KURSMATERIAL Datainsamlingsmetoder. Kvalitativt orienterade metoder. Gunilla Eklund. Pedagogiska fakulteten Åbo Akademi Vasa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KURSMATERIAL 2012 1. Datainsamlingsmetoder. Kvalitativt orienterade metoder. Gunilla Eklund. Pedagogiska fakulteten Åbo Akademi Vasa"

Transkript

1 1 KURSMATERIAL Datainsamlingsmetoder Kvalitativt orienterade metoder Gunilla Eklund Pedagogiska fakulteten Åbo Akademi Vasa 1 Detta kursmaterial utgör ett komplement till kurskompendiet inom kursen, Den pedagogiska forskningsprocessen. För att få en helhetsbild bör således de två kurskompendierna användas parallellt.

2 2 Innehåll 1. Kursinnehåll 2. Kursuppgifter 3. Kvalitativa metoder några kännetecken 4. Kvalitativt och kvantitativt inriktade forskningsansatser 5. Olika datainsamlingsmetoder 6. Olika analysmetoder. Meningskategorisering 7. Kvalitativ analys - resultatredovisning 8. Kursutvärdering

3 3 Kursinnehåll Kursen, Kvalitativt orienterade metoder, hör till kursen, Datainsamlingsmetoder (4 sp). Datainsamlingsmetoder hör i sin tur till det större blocket forskningsmetodik. Syfte Att studerande får en teoretisk kunskapsbas för val av metod eller procedur i anknytning till vetenskapliga undersökningar. Undersökningsmetoderna omfattar två delar. Den ena består av kvalitativa och den andra av kvantitativa datainsamlingsprocedurer. Syftet med kursavsnittet är att genom introduktion av kvalitativt och kvantitativt orienterad forskningsmetodik ge studerande insikt i arbetet med forskningsuppgifter som kräver en kvalitativ och/eller kvantitativ procedur. Innehållet i kursen omfattar följande Den kvalitativa forskningens kännetecken Olika kvalitativa tillvägagångssätt Datainsamling, analys och tolkning av kvalitativ data Litteratur som ligger till grund för kurserna Bell, J. (2006). Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. Nyberg, R. & Tidström, A. (u.u). Skriv uppsats och examensarbete. Lund: Studentlitteratur. Övrig litteratur enligt kursledarens anvisningar. Kurserna omfattar tillsammans 2 F och 10 A. För att du skall bli godkänd i kursen skall du aktivt delta i kursens övningar och utföra fyra kursuppgifter. Du får vitsordet godkänd eller underkänd i kursen. Vid frågor, vänligen kontakta Gunilla, Academill, 6:e vån. (tel , Lämna ringbud om du inte får tag på mig så kontaktar jag dig! Jag ser fram emot kursen och hoppas att vi alla får en lärorik kurs tillsammans! Vasa i augusti 2012 Gunilla Eklund

4 4 Kursuppgifter *************************************************************************** Kursuppgift 1: Kvalitativa eller kvantitativa studier Läs abstraktet som du fått dig tilldelat och besvara frågorna nedan. Dokumentera skriftligen dina svar. 1. Vilka är avhandlingens syfte och forskningsfrågor? 2. Är undersökningen kvantitativ eller kvalitativ eller en kombination av båda? 3. Varför kan undersökningen klassificeras som kvalitativ och/eller kvantitativ? *************************************************************************** Kursuppgift 2: Kvalitativa forskningsansatser Välj en avhandling i pedagogik och besvara frågorna nedan. Du kan gärna välja den avhandling du analyserade i Forskningsmetodik. Dokumentera skriftligen dina svar. 1. Vilka är avhandlingens syfte och forskningsfrågor? 2. Vilken forskningsansats ligger till grund för avhandlingen? 3. Var beskriver skribenten den valda forskningsansatsen? 4. Vad innebär forskningsansatsen? 5. Hur jobbar man inom ansatsen? 6. Varför har denna forskningsansats valts som grund för avhandlingen? *************************************************************************** Kursuppgift 3: Datainsamlingsmetoder Välj en vetenskaplig artikel och besvara frågorna nedan. Dokumentera skriftligen dina svar. 1. Vilka är studiens syfte och forskningsfrågor? 2. Vilken datainsamlingsmetod har valts? 3. Vad innebär datainsamlingsmetoden? 4. Hur går man tillväga när man forskar med metoden? 5. Vilka för- och nackdelar finns med metoden? För att kunna besvara fråga 3, 4 och 5 bör du utgå från forskningsmetodisk litteratur.

5 5 Vetenskapliga tidskrifter finns i elektronisk form eller som pappersversion. Nedan finns en lista på några bra tidskrifter inom pedagogik som finns helt eller delvis i elektronisk form. Kasvatus Nordic Studies in Education (Nordisk pedagogik) Scandinavian Journal of Educational Research Pedagogisk forskning i Sverige Didaktisk tidskrift British Journal of Educational Psychology Psychological Review Journal of curriculum studies Educational Researcher *************************************************************************** Kursuppgift 4: Analysmetoder Analysera teckningarna kvalitativt, läs teckningarna och försök att identifiera det huvudsakliga innehållet i varje teckning. Utgå från de kategorier som skribenten uppställt och inordna teckningarna i dem. Dokumentera skriftligen dina svar. 1. Jämför dina resultat med skribentens resultat. Vilka likheter och skillnader finns mellan din och skribentens analys? 2. Vilka för- och nackdelar finns det med en meningskategorisering? Kategori Antal A. Miljöförstöring 3 B. Våld, död, utplåning, fientlighet 4 C. Futurism, teknik 21 D. Natur-, stads- eller landsbygdsmiljö, hobbyer 7 Totalt 35 *************************************************************************** DEADLINE I: DEADLINE II:

6 6 Kvalitativa metoder några kännetecken Det centrala i kvalitativa metoder är att man söker finna de kategorier, beskrivningar eller modeller som bäst beskriver något fenomen eller sammanhang i omvärlden. Det faktum att en metod är kvalitativ innebär således att den handlar om hur man ska karakterisera och gestalta något. Man vill beskriva egenskaperna hos något - hur någonting är beskaffat. Kännetecken på kvalitativ metod: I kvalitativa metoder beaktar man och fokuserar intresset på öppen, mångtydig empiri. Man utgår från studieobjektens perspektiv, medan kvantitativa studier i högre grad utgår från forskarens idéer om vilka dimensioner och kategorier som skall stå i centrum. Kvalitativa metoder går på djupet, vilket innebär att: 1. Man studerar enbart en eller några få miljöer och dessa studeras som en helhet med alla deras konkreta nyanser. 2. Man har ett nära och direkt förhållande till det man studerar. 3. Flexibilitet. 4. Man söker fånga the actor s point of view, aktörernas egna verklighetsuppfattningar, motiv och tankesätt. 5. Forskningsprocessens olika faser flyter in i varandra och blir parallella.

7 7 Fördelar och nackdelar med kvalitativ metod Undersökningens profil Undersökningens uppläggning Insamling av information Tolkning av information Metodtriangulering: En kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder Fyra strategier för att kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder: 1. Kvalitativa undersökningar kan vara en förberedelse till kvantitativa 2. Kvalitativa undersökningar blir en uppföljning av den kvantitativa undersökningen. 3. Kvantitativa och kvalitativa metoder används både under insamlingen och analysen av informationen 4. Kvalitativ information kvantifieras under analysens gång

8 8 Kvalitativt och kvantitativt inriktade forskningsansatser Som grund för både kvalitativa och kvantitativa metoder ligger olika forskningsansatser. Med forskningsansats avses en vetenskapsteoretisk grund och de fundamentala antaganden som varje forskning (både kvantitativ och kvalitativ) bygger på. Denna vetenskapsteoretiska grund kan även ses som det perspektiv och det synsätt som ligger till grund för forskningen. En vetenskapsteoretisk grund innefattar antaganden om kunskapen, människan, verkligheten, vetenskapens natur och ideal samt vetenskaplig metod. Dessa grundantaganden tillsammans brukar i vetenskapsfilosofiska sammanhang kallas för paradigm. Forskare från två olika paradigm kan ha svårt att kommunicera med varandra eftersom tänkandet inom ett paradigm är helt olika i förhållande till det andra paradigmets tänkande. Verklighetssyn Människosyn Kunskapssyn Vetenskapssyn Metodsyn Figur 1. Vetenskapsteoretisk grund för val av forskningsmetod. Kvalitativ inriktade forskningsansatser 2 I den litteratur som finns på området gör man olika indelningar av forskningsansatser. Vanligen nämner man hermeneutik och kritisk emancipatorisk teori, i motsats till positivismen. Inom den pedagogiska vetenskapen är följande kvalitativa forskningsansatser vanliga: Aktionsforskning Etnografi /Etnometodologi Fenomenologi Fenomenografi Grounded theory (grundad teori) Hermeneutik Narrativ forskning 2 En utförligare beskrivning av de olika forskningsansatserna finns i kompendiet för kursen; Metod och metodologi ( se Gunilla Eklunds hemsida: )

9 9 Olika datainsamlingsmetoder I kvalitativa undersökningar kan man använda olika datainsamlingsmetoder. Som exempel på olika metoder kan nämnas: Intervju Enkät (med öppna frågor) Observation Teckning Befintliga data / källanalys Uppsats Dagbok För att erhålla en bättre förståelse för olika datainsamlingsmetoder kan man tala om direkt indirekt och strukturerad ostrukturerad insamling av information. Med direkt informationssamling avses att man med egna ögon och öron iakttar ett skeende. Indirekt innebär att man försöker ta del av iakttagelser som redan gjorts av någon annan. DIREKT Spontana Deltagande Planerad Test iakttagelser observation observation LÅGSTRUKTURERAD HÖGSTRUKTURERAD Rollspel Planerad intervju Fri intervju Enkät med Enkät med öppna svar fasta svarsalternativ INDIREKT Vilken metod för datainsamlingen som är bäst i en enskild undersökningssituation beror på flera olika förhållanden. Det övergripande syftet och de specifika forskningsfrågorna som ligger till grund för arbetet är den huvudsakliga utgångspunkten för valet av metod. I den praktiska situationen har också tillgång på tid och pengar betydelse. Kraven på tillförlitlighet och noggrannhet påverkar i huvudsak det faktum om en mer direkt eller indirekt metod skall väljas.

10 10 Olika analysmetoder. Meningskategorisering Det finns olika analysmetoder som man kan använda vid en kvalitativ analys. Vissa analysmetoder lägger fokus huvudsakligen på meningen i det som sägs, medan andra analysmetoder främst arbetar med språkliga former varigenom meningen uttrycks. Analyser med fokus på meningen Meningskodning Meningskoncentrering Meningstolkning Analyser med fokus på språket Språkanalys Samtalsanalys Narrativ analys Diskursanalys Dekonstruktion Allmänna analyser Bricolage Teoretisk tolkning Meningskategorisering Om man gör en meningskategorisering ska man i början av resultatredovisningen ange huruvida en person kan befinna sig i flera kategorier och om antal utsagor överensstämmer med antal informanter i undersökningen. I början av resultatredovisningen ska man klargöra vilka kategorier som identifierats som svar på respektive forskningsfråga samt i vilken ordningsföljd kategorierna är uppgjorda. Två olika sätt: kan urskiljas Hierarkisk ordning: den kategori som anses representera det rätta svaret redovisas först och den kategori som anses representera det minst rätta svaret redovisas sist. Kategorierna är därmed ordnade i en hierarkisk ordningsföljd. Horisontell ordning: Varje kategori anses vara lika riktig och värdefull. Det förekommer ingen inbördes ordning mellan kategorierna. I detta fall ordnas kategorierna vanligen så att den kategori i vilken flest personer kunde inordnas kommer först i ordningen och den kategori som minst antal personer kunde inordnas sist i ordningen. Efter den allmänna introduktionen redovisas det eller de kategorisystem som man kommit fram till som ett resultat av den kvalitativa analysen (=innehållsanalys). Om man har flera forskningsfrågor blir resultatet vanligen flera olika kategorisystem.

11 11 Kategorinamnen uppgörs så att de alla i mån av möjlighet har samma form : Efter att hela kategorisystemet redovisats för en forskningsfråga, börjar redovisningen av en enskild kategori i taget. Varje kategori inleds med att man skriver ut kategorinamnet. Kategorinamnet kan gärna kursiveras eller svärtas, men skall inte ges en numrering: Det som kännetecknar den kvalitativa kategori som man identifierat redovisas först. Således skriver man i löpande text vad som utmärker kategorin. Efter att kategorins kännetecknande drag redovisats, klipper man in direkta citat från det ursprungliga datamaterialet för att på detta sätt bestyrka att den kategori som man funnit verkligen kan identifieras i materialet. Det är dock viktigt att komma ihåg att man i den löpande texten måste koppla till de citat som man klipper in. Således skall läsaren kunna förstå vad kategorin handlar om, utan att läsa de citat som exemplifierar den! Citaten skall endast bestyrka det som man skriver i den löpande texten och är en reliabilitetskontroll. De citat man sätter in i texten skall skilja sig från den löpande texten. Man kan använda en mindre stilstorlek och dra in citatet i texten. Dessutom är det bra om det av citatet framgår vad informanten säjer och vilka frågor intervjuaren ställer. Intervjuarens frågor kan man kursivera, medan informanternas uttalanden skrivs med normal text. Om det finns kvalitativa skillnader inom en kategori, det vill säga att informanterna säger/betonar lite olika saker, men ändå finns inom samma kategori, skall man visa på dessa skillnader inom kategorin. Således kan man först redovisa för den grupp informanter som betonade en aspekt av kategorin och sedan den grupp informanter som betonade en annan aspekt av samma sak. Dessa skillnader inom en kategori kan man karakterisera som underkategorier. Alla kategorier redovisas efter samma modell. Det är viktigt att man inte skriver utförligt endast om den första kategorin, och sedan tröttnar och skriver lite om de sista kategorierna. Man bör kritiskt granska redovisningen av alla kategorisystem och bemöda sig om att varje kategori i varje kategorisystem är utförligt beskrivna och illustrerade med citat. I samband med att man redovisar för de enskilda kategorierna skall man ange antal personer som inordnats respektive kategori. I de fall att antalet personer är relativt stort kan man även ange procenttal. Man kan till exempel skriva ut antal personer och sedan skriva procenttal inom parentes. Efter att man redovisat alla kategorier skall man kort sammanfatta dem och den fördelning av informanter i kategorierna som man kommit fram till. Om man önskar kan man uppgöra en tabell där antal och procenttal framkommer. I tabellen skall man då skriva in kategorinamn och ange antal och procent. Denna tabell skall också redovisas i den löpande texten.

12 12 Kvalitativ analys - resultatredovisning Vid redovisning av en kvalitativ undersökning kan resultatredovisningen börja med en kort introduktion av det syfte som ligger till grund för undersökningen. De specifika forskningsfrågorna framgår vanligen i det metodkapitel som föregår resultatredovisningen och behöver därmed inte nödvändigtvis skrivas ut på nytt. Inledningsvis kan man även redogöra för allmänna fakta såsom hur och på vilket sätt data erhållits (trovärdighet). Således klargörs genast datas kontext och bakgrund. I resultatdelen redovisas sedan svaren på de forskningsfrågor som du preciserat tidigare i arbetet. Man skall i princip inte presentera andra resultat är sådana som man efterlyst i forskningsfrågorna. Man kan bra låta beskrivningen av resultaten utgå från frågornas ordningsföljd och följa samma disposition. Resultatdelen bör således inte nödvändigtvis följa strukturen på enkäten eller intervjufrågorna, utan det är forskningsfrågorna som skall vara dispositionen. Ibland måste man kanske göra ett urval och inte redovisa alla resultat som man fått i undersökningen. Kom då ihåg att det är forskningsfrågorna som avgör vad som redovisas. Kanske måste man revidera frågorna efter att man fått resultaten? Forskningsfrågorna lever ända till dess att arbetet är färdigt. Man måste göra sig fri från de metoder och instrument som man använt sig av i själva undersökningen och frågornas nummer eller intervjufrågornas ordning. För varje uppställd forskningsfråga samlar man alltså de resultat som ger svar på just den frågan. Resultatredovisningen är läsarens enda förbindelse mellan det empiriska datamaterialet och den analys och tolkning som forskaren vill lägga fram och därmed det kunskapsbidrag som hon/han gör anspråk på. Presentationen av empirin blir därmed avgörande för forskningens trovärdighet. Olika kriterier kan ställas på en trovärdig resultatredovisning: 1. Fylliga och detaljerade beskrivningar av empirin 2. Krav på begränsningar och att texten är läsvänlig 3. Sättet att skriva är viktigt för att man skall nå läsaren och få ut sina resultat Beroende på vilken forskningsansats som ligger till grund, vilka forskningsfrågor man uppställt samt vilken datainsamlingsmetod och analysmetod som man använt, ser resultatredovisningen ut på olika sätt. Ofta anses det att man inte skall tolka resultaten i resultatredovisningen, utan senare i den avslutande diskussionen. Beroende på hur arbetet är uppbyggt kan detta dock variera. I kvalitativ forskning går de olika stegen ofta in i varandra

13 13 och man kan göra en redovisning, tolkning och analys av svaren nästan samtidigt. Vid kvalitativa undersökningar vävs resultatbeskrivning och tolkning därmed ofta samman. När man redovisar resultaten måste man redovisa om någon inte svarat på till exempel en fråga eller om någon svarat så konstigt att man inte kunde ta med den personens svar. Detta kallas för internt bortfall och redovisas skilt för varje fråga. Man kan åskådliggöra resultaten i figurer och tabeller. Tabelltext skall finnas ovanför tabellen och figurtext skall finnas under figuren. Alla figurer och tabeller numreras med skild löpande numrering för vardera. I texten skall finnas varje figurs/tabells nummer (t.ex. I figur 3 framgår att...). Förklara varje figur/tabell i den löpande texten så att läsaren förstår resultaten du vill peka på. Undvik övertolkningar och var mycket försiktig med att generalisera och övertolka dina resultat. Ange svarsfrekvenser. Ifall försökspersonernas antal är få (mindre än 100) skall man i allmänhet ange frekvenser (antal) och inte procenttal. I vissa fall kan det vara bra att ha båda. I resultatredovisningen får man endast redovisa de resultat man kommit fram till, och inte uttala sig om eventuella orsaker eller följder. Egna kommentarer och synpunkter i relation till de resultat som man fått skall man endast skriva i diskussionen. Förutom att presentera och analysera resultaten måste man beskriva vilken slutsats (konklusion) man drar av resultaten. Med slutsats menas att man sammanfattar resultaten genom att beskriva det viktigaste som framkommit. Man kan beskriva vilken slutsats man kommit fram till för varje forskningsfråga eller sammanfatta hela resultatredovisningen med en separat sammanfattning. I den avslutande diskussionen skall man sammanfatta och diskutera resultaten från den empiriska undersökningen. Tänk på att besvara frågan; So what? Vad betyder de resultat som man kommit fram till? Hur överensstämmer resultaten med tidigare forskning? Vilka implikationer leder resultaten till? Tänk också på att alltid koppla resultaten till syftet med avhandlingen och den empiriska undersökningen. För att resultaten från den kvalitativa undersökningen verkligen skall få någon tyngd, är det viktigt att man kan koppla loss från de enskilda kategorierna och behandla dem på en högre abstraktionsnivå. Således bör man alltid sträva till att lyfta resultaten i diskussionen. Man brukar säga att kategorierna och de resultat som man kommit fram till skall abstraheras till en högre abstraktionsnivå och det är genom att göra det som man visar läsaren, och granskarna, att man förstått och klarat av att skriva ett vetenskapligt arbete.

14 14 Kursutvärdering: Datainsamlingsmetoder Kvalitativt orienterade metoder Efter att du genomfört kursen, Datainsamlingsmetoder Kvalitativt orienterade metoder, önskar jag att du fyller i följande utvärdering. Notera speciellt den första frågan, Vad har du lärt dig under kursen? 1. Vad har du lärt dig under kursen? 2. Vad hade du ännu önskat att få lära dig under kursen? 3. Hur upplevde du kursen? (positivt/negativt)? 4. Hur upplevde du lärarens agerande och beteende (positivt/negativt)? TACK för din respons! Gunilla

Kvalitativa metoder I

Kvalitativa metoder I Kvalitativa metoder I PeD Gunilla Eklund Rum F 625, tel. 3247354 E-post: geklund@abo.fi http://www.vasa.abo.fi/users/geklund/default.htm Forskningsmetodik - kandidatnivå Forskningsmetodik I Informationssökning

Läs mer

Kvalitativa metoder I Gunilla Eklund

Kvalitativa metoder I Gunilla Eklund Kvalitativa metoder I Gunilla Eklund Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Åbo akademi geklund@abo.fi http://www.vasa.abo.fi/users/geklund/default.htm Syfte och forskningsfrågor Datainsamlingsmetod

Läs mer

Forskningsmetodik - Ämnesstudier

Forskningsmetodik - Ämnesstudier KURSMATERIAL Forskningsmetodik - Ämnesstudier Gunilla Eklund Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier Åbo Akademi Vasa Innehåll 1. Kännetecknande för ett forskningsarbete. Paradigm 2. Förslag till

Läs mer

KVALITATIVA METODER II

KVALITATIVA METODER II KVALITATIVA METODER II 28.10.2013, kl. 12.15 13.45, C201. Göran Björk 30.10.2013, kl. 12.15 13.45, C201. Gunilla Eklund 31.10.2013, kl. 12.15 13.45, C201. Gunilla Eklund 04.11.2013, kl. 12.15 13.45. C201.

Läs mer

Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel. Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats

Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel. Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats KVALITATIV ANALYS Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel Övning i att analysera Therese Wirback, adjunkt Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats Fånga

Läs mer

Forskningsmetodik I. PeD Gunilla Eklund. Rum F 625, tel E-post:

Forskningsmetodik I. PeD Gunilla Eklund. Rum F 625, tel E-post: Forskningsmetodik I PeD Gunilla Eklund Rum F 625, tel. 3247354 E-post: geklund@abo.fi http://www.vasa.abo.fi/users/geklund/default.htm Forskningsmetodik - kandidatnivå Forskningsmetodik I (2 sp) - Kvalitativa

Läs mer

Vetenskapsteori och vetenskaplig forskningsmetod II SQ1361 (termin 6) Studiehandledning

Vetenskapsteori och vetenskaplig forskningsmetod II SQ1361 (termin 6) Studiehandledning Institutionen för socialt arbete Vetenskapsteori och vetenskaplig forskningsmetod II SQ1361 (termin 6) Studiehandledning Vårterminen 2011 Kursansvarig: Jörgen Lundälv December 2010 JL 1 Välkommen! Du hälsas

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING för kursen

STUDIEHANDLEDNING för kursen Institutionen för Beteendevetenskap och lärande STUDIEHANDLEDNING för kursen 15 högskolepoäng (LATVB7) Halvfart/distans Vårterminen 2015 Leif Mideklint - 1 - INLEDNING Denna studiehandledning är avsedd

Läs mer

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling Kursens syfte En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik Metodkurs kurslitteratur, granska tidigare uppsatser Egen uppsats samla in, bearbeta och analysera litteratur och eget empiriskt

Läs mer

Kvalitativ metod. Varför kvalitativ forskning?

Kvalitativ metod. Varför kvalitativ forskning? 06/04/16 Kvalitativ metod PIA HOVBRANDT, HÄLSOVETENSKAPER Varför kvalitativ forskning? För att studera mening Återge människors uppfattningar/åsikter om ett visst fenomen Täcker in de sammanhang som människor

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Sociologiska institutionen, Umeå universitet.

Sociologiska institutionen, Umeå universitet. Sociologiska institutionen, Umeå universitet. Sammanställning av Förväntade studieresultat för kurserna Sociologi A, Socialpsykologi A, Sociologi B, Socialpsykologi B. I vänstra kolumnen återfinns FSR

Läs mer

Studiehandledning. Omvårdnadsforskningens teori och metod II (21-40) 5 p

Studiehandledning. Omvårdnadsforskningens teori och metod II (21-40) 5 p INSTITUTIONEN FÖR HÄLSOVETENSKAPER Studiehandledning Omvårdnadsforskningens teori och metod II (21-40) 5 p Theory and methods in nursing science II (SSK HK-03) HDL, GRM, WIL INNEHÅLL Inledning 1 Kursens

Läs mer

Kunskapsprojektering

Kunskapsprojektering Kunskapsprojektering Syftet är att planlägga: forskningsprojekt licentiat- och doktorsavhandlingar uppsatser och examensarbeten olika undersökningar, utredningar eller utvecklingsarbeten i icke-akademisk

Läs mer

Provmoment: Tentamen 3 Ladokkod: 61ST01 Tentamen ges för: SSK06 VHB. TentamensKod: Tentamensdatum: 2012-12-14 Tid: 09.00-12.00

Provmoment: Tentamen 3 Ladokkod: 61ST01 Tentamen ges för: SSK06 VHB. TentamensKod: Tentamensdatum: 2012-12-14 Tid: 09.00-12.00 Vetenskaplig teori och metod Provmoment: Tentamen 3 Ladokkod: 61ST01 Tentamen ges för: SSK06 VHB 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 2012-12-14 Tid: 09.00-12.00 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel

Läs mer

Kvalitativa metoder II

Kvalitativa metoder II Kvalitativa metoder II Tillförlitlighet, trovärdighet, generalisering och etik Gunilla Eklund Rum F 625, e-mail: geklund@abo.fi/tel. 3247354 http://www.vasa.abo.fi/users/geklund Disposition för ett vetenskapligt

Läs mer

Kvalitativa metoder I: Intervju- och observationsuppgift

Kvalitativa metoder I: Intervju- och observationsuppgift 1 Kvalitativa metoder I: Intervju- och observationsuppgift Temat för övningen är ett pedagogiskt tema. Övningen skall bland medstuderande eller studerande vid fakulteten kartlägga hur ett antal (förslagsvis

Läs mer

Kvalitativ design. Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna

Kvalitativ design. Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna Kvalitativ design Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna Skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ design Kvalitativ metod Ord, texter

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PC2311 Kurs 11: Kvalitativ metod i psykologi, 15 högskolepoäng Qualitative Methods in Psychology, 15 Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

Metod i vetenskapligt arbete. Magnus Nilsson Karlstad univeristet

Metod i vetenskapligt arbete. Magnus Nilsson Karlstad univeristet Metod i vetenskapligt arbete Magnus Nilsson Karlstad univeristet Disposition Vetenskapsteori Metod Intervjuövning Vetenskapsteori Vad kan vi veta? Den paradoxala vetenskapen: - vetenskapen söker sanningen

Läs mer

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN Svarar på frågor som börjar med Hur? Vad? Syftet är att Identifiera Beskriva Karaktärisera Förstå EXEMPEL 1. Beskriva hälsofrämjande faktorer

Läs mer

Kvalitativ design Carita Håkansson

Kvalitativ design Carita Håkansson Kvalitativ design Carita Håkansson Designval Ert syfte styr o Kvantitativ design o Kvalitativ design Kvalitativ design Svarar på frågor som börjar med o Hur? o Vad? o Syftet är att Identifiera Beskriva

Läs mer

Godkänd examinationsuppgift. Lotta Jons, examinator

Godkänd examinationsuppgift. Lotta Jons, examinator Anders & Ellen Jag ger er här min respons på ert metodpaper Metodologiska ansats och textanalys. Jag går från början till slutet av paperet och baserar mina kommentarer på de instruktioner och betygskriterier

Läs mer

Perspektiv på kunskap

Perspektiv på kunskap Perspektiv på kunskap Alt. 1. Kunskap är något objektivt, som kan fastställas oberoende av den som söker. Alt. 2. Kunskap är relativ och subjektiv. Vad som betraktas som kunskap är beroende av sammanhanget

Läs mer

Studiehandledning Pedagogisk forskning III

Studiehandledning Pedagogisk forskning III Stockholms universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning Pedagogisk forskning III Vårterminen 2014 Inledning Vetenskapsteori kan definieras som ett ämne inom filosofin: läran om

Läs mer

Individuellt PM3 Metod del I

Individuellt PM3 Metod del I Individuellt PM3 Metod del I Företagsekonomiska Institutionen Stefan Loå A. Utifrån kurslitteraturen diskutera de två grundläggande ontologiska synsätten och deras kopplingar till epistemologi och metod.

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Samhällsvetenskapliga fakulteten

Fastställande. Allmänna uppgifter. Samhällsvetenskapliga fakulteten Samhällsvetenskapliga fakulteten SIMM41, Samhällsvetenskap: Samhällsvetenskaplig forskningsmetod, 15 högskolepoäng Social Science: Methods for Research in the Social Sciences, 15 credits Avancerad nivå

Läs mer

Forskningsmetodik och Avhandlingsarbete. Ralf Östermark Professor i redovisning Handelshögskolan vid Åbo Akademi

Forskningsmetodik och Avhandlingsarbete. Ralf Östermark Professor i redovisning Handelshögskolan vid Åbo Akademi Forskningsmetodik och Avhandlingsarbete Ralf Östermark Professor i redovisning Handelshögskolan vid Åbo Akademi Detta kompendium är baserat på PeD Gunilla Eklunds (ÅA) kompendium om den pedagogiska forskningsprocessen

Läs mer

Kvalitativ intervju en introduktion

Kvalitativ intervju en introduktion Kvalitativ intervju en introduktion Olika typer av intervju Övning 4 att intervjua och transkribera Individuell intervju Djupintervju, semistrukturerad intervju Gruppintervju Fokusgruppintervju Narrativer

Läs mer

Kurs- och läsplan PEAB 06 HT 2014

Kurs- och läsplan PEAB 06 HT 2014 Kurs- och läsplan PEAB 06 HT 2014 Den 3 november Kursintroduktion, genomgång av litteratur och examinationsformer etc. OBS!!! Vid samtliga träffar konferensrum 3 Den 10 november 10-13 Fokus: Vetenskapsteori

Läs mer

Annette Lennerling. med dr, sjuksköterska

Annette Lennerling. med dr, sjuksköterska Annette Lennerling med dr, sjuksköterska Forskning och Utvecklingsarbete Forskning - söker ny kunskap (upptäcker) Utvecklingsarbete - använder man kunskap för att utveckla eller förbättra (uppfinner) Empirisk-atomistisk

Läs mer

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN31, Socialt arbete som forskningsområde och kunskapsfält, 15 högskolepoäng Perspectives on Social Work Research and Field of Knowledge, 15 credits Avancerad nivå /

Läs mer

Kvalitativ Analys. Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408

Kvalitativ Analys. Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408 Kvalitativ Analys Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408 Inlämningsuppgift 2 Era gruppinlämningar ligger här framme, leta reda på er egen!!! Jag har godtyckligt gett er ett gruppnummer, referera till det

Läs mer

Experimentell design. Kvasiexperimentell design. Sambandsstudier

Experimentell design. Kvasiexperimentell design. Sambandsstudier Experimentell design Definieras som en undersökning: där man mäter de studerade variablerna orsaksvariabeln och effektvariablerna i en bestämd tidsordning där andra variabler hålls under kontroll kunskapen

Läs mer

Metodologier Forskningsdesign

Metodologier Forskningsdesign Metodologier Forskningsdesign 1 Vetenskapsideal Paradigm Ansats Forskningsperspek6v Metodologi Metodik, även metod används Creswell Worldviews Postposi'vist Construc'vist Transforma've Pragma'c Research

Läs mer

Kriterier för bedömning av examensarbete vid den farmaceutiska fakulteten

Kriterier för bedömning av examensarbete vid den farmaceutiska fakulteten Kriterier för bedömning av examensarbete vid den farmaceutiska fakulteten 1 Inledning Vid den farmaceutiska fakulteten har det sedan 2005 funnits kriterier för bedömning av examensarbete (medfarm 2005/913).

Läs mer

Allmän teologi inom öppna universitetet

Allmän teologi inom öppna universitetet Uppsatsskrivning och seminarier via nätet: instruktioner och handledning i Blackboard och Moodle Maria Söderbacka Fortbildningscentralen/Teologiska fakulteten 4.5.2007 Allmän teologi inom öppna universitetet

Läs mer

Vetenskapsmetod och teori. Kursintroduktion

Vetenskapsmetod och teori. Kursintroduktion Vetenskapsmetod och teori Kursintroduktion Creswell Exempel Vetenskapsideal Worldview Positivism Konstruktivism/Tolkningslära Kritiskt (Samhällskritiskt/ Deltagande) Pragmatism (problemorienterat) Ansats

Läs mer

Analysen syftar till att ge en god gestalt. Kontinuerlig växling mellan delar och helhet.

Analysen syftar till att ge en god gestalt. Kontinuerlig växling mellan delar och helhet. Beteendevetenskaplig metod Kvalitativ analys Eva-Lotta Sallnäs Ph.D. CSC, Kungliga Tekniska Högskolan evalotta@csc.kth.se Kvalitativ databearbetning Analysen syftar till att ge en god gestalt. Kontinuerlig

Läs mer

Att designa en vetenskaplig studie

Att designa en vetenskaplig studie Att designa en vetenskaplig studie B-uppsats i hållbar utveckling Jakob Grandin våren 2015 @ CEMUS www.cemusstudent.se Vetenskap (lågtyska wetenskap, egentligen kännedom, kunskap ), organiserad kunskap;

Läs mer

Studiehandledning Pedagogisk forskning III, 7.5 hp Ingår som delkurs i VPG11F Vårdpedagogik III, 30 hp VPG10F Hälsopedagogik III, 30 hp

Studiehandledning Pedagogisk forskning III, 7.5 hp Ingår som delkurs i VPG11F Vårdpedagogik III, 30 hp VPG10F Hälsopedagogik III, 30 hp Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning Pedagogisk forskning III, 7.5 hp Ingår som delkurs i VPG11F Vårdpedagogik III, 30 hp VPG10F Hälsopedagogik III, 30 hp Höstterminen 2014 Inledning

Läs mer

Kursutvärdering av Naturläkemedel och kosttillskott, 4 poäng, vt 2007

Kursutvärdering av Naturläkemedel och kosttillskott, 4 poäng, vt 2007 Kursutvärdering av Naturläkemedel och kosttillskott, 4 poäng, vt 2007 Nedan följer en sammanställning av kursutvärderingen av Naturläkemedel och kosttillskott på 4 poäng som ingår i receptarieutbildningen

Läs mer

TDDC72 Kvalitativ Medod Seminarie 2

TDDC72 Kvalitativ Medod Seminarie 2 1 2 Vad händer idag? TDDC72 Kvalitativ Medod Seminarie 2 Lärare: Jonatan Wentzel jonwe@ida.liu.se Presentation av grundläggande begrepp och datainsamlingsmetoder Observation Att selektera och hantera data

Läs mer

Kursplan. Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete. Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis

Kursplan. Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete. Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis Kurskod: 1OP302 Gäller från: VT 2016 Fastställd: Denna kursplan

Läs mer

ÖRJAN EDSTRÖM 2007-08 NR 4

ÖRJAN EDSTRÖM 2007-08 NR 4 ÖRJAN EDSTRÖM Andreas Inghammar, Funktionshindrad med rätt till arbete? En komparativ studie av arbetsrättsliga regleringar kring arbete och funktionshinder i Sverige, England och Tyskland, Juristförlaget

Läs mer

BVGA41, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Sciences, 60 credits Grundnivå / First Cycle

BVGA41, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Sciences, 60 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten BVGA41, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Sciences, 60 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Tentamen: Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning, 7,5hp distans (D1) & campus (T1), ht12

Tentamen: Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning, 7,5hp distans (D1) & campus (T1), ht12 Tentamen: Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning, 7,5hp distans (D1) & campus (T1), ht12 Datum: 2013-01-18 Tid: 09.00-12.00 (En student med förlängd skrivtid skriver 09.00-13.00) Plats:

Läs mer

PDA107, Kvalitetsarbetet genom aktionsforskning, 7,5 högskolepoäng Action Research for Quality Improvement, 7.5 higher education credits

PDA107, Kvalitetsarbetet genom aktionsforskning, 7,5 högskolepoäng Action Research for Quality Improvement, 7.5 higher education credits UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN PDA107, Kvalitetsarbetet genom aktionsforskning, 7,5 högskolepoäng Action Research for Quality Improvement, 7.5 higher education credits Avancerad nivå/second

Läs mer

Institutionen för hälsovetenskap Kurskod VMD903. Vetenskapliga metoder med inriktning vård av äldre, 7.5 högskolepoäng

Institutionen för hälsovetenskap Kurskod VMD903. Vetenskapliga metoder med inriktning vård av äldre, 7.5 högskolepoäng KURSPLAN Kursens mål Efter genomgången kurs skall studenten: Kunskap och förståelse kunna analysera olika vetenskapliga metoders användning och värdera deras relevans i forskning och utveckling av kunskap

Läs mer

Vad är kännetecknande för en kvalitativ respektive kvantitativ forskningsansats? Para ihop rätt siffra med rätt ansats (17p)

Vad är kännetecknande för en kvalitativ respektive kvantitativ forskningsansats? Para ihop rätt siffra med rätt ansats (17p) Tentamen i forskningsmetodik, arbetsterapi, 2011-09-19 Vad är kännetecknande för en kvalitativ respektive kvantitativ forskningsansats? Para ihop rätt siffra med rätt ansats (17p) 1. Syftar till att uppnå

Läs mer

GNVA20, Genusvetenskap: Grundkurs, 30 högskolepoäng Gender Studies: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle

GNVA20, Genusvetenskap: Grundkurs, 30 högskolepoäng Gender Studies: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten GNVA20, Genusvetenskap: Grundkurs, 30 högskolepoäng Gender Studies: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Styrelsen för

Läs mer

för att komma fram till resultat och slutsatser

för att komma fram till resultat och slutsatser för att komma fram till resultat och slutsatser Bearbetning & kvalitetssäkring 6:1 E. Bearbetning av materialet Analys och tolkning inleds med sortering och kodning av materialet 1) Kvalitativ hermeneutisk

Läs mer

4. Kunna tolka och bedöma resultaten i enklare studier.

4. Kunna tolka och bedöma resultaten i enklare studier. PM för delkurs Grundläggande metod (4,5 + 3 högskolepoäng), Beteendevetenskaplig kurs PAO, HT 2012 Kursens uppläggning Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap om principer och tillvägagångssätt

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 19 januari 2011 (ändr. den 12 december 2011). Studieplanen

Läs mer

INTRODUKTION TILL VETENSKAP I 2. KVALITATIV KUNSKAP KVALITATIV KUNSKAP VÅRD, OMSORG OCH SOCIALT ARBETE HELENA LINDSTEDT, UNIVERSITETSLEKTOR

INTRODUKTION TILL VETENSKAP I 2. KVALITATIV KUNSKAP KVALITATIV KUNSKAP VÅRD, OMSORG OCH SOCIALT ARBETE HELENA LINDSTEDT, UNIVERSITETSLEKTOR INTRODUKTION TILL VETENSKAP I VÅRD, OMSORG OCH SOCIALT ARBETE HELENA LINDSTEDT, UNIVERSITETSLEKTOR Del 2. 1 Litteratur ThurénT, Vetenskapsteori för nybörjare, 2007. Thomassen M, Vetenskap, kunskap och

Läs mer

KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng Education, 31-60, 30 credits Kurskod: LPEB17 Fastställd av: VD 2007-06-18 Gäller fr.o.m.: Ht 2011, Reviderad 2011-06-22 Version: 1 Utbildningsnivå: Utbildningsområde:

Läs mer

Kvalitativ metodik. Varför. Vad är det? Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar?

Kvalitativ metodik. Varför. Vad är det? Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar? Kvalitativ metodik Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar? Mats Foldevi 2009 Varför Komplement ej konkurrent Överbrygga klyftan mellan vetenskaplig upptäckt och realiserande

Läs mer

Metod i vetenskapligt arbete. Magnus Nilsson Karlstad univeristet

Metod i vetenskapligt arbete. Magnus Nilsson Karlstad univeristet Metod i vetenskapligt arbete Magnus Nilsson Karlstad univeristet Disposition Vetenskapsteori Metod Intervjuövning Vetenskapsteori Vad kan vi veta? Den paradoxala vetenskapen: - vetenskapen söker sanningen

Läs mer

Studiehandledning FYSIOTERAPI. Grundnivå. FYS 018 Barn, ungdom, äldre/teamarbete 4,5 högskolepoäng

Studiehandledning FYSIOTERAPI. Grundnivå. FYS 018 Barn, ungdom, äldre/teamarbete 4,5 högskolepoäng Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Sjukgymnastprogrammet Studiehandledning FYSIOTERAPI Grundnivå FYS 018 Barn, ungdom, äldre/teamarbete 4,5 högskolepoäng HT 11 A-LL, CSO Kursen är en grundkurs

Läs mer

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar Att skriva uppsats Det finns många olika sätt att skriva uppsats på. I den här handledningen beskrivs en modell som, i lite olika varianter, är vanlig i språkvetenskapliga uppsatser. Uppsatsens delar Du

Läs mer

Seminariebehandling av uppsatser 1. Seminariebehandling av C- och D-uppsatser

Seminariebehandling av uppsatser 1. Seminariebehandling av C- och D-uppsatser Seminariebehandling av uppsatser 1 Seminariebehandling av C- och D-uppsatser Seminariebehandling av uppsatser 2 Anvisningar för ventilering av C- och D-uppsatser Seminariet är opponentens ansvarsuppgift

Läs mer

Vetenskapliga begrepp. Studieobjekt, metod, resultat, bidrag

Vetenskapliga begrepp. Studieobjekt, metod, resultat, bidrag Vetenskapliga begrepp Studieobjekt, metod, resultat, bidrag Studieobjekt Det man väljer att studera i sin forskning Nära sammankopplat med syftet Kan vara (fysiska) ting och objekt: Datorspel, Affärssystem,

Läs mer

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM EXAMENSARBETE CIVILEKONOM Sven-Olof Collin E-mail: masterdissertation@yahoo.se Hemsida: http://www.svencollin.se/method.htm Kris: sms till 0708 204 777 VARFÖR SKRIVA EN UPPSATS? För den formella utbildningen:

Läs mer

Rutiner för opposition

Rutiner för opposition Rutiner för opposition Utdrag ur Rutiner för utförande av examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå tekniska universitet Fjärde upplagan, gäller examensarbeten påbörjade efter

Läs mer

Kvalitativa metoder II. 4.

Kvalitativa metoder II. 4. Kvalitativa metoder II. 4. Ann-Sofie Smeds-Nylund annssmed@abo.fi Åbo Akademi Strandgatan 2 65100 Vasa 9.11.2015 1 Kvalitet Etik God kvalitet och god etik vid kvalitativa studier KVALITET qualitas (lat)

Läs mer

Rehabiliteringsvetenskap AV, Forskningsmetodik, 7,5 hp

Rehabiliteringsvetenskap AV, Forskningsmetodik, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Rehabiliteringsvetenskap AV, Forskningsmetodik, 7,5 hp Rehabilitation Science Adv, Research Methods 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn)

Läs mer

Kursbeskrivning, Statvetenskapliga metoder (5 poäng), Statsvetenskap 2, VT 2004

Kursbeskrivning, Statvetenskapliga metoder (5 poäng), Statsvetenskap 2, VT 2004 LINKÖPINGS UNIVERSITET 2004-02-04 Ekonomiska institutionen Avdelningen för statsvetenskap Bo Persson Kursbeskrivning, Statvetenskapliga metoder (5 poäng), Statsvetenskap 2, VT 2004 Schema Vecka Datum Tid

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP SC1113 Kriminologi: Introduktion till studier av brott och sociala avvikelser, 30 högskolepoäng Criminology: Introduction to the study of crime and social

Läs mer

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Metoduppgift 4 - PM Barnfattigdom i Linköpings kommun 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Problem Barnfattigdom är ett allvarligt socialt problem

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP SC1111 Sociologi: Introduktion till studier av samhället, 30 högskolepoäng Sociology: Introduction to studies Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen

Läs mer

Föreläsning 5: Analys och tolkning från insamling till insikt. Rogers et al. Kapitel 8

Föreläsning 5: Analys och tolkning från insamling till insikt. Rogers et al. Kapitel 8 Föreläsning 5: Analys och tolkning från insamling till insikt Rogers et al. Kapitel 8 Översikt Kvalitativ och kvantitativ analys Enkel kvantitativ analys Enkel kvalitativ analys Presentera resultat: noggrann

Läs mer

Folkhälsovetenskap AV, Kvalitativ metod i hälsovetenskap, 7,5 hp

Folkhälsovetenskap AV, Kvalitativ metod i hälsovetenskap, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Folkhälsovetenskap AV, Kvalitativ metod i hälsovetenskap, 7,5 hp Public Health Science MA, Qualitative Methods in Health Sciences, 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

Kursplan. Dnr 2002:14D Beslutsdatum Medie- och kommunikationsvetenskap, poäng. Media and Communication, General Course, points

Kursplan. Dnr 2002:14D Beslutsdatum Medie- och kommunikationsvetenskap, poäng. Media and Communication, General Course, points Kursplan Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod MKC532/ MKP531 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Dnr 2002:14D Beslutsdatum 2002-10-25 Medie- och kommunikationsvetenskap, 41-60 poäng Media and

Läs mer

KURSPLAN. Ledarskap och organisation, fortsättningskurs. Leadership and Organization. Institutionen för samhällsvetenskap Dnr: SVI 2008/29-514

KURSPLAN. Ledarskap och organisation, fortsättningskurs. Leadership and Organization. Institutionen för samhällsvetenskap Dnr: SVI 2008/29-514 Institutionen för samhällsvetenskap Dnr: SVI 2008/29-514 KURSPLAN Ledarskap och organisation, fortsättningskurs Leadership and Organization Kurskod LO 5322 Beslutsdatum 2008-05-19 Beslutande organ Styrelsen

Läs mer

^íí=ñçâìëéê~=éå=âî~äáí~íáî=ìåçéêë âåáåö=

^íí=ñçâìëéê~=éå=âî~äáí~íáî=ìåçéêë âåáåö= 1(6) Sociologiska institutionen Sociologisk analys, Sociologi III, 7,5 hp GN (Sociological Analysis, Sociology III, 7,5 hp) Del II: Kvalitativ del (3 hp) ^íí=ñçâìëéê~=éå=âî~äáí~íáî=ìåçéêë âåáåö= LÄRARE

Läs mer

Business research methods, Bryman & Bell 2007

Business research methods, Bryman & Bell 2007 Business research methods, Bryman & Bell 2007 Introduktion Kapitlet behandlar analys av kvalitativ data och analysen beskrivs som komplex då kvalitativ data ofta består av en stor mängd ostrukturerad data

Läs mer

BEDÖMNING AV UPPSATSER PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

BEDÖMNING AV UPPSATSER PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ SAMMANFATTNING BEDÖMNING AV UPPSATSER PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Uppsatsens titel Namn student 1 Namn student 2 Datum för seminariet UPPSATSEN UPPSATSARBETET HAR GENOMFÖRTS I ENLIGHET MED DE FORSKNINGSETISKA

Läs mer

Kunskap och intresse. Peter Gustavsson, Ph D. Företagsekonomi Ekonomiska institutionen Linköpings Universitet

Kunskap och intresse. Peter Gustavsson, Ph D. Företagsekonomi Ekonomiska institutionen Linköpings Universitet Kunskap och intresse Peter Gustavsson, Ph D Företagsekonomi Ekonomiska institutionen Linköpings Universitet Kunskap Fakta Insikt om samband Förståelse Fakta kommer fram som ett resultat av observationer

Läs mer

SC1203, Organisationsteori och ledarskap, 15,0 högskolepoäng Organization and Management Theory, 15.0 higher education credits

SC1203, Organisationsteori och ledarskap, 15,0 högskolepoäng Organization and Management Theory, 15.0 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SC1203, Organisationsteori och ledarskap, 15,0 högskolepoäng Organization and Management Theory, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Termin Innehåll Lärandemål Aktivitet Examination

Termin Innehåll Lärandemål Aktivitet Examination Termin Innehåll Lärandemål Aktivitet Examination 1-2 Vetenskapsteori och vetenskaplig metod: 1-forskningsprocessen och informationssökning 2-deskriptiv statistik 3-epidemiologisk forskning 4 -mätmetoder

Läs mer

4. Kunna tolka och bedöma resultaten i enklare studier.

4. Kunna tolka och bedöma resultaten i enklare studier. PM för delkurs Grundläggande metod (4,5 + 3 högskolepoäng), Beteendevetenskaplig kurs PAO, VT 2013 Kursens uppläggning Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap om principer och tillvägagångssätt

Läs mer

Probleminventering problemformulering - forskningsprocess Forskningsdesign. Eva-Carin Lindgren, docent i idrottsvetenskap

Probleminventering problemformulering - forskningsprocess Forskningsdesign. Eva-Carin Lindgren, docent i idrottsvetenskap Probleminventering problemformulering - forskningsprocess Forskningsdesign Eva-Carin Lindgren, docent i idrottsvetenskap Syfte med föreläsningen Problemformulering Forskningsdesign Forskningsprocessen

Läs mer

PDA004 BEDÖMNING AV KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER, 15 högskolepoäng

PDA004 BEDÖMNING AV KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER, 15 högskolepoäng Utbildningsvetenskapliga fakulteten PDA004 BEDÖMNING AV KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER, 15 högskolepoäng Assessment of Knowledge and Skills,15 higher education credits Avancerad nivå/ Second Cycle 1. FASTSTÄLLANDE

Läs mer

Studiehandledning Sociala villkor och sociala problem II HT 2014

Studiehandledning Sociala villkor och sociala problem II HT 2014 Sociologiska Institutionen Studiehandledning Sociala villkor och sociala problem II HT 2014 Socionomprogrammet med huvudområde socialt arbete Programkod 2SC118, Delkurs 3, vecka 45-03, 13 hp Kursansvarig:

Läs mer

Vetenskapsfilosofi Del 1: Kunskapsteorier

Vetenskapsfilosofi Del 1: Kunskapsteorier Vetenskapsfilosofi Del 1: Kunskapsteorier Professor Mohamed Chaib Högskolan i Jönköping 2013 AGENDA Vetenskapsfilosofins roll Kunskapsteorier Deduktiva och induktiva kunskapsteorier Kvantitativa och kvalitativa

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogrammet i Sociologi, med Samhällsanalytisk inriktning 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Masterprogrammet i Sociologi, med Samhällsanalytisk inriktning 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Masterprogrammet i Sociologi, med Samhällsanalytisk inriktning 120 högskolepoäng Avancerad nivå Master in Sociology 2(2) 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Masterprogrammet

Läs mer

KVALITATIV METOD. Innehåll

KVALITATIV METOD. Innehåll KVALITATIV METOD Innehåll Vad menas med kvalitativ metod? Finns det en speciell kvalitativ vetenskapsteori? Vad kan man få fram med kvalitativ metod? Vilka ämnen kan studeras med kvalitativ metod? Vilka

Läs mer

Forskningsprocessens olika faser

Forskningsprocessens olika faser Forskningsprocessens olika faser JOSEFINE NYBY JOSEFINE.NYBY@ABO.FI Steg i en undersökning 1. Problemformulering 2. Planering 3. Datainsamling 4. Analys 5. Rapportering 1. Problemformulering: intresseområde

Läs mer

Anvisningar för presentation och opponering. En liten guide för presentation och opponering av kandidat- och magisteruppsatser

Anvisningar för presentation och opponering. En liten guide för presentation och opponering av kandidat- och magisteruppsatser Anvisningar för presentation och opponering En liten guide för presentation och opponering av kandidat- och magisteruppsatser Idén med uppsatsskrivande Att öva sig i det vetenskapliga hantverket; dvs.

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykoterapeutprogrammet, 90 hp

STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykoterapeutprogrammet, 90 hp STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykoterapeutprogrammet, 90 hp Anvisningar och schema till kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik i psykoterapi, 10 hp Vårterminen 2011 Kursansvariga

Läs mer

Sociologi II för socionomer 30 högskolepoäng, Grundnivå 1

Sociologi II för socionomer 30 högskolepoäng, Grundnivå 1 Sida 1(7) Kursplan Sociologi II för socionomer 30 högskolepoäng, Grundnivå 1 Sociology II for Social Work 30 Credits*, First Cycle Level 1 Lärandemål Det övergripande målet med kursen är att den studerande

Läs mer

Metod i vetenskapligt arbete. Magnus Nilsson Karlstad univeristet

Metod i vetenskapligt arbete. Magnus Nilsson Karlstad univeristet Metod i vetenskapligt arbete Magnus Nilsson Karlstad univeristet Disposition Vetenskapsteori Metod Intervjuövning Vetenskapsteori Vad kan vi veta? Den paradoxala vetenskapen: - vetenskapen söker sanningen

Läs mer

Provmoment: Tentamen 2 Ladokkod: 61ST01 Tentamen ges för: SSK06 VHB. TentamensKod: Tentamensdatum: Tid:

Provmoment: Tentamen 2 Ladokkod: 61ST01 Tentamen ges för: SSK06 VHB. TentamensKod: Tentamensdatum: Tid: Vetenskaplig teori och metod Provmoment: Tentamen 2 Ladokkod: 61ST01 Tentamen ges för: SSK06 VHB 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 2012-11-09 Tid: 09.00-11.00 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel

Läs mer

information - kunskap - vetenskap - etik

information - kunskap - vetenskap - etik information - kunskap - vetenskap - etik övning a priori: hur välja en teknik? Ni har fått ett uppdrag från ett flygbolag att skapa en tjänst som ökar upplevelsen av säkerhet hos passagerarna genom att

Läs mer

N VIVO SOM REDSKAP FÖR KVALITATIVA INNEHÅLLSANALYSER

N VIVO SOM REDSKAP FÖR KVALITATIVA INNEHÅLLSANALYSER N VIVO SOM REDSKAP FÖR KVALITATIVA INNEHÅLLSANALYSER Fördjupad forskningsmetodik, allmän del 16.2.2017 Elisabeth Hästbacka INTRODUKTION Vid analyserande av olika typer av kvalitativt datamaterial, genom

Läs mer

KURSPLAN Preliminär Telefon Sida 1 (2) Sektionen för hälsa och samhälle Kurskod: 00531HOS / 1

KURSPLAN Preliminär Telefon Sida 1 (2) Sektionen för hälsa och samhälle Kurskod: 00531HOS / 1 KURSPLAN Preliminär Telefon 035-16 71 00 - www.hh.se Sida 1 (2) Sektionen för hälsa och samhälle Kurskod: 00531HOS / 1 Hälsa och livsstil 15 hp Helath and Lifestyle 15 credits Kursplanen är inte fastställd.

Läs mer

STÖDMATERIAL Kunskaper som understiger vitsordet åtta

STÖDMATERIAL Kunskaper som understiger vitsordet åtta 1 SVENSKA OCH LITTERATUR Stödmaterial till bedömningskriterierna för vitsordet 8 i slutbedömningen i svenska och litteratur Mål för undervisningen Innehåll Föremål för bedömningen i läroämnet Att kommunicera

Läs mer

Fältstudier. Rósa Guðjónsdóttir

Fältstudier. Rósa Guðjónsdóttir Fältstudier Rósa Guðjónsdóttir Fältstudier Fältstudier Undersöka ett fält med fokus på händelser, relationer, erfarenheter eller processer Inga variabler kontrolleras Genomförs i fältet som undersöks Denscombe

Läs mer

Agenda A. Kunskapsteori B. Paradigm C. Syfte D. Kunskapsprodukter E. Forskningsprocessen F. Kunskapsprojektering G. Kunskapsprojektering och uppsatsen

Agenda A. Kunskapsteori B. Paradigm C. Syfte D. Kunskapsprodukter E. Forskningsprocessen F. Kunskapsprojektering G. Kunskapsprojektering och uppsatsen Agenda A. Kunskapsteori B. Paradigm C. Syfte D. Kunskapsprodukter E. Forskningsprocessen F. Kunskapsprojektering G. Kunskapsprojektering och uppsatsen A Kunskapsteori Viktiga kunskapsteoretiska begrepp

Läs mer