Hållbarhetsredovisning Trivector 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbarhetsredovisning Trivector 2014"

Transkript

1 Hållbarhetsredovisning Trivector 2014 Trafik Processer IT-system

2 Hållbarhetsredovisning 2014 / 1:11 / Trivector består av tre delföretag med varsitt verksamhetsområde och ett nära samarbete: Trivector Traffic trafik, transport & miljö, Trivector System IT-system för kollektivtrafik, och Trivector LogiQ verksamheters processer. Fram till och med april 2015 var även Trivector Information en del av Trivectorgruppen. Foto: Lars Lydig Innehållsförteckning Trivectors hållbarhetsredovisning 2014 Denna hållbarhetsredovisning, som omfattar hela Trivectorkoncernen, följer det internationella ramverket för hållbarhetsredovisningar G3, som tagits fram av organisationen GRI, Global Reporting Initiative. Vi redovisar de nyckeltal och uppgifter som motsvarar nivå C. Uppgifterna har inte granskats av extern revisor. Se index över innehåll och kopplingar till GRI på sidan 11. Läs mer om GRI på Redovisningsperioden för denna skrift är kalenderåret 2014, om inget annat anges. Trivectors hållbarhetsredovisning ges ut en gång per år. Den senast publicerade gavs ut i maj Vi har valt att lägga mest fokus på miljöaspekterna, eftersom det är de måtten vi tycker är mest intressanta för vårt företag. Vi har också strävat efter att fatta oss kort. Har du några frågor får du gärna höra av dig. Avsnitt Sida 0. Ledningens kommentar 2 1. Om Trivector 3 2. Verksamhetssystem 3 3. Miljö 4 4. Kunder 8 5. Ekonomi 8 6. Personal 9 7. Kontakt GRI index 11

3 / 2:11 / Hållbarhet kräver innovationer Ledningens kommentar Samhället står inför stora utmaningar: arbetslöshet, integration, klimatförändringar etc. Tecknen på att våra gamla modeller för att hantera problemen fungerar dåligt blir allt fler: romska tiggare bor i kåkstäder eller på gatan, Sverige halkar ner i skolrankningen, för många av våra miljömål går utvecklingen i fel riktning, och utanförskapet och ojämlikheten ökar. Det provas idag många lösningar med begränsad framgång. Och politiskt tycks modet att prova nya lösningar begränsat. Men som Einstein sa: Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka. Att innovation idag står högt på agendan i såväl företag som offentlig sektor är därför inte så konstigt. För oss på Trivector är innovation ett naturligt tillstånd. Bolaget startades utifrån idén att vara en länk mellan forskning och praktik. Och fortfarande efter 28 år är forskning och innovation helt avgörande för vår verksamhet. Vi har nu för första gången en koncerngemensam affärsplan. I den kan man under rubriken om vad som utmärker ett Trivectorbolag bland annat läsa: Utmanar och tänjer gränser. Strävar efter ledarskap, vilket inte uppnås genom att följa traditioner eller kopiering av andras erbjudanden. Är öppet mot omvärlden och delar generöst med sig. Till detta kommer koncernens affärsidé: Utifrån förståelse och engagemang bidra till hållbar utveckling för kund och samhälle och mission Rädda världen och göra bra affärer. Tillsammans pekar dessa skrivningar på vår vilja att genom innovation och utveckling verka för mer hållbar verksamhet för såväl företag som samhälle. Under 2014 har vi speciellt fokuserat på innovation. Alla anställda deltog i en tvådagars övning med Donnie Lygonis, Technology Transfer Manager på KTH. Den avslutades med presentation av medarbetarnas innovativa lösningar, varav flera lett till nya produkter och tjänster. Arbetet fortsätter nu med så kallade posterwalks två gånger per år. Ett ytterligare resultat blev en justering av företagets processer för att bättre hantera innovationsprocessen. Vi kommer att fortsätta att utmana och tänja gränser för en mer hållbar värld. Christer Ljungberg, vd Under 2014 har Trivector fokuserat extra på innovationer. Vi arbetar med att öka innovationskraften både när det gäller tjänster och produkter. På senare tid har vi bland annat tagit fram flera nya skyltar som gör det möjligt att visa trafikantinformation digitalt och i realtid på platser där det tidigare inte varit möjligt.

4 Hållbarhetsredovisning 2014 / 3:11 / 1. Om Trivector Värderingarna binder oss samman Trivector grundades 1987 av fyra forskare från Lunds tekniska högskola. Den ursprungliga verksamheten har därefter delats upp i Trivector Traffic och Trivector System. Trivector LogiQ bildades 1996 av Sveriges förste och hittills ende doktor inom processvetenskap. Trivector Information tillkom Trivectorbolagen delar namn, varumärke och lokaler. Vi tror på ett vetenskapligt angreppssätt, på engagemang, kreativitet och nära samarbete. Från och med den 1 maj 2015 består Trivector av tre verksamhetsbolag, istället för fyra. Trivector Information blev då en del av Gullers Grupp och lämnade Trivectorkoncernen. Kvar finns tre starka bolag med olika verksamheter och olika målgrupper, men med samma värderingar och företagskultur. Trivector Traffic arbetar som konsulter, forskare och utvecklare med målet att skapa effektivare och mer hållbara trafiksystem. Trivector System utvecklar, säljer och underhåller ITsystem för kollektivtrafikens fordon, hållplatsskyltar och trafikledning. Trivector LogiQ är konsulter och utbildare inom processbaserad verksamhetsutveckling. Utöver de synliga bolagen finns också ett moderbolag, Trivector AB, som avlastar dotterbolagen genom att ta hand om olika uppgifter som inte ingår i deras kärnverksamhet. Vår styrka Vid slutet av år 2014 var den totala personalstyrkan 90 personer. Antalet årsarbetskrafter var 76. Utöver det tillkommer personal som arbetar på konsultbasis eller som timanställda. Fördelningen av antalet anställda per bolag visas i figuren. Lund, Stockholm och Göteborg Trivector har kontor i Lund, Göteborg och Stockholm. Huvudkontoret finns i Lund, och här sitter majoriteten av de anställda. I Stockholm satt vid årsskiftet femton personer och i Göteborg lika många. Organisation och ledning Trivector ABs styrelse består av tre av de fyra grundarna som alla är delägare i Trivector AB. Styrelseordföranden arbetar på Trivector Traffic och är väl insatt i verksamheten. Trivector ABs ledningsgrupp bestod under 2014 av åtta personer. Trivector Traffic, det största verksamhetsbolaget, har en egen ledningsgrupp. Den bestod under 2014 av sju personer. Trivector Traffic har sedan 2012 nio delägare utöver majoritetsägaren Trivector AB. Alla är anställda i företaget. Logiq 14 Info 4 System 17 AB 7 Traffic 48 Fördelning av antalet anställda i Trivector 2014, per bolag. 2. Verksamhetssystem Säkerställer kvaliteten på vårt arbete För att lägga kreativitet och energi inom rätt områden har vi skapat ett verksamhetssystem för våra arbetsprocesser. Det hjälper oss i det dagliga arbetet, samtidigt som det säkerställer kvaliteten på vårt arbete. Verksamhetssystemet utvecklas efter hand som verksamheten växer. Under 2013 och 2014 har vi genomfört en större revision och omarbetning av våra processer. Vi sätter årligen upp mål för kundtillfredsställelse, kompetensmål och mål för medarbetartillfredsställelse. Varje år sätter vi också upp nya miljömål. Måluppfyllelsen mäter vi noga. För oss är det viktigt att allt vi levererar till kunderna håller hög kvalitet och svarar mot kundens behov samt att vi minimerar vår miljöpåverkan. (Mer om detta under rubrikerna Miljö, Kunder och Personal.)

5 / 4:11 / 3. Miljö Vi bidrar till ökad kunskap om både problem och lösningar Hur har det gått 2014? Energianvändning och koldioxidutsläpp Energianvändning och utsläpp av växthusgaser från Trivectors verksamhet mäts inom fem områden; tjänsteresor, gods, arbetsresor, el samt värme (fjärrvärme). Figurerna nedan visar fördelningen mellan dessa fem områden för respektive energianvändning och CO2-utsläpp. MWh Arbetsresor Tjänsteresor Värme El Arbetsresor 381 Figur 2, Trivectors koldioxidutsläpp (Ton CO2) El 105 Tjänsteresor 121 Värme 258 Figur 1. Trivectors energianvändning (MWh) 2014 Arbetsresor 64 Gods 2 Värme 10 Tjänsteresor Figur 3. Energianvändning från Trivectors verksamhet Källor: Arbetsresor resvaneundersökning 2011 justerat med hänsyn till antalet anställda. Tjänsteresor eget reseräkningsprogram. El och värme uppgifter från leverantörer och fastighetsförvaltare. Ton koldioxid Ton 150 Gods Arbetsresor Ton 120 Tjänsteresor Värme El Ton 90 Trivectors totala energianvändning under 2014 var 865 MWh, vilket är en svag ökning jämfört med 2013 (839 MWh). Tjänsteresorna har stått för den största ökningen av energianvändning (14 % ökning). Även elförbrukningen har ökat, vilket till största delen beror på att Trivector i Göteborg flyttade in i ett nytt och större kontor under Däremot har fjärrvärmeförbrukningen minskat under året. De totala koldioxidutsläppen från Trivectors verksamhet under 2014 var ca 140 ton 1, vilket även det är en svag ökning jämfört med år 2013 (136 ton). Arbets- och tjänsteresorna står, liksom föregående år, för den stora majoriteten av utsläppen. Elen är så kallad grön el och utsläppen är därmed försumbara. Utsläppen från fjärrvärme har minskat, dels på grund av en lägre värmeförbrukning, dels på grund av minskade emissioner per förbrukad MWh. Sett till de senaste fem åren är det svårt att ge en entydig bild av utvecklingen av energianvändning och koldioxidutsläpp. Det kan konstateras att Trivectors verksamhet har gett upphov till en ökande miljöpåverkan på grund av större omsättning, fler anställda och en expanderande verksamhet (se figur 3 och 4). Ton 60 Ton 30 Ton Figur 4. Koldioxidutsläpp från Trivectors verksamhet Källor: Arbetsresor resvaneundersökning 2011 justerat med hänsyn till antalet anställda. Tjänsteresor eget reseräkningsprogram. El och värme uppgifter från leverantörer och fastighetsförvaltare. 1 Siffrorna inkluderar (sedan 2008) utsläpp från hela kedjan well to wheel och tar också hänsyn till en höghöjdsfaktor (2,5* CO2-utsläpp) för flyg. På hög höjd bidrar flyget till klimatpåverkan genom utsläpp av kväveoxider, vattenånga och kondensstrimmor. Den samlade effekten brukar av IPCC uppskattas till två gånger effekten av koldioxid. Osäkerheterna kring denna klimatpåverkan är dock stor.

6 Hållbarhetsredovisning 2014 / 5:11 / MWh MWh per årsarbetare MWh per Mkr i omsättning CO Figur 7. CO2-utsläpp från tjänsteresor Figur 5. Energianvändning per årsarbetare och Mkr i omsättning Ton CO2 2,5 2,0 Flyg % Övrigt Bil % 8% Tåg % Total antal mil/årsarbetare 2014: 984 mil 1,5 1,0 Bil 91 10% Övrigt 15 2% 0,5 0,0 Co2 per årsarbetare Co2 per Mkr i omsättning Totalt antal mil/årsarbetare 2013: 888 mil Flyg % Tåg % Figur 6. Koldioxidutsläpp per årsarbetare och Mkr i omsättning Figur 8. Tjänstereslängd per årsarbetare 2013 och 2014 fördelat på färdmedel. Mätt i förhållande till antalet årsarbetare och omsättning har dock energianvändning legat på en relativt stabil nivå under perioden (se figur 5). CO2-utsläppen per årsarbetare och omsättning har minskat både 2013 och 2014 och uppvisar en positiv trend även sett till en längre tidsperiod (se figur 6). Detta tyder på att ett aktivt miljöarbete till viss del har motverkat den påverkan som en expanderande verksamhet ger (mer om dessa åtgärder under stycket Åtgärder och klimatkompensation nedan). Tjänsteresor Tjänsteresorna är en av våra mest betydande miljöaspekter. Under 2014 reste Trivectors anställda mil i tjänsten, jämfört med mil under Reslängden har ökat med samtliga färdmedel och färdmedelsandelarna är mer eller mindre oförändrade jämfört med Variationer i tjänsteresandet är naturliga i vår verksamhet som till stor del består av konsultuppdrag. Hur många resor och med vilket färdmedel styrs i hög grad av var uppdragen finns och typ av uppdrag. Trivectors uppdrag expanderar geografiskt med en större andel uppdrag längre från kontoren. Med undantag för föregående år, 2013, ser vi därmed en trend sedan 2011 att utsläppen från tjänsteresorna ökar (se figur 7). Den största andelen till ökningen är att vi reser längre. Medelreslängden per årsarbetare har ökat med 15 % (se figur 8). Arbetsresor Undersökningar av hur Trivectors anställda reser till och från arbetet görs vart tredje år. Den senaste gjordes våren Enligt den reste 67 procent med bil. Koldioxidutsläppen från våra arbetsresor 2014 har beräknats med hjälp av en uppräkning av värdena för 2011 med antalet anställda. Vi har antagit att färdmedelsfördelning, genomsnittlig reslängd per person och koldioxidutsläpp per person är

7 / 6:11 / desamma 2014 som Eftersom vi under denna period har blivit 17 procent fler, har vi uppskattat koldioxidutsläppen till 17 procent större också. Detta är alltså ett ungefärligt uppskattat värde som kan vara större eller mindre. Energianvändning på kontoren Elförbrukningen ökade under 2014, se tabell 1. Trivector har under 2014 har flyttat in i ett nytt kontor i Göteborg, vilket ligger bakom en stor del av ökningen. Det finns dock osäkerheter i jämförelserna mellan Göteborgskontorets nya och gamla lokaler vilket minskar jämförbarheten mellan olika år. Vi kommer därför under 2015 att närmare undersöka bakgrunden till den ökade elförbrukningen. Fjärrvärmeförbrukningen per kvadratmeter låg 2014 lägre än 2012 och 2013, vilket möjligtvis kan förklaras av att 2014 har varit ett mycket varmt år (se tabell 2). I och med den minskade fjärrvärmeförbrukningen så har energianvändningen totalt sett minskat på kontoren under Ort El Lund Stockholm Göteborg Summa Fjärrvärme Lund Stockholm Göteborg Summa Summa Tabell 1. Energianvändningen på kontoren i Lund, Stockholm och Göteborg, el och värme (MWh), inkl. lagerlokaler Göteborgskontoret öppnade i maj 2011 och flyttade in i nya lokaler i början av Den totala kontorsytan för samtliga kontor ökade med 30 % mellan 2010 och 2011, med 3 % mellan 2011 och 2012, med 4 % från 2012 till 2013 och med 6 % från 2013 till Åtgärder och klimatneutralisering Steg 1 i arbetet med minskade koldioxidutsläpp är att påverka vår direkta miljöpåverkan. Detta sker genom ett aktivt arbete inom de områden där Trivectors mest betydande miljöaspekter finns. Steg 2 i vårt arbete med att minska miljöpåverkan är att de koldioxidutsläpp som vi, trots våra ambitioner, ger upphov till, neutraliseras genom att köpa utsläppsrätter. Miljömål Miljömålen är en blandning av tydligt satta resultatmål, som andel tågresor för resor mellan våra kontorsorter och mål för elförbrukningen, medan andra är aktivitetsmål. De övergripande miljömålen är Miljöanpassade transporter, Miljöanpassat kontor, Medarbetare med miljökompetens och Miljöanpassade konsult- och utvecklingstjänster. Miljömålen motsvarar de områden där vi har våra mest betydande miljöaspekter (se tabell 3). Ort MWh el Lund 1,78 1,93 1,76 1,43 1,57 per årsarbetskraft Stockholm 2,14 0,93 1,00 1,18 1,00 Göteborg - 0,05 0,04 0,04 0,96 1 Medel 1,96 1,51 1,26 1,27 1,38 MWh Fjärrvärme per Lund Stockholm Göteborg 0,08 0,18-0,07 0,16 0,07 0,08 0,15 0,07 0,08 0,18 0,09 0,09 0,14 0,05 m 2 Medel 0,103 0,086 0,095 0,101 0,092 Tabell 2. MWH per årsarbetskraft och kvadratmeteryta på kontoren i Lund, Stockholm och Göteborg, el och värme (MWh), inkl. lagerlokaler, (Göteborgskontoret öppnade i maj 2011 och flyttade in i nya lokaler i början av 2014.) 1 Den kraftiga ökningen av Göteborgskontorets energianvändning beror på att kontoret har flyttat in i nya lokaler. Jämförbarheten är bristfällig eftersom mätmetoderna skiljer sig åt mellan kontoren. Miljöanpassade transporter Vi försöker minska miljöpåverkan från transporter genom två parallella strävanden dels att resa mindre, dels att resa på ett mer hållbart sätt, exempelvis genom att ta tåg istället för flyg samt genom att ha förmåns- och servicebilar som är miljöbilar. Från och med år 2011 är alla förmånsbilar miljöbilar, de flesta gasbilar men även etanol- och hybridbilar. Vi påverkar med våra uppdrag och föredrag På Trivector har vi stor möjlighet att påverka den allmänna utvecklingen genom de produkter och tjänster vi erbjuder. Trivector Traffics affärsidé handlar om att skapa effektivare

8 Hållbarhetsredovisning 2014 / 7:11 / Mål 2014 Uppfyllelse Utfall 1. Minst 95 % av resorna mellan Göteborg - Stockholm och Göteborg - Malmö/Lund samt 85 % av resorna Stockholm - Malmö/Lund ska ske med tåg. Andelen tågresor under 2014 var; Lund- Stockholm 78 % Lund-Göteborg 70 % Göteborg- Stockholm 78 % 2. Minska CO 2 -utsläppen från tjänsteresor på max 75 Utsläppsnivån under 2014 var 56 g CO /km, jämfört med 51 g 2 mil. CO 2 / km under Uppmuntra sunda vägval för resor till och från jobbet. 4. Ta fram en grön resplan för Trivector. Har skett, bland annat med en egen Sunt vägvals-kampanj med 58 deltagare. Aktiviteten har blivit uppskjuten till Hålla samma nivå eller minska elförbrukningen per årsarbetare jämfört med Erbjuda ekologisk och närodlad mat på kurser, seminarier med mera där så är möjligt. Listan ska uppdateras två gånger under året. 7. Informera om och bli bättre på sopsortering på kontoret i Lund. 8. Information till medarbetarna om miljökompetens 9. Mätning av antalet uppdrag som lett till minskad miljöpåverkan samt mätning av vår externa miljökommunikation. 10. Försäljningen av presentationsenheter för trafikantinformation med miljökortet TriControl ska alltid erbjudas till kund. Elförbrukningen har ökat med 9 % per årsarbetare En förteckning över cateringleverantörer som erbjuder ekologisk mat på våra kontorsorter finns och har uppdaterats en gång under Information om listan har gått ut till alla anställda. Information har gått ut och stickprov har gjorts med förbättrade resultat. En föreläsning om cirkulär ekonomi har hållits som lockade 35 deltagare. 103 föredrag för totalt sett personer. Till kommande år finns det möjlighet att mäta antalet uppdrag som har lett till minskad miljöpåverkan genom Trivector Traffics kundenkät. Av de extra elförbrukande skyltarna har samtliga (6 st) sålts med TriControl. Tabell 3 Uppfyllelse av 2014 års miljömål och mer hållbara transportsystem, vilket ska genomsyra samtliga uppdrag. Under året har vi bland annat arbetat med följande uppdrag som vid implementering kan bidra till ett mer hållbart transportsystem: Smartset, forskningsprojekt om system för hållbara godstransporter i städer, t ex terminaler för samdistribution (EU-projekt). Pasta, forskningsprojekt om att undersöka vilka förutsättningar för gång, cykel och kollektivt resande som främjar fysisk aktivitet. Projekt med gröna resplaner som kan minska biltrafiken och effektivisera markanvändningen med hjälp av åtgärder som gynnar gång, cykel och kollektivtrafik. År 2011 började vi mäta hur många föredrag vi håller inom miljöområdet. Under 2014 höll vi 103 föredrag för totalt ca personer där hållbarhet och miljö har ingått. Även om man inte ser några resultat direkt hoppas vi att föredragen ger avtryck i förlängningen. Vi kan i alla fall säga att vi bidragit till ökad kunskap om problemen och de lösningar som finns för att skapa ett mer hållbart transportsystem. Personal med miljökompetens Det är betydelsefullt för Trivector att personalen har en bred och aktuell kompetens inom miljöområdet. Därför anordnas årligen föreläsningar för personalen om aktuella ämnen. Vi ser samtidigt en förbättringspotential inför kommande år i att mer aktivt involvera medarbetare i miljö- och hållbarhetsarbetet. I februari 2015 hölls en föreläsning på temat Cirkulär ekonomi för sammanlagt 35 deltagare. Klimatkompensation För 2014 kompenserade vi för våra utsläpp med sammanlagt 108 ton koldioxid. Att denna summa är lägre än de totala utsläppen som redovisas på sidan 4 beror på att vi anser att ansvaret för utsläppen från arbetsresor och godstransporter bör delas mellan företaget och de anställda respektive mellan företaget och våra leverantörer/ kunder. Vi använder så kallade CDM-rätter Gold Standard (CDM står för Clean Development Mechanism). Dessa lever upp till högt ställda krav till exempel att de projekt som pengarna går till inte skulle kommit till stånd om de inte fått betalt för sin CO2-reducering.

9 / 8:11 / 4. Kunder Små och stora företag, privat och offentlig verksamhet Trivectors kunder finns inom offentligt förvaltning, i det privata näringslivet, både i mycket stora internationella företag och i lite mindre, och inom en mängd olika branscher. Vi är glada över den stora variationen som ger oss kunskap och erfarenhet inom många olika områden. Trivectorbolagens kunder Trivector Traffics uppdragsgivare finns bland kommuner, regioner, myndigheter, företag, organisationer och forskningsråd. Den största delen av uppdragen är för den offentliga sektorn i Sverige, men Trivector Traffic har även en hel del EU-projekt och enstaka uppdrag i Danmark och Norge. Ungefär en tredjedel av Trivector Traffics omsättning kommer från forsknings- och utvecklingsprojekt. Trivector LogiQ:s uppdragsgivare finns till stor del bland större svenska företag med internationell verksamhet. Men även mindre företag och verksamheter inom den offentliga sektorn finns bland kunderna. Uppdragsgivarna är verksamma inom vitt skilda branscher och utgörs av både varuproducerande och tjänsteproducerande företag. Ungefär hälften är tjänsteproducerande. Trivector System arbetar främst på den skandinaviska marknaden där kunderna primärt är verksamma inom kollektivtrafikområdet. Typiska kunder utgörs av trafikhuvudmän, terminalägare samt statligt ägda företag. Trivector Informations kunder finns främst inom offentlig sektor i Sverige, bland annat flera statliga verk. De har även en del privata kunder. Kundnöjdhet Ett av våra kvalitetsmål handlar om kundnöjdhet. Vårt mål är att 100 procent av våra kunder ska vara nöjda och minst 50 procent mer än nöjda. Med hjälp av en webbenkät följer vi kontinuerligt upp hur nöjda våra kunder är med de uppdrag vi utfört, för att se vad vi kan förbättra. Av de kunder som besvarat enkäten under 2014 var 94 procent mycket nöjda och 6 procent nöjda. Svarsfrekvensen var cirka 50 procent. Våra intressenter Trivectors intressenter omfattar de anställda, kunderna, aktieägarna och övriga aktörer i samhället som på olika sätt samverkar med vår verksamhet. Intressenterna identifieras bland annat i arbetet med de olika verksamhetsbolagens affärsoch marknadsplaner. Företaget präglas av ett stort mått av transparens och öppenhet och vi kommunicerar med vår omvärld på en mängd olika sätt, bland annat genom olika internetrelaterade kanaler som webbplats, digitala nyhetsbrev och sociala medier. Sedan 2013 ger vi också ut vårt eget kundmagasin, 2038, som har ett tydligt framtidsfokus. Trivector arrangerar varje år ett stort antal kurser och seminarier. Dessutom deltar företrädare för företaget aktivt i konferenser, seminarier, mässor etc som andra verksamheter arrangerar. Under 2014 deltog Trivector Traffic med fem seminarier i Almedalen och mötte där en ny stor publik. Trivector arrangerar speciella studentkvällar och deltar på arbetsmarknadsdagar i både Lund, Göteborg och Stockholm. Det händer också allt mer ofta att Trivectors medarbetare deltar i media genom intervjuer eller debatt-inlägg. Trivector kommunicerar på detta sätt med ett mycket stort antal intressenter under ett år. 5. Ekonomi Ett finansiellt rekordår 2014 kunde till slut sammanfattas som ett finansiellt rekordår. Trivectors omsättning var rekordhög, lönsamheten mycket god och alla finansiella nyckeltal i god balans. I tabellen framgår koncernens resultat för 2014 med jämförelsesiffror för 2013 och Mer information om det ekonomiska resultatet finns i den officiella årsredovisningen. Koncernresultat Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Rörelsemarginal, % Kassalikviditet, % Soliditet, % Antalet anställda, årsarbetare

10 Hållbarhetsredovisning 2014 / 9:11 / 6. Personal Hög kunskap och kontinuerlig kompetensutveckling Att arbeta på Trivector innebär att man får ett stort eget ansvar och flexibla arbetstider. De anställda är välkomna att bidra med kreativa förslag och ta egna initiativ. Engagemanget för kunderna och företaget är starkt och personalomsättningen relativt låg. Personalens stora kunskap, kreativitet och samarbetsförmåga är Trivectors främsta styrka. Vid slutet på december 2014 var det totalt 90 personer som arbetade i Trivectorkoncernen. Elva personer anställdes under 2014 och sex slutade. Utbildning och kompetensutveckling De flesta anställda på Trivector har högskoleutbildning och flera har dubbla examina, doktorsgrad eller licentiatgrad. Tre fjärdedelar har övervägande teknisk utbildning. Varje medarbetare får ägna tio dagar per år åt kompetensutveckling. Vilken utbildning som den anställde ska gå beslutas gemensamt av den anställde och verksamhetsansvarig. Förmåner Sedan flera år erbjuder Trivector sina anställda en rad förmåner såsom subventionerad frisk- och sjukvård, ekonomiskt stöd till fysisk motion, professionell genomgång av pension och försäkringar, samt frukt, frukost och fika på arbetsplatsen. Ergonomi och arbetsmiljö Ergonomi- och arbetsmiljö tas på stort allvar och det finns en arbetsmiljöpolicy som ses över varje år. Trivector anlitar regelbundet ergonomer för att utbilda personalen och för att säkerställa en god arbetsmiljö både på det egna kontoret, ute hos kund och i produktionen. Sjukfrånvaron brukar vara låg på Trivector. Under 2014 låg den på 0,6 procent av antalet arbetade timmar i koncernen, vilket var bättre än under Andelen långtidssjukskrivna var 29 procent av den totala sjukfrånvaron. Jämställdhet På Trivector finns många småbarnsföräldrar. För att underlätta för de anställda på Trivector att förena anställning med föräldraskap, planeras arbetet så att övertid undviks i så stor utsträckning som möjligt. Möten förläggs till dagtid och anställda av båda könen uppmuntras till att ta ut föräldraledighet. Vid nyrekrytering strävar Trivector efter att jämna ut könsfördelningen. Vårt mål är att Trivector ska vara en fullständigt jämställd arbetsplats där män och kvinnor, oberoende av sexuell läggning och kulturell bakgrund, har samma rättigheter och skyldigheter och likvärda möjligheter att utvecklas. står det i Trivectors jämställdhetspolicy och jämställdhetsplan. År 2014 var andelen kvinnor i Trivectorkoncernen 41 procent. I koncernens alla styrelser var andelen kvinnor totalt 10 procent. Trivector ABs styrelse består av de tre grundarna som alla är män. Trivector ABs ledningsgrupp bestod under 2014 av 12 procent kvinnor, sex män samt en av de två ledarna för Trivector Information, en man och en kvinna. Det vill säga på vissa möten bestod ledningsgruppen av sju män och på andra möten av sex män och en kvinna. I det största bolaget Traffics ledningsgrupp var andelen kvinnor fyra av sju. Medarbetarnöjdhet För Trivector är det i alla sammanhang viktigt att utvärdera och följa upp. Därför mäter vi också hur nöjda våra medarbetare är. En enkät skickas regelbundet ut till medarbe- män 59% kvinnor 41% män 90% kvinnor 10% män 67% kvinnor 33% Könsfördelning bland koncernens tjänstemän, antal årsarbetskrafter Könsfördelning i Trivectors styrelser män 100% Könsfördelning i Trivectors ledningsgrupper

11 / 10:11 / Under 2014 flyttade Trivector till ett nytt större kontor i Göteborg, i samma hus som det tidigare kontoret. Samtidigt utökades antalet anställda med fem personer. Foto: Linda Lidén. tarna. Målet är att varje bolag ska få 4,0 i genomsnitt på en femgradig skala. Vid den senaste mätningen 2014 låg det genomsnittliga betyget för koncernen på 4,3. Genomsnittet för de enskilda bolagen låg på mellan 4,2 och 4,8. Några svarsresultat på koncernnivå: 99 % av medarbetarna instämmer i att det är bra stämning på företaget. Det genomsnittliga svaret på koncernnivå blev 4,5 på en skala från 1 till % av medarbetarna anger att de trivs bra med sina arbetskamrater. Det genomsnittliga betyget blev 4,8 på en skala från 1 till % av medarbetarna instämmer i att de känner sig trygga i sin arbetssituation, 8 % varken eller och 2% (1 person) kände sig inte helt trygg. Det genomsnittliga betyget blev 4,4 på en skala från 1 till 5. Stämningen är bra på företaget Jag trivs med mina arbetskamrater i företaget Jag känner mig trygg i min arbetssituation Resultatet från medarbetarenkäten 2014 visar att de flesta anställda är nöjda med sin arbetsplats. 7. Kontakt Vi berättar gärna mer om vårt hållbarhetsarbete Vill du veta mer om vår hållbarhetsredovisning eller vårt miljöarbete, kontakta: E Karin Neergaard, , E Kristoffer Levin, , eller E Christer Ljungberg, ,

12 Hållbarhetsredovisning 2014 /11:11 / 7. GRI Index Sida 1 Strategi och analys 1.1 Uttalande från organisationens högste beslutsfattare 2 2 Organisationsprofil 2.1 Organisationens namn De viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna 3, Organisationsstruktur Lokalisering av organisationens huvudkontor Länder som organisationen har verksamhet i Ägarstruktur och företagsform Marknader som organisationen är verksam på 3, Den redovisande organisationens storlek Väsentliga förändringar under redovisningsperioden 3 3 Redovisningsprofil 3.1 Redovisningsperiod Datum för publiceringen av den senaste redovisningen Redovisningscykel Kontaktperson för frågor Definition av innehållet i redovisningen Redovisningens avgränsning 1, 11.. ( , ej relevant) 4 Styrning, åtagande & intressentrelationer 4.1 Organisationens bolagsstyrning Styrelseordförandens roll Antalet medlemmar i styrelsen Kommunikation med styrelse och ledning 8.. ( ej relevant för GRI-redovisning enligt nivå C) 4.14 Intressentgrupper som organisationen har kontakt med Identifiering och urval av intressenter 8 Följande resultatindikatorer (enligt GRI) har vi redovisat: Ekonomiska resultatindikatorer Sida EC1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde 8 Miljömässiga resultatindikatorer EN3 Direkt energianvändning per primär energikälla 4 EN5 Minskad energianvändning 4-6 EN16 Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt 4 EN18 EN26 EN29 Initiativ för att minska utsläppen av växthusgaser, samt uppnådd minskning Åtgärder för att minska miljöpåverkan från produkter och tjänster, samt resultat Väsentlig miljöpåverkan genom transport av produkter och andra varor och material, inkl. medarbetarnas arbetsresor och tjänsteresor Sociala resultatindikatorer LA1 Total personalstyrka 3, 9 LA2 Personalomsättning 9 LA3 Förmåner som ges till personal 9 LA13 Sammansättning av styrelse och ledning 3, Norra Skåne Offset, maj 2015, Illustrationer: Kiran M Gerhardsson Åldermansgatan 13 SE Lund / Sweden Telefon Lund Göteborg Stockholm

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2012 2 VD-ord Innehåll VD har ordet 2 Strategi och mål 3 En hållbar ekonomi 5 Nöjda medarbetare ger nöjda kunder 8 Samhällsengagemang 11 Klimatsmart bank 12 Ansvar,

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING Form och layout: IK Stockholm Tryckort: Stockholm juni 2011 Tryckeri: Printcenter PAPPER: Omslag: Brun Board, 100% returpapper,

Läs mer

NÄR IDÉER SKA UTVECKLAS OCH FÖRETAG SKA VÄXA

NÄR IDÉER SKA UTVECKLAS OCH FÖRETAG SKA VÄXA NÄR IDÉER SKA UTVECKLAS OCH FÖRETAG SKA VÄXA Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 CASE: ÅRETS SUPERGASELL SVÅRSLAGEN SNABBVÄXARE RÅDGIVNING: DE FLESTA FÖRETAG VILL växa ALMI INVEST: FORTSATT HÖG INVESTERINGSTAKT

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 09 Hållbarhetsredovisning Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter.

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Detta är Cybercoms tredje hållbarhetsredovisning. I denna rapport redovisar Cybercom sitt hållbarhetsarbete utifrån dimensionerna ekonomiskt

Läs mer

Wihlborgs Årsredovisning

Wihlborgs Årsredovisning Wihlborgs Årsredovisning 213 Inbjudan till årsstämma Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) äger rum tisdagen den 29 april 214 klockan 16. på Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i. Aktieägare som önskar

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Innehåll Höjdpunkter under 2012... 3 Koncernchefens kommentarer... 4 5 Detta är Peab Nordens Samhällsbyggare... 6 9 Exempel från vår verksamhet...10 11 Dialog med omvärlden...

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 Hållbarhet Hållbar

Läs mer

Wihlborgs Årsredovisning

Wihlborgs Årsredovisning Wihlborgs Årsredovisning 214 Inbjudan till årsstämma Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) äger rum onsdagen den 29 april 215 klockan 16. på Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i. Aktieägare som önskar

Läs mer

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg.

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg. Act upon knowledge April 2011 / No 3 Sverige Nytt från Ennovas ERFA SAS, NCC och Lantmännen sätter uppföljningen i fokus / s. 3 Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget Sju tips för en hög svarsfrekvens /

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

AB Å fö Årsredovisning i Å d i 2003 i 2003

AB Å fö Årsredovisning i Å d i 2003 i 2003 Årsredovisning 2003 Kapitelrubrik 1 2 4 6 9 12 16 Året i korthet Detta är ÅF VD har ordet Mission, vision och strategier Omvärld och marknad Medarbetare Miljö Divisioner 18 20 22 24 26 28 32 Energi & Miljö

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING Axfood vill ta ledarrollen inom hållbarhet i branschen viktiga beslut om ökad transparens för konsumenterna Nytt utmanande mångfaldsmål engagerar hela koncernen Innehåll

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget 2014

Det ansvarsfulla företaget 2014 Det ansvarsfulla företaget 2014 Svensk Handels årliga undersökning om CSR- och hållbarhetsfrågor bland medlemsföretag och konsumenter. svenskhandel.se Rapporten är framtagen av Carin Blom HUI RESEARCH

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2013 Innehåll 1 Swedbank i korthet 2 Ordförande har ordet 2 VD har ordet 3 Framsteg 2013 4 Swedbank i en föränderlig värld 5 Hållbarhetsstrategi 6 Väsentlighetsanalys 7 Hållbarhet

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna E85 D 95 Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2012/13 Starkare tillsammans Under 2012 slog vi ner en riktigt stor milstolpe i OKQ8:s historia. Nu finns vi i ett skandinaviskt sammanhang. Som VD

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010. Coca-Cola Enterprises Sverige

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010. Coca-Cola Enterprises Sverige HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010 BV-COC-070410 Hållbarhetsredovisning 2010 3 Innehåll 18 VD har ordet 06 Resultat 2010 07 Om 08 22 Strategi och styrning 12 Omvärld och intressentdialog 14 Lokal samhällsaktör

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Miljöbarometern för bygg- och fastighetssektorn 2006

Miljöbarometern för bygg- och fastighetssektorn 2006 Företagens syn på miljöutmaningen Företagens miljöarbete Resultat av miljöarbetet för företaget Problembild Intressenter Drivkrafter Aktiviteter Åtgärder Organisering Resultat Ef f ekter Hinder och attityder

Läs mer

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram Årsredovisning 2014 Rätt person på rätt plats sedan 1960» Det här är Proffice Förutsättningar för lönsam tillväxt» Hållbart samhälle hållbart arbetsliv» Proffice som investering Ett mer stabilt Proffice

Läs mer

En hållbar berättelse 2012. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning

En hållbar berättelse 2012. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning En hållbar berättelse 2012 Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning Mari Broman, vice vd på Riksbyggen, tar ett symboliskt spadtag tillsammans med Jonas Nygren, kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg,

Läs mer

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010 Urban Passport MQs hållbarhetsredovisning Syftet med denna årliga hållbarhetsredovisning är att ge MQs olika intressenter en transparent be- skrivning avseende MQs arbete med hållbarhetsfrågor. et är att

Läs mer

Vivida Assistans årsredovisning. Året i korthet Framtiden är vår tid Gasell för tredje året i rad

Vivida Assistans årsredovisning. Året i korthet Framtiden är vår tid Gasell för tredje året i rad 2011 Vivida Assistans årsredovisning Året i korthet Framtiden är vår tid Gasell för tredje året i rad B VIVIDA ASSISTANS ÅRSREDOVISNING 2011 Välkommen till vår årsredovisning för 2011 Trevlig läsning!

Läs mer

Detta är Swedavia. Koncernen omsätter nära 4,7 miljarder kronor och har 2 500 medarbetare.

Detta är Swedavia. Koncernen omsätter nära 4,7 miljarder kronor och har 2 500 medarbetare. Årsredovisning 2011 INNEHÅLL VD-ord...4 Marknad och omvärld...6 Strategi och mål...10 Verksamheten...14 Swedavias ansvar...25 Förvaltningsberättelse...47 Koncernens finansiella rapporter...55 Moderbolagets

Läs mer

Årsredovisning 2002. Hållbarhet

Årsredovisning 2002. Hållbarhet Årsredovisning 2002 Hållbarhet Innehåll 4 FöreningsSparbanken och hållbarhetsbegreppet 5 VD-ordet Samhällsansvar en del av affärsverksamheten 6 Kort om FöreningsSparbanken 7 Kunder 9 Medarbetare 11 Aktieägare

Läs mer

Gör plats för svenska bilpooler!

Gör plats för svenska bilpooler! Publ nr 2003:88 Gör plats för svenska bilpooler! Definition, strategi, potentialer och effekter samt IT-lösningar på den svenska marknaden Juli 2003 Titel: Gör plats för svenska bilpooler! Definition,

Läs mer