GR Policy & Riktlinjer 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GR Policy & Riktlinjer 2014"

Transkript

1 GR Policy & Riktlinjer Arbetsmiljöpolicy 2. Brandskyddspolicy 3. Brandskyddsregler 4. GR Din lön 5. Inköps- och upphandlingspolicy 6. IT-policy 7. Jämställdhets- och mångfaldsplan 8. Miljöpolicy 9. Policy om kränkande särbehandling 10. Rehabiliteringspolicy 11. Resepolicy 12. Riktlinjer för externa gåvor 13. Riktlinjer för bisysslor 14. Riktlinjer för diarieföring- dokumenthanteringsplan 15. Riktlinjer för representation 16. Telefonipolicy 17. Värdegrund för GR

2 Dnr GRs Arbetsmiljö pölicy Det goda livet och den goda arbetsmiljön uppstår när hela tillvaron fungerar både privat och i arbetslivet. En helhetssyn på människan både till kropp och själ och en positiv syn på människans möjligheter att skapa och bidra till ett gott arbete, är grunden för arbetsmiljöarbetet på GR. Genom en balans mellan ansvar och befogenhet respektive mellan trygghet och utveckling ska GR tillgodose verksamhetens krav och medarbetarnas egna behov av arbetstillfredställelse och personlig utveckling. Arbetsmiljöpolicyn är baserad på de framgångsfaktorer/värdegrunder som GRs medarbetare och ledning gemensamt arbetat fram. Dialog/Tillit Samråd kring arbetsmiljöfrågor sker mellan chef och medarbetare på avdelningsmöten, i utvecklingssamtal och när så behövs. Dialogen ska utmärkas av tydlighet, öppenhet och respekt. Övergripande arbetsmiljöfrågor tas kontinuerligt upp i personalpolicygruppen och, vid behov, med berörda skyddsombud. Glädje/Kreativitet Kreativiteten, effektiviteten och trivseln ökar när olika människors erfarenheter och synsätt tas till vara. Människor som trivs med sin arbetssituation gör ett bättre arbete och når bättre resultat. Medarbetarna ska därför verka i en stimulerande miljö som kännetecknas av arbetsglädje, delaktighet och tydliga mål. Nyfikenhet En stor del av lärandet sker i det dagliga arbetet. Genom att skapa en positiv stämning präglad av öppenhet och engagemang ska ledarna ge medarbetarna bästa möjliga förutsättningar att använda sin kompetens och utöka sin kunskap och erfarenhet samt främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan medarbetare. Det systematiska arbetsmiljöarbetet... Det systematiska arbetsmiljöarbetet det förebyggande arbetet att undvika skador, sjukdomar och ohälsa för individen ska ingå som en naturlig del av verksamheten på GR. Friskfaktorer det som får medarbetarna att trivas och må bra i arbetet ska tas till vara genom att kartlägga, synliggöra, bevara och utveckla det friska på arbetsplatsen. Det positiva tankesättet hjälper till i sökandet efter förbättringar och nya lösningar. För hälsofrämjande och rehabiliterande åtgärder anlitas företagshälsovården eller annan aktör.

3 ... och ansvaret Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetsmiljöansvaret ska tydliggöras och cheferna / arbetsledarna ska ha kompetens inom arbetsmiljöområdet. Medarbetarens ansvar är att aktivt medverka i arbetsmiljöarbetet. Allt arbetsmiljöarbete sker i samverkan mellan cheferna och medarbetarna. Handledning Till GRs arbetsmiljöpolicy finns stöd i och verktyg i handledningen Systematiskt arbetsmiljöarbete och rehabilitering. Information om rutiner, nyheter inom arbetsmiljöområdet finns också på GRs intranät. GRs arbetsmiljöpolicy är framtagen i samverkan mellan ledning, fackliga representanter, avdelningsrepresentanter och skyddsombud inom organisationen. Arbetsmiljöpolicyn och handledningen är antagen och kommer att uppdateras årligen. Ansvarig för uppdateringen är Administrativa avdelningen. 2

4 GRs Brandskyddspolicy Det övergripande målet för brandskyddsarbetet inom GR är att fortlöpande arbeta systematiskt och målmedvetet med förebyggande åtgärder för att undvika egendoms och personskador. Verktyget vi skall använda för att säkerställa detta mål är en väl genomarbetad organisation för egenkontroll och uppföljning. Alla anställda måste därför: Vara väl medvetna om brandriskerna i och kring verksamhetens lokaler. Ha god kännedom om utrymningsvägar och återsamlingsplats. Hålla sig väl informerade om gällande brandskyddsregler. Ha god kunskap om hur brandsläckningsutrustningen används. Aktivt delta i arbetet med att förebygga bränder Göteborgsregionens kommunalförbund Bibbi Carlsson

5 GR:s brandskyddsregler Stäng alltid dörren till ditt rum när du går hem. Tag reda på var utrymningsvägarna finns. Tag reda på var brandsläckarna finns och hur de fungerar. Tag reda på var larmknapparna sitter. Vid brandlarm måste alla utrymma huset. Utrymning skall ske genom närmaste utrymningsväg. Använd aldrig hissen vid utrymning. Åtgärder vid brand 1.Rädda 2.Larma 3.Släck Återsamlingsplats: Cykelbanan på andra sidan ån.

6 Din lön på GR

7 1 Inledning GRs uppdrag är att genom samverkan skapa mervärde för de tretton medlemskommunerna inom områden som av medlemskommunerna bedöms vara relevanta. För att uppnå den målsättningen krävs hög kompetens och ett mycket engagerat medarbetarskap. Du som medarbetare inom GR är organisationens mest värdefulla resurs. De framtagna lönekriterierna används vid den årliga lönerevisionen för att bedöma din arbetsprestation kopplad till verksamhetens mål och resultat. För att underlätta förståelsen för den bedömning som varje chef gör av respektive medarbetares prestation är det viktigt att gemensamt på arbetsplatsen definiera kriterierna. Vad betyder lönekriterierna på vår arbetsplats kopplat till de mål vi ska uppnå? Lönen ska inom ramen för tillgängligt löneutrymme spegla din arbetsprestation och ditt bidrag till verksamheten. Din lön Lön är ersättning för utfört arbete. GR tillämpar Individuell lönesättning. Din lönenivå kan du påverka vid: Nyanställning Med nyanställning menas när du anställs första gången på GR men även när du rekryteras till en ny befattning inom GR. Det är vid nyanställningstillfället som du förhandlar din lön, i och med att ett nytt anställningsavtal ska ingås. Vid nyanställning sätts din lön utifrån din utbildning din tidigare arbetslivs- och yrkeserfarenhet din kompetens befattningens ansvarsnivå och svårighetsgrad de befogenheter och uppgifter som följer av befattningen löneläget på GR, på orten och i branschen Årlig lönerevison Inför lönerevisonen sker en bedömning utifrån eventuella förändringar i ansvar och befogenheter dina prestationer och din måluppfyllelse Som medarbetare kan du i samband med ditt lön-och medarbetarsamtal lyfta fram skäl du anser ska ligga till grund för att din lön ska förändras. Löneprocessen GR Löneöversynen är en del i verksamhetsplaneringen. I budgetprocessen ska verksamhetsområdena ange kommande behov av löneökningsutrymme. För GR som helhet fastställs ett löneökningsutrymme årligen utifrån de möjligheter och behov som finns i verksamheterna. Hänsyn tas också till de centrala avtalen.

8 2 GRs löneprocess kan sammanfattats i följande modell: Arbetsgivarens ansvar Administrativa avdelningen har ansvar för att samordna övergripande delarna i löneprocessen genomföra lönekartläggning var tredje år och detta ur ett jämställdhetsperspektiv hålla tidplanen för löneprocessen Chefens ansvar Chefen har en nyckelroll i verksamhetsplaneringen och i den individuella lönesättningen. Chefen ansvarar för att kommunicera verksamhetens mål till medarbetarna tydliggöra varje enskild medarbetares mål och uppgift stimulera medarbetarna till medskapande och möjlighet att påverka arbetets innehåll känna till GRs löneprocess och kommunicera den med sina medarbetare tydliggöra sambandet mellan mål, resultat och lön för medarbetarna stimulera medarbetarna till goda arbetsinsatser bl.a. genom individuell lönesättning

9 3 planera in tid för medarbetarsamtal och lönesamtal så att de kan genomföras enligt tidplan bedömer varje enskild medarbetares prestation och beslutar om lön för varje medarbetare Hålla sig inom av förbundsdirektören fastställd löneökningsram Medarbetarens ansvar Varje medarbetare har genom sitt anställningsavtal skyldighet att följa de så kallade allmänna skyldigheterna. Medarbetare har ett ansvar att vara delaktig vid arbetet med verksamhetsplanering och andra gemensamma aktiviteter för arbetsplatsen. Medarbetarna ska känna till och förstå verksamhetens mål, vara klar över sina arbetsuppgifter och vad det egna arbetet betyder för helheten. Medarbetaren ansvarar för att aktivt delta i dialogen om lönekriterierna och dess betydelse vara aktiv på löne- och medarbetarsamtal och ta ansvar för sin egen kompetensutveckling ta del av chefens motivering och lönebesked kvittera utfallet av löneprocessen senast 10 dagar efter samtalet Anställningsavtalets minimikrav I anställningsavtalet ingår en del grundkrav, allmänna skyldigheter, som att utföra arbete följa ordningsföreskrifter följa arbetsmiljöregler samarbeta vara lojal: respektera fattade beslut och överenskommelser samt verka för helhetens bästa Dessa kan ses som minimikraven på en förväntad prestation. Förutsättningar för ytterligare löneökning ska bedömas utifrån prestationer av fastställda mål och lönekriterier.

10 4 GRs lönekriterier Resultat Chefen bedömer om Du har uppfyllt mål och aktiviteter i uppdraget Du har bidragit till verksamhetens utveckling och framgång Du har arbetat aktivt med förbättringsarbete Professionalitet Chefen bedömer om Du har haft fokus på uppdraget och de vi är till för Du har omsatt din yrkesskicklighet i arbetet Du har utövat gott medarbetarskap och engagemang för helheten Du har tagit ansvar för din egen professionella utveckling Behöver förbättras: är en tydlig signal om att delar av medarbetarens insatser behöver förbättras (handlingsplan tas fram) Bra: innebär att medarbetaren når de uppställda kriterierna, dvs. man har nått en förväntad insats Mycket bra: innebär att medarbetaren överträffat de uppställda kriterierna Föredömlig: innebär att medarbetaren konsekvent och med marginal överträffar uppställda kriterier och är en tydlig förebild för andra Dokumentet GR Din lön är framtagen i samverkan mellan arbetsgivare och fackliga organisationerna SACO/Vision. Antagen av GRs Ledningsgrupp 19 februari 2014

11 red /MLJ Dnr Inkö ps- öch upphandlingspölicy Gö tebörgsregiönens kömmunalfö rbund (GR) GR köpte varor och tjänster årligen för ca 200 miljoner kronor. En övergripande policy för inköp och upphandling antogs av GRs ledningsgrupp 2006 och har därefter uppdateras löpande. Innehåll Inköps- och upphandlingspolicy Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)..s. 2 Kommentarer till Inköps- och upphandlingspolicy, GR s. 3-6 Vanliga frågor om upphandling och inköp.s.7

12 Syftet med denna policy är att: Stödja GRs verksamheter i sitt uppdrag att möta medlemskommunernas behov. Långsiktigt medverka till en marknadssituation som präglas av uthållighet och väl fungerande konkurrens. Säkerställa att varor och tjänster köps med rätt kvalitet till lägsta kostnad och med minsta möjliga miljöpåverkan. Säkerställa att inköp och upphandling sker i enlighet med gällande lagstiftning och GRs riktlinjer. Omfattning Denna policy gäller all upphandling och alla inköp av varor, tjänster och entreprenader inom GR. Förhållningssätt GRs agerande skall medverka till en marknadssituation som präglas av uthållighet och väl fungerande konkurrens. Inköp och upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och även i övrigt genomföras affärsmässigt och när det är möjligt med sociala/etiska hänsyn. Anbudsgivare, anbudssökande och anbud skall behandlas utan ovidkommande hänsyn. Företrädare för GR skall agera på ett affärsetiskt korrekt sätt. Samordnad upphandling Samordnad upphandling är av strategisk betydelse för göteborgsregionen som helhet för att uppnå bästa möjliga affärsvillkor samt att aktivt påverka kvalitet och miljö. Samordningen minimerar dessutom de administrativa kostnaderna för GRs upphandlingar och inköp. Upphandlingsbolaget har i uppdrag att genomföra samordnad upphandling inom de områden där det finns gemensamma intressen. Avtalstrohet En förutsättning för att uppnå effekterna med samordnad upphandling är att stadens förvaltningar och bolag (inklusive GR) använder de ramavtal som tecknats. Ansvar GRs ledningsgrupp ansvarar för: Att fastställa riktlinjer för verksamheten med denna policy och tillhörande kommentarer som grund. Att personal som handlägger inköps- upphandlingsärenden har relevant kunskap om gällande policies, riktlinjer och lagstiftning, Att medverka i och verka för samordnad upphandling. Kommentarer till Inköps- och upphandlingspolicy, GR Inledning Kommentarerna förklarar på ett tydligare och mer detaljerat sätt vad som anges i policyn. Inköps- och Upphandlingspolicyn samt kommentarerna ger en vägledning i hur förtroendevalda och anställda skall agera i när det gäller upphandling och inköp inom GR. 2

13 Policyns syfte Policyns viktigaste syfte är att stödja GRs verksamheter i sitt uppdrag att möta medlemskommunernas behov. Policyn ger en plattform och en inriktning för hur verksamheten skall agera i inköps- och upphandlingsfrågor. Administrativa besparingar avseende tid och resurser uppnås till nytta för medlemskommunerna. Långsiktigt medverka till en marknadssituation som präglas av uthållighet och väl fungerande konkurrens. För att kunna säkerställa en långsiktig affärsmässighet är det av stor vikt att det inom respektive område finns en uthållig och väl fungerande marknad. GRs samlade agerande vid inköp och upphandling skall medverka till en sådan marknadssituation. Säkerställa att varor och tjänster köps med rätt kvalitet till lägsta kostnad och med minsta möjliga miljöpåverkan. Relevanta krav på funktion, kvalitet, miljö och i förekommande fall sociala hänsyn skall vara en naturlig del i all inköps- och upphandlingsverksamhet inom GR. Kostnadsnivån är direkt avhängig den kravbild som ställs vid upphandlingen. Säkerställa att inköp och upphandling sker i enlighet med gällande lagstiftning och stadens riktlinjer. Lagen (2007:1091, 1092) om offentlig upphandling (LOU) inom klassiska sektorn respektive försörjningssektorn är det övergripande regelverket för offentlig upphandling. Lagen, och dess tillämpning, utgör vägledning för huruvida en verksamhets upphandling skall ske inom ramen för det regelverk som lagen anger. Då varje upphandling är unik måste den lagstiftning som är direkt hänförlig till den produkt/tjänst som är föremål för upphandling alltid beaktas. GRs policys, regler, riktlinjer och avtal inom olika områden skall alltid följas i samband med upphandling och inköp. Policyns omfattning Policyn gäller för all inköps- och upphandlingsverksamhet av varor, tjänster och entreprenader inom GR oavsett om upphandling/inköp sker inom ramen för LOU eller inte. Upphandling definieras som köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor, tjänster eller entreprenader. Förhållningssätt Affärsmässighet Affärsmässighet innebär att alla faktorer, som behövs för att inköp och upphandling skall bli ekonomisk och ändamålsenlig för verksamheten, beaktas. Detta uppnås genom att den konkurrens som finns på marknaden utnyttjas. GR skall i sina inköp och upphandlingar ställa relevanta krav, vara tydliga, behandla samtliga anbudsgivare/anbudssökande lika samt göra inköpen och upphandlingarna kända på marknaden. Ovidkommande hänsyn Det är förbjudet att diskriminera leverantörer, anbudsgivare och anbudssökande. Alla skall behandlas lika och få samma information vid samma tillfälle. Sociala och etiska krav Inför all upphandling skall göras en bedömning om det är möjligt att ställa sociala/etiska krav. Vid bedömning skall vägas bl. a. branschförhållanden, antalet möjliga leverantörer, kostnadskonsekvenser mm. När sociala/etiska krav ställs i upphandling skall det ske på ett sådant sätt att gällande upphandlingslagstiftning följs. Detta betyder också att det måste ske en uppföljning/kontroll av att ställda krav efterlevs. (Sociala och etiska krav: Krav som möjliggör fortsatt arbete för ett socialt långsiktigt hållbart samhälle. Hänsyn ska tas till ILO:s kärnkonvention nummer 138 (Om minimiålder för arbete), 182 (Om förbud mot 3

14 barnarbete), 100 (Om lika lön för lika arbete oavsett kön), 111 (Om diskriminering ifråga om anställning och yrkesövning), 29 (Om förbud mot tvångs- och straffarbete), 105 (Avskaffande av tvångsarbete), 87 (Om föreningsfrihet och organisationsrätten), 98 (Om organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten). Dessutom FN:s barnkonvention nr 32.) Kriterier för sociala hänsyn Varje upphandlande myndighet har att bedöma om det är möjligt att ta sociala hänsyn vid upphandling. När sociala krav utformas är det viktigt att enheten är medveten om de EG-rättsliga principerna samt ser till att konkurrens och affärsmässighet tillvaratas och att ställda villkor är möjliga att kontrollera, såväl ur laglig som praktiskt synpunkt. Sociala hänsyn i upphandlingar kan exempelvis vara anställningsvillkor, antidiskrimineringsklausuler, krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning samt även viss standard på arbetsmiljön och möjliggörande av praktikplatser. Dessutom kan sammansättningen på personalen inrymmas i sociala hänsyn, exempelvis en viss andel funktionsnedsatta, långtidsarbetslösa eller att anbudsgivaren vid utförandet av arbetet aktivt gör något för att främja jämlikhet eller mångfald. Det är möjligt att ställa sociala krav i alla faser av en upphandling, dvs. i kvalificeringsfasen, utvärderingsfasen eller som ett s.k. särskilt kontraktsvillkor. Det synes dock vara mest affärsmässigt att ställa upp kravet som ett särskilt kontraktsvillkor. Affärsetik Begreppet affärsetik innefattar både affärsmässighet och att inte ta ovidkommande hänsyn, men även ett i övrigt etiskt agerande och ger därför ytterligare en vägledning i det gemensamma uppträdandet. Leverantörer och anbudsgivare är viktiga och skall känna trygghet när det gäller att känslig information ej utlämnas på annat sätt än vad som är tillåtet eller tvingande enligt gällande lagstiftning eller avtal. Inga orimliga eller onödiga krav skall ställas så att någon anbudsgivare eller leverantör gynnas eller missgynnas. Förtroendevalda och anställda skall inte ha personliga intressen i leverantörsföretag (jäv) som kan påverka utgången av en upphandling eller ett inköp. Rese- och logikostnader vid besök hos eller vid resor tillsammans med leverantörer skall alltid betalas av förvaltningen/bolaget. Alla former av gåvor och tjänster från befintliga och potentiella leverantörer skall undvikas. Här skall Kommunstyrelsens anvisningar rörande muta och bestickning särskilt beaktas och följas. Leverantörer skall inte lovas något eller utnyttjas på ett sådant sätt som vi inte har befogenheter eller laglig möjlighet att uppfylla. Genom ett agerande i enlighet med denna policy främjar GR en god affärsetik, vilket i sin tur gör förbundet till en trovärdig aktör på både den offentliga och privata marknaden. Samordnad upphandling GR har genom avtal utsett Upphandlingsbolaget i Göteborgs Stad som sin inköps central och omfattas därmed av de ramavtal som Upphandlingsbolaget upphandlar. GR ska ta tillvara att Göteborgs Stad är en stor organisation och betydelsefull köpare genom att genomföra samordnad upphandling inom områden där det finns gemensamma intressen. Genom referensgrupper skall hela stadens samlade kompetens tas tillvara för att skapa så bra gemensamma ramavtal som möjligt. Upphandling av ramavtal skall alltid ske med aktivt deltagande av de förvaltningar/bolag som har den mest lämpliga kompetensen gällande de produkter/tjänster som avses. GR skall ingå i relevanta referensgrupper för förbundets verksamhet. Gemensamma ramavtal omfattar hela stadens volym, inkl. GR och övriga kommuner och bolag ansluta till Upphandlingsbolaget) samt säkerställer att miljö- och kvalitetskrav beaktas. I normalfallet 4

15 är ramavtalets villkor mycket fördelaktigare än vad en enskild verksamhet kan uppnå genom separat upphandling. GR skall inte genomföra upphandlingar i egen regi där ramavtal finns. Avtalstrohet Ramavtal ingås med en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkor för avrop under en viss given tidsperiod. Avtalstrohet mot tecknade ramavtal är en självklarhet. Avtalstrohet skapar förutsättningar för att uppnå bra affärsmässiga villkor samt innebär att stadens trovärdighet som kund ökar. Leverantören tvingas att lämna anbud i konkurrens när upphandling sker. Detta skapar en konkurrenssituation som gynnar både staden och de leverantörer som uppfyller ställda krav. Avtalstrohet skapar ett ökat intresse från leverantörer att delta i upphandlingar. Vid inköp och innan eventuell upphandling sker skall alltid förekomsten av ramavtal kontrolleras. Finns ramavtal skall dessa användas. Ansvar Samtliga avdelningar på GR ansvarar för att gällande lagstiftning, GRs policys och riktlinjer följs, att ansvar och befogenheter i inköps- och upphandlingsfrågor inom organisationen tydliggörs samt att medarbetare har den kompetens som krävs för att genomföra inköp och upphandlingar inom aktuellt område. GRs revisorer har särskilt ansvar att löpande följa upp GRs inköps- och upphandlingsverksamhet. Upphandlingsbolagets uppdrag och roll Upphandlingsbolaget är genom tecknat avtal GRs inköpscentral med samma uppdrag som bolaget har för Göteborgs Stad. Bolaget är Göteborgs Stads inköpscentral med ett huvudansvar för samordnad upphandling av varor och tjänster. Bolaget ansvarar för att upphandling genomförs inom beslutade områden och att ramavtal tecknas. Bolaget ska vara stadens expertorgan och leda utvecklingen inom upphandlingsområdet och ska utöver sitt grunduppdrag ha en stödjande och konsultativ roll i förhållande till stadens förvaltningar och bolag. Bolagets agerande i marknaden ska präglas av långsiktig affärsmässighet och leda till en marknadssituation som präglas av uthållighet och väl fungerande konkurrens. Vid samordnad upphandling ska Stadens samlade kompetens tillvaratas för att skapa så bra avtal som möjligt. Övrigt Inköps- och upphandlingspolicyn och LOU omfattar inte försäljning, uthyrning eller hyra av lokal. Ej heller anskaffning av eller nyttjanderätt till fastighet, byggnad eller annan egendom som utgör fast egendom. Vid oklarheter gällande denna policy hänvisas till LOU, där såväl omfattning som undantag beskrivs. 5

16 Inköps- och Upphandlingsprocessen Nedan visas ett flödesschema som kan stödja verksamheten i inköps och upphandlingsärenden. 6

17 Vanliga frågor om Upphandling Måste GR använda ramavtalen? Ja, om ramavtal finns så ska dessa användas. GR är med på samtliga av Upphandlingsbolagets befintliga ramavtal (operatörstjänster telefoni undantaget). Kostar det något för GR att vara med på ramavtalen? Anslutningen till Inköpscentralen innebär en grundavgift på kr per år. Från beloppet räknas faktiskt avropad volym av. Om man köper för 25 miljoner kr eller mer utgår alltså ingen avgift alls. Så länge GR är avtalstrogna i sina inköp och handlar från ramavtalen så täcker det kostnaderna genom att de upphandlade leverantörerna betalaren provision till Upphandlingsbolaget baserat på det värde GR har köpt varor och tjänster för. Vilka beloppsgränser gäller vid direktupphandling? Kontraktets totala värde för organisationen uppgår till högst 28 % av tröskelvärdet (från ) Tröskelvärdet = kr * 28% = kr. Var hittar jag ramavtalen? I Winst hittar du all information om stadens ramavtal. Dessutom har vissa ramavtalsleverantörer sökbara produktkataloger inlagda. Du kan få detaljinformation om produkterna såsom tex. pris, förpackningsstorlek mm. Winst visar vilka produkter som är nettoprissatta och vilka som är miljöanpassade med symboler. Användarnamn: Lösenord: winst På Upphandlingsbolagets hemsida finns också interaktiva utbildningar i Winst>> Var annonseras aktuella upphandlingar? Alla Upphandlingsbolagets upphandlingar annonseras på marknadsplatsen Var lämnar vi synpunkter på avtalen? Genom att kontakta ansvarig handläggare på Upphandlingsbolaget. GR har också möjlighet att medverka i referensgrupper vid upphandlingar. Vem har rätt att använda avtalen? Göteborgs stad med förvaltningar och bolag samt de organisationer och kranskommuner som har tecknat avtal med Upphandlingsbolaget. Vem får använda sig av upphandlingar.nu? Alla förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad, samt grannkommunerna i Göteborgsregionen, kan annonsera sina upphandlingar här (www.upphandlingar.nu). Första gången måste man anmäla sig genom att fylla i vissa uppgifter och därefter får man sitt eget användarid och lösenord. Tjänsten är gratis. Vanliga uttryck vid upphandling På Konkurrensverkets hemsida finns ett Ordlista att söka i som täcker in de flesta uttryck och ord som används vid upphandling. 7

18 Reviderad Policy fo r och hantering av IT pa GR Antagen av GRs ledningsgrupp den 19 oktober Reviderad löpande. IT-Policy Datorn är ett av våra viktigaste arbetsverktyg för att uppnå verksamhetens mål. Datorn används för att söka, samla in, bearbeta och sammanställa information, kommunicera med internt och externt, utforma informationsmaterial m.m. GRs IT plattform för klienter (arbetsstationer) består av PC datorer utrustade med Windows operativsystem, Officeprogram (Word, Excel, Outlook och PowerPoint), antivirus samt gratisprogrammen Filezip, Primopdf och Acrobat Reader. Därutöver finns en rad specialprogramvaror för särskilda arbetsuppgifter. Det är viktigt att alla medarbetare behärskar de delar i vår IT-plattform som krävs utifrån var och ens arbetsuppgifter. Då kan vi ge våra kunder och samarbetsparters den service de förväntar sig och vara effektiva i vårt arbete. Denna policy är till för att GRs informationssäkerhet ska vara så hög och funktionell som möjligt. 1. Generella riktlinjer Målet för IT-användningen inom GR är att vi ska vara en modern organisation där alla medarbetare kan använda tekniken på ett effektivt sätt för att utföra sitt arbete väl och ge bästa tänkbara service. IT ska också vara ett verktyg som stödjer ett gränsöverskridande arbetssätt, både internt och externt. Det innebär att vi ska vara öppna för att utveckla teknikanvändningen till nya områden så länge det innebär en förbättrad service och/eller effektivare verksamhet. a. Alla medarbetare på GR ska ha tillgång till en dator. b. Alla medarbetare ska behärska grunderna i operativsystemet Windows, och Officeprogramvarorna. De som önskar erbjuds grundläggande utbildning i dessa program inom ramen för kompetensutveckling. c. Hänsyn tas till särskilda önskemål om ergonomiskt utformad utrustning för att minimera risken för belastningsskador och dylikt. 2. Säkerhet Användarvänlighet och hög IT-säkerhet är två motpooler som sällan möts. De flesta datalösningar är en kompromiss däremellan

19 Målsättningen med GRs IT-policy är att hitta den nivå på IT-säkerhet som är så nära detta möte som möjligt. En policy för IT-säkerhet på GR grundar sig i att det är informationen i sig som behöver skyddas och inte i första hand några företagshemligheter. Utgångspunkten är att minimera risken att obehöriga tar sig in i GRs system och kan förstöra den information som finns. Policyn avser också att ge information till medarbetare på GR som ökar kunskapen om vad varje person kan göra för att medverka till en så säker och stabil IT-miljö som möjligt. GR har en vision att vara en öppen och flexibel verksamhet. Med öppenhet och flexibilitet finns också en risk för ökad sårbarhet. Mot denna bakgrund ökar kraven på IT-säkerhet. Ambitionen är att GRs policy för IT-säkerhet ska vara anpassad både till den omvärld vi befinner oss i och samtidigt ligga på en nivå som gör att medarbetare på GR gemensamt kan ta ansvar för att IT-säkerheten hålls på denna nivå. Målsättningen är också att GR skall uppfattas som en säker samarbetspartner för alla våra kunder, samarbetspartners och leverantörer. a. IT-säkerhetsarbetet skall inriktas på att säkerställa: i. Hög tillgänglighet till information och tjänster ii. Informationens riktighet genom skydd mot oavsiktlig förvanskning. iii. Behörighetskontroll vem har tillgänglighet iv. Spårbarhet vem har gjort vad v. Sekretess och möjlighet till skyddad kommunikation b. Ansvar och organisation i. Övergripande ansvar och organisation Förbundsdirektör på GR har det yttersta ansvaret för IT-säkerheten. ITfrågorna hör till Administrativa avdelningen och ansvaret för IT på GR har delegerats till IT-Controller och IT-grupp. IT-grupp består av IT- Controller, supportansvarig från avdelningarna samt representanter (tekniker och säljare) från det företag som vi köper teknisk support ifrån (Alpha IT) IT-säkerhetspolicy fastställs av GRs Ledningsgrupp. Policyn kan kompletteras löpande med information och förtydliganden av IT- Controller. Administrativa chefen och IT-gruppen på GR är tekniskt ansvariga för GRs samtliga IT-lösningar och kommunikationsnät, samt för driften av dessa. Avtal finns sedan med leverantörer för support, mjuk- och hårdvara. Avdelningschef ansvarar för att medarbetare i verksamheten har kunskap om och agerar utifrån och följer gällande policy och riktlinjer inom IT. 2

20 ii. System- och driftansvar 1. Systemägare: För GR-gemensamma system är GR systemägare och IT- Controller ansvarig systemförvaltare. För avdelningsspecifika system är respektive avdelning systemägare och det finns en systemförvaltare utsedd för respektive system. Exempel på sådana system är Wasa och Indra. Systemägaren ansvarar för: - Att analys av säkerhetsbehov genomförs med hänsyn till informationsinnehåll och verksamhetskrav. Säkerhetskraven ska vara inriktade på tillgänglighet, riktighet, sekretess och spåbarhet. - Att riktlinjer för behörighetstilldelning utarbetas - Att tekniskt ansvarigs säkerhetskrav uppfylls 2. Tekniskt ansvarig: För den tekniska säkerheten på GR har IT-gruppen ansvar. För att utföra detta åtagande finns supportavtal tecknat med extern leverantör, som genom avtalet tagit på sig det tekniska ansvaret. Tekniskt ansvarig ansvarar för: -Att analyser av den tekniska säkerheten genomförs med hänsyn till tillgänglighet, riktighet, sekretess och spåbarhet samt att påvisade brister åtgärdas -Att systemägarens säkerhetskrav uppfylls tekniskt iii. Behörighetsansvar 1. Behörighetsansvarig: - Behörighetsansvariga är GRs IT-grupp samt systemförvaltare för verksamhetsspecifika system. - Behörighetsansvarig beslutar om tilldelning av åtkomsträttigheter till GRs gemensamma och verksamhetsspecifika system samt ansvarar för uppföljning och tilldelning av behörigheter. Tilldelning och uppföljning skall följa av systemägare och tekniskt ansvarig fastställda riktlinjer. - Endast behöriga användare och GR-ägda datorer får logga in/ansluta sig till GRs interna nätverk. 3. Teknik och ansvar GRIT gemensam IT på GR Driftsäkerhet i nätverk och servrar har mycket hög prioritet. Tekniknivån behöver inte var den senast tillgänglig, men ska vara uppdaterad, driftsäker och ändamålsenlig. Följande delar ska kontinuerligt följas upp av tekniskt ansvarig: a. Prestanda och driftsäkerhet i nätverksinstallation 3

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4.

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4. 2006-09-05 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Inledning 3 1. Vår värdegrund 4 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6 4. Lönepolicy 7 5. Policy för arbetstid

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

medarbetarskap Riktlinje för Eskilstuna kommun

medarbetarskap Riktlinje för Eskilstuna kommun Eskilstuna kommun Riktlinje för medarbetarskap Riktlinjen är antagen av kommunstyrelsen den 10 augusti 2011, 48 och ersätter Riktlinje för personal- och kompetensförsörjning. 2 RIKTLINJE FÖR MEDARBETARSKAP

Läs mer

Policy för upphandling och inköp (avrop)

Policy för upphandling och inköp (avrop) Policy för upphandling och inköp (avrop) 1. Allmänt Kommunen, kommunalt ägda bolag och förbund omfattas av Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Respektive kommun, bolag och förbund går under begreppet

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE

SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE............................ 2 VAR FINNS ANSVARET FÖR KLUBBENS ARBETSMILJÖARBETE...........3 VAD ÄR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE......................5

Läs mer

7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003

7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 10 (29) 2015-04-13 Ks 7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003 Enligt kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse

Läs mer

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering

Handlingsplan mot diskriminering Handlingsplan mot diskriminering 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Utredningen kring aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter inom diskrimineringsområdet...4 Förslaget i korthet...4

Läs mer

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald Din roll och ditt uppdrag som förtroendevald Innehållsförteckning Saco-S fackliga politik med fokus på verksamhet och individ sidan 4 Inflytande på arbetsplatsen sidan 6 Saco-S roll i den lokala lönebildningen

Läs mer

Inledning. Syfte och Målsättning

Inledning. Syfte och Målsättning SÄKERHETS pärm Inledning Det mesta som vi människor gör är förenat med någon form av risk. Risker är en del av vår vardag. Somliga hör ihop med vår livsstil, andra med det samhälle som omger oss. En del

Läs mer

Fackförbundet ST. ST om. upphandling

Fackförbundet ST. ST om. upphandling Fackförbundet ST ST om offentlig upphandling ST 2013. Rapportförfattare: Veera Littmarck och Karin Morild, Fackförbundet ST. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Artikelnr 6027 ST om offentlig

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013 2015

Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013 2015 Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013 2015 Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013-2015 Dnr 1-167/2013 Rektors förord... 3 Inledning... 4 Karolinska Institutet

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Granskning av stadens ledarskap

Granskning av stadens ledarskap TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-15 Dnr: 2015/126-IFN-012 Eva Sahlén - SNSES03 E-post: eva.sahlen@vasteras.se Kopia till Kommunens revisorer Individ- och familjenämnden Granskning

Läs mer

Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun

Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun 2(9) 1. Inledning Dessa regler kompletterar Inköps- och upphandlingspolicy för Umeå kommunkoncern All upphandling och alla inköp ska följa de lagar och

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

M Å N G F A L D S P L A N

M Å N G F A L D S P L A N 2 0 1 5 2 0 1 7 MÅ N GFALDSPLAN fö r G ö t e b o r g s O per a n MÅNGFALDSPLAN GöteborgsOperan 2015-2017 INLEDNING GöteborgsOperans övergripande syften är att skapa scenkonst och att hålla diskussionen

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning- en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som

Läs mer

Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö :s Kvalitets-, miljö och arbetsmiljöledningssystem enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och AFS 2001:01 QiM AB 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Företaget...5 1.1

Läs mer

Samhälleliga mål med upphandling som medel

Samhälleliga mål med upphandling som medel Samhälleliga mål med upphandling som medel En rapport från temagruppen Entreprenörskap och företagande Förord Offentliga verksamheter, myndigheter och kommuner, upphandlar varje år varor och tjänster

Läs mer

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING Vård- och omsorgsboende Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning... 5 1.1 Parter... 5 1.2 Giltighetstid... 5 1.3 Uppdragsbeskrivningar...

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Datum: 2013-12-20 Dnr: Sida: 1 (8) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Dessa tillämpningsanvisningar avser att tydliggöra antagna riktlinjerna för upphandling och inköp, samt

Läs mer