Redovisning för ansvarsbiblioteket i medicin för 2003

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning för ansvarsbiblioteket i medicin för 2003"

Transkript

1 Ulf Kronman Projektsamordnare Tel/mobil: E-post: Stockholm KI Dnr 1275/2003 Ert dnr BIBSAM Att: Karl Isaksson Box STOCKHOLM Redovisning för ansvarsbiblioteket i medicin för Upphandlingsarbete ( kr) Projektledare: Lotta Åstrand. KIB har under 2003 fortsatt arbetet med att teckna högskolegemensamma licenser för informationsresurser inom medicinområdet. Under första halvåret gick KIB ut med en enkät till upphandlingslistan för att undersöka vilka förlag och informationsresurser inom medicinområdet som övriga universitet och högskolor ansåg som mest angelägna att arbeta fram avtal för. KIB har utgått från de synpunkter som framkom och har under året arbetat med de avtal som beskrivs nedan. Pågående avtal Två avtal löper sedan tidigare; ett för referensdatabasen Embase och ett för tidskrifter från Wiley. Dessa båda avtal har förlängts. KIB drev tidigare ett avtal för databasen Science STKE men sedan priserna och avtalsvillkoren ändrats finns det inte längre några fördelar med ett konsortium. Avtalet har inte förlängts och intresserade universitet och högskolor tecknar nu egna avtal med Science för STKE. Nya avtal I början av 2003 tecknades ett ettårigt avtal med Wiley för några av förlagets referensverk, e-böcker och de mycket efterfrågade Current Protocols. Konsortiet har 11 deltagare. Arbete pågår för att förlänga avtalet som kommer att gälla även 2004 med smärre förändringar främst beträffande priser för arkivtillgång. Förhandlingarna med BMJ Publishing Group befinner sig i sitt slutskede. Avtalet beräknas bli treårigt med en prishöjning på 3% per år. 10 universitet och högskolor önskar delta. Ytterligare en förhandling som befinner sig i slutskedet är ett treårigt avtal för Wiley för tillgång till databasen Cochrane (som Wiley övertagit från den tidigare leverantören Update Software). Den årliga prisökningen är satt till 6% och konsortiet kommer att ha 10 deltagare.

2 Ett konsortium kommer det sannolikt även att bli för några av produkterna från BioMed Central. Sista svarsdatum för intresseanmälan är i slutet av november och ett fåtal svar har hittills inkommit. Övrigt licensarbete och kompetensuppbyggnad Redan under 2002 fördes förhandlingar med Lippincott-OVID för ett avtal för LWWs e-tidskrifter men förhandlingarna avbröts då arkivlösningen inte ansågs tillfredsställande. Under 2003 återupptogs förhandlingarna som dock fick avbryts igen. Denna gång p g a det inte gick att nå fram till en prismodell som skulle innebära en gynnsam prisfördelning inom konsortiet. KIB har under året också bistått BIBSAM vid förhandlingar inför ett eventuellt avtal med Blackwell publishing. KIB har också deltagit i sammankomster och konferenser som berört licensfrågor: ASAs årliga konferens i London med rubriken: What's the big deal? Journal purchasing - Bulk Buying or cherry picking? Strategic issues for librarians, publishers, agents and intermediaries UKSGs konferens i Edinburgh BIBSAMs konsortiedag ECOLCs konferens som i år var förlagd till Danmark. 2. Konferens ( kr) Projektledare: Lotta Mathiesen Den årliga konferensen för medicinska bibliotekarier gavs den 2 juni 2003 och samlade 120 deltagare. Programmet bestod av följande punkter: Elsevier publishing - developments at Science Direct David Molenaar, Science Direct Ingenta, between library and publisher. What lies ahead? Richard Smart, Ingenta UK Developing a national Knowledge Service for health and social care : UK issues and solutions Veronica Fraser, NHS Library Adviser, Department of Health Information Policy Unit, Information Management and NHSU(university) Knowledge Management to Support the Patient Journey: Strategic development for NHS Scotland Library and Knowledge Services Ann Wales, NHS Scotland Library Service Development Coordinator, UK Biblioteket som viktig aktör i organisationers interna och externa information Bengt Holmquist och P-O Tellander, Lasarettsbiblioteket Falun Marknadsföring av bibliotek, erfarenheter från studieresa i USA Birgitta Stevinger, Biomedicinska biblioteket, Göteborg Sökverktyg på webben, användbara nyheter Catharina Rehn, KIB I väntan på en ny lag. Upphovsrättsdirektivet 2004 Susanna Broms, Kungliga Biblioteket Mitt Kursbibliotek - en portal till kursanpassade informationsresurser Yvonne Hultman-Özek, Medicinska fakultetens bibliotek Lund Bioinformatik och bibliotekariens undervisningsroll Jan Jenssen, Medicinska fakultetens bibliotek, Lund Talböcker via bredband Torbjörn Dahlander, Talboks- och punktskriftsbiblioteket TPB 2

3 Nya Arbetslivsbiblioteket Peter Lindgren Arbetslivsbiblioteket Eira och universitetssjukhusens informationsbehov Per Olsson, KIB Mer information och overheadbilder från föredragen finns på adress: 3. Vidareutbildningskurser ( kr) Projektledare: David Herron. Samordning: Mia Andersson Vidareutbildningskurs för medicinska bibliotekarier vårterminen april 2003 gav KIB kursen Vidareutbildningskurs för medicinska bibliotekarier för fjärde gången. Liksom tidigare gånger var efterfrågan stor och deltagarna kom från många olika delar av landet; Sundsvall, Växjö, Stockholm, Visby, Sandviken, Jönköping, Borås, Värnamo och Göteborg. Totalt deltog 12 personer. Kursdeltagarna vårterminen 2003 var liksom tidigare deltagare mycket nöjda. Den första kursen hölls höstterminen 2001 och fortfarande är grundtanken densamma. Kursen skall innehålla många olika moment där kursdeltagarna ska få en överblick över vad som pågår inom medicinsk informationsförsörjning. Det är ett stort område under ständig utveckling. Kursen har förändrats utifrån utvärderingar som projektgruppen gjort tillsammans med dem som undervisat och utifrån de synpunkter som samlats in från deltagarna efter varje kursomgång. Nytt för kursen vårterminen 2003 var en längre genomgång av Medical Subject Headings, MeSH. Området har tidigare inte fått så stort utrymme i kursen men vi bedömde det som ett angeläget behov. I övrigt har vi förändrat något i kursmomentens ordningsföljd vilket gav en tydligare stringens än tidigare. Liksom tidigare innehåller varje avsnitt tid för egna övningar. Vår bedömning är att kursens form tvådagarskurs har fungerat väldigt bra och är troligen en nödvändighet för att täcka in allt det som vi har ansett vara viktigt att få med. För att kunna ge ett djup inom den mängd teman som kursen täcker och för att upprätthålla kompetensen har projektgruppen engagerat ett antal olika undervisare. Det är nödvändigt att vi håller oss à jour och ligger i täten. Vår bedömning är att det fortfarande finns efterfrågan på motsvarande kurs. För att vi ska kunna uppfylla de små och medelstora medicinska bibliotekens kompetensutvecklingsbehov i den här formen så krävs fortsatt subventionering. 4. Kompetensutveckling i bioinformatik ( kr) Projektledare: Jan Jensen, medicinska fakultetens bibliotek vid Lunds universitet. KIBs kontakt: David Herron. Halvtidsrapport (Slutrapport lämnas efter ) Bakgrund BIBSAM-projektet Bioinformatik och bibliotekarier påbörjades Projektet leds av en bibliotekarie från Medicinska fakultetens bibliotek i Lund. Bakgrunden till projektet är det kompetensutvecklingsbehov som finns på de medicinska biblioteken inom området molekylärbiologiska informationsresurser. Kartläggning av allt fler organismers arvsmassa har gett upphov till stora mängder sekvensinformation, struktur- och genetisk information i hundratals publikt tillgängliga databaser. Behovet av information om, demonstration av, undervisning i och sökningar i dessa bland 3

4 våra användare ökar. Att bygga nätverk för utbildning och stöd är viktiga inslag i denna process. På grund av ämnesområdets komplexitet och svårighetsgrad innebär det problem för den enskilde att lära sig på egen hand. Men inte bara de ämnesmässiga kunskaperna är viktiga, utan även det pedagogiska förhållningssättet och de pedagogiska modeller som kan användas för undervisningen inom detta komplexa område. Sådana aspekter diskuteras och prövas också inom projektets ram. Inledande planeringsmöten Två planeringsmöten har hållits med David Herron från KIB innan projektet formellt påbörjades 1 april Arbetsgruppen Projektets arbetsgrupp har haft 5 möten under Se bifogad lista. Marknadsföring Jan Jensen informerade om projektet på KIB-konferensen 2 juni Utskick om workshopen i Lund 6-7 november gjordes på BIBLIST och MEDBIBLIST. Information är utlagd på KIBs projektsida och Lunds universitets biblioteks projektsida. Forskar-/lärarkontakter Inom projektets ram har flera kontakter med forskare inom området tagits. Detta för att öka förståelsen för de frågeställningar som finns, men också få hjälp att definiera bibliotekets och bibliotekariens roll i detta nya paradigm. Kompetensutveckling Projektledaren har haft tid avsatt för egen kompetensutveckling, både för fördjupning i bioinformatik och molekylärbiologi, och för att utveckla kunskaper om molekylärbiologiska informationsresurser. Arbetsgruppens medlemmar har haft texter att läsa och arbetsuppgifter att utföra inför mötena. Vi har också diskuterat kring och övat informationssökningar i molekylärbiologiska databaser. Pedagogik Projektet har också haft ett pedagogiskt syfte och arbetsgruppen har diskuterat pedagogiska frågor speciellt i förberedelserna inför workshopen i Lund. Kunskapströskeln är hög inom området och det har varit nödvändigt att arbeta medvetet med pedagogiska frågeställningar så att lärsituationerna blir bra. Webbplats En tanke i början av projektet var att skapa en webbplats, dels för arbetsgruppen men också som en ingång till området för intresserade bibliotekarier i Sverige för att därmed stödja ett nätverksbyggande och marknadsföra projektet. Med tanke på de kostnader och den tid detta skulle medföra valdes istället att använda ett befintligt program vid Lunds universitets bibliotek, Mitt Kursbibliotek. Detta används av lärare som en enkel ingång för studenterna till relevanta ämnesresurser inom en specifik kurs. Arbetsgruppen använder det för att lägga ut mötesanteckningar, länkar till ämnesresurser och annat som har med projektet att göra. Regionala workshops Två stycken regionala workshops inom projektet har planerats. Ett skäl är att det är bra att sprida utbildningstillfällen utanför Stockholm och utanför ansvarsbiblioteket. Ett annat skäl är att detta ingår som ett led i uppbyggnaden av ett nätverk för medicinska bibliotekarier. En workshop hölls i Lund 2 halvdagar 6-7 november 2003 med 12 deltagare från 10 olika bibliotek. Arbetsgruppens 5 medlemmar 4

5 kunde lyssna och lära, men deltog också som lärare i workshopen. Sammanlagt deltog alltså 17 personer de båda dagarna. Nästa workshop planeras i Umeå mars Bibliotekets roll Deltagarna i workshopen fick tillgång till två artiklar som diskuterar bibliotekens och bibliotekariens roll inom bioinformatiken. Ett inslag under workshopen var en diskussion kring det lästa, och reflektioner om roller, tjänster, kunskaper och gränsdragningar. Utvärdering av workshop Målsättningen var att deltagarna efter workshopen skulle: 1. Ha fått överblick över, och insikt om, molekylärbiologiska informationsresurser 2. Kunna hänvisa till relevanta molekylärbiologiska informationsresurser 3. Kunna göra enklare sökningar i molekylärbiologiska databaser Innan workshopen avslutades ombads deltagarna skriva ner en utvärdering om målen nåtts. Fråga 1 besvaras jakande av 10 personer, en svarar ja, viss insikt och en anser sig ha fått en introduktion till komplexiteten inom området. Fråga 2 besvaras med ja av 7 personer, 5 säger att de klarar det om de får öva mera på egen hand. Fråga 3 besvaras med ja av 12 personer. Sammanlagt fick workshopen bra betyg och inlärningsmålen måste anses vara uppfyllda. Kommentarer från deltagarna: - Upplägget som workshop har varit inspirerande och stimulerar till en fortsättning. - Har fått en spark för att jobba mer med detta på hemmaplan. - Jag har fått en mycket bra introduktion på området, som var helt nytt för mig. [ ] jag kommer att kunna hänvisa till relevanta resurser och göra enklare sökningar efter detta, [ ] Nätverk Bildandet av arbetsgruppen var första delen av uppbyggnaden av ett nätverk för bibliotekarier. Det är viktigt att det bildas en kritisk massa av intresserade för att utvecklingen inte skall stanna av. Jag vill här framhålla vikten av KIBs tidiga och mycket goda insatser inom området genom de grundläggande kurser och fördjupningskurser som getts inom bioinformatik och som förberett marken för detta projekt. Vi har kunnat bygga vidare på det intresse för och de kunskaper inom ämnesområdet som KIB hjälpt till att utveckla bland medicinska bibliotekarier. Med workshopen i Lund har början till ett sydligt regionalt/lokalt nätverk påbörjats. Sju personer i Lund och Malmö kommer att fortsätta träffas, lära mer och stödja varandra i kompetensutvecklingen. Målet är att börja undervisa och då kan nätverket utgöra ett stöd. En tanke är också att undervisa tillsammans över biblioteksgränserna. Med workshopen i Umeå förväntas samma positiva utveckling kunna komma igång där. Arbetsgruppens möten Informellt planeringsmöte inför projektet mellan Jan Jensen och David Herron, KIB, i Lund Informellt planeringsmöte mellan Jan Jensen och David Herron, i Lund Första konstituerande mötet med arbetsgruppen, i Lund. Genomgång av bakgrund till projektet och inledande diskussion om projektets inriktning och innehåll. 5

6 Andra mötet med arbetsgruppen, på KIB Solna. Rapporter från samtal med lärare/forskare inom området. Ytterligare diskussion och beslut om inriktningen av projektet. Diskussion och beslut om marknadsföring. Övningar i sökning i sekvensdatabas, tolkning av post plus BLAST-sökning Tredje mötet med arbetsgruppen, på KIB Solna. Planering av workshop och extern information inför workshop. Redovisning och genomgång av förelagda arbetsuppgifter i sökning och förståelse av molekylärbiologiska informationsresurser. Genomgång av och diskussion kring förelagd läsning av relevant molekylärbiologisk litteratur Fjärde mötet med arbetsgruppen, på KIB Solna. Diskussion om pedagogik och planering av workshopen avseende innehåll, pedagogisk modell och fördelning av arbetsgruppens insatser i undervisningen Femte mötet med arbetsgruppen, i Lund. Detaljerad planering av schemat inför workshopen 6-7 november. Upptryckning av undervisningsmaterial. 5. Fortsatt arbete med sammanställning av medicinska informationsresurser på Internet ( kr) Projektledare: Tor Ahlenius KIB tillhandahåller ett antal sammanställningar av biomedicinska länkar. En översikt finns på adressen: Mest känd är samlingen Diseases and Disorders på adressen: Klassifikationen i Diseases and Disorders följer huvudsakligen MeSH-vokabulären. För varje gren i MeSH:ens C-träd samt några grenar i andra träd visas länkarna upp i en struktur där rubrikerna (klassifikationsnivåerna) är indenterade ( indragna ) enligt den hierarkiska strukturen i MeSH. KIB tillhandahåller även ett sökverktyg för biomedicinska resurser. Sökverktyget bygger på en databas som innehåller den svenska översättningen av MeSH. Detta gör det möjligt för både engelsk- och svenskspråkiga användare att formulera sökningar i MeSH-baserade resurser. Verktyget finns tillgängligt via adressen: I samband med ansvarsbiblioteksprojekt 1999 och 2001 byggdes kopplingar från det MeSH-baserade sökverktyget till länksamlingen (främst Diseases and Disorders ). Kopplingen sker via en funktion (knappen Links ) som för varje MeSH-term visar upp länkar till olika Internet-baserade resurser med anknytning till den aktuella termen. Links-funktionen utvecklades ursprungligen för att generera länkar till relevanta delar av samlingen Diseases and Disorders, men pekar numera ut många andra resurser. En del av länkarna är utformade så att en sökning på den aktuella MeSH-termen utförs när man klickar på dem. Links-kopplingen för länksamlingen bygger på en länkdatabas. Länkarna och deras klassifikationer ligger som tabeller i samma databas som den svenska MeSH-översättningen och är kopplade till MeSH-termerna via gemensamma nycklar. Länkdatabasen innehåller ca länkar klassificerade med ca 1600 olika termer. Links-funktionen genererar kopplingar till länkar som är klassificerade med den aktuella MeSH-termen eller termer från underliggande nivåer i MeSH-trädet. Kopplingarna är 6

7 utformade som länkar direkt till rätt rubrik i en databasgenererad version av länksidorna. Den databasgenererade versionen har i sin tur automatgenererade kopplingar tillbaka till MeSH. Praktiska erfarenheter från tester med DEF toolkit och en egenutvecklad Windows-klient för inmatning visar att det är otympligt att underhålla en länksamling av denna storlek via ett databasbaserat grafiskt gränssnitt. Underhållet av länkdatabasen har istället skett genom editering av de statiska HTML-sidor som möter användaren. Dessa har regelbundet konverterats över till länkdatabasen för att hålla kopplingen mellan MeSH och länksamlingen aktuell. Detta arrangemang har inte varit helt transparent för användarna, eftersom man mötts av olika versioner av länksidorna beroende på om man kommit via den databasbaserade kopplingen i MeSH eller via startsidan för länksamlingen. Majoriteten av länksamlingens användare har kommit via samlingens startsida, och alltså mötts av sidor utan den databasgenererade versionens finesser. I samband med årets ansvarsbiblioteksprojekt har den databasgenererade versionen av de länksidor som konverteras över till databasen övertagit rollen som master. Det är numera alltid den versionen som möter användarna. Även det alfabetiska indexet till samlingen Diseases and Disorders genereras med hjälp av databasen. Den databasgenererade listan innehåller de MeSH-termer som använts vid klassificeringen av länkarna samt synonyma termer (sk. entry terms) ur MeSH och termer ur en egenutvecklad synonymordlista. Med en databas i botten ökar möjligheterna till automatisk formatering av sidorna: En innehållsförteckning som visar använda termer på den aktuella sidan genereras automatiskt. Indenteringarna av klassifikationsnivåerna anpassas automatiskt till trädstrukturen i senaste årets MeSH. Termer som förekommer på mer än ett ställe i MeSH-trädet ( dubbelklassning ) representeras automatiskt korrekt. Anchor-taggar som gör det möjligt att adressera sig till en viss rubrik (t ex från Links-funktionen eller det alfabetiska indexet till Diseases and Disorders) genereras automatiskt. För varje rubrik i klassifikationen automatgenereras knappar som leder till motsvarande MeSH-terms presentation i MeSH samt resurserna bakom funktionen Links. Pga att det är den databasgenererade versionen som är mastern, får man som användare tillgång till dessa funktioner oavsett om man kommit till länksidan via MeSH eller via länksamlingens startsida. Det är också lätt att navigera fram och tillbaka mellan MeSH och länksamlingen. Underhållet av länksidorna sker fortfarande genom editering av de HTML-sidor som utgör originalet till databasen, men dessa har nu flyttats utom synhåll för användarna till en adress som inte indexeras av sökrobotar. Samtidigt har konverteringsalgoritmen utvidgas till att även omfatta en sida med pediatriklänkar, en sida med länkar om åldrande, resursen Medical Case Studies and Grand Rounds samt resursen Pathology and Forensic Science. Parallellt med arbetet med att fasa över valda delar av länksamlingen till en helt databasbaserad version, har funktionen Links vidareutvecklats för att kunna presentera fler resurser, både vid KIB och på andra ställen. KIBs länksamling innehåller ett antal sidor där MeSHen inte utnyttjas för klassificering av länkarna. Flertalet av dessa sidor behandlar dock något ämnesområde som täcks av MeSH. Sidor som inte följer MeSHen strikt har inte konverterats över till länkdatabasen. Däremot har de gjorts synliga via Linksfunktionen i MeSH: När man befinner sig i ett delträd med anknytning till det område som sidan behandlar, uppträder automatiskt en länk till sidan. På detta sätt genereras länkar till sidorna History of Medicine, Evidence-based Medicine, Chemistry, Genetics, Micro- and Cell Biology, Epidemiology and Biostatistics, Occupational Safety and Health, Library Related Resources, Reference and Language, Pharmacology and Toxicology, Telemedicine, Conferences in Biomedicine, Nursing and Paramedics, Continuing Medical Education, For Physicians samt en svenskspråkig sida om sjukhus, vårdcentraler mm. Förutom kopplingarna till länksamlingen har även kopplingarna till andra KIB-producerade resurser vidareutvecklas. Kopplingarna till SveMed+ och MIKS (bibliotekets katalog) genererar numera en explode-sökning på aktuell MeSH-term. Även kopplingen till NetSim har förfinats. Dessutom har 7

8 kopplingar till KIBs index över databaser och en databas över KI-producerade vetenskapliga artiklar tillkommit. Kopplingarna till icke KIB-baserade resurser har utökats med länkar till cancer.gov, Entrezdatabasernas samsökningsmotor samt the Diseases Database vid i-medicine.info. För MeSH-termer som svarar mot ett CAS-nummer genereras länkar till Kemikalieinspektionens ämnesregister och ChemIDplus. För MeSH-termer med EC-nummer genereras länkar till enzymnomenklatur enligt IUBMB (International Union of Biochemistry and Molecular Biology). Parallellt med vidareutvecklingen av Links-funktionen och sättet att presentera länksamlingen för användarna, har innehållet i samlingen utvidgats. Det finns numera separata sidor med information om pediatrik, åldrande och CME (Continuing Medical Education). 6. Internationellt arbete ( kr) Under 2003 har KIBs medarbetare Johnny Carlsson från deltagit i följande internationella, professionella sammankomster: NVBF:s fjärrlånemöte i Oslo på Olavsgaard IFLA-mötet i Berlin, som kommittémedlem i "The Section on Document Delivery and Interlending". NVBF:s studieresa till Singapore och Australien (http://www.dpb.dpu.dk/nvbf/ilds.html), inklusive IFLA:s 8th Interlending & Document Supply International Conference, i Canberra (http://www.nla.gov.au/ilds/index.html). KIBs medarbetare Marie Monik deltog under året i EAHILs workshop i Oslo den juni. 7. Leveranser av artiklar ur elektroniska tidskrifter med royaltyredovisning ( kr) Projektledare: Johnny Carlsson. Avtalsfrågor och förlagskontakter Under 2003 har kontakter tagits med några förlag för att utröna om det går att sluta avtal som möjliggör säker elektronisk dokumentleverans med hantering av copyrightavgifter. Kontakterna har hittills tyvärr inte lett till några konkreta resultat. Teknikfrågor En hel del tekniska frågor har undersökts närmare och nya rutiner har utvecklats. En stor del av dokumentbeställningarna till de vetenskapliga biblioteken i Sverige går genom beställningshanteringssystemet SAGA som drivs av KIB. SAGA-systemet har utvecklats vidare för att även hantera elektronisk dokumentleverans och förberetts med det nyutvecklade DOKLEV-systemet. KIB planerar att sätta DOKLEV i drift under Litteratursammanställning Den litteraturgenomgång som gjorts kommer att publiceras i strukturerad och kommenterad form på KIB:s webbplats under Medverkan på medicinska riksstämman ( kr) Projektledare: Anna Kågedal. De medicinska biblioteken har medverkat på Svenska Läkaresällskapets Riksstämma, med.xpo, under parollen Sveriges största medicinska bibliotek sedan år KIB har administrerat och bemannat 8

9 en gemensam monter för samtliga bibliotek vid svenska universitet med medicinsk fakultet på Riksstämman 2003, som gick av stapeln den november på Stockholmsmässan i Älvsjö. Följande bibliotek deltog: Karolinska Institutet. Universitetsbiblioteket (KIB) Göteborgs universitetsbibliotek, Biomedicinska biblioteket Medicinska biblioteket, Umeå universitetsbibliotek Linköpings universitetsbibliotek, Hälsouniversitetets bibliotek Medicinska biblioteket vid Uppsala universitet, Akademiska sjukhuset Medicinska fakultetens bibliotek - Universitetssjukhuset i Lund De medverkande biblioteken exklusive KIB var representerade med 6 personer som bemannade en monter bland de icke-kommersiella deltagarna. KIB deltog med en arbetsledare samt en arbetsgrupp på 4 personer, samt ytterligare 5 personer som hjälpte till att bemanna montern. Årets stämma försökte visa på bibliotekens mångsidighet. En marknadsföringskampanj genomfördes på stämman för att locka besökare till montern. En tävlig anordnades där priset var deltagande i en kurs på valfritt bibliotek, alternativt en enskild 2-timmars session med en bibliotekarie. Syftet var dels att erbjuda ett pris av faktiskt nytta, samt marknadsföring av biblioteken. De deltagande biblioteken bidrog med material till montern som visade på vad de har att erbjuda. I montern visades också ett bildspel med bilder från de olika bibliotekens verksamheter. Sedan några år finns en specifik webbplats som samlar de medverkande bibliotekens resurser. I år uppdaterades enbart de länkar som ändrats sedan förra året. Webbplatsens adress: 9. Samrådsgruppens möten och ansvarsbibliotekets administration ( kr) Samrådsgruppen har haft två möten under året: 3/6 i Stockholm i samband med den årliga konferensen och 3/11 i Kristianstad. 9

10 Ekonomisk sammanställning Projekt Anslaget 1. Upphandlingsarbete Konferens Vidareutbildningskurser Kompetensutveckling i bioinformatik Fortsatt arbete med sammanställning av medicinska informationsresurser på Internet 6. Internationellt arbete Leveranser av artiklar ur elektroniska tidskrifter med royaltyredovisning Medverkan på medicinska riksstämman Samrådsgruppens möten och ansvarsbibliotekets administration Summa En mer detaljerad ekonomisk rapport kommer att levereras till BIBSAM senast Solna Kerstin Tyllström tf. Överbibliotekarie Ulf Kronman Projektsamordnare 10

Parallellpublicering av vetenskapliga artiklar Slutrapport PAVA projektet

Parallellpublicering av vetenskapliga artiklar Slutrapport PAVA projektet Parallellpublicering av vetenskapliga artiklar Slutrapport PAVA projektet Carin Björklund, Jörgen Eriksson, Peter Linde, Aina Svensson och Anneli Åström Projektrapport till Kungl. biblioteket, Programmet

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Årsberättelse 2014. Universitetsbiblioteket

Årsberättelse 2014. Universitetsbiblioteket Årsberättelse 214 Universitetsbiblioteket 1 Universitetsbibliotekets årsberättelse 214 Produktion Universitetsbiblioteket Linnéuniversitetet Redaktion Carina Cederblad, Alastair Creelman Henrik Evertsson,

Läs mer

Slutrapport december 2005. Bibliotekssamverkan i Norrland

Slutrapport december 2005. Bibliotekssamverkan i Norrland Slutrapport december 2005 Bibliotekssamverkan i Norrland Slutrapport Bibliotekssamverkan i Norrland hösten 2005 Inledning Slutrapportens syfte är att sammanställa aktiviteter, resultat och erfarenheter

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Årsberättelse 2013. Universitetsbiblioteket

Årsberättelse 2013. Universitetsbiblioteket Årsberättelse 213 Universitetsbiblioteket 1 Universitetsbibliotekets årsberättelse 213 Produktion Universitetsbiblioteket, Linnéuniversitetet Redaktion Carina Cederblad, Alastair Creelman, Richard Jansson,

Läs mer

Foto: Jörgen Knutsson

Foto: Jörgen Knutsson Polishögskolan årsrapport 2010 Foto: Jörgen Knutsson Projektledare: Monica Landergård Texter: Philippa Borgh, Anna-Karin Larsson, Monica Landergård, Silvia Lindmark, Cristina Meuller och Heelena Nilsson

Läs mer

Sociala medier och skolbibliotek

Sociala medier och skolbibliotek KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2013:1 Sociala medier och skolbibliotek En användarundersökning om efterfrågan

Läs mer

www.polishogskolan.se POL I S- HÖGSKOLAN

www.polishogskolan.se POL I S- HÖGSKOLAN www.polishogskolan.se POL I S- HÖGSKOLAN 09 341 065 Projektledare: Monica Landergård Text: Ingmar Bergman Silvia Klinkott Lise von Krusenstjerna Monica Landergård Heelena Nilsson Annika Ulltin Form &

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Konferenspapper: Solidarisk E-publicering

Konferenspapper: Solidarisk E-publicering Konferenspapper: Solidarisk E-publicering Denna konferens arrangerades av Världsbiblioteket som ett led i dess arbete för en mer öppen och solidarisk syn på elektronisk och digital publicering. Föreläsningarna

Läs mer

Open access vid svenska lärosäten - en enkätundersökning. Aina Svensson, OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket

Open access vid svenska lärosäten - en enkätundersökning. Aina Svensson, OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket Open access vid svenska lärosäten - en enkätundersökning Aina Svensson, OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket September 2011 Följande rapport är en sammanställning av resultat från en

Läs mer

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever KulturSkåne Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever Ett pilotprojekt med direktnedladdning av talböcker från TPB:s digitala bibliotek till enskilda gymnasieelever vid fem gymnasier i Skåne Av

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

Svep : slutrapport projekt 3, 4 och 5

Svep : slutrapport projekt 3, 4 och 5 Peter Linde - projektledare Blekinge Tekniska Högskolas Bibliotek 21 September 2005 Svep : slutrapport projekt 3, 4 och 5 Sammanfattning Under två år har ett antal aktiviteter genomförts i det nationella

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation 2013-05-31 0 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner

Läs mer

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461 Årsredovisning 2013 Organisationsnummer 802000-5461 Innehåll Ordföranden har ordet... 5 Tillbakablick... 7 Inledning... 10 Verksamheten... 11 Bibliotek... 11 Publiceringsverksamhet...12 Marknadsföring...14

Läs mer

Rapport. Demensnätverket. En kompetensutvecklingsmetod. för omsorgspersonal inom demensboenden i Östergötland. av Bertha Ragnarsdóttir

Rapport. Demensnätverket. En kompetensutvecklingsmetod. för omsorgspersonal inom demensboenden i Östergötland. av Bertha Ragnarsdóttir Rapport Demensnätverket En kompetensutvecklingsmetod för omsorgspersonal inom demensboenden i Östergötland av Bertha Ragnarsdóttir INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Inledning 1 Bakgrund... 1 Syfte... 2 Kunskapsöversikt

Läs mer

Universitets- och högskolebibliotek

Universitets- och högskolebibliotek Universitets- och högskolebibliotek nu och i framtiden Slutrapport från verksamhetsgruppen för universitets- och högskolebibliotek Svensk Biblioteksförening 2010 Innehåll Förord 3 1. Universitets- och

Läs mer

Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor. Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013

Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor. Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013 Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013 World Trade Center Box 70380 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 info@biblioteksforeningen.org

Läs mer

Utveckling av surfplattors användningsområden inom högskolebiblioteken och folkbiblioteken

Utveckling av surfplattors användningsområden inom högskolebiblioteken och folkbiblioteken Utveckling av surfplattors användningsområden inom högskolebiblioteken och folkbiblioteken Ett projekt i samarbete mellan Chalmers Tekniska Högskolas Bibliotek, Bibliotek och läranderesurser vid Högskolan

Läs mer

Utveckling och samarbete

Utveckling och samarbete Internationella programkontoret 13 Rapportserie Utveckling och samarbete Projektexempel från vuxenutbildning 2004 Vägen till världens kunskap Internationella programkontoret för utbildningsområdet (IPK)

Läs mer

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Genomförd av Niclas Öhman och Fredrik Törn Bakgrund och syfte Sedan slutet av år har ett antal forskare och doktorander vid Handelshögskolan

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

Minnesanteckningar, Första möte i LRC-rådet, tisdag den 8 april 2008

Minnesanteckningar, Första möte i LRC-rådet, tisdag den 8 april 2008 Minnesanteckningar, Första möte i LRC-rådet, tisdag den 8 april 2008 Närvarande: Lars Stehn, Andreas Thorsson, Kerstin Öhrling, Tobias Larsson, Terje Höiseth, Kerstin Hofgren, Ylva Sköld Eva Alerby, Mauritz

Läs mer

Intize ipads. Projektrapport 2012-10-25

Intize ipads. Projektrapport 2012-10-25 Intize ipads Projektrapport 2012-10-25 Edvin Linge Sara Johansson Rikard Ljungstrand Chalmers Tekniska Högskola VFU Tummelplats Examinator: Tom Adawi Handledare: Jens Kabo Handledare: Åsa Ek Handledare:

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts sjukdom 2 Lev nu och var tre steg före LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts

Läs mer