Resultatredovisning av studentenkät 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultatredovisning av studentenkät 2014"

Transkript

1 Foto: studio-e.se Resultatredovisning av studentenkät 2014 En undersökning av studenterna vid Campus Helsingborgs syn på staden Josefin Hellström

2 Innehållsförteckning Inledning...2 Resultatredovisning Upplägg Studenternas bakgrundvariabler Utbildningsinriktningar Helsingborg som studentstad Sociala Medier Boende Trygghet i staden Studentmedarbetarskap och extrajobb Uppdragsbanken och THINK Fritid Arbetslivet och framtiden Hälsa Reflektioner och slutsatser Bilaga Bilaga Bilaga

3 Inledning Helsingborgs stad bedriver en verksamhet riktad mot studenterna vid Campus Helsingborg som styrs utifrån verksamhetsplaner på årsbasis och tar sin utgångspunkt i en strategi för verksamheten som beslutats av kommunfullmäktige. Verksamheten drivs från Stadsledningsförvaltningen (SLF), Näringslivs- och destinationsutveckling. Helsingborgs stad har som mål att göra Helsingborg till den mest attraktiva studentstaden i landet. Staden strävar också efter ett brett samarbete med akademin och studenter, i första hand vid Campus Helsingborg, för att öka användandet av forskningsbaserade metoder i verksamheten. I syfte att öka förståelsen för de studerandes situation har en enkätundersökning genomförts som presenteras i denna rapport. Rapportens syfte är att sammanställa en så god bild som möjligt av de studerandes önskemål om kommunal service samt andra insatser som påverkar deras dagliga liv. Undersökningen genomförs nu för andra året i rad och har beslutats att vara årligt återkommande. Detta för att över tid kunna se effekterna av stadens insatser och den allmänna utvecklingen på och omkring Campus. Tanken är att denna undersökning och efterföljande analys ska fungera som beslutsunderlag i kommande planering av verksamheten riktad mot de studerande vid Campus Helsingborg. Den ska även kommuniceras inom och utom staden för att öka förståelsen för de studerandes behov och situation. Peter Arvebro Chef för enheten Högre utbildning och kompetens 2

4 RESULTATREDOVISNING 1. UPPLÄGG Enkätens frågebatteri har utformats internt vid avdelningen för högre utbildning vid SLF, Näringslivs- och destinationsutveckling. Totalt har frågebatteriet innehållit 64 frågor inkluderande öppna svarsalternativ i anslutning till vissa grupper av frågor. Under perioden oktober till december 2014 distribuerades enkäten via länk till studenter på Campus. Målgruppen har varit alla studerande på campus, och de valda kanalerna samt angivandet av studieinriktning i en av frågorna har fungerat som urvals- och kontrollmekanism för att säkerställa rätt respondenter till undersökningen, i syfte att hålla det på en korrekt men kostnadsmässigt rimlig nivå. En postdistribuerad enkät hade haft en större säkerhet men en avsevärt högre kostnad. Undersökningen har etablerats i det elektroniska undersökningssystemet Easyresearch och distribuerats via mail till de studerande i samarbete med studentföreningarna. Länken har även spridits via Facebook, Twitter och i direktkontakt med de studerande på Campus Helsingborg i samband med presentationer på plats. Som ett sätt att öka incitamentet att delta i undersökningen har en helsingborgsstudent.se-cykel lottats ut till en av de som deltagit i undersökningen. Enkätverktyget har registrerat 237 mottagare och av dessa har 218 valt att svara på enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 92 % inom urvalet. Campus Helsingborg har 4300 studenter vilket gör att urvalet endast svarar mot cirka 5 % av den totala målpopulationen. Det hade varit önskvärt med en ännu högre svarsfrekvens men det insamlade materialet fungerar dock ändå som en tydlig indikator på vilka åsikter studenterna vid Campus har och hur deras situation ser ut. Framförallt de studenter som läser sin master är underrepresenterade i enkäten. Många utav dessa är utbytesstudenter och genom att i framtiden utforma en version av enkäten på engelska skulle även denna målgrupp kunna nås. Svaren har sammanställts och analyserats av studentmedarbetare och tjänstemän på ovan nämnda avdelning under vintern Undersökningen presenteras i denna rapport med tillhörande powerpointmaterial för presentationer inför beslutsfattare och andra intressenter 3

5 2. STUDENTERNAS BAKGRUNDSVARIABLER Av de svarande studenterna är 67 % kvinnor och 33 % män. En stor del av studenterna är sedan tidigare bosatta i Skåne, men många är också inflyttade och då främst från Götaland och Svealand. Flertalet anger att de bott utomlands före de flyttade till Helsingborg. Bland de svarande är den största delen under 23 år vid enkättillfället och fördelningen av åldrar totalt framgår av nedanstående diagram. Ålder 32-3,20% ,30% % ,50% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% Ålder 4

6 3. UTBILDNINGSINRIKTNINGAR Campus Helsingborg erbjuder tretton olika utbildningar och i tabellen nedan redovisas vilken utbildning de svarande läser. Service Management och Högskoleingenjör utgör tydligt den största gruppen svarande med 29 respektive 27 %. Dessa utbildningar tillhör också de största på Campus. Av de svarande läser 36 % sitt första år, 39 % sitt andra år och 23 % sitt tredje år. Endast 1 % av de svarande anger att de läser sitt fjärde respektive femte år. Vilken utbildning läser du? 0,50% 2,80% 0% 6% 6,50% 20,70% 29% 1,40% 3,70% 0% 27,20% Enstaka kurser Masterprogram Food Service Management Ämneslärarutbildning Socionom Strategisk kommunikation Service Management Modevetenskap Locistics Service Management Livsmedelteknik Högskoleingenjör Equality and Diversity Management Teknikst basår 1,80% 0,50% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% Vilken utbildning läser du? 4. HELSINGBORG SOM STUDENTSTAD Studenterna ombads att med egna ord berätta varför de har valt Helsingborg som studieort. Den absolut vanligaste anledningen till att man valt Helsingborg är på grund utav att utbildningen man vill läsa finns här. Ytterligare faktorer som påverkar valet redovisas nedan i punktform och en fullständig förteckning över dessa svar finns bifogat i bilaga 1. - Man är uppvuxen i Helsingborg och dess närområde och vill stanna kvar i staden - Det geografiska läget. Helsingborg är en relativt stor stad med närhet till havet och bra pendelförbindelser med Lund, Malmö och Köpenhamn. - Helsingborg är både studentstad och en riktig stad. - Campus tillhör Lunds Universitet (=kvalitetsstämpel) Studenterna tillfrågades om de trivs med Helsingborg som studieort och på detta svarade 51 % att de trivdes mycket bra och 47 % skulle absolut rekommendera Helsingborg till andra. På 5

7 frågan om de upplever att Helsingborg har en studentstadkänsla angav endast 5 % att staden har en mycket stark studentstadskänsla. De fullständiga svaren på frågan om studentstadskänsla framgår av diagrammet nedan. Studenterna har betygsatt studentstadskänslan på en skala från 1-5, där 1 är dålig och 5 mycket bra. Tycker du att Helsingborg har "studentstad" känsla? % 11% 20% 22% 42% Studenterna ombads även att med egna ord berätta vad de tycker om Helsingborg som studentstad. I enkätsvaren är beskrivningen av staden som mysig och trevlig är ständigt återkommande, men förslag på förbättringar framkommer också. Att Helsingborg ligger så nära Lund upplevs både som fördel och nackdel för studentlivet. Närheten till Lund skapar attraktivitet då Lund är känt för sitt stora studentliv med många nationer och föreningar. Däremot finns det inga tågförbindelser nattetid mellan Lund och Helsingborg, vilket gör det svårt att bo i Helsingborg och samtidigt vara en del av nationslivet i Lund. Detta uppger många som anledning till varför de valt att bo i Lund och pendla till Helsingborg. Studentlivet i Inte för stort, inte för smått. Allt man kan behöva i bra avstånd. Närheten till Danmark och även upp mot Göteborg är ett stort plus! Citat av student Mycket bra. Lagom stor stad och man satsar på studenterna. Synd dock att pågatågen slutar gå för tidigt på natten vid ex helg. Citat av student Helsingborg upplevs som litet och fortfarande i uppbyggnadsfasen. Ytterligare en återkommande kommentar är avsaknaden av studieplatser i staden. Fler studieplatser, både på Campus och i staden, efterfrågas då det upplevs som svårt att hitta bra och studievänliga platser att jobba på. En fullständig förteckning över svaren på denna fråga finns att hitta i Bilaga 2. 6

8 5. SOCIALA MEDIER Helsingborgsstudent.se är en hemsida i Helsingborgs stads regi och samlar information om livet som student i Helsingborg. Hemsidan erbjuder länkar och information kring studentföreningar, studentbostäder och studentmedarbetarskapet inom Skåne Nordväst. Sidan sköts av en studentmedarbetare som har detta som sin uppgift på motsvarande 25 % av en heltidstjänst. Till hemsidan finns konton på Facebook och Twitter som är co-brandade med samma varumärke. Utöver detta finns en facebookgrupp som heter Student i Helsingborg och letar lägenhet?, vilken också är en del av helsingborgsstudent.se och som fyller funktionen av andrahandsmarknad mellan de studerande som grupp. Facebooksidan för helsingborgsstudent.se inrymmer dels helt egna uppdateringar och bilder men också uppdateringar och länkar till hemsidan. Twitter understödjer på motsvarande sätt Facebooksidan och används utöver det primärt för att marknadsföra Helsingborg som studieort. Av de svarande anger 83 % att de har besökt helsingborgsstudent.se och 62 % anger att de gillat motsvarande facebooksida. På Facebook har helsingborgsstudent.se cirka 1300 gillamarkeringar och den tidigare nämnda bostadsgruppen cirka 1100 medlemmar. 59 % av de svarande i rapporten anger att de ser helsingborgsstudent.se i sitt Facebook-flöde. Bilder där studenter blivit taggade har visat sig ha stor spridning och kan fungera som en kanal att marknadsföra sidan genom. Även de inlägg som handlat om studentjobb eller studentbostäder har haft en hög räckvidd. 6. BOENDE Av de svarande bor 72 % i Helsingborg. Bland de som pendlar in har mer än 42 % en pendlingstid enkel resa på över 30 minuter. De vanligaste orterna att pendla ifrån är Lund och Malmö men flertalet pendlare bor även i Ängelholm, Landskrona och Eslöv. De pendlande studenterna ombads att berätta varför de valt att pendla och inte bosätta sig i Helsingborg. Av enkätsvaren framkommer att den vanligaste anledningen till att välja att pendla är att man sedan tidigare har sitt sociala liv på en annan ort. Till exempel sambo, familj och vänskapskrets. Även det stora studentlivet i Lund utgör en vanlig anledning. Pendelsträckan på 28 minuter mellan Lund och Helsingborg ses inte som något större problem. Flertalet studenter anger att anledningen till varför de valde Lund istället för Helsingborg var på grund utav att det var lättare att hitta bostad i Lund. Sökprocessen för studentbostäder i Helsingborg upplevs som krånglig jämfört med Lund. I Lund förmedlas de allra flesta bostäderna via akademiska föreningens hemsida medan man i Helsingborg själv måste ta kontakt med varje enskild bostadsaktör. Även de höga hyrorna i Helsingborg är ett återkommande argument för att välja Lund. Att Helsingborg har höga hyror beror till viss del på att studentbostäderna här är nyare än i Lund. 7

9 Bland de som pendlar svarade 51 % att de spenderar 5-10 timmar per vecka i Helsingborg utöver föreläsningar och kurser. Detta framgår av diagrammet nedan. Hur mycket tid utöver dina föreläsningar, kurser etc. spenderar du i Helsingborg per vecka? ingen 1-5 timmar 5-10 timmar lite då och då 17% 8% 24% 51% Majoriteten av studenterna (42 %) anger att de bor i studentlägenhet med eget kök och bad. Detta är också den boendeform som de allra flesta föredrar. 18 % av studenterna bor i hyresrätt och endast 5 % är inneboende. Vid frågan om studenterna bor i den boendeform som de föredrar att bo i svarar 67 % ja. Vid placering av studenthem upplevs närheten till Campus som den viktigaste faktorn, följt av närhet till centrum vilket diagrammet nedan visar. Det bör dock påpekas att Campus Helsingborg är centralt placerat vilket leder till att ett studenthem placerat nära Campus också får ett centralt läge. 26 % kan tänka sig att bo i Helsingör. Vad tycker du är viktigast med ett studenthems placering? Enkla kommunikationsförbindelser 10,80% Närhet till studenthem Närhet till grönområden 2,50% 2,50% Närhet till Centrum 26,60% Närhet till Campus 57,60% 0,00% 10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00% Vad tycker du är viktigast med ett studenthems placering? 8

10 I samband med studiestart hittade 30 % av de svarande sitt boende via helsingborgsstudent.se. Vi frågade även om upplevelsen av att söka bostad. 40 % indikerade enkel sökprocess och 7 % indikerade mycket svår sökprocess. 7. TRYGGHET I STADEN 58 % av studenterna anger att de känner otrygghet någonstans i staden. I enkätsvaren framkommer att Furutorpsgatan/Södergatan nattetid och mörka parker upplevs som särskilt otrygga. Efter studentföreningen Stampus torsdagspubar rör sig många studenter ute på natten på Söder och under denna tid efterfrågas fler frivilliga nattvandrare eller liknande. Återkommande i enkätsvaren är också behovet av att ordna med belysning i parker. Parken vid kärnan och Furutorpsparken ligger i områden där studenter rör sig mycket och dessa platser saknar helt belysning. Enkätensvaren på denna fråga i sin helhet hittas i Bilaga 3. Kärnanparken hade kunnat lysas upp ändå mer under kvällar, samma sak gäller vid parken utanför bryggares studenthem. Söder känns tyvärr överlag lite småläskigt om kvällarna Citat av student 8. STUDENTMEDARBETARSKAP OCH EXTRAJOBB Helsingborgs stad erbjuder sedan flera år tillbaka ett studentmedarbetarskap för studenterna vid Campus Helsingborg. Sedan 2012 erbjuds systemet för rekrytering av studentmedarbetare även till de övriga 10 kommunerna inom Familjen Helsingborg. I undersökningen anger över 90 % av de svarande att de är intresserade av att arbeta extra utöver studierna och 62 % känner till att Helsingborgs stad erbjuder studentmedarbetarskap. 55 % har sett en utannonserad studentmedarbetstjänst inom Helsingborgs stad och 65 % svarade ja på frågan om de kan tänka sig att jobba inom offentlig sektor. Hela 31 % valde att svara kanske på frågan. Inom offentlig sektor ingår många olika sorters jobb, vilket kan förklara varför så många svarat kanske på frågan. 58 % av de svarande har ett extrajobb och att jobba 1-5 timmar per vecka är det vanligaste. När studenterna tillfrågades hur mycket de skulle kunna tänka sig att jobba extra i veckan svarade 48 % att de kan tänka sig 10 timmar i veckan, följt av 28 % som föredrar timmar vid behov. En majoritet anger att det är viktigt att extrajobbet är relevant för utbildningen, men möjligheten att tjäna pengar väger också tungt. 9. UPPDRAGSBANKEN OCH THINK 9

11 Uppdragsbanken är en webbplats som drivs av Familjen Helsingborg. Sidan fungerar som en förmedlingssida mellan studenter som ska skriva uppsatser och kommunanställda i de elva kommunerna som ingår Familjen Helsingborg. Uppdragsbanken ger kommunerna möjligheten att knyta till sig viktig kompetens i form av nytänkande studenter. Studenterna i sin tur får ett uppsatsämne som är direkt knutet till en samhällsviktig verksamhet och goda möjligheter att knyta kontakter inför framtiden. När vi frågar studenterna om de känner till Uppdragsbanken svarar endast 16 % ja. Däremot anger 70 % att de är intresserade av att skriva sin C -eller D uppsats i samarbete med någon av de 11 kommunerna i Familjen Helsingborg. Uppdragsbanken som koncept är alltså efterfrågat bland studenterna, men webbplatsen behöver bli mycket mer synlig än vad den är idag. Bland de som kände till Uppdragsbanken anger merparten att de kommit i kontakt med sidan via vänner. THINK är en startup inkubator som drivs av Helsingborgs stad och Familjen Helsingborg, i samarbete med Campus Helsingborg. Syftet med THINK är att hjälpa nystartade företag att etablera sig på marknaden och att växa. Företagen ges stöttning genom att THINK erbjuder kontorsplatser och kostnadsfri skräddarsydd affärsrådgivning. 30 % av studenterna anger att de har hört talas om startup inkubatorn THINK 10. FRITID Bland fritidsintressen anges umgås med vänner och att sporta som de vanligaste aktiviteterna. Studentföreningshuset Villan är populärt bland studenterna och har besökts utav 87 %. Många studenter anger också att de spenderar sin fritid med att studera eller jobba extra. Kulturutbudet i Helsingborgs stad upplevs som relativt magert och likaså är det med fritidsutbudet. Studenterna ombads att betygsätta utbudet av kultur och fritidsaktiviteter på en skala från 1 till 5, där 1 är dåligt och 5 är mycket bra. Kulturutbudet fick betyget 3,6 av studenterna och fritidsutbudet betyget 3,5. Även ett större utbud av studentrabatter efterfrågas. 10

12 De stora attraktionerna i staden är välbesökta av studenterna, vilket framgår av diagrammet nedan. Kärnan sticker ut med att över 94 % av de svarande varit där, följt av Dunkers Kulturhus som har besökts av 69 %. Det vanligaste är som väntat att besöken skett i sällskap av vänner och familj, men drygt häften har också besökt platsen med skolan. Vilken av följande sevärdheter har du besökt i Helsingborg stad? Pålsjö skog 52% Dunkers kulturhus 69,30% Kärnan 94,10% Fredriksdal Sofiero 53% 53,50% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% Vilken av följande sevärdheter har du besökt i Helsingborg stad? Studenterna ombads att med egna ord berätta vad de saknar för fritidsaktiviteter i Helsingborg. Sportaktiviteter, joggingspår och studieplatser är de saker som efterfrågas allra mest. 11. ARBETSLIVET OCH FRAMTIDEN I enkäten ställde vi ett antal frågor om framtida arbetsliv och vart man ser sin framtid rent geografiskt. 50 % av de svarande kan tänka sig en framtid i Nordvästra Skåne. Vidare tror 98 % att det finns relevant arbete för en person med just deras utbildning här. Å andra sidan anger endast 6 % att de har bra kännedom om vilka arbetsgivare som finns i Nordvästra Skåne. Studenterna efterfrågar mer information om vilka arbetsgivare som finns, och de vill helst komma i kontakt med informationen via webben och arbetsmarknadsdagar. Bland de som inte har tänkt sig att stanna kvar i Nordvästra Skåne är det främst större städer som Stockholm, Göteborg och Malmö som lockar, samt att jobba utomlands. Studenterna gavs möjlighet att rangordna olika faktorer som skulle påverka deras benägenhet att efter avslutade studier stanna kvar i Nordvästra Skåne. Möjligheten till jobb efter examen rankades högst, följt av barnomsorg, lön och bostad. Barnomsorg har samtidigt sitt högsta värde i den lägsta prioriteringskategorin, vilket sannolikt kan förklaras av gruppens ålderssammansättning. 11

13 12. HÄLSA Vi frågade studenterna om de visste hur de söker vård som student. På detta svarade 60 % ja och de allra flesta studenterna (80 %) är listade på en vårdcentral. Vidare svarade 12 % att de är i behov av särskild studenthälsovård. En sådan inrättning finns på Campus Helsingborg i form utav studenthälsan, där studenter erbjuds samtalsstöd och stresshantering. 36 % av de svarande vill ha möjlighet att kontakta en studentkurator på Campus. 13. REFLEKTIONER OCH SLUTSATSER Enkäten understryker i många delar resultatet från den tidigare studentspegel som genomförts, vilket ger visst underlag till slutsatser trots årets ganska låga svarsfrekvens. Studenterna visar en ganska stor vilja att stanna kvar i regionen och har gott förtroende för tillämpbarheten i sina utbildningar. Med det sagt ger den låga kunskapen om de lokala företagen vid hand att arbetet med kunskapstriangeln samt att närma utbildningarna och Campus till företagen behöver intensifieras under kommande år. Vidare ger den goda synen på staden som framtida plats underlag för att fortsätta utveckla arbetet med återvändare som inleds under våren Kanske med en särskild hemvändare dag efter i huvudsak amerikanskt exempel. Studenterna tillbringar ganska mycket tid i staden även om de inte bor här arbetet med det nya studentcentrumet på Söder behöver ta tillvara denna kunskap och fortsätta inriktningen mot ett aktivitetfyllt hus som erbjuder en hemvist för studenterna utanför Campus fysiska miljö. 12

14 Bilaga 1 Varför valde du Helsingborg som studieort? Utbildningen låg närmst mitt föräldrahem och Helsingborg som stad har jag alltid tyckt var mysig. Dock läser jag inte alla mina kurser i HBG, utan är även i Lund. Bodde i Malmö tidigare, så jag pendlade därifrån. Sen kände jag att utbildningen lockade, visste inte så mycket om Helsingborg innan. Nära hem, bra utbildning. På grund av att den utbildningen jag efterfrågade fanns här. Är fårn Ängelholm, så är väldigt nära men främst blev jag väldigt intresserad av utbildningen! Nära föräldrarhemmet (Trelleborg), stor stad med mycket att göra/se. Vacker hamnstad och framförallt bra rykte om skolan. Service management finns endast i sitt slag här. Den utbildningen jag ville läsa och valet var då självklart. För att kandidatprogrammet var unikt av sitt slag och att den erbjöd både utlandstermin samt praktik. Ville gå på lth och läsa data men var inte redo För 5 års studier. Så Helsingborg blev perfekt. Valde efter program. Hade aldrig varit i Helsingborg innan jag flyttade hit. Tänkte nog att det låg nära Danmark och Malmö. För att utbildningen jag ville läsa bara fanns här. För att min utbildning endast finns här. Bra att pendla till Utbildningensplacering På grunn av campus, lund universitet. Utbildningen fanns bara här och det kändes bra med anknytningen till Lunds unviersitet. Fanns inget annat Främst utbildningen, men annars närheten till havet och naturen. Det fanns tekniskt basår /bastermin. som jag ville läsa och sen blev jag kvar här 13

15 En större stad, en hel del studenter här, ganska centralt för mig när det kommer till familj och släkt. Kändes som ett bra steg i livet att flytta till en större stad som var lagom långt bort hemifrån. För att den utbildningen jag läser är unik och finns enbart i Helsingborg, dessutom har jag alltid tyckt om Helsingborg som stad. För utbildningen fanns där. Nära då jag är härifrån. En kvalitetsstämpel då det tillhör Lunds universitet. Ville läsa på lth, högskoleingenjörs utbildningen råkade ligga i Helsingborg Ville studera en ganska bra bit från min hemort Min utbildning var förlagd hit Jag bor i Helsingborg så jag tyckte det var skönt att slippa flytta För att utbildningen tilltalade mig och jag vill ha nära till skolan, Studierna intresserade mig samt att jag har bra erfarenheter av Helsingborg då jag tidigare varit här på besök. Hade den bäst lämpliga utbildningen för mig Pga av utbildningen. Trodde först att den låg i Lund. Ville egentligen komma in på civilingenjör i Lund men trodde inte att jag skulle och ville hemifrån och hade bara hört bra om Campus så var ett enkelt val. En bra blandning mellan studentstad och "vanlig" stad. Kommunen satsar väldigt mycket på studentlivet och det uppskattas. Bor i Påarp och den utbildningen jag ville gå finns på Campus P.g.a programmet och att det var Lunds universtitet Utbildningen lockade och Helsingborg ligger nära min hemstad Malmö. Det program jag ville läsa var placerat i Helsingborg. Gillar Helsingborg, lagom stor stad och ligger vid havet. Stort plus att Lunds universitet har ett campus här. Det ligger mig nära och har bra rykte från vänner och andra omdömen På grund av utbildningen i stratkom 14

16 Enda stället i närheten som strategisk kommunikation fanns. Utbildningen va den dom låg mest till lags "underbar stad brra pendelavstånd från lund bra utbildning" En stad där jag kan bo i en "riktig" stad nära havet och få tillgång till ett studentliv där man lär känna många människor närmare är i Lund samtidigt som det finns möjlighet att utnyttja studentlivet i Lund. Trivs bra med lärarna på campus Jag bor hemma och det blir billigare för mig som student. På grund av utbildningen För att Strategisk Kommunikation finns bara nischad mot digitala medier här. För utbildningen som jag ville läsa fanns här. Min utbildning jag verkligen ville gå fanns just i Helsingborg. Sedan har jag hört så mycket bra om staden i sig av släkt och vänner. För det var enda orten utbildningen fanns på. Utbildningen finns bara här. Visste inte att jag valde Helsingborg, såg bara att utbildningen hölls av Lunds Universitet. Utbildningen verkade spännande Ett unikt program som lockade. Det var den enda staden som hade min utbildning. Jag trodde jag valde Lund... Visste inte att strat kom låg på campus helsingborg. Därför att utbildningen var förlagd i Helsingborg och för att jag dessutom ville bo i en stad som hade kombinationen av att vara en studentstad men som samtidigt har en bra koppling till näringslivet. För att utbildningen var placerad här Närheten, bor i Ängelholm och pendlar. Sedan är det en vacker stad med närhet både till Danmark och Lund vilket gör att man kan få det bästa av två världar 15

17 För att den kombinerade den sköna staden Helsingborg med utbildningen från Lunds Universitet Endast här fanns utbildningen. Vlle vara i Lund Eftersom kurserna är vid campus Helsingborg. För att det är en fin stad som är lagom stor. Närhet till havet, städerna och Europa. Det är en fin stad och har bra utbildningar. Jag ville läsa på LTH Mysig stad, studentlivet och det lockade mest. Det verkade som en mysig stad och jag älskar havet! Jag valde skolan här eftersom lunds universitet alltid håller hög klass och hade den utbildningen jag ville gå. För att utbildningen jag ville läsa fanns här Valde det främst på grund av utbildningen, även på grund av att jag ville till Skåne Stod mellan Malmö och Helsingborg. Ansåg att Helsingborg skulle vara en finare stad, samt att utbildningen lät mer lockande. Många möjligheter inom logistik Tillräckligt långt bort för att kunna flytta, men nära hem (Vellinge), att det tillhör Lunds universitet och det var det enda stället i närheten som erbjöd service management. Eftersom att utbildningen jag sökte fanns här. För Att de hade programmet jag ville studera. Gillar staden, fick förstahandskontrakt. Den unika utbildningen. Valde efter programmet, hade inte med studieort som en aktiv del i mitt val Jag ville stanna i Skåne och hört att motsvarande utbildning i malmö var mindre bra så på den vägen är det. programmet jag läste fanns här Det var den enda staden som erbjöd just Service management programmet med goda tågförbindelser Jag flyttade hit året innan studierna, fick barn, gifte mig och vill inte lägga onödig tid på pendlande. 16

18 Har tillbringat en hel del tid i Helsingborg då det är den närmsta "storstaden" från min hemstad Ängelholm. Jag gillar den verkligen. Så många fina hus och grönområden. Trivsam atmosfär. Jag blev antagen till programmet här. För att utbildningen jag ville gå var placerad här. Jag såg det också som en stor fördel att jag upplevde Campus Helsingborg som så nära kopplat till näringslivet, då jag tror att något av det viktigaste med utbildning är att få praktisera. Helsingborg var den staden som jag hört hade bäst utbildning inom strategisk kommunikation. Dessutom älskar jag Helsingborg och har varit här många somrar i rad och bundigt många kompisband under åren. För att få lite av varje. Både ett studentliv kopplat till lund och en stad där man kan komma undan lite om man så önskar. Enda ort som erbjuder den utbildning jag vill läsa Främst på grund av utbildningen men även för att det är en mysig stad med många möjligheter bl.a. nära till Lunds studentliv och till Danmark. För att jag inte kom in i Uppsala För att det verkade vara en härlig stad med mycket liv, intill havet. Detta samtidigt som det fanns ett eget studentlivet och dessutom är nära både till lund, Malmö och Köpenhamn. Staden Helsingborg lockade, nytt campus och intressant utbildning För att utbildningen jag ville läsa fanns här! Har nu upptäckt att Helsingborg är en riktigt fin stad! För att jag ville studera på LTH med någon inriktning på fastigheter Jag valde inte ort, utan jag valde utbildning och då hamnade jag här För att Lunds universitet hade det bästa kursutbudet för högskoleingenjörer i byggteknik och den utbildningen var förlagd i Helsingborg. Pga att jag ville läsa den utbildningen och att Helsingborg ligger nära Lund där min pojkvän pluggar På grund av utbildningen och för att min sambo är från helsingborg Utbildningen och härlig stad med bra läge vid havet och nära till Danmark. Att Campus dessutom är en del av Lunds Universitet gör utbildningen ännu vassare med ett så anrikt universitet bakom sig. 17

19 För att lunds universitet erbjöd utbildningen servive management i Helsingborg Ville gå det programmet Uppväxt i Helsingborg och trivs här. På grund av att utbildningen fanns där. "Eftersom det var endast här min utbildning fanns. " Eftersom jag är född och bor här i Helsingborg Jag bor i Helsingborg sedan tidigare Främsta anledning var att Helsingborg var den enda staden som erbjöd utbildning inom service management, som har en perfekt blandning av ekonomi och marknadsföring. Sen är Helsingborg väldigt vackert med strandpromenaden, havet och fin arkitektur. Mest pga att utbildningen var förlagd där, men också för att staden ligger så bra till vid havet och närheten till andra städer. Utbildningen finns endast här Längtade tillbaka till Helsingborg efter att ha bott borta ett tag och jag tycker det är praktiskt att läsa på studieorten och att campuset är knutet till Lunds universitet Bodde här För att jag trivs i staden För att jag trivs i Helsingborg och älskar staden. Dessutom är det nära hem till min familj. Blev antagen till utbildningen. Låg nära min hemort. Utbildningen finns endast här/lund. Har alltid sagt att jag en gång skulle bo i Helsingborg. Det lockade även när jag fick reda på att campus har nära kontakt med näringslivet. För det ligger nära min hemort, jag hade kompisar som gick här och jag var intresserad av staden. På grund av att utbildningen bara finns i Helsingborg. Service management fanns bara här och ville studera på lunds universitet På grund av att programmet endast finns här och på grund av Lunds universitets goda omdöme. Samt nära till familj och vänner. För att min linje som jag ville läsa enbart fanns på detta campus. 18

20 Därför utbildningen jag ville läsa finns hör. Enda orten med den utbildningen jag sökte i första hand. Lätt att hitta bostad och ta sig runt i staden, samt även mycket möjligheter till att hitta jobb. - älskar skåne och ville plugga på lth! Helsingborg som stad har alltid lockat plus att lunds universitet är grymt! Ingick i Lunds universitet och relativt nära hem. Hade även äldre vänner som läst utbildningen. Ville läsa i södra Sverige, att läsa Retail i Stockholm var inget alternativ för mig! Jag har bara hört gott om Helsinborg och precis som jag trodde levde det upp till mina förväntningar om att vara en mysig studentstad. Programmet fanns endast här Utbildningen fanns där Programmet jag ville läsa fanns här. Helsingborg är nära till Kontinenten och innebär att man kan uppleva och göra mer trotts att man är student då det är en stad som är nära till mycket. Utbildningen verkade vara den mest passande inom det område jag fallit för! Utbildningen fanns här och tycker det är en mysig lagom stor stad. Sökte pga linjen. Jag ville läsa strategisk kommunikation För utbildningen finns där Bra kurs och trevlig stad som verkar vara bra för studenter Valde snarare utbildning än ort! Men tvekade aldrig på Helsingborg Utbildningen Unikt program som jag hört gott om från andra. Relativt nära hemstaden. Kreativ och ungdomlig stad med stor fokus på innovation och studenter. Känns som mer spännande än det gamla anrika Lund. har hört mycket bra om staden samt skolan 19

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår på Campus Helsingborg riktar sig till dig som inte har förkunskaper för att läsa en teknisk högskoleutbildning. Du läser i fräscha

Läs mer

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår på Campus Helsingborg riktar sig till dig som inte har förkunskaper för att läsa en teknisk högskoleutbildning. Du läser i fräscha

Läs mer

Vi lovar, detta är något som ingen vill missa! Vi ses den 25 augusti! Mvh Linn Wihlborg och Novischeriet

Vi lovar, detta är något som ingen vill missa! Vi ses den 25 augusti! Mvh Linn Wihlborg och Novischeriet Grattis till att du har blivit antagen till Campus i Helsingborg! Det som du och alla andra nyintagna studenter väntar framför er är flera otroligt roliga, spännande och intressanta terminer som kommer

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha &

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Jesper Zanton Projektkordinator: Dina Jacobson Innehåll:

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

Kräftriket Hus 8c 08-674 71 44 www.fest.se uu@fest.se Roslagsvägen 101 114 19 Stockholm

Kräftriket Hus 8c 08-674 71 44 www.fest.se uu@fest.se Roslagsvägen 101 114 19 Stockholm Inledning Detta är en sammanställning av Speak-up day vårterminen 2012. Speak-up day arrangerades av Föreningen Ekonomernas Utbildningsutskott för första gången på Företagsekonomiska institutionen vid

Läs mer

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Bakgrund De senaste åren har varit turbulenta för studentkårerna i Sverige. Kårobligatoriets avskaffande resulterade i stora förändringar

Läs mer

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Sandviken Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Disposition presentation 9/4 2014 Metod 2 Varumärkesmodell 4 Associationer till Sandviken 7 Sevärdheter/attraktioner 11 Kännedom om Sandviken 14 Identitet

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22 Resvan i Flyinge En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken Analys gjord av: Roozbeh Hashemi Nejad hashemi.roozbeh@gmail.com +46(0) 706 083 193 Daniel Svensson karldanielsvensson@gmail.com

Läs mer

Vill bo nära naturen och nära staden...

Vill bo nära naturen och nära staden... Vill bo nära naturen och nära staden... Älska Säffle! Älska Säffle 1 Välj dina egna vägar. 2 Älska Säffle Allt nära Är du en av många människor som bär på en dröm om ett bra boende? Vill bo nära naturen

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

!!!!!!!!!!! Beteendevetare i Lund! EN GUIDE TILL EN LYCKAD START PÅ STUDENTLIVET

!!!!!!!!!!! Beteendevetare i Lund! EN GUIDE TILL EN LYCKAD START PÅ STUDENTLIVET Beteendevetare i Lund EN GUIDE TILL EN LYCKAD START PÅ STUDENTLIVET Vad är BiL? BiL (Beteendevetare i Lund) är programföreningen för alla oss som läser på Lunds Universitets beteendevetenskapliga kandidatprogram,

Läs mer

HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE Om undersökningen Onlineundersökning i Universums regi mellan 13 maj och 4 juni 2014. Cirka 1100 svarande. Utgångspunkt är motsvarande undersökning

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott!

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Vill du vara med och engagera dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? engagerar hundratals medlemmar som alla brinner för personalfrågor

Läs mer

Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst.

Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst. Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst. För att få ut så mycket som möjligt av din tid här på skolan har jag satt ihop denna lilla tidning. Du har säkert massvis av intressanta

Läs mer

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Fakta om undersökningen Undersökningen är genomförd av JM i samarbete med TEMO och Field

Läs mer

Vilken termin ska man åka?

Vilken termin ska man åka? Under höstterminen 2012 åkte jag till Kina som utbytestudent till ett universitet som heter Shanghai Jiao Tong University (SJTU). Jag valde Jiao Tong för att det ligger i min favoritstad Shanghai och är

Läs mer

Kalmar ESS Introduktionsinformation vårterminen 2011

Kalmar ESS Introduktionsinformation vårterminen 2011 Kalmar ESS Introduktionsinformation vårterminen 2011 Hej blivande Turismekonom! Nu börjar det närma sig en av de roligaste tiderna i ditt liv, nämligen din studenttid! Som en inledning på dina kommande

Läs mer

90 stycken genskjutsintervjuer

90 stycken genskjutsintervjuer 90 stycken genskjutsintervjuer Studenter och personal på KTH Valhallavägen och KTH Södertälje. Gymnasieelever från: S:ta Ragnhildgymnasiet Täljegymnasiet i Södertälje samt Östra gymnasiet i Skogås och

Läs mer

Lunds Tekniska Högskola

Lunds Tekniska Högskola Demografisk enkät inför studiestart Helsingborg october 2009 William Grevatt & Associates Helsingborg Number of Surveys: 256 2. Hemorten ligger i: Skåne 79% Blekinge 2% Småland 3% Halland 2% Göteborg

Läs mer

Lars Andrén. Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn

Lars Andrén. Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn Lars Andrén Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn En liten sektor med kända verksamheter Sveriges minsta arbetsmarknadssektor 250 000 anställda (kommunoch landsting ca 1,1 miljoner,

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla 1. 1.1 Kön Kommentar: skulle gärna ha fått vara fler. Vi lade ut enkäten på högskolans hemsida och försökte locka med biobiljetter. Det totala

Läs mer

Reserapport. Fachhochschule des BFI Wien Våren 2010. Bethina Bergman. Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Företagsekonomi

Reserapport. Fachhochschule des BFI Wien Våren 2010. Bethina Bergman. Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Företagsekonomi Reserapport Fachhochschule des BFI Wien Våren 2010 Bethina Bergman Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Företagsekonomi Helsingfors 2009 1 INLEDNING Redan då jag började Arcada visste jag att jag i något

Läs mer

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast Fritidshuset 2014 - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast FRITIDSHUSET 2014 1 SBAB PRIVATEKONOMI 16 APRIL 2014 Fritidshuset 2014 Fritidshusen

Läs mer

4. Vad tyckte du om kvaliten på ridningen?: mycket bra Kommentar om ridningen: -man fick rida hur mycket som helst, olika slags turer.

4. Vad tyckte du om kvaliten på ridningen?: mycket bra Kommentar om ridningen: -man fick rida hur mycket som helst, olika slags turer. Namn: Andrea Renström Resa: Arizona Datum: 9/3 2014 Kommentar mottagande: - Kommentar boende: -underbar stuga, sängarna är jättesköna. Städning varje dag om man vill. Kommentar maten: Maten är grymt god.

Läs mer

Stanford University - 13-14

Stanford University - 13-14 Stanford University - 13-14 Reseberättelse av Saman Bidgol Läsåret 13-14 Under årskurs tre på KTH bestämde jag mig för att åka och studera mitt fjärde år utomlands. Valet stod mellan Tyskland, Schweiz

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Erasmus-utbyte jan juli 2010

Erasmus-utbyte jan juli 2010 Erasmus-utbyte jan juli 2010 Hogeschool van Amsterdam, Nederländerna Varför valde du att studera utomlands? Jag ville uppleva annan, ny kultur, träffa människor från olika platser i världen och byta ut

Läs mer

Arbetslivsundersökning 2011

Arbetslivsundersökning 2011 Technology Management Lunds Universitet 1 Arbetslivsundersökning 2011 TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2011. Detta är andra gången som en undersökning genomförs om vad

Läs mer

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer

RESERAPPORT Utbytesstudier vid Linköpings Universitet. Tomas Söderberg

RESERAPPORT Utbytesstudier vid Linköpings Universitet. Tomas Söderberg RESERAPPORT Utbytesstudier vid Linköpings Universitet Tomas Söderberg Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Fysioterapiprogrammet Helsingfors 2010 INNEHÅLL 1 INLEDNING 2 LINKÖPINGS UNIVERSITET 3 BIBLIOTEK

Läs mer

SLU:s ämnesområden. djur ekonomi bioteknik livsmedel teknik miljö lantbruk skog. natur stad u-land trädgård landskap landsbygd hälsa

SLU:s ämnesområden. djur ekonomi bioteknik livsmedel teknik miljö lantbruk skog. natur stad u-land trädgård landskap landsbygd hälsa SLU SLU:s ämnesområden djur ekonomi bioteknik livsmedel teknik miljö lantbruk skog natur stad u-land trädgård landskap landsbygd hälsa Studieorter Jägmästare Studieort - Umeå Campus nära stan Trevliga

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Enkät resvanor studenter på

Läs mer

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå 2015-04-09 Kommunikationsavdelningen Niclas Rosander Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå Enligt den tidigare kartlagda processen Rekrytera studenter i Sverige ska allt studentrekryteringsarbete

Läs mer

Uppstart. Till nya studenter på Rättsvetenskapliga programmet och Juristprogrammet. 2012 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet

Uppstart. Till nya studenter på Rättsvetenskapliga programmet och Juristprogrammet. 2012 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet Uppstart Till nya studenter på Rättsvetenskapliga programmet och Juristprogrammet 2012 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet VÄLKOMMEN INNEHÅLL Hej! Hej! Välkommen till oss rättsvetar- och juriststudenter

Läs mer

HEJSAN NOLLAN! Hejsan Nollan!

HEJSAN NOLLAN! Hejsan Nollan! Hejsan Nollan! Jag vill gratulera att du blivit antagen till LTH och välkommna dig hit! Mitt namn är Felicia och jag är din Nollegeneral, hövding över hela LTHs nollning. Du kommer att träffa på mig ett

Läs mer

Strategi för Corax medlemsrekrytering

Strategi för Corax medlemsrekrytering Strategi för Corax medlemsrekrytering Verksamhetsåret 2014-2015 Fastställt av Corax styrelse den 19 november 2014. 1 Strategi för Corax medlemsrekrytering Bakgrund S edan dess att kårobligatoriet avskaffades

Läs mer

Besökarnas utvärdering av. www.lidkoping.se. Perioden 20120202-20120603 826 svar

Besökarnas utvärdering av. www.lidkoping.se. Perioden 20120202-20120603 826 svar Besökarnas utvärdering av www.lidkoping.se Perioden 20120202-20120603 826 svar Utvärderingen Pop-up efter 2 minuters besök Man måste byta sida minst en gång Återkommer ej till samma dator inom 3 månader

Läs mer

Introduktion. Förberedelser inför resan

Introduktion. Förberedelser inför resan Introduktion I samband med min femte termin på Halmstad Högskola hade vi som läste Arbetsvetenskap chansen att studera utomlands under en termin. Ett avtal med Ritsumeikan Asia Pacific University (APU)

Läs mer

Mitt utbyte i Shanghai, Kina hösten 2011 Reserapport

Mitt utbyte i Shanghai, Kina hösten 2011 Reserapport Mitt utbyte i Shanghai, Kina hösten 2011 Reserapport 1. Vilket program läser du på? Sjuksköterskeprogrammet i Norrköping. 2. Vilket Universitet, land och stad åkte du till? Jiao Tong University i Shanghai,

Läs mer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer Fråga 1 6 Barnens kommentarer Detta är en sammanställning av barnens kommentarer som lämnats i enkäten. Kommentarerna har grupperats efter fråga. För bättre läsbarhet har stavfel korrigerats. Ett stort

Läs mer

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden?

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? KOMMUNLEDNINGSKONTORET Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Författare : Per-Erik Mårtensson Citera gärna

Läs mer

Rekryteringenkäten 2013 Högskolan i Halmstad

Rekryteringenkäten 2013 Högskolan i Halmstad Rekryteringenkäten 2013 Högskolan i Halmstad sammanställning och kommentarer Johannes Sandén 2013-11-21 Inledning och bakgrund Rekryteringsenkäten har genomförts sedan 2002 (med ett uppehåll 2006) vid

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Rapport från ett dialogmöte. Gymnasieelever om Upplands Väsby idag och i framtiden

Rapport från ett dialogmöte. Gymnasieelever om Upplands Väsby idag och i framtiden Rapport från ett dialogmöte Gymnasieelever om Upplands Väsby idag och i framtiden Elin Berglund KTH, Urbana och regionala studier Dialog om Väsby idag och i framtiden Med vem? SP10E (30 elever, 16 år)

Läs mer

RESEBERÄTTELSE: Valencia

RESEBERÄTTELSE: Valencia RESEBERÄTTELSE: Valencia Jenny Holmberg, Vårterminen 2010 Vårterminen 2010 spenderade jag i Valencia på Universidad Politecnica de Valencia (UPV), som utbytesstudent från KTH:s Samhällsbyggnadsprogram

Läs mer

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen Efter examen En uppföljning av 2010 års examensstudenter Företagsekonomiska institutionen Utbildning som ger arbete Företagsekonomiska institutionen erbjuder utbildningar för framtidens kvalificerade ekonomer

Läs mer

Survey Speldesign och programmering Förväntningsenkät 2012

Survey Speldesign och programmering Förväntningsenkät 2012 1 of 11 2012-10-10 09:37 Survey Speldesign och programmering Förväntningsenkät 2012 Helena Petrini Number of evaluated questionnaires: Question Result n Frågor om dina förväntningar på dina studier vid

Läs mer

arbetsmarknad@luleastudentkar.com 0920-49 32 72 Luleå Studentkår Luleå Tekniska Universitet 971 87 Luleå

arbetsmarknad@luleastudentkar.com 0920-49 32 72 Luleå Studentkår Luleå Tekniska Universitet 971 87 Luleå Luleå Studentkår är en intresseorganisation som verkar för studenter på Luleå tekniska universitet. Genom våra studentföreningar har vi en nära anknytning till studenter hos samtliga utbildningar inom

Läs mer

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping?

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping? Vad är din bild av läget i Linköping? Alkohol & droger Även om man själv inte kommit i kontakt med droger eller alkohol, har de flesta någon anhörig, en kompis eller känner någon annan som har det. Vi

Läs mer

Reseberättelse Polen

Reseberättelse Polen Reseberättelse Polen Utgången från centralstationen Introduktion Jag åkte på utbytesstudier till Polen och studerade vid Warsaw University of Technology höstterminen 2013/2014. Jag valde Polen för min

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014 RAPPORT Attitydundersökning sbanan Trafikverket Projektnummer: TRV /56 Yta för bild TMALL Rapport generell v. Trafikverket Postadress: Trafikverket, 9 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon:

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Reserapport- utbytestermin West Virginia University, USA

Reserapport- utbytestermin West Virginia University, USA Reserapport- utbytestermin West Virginia University, USA Jag heter Veronica och har precis avslutat mitt 16 veckor långa utbyte på sjuksköterskeprogrammet i Morgantown, West Virginia. Utbytet innefattade

Läs mer

En riktig bostadsförmedling. Skånes största bostadsförmedling

En riktig bostadsförmedling. Skånes största bostadsförmedling Boplats En riktig bostadsförmedling Skånes största bostadsförmedling 1 När åren går så förändras dina behov av bostad. Från den allra första lilla studentlägenheten går kanske stegen till en större som

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Webbenkät för Lunds universitet

Webbenkät för Lunds universitet Webbenkät för Lunds universitet Webbenkät Utlösare: Del 1: Besök på webbplatsen Del 2: Spenderat 2 minuter på webbplatsen. Visas bara till dem som har valt att svara på del 1. Data insamlad under 24 dagar

Läs mer

1100 högskolestudenters syn på statliga myndigheter som arbetsgivare

1100 högskolestudenters syn på statliga myndigheter som arbetsgivare 1100 högskolestudenters syn på statliga myndigheter som arbetsgivare Ekonomi, IT, juridik, samhällsvetenskap samt teknik Hösten 2008 Vad är viktigast vid valet av din framtida arbetsplats? Stimulerande

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 Illustration av Matilda Damlin, 7c Bengtsgården SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 RESULTAT FRÅN LUPP UNDERSÖKNINGEN UNDERSÖKNINGEN GÄLLANDE UNGDOMARI ÅRSKURS 8 SAMT ÅRSKURS 2 PÅ GYMNASIET Förord

Läs mer

Varumärkesundersökning: Tourism in Skåne våren 2010

Varumärkesundersökning: Tourism in Skåne våren 2010 1 Extra pressmaterial Varumärkesundersökning: Tourism in Skåne våren 2010 Urval: 1000 svenskar fördelat på 250 respondenter per följande urval: - Mälardalen inkl Stockholm, Göteborgsregionen, Sydsverige

Läs mer

San Luis Obispo sett från Bishops Peak

San Luis Obispo sett från Bishops Peak Reseberättelse California Polytechnic State University 2014-2015 Om du läser detta och just nu funderar på att åka på utbytesstudier så har jag bara en sak att säga: SÖK! I denna reseberättelse tänker

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Bakgrunden till varför jag ville studera utomlands, mer specifikt USA

Bakgrunden till varför jag ville studera utomlands, mer specifikt USA Bakgrunden till varför jag ville studera utomlands, mer specifikt USA Redan vid sju års ålder, i samband med skolstart och de första engelska lektionerna, började jag fantisera om hur det skulle kännas

Läs mer

STADSLEDNINGSKONTORET

STADSLEDNINGSKONTORET Sommarkollo 2012-Botvidsgårdens prova på kollo SIDAN 1 Det fanns alltid någon ledare till hands som du kunde prata med om du behövde A. Aldrig 0 0 B. Sällan 0 0 C. Ibland 5 8,9 D. Oftast 22 39,3 E. Alltid

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014

Verksamhetsplan 2013/2014 Verksamhetsplan 2013/2014 Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: ko@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/12 Innehållsförteckning Inledning...3 Allmänt...4 Organisationsutvärdering... 4 Kansliet...

Läs mer

Utvärdering Målsman 2011

Utvärdering Målsman 2011 Utvärdering Målsman 2011 Var informationen innan kollot tillräcklig? (76 svar) 80 60 40 20 0 Ja (100%, 76 st) Nej (0%, 0st) Om nej, vad tycker ni saknades? Informativ hemsida. Mycket bra info hemskickad.

Läs mer

Studenternas ekonomiska situation

Studenternas ekonomiska situation Studenternas ekonomiska situation En undersökning av Stockholms universitets studenters ekonomiska situation, sammanställd av Stockholms universitets studentkår 19 mars 2010 2010 Stockholms universitets

Läs mer

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre.

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. SAMMANHÅLLNING Vi ser fram emot att se er växa både som grupp och individ. ENTUSIASM Tillsammans skapar vi minnesvärda

Läs mer

1. Wågman, Tony 2. Wågman, Åsa 3. Nyqvist, Anna 4. Larsson, Daniel 5. Eriksson, Magnus

1. Wågman, Tony 2. Wågman, Åsa 3. Nyqvist, Anna 4. Larsson, Daniel 5. Eriksson, Magnus 1. Wågman, Tony 2. Wågman, Åsa 3. Nyqvist, Anna 4. Larsson, Daniel 5. Eriksson, Magnus Wågman, Tony Storken 39360 Kalmar Hej Tony, Du är utvald och har fått det här brevet för att du är en av dem som har

Läs mer

Resultat av kursvärdering

Resultat av kursvärdering DAT 501: Diskret matematik vt 2003 Resultat av kursvärdering Antal svar: 19 av 37. Kursvärderingsblanketter delades ut på tentan och kunde lämnas in separat då eller efteråt i kursskåpet. Tycker du att

Läs mer

Studerande föräldrars studiesociala situation

Studerande föräldrars studiesociala situation Studerande föräldrars studiesociala situation Emma Mattsson Umeå Studentkår Maj 2011 Bakgrund Projektet Studenter med barn finns med i verksamhetsplanen för 2010/11 och har legat på den studiesociala presidalens

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen är fortfarande växande och det är viktigt att verksamheten under 2013-2014 präglas av att antalet programstuderande

Läs mer

Musik bland dagens ungdomar

Musik bland dagens ungdomar Musik bland dagens ungdomar En undersökning som tar reda på hur dagens ungdomar gör då de vill lyssna på musik. Musik är för många ungdomar en mycket stor del av vardagen. Utbudet av musik och sätt att

Läs mer

Reserapport 2012. University of Saskatchewan. (Edwards School of Business) Belinda Fagerlund

Reserapport 2012. University of Saskatchewan. (Edwards School of Business) Belinda Fagerlund Reserapport 2012 University of Saskatchewan (Edwards School of Business) Belinda Fagerlund Företagsekonomi FE-10 2013 INNEHÅLL / CONTENTS 1 Före resan... 3 2 Ankomst till Kanada... 3 3 University of saskatchewan...

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 Näringslivsutskottet Näringslivsutskottet (NU) verkar som en länk mellan Föreningen Ekonomernas medlemmar och näringslivet. Genom projekt och event skapar utskottet en bra kontakt

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

SE2010-0376 Malmöpanelen 5. Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010

SE2010-0376 Malmöpanelen 5. Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010 Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010 1 Innehållsförteckning 1. Information om undersökningen s 3-7 2. Resultat s 8-30 Sommarscen Malmö s 9-16 Valet s17-25 Öka cyklandet s26-27 Förskolor s28-30 3. Vägning

Läs mer

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta Reserapport efter utbytesstudier - Sara-Li LÄK T 8 - Liverpool 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? University of Liverpool, Storbritannien,

Läs mer

Imperial College London

Imperial College London Imperial College London Reseberättelse av Akash Patel September 2012 - Juni 2013 Vintern 2011 besluter jag att ansöka om studier vid Imperial College London, ett av världens bästa tekniska universitet

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö

Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö Sammanfattning Högskolan har tidigare saknat en ordentlig kartläggning av hur studenterna uppfattar lärandemiljön. Med lärandemiljö avses den

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Visionen- vad jag tycker är bra

Visionen- vad jag tycker är bra Visionen- vad jag tycker är bra Utveckling framåtanda- satsning Vacker stad levande centrum, mysigt, bilfritt, Rekreationsmöjligheter parker, planteringar, natur, bad, friluftsliv Boendemiljö byggnader,

Läs mer

2015 Saco studentråd Så kan studenter bidra till regional kompetens- försörjningunderrubrik

2015 Saco studentråd Så kan studenter bidra till regional kompetens- försörjningunderrubrik 2015 Saco studentråd Så kan studenter bidra till regional kompetens- försörjningunderrubrik Saco studentråds tiopunktsprogram Så kan studenter bidra till regional kompetensförsörjning Saco studentråds

Läs mer