GR Policy & Riktlinjer 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GR Policy & Riktlinjer 2014"

Transkript

1 GR Policy & Riktlinjer Arbetsmiljöpolicy 2. Brandskyddspolicy 3. Brandskyddsregler 4. GR Din lön 5. Inköps- och upphandlingspolicy 6. IT-policy 7. Jämställdhets- och mångfaldsplan 8. Miljöpolicy 9. Policy om kränkande särbehandling 10. Rehabiliteringspolicy 11. Resepolicy 12. Riktlinjer för externa gåvor 13. Riktlinjer för bisysslor 14. Riktlinjer för diarieföring- dokumenthanteringsplan 15. Riktlinjer för representation 16. Telefonipolicy 17. Värdegrund för GR

2 Dnr GRs Arbetsmiljö pölicy Det goda livet och den goda arbetsmiljön uppstår när hela tillvaron fungerar både privat och i arbetslivet. En helhetssyn på människan både till kropp och själ och en positiv syn på människans möjligheter att skapa och bidra till ett gott arbete, är grunden för arbetsmiljöarbetet på GR. Genom en balans mellan ansvar och befogenhet respektive mellan trygghet och utveckling ska GR tillgodose verksamhetens krav och medarbetarnas egna behov av arbetstillfredställelse och personlig utveckling. Arbetsmiljöpolicyn är baserad på de framgångsfaktorer/värdegrunder som GRs medarbetare och ledning gemensamt arbetat fram. Dialog/Tillit Samråd kring arbetsmiljöfrågor sker mellan chef och medarbetare på avdelningsmöten, i utvecklingssamtal och när så behövs. Dialogen ska utmärkas av tydlighet, öppenhet och respekt. Övergripande arbetsmiljöfrågor tas kontinuerligt upp i personalpolicygruppen och, vid behov, med berörda skyddsombud. Glädje/Kreativitet Kreativiteten, effektiviteten och trivseln ökar när olika människors erfarenheter och synsätt tas till vara. Människor som trivs med sin arbetssituation gör ett bättre arbete och når bättre resultat. Medarbetarna ska därför verka i en stimulerande miljö som kännetecknas av arbetsglädje, delaktighet och tydliga mål. Nyfikenhet En stor del av lärandet sker i det dagliga arbetet. Genom att skapa en positiv stämning präglad av öppenhet och engagemang ska ledarna ge medarbetarna bästa möjliga förutsättningar att använda sin kompetens och utöka sin kunskap och erfarenhet samt främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan medarbetare. Det systematiska arbetsmiljöarbetet... Det systematiska arbetsmiljöarbetet det förebyggande arbetet att undvika skador, sjukdomar och ohälsa för individen ska ingå som en naturlig del av verksamheten på GR. Friskfaktorer det som får medarbetarna att trivas och må bra i arbetet ska tas till vara genom att kartlägga, synliggöra, bevara och utveckla det friska på arbetsplatsen. Det positiva tankesättet hjälper till i sökandet efter förbättringar och nya lösningar. För hälsofrämjande och rehabiliterande åtgärder anlitas företagshälsovården eller annan aktör.

3 ... och ansvaret Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetsmiljöansvaret ska tydliggöras och cheferna / arbetsledarna ska ha kompetens inom arbetsmiljöområdet. Medarbetarens ansvar är att aktivt medverka i arbetsmiljöarbetet. Allt arbetsmiljöarbete sker i samverkan mellan cheferna och medarbetarna. Handledning Till GRs arbetsmiljöpolicy finns stöd i och verktyg i handledningen Systematiskt arbetsmiljöarbete och rehabilitering. Information om rutiner, nyheter inom arbetsmiljöområdet finns också på GRs intranät. GRs arbetsmiljöpolicy är framtagen i samverkan mellan ledning, fackliga representanter, avdelningsrepresentanter och skyddsombud inom organisationen. Arbetsmiljöpolicyn och handledningen är antagen och kommer att uppdateras årligen. Ansvarig för uppdateringen är Administrativa avdelningen. 2

4 GRs Brandskyddspolicy Det övergripande målet för brandskyddsarbetet inom GR är att fortlöpande arbeta systematiskt och målmedvetet med förebyggande åtgärder för att undvika egendoms och personskador. Verktyget vi skall använda för att säkerställa detta mål är en väl genomarbetad organisation för egenkontroll och uppföljning. Alla anställda måste därför: Vara väl medvetna om brandriskerna i och kring verksamhetens lokaler. Ha god kännedom om utrymningsvägar och återsamlingsplats. Hålla sig väl informerade om gällande brandskyddsregler. Ha god kunskap om hur brandsläckningsutrustningen används. Aktivt delta i arbetet med att förebygga bränder Göteborgsregionens kommunalförbund Bibbi Carlsson

5 GR:s brandskyddsregler Stäng alltid dörren till ditt rum när du går hem. Tag reda på var utrymningsvägarna finns. Tag reda på var brandsläckarna finns och hur de fungerar. Tag reda på var larmknapparna sitter. Vid brandlarm måste alla utrymma huset. Utrymning skall ske genom närmaste utrymningsväg. Använd aldrig hissen vid utrymning. Åtgärder vid brand 1.Rädda 2.Larma 3.Släck Återsamlingsplats: Cykelbanan på andra sidan ån.

6 Din lön på GR

7 1 Inledning GRs uppdrag är att genom samverkan skapa mervärde för de tretton medlemskommunerna inom områden som av medlemskommunerna bedöms vara relevanta. För att uppnå den målsättningen krävs hög kompetens och ett mycket engagerat medarbetarskap. Du som medarbetare inom GR är organisationens mest värdefulla resurs. De framtagna lönekriterierna används vid den årliga lönerevisionen för att bedöma din arbetsprestation kopplad till verksamhetens mål och resultat. För att underlätta förståelsen för den bedömning som varje chef gör av respektive medarbetares prestation är det viktigt att gemensamt på arbetsplatsen definiera kriterierna. Vad betyder lönekriterierna på vår arbetsplats kopplat till de mål vi ska uppnå? Lönen ska inom ramen för tillgängligt löneutrymme spegla din arbetsprestation och ditt bidrag till verksamheten. Din lön Lön är ersättning för utfört arbete. GR tillämpar Individuell lönesättning. Din lönenivå kan du påverka vid: Nyanställning Med nyanställning menas när du anställs första gången på GR men även när du rekryteras till en ny befattning inom GR. Det är vid nyanställningstillfället som du förhandlar din lön, i och med att ett nytt anställningsavtal ska ingås. Vid nyanställning sätts din lön utifrån din utbildning din tidigare arbetslivs- och yrkeserfarenhet din kompetens befattningens ansvarsnivå och svårighetsgrad de befogenheter och uppgifter som följer av befattningen löneläget på GR, på orten och i branschen Årlig lönerevison Inför lönerevisonen sker en bedömning utifrån eventuella förändringar i ansvar och befogenheter dina prestationer och din måluppfyllelse Som medarbetare kan du i samband med ditt lön-och medarbetarsamtal lyfta fram skäl du anser ska ligga till grund för att din lön ska förändras. Löneprocessen GR Löneöversynen är en del i verksamhetsplaneringen. I budgetprocessen ska verksamhetsområdena ange kommande behov av löneökningsutrymme. För GR som helhet fastställs ett löneökningsutrymme årligen utifrån de möjligheter och behov som finns i verksamheterna. Hänsyn tas också till de centrala avtalen.

8 2 GRs löneprocess kan sammanfattats i följande modell: Arbetsgivarens ansvar Administrativa avdelningen har ansvar för att samordna övergripande delarna i löneprocessen genomföra lönekartläggning var tredje år och detta ur ett jämställdhetsperspektiv hålla tidplanen för löneprocessen Chefens ansvar Chefen har en nyckelroll i verksamhetsplaneringen och i den individuella lönesättningen. Chefen ansvarar för att kommunicera verksamhetens mål till medarbetarna tydliggöra varje enskild medarbetares mål och uppgift stimulera medarbetarna till medskapande och möjlighet att påverka arbetets innehåll känna till GRs löneprocess och kommunicera den med sina medarbetare tydliggöra sambandet mellan mål, resultat och lön för medarbetarna stimulera medarbetarna till goda arbetsinsatser bl.a. genom individuell lönesättning

9 3 planera in tid för medarbetarsamtal och lönesamtal så att de kan genomföras enligt tidplan bedömer varje enskild medarbetares prestation och beslutar om lön för varje medarbetare Hålla sig inom av förbundsdirektören fastställd löneökningsram Medarbetarens ansvar Varje medarbetare har genom sitt anställningsavtal skyldighet att följa de så kallade allmänna skyldigheterna. Medarbetare har ett ansvar att vara delaktig vid arbetet med verksamhetsplanering och andra gemensamma aktiviteter för arbetsplatsen. Medarbetarna ska känna till och förstå verksamhetens mål, vara klar över sina arbetsuppgifter och vad det egna arbetet betyder för helheten. Medarbetaren ansvarar för att aktivt delta i dialogen om lönekriterierna och dess betydelse vara aktiv på löne- och medarbetarsamtal och ta ansvar för sin egen kompetensutveckling ta del av chefens motivering och lönebesked kvittera utfallet av löneprocessen senast 10 dagar efter samtalet Anställningsavtalets minimikrav I anställningsavtalet ingår en del grundkrav, allmänna skyldigheter, som att utföra arbete följa ordningsföreskrifter följa arbetsmiljöregler samarbeta vara lojal: respektera fattade beslut och överenskommelser samt verka för helhetens bästa Dessa kan ses som minimikraven på en förväntad prestation. Förutsättningar för ytterligare löneökning ska bedömas utifrån prestationer av fastställda mål och lönekriterier.

10 4 GRs lönekriterier Resultat Chefen bedömer om Du har uppfyllt mål och aktiviteter i uppdraget Du har bidragit till verksamhetens utveckling och framgång Du har arbetat aktivt med förbättringsarbete Professionalitet Chefen bedömer om Du har haft fokus på uppdraget och de vi är till för Du har omsatt din yrkesskicklighet i arbetet Du har utövat gott medarbetarskap och engagemang för helheten Du har tagit ansvar för din egen professionella utveckling Behöver förbättras: är en tydlig signal om att delar av medarbetarens insatser behöver förbättras (handlingsplan tas fram) Bra: innebär att medarbetaren når de uppställda kriterierna, dvs. man har nått en förväntad insats Mycket bra: innebär att medarbetaren överträffat de uppställda kriterierna Föredömlig: innebär att medarbetaren konsekvent och med marginal överträffar uppställda kriterier och är en tydlig förebild för andra Dokumentet GR Din lön är framtagen i samverkan mellan arbetsgivare och fackliga organisationerna SACO/Vision. Antagen av GRs Ledningsgrupp 19 februari 2014

11 red /MLJ Dnr Inkö ps- öch upphandlingspölicy Gö tebörgsregiönens kömmunalfö rbund (GR) GR köpte varor och tjänster årligen för ca 200 miljoner kronor. En övergripande policy för inköp och upphandling antogs av GRs ledningsgrupp 2006 och har därefter uppdateras löpande. Innehåll Inköps- och upphandlingspolicy Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)..s. 2 Kommentarer till Inköps- och upphandlingspolicy, GR s. 3-6 Vanliga frågor om upphandling och inköp.s.7

12 Syftet med denna policy är att: Stödja GRs verksamheter i sitt uppdrag att möta medlemskommunernas behov. Långsiktigt medverka till en marknadssituation som präglas av uthållighet och väl fungerande konkurrens. Säkerställa att varor och tjänster köps med rätt kvalitet till lägsta kostnad och med minsta möjliga miljöpåverkan. Säkerställa att inköp och upphandling sker i enlighet med gällande lagstiftning och GRs riktlinjer. Omfattning Denna policy gäller all upphandling och alla inköp av varor, tjänster och entreprenader inom GR. Förhållningssätt GRs agerande skall medverka till en marknadssituation som präglas av uthållighet och väl fungerande konkurrens. Inköp och upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och även i övrigt genomföras affärsmässigt och när det är möjligt med sociala/etiska hänsyn. Anbudsgivare, anbudssökande och anbud skall behandlas utan ovidkommande hänsyn. Företrädare för GR skall agera på ett affärsetiskt korrekt sätt. Samordnad upphandling Samordnad upphandling är av strategisk betydelse för göteborgsregionen som helhet för att uppnå bästa möjliga affärsvillkor samt att aktivt påverka kvalitet och miljö. Samordningen minimerar dessutom de administrativa kostnaderna för GRs upphandlingar och inköp. Upphandlingsbolaget har i uppdrag att genomföra samordnad upphandling inom de områden där det finns gemensamma intressen. Avtalstrohet En förutsättning för att uppnå effekterna med samordnad upphandling är att stadens förvaltningar och bolag (inklusive GR) använder de ramavtal som tecknats. Ansvar GRs ledningsgrupp ansvarar för: Att fastställa riktlinjer för verksamheten med denna policy och tillhörande kommentarer som grund. Att personal som handlägger inköps- upphandlingsärenden har relevant kunskap om gällande policies, riktlinjer och lagstiftning, Att medverka i och verka för samordnad upphandling. Kommentarer till Inköps- och upphandlingspolicy, GR Inledning Kommentarerna förklarar på ett tydligare och mer detaljerat sätt vad som anges i policyn. Inköps- och Upphandlingspolicyn samt kommentarerna ger en vägledning i hur förtroendevalda och anställda skall agera i när det gäller upphandling och inköp inom GR. 2

13 Policyns syfte Policyns viktigaste syfte är att stödja GRs verksamheter i sitt uppdrag att möta medlemskommunernas behov. Policyn ger en plattform och en inriktning för hur verksamheten skall agera i inköps- och upphandlingsfrågor. Administrativa besparingar avseende tid och resurser uppnås till nytta för medlemskommunerna. Långsiktigt medverka till en marknadssituation som präglas av uthållighet och väl fungerande konkurrens. För att kunna säkerställa en långsiktig affärsmässighet är det av stor vikt att det inom respektive område finns en uthållig och väl fungerande marknad. GRs samlade agerande vid inköp och upphandling skall medverka till en sådan marknadssituation. Säkerställa att varor och tjänster köps med rätt kvalitet till lägsta kostnad och med minsta möjliga miljöpåverkan. Relevanta krav på funktion, kvalitet, miljö och i förekommande fall sociala hänsyn skall vara en naturlig del i all inköps- och upphandlingsverksamhet inom GR. Kostnadsnivån är direkt avhängig den kravbild som ställs vid upphandlingen. Säkerställa att inköp och upphandling sker i enlighet med gällande lagstiftning och stadens riktlinjer. Lagen (2007:1091, 1092) om offentlig upphandling (LOU) inom klassiska sektorn respektive försörjningssektorn är det övergripande regelverket för offentlig upphandling. Lagen, och dess tillämpning, utgör vägledning för huruvida en verksamhets upphandling skall ske inom ramen för det regelverk som lagen anger. Då varje upphandling är unik måste den lagstiftning som är direkt hänförlig till den produkt/tjänst som är föremål för upphandling alltid beaktas. GRs policys, regler, riktlinjer och avtal inom olika områden skall alltid följas i samband med upphandling och inköp. Policyns omfattning Policyn gäller för all inköps- och upphandlingsverksamhet av varor, tjänster och entreprenader inom GR oavsett om upphandling/inköp sker inom ramen för LOU eller inte. Upphandling definieras som köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor, tjänster eller entreprenader. Förhållningssätt Affärsmässighet Affärsmässighet innebär att alla faktorer, som behövs för att inköp och upphandling skall bli ekonomisk och ändamålsenlig för verksamheten, beaktas. Detta uppnås genom att den konkurrens som finns på marknaden utnyttjas. GR skall i sina inköp och upphandlingar ställa relevanta krav, vara tydliga, behandla samtliga anbudsgivare/anbudssökande lika samt göra inköpen och upphandlingarna kända på marknaden. Ovidkommande hänsyn Det är förbjudet att diskriminera leverantörer, anbudsgivare och anbudssökande. Alla skall behandlas lika och få samma information vid samma tillfälle. Sociala och etiska krav Inför all upphandling skall göras en bedömning om det är möjligt att ställa sociala/etiska krav. Vid bedömning skall vägas bl. a. branschförhållanden, antalet möjliga leverantörer, kostnadskonsekvenser mm. När sociala/etiska krav ställs i upphandling skall det ske på ett sådant sätt att gällande upphandlingslagstiftning följs. Detta betyder också att det måste ske en uppföljning/kontroll av att ställda krav efterlevs. (Sociala och etiska krav: Krav som möjliggör fortsatt arbete för ett socialt långsiktigt hållbart samhälle. Hänsyn ska tas till ILO:s kärnkonvention nummer 138 (Om minimiålder för arbete), 182 (Om förbud mot 3

14 barnarbete), 100 (Om lika lön för lika arbete oavsett kön), 111 (Om diskriminering ifråga om anställning och yrkesövning), 29 (Om förbud mot tvångs- och straffarbete), 105 (Avskaffande av tvångsarbete), 87 (Om föreningsfrihet och organisationsrätten), 98 (Om organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten). Dessutom FN:s barnkonvention nr 32.) Kriterier för sociala hänsyn Varje upphandlande myndighet har att bedöma om det är möjligt att ta sociala hänsyn vid upphandling. När sociala krav utformas är det viktigt att enheten är medveten om de EG-rättsliga principerna samt ser till att konkurrens och affärsmässighet tillvaratas och att ställda villkor är möjliga att kontrollera, såväl ur laglig som praktiskt synpunkt. Sociala hänsyn i upphandlingar kan exempelvis vara anställningsvillkor, antidiskrimineringsklausuler, krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning samt även viss standard på arbetsmiljön och möjliggörande av praktikplatser. Dessutom kan sammansättningen på personalen inrymmas i sociala hänsyn, exempelvis en viss andel funktionsnedsatta, långtidsarbetslösa eller att anbudsgivaren vid utförandet av arbetet aktivt gör något för att främja jämlikhet eller mångfald. Det är möjligt att ställa sociala krav i alla faser av en upphandling, dvs. i kvalificeringsfasen, utvärderingsfasen eller som ett s.k. särskilt kontraktsvillkor. Det synes dock vara mest affärsmässigt att ställa upp kravet som ett särskilt kontraktsvillkor. Affärsetik Begreppet affärsetik innefattar både affärsmässighet och att inte ta ovidkommande hänsyn, men även ett i övrigt etiskt agerande och ger därför ytterligare en vägledning i det gemensamma uppträdandet. Leverantörer och anbudsgivare är viktiga och skall känna trygghet när det gäller att känslig information ej utlämnas på annat sätt än vad som är tillåtet eller tvingande enligt gällande lagstiftning eller avtal. Inga orimliga eller onödiga krav skall ställas så att någon anbudsgivare eller leverantör gynnas eller missgynnas. Förtroendevalda och anställda skall inte ha personliga intressen i leverantörsföretag (jäv) som kan påverka utgången av en upphandling eller ett inköp. Rese- och logikostnader vid besök hos eller vid resor tillsammans med leverantörer skall alltid betalas av förvaltningen/bolaget. Alla former av gåvor och tjänster från befintliga och potentiella leverantörer skall undvikas. Här skall Kommunstyrelsens anvisningar rörande muta och bestickning särskilt beaktas och följas. Leverantörer skall inte lovas något eller utnyttjas på ett sådant sätt som vi inte har befogenheter eller laglig möjlighet att uppfylla. Genom ett agerande i enlighet med denna policy främjar GR en god affärsetik, vilket i sin tur gör förbundet till en trovärdig aktör på både den offentliga och privata marknaden. Samordnad upphandling GR har genom avtal utsett Upphandlingsbolaget i Göteborgs Stad som sin inköps central och omfattas därmed av de ramavtal som Upphandlingsbolaget upphandlar. GR ska ta tillvara att Göteborgs Stad är en stor organisation och betydelsefull köpare genom att genomföra samordnad upphandling inom områden där det finns gemensamma intressen. Genom referensgrupper skall hela stadens samlade kompetens tas tillvara för att skapa så bra gemensamma ramavtal som möjligt. Upphandling av ramavtal skall alltid ske med aktivt deltagande av de förvaltningar/bolag som har den mest lämpliga kompetensen gällande de produkter/tjänster som avses. GR skall ingå i relevanta referensgrupper för förbundets verksamhet. Gemensamma ramavtal omfattar hela stadens volym, inkl. GR och övriga kommuner och bolag ansluta till Upphandlingsbolaget) samt säkerställer att miljö- och kvalitetskrav beaktas. I normalfallet 4

15 är ramavtalets villkor mycket fördelaktigare än vad en enskild verksamhet kan uppnå genom separat upphandling. GR skall inte genomföra upphandlingar i egen regi där ramavtal finns. Avtalstrohet Ramavtal ingås med en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkor för avrop under en viss given tidsperiod. Avtalstrohet mot tecknade ramavtal är en självklarhet. Avtalstrohet skapar förutsättningar för att uppnå bra affärsmässiga villkor samt innebär att stadens trovärdighet som kund ökar. Leverantören tvingas att lämna anbud i konkurrens när upphandling sker. Detta skapar en konkurrenssituation som gynnar både staden och de leverantörer som uppfyller ställda krav. Avtalstrohet skapar ett ökat intresse från leverantörer att delta i upphandlingar. Vid inköp och innan eventuell upphandling sker skall alltid förekomsten av ramavtal kontrolleras. Finns ramavtal skall dessa användas. Ansvar Samtliga avdelningar på GR ansvarar för att gällande lagstiftning, GRs policys och riktlinjer följs, att ansvar och befogenheter i inköps- och upphandlingsfrågor inom organisationen tydliggörs samt att medarbetare har den kompetens som krävs för att genomföra inköp och upphandlingar inom aktuellt område. GRs revisorer har särskilt ansvar att löpande följa upp GRs inköps- och upphandlingsverksamhet. Upphandlingsbolagets uppdrag och roll Upphandlingsbolaget är genom tecknat avtal GRs inköpscentral med samma uppdrag som bolaget har för Göteborgs Stad. Bolaget är Göteborgs Stads inköpscentral med ett huvudansvar för samordnad upphandling av varor och tjänster. Bolaget ansvarar för att upphandling genomförs inom beslutade områden och att ramavtal tecknas. Bolaget ska vara stadens expertorgan och leda utvecklingen inom upphandlingsområdet och ska utöver sitt grunduppdrag ha en stödjande och konsultativ roll i förhållande till stadens förvaltningar och bolag. Bolagets agerande i marknaden ska präglas av långsiktig affärsmässighet och leda till en marknadssituation som präglas av uthållighet och väl fungerande konkurrens. Vid samordnad upphandling ska Stadens samlade kompetens tillvaratas för att skapa så bra avtal som möjligt. Övrigt Inköps- och upphandlingspolicyn och LOU omfattar inte försäljning, uthyrning eller hyra av lokal. Ej heller anskaffning av eller nyttjanderätt till fastighet, byggnad eller annan egendom som utgör fast egendom. Vid oklarheter gällande denna policy hänvisas till LOU, där såväl omfattning som undantag beskrivs. 5

16 Inköps- och Upphandlingsprocessen Nedan visas ett flödesschema som kan stödja verksamheten i inköps och upphandlingsärenden. 6

17 Vanliga frågor om Upphandling Måste GR använda ramavtalen? Ja, om ramavtal finns så ska dessa användas. GR är med på samtliga av Upphandlingsbolagets befintliga ramavtal (operatörstjänster telefoni undantaget). Kostar det något för GR att vara med på ramavtalen? Anslutningen till Inköpscentralen innebär en grundavgift på kr per år. Från beloppet räknas faktiskt avropad volym av. Om man köper för 25 miljoner kr eller mer utgår alltså ingen avgift alls. Så länge GR är avtalstrogna i sina inköp och handlar från ramavtalen så täcker det kostnaderna genom att de upphandlade leverantörerna betalaren provision till Upphandlingsbolaget baserat på det värde GR har köpt varor och tjänster för. Vilka beloppsgränser gäller vid direktupphandling? Kontraktets totala värde för organisationen uppgår till högst 28 % av tröskelvärdet (från ) Tröskelvärdet = kr * 28% = kr. Var hittar jag ramavtalen? I Winst hittar du all information om stadens ramavtal. Dessutom har vissa ramavtalsleverantörer sökbara produktkataloger inlagda. Du kan få detaljinformation om produkterna såsom tex. pris, förpackningsstorlek mm. Winst visar vilka produkter som är nettoprissatta och vilka som är miljöanpassade med symboler. Användarnamn: Lösenord: winst På Upphandlingsbolagets hemsida finns också interaktiva utbildningar i Winst>> Var annonseras aktuella upphandlingar? Alla Upphandlingsbolagets upphandlingar annonseras på marknadsplatsen Var lämnar vi synpunkter på avtalen? Genom att kontakta ansvarig handläggare på Upphandlingsbolaget. GR har också möjlighet att medverka i referensgrupper vid upphandlingar. Vem har rätt att använda avtalen? Göteborgs stad med förvaltningar och bolag samt de organisationer och kranskommuner som har tecknat avtal med Upphandlingsbolaget. Vem får använda sig av upphandlingar.nu? Alla förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad, samt grannkommunerna i Göteborgsregionen, kan annonsera sina upphandlingar här (www.upphandlingar.nu). Första gången måste man anmäla sig genom att fylla i vissa uppgifter och därefter får man sitt eget användarid och lösenord. Tjänsten är gratis. Vanliga uttryck vid upphandling På Konkurrensverkets hemsida finns ett Ordlista att söka i som täcker in de flesta uttryck och ord som används vid upphandling. 7

18 Reviderad Policy fo r och hantering av IT pa GR Antagen av GRs ledningsgrupp den 19 oktober Reviderad löpande. IT-Policy Datorn är ett av våra viktigaste arbetsverktyg för att uppnå verksamhetens mål. Datorn används för att söka, samla in, bearbeta och sammanställa information, kommunicera med internt och externt, utforma informationsmaterial m.m. GRs IT plattform för klienter (arbetsstationer) består av PC datorer utrustade med Windows operativsystem, Officeprogram (Word, Excel, Outlook och PowerPoint), antivirus samt gratisprogrammen Filezip, Primopdf och Acrobat Reader. Därutöver finns en rad specialprogramvaror för särskilda arbetsuppgifter. Det är viktigt att alla medarbetare behärskar de delar i vår IT-plattform som krävs utifrån var och ens arbetsuppgifter. Då kan vi ge våra kunder och samarbetsparters den service de förväntar sig och vara effektiva i vårt arbete. Denna policy är till för att GRs informationssäkerhet ska vara så hög och funktionell som möjligt. 1. Generella riktlinjer Målet för IT-användningen inom GR är att vi ska vara en modern organisation där alla medarbetare kan använda tekniken på ett effektivt sätt för att utföra sitt arbete väl och ge bästa tänkbara service. IT ska också vara ett verktyg som stödjer ett gränsöverskridande arbetssätt, både internt och externt. Det innebär att vi ska vara öppna för att utveckla teknikanvändningen till nya områden så länge det innebär en förbättrad service och/eller effektivare verksamhet. a. Alla medarbetare på GR ska ha tillgång till en dator. b. Alla medarbetare ska behärska grunderna i operativsystemet Windows, och Officeprogramvarorna. De som önskar erbjuds grundläggande utbildning i dessa program inom ramen för kompetensutveckling. c. Hänsyn tas till särskilda önskemål om ergonomiskt utformad utrustning för att minimera risken för belastningsskador och dylikt. 2. Säkerhet Användarvänlighet och hög IT-säkerhet är två motpooler som sällan möts. De flesta datalösningar är en kompromiss däremellan

19 Målsättningen med GRs IT-policy är att hitta den nivå på IT-säkerhet som är så nära detta möte som möjligt. En policy för IT-säkerhet på GR grundar sig i att det är informationen i sig som behöver skyddas och inte i första hand några företagshemligheter. Utgångspunkten är att minimera risken att obehöriga tar sig in i GRs system och kan förstöra den information som finns. Policyn avser också att ge information till medarbetare på GR som ökar kunskapen om vad varje person kan göra för att medverka till en så säker och stabil IT-miljö som möjligt. GR har en vision att vara en öppen och flexibel verksamhet. Med öppenhet och flexibilitet finns också en risk för ökad sårbarhet. Mot denna bakgrund ökar kraven på IT-säkerhet. Ambitionen är att GRs policy för IT-säkerhet ska vara anpassad både till den omvärld vi befinner oss i och samtidigt ligga på en nivå som gör att medarbetare på GR gemensamt kan ta ansvar för att IT-säkerheten hålls på denna nivå. Målsättningen är också att GR skall uppfattas som en säker samarbetspartner för alla våra kunder, samarbetspartners och leverantörer. a. IT-säkerhetsarbetet skall inriktas på att säkerställa: i. Hög tillgänglighet till information och tjänster ii. Informationens riktighet genom skydd mot oavsiktlig förvanskning. iii. Behörighetskontroll vem har tillgänglighet iv. Spårbarhet vem har gjort vad v. Sekretess och möjlighet till skyddad kommunikation b. Ansvar och organisation i. Övergripande ansvar och organisation Förbundsdirektör på GR har det yttersta ansvaret för IT-säkerheten. ITfrågorna hör till Administrativa avdelningen och ansvaret för IT på GR har delegerats till IT-Controller och IT-grupp. IT-grupp består av IT- Controller, supportansvarig från avdelningarna samt representanter (tekniker och säljare) från det företag som vi köper teknisk support ifrån (Alpha IT) IT-säkerhetspolicy fastställs av GRs Ledningsgrupp. Policyn kan kompletteras löpande med information och förtydliganden av IT- Controller. Administrativa chefen och IT-gruppen på GR är tekniskt ansvariga för GRs samtliga IT-lösningar och kommunikationsnät, samt för driften av dessa. Avtal finns sedan med leverantörer för support, mjuk- och hårdvara. Avdelningschef ansvarar för att medarbetare i verksamheten har kunskap om och agerar utifrån och följer gällande policy och riktlinjer inom IT. 2

20 ii. System- och driftansvar 1. Systemägare: För GR-gemensamma system är GR systemägare och IT- Controller ansvarig systemförvaltare. För avdelningsspecifika system är respektive avdelning systemägare och det finns en systemförvaltare utsedd för respektive system. Exempel på sådana system är Wasa och Indra. Systemägaren ansvarar för: - Att analys av säkerhetsbehov genomförs med hänsyn till informationsinnehåll och verksamhetskrav. Säkerhetskraven ska vara inriktade på tillgänglighet, riktighet, sekretess och spåbarhet. - Att riktlinjer för behörighetstilldelning utarbetas - Att tekniskt ansvarigs säkerhetskrav uppfylls 2. Tekniskt ansvarig: För den tekniska säkerheten på GR har IT-gruppen ansvar. För att utföra detta åtagande finns supportavtal tecknat med extern leverantör, som genom avtalet tagit på sig det tekniska ansvaret. Tekniskt ansvarig ansvarar för: -Att analyser av den tekniska säkerheten genomförs med hänsyn till tillgänglighet, riktighet, sekretess och spåbarhet samt att påvisade brister åtgärdas -Att systemägarens säkerhetskrav uppfylls tekniskt iii. Behörighetsansvar 1. Behörighetsansvarig: - Behörighetsansvariga är GRs IT-grupp samt systemförvaltare för verksamhetsspecifika system. - Behörighetsansvarig beslutar om tilldelning av åtkomsträttigheter till GRs gemensamma och verksamhetsspecifika system samt ansvarar för uppföljning och tilldelning av behörigheter. Tilldelning och uppföljning skall följa av systemägare och tekniskt ansvarig fastställda riktlinjer. - Endast behöriga användare och GR-ägda datorer får logga in/ansluta sig till GRs interna nätverk. 3. Teknik och ansvar GRIT gemensam IT på GR Driftsäkerhet i nätverk och servrar har mycket hög prioritet. Tekniknivån behöver inte var den senast tillgänglig, men ska vara uppdaterad, driftsäker och ändamålsenlig. Följande delar ska kontinuerligt följas upp av tekniskt ansvarig: a. Prestanda och driftsäkerhet i nätverksinstallation 3

Inköps- och upphandlingspolicy för Göteborgs Stad jämte kommentarer

Inköps- och upphandlingspolicy för Göteborgs Stad jämte kommentarer Inköps- och upphandlingspolicy för Göteborgs Stad jämte kommentarer (H 2004:123, P 2004-09-16,, Kommunstyrelsen 2008-10-15, 510, Kommunstyrelsen 2009-06-10, 418, Kommunstyrelsen 2010-06-09, 439) Syftet

Läs mer

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa KS14-293 003 Inköps och upphandlingspolicy Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Inledning Bjurholms kommun (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

INKÖPS OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Umeå kommunkoncern. Antaget av Umeå kommunfullmäktige

INKÖPS OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Umeå kommunkoncern. Antaget av Umeå kommunfullmäktige INKÖPS OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Umeå kommunkoncern Antaget av Umeå kommunfullmäktige 2011-05-30. 2(5) Inledning Umeå kommunkoncern (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader för

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Syftet med denna policy är att

Syftet med denna policy är att Datum 2007-03-14 Ert datum Vår beteckning Er beteckning Upphandling och service Kommunstyrelsen Upphandlingspolicy för Fagersta kommun Syftet med denna policy är att stödja verksamheterna i sitt uppdrag

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 2(5) Inledning Karlskrona kommunkoncern (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling 1(5) UPPHANDLINGS- OCH INKÖPSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUN Denna policy ersätter Upphandlingspolicy för Botkyrka kommun och Riktlinjer för Botkyrka kommuns upphandlingar, antagna av kommunfullmäktige 2005-09-29,

Läs mer

Policy mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön

Policy mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön 1 Författningssamling Antagen av kommunstyrelsen: 5 december 2006 Reviderad: Policy mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön Inledning Denna policy med handlingsplan

Läs mer

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 2016 Tills vidare vid beslut Dokumentansvarig Senast reviderad

Läs mer

Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad

Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad Policy för upphandling och inköp All anskaffning av varor, tjänster och entreprenader ska baseras på en helhetssyn där Stadens gemensamma

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Säffle kommun

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Säffle kommun INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Säffle kommun Antagen av kommunfullmäktige 24 september 2012, 151 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Förhållningssätt... 3 2. Samordnad upphandling... 4 3. Standardisering...

Läs mer

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter. Upphandlingspolicyn gäller för kommunerna och innehåller riktlinjer

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen Personalenheten

Kommunstyrelseförvaltningen Personalenheten Kommunstyrelseförvaltningen Personalenheten Personalenheten Åstorps kommun 2005 POLICY Inom Åstorps kommun skall ingen arbetstagare utsättas för kränkande särbehandling. Alla anställda har ett ansvar för

Läs mer

Den goda arbetsplatsen. Program

Den goda arbetsplatsen. Program Personalpolitiskt program FÖR sandvikens kommun OCH DESS BOLAG Program Personalpolitiskt program är ett övergripande politiskt måldokument. I programmet framgår vad kommunen och dess bolag vill åstadkomma

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 1 Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2010 2 SYFTE OCH MÅL MED JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLANEN Arena Personal AB eftersträvar att bibehålla en jämn könsfördelning i verksamheten och rekryterar gärna personer

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 1 (8) Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 2013-2015 Inledning Trafikkontorets styrgrupp för mångfalds- och jämställdhetsgrupp, med representanter från alla avdelningar, de fackliga organisationerna

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy nternati Inköps- och upphandlingspolicy för Västerås stad med helägda bolag Antagen av Kommunfullmäktige 5 maj 2011 program policy handlingsplan riktlinje program uttrycker värdegrunder och förhållningssätt

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll 2000-12-11 Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari 2016 30 Mångfaldsplan 2016-01-27 Mångfaldsplan Inledning Sverige och

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136.

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136. Jämställdhetsplan 2016 Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober 2016. Dnr 2016/1136. 1(7) Innehåll Vad säger diskrimineringslagen om jämställdhet?... 2 Arbetsförhållanden... 2 Rekrytering... 2 Lönefrågor...

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete.

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete. 1 (7).. Personalpolicy Personalpolicyn visar vad arbetsgivaren tycker är viktigt och strävar mot. Genom personalpolicyn vill vi utveckla en framgångsrik verksamhet till fördel för både medarbetare och

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare S MARIA - GAMLA STANS STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA VERKSAMHETSPLAN 2007 DNR 102-719/2006 SID 1 (5) LIKABEHANDLINGSPLAN 2007 Utgångspunkter Målet med jämställdhets- integrations och mångfaldsarbetet är att

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan

Jämställdhets och mångfaldsplan Jämställdhets och mångfaldsplan 2015-2017 Mariestad Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-03-30 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringslagen... 4 Definitioner... 4 Jämställdhet... 4 Mångfald...

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

PERSONALPOLITIKEN 2011-2014

PERSONALPOLITIKEN 2011-2014 PERSONALPOLITIKEN 2011-2014 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post: personal@karlshamn.se Internet: www.karlshamn.se

Läs mer

Miljöförvaltningens mångfaldsplan

Miljöförvaltningens mångfaldsplan Miljöförvaltningens mångfaldsplan 2010-2012 Inledning Med mångfaldsplanen vill vi visa vår ambition och vilja att uppnå en arbetsplats som genomsyras av acceptans och uppskattning för alla individers olikheter.

Läs mer

Avseende period 2016

Avseende period 2016 Stadsarkivet Sid 1 (10) 2017-01-17 Stadsarkivet Uppföljningsrapport Jämställdhetsoch mångfaldsplan Avseende period 2016 stockholm.se Sid 2 (10) 1 Inledning Jämställdhet och mångfald är ett förbättrings-

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Ledningskontoret 2012-04-10 1(5) PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Fastställd av Kommunstyrelsen den 10 april 2012, 31 BAKGRUND Diskrimineringslagen gäller från den 1 januari

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

Medarbetarpolicy. för Institutet för språk och folkminnen

Medarbetarpolicy. för Institutet för språk och folkminnen BILAGA Medarbetarpolicy för Medarbetarpolicyn har tagits fram i samarbete mellan institutets samtliga avdelningar. Policyn gäller i första hand i två år, och ska sedan utvärderas och revideras. Fastställd

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND 1. BAKGRUND Landstingsdirektören har det formella ansvaret för framtagande av inköps- och upphandlingspolicy och gemensamma regler för anskaffning

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Policy för inköp och upphandling

Policy för inköp och upphandling Policy för inköp och upphandling Policy för inköp och upphandling Dnr KS 2014-555 Typ av dokument: Policy Handläggare: Upphandlare, Elin Johansson Antagen av: Kommunfullmäktige Revisionshistorik: Ersätter

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinje 2005-03-09 Riktlinje för rehabilitering KS-193/2005 026 Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinjen anger hur Norrköpings kommun som arbetsgivare ska arbeta med arbetslivsinriktad

Läs mer

Lidingö stads upphandlings- och inköpspolicy

Lidingö stads upphandlings- och inköpspolicy Lidingö stads upphandlings- och inköpspolicy 1. Omfattning Upphandlings- och inköpspolicyn gäller all upphandling och alla inköp av varor, tjänster och entreprenader inom staden. Denna policy fastställer

Läs mer

Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige

Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige Tillsammans lyfter vi Kumla kommun! Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige 2014-06-18 Du och jag är Kumla kommun! Kumla kommun har en vision med målet att bli 25 000 invånare år 2025!

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Datum Antagen av Kommunstyrelsen Reviderad datum Paragraf 37 1(11) Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli 2015 1 juli 2018 2(11) Innehåll Inledning... 3 Plan

Läs mer

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering HÖGSKOLAN DALARNA HDa dnr: F2001/1766/12 1 Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering INLEDNING Bakgrund Personalen är Högskolans viktigaste resurs såväl ur ekonomisk som kompetensmässig aspekt. Förebyggande

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2004-08-30, 46 Dnr: KS 2014/621 Reviderad: 2008 Reviderad: 2015-01-26, 13 Revideras 2020-01 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-14 32 Senast reviderad av kommunfullmäktige 2016-06-02 61 Dnr: KA 2016/302 Ekonomiavdelningen Jörgen Karlsson, Ekonomichef ALLMÄNT

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

8. Upphandlade avtal och leverantörer ska följas upp.

8. Upphandlade avtal och leverantörer ska följas upp. Policy för upphandling och inköp 1. All anskaffning av varor, tjänster och entreprenader ska baseras på en helhetssyn där Stadens gemensamma bästa har företräde framför enskild verksamhets intresse. 2.

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-11-25 SN 2015.0188 Handläggare Anders Hedåberg Socialnämnden Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Sammanfattning Enligt diskrimineringslagen så ska arbetsgivaren

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Policys och riktlinjer för Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Policys och riktlinjer för Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Göteborgsregionens kommunalförbund Dnr:15-290.015 Styrelseärende 10 2015-12-11 Till Förbundsstyrelsen Policys och riktlinjer för Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Enligt beslut utifrån internkontroll/riskanalys

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun Personalpolitiskt program Karlskrona kommun Innehåll Trygg. Framgångsrik. Delaktig. Stolt. 3 Medarbetarskap 4 Ledarskap 5 Kompetens 6 Hållbart arbetsliv 7 Lön 8 Mångfald 9 Stolt och framgångsrik 10 Det

Läs mer

Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad

Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad Styrelsehandling nr 14b 2016-04-15 Göteborgs Stad Upphandling & inköp Gemensamt för staden Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad - Policy N010G00167 Version: 2 Gällande from

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet 2016-12-20 Förvaltningsavdelningen Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Denna plan... 3 1.2 Inkluderande synsätt... 3 2. Diskrimineringslagen...

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karlshamns kommun

Likabehandlingsplan för Karlshamns kommun Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KS 48, 2009-03-24 Reviderad: KS 96, 2012-04-24 Karlshamns kommun 1. Inledning Alla har olika bakgrund, erfarenheter

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Hässleholms kommuns värdegrund Medborgaren i fokus Med respekt för individen Kvalitet som syns Hässleholms kommuns

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

HR-enheten inom sektor styrning och verksamhetsstöd ansvarar för den övergripande uppföljningen av planen.

HR-enheten inom sektor styrning och verksamhetsstöd ansvarar för den övergripande uppföljningen av planen. I Skövde kommun har vi en positiv grundsyn med stark tilltro till verksamheten, till oss själva, våra arbetskamrater, vår arbetsgrupp och vår chef. Delaktighet, ansvar och inflytande ska vara naturliga

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER

HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER Antagen av kommunfullmäktige 2006-05-22 27 HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER INLEDNING Ånge kommun har som arbetsgivare ansvar för arbetsmiljön. Kränkande särbehandling

Läs mer

Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan

Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan 2016-2018 Barn- och grundskolenämndens verksamhetsområde Dokumentnamn Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan för barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Stabschef,

Läs mer

Upphandlingspolicy. Antagen av kommunfullmäktige

Upphandlingspolicy. Antagen av kommunfullmäktige Upphandlingspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-03 2011-08-17 1 (5) Innehåll SAMMANFATTNING...2 1. INLEDNING OCH SYFTE...2 2. INTERN HANDLÄGGNING...2 3. SAMORDNING...3 4. MILJÖHÄNSYN...3 5. ETISKA

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Backe rektorsområde

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Backe rektorsområde JÄMSTÄLLDHETSPLAN Backe rektorsområde Backe rektorsområde är en förskole-, skol- och fritidsverksamhet med uppgift att utbilda elever enligt Lpo-94 och att tillhandahålla familjer barnomsorg i form av

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 Sid 1(6) JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 För allas lika värde, rättigheter och möjligheter i jobbet Sid 2(6) 1 Inledning och bakgrund Jämställdhets-

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid ARBETSMILJÖPOLICY 1 av 6 INNEHÅLL GOD ARBETSMILJÖ... 3 EN GOD ARBETSMILJÖ FÖRUTSÄTTER... 3 VARJE MEDARBETARE SKA... 3 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING... 4 ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN... 4 ANSVAR OCH ROLLER...

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött 2016-01-08 SN 2016/0022.01.01 0480-45 09 31 Socialnämnden Jämställdhetsplan Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna Jämställdhetsplan.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH TRAKASSERIER

RIKTLINJER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH TRAKASSERIER Blad 1 RIKTLINJER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH TRAKASSERIER Antagna av kommunfullmäktige 8 mars 2017, 75, ersätter policy och handlingsplan mot trakasserier på arbetsplatsen. Förhållningssätt

Läs mer