBSAMs konsortiedag ECOLCs konferens som i år var förlagd till Danmark. 2. Konferens ( kr) Projektledare: Lotta Mathiesen Den årliga konferensen för medicinska bibliotekarier gavs den 2 juni 2003 och samlade 120 deltagare. Programmet bestod av följande punkter: Elsevier publishing - developments at Science Direct David Molenaar, Science Direct Ingenta, between library and publisher. What lies ahead? Richard Smart, Ingenta UK Developing a national Knowledge Service for health and social care : UK issues and solutions Veronica Fraser, NHS Library Adviser, Department of Health Information Policy Unit, Information Management and NHSU(university) Knowledge Management to Support the Patient Journey: Strategic development for NHS Scotland Library and Knowledge Services Ann Wales, NHS Scotland Library Service Development Coordinator, UK Biblioteket som viktig aktör i organisationers interna och externa information Bengt Holmquist och P-O Tellander, Lasarettsbiblioteket Falun Marknadsföring av bibliotek, erfarenheter från studieresa i USA Birgitta Stevinger, Biomedicinska biblioteket, Göteborg Sökverktyg på webben, användbara nyheter Catharina Rehn, KIB I väntan på en ny lag. Upphovsrättsdirektivet 2004 Susanna Broms, Kungliga Biblioteket Mitt Kursbibliotek - en portal till kursanpassade informationsresurser Yvonne Hultman-Özek, Medicinska fakultetens bibliotek Lund Bioinformatik och bibliotekariens undervisningsroll Jan Jenssen, Medicinska fakultetens bibliotek, Lund Talböcker via bredband Torbjörn Dahlander, Talboks- och punktskriftsbiblioteket TPB 2

3 Nya Arbetslivsbiblioteket Peter Lindgren Arbetslivsbiblioteket Eira och universitetssjukhusens informationsbehov Per Olsson, KIB Mer information och overheadbilder från föredragen finns på adress: 3. Vidareutbildningskurser ( kr) Projektledare: David Herron. Samordning: Mia Andersson Vidareutbildningskurs för medicinska bibliotekarier vårterminen april 2003 gav KIB kursen Vidareutbildningskurs för medicinska bibliotekarier för fjärde gången. Liksom tidigare gånger var efterfrågan stor och deltagarna kom från många olika delar av landet; Sundsvall, Växjö, Stockholm, Visby, Sandviken, Jönköping, Borås, Värnamo och Göteborg. Totalt deltog 12 personer. Kursdeltagarna vårterminen 2003 var liksom tidigare deltagare mycket nöjda. Den första kursen hölls höstterminen 2001 och fortfarande är grundtanken densamma. Kursen skall innehålla många olika moment där kursdeltagarna ska få en överblick över vad som pågår inom medicinsk informationsförsörjning. Det är ett stort område under ständig utveckling. Kursen har förändrats utifrån utvärderingar som projektgruppen gjort tillsammans med dem som undervisat och utifrån de synpunkter som samlats in från deltagarna efter varje kursomgång. Nytt för kursen vårterminen 2003 var en längre genomgång av Medical Subject Headings, MeSH. Området har tidigare inte fått så stort utrymme i kursen men vi bedömde det som ett angeläget behov. I övrigt har vi förändrat något i kursmomentens ordningsföljd vilket gav en tydligare stringens än tidigare. Liksom tidigare innehåller varje avsnitt tid för egna övningar. Vår bedömning är att kursens form tvådagarskurs har fungerat väldigt bra och är troligen en nödvändighet för att täcka in allt det som vi har ansett vara viktigt att få med. För att kunna ge ett djup inom den mängd teman som kursen täcker och för att upprätthålla kompetensen har projektgruppen engagerat ett antal olika undervisare. Det är nödvändigt att vi håller oss à jour och ligger i täten. Vår bedömning är att det fortfarande finns efterfrågan på motsvarande kurs. För att vi ska kunna uppfylla de små och medelstora medicinska bibliotekens kompetensutvecklingsbehov i den här formen så krävs fortsatt subventionering. 4. Kompetensutveckling i bioinformatik ( kr) Projektledare: Jan Jensen, medicinska fakultetens bibliotek vid Lunds universitet. KIBs kontakt: David Herron. Halvtidsrapport (Slutrapport lämnas efter ) Bakgrund BIBSAM-projektet Bioinformatik och bibliotekarier påbörjades Projektet leds av en bibliotekarie från Medicinska fakultetens bibliotek i Lund. Bakgrunden till projektet är det kompetensutvecklingsbehov som finns på de medicinska biblioteken inom området molekylärbiologiska informationsresurser. Kartläggning av allt fler organismers arvsmassa har gett upphov till stora mängder sekvensinformation, struktur- och genetisk information i hundratals publikt tillgängliga databaser. Behovet av information om, demonstration av, undervisning i och sökningar i dessa bland 3

4 våra användare ökar. Att bygga nätverk för utbildning och stöd är viktiga inslag i denna process. På grund av ämnesområdets komplexitet och svårighetsgrad innebär det problem för den enskilde att lära sig på egen hand. Men inte bara de ämnesmässiga kunskaperna är viktiga, utan även det pedagogiska förhållningssättet och de pedagogiska modeller som kan användas för undervisningen inom detta komplexa område. Sådana aspekter diskuteras och prövas också inom projektets ram. Inledande planeringsmöten Två planeringsmöten har hållits med David Herron från KIB innan projektet formellt påbörjades 1 april Arbetsgruppen Projektets arbetsgrupp har haft 5 möten under Se bifogad lista. Marknadsföring Jan Jensen informerade om projektet på KIB-konferensen 2 juni Utskick om workshopen i Lund 6-7 november gjordes på BIBLIST och MEDBIBLIST. Information är utlagd på KIBs projektsida och Lunds universitets biblioteks projektsida. Forskar-/lärarkontakter Inom projektets ram har flera kontakter med forskare inom området tagits. Detta för att öka förståelsen för de frågeställningar som finns, men också få hjälp att definiera bibliotekets och bibliotekariens roll i detta nya paradigm. Kompetensutveckling Projektledaren har haft tid avsatt för egen kompetensutveckling, både för fördjupning i bioinformatik och molekylärbiologi, och för att utveckla kunskaper om molekylärbiologiska informationsresurser. Arbetsgruppens medlemmar har haft texter att läsa och arbetsuppgifter att utföra inför mötena. Vi har också diskuterat kring och övat informationssökningar i molekylärbiologiska databaser. Pedagogik Projektet har också haft ett pedagogiskt syfte och arbetsgruppen har diskuterat pedagogiska frågor speciellt i förberedelserna inför workshopen i Lund. Kunskapströskeln är hög inom området och det har varit nödvändigt att arbeta medvetet med pedagogiska frågeställningar så att lärsituationerna blir bra. Webbplats En tanke i början av projektet var att skapa en webbplats, dels för arbetsgruppen men också som en ingång till området för intresserade bibliotekarier i Sverige för att därmed stödja ett nätverksbyggande och marknadsföra projektet. Med tanke på de kostnader och den tid detta skulle medföra valdes istället att använda ett befintligt program vid Lunds universitets bibliotek, Mitt Kursbibliotek. Detta används av lärare som en enkel ingång för studenterna till relevanta ämnesresurser inom en specifik kurs. Arbetsgruppen använder det för att lägga ut mötesanteckningar, länkar till ämnesresurser och annat som har med projektet att göra. Regionala workshops Två stycken regionala workshops inom projektet har planerats. Ett skäl är att det är bra att sprida utbildningstillfällen utanför Stockholm och utanför ansvarsbiblioteket. Ett annat skäl är att detta ingår som ett led i uppbyggnaden av ett nätverk för medicinska bibliotekarier. En workshop hölls i Lund 2 halvdagar 6-7 november 2003 med 12 deltagare från 10 olika bibliotek. Arbetsgruppens 5 medlemmar 4

5 kunde lyssna och lära, men deltog också som lärare i workshopen. Sammanlagt deltog alltså 17 personer de båda dagarna. Nästa workshop planeras i Umeå mars Bibliotekets roll Deltagarna i workshopen fick tillgång till två artiklar som diskuterar bibliotekens och bibliotekariens roll inom bioinformatiken. Ett inslag under workshopen var en diskussion kring det lästa, och reflektioner om roller, tjänster, kunskaper och gränsdragningar. Utvärdering av workshop Målsättningen var att deltagarna efter workshopen skulle: 1. Ha fått överblick över, och insikt om, molekylärbiologiska informationsresurser 2. Kunna hänvisa till relevanta molekylärbiologiska informationsresurser 3. Kunna göra enklare sökningar i molekylärbiologiska databaser Innan workshopen avslutades ombads deltagarna skriva ner en utvärdering om målen nåtts. Fråga 1 besvaras jakande av 10 personer, en svarar ja, viss insikt och en anser sig ha fått en introduktion till komplexiteten inom området. Fråga 2 besvaras med ja av 7 personer, 5 säger att de klarar det om de får öva mera på egen hand. Fråga 3 besvaras med ja av 12 personer. Sammanlagt fick workshopen bra betyg och inlärningsmålen måste anses vara uppfyllda. Kommentarer från deltagarna: - Upplägget som workshop har varit inspirerande och stimulerar till en fortsättning. - Har fått en spark för att jobba mer med detta på hemmaplan. - Jag har fått en mycket bra introduktion på området, som var helt nytt för mig. [ ] jag kommer att kunna hänvisa till relevanta resurser och göra enklare sökningar efter detta, [ ] Nätverk Bildandet av arbetsgruppen var första delen av uppbyggnaden av ett nätverk för bibliotekarier. Det är viktigt att det bildas en kritisk massa av intresserade för att utvecklingen inte skall stanna av. Jag vill här framhålla vikten av KIBs tidiga och mycket goda insatser inom området genom de grundläggande kurser och fördjupningskurser som getts inom bioinformatik och som förberett marken för detta projekt. Vi har kunnat bygga vidare på det intresse för och de kunskaper inom ämnesområdet som KIB hjälpt till att utveckla bland medicinska bibliotekarier. Med workshopen i Lund har början till ett sydligt regionalt/lokalt nätverk påbörjats. Sju personer i Lund och Malmö kommer att fortsätta träffas, lära mer och stödja varandra i kompetensutvecklingen. Målet är att börja undervisa och då kan nätverket utgöra ett stöd. En tanke är också att undervisa tillsammans över biblioteksgränserna. Med workshopen i Umeå förväntas samma positiva utveckling kunna komma igång där. Arbetsgruppens möten Informellt planeringsmöte inför projektet mellan Jan Jensen och David Herron, KIB, i Lund Informellt planeringsmöte mellan Jan Jensen och David Herron, i Lund Första konstituerande mötet med arbetsgruppen, i Lund. Genomgång av bakgrund till projektet och inledande diskussion om projektets inriktning och innehåll. 5

6 Andra mötet med arbetsgruppen, på KIB Solna. Rapporter från samtal med lärare/forskare inom området. Ytterligare diskussion och beslut om inriktningen av projektet. Diskussion och beslut om marknadsföring. Övningar i sökning i sekvensdatabas, tolkning av post plus BLAST-sökning Tredje mötet med arbetsgruppen, på KIB Solna. Planering av workshop och extern information inför workshop. Redovisning och genomgång av förelagda arbetsuppgifter i sökning och förståelse av molekylärbiologiska informationsresurser. Genomgång av och diskussion kring förelagd läsning av relevant molekylärbiologisk litteratur Fjärde mötet med arbetsgruppen, på KIB Solna. Diskussion om pedagogik och planering av workshopen avseende innehåll, pedagogisk modell och fördelning av arbetsgruppens insatser i undervisningen Femte mötet med arbetsgruppen, i Lund. Detaljerad planering av schemat inför workshopen 6-7 november. Upptryckning av undervisningsmaterial. 5. Fortsatt arbete med sammanställning av medicinska informationsresurser på Internet ( kr) Projektledare: Tor Ahlenius KIB tillhandahåller ett antal sammanställningar av biomedicinska länkar. En översikt finns på adressen: Mest känd är samlingen Diseases and Disorders på adressen: Klassifikationen i Diseases and Disorders följer huvudsakligen MeSH-vokabulären. För varje gren i MeSH:ens C-träd samt några grenar i andra träd visas länkarna upp i en struktur där rubrikerna (klassifikationsnivåerna) är indenterade ( indragna ) enligt den hierarkiska strukturen i MeSH. KIB tillhandahåller även ett sökverktyg för biomedicinska resurser. Sökverktyget bygger på en databas som innehåller den svenska översättningen av MeSH. Detta gör det möjligt för både engelsk- och svenskspråkiga användare att formulera sökningar i MeSH-baserade resurser. Verktyget finns tillgängligt via adressen: I samband med ansvarsbiblioteksprojekt 1999 och 2001 byggdes kopplingar från det MeSH-baserade sökverktyget till länksamlingen (främst Diseases and Disorders ). Kopplingen sker via en funktion (knappen Links ) som för varje MeSH-term visar upp länkar till olika Internet-baserade resurser med anknytning till den aktuella termen. Links-funktionen utvecklades ursprungligen för att generera länkar till relevanta delar av samlingen Diseases and Disorders, men pekar numera ut många andra resurser. En del av länkarna är utformade så att en sökning på den aktuella MeSH-termen utförs när man klickar på dem. Links-kopplingen för länksamlingen bygger på en länkdatabas. Länkarna och deras klassifikationer ligger som tabeller i samma databas som den svenska MeSH-översättningen och är kopplade till MeSH-termerna via gemensamma nycklar. Länkdatabasen innehåller ca länkar klassificerade med ca 1600 olika termer. Links-funktionen genererar kopplingar till länkar som är klassificerade med den aktuella MeSH-termen eller termer från underliggande nivåer i MeSH-trädet. Kopplingarna är 6

7 utformade som länkar direkt till rätt rubrik i en databasgenererad version av länksidorna. Den databasgenererade versionen har i sin tur automatgenererade kopplingar tillbaka till MeSH. Praktiska erfarenheter från tester med DEF toolkit och en egenutvecklad Windows-klient för inmatning visar att det är otympligt att underhålla en länksamling av denna storlek via ett databasbaserat grafiskt gränssnitt. Underhållet av länkdatabasen har istället skett genom editering av de statiska HTML-sidor som möter användaren. Dessa har regelbundet konverterats över till länkdatabasen för att hålla kopplingen mellan MeSH och länksamlingen aktuell. Detta arrangemang har inte varit helt transparent för användarna, eftersom man mötts av olika versioner av länksidorna beroende på om man kommit via den databasbaserade kopplingen i MeSH eller via startsidan för länksamlingen. Majoriteten av länksamlingens användare har kommit via samlingens startsida, och alltså mötts av sidor utan den databasgenererade versionens finesser. I samband med årets ansvarsbiblioteksprojekt har den databasgenererade versionen av de länksidor som konverteras över till databasen övertagit rollen som master. Det är numera alltid den versionen som möter användarna. Även det alfabetiska indexet till samlingen Diseases and Disorders genereras med hjälp av databasen. Den databasgenererade listan innehåller de MeSH-termer som använts vid klassificeringen av länkarna samt synonyma termer (sk. entry terms) ur MeSH och termer ur en egenutvecklad synonymordlista. Med en databas i botten ökar möjligheterna till automatisk formatering av sidorna: En innehållsförteckning som visar använda termer på den aktuella sidan genereras automatiskt. Indenteringarna av klassifikationsnivåerna anpassas automatiskt till trädstrukturen i senaste årets MeSH. Termer som förekommer på mer än ett ställe i MeSH-trädet ( dubbelklassning ) representeras automatiskt korrekt. Anchor-taggar som gör det möjligt att adressera sig till en viss rubrik (t ex från Links-funktionen eller det alfabetiska indexet till Diseases and Disorders) genereras automatiskt. För varje rubrik i klassifikationen automatgenereras knappar som leder till motsvarande MeSH-terms presentation i MeSH samt resurserna bakom funktionen Links. Pga att det är den databasgenererade versionen som är mastern, får man som användare tillgång till dessa funktioner oavsett om man kommit till länksidan via MeSH eller via länksamlingens startsida. Det är också lätt att navigera fram och tillbaka mellan MeSH och länksamlingen. Underhållet av länksidorna sker fortfarande genom editering av de HTML-sidor som utgör originalet till databasen, men dessa har nu flyttats utom synhåll för användarna till en adress som inte indexeras av sökrobotar. Samtidigt har konverteringsalgoritmen utvidgas till att även omfatta en sida med pediatriklänkar, en sida med länkar om åldrande, resursen Medical Case Studies and Grand Rounds samt resursen Pathology and Forensic Science. Parallellt med arbetet med att fasa över valda delar av länksamlingen till en helt databasbaserad version, har funktionen Links vidareutvecklats för att kunna presentera fler resurser, både vid KIB och på andra ställen. KIBs länksamling innehåller ett antal sidor där MeSHen inte utnyttjas för klassificering av länkarna. Flertalet av dessa sidor behandlar dock något ämnesområde som täcks av MeSH. Sidor som inte följer MeSHen strikt har inte konverterats över till länkdatabasen. Däremot har de gjorts synliga via Linksfunktionen i MeSH: När man befinner sig i ett delträd med anknytning till det område som sidan behandlar, uppträder automatiskt en länk till sidan. På detta sätt genereras länkar till sidorna History of Medicine, Evidence-based Medicine, Chemistry, Genetics, Micro- and Cell Biology, Epidemiology and Biostatistics, Occupational Safety and Health, Library Related Resources, Reference and Language, Pharmacology and Toxicology, Telemedicine, Conferences in Biomedicine, Nursing and Paramedics, Continuing Medical Education, For Physicians samt en svenskspråkig sida om sjukhus, vårdcentraler mm. Förutom kopplingarna till länksamlingen har även kopplingarna till andra KIB-producerade resurser vidareutvecklas. Kopplingarna till SveMed+ och MIKS (bibliotekets katalog) genererar numera en explode-sökning på aktuell MeSH-term. Även kopplingen till NetSim har förfinats. Dessutom har 7

8 kopplingar till KIBs index över databaser och en databas över KI-producerade vetenskapliga artiklar tillkommit. Kopplingarna till icke KIB-baserade resurser har utökats med länkar till cancer.gov, Entrezdatabasernas samsökningsmotor samt the Diseases Database vid i-medicine.info. För MeSH-termer som svarar mot ett CAS-nummer genereras länkar till Kemikalieinspektionens ämnesregister och ChemIDplus. För MeSH-termer med EC-nummer genereras länkar till enzymnomenklatur enligt IUBMB (International Union of Biochemistry and Molecular Biology). Parallellt med vidareutvecklingen av Links-funktionen och sättet att presentera länksamlingen för användarna, har innehållet i samlingen utvidgats. Det finns numera separata sidor med information om pediatrik, åldrande och CME (Continuing Medical Education). 6. Internationellt arbete ( kr) Under 2003 har KIBs medarbetare Johnny Carlsson från deltagit i följande internationella, professionella sammankomster: NVBF:s fjärrlånemöte i Oslo på Olavsgaard IFLA-mötet i Berlin, som kommittémedlem i "The Section on Document Delivery and Interlending". NVBF:s studieresa till Singapore och Australien (http://www.dpb.dpu.dk/nvbf/ilds.html), inklusive IFLA:s 8th Interlending & Document Supply International Conference, i Canberra (http://www.nla.gov.au/ilds/index.html). KIBs medarbetare Marie Monik deltog under året i EAHILs workshop i Oslo den juni. 7. Leveranser av artiklar ur elektroniska tidskrifter med royaltyredovisning ( kr) Projektledare: Johnny Carlsson. Avtalsfrågor och förlagskontakter Under 2003 har kontakter tagits med några förlag för att utröna om det går att sluta avtal som möjliggör säker elektronisk dokumentleverans med hantering av copyrightavgifter. Kontakterna har hittills tyvärr inte lett till några konkreta resultat. Teknikfrågor En hel del tekniska frågor har undersökts närmare och nya rutiner har utvecklats. En stor del av dokumentbeställningarna till de vetenskapliga biblioteken i Sverige går genom beställningshanteringssystemet SAGA som drivs av KIB. SAGA-systemet har utvecklats vidare för att även hantera elektronisk dokumentleverans och förberetts med det nyutvecklade DOKLEV-systemet. KIB planerar att sätta DOKLEV i drift under Litteratursammanställning Den litteraturgenomgång som gjorts kommer att publiceras i strukturerad och kommenterad form på KIB:s webbplats under Medverkan på medicinska riksstämman ( kr) Projektledare: Anna Kågedal. De medicinska biblioteken har medverkat på Svenska Läkaresällskapets Riksstämma, med.xpo, under parollen Sveriges största medicinska bibliotek sedan år KIB har administrerat och bemannat 8

9 en gemensam monter för samtliga bibliotek vid svenska universitet med medicinsk fakultet på Riksstämman 2003, som gick av stapeln den november på Stockholmsmässan i Älvsjö. Följande bibliotek deltog: Karolinska Institutet. Universitetsbiblioteket (KIB) Göteborgs universitetsbibliotek, Biomedicinska biblioteket Medicinska biblioteket, Umeå universitetsbibliotek Linköpings universitetsbibliotek, Hälsouniversitetets bibliotek Medicinska biblioteket vid Uppsala universitet, Akademiska sjukhuset Medicinska fakultetens bibliotek - Universitetssjukhuset i Lund De medverkande biblioteken exklusive KIB var representerade med 6 personer som bemannade en monter bland de icke-kommersiella deltagarna. KIB deltog med en arbetsledare samt en arbetsgrupp på 4 personer, samt ytterligare 5 personer som hjälpte till att bemanna montern. Årets stämma försökte visa på bibliotekens mångsidighet. En marknadsföringskampanj genomfördes på stämman för att locka besökare till montern. En tävlig anordnades där priset var deltagande i en kurs på valfritt bibliotek, alternativt en enskild 2-timmars session med en bibliotekarie. Syftet var dels att erbjuda ett pris av faktiskt nytta, samt marknadsföring av biblioteken. De deltagande biblioteken bidrog med material till montern som visade på vad de har att erbjuda. I montern visades också ett bildspel med bilder från de olika bibliotekens verksamheter. Sedan några år finns en specifik webbplats som samlar de medverkande bibliotekens resurser. I år uppdaterades enbart de länkar som ändrats sedan förra året. Webbplatsens adress: 9. Samrådsgruppens möten och ansvarsbibliotekets administration ( kr) Samrådsgruppen har haft två möten under året: 3/6 i Stockholm i samband med den årliga konferensen och 3/11 i Kristianstad. 9

10 Ekonomisk sammanställning Projekt Anslaget 1. Upphandlingsarbete Konferens Vidareutbildningskurser Kompetensutveckling i bioinformatik Fortsatt arbete med sammanställning av medicinska informationsresurser på Internet 6. Internationellt arbete Leveranser av artiklar ur elektroniska tidskrifter med royaltyredovisning Medverkan på medicinska riksstämman Samrådsgruppens möten och ansvarsbibliotekets administration Summa En mer detaljerad ekonomisk rapport kommer att levereras till BIBSAM senast Solna Kerstin Tyllström tf. Överbibliotekarie Ulf Kronman Projektsamordnare 10

Redovisning för ansvarsbiblioteket i medicin för 2004

Redovisning för ansvarsbiblioteket i medicin för 2004 Stockholm 2004-12-10 KI Dnr 5780/2003 Ert dnr 61-627-2003 BIBSAM Att: Karl Isaksson Box 5039 102 41 STOCKHOLM Redovisning för ansvarsbiblioteket i medicin för 2004 1. Upphandlingsarbete (350 000 kr) Projektledare:

Läs mer

Redovisning för ansvarsbiblioteket i medicin för 2002

Redovisning för ansvarsbiblioteket i medicin för 2002 Per Olsson Överbibliotekarie Tel/mobil 08-524 84 100 Per.olsson@kib.ki.se 2003-05-08 Dnr 375/2002 BIBSAM Att: Ulla-Britt Nordin Siebolds Box 5039 102 41 STOCKHOLM Redovisning för ansvarsbiblioteket i medicin

Läs mer

Bibliotek och ITs informationssökningswebb

Bibliotek och ITs informationssökningswebb Bibliotek och ITs informationssökningswebb 1. Hur det började I kontakt med högskolans studenter uppmärksammades under 2002 problem med bibliotekets dåvarande informationssökningswebb. Tankar väcktes om

Läs mer

Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ

Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ Alternativa möbler för att stimulera förflyttning + hälsa samt stödja olika typer av uppgifter och stimulera

Läs mer

Umeå universitetsbibliotek Campus Örnsköldsvik Eva Hägglund HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I

Umeå universitetsbibliotek Campus Örnsköldsvik Eva Hägglund HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I 13 NOVEMBER 2012 Idag ska vi titta på: Sökprocessen: förberedelser inför sökning, sökstrategier Databaser: innehåll, struktur Sökteknik:

Läs mer

ENKÄT 2001. en undersökning av BIBSAM-konsortiets intresse för nya centrala avtal - resultat och uppföljning

ENKÄT 2001. en undersökning av BIBSAM-konsortiets intresse för nya centrala avtal - resultat och uppföljning Kungliga biblioteket BIBSAM Christina Jönsson Adrial 2002 ENKÄT 2001 en undersökning av BIBSAM-konsortiets intresse för nya centrala avtal - resultat och uppföljning Innehåll Enkät 2001 - resultat s 2

Läs mer

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb.

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb. Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens föreläsning: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA Vision Bibliotek och IT skall som en innovativ och gränsöverskridande del av Malmö högskolas lärande- och forskningsmiljö ge studenter och personal

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Önskemål om bokhyllor för exponering av avhandlingar och nya böcker framfördes.

Önskemål om bokhyllor för exponering av avhandlingar och nya böcker framfördes. UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Bibliotekssamverkan N Minnesanteckningar Sammanträdesdag 2012-05-28 Plats: Akvariet, Geocentrum Närvarande: Roger Herbert Marie Ottosson Eva Nordgren (ordf.) Cecilia Natvig

Läs mer

Läsa artiklar i artikeldatabaser med kompensatoriska hjälpmedel

Läsa artiklar i artikeldatabaser med kompensatoriska hjälpmedel Läsa artiklar i artikeldatabaser med kompensatoriska hjälpmedel en översikt Sammanfattning Idag finns det tillgång till en uppsjö vetenskapliga artiklar i form av e-text via artikeldatabaser, insamlade

Läs mer

Information för VFU-samordnare. Maria Perényi 11-09-22

Information för VFU-samordnare. Maria Perényi 11-09-22 Information för VFU-samordnare Maria Perényi 11-09-22 Innehåll Allmän presentation av biblioteket Om bibliotekets undervisning på officersprogrammet Bibliotekets stöd till fack- och funktionsskolor Visning

Läs mer

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Umeå UB Datorer och nät, utskrifter, kopiering Studieplatser Böcker, avhandlingar, uppslagsverk E-resurser

Läs mer

PubMed (Public Medline) - sökmanual

PubMed (Public Medline) - sökmanual PubMed (Public Medline) - sökmanual Medicinska fakultetens bibliotek, Lund. Monica Landén. 2014-02 PubMed/Medline är den största medicinska databasen och innehåller idag omkring 23 miljoner referenser

Läs mer

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Bibliotekssamverkan M Minnesanteckningar Sammanträdesdag 2012-12-05, nr 8 Närvarande: Boel K. Gustafsson (ordf.) Kristina Haglund (fr. punkt 4) Ulla Jakobsson (sekr.) Anders

Läs mer

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Birgitta Winlöf 2005-12-21 023-837 38 Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Projektets övergripande syften har varit: Förbättra bibliotekens möjligheter att bidra till den regionala viljan att

Läs mer

A" söka vetenskapliga ar1klar inom vård och medicin -

A söka vetenskapliga ar1klar inom vård och medicin - A" söka vetenskapliga ar1klar inom vård och medicin - en kort genomgång Var och hur (och varför) ska man söka? Informa1onsbehovet bestämmer. Hur hi"ar man vetenskapliga ar1klar inom omvårdnad/ medicin?

Läs mer

Nya tandläkare rådfrågar ofta Google och kolleger

Nya tandläkare rådfrågar ofta Google och kolleger Nya tandläkare rådfrågar ofta Google och kolleger Madeleine du Toit bibliotekarie, Bibliotek & IT, Malmö högskola E-post: madeleine.du. toit@mah.se Helena Rydberg bibliotekarie, Bibliotek & IT, Malmö högskola

Läs mer

I samma stund man slutar försöka bli bättre slutar man vara bra. Om drivkrafter för ett forskningsinformerat arbetssätt på KIB

I samma stund man slutar försöka bli bättre slutar man vara bra. Om drivkrafter för ett forskningsinformerat arbetssätt på KIB I samma stund man slutar försöka bli bättre slutar man vara bra. Om drivkrafter för ett forskningsinformerat arbetssätt på KIB Lotta Åstrand Karolinska Institutets Universitetsbibliotek Innehåll 1. Varför

Läs mer

Bibliotekets personalenkät 2012/13

Bibliotekets personalenkät 2012/13 Bibliotekets personalenkät 2012/13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Frågorna... 3 1. Jag är (ange den egenskap i vilken du oftast är i kontakt med biblioteket):... 3 2. Jag har använt

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

A" söka vetenskapliga ar1klar inom vård och medicin -

A söka vetenskapliga ar1klar inom vård och medicin - A" söka vetenskapliga ar1klar inom vård och medicin - en kort genomgång Var och hur (och varför) ska man söka? Informa1onsbehovet bestämmer. Presenta1onen hi"ar ni på Campusbibliotekets webb www.campusbiblioteket.se

Läs mer

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshopen inleddes med en genomgång av begreppet kompetens och bibliotekens framtida kompetensbehov med utgångspunkt

Läs mer

Sök artiklar i PubMed

Sök artiklar i PubMed Sök artiklar i PubMed En handledning i hur man söker med hjälp av ämnesord. PubMed är en databas med över 20 miljoner referenser som täcker medicin, omvårdnad, odontologi, veterinärmedicin, hälso- och

Läs mer

Kompetensutveckling inom Lunds Universitets Bibliotek. Karin Ohrt Biblioteksdirektionen

Kompetensutveckling inom Lunds Universitets Bibliotek. Karin Ohrt Biblioteksdirektionen Kompetensutveckling inom Lunds Universitets Bibliotek Karin Ohrt Biblioteksdirektionen Kompetensutvecklingsinsatser 200 000 avsatt i budget för Biblioteksdirektionen Stöd från ESF 50 utbildningar per år

Läs mer

Patologi Robbins Basic Pathology

Patologi Robbins Basic Pathology Patologi Robbins Basic Pathology with Student Consult Online Access Kumar V, Abbas A.K, Aster J Saunders, 2013, 9 th ed. 923 sidor, 983 ill. 2014-01-19 En lärobok i allmän och systematisk patologi som

Läs mer

Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib

Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib Wilhelm Widmark Stockholms universitetsbibliotek Februari 2003 Kurslitteratur som

Läs mer

Sjukhusbibliotekens vecka 2013

Sjukhusbibliotekens vecka 2013 Sjukhusbibliotekens vecka 2013 Sammanställning av Eira-enkäten Utvärdering av Sjukhusbibliotekens vecka https://docs.google.com/forms/d/1usyi6iqst- Benb03Hvm5Q1hjPmTrtfomnEGG7yATycw/viewform Programmen

Läs mer

Kerstin Fridén, fd 1 bibliotekarie, Linköpings universitetsbibliotek. Inledning

Kerstin Fridén, fd 1 bibliotekarie, Linköpings universitetsbibliotek. Inledning Har tillgången till information via Internet förändrat läkarstuderandes biblioteksanvändning och informationsvanor? Rapport från en enkätundersökning av läkarstudenter vid Hälsouniversitetet i Linköping

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 2014-12-04 Kursfakta Kursens namn Inom program / fristående

Läs mer

Smärta, en introduktion En presentation för datorstött lärande

Smärta, en introduktion En presentation för datorstött lärande Vägga Vuxenutbildning ITiS-projekt Väggaskolan Vårterminen 2002 Karlshamn Smärta, en introduktion En presentation för datorstött lärande Författare Lotta Holmgren Karin Svensson Ove Svensson Handledare

Läs mer

På vetenskaplig grund att vara forskande praktiker på bibliotek. Lotta Haglund

På vetenskaplig grund att vara forskande praktiker på bibliotek. Lotta Haglund På vetenskaplig grund att vara forskande praktiker på bibliotek Lotta Haglund >25 artiklar/rapporter >25 konferenspresentationer Haglund, Lotta & Ekenberg, Anna & Jäppinen, Karin & Karlsson, Heléne The

Läs mer

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Välkommen till Skolverkets konferens om Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken 09.30 Skolverkets hållning kring begreppen vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens i praktiken.

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Handledning till metoderna som använts i Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande

Läs mer

13-14/6 2011 Birmingham botanical gardens

13-14/6 2011 Birmingham botanical gardens 13-14/6 2011 Birmingham botanical gardens Bakgrund Uppdrag Klinisk bibliotekarie på Hudiksvalls sjukhus sept. 2010 - maj 2011: 22 sjuksköterskor på en kirurgisk vårdavd. deltog en strävan att knyta biblioteket

Läs mer

Hur du hittar vetenskapliga artiklar och läser dem i fulltext

Hur du hittar vetenskapliga artiklar och läser dem i fulltext UMEÅ UNIVERSITET Klinisk Farmakologi Susanne Westman Sofia Svahn 2010-08-25 Tips och uppgifter kring E-tidskrifter Handout Datorintro II Introduktionskurs 10,5hp Receptarieprogrammet 180hp Hur du hittar

Läs mer

Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av,

Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av, 2011-05-13/PB Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av, och sökning i, inskannade dokument Projektorganisation Projektarbetet har bedrivits med lokala arbetsgrupper i både Uppsala och i Umeå.

Läs mer

Connectivity Services the Palette VAN. Connectivity Services Seamless electronic business documents

Connectivity Services the Palette VAN. Connectivity Services Seamless electronic business documents Connectivity Services the Palette VAN Connectivity Services Seamless electronic business documents Palette Connectivity Services översikt februari 2014 E-fakturor med Palette Celina Lindberg Nytorpsvägen

Läs mer

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Minnesanteckningar Möte 2 Mötesdatum 2012-05-04 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl.

Läs mer

Projekt Ny bibliotekssystemmiljö

Projekt Ny bibliotekssystemmiljö DNR] 1 (av 9) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-06-12 Styrgrupp Projekt Ny bibliotekssystemmiljö Ib Lundgren Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 2015-05-25 Utkast

Läs mer

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv Om ämnet Engelska Bakgrund och motiv Ämnet engelska har gemensam uppbyggnad och struktur med ämnena moderna språk och svenskt teckenspråk för hörande. Dessa ämnen är strukturerade i ett system av språkfärdighetsnivåer,

Läs mer

Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier

Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier Sammanfattning av D-uppsats i Utbildningsdesign Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier Malin Seeger Annika Åström Linköpings universitet

Läs mer

Rollspel baserat på ett verkligt fall för undervisning i Arbetsvetenskap

Rollspel baserat på ett verkligt fall för undervisning i Arbetsvetenskap Sida: 1 (6) Projektplan Rollspel baserat på ett verkligt fall för undervisning i Arbetsvetenskap Sida: 2 (6) Innehåll 1 Mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Projektmål... 4 1.3 Avgränsningar...

Läs mer

Introduktion till informationssökning. Lotta Janson Lotta Mathiesen

Introduktion till informationssökning. Lotta Janson Lotta Mathiesen Introduktion till informationssökning Lotta Janson Lotta Mathiesen Dagens innehåll Om projektet Introduktion till medicinsk informationssökning Vad är en vetenskaplig artikel Sökresurser (vetenskapliga

Läs mer

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Open Access - nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Aina Svensson, Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek

Läs mer

Anvisning för registrering av fakturaunderlag samt redovisning av projektstöd

Anvisning för registrering av fakturaunderlag samt redovisning av projektstöd 1 Anvisning för registrering av fakturaunderlag samt redovisning av projektstöd Allmänt Projektledaren är ansvarig för att beviljade medel används i enlighet med de regler som finns angivna i avtalet samt

Läs mer

Integrering av HU i undervisningen. En HU-diplomerad kurs på Högskolan i Borås

Integrering av HU i undervisningen. En HU-diplomerad kurs på Högskolan i Borås Integrering av HU i undervisningen En HU-diplomerad kurs på Högskolan i Borås Presentationen Vem är jag? Hur jobbar Högskolan i Borås med HU? Kursen Systemutvecklare Roller, miljö och praktik 2013-05-31

Läs mer

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Förstudie till EU-projekt: Bibliotekskompaniet bibliotek och företag i samverkan 1 Bibliotekskompaniet - bibliotek och företag i samverkan Rapport från

Läs mer

Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar

Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar 1 Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar 2012-06-11 Projektets premiärdagar inledande utbildningstillfällen med fokus på två av målgruppens mest efterfrågade utvecklingsområden ägde

Läs mer

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

1 Respondent. 2 Researcher A. 3 Researcher B

1 Respondent. 2 Researcher A. 3 Researcher B 1 Respondent 2 Researcher A 3 Researcher B Fråga A = 4 första frågorna, Frågor B = nästa 3 frågor, endast nummer = fråga 1-17, Övr 1 osv = frågor från intervjuare utanför frågeguide Rad Person Text Fråga

Läs mer

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola 14 Avdelningar på OD, Mah 1. Oral Diagnostik 2. Odontologisk Röntgendiagnostik 3. Oral kirurgi/oral medicin 4. Oral

Läs mer

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Sid 1 (8) skoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Arbetsrätt Juristexamen Logopedexamen Logopedi Jurist- och logopedexamen samt magisterexamen

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

Slutrapport. Innovativt utbildnings- och forskningsmaterial användning av 3D visualisering och animering för att bemöta pedagogiska utmaningar

Slutrapport. Innovativt utbildnings- och forskningsmaterial användning av 3D visualisering och animering för att bemöta pedagogiska utmaningar Innehåll Slutrapport Innovativt utbildnings- och forskningsmaterial användning av 3D visualisering och animering för att bemöta pedagogiska utmaningar Emin Halilovic, projektledare 1 Basfakta... 3 1.1

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur Minnesanteckningar Möte 1 Mötesdatum 2012-03-16 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-03-16 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl

Läs mer

Svenska Hypofysregistret. Verksamhetsberättelse 2007

Svenska Hypofysregistret. Verksamhetsberättelse 2007 Svenska Hypofysregistret Verksamhetsberättelse 2007 Svenska Hypofysregistret drivs av Stiftelsen för forskning och utveckling inom hypofysområdet (Svenska Hypofysgruppen). Ordförande i gruppen och registerhållare

Läs mer

Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON

Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON Organisationen 25 bibliotek knutna till en fakultet, institution eller centrumbildning - ansvar för den dagliga verksamheten till studenter

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 5 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 5 Anita Eklöf, Rune Fjelldal vid Centrum för Lärande och Undervisning, Bibliotek & lärande resurser, Högskolan

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Utforska nya versionen av HelpDesk! HelpDesk 3.4. www.artologik.com. Fler finesser, mer kontroll, men fortfarande lika lätt att använda!

Utforska nya versionen av HelpDesk! HelpDesk 3.4. www.artologik.com. Fler finesser, mer kontroll, men fortfarande lika lätt att använda! Glöm alla minneslappar och borttappade ärenden. HelpDesk effektiviserar supporten! HelpDesk 3.4 www.artologik.com Utforska nya versionen av HelpDesk! Fler finesser, mer kontroll, men fortfarande lika lätt

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning i skärningspunkten mellan

Läs mer

Front 2014 ett taktfast projekt

Front 2014 ett taktfast projekt Front 2014 ett taktfast projekt [242] Ett projekt för att formulera en strategi för hur vi vill att vår informationsförsörjning och systeminfrastruktur ska fungera 2014 2015. [Daniel Forsman] [Whitecode]

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen 2012.

Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen 2012. Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen. Inledning För att kunna utvärdera och utveckla verksamheten på skolbiblioteken i kommunen har vi genomfört en

Läs mer

Slutrapport fortbildning av medicinska bibliotekarier 2009

Slutrapport fortbildning av medicinska bibliotekarier 2009 Dnr: 66-909-2008 2010-06-01 Sid: 1 / 11 Universitetsbiblioteket Lärande & webb Carina Ahlberg, Avdelningschef Kungliga Biblioteket Slutrapport fortbildning av medicinska bibliotekarier 2009 Sedan många

Läs mer

Vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens hur kan man arbeta forskningsbaserat i klassrummet?

Vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens hur kan man arbeta forskningsbaserat i klassrummet? Vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens hur kan man arbeta forskningsbaserat i klassrummet? En skarp skollagsskrivning Skollagen 1 kap 5 Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad

Läs mer

KB på nytt uppdrag. Välkommen till bibliotekschefsmöte 21-22 nov 2012

KB på nytt uppdrag. Välkommen till bibliotekschefsmöte 21-22 nov 2012 Datum/Date Dnr/Ref.no 2012-10-19 239-KB 756-2012 KB på nytt uppdrag samordning och utveckling inom bibliotekssfären Välkommen till bibliotekschefsmöte 21-22 nov 2012 Möt Elsebeth Tank, som har en lång

Läs mer

Kursinformation TN020 Projektledning 2 poäng

Kursinformation TN020 Projektledning 2 poäng LINKÖPINGS UNIVERSITET Sid 1 02-08-29 Kursinformation TN020 Projektledning 2 poäng 1 Inledning Förkunskapskrav TNG011, TNG 017 eller TEIO53 Mål Kursens mål är att ge förståelse för hantering av komplexa

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek)

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Medieplan beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Beskrivning av biblioteken: Målgrupper och tillgänglighet

Läs mer

Bibliotekens bibliometriarbete FREDRIK ÅSTRÖM LUNDS UNIVERSITETSBIBLIOTEK

Bibliotekens bibliometriarbete FREDRIK ÅSTRÖM LUNDS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Bibliotekens bibliometriarbete FREDRIK ÅSTRÖM LUNDS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Bibliometri the application of mathematical and statistical methods to books and other media of communication. - (Pritchard, 1969)

Läs mer

Årsrapport 2005 för arbetet med .och webbplatsen för

Årsrapport 2005 för arbetet med .och webbplatsen för Årsrapport 2005 för arbetet med.och webbplatsen för 060202 Mikael Bellander Innehållsförteckning Arbetad tid sid 3 Distriktsläkarnas länkportal 4 ALK-webbplatsen 8 Planering för 2005 10 2 Årsberättelse

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Kursrapport för WEBB12: Textproduktion 2 V14 7,5 hp (31WTX2)

Kursrapport för WEBB12: Textproduktion 2 V14 7,5 hp (31WTX2) Kursrapport för WEBB12: Textproduktion 2 V14 7,5 hp (31WTX2) Kursansvariga: Charlotte von Essen Anna Vörös Lindén Övriga medverkande lärare: Karin Dessne David Gunnarsson Linda Rydh Jonas Söderholm Birgitta

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Förfrågningsunderlag 2013-10-17 Upphandlande organisation Jordbruksverket Upphandling Sökfunktion till Jordbruksverkets webbplats Thomas Dalkvist 2.8.11-7705/13 Sista anbudsdag: 2013-11-05 Symbolförklaring:

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Ett nät för alla - pedagogiska utmaningar Jan Andrée, Alingsås bibliotek. Östersund 8 juni, Härnösand 9 juni 2011

Ett nät för alla - pedagogiska utmaningar Jan Andrée, Alingsås bibliotek. Östersund 8 juni, Härnösand 9 juni 2011 Ett nät för alla - pedagogiska utmaningar Jan Andrée, Alingsås bibliotek Östersund 8 juni, Härnösand 9 juni 2011 Olle Findahl, Svenskarna och Internet 2010 År efter år fortsätter Sverige att ligga i den

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team Tex i kursiv: Förslag Generellt ansvar för funktionerna planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter i funktionen löpande arbetet bedrivs effektivt med hög kvalitet rutiner och logistik kvalitetsarbete

Läs mer

»Det funkar« - att studera med funktionshinder

»Det funkar« - att studera med funktionshinder »Det funkar«- att studera med funktionshinder Hur då? Det funkar! Karolinska Institutet ett universitet för alla önskar dig välkommen! Är du student eller forskarstuderande med en funktionsnedsättning

Läs mer

ALI Arkiv för lokala inläsningar

ALI Arkiv för lokala inläsningar ALI Arkiv för lokala inläsningar http://ali.lu.lu.se Slutrapport september 2007 Inledning Projektet Arkiv för lokala inläsningar, ALI, har löpt från och med april 2006 till och med september 2007. Målsättningen

Läs mer

Handledning Sherpa/RoMEO

Handledning Sherpa/RoMEO Handledning Sherpa/RoMEO 1. När får jag lov att göra min artikel fritt tillgänglig?... 2 2. Förklaring av ord & begrepp i Sherpa/RoMEO... 3 Pre-print... 3 Restrictions (restriktioner)... 3 Post-print...

Läs mer

IT och. lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

IT och. lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 2005 Pressmaterial 2005-10-30 IT och lärarstuderande Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN KK-stiftelsen arbetar för att stärka Sveriges konkurrenskraft genom att stödja: forskning

Läs mer

Hur förenar vi klinisk erfarenhetsbaserad kunskap och skicklighet med forskningsbaserad kunskap - och vice versa?

Hur förenar vi klinisk erfarenhetsbaserad kunskap och skicklighet med forskningsbaserad kunskap - och vice versa? Hur förenar vi klinisk erfarenhetsbaserad kunskap och skicklighet med forskningsbaserad kunskap - och vice versa? Birgitta Åkesdotter Gustafsson Leg. Sjuksköt. Spec. Sjuksköt Operationssjukvård, Fil. Mag.

Läs mer

Slutrapport Trappan, Folkuniversitetet Varberg

Slutrapport Trappan, Folkuniversitetet Varberg Slutrapport Trappan, Folkuniversitetet Varberg Trappan, datastugor med Ipad. För Nyfikna seniorer i Varbergs kommun. Under juni månad 2012 tillsattes en styrgrupp för projektet som bestod utav. Emma Rosengren,

Läs mer

Systemet för den officiella statistiken i Sverige

Systemet för den officiella statistiken i Sverige Systemet för den officiella i Sverige Elisabet Andersson, GD-stab Sekretariatet vid Rådet för den officiella E-mail : elisabet.andersson@scb.se ROSsekretariatet@scb.se Nordiska statistikermötet, Åbo 2004

Läs mer

Helsingfors universitets Lärarakademins kriterier

Helsingfors universitets Lärarakademins kriterier ns kriterier 1. Pedagogisk skicklighet och handledning fortlöpande kompetensutveckling Utmärkta färdigheter kommer till uttryck t.ex. i att läraren systematiskt utvärderar och utvecklar sin undervisning

Läs mer

Åtagandet, MA/070028

Åtagandet, MA/070028 Bilaga 1 Åtagandet, MA/070028 Övergripande syfte och mål Syfte Att erbjuda anställda och förtroendevalda inom Region Skåne ett gemensamt kursutbud vad gäller standardiserad IT-utbildning oavsett organisation,

Läs mer

Preliminär rapport över enkät om intresset för surveymetodik 2002. Jan Wretman

Preliminär rapport över enkät om intresset för surveymetodik 2002. Jan Wretman Preliminär rapport över enkät om intresset för surveymetodik 2002 Jan Wretman Statistiska Institutionen Stockholms Universitet 106 91 Stockholm e-mail: jan.wretman@stat.su.se Rapport nr. 27 från projektet

Läs mer

Svensk övergång till DDC. Underlag Nationella referensgruppens möte 2008-11-19 Version 2008-11-12

Svensk övergång till DDC. Underlag Nationella referensgruppens möte 2008-11-19 Version 2008-11-12 Svensk övergång till DDC. Underlag Nationella referensgruppens möte 2008-11-19 Version 2008-11-12 Sammanfattning Målen med en övergång till DDC är Internationalisering Rationalisering av arbetet med klassifikation

Läs mer

Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. Konferensbidrag välkomnas!

Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. Konferensbidrag välkomnas! Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar Tekniska högskolan vid Umeå universitet 27 november - 28 november 2013 Konferensbidrag välkomnas! Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10 Utbildningsplan för masterprogrammet i 4HI10 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2009-11-06 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2009-11-24 Sid 2 (7) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HI10 1.2. Programmets

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Webbutveckling för minnesinstitutioner Modifierad version av presentationen, anpassad för webben.

Webbutveckling för minnesinstitutioner Modifierad version av presentationen, anpassad för webben. Webbutveckling för minnesinstitutioner Modifierad version av presentationen, anpassad för webben. Kalle Laajala Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek FA:s årsstämma 28 maj 2009 Library of Congress Makthavare.se

Läs mer

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 1 Kompetensbeskrivning

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Lärarhandledning

EN BÄTTRE VÄRLD. Lärarhandledning EN BÄTTRE VÄRLD Lärarhandledning 2 3 DET HÄR ÄR VÄRLDSKOLL Undersökningar som gjorts de senaste åren visar att vi svenskar har en pessimistisk syn på utvecklingen i världen. Vi känner inte till all utveckling

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Lärarhandledning

EN BÄTTRE VÄRLD. Lärarhandledning EN BÄTTRE VÄRLD Lärarhandledning 2 VÄRLDSKOLL Lärarhandledning DET HÄR ÄR VÄRLDSKOLL Undersökningar som gjorts de senaste åren visar att vi svenskar har en pessimistisk syn på utvecklingen i världen. Vi

Läs mer