Granskning av rapportering för hållbara mängder. Jonas Höglund, IVL Svenska Miljöinstitutet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av rapportering för hållbara mängder. Jonas Höglund, IVL Svenska Miljöinstitutet"

Transkript

1 för hållbara mängder Jonas Höglund, IVL Svenska Miljöinstitutet

2 Agenda Om granskningen Verktygen Rapporteringsformat Generella kommentarer på rapportering

3 Granskningen IVL har granskat underlagen för redovisning av hållbara mängder från ett antal aktörer Syftet har varit att Upptäcka vanligt förekommande fel och brister Oklarheter i verktygens instruktioner Förbättringsmöjligheter Skillnader i kvalitet Möjlighet att granska materialet Syftet har inte varit att bedöma förutsättningarna för hållbarhetsbesked utan snarare att bistå Energimyndigheten i utvecklingen av rapporteringen Granskningen har gjorts utifrån inskickade underlag samt intervjuer

4 Utsläpp = 0 fram till insamling av råvaran: Avfall, restprodukt Ja Grödor och primär råvara Nej En stor del av GHGminskningen bestäms i odlingssteget Källa: Energimyndigheten

5 Avfall och restprodukter Avfall - Hushållsavfall, använda frityroljor, slakteriavfall, avloppsslam m.m. Ett ämne eller föremål som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med En produkt får inte avsiktligt ges undermålig kvalitet för att klassas som avfall. Restprodukt (från jord- och skogsbruk) Halm, skal, grot, blast m.m. Material som kvarstår efter en slutförd process, vars huvudsyfte inte är att producera detta material och där processen inte avsiktligt ändrats för att producera materialet Restprodukt (från industriella processer) Samprodukter (om huvudprocessen avsiktligen ändras)

6 Typ av råvara Minsknin g av GHG utsläpp ska visas Uppfyllande av markkriterier ska visas Utsläpp fram till insamling av råvaran = 0 Grödor och annan primär råvara Ja Ja Nej Samprodukter från industriell Ja Ja Nej pocess Restprodukter a. från jordbruk, Ja Ja Ja skogsbruk etc. b. industriella restprodukter Ja Nej Ja Avfall Ja Nej Ja

7 Omfattning 15 aktörer har ingått i granskningen 4 har använt biogasverktyget 5 har använt biooljeverktyget 6 har använt eget underlag (ej verktygen) 5 intervjuer har genomförts Aktör Underlag Intervju 1 Biogasverktyget 2 Biogasverktyget 3 Biogasverktyget X 4 Biogasverktyget 5 Biogasverktyget 6 Biooljeverktyget X 7 Biooljeverktyget X 8 Biooljeverktyget 9 Biooljeverktyget 10 Biooljeverktyget 11 Egen beräkning 12 Egen beräkning X 13 Egen beräkning X 14 Egen beräkning 15 Egen beräkning

8 Gasformiga biobränslen. kontinuerlig/satsvis rötning av olika substrat, torrsubstanshalter, metanpotential rapporteringskraven gör att redovisningen måste ske per parti samrötning med flera olika substratkategorier och utbytesförhållanden annan infrastruktur HBK Biogasredovisning - Produktion av biogas Företag: Företagsnamn Rapportperiod Substrat till biogasproduktion Substrat Region Parti nr Ursprung Substrat, typ Användning av normalvärde, Ja/Nej Ingående lagermängd, ton (våtvikt) Mängd till anläggning eller till lager, ton (våtvikt) Utgående lagermängd, ton (våtvikt) Gasformiga bränslen något knepigare att hantera ur GHGredovisningssynpunkt Torrsubstanshalt, % Mängd till biogasproduktion, ton (våtvikt) Specifik gasproduktion, Nm3/ton Gasproduktio n, teoretisk, Nm3 (tusental) Gasproduktio n, justerad, Nm3 (tusental) Faktor, gco2eq/ton ts Mängd CO2eq, ton 1 0 Summa till biogasproduktion Transporter av substrat till anläggning eller till lager på anläggning Substrat Parti nr Mängd, Avstånd, ton km Typ av fordon Bränsle Returfrakt, ja/nej Faktor, gco2eq/ tonkm Mängd CO2eq, ton Summa transport Biogasproduktion (process) Mängd Faktor, gco2eq / enhet Mängd Mängd g CO2eq, ton CO2eq/MJ Elenergi, MWh (nordisk elmix) #DIV/0! Värme (MWh): Insatsvaror (kg): Bränsle till arbetsmaskiner Metanförlust Defaultvärde för produktionsanläggning, % av produktionen 2.5% #DIV/0! Summa process 0.0 Producerad biogas, metanhalt, % 63% Fackling, Nm3 (tusental) Intern användning för uppvärmning Biogasproduktion till uppgradering och extern användning, Nm3 (tusental) Försäljning av rågas eller annan extern användning än till fordonsbränsle, t ex värmeproduktion, Nm3 (tusental) Producerad biogas till uppgradering 0 Instruktioner - översikt Instruktioner Dölj tomma rader Växthusgasberäkning Växthusgasberäkning Gasproduktion Växthusgasberäkning

9 Samprodukt 0.2 MJ bi-produkt/mj råvara Allokeringsfaktor 0.71 % Flytande biobränslen Beräkning av total utsläppsminskning i förhållande till fossilt referensbränsle Vilka utsläpp som ska ingå från bränslekedjan beror på typ av biobränsle, klassning som restprod. etc. Odlingen den i särklass största posten (N2Oemissioner, markanvändningsförändringar, gödsling) Resultat av beräkningar g CO2eq/MJ Allokeringsfaktor Fördelning av emissioner: % e ec Odling av råvaror Vägtranspo Sjötranspor Lagring rter ter esca ecc e l Förändring i kollager % 0% 5% 0% 1% 0% e p Bearbeting % Oljeutvinning % eec Oljeraffinering % 45% e sca Kollager % Fyll i 11% e cc Avskiljning och lagring CO % uppgifter nedan e td Transport och lagring 3.17 Total utsläppsminskning: 35% Lagring % ep el 24% Vägtransporter % 0% Sjötransporter % e u Användning av bränslet % Övrigt % E Totala emissioner g CO 2eq/MJ Fossil motsvarighet: CO2eq/MJ Senaste ändring gjordes: :00 Börja här! Ange bioolja och värmevärde: > Tallbeckolja ( MJ/ton) 0 Från vilken världsdel importeras biooljan? > Nordamerika Skriv in ursprungsland: - Flytande biobränsle för värmeproduktion Ange typ av biobränsle och ändamål > Är biooljan en restprodukt eller ett avfall OBS! Om biooljan är en restprodukt eller ej har stor inverkan på den totala utsläppsminskningen. Att Enligt STEMFS2011:2? biooljan i något steg i processen är en restprodukt innebär inte att slutprodukten definieras som en restprodukt. Mer information om vilka biooljor som klassas som restprodukter FALSE finns i STEMFS2011:2. Inmatning av data Sammanfattning Utdata Odling, eec Välj typ av råvara: > Raps CO 2 från odlingen: 0.00 g CO2/MJ bränsle Använda egna värden eller standardvärden? > Standardvärden CH 4 från odlingen: 0.00 g CO2/MJ bränsle Ange INTE värden nedan! N 2O från odlingen: 0.00 g CO2/MJ bränsle Energiåtgång i odling Diesel Ange ej liter/ha och år Gödsling etc. g CO2 g CH4 g N2O Kvävegödsel (kg N) Ange ej kg per ha och år: 0 CaO-gödsel (kg CaO) Ange ej kg per ha och år: K2O-gödsel (kg K2O) Ange ej kg per ha och år: P2O5-gödsel (kg P2O5) Ange ej kg per ha och år: Pesticider Ange ej kg per ha och år: N2O-emissioner från mark (kg N) Ange ej kg per ha och år: 0 N2O-emissioner från mark kan beräknas med andra verktyg till exempel BioGrace (www.biograce.com) Sker ändrad markanvändning (LUC), e l? > Nej 0.00 g CO2/MJ bränsle Mer information om förändrad markanvändning finns i STEMFS2011:2. För beräkningen Totala emissioner: g CO2eq/MJ av förändrad markanvändning kan andra verktyg användas (www.biograce.com) Bearbetning-Oljeframställning, ep Ange emissioner från bearbetning: > Egna värden g CO2eq/MJ bränsle < OBS! Emissioner från bearbetning kan beräknas med andra verktyg, t.ex. BioGrace, (www.biograce.com). Totala emissioner: 9.3 g CO2eq/MJ Utbyte i processen Ange ett Eget värde eller välj "okänd". Olja 0.5 MJ olja/mj råvara "okänd" innebär att ett restriktivt värde används. Energitillförsel Elektrisk energi 0.09 MJ/MJ olja Välj elmix > Nordisk elmix Emissioner, el 3.15 g CO2eq/MJolja Ånga till olejutvinning 0.08 MJ/MJ olja Verkningsgrad för ångprocessen 0.9 % Emissioner, ånga 6.11 g CO2eq/MJolja Bränsle till ångproduktion > Naturgas

10 Övergripande kommentarer (1) Stor skillnad i kvalitet på underlagen, speciellt bland dem som inte använt Energymyndighetens beräkningsverktyg Svårt för en extern granskare att bedöma underlag som inte har ett tydligt gemensamt gränssnitt och metodik Ska underlagen bedömas behöver troligen uppgifter inhämtas från aktörerna för att få en fullständig redovisning Olika syn på vad som anses vara en tillräcklig redovisning Om man inte vill använda verktygen bör det finnas någon typ av rapporteringinstruktion att följa så att väsentliga delar finns med

11 Utgå från de guider som finns tillgängliga Instruktion för biooljeverktyget Guide för biogasverktyget (Energigas Sverige) PM om samrötning på Energimyndighetens webbplats Beräkningsexempel på Energimyndighetens webbplats Emissioner från transport av biodrivmedel och flytande biobränslen beräkningsexempel enligt STEMFS 2001:2

12 Underlagen måste vara möjligt att granska Rapporteringsskyldig ska upprätta ett kontrollsystem som används för att säkerställa och visa att hållbarhetskriterierna är uppfyllda Uppgifter som rapporteras ska granskas av en oberoende granskare Granskningen ska säkerställa att kontrollsystemet uppfyller sitt syfte, att uppgifterna är tillförlitliga och korrekta, detta sker genom granskning av kontrollsystemet vilket kan vara problematiskt med varierande underlag

13 Övergripande kommenterer (2) Förbättringar för rapportering med egna underlag som föreslås: Hela produktionskedjan omfattas, därmed viktigt att information om hållbarhetsegenskaper förs vidare i kedjan Var tidigare information härstammar ifrån måste framgå Tydliggöra råvarans ursprung Tydlig redovisa och beskriva beräkningar för uppfyllande av hållbarhet och hur dessa kopplar till aktörens verksamhet Viktigt att siffrorna kan följas bakåt Ett tips är att göra beräkningarna i Energimyndighetens verktyg och sedan även beskriva valen och antaganden i ett dokument

14 Synpunkter från intervjuer (1) Rapportering av små mängder, till exempel i egna fordon har i vissa fall undvikits då de administrativa kostnaderna skulle överstiga skattesubventionen Enklare om varje del i kedjan hade egna hållbarhetsbesked Fler delnormalvärden efterfrågas för till exempel spannmål och transport av olika råvaror Vissa aktörer är tveksamma till STEMs tolkning av RED Andra system har chans att vinna större acceptans på en internationell marknad

15 Synpunkter från intervjuer (2) I vissa fall anses det enklare att använda egna beräkningar varför Energimyndighetens verktyg inte alltid använts Vore bra om möjlighet fanns att lägga till egna ingångsvärden Vissa aktörer har antagit att aktören tidigare i kedjan har ett hållbarhetsbesked, här behövs mer tydlighet. Den som odlar råvaran bör ha ett hållbarhetsbesked

16 Biogasverktyget Kräver tid och engagemang men upplevs välgjort och fyller väl sitt syfte Viktigt att administrativa delarna inte överskuggar den positiva betydelsen av en biogasutbyggnad transport av substrat för biogasproduktion

17 Förbättringsmöjligheter Möjligheter att kunna ange siffror från leverantörer i biooljeverktyget Vore bra med fler delnormalvärden

18 Nytt projekt om social LCA Sociala aspekter och biodrivmedelsproduktion kommer att studeras i ett nytt projekt Social and socioeconomic aspects from vehicle fuels Genom social livscykelanalys (slca) kommer de sociala konsekvenserna av biodrivmedel och fossila drivmedel att utvärderas. Projektet genomförs av IVL och KTH och kommer att pågå till oktober 2013.

19 Tack för uppmärksamheten! Jonas Höglund IVL Svenska Miljöinstitutet Enheten för klimat och hållbara samhällssystem

Drivmedel i Sverige 2013

Drivmedel i Sverige 2013 Drivmedel i Sverige 2013 Mängder, komponenter och ursprung rapporterade i enlighet med drivmedelslagen ER 2014:15 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Förslag till nationell lägesrapport om utvecklingen av förnybar energi

Förslag till nationell lägesrapport om utvecklingen av förnybar energi Förslag till nationell lägesrapport om utvecklingen av förnybar energi Hur främjandet och användningen av förnybar energi utvecklas enligt artikel 22 i EU:s direktiv för användning av energi från förnybara

Läs mer

Utformning av pilotprojekt avseende ersättning för dubbel miljönytta 2014-2023 (Gödselgasstöd)

Utformning av pilotprojekt avseende ersättning för dubbel miljönytta 2014-2023 (Gödselgasstöd) Utformning av pilotprojekt avseende ersättning för dubbel miljönytta 2014-2023 (Gödselgasstöd) Denna rapport är slutredovisningen av Jordbruksverkets uppdrag att redovisa möjlig utformning av en ersättning

Läs mer

Mer biogas! Realisering av jordbruksrelaterad biogas

Mer biogas! Realisering av jordbruksrelaterad biogas Mer biogas! Realisering av jordbruksrelaterad biogas 2009-06-24 Vår referens Liselott Roth, Nina Johansson & Johan Benjaminsson Grontmij AB Besök Norra Bulltoftavägen 65 A E-post liselott.roth@grontmij.se

Läs mer

UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER VID PRODUKTION AV

UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER VID PRODUKTION AV RAPPORT 2009:5 UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER VID PRODUKTION AV GRISKÖTT UNDERLAG TILL KLIMATCERTIFIERING Ulf Sonesson, Maria Berglund och Christel Cederberg INNEHÅLL 1 Inledning...1 2 Klimatpåverkan från grisköttsproduktion

Läs mer

Med klimatfrågan i fokus

Med klimatfrågan i fokus Med klimatfrågan i fokus Förnyelsebara bränslen CO 2 -neutrala Transporter Innehåll Förord, Leif Johansson Förnyelsebara bränslen en översikt Sju alternativ med olika förutsättningar Klimatpåverkan Energieffektivitet

Läs mer

Rapport Biobränslen för en hållbar framtid. Utmaningar för ett 100% förnybart energisystem i Sverige

Rapport Biobränslen för en hållbar framtid. Utmaningar för ett 100% förnybart energisystem i Sverige Rapport Biobränslen för en hållbar framtid Utmaningar för ett 100% förnybart energisystem i Sverige Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 3 3. Varför biobränsle 4 3.1. Naturskyddsföreningens policyer

Läs mer

Behov av vallgröda. Delprojekt 5. Kaj Wågdahl Klimatskyddsbyrån Sverige AB 2014-01-20

Behov av vallgröda. Delprojekt 5. Kaj Wågdahl Klimatskyddsbyrån Sverige AB 2014-01-20 Behov av vallgröda Delprojekt 5 Kaj Wågdahl Sverige AB 2014-01-20 Bakgrund Strängnäs Biogas AB har under 2011-2013 genomfört ett antal utredningar inom projektet Säkerställande av affärsmässiga och tekniska

Läs mer

Klimatoptimal biogasanvändning i Trelleborgs kommun

Klimatoptimal biogasanvändning i Trelleborgs kommun Klimatoptimal biogasanvändning i Trelleborgs kommun Författare: Rasmus Andersson Examensarbete 2014 Miljö- och Energisystem Institutionen för Teknik och samhälle Lunds Tekniska Högskola Klimatoptimal

Läs mer

lantbruknu! Fossilfritt HANDBOK I MINSKAT FOSSILBEROENDE MED ÖSTGÖTAMODELLEN

lantbruknu! Fossilfritt HANDBOK I MINSKAT FOSSILBEROENDE MED ÖSTGÖTAMODELLEN lantbruknu! Fossilfritt HANDBOK I MINSKAT FOSSILBEROENDE MED ÖSTGÖTAMODELLEN Fossilfritt lantbruknu! HANDBOK I MINSKAT FOSSILBEROENDE MED ÖSTGÖTAMODELLEN Stort tack till till Helgenäs Bulktransporter,

Läs mer

Koldioxidvärdering av energianvändning

Koldioxidvärdering av energianvändning Koldioxidvärdering av energianvändning Vad kan du göra för klimatet? Underlagsrapport Statens Energimyndighet 1 Förord Flera av Energimyndighetens medarbetare har under flera år arbetat med att försöka

Läs mer

Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi

Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi Slutrapport ER 2010:23 Statens energimyndighet Upplaga: 35 ex ER 2010:23 ISSN 1403-1892 Förord Regeringen uppdrog genom beslut 2009-07-02. N2009/53/3573/E

Läs mer

UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER VID PRODUKTION AV ÄGG

UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER VID PRODUKTION AV ÄGG RAPPORT 2009:7 UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER VID PRODUKTION AV ÄGG UNDERLAG TILL KLIMATCERTIFIERING Ulf Sonesson, Maria Berglund och Christel Cederberg INNEHÅLL 1 Inledning...1 2 Klimatpåverkan från äggproduktion

Läs mer

Hållbara drivmedel i Sverige

Hållbara drivmedel i Sverige Hållbara drivmedel i Sverige Nulägesanalys och granskning av drivmedelsbolagen Gröna Bilister mars 2013 Rapporten är framtagen av Per Östborn, Jakob Lagercrantz och Mattias Goldmann Gröna Bilister Tfn

Läs mer

Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2012-01-27. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson

Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2012-01-27. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB Slutgiltig version, 2012-01-27 Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Uppdragets omfattning...

Läs mer

RAPPORT U2009:06. Klimatpåverkan från import av brännbart avfall ISSN 1103-4092

RAPPORT U2009:06. Klimatpåverkan från import av brännbart avfall ISSN 1103-4092 RAPPORT U2009:06 Klimatpåverkan från import av brännbart avfall ISSN 1103-4092 Förord Import av brännbart avfall är ett kontroversiellt ämne som ofta är utsatt för en känslomässig debatt i media. Tidigare

Läs mer

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen Plan för klimatarbetet i Köpings kommun Faktadelen Köpings kommun Beslutshandling 2013-02-08 Förord Klimatfrågan är en av vår tids största globala och nationella miljöfrågor. En effektiv användning av

Läs mer

Rapport 2014:23. Miljöpåverkan från bygg- och fastighetsbranschen 2014

Rapport 2014:23. Miljöpåverkan från bygg- och fastighetsbranschen 2014 Rapport 2014:23 Miljöpåverkan från bygg- och fastighetsbranschen 2014 Miljöpåverkan från bygg- och fastighetsbranschen 2014 Boverket juli 2014 Titel: Miljöpåverkan från bygg- och fastighetssektorn 2014

Läs mer

Nulägesbeskrivning och analys

Nulägesbeskrivning och analys Bilaga 1 (Energiplanen 2011-13) Nulägesbeskrivning och analys Energi- och växthusgasstatistik för Alingsås 1 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 4 2 INLEDNING... 5 AVGRÄNSNING OCH METOD... 5 BESKRIVNING AV STATISTIK

Läs mer

Biodrivmedel nu och i framtiden

Biodrivmedel nu och i framtiden RAPPORT FRÅN ENERGIUTSKOTTET APRIL 2013 Biodrivmedel nu och i framtiden Detta dokument har producerats av Energiutskottet som tillhör Kungl. Vetenskapsakademien. Det speglar Energiutskottets uppfattning

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Energiplan för Lunds kommun

Energiplan för Lunds kommun Energiplan för Lunds kommun 2014-2017 Innehåll Målsättningar... 5 Primärenergi och systemperspektiv... 6 Energitrappan... 8 Läget 2012... 10 Framtida satsningar med relevans för energianvändningen och

Läs mer

Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. Värmeenergi Kriterier 2013:2

Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. Värmeenergi Kriterier 2013:2 Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Värmeenergi Kriterier 2013:2 Bra Miljöval Naturskyddsföreningens miljömärkning Naturskyddsföreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening utan vinstintressen.

Läs mer

Miljörapporter som källa för förbättrad avfallsstatistik

Miljörapporter som källa för förbättrad avfallsstatistik SMED Rapport Nr 2013:113 Miljörapporter som källa för förbättrad avfallsstatistik med fokus på bygg- och rivningsavfall 2013-02-18 Jan-Olov Sundqvist, IVL Svenska Miljöinstitutet Per Edborg, SCB Malin

Läs mer

Första upplagan är baserad på erfarenheter från miljöforskningsprogrammet Stålkretsloppet, som har genomförts under åren 2004-2012.

Första upplagan är baserad på erfarenheter från miljöforskningsprogrammet Stålkretsloppet, som har genomförts under åren 2004-2012. Första upplagan är baserad på erfarenheter från miljöforskningsprogrammet Stålkretsloppet, som har genomförts under åren 2004-2012. Boken är framtagen av: Jan-Olof Sperle, Sperle Consulting, Lisa Hallberg,

Läs mer

Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling

Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling 1 Denna bok är författad av Profu AB och kan beställas från: Profu i Göteborg AB Götaforsliden 13 nedre 431 34

Läs mer

Handbok för användning av mjukvaran och för att tolka resultaten

Handbok för användning av mjukvaran och för att tolka resultaten smallbiogas Handbok för användning av mjukvaran och för att tolka resultaten BIOGAS 3 Hållbar småskalig biogasproduktion från livsmedels- och jordbruksavfall för energisjälvförsörjning Datum: Augusti 2014

Läs mer

Åtgärdsmöjligheter i Sverige en sektorvis genomgång. Delrapport 3 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2008

Åtgärdsmöjligheter i Sverige en sektorvis genomgång. Delrapport 3 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2008 Åtgärdsmöjligheter i Sverige en sektorvis genomgång Delrapport 3 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2008 Energimyndigheten Naturvårdsverket Åtgärdsmöjligheter i Sverige

Läs mer

Luftföroreningar i Skåne

Luftföroreningar i Skåne Luftföroreningar i Skåne Sammanställning över utsläpp av luftföroreningar i Skåne under perioden 1980-12 på uppdrag av Skånes Luftvårdsförbund Beleverket, medgivande från Hässleholm Miljö AB Hässleholm

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer