Resultatredovisning av studentenkät 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultatredovisning av studentenkät 2014"

Transkript

1 Foto: studio-e.se Resultatredovisning av studentenkät 2014 En undersökning av studenterna vid Campus Helsingborgs syn på staden Josefin Hellström

2 Innehållsförteckning Inledning...2 Resultatredovisning Upplägg Studenternas bakgrundvariabler Utbildningsinriktningar Helsingborg som studentstad Sociala Medier Boende Trygghet i staden Studentmedarbetarskap och extrajobb Uppdragsbanken och THINK Fritid Arbetslivet och framtiden Hälsa Reflektioner och slutsatser Bilaga Bilaga Bilaga

3 Inledning Helsingborgs stad bedriver en verksamhet riktad mot studenterna vid Campus Helsingborg som styrs utifrån verksamhetsplaner på årsbasis och tar sin utgångspunkt i en strategi för verksamheten som beslutats av kommunfullmäktige. Verksamheten drivs från Stadsledningsförvaltningen (SLF), Näringslivs- och destinationsutveckling. Helsingborgs stad har som mål att göra Helsingborg till den mest attraktiva studentstaden i landet. Staden strävar också efter ett brett samarbete med akademin och studenter, i första hand vid Campus Helsingborg, för att öka användandet av forskningsbaserade metoder i verksamheten. I syfte att öka förståelsen för de studerandes situation har en enkätundersökning genomförts som presenteras i denna rapport. Rapportens syfte är att sammanställa en så god bild som möjligt av de studerandes önskemål om kommunal service samt andra insatser som påverkar deras dagliga liv. Undersökningen genomförs nu för andra året i rad och har beslutats att vara årligt återkommande. Detta för att över tid kunna se effekterna av stadens insatser och den allmänna utvecklingen på och omkring Campus. Tanken är att denna undersökning och efterföljande analys ska fungera som beslutsunderlag i kommande planering av verksamheten riktad mot de studerande vid Campus Helsingborg. Den ska även kommuniceras inom och utom staden för att öka förståelsen för de studerandes behov och situation. Peter Arvebro Chef för enheten Högre utbildning och kompetens 2

4 RESULTATREDOVISNING 1. UPPLÄGG Enkätens frågebatteri har utformats internt vid avdelningen för högre utbildning vid SLF, Näringslivs- och destinationsutveckling. Totalt har frågebatteriet innehållit 64 frågor inkluderande öppna svarsalternativ i anslutning till vissa grupper av frågor. Under perioden oktober till december 2014 distribuerades enkäten via länk till studenter på Campus. Målgruppen har varit alla studerande på campus, och de valda kanalerna samt angivandet av studieinriktning i en av frågorna har fungerat som urvals- och kontrollmekanism för att säkerställa rätt respondenter till undersökningen, i syfte att hålla det på en korrekt men kostnadsmässigt rimlig nivå. En postdistribuerad enkät hade haft en större säkerhet men en avsevärt högre kostnad. Undersökningen har etablerats i det elektroniska undersökningssystemet Easyresearch och distribuerats via mail till de studerande i samarbete med studentföreningarna. Länken har även spridits via Facebook, Twitter och i direktkontakt med de studerande på Campus Helsingborg i samband med presentationer på plats. Som ett sätt att öka incitamentet att delta i undersökningen har en helsingborgsstudent.se-cykel lottats ut till en av de som deltagit i undersökningen. Enkätverktyget har registrerat 237 mottagare och av dessa har 218 valt att svara på enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 92 % inom urvalet. Campus Helsingborg har 4300 studenter vilket gör att urvalet endast svarar mot cirka 5 % av den totala målpopulationen. Det hade varit önskvärt med en ännu högre svarsfrekvens men det insamlade materialet fungerar dock ändå som en tydlig indikator på vilka åsikter studenterna vid Campus har och hur deras situation ser ut. Framförallt de studenter som läser sin master är underrepresenterade i enkäten. Många utav dessa är utbytesstudenter och genom att i framtiden utforma en version av enkäten på engelska skulle även denna målgrupp kunna nås. Svaren har sammanställts och analyserats av studentmedarbetare och tjänstemän på ovan nämnda avdelning under vintern Undersökningen presenteras i denna rapport med tillhörande powerpointmaterial för presentationer inför beslutsfattare och andra intressenter 3

5 2. STUDENTERNAS BAKGRUNDSVARIABLER Av de svarande studenterna är 67 % kvinnor och 33 % män. En stor del av studenterna är sedan tidigare bosatta i Skåne, men många är också inflyttade och då främst från Götaland och Svealand. Flertalet anger att de bott utomlands före de flyttade till Helsingborg. Bland de svarande är den största delen under 23 år vid enkättillfället och fördelningen av åldrar totalt framgår av nedanstående diagram. Ålder 32-3,20% ,30% % ,50% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% Ålder 4

6 3. UTBILDNINGSINRIKTNINGAR Campus Helsingborg erbjuder tretton olika utbildningar och i tabellen nedan redovisas vilken utbildning de svarande läser. Service Management och Högskoleingenjör utgör tydligt den största gruppen svarande med 29 respektive 27 %. Dessa utbildningar tillhör också de största på Campus. Av de svarande läser 36 % sitt första år, 39 % sitt andra år och 23 % sitt tredje år. Endast 1 % av de svarande anger att de läser sitt fjärde respektive femte år. Vilken utbildning läser du? 0,50% 2,80% 0% 6% 6,50% 20,70% 29% 1,40% 3,70% 0% 27,20% Enstaka kurser Masterprogram Food Service Management Ämneslärarutbildning Socionom Strategisk kommunikation Service Management Modevetenskap Locistics Service Management Livsmedelteknik Högskoleingenjör Equality and Diversity Management Teknikst basår 1,80% 0,50% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% Vilken utbildning läser du? 4. HELSINGBORG SOM STUDENTSTAD Studenterna ombads att med egna ord berätta varför de har valt Helsingborg som studieort. Den absolut vanligaste anledningen till att man valt Helsingborg är på grund utav att utbildningen man vill läsa finns här. Ytterligare faktorer som påverkar valet redovisas nedan i punktform och en fullständig förteckning över dessa svar finns bifogat i bilaga 1. - Man är uppvuxen i Helsingborg och dess närområde och vill stanna kvar i staden - Det geografiska läget. Helsingborg är en relativt stor stad med närhet till havet och bra pendelförbindelser med Lund, Malmö och Köpenhamn. - Helsingborg är både studentstad och en riktig stad. - Campus tillhör Lunds Universitet (=kvalitetsstämpel) Studenterna tillfrågades om de trivs med Helsingborg som studieort och på detta svarade 51 % att de trivdes mycket bra och 47 % skulle absolut rekommendera Helsingborg till andra. På 5

7 frågan om de upplever att Helsingborg har en studentstadkänsla angav endast 5 % att staden har en mycket stark studentstadskänsla. De fullständiga svaren på frågan om studentstadskänsla framgår av diagrammet nedan. Studenterna har betygsatt studentstadskänslan på en skala från 1-5, där 1 är dålig och 5 mycket bra. Tycker du att Helsingborg har "studentstad" känsla? % 11% 20% 22% 42% Studenterna ombads även att med egna ord berätta vad de tycker om Helsingborg som studentstad. I enkätsvaren är beskrivningen av staden som mysig och trevlig är ständigt återkommande, men förslag på förbättringar framkommer också. Att Helsingborg ligger så nära Lund upplevs både som fördel och nackdel för studentlivet. Närheten till Lund skapar attraktivitet då Lund är känt för sitt stora studentliv med många nationer och föreningar. Däremot finns det inga tågförbindelser nattetid mellan Lund och Helsingborg, vilket gör det svårt att bo i Helsingborg och samtidigt vara en del av nationslivet i Lund. Detta uppger många som anledning till varför de valt att bo i Lund och pendla till Helsingborg. Studentlivet i Inte för stort, inte för smått. Allt man kan behöva i bra avstånd. Närheten till Danmark och även upp mot Göteborg är ett stort plus! Citat av student Mycket bra. Lagom stor stad och man satsar på studenterna. Synd dock att pågatågen slutar gå för tidigt på natten vid ex helg. Citat av student Helsingborg upplevs som litet och fortfarande i uppbyggnadsfasen. Ytterligare en återkommande kommentar är avsaknaden av studieplatser i staden. Fler studieplatser, både på Campus och i staden, efterfrågas då det upplevs som svårt att hitta bra och studievänliga platser att jobba på. En fullständig förteckning över svaren på denna fråga finns att hitta i Bilaga 2. 6

8 5. SOCIALA MEDIER Helsingborgsstudent.se är en hemsida i Helsingborgs stads regi och samlar information om livet som student i Helsingborg. Hemsidan erbjuder länkar och information kring studentföreningar, studentbostäder och studentmedarbetarskapet inom Skåne Nordväst. Sidan sköts av en studentmedarbetare som har detta som sin uppgift på motsvarande 25 % av en heltidstjänst. Till hemsidan finns konton på Facebook och Twitter som är co-brandade med samma varumärke. Utöver detta finns en facebookgrupp som heter Student i Helsingborg och letar lägenhet?, vilken också är en del av helsingborgsstudent.se och som fyller funktionen av andrahandsmarknad mellan de studerande som grupp. Facebooksidan för helsingborgsstudent.se inrymmer dels helt egna uppdateringar och bilder men också uppdateringar och länkar till hemsidan. Twitter understödjer på motsvarande sätt Facebooksidan och används utöver det primärt för att marknadsföra Helsingborg som studieort. Av de svarande anger 83 % att de har besökt helsingborgsstudent.se och 62 % anger att de gillat motsvarande facebooksida. På Facebook har helsingborgsstudent.se cirka 1300 gillamarkeringar och den tidigare nämnda bostadsgruppen cirka 1100 medlemmar. 59 % av de svarande i rapporten anger att de ser helsingborgsstudent.se i sitt Facebook-flöde. Bilder där studenter blivit taggade har visat sig ha stor spridning och kan fungera som en kanal att marknadsföra sidan genom. Även de inlägg som handlat om studentjobb eller studentbostäder har haft en hög räckvidd. 6. BOENDE Av de svarande bor 72 % i Helsingborg. Bland de som pendlar in har mer än 42 % en pendlingstid enkel resa på över 30 minuter. De vanligaste orterna att pendla ifrån är Lund och Malmö men flertalet pendlare bor även i Ängelholm, Landskrona och Eslöv. De pendlande studenterna ombads att berätta varför de valt att pendla och inte bosätta sig i Helsingborg. Av enkätsvaren framkommer att den vanligaste anledningen till att välja att pendla är att man sedan tidigare har sitt sociala liv på en annan ort. Till exempel sambo, familj och vänskapskrets. Även det stora studentlivet i Lund utgör en vanlig anledning. Pendelsträckan på 28 minuter mellan Lund och Helsingborg ses inte som något större problem. Flertalet studenter anger att anledningen till varför de valde Lund istället för Helsingborg var på grund utav att det var lättare att hitta bostad i Lund. Sökprocessen för studentbostäder i Helsingborg upplevs som krånglig jämfört med Lund. I Lund förmedlas de allra flesta bostäderna via akademiska föreningens hemsida medan man i Helsingborg själv måste ta kontakt med varje enskild bostadsaktör. Även de höga hyrorna i Helsingborg är ett återkommande argument för att välja Lund. Att Helsingborg har höga hyror beror till viss del på att studentbostäderna här är nyare än i Lund. 7

9 Bland de som pendlar svarade 51 % att de spenderar 5-10 timmar per vecka i Helsingborg utöver föreläsningar och kurser. Detta framgår av diagrammet nedan. Hur mycket tid utöver dina föreläsningar, kurser etc. spenderar du i Helsingborg per vecka? ingen 1-5 timmar 5-10 timmar lite då och då 17% 8% 24% 51% Majoriteten av studenterna (42 %) anger att de bor i studentlägenhet med eget kök och bad. Detta är också den boendeform som de allra flesta föredrar. 18 % av studenterna bor i hyresrätt och endast 5 % är inneboende. Vid frågan om studenterna bor i den boendeform som de föredrar att bo i svarar 67 % ja. Vid placering av studenthem upplevs närheten till Campus som den viktigaste faktorn, följt av närhet till centrum vilket diagrammet nedan visar. Det bör dock påpekas att Campus Helsingborg är centralt placerat vilket leder till att ett studenthem placerat nära Campus också får ett centralt läge. 26 % kan tänka sig att bo i Helsingör. Vad tycker du är viktigast med ett studenthems placering? Enkla kommunikationsförbindelser 10,80% Närhet till studenthem Närhet till grönområden 2,50% 2,50% Närhet till Centrum 26,60% Närhet till Campus 57,60% 0,00% 10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00% Vad tycker du är viktigast med ett studenthems placering? 8

10 I samband med studiestart hittade 30 % av de svarande sitt boende via helsingborgsstudent.se. Vi frågade även om upplevelsen av att söka bostad. 40 % indikerade enkel sökprocess och 7 % indikerade mycket svår sökprocess. 7. TRYGGHET I STADEN 58 % av studenterna anger att de känner otrygghet någonstans i staden. I enkätsvaren framkommer att Furutorpsgatan/Södergatan nattetid och mörka parker upplevs som särskilt otrygga. Efter studentföreningen Stampus torsdagspubar rör sig många studenter ute på natten på Söder och under denna tid efterfrågas fler frivilliga nattvandrare eller liknande. Återkommande i enkätsvaren är också behovet av att ordna med belysning i parker. Parken vid kärnan och Furutorpsparken ligger i områden där studenter rör sig mycket och dessa platser saknar helt belysning. Enkätensvaren på denna fråga i sin helhet hittas i Bilaga 3. Kärnanparken hade kunnat lysas upp ändå mer under kvällar, samma sak gäller vid parken utanför bryggares studenthem. Söder känns tyvärr överlag lite småläskigt om kvällarna Citat av student 8. STUDENTMEDARBETARSKAP OCH EXTRAJOBB Helsingborgs stad erbjuder sedan flera år tillbaka ett studentmedarbetarskap för studenterna vid Campus Helsingborg. Sedan 2012 erbjuds systemet för rekrytering av studentmedarbetare även till de övriga 10 kommunerna inom Familjen Helsingborg. I undersökningen anger över 90 % av de svarande att de är intresserade av att arbeta extra utöver studierna och 62 % känner till att Helsingborgs stad erbjuder studentmedarbetarskap. 55 % har sett en utannonserad studentmedarbetstjänst inom Helsingborgs stad och 65 % svarade ja på frågan om de kan tänka sig att jobba inom offentlig sektor. Hela 31 % valde att svara kanske på frågan. Inom offentlig sektor ingår många olika sorters jobb, vilket kan förklara varför så många svarat kanske på frågan. 58 % av de svarande har ett extrajobb och att jobba 1-5 timmar per vecka är det vanligaste. När studenterna tillfrågades hur mycket de skulle kunna tänka sig att jobba extra i veckan svarade 48 % att de kan tänka sig 10 timmar i veckan, följt av 28 % som föredrar timmar vid behov. En majoritet anger att det är viktigt att extrajobbet är relevant för utbildningen, men möjligheten att tjäna pengar väger också tungt. 9. UPPDRAGSBANKEN OCH THINK 9

11 Uppdragsbanken är en webbplats som drivs av Familjen Helsingborg. Sidan fungerar som en förmedlingssida mellan studenter som ska skriva uppsatser och kommunanställda i de elva kommunerna som ingår Familjen Helsingborg. Uppdragsbanken ger kommunerna möjligheten att knyta till sig viktig kompetens i form av nytänkande studenter. Studenterna i sin tur får ett uppsatsämne som är direkt knutet till en samhällsviktig verksamhet och goda möjligheter att knyta kontakter inför framtiden. När vi frågar studenterna om de känner till Uppdragsbanken svarar endast 16 % ja. Däremot anger 70 % att de är intresserade av att skriva sin C -eller D uppsats i samarbete med någon av de 11 kommunerna i Familjen Helsingborg. Uppdragsbanken som koncept är alltså efterfrågat bland studenterna, men webbplatsen behöver bli mycket mer synlig än vad den är idag. Bland de som kände till Uppdragsbanken anger merparten att de kommit i kontakt med sidan via vänner. THINK är en startup inkubator som drivs av Helsingborgs stad och Familjen Helsingborg, i samarbete med Campus Helsingborg. Syftet med THINK är att hjälpa nystartade företag att etablera sig på marknaden och att växa. Företagen ges stöttning genom att THINK erbjuder kontorsplatser och kostnadsfri skräddarsydd affärsrådgivning. 30 % av studenterna anger att de har hört talas om startup inkubatorn THINK 10. FRITID Bland fritidsintressen anges umgås med vänner och att sporta som de vanligaste aktiviteterna. Studentföreningshuset Villan är populärt bland studenterna och har besökts utav 87 %. Många studenter anger också att de spenderar sin fritid med att studera eller jobba extra. Kulturutbudet i Helsingborgs stad upplevs som relativt magert och likaså är det med fritidsutbudet. Studenterna ombads att betygsätta utbudet av kultur och fritidsaktiviteter på en skala från 1 till 5, där 1 är dåligt och 5 är mycket bra. Kulturutbudet fick betyget 3,6 av studenterna och fritidsutbudet betyget 3,5. Även ett större utbud av studentrabatter efterfrågas. 10

12 De stora attraktionerna i staden är välbesökta av studenterna, vilket framgår av diagrammet nedan. Kärnan sticker ut med att över 94 % av de svarande varit där, följt av Dunkers Kulturhus som har besökts av 69 %. Det vanligaste är som väntat att besöken skett i sällskap av vänner och familj, men drygt häften har också besökt platsen med skolan. Vilken av följande sevärdheter har du besökt i Helsingborg stad? Pålsjö skog 52% Dunkers kulturhus 69,30% Kärnan 94,10% Fredriksdal Sofiero 53% 53,50% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% Vilken av följande sevärdheter har du besökt i Helsingborg stad? Studenterna ombads att med egna ord berätta vad de saknar för fritidsaktiviteter i Helsingborg. Sportaktiviteter, joggingspår och studieplatser är de saker som efterfrågas allra mest. 11. ARBETSLIVET OCH FRAMTIDEN I enkäten ställde vi ett antal frågor om framtida arbetsliv och vart man ser sin framtid rent geografiskt. 50 % av de svarande kan tänka sig en framtid i Nordvästra Skåne. Vidare tror 98 % att det finns relevant arbete för en person med just deras utbildning här. Å andra sidan anger endast 6 % att de har bra kännedom om vilka arbetsgivare som finns i Nordvästra Skåne. Studenterna efterfrågar mer information om vilka arbetsgivare som finns, och de vill helst komma i kontakt med informationen via webben och arbetsmarknadsdagar. Bland de som inte har tänkt sig att stanna kvar i Nordvästra Skåne är det främst större städer som Stockholm, Göteborg och Malmö som lockar, samt att jobba utomlands. Studenterna gavs möjlighet att rangordna olika faktorer som skulle påverka deras benägenhet att efter avslutade studier stanna kvar i Nordvästra Skåne. Möjligheten till jobb efter examen rankades högst, följt av barnomsorg, lön och bostad. Barnomsorg har samtidigt sitt högsta värde i den lägsta prioriteringskategorin, vilket sannolikt kan förklaras av gruppens ålderssammansättning. 11

13 12. HÄLSA Vi frågade studenterna om de visste hur de söker vård som student. På detta svarade 60 % ja och de allra flesta studenterna (80 %) är listade på en vårdcentral. Vidare svarade 12 % att de är i behov av särskild studenthälsovård. En sådan inrättning finns på Campus Helsingborg i form utav studenthälsan, där studenter erbjuds samtalsstöd och stresshantering. 36 % av de svarande vill ha möjlighet att kontakta en studentkurator på Campus. 13. REFLEKTIONER OCH SLUTSATSER Enkäten understryker i många delar resultatet från den tidigare studentspegel som genomförts, vilket ger visst underlag till slutsatser trots årets ganska låga svarsfrekvens. Studenterna visar en ganska stor vilja att stanna kvar i regionen och har gott förtroende för tillämpbarheten i sina utbildningar. Med det sagt ger den låga kunskapen om de lokala företagen vid hand att arbetet med kunskapstriangeln samt att närma utbildningarna och Campus till företagen behöver intensifieras under kommande år. Vidare ger den goda synen på staden som framtida plats underlag för att fortsätta utveckla arbetet med återvändare som inleds under våren Kanske med en särskild hemvändare dag efter i huvudsak amerikanskt exempel. Studenterna tillbringar ganska mycket tid i staden även om de inte bor här arbetet med det nya studentcentrumet på Söder behöver ta tillvara denna kunskap och fortsätta inriktningen mot ett aktivitetfyllt hus som erbjuder en hemvist för studenterna utanför Campus fysiska miljö. 12

14 Bilaga 1 Varför valde du Helsingborg som studieort? Utbildningen låg närmst mitt föräldrahem och Helsingborg som stad har jag alltid tyckt var mysig. Dock läser jag inte alla mina kurser i HBG, utan är även i Lund. Bodde i Malmö tidigare, så jag pendlade därifrån. Sen kände jag att utbildningen lockade, visste inte så mycket om Helsingborg innan. Nära hem, bra utbildning. På grund av att den utbildningen jag efterfrågade fanns här. Är fårn Ängelholm, så är väldigt nära men främst blev jag väldigt intresserad av utbildningen! Nära föräldrarhemmet (Trelleborg), stor stad med mycket att göra/se. Vacker hamnstad och framförallt bra rykte om skolan. Service management finns endast i sitt slag här. Den utbildningen jag ville läsa och valet var då självklart. För att kandidatprogrammet var unikt av sitt slag och att den erbjöd både utlandstermin samt praktik. Ville gå på lth och läsa data men var inte redo För 5 års studier. Så Helsingborg blev perfekt. Valde efter program. Hade aldrig varit i Helsingborg innan jag flyttade hit. Tänkte nog att det låg nära Danmark och Malmö. För att utbildningen jag ville läsa bara fanns här. För att min utbildning endast finns här. Bra att pendla till Utbildningensplacering På grunn av campus, lund universitet. Utbildningen fanns bara här och det kändes bra med anknytningen till Lunds unviersitet. Fanns inget annat Främst utbildningen, men annars närheten till havet och naturen. Det fanns tekniskt basår /bastermin. som jag ville läsa och sen blev jag kvar här 13

15 En större stad, en hel del studenter här, ganska centralt för mig när det kommer till familj och släkt. Kändes som ett bra steg i livet att flytta till en större stad som var lagom långt bort hemifrån. För att den utbildningen jag läser är unik och finns enbart i Helsingborg, dessutom har jag alltid tyckt om Helsingborg som stad. För utbildningen fanns där. Nära då jag är härifrån. En kvalitetsstämpel då det tillhör Lunds universitet. Ville läsa på lth, högskoleingenjörs utbildningen råkade ligga i Helsingborg Ville studera en ganska bra bit från min hemort Min utbildning var förlagd hit Jag bor i Helsingborg så jag tyckte det var skönt att slippa flytta För att utbildningen tilltalade mig och jag vill ha nära till skolan, Studierna intresserade mig samt att jag har bra erfarenheter av Helsingborg då jag tidigare varit här på besök. Hade den bäst lämpliga utbildningen för mig Pga av utbildningen. Trodde först att den låg i Lund. Ville egentligen komma in på civilingenjör i Lund men trodde inte att jag skulle och ville hemifrån och hade bara hört bra om Campus så var ett enkelt val. En bra blandning mellan studentstad och "vanlig" stad. Kommunen satsar väldigt mycket på studentlivet och det uppskattas. Bor i Påarp och den utbildningen jag ville gå finns på Campus P.g.a programmet och att det var Lunds universtitet Utbildningen lockade och Helsingborg ligger nära min hemstad Malmö. Det program jag ville läsa var placerat i Helsingborg. Gillar Helsingborg, lagom stor stad och ligger vid havet. Stort plus att Lunds universitet har ett campus här. Det ligger mig nära och har bra rykte från vänner och andra omdömen På grund av utbildningen i stratkom 14

16 Enda stället i närheten som strategisk kommunikation fanns. Utbildningen va den dom låg mest till lags "underbar stad brra pendelavstånd från lund bra utbildning" En stad där jag kan bo i en "riktig" stad nära havet och få tillgång till ett studentliv där man lär känna många människor närmare är i Lund samtidigt som det finns möjlighet att utnyttja studentlivet i Lund. Trivs bra med lärarna på campus Jag bor hemma och det blir billigare för mig som student. På grund av utbildningen För att Strategisk Kommunikation finns bara nischad mot digitala medier här. För utbildningen som jag ville läsa fanns här. Min utbildning jag verkligen ville gå fanns just i Helsingborg. Sedan har jag hört så mycket bra om staden i sig av släkt och vänner. För det var enda orten utbildningen fanns på. Utbildningen finns bara här. Visste inte att jag valde Helsingborg, såg bara att utbildningen hölls av Lunds Universitet. Utbildningen verkade spännande Ett unikt program som lockade. Det var den enda staden som hade min utbildning. Jag trodde jag valde Lund... Visste inte att strat kom låg på campus helsingborg. Därför att utbildningen var förlagd i Helsingborg och för att jag dessutom ville bo i en stad som hade kombinationen av att vara en studentstad men som samtidigt har en bra koppling till näringslivet. För att utbildningen var placerad här Närheten, bor i Ängelholm och pendlar. Sedan är det en vacker stad med närhet både till Danmark och Lund vilket gör att man kan få det bästa av två världar 15

17 För att den kombinerade den sköna staden Helsingborg med utbildningen från Lunds Universitet Endast här fanns utbildningen. Vlle vara i Lund Eftersom kurserna är vid campus Helsingborg. För att det är en fin stad som är lagom stor. Närhet till havet, städerna och Europa. Det är en fin stad och har bra utbildningar. Jag ville läsa på LTH Mysig stad, studentlivet och det lockade mest. Det verkade som en mysig stad och jag älskar havet! Jag valde skolan här eftersom lunds universitet alltid håller hög klass och hade den utbildningen jag ville gå. För att utbildningen jag ville läsa fanns här Valde det främst på grund av utbildningen, även på grund av att jag ville till Skåne Stod mellan Malmö och Helsingborg. Ansåg att Helsingborg skulle vara en finare stad, samt att utbildningen lät mer lockande. Många möjligheter inom logistik Tillräckligt långt bort för att kunna flytta, men nära hem (Vellinge), att det tillhör Lunds universitet och det var det enda stället i närheten som erbjöd service management. Eftersom att utbildningen jag sökte fanns här. För Att de hade programmet jag ville studera. Gillar staden, fick förstahandskontrakt. Den unika utbildningen. Valde efter programmet, hade inte med studieort som en aktiv del i mitt val Jag ville stanna i Skåne och hört att motsvarande utbildning i malmö var mindre bra så på den vägen är det. programmet jag läste fanns här Det var den enda staden som erbjöd just Service management programmet med goda tågförbindelser Jag flyttade hit året innan studierna, fick barn, gifte mig och vill inte lägga onödig tid på pendlande. 16

18 Har tillbringat en hel del tid i Helsingborg då det är den närmsta "storstaden" från min hemstad Ängelholm. Jag gillar den verkligen. Så många fina hus och grönområden. Trivsam atmosfär. Jag blev antagen till programmet här. För att utbildningen jag ville gå var placerad här. Jag såg det också som en stor fördel att jag upplevde Campus Helsingborg som så nära kopplat till näringslivet, då jag tror att något av det viktigaste med utbildning är att få praktisera. Helsingborg var den staden som jag hört hade bäst utbildning inom strategisk kommunikation. Dessutom älskar jag Helsingborg och har varit här många somrar i rad och bundigt många kompisband under åren. För att få lite av varje. Både ett studentliv kopplat till lund och en stad där man kan komma undan lite om man så önskar. Enda ort som erbjuder den utbildning jag vill läsa Främst på grund av utbildningen men även för att det är en mysig stad med många möjligheter bl.a. nära till Lunds studentliv och till Danmark. För att jag inte kom in i Uppsala För att det verkade vara en härlig stad med mycket liv, intill havet. Detta samtidigt som det fanns ett eget studentlivet och dessutom är nära både till lund, Malmö och Köpenhamn. Staden Helsingborg lockade, nytt campus och intressant utbildning För att utbildningen jag ville läsa fanns här! Har nu upptäckt att Helsingborg är en riktigt fin stad! För att jag ville studera på LTH med någon inriktning på fastigheter Jag valde inte ort, utan jag valde utbildning och då hamnade jag här För att Lunds universitet hade det bästa kursutbudet för högskoleingenjörer i byggteknik och den utbildningen var förlagd i Helsingborg. Pga att jag ville läsa den utbildningen och att Helsingborg ligger nära Lund där min pojkvän pluggar På grund av utbildningen och för att min sambo är från helsingborg Utbildningen och härlig stad med bra läge vid havet och nära till Danmark. Att Campus dessutom är en del av Lunds Universitet gör utbildningen ännu vassare med ett så anrikt universitet bakom sig. 17

19 För att lunds universitet erbjöd utbildningen servive management i Helsingborg Ville gå det programmet Uppväxt i Helsingborg och trivs här. På grund av att utbildningen fanns där. "Eftersom det var endast här min utbildning fanns. " Eftersom jag är född och bor här i Helsingborg Jag bor i Helsingborg sedan tidigare Främsta anledning var att Helsingborg var den enda staden som erbjöd utbildning inom service management, som har en perfekt blandning av ekonomi och marknadsföring. Sen är Helsingborg väldigt vackert med strandpromenaden, havet och fin arkitektur. Mest pga att utbildningen var förlagd där, men också för att staden ligger så bra till vid havet och närheten till andra städer. Utbildningen finns endast här Längtade tillbaka till Helsingborg efter att ha bott borta ett tag och jag tycker det är praktiskt att läsa på studieorten och att campuset är knutet till Lunds universitet Bodde här För att jag trivs i staden För att jag trivs i Helsingborg och älskar staden. Dessutom är det nära hem till min familj. Blev antagen till utbildningen. Låg nära min hemort. Utbildningen finns endast här/lund. Har alltid sagt att jag en gång skulle bo i Helsingborg. Det lockade även när jag fick reda på att campus har nära kontakt med näringslivet. För det ligger nära min hemort, jag hade kompisar som gick här och jag var intresserad av staden. På grund av att utbildningen bara finns i Helsingborg. Service management fanns bara här och ville studera på lunds universitet På grund av att programmet endast finns här och på grund av Lunds universitets goda omdöme. Samt nära till familj och vänner. För att min linje som jag ville läsa enbart fanns på detta campus. 18

20 Därför utbildningen jag ville läsa finns hör. Enda orten med den utbildningen jag sökte i första hand. Lätt att hitta bostad och ta sig runt i staden, samt även mycket möjligheter till att hitta jobb. - älskar skåne och ville plugga på lth! Helsingborg som stad har alltid lockat plus att lunds universitet är grymt! Ingick i Lunds universitet och relativt nära hem. Hade även äldre vänner som läst utbildningen. Ville läsa i södra Sverige, att läsa Retail i Stockholm var inget alternativ för mig! Jag har bara hört gott om Helsinborg och precis som jag trodde levde det upp till mina förväntningar om att vara en mysig studentstad. Programmet fanns endast här Utbildningen fanns där Programmet jag ville läsa fanns här. Helsingborg är nära till Kontinenten och innebär att man kan uppleva och göra mer trotts att man är student då det är en stad som är nära till mycket. Utbildningen verkade vara den mest passande inom det område jag fallit för! Utbildningen fanns här och tycker det är en mysig lagom stor stad. Sökte pga linjen. Jag ville läsa strategisk kommunikation För utbildningen finns där Bra kurs och trevlig stad som verkar vara bra för studenter Valde snarare utbildning än ort! Men tvekade aldrig på Helsingborg Utbildningen Unikt program som jag hört gott om från andra. Relativt nära hemstaden. Kreativ och ungdomlig stad med stor fokus på innovation och studenter. Känns som mer spännande än det gamla anrika Lund. har hört mycket bra om staden samt skolan 19

Innehåll. Kollektivtrafik och infrastruktur 28. Om Demokratitorg 3. Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4. Deltagande skolor våren 2013 5

Innehåll. Kollektivtrafik och infrastruktur 28. Om Demokratitorg 3. Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4. Deltagande skolor våren 2013 5 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg våren 2013 Innehåll Om Demokratitorg 3 Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4 Deltagande skolor våren 2013 5

Läs mer

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson En rapport från FoU Söderhamn Att växa upp i storstadsskugga - i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson Omslagsbilden

Läs mer

HA KUL OCH LEVA LIVET

HA KUL OCH LEVA LIVET RAPPORT 2013:5 HA KUL OCH LEVA LIVET EN RAPPORT OM HUVUDSTADSREGIONENS UNGA UNGDOMSRAPPORT 2013:5 1 DEN UNGA STADEN DEN ATTRAKTIVA PLATSEN ETT ATTRAKTIVT STOCKHOLM MÅSTE VARA ATTRAKTIVT FÖR UNGA MÄNNISKOR.

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Utflyttade. Standardrapport 2011-11-07

Utflyttade. Standardrapport 2011-11-07 Utflyttade Standardrapport 2011-11-07 Procent Antal 18-24 25,4% 58 25-34 30,3% 69 35-44 11,8% 27 45-54 12,3% 28 55-64 8,3% 19 65 år eller äldre 11,8% 27 Svarande 228 Inget svar 0 Procent Antal Kvinna 61,8%

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INVESTING IN YOUR FUTURE Projektet Young Voices 2012-2013 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län och SKUNK skärgårdsungdomarnas

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius Tekniktjejer och sedan? Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv Elisabeth Ahnberg Åsenius Oktober 2013 1 Elisabeth Ahnberg Åsenius Utredare Högskolan Dalarna e-post: eah@du.se 2 Sammanfattning

Läs mer

Bilden av Dorotea. Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor. Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport

Bilden av Dorotea. Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor. Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport Bilden av Dorotea Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport Tendensor AB Gröndalsvägen 19b, 392 36 Kalmar Tel 0480-40 38 60 WWW

Läs mer

Ungas syn på boende En netnografisk studie av 2,5 miljoner blogginlägg

Ungas syn på boende En netnografisk studie av 2,5 miljoner blogginlägg Ungas syn på boende En netnografisk studie av 2,5 miljoner blogginlägg ungas syn på boende 1 Innehåll inledning 3 ny metod för att söka svar: netnografi 4 Fyra ungdomsgrupper 5 Är det bara Stureplan som

Läs mer

inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13

inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13 ko oi og ko an inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13 2 Innehåll: världen väntar...5 Mer än en handelshögskola...6 stora, lilla lund... 8 Tänk

Läs mer

MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE

MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR I KONKURRENS Agneta Larsson och Anki Wood Högskoleverkets rapportserie 2005:14 R MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

Här vill studenterna jobba och bo

Här vill studenterna jobba och bo Där de härliga lagrarna gro Här vill studenterna jobba och bo juni 2014 Rapporten i punktform Handelskammaren har genomfört två undersökningar: en bland 390 sydsvenska studenter (varav 277 civilekonom-

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

HALMSTAD Program och kurser 2010/2011

HALMSTAD Program och kurser 2010/2011 HÖGSKOLAN I HALMSTAD Program och kurser 2010/2011 www.hh.se välkommen Grattis! Katalogen du nu håller i din hand kan bli nyckeln till din framtid och avgörande för att du ska kunna förverkliga din dröm.

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken 1 På marginalen Författare: Mary Douglas Form och textbearbetning: Lowe Production Tryck: Wallén & Co Grafiska AB, februari 2013 Fotografer: Olivia Arthur/Magnum

Läs mer

Jobb på Sveriges landsbygder? Ja tack!

Jobb på Sveriges landsbygder? Ja tack! Jobb på Sveriges landsbygder? Ja tack! Så tillfredsställs arbetskraftsbehovet på Sveriges landsbygder med arbetskraftsreserven i Sveriges miljonprogram INNEHÅLL 5 Vill arbetssökande miljonprogramsbor pröva

Läs mer