GR Policy & Riktlinjer 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GR Policy & Riktlinjer 2014"

Transkript

1 GR Policy & Riktlinjer Arbetsmiljöpolicy 2. Brandskyddspolicy 3. Brandskyddsregler 4. GR Din lön 5. Inköps- och upphandlingspolicy 6. IT-policy 7. Jämställdhets- och mångfaldsplan 8. Miljöpolicy 9. Policy om kränkande särbehandling 10. Rehabiliteringspolicy 11. Resepolicy 12. Riktlinjer för externa gåvor 13. Riktlinjer för bisysslor 14. Riktlinjer för diarieföring- dokumenthanteringsplan 15. Riktlinjer för representation 16. Telefonipolicy 17. Värdegrund för GR

2 Dnr GRs Arbetsmiljö pölicy Det goda livet och den goda arbetsmiljön uppstår när hela tillvaron fungerar både privat och i arbetslivet. En helhetssyn på människan både till kropp och själ och en positiv syn på människans möjligheter att skapa och bidra till ett gott arbete, är grunden för arbetsmiljöarbetet på GR. Genom en balans mellan ansvar och befogenhet respektive mellan trygghet och utveckling ska GR tillgodose verksamhetens krav och medarbetarnas egna behov av arbetstillfredställelse och personlig utveckling. Arbetsmiljöpolicyn är baserad på de framgångsfaktorer/värdegrunder som GRs medarbetare och ledning gemensamt arbetat fram. Dialog/Tillit Samråd kring arbetsmiljöfrågor sker mellan chef och medarbetare på avdelningsmöten, i utvecklingssamtal och när så behövs. Dialogen ska utmärkas av tydlighet, öppenhet och respekt. Övergripande arbetsmiljöfrågor tas kontinuerligt upp i personalpolicygruppen och, vid behov, med berörda skyddsombud. Glädje/Kreativitet Kreativiteten, effektiviteten och trivseln ökar när olika människors erfarenheter och synsätt tas till vara. Människor som trivs med sin arbetssituation gör ett bättre arbete och når bättre resultat. Medarbetarna ska därför verka i en stimulerande miljö som kännetecknas av arbetsglädje, delaktighet och tydliga mål. Nyfikenhet En stor del av lärandet sker i det dagliga arbetet. Genom att skapa en positiv stämning präglad av öppenhet och engagemang ska ledarna ge medarbetarna bästa möjliga förutsättningar att använda sin kompetens och utöka sin kunskap och erfarenhet samt främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan medarbetare. Det systematiska arbetsmiljöarbetet... Det systematiska arbetsmiljöarbetet det förebyggande arbetet att undvika skador, sjukdomar och ohälsa för individen ska ingå som en naturlig del av verksamheten på GR. Friskfaktorer det som får medarbetarna att trivas och må bra i arbetet ska tas till vara genom att kartlägga, synliggöra, bevara och utveckla det friska på arbetsplatsen. Det positiva tankesättet hjälper till i sökandet efter förbättringar och nya lösningar. För hälsofrämjande och rehabiliterande åtgärder anlitas företagshälsovården eller annan aktör.

3 ... och ansvaret Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetsmiljöansvaret ska tydliggöras och cheferna / arbetsledarna ska ha kompetens inom arbetsmiljöområdet. Medarbetarens ansvar är att aktivt medverka i arbetsmiljöarbetet. Allt arbetsmiljöarbete sker i samverkan mellan cheferna och medarbetarna. Handledning Till GRs arbetsmiljöpolicy finns stöd i och verktyg i handledningen Systematiskt arbetsmiljöarbete och rehabilitering. Information om rutiner, nyheter inom arbetsmiljöområdet finns också på GRs intranät. GRs arbetsmiljöpolicy är framtagen i samverkan mellan ledning, fackliga representanter, avdelningsrepresentanter och skyddsombud inom organisationen. Arbetsmiljöpolicyn och handledningen är antagen och kommer att uppdateras årligen. Ansvarig för uppdateringen är Administrativa avdelningen. 2

4 GRs Brandskyddspolicy Det övergripande målet för brandskyddsarbetet inom GR är att fortlöpande arbeta systematiskt och målmedvetet med förebyggande åtgärder för att undvika egendoms och personskador. Verktyget vi skall använda för att säkerställa detta mål är en väl genomarbetad organisation för egenkontroll och uppföljning. Alla anställda måste därför: Vara väl medvetna om brandriskerna i och kring verksamhetens lokaler. Ha god kännedom om utrymningsvägar och återsamlingsplats. Hålla sig väl informerade om gällande brandskyddsregler. Ha god kunskap om hur brandsläckningsutrustningen används. Aktivt delta i arbetet med att förebygga bränder Göteborgsregionens kommunalförbund Bibbi Carlsson

5 GR:s brandskyddsregler Stäng alltid dörren till ditt rum när du går hem. Tag reda på var utrymningsvägarna finns. Tag reda på var brandsläckarna finns och hur de fungerar. Tag reda på var larmknapparna sitter. Vid brandlarm måste alla utrymma huset. Utrymning skall ske genom närmaste utrymningsväg. Använd aldrig hissen vid utrymning. Åtgärder vid brand 1.Rädda 2.Larma 3.Släck Återsamlingsplats: Cykelbanan på andra sidan ån.

6 Din lön på GR

7 1 Inledning GRs uppdrag är att genom samverkan skapa mervärde för de tretton medlemskommunerna inom områden som av medlemskommunerna bedöms vara relevanta. För att uppnå den målsättningen krävs hög kompetens och ett mycket engagerat medarbetarskap. Du som medarbetare inom GR är organisationens mest värdefulla resurs. De framtagna lönekriterierna används vid den årliga lönerevisionen för att bedöma din arbetsprestation kopplad till verksamhetens mål och resultat. För att underlätta förståelsen för den bedömning som varje chef gör av respektive medarbetares prestation är det viktigt att gemensamt på arbetsplatsen definiera kriterierna. Vad betyder lönekriterierna på vår arbetsplats kopplat till de mål vi ska uppnå? Lönen ska inom ramen för tillgängligt löneutrymme spegla din arbetsprestation och ditt bidrag till verksamheten. Din lön Lön är ersättning för utfört arbete. GR tillämpar Individuell lönesättning. Din lönenivå kan du påverka vid: Nyanställning Med nyanställning menas när du anställs första gången på GR men även när du rekryteras till en ny befattning inom GR. Det är vid nyanställningstillfället som du förhandlar din lön, i och med att ett nytt anställningsavtal ska ingås. Vid nyanställning sätts din lön utifrån din utbildning din tidigare arbetslivs- och yrkeserfarenhet din kompetens befattningens ansvarsnivå och svårighetsgrad de befogenheter och uppgifter som följer av befattningen löneläget på GR, på orten och i branschen Årlig lönerevison Inför lönerevisonen sker en bedömning utifrån eventuella förändringar i ansvar och befogenheter dina prestationer och din måluppfyllelse Som medarbetare kan du i samband med ditt lön-och medarbetarsamtal lyfta fram skäl du anser ska ligga till grund för att din lön ska förändras. Löneprocessen GR Löneöversynen är en del i verksamhetsplaneringen. I budgetprocessen ska verksamhetsområdena ange kommande behov av löneökningsutrymme. För GR som helhet fastställs ett löneökningsutrymme årligen utifrån de möjligheter och behov som finns i verksamheterna. Hänsyn tas också till de centrala avtalen.

8 2 GRs löneprocess kan sammanfattats i följande modell: Arbetsgivarens ansvar Administrativa avdelningen har ansvar för att samordna övergripande delarna i löneprocessen genomföra lönekartläggning var tredje år och detta ur ett jämställdhetsperspektiv hålla tidplanen för löneprocessen Chefens ansvar Chefen har en nyckelroll i verksamhetsplaneringen och i den individuella lönesättningen. Chefen ansvarar för att kommunicera verksamhetens mål till medarbetarna tydliggöra varje enskild medarbetares mål och uppgift stimulera medarbetarna till medskapande och möjlighet att påverka arbetets innehåll känna till GRs löneprocess och kommunicera den med sina medarbetare tydliggöra sambandet mellan mål, resultat och lön för medarbetarna stimulera medarbetarna till goda arbetsinsatser bl.a. genom individuell lönesättning

9 3 planera in tid för medarbetarsamtal och lönesamtal så att de kan genomföras enligt tidplan bedömer varje enskild medarbetares prestation och beslutar om lön för varje medarbetare Hålla sig inom av förbundsdirektören fastställd löneökningsram Medarbetarens ansvar Varje medarbetare har genom sitt anställningsavtal skyldighet att följa de så kallade allmänna skyldigheterna. Medarbetare har ett ansvar att vara delaktig vid arbetet med verksamhetsplanering och andra gemensamma aktiviteter för arbetsplatsen. Medarbetarna ska känna till och förstå verksamhetens mål, vara klar över sina arbetsuppgifter och vad det egna arbetet betyder för helheten. Medarbetaren ansvarar för att aktivt delta i dialogen om lönekriterierna och dess betydelse vara aktiv på löne- och medarbetarsamtal och ta ansvar för sin egen kompetensutveckling ta del av chefens motivering och lönebesked kvittera utfallet av löneprocessen senast 10 dagar efter samtalet Anställningsavtalets minimikrav I anställningsavtalet ingår en del grundkrav, allmänna skyldigheter, som att utföra arbete följa ordningsföreskrifter följa arbetsmiljöregler samarbeta vara lojal: respektera fattade beslut och överenskommelser samt verka för helhetens bästa Dessa kan ses som minimikraven på en förväntad prestation. Förutsättningar för ytterligare löneökning ska bedömas utifrån prestationer av fastställda mål och lönekriterier.

10 4 GRs lönekriterier Resultat Chefen bedömer om Du har uppfyllt mål och aktiviteter i uppdraget Du har bidragit till verksamhetens utveckling och framgång Du har arbetat aktivt med förbättringsarbete Professionalitet Chefen bedömer om Du har haft fokus på uppdraget och de vi är till för Du har omsatt din yrkesskicklighet i arbetet Du har utövat gott medarbetarskap och engagemang för helheten Du har tagit ansvar för din egen professionella utveckling Behöver förbättras: är en tydlig signal om att delar av medarbetarens insatser behöver förbättras (handlingsplan tas fram) Bra: innebär att medarbetaren når de uppställda kriterierna, dvs. man har nått en förväntad insats Mycket bra: innebär att medarbetaren överträffat de uppställda kriterierna Föredömlig: innebär att medarbetaren konsekvent och med marginal överträffar uppställda kriterier och är en tydlig förebild för andra Dokumentet GR Din lön är framtagen i samverkan mellan arbetsgivare och fackliga organisationerna SACO/Vision. Antagen av GRs Ledningsgrupp 19 februari 2014

11 red /MLJ Dnr Inkö ps- öch upphandlingspölicy Gö tebörgsregiönens kömmunalfö rbund (GR) GR köpte varor och tjänster årligen för ca 200 miljoner kronor. En övergripande policy för inköp och upphandling antogs av GRs ledningsgrupp 2006 och har därefter uppdateras löpande. Innehåll Inköps- och upphandlingspolicy Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)..s. 2 Kommentarer till Inköps- och upphandlingspolicy, GR s. 3-6 Vanliga frågor om upphandling och inköp.s.7

12 Syftet med denna policy är att: Stödja GRs verksamheter i sitt uppdrag att möta medlemskommunernas behov. Långsiktigt medverka till en marknadssituation som präglas av uthållighet och väl fungerande konkurrens. Säkerställa att varor och tjänster köps med rätt kvalitet till lägsta kostnad och med minsta möjliga miljöpåverkan. Säkerställa att inköp och upphandling sker i enlighet med gällande lagstiftning och GRs riktlinjer. Omfattning Denna policy gäller all upphandling och alla inköp av varor, tjänster och entreprenader inom GR. Förhållningssätt GRs agerande skall medverka till en marknadssituation som präglas av uthållighet och väl fungerande konkurrens. Inköp och upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och även i övrigt genomföras affärsmässigt och när det är möjligt med sociala/etiska hänsyn. Anbudsgivare, anbudssökande och anbud skall behandlas utan ovidkommande hänsyn. Företrädare för GR skall agera på ett affärsetiskt korrekt sätt. Samordnad upphandling Samordnad upphandling är av strategisk betydelse för göteborgsregionen som helhet för att uppnå bästa möjliga affärsvillkor samt att aktivt påverka kvalitet och miljö. Samordningen minimerar dessutom de administrativa kostnaderna för GRs upphandlingar och inköp. Upphandlingsbolaget har i uppdrag att genomföra samordnad upphandling inom de områden där det finns gemensamma intressen. Avtalstrohet En förutsättning för att uppnå effekterna med samordnad upphandling är att stadens förvaltningar och bolag (inklusive GR) använder de ramavtal som tecknats. Ansvar GRs ledningsgrupp ansvarar för: Att fastställa riktlinjer för verksamheten med denna policy och tillhörande kommentarer som grund. Att personal som handlägger inköps- upphandlingsärenden har relevant kunskap om gällande policies, riktlinjer och lagstiftning, Att medverka i och verka för samordnad upphandling. Kommentarer till Inköps- och upphandlingspolicy, GR Inledning Kommentarerna förklarar på ett tydligare och mer detaljerat sätt vad som anges i policyn. Inköps- och Upphandlingspolicyn samt kommentarerna ger en vägledning i hur förtroendevalda och anställda skall agera i när det gäller upphandling och inköp inom GR. 2

13 Policyns syfte Policyns viktigaste syfte är att stödja GRs verksamheter i sitt uppdrag att möta medlemskommunernas behov. Policyn ger en plattform och en inriktning för hur verksamheten skall agera i inköps- och upphandlingsfrågor. Administrativa besparingar avseende tid och resurser uppnås till nytta för medlemskommunerna. Långsiktigt medverka till en marknadssituation som präglas av uthållighet och väl fungerande konkurrens. För att kunna säkerställa en långsiktig affärsmässighet är det av stor vikt att det inom respektive område finns en uthållig och väl fungerande marknad. GRs samlade agerande vid inköp och upphandling skall medverka till en sådan marknadssituation. Säkerställa att varor och tjänster köps med rätt kvalitet till lägsta kostnad och med minsta möjliga miljöpåverkan. Relevanta krav på funktion, kvalitet, miljö och i förekommande fall sociala hänsyn skall vara en naturlig del i all inköps- och upphandlingsverksamhet inom GR. Kostnadsnivån är direkt avhängig den kravbild som ställs vid upphandlingen. Säkerställa att inköp och upphandling sker i enlighet med gällande lagstiftning och stadens riktlinjer. Lagen (2007:1091, 1092) om offentlig upphandling (LOU) inom klassiska sektorn respektive försörjningssektorn är det övergripande regelverket för offentlig upphandling. Lagen, och dess tillämpning, utgör vägledning för huruvida en verksamhets upphandling skall ske inom ramen för det regelverk som lagen anger. Då varje upphandling är unik måste den lagstiftning som är direkt hänförlig till den produkt/tjänst som är föremål för upphandling alltid beaktas. GRs policys, regler, riktlinjer och avtal inom olika områden skall alltid följas i samband med upphandling och inköp. Policyns omfattning Policyn gäller för all inköps- och upphandlingsverksamhet av varor, tjänster och entreprenader inom GR oavsett om upphandling/inköp sker inom ramen för LOU eller inte. Upphandling definieras som köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor, tjänster eller entreprenader. Förhållningssätt Affärsmässighet Affärsmässighet innebär att alla faktorer, som behövs för att inköp och upphandling skall bli ekonomisk och ändamålsenlig för verksamheten, beaktas. Detta uppnås genom att den konkurrens som finns på marknaden utnyttjas. GR skall i sina inköp och upphandlingar ställa relevanta krav, vara tydliga, behandla samtliga anbudsgivare/anbudssökande lika samt göra inköpen och upphandlingarna kända på marknaden. Ovidkommande hänsyn Det är förbjudet att diskriminera leverantörer, anbudsgivare och anbudssökande. Alla skall behandlas lika och få samma information vid samma tillfälle. Sociala och etiska krav Inför all upphandling skall göras en bedömning om det är möjligt att ställa sociala/etiska krav. Vid bedömning skall vägas bl. a. branschförhållanden, antalet möjliga leverantörer, kostnadskonsekvenser mm. När sociala/etiska krav ställs i upphandling skall det ske på ett sådant sätt att gällande upphandlingslagstiftning följs. Detta betyder också att det måste ske en uppföljning/kontroll av att ställda krav efterlevs. (Sociala och etiska krav: Krav som möjliggör fortsatt arbete för ett socialt långsiktigt hållbart samhälle. Hänsyn ska tas till ILO:s kärnkonvention nummer 138 (Om minimiålder för arbete), 182 (Om förbud mot 3

14 barnarbete), 100 (Om lika lön för lika arbete oavsett kön), 111 (Om diskriminering ifråga om anställning och yrkesövning), 29 (Om förbud mot tvångs- och straffarbete), 105 (Avskaffande av tvångsarbete), 87 (Om föreningsfrihet och organisationsrätten), 98 (Om organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten). Dessutom FN:s barnkonvention nr 32.) Kriterier för sociala hänsyn Varje upphandlande myndighet har att bedöma om det är möjligt att ta sociala hänsyn vid upphandling. När sociala krav utformas är det viktigt att enheten är medveten om de EG-rättsliga principerna samt ser till att konkurrens och affärsmässighet tillvaratas och att ställda villkor är möjliga att kontrollera, såväl ur laglig som praktiskt synpunkt. Sociala hänsyn i upphandlingar kan exempelvis vara anställningsvillkor, antidiskrimineringsklausuler, krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning samt även viss standard på arbetsmiljön och möjliggörande av praktikplatser. Dessutom kan sammansättningen på personalen inrymmas i sociala hänsyn, exempelvis en viss andel funktionsnedsatta, långtidsarbetslösa eller att anbudsgivaren vid utförandet av arbetet aktivt gör något för att främja jämlikhet eller mångfald. Det är möjligt att ställa sociala krav i alla faser av en upphandling, dvs. i kvalificeringsfasen, utvärderingsfasen eller som ett s.k. särskilt kontraktsvillkor. Det synes dock vara mest affärsmässigt att ställa upp kravet som ett särskilt kontraktsvillkor. Affärsetik Begreppet affärsetik innefattar både affärsmässighet och att inte ta ovidkommande hänsyn, men även ett i övrigt etiskt agerande och ger därför ytterligare en vägledning i det gemensamma uppträdandet. Leverantörer och anbudsgivare är viktiga och skall känna trygghet när det gäller att känslig information ej utlämnas på annat sätt än vad som är tillåtet eller tvingande enligt gällande lagstiftning eller avtal. Inga orimliga eller onödiga krav skall ställas så att någon anbudsgivare eller leverantör gynnas eller missgynnas. Förtroendevalda och anställda skall inte ha personliga intressen i leverantörsföretag (jäv) som kan påverka utgången av en upphandling eller ett inköp. Rese- och logikostnader vid besök hos eller vid resor tillsammans med leverantörer skall alltid betalas av förvaltningen/bolaget. Alla former av gåvor och tjänster från befintliga och potentiella leverantörer skall undvikas. Här skall Kommunstyrelsens anvisningar rörande muta och bestickning särskilt beaktas och följas. Leverantörer skall inte lovas något eller utnyttjas på ett sådant sätt som vi inte har befogenheter eller laglig möjlighet att uppfylla. Genom ett agerande i enlighet med denna policy främjar GR en god affärsetik, vilket i sin tur gör förbundet till en trovärdig aktör på både den offentliga och privata marknaden. Samordnad upphandling GR har genom avtal utsett Upphandlingsbolaget i Göteborgs Stad som sin inköps central och omfattas därmed av de ramavtal som Upphandlingsbolaget upphandlar. GR ska ta tillvara att Göteborgs Stad är en stor organisation och betydelsefull köpare genom att genomföra samordnad upphandling inom områden där det finns gemensamma intressen. Genom referensgrupper skall hela stadens samlade kompetens tas tillvara för att skapa så bra gemensamma ramavtal som möjligt. Upphandling av ramavtal skall alltid ske med aktivt deltagande av de förvaltningar/bolag som har den mest lämpliga kompetensen gällande de produkter/tjänster som avses. GR skall ingå i relevanta referensgrupper för förbundets verksamhet. Gemensamma ramavtal omfattar hela stadens volym, inkl. GR och övriga kommuner och bolag ansluta till Upphandlingsbolaget) samt säkerställer att miljö- och kvalitetskrav beaktas. I normalfallet 4

15 är ramavtalets villkor mycket fördelaktigare än vad en enskild verksamhet kan uppnå genom separat upphandling. GR skall inte genomföra upphandlingar i egen regi där ramavtal finns. Avtalstrohet Ramavtal ingås med en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkor för avrop under en viss given tidsperiod. Avtalstrohet mot tecknade ramavtal är en självklarhet. Avtalstrohet skapar förutsättningar för att uppnå bra affärsmässiga villkor samt innebär att stadens trovärdighet som kund ökar. Leverantören tvingas att lämna anbud i konkurrens när upphandling sker. Detta skapar en konkurrenssituation som gynnar både staden och de leverantörer som uppfyller ställda krav. Avtalstrohet skapar ett ökat intresse från leverantörer att delta i upphandlingar. Vid inköp och innan eventuell upphandling sker skall alltid förekomsten av ramavtal kontrolleras. Finns ramavtal skall dessa användas. Ansvar Samtliga avdelningar på GR ansvarar för att gällande lagstiftning, GRs policys och riktlinjer följs, att ansvar och befogenheter i inköps- och upphandlingsfrågor inom organisationen tydliggörs samt att medarbetare har den kompetens som krävs för att genomföra inköp och upphandlingar inom aktuellt område. GRs revisorer har särskilt ansvar att löpande följa upp GRs inköps- och upphandlingsverksamhet. Upphandlingsbolagets uppdrag och roll Upphandlingsbolaget är genom tecknat avtal GRs inköpscentral med samma uppdrag som bolaget har för Göteborgs Stad. Bolaget är Göteborgs Stads inköpscentral med ett huvudansvar för samordnad upphandling av varor och tjänster. Bolaget ansvarar för att upphandling genomförs inom beslutade områden och att ramavtal tecknas. Bolaget ska vara stadens expertorgan och leda utvecklingen inom upphandlingsområdet och ska utöver sitt grunduppdrag ha en stödjande och konsultativ roll i förhållande till stadens förvaltningar och bolag. Bolagets agerande i marknaden ska präglas av långsiktig affärsmässighet och leda till en marknadssituation som präglas av uthållighet och väl fungerande konkurrens. Vid samordnad upphandling ska Stadens samlade kompetens tillvaratas för att skapa så bra avtal som möjligt. Övrigt Inköps- och upphandlingspolicyn och LOU omfattar inte försäljning, uthyrning eller hyra av lokal. Ej heller anskaffning av eller nyttjanderätt till fastighet, byggnad eller annan egendom som utgör fast egendom. Vid oklarheter gällande denna policy hänvisas till LOU, där såväl omfattning som undantag beskrivs. 5

16 Inköps- och Upphandlingsprocessen Nedan visas ett flödesschema som kan stödja verksamheten i inköps och upphandlingsärenden. 6

17 Vanliga frågor om Upphandling Måste GR använda ramavtalen? Ja, om ramavtal finns så ska dessa användas. GR är med på samtliga av Upphandlingsbolagets befintliga ramavtal (operatörstjänster telefoni undantaget). Kostar det något för GR att vara med på ramavtalen? Anslutningen till Inköpscentralen innebär en grundavgift på kr per år. Från beloppet räknas faktiskt avropad volym av. Om man köper för 25 miljoner kr eller mer utgår alltså ingen avgift alls. Så länge GR är avtalstrogna i sina inköp och handlar från ramavtalen så täcker det kostnaderna genom att de upphandlade leverantörerna betalaren provision till Upphandlingsbolaget baserat på det värde GR har köpt varor och tjänster för. Vilka beloppsgränser gäller vid direktupphandling? Kontraktets totala värde för organisationen uppgår till högst 28 % av tröskelvärdet (från ) Tröskelvärdet = kr * 28% = kr. Var hittar jag ramavtalen? I Winst hittar du all information om stadens ramavtal. Dessutom har vissa ramavtalsleverantörer sökbara produktkataloger inlagda. Du kan få detaljinformation om produkterna såsom tex. pris, förpackningsstorlek mm. Winst visar vilka produkter som är nettoprissatta och vilka som är miljöanpassade med symboler. Användarnamn: Lösenord: winst På Upphandlingsbolagets hemsida finns också interaktiva utbildningar i Winst>> Var annonseras aktuella upphandlingar? Alla Upphandlingsbolagets upphandlingar annonseras på marknadsplatsen Var lämnar vi synpunkter på avtalen? Genom att kontakta ansvarig handläggare på Upphandlingsbolaget. GR har också möjlighet att medverka i referensgrupper vid upphandlingar. Vem har rätt att använda avtalen? Göteborgs stad med förvaltningar och bolag samt de organisationer och kranskommuner som har tecknat avtal med Upphandlingsbolaget. Vem får använda sig av upphandlingar.nu? Alla förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad, samt grannkommunerna i Göteborgsregionen, kan annonsera sina upphandlingar här (www.upphandlingar.nu). Första gången måste man anmäla sig genom att fylla i vissa uppgifter och därefter får man sitt eget användarid och lösenord. Tjänsten är gratis. Vanliga uttryck vid upphandling På Konkurrensverkets hemsida finns ett Ordlista att söka i som täcker in de flesta uttryck och ord som används vid upphandling. 7

18 Reviderad Policy fo r och hantering av IT pa GR Antagen av GRs ledningsgrupp den 19 oktober Reviderad löpande. IT-Policy Datorn är ett av våra viktigaste arbetsverktyg för att uppnå verksamhetens mål. Datorn används för att söka, samla in, bearbeta och sammanställa information, kommunicera med internt och externt, utforma informationsmaterial m.m. GRs IT plattform för klienter (arbetsstationer) består av PC datorer utrustade med Windows operativsystem, Officeprogram (Word, Excel, Outlook och PowerPoint), antivirus samt gratisprogrammen Filezip, Primopdf och Acrobat Reader. Därutöver finns en rad specialprogramvaror för särskilda arbetsuppgifter. Det är viktigt att alla medarbetare behärskar de delar i vår IT-plattform som krävs utifrån var och ens arbetsuppgifter. Då kan vi ge våra kunder och samarbetsparters den service de förväntar sig och vara effektiva i vårt arbete. Denna policy är till för att GRs informationssäkerhet ska vara så hög och funktionell som möjligt. 1. Generella riktlinjer Målet för IT-användningen inom GR är att vi ska vara en modern organisation där alla medarbetare kan använda tekniken på ett effektivt sätt för att utföra sitt arbete väl och ge bästa tänkbara service. IT ska också vara ett verktyg som stödjer ett gränsöverskridande arbetssätt, både internt och externt. Det innebär att vi ska vara öppna för att utveckla teknikanvändningen till nya områden så länge det innebär en förbättrad service och/eller effektivare verksamhet. a. Alla medarbetare på GR ska ha tillgång till en dator. b. Alla medarbetare ska behärska grunderna i operativsystemet Windows, och Officeprogramvarorna. De som önskar erbjuds grundläggande utbildning i dessa program inom ramen för kompetensutveckling. c. Hänsyn tas till särskilda önskemål om ergonomiskt utformad utrustning för att minimera risken för belastningsskador och dylikt. 2. Säkerhet Användarvänlighet och hög IT-säkerhet är två motpooler som sällan möts. De flesta datalösningar är en kompromiss däremellan

19 Målsättningen med GRs IT-policy är att hitta den nivå på IT-säkerhet som är så nära detta möte som möjligt. En policy för IT-säkerhet på GR grundar sig i att det är informationen i sig som behöver skyddas och inte i första hand några företagshemligheter. Utgångspunkten är att minimera risken att obehöriga tar sig in i GRs system och kan förstöra den information som finns. Policyn avser också att ge information till medarbetare på GR som ökar kunskapen om vad varje person kan göra för att medverka till en så säker och stabil IT-miljö som möjligt. GR har en vision att vara en öppen och flexibel verksamhet. Med öppenhet och flexibilitet finns också en risk för ökad sårbarhet. Mot denna bakgrund ökar kraven på IT-säkerhet. Ambitionen är att GRs policy för IT-säkerhet ska vara anpassad både till den omvärld vi befinner oss i och samtidigt ligga på en nivå som gör att medarbetare på GR gemensamt kan ta ansvar för att IT-säkerheten hålls på denna nivå. Målsättningen är också att GR skall uppfattas som en säker samarbetspartner för alla våra kunder, samarbetspartners och leverantörer. a. IT-säkerhetsarbetet skall inriktas på att säkerställa: i. Hög tillgänglighet till information och tjänster ii. Informationens riktighet genom skydd mot oavsiktlig förvanskning. iii. Behörighetskontroll vem har tillgänglighet iv. Spårbarhet vem har gjort vad v. Sekretess och möjlighet till skyddad kommunikation b. Ansvar och organisation i. Övergripande ansvar och organisation Förbundsdirektör på GR har det yttersta ansvaret för IT-säkerheten. ITfrågorna hör till Administrativa avdelningen och ansvaret för IT på GR har delegerats till IT-Controller och IT-grupp. IT-grupp består av IT- Controller, supportansvarig från avdelningarna samt representanter (tekniker och säljare) från det företag som vi köper teknisk support ifrån (Alpha IT) IT-säkerhetspolicy fastställs av GRs Ledningsgrupp. Policyn kan kompletteras löpande med information och förtydliganden av IT- Controller. Administrativa chefen och IT-gruppen på GR är tekniskt ansvariga för GRs samtliga IT-lösningar och kommunikationsnät, samt för driften av dessa. Avtal finns sedan med leverantörer för support, mjuk- och hårdvara. Avdelningschef ansvarar för att medarbetare i verksamheten har kunskap om och agerar utifrån och följer gällande policy och riktlinjer inom IT. 2

20 ii. System- och driftansvar 1. Systemägare: För GR-gemensamma system är GR systemägare och IT- Controller ansvarig systemförvaltare. För avdelningsspecifika system är respektive avdelning systemägare och det finns en systemförvaltare utsedd för respektive system. Exempel på sådana system är Wasa och Indra. Systemägaren ansvarar för: - Att analys av säkerhetsbehov genomförs med hänsyn till informationsinnehåll och verksamhetskrav. Säkerhetskraven ska vara inriktade på tillgänglighet, riktighet, sekretess och spåbarhet. - Att riktlinjer för behörighetstilldelning utarbetas - Att tekniskt ansvarigs säkerhetskrav uppfylls 2. Tekniskt ansvarig: För den tekniska säkerheten på GR har IT-gruppen ansvar. För att utföra detta åtagande finns supportavtal tecknat med extern leverantör, som genom avtalet tagit på sig det tekniska ansvaret. Tekniskt ansvarig ansvarar för: -Att analyser av den tekniska säkerheten genomförs med hänsyn till tillgänglighet, riktighet, sekretess och spåbarhet samt att påvisade brister åtgärdas -Att systemägarens säkerhetskrav uppfylls tekniskt iii. Behörighetsansvar 1. Behörighetsansvarig: - Behörighetsansvariga är GRs IT-grupp samt systemförvaltare för verksamhetsspecifika system. - Behörighetsansvarig beslutar om tilldelning av åtkomsträttigheter till GRs gemensamma och verksamhetsspecifika system samt ansvarar för uppföljning och tilldelning av behörigheter. Tilldelning och uppföljning skall följa av systemägare och tekniskt ansvarig fastställda riktlinjer. - Endast behöriga användare och GR-ägda datorer får logga in/ansluta sig till GRs interna nätverk. 3. Teknik och ansvar GRIT gemensam IT på GR Driftsäkerhet i nätverk och servrar har mycket hög prioritet. Tekniknivån behöver inte var den senast tillgänglig, men ska vara uppdaterad, driftsäker och ändamålsenlig. Följande delar ska kontinuerligt följas upp av tekniskt ansvarig: a. Prestanda och driftsäkerhet i nätverksinstallation 3

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa KS14-293 003 Inköps och upphandlingspolicy Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Inledning Bjurholms kommun (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 2(5) Inledning Karlskrona kommunkoncern (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter. Upphandlingspolicyn gäller för kommunerna och innehåller riktlinjer

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Lidingö stads upphandlings- och inköpspolicy

Lidingö stads upphandlings- och inköpspolicy Lidingö stads upphandlings- och inköpspolicy 1. Omfattning Upphandlings- och inköpspolicyn gäller all upphandling och alla inköp av varor, tjänster och entreprenader inom staden. Denna policy fastställer

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun Personalpolitiskt program Karlskrona kommun Innehåll Trygg. Framgångsrik. Delaktig. Stolt. 3 Medarbetarskap 4 Ledarskap 5 Kompetens 6 Hållbart arbetsliv 7 Lön 8 Mångfald 9 Stolt och framgångsrik 10 Det

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling

Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Lagar 2 Vad innebär trakasserier, sexuella trakasserier,

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND 1. BAKGRUND Landstingsdirektören har det formella ansvaret för framtagande av inköps- och upphandlingspolicy och gemensamma regler för anskaffning

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy

Upphandlings- och inköpspolicy Upphandlings- och inköpspolicy Denna policy gäller för samtliga styrelser och nämnder i kommunerna Köping, Arboga och Kungsör samt för Västra Mälardalens Kommunalförbund. Med utgångspunkt från denna policy

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER

HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER Antagen av kommunfullmäktige 2006-05-22 27 HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER INLEDNING Ånge kommun har som arbetsgivare ansvar för arbetsmiljön. Kränkande särbehandling

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-09-04, KS/2013:377 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringsgrunderna... 3 Mål och aktiva åtgärder... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Mångfald är det som gör oss unika

Mångfald är det som gör oss unika Policy och handlingsplan för ökad mångfald inom Säffle kommun Mångfald är det som gör oss unika 2008-11-10 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 VAD MENAS MED DISKRIMINERING?... 3 2. SÄFFLE KOMMUNS MÅNGFALDSPOLICY...

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

PERSONALPOLITIKEN 2011-2014

PERSONALPOLITIKEN 2011-2014 PERSONALPOLITIKEN 2011-2014 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post: personal@karlshamn.se Internet: www.karlshamn.se

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Medarbetarpolicy. för Institutet för språk och folkminnen

Medarbetarpolicy. för Institutet för språk och folkminnen BILAGA Medarbetarpolicy för Medarbetarpolicyn har tagits fram i samarbete mellan institutets samtliga avdelningar. Policyn gäller i första hand i två år, och ska sedan utvärderas och revideras. Fastställd

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Miljöförvaltningens mångfaldsplan

Miljöförvaltningens mångfaldsplan Miljöförvaltningens mångfaldsplan 2010-2012 Inledning Med mångfaldsplanen vill vi visa vår ambition och vilja att uppnå en arbetsplats som genomsyras av acceptans och uppskattning för alla individers olikheter.

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Information om diskriminering, trakasserier och kränkningar

Information om diskriminering, trakasserier och kränkningar Information om diskriminering, trakasserier och kränkningar Diskriminering, trakasserier och kränkningar 1. Bakgrund Vid UFL tolereras inte någon form av diskriminering, trakasserier eller kränkningar.

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Upphandlings- och Inköpspolicy för Nybro kommun

Upphandlings- och Inköpspolicy för Nybro kommun Upphandlings- och Inköpspolicy för Nybro kommun Jonas Algotsson Upphandlingssamordnare Nybro kommun namn@example.com 1 Sammanfattning Detta dokument är ett verktyg och vägledning för våra kommunala tjänstemän

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Personalpolitik Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2005-06-16, Kf 39/05 Ansvar Personalchef Personalpolitik Kävlinge

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion Jämställdhets och mångfaldsplan 2011 2013 Kortversion 2(8) Övergripande mål är att alla medarbetare ska ha kunskap om Staffanstorps kommuns arbete med jämställdhet och mångfald samt att detta arbete ska

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för lika rättigheter och möjligheter. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Inköps- och upphandlingspolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2008-10-30, 111 Sidan 1 av 3 Inköps- och upphandlingspolicy för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad

Läs mer

Personalpolicy för Hällefors kommun

Personalpolicy för Hällefors kommun Personalpolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Mål... 3 2 Syfte... 3 3 Värdegrund... 3 4 Medarbetarskap och ledarskap... 4 5 Arbetsmiljö och hälsa... 4 6 Personalförsörjning... 6 7 Jämställdhet och

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD M Ö L N D A L S S T A D LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD Utarbetad i samverkan och godkänd av kommunstyrelsen den 1 februari 2006 PERSONALKONTORET 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. POLICY 3 2.1 Grundläggande

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 PERSONALPOLICY VÄNERSBORGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 VARFÖR EN PERSONALPOLICY? Kommunen är en stor arbetsgivare med verksamheter inom många viktiga områden. Våra anställda möter Vänersborgarna

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 Sid 1(6) JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 För allas lika värde, rättigheter och möjligheter i jobbet Sid 2(6) 1 Inledning och bakgrund Jämställdhets-

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2004-08-30, 46 Dnr: KS 2014/621 Reviderad: 2008 Reviderad: 2015-01-26, 13 Revideras 2020-01 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 1998, reviderat den 18 augusti 2011 För

Läs mer

M Å N G F A L D S P L A N

M Å N G F A L D S P L A N 2 0 1 5 2 0 1 7 MÅ N GFALDSPLAN fö r G ö t e b o r g s O per a n MÅNGFALDSPLAN GöteborgsOperan 2015-2017 INLEDNING GöteborgsOperans övergripande syften är att skapa scenkonst och att hålla diskussionen

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Nordmalings kommunkoncerns Inköps- och upphandlingspolicy

Nordmalings kommunkoncerns Inköps- och upphandlingspolicy Nordmalings kommunkoncerns Inköps- och upphandlingspolicy inkl. riktlinjer för direktupphandling Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 128 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 3 1.1 Inköps- och upphandlingspolicyns

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128 MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015 Dnr 2012:128 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen 2 Förord Kommunens mångfalds- och jämställdhetsplan 2012 2015 beskriver inriktningen

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2014-08-26 Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Upphandlingsenheten Dokumentinformation - Dokumentnamn Upphandlings-

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 Hofors kommun fastställd av, KF 61/2013-06-10 Jämställdhetsplanen gäller från och med 2013-08-31 Revideras 2016-08-31 0 Inledning Enligt 13 i diskrimineringslagen

Läs mer

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Reviderad och fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-14 Reviderad och fastställd av kommunfullmäktige 2009-05-18 1 Innehållsförteckning I. Varför ska vi ha en arbetsmiljöpolicy?

Läs mer

mångfaldspolicy på lika villkor

mångfaldspolicy på lika villkor mångfa ldspol icy på lika villkor PÅ LIKA VILLKOR Mångfaldspolicy INNEHÅLLSförteckning Strategisk arbetsgivarpolitik Varför mångfaldspolicy? Bakgrund Innnehåll i arbetet med mångfald På lika villkor Mångfaldspolicy

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Datum: 2013-12-20 Dnr: Sida: 1 (8) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Dessa tillämpningsanvisningar avser att tydliggöra antagna riktlinjerna för upphandling och inköp, samt

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Rehabiliteringspolicy

Rehabiliteringspolicy FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.10) Rehabiliteringspolicy Dokumenttyp Policy Ämnesområde Rehabilitering Ägare/ansvarig Eva M Olofsson Antagen av KS 2004-10-06 124 Revisions datum Januari 2013 Förvaltning Kommunstyrelsen

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2017

Likabehandlingsplan 2015-2017 Antagen ks 227/2014 Sida 1(5) Kommunledningskontoret Anna Olsson anna.olsson@osby.se Likabehandlingsplan 2015-2017 Likabehandlingsplanen beskriver och ger struktur åt likabehandlingsarbetet i kommunens

Läs mer

Nulägesbeskrivning. -Checklista

Nulägesbeskrivning. -Checklista Nulägesbeskrivning -Checklista Gå igenom samtliga påståenden och markera i vilken utsträckning du tycker att de stämmer med verkligheten. Motivera gärna ditt svar och skriv in förslag till förbättringar.

Läs mer

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande:

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande: Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen och den förtydligar

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

TRYGGHETSPLAN Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solgläntans förskola 2015

TRYGGHETSPLAN Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solgläntans förskola 2015 2015-08-14 Förvaltningen för Livslångt lärande TRYGGHETSPLAN Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solgläntans förskola 2015 Förskolan vilar på demokratins grund.

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2013 2015

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2013 2015 CSK 1 Syfte Gäller för Hela Trollhättans Stad Referensdokument Diskrimineringslagen, Arbetsmiljölagen, Föräldraledighetslagen Ansvar och genomförande Uppföljning Arbetsmiljöenkät Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

FRCK Diskrimineringspolicy

FRCK Diskrimineringspolicy FRCK Diskrimineringspolicy Innehåll Inledning... 2 Styrning för diskrimineringspolicyn... 2 Jämställdhetsarbete... 2 :... 2... 2... 2 Mångfaldsarbete... 2... 2 Kompetensutveckling... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19 155 Personalpolitiskt program Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Beslut: Rektor 2015-02-23 Revidering: - Dnr: DUC 2015/347/10 Gäller fr o m: 2015-03-01 Ersätter: Handlingsplan

Läs mer

Rutiner och vägledning. i rehabiliteringsprocessen

Rutiner och vägledning. i rehabiliteringsprocessen Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Innehållsförteckning Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Rutiner för kontakt och dialog vid sjukskrivning Försäkringskassans anvisningar

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling KS 2011-156 Antagna av kommunfullmäktige den 22 november 2011 166. Riktlinjer för upphandling gäller kommunens samtliga nämnder och verksamheter och kommunens bolag. Riktlinjerna

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING

RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING Sida 1(9) KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING Innehållsförteckning 1. Syfte...2 2. Omfattning.....2 3. Gällande lagstiftning och regelverk 2 4. Ansvar....3 5. Förhållningssätt

Läs mer

En lathund om hur man hanterar. kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N?

En lathund om hur man hanterar. kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N? En lathund om hur man hanterar kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N? Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade

Läs mer