Redovisning för ansvarsbiblioteket i medicin för 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning för ansvarsbiblioteket i medicin för 2003"

Transkript

1 Ulf Kronman Projektsamordnare Tel/mobil: E-post: Stockholm KI Dnr 1275/2003 Ert dnr BIBSAM Att: Karl Isaksson Box STOCKHOLM Redovisning för ansvarsbiblioteket i medicin för Upphandlingsarbete ( kr) Projektledare: Lotta Åstrand. KIB har under 2003 fortsatt arbetet med att teckna högskolegemensamma licenser för informationsresurser inom medicinområdet. Under första halvåret gick KIB ut med en enkät till upphandlingslistan för att undersöka vilka förlag och informationsresurser inom medicinområdet som övriga universitet och högskolor ansåg som mest angelägna att arbeta fram avtal för. KIB har utgått från de synpunkter som framkom och har under året arbetat med de avtal som beskrivs nedan. Pågående avtal Två avtal löper sedan tidigare; ett för referensdatabasen Embase och ett för tidskrifter från Wiley. Dessa båda avtal har förlängts. KIB drev tidigare ett avtal för databasen Science STKE men sedan priserna och avtalsvillkoren ändrats finns det inte längre några fördelar med ett konsortium. Avtalet har inte förlängts och intresserade universitet och högskolor tecknar nu egna avtal med Science för STKE. Nya avtal I början av 2003 tecknades ett ettårigt avtal med Wiley för några av förlagets referensverk, e-böcker och de mycket efterfrågade Current Protocols. Konsortiet har 11 deltagare. Arbete pågår för att förlänga avtalet som kommer att gälla även 2004 med smärre förändringar främst beträffande priser för arkivtillgång. Förhandlingarna med BMJ Publishing Group befinner sig i sitt slutskede. Avtalet beräknas bli treårigt med en prishöjning på 3% per år. 10 universitet och högskolor önskar delta. Ytterligare en förhandling som befinner sig i slutskedet är ett treårigt avtal för Wiley för tillgång till databasen Cochrane (som Wiley övertagit från den tidigare leverantören Update Software). Den årliga prisökningen är satt till 6% och konsortiet kommer att ha 10 deltagare.

2 Ett konsortium kommer det sannolikt även att bli för några av produkterna från BioMed Central. Sista svarsdatum för intresseanmälan är i slutet av november och ett fåtal svar har hittills inkommit. Övrigt licensarbete och kompetensuppbyggnad Redan under 2002 fördes förhandlingar med Lippincott-OVID för ett avtal för LWWs e-tidskrifter men förhandlingarna avbröts då arkivlösningen inte ansågs tillfredsställande. Under 2003 återupptogs förhandlingarna som dock fick avbryts igen. Denna gång p g a det inte gick att nå fram till en prismodell som skulle innebära en gynnsam prisfördelning inom konsortiet. KIB har under året också bistått BIBSAM vid förhandlingar inför ett eventuellt avtal med Blackwell publishing. KIB har också deltagit i sammankomster och konferenser som berört licensfrågor: ASAs årliga konferens i London med rubriken: What's the big deal? Journal purchasing - Bulk Buying or cherry picking? Strategic issues for librarians, publishers, agents and intermediaries UKSGs konferens i Edinburgh BIBSAMs konsortiedag ECOLCs konferens som i år var förlagd till Danmark. 2. Konferens ( kr) Projektledare: Lotta Mathiesen Den årliga konferensen för medicinska bibliotekarier gavs den 2 juni 2003 och samlade 120 deltagare. Programmet bestod av följande punkter: Elsevier publishing - developments at Science Direct David Molenaar, Science Direct Ingenta, between library and publisher. What lies ahead? Richard Smart, Ingenta UK Developing a national Knowledge Service for health and social care : UK issues and solutions Veronica Fraser, NHS Library Adviser, Department of Health Information Policy Unit, Information Management and NHSU(university) Knowledge Management to Support the Patient Journey: Strategic development for NHS Scotland Library and Knowledge Services Ann Wales, NHS Scotland Library Service Development Coordinator, UK Biblioteket som viktig aktör i organisationers interna och externa information Bengt Holmquist och P-O Tellander, Lasarettsbiblioteket Falun Marknadsföring av bibliotek, erfarenheter från studieresa i USA Birgitta Stevinger, Biomedicinska biblioteket, Göteborg Sökverktyg på webben, användbara nyheter Catharina Rehn, KIB I väntan på en ny lag. Upphovsrättsdirektivet 2004 Susanna Broms, Kungliga Biblioteket Mitt Kursbibliotek - en portal till kursanpassade informationsresurser Yvonne Hultman-Özek, Medicinska fakultetens bibliotek Lund Bioinformatik och bibliotekariens undervisningsroll Jan Jenssen, Medicinska fakultetens bibliotek, Lund Talböcker via bredband Torbjörn Dahlander, Talboks- och punktskriftsbiblioteket TPB 2

3 Nya Arbetslivsbiblioteket Peter Lindgren Arbetslivsbiblioteket Eira och universitetssjukhusens informationsbehov Per Olsson, KIB Mer information och overheadbilder från föredragen finns på adress: 3. Vidareutbildningskurser ( kr) Projektledare: David Herron. Samordning: Mia Andersson Vidareutbildningskurs för medicinska bibliotekarier vårterminen april 2003 gav KIB kursen Vidareutbildningskurs för medicinska bibliotekarier för fjärde gången. Liksom tidigare gånger var efterfrågan stor och deltagarna kom från många olika delar av landet; Sundsvall, Växjö, Stockholm, Visby, Sandviken, Jönköping, Borås, Värnamo och Göteborg. Totalt deltog 12 personer. Kursdeltagarna vårterminen 2003 var liksom tidigare deltagare mycket nöjda. Den första kursen hölls höstterminen 2001 och fortfarande är grundtanken densamma. Kursen skall innehålla många olika moment där kursdeltagarna ska få en överblick över vad som pågår inom medicinsk informationsförsörjning. Det är ett stort område under ständig utveckling. Kursen har förändrats utifrån utvärderingar som projektgruppen gjort tillsammans med dem som undervisat och utifrån de synpunkter som samlats in från deltagarna efter varje kursomgång. Nytt för kursen vårterminen 2003 var en längre genomgång av Medical Subject Headings, MeSH. Området har tidigare inte fått så stort utrymme i kursen men vi bedömde det som ett angeläget behov. I övrigt har vi förändrat något i kursmomentens ordningsföljd vilket gav en tydligare stringens än tidigare. Liksom tidigare innehåller varje avsnitt tid för egna övningar. Vår bedömning är att kursens form tvådagarskurs har fungerat väldigt bra och är troligen en nödvändighet för att täcka in allt det som vi har ansett vara viktigt att få med. För att kunna ge ett djup inom den mängd teman som kursen täcker och för att upprätthålla kompetensen har projektgruppen engagerat ett antal olika undervisare. Det är nödvändigt att vi håller oss à jour och ligger i täten. Vår bedömning är att det fortfarande finns efterfrågan på motsvarande kurs. För att vi ska kunna uppfylla de små och medelstora medicinska bibliotekens kompetensutvecklingsbehov i den här formen så krävs fortsatt subventionering. 4. Kompetensutveckling i bioinformatik ( kr) Projektledare: Jan Jensen, medicinska fakultetens bibliotek vid Lunds universitet. KIBs kontakt: David Herron. Halvtidsrapport (Slutrapport lämnas efter ) Bakgrund BIBSAM-projektet Bioinformatik och bibliotekarier påbörjades Projektet leds av en bibliotekarie från Medicinska fakultetens bibliotek i Lund. Bakgrunden till projektet är det kompetensutvecklingsbehov som finns på de medicinska biblioteken inom området molekylärbiologiska informationsresurser. Kartläggning av allt fler organismers arvsmassa har gett upphov till stora mängder sekvensinformation, struktur- och genetisk information i hundratals publikt tillgängliga databaser. Behovet av information om, demonstration av, undervisning i och sökningar i dessa bland 3

4 våra användare ökar. Att bygga nätverk för utbildning och stöd är viktiga inslag i denna process. På grund av ämnesområdets komplexitet och svårighetsgrad innebär det problem för den enskilde att lära sig på egen hand. Men inte bara de ämnesmässiga kunskaperna är viktiga, utan även det pedagogiska förhållningssättet och de pedagogiska modeller som kan användas för undervisningen inom detta komplexa område. Sådana aspekter diskuteras och prövas också inom projektets ram. Inledande planeringsmöten Två planeringsmöten har hållits med David Herron från KIB innan projektet formellt påbörjades 1 april Arbetsgruppen Projektets arbetsgrupp har haft 5 möten under Se bifogad lista. Marknadsföring Jan Jensen informerade om projektet på KIB-konferensen 2 juni Utskick om workshopen i Lund 6-7 november gjordes på BIBLIST och MEDBIBLIST. Information är utlagd på KIBs projektsida och Lunds universitets biblioteks projektsida. Forskar-/lärarkontakter Inom projektets ram har flera kontakter med forskare inom området tagits. Detta för att öka förståelsen för de frågeställningar som finns, men också få hjälp att definiera bibliotekets och bibliotekariens roll i detta nya paradigm. Kompetensutveckling Projektledaren har haft tid avsatt för egen kompetensutveckling, både för fördjupning i bioinformatik och molekylärbiologi, och för att utveckla kunskaper om molekylärbiologiska informationsresurser. Arbetsgruppens medlemmar har haft texter att läsa och arbetsuppgifter att utföra inför mötena. Vi har också diskuterat kring och övat informationssökningar i molekylärbiologiska databaser. Pedagogik Projektet har också haft ett pedagogiskt syfte och arbetsgruppen har diskuterat pedagogiska frågor speciellt i förberedelserna inför workshopen i Lund. Kunskapströskeln är hög inom området och det har varit nödvändigt att arbeta medvetet med pedagogiska frågeställningar så att lärsituationerna blir bra. Webbplats En tanke i början av projektet var att skapa en webbplats, dels för arbetsgruppen men också som en ingång till området för intresserade bibliotekarier i Sverige för att därmed stödja ett nätverksbyggande och marknadsföra projektet. Med tanke på de kostnader och den tid detta skulle medföra valdes istället att använda ett befintligt program vid Lunds universitets bibliotek, Mitt Kursbibliotek. Detta används av lärare som en enkel ingång för studenterna till relevanta ämnesresurser inom en specifik kurs. Arbetsgruppen använder det för att lägga ut mötesanteckningar, länkar till ämnesresurser och annat som har med projektet att göra. Regionala workshops Två stycken regionala workshops inom projektet har planerats. Ett skäl är att det är bra att sprida utbildningstillfällen utanför Stockholm och utanför ansvarsbiblioteket. Ett annat skäl är att detta ingår som ett led i uppbyggnaden av ett nätverk för medicinska bibliotekarier. En workshop hölls i Lund 2 halvdagar 6-7 november 2003 med 12 deltagare från 10 olika bibliotek. Arbetsgruppens 5 medlemmar 4

5 kunde lyssna och lära, men deltog också som lärare i workshopen. Sammanlagt deltog alltså 17 personer de båda dagarna. Nästa workshop planeras i Umeå mars Bibliotekets roll Deltagarna i workshopen fick tillgång till två artiklar som diskuterar bibliotekens och bibliotekariens roll inom bioinformatiken. Ett inslag under workshopen var en diskussion kring det lästa, och reflektioner om roller, tjänster, kunskaper och gränsdragningar. Utvärdering av workshop Målsättningen var att deltagarna efter workshopen skulle: 1. Ha fått överblick över, och insikt om, molekylärbiologiska informationsresurser 2. Kunna hänvisa till relevanta molekylärbiologiska informationsresurser 3. Kunna göra enklare sökningar i molekylärbiologiska databaser Innan workshopen avslutades ombads deltagarna skriva ner en utvärdering om målen nåtts. Fråga 1 besvaras jakande av 10 personer, en svarar ja, viss insikt och en anser sig ha fått en introduktion till komplexiteten inom området. Fråga 2 besvaras med ja av 7 personer, 5 säger att de klarar det om de får öva mera på egen hand. Fråga 3 besvaras med ja av 12 personer. Sammanlagt fick workshopen bra betyg och inlärningsmålen måste anses vara uppfyllda. Kommentarer från deltagarna: - Upplägget som workshop har varit inspirerande och stimulerar till en fortsättning. - Har fått en spark för att jobba mer med detta på hemmaplan. - Jag har fått en mycket bra introduktion på området, som var helt nytt för mig. [ ] jag kommer att kunna hänvisa till relevanta resurser och göra enklare sökningar efter detta, [ ] Nätverk Bildandet av arbetsgruppen var första delen av uppbyggnaden av ett nätverk för bibliotekarier. Det är viktigt att det bildas en kritisk massa av intresserade för att utvecklingen inte skall stanna av. Jag vill här framhålla vikten av KIBs tidiga och mycket goda insatser inom området genom de grundläggande kurser och fördjupningskurser som getts inom bioinformatik och som förberett marken för detta projekt. Vi har kunnat bygga vidare på det intresse för och de kunskaper inom ämnesområdet som KIB hjälpt till att utveckla bland medicinska bibliotekarier. Med workshopen i Lund har början till ett sydligt regionalt/lokalt nätverk påbörjats. Sju personer i Lund och Malmö kommer att fortsätta träffas, lära mer och stödja varandra i kompetensutvecklingen. Målet är att börja undervisa och då kan nätverket utgöra ett stöd. En tanke är också att undervisa tillsammans över biblioteksgränserna. Med workshopen i Umeå förväntas samma positiva utveckling kunna komma igång där. Arbetsgruppens möten Informellt planeringsmöte inför projektet mellan Jan Jensen och David Herron, KIB, i Lund Informellt planeringsmöte mellan Jan Jensen och David Herron, i Lund Första konstituerande mötet med arbetsgruppen, i Lund. Genomgång av bakgrund till projektet och inledande diskussion om projektets inriktning och innehåll. 5

6 Andra mötet med arbetsgruppen, på KIB Solna. Rapporter från samtal med lärare/forskare inom området. Ytterligare diskussion och beslut om inriktningen av projektet. Diskussion och beslut om marknadsföring. Övningar i sökning i sekvensdatabas, tolkning av post plus BLAST-sökning Tredje mötet med arbetsgruppen, på KIB Solna. Planering av workshop och extern information inför workshop. Redovisning och genomgång av förelagda arbetsuppgifter i sökning och förståelse av molekylärbiologiska informationsresurser. Genomgång av och diskussion kring förelagd läsning av relevant molekylärbiologisk litteratur Fjärde mötet med arbetsgruppen, på KIB Solna. Diskussion om pedagogik och planering av workshopen avseende innehåll, pedagogisk modell och fördelning av arbetsgruppens insatser i undervisningen Femte mötet med arbetsgruppen, i Lund. Detaljerad planering av schemat inför workshopen 6-7 november. Upptryckning av undervisningsmaterial. 5. Fortsatt arbete med sammanställning av medicinska informationsresurser på Internet ( kr) Projektledare: Tor Ahlenius KIB tillhandahåller ett antal sammanställningar av biomedicinska länkar. En översikt finns på adressen: Mest känd är samlingen Diseases and Disorders på adressen: Klassifikationen i Diseases and Disorders följer huvudsakligen MeSH-vokabulären. För varje gren i MeSH:ens C-träd samt några grenar i andra träd visas länkarna upp i en struktur där rubrikerna (klassifikationsnivåerna) är indenterade ( indragna ) enligt den hierarkiska strukturen i MeSH. KIB tillhandahåller även ett sökverktyg för biomedicinska resurser. Sökverktyget bygger på en databas som innehåller den svenska översättningen av MeSH. Detta gör det möjligt för både engelsk- och svenskspråkiga användare att formulera sökningar i MeSH-baserade resurser. Verktyget finns tillgängligt via adressen: I samband med ansvarsbiblioteksprojekt 1999 och 2001 byggdes kopplingar från det MeSH-baserade sökverktyget till länksamlingen (främst Diseases and Disorders ). Kopplingen sker via en funktion (knappen Links ) som för varje MeSH-term visar upp länkar till olika Internet-baserade resurser med anknytning till den aktuella termen. Links-funktionen utvecklades ursprungligen för att generera länkar till relevanta delar av samlingen Diseases and Disorders, men pekar numera ut många andra resurser. En del av länkarna är utformade så att en sökning på den aktuella MeSH-termen utförs när man klickar på dem. Links-kopplingen för länksamlingen bygger på en länkdatabas. Länkarna och deras klassifikationer ligger som tabeller i samma databas som den svenska MeSH-översättningen och är kopplade till MeSH-termerna via gemensamma nycklar. Länkdatabasen innehåller ca länkar klassificerade med ca 1600 olika termer. Links-funktionen genererar kopplingar till länkar som är klassificerade med den aktuella MeSH-termen eller termer från underliggande nivåer i MeSH-trädet. Kopplingarna är 6

7 utformade som länkar direkt till rätt rubrik i en databasgenererad version av länksidorna. Den databasgenererade versionen har i sin tur automatgenererade kopplingar tillbaka till MeSH. Praktiska erfarenheter från tester med DEF toolkit och en egenutvecklad Windows-klient för inmatning visar att det är otympligt att underhålla en länksamling av denna storlek via ett databasbaserat grafiskt gränssnitt. Underhållet av länkdatabasen har istället skett genom editering av de statiska HTML-sidor som möter användaren. Dessa har regelbundet konverterats över till länkdatabasen för att hålla kopplingen mellan MeSH och länksamlingen aktuell. Detta arrangemang har inte varit helt transparent för användarna, eftersom man mötts av olika versioner av länksidorna beroende på om man kommit via den databasbaserade kopplingen i MeSH eller via startsidan för länksamlingen. Majoriteten av länksamlingens användare har kommit via samlingens startsida, och alltså mötts av sidor utan den databasgenererade versionens finesser. I samband med årets ansvarsbiblioteksprojekt har den databasgenererade versionen av de länksidor som konverteras över till databasen övertagit rollen som master. Det är numera alltid den versionen som möter användarna. Även det alfabetiska indexet till samlingen Diseases and Disorders genereras med hjälp av databasen. Den databasgenererade listan innehåller de MeSH-termer som använts vid klassificeringen av länkarna samt synonyma termer (sk. entry terms) ur MeSH och termer ur en egenutvecklad synonymordlista. Med en databas i botten ökar möjligheterna till automatisk formatering av sidorna: En innehållsförteckning som visar använda termer på den aktuella sidan genereras automatiskt. Indenteringarna av klassifikationsnivåerna anpassas automatiskt till trädstrukturen i senaste årets MeSH. Termer som förekommer på mer än ett ställe i MeSH-trädet ( dubbelklassning ) representeras automatiskt korrekt. Anchor-taggar som gör det möjligt att adressera sig till en viss rubrik (t ex från Links-funktionen eller det alfabetiska indexet till Diseases and Disorders) genereras automatiskt. För varje rubrik i klassifikationen automatgenereras knappar som leder till motsvarande MeSH-terms presentation i MeSH samt resurserna bakom funktionen Links. Pga att det är den databasgenererade versionen som är mastern, får man som användare tillgång till dessa funktioner oavsett om man kommit till länksidan via MeSH eller via länksamlingens startsida. Det är också lätt att navigera fram och tillbaka mellan MeSH och länksamlingen. Underhållet av länksidorna sker fortfarande genom editering av de HTML-sidor som utgör originalet till databasen, men dessa har nu flyttats utom synhåll för användarna till en adress som inte indexeras av sökrobotar. Samtidigt har konverteringsalgoritmen utvidgas till att även omfatta en sida med pediatriklänkar, en sida med länkar om åldrande, resursen Medical Case Studies and Grand Rounds samt resursen Pathology and Forensic Science. Parallellt med arbetet med att fasa över valda delar av länksamlingen till en helt databasbaserad version, har funktionen Links vidareutvecklats för att kunna presentera fler resurser, både vid KIB och på andra ställen. KIBs länksamling innehåller ett antal sidor där MeSHen inte utnyttjas för klassificering av länkarna. Flertalet av dessa sidor behandlar dock något ämnesområde som täcks av MeSH. Sidor som inte följer MeSHen strikt har inte konverterats över till länkdatabasen. Däremot har de gjorts synliga via Linksfunktionen i MeSH: När man befinner sig i ett delträd med anknytning till det område som sidan behandlar, uppträder automatiskt en länk till sidan. På detta sätt genereras länkar till sidorna History of Medicine, Evidence-based Medicine, Chemistry, Genetics, Micro- and Cell Biology, Epidemiology and Biostatistics, Occupational Safety and Health, Library Related Resources, Reference and Language, Pharmacology and Toxicology, Telemedicine, Conferences in Biomedicine, Nursing and Paramedics, Continuing Medical Education, For Physicians samt en svenskspråkig sida om sjukhus, vårdcentraler mm. Förutom kopplingarna till länksamlingen har även kopplingarna till andra KIB-producerade resurser vidareutvecklas. Kopplingarna till SveMed+ och MIKS (bibliotekets katalog) genererar numera en explode-sökning på aktuell MeSH-term. Även kopplingen till NetSim har förfinats. Dessutom har 7

8 kopplingar till KIBs index över databaser och en databas över KI-producerade vetenskapliga artiklar tillkommit. Kopplingarna till icke KIB-baserade resurser har utökats med länkar till cancer.gov, Entrezdatabasernas samsökningsmotor samt the Diseases Database vid i-medicine.info. För MeSH-termer som svarar mot ett CAS-nummer genereras länkar till Kemikalieinspektionens ämnesregister och ChemIDplus. För MeSH-termer med EC-nummer genereras länkar till enzymnomenklatur enligt IUBMB (International Union of Biochemistry and Molecular Biology). Parallellt med vidareutvecklingen av Links-funktionen och sättet att presentera länksamlingen för användarna, har innehållet i samlingen utvidgats. Det finns numera separata sidor med information om pediatrik, åldrande och CME (Continuing Medical Education). 6. Internationellt arbete ( kr) Under 2003 har KIBs medarbetare Johnny Carlsson från deltagit i följande internationella, professionella sammankomster: NVBF:s fjärrlånemöte i Oslo på Olavsgaard IFLA-mötet i Berlin, som kommittémedlem i "The Section on Document Delivery and Interlending". NVBF:s studieresa till Singapore och Australien (http://www.dpb.dpu.dk/nvbf/ilds.html), inklusive IFLA:s 8th Interlending & Document Supply International Conference, i Canberra (http://www.nla.gov.au/ilds/index.html). KIBs medarbetare Marie Monik deltog under året i EAHILs workshop i Oslo den juni. 7. Leveranser av artiklar ur elektroniska tidskrifter med royaltyredovisning ( kr) Projektledare: Johnny Carlsson. Avtalsfrågor och förlagskontakter Under 2003 har kontakter tagits med några förlag för att utröna om det går att sluta avtal som möjliggör säker elektronisk dokumentleverans med hantering av copyrightavgifter. Kontakterna har hittills tyvärr inte lett till några konkreta resultat. Teknikfrågor En hel del tekniska frågor har undersökts närmare och nya rutiner har utvecklats. En stor del av dokumentbeställningarna till de vetenskapliga biblioteken i Sverige går genom beställningshanteringssystemet SAGA som drivs av KIB. SAGA-systemet har utvecklats vidare för att även hantera elektronisk dokumentleverans och förberetts med det nyutvecklade DOKLEV-systemet. KIB planerar att sätta DOKLEV i drift under Litteratursammanställning Den litteraturgenomgång som gjorts kommer att publiceras i strukturerad och kommenterad form på KIB:s webbplats under Medverkan på medicinska riksstämman ( kr) Projektledare: Anna Kågedal. De medicinska biblioteken har medverkat på Svenska Läkaresällskapets Riksstämma, med.xpo, under parollen Sveriges största medicinska bibliotek sedan år KIB har administrerat och bemannat 8

9 en gemensam monter för samtliga bibliotek vid svenska universitet med medicinsk fakultet på Riksstämman 2003, som gick av stapeln den november på Stockholmsmässan i Älvsjö. Följande bibliotek deltog: Karolinska Institutet. Universitetsbiblioteket (KIB) Göteborgs universitetsbibliotek, Biomedicinska biblioteket Medicinska biblioteket, Umeå universitetsbibliotek Linköpings universitetsbibliotek, Hälsouniversitetets bibliotek Medicinska biblioteket vid Uppsala universitet, Akademiska sjukhuset Medicinska fakultetens bibliotek - Universitetssjukhuset i Lund De medverkande biblioteken exklusive KIB var representerade med 6 personer som bemannade en monter bland de icke-kommersiella deltagarna. KIB deltog med en arbetsledare samt en arbetsgrupp på 4 personer, samt ytterligare 5 personer som hjälpte till att bemanna montern. Årets stämma försökte visa på bibliotekens mångsidighet. En marknadsföringskampanj genomfördes på stämman för att locka besökare till montern. En tävlig anordnades där priset var deltagande i en kurs på valfritt bibliotek, alternativt en enskild 2-timmars session med en bibliotekarie. Syftet var dels att erbjuda ett pris av faktiskt nytta, samt marknadsföring av biblioteken. De deltagande biblioteken bidrog med material till montern som visade på vad de har att erbjuda. I montern visades också ett bildspel med bilder från de olika bibliotekens verksamheter. Sedan några år finns en specifik webbplats som samlar de medverkande bibliotekens resurser. I år uppdaterades enbart de länkar som ändrats sedan förra året. Webbplatsens adress: 9. Samrådsgruppens möten och ansvarsbibliotekets administration ( kr) Samrådsgruppen har haft två möten under året: 3/6 i Stockholm i samband med den årliga konferensen och 3/11 i Kristianstad. 9

10 Ekonomisk sammanställning Projekt Anslaget 1. Upphandlingsarbete Konferens Vidareutbildningskurser Kompetensutveckling i bioinformatik Fortsatt arbete med sammanställning av medicinska informationsresurser på Internet 6. Internationellt arbete Leveranser av artiklar ur elektroniska tidskrifter med royaltyredovisning Medverkan på medicinska riksstämman Samrådsgruppens möten och ansvarsbibliotekets administration Summa En mer detaljerad ekonomisk rapport kommer att levereras till BIBSAM senast Solna Kerstin Tyllström tf. Överbibliotekarie Ulf Kronman Projektsamordnare 10

Redovisning för ansvarsbiblioteket i medicin för 2004

Redovisning för ansvarsbiblioteket i medicin för 2004 Stockholm 2004-12-10 KI Dnr 5780/2003 Ert dnr 61-627-2003 BIBSAM Att: Karl Isaksson Box 5039 102 41 STOCKHOLM Redovisning för ansvarsbiblioteket i medicin för 2004 1. Upphandlingsarbete (350 000 kr) Projektledare:

Läs mer

Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap

Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap Bibliografiska databaser eller referensdatabaser ger hänvisningar (referenser) till artiklar och/eller rapporter och böcker. Ibland innehåller referensen

Läs mer

Sammanställning av tillvägagångssätt och erfarenheter vid litteratursökning på uppdrag av Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, januari 08-maj 08.

Sammanställning av tillvägagångssätt och erfarenheter vid litteratursökning på uppdrag av Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, januari 08-maj 08. Sammanställning av tillvägagångssätt och erfarenheter vid litteratursökning på uppdrag av Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, januari 08-maj 08. Inledning BLR (Bibliotek & läranderesurser) vid Högskolan

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Workflow-cykler för BIBSAM-konsortiet

Workflow-cykler för BIBSAM-konsortiet Workflow-cykler för BIBSAM-konsortiet Anna Lundén, samordnare, Kungliga biblioteket Sidnummer 1 På agendan Information om BIBSAM-konsortiet Workflow-cykler för BIBSAM-konsortiet Sammanfattning - problemområden

Läs mer

Redovisning för ansvarsbiblioteket i medicin för 2002

Redovisning för ansvarsbiblioteket i medicin för 2002 Per Olsson Överbibliotekarie Tel/mobil 08-524 84 100 Per.olsson@kib.ki.se 2003-05-08 Dnr 375/2002 BIBSAM Att: Ulla-Britt Nordin Siebolds Box 5039 102 41 STOCKHOLM Redovisning för ansvarsbiblioteket i medicin

Läs mer

Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ

Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ Alternativa möbler för att stimulera förflyttning + hälsa samt stödja olika typer av uppgifter och stimulera

Läs mer

Välkommen till informationssökning via webben. Tips om sökningar inför uppsatsskrivandet med klickbara länkar.

Välkommen till informationssökning via webben. Tips om sökningar inför uppsatsskrivandet med klickbara länkar. Välkommen till informationssökning via webben. Tips om sökningar inför uppsatsskrivandet med klickbara länkar. 1 Bibliotekets uppdrag i samarbete med utbildningen framgår i kursplanerna. 2 Se innehållet

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Lilla PubMed-lathunden

Lilla PubMed-lathunden Lilla PubMed-lathunden Om databasen PubMed PubMed är en databas som produceras av National Center for Biotechnology Information (NCBI) vid National Library of Medicine (NLM) i USA. Det är den största databasen

Läs mer

Detta dokument innehåller anvisningar för upprättande av en sökplan i kursen TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi.

Detta dokument innehåller anvisningar för upprättande av en sökplan i kursen TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi. Sökplan TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi Detta dokument innehåller anvisningar för upprättande av en sökplan i kursen TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi. Anvisningar Sökplanen påbörjas

Läs mer

Umeå universitetsbibliotek Campus Örnsköldsvik Eva Hägglund HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I

Umeå universitetsbibliotek Campus Örnsköldsvik Eva Hägglund HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I 13 NOVEMBER 2012 Idag ska vi titta på: Sökprocessen: förberedelser inför sökning, sökstrategier Databaser: innehåll, struktur Sökteknik:

Läs mer

Socialtjänstbiblioteket

Socialtjänstbiblioteket Socialtjänstbiblioteket www.inera.se/socialtjanstbiblioteket 2012-12-05 Eira och Inera EiRA ett landstingssamarbete sedan 2001 med syftet att förhandla fram prisvärda avtal på e-resurser för vårdens personal.

Läs mer

Mötesplats inför framtiden Borås april Malin Berglind, Catharina Rehn Karolinska institutets bibliotek

Mötesplats inför framtiden Borås april Malin Berglind, Catharina Rehn Karolinska institutets bibliotek Mötesplats inför framtiden Borås 23-25 april 2001 Malin Berglind, Catharina Rehn Karolinska institutets bibliotek Netsim interaktiva läromedel inom medicin I och med internets stora utbredning har tillgången

Läs mer

Snabbguide till Cinahl

Snabbguide till Cinahl Christel Olsson, BLR 2008-09-26 Snabbguide till Cinahl Vad är Cinahl? Cinahl Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature är en databas som innehåller omvårdnad, biomedicin, alternativ medicin

Läs mer

En fråga som ibland dyker upp är den om illamående och kräkningar. Kan man med någon omvårdnadsintervention göra det lättare för patienten.

En fråga som ibland dyker upp är den om illamående och kräkningar. Kan man med någon omvårdnadsintervention göra det lättare för patienten. Sökexempel - EBM Sjuksköterskor En fråga som ibland dyker upp är den om illamående och kräkningar. Kan man med någon omvårdnadsintervention göra det lättare för patienten. Även om man bör börja med att

Läs mer

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshopen inleddes med en genomgång av begreppet kompetens och bibliotekens framtida kompetensbehov med utgångspunkt

Läs mer

ENKÄT 2001. en undersökning av BIBSAM-konsortiets intresse för nya centrala avtal - resultat och uppföljning

ENKÄT 2001. en undersökning av BIBSAM-konsortiets intresse för nya centrala avtal - resultat och uppföljning Kungliga biblioteket BIBSAM Christina Jönsson Adrial 2002 ENKÄT 2001 en undersökning av BIBSAM-konsortiets intresse för nya centrala avtal - resultat och uppföljning Innehåll Enkät 2001 - resultat s 2

Läs mer

Att söka vetenskapliga artiklar inom vård och medicin -

Att söka vetenskapliga artiklar inom vård och medicin - Att söka vetenskapliga artiklar inom vård och medicin - en kort genomgång Var och hur ska man söka? Informationsbehovet bestämmer. Hur hittar man vetenskapliga artiklar inom omvårdnad/ medicin? Man kan

Läs mer

Bibliotek och ITs informationssökningswebb

Bibliotek och ITs informationssökningswebb Bibliotek och ITs informationssökningswebb 1. Hur det började I kontakt med högskolans studenter uppmärksammades under 2002 problem med bibliotekets dåvarande informationssökningswebb. Tankar väcktes om

Läs mer

Det första steget blir att titta i Svensk MeSH för att se om vi kan hitta några bra engelska termer att ha med oss på sökresan.

Det första steget blir att titta i Svensk MeSH för att se om vi kan hitta några bra engelska termer att ha med oss på sökresan. Sökexempel - Hälsovägledare Hälsovägledning med inriktning mot olika folkhälsoproblem som t ex rökning, tips på hur man går tillväga för att göra en datasökning och hur man även kontrollerar om artiklarna

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

Open APC Sweden. Nationell öppen databas över publicerings- kostnader för öppet tillgängliga artiklar

Open APC Sweden. Nationell öppen databas över publicerings- kostnader för öppet tillgängliga artiklar Open APC Sweden Nationell öppen databas över publicerings- kostnader för öppet tillgängliga artiklar En pilotstudie i samarbete mellan Kungliga biblioteket och svenska lärosäten Open APC Sweden Nationell

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Från kaos till ordning

Från kaos till ordning Från kaos till ordning - uppbyggnaden av en ny bibliotekswebb för all vårdpersonal i Stockholms läns landsting Charlotte Åberg, Medicinska biblioteket, Danderyd sjukhus Tomas Kindenberg, Biblioteket, Karolinska

Läs mer

Bibliotekets personalenkät 2012/13

Bibliotekets personalenkät 2012/13 Bibliotekets personalenkät 2012/13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Frågorna... 3 1. Jag är (ange den egenskap i vilken du oftast är i kontakt med biblioteket):... 3 2. Jag har använt

Läs mer

Open Access i Sverige

Open Access i Sverige Open Access i Sverige Jan Hagerlid Avdelningen för Nationell samverkan, KB Samordnare för programmet OpenAccess.se SUB den 5 oktober 1 Vem gör vad? Policy för Open Access Utveckling av öppna fulltextarkiv

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA Vision Bibliotek och IT skall som en innovativ och gränsöverskridande del av Malmö högskolas lärande- och forskningsmiljö ge studenter och personal

Läs mer

Fråga Biblioteket -- Handlingsplan 2009

Fråga Biblioteket -- Handlingsplan 2009 Fråga Biblioteket -- Handlingsplan 2009 Fokus för år 2009 Fråga biblioteket kommer under 2009 att fokusera på kvalitet och samverkan. Vi vill uppnå en högre kvalitet i referenstjänsten. Vi vill också utveckla

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete.

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN44, Socialt arbete: Handledning inom verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete, 7,5 högskolepoäng Social Work: Supervision in Social Work Field Education, 7.5

Läs mer

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb.

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb. Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens föreläsning: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOAKADEMIN Utbildningsplan Dnr CF 52-99/2010 Sida 1 (6) SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Specialist Nursing Programme Paediatric Care, 60 Higher

Läs mer

PubMed lathund Örebro universitetsbibliotek Medicinska biblioteket.

PubMed lathund Örebro universitetsbibliotek Medicinska biblioteket. PubMed lathund 2016-02-04 Örebro universitetsbibliotek Medicinska biblioteket medbibl@oru.se 1 Skriv in dina söktermer och klicka på För att få se vad som har hänt bakom kulissen, titta på Search details.

Läs mer

Handlingsplan för Samhällsvetenskapliga fakultetens biblioteks- och informationsförsörjning 2017

Handlingsplan för Samhällsvetenskapliga fakultetens biblioteks- och informationsförsörjning 2017 HANDLINGSPLAN 2017-03-09 Styrelsen för Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek Handlingsplan för Samhällsvetenskapliga fakultetens biblioteks- och informationsförsörjning 2017 Fastställd av styrelsen

Läs mer

Läsa artiklar i artikeldatabaser med kompensatoriska hjälpmedel

Läsa artiklar i artikeldatabaser med kompensatoriska hjälpmedel Läsa artiklar i artikeldatabaser med kompensatoriska hjälpmedel en översikt Sammanfattning Idag finns det tillgång till en uppsjö vetenskapliga artiklar i form av e-text via artikeldatabaser, insamlade

Läs mer

Informationssökning inför uppsatsen

Informationssökning inför uppsatsen Informationssökning inför uppsatsen Vetenskapliga förhållningssätt, 2010-05-19 Anna Prymka, Högskolebiblioteket 1 Vi har två timmar för: Informationskompetens ett komplext begrepp Vetenskaplig information

Läs mer

Sök artiklar i PubMed: handledning

Sök artiklar i PubMed: handledning Sök artiklar i PubMed: handledning 1) Börja med att utifrån ditt ämne identifiera lämpliga söktermer. Ex. Du vill hitta artiklar om riskfaktorer i relation till rökning och lungcancer. 2) Eftersom PubMed

Läs mer

Mediaplan för KTH Biblioteket. Version 1.1

Mediaplan för KTH Biblioteket. Version 1.1 Mediaplan för KTH Biblioteket Version 1.1 Innehåll KTH Bibliotekets uppdrag... 3 Urvalskriterier... 3 Förvärvsprinciper... 3 Kursböcker... 3 KTH-publikationer... 3 Fjärrlån... 4 Tillgängliggörande... 4

Läs mer

Sjukhusbibliotekens vecka 2013

Sjukhusbibliotekens vecka 2013 Sjukhusbibliotekens vecka 2013 Sammanställning av Eira-enkäten Utvärdering av Sjukhusbibliotekens vecka https://docs.google.com/forms/d/1usyi6iqst- Benb03Hvm5Q1hjPmTrtfomnEGG7yATycw/viewform Programmen

Läs mer

== Utbildningsvetenskapliga fakulteten

== Utbildningsvetenskapliga fakulteten Utbildningsvetenskapliga fakulteten PDG527 Förskolebarns språkutveckling och lärande i matematik, 15 högskolepoäng Young children s language development and learning in mathematics, 15 higher education

Läs mer

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober Colm Doyle, Annakim Eltén & Katarina Jandér, Biblioteksdirektionen

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober Colm Doyle, Annakim Eltén & Katarina Jandér, Biblioteksdirektionen MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 8-9 oktober 2003 Colm Doyle, Annakim Eltén & Katarina Jandér, Biblioteksdirektionen Mitt bibliotek studentens guide till kursrelevanta informationsresurser SAMMANFATTNING...3

Läs mer

Information för VFU-samordnare. Maria Perényi 11-09-22

Information för VFU-samordnare. Maria Perényi 11-09-22 Information för VFU-samordnare Maria Perényi 11-09-22 Innehåll Allmän presentation av biblioteket Om bibliotekets undervisning på officersprogrammet Bibliotekets stöd till fack- och funktionsskolor Visning

Läs mer

Workshop sjukhusbibliotek och akademiska bibliotek, var möts vi? 22 april 2016

Workshop sjukhusbibliotek och akademiska bibliotek, var möts vi? 22 april 2016 Workshop sjukhusbibliotek och akademiska bibliotek, var möts vi? 22 april 2016 Lotta Åstrand, KIB & Petra Wallgren-Björk Danderyds sjukhusbibliotek Workshopbeskrivning: Akademiska och kliniska bibliotek

Läs mer

Rätt väg för juridiken? Verksamhetsberättelse för ansvarsbiblioteket i juridik 2002 Stockholms universitetsbibliotek

Rätt väg för juridiken? Verksamhetsberättelse för ansvarsbiblioteket i juridik 2002 Stockholms universitetsbibliotek 2003-02-12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kungliga biblioteket BIBSAM Box 5039 102 41 Stockholm Rätt väg för juridiken? Verksamhetsberättelse för ansvarsbiblioteket i juridik 2002 Stockholms universitetsbibliotek

Läs mer

Biblioteken, Futurum 2017

Biblioteken, Futurum 2017 Biblioteken, Futurum 2017 Om PubMed PubMed innehåller mer än 27 miljoner referenser till tidskriftsartiklar inom biomedicin, omvårdnad, odontologi m.m. PubMed är fritt tillgänglig men om du använder länken

Läs mer

Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar

Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar 1 Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar 2012-06-11 Projektets premiärdagar inledande utbildningstillfällen med fokus på två av målgruppens mest efterfrågade utvecklingsområden ägde

Läs mer

Söka artiklar i CSA-databaser Handledning

Söka artiklar i CSA-databaser Handledning På Malmö högskola har vi flera databaser via CSA, bl.a. Sociological Abstracts, Social Services Abstracts, ERIC och PsychInfo, det betyder att gränssnittet för dessa databaser ser likadana ut. Om du har

Läs mer

Önskemål om bokhyllor för exponering av avhandlingar och nya böcker framfördes.

Önskemål om bokhyllor för exponering av avhandlingar och nya böcker framfördes. UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Bibliotekssamverkan N Minnesanteckningar Sammanträdesdag 2012-05-28 Plats: Akvariet, Geocentrum Närvarande: Roger Herbert Marie Ottosson Eva Nordgren (ordf.) Cecilia Natvig

Läs mer

1 (6) Forum för samverkan. Verksamhetsberättelse Organisationsnr:

1 (6) Forum för samverkan. Verksamhetsberättelse Organisationsnr: 1 (6) Forum för samverkan Verksamhetsberättelse 2014 Organisationsnr: 2 (6) 1. Forum under 2014 Forum för samverkan inledde sin verksamhet 1/1 2014. Beslut om instruktion för Forum togs i november 2013.

Läs mer

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Birgitta Winlöf 2005-12-21 023-837 38 Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Projektets övergripande syften har varit: Förbättra bibliotekens möjligheter att bidra till den regionala viljan att

Läs mer

Kompetensutveckling inom Lunds Universitets Bibliotek. Karin Ohrt Biblioteksdirektionen

Kompetensutveckling inom Lunds Universitets Bibliotek. Karin Ohrt Biblioteksdirektionen Kompetensutveckling inom Lunds Universitets Bibliotek Karin Ohrt Biblioteksdirektionen Kompetensutvecklingsinsatser 200 000 avsatt i budget för Biblioteksdirektionen Stöd från ESF 50 utbildningar per år

Läs mer

Nasrin Perskvist, National Coordinator and Director of Clinical Cytology Biobank BBMRI.se Karolinska Institute, Inst LabMed Karolinska University

Nasrin Perskvist, National Coordinator and Director of Clinical Cytology Biobank BBMRI.se Karolinska Institute, Inst LabMed Karolinska University , National Coordinator and Director of Clinical Cytology Biobank BBMRI.se Karolinska Institute, Inst LabMed Karolinska University Hospital Clinical Pathology Cytology Nasrin.perskvist@karolinska.se, BBMRI.se

Läs mer

Marie Gustafsson. Böcker. Böcker. Tidningar och. Utskrifter

Marie Gustafsson. Böcker. Böcker. Tidningar och. Utskrifter Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens innehåll: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer Olika typer av informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

Guide till Janusinfo. Läkemedelscentrum

Guide till Janusinfo. Läkemedelscentrum Läkemedelscentrum Läkemedelscentrum i Stockholms läns landsting utvecklar och stödjer sjukvården med kunskap och tjänster som främjar medveten läkemedelsbehandling. Målet är största, möjliga nytta för

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

Connectivity Services the Palette VAN. Connectivity Services Seamless electronic business documents

Connectivity Services the Palette VAN. Connectivity Services Seamless electronic business documents Connectivity Services the Palette VAN Connectivity Services Seamless electronic business documents Palette Connectivity Services översikt februari 2014 E-fakturor med Palette Celina Lindberg Nytorpsvägen

Läs mer

PROJEKT FORSKARSERVICE PÅ GÖTEBORGS UNIVERSITETSBIBLIOTEK EVA HESSMAN, HELEN SJÖBLOM, SARA ASPENGREN 160422

PROJEKT FORSKARSERVICE PÅ GÖTEBORGS UNIVERSITETSBIBLIOTEK EVA HESSMAN, HELEN SJÖBLOM, SARA ASPENGREN 160422 PROJEKT FORSKARSERVICE PÅ GÖTEBORGS UNIVERSITETSBIBLIOTEK EVA HESSMAN, HELEN SJÖBLOM, SARA ASPENGREN 160422 BAKGRUND 1961 Göteborgs universitetsbibliotek Tradition av starka institutionsbibliotek Forskarnas

Läs mer

Sökexempel Arbetsterapeuter T3

Sökexempel Arbetsterapeuter T3 Sökexempel Arbetsterapeuter T3 En repetition om hur man söker i olika databaser och hur man (i bästa fall) kan få ut den aktuella artikeln i fulltext. Som exempel har vi valt en sökning om arbetsterapi

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogrammet i biomedicin

Utbildningsplan för kandidatprogrammet i biomedicin Utbildningsplan för kandidatprogrammet i biomedicin 1BI17 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-04-14 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 1BI17 1.2.

Läs mer

Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-10 (Bb Learn 9.1.8) Wikis i Blackboard

Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-10 (Bb Learn 9.1.8) Wikis i Blackboard Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-10 (Bb Learn 9.1.8) Wikis i Blackboard Innehåll Om Wiki- funktionen... 1 Skapa en Wiki... 1 Lägg till/ redigera innehåll i en Wiki... 3 Läsa/skriva

Läs mer

DATABAS ÖVER PROVVÄGAR

DATABAS ÖVER PROVVÄGAR Ett Trafikverket/VTI/Nynäs/SBUF-projekt Datum 2010-11-16 Författare Richard Nilsson DATABAS ÖVER PROVVÄGAR Skanska Sverige AB Teknik - Väg och Asfalt Box 9044 200 39 Malmö Tel: 010-448 32 68 Fax: 010-448

Läs mer

Sveriges officiella biblioteksstatistik enkät

Sveriges officiella biblioteksstatistik enkät Sveriges officiella biblioteksstatistik enkät Frågor om biblioteksorganisationen 1. Vem ska vi kontakta om vi har några frågor om de lämnade uppgifterna Ditt namn Din e-post Ditt telefonnummer Internetlänk

Läs mer

Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008.

Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008. Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008. Sammanställning av personalenkät 2008 relaterad till personalenkäten som gjordes 2006.

Läs mer

Etapprapport kulturella hjärnan, hösten 2013 - hösten 2014. Anslag har erhållits från SLL för att i ett treårigt projekt skapa en webbportal, som ska förmedla kunskap från forskningsfronten i det tvärvetenskaplig

Läs mer

Vetenskaplig teori och metod II Att hitta vetenskapliga artiklar

Vetenskaplig teori och metod II Att hitta vetenskapliga artiklar Vetenskaplig teori och metod II Att hitta vetenskapliga artiklar Sjuksköterskeprogrammet T3 Maj 2015 Camilla Persson camilla.persson@umu.se Idag tittar vi på: Repetition av sökprocessen: förberedelser

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogrammet i biomedicin

Utbildningsplan för kandidatprogrammet i biomedicin Utbildningsplan för kandidatprogrammet i biomedicin 1BI14 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2013-11-07 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2015-06-08

Läs mer

Introduktion i litteratursökning

Introduktion i litteratursökning Introduktion i litteratursökning Peter Hagell Leg. sjuksköt., Dr Med Vet Klinisk lektor, Division 4, UsiL Peter.Hagell@med.lu.se Hälso- och sjukvård skall enligt Socialstyrelsen baseras på vetenskap och

Läs mer

13-14/6 2011 Birmingham botanical gardens

13-14/6 2011 Birmingham botanical gardens 13-14/6 2011 Birmingham botanical gardens Bakgrund Uppdrag Klinisk bibliotekarie på Hudiksvalls sjukhus sept. 2010 - maj 2011: 22 sjuksköterskor på en kirurgisk vårdavd. deltog en strävan att knyta biblioteket

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 2014-12-04 Kursfakta Kursens namn Inom program / fristående

Läs mer

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN31, Socialt arbete som forskningsområde och kunskapsfält, 15 högskolepoäng Perspectives on Social Work Research and Field of Knowledge, 15 credits Avancerad nivå /

Läs mer

CBI-biblioteket. Presentation för CBI:s intressentförening Eva Lundgren

CBI-biblioteket. Presentation för CBI:s intressentförening Eva Lundgren CBI-biblioteket Presentation för CBI:s intressentförening 2012-11-08 Eva Lundgren Min bakgrund Lab. ingenjör, varit 20 år på YKI (Ytkemiska Institutet)på Life Science and Chemical Industries Section Tidigare

Läs mer

Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier

Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier Sammanfattning av D-uppsats i Utbildningsdesign Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier Malin Seeger Annika Åström Linköpings universitet

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Att bedöma. pedagogisk skicklighet

Att bedöma. pedagogisk skicklighet Att bedöma pedagogisk skicklighet Hur bedömer jag pedagogisk skicklighet? Vi blir allt fler som har anledning att ställa oss den frågan. Visad pedagogisk skicklighet är numera ett behörighetskrav vid anställning

Läs mer

Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av,

Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av, 2011-05-13/PB Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av, och sökning i, inskannade dokument Projektorganisation Projektarbetet har bedrivits med lokala arbetsgrupper i både Uppsala och i Umeå.

Läs mer

Open Access till Nobelpristagares nyckelpublikationer

Open Access till Nobelpristagares nyckelpublikationer Open Access till Nobelpristagares nyckelpublikationer - ett pilotprojekt Söka projektbidrag - till vad då? Från idé till projektverklighet! Stockholm, Kungliga biblioteket, 16 juni 2010 Jörgen Eriksson

Läs mer

Anvisning för registrering av fakturaunderlag samt redovisning av projektstöd

Anvisning för registrering av fakturaunderlag samt redovisning av projektstöd 1 Anvisning för registrering av fakturaunderlag samt redovisning av projektstöd Allmänt Projektledaren är ansvarig för att beviljade medel används i enlighet med de regler som finns angivna i avtalet samt

Läs mer

Utbildningsplan för biomedicinprogrammet

Utbildningsplan för biomedicinprogrammet Utbildningsplan för biomedicinprogrammet 1BI10 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2009-10-09 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2011-02-04 Sid 2 (6)

Läs mer

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Välkommen till Skolverkets konferens om Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken 09.30 Skolverkets hållning kring begreppen vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens i praktiken.

Läs mer

Kompetensutveckling inom Lunds Universitets Bibliotek - LUB. Karin Ohrt Biblioteksdirektionen

Kompetensutveckling inom Lunds Universitets Bibliotek - LUB. Karin Ohrt Biblioteksdirektionen Kompetensutveckling inom Lunds Universitets Bibliotek - LUB Karin Ohrt Biblioteksdirektionen Kompetensutvecklingsinsatser 200 000 avsatt i budget för Biblioteksdirektionen Stöd från ESF 50 utbildningar

Läs mer

Studiehandledning. Kompetensutveckling för lärare i Idrott och hälsa

Studiehandledning. Kompetensutveckling för lärare i Idrott och hälsa Studiehandledning Kompetensutveckling för lärare i Idrott och hälsa December 2012 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 3 Uppdragets olika delar... 3 Upplägg... 5 Utbildningens upplägg... 7 Stödresurser...

Läs mer

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1)

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursansvariga var David Gunnarsson Lorentzen & Charlotte von Essen Övriga medverkande lärare: Emma Forsgren Helena Francke Claes Lennartsson

Läs mer

Klinisk omvårdnad: Hälsobefrämjande och förebyggande vård 7,5 högskolepoäng Clinical Nursing: Health Promotion and Preventive Care, 7.

Klinisk omvårdnad: Hälsobefrämjande och förebyggande vård 7,5 högskolepoäng Clinical Nursing: Health Promotion and Preventive Care, 7. Kursplan Institutionen för vårdvetenskap Klinisk omvårdnad: Hälsobefrämjande och förebyggande vård 7,5 högskolepoäng Clinical Nursing: Health Promotion and Preventive Care, 7.5 credits Ladokkod: 61SÖ01

Läs mer

IT och. lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

IT och. lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 2005 Pressmaterial 2005-10-30 IT och lärarstuderande Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN KK-stiftelsen arbetar för att stärka Sveriges konkurrenskraft genom att stödja: forskning

Läs mer

Sammanställning av kursvärdering

Sammanställning av kursvärdering Sammanställning av kursvärdering Hållbar utveckling värderingar, världsbilder och visioner 15 HP, 2015 Cemus kurser har tillkommit på studentintiativ och leds av studenter. Kursutvärderingen är ett viktigt

Läs mer

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Förstudie till EU-projekt: Bibliotekskompaniet bibliotek och företag i samverkan 1 Bibliotekskompaniet - bibliotek och företag i samverkan Rapport från

Läs mer

1 Appendix till riktlinjer för anställning som professor eller lektor 2008-04-01 för bedömning av pedagogiska meriter

1 Appendix till riktlinjer för anställning som professor eller lektor 2008-04-01 för bedömning av pedagogiska meriter 1 Appendix till riktlinjer för anställning som professor eller lektor 2008-04-01 för bedömning av pedagogiska meriter MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET Underlag för bedömning av den pedagogiska

Läs mer

Årsrapport 2005 för arbetet med .och webbplatsen för

Årsrapport 2005 för arbetet med .och webbplatsen för Årsrapport 2005 för arbetet med.och webbplatsen för 060202 Mikael Bellander Innehållsförteckning Arbetad tid sid 3 Distriktsläkarnas länkportal 4 ALK-webbplatsen 8 Planering för 2005 10 2 Årsberättelse

Läs mer

Ett svenskt digitalt tidskriftsarkiv en förstudie kring de upphovsrättsliga frågorna

Ett svenskt digitalt tidskriftsarkiv en förstudie kring de upphovsrättsliga frågorna Ett svenskt digitalt sarkiv en förstudie kring de upphovsrättsliga frågorna Wilhelm Widmark Stockholms universitetsbibliotek December 2003 Internationellt har det skapats ett antal digitala sarkiv där

Läs mer

Cinahl Headings. Sökguide. Sökning med kontrollerade ämnesord

Cinahl Headings. Sökguide. Sökning med kontrollerade ämnesord Cinahl Headings Sökguide Sökning med kontrollerade ämnesord Cinahl Headings - en ämnesordlista för vården Cinahl Headings är uppbyggd på samma sätt som MeSH - Medical Subject Headings Ca 70% av alla ämnesord

Läs mer

Ansökan om magisterexamensrätt med ämnesdjup i omvårdnad vid Röda Korsets Högskola

Ansökan om magisterexamensrätt med ämnesdjup i omvårdnad vid Röda Korsets Högskola Regeringen Britta Seeger Ansökan om magisterexamensrätt med ämnesdjup i omvårdnad vid Röda Korsets Högskola Högskoleverket föreslår att ansökan från Röda Korsets Högskola om rätt att utfärda magisterexamen

Läs mer

About The Cochrane Collaboration (Cochrane Groups) Information om The Cochrane Collaboration och de olika forskargrupperna och kontaktpersoner.

About The Cochrane Collaboration (Cochrane Groups) Information om The Cochrane Collaboration och de olika forskargrupperna och kontaktpersoner. TheCochraneLibrary Vad är The Cochrane Library? Cochrane-biblioteket är ett evidensbaserat beslutsstödsystem med syftet att samla in, kvalitetsvärdera och sammanfatta kliniska studier om effekterna av

Läs mer

Förändring. Bibl andel av högskolans kostnader

Förändring. Bibl andel av högskolans kostnader Tabell 1. Kostnadsutveckling vid bibliotek resp högskola Bibliotekets totalkostnader (tkr) Högskolornas totalkostnader (tkr) 1997 2001 1997 2001 1997 2001 Chalmers tekniska högskola 45 779 51 899 13% 1

Läs mer

Kan det etiska klimatet förbättras på ett urval psykiatriska öppenvårdsmottagningar?

Kan det etiska klimatet förbättras på ett urval psykiatriska öppenvårdsmottagningar? Centrum för forsknings- & bioetik (CRB) RAPPORT FRÅN EN INTERVENTIONSSTUDIE Kan det etiska klimatet förbättras på ett urval psykiatriska öppenvårdsmottagningar? En sammanfattning av forskningsprojektet

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Akutsjukvård med inriktning mot ambulanssjukvård II 40 poäng (AKAM2)

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Akutsjukvård med inriktning mot ambulanssjukvård II 40 poäng (AKAM2) Dnr 2923/03-390 KAROLINSKA INSTITUTET STOCKHOLM UTBILDNINGSPLAN Specialistutbildning för sjuksköterskor Akutsjukvård med inriktning mot ambulanssjukvård II 40 poäng (AKAM2) Graduate Diploma in Emergency

Läs mer

I samma stund man slutar försöka bli bättre slutar man vara bra. Om drivkrafter för ett forskningsinformerat arbetssätt på KIB

I samma stund man slutar försöka bli bättre slutar man vara bra. Om drivkrafter för ett forskningsinformerat arbetssätt på KIB I samma stund man slutar försöka bli bättre slutar man vara bra. Om drivkrafter för ett forskningsinformerat arbetssätt på KIB Lotta Åstrand Karolinska Institutets Universitetsbibliotek Innehåll 1. Varför

Läs mer

LIGHTer PhD network Uppstartsprojekt för doktorandnätverk och forskarskola

LIGHTer PhD network Uppstartsprojekt för doktorandnätverk och forskarskola LIGHTer PhD network Uppstartsprojekt för doktorandnätverk och forskarskola Projektledare: Mats Oldenburg (LTU) Projektkoordinator: Eva-Lis Odenberger (LTU/IUC i Olofström) Koordinator kursutveckling: Dan

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö Lärande för hållbar utveckling i Malmö Verksamhetsplan 2010 Upprättad Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2010-06-15 1.0 Johanna Ekne, Åsa Hellström, Per-Arne Nilsson Miljöförvaltningen Miljöstrategiska

Läs mer