Dokumenthanteringsplan för stadsbyggnadsförvaltningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumenthanteringsplan för stadsbyggnadsförvaltningen"

Transkript

1 Dokumenthanteringsplan för stadsbyggnadsförvaltningen

2 Inledning Myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet. Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser 1. rätten att ta del av allmänna handlingar, 2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och 3. forskningens behov. (3 arkivlagen) Enligt Arkivreglemente för Haninge kommun, ansvarar varje myndighet för att dess arkiv vårdas i enlighet med bestämmelserna i arkivlagen. Med myndigheter avses här kommunstyrelsen och övriga nämnder, kommunfullmäktiges revisorer samt andra kommunala organ med självständig ställning. I arkivreglementet fastslås att kommunstyrelsen är arkivmyndighet och att kommunarkivet, benämnt Haningearkivet, är arkivmyndighetens beredande och verkställande organ. När handlingar har levererats till Haningearkivet övergår ansvaret för arkivvård och hantering till arkivmyndigheten. Syfte Dokumenthanteringsplanen ska vara ett hjälpmedel för den som framställer och arkiverar handlingarna. Planen bygger på en inventering av förekommande handlingar samt beslut om vad som ska bevaras och vad som ska jämte gallringsfrister. Planen ska också ge information om handlingarna ska registreras, var de förvaras, samt om när handlingarna ska levereras till Haningearkivet. Dokumenthanteringsplanen är en allmän handling och ger kommunens invånare insyn i vilka handlingstyper som förekommer inom kommunen. Begrepp i dokumenthanteringsplanen Handling Med handling förstås framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel (2 kap. 3 tryckfrihetsförordningen). En handling kan t.ex. vara e-postmeddelande, pappersdokument eller pappersdiarium, karta, datafil, databas, mikrofilm, fotografi. Bevara/Gallra I kolumnen anges om handlingen ska bevaras för all framtid eller förstöras efter angiven tid (gallringsfrist). Haningearkivet kan i nuläget inte ta emot digitala handlingar. Därför måste handlingar som ska bevaras tas ut på papper (se nedan). Gallringsfristen anges ofta med årtal men även vid förekommer. Vid avses att handlingen ska då verksamheten inte längre behöver den. En handling som upprättats/inkommit i mars 2010 med gallringsfristen 2 år ska i januari Gallringsfristens längd avgörs av verksamhetens behov, revisionskrav, eventuella preskriptionstider etc. Registrering Dokumenthanteringsplanen är även ett instrument som talar om vilka handlingar som finns hos myndigheten. Genom att ange om en handling ska registreras eller ej, och i vilket register den i så fall ska registreras, blir hanteringen av handlingarna enhetlig. Vid efterfrågan av en viss typ av handlingar underlättar det om man vet vilket register man ska söka i. Exempel på olika register är olika diarier, postlista, Heroma och Agresso. Det finns ett flertal diarier som används i kommunen, t.ex. KommunOffice och AlkT. När det endast står Diarieförs i kolumnen avses alltid KommunOffice som används av kommunstyrelsen och nämnderna. Ordning/Förvaring Ordning kan vara t.ex. kronologisk, alfabetisk, diarienummerordning. Men det är framför allt förvaring som anges här. Exempel på förvaring är närarkiv, personalakt, diarieakt och Agresso. Handlingar som lyder under sekretess ska förvaras inlåsta. till Haningearkivet Om handlingarna ska levereras till Haningearkivet anges här en tidsfrist. Med 3 år avses att handlingarna ska levereras året efter att 3 år

3 har gått. Med andra ord räknas tidsfristen på samma sätt som gallringsfristen (se ovan). Handlingar som ska levereras inte till Haningearkivet och då står ordet här. Före leverans kontaktas alltid arkivpersonalen på Haningearkivet som lämnar medgivande. Handlingar som levereras ska i normalfallet levereras i arkivbox (enligt Svensk standard) med minst ett aktomslag i boxen. Dessutom ska handlingarna vara rensade från gem, plastfickor, plastregister, post-it-lappar, jungfruben, lösa lappar och dylikt. Anmärkning Här ges i vissa fall förtydligande information om hur handlingen ska hanteras eller ges exempel på olika typer av handlingar. Tekniska krav För handlingar som ska bevaras för all framtid väljs material så att de klarar av ett bevarande på minst (ett tusen) år. Haningearkivet har i nuläget inte möjlighet att långtidsförvara digitala handlingar. Därför måste digitala uppgifter som ska bevaras tas ut på papper. För att informationen ska kunna bevaras för kommande generationer ska arkivbeständigt material användas. Detta gäller bl.a. pennor, papper och mappar. Det är också viktigt att skrivarna fungerar som de ska och att tonern i skrivaren är av sådan kvalitet som anses lämplig för arkivhandlingar. Observera att digitala handlingar som inte ska bevaras (som alltså ska efter en viss tid) inte behöver skrivas ut på papper, utan kan finnas kvar i elektronisk form till dess att de. Dokumenthanteringsplanen på intranätet Använd alltid den senaste versionen av dokumenthanteringsplanen. Det är att föredra att ta del av dokumenthanteringsplanen via internet Där ska alltid rätt version av dokumenthanteringsplanen finnas. Använd dokumentets sökmotor. Sökfunktionen finner du under Redigera, välj Sök. Om du inte är säker på hur handlingen benämns, sök på del av ordet. En handlingstyp, t.ex. avtal, kan förekomma på flera ställen. Genom att trycka på Enter eller pilen i sökrutan finner du de övriga handlingarna där t.ex. avtal ingår. Förklaring av förkortningar I planen förekommer en del förkortningar som det kan vara på sin plats att förklara. KS: Kommunstyrelsen KSF: Kommunstyrelseförvaltningen SBN: Stadsbyggnadsnämnden AU: Arbetsutskottet PBU: Plan- och byggutskottet

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSÖVERGRIPANDE...1 Registrering (diarieföring m m)... 1 Protokoll... 2 Övriga sammanträdeshandlingar...2 KOMMUNÖVERGRIPANDE...3 Kvalité, Planering, policydokument och dylikt... 3 Allmänt förekommande handlingar... 4 Projekt... 5 Information... 6 IT... 6 Personal... 7 Arbetsmiljö...7 Arbetsrätt & avtal, facklig...7 samverkan...7 Bemanning...8 Kompetensutveckling...9 Löner...9 Pension Personalvård Policy- och styrdokument Rehabilitering Rekrytering Särskilda anställningsformer Övriga personaladministrativa handlingar Ekonomi Upphandling PuL-administration AV TILLFÄLLIG ELLER RINGA BETYDELSE...21 PLAN...24 Detaljplaner och områdesplaner Initieringsskede Programskede Samrådsskede Utställningsskede Antagande Överklagande Laga kraft Övriga handlingar kopplade till planprocessen BYGGLOV...28 Bygglov, Anmälan, Marklov, Rivningslov och Strandskydd Förhandsbesked Avslag, avskrivning, Avvisande av ärenden Olovligt byggande, ovårdade tomter Hissar Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) Övrigt KART- OCH MÄT...36 Allmänt förekommande handlingar VATTEN OCH AVLOPP...38 Ekonomi Övriga vatten- och avloppshandlingar Projekt TEKNIK...42 Allmänt förekommande handlingar Projekt PARK- OCH NATUR...47 Allmänt förekommande handlingar Projekt Dokumenthanteringsplan för Stadsbyggnadsförvaltningen. Antagen , 189. Giltig från

5 1 FÖRVALTNINGSÖVERGRIPAND E Arkivering Arkivbeskrivningar Diarieförs Diarieakt 3 år Dokumenthanteringsplaner Diarieförs Diarieakt 3 år Gallringsframställningar Diariefös Diarieakt 3 år Registrering (diarieföring m m) Adresslistor KommunOffice, huvuddiarium, diarium, beteckning SBN - Diarielista - Diarieblad, plan- och bygglovsdiarium, beteckningar BYGG och PLAN - Diarielista Vid Diarienummerordning/ * *Levereras samtidigt som de Årsvis diarieförda handlingarna - Diarienummerordning/ Årsvis - Diarieblad Diarieförda ärenden KommunOffice Beteckning SBN* Diarienummerordning hos registrator * *De diarieförda handlingarna bevaras i dagsläget hos Arkiva. På sikt kommer det att bevaras i Haningearkivet. 3 år *För diarier i med beteckning PLAN och BYGG hänvisas till Plan sid 24 och Bygglov sid 28. Diarieförda beslut i bygglovsärenden Vid KommunOffice Diarienummerordning/K ommunoffice Fastighetsbeteckning/När arkiv Diarieakten. Endast den digitala handlingen bevaras i KommunOffice. i sin helhet hos bygglov, skickas sedan till Arkiva.

6 2 Fullmakter (postöppning och motsvarande) Vid - Alfabetiskt/Registrator Postlistor 2 år KommunOffice KommunOffice Övriga register, se under respektive rubrik Protokoll Protokoll med register från - Stadsbyggnadsnämnden - Arbetsutskottet - Plan- och byggutskottet - Trafikutskottet* KommunOffice Kronologiskt/ Nämndssekreterare och registrator Protokollsbilagor Diarieförs Diarieakt 3 år 3 år *Trafikutskottet endast mellan åren Protokoll/Minnesanteckningar från - Förvaltningsledning Diarieförs Diarieakt 3 år Protokoll/Minnesanteckningar från APT, informationsmöten och liknande interna verksamhetsmöten Övriga protokoll, se under respektive rubrik. Vid - Kronologiskt/ Övriga sammanträdeshandlingar Anslagsbevis Vid - Kronologiskt/Nämndssek

7 3 reterare Dagordningar, kallelser 2 år - Kronologiskt hos nämndsekreterare och i KommunOffice Kungörelser och annonser 2 år - Kronologiskt/Nämndssek reterare och bygglovsenheten Närvarolistor, förtroendevalda och 2 år - Kronologiskt/Nämndssek tjänstemän reterare Voteringslistor - - * * Ingår i protokollen KOMMUNÖVERGRIPANDE Kvalitet, Planering, policydokument och dylikt Arbetsordningar Diarieförs Diarieakt 3 år Arbetsplatsundersökningar Diarieförs Diarieakt 3 år Budget Diarieförs Diarieakt 3 år Delegationsordningar Diarieförs Diarieakt 3 år Delegationsförteckningar som Diarieförs Diarieakt 3 år anmäls till nämnd Enkäter egna, Diarieförs Diarieakt 3 år sammanställningar/rapporter Enkäter egna, svar och andra Vid - - underlag Enkäter, externa inkl. 2 år Postlista Kronologiskt/KommunO förvaltningens svar ffice Förslag/synpunkter av vikt, Diarieförs Diarieakt 3 år externa Förslag/synpunkter av vikt, 2 år C2 eller postlista Synpunktshantering C2,

8 4 externa, rutinartade KommunOffice eller närarkiv Handböcker, egenproducerade Diarieförs Diarieakt 3 år Intern kontroll Diarieförs Diarieakt 3 år Kvalitetsarbeten, kvalitetsdokument, processbeskrivningar och liknande Diarieförs Diarieakt 3 år Kvalitetsarbete=dokumentation av verktyg, rapporter och eventuella åtgärdsplaner Manualer/lathundar Vid - - Medborgarförslag Diarieförs Diarieakt 3 år Målarbeten Diarieförs Diarieakt 3 år Dokumentation av mål, strategier, utvärderingar etc. Planer Diarieförs Diarieakt 3 år T.ex. verksamhetsplaner Policy och riktlinjer Diarieförs Diarieakt 3 år Rutinbeskrivningar Vid - - Reglementen Diarieförs Diarieakt 3 år Uppföljningsrapporter Diarieförs Diarieakt 3 år Årsredovisningar Diarieförs Diarieakt 3 år Allmänt förekommande handlingar Avtal Diarieförs Diarieakt 3 år Avtal, rutinmässiga 2 år efter - - T.ex. leasing av kopiatorer Fotografier, filmer, video och Vid - på respektive ljudband som rör verksamheten avdelning Fotosamlingar av betydelse år Garantihandlingar Vid * - - *Så länge garantin gäller

9 5 Inventarieförteckningar - Avdelningschef 3 år Korrespondens av vikt för Diarieförs Diarieakt 3 år verksamheten Remisser och remissvar inom Haninge kommun Remisser utgående från kommunen och inkommande svar Remisser inkomna till kommunen Remissvar från kommunen Statistik, unik information om verksamheten Statistik, övrigt * Diarieförs Diarieakt 3 år * hos SBN om de initierats hos SBN, annars de. Diarieförs Diarieakt 3 år Vid / * Diarieförs Diarieakt 3 år Diarieförs Diarieakt 3 år Vid - - Statistiska uppgifter som lämnats 2 år - på ansvarig till statlig myndighet avdelning Tjänsteanteckningar Diarieförs Diarieakt 3 år Tjänsteskrivelser Diarieakt Diarieakt 3 år Utredningar/studier Diarieförs Diarieakt 3 år *Missiv samt kommunens svar bevaras, övriga handlingar Projekt Avtal Diarieförs Diarieakt 3 år T.ex. samarbetsavtal, outsourcingavtal sponsoravtal Förstudier Diarieförs Diarieakt 3 år Projektdirektiv/Uppdragshandlinga Diarieförs Diarieakt 3 år r Projektplan Projektorganisation Protokoll med dagordning och Diarieakt Diarieakt 3 år Vid större projekt får varje delprojekt eget diarienummer, med hänvisning till

10 6 deltagarlista från styrgrupper Delrapporter Korrespondens av betydelse projektdirektivets diarienummer Slutrapporter Diarieförs Diarieakt 3 år Hänvisa till projektdirektivets diarienummer Ekonomisk slutredovisning Diarieförs Diarieakt 3 år Hänvisa till projektdirektivets diarienummer Utvärderingar Diarieakt Diarieakt 3 år Hänvisning sker till projektens diarienummer Information Informationsfoldrar och broschyrer Pressklipp, nyhetssammandrag eller motsvarande med direkt anknytning till verksamheten - Årsvis/ på respektive avdelning - Årsvis/ på respektive avdelning Pressmeddelanden - Årsvis/ på respektive avdelning Tidningar, egenupprättade - Årsvis/ på respektive avdelning Året efter Året efter Året efter Året efter IT Användardokumentation Systemdokumentation /V id * /V id * * * * Ex. lathundar, manualer * om unik, annars vid. Diarieförs om det bevaras. * * * * om unik, annars vid. Diarieförs om det bevaras.

11 7 Personal Arbetsmiljö Arbetsmiljöutredningar Diarieförs Diarieakt 3 år T.ex. teamutveckling, kartläggning av psykosociala förhållanden, utredning av inomhusmiljö som ventilation Protokoll, arbetsmiljö (arbetsmiljöronder, skyddsronder) Systematiskt arbetsmiljöarbete -Organisation för arbetsmiljöarbete med delegering av arbetsmiljöarbetsuppgift/ansvar, handlingsplan mot kränkningar, - krishanteringsplaner. -Tidplan för arbetsmiljöarbetet, riskbedömning av arbetsmiljön vid t.ex. verksamhetsförändring inklusive handlingsplan - Arbetsskador och tillbud** (t.ex. tillbudsanmälningar, årssammanställningar) Arbetsrätt & avtal, facklig samverkan Central förvaltningssamverkan (CESAM) protokoll med bilagor Förvaltningsgrupp, protokoll med Diarieförs Diarieakt 3 år * Diarieförs Diarieakt 3 år *Myndighetsspecifik dokumentation bevaras. Diarieförs Diarieakt 3 år ** Registreras även i Marsh+ Diarieförs Diarieakt 3 år Tidigare benämning Lokal samverkan (LOKSAM) bilagor Förhandlingsprotokoll enligt MBL Diarieförs Diarieakt 3 år Kollektivavtalsprotokoll Diarieförs Diarieakt 3 år Stämningsansökningar Diarieförs Diarieakt 3 år

12 8 -Underlag för framställda krav -Tvisteprotokoll -Domar Facklig tid, rapporter och sammanställningar Förhandlingsprotokoll, löner/löneöversyn/revisionsförhan dlingar med bilagor 2 år - 10 år - Förvaltningschef/Avdelni ngschef Bemanning LAS-varsel, handlingar som resulterar i avslut LAS-varsel, handlingar som ej resulterar i avslut Personalakt - Anmälan om entledigande* - Anställningsavtal* - Beslut om avgångsvederlag* - Betygskopior - Dödsfall * - Gratifikationer - Handlingar angående omplaceringar - Kopior av utfärdade tjänstgöringsbetyg/-intyg - Kompetensutvecklingshandlingar - Löne- eller anställningsstyrande meddelande i personalärende - Rehabiliteringshandlingar (se rehabilitering) Diarieförs Diarieakt 3 år 2 år - Avdelningschef Heroma* Enhet/Personnummerord ning i närarkiv, centralt på förvaltningen Semesteravstämning/-planering Vid - Avdelningschef ** * Stjärnmarkerade handlingar registreras i Heroma ** Avslutade personalakter, gallrade och rensade, levereras till personalenheten en gång per år, året efter att personen slutat, ordnade i personnummerordning.

13 9 Semesterlistor Vid - Avdelningschef Kompetensutveckling Kompetensförsörjningsplaner Diarieförs Diarieakt 3 år Kompetensutvecklingsplaner, Gallras när - Avdelningschef individuella anställning en upphör Kursinbjudningar Vid - Kursansvarig Kurser och utbildningar i egen regi - program - deltagarlistor - unikt studiematerial Resultat- och målsamtal (dokumenterade överenskommelser) Utbildningar - övrig dokumentation Diarieförs Diarieakt 3 år Även t.ex. studieresor Vid Vid * - Avdelningschef - - * Om där inte ingår handlingar som hör till den ekonomiska redovisningen Löner Arbetstidsschema 2 år Heroma Heroma Arvodesunderlag, förtroendevalda 10 år Heroma Förrättningsrapporter, inkomstuppgifter, reseräkningar m.m. Avdragslista (intresseavdrag) 2 år Heroma Heroma Avisering 2 år - Avisering inläst bankfil 2 år/10 år* Heroma Heroma * 2år om utbetalning skett via

14 10 lönesystem, annars 10 år Ersättningar mot kvitto, personliga utlägg 10 år Heroma T.ex. bilersättningar, reseersättningar, traktamenten Ersättningar, övriga 2 år Heroma Heroma Flextidssammanställningar 2 år Heroma Heroma Handlingar rörande längre (pensionsgrundande) ledigheter Heroma Heroma 50 år T.ex. barn-, studie- och tjänstledigheter över 6 mån Jourjournal (motsvarande) 3 år* Heroma Heroma *Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter Konteringsvarningar 2 år Heroma Heroma Kontrolluppgifter 10 år Heroma Heroma Kontrolluppgifter, rättelse av 10 år - Läkarintyg 2 år 2 år Avdelningschef Jfr dock Rehabilitering, speciellt Arbetsskada Lönelistor/grundlistor/lönespecifi kationer Lönepolicy Diarieförs Diarieakt 3 år Lönesättning, underlag Vid Heroma Heroma för/förhandlingsunderlag Löneunderlag - Ledighet med lön för fackligt uppdrag - Ledighetsansökningar: kortare än 6 mån - Löneavdrag - Tidrapporter Heroma Heroma 50 år Heroma fr.o.m. april 2009 (före dess Capella) 2 år/10 år Heroma Heroma 2 år om utbetalning skett via lönesystemet, annars 10 år Underlag för beräkning av lön t.ex. semester-/timlistor, oblistor, timrapporter, arbetsförändringar, sjukanmälningar, försäkran för sjuklön, ledighetsansökningar. Även kost, lunchkuponger, privata telefonsamtal. Matrikelkort årsvis (motsvarande; Heroma Heroma 50 år Heroma fr.o.m. april 2009 (före

15 11 systematiskt förda uppgifter om dess Capella) den anställdes tjänstgöring och lön) Mer- och övertidsjournal 3 år* Heroma Heroma *Enligt Arbetsmiljöverkats föreskrifter Personalstatistik (årsvis) Diarieförs Diarieakt 3 år Redovisning arbetsgivareavgift 10 år Heroma Heroma /preliminärskatt Sammanställning av 10 år Heroma Heroma taxeringsuppgifter Tidredovisning*, tidssammanställningar Uppdragstillägg 2 år Heroma Enhetschef Utmätning i lön (beslut om) 10 år Heroma Vård av barn (VAB), sjuk- 2 år Heroma Heroma eller närarkiv /friskanmälan 2 år Heroma Heroma *Ingår i arbetstidsschema samt mer- och övertidsjournal Pension AFA-beslut Gallras 5 - år efter pensionsav gång Pensionsbrev med bilagor - Personnummerordning Det år personen fyller -Pensionsansökan och godkännande -Pensionsansökan, särskild ålderspension (garantipension) med beslut och överenskommelse Gallras 10 år efter pensionsav gång 75 år -

16 12 -Särskild avtalspension Pensionspolicyn Diarieförs Diarieakt 3 år Pensionsunderlag, pensionstidsunderlag/ aktualiseringar - Gallras 2 år efter pensionsav gång Pension, förhandsberäkningar Gallras 2 år efter pensionsav gång Pensionsunderlag SPV 9 Gallras 2 år efter pensionsav gång Premier rapporterade till/från PV Gallras 10 år efter pensionsav gång Signallistor/rättelselistor 5 år - Personalvård Disciplinärenden Diarieförs Diarieakt 3 år Enligt 39 kap. 2 OSL gäller inte sekretess i ärende om disciplinansvar. I vissa disciplinärenden kan dock regler bli tillämpliga om överföring av sekretess (11 kap.

17 13 2 OSL) vad gäller uppgifter från andra myndigheter som är sekretessbelagda där, t ex om någon är anvisad från arbetsförmedlingen. Företagshälsovård, avtal om Diarieförs Diarieakt 3 år Förmåner, beslut om Diarieförs Diarieakt 3 år T.ex. motionssubventioner, lunchkuponger Förslags-/idéverksamhet / 2 år* * * * * och diarieförs om förslaget används. 2 års gallringsfrist för ej använda förslag. Personalenkäter Diarieförs Diarieakt 3 år Försäkringar, avtal om Diarieförs Diarieakt 3 år Personalenkäter Diarieförs Diarieakt 3 år T.ex. APU Terminalglasögon, beslut/rekvition 10 år - Enhetschef Tjänstebil (parkeringstillstånd, registreringsbevis m.m.) 10 år - Fordonssamordnare Policy- och styrdokument Dator-/Internetanvändning, regler Diarieförs Diarieakt 3 år för Handböcker (personalhandbok Diarieförs Diarieakt 3 år eller separata handböcker om t.ex. arbetsmiljö) Jämställdhets- och mångfaldsplaner Diarieförs Diarieakt 3 år Kränkande särbehandling, riktlinjer Diarieförs Diarieakt 3 år Missbruk av alkohol och droger, Diarieförs Diarieakt 3 år handlingsprogram för hantering av Missbruk av alkohol och andra droger, policy (interna regler och Diarieförs Diarieakt 3 år *enligt AFS 1994:1 13, om medarbetare uppträder

18 14 rutiner)* påverkad Resepolicy Diarieförs Diarieakt 3 år Riktlinjer för tjänstledigheter Diarieförs Diarieakt 3 år T.ex. för anställda vilka är styrelseledamöter i intresseföreningar med anknytning till verksamheten Uppvaktningar med mera, riktlinjer för Diarieförs Diarieakt 3 år Rehabilitering - Arbetsanpassning, dokumentation av behov och ev. åtgärder - Arbetsförmågebedömning, underlag för* - Arbetsträning, dokumentation av - Arbetsskada (ex anmälan, läkarintyg, utredningsdokumentation, beslut om skadeersättning, ansökan om ersättning från AGS, TGA m fl) - Besked till anställd enligt AB** - Företagshälsovårdens bedömning av arbetsförmågan *** - Försäkringskassans anteckningar från avstämnings- /uppföljningsmöten - Försäkringskassans beslut avseende rehabiliteringsersättning - Försäkringskassans beslut avseende sjukersättning - Handlingsplan (rehabplan) Diarieförs Personalakt. Hänvisning till akt i diariet. Se Personalakt * lista över samtliga arbetsuppgifter som ingår i ordinarie arbete ** att anställningsvillkoren ska omregleras pga att den anställde har rätt till partiell sjukersättning som inte är tidsbegränsad *** Medarbetaren kan med stöd av AB anvisas dit för en komplettering av läkarintyget

19 15 - Kompetensutvecklingsinsatser, dokumentation - Livränta - Rehabiliteringsmöten (samtal), övriga anteckningar och dokumentation Försäkringskassansförfrågan om anställds inkomst och årsarbetstid Vid - - Rekrytering - Annonser - Lista på sökanden - Tillsättningsbeslut Diarieförs Diarieakt 3 år Ansökningshandlingar från person Diarieförs Diarieakt 3 år som inte fått anställning men framfört klagomål på tillsättningen Ansökningshandlingar från personer som inte fått anställning 2 år* Diarieförs - Diarieakt Registrator Individuellt introduktionsprogram Gallras vid - Hos respektive chef, alt. avgång förvaltningsvis Introduktionsprogram för Diarieförs Diarieakt 3 år nyanställda Spontanansökningar 2 år Postlista Kronologiskt/Registrator *Se 23 Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering Särskilda anställningsformer Bekräftelse av anställning till Arbetsförmedlingen - Beslut från Arbetsförmedlingen avseende bidrag - Beslutsunderlag till 2 år - Avdelningschef 2 år Diarieförs Personalakt. Hänvisning till personalakten görs i diariet Se personalakt

20 16 Arbetsförmedlingen för bidrag inkl handlingsplan Rekvisition av bidrag till Arbetsförmedlingen 2 år - på löneenheten Övriga personaladministrativa handlingar Arbetsgivarintyg (för a-kassa) 2 år - Pärm/lönenheten Behörigheter till administrativt nätverk Behörigheter till övriga verksamhetssystem, t.ex. Heroma, Agresso, Baltzar 2 år efter 2 år efter Forefront Identity Manager (FIM) Microsoft SQL-server, grundinstallation FIM * * *Registreras och förvaras i det specifika verksamhetssystemet Ekonomi Vidare se Vatten och avlopp sid 38 Amorteringsplaner Efter sista - inbetalning Anläggningsregister Diarieförs /Agresso Anläggningsreskontra 10 år - /Agresso Avstämningar under året 2 år - /Agresso Behörighetslistor, attestförteckning 2 år - /Agresso Betalningsförslag Vid - Betalningspåminnelser Vid - Bokföringsorder 10 år - Bokslutsunderlag, inkl 2 år - kontoavstämningar Budget Diarieförs Diarieakt 3 år

21 17 Budgetuppföljning till nämnd Diarieförs Diarieakt 3 år Delårsbokslut Diarieförs Diarieakt 3 år Ekonomisk statistik Vid - /Agresso Fakturajournaler Vid - /Agresso Listor över utestående fordringar Vid - /Agresso Fraktsedlar Vid - /Agresso Följesedlar Vid - /Agresso Fördelningslistor, löner Vid - /Agresso Förskott, kvittenser vid resor och 10 år - kurser Försäkringshandlingar, inaktuella Vid - Handkassa, redovisning 10 år - Huvudbokföring 10 år - Agresso Indatamaterial, underlag för 10 år - bokföring Inlämningskvitton, posten Vid - Inteckningar, dödade 2 år - Integrationslistor Vid - Interna räkningar 10 år - Inventarieförteckningar 10 år - Kassarapporter/avstämningar (med kvitton) 10 år -

22 18 Kontantförsäljning, kvitton 10 år - Kontantredovisningar, 10 år - kassabehållning Kontoplaner 10 år - Agresso Kontoutdrag Vid - Kundfakturor 10 år - Agresso Kundfakturor, underlag för 10 år - makulering och nedskrivning av Kundfordringar, avskrivningar av, Diarieförs Diarieakt 3 år med beslut/specifikation Kundreskontra 10 år - Agresso Kvittenslistor 2 år - Leverantörsbetalningar, girolista 10 år - Leverantörsfakturor 10 år - Agresso Leverantörsreskontra 10 år - Agresso Momsredovisning 10 år - OCR-listor, betalning av kundfakturor Ordererkännanden 2 år - Agresso Vid - Packsedlar Vid - Rekvisitioner Vid - Rättelser, bokföringsunderlag 10 år - Skatteredovisning, utdata för 6 år - Skatterevision, utdata för 6 år - Statistik, stickprov 3 år - Utbetalningslista plusgiro/bankgiro 2 år -

23 19 Utbetalningsorder, -uppdrag 10 år - Verifikationer exklusive kund- och 10 år - leverantörsfakturor Bokslutsbilagor, till årsbokslut 10 år - Upphandling Anbud, ej antaget 2 år - Upphandlingsenheten Bilagor till anbud som inte har antagits får återlämnas vid tidpunkt när de annars skulle ha gallrats Spontantofferter Vid - Upphandlingsenheten Uppdragshandlingar Diarieförs Diarieakt 3 år För t.ex. konsulter, projekt Upphandlingsärende - Anbudsutvärderingar - Anskaffningsbeslut - Annons/Inbjudan - Antaget anbud: anbud, anbudsansökan, tävlingsbidrag, bekräftelse om deltagande inom ramen för kvalifikationssystem och motsvarande handlingar, begärda förtydliganden och kompletteringar - Avtal (upphandlingskontrakt med bilagor) - Förfrågningsunderlag och underlag för förfrågningsansökan - Förhandlingsprotokoll - Kommunikation, informationsutbyte av betydelse Diarieförs Diarieakt 3 år * Upphandlingar mellan och diarieförs i förvaltningens centrala diarium. Summor därutöver diarieförs hos Södertörns upphandlingsnämnd.

24 20 - Kontroll av leverantörers lämplighet, dokumentation kring - Meddelanden till EG:s kommission - Tilldelningsbeslut* - Öppningsprotokoll Upphandlingspolicy, riktlinjer Diarieförs Diarieakt 3 år PuL-administration Registerförteckningar Diarieförs Diarieakt 3 år Registerutdrag, begäran samt svar 1 år - PuLombud/Personuppgiftsan svarig PuL-information samt samtycke till Vid - - behandling av personuppgifter Anmälan/entledigandeav PuLombud Vid - - till Datainspektionen Personuppgiftsbiträde, avtal med Diarieförs Diarieakt 3 år samt instruktion för Personuppgiftsbiträde, checklista för kontroll av avtalsuppfyllelse Vid - -

25 21 AV TILLFÄLLIG ELLER RINGA BETYDELSE GALLRING Handlingar som inkommit för kännedom från allmänheten eller andra myndigheter och som inte föranleder någon åtgärd. Inkomna handlingar, som inte berör förvaltningens verksamhetsområde, eller som är meningslösa eller obegripliga, och som inte kräver någon vidare åtgärd. Korrespondens (brev, e-post, etc.), rutinmässig Tjänsteanteckningar, rutinmässiga som inte tillför sakuppgift Kvitto från fax att försändelse gått fram Trafikjournaler från fax och scanner Missiv till fax om inte anteckning påförts som tillför ärendet sakuppgift Inkomna eller expedierade framställningar och meddelanden av rutinmässig karaktär Ex: påminnelseavier, kallelser, kursinbjudningar 2 år Registreras i postlista Vid Registreras inte Vid Registreras inte Vid Registreras inte Vid Registreras inte Vid. Vid Vid Registreras inte

26 22 GALLRING Loggar av rutinmässig karaktär Ex: e-post-loggar, cookiefiler, globalfiler Systemloggar: systemfel, felmeddelanden/larm i ITinfrastruktur eller applikationer Inkomna eller expedierade förfrågningar av tillfälligbetydelse Ex: Intresseanmälningar (spontanansökningar) Kopior och dubbletter av handlingar som inte har någon funktion och där myndigheten bevarar original Register, liggare och andra tillfälliga förteckningar, som endast är till för att underlätta för myndigheten och som saknar betydelse på längre sikt Felaktiga uppgifter av registerkaraktär som skrivfel, räknefel och liknande E-post och fax som bekräftas med originalhandling, och som inte påförts anteckning av betydelse E-post som inte är elektroniskt signerad eller 3 mån 1 mån Vid Vid Vid. Vid Vid Vid Registreras i postlistan Gallras när rättning skett Ankomstdatum registreras i diariet

27 23 GALLRING motsvarande, och som överförs till annan databärare t.ex. papper Röstmeddelanden, sms och Vid liknande som tillfört ett ärende sakuppgift Spam, reklam, broschyrer med Vid reklamsyfte Manualer, lathundar Vid. Fotografier, PowerPoint, Vid filmer, ljudband, CD-skivor och liknande framtagna för intern information och utbildning Rutinbeskrivningar Vid. Postöppning, fullmakt Vid Hårddiskar i datorer, skrivare, Vid * scannrar och kopiatorer Sakinformation överförs till tjänsteanteckning Registreras inte *Ta som hand enligt avtal.

28 24 PLAN Detaljplaner och områdesplaner Initieringsskede Beslut om planbesked, protokollsutdrag från KS Beslut om planuppdrag/programuppdrag, protokollsutdrag från KS projektets namn/ projektets namn/ 30 år Förvaras i planarkivet efter att planen vunnit laga kraft 30 år Förvaras i planarkivet efter att planen vunnit laga kraft Plankostnadsavtal/Tid- och kostnadsuppskattning projektets namn/ Kopior kronologiskt/ projektets Beställning av grundkarta och fastighetsförteckning namn/ Behovsbedömning projektets namn/ 30 år Förvaras i planarkivet efter att planen vunnit laga kraft 30 år Förvaras i planarkivet efter att planen vunnit laga kraft 30 år Förvaras i planarkivet efter att planen vunnit laga kraft Programskede Programsamrådshandlingar - Försättsbrev - Programhandling - Miljökonsekvensbeskrivning (preliminär) - Ev. utredningar - Sändlista projektets namn/ 30 år Förvaras i planarkivet efter att planen vunnit laga kraft

29 25 - Fastighetsförteckning Yttranden, programsamråd projektets namn/ Programsamrådsredogörelse projektets namn/ Tjänsteutlåtande projektets KommunOffice namn/ Beslut om godkännande av program, protokollsutdrag SBN Samrådsskede Plansamrådshandlingar - Försättsbrev - Plankarta - Illustrationsplan - Gestaltningsprogram - Plan- och genomförandebeskrivning - Ev. utredningar - Sändlista - Fastighetsförteckning * KommunOffice ** projektets namn/* Diareakt hos registrator ** Alfabetiskt ordning på projektets namn/ Yttranden, plansamråd projektets namn/ Samrådsredogörelse projektets namn/ Beslut om * utställning/granskning, KommunOffice protokollsutdrag SBN ** Utställningsskede projektets namn/* Diarieakt hos registrator ** 30 år Förvaras i planarkivet efter att planen vunnit laga kraft 30 år Förvaras i planarkivet efter att planen vunnit laga kraft 30 år Förvaras i planarkivet efter att planen vunnit laga kraft *30 år *Förvaras i planarkivet efter att **3 år planen vunnit laga kraft **KommunOffice exemplaret bevaras i Haningearkivet 30 år Förvaras i planarkivet efter att planen vunnit laga kraft 30 år Förvaras i planarkivet efter att planen vunnit laga kraft 30 år Förvaras i planarkivet efter att planen vunnit laga kraft *30 år *Förvaras i planarkivet efter att **3 år planen vunnit laga kraft **KommunOffice exemplaret bevaras i Haningearkivet

Dokumenthanteringsplan för stadsbyggnadsnämnden och den kommunala lantmäterimyndigheten

Dokumenthanteringsplan för stadsbyggnadsnämnden och den kommunala lantmäterimyndigheten Dokumenthanteringsplan för stadsbyggnadsnämnden och den kommunala lantmäterimyndigheten Dokumenthanteringsplan för stadsbyggnadsnämnden och den kommunala lantmäterimyndigheten. Antagen 2015-10-21 142.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för personaladministration

Dokumenthanteringsplan för personaladministration Dokumenthanteringsplan för personaladministration Gällande från 2011-12-01, dnr KS 2011/160 Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för personaladministration... 2 Gallring... 2 Leverans till arkivet...

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad: Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 ex. till arkivet Ingår i KS Avskrifter, kopior, utdrag, Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen dubbletter och

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för handlingar inom allmän administration i Burlövs kommun

Dokumenthanteringsplan för handlingar inom allmän administration i Burlövs kommun Dokumenthanteringsplan för handlingar inom allmän administration i Burlövs kommun Antagen av kommunstyrelsen 2012-12-03, 193 Dokumenthanteringsplanen omfattar de handlingar som förekommer i allmän administrativ

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: BYGGLOVENHETEN Beslutad: MSN 2014-05-14 Dnr MSN 2014/49-004 Upprättad: 2014-04-11, reviderad 2014-04-30 Uppdaterad: Övergripande information rörande

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för ekologienheten

Dokumenthanteringsplan för ekologienheten Dokumenthanteringsplan för ekologienheten Fastställd 2014-10-21, dnr KS 2014/170 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för ekologienheten... 2 Gallring...

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

Informationshanteringsplan

Informationshanteringsplan Informationshanteringsplan Myndighetsnämnden Antagen av myndighetnämnden den 2015-02-09 19 Ersätter Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt som säkerställer handlingens beständighet och som

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: Personalenheten Beslutad: KFKS 2013/116-004 Upprättad: 2013-02-14 Uppdaterad: Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Feriearbetande skolungdom, nya uppgifter

Läs mer

Författningssamling i Borlänge kommun. Dokumenthanteringsplan kommunstyrelsen Beslutad av kommunfullstyrelsen , 189

Författningssamling i Borlänge kommun. Dokumenthanteringsplan kommunstyrelsen Beslutad av kommunfullstyrelsen , 189 Författningssamling i Dokumenthanteringsplan kommunstyrelsen Beslutad av kommunfullstyrelsen 2016-10-04, 189 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Dokumenthanteringsplan - kommunstyrelsen Dokumenttyp Plan

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: Personalenheten Beslutad: KFKS 2013/116-004 Upprättad: 2013-08-16 Uppdaterad: 2013-08-16 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Feriearbetande skolungdom,

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Samhällsbyggnadsavdelningen

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Samhällsbyggnadsavdelningen / Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 ex. till arkivet Ingår i KS arkiv Avskrifter, kopior, utdrag, Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen * dubbletter

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Verksamhetsgemensamma dokument

Dokumenthanteringsplan Verksamhetsgemensamma dokument Handling/Upptagning Gallras/ Förvaras/ Anmärkning Anteckningar, egna Anteckningar som är avsedda för en själv och som inte sprids Arbetsgrupper, Gäller inte projektgrupper mötesanteckningar, eller samverkansgrupper.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Dokumenthanteringsplan för sprocessen Fastställd 2013-10-17, dnr TSN 2013/53 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Direktupphandling... 2 Övriga upphandlingar...

Läs mer

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration Förslag DOKUMENTHANTERINGSPLAN 2015 Handlingsslag Bevaras/Gallras efter antal år Medium Förvaras Diariet Microsoft Office 365 Anmärkning Styra och leda förbundet POLITIK - DIREKTION/BEREDNINGAR Fatta politiska

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan för Äldrenämnden och Nestor FoU-center Dokumenthanteringsplan för äldrenämnden. Antagen 2012-05-24, 72 1 Inledning Myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet. Arkiven

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Grund- och förskolenämnden. Dokumenthanteringsplan för Grund- och förskolenämnden. Antagen 2012-11-28, 111

Dokumenthanteringsplan för Grund- och förskolenämnden. Dokumenthanteringsplan för Grund- och förskolenämnden. Antagen 2012-11-28, 111 Dokumenthanteringsplan för Grund- och förskolenämnden 1 Inledning Myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet. Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser 1. rätten

Läs mer

Rutin/Handling Media Original/Kopia Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för Anmärkning leverans till Kommunarkivet

Rutin/Handling Media Original/Kopia Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för Anmärkning leverans till Kommunarkivet Danderyds kommun Dokumenthanteringsplan 2011-12-30 Myndighet: Produktionsstyrelsen Beslutsdatum: Enhet: PRODUKTIONSKONTORET IT-stöd: Schoolsoft Administrativt stödsystem som hanterar och lagrar utbildningsrelaterade

Läs mer

Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN

Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN Kommunövergripande dokumenthanteringsplan Handlingstyp Nämndernas, styrelsernas och kommunfullmäktiges protokoll Papper Diarieförs Närarkiv 2 år/5 år Skickas årligen

Läs mer

Bevarande- och gallringsplan för Färdtjänsten i Stockholms läns landsting

Bevarande- och gallringsplan för Färdtjänsten i Stockholms läns landsting Bevarande- och gallringsplan för Färdtjänsten i Stockholms läns landsting Detta dokument är en bevarande- och gallringsplan för Färdtjänsten i Stockholms läns landsting. Planen gäller retroaktivt från

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan för Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen 1 Inledning Myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet. Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser

Läs mer

Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden

Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden Tjänsteskrivelse 2011-11-01 Handläggare: Lena Edlund FHN 2011.0090 Folkhälsonämnden Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden Sammanfattning I enlighet med det kommunala arkivreglementet (KF 101/2008-05-26)

Läs mer

2014-11-14. Ansvarig/ Förvaring

2014-11-14. Ansvarig/ Förvaring 2014-11-14 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: ALLMÄN ADMINISTRATION - KOMMUNGEMENSAM Beslutad: på delegation 2014-10-23, anmäld i KS 2014-12-01, Dnr KFKS 2014/728-004 Upprättad:

Läs mer

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR SJUKRESEENHETEN 1992-2006

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR SJUKRESEENHETEN 1992-2006 2007-08-30 1 BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR SJUKRESEENHETEN 1992-2006 Detta dokument är en Bevarande- och gallringsplan för Sjukreseenheten. Från och med den 1 januari 2007 ingår Sjukresor i Färdtjänsten

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Protokoll / Centrala samverkansgruppen - protokoll - kallelser Personalutskottet - protokoll - kallelser i pärm hos registrator i pärm hos registrator 5 år Papper: svenskt arkiv. Sparas elektroniskt i

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för leverans till kommunarkivet. O KS-närarkiv Pärm Bevaras 4 år. O KS-närarkiv Pärm Bevaras 4 år

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för leverans till kommunarkivet. O KS-närarkiv Pärm Bevaras 4 år. O KS-närarkiv Pärm Bevaras 4 år 1 God revisionssed (tryckt handling) O KS-närarkiv 10 år --------- KS = Kommunstyrelsen Granskningsmaterial, fördjupad O KS-närarkiv 10 år --------- granskning Granskningsmaterial, årlig granskning Konsultrapporter

Läs mer

Reviderad: Handlingarna finns att söka/förvaras. Levereras till kommunarkiv. Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet.

Reviderad: Handlingarna finns att söka/förvaras. Levereras till kommunarkiv. Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet. Allmän administration Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar som inkomna endast för kännedom Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid Delegationsbeslut Ja KS diarium Egenproducerat information,

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20041209 Dokumenthanteringsplan för Destination Norrköping KB, Norrköpings stadsarkivs beteckning 02 Fastställd av styrelsen för Destination Norrköping KB den 9 december 2004, 12.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Stödprocesser i Torsby kommun 2.3 HR 2.3.2 Kompetensförsörjning Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 2016-11-28 205 1.0 Revidering: datum och paragraf Revideringen

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Stadsarkivariens delegationsbeslut om planändringar: DOKUMENTHANTERINGSPLAN för Bygg och miljökontoret / Bygglov fastställd BMN 20130612, 147 ändrad sid 1 (5) NSA bet. 66 B Planens regler gäller oavsett

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Mora - Orsa Miljönämnd, antagen 2011-01-25 6

Dokumenthanteringsplan Mora - Orsa Miljönämnd, antagen 2011-01-25 6 Dokumenthanteringsplan Mora - Orsa Miljönämnd, antagen 2011-01-25 6 Handling Allmänt Förvaringsplats Sorteringsordning Gallring Registrering Anteckning Till kommunarkiv Avtal - diarieförda Arkiv y, pärm

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse

Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse + Bilaga Stöd&Process/Kanslienheten 2013-10-07- Mikael.Bonnevier 08-590 970 33 Dnr Fax 08-590 733 40 Mikael.Bonnevier@upplandsvasby.se Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120206 Dokumenthanteringsplan för Näringslivskontoret, Norrköpings stadsarkivs beteckning 127 Diarienummer KS 829/2011 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 6 februari 2012, 41.

Läs mer

Informationshanteringsplan

Informationshanteringsplan Informationshanteringsplan Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-10, 14 Ersätter informationshanteringsplan SBN 2014-03-11 32 Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt som säkerställer handlingens

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Reviderad: 2015-10-22, Dnr TSN 2015/62 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Tekniska enheten Upphandling Dokumenthanteringsplan Datum 2015-10-22

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20030429 Dokumenthanteringsplan för konomiadministration, A Norrköpings stadsarkivs beteckning 04 Diarienummer KS 160/2003 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 29 april 2003, 178.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Stödprocesser i Torsby kommun 2.3 HR 2.3.6 PA Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 20161128 205 1.0 Revidering: datum och paragraf Revideringen avser Version Verksamhetsområde

Läs mer

Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse

Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse Styrdokument Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse Antagen av kommunfullmäktige, 280 Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 2 (5) Beslutshistorik Gäller från Antagen av kommunfullmäktige,

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Stadsarkivariens delegationsbeslut om planändringar: 201506 08 Förkortningar: OSL = Offentlighets och sekretesslagen SL = Skollagen PUL = Personuppgiftslagen TF = Tryckfrihetsförordningen DOKUMENTHANTERINGSPLAN

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för flykting- och invandrarverksamhet

Dokumenthanteringsplan för flykting- och invandrarverksamhet Dokumenthanteringsplan för flykting- och invandrarverksamhet Antagen: 2015-12-01. Dnr HN 2015/81 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Socialkontoret/Skolkontoret Kanslienheten Helena Edenborg

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Ledningsprocesser i Torsby kommun 1.1 Ledning 1.1.2 Kommunstyrelsen Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 2016-09-05 140 1.0 Revidering: datum och paragraf Revideringen

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) 1 NR 66 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... PA-lön, Servicekontoret GÄLLER

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden Myndighet Kultur- och fritidsnämnd Verksamhet Kultur- och fritidsförvaltning Antagen 2013-10-01 Kultur- och fritidsnämnd 75 1 (6) Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden Vad är syftet med

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120613 Dokumenthanteringsplan för Överförmyndarenheten, Norrköpings stadsarkivs beteckning 93 Diarienummer ÖFM 2/2012 Fastställd av överförmyndaren den 13 juni 2012, 6. Enligt

Läs mer

1 0 0 DEMOKRATI OCH LEDNING

1 0 0 DEMOKRATI OCH LEDNING Nässjö kommun Örnen i Nässjö AB Dokumenthanteringsplan, version 1.0 Antagen 2015-10-13 Gäller från och med 2016-01-01 Processnr Process Handlingstyp/handlingsslag Registrering Förvaringsplats Gallring

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20020107 Dokumenthanteringsplan för Stadsarkivet, Norrköpings stadsarkivs beteckning 101 Diarienummer KS 3822/2001 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 7 januari 2002, 14. Enligt

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för kommunkontoret

Dokumenthanteringsplan för kommunkontoret Dokumenthanteringsplan för kommunkontoret Fastställd 2013-12-16, dnr KS 2013/141 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning 1. Dokumenthanteringsplan för kommunkontoret... 2

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.2 Administrera löner och fmåner Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv. Dokumenthantering i EU-projekt

Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv. Dokumenthantering i EU-projekt Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv Dokumenthantering i EU-projekt Dokumenthantering i EU-projekt Vad vi ska prata om: Varför ska vi bevara Exempel på handlingar Diarieföring Gallring Arkivsäkerhet

Läs mer

Kommunledningskontoret KS 278/12 Carl Henrik Ronge

Kommunledningskontoret KS 278/12 Carl Henrik Ronge MÖLNDALS STAD Bilaga 1(4) Bilaga 1. Förslag till definition av begreppet Handlingar av tillfällig eller ringa betydelse A. Handlingar som genom sitt informationsinnehåll eller sin funktion är av tillfällig

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad KS 216/16 Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 2016-08-24 169 Gäller från och med 2016-01-01 Verksamhetsområde 2. Stödjande

Läs mer

Arkivföreskrifter för Kils kommun

Arkivföreskrifter för Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT 2015-03-26, 56 Arkivföreskrifter för Kils kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20080220 Dokumenthanteringsplan för Byggnadsnämndskontoret, Norrköpings stadsarkivs beteckning 66 Handlingsnummer KS 2008/134 Fastställd av byggnads och miljöskyddsnämnden den 20

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd Kronologisk ordning Personalutv. 5 år Bevaras Bindes Protokoll

Södermöre kommundelsnämnd Kronologisk ordning Personalutv. 5 år Bevaras Bindes Protokoll 1(19) ORIGINALPROTOKOLL/ MINNESANTECKNINGAR Södermöre kommundelsnämnd Kronologisk ordning Personalutv. 5 år Bevaras Bindes Protokoll Bilagor till SKDN:s protokoll Diarieplansordning Diariet 5 år Bevaras

Läs mer

Regler för dokument- och ärendehantering

Regler för dokument- och ärendehantering Regler för dokument- och ärendehantering Beslutad av KS 2014-03-25 27/2014 2014-02-26 2 (5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 1. Vad är en allmän handling?... 3 1.1 En allmän handling kan

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Personalkontoret

Dokumenthanteringsplan för Personalkontoret Dokumenthanteringsplan för Personalkontoret A. Arbetsmiljö Arbetsskadeanmälan samt bilagor Närarkiv Personakt Bevaras Se personakt Tillbudsanmälan Datalagring Flexite Server Bevaras 5 år Arbetsmiljöutredningar

Läs mer

Regler för gallring av handlingar uppkomna inom projekt och EUprojekt vid Högskolan Dalarna

Regler för gallring av handlingar uppkomna inom projekt och EUprojekt vid Högskolan Dalarna HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2015/863/10 Rektor 2015-05-18 Regler för gallring av handlingar uppkomna inom projekt och EUprojekt vid Högskolan Dalarna Ärendet I samband med utarbetande av regler för gallring

Läs mer

forskningens behov Detta reglemente skall gälla även för de aktiebolag som kommunen äger ensam.

forskningens behov Detta reglemente skall gälla även för de aktiebolag som kommunen äger ensam. Sida 1/8 Arkivreglemente för Kungsbacka kommun Förutom de i arkivlagen (AL; SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom

Läs mer

Datum 2015-01-27. handlingar. Dokumenthanteringsplanen ska gälla från och med den 1 januari 2015.

Datum 2015-01-27. handlingar. Dokumenthanteringsplanen ska gälla från och med den 1 januari 2015. Landstingsdirektörens stab, Personalenheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-01-27 Landstingsstyrelsen Sida 1(1) Referens Diarienummer 150109 Dokumenthanteringsplan personaladministrativa handlingar Förslag

Läs mer

MISSIV 1 (1) 2014-01-23 Dnr 140062. Elin Adén. Till Landstingsstyrelsen

MISSIV 1 (1) 2014-01-23 Dnr 140062. Elin Adén. Till Landstingsstyrelsen Elin Adén MISSIV 1 (1) 2014-01-23 Dnr 140062 Till Landstingsstyrelsen Dokumenthanteringsplan för bevarande och gallring av ekonomihandlingar Dokumenthanteringsplanen är ett stöd och ger generella riktlinjer

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Riksarkivet författningssamling: Föreskriften skall tillämpas på lönehandlingar som kommer in till eller upprättas hos myndigheten

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Regionförbundet i Kalmar län

Dokumenthanteringsplan för Regionförbundet i Kalmar län 1 Dokumenthanteringsplan för Regionförbundet i Kalmar län Syfte Dokumenthanteringsplanen ska vara ett hjälpmedel för den som framställer och arkiverar handlingar. Den bygger på en inventering av förekommande

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen) 1 NR 76 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... Kommunstyrelsekontorets personalenhet GÄLLER FR O M...2010-01-01

Läs mer

Regler om gallring av allmänna handlingar av tillfällig eller ringa betydelse vid Stockholms universitet

Regler om gallring av allmänna handlingar av tillfällig eller ringa betydelse vid Stockholms universitet 1 (8) BESLUT 2014-11-06 Dnr SU FV 2.6.2-3133-14 Agneta Witte Åström Handläggare Tekniska avdelningen Regler om gallring av allmänna handlingar av tillfällig eller ringa betydelse vid Stockholms universitet

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.6 Lokalförsöjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde 2.Stödjande

Läs mer

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer

EU-projekt Karlshamns kommun

EU-projekt Karlshamns kommun 1 Dokumentplan EU-projekt Karlshamns kommun Inledning En dokumentplan är ett styrdokument och ett hjälpmedel som används för att handlingar av samma slag ska bli hanterade på ett likartat sätt, både sådana

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 2(5) Inledning Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att hålla en god ordning och ge överblick över förvaltningens allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingstyper som

Läs mer

Kortregister innehållande anteckningar om samtliga bygglovbeslut inom respektive fastighet Bygglov, marklov, rivningslov:

Kortregister innehållande anteckningar om samtliga bygglovbeslut inom respektive fastighet Bygglov, marklov, rivningslov: läggning Kortregister innehållande anteckningar om samtliga bygglovbeslut inom respektive fastighet Bygglov, marklov, rivningslov: Beslut av nämnd eller delegat (kopia) Ansökan Ärendeblad Förgranskning

Läs mer

Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Linköping

Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Linköping 1 (5) Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Linköping Inledning Den 16 januari 2015 aviserade Riksarkivet en brevledes inspektion av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden

Läs mer

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar.

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Antaget av kommunfullmäktige den 23 juni 2008, 224. 1. Tillämpningsområde Utöver de bestämmelser som anges i arkivlagen och arkivförordningen

Läs mer

Överlämnande av överklagande till Länsstyrelsen

Överlämnande av överklagande till Länsstyrelsen Överlämnande av överklagande till Länsstyrelsen 1 Innehållsförteckning Överklagande av beslut om bygglov och förhandsbesked... 3 Överklagande av beslut om byggsanktionsavgift och bygglovsavgift... 5 Överklagande

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Stödprocesser i Torsby kommun 2.3 HR 2.3.5 Personalhälsa Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 2016-11-28 205 1.0 Reering: datum och paragraf Reeringen avser Version

Läs mer

Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för övertagande respektive förvarande, i samband med ny huvudman

Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för övertagande respektive förvarande, i samband med ny huvudman BESLUTSUNDERLAG 1/3 Regionarkivet i Östergötland Katarina Hammarström 2015-06-17 Dnr: RS - 2015-618 RArk 2015-1728-071 Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20061205 Dokumenthanteringsplan för LdG Konsert & Kongress i Nk AB, Norrköpings stadsarkivs beteckning 119 Fastställd av styrelsen den 5 december 2006, 9. Enligt arkivlagen ska alla

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse RIB 2015:3 beslutade den 8 juni 2015. Rekryteringsmyndigheten

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120206 Dokumenthanteringsplan för Internbanken, Norrköpings stadsarkivs beteckning 67 Diarienummer KS 829/2011 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 6 februari 2012, 41. Enligt

Läs mer

Regler för gallring av handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet vid Högskolan Dalarna

Regler för gallring av handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet vid Högskolan Dalarna Regler för gallring av handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2015-05-18 Reviderad: - Dnr: DUC 2015/861/10 Ersätter: Lokala gallringsbestämmelser

Läs mer

Bevara/Gallra EU-projekt

Bevara/Gallra EU-projekt 1 Bevara/Gallra EU-projekt 2 Dokumenthanteringsplan avseende handlingar tillhörande EU-projekt Sölvesborgs kommun Inledning En dokumenthanteringsplan är ett styrdokument och ett hjälpmedel som används

Läs mer

Ansvarig/ Förvaring. Handläggare, STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator. STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator

Ansvarig/ Förvaring. Handläggare, STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator. STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator Godkännande enligt LOV Social- och äldrenämnden 2009 LOV = Lagen om valfrihetssystem Ansökan om godkännande Diarieförs av registrator därefter ansvarar handläggaren för att ärendet uppdateras i. rensat

Läs mer

Informationshanteringsplan 2014

Informationshanteringsplan 2014 Tjänsteskrivelse 2013-10-23 : Emmy Andersson FHN 2013.0084 Folkhälsonämnden Informationshanteringsplan 2014 Sammanfattning Enlighet Karlskoga kommuns kommunala arkivreglementet (KF 2008-05-26, 101) skall

Läs mer

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62.

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62. Så använder Du e-post i Härnösands kommun Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag Antagna av kommunstyrelsen 00-0-06, 6. Innehåll Sid. Regler för e-post som alla måste följa E-postadresser

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Österåkers kommun Myndighet Kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthanteringsplan Österåkers kommun Myndighet Kultur- och fritidsnämnden snämnden sförvaltningen Allmän nämndsoch förvaltningsadministration Protokoll Kulturoch fritidsnämnden, original Protokoll Kulturoch fritidsnämnden, kopia Innehållsförteckning till nämndens protokoll Kallelse

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Stödprocesser i Torsby kommun 2.3 HR 2.3.9 Upphörande av anställning Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 2016-11-28 205 1.0 Reering: datum och paragraf Reeringen

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för myndighetsnämnden

Dokumenthanteringsplan för myndighetsnämnden Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se POLICY Antagen av Myndighetsnämnden 1(8) Reviderad 2012-09-19 110 2013-09-16 77 Dokumenthanteringsplan för 2 Dokumenthanteringsplan

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse RIB 2011:14 beslutade den 22 augusti 2011 Rekryteringsmyndigheten

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2007:26 Arkivregler för Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 17 september 2007 (Utl 2007:102) (Ersätter Kfs 1995:50) Innehållsförteckning

Läs mer

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN Myndighet Första giltighetsdatum Fastställd Reviderad Skolnämnden 2010-01-01 2009-11-18 133 2010-06-16 84 Handling Sortering Medium Förvaring Bevaras/Gallras Anmärkning

Läs mer

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Institutionen för stad och land 2015-06-03 Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Introduktion Allmänna handlingar vid myndigheter

Läs mer

Gallringsregler för verksamheter i kommundelarna

Gallringsregler för verksamheter i kommundelarna 2 (4) Dokumenthanteringplanen anger vilka allmänna handlingar som förekommer hos en myndighet, till hjälp för både myndigheten själv men även för allmänheten som därmed kan få en inblick i vilka handlingar

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Individ- och familjeomsorgen

Dokumenthanteringsplan för Individ- och familjeomsorgen Dokumenthanteringsplan för Individ- och familjeomsorgen Antagen: 2015-12-01. Dnr HN 2015/32 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Socialkontoret Kanslienheten Helena Edenborg Nämndsekreterare

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120206 Dokumenthanteringsplan för ekonomi och styrningskontoret, Norrköpings stadsarkivs beteckning 126 Diarienummer KS 829/2011 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 6 februari

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Webb: www.ange.se Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelsen Antaget av kommunstyrelsen den 22 mars 2016 51 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro Organisationsnummer 841 81 Ånge Torggatan 10 www.ange.se

Läs mer

Regler för gallring av handlingar uppkomna inom projekt och EU-projekt vid Högskolan Dalarna

Regler för gallring av handlingar uppkomna inom projekt och EU-projekt vid Högskolan Dalarna Regler för gallring av handlingar uppkomna inom projekt och EU-projekt vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2015-05-18 Reviderad: - Dnr: DUC 2015/863/10 Ersätter: Riktlinjer för arkivering och gallring

Läs mer

2015-03-20. Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala Box 1964

2015-03-20. Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala Box 1964 1 (5) Tillsynsavdelningen Sofia Särdquist 2015-03-20 Dnr RA 232-2015/155 Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala Box 1964 751 49 Uppsala Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN ORUST Miljö- och byggnadsnämnden Första giltighetsdatum 20030101 Fastställelse MBN 20021205 282

DOKUMENTHANTERINGSPLAN ORUST Miljö- och byggnadsnämnden Första giltighetsdatum 20030101 Fastställelse MBN 20021205 282 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.5.1) Kommun Myndighet DOKUMENTHANTERINGSPLAN ORUST Miljö- och byggnadsnämnden Första giltighetsdatum 20030101 Fastställelse MBN 20021205 282 Handlingar (dokument) Förvaringsplats

Läs mer