MÖTESPLATS HELENELUND F-6 SKOLA MED IDROTTSHALL TILLHÖRANDE SKOLGÅRDAR OCH LIVSMEDELBUTIK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MÖTESPLATS HELENELUND F-6 SKOLA MED IDROTTSHALL TILLHÖRANDE SKOLGÅRDAR OCH LIVSMEDELBUTIK"

Transkript

1 MÖTESPLATS HELENELUND F-6 SKOLA MED IDROTTSHALL TILLHÖRANDE SKOLGÅRDAR OCH LIVSMEDELBUTIK UTREDNING AV MÖJLIG SKOLA I HELENELUNDS CENTRUM SYFTE: Utredningen syftar till att påvisa möjlig skola med tillhörande utemiljö samt livsmedelsbutik i Helenelunds centrum. Eriksbergsskolan BAKGRUND: Eriksbergsskolans utsatta läge invid E4:an samt eftersatta lokaler föranleder till utredning av annan lokalisering av skolverksamheten. Det fi nns en stadsbyggnadsambition där Helenelunds centrum ska utvecklas med bebyggelse längs med Helenelundsallé, före detta Stupvägen. PROGRAM: F-6 skola för 420 elever med tillhörande gårdsytor och idrottshall samt Handel (Livsmedelsbutik) Skolan i centrum F-6 SKOLA INKL. IDROTTSHALL MED 420 ELEVER OCH CA PERSONAL Riktvärde ca 10kvm/barn BTA motsvarar ca 4200 kvm BTA Idrottshall inkl omklädningsrum 18x28 m motsvarar ca 950 kvm BTA YTOR UTEMILJÖ ENL. FUNKTIONSPROGRAM kvm/barn inklusive byggnad, parkering, inlastning mm är ej möjlig att uppnå i Helenelunds centrum kvm gårdsyta per barn ska reserveras exklusivt som barnens vistelseyta under skoltid. Ytan delas i inre, mellan och yttre zon. LIVSMEDELSBUTIK på ca 1500 kvm + parkering och inlastning. 1

2 TILL SOLLENTUNA CENTRUM FOTBOLLSPLAN / GRÖNYTA HELENELUNDSCENTRUM HELENELUNDSKOLAN ERIKSBERGS- SKOLAN PARK PARK SKOLA CENTRUM PLATSEN Lämpar sig för en mötesplats med skola, handel och lokaler för kultur och fritid. Sluttningen skapar olika nivåer med möjlig angöring. Platsen är strategiskt placerad med närhet till lokaltrafik, bussar, pendeltåg, tvärbana samt gång och bussförbindelse till Kista centrum. Det finns gångstråk till närliggande parkmark och det är relativt nära till Helenelunds skolan. PLANERAD NY GATUSTRÄCKNING TILL SILVERDAL HELENELUND ST. KISTA HELENELUND ST. PARK-LEK-GRÖNYTA SKOLA GATA MED BLANDTRAFIK GÅNGSTRÅK HELENELUND CENTRUM MED EV. NY SKOLA 2

3 PROGRAM I FÖRHÅLLANDE TILL BEFINTLIGA YTOR YTOR ENL. FUNKTIONSPROGRAM TOTALYTA: kvm gårdsyta per barn ska reserveras exklusivt som barnens vistelseyta under skoltid. SKOLGÅRD EXKLUSIVE BYGGNAD, PARKERING, INLASTNING Småskalig inre zon ca 3 kvm/barn motsvarar ca 1260 kvm Storskalig mellanzon ca 11 kvm/barn motsvarar ca 4620 kvm Totalt skolgård ca 5880 kvm Yttre samutnyttjad zon ca 12 kvm/barn motsvarar ca 5040 kvm placeras på annan närliggande plats MÖJLIGA SKOLGÅRDSYTOR I HELENELUNDS CENTRUM 1. Inre zon ca 1300 kvm 2. Mellan zon ca 2250 kvm 3. Mellan zon ca ljusintag=1950 kvm 2. Totalt skolgård: ca kvm ca TILLÄGG PÅ ANNAN NÄRLIGGANDE PLATS. 4. Yttre samutnytjad zon motsvarar 12 kvm/barn motsvarar ca

4 SKOLGÅRDSYTOR UTEMILJÖ OCH SKOLGÅRDSYTOR Yttre gemensam zon förläggs till närliggande park. 1. Inre zon 2. Mellan zon 3. Mellan zon 4 4. Yttre gemensam zon i bef park ca 7000 kvm avstånd ca 230 m från centrumfastighet. 12 kvm/barn motsvarar ca STN HELENELUND GATA MED BLANDTRAFIK PARK-LEK-GRÖNYTA SITUATIONSPLAN SKALA 1:4000 PARKSTRÅK BEF. BOLLPLAN RÖRELSE PÅ SKOLGÅRD 4

5 EN SAMMANHÅLLEN ATTRAKTIV SKOLGÅRD 4 PARKYTA, YTTRE GÅRD OLIKA NIVÅER BINDS SAMMAN MED TRAPPOR OCH SKAPAR EN SAMMANHÄNGANDE GÅRDSYTA. Tomten är trång vad gäller önskad utemiljö. Detta innebär att alla tak förses med terrassbjälklag för att skapa tillräcklig skolgårdsyta enligt funktionsprogram Inre zon 2. Mellan zon 3. Mellan zon 4. Yttre gemensam zon i bef park ca 7000 kvm avstånd ca 230 m från centrumfastighet. 12 kvm/barn motsvarar ca 5040 Ref. projekt. Utomhusgårdar och trapplandskap. Børnehuset Det Røde Hjørne Köpenhamn, Amager. Sydhavnen skole, under uppförande, infl yttning årskifte 2014/2015 Köpenhamn, Sluseholmen. Børnehuset Det Røde Hjørne Köpenhamn, Amager. 5

6 MÖTESPLATS HELENELUND PROGRAM OCH ENTRÉER MÖTESPLATS HELENELUND Delar av skolans programytor (Hjärtat) med lokaler så som bibliotek, musiksalar, restaurang och idrottshall kan med fördel ligga i separat tillbyggnad och samnyttjas med andra verksamheter. Närheten till Helenelunds station är en fördel för att skapa en levande mötesplats möjlig för samverkan. ENTRÉ SKOLA 4-6 HANDEL En större livsmedelsbutik samt caféverksamhet i centrumdelen skapar ytterligare liv och gör Helenelunds centrum attraktivt under dag och kvällstid. ENTRÉ SKOLA F-3 ENTRÉ BUTIK KULTUR OCH FRITID ENTRÉ BUTIK ENTRÉ BUTIK KULTUR OCH FRITID Skola Kultur och fritid Handel 6

7 DAGSLJUSFÖRHÅLLANDEN SUTTERÄNG Byggnaden är djup med en rygg mot sluttningen i öst, vilket innebär dagsljus endast från väst i våning 1. Befi ntlig centrumfastighet saknar dagsljusintag i fasader vån 2 mot öst och norr. Situationen i dag med slutna fasader mot nordöst. 7

8 TRAFIKSITUATION OCH LOGISTIK LOGISTIK, INLASTNING OCH GODSMOTTAGNING Eftersom all yta i mark krävs för utemiljö bör godsmottagning och inlastning ske under gårdsytan. Gemensam godsmotagning till skola, handel, kultur och fritid sker från väst. PARKERING Eftersom all yta i mark krävs för utemiljö bör parkeringen ligga under mark. PARKERING BUTIK GODSMOTTAGNING Parkeringen är gemensam för skola, handel, kultur och fritid. Infarten till parkering och godsmottagning samnyttjas med befi ntlig infart till intilliggande bostadsrättförenings garageplatser. Stomme i befi ntlig fastighet lämpar sig inte för p-garage. P- däck förläggs lämpligast under nybyggt terrassbjälklag. Denna yta behöver då inte vara uppvärmd. TILL BEF. GARAGE HISS TILL KÖK PERSONBILSTRAFIK VARULEVERANS GÅENDE 8

9 BEFINTLIG TAKPLAN OCH SEKTIONER TAKPLAN Befi ntligt tak rivs. Befi ntligt teknikrum (fl äktrum)rivs. Håltagning måste göras för att skapa överljus i djup huskropp. Glastak ovan ljusöppning. Teknikrum fl yttas till plan 1 i mörkt läge under mark för att tillskapa mer PELARESTOMME Rationell pelarstomme cc 7,20m x 9,60m Murade väggar i alla plan. Ej bärande. En del sprickbildning i stommen. Eventuellt förekommer radon. Fasaden är i oklart skick med dålig energihushållning. Tvärsektion Längdsektion 9

10 BEFINTLIGA PLANER PLAN 1 Sutterängplan Murade icke bärande väggar mellan butiker. Endast ljus i västfasad PLAN 2 Endast ljus i västfasad Ny fasad måste skapas med öppningar mot norr och öster Håltagning måste göras för att koppla ihop våningsplanen och skapa indirekt överljus i djup huskropp. PLAN 3 Endast ljus i västfasad Murade icke bärande väggar. Håltagning måste göras för att skapa överljus i djup huskropp. 10

11 BEFINTLIG CENTRUMFASTIGHET Fasad Väst Fasad öst och nord 11 Fasad Syd Parkeringsgarage

12 Huvudentré skola/idrott/kultur "Hjärta" Receptionsdisk Ingår i bibliotek WC 6 1,5 9 RWC Bibliotek inkl IT-service Grupprum (spec.undervisn/samtal/flex) stadsdelsbibliotek? Bild inkl förråd Slöjd TM inkl maskinrum Virkesfrd inkl spånsug Slöjd TX Frd slöjd TX Grupprum estet Café/Fritidsklubb Musik/drama/rörelse Föreläsningar ihop med bibliotek? Övningsrum musik Förråd musik Matsal För 150 personer HKK inkl tvätt HKK frd Skolledning/adm Med besöksplats för skolledare/admin Konferensrum Personal, paus inkl pentry inkl kapprum WC/dusch, personal Vilrum, personal Vaktmästeri/IT Vaktmästeri förråd Varumottagning Städ 1 1,5 1,5 Skolsköterska, mottagn Skolsköterska, väntrum RWC/dusch Vilrum, elev Centralförråd Miljöstation Städcentral Kapprum barn/rum, inkl groventré, wc WC 11 1,5 16,5 RWC Städ 3 1,5 4,5 Basrum Grupprum Ateljé Hjärta F Öppen studieyta Förråd Arbetsrum personal arb.platser, inkl depå, kapphylla, skåp, kopiering, samtalsrum Kombilab Preprum Omkl servicepersonal 20 Tillagningskök inkl servering Undercentral Tele/data Fläktrum Elcentral 8 1,5 12 Hissmaskinrum Sprinklercentral Totalt teknik (räknas ej in i LOA) 259 HJÄRTA med lokaler möjliga att samnyttja; bibliotek, aula rörelserum, café, restaurang, kök, bild, slöjd mm ca Idrottshall 18x28 m Omklädningsrum inkl d/wc Förråd Lärare omkl o arbetsrum PROGRAM F-6 SKOLA FÖR 420 ELEVER MED IDROTTSHALL ca1500 kvm BTA ADMINISTRATION OCH SKOLHÄLSA med rec, mötesrum, vaktmästeri ca 330 kvm BTA HEMVISTER SAMTLIGA ÅRSKURSER med basrum, grupprum, arbetsrum, fritidsverksamhet ca 3200 kvm BTA IDROTTSHALL inkl omkl ca 950 kvm BTA totalt ca ca 5980 kvm BTA 12

13 PLAN 1 I bef byggnad 2500KVM 750 KVM 350 KVM BUTIK, PARKERING, GODSMOTTAGNING, TEKNIK, INFART P-GARAGE KULTUR OCH FRITID NEDRE DEL. Totalt ca Kvm Bta 900KVM 900 KVM 250KVM 13

14 PLAN 2 SKOLA, SKOLGÅRD, KULTUR OCH FRITID Skollokaler Åk 2-3 och F-1, Hemvist, grupprum och baslokaler. Totalt ca 3850 Kvm Bta 2100 KVM 1750 KVM 1300KVM 14

15 PLAN 3 SKOLA, SKOLGÅRD Skollokaler; hemvist, grupprum och baslokaler åk 4-6 med tillhörande gård. Fritidsklubb Administration Skolhälsa ca 2000 Kvm Bta 2000KVM 2250 KVM 15

16 PLAN 4 TAKPLAN TAKPLAN Skolgårdsyta, glastak och hisstoppar kvm ca 1950 Kvm BTA 16

17 VOLYMSTUDIE OCH GESTALTNING FÖRHÅLLANDET TILL OMGIVANDE BEBYGGELSE Byggnaden blir väldigt stor och utbredd i förhållande till övrig stadsstruktur. SEPARATA VOLYMER Volymerna kan med fördel separeras för att bättre passa in i befi ntlig stadsstruktur. Förskjutningar och indrag är välgörande för gestaltningen eftersom detta bryter ner den stora massan byggd yta. ACCENTBYGGNAD Möjligt tillägg av accentbyggnad. Bostadshus 2-4 spännare i ca 16 vån. Tar ca kvm av gårdsyta. 17

18 SAMMANFATTNING BEFINTLIG CENTRUMFASTIGHET - MÖJLIG F-6 SKOLA Fastigheten är möjlig att bygga om till en skolbyggnad för årskurs F-6 med tillhörande idrottshall. Omfattande om- och tillbyggnad krävs för att skapa bra ljusa verksamhetsytor och utemiljö. Oklart vilket skick fastigheten är i. Byggår ca Vidare inventering av stomme, tekniska system och radonmätning bör göras. Vidare utredning av höjdförhållanden på platsen och i förhållanen till befi ntlig byggnads bjälklagshöjder måste göras. MÖTESPLATS HELENELUND Platsen lämpar sig för en skola, handel och lokaler för kultur och fritid. LOGISTIK INLASTNING OCH GODSMOTTAGNING Gemensam godsmottagning och parkering förläggs under mark till skola, handel, kultur och fritidslokaler. PARKERING Infarten till parkering och godsmottagning samnyttjas med befi ntlig infart till intilliggande bostadsrättförenings garageplatser. DAGSLJUS Byggnaden är djup vilket innebär att håltagning bör göras för att skapa ljus i fasad och tak. SORTERING Funktioner bör läggas strategiskt i förhållande till angöring, inre logistik, stomme och dagsljus. HANDEL En större livsmedelsbutik samt café verksamhet i centrumdelen skapar liv och gör Helenelundscentrum attraktivt under dag och kvällstid. UTEMILJLÖ OCH SKOLGÅRDSYTOR Tomten är trång vad gäller bra utemiljö. Gårdsytor skapas på befi ntlig och ny bebyggelse. Yttre gemensam zon förläggs i närliggande park. YTSAMMANSTÄLLNING I KVM BTA Ombyggnad i 3 vån. Plan 1 ca 2100 Plan 2 ca 2100 Plan 3 ca 2000 Totalt ca 6200 kvm Nybyggd yta i 2 vån. Plan 1 lastintag kultur nedre del ca 2250 Plan 1 P-däck, entré butik ca 1300 Plan 2 ca 1750 Totalt ca 5300 kvm Total yta om och tillbyggnad ca kvm Mötesplats bibliotek och vänthall Vilunda nya gymnasium Terrassbjäklag ovan plan 3 ca 1950 Terrassbjäklag ovan kof ca 2250 Terrassbjäklag ovan P-däck ca 1300 Total yta terrassbjälklad ca kvm 18

PSYKIATRINS HUS AKADEMISKA SJUKHUSET PROGRAMBEARBETNING 2008-02-29

PSYKIATRINS HUS AKADEMISKA SJUKHUSET PROGRAMBEARBETNING 2008-02-29 PSYKIATRINS HUS AKADEMISKA SJUKHUSET PROGRAMBEARBETNING 2008-02-29 Innehållsförteckning Organisation 4 Inledning 5 Förutsättningar 6 FASTIGHETSUTVECKLINGSPLAN 6 ÖVERSIKTSPLAN OCH DETALJPLAN 7 VERKSAMHETSBESKRIVNING

Läs mer

Parkeringsutredning Bålsta centrum

Parkeringsutredning Bålsta centrum Parkeringsutredning Bålsta centrum 2014-05-12, sid 2(46) Ansvariga tjänstemän: Märit Olofsson Nääs Håbo kommun Maria Nordlöf Structor Mark Stockholm AB 2014-05-12, sid 3(46) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

öppnar sig mot grönskan...

öppnar sig mot grönskan... öppnar sig mot grönskan... - många godsidor B - integrerad del av Akademiska - effektivt tomtutnyttjande Psykiatrins Hus i stadslandskapet Byggnaden definierar med sina volymer på ett tydligt sätt sjukhusområdets

Läs mer

NY 7-9 SKOLA / SKARA LIV OCH LÄRANDE FEBRUARI 2013 REVIDERING MARS 2013

NY 7-9 SKOLA / SKARA LIV OCH LÄRANDE FEBRUARI 2013 REVIDERING MARS 2013 NY 7-9 SKOLA / SKARA LIV OCH LÄRANDE FEBRUARI 2013 REVIDERING MARS 2013 INNEHÅLL 1. Förord sid 3 2. Gestaltning enligt AART och Schönherr sid 4 Vision/Verksamhet/Gestaltning sid 4 Luftperspektiv sid 5

Läs mer

Ny fotbollsarena och inomhushall bandy-lägesrapport

Ny fotbollsarena och inomhushall bandy-lägesrapport Handläggare Datum Diarienummer Conny Niklasson Eva Sterte 2015-02-18 SRB-2015-0015 Kommunstyrelsen Ny fotbollsarena och inomhushall bandy-lägesrapport Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 2014-03-31 att

Läs mer

Gestaltningsprogram för bostäder

Gestaltningsprogram för bostäder 2 Förklaring Innehåll Gestaltningsprogrammet avser bostäder Bakgrund 3 inom Berga 6:406 m.fl. 1 centrala Åkersberga. syfte 3 De nya bostadskvarteren omnämns i pro- Detaljplanens syfte 3 grammet oniigt

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2012-12553-54 SID 1 (16) 2012-12-17 Handläggare: Helena Thomann

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2012-12553-54 SID 1 (16) 2012-12-17 Handläggare: Helena Thomann STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (16) 2012-12-17 Handläggare: Helena Thomann Tfn 08-508 271 08 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Ersta 24 och Rabatten

Läs mer

Förstudie: Västerås framtida ishockeyarena

Förstudie: Västerås framtida ishockeyarena Förstudie: Västerås framtida ishockeyarena F Ö R S T U D I E V Ä S T E R Å S F R A M T I D A I S H O C K E Y A R E N A 3P arkitektur AB 12 december 2014 Förstudien är utförd av Andreas Puskas och Claes

Läs mer

Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24. Doknr: SMN-0973/2011-64 Diariedatum: Godkännare: Göran Langer

Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24. Doknr: SMN-0973/2011-64 Diariedatum: Godkännare: Göran Langer Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24 Syfte: Gestaltningsprogrammet omfattar gestaltningsprinciper och gestaltningsidéer för tillkommande och befintlig bebyggelse, mark, gård och plats inom

Läs mer

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Diarienummer: 2009/20047 Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2010-07-02 Handläggare: Daniel Bergvin Telefon: 018-727 45 26 daniel.bergvin@uppsala.se UPPSALA

Läs mer

Planbeskrivning. Planbeskrivning Detaljplan för Väktaren 15, 35, 36 och 37 m.fl. i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491.

Planbeskrivning. Planbeskrivning Detaljplan för Väktaren 15, 35, 36 och 37 m.fl. i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491. Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Planbeskrivning Sida 1 (38) 2014-07-04 Planbeskrivning i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491 Godkänt dokument - Nina Åman, Stadsbyggnadskontoret Stockholm,

Läs mer

Adress Gjörwellsgatan 30

Adress Gjörwellsgatan 30 Gjörwellsgatan 30 Trevliga lokaler i Marieberg! Typ Kontor Storlek 1200-2500 kvm Adress Gjörwellsgatan 30 Område Kungsholmen Tillträde Enligt överenskommelse Parkering Det finns garage i fastigheten. har

Läs mer

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal - godkännande att beställa förstudie

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal - godkännande att beställa förstudie KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-12-18 KS-2013/1566.252 1 (4) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Planerings- och personalutskottet

Läs mer

MÄLARDALENS HÖGSKOLA I ESKILSTUNA NY HÖGSKOLEBYGGNAD I KVARTERET VERKMÄSTAREN

MÄLARDALENS HÖGSKOLA I ESKILSTUNA NY HÖGSKOLEBYGGNAD I KVARTERET VERKMÄSTAREN MÄLARDALES HÖGSKOLA I ESKILSTUA Y HÖGSKOLEBYGGAD I KVARTERET VERKMÄSTARE Situationsplan - 1:400 Fasad, skala 1:200 Tvärsektion B, skala 1:200 1. Mälardalens Högskola i Eskilstuna bedriver idag sin verksamhet

Läs mer

FÖRSKOLA FORM PEDAGOGIK

FÖRSKOLA FORM PEDAGOGIK FÖRSKOLA FORM PEDAGOGIK Erfarenheter från energieffektiva byggnader Helena Westholm Petter Rydsjö 2015-01-15 2 Förord Idén till denna studie fick jag på ett projekteringsmöte för något år sedan. På bordet

Läs mer

Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II)

Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II) Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II) Planområdet är markerat med orange Upprättad Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser Illustration Samrådsredogörelse

Läs mer

Konsekvensbeskrivning Centrala skolområdet

Konsekvensbeskrivning Centrala skolområdet Skolförvaltningen Margaretha Karlsson margareta.karlsson@kristinehamn.se KONSEKVENSBESKRIV- Sida NING CENTRALA S:O 1(8) Datum Referens 2007-04-17 MK Bilaga 1 elevantal Bilaga 2 matsalen Till Skolnämnden

Läs mer

Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun PÄ 29/2009 Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun Upprättad 2013-06-07 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration

Läs mer

KUNNSKAPS- OG KULTURPARK KONGSBERG. Datum

KUNNSKAPS- OG KULTURPARK KONGSBERG. Datum KUNNSKAPS- OG KULTURPARK KONGSBERG Datum 5 D EC E M B ER 2011 KONTAKT SID 2 KONGSBERG KOMMUNE Ingebjørg Trandum Kommuneplanlegger Ingebjorg.Trandum@kongsberg.kommune.no Kongsberg kommune Postboks 115 3602

Läs mer

Lätt att ta sig till. Svårt att slita sig från. Välkommen till Torggatan 15!

Lätt att ta sig till. Svårt att slita sig från. Välkommen till Torggatan 15! Lätt att ta sig till. Svårt att slita sig från. Välkommen till Torggatan 15! Ett hus som vill bli ditt. Vi vet att alla verksamheter inte fungerar på samma sätt. Därför är vi på Humlegården måna om att

Läs mer

Redovisning av förstudier avseende nya lokaler för specialistpsykiatrin i Kalmar, Folktandvården i Vimmerby och landstingets verksamheter i Emmaboda

Redovisning av förstudier avseende nya lokaler för specialistpsykiatrin i Kalmar, Folktandvården i Vimmerby och landstingets verksamheter i Emmaboda Landstingsservice Bygg- och förvaltarenheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-04-20 Dnr 150292 Sida 1(3) Landstingsfullmäktige Redovisning av förstudier avseende nya lokaler för specialistpsykiatrin i Kalmar,

Läs mer

Angereds bad- och isanläggning. Juryutlåtande 2009-10-08

Angereds bad- och isanläggning. Juryutlåtande 2009-10-08 Angereds bad- och isanläggning Juryutlåtande 2009-10-08 Introduktion Higabgruppen arrangerar en inbjuden arkitekttävling för utformning av ny bad- och isanläggning i Angered centrum. Tävlingen genomförs

Läs mer

FUNKTIONSPROGRAM FÖRSKOLA 100621

FUNKTIONSPROGRAM FÖRSKOLA 100621 För att verksamheten i förskolan skall kunna bedrivas i riktning mot läroplanens mål är det viktigt att skapa miljöer, där barnen inspireras till olika typer av verksamheter och handlingar, till utforskande

Läs mer

S I D 1(10) NY SVØMMEHALL I DRØBAK

S I D 1(10) NY SVØMMEHALL I DRØBAK F R O G N KO M M U N E - S K I S S E P R O S J E K T N Y S V O M M E H A L L I D R O B A K 0 2 M A J 2 013 - R E V I D E R T M E D 8 B A N E R 0 8 D E S E M B E R 2 014 S I D 1(10) NY SVØMMEHALL I DRØBAK

Läs mer

Tillgänglighet i bygglovsärenden, några typfall

Tillgänglighet i bygglovsärenden, några typfall Tillgänglighet i bygglovsärenden, några typfall osv Eva Björklund Arkitekt SAR/MSA Sakkunnig i tillgänglighet Tillgänglighet i bygglovsärenden, typfall 2 Nybyggnad flerbostadshus, på tomt Vilka handlingar

Läs mer

Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun

Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun Dnr: SBN 2014/0700 Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun SAMRÅDSHANDLING SAMHÄLLSBYGGNAD PLAN-BYGG Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall,

Läs mer

Markanvisning Södra Ladugårdsängen. Etapp 1 2014-12-15. orebro.se/sodraladugardsangen

Markanvisning Södra Ladugårdsängen. Etapp 1 2014-12-15. orebro.se/sodraladugardsangen M A R K A N V I S N I N G S Ö D R A L A D U GÅ R D S Ä N G E N Markanvisning Södra Ladugårdsängen. Etapp 1 2014-12-15 orebro.se/sodraladugardsangen 1 Dokumentansvarig på tjänstemannanivå: Stadsbyggnad

Läs mer

Gestaltningsprogram. för Täljöviken. Antagandehandling 21 november 2012

Gestaltningsprogram. för Täljöviken. Antagandehandling 21 november 2012 Gestaltningsprogram för Täljöviken Antagandehandling 21 november 2012 Översiktlig vy över Täljöviken Förord I den fördjupade översiktsplanen för Täljöviken (2006) föreslås vid Åkers kanals mynning en kanalstad

Läs mer

Detaljplan för fastigheten STÖCKE 33:1 inom Stöcke i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheten STÖCKE 33:1 inom Stöcke i Umeå kommun, Västerbottens län Sida 1 av 11 Planbeskrivning Samrådshandling Diarienummer: PLA 12-39 Datum: 2013-07-03 Handläggare: Karin Hultén för fastigheten STÖCKE 33:1 inom Stöcke i Umeå kommun, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta

Läs mer

Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp

Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 7 Paragraf Diarienummer KS-2014/1351.313 Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp Kommunstyrelsens

Läs mer