Hållbarhetsredovisning Trivector 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbarhetsredovisning Trivector 2014"

Transkript

1 Hållbarhetsredovisning Trivector 2014 Trafik Processer IT-system

2 Hållbarhetsredovisning 2014 / 1:11 / Trivector består av tre delföretag med varsitt verksamhetsområde och ett nära samarbete: Trivector Traffic trafik, transport & miljö, Trivector System IT-system för kollektivtrafik, och Trivector LogiQ verksamheters processer. Fram till och med april 2015 var även Trivector Information en del av Trivectorgruppen. Foto: Lars Lydig Innehållsförteckning Trivectors hållbarhetsredovisning 2014 Denna hållbarhetsredovisning, som omfattar hela Trivectorkoncernen, följer det internationella ramverket för hållbarhetsredovisningar G3, som tagits fram av organisationen GRI, Global Reporting Initiative. Vi redovisar de nyckeltal och uppgifter som motsvarar nivå C. Uppgifterna har inte granskats av extern revisor. Se index över innehåll och kopplingar till GRI på sidan 11. Läs mer om GRI på Redovisningsperioden för denna skrift är kalenderåret 2014, om inget annat anges. Trivectors hållbarhetsredovisning ges ut en gång per år. Den senast publicerade gavs ut i maj Vi har valt att lägga mest fokus på miljöaspekterna, eftersom det är de måtten vi tycker är mest intressanta för vårt företag. Vi har också strävat efter att fatta oss kort. Har du några frågor får du gärna höra av dig. Avsnitt Sida 0. Ledningens kommentar 2 1. Om Trivector 3 2. Verksamhetssystem 3 3. Miljö 4 4. Kunder 8 5. Ekonomi 8 6. Personal 9 7. Kontakt GRI index 11

3 / 2:11 / Hållbarhet kräver innovationer Ledningens kommentar Samhället står inför stora utmaningar: arbetslöshet, integration, klimatförändringar etc. Tecknen på att våra gamla modeller för att hantera problemen fungerar dåligt blir allt fler: romska tiggare bor i kåkstäder eller på gatan, Sverige halkar ner i skolrankningen, för många av våra miljömål går utvecklingen i fel riktning, och utanförskapet och ojämlikheten ökar. Det provas idag många lösningar med begränsad framgång. Och politiskt tycks modet att prova nya lösningar begränsat. Men som Einstein sa: Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka. Att innovation idag står högt på agendan i såväl företag som offentlig sektor är därför inte så konstigt. För oss på Trivector är innovation ett naturligt tillstånd. Bolaget startades utifrån idén att vara en länk mellan forskning och praktik. Och fortfarande efter 28 år är forskning och innovation helt avgörande för vår verksamhet. Vi har nu för första gången en koncerngemensam affärsplan. I den kan man under rubriken om vad som utmärker ett Trivectorbolag bland annat läsa: Utmanar och tänjer gränser. Strävar efter ledarskap, vilket inte uppnås genom att följa traditioner eller kopiering av andras erbjudanden. Är öppet mot omvärlden och delar generöst med sig. Till detta kommer koncernens affärsidé: Utifrån förståelse och engagemang bidra till hållbar utveckling för kund och samhälle och mission Rädda världen och göra bra affärer. Tillsammans pekar dessa skrivningar på vår vilja att genom innovation och utveckling verka för mer hållbar verksamhet för såväl företag som samhälle. Under 2014 har vi speciellt fokuserat på innovation. Alla anställda deltog i en tvådagars övning med Donnie Lygonis, Technology Transfer Manager på KTH. Den avslutades med presentation av medarbetarnas innovativa lösningar, varav flera lett till nya produkter och tjänster. Arbetet fortsätter nu med så kallade posterwalks två gånger per år. Ett ytterligare resultat blev en justering av företagets processer för att bättre hantera innovationsprocessen. Vi kommer att fortsätta att utmana och tänja gränser för en mer hållbar värld. Christer Ljungberg, vd Under 2014 har Trivector fokuserat extra på innovationer. Vi arbetar med att öka innovationskraften både när det gäller tjänster och produkter. På senare tid har vi bland annat tagit fram flera nya skyltar som gör det möjligt att visa trafikantinformation digitalt och i realtid på platser där det tidigare inte varit möjligt.

4 Hållbarhetsredovisning 2014 / 3:11 / 1. Om Trivector Värderingarna binder oss samman Trivector grundades 1987 av fyra forskare från Lunds tekniska högskola. Den ursprungliga verksamheten har därefter delats upp i Trivector Traffic och Trivector System. Trivector LogiQ bildades 1996 av Sveriges förste och hittills ende doktor inom processvetenskap. Trivector Information tillkom Trivectorbolagen delar namn, varumärke och lokaler. Vi tror på ett vetenskapligt angreppssätt, på engagemang, kreativitet och nära samarbete. Från och med den 1 maj 2015 består Trivector av tre verksamhetsbolag, istället för fyra. Trivector Information blev då en del av Gullers Grupp och lämnade Trivectorkoncernen. Kvar finns tre starka bolag med olika verksamheter och olika målgrupper, men med samma värderingar och företagskultur. Trivector Traffic arbetar som konsulter, forskare och utvecklare med målet att skapa effektivare och mer hållbara trafiksystem. Trivector System utvecklar, säljer och underhåller ITsystem för kollektivtrafikens fordon, hållplatsskyltar och trafikledning. Trivector LogiQ är konsulter och utbildare inom processbaserad verksamhetsutveckling. Utöver de synliga bolagen finns också ett moderbolag, Trivector AB, som avlastar dotterbolagen genom att ta hand om olika uppgifter som inte ingår i deras kärnverksamhet. Vår styrka Vid slutet av år 2014 var den totala personalstyrkan 90 personer. Antalet årsarbetskrafter var 76. Utöver det tillkommer personal som arbetar på konsultbasis eller som timanställda. Fördelningen av antalet anställda per bolag visas i figuren. Lund, Stockholm och Göteborg Trivector har kontor i Lund, Göteborg och Stockholm. Huvudkontoret finns i Lund, och här sitter majoriteten av de anställda. I Stockholm satt vid årsskiftet femton personer och i Göteborg lika många. Organisation och ledning Trivector ABs styrelse består av tre av de fyra grundarna som alla är delägare i Trivector AB. Styrelseordföranden arbetar på Trivector Traffic och är väl insatt i verksamheten. Trivector ABs ledningsgrupp bestod under 2014 av åtta personer. Trivector Traffic, det största verksamhetsbolaget, har en egen ledningsgrupp. Den bestod under 2014 av sju personer. Trivector Traffic har sedan 2012 nio delägare utöver majoritetsägaren Trivector AB. Alla är anställda i företaget. Logiq 14 Info 4 System 17 AB 7 Traffic 48 Fördelning av antalet anställda i Trivector 2014, per bolag. 2. Verksamhetssystem Säkerställer kvaliteten på vårt arbete För att lägga kreativitet och energi inom rätt områden har vi skapat ett verksamhetssystem för våra arbetsprocesser. Det hjälper oss i det dagliga arbetet, samtidigt som det säkerställer kvaliteten på vårt arbete. Verksamhetssystemet utvecklas efter hand som verksamheten växer. Under 2013 och 2014 har vi genomfört en större revision och omarbetning av våra processer. Vi sätter årligen upp mål för kundtillfredsställelse, kompetensmål och mål för medarbetartillfredsställelse. Varje år sätter vi också upp nya miljömål. Måluppfyllelsen mäter vi noga. För oss är det viktigt att allt vi levererar till kunderna håller hög kvalitet och svarar mot kundens behov samt att vi minimerar vår miljöpåverkan. (Mer om detta under rubrikerna Miljö, Kunder och Personal.)

5 / 4:11 / 3. Miljö Vi bidrar till ökad kunskap om både problem och lösningar Hur har det gått 2014? Energianvändning och koldioxidutsläpp Energianvändning och utsläpp av växthusgaser från Trivectors verksamhet mäts inom fem områden; tjänsteresor, gods, arbetsresor, el samt värme (fjärrvärme). Figurerna nedan visar fördelningen mellan dessa fem områden för respektive energianvändning och CO2-utsläpp. MWh Arbetsresor Tjänsteresor Värme El Arbetsresor 381 Figur 2, Trivectors koldioxidutsläpp (Ton CO2) El 105 Tjänsteresor 121 Värme 258 Figur 1. Trivectors energianvändning (MWh) 2014 Arbetsresor 64 Gods 2 Värme 10 Tjänsteresor Figur 3. Energianvändning från Trivectors verksamhet Källor: Arbetsresor resvaneundersökning 2011 justerat med hänsyn till antalet anställda. Tjänsteresor eget reseräkningsprogram. El och värme uppgifter från leverantörer och fastighetsförvaltare. Ton koldioxid Ton 150 Gods Arbetsresor Ton 120 Tjänsteresor Värme El Ton 90 Trivectors totala energianvändning under 2014 var 865 MWh, vilket är en svag ökning jämfört med 2013 (839 MWh). Tjänsteresorna har stått för den största ökningen av energianvändning (14 % ökning). Även elförbrukningen har ökat, vilket till största delen beror på att Trivector i Göteborg flyttade in i ett nytt och större kontor under Däremot har fjärrvärmeförbrukningen minskat under året. De totala koldioxidutsläppen från Trivectors verksamhet under 2014 var ca 140 ton 1, vilket även det är en svag ökning jämfört med år 2013 (136 ton). Arbets- och tjänsteresorna står, liksom föregående år, för den stora majoriteten av utsläppen. Elen är så kallad grön el och utsläppen är därmed försumbara. Utsläppen från fjärrvärme har minskat, dels på grund av en lägre värmeförbrukning, dels på grund av minskade emissioner per förbrukad MWh. Sett till de senaste fem åren är det svårt att ge en entydig bild av utvecklingen av energianvändning och koldioxidutsläpp. Det kan konstateras att Trivectors verksamhet har gett upphov till en ökande miljöpåverkan på grund av större omsättning, fler anställda och en expanderande verksamhet (se figur 3 och 4). Ton 60 Ton 30 Ton Figur 4. Koldioxidutsläpp från Trivectors verksamhet Källor: Arbetsresor resvaneundersökning 2011 justerat med hänsyn till antalet anställda. Tjänsteresor eget reseräkningsprogram. El och värme uppgifter från leverantörer och fastighetsförvaltare. 1 Siffrorna inkluderar (sedan 2008) utsläpp från hela kedjan well to wheel och tar också hänsyn till en höghöjdsfaktor (2,5* CO2-utsläpp) för flyg. På hög höjd bidrar flyget till klimatpåverkan genom utsläpp av kväveoxider, vattenånga och kondensstrimmor. Den samlade effekten brukar av IPCC uppskattas till två gånger effekten av koldioxid. Osäkerheterna kring denna klimatpåverkan är dock stor.

6 Hållbarhetsredovisning 2014 / 5:11 / MWh MWh per årsarbetare MWh per Mkr i omsättning CO Figur 7. CO2-utsläpp från tjänsteresor Figur 5. Energianvändning per årsarbetare och Mkr i omsättning Ton CO2 2,5 2,0 Flyg % Övrigt Bil % 8% Tåg % Total antal mil/årsarbetare 2014: 984 mil 1,5 1,0 Bil 91 10% Övrigt 15 2% 0,5 0,0 Co2 per årsarbetare Co2 per Mkr i omsättning Totalt antal mil/årsarbetare 2013: 888 mil Flyg % Tåg % Figur 6. Koldioxidutsläpp per årsarbetare och Mkr i omsättning Figur 8. Tjänstereslängd per årsarbetare 2013 och 2014 fördelat på färdmedel. Mätt i förhållande till antalet årsarbetare och omsättning har dock energianvändning legat på en relativt stabil nivå under perioden (se figur 5). CO2-utsläppen per årsarbetare och omsättning har minskat både 2013 och 2014 och uppvisar en positiv trend även sett till en längre tidsperiod (se figur 6). Detta tyder på att ett aktivt miljöarbete till viss del har motverkat den påverkan som en expanderande verksamhet ger (mer om dessa åtgärder under stycket Åtgärder och klimatkompensation nedan). Tjänsteresor Tjänsteresorna är en av våra mest betydande miljöaspekter. Under 2014 reste Trivectors anställda mil i tjänsten, jämfört med mil under Reslängden har ökat med samtliga färdmedel och färdmedelsandelarna är mer eller mindre oförändrade jämfört med Variationer i tjänsteresandet är naturliga i vår verksamhet som till stor del består av konsultuppdrag. Hur många resor och med vilket färdmedel styrs i hög grad av var uppdragen finns och typ av uppdrag. Trivectors uppdrag expanderar geografiskt med en större andel uppdrag längre från kontoren. Med undantag för föregående år, 2013, ser vi därmed en trend sedan 2011 att utsläppen från tjänsteresorna ökar (se figur 7). Den största andelen till ökningen är att vi reser längre. Medelreslängden per årsarbetare har ökat med 15 % (se figur 8). Arbetsresor Undersökningar av hur Trivectors anställda reser till och från arbetet görs vart tredje år. Den senaste gjordes våren Enligt den reste 67 procent med bil. Koldioxidutsläppen från våra arbetsresor 2014 har beräknats med hjälp av en uppräkning av värdena för 2011 med antalet anställda. Vi har antagit att färdmedelsfördelning, genomsnittlig reslängd per person och koldioxidutsläpp per person är

7 / 6:11 / desamma 2014 som Eftersom vi under denna period har blivit 17 procent fler, har vi uppskattat koldioxidutsläppen till 17 procent större också. Detta är alltså ett ungefärligt uppskattat värde som kan vara större eller mindre. Energianvändning på kontoren Elförbrukningen ökade under 2014, se tabell 1. Trivector har under 2014 har flyttat in i ett nytt kontor i Göteborg, vilket ligger bakom en stor del av ökningen. Det finns dock osäkerheter i jämförelserna mellan Göteborgskontorets nya och gamla lokaler vilket minskar jämförbarheten mellan olika år. Vi kommer därför under 2015 att närmare undersöka bakgrunden till den ökade elförbrukningen. Fjärrvärmeförbrukningen per kvadratmeter låg 2014 lägre än 2012 och 2013, vilket möjligtvis kan förklaras av att 2014 har varit ett mycket varmt år (se tabell 2). I och med den minskade fjärrvärmeförbrukningen så har energianvändningen totalt sett minskat på kontoren under Ort El Lund Stockholm Göteborg Summa Fjärrvärme Lund Stockholm Göteborg Summa Summa Tabell 1. Energianvändningen på kontoren i Lund, Stockholm och Göteborg, el och värme (MWh), inkl. lagerlokaler Göteborgskontoret öppnade i maj 2011 och flyttade in i nya lokaler i början av Den totala kontorsytan för samtliga kontor ökade med 30 % mellan 2010 och 2011, med 3 % mellan 2011 och 2012, med 4 % från 2012 till 2013 och med 6 % från 2013 till Åtgärder och klimatneutralisering Steg 1 i arbetet med minskade koldioxidutsläpp är att påverka vår direkta miljöpåverkan. Detta sker genom ett aktivt arbete inom de områden där Trivectors mest betydande miljöaspekter finns. Steg 2 i vårt arbete med att minska miljöpåverkan är att de koldioxidutsläpp som vi, trots våra ambitioner, ger upphov till, neutraliseras genom att köpa utsläppsrätter. Miljömål Miljömålen är en blandning av tydligt satta resultatmål, som andel tågresor för resor mellan våra kontorsorter och mål för elförbrukningen, medan andra är aktivitetsmål. De övergripande miljömålen är Miljöanpassade transporter, Miljöanpassat kontor, Medarbetare med miljökompetens och Miljöanpassade konsult- och utvecklingstjänster. Miljömålen motsvarar de områden där vi har våra mest betydande miljöaspekter (se tabell 3). Ort MWh el Lund 1,78 1,93 1,76 1,43 1,57 per årsarbetskraft Stockholm 2,14 0,93 1,00 1,18 1,00 Göteborg - 0,05 0,04 0,04 0,96 1 Medel 1,96 1,51 1,26 1,27 1,38 MWh Fjärrvärme per Lund Stockholm Göteborg 0,08 0,18-0,07 0,16 0,07 0,08 0,15 0,07 0,08 0,18 0,09 0,09 0,14 0,05 m 2 Medel 0,103 0,086 0,095 0,101 0,092 Tabell 2. MWH per årsarbetskraft och kvadratmeteryta på kontoren i Lund, Stockholm och Göteborg, el och värme (MWh), inkl. lagerlokaler, (Göteborgskontoret öppnade i maj 2011 och flyttade in i nya lokaler i början av 2014.) 1 Den kraftiga ökningen av Göteborgskontorets energianvändning beror på att kontoret har flyttat in i nya lokaler. Jämförbarheten är bristfällig eftersom mätmetoderna skiljer sig åt mellan kontoren. Miljöanpassade transporter Vi försöker minska miljöpåverkan från transporter genom två parallella strävanden dels att resa mindre, dels att resa på ett mer hållbart sätt, exempelvis genom att ta tåg istället för flyg samt genom att ha förmåns- och servicebilar som är miljöbilar. Från och med år 2011 är alla förmånsbilar miljöbilar, de flesta gasbilar men även etanol- och hybridbilar. Vi påverkar med våra uppdrag och föredrag På Trivector har vi stor möjlighet att påverka den allmänna utvecklingen genom de produkter och tjänster vi erbjuder. Trivector Traffics affärsidé handlar om att skapa effektivare

8 Hållbarhetsredovisning 2014 / 7:11 / Mål 2014 Uppfyllelse Utfall 1. Minst 95 % av resorna mellan Göteborg - Stockholm och Göteborg - Malmö/Lund samt 85 % av resorna Stockholm - Malmö/Lund ska ske med tåg. Andelen tågresor under 2014 var; Lund- Stockholm 78 % Lund-Göteborg 70 % Göteborg- Stockholm 78 % 2. Minska CO 2 -utsläppen från tjänsteresor på max 75 Utsläppsnivån under 2014 var 56 g CO /km, jämfört med 51 g 2 mil. CO 2 / km under Uppmuntra sunda vägval för resor till och från jobbet. 4. Ta fram en grön resplan för Trivector. Har skett, bland annat med en egen Sunt vägvals-kampanj med 58 deltagare. Aktiviteten har blivit uppskjuten till Hålla samma nivå eller minska elförbrukningen per årsarbetare jämfört med Erbjuda ekologisk och närodlad mat på kurser, seminarier med mera där så är möjligt. Listan ska uppdateras två gånger under året. 7. Informera om och bli bättre på sopsortering på kontoret i Lund. 8. Information till medarbetarna om miljökompetens 9. Mätning av antalet uppdrag som lett till minskad miljöpåverkan samt mätning av vår externa miljökommunikation. 10. Försäljningen av presentationsenheter för trafikantinformation med miljökortet TriControl ska alltid erbjudas till kund. Elförbrukningen har ökat med 9 % per årsarbetare En förteckning över cateringleverantörer som erbjuder ekologisk mat på våra kontorsorter finns och har uppdaterats en gång under Information om listan har gått ut till alla anställda. Information har gått ut och stickprov har gjorts med förbättrade resultat. En föreläsning om cirkulär ekonomi har hållits som lockade 35 deltagare. 103 föredrag för totalt sett personer. Till kommande år finns det möjlighet att mäta antalet uppdrag som har lett till minskad miljöpåverkan genom Trivector Traffics kundenkät. Av de extra elförbrukande skyltarna har samtliga (6 st) sålts med TriControl. Tabell 3 Uppfyllelse av 2014 års miljömål och mer hållbara transportsystem, vilket ska genomsyra samtliga uppdrag. Under året har vi bland annat arbetat med följande uppdrag som vid implementering kan bidra till ett mer hållbart transportsystem: Smartset, forskningsprojekt om system för hållbara godstransporter i städer, t ex terminaler för samdistribution (EU-projekt). Pasta, forskningsprojekt om att undersöka vilka förutsättningar för gång, cykel och kollektivt resande som främjar fysisk aktivitet. Projekt med gröna resplaner som kan minska biltrafiken och effektivisera markanvändningen med hjälp av åtgärder som gynnar gång, cykel och kollektivtrafik. År 2011 började vi mäta hur många föredrag vi håller inom miljöområdet. Under 2014 höll vi 103 föredrag för totalt ca personer där hållbarhet och miljö har ingått. Även om man inte ser några resultat direkt hoppas vi att föredragen ger avtryck i förlängningen. Vi kan i alla fall säga att vi bidragit till ökad kunskap om problemen och de lösningar som finns för att skapa ett mer hållbart transportsystem. Personal med miljökompetens Det är betydelsefullt för Trivector att personalen har en bred och aktuell kompetens inom miljöområdet. Därför anordnas årligen föreläsningar för personalen om aktuella ämnen. Vi ser samtidigt en förbättringspotential inför kommande år i att mer aktivt involvera medarbetare i miljö- och hållbarhetsarbetet. I februari 2015 hölls en föreläsning på temat Cirkulär ekonomi för sammanlagt 35 deltagare. Klimatkompensation För 2014 kompenserade vi för våra utsläpp med sammanlagt 108 ton koldioxid. Att denna summa är lägre än de totala utsläppen som redovisas på sidan 4 beror på att vi anser att ansvaret för utsläppen från arbetsresor och godstransporter bör delas mellan företaget och de anställda respektive mellan företaget och våra leverantörer/ kunder. Vi använder så kallade CDM-rätter Gold Standard (CDM står för Clean Development Mechanism). Dessa lever upp till högt ställda krav till exempel att de projekt som pengarna går till inte skulle kommit till stånd om de inte fått betalt för sin CO2-reducering.

9 / 8:11 / 4. Kunder Små och stora företag, privat och offentlig verksamhet Trivectors kunder finns inom offentligt förvaltning, i det privata näringslivet, både i mycket stora internationella företag och i lite mindre, och inom en mängd olika branscher. Vi är glada över den stora variationen som ger oss kunskap och erfarenhet inom många olika områden. Trivectorbolagens kunder Trivector Traffics uppdragsgivare finns bland kommuner, regioner, myndigheter, företag, organisationer och forskningsråd. Den största delen av uppdragen är för den offentliga sektorn i Sverige, men Trivector Traffic har även en hel del EU-projekt och enstaka uppdrag i Danmark och Norge. Ungefär en tredjedel av Trivector Traffics omsättning kommer från forsknings- och utvecklingsprojekt. Trivector LogiQ:s uppdragsgivare finns till stor del bland större svenska företag med internationell verksamhet. Men även mindre företag och verksamheter inom den offentliga sektorn finns bland kunderna. Uppdragsgivarna är verksamma inom vitt skilda branscher och utgörs av både varuproducerande och tjänsteproducerande företag. Ungefär hälften är tjänsteproducerande. Trivector System arbetar främst på den skandinaviska marknaden där kunderna primärt är verksamma inom kollektivtrafikområdet. Typiska kunder utgörs av trafikhuvudmän, terminalägare samt statligt ägda företag. Trivector Informations kunder finns främst inom offentlig sektor i Sverige, bland annat flera statliga verk. De har även en del privata kunder. Kundnöjdhet Ett av våra kvalitetsmål handlar om kundnöjdhet. Vårt mål är att 100 procent av våra kunder ska vara nöjda och minst 50 procent mer än nöjda. Med hjälp av en webbenkät följer vi kontinuerligt upp hur nöjda våra kunder är med de uppdrag vi utfört, för att se vad vi kan förbättra. Av de kunder som besvarat enkäten under 2014 var 94 procent mycket nöjda och 6 procent nöjda. Svarsfrekvensen var cirka 50 procent. Våra intressenter Trivectors intressenter omfattar de anställda, kunderna, aktieägarna och övriga aktörer i samhället som på olika sätt samverkar med vår verksamhet. Intressenterna identifieras bland annat i arbetet med de olika verksamhetsbolagens affärsoch marknadsplaner. Företaget präglas av ett stort mått av transparens och öppenhet och vi kommunicerar med vår omvärld på en mängd olika sätt, bland annat genom olika internetrelaterade kanaler som webbplats, digitala nyhetsbrev och sociala medier. Sedan 2013 ger vi också ut vårt eget kundmagasin, 2038, som har ett tydligt framtidsfokus. Trivector arrangerar varje år ett stort antal kurser och seminarier. Dessutom deltar företrädare för företaget aktivt i konferenser, seminarier, mässor etc som andra verksamheter arrangerar. Under 2014 deltog Trivector Traffic med fem seminarier i Almedalen och mötte där en ny stor publik. Trivector arrangerar speciella studentkvällar och deltar på arbetsmarknadsdagar i både Lund, Göteborg och Stockholm. Det händer också allt mer ofta att Trivectors medarbetare deltar i media genom intervjuer eller debatt-inlägg. Trivector kommunicerar på detta sätt med ett mycket stort antal intressenter under ett år. 5. Ekonomi Ett finansiellt rekordår 2014 kunde till slut sammanfattas som ett finansiellt rekordår. Trivectors omsättning var rekordhög, lönsamheten mycket god och alla finansiella nyckeltal i god balans. I tabellen framgår koncernens resultat för 2014 med jämförelsesiffror för 2013 och Mer information om det ekonomiska resultatet finns i den officiella årsredovisningen. Koncernresultat Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Rörelsemarginal, % Kassalikviditet, % Soliditet, % Antalet anställda, årsarbetare

10 Hållbarhetsredovisning 2014 / 9:11 / 6. Personal Hög kunskap och kontinuerlig kompetensutveckling Att arbeta på Trivector innebär att man får ett stort eget ansvar och flexibla arbetstider. De anställda är välkomna att bidra med kreativa förslag och ta egna initiativ. Engagemanget för kunderna och företaget är starkt och personalomsättningen relativt låg. Personalens stora kunskap, kreativitet och samarbetsförmåga är Trivectors främsta styrka. Vid slutet på december 2014 var det totalt 90 personer som arbetade i Trivectorkoncernen. Elva personer anställdes under 2014 och sex slutade. Utbildning och kompetensutveckling De flesta anställda på Trivector har högskoleutbildning och flera har dubbla examina, doktorsgrad eller licentiatgrad. Tre fjärdedelar har övervägande teknisk utbildning. Varje medarbetare får ägna tio dagar per år åt kompetensutveckling. Vilken utbildning som den anställde ska gå beslutas gemensamt av den anställde och verksamhetsansvarig. Förmåner Sedan flera år erbjuder Trivector sina anställda en rad förmåner såsom subventionerad frisk- och sjukvård, ekonomiskt stöd till fysisk motion, professionell genomgång av pension och försäkringar, samt frukt, frukost och fika på arbetsplatsen. Ergonomi och arbetsmiljö Ergonomi- och arbetsmiljö tas på stort allvar och det finns en arbetsmiljöpolicy som ses över varje år. Trivector anlitar regelbundet ergonomer för att utbilda personalen och för att säkerställa en god arbetsmiljö både på det egna kontoret, ute hos kund och i produktionen. Sjukfrånvaron brukar vara låg på Trivector. Under 2014 låg den på 0,6 procent av antalet arbetade timmar i koncernen, vilket var bättre än under Andelen långtidssjukskrivna var 29 procent av den totala sjukfrånvaron. Jämställdhet På Trivector finns många småbarnsföräldrar. För att underlätta för de anställda på Trivector att förena anställning med föräldraskap, planeras arbetet så att övertid undviks i så stor utsträckning som möjligt. Möten förläggs till dagtid och anställda av båda könen uppmuntras till att ta ut föräldraledighet. Vid nyrekrytering strävar Trivector efter att jämna ut könsfördelningen. Vårt mål är att Trivector ska vara en fullständigt jämställd arbetsplats där män och kvinnor, oberoende av sexuell läggning och kulturell bakgrund, har samma rättigheter och skyldigheter och likvärda möjligheter att utvecklas. står det i Trivectors jämställdhetspolicy och jämställdhetsplan. År 2014 var andelen kvinnor i Trivectorkoncernen 41 procent. I koncernens alla styrelser var andelen kvinnor totalt 10 procent. Trivector ABs styrelse består av de tre grundarna som alla är män. Trivector ABs ledningsgrupp bestod under 2014 av 12 procent kvinnor, sex män samt en av de två ledarna för Trivector Information, en man och en kvinna. Det vill säga på vissa möten bestod ledningsgruppen av sju män och på andra möten av sex män och en kvinna. I det största bolaget Traffics ledningsgrupp var andelen kvinnor fyra av sju. Medarbetarnöjdhet För Trivector är det i alla sammanhang viktigt att utvärdera och följa upp. Därför mäter vi också hur nöjda våra medarbetare är. En enkät skickas regelbundet ut till medarbe- män 59% kvinnor 41% män 90% kvinnor 10% män 67% kvinnor 33% Könsfördelning bland koncernens tjänstemän, antal årsarbetskrafter Könsfördelning i Trivectors styrelser män 100% Könsfördelning i Trivectors ledningsgrupper

11 / 10:11 / Under 2014 flyttade Trivector till ett nytt större kontor i Göteborg, i samma hus som det tidigare kontoret. Samtidigt utökades antalet anställda med fem personer. Foto: Linda Lidén. tarna. Målet är att varje bolag ska få 4,0 i genomsnitt på en femgradig skala. Vid den senaste mätningen 2014 låg det genomsnittliga betyget för koncernen på 4,3. Genomsnittet för de enskilda bolagen låg på mellan 4,2 och 4,8. Några svarsresultat på koncernnivå: 99 % av medarbetarna instämmer i att det är bra stämning på företaget. Det genomsnittliga svaret på koncernnivå blev 4,5 på en skala från 1 till % av medarbetarna anger att de trivs bra med sina arbetskamrater. Det genomsnittliga betyget blev 4,8 på en skala från 1 till % av medarbetarna instämmer i att de känner sig trygga i sin arbetssituation, 8 % varken eller och 2% (1 person) kände sig inte helt trygg. Det genomsnittliga betyget blev 4,4 på en skala från 1 till 5. Stämningen är bra på företaget Jag trivs med mina arbetskamrater i företaget Jag känner mig trygg i min arbetssituation Resultatet från medarbetarenkäten 2014 visar att de flesta anställda är nöjda med sin arbetsplats. 7. Kontakt Vi berättar gärna mer om vårt hållbarhetsarbete Vill du veta mer om vår hållbarhetsredovisning eller vårt miljöarbete, kontakta: E Karin Neergaard, , E Kristoffer Levin, , eller E Christer Ljungberg, ,

12 Hållbarhetsredovisning 2014 /11:11 / 7. GRI Index Sida 1 Strategi och analys 1.1 Uttalande från organisationens högste beslutsfattare 2 2 Organisationsprofil 2.1 Organisationens namn De viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna 3, Organisationsstruktur Lokalisering av organisationens huvudkontor Länder som organisationen har verksamhet i Ägarstruktur och företagsform Marknader som organisationen är verksam på 3, Den redovisande organisationens storlek Väsentliga förändringar under redovisningsperioden 3 3 Redovisningsprofil 3.1 Redovisningsperiod Datum för publiceringen av den senaste redovisningen Redovisningscykel Kontaktperson för frågor Definition av innehållet i redovisningen Redovisningens avgränsning 1, 11.. ( , ej relevant) 4 Styrning, åtagande & intressentrelationer 4.1 Organisationens bolagsstyrning Styrelseordförandens roll Antalet medlemmar i styrelsen Kommunikation med styrelse och ledning 8.. ( ej relevant för GRI-redovisning enligt nivå C) 4.14 Intressentgrupper som organisationen har kontakt med Identifiering och urval av intressenter 8 Följande resultatindikatorer (enligt GRI) har vi redovisat: Ekonomiska resultatindikatorer Sida EC1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde 8 Miljömässiga resultatindikatorer EN3 Direkt energianvändning per primär energikälla 4 EN5 Minskad energianvändning 4-6 EN16 Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt 4 EN18 EN26 EN29 Initiativ för att minska utsläppen av växthusgaser, samt uppnådd minskning Åtgärder för att minska miljöpåverkan från produkter och tjänster, samt resultat Väsentlig miljöpåverkan genom transport av produkter och andra varor och material, inkl. medarbetarnas arbetsresor och tjänsteresor Sociala resultatindikatorer LA1 Total personalstyrka 3, 9 LA2 Personalomsättning 9 LA3 Förmåner som ges till personal 9 LA13 Sammansättning av styrelse och ledning 3, Norra Skåne Offset, maj 2015, Illustrationer: Kiran M Gerhardsson Åldermansgatan 13 SE Lund / Sweden Telefon Lund Göteborg Stockholm

Hållbarhetsredovisning Trivector 2013

Hållbarhetsredovisning Trivector 2013 Hållbarhetsredovisning Trivector 2013 Trafik Processer IT-system Kommunikation Hållbarhetsredovisning 2013 / 1:11 / Innehållsförteckning Trivectors hållbarhetsredovisning 2013 Denna hållbarhetsredovisning,

Läs mer

Hållbarhetsredovisning Trivector 2011

Hållbarhetsredovisning Trivector 2011 Hållbarhetsredovisning Trivector 2011 Bild: Kiran M Gerhardssson Trafik Processer IT-system Kommunikation Hållbarhetsredovisning 2011 / 1:11 / Innehållsförteckning Trivectors hållbarhetsredovisning 2011

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2010

Hållbarhetsredovisning 2010 Kiran M Gerhardsson Hållbarhetsredovisning 2010 Innehållsförteckning Detta är Trivectors första hållbarhetsredovisning. Miljöbokslut har vi haft några år, men detta är nu kompletterat med en redovisning

Läs mer

Strategi och profil 1. Strategi och analys G3-upplysningar Beskrivning Sida Kommentar. 1.1 Uttalande från organisationens högsta

Strategi och profil 1. Strategi och analys G3-upplysningar Beskrivning Sida Kommentar. 1.1 Uttalande från organisationens högsta GRI-index Från och med verksamhetsåret 2009 följer Stockholms läns landstings miljöredovisning Global Reporting Initiative, GRI, på tillämpningsnivån C. Landstinget har för närvarande inte några planer

Läs mer

Innehållsförteckning enligt GRI G3

Innehållsförteckning enligt GRI G3 Innehållsförteckning enligt GRI G3 Lernia har upprättat en hållbarhetsredovisning för 2009 i enlighet med riktlinjerna från Global Reporting Initiative, GRI G3. Redovisningen uppfyller tillämplighetsnivå

Läs mer

Innehålls- förteckning enligt gri g3

Innehålls- förteckning enligt gri g3 Innehållsförteckning enligt GRI G3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENLIGT GRI 2 Lernia har upprättat en hållbarhetsredovisning för 2010 i enlighet med riktlinjerna från Global Reporting Initiative, GRI G3. Redovisningen

Läs mer

Hållbarhetsredovisning Trivector 2015

Hållbarhetsredovisning Trivector 2015 Hållbarhetsredovisning Trivector 2015 Trafik Processer IT-system / 1:19 / Hållbarhetsredovisning 2015 Trivector består av tre delföretag med varsitt verksamhetsområde och ett nära samarbete: Trivector

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna ICA Gruppens hållbarhetsredovisning följer den senaste versionen av GRI:s, Global Reporting Initiatives, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna hållbarhetsredovisning följer GRI:s, Global Reporting Initiative, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor av intresse för intressenter.

Läs mer

GRI-komplement 2013. Hufvudstaden har identifierat följande fem intressentgrupper som berörs av vår verksamhet. Väsentligaste hållbarhetsfrågorna

GRI-komplement 2013. Hufvudstaden har identifierat följande fem intressentgrupper som berörs av vår verksamhet. Väsentligaste hållbarhetsfrågorna GRI-KOMPLEMENT 2013 GRI-komplement 2013 Hufvudstadens samlade hållbarhetsredovisning består av årsredovisning 2013 samt detta GRI-komplement. Bolagets hållbarhetsarbete redovisas enligt Global Reporting

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

GRI-bilaga 2012. Hufvudstaden har identifierat följande fem intressentgrupper som berörs av vår verksamhet. Våra värderingar

GRI-bilaga 2012. Hufvudstaden har identifierat följande fem intressentgrupper som berörs av vår verksamhet. Våra värderingar GRI-bilaga 2012 GRI-bilaga 2012 Hufvudstadens samlade hållbarhetsredovisning består av årsredovisning 2012 samt denna bilaga. Bolagets hållbarhetsarbete redovisas enligt Global Reporting Initiatives (GRI:s)

Läs mer

GRI uppfyllelse Principer för rapportering

GRI uppfyllelse Principer för rapportering uppfyllelse Principer för rapportering Mannheimer Swartling avser att regelbundet ge ut en hållbarhetsredovisning som redogör för hållbarhetsarbetet, beskriver framtida mål och ambitioner, hur vi avser

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling Moraknivs utgångspunkt är att ett väl fungerande samhälle bygger på hållbar utveckling, vilket för oss innebär en väl avvägd balans mellan ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande. Detta dokument

Läs mer

Verksamhetsåret 2014

Verksamhetsåret 2014 Klimatredovisning AB Svenska Spel Verksamhetsåret Utförd av Rapport färdigställd: 2015-03-05 Sammanfattning klimatpåverkan Svenska Spel Tricorona Climate Partner AB (Tricorona) har på uppdrag av AB Svenska

Läs mer

Fouriertransform AB. GRI-komplement 2013

Fouriertransform AB. GRI-komplement 2013 Fouriertransform AB GRI-komplement 2013 Om Fouriertransforms hållbarhetsrapportering 2013 Fouriertransform redovisar för fjärde året i rad sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna från Global

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

GRI-KOMPLEMENT MEd INdEx 2014

GRI-KOMPLEMENT MEd INdEx 2014 GRI-KOMPLEMENT med Index 2014 GRI-komplement 2014 Hufvudstadens samlade hållbarhetsredovisning består av årsredovisning 2014 samt detta GRI-komplement med Index. Bolagets hållbarhetsarbete redovisas enligt

Läs mer

HEBA GRI-bilaga 2015

HEBA GRI-bilaga 2015 HEBA GRI-bilaga 2015 Bakgrundsinformation, metoder, antaganden och kompletterande fakta för hållbarhetsinformation presenterad i HEBAs årsredovisning. Med start 2015 följer redovisningen av HEBAs hållbarhetsarbete

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

Generella standardindikatorer Läshänvisning Kommentar

Generella standardindikatorer Läshänvisning Kommentar 1/5 GRI-INDEX Ragn-Sells redovisar hetsarbetet enligt GRI:s riktlinjer G4, nivå Core. I nedanstående tabell anges var i vår digitala hetsredovisning för 2015 information för respektive indikator finns

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2010-01-01 till 2010-12-31 Kontaktperson Ulf Fransson tel 070-576 49 10 NYCKELTAL Antal

Läs mer

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden 2014-03-24 Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden För Vattenfall är det viktigt att lyssna till företagets intressenter och förstå deras förväntningar på bolaget.

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Miljö Vi verkar för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt i våra kunduppdrag. Miljöledningssystem Miljöutredning MiljöPolicy Övergripande Miljömål detaljerade Miljömål Handlingsprogram

Läs mer

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se Årsrapport 215 Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning Rapport 216-11-14 Linköpings kommun linkoping.se Inledning Linköpings kommun har som mål att kommunen ska vara koldioxidneutral 225. Koldioxidneutralitet

Läs mer

Nordnet Citizenship bakgrund

Nordnet Citizenship bakgrund Nordnet Citizenship bakgrund GRI-index, bakgrundsdata och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Nordnets årsredovisning 2016 Rapporteringen av vårt hållbarhetsarbete (Citizenship) följer

Läs mer

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik INTEROC AKUSTIK histora INTEROC AKUSTIK historia Akustik Interoc Akustik AB är ett privatägt bolag sedan december 2011. Kärnverksamheten är akustik men idag så utför bolaget även gipsentreprenader, beklädnadsentreprenader,

Läs mer

Intern klimatrapport Sala Sparbank

Intern klimatrapport Sala Sparbank Intern klimatrapport Sala Sparbank FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.salasparbank.se Verksamhetsområde Sala och Heby Beräkningsperiod Januari-december 2014 Kontaktperson Annika Nelson Berg NYCKELTAL Antal

Läs mer

2 UNIT4 Agresso AB Miljöredovisning 2012

2 UNIT4 Agresso AB Miljöredovisning 2012 UNIT4 Agresso AB Miljöredovisning 2012 2 UNIT4 Agresso AB Miljöredovisning 2012 Ord från miljöchefen Våren är här och det har blivit dags att summera UNIT4 Agressos miljöarbete 2012. Just den här våren

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015

Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015 Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015 Uppföljning 2012 Agneta Bergman, Klimatsamordnare Miljöenheten April 2013 2 / 8 Målsättning Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015, antogs i juni

Läs mer

Nordnet Citizenship bakgrund

Nordnet Citizenship bakgrund Nordnet Citizenship bakgrund GRI-index, bakgrundsdata och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Nordnets årsredovisning Rapporteringen av vårt hållbarhetsarbete (Citizenship) följer sedan

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. Det här är ICA Gruppen, omslag, En stark affärsmodell, ICA Gruppens segment,

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. Det här är ICA Gruppen, omslag, En stark affärsmodell, ICA Gruppens segment, ICA Gruppens hållbarhetsredovisning följer den senaste versionen av GRI:s, Global Reporting Initiatives, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB

HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB (VÄRDSKAPET SVERIGE AB är ett helägt dotterbolag till VÄRDSKAPET UTVECKLING AB.) VÅR VISION (vad vi ytterst vill bidra till) En värld där alla känner sig väntade

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling vid konstnärliga fakulteten

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling vid konstnärliga fakulteten Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling vid konstnärliga fakulteten 2011-2015 Om vi tilltror den konstnärliga verksamheten möjligheten att öka kunskapen om och förtydliga tillvaron så förstår vi

Läs mer

Firma Margareta Ivarsson - klimatrapport

Firma Margareta Ivarsson - klimatrapport Firma Margareta Ivarsson - klimatrapport FÖRETAGSINFORMATION Webadress Verksamhetsområde Beräkningsperiod 20071130-20081130 Kontaktperson Margareta Ivarsson www.margaretaivarsson.se Konsult - Skräddarsydd

Läs mer

Intern klimatrapport Sala Sparbank

Intern klimatrapport Sala Sparbank Intern klimatrapport Sala Sparbank FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.salasparbank.se Verksamhetsområde Sala och Heby Beräkningsperiod Januari-december 2013 Kontaktperson Annika Nelson Berg NYCKELTAL Antal

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö 2012

INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö 2012 INTEROC AKUSTIK histora EMPORIA Malmö 2012 2 INTEROC AKUSTIK historia Akustik Nuvarande ägare till Interoc Akustik AB anställdes mellan 1999-2002 i Hero hus AB som senare namnändrades till Interoc AB.

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2013-01-01 till 2013-12-31 Kontaktperson Ingemar Jakobsson tel 070-576 05 60 NYCKELTAL

Läs mer

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan en studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet 3 Innehåll Det moderna arbetslivet............................................

Läs mer

Rapport. Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 2014-08-12

Rapport. Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 2014-08-12 Rapport Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 14-08-12 Innehåll Genomförande 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Slutsatser 7 Resultat 9 Miljöaspekten viktig vid upphandling 10 Miljökrav i upphandling

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2009-01-01 till 2009-12-31 Kontaktperson Ulf Fransson tel 070-576 49 10 NYCKELTAL Antal

Läs mer

GRI-kod Beskrivning/indikator Hänvisning * Status Kommentar 2 3, 20, 26 29, 34 43 7 9, 48 52

GRI-kod Beskrivning/indikator Hänvisning * Status Kommentar 2 3, 20, 26 29, 34 43 7 9, 48 52 jm GRI INDEX 2012 1 JM GRIindex 2012 JM rapporterar 2012 för första gången sitt hållbarhets arbete enligt Global reporting Initiatives (GRI) riktlinjer. Vårt GRIindex omfattar de enligt GRI obligatoriska

Läs mer

Klimatrapport Envima 2015 south pole group

Klimatrapport Envima 2015 south pole group Klimatrapport Envima 2015 south pole group South Pole Carbon Asset Management Ltd. Technoparkstrasse 1 8005 Zurich Switzerland +41 43 501 35 50 info@thesouthpolegroup.com thesouthpolegroup.com Företagsuppgifter

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun

Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun www.cero.nu Uppdrag: Strategisk klimatanalys av resvanor och tjänsteresor Beställare: Malin Leifsson,

Läs mer

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft.

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Varför Skellefteå Kraft? Här får jag arbeta med hållbar utveckling, som är viktig både för Sverige och resten av världen. Det många kopplar

Läs mer

Ett steg till. Mot 100 procent fossilbränslefritt Skåne 2020 Resultat av utvärderingsenkät

Ett steg till. Mot 100 procent fossilbränslefritt Skåne 2020 Resultat av utvärderingsenkät Ett steg till Mot 100 procent fossilbränslefritt Skåne 2020 Resultat av utvärderingsenkät Klimatsamverkan Skåne är ett samarbete mellan Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen Skåne. Tillsammans

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen

Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen Finansmarknadsminister Peter Norman 10 september 2013 En av Sveriges största bolagsportföljer 53 bolag 43 helägda och 10 delägda 35 förvaltas under 3 noterade TeliaSonera,

Läs mer

KUNGSLEDEN GRI-BILAGA 2015

KUNGSLEDEN GRI-BILAGA 2015 KUNGSLEDEN GRI-BILAGA 25 Det här dokumentet är en bilaga till Kungsledens årsredovisning och innehåller bakgrundsinformation, metoder och antaganden om Kungsledens hållbarhetsarbete. Med start i årsredovisningen

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2014-01-01 till 2014-12-31 Kontaktperson Joachim Åhman NYCKELTAL Antal Anställda 29 Ton

Läs mer

B3IT Code of Conduct (Uppförandekod)

B3IT Code of Conduct (Uppförandekod) B3IT Code of Conduct (Uppförandekod) Hörnstenar i B3IT-koncernens arbete är kundorientering, skickliga medarbetare och ett engagerat ledarskap. Vår långsiktiga framgång beror på vår förmåga att skapa värde

Läs mer

Frågor och svar om Hållbarhetsportalen

Frågor och svar om Hållbarhetsportalen [ Frågor och svar om Hållbarhetsportalen Systemstöd för hållbar utveckling och redovisning [ Ansvarsfull utveckling Frontwalker 2013 Regeringsgatan 26 111 53 Stockholm 08-790 36 00 info@frontwalker.se

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016

HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016 HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016 Liber och miljön - hållbarhet ska genomsyra hela vår verksamhet Liber är ett av Sveriges ledande förlag inom läromedel och facklitteratur. I vårt dagliga uppdrag ingår

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

Minnesanteckningar för miljörådsmöte Datum: Plats: Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum, GMV

Minnesanteckningar för miljörådsmöte Datum: Plats: Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum, GMV Minnesanteckningar för miljörådsmöte Datum: 2010.10.12 Plats: Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum, GMV Närvarande: Amanda Forsman (AF), Björn Hildenwall (BH), Tommy Spaanheden (TS), Kjell Thorbjörnsson

Läs mer

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014 GRI-index 2014 NCC 2014 1 Om NCC:s GRI-redovisning NCC rapporterar årligen sitt hållbarhetsarbete som en del av NCC:s årsredovising. Sedan 2010 tillämpas Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2018 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

Kvalitet www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Kvalitet www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Kvalitet Vi är en kvalitetsleverantör av telefonisttjänster. Kvalitet Vår viktigaste källa i kvalitetsarbetet är våra egna kunder. Varje år gör vi därför en kundundersökning där vi mäter vårt NKI (Nöjd-kund-index).

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

Miljöutredning Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB

Miljöutredning Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB Miljöutredning 2017 Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO 14001 Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB Innehåll 1 Inledning och syfte... 3 2 Omfattning... 3 3 Miljöutredning ISO 14001...

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012 1(9) Region Gotlands Medarbetarenkät rapport - 2012 Antal svar på Region Gotland 2012: 4638 av 5694 (81%) Antal svar på Region Gotland 2011: 4912 av 5819 (84%) Positiva svar på skala 1 till 5 är 4-5. Frekvens:

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

RAPPORTERING Hur förhåller sig rapporteringen av de olika rapporteringsriktlinjerna, principerna och globala målen till varandra?

RAPPORTERING Hur förhåller sig rapporteringen av de olika rapporteringsriktlinjerna, principerna och globala målen till varandra? RAPPORTERING Hur förhåller sig rapporteringen av de olika rapporteringsriktlinjerna, principerna och globala målen till varandra? Karin Wimmer Agenda FN:s 17 Globala utvecklingsmål Global Reporting Initiative

Läs mer

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE STEG 1 BESTÄM VILKA OMRÅDEN NI SKA ARBETA MED Börja med att ta reda på vilka interna och externa krav och önskemål som finns. När ni har gjort det kan ni välja

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2012-2015. Räddningstjänsten Östra Götaland

Verksamhetsinriktning 2012-2015. Räddningstjänsten Östra Götaland Verksamhetsinriktning Räddningstjänsten Östra Götaland Verksamhetsinriktning All verksamhet inom Räddningstjänsten Östra Götaland ska genomsyras av alla människors lika värde. Såväl kvinnor och män respektive

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014

RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 Ragn-Sells klimatredovisning 2014 RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 Klimatmål 2020 ska Ragn-Sells ha minskat CO 2 -utsläppen från hela verksamheten med 20 % jämfört med

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2011

Hållbarhetsprogram 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 HÅLLBARHETSPOLICY 3 VAROR 4 MÅL 4 KRETSLOPP 4 MÅL 4 TRANSPORTER 4 MÅL 4 ENERGI- OCH LOKALANVÄNDNING 5 MÅL 5 LEVERANTÖR 5 MÅL 5 MEDARBETARE 5 MÅL 5 KUNDEN I HÅLLBARHETSARBETET

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Klimatpolicy Laxå kommun

Klimatpolicy Laxå kommun Laxå kommun 1 (5) Klimatstrategi Policy Klimatpolicy Laxå kommun Genom utsläpp av växthusgaser bidrar Laxå kommun till den globala klimatpåverkan. Det största tillskottet av växthusgaser sker genom koldioxidutsläpp

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

Fridhemsgatan 24 271 45 Ystad 0411-577000 0411-171 37 ystadenergi@ystad.se

Fridhemsgatan 24 271 45 Ystad 0411-577000 0411-171 37 ystadenergi@ystad.se FVSI YSTAD ENERGI AB Jämställdhetsplan för Ystad Energi AB Adress: Postnummer och ort: Telefonnummer: Faxnummer: E-postadress: Fridhemsgatan 24 271 45 Ystad 0411-577000 0411-171 37 ystadenergi@ystad.se

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETPLAN

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETPLAN Infoga din logotyp här JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETPLAN FÖRETAGSNAMN Fastställd 2017-00-00 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETSPLAN Här kan du lägga in en beskrivande text om vilket/vilka företag det gäller.

Läs mer

Uppföljning Göteborgs universitets klimatstrategi Ellen Lagrell, april 2012

Uppföljning Göteborgs universitets klimatstrategi Ellen Lagrell, april 2012 Uppföljning 2011 Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015 Ellen Lagrell, april 2012 Målsättningar Göteborgs universitets klimatstrategi för 2010-2015 antogs i juni 2010. Det övergripande målet för

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer