oskarshamn.se

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2001-05-22. oskarshamn.se"

Transkript

1 oskarshamn.se en kompasskurs i 2000-talets inledning Sida 1 av 33

2 INLEDNING. 4 Uppdraget Genomförande. 4 5 SAMMANFATTNING OCH REKOMMENDATIONER 6 VISION 7 NULÄGE 9 Allmänt Kritiska Framgångs Faktorer 9 9 INSATSOMRÅDEN: PROBLEM OCH IAKTTAGELSER 11 Information. 11 Uppföljning som ger möjlighet till styrning. 11 Kunskap, erfarenhet och kompetens. 12 IT som genomsyrar verksamheten och som verkligt stöd. 13 Informationssystem. 14 Informationsteknik. 14 ANSVARSOMRÅDEN OCH DOKUMENT 15 Politisk organisation. 15 Dokument. 15 Linjeorganisationens ansvar och roller. 15 IT-säkerhet. 16 MÅLBILD / LÖSNINGSFÖRSLAG. 17 Allmänt. 17 Gemensam IT-budget. 17 Strategiarbete. 17 Verksamhet timmarsmyndigheten. 18 Intranät. 18 Kommunens webb-plats. 19 Datalager. 19 Kundfakturahantering. 19 Leverantörsfakturahantering. 19 Inköp. 19 ehandel. 20 Distansarbete. 20 Informationssystem 21 Integration. 21 Databärare. 21 Individualisering. 21 GIS. 21 Informationsteknik. 22 Arbetsstationer / persondatorer. 22 Smarta kort. 22 Servers. 23 Telefoni. 23 Sida 2 av 33

3 IT - organisation 24 Nuläge. 24 Steg ett. 24 ETT IT-RÅD INRÄTTAS FÖR 24 Steg två. 25 Help-desk. 25 HANDLINGSPLAN. 27 BILAGOR. 29 Bilaga 1, Nuläge 29 Bilaga 2, Frågemall 30 Bilaga 3, Referenser 31 Bilaga 4, Översikt system/applikationer 32 Sida 3 av 33

4 Inledning. Uppdraget Oskarshamns kommun har uppdragit åt WM-data esolutions Kalmar Län att ta fram en så kallad verksamhetsbaserad IT-strategi som skall visa på en inriktning för kommunen för åren Kommunen har redan 1988 tagit fram en ADB-plan som gav en inriktning på den dataverksamhet som bedrivs inom kommunen. Huvuddragen kan möjligen sägas vara en inriktning på hur system och teknik skulle samverka i en administrativ uppbyggnad togs sedan en IT-strategi fram, denna hade mer inriktningen på att uppnå samverkan över förvaltningsgränserna och gemensamt nyttjande av teknik och system. Under sommaren 2000 upphandlades en ny verksamhetsbaserad strategi (estrategi) som fokuserar på hur IT/IS kan stödja och utveckla verksamheten i kommunen, till nytta för kommunens medborgare. I detta arbete ser vi en tydlig och långsiktig linje, en parallell som följer utvecklingen i allmänhet inom näringslivet. Fortsättningsvis omfattar förkortningen IT de två begreppen informationsteknologi (IT)och informationssystem (IS), det vill säga både hårdvara och mjukvara och de data som behandlas. Det finns inom kommunsverige ett antal strömningar, delvis speglingar av utvecklingen inom näringslivet och det som kallas den nya ekonomin. Ett av dessa begrepp är 24-timmarsmyndigheten. Detta begrepp indikerar en ambition att hela 'förvaltningssverige' är på väg att svänga sitt fokus från optimering av den egna verksamheten i form av tjänsteproduktion, till att bli en servicepartner för medborgarna. Kanske kan vi använda uttrycket eförvaltning. Statssekreterare Hans-Eric Holmqvist framför i ett debattinlägg i Dagens Förvaltning (990513) angående regeringens proposition i ärendet (1997 / 98 : 136) följande tankar, vilka i och för sig primärt riktar sig till statliga myndigheter: Regeringens servicemål är en förvaltning som är lättillgänglig och tillmötesgående gentemot medborgarna, konsulterar medborgarna vid utformningen av sina tjänster, är öppen och medger stort mått av insyn, har enkla och begripliga regler samt samverkar över myndighetsgränser för att underlätta för medborgarna. Vidare påtalar han angående krav på personal i förvaltningen att den har hög kompetens och ett etisk förhållningssätt, att det finns bra ledarskap och att varje myndighet bedriver en systematisk och långsiktig verksamhetsutveckling. En annan strömning i tiden, är det som kallas för edemokrati. Allt mindre intresse bland medborgarna för politiken och det politiska arbetet, riskerar att på sikt urholka demokratin. Lågt valdeltagande och en-fråge-grupperingar kan anses vara tecken på detta, liksom det som i folkmun kallas för politikerförakt. Frågorna kring edemokrati debatteras i olika forum, men tenderar i någon mån att glömma bort grundproblemet att den i tidigare samhällsformer etablerade politiska strukturen möjligen kan vara föråldrad. Det förefaller vara så att det befintliga systemet ska bevaras, och då ser vi nyttjande av den nya tekniken som ett komplement till partigruppernas arbete, snarare än tanken om total direktdemokrati Sida 4 av 33

5 ska råda (som möjligen kan formuleras som alla röstar om allt, hela tiden ). I denna anda har kommunen drivit ett projekt (PÄP) med Kommunstyrelsens Arbetsutskott som avslutats och utvärderas. Med dessa strömningar och den pågående teknikutvecklingen i åtanke, har vi valt att kalla denna rapport för oskarshamn.se. Detta för att indikera möjligheterna med Internet, övergången till den så kallade nya ekonomin och även för att visa på den ökade glokaliseringen. Sammansmältningen av globalt och lokalt perspektiv. Det bakomliggande syftet med denna strategi, är att skapa större och bättre förutsättningar för strategisk utveckling inom Oskarshamns kommun. En strategi utgår från en vision som övergripande beskriver en tänkt och önskad situation, denna bryts ner och förankras i verksamhet och organisation i form av en målbild, samtidigt som ett nuläge tas fram. Skillnaden mellan nuläge och mål utgör den resa som behöver göras, och denna kan slutligen formuleras i konkreta åtgärder i form av en handlingsplan. Genomförande. WM-data genomför detta arbete i nära samråd med IT-avdelningen och kommunledningskontoret i övrigt. För projektstyrning används WM-datas modell Ratten, och för utvecklingen av IT-strategin används WM-datas metod för verksamhetsstyrd analys och strategiutveckling inom IT, kallad Kompassen. Från kommunen har ett stort antal medarbetare såsom förvaltningsrepresentanter, förtroendevalda politiker, IT-ombud deltagit i arbetet, mest involverade har dessa personer varit: Åke Assarsson, IT-chef Ted Lindqvist, Informations- och servicechef Från WM-datas sida deltar bland andra följande personer: Ann-Margreth Olsson, (projektledare) verksamhetsutvecklare och utredare Birger Eriksson, affärsutvecklare och analytiker Johan Trotzig, managementkonsult och strategiutvecklare Bo Portén, metod och kvalitetssäkring Tomas Karlsson, teknisk expert Projektet startade i slutet av augusti med en första genomgång. Kick-off genomfördes med inbjudan riktad till samtliga förvaltningschefer, IT-ombud samt Kommunstyrelsens Arbetsutskott. Avsikten var att presentera projektet och förbereda förvaltningarna på förestående intervjurunda presenteras en slutligt rapport för uppdragsgivaren. Sida 5 av 33

6 Sammanfattning och rekommendationer Oskarshamns kommun har en förhållandevis väl fungerande IT-verksamhet med många engagerade medarbetare. IT kommer fortsatt att spela en stor roll för hur Oskarshamns kommun ska kunna inta en plats i framtiden. Detta bland annat för att bli än mer attraktiv för medarbetare, näringsliv och medborgare. IT måste betraktas i perspektivet hur det kan användas som hjälpmedel för att ge god service till medborgarna och sprida information, möjliggöra verksamhetsutveckling, förmedla en bra utbildning, ge vårdtagarna en god omsorg och ge medarbetarna utveckling och stimulans i sitt arbete. Sett i perspektivet verksamhetsbaserad IT-strategi är utgångspunkten i föreliggande dokument i första hand det stöd och den utveckling som IT möjliggör i verksamheten. Interaktionen och samspelet mellan IT-funktionerna och de olika förvaltningarnas verksamheter är med andra ord mycket viktig. En viktigt område för Oskarshamns kommun är det sätt som kommunförvaltningen bedriver och genomför strategiarbete framöver. Att lyckas förverkliga alla de föresatser som formulerats i IT-strategin och omsätta både verksamhetsplaner och ITplaner till konkreta åtgärder i verksamheterna. En av förutsättningarna för detta är att genomföra de aktiviteter som förtydligar roller och ansvar. Den tekniska strukturen bör utvecklas vidare med konceptet tunna klienter som ger många fördelar i nuläget och en bra positionering för framtiden. En väl genomtänkt och genomförd satsning på ett intranät är en nödvändighet och kommer att bana vägen för att lösa frågor om intern informationsspridning. Införandet bör ske i flera steg, såväl utifrån funktionalitet såsom användargrupper. Intranätet kommer att spela en stor roll för hur strukturkapitalet i kommunförvaltningen kan tas tillvara. Intranätet kopplas efterhand samman med webbplatsen på Internet och leder till att ambitionerna om en 24-timmarsmyndighet kan förverkligas. Alltså interaktiva tjänster och en ökning i servicegraden för medborgare och näringsliv. E-handelkoncept bör stegvis införas i hela kedjan från beställning/inköp till betald faktura, såväl som för motsvarande kedja för kundfaktura. På sikt bör man utveckla och bygga ett gemensamt Datalager, som i sin tur möjliggör sammanställning av verksamhetens mät- och styrtal för analys och framåtsträvande arbete. Detta kan senare utvecklas till en ledningssystem. En utveckling av IT-organisationen möjliggör en ökad servicegrad för användarna samtidigt som det ger möjlighet till kompetensutveckling för IT-personalen. Dessutom kan förvaltningarna få tillgång till den IT-diskussionspartner som de efterlyser. Sida 6 av 33

7 Vision Europa har krympt. Hela världen har blivit ett par nummer mindre. Sverige är numera ett ganska litet land, i alla fall för de uppväxande generationerna, som i många fall vet mer om städer i Thailand och USA än om en stad i Sverige som heter Oskarshamn. Vi känner till EU och de möjligheter och problem som finns med detta. Utvidgning, jordbrukssubventioner, byråkrati och överstatlighet, eventuellt också en anslutning till monetär union. Vi ställer oss på kajen och tittar österut. Vi ser inte Baltikum, men vet mycket väl att det finns där. Säkert med massor av möjligheter och kanske problem också. Enligt den amerikanske framtidsforskaren Alvin Toffler har samhällsutvecklingen genomgått ett antal vågor av stora förändringar. Lite omarbetat och anpassat kan man se följande epoker: Jägare/Samlare, Jordbruk, Industri, Service och det vi nu ser omkring oss i form av ett Kommunikationssamhälle. Var och ett samhälle efter sina förutsättningar, och med en allt kortare livslängd. Det har talats mycket om upplevelsesamhället, möjligen är detta nästa tidsålder. I Kommunikationssamhället handlar det naturligtvis om att alla ska kunna kommunicera med alla och allt i stort sett hela tiden. Ett ständigt och ökande informationsbrus. Informationsstress. En lyx för människan i detta samhälle kan upplevas vara att vara urkopplad och otillgänglig från den ständiga uppkopplingen och tillgänglighet. Inom näringslivet brukar man säga att dagens kunder är mer kunniga och kräsna än de någonsin tidigare varit. Sannolikt gäller detsamma för innevånarna i Oskarshamns kommun. Hur ska kommunen som koncern, förvaltning och myndighetsutövare, klara av att möta detta? D.v.s. klara av pensionsavgångar, höga sjuktal, rekrytering, industriell struktur, internt i organisationen, samtidigt som de ekonomiska ramarna inte ökar? Det finns också ett antal positiva tecken som bland annat tyder på en ekonomi i balans redan under år Några kärnfrågor utkristalliseras för Oskarshamns framtid. Exempelvis: Varför ska man som företagare lokalisera sin verksamhet i Oskarshamns kommun? Det bör finnas ett antal svar på denna fråga. Till exempel: en väl fungerande fysisk infrastruktur och ur ett IT-perspektiv tillgång till kompetent och kunnig arbetskraft kvalitativ och bra livsmiljö serviceinriktad och effektiv kommunal verksamhet Varför skall jag som individ bo och leva i Oskarshamns kommun? Även denna fråga bör ha ett antal svar. Till exempel: intressant och stimulerade arbetsmarknad bra boendemiljö vettig ekonomisk situation (skatter, huspriser, avgifter) samt naturligtvis de punkter som finns ovan. En annan intressant fråga för kommunen att ställa till sig själv är: Vilka är egentligen våra konkurrenter? Och vad har de att erbjuda? Sida 7 av 33

8 Konkurrerar Oskarshamns kommun med Västervik och Kalmar, eller med Öresundsregionen, eller med Kista, eller Karlskrona. Eller f.d. Östtyskland eller Sydeuropa? Eller USA, Korea och Israel. Svaret är ja! På olika sätt gör man definitivt det. I fråga om kompetens, lönekostnader, kvalitet, levnadsvillkor, prestationsförmåga, sociala villkor etc. Naturligtvis infinner sig nästa fråga per omgående: Vilka är kunder som vi konkurrerar om? Företagen på orten är en sida av sanningen, medborgarna en annan. Här kan vi visa på att när det gäller kunder, ge dem själv möjlighet att påverka situationen. Ett scenario är t ex att vidga kundbasen genom att nära samverka med grannkommunerna vilket torde kunna ge ett flertal intressanta möjligheter. Vilka är då framtidens vinnare? - här kan man rada upp en stor mängd kloka citat av all världens framstående människor. Men om man försöker sammanfatta all denna vishet, så pekar det på några gemensamma faktorer: 1. kunskaper är inte nog, kompetens måste hela tiden utvecklas (lärande organisation som bygger på individens egna initiativ och en stödjande kultur) 2. det är kunden som betalar, gör alltså vad kunderna önskar 3. tro på medarbetarnas förmåga och vilja att göra ett bra jobb och att ta eget ansvar 4. kultur och medarbetarskap behöver utvecklas, inte bara ledarskap De fyra övergripande målsättningarna som beslutats av fullmäktige för kommunen ska uppnås: Oskarshamns kommun skall vara Smålands naturliga port mot öster Oskarshamns kommun skall vara en livskraftig kommun med god miljö Oskarshamns kommun skall ha tillgång till arbetskraft med hög teoretisk och praktisk kompetens Oskarshamns kommun med trygghet, omsorg, livskvalitet och möjligheter till personlig utveckling För att säkerställa en plats i framtiden för Oskarshamns kommun ser vi att informationsteknik kommer att spela en stor och avgörande roll. Detta för att: göra kommunen än mer attraktiv för medborgare göra kommunen än mer attraktiv för näringsliv göra kommunförvaltningen än mer attraktiv för medarbetarna det vill säga att totalt sett göra kommunförvaltningen än mer effektiv och serviceinriktad För att nå dessa effektmål, behöver vi se hur IT kan användas som hjälpmedel för att: - sprida relevant och korrekt information - möjliggöra verksamhetsutveckling och rationaliseringar inom förvaltningen - förmedla en bra utbildning i kommunens olika skolor - ge vårdtagarna en god och kvalitativ omsorg - kompetensutveckla medarbetare Detta innebär i sig att kommunens vision möjligen kan formuleras på följande sätt: Oskarshamns kommun skall vara ett utomordentligt attraktivt alternativ för såväl människor som företag. Grunden för detta utgörs av en väl fungerande kommunal verksamhet i en näringslivsvänlig och naturskön miljö. Sida 8 av 33

9 Nuläge Allmänt Oskarshamns kommunförvaltning lever dagligen med uppgiften att förverkliga de politiska målen för Oskarshamns kommun. De fyra målsättningarna som kommunens politiker har beslutat ligger som grund när kommunförvaltningen ska formulera den strategiska inriktningen för kommunen, där IT satsningarna ingår för de närmaste åren. De krav som ställs på kommunens verksamheter idag kräver att IT betraktas ur ett verksamhetsperspektiv. Det måste finnas en stark vilja och ett djupt engagemang för att utnyttja använda IT på ett effektivt sätt. IT genomsyrar alla verksamheter idag och spelar en väsentlig roll för om vi ska lyckas förverkliga de mål som formulerats för verksamheten. Genom att effektivt utnyttja IT i kommunens verksamhetsutveckling är det möjligt att hitta nya koncept för att tillhandahålla en god och hög service för kommunens olika kunder. Den kommunala verksamheten i Oskarshamn bedrivs utifrån sju olika förvaltningar och det övergripande kommunledningskontoret. Verksamheternas karaktär är vitt skilda och har olika förutsättningar för att lösa sina uppgifter som de politiska instanserna formulerar. (Kommunförvaltningen och dess nära omvärld Bilaga1). Lagstiftningen ställer krav på kommunen och dess åtaganden gentemot kommunmedborgarna. För att kommunförvaltningen ska lyckas behöver man identifiera det som kan betraktas som kommunförvaltningens Kritiska Framgångs Faktorer (KFF). Kritiska Framgångs Faktorer Personalen och dess kompetens har stor betydelse och kommer att spela en betydelsefull och avgörande roll för den positiva utvecklingen inom kommunförvaltningen. Kompetens i betydelsen att kunna omsätta sina förvärvade kunskaper i den aktuella situationen och de förhållanden som gäller. Kompetensutveckling är inte enbart en fråga om att genomgå utbildningar och kurser. Det handlar i mångt och mycket om att se verksamhetskompetensen i samband med IT och hur detta kan användas för att utveckla arbetet, kvaliteten i det som utförs och säkerställa att kunden upplever god kvalitet och bra service. Att inom kommunförvaltningen se IT ur ett strategiskt perspektiv kommer att vara oundvikligt, eftersom IT och verksamheten utvecklas hand i hand. Detta kan påverka hur vi lyckas rekrytera nya medarbetare, vilken syn vi ska ha på kompetensutveckling inom IT-området, hur vi ska integrera verksamhetskunskap och IT etcetera. IT är ingen isolerad företeelse som sker i speciella utrymmen mellan vissa klockslag, utan det är i många fall en förutsättning för att verksamheten skall fungera. Det ger också möjlighet att utveckla verksamheten genom att tillföra nya stöd och nya möjligheter. Ett effektivt resursutnyttjande. Vilka resurser finns att tillgå? Hur disponerar vi dessa? Gör vi rätt saker? Gör vi saker rätt? Det vill säga vilken kvalitet producerar Sida 9 av 33

10 och levererar vi, vad vill kommunförvaltnings kunder ha? I form av vilken service och till vilken kvalitet? Samverkan inom kommunen mellan de olika förvaltningarna, mellan kommunens egna bolag, med det lokala näringslivet, med andra kommuner när och fjärran, skolor, myndigheter, länder och andra parter kommer att vara viktiga och avgörande faktorer. Oskarshamns kommun är att betrakta som en relativt liten kommun. Redan nu samverkar men med andra närliggande kommuner i många frågor med framgång. Oskarshamns kommun har en stabil ekonomi och goda finanser. Förmågan att skilja mellan dessa begrepp minskar pedagogiska problem i dialogen med kommuninnevånarna. Kommunallagen stipulerar hur tillgångar av olika slag kan disponeras av kommunens förvaltning, detta är inte medborgarna fullt medvetna om och har svårt att förstå varför finansiella tillgångar inte kan realiseras och användas i den kommunala driftbudgeten. En god ekonomi ger som bekant handlingsfrihet, en dålig innebär motsatsen. Kommunförvaltningens förmåga att hantera målkonflikter. Med målkonflikter avses det faktum att till exempel verksamhetsmål inom förvaltningen inte alltid harmoniserar med de ekonomiska mål som beslutats, dessa båda mål i sin tur harmoniserar inte alltid med det som kan kallas personalmål. Genom att vara medveten om dessa kritiska faktorer kan kommunen planera utvecklingen och ta tillvara tillgängliga resurser effektivare. Sida 10 av 33

11 Insatsområden: Problem och Iakttagelser Information. Inom flera områden upplever medarbetarna stress över det stora informationsflödet. Det är inte enkelt att hämta information, få tag på rätt information och att hålla sig informerad i dagens enorma informationsbrus. Ett stort behov finns för att sprida extern information för att upplysa medborgare om service, tjänster, ren information, förebyggande åtgärder, ansökningar etc. Det svårt att nå ut med den typen av information idag. Det kräver att medborgaren tar en kontakt med kommunförvaltningen eller att kommunen annonserar om åtgärder etc. Kommuninnevånarna har ett kontinuerligt behov att informera sig över tiden och genom livet (Livs-IT-modellen) och hur ska kommunförvaltningen möta detta informationsbehov? Det nyligen startade medborgarkontoret är ett försök att överbygga informationsavståndet och göra kommunens tjänster mer lättillgängliga för medborgarna/ kunderna. Kommunens antagna informationspolicy skall beaktas även fortsättningsvis. En utökad användning av informationsteknik ger möjligheter till större informationsutbyte för intressenterna allmänhet, medborgare och anställda. Externt/internt informationsutbyte mellan den kommunala förvaltningen och de styrande politikerna i kommunfullmäktige och nämnder, upplevs som en stor administrativ process. Det genomförda PÄP-projektet har inte fallit ut på det önskvärda sätt som förvaltningen har förväntat sig. Dokumenthanteringen har i detta fall inte nått den effektivisering som förväntats. Det är stora volymer av dokument som ska distribueras inför olika typer av sammanträden och möten. Såväl arbetsinsats som kostnad är betydande. Dessutom tycker politikerna själva att de upplevs som anonyma av medborgarna och att det är svårt att få till en dialog och debatt med innevånarna och näringslivet i kommunen. Det finns en önskan att förenkla det politiska/demokratiska systemet genom IT. Lika frustrerande upplevs det interna informationsflödet. Inom förvaltningar, mellan förvaltningar, mellan KLK och förvaltningar, mellan medarbetare och ledning uppstår ett informationsgap, trots idoga försök att nå ut till mottagaren genom informationsmöten, informationsblad, interntidningar från informationsavsändarna. Att nå över ca 2400 medarbetare med arbetsplatser spridda på ca 100 ställen med olika arbetstider är inte en enkel uppgift. Tillgänglighet, brist och ibland avsaknad av information leder till missförstånd och skapar klyftor mellan olika enheter som i grunden är helt onödiga. Uppföljning som ger möjlighet till styrning. Förvaltningarna är väl medvetna om sina ekonomiska ramar, och de mål som följs är till stor del budget kontra utfall. I de verksamhetsplaner vi studerat finns det formulerade målsättningar. Målsättningarna kan följas upp som genomförd eller ej genomförd målsättning, men är inte möjliga att följa över tiden. Andra typer av mål Sida 11 av 33

12 såsom kvalitetsmål, servicemål, Nöjd Kund Index, Nöjd Medarbetar Index är ännu inte identifierade och formulerade. Mål ska uppfylla kraven på att vara lätta att kommunicera, realistiska, mätbara och inte motstridiga. En annan dimension på mål inom kommunförvaltningen, är politiska mål kontra ekonomiska mål. Många av verksamhetssystemen är inte integrerade med varandra, vilket innebär att nyckeltalsberäkningar baserade på olika informationssystem kräver en stor manuell insats. Flera av förvaltningarna upplever att de har svårigheter med att ta ut ekonomisk information på det sätt som de önskar, eller att få tillgång till rätt beslutsunderlag. Inom det personaladministrativa området utförs manuell tidrapportering i flera steg på blanketter som till slut skrivs in i det personaladministrativa systemet. På flera förvaltningar inser man att det finns mycket tid att spara om var och en kunde rapportera sin tid direkt in i ett system. Inköp till kommunens olika förvaltningar sker till stor del via ramavtal. Det finns ett informationsgap mellan inköpsavdelningen och avroparna/beställarna om vilka ramavtal som är tecknade. Detta leder till att inköpen inte alltid görs till bästa villkor. Flera förvaltningar har stora mängder av leverantörs fakturor som dessutom är resultat av inköp från ramavtal. Hanteringen av leverantörsfakturor tar tid, de ska passera flera instanser innan de till slut kan betalas. Flera personer ser en möjlighet till minskad manuell hantering och säkrare hantering av dokument flödet från rekvisition/beställning till betald faktura. Även inom kundfakturering finns möjligheter. Kommunen har idag två kundreskontror där en kund kan ha upp till fyra olika identiteter. Det borde finnas samordningsvinster i att ha en aktuell och uppdaterad reskontra dessutom ev. samfakturering till kund som ska ha mer än en faktura i månaden. Kunskap, erfarenhet och kompetens. Den samlade kunskapen inom kommunen utgör en stor erfarenhetsbank, ett Intellektuellt kapital. Tyvärr har personalen under de senaste årens alla besparingsåtgärder inte haft tillräckliga resurser att ajourhålla och distribuera de metoder, rutiner, checklistor som utgör ett verktyg för ett strukturerat och kvalitativt bra arbetssätt. Detta är ett återkommande tema. I dag upplevs det inte som ett direkt hot men samlat med personalsituationen, där en ansenlig del av kommunens anställda kommer att pensioneras under den kommande 5-årsperioden, finns en risk att kunskapen försvinner ut från förvaltningarna tillsammans med dem som går i pension. Denna samlade kunskap och kompetens utgör en värdefull tillgång för kommunen, hanterat på ett bra sätt utgör detta ett så kallat strukturkapital. Att strukturkapitalet är aktuellt och åtkomligt säkerställer kvalitet och att tjänsteutförandet sker på ett likartat sätt med kontinuitet. Den förhållandevis låga datormognaden inom kommunförvaltningen beror delvis på de åldersstruktur bland de anställda, men också på att kommunen driver stora Sida 12 av 33

13 verksamheter inom områden som traditionellt inte är IT-intensiva. En förändring i perspektivet IT som verktyg i dessa verksamheter utgör en potential för utveckling såväl för verksamheterna som för de anställda. Det finns ett uttalat behov av en IT-strategisk diskussionspartner för att sammanföra verksamhetskunskap med IT kunskap för att utveckla dessa möjligheter. Utbildning i gemensamma programvaror har utförts men inte med den framgång som förväntats. Orsaken kan vara brister i motivation och respekt för den inledande kompetensinventeringen. Motivationsbristen kanske till viss del härledas till den låga IT-mognaden, men också till att medarbetarna i många fall har saknat mål för utbildningen och därför prioriterat det dagliga arbetet högre. IT som genomsyrar verksamheten och som verkligt stöd. Om IT-verksamhetens organisation och roll råder en osäkerhet. De olika benämningarna och grupptillhörigheter, gör att ansvar och befogenheter av många upplevs som diffusa. Detta leder möjligen i sin förlängning till brister i den strategiska IT-planeringens kontinuitet och förankring i verksamheterna. Detta får i sin tur får konsekvenser som yttrar sig i form av bristande integration mellan verksamhets och IT-handlingsplan på de olika förvaltningarna. Konkret tar det sig i uttryck som att kom inte här och tala om för oss vad vi ska göra och hur kan IT-avdelningen veta vad som är bäst för vår verksamhet. Det vill säga en känsla av splittring och motstånd som egentligen är utan grund, därför att helhetsbilden är satt ur spel. De flesta anser att fria nyttigheter inte är något som gagnar verksamheten. Idag fungerar IT-avdelningen till stor del som en sådan. De finns en vilja både hos förvaltningarna och IT-avdelningen att så mycket som möjligt av kostnader och investeringar ska hänföras till den verksamhet där de uppstår. Samtidigt är oro för internfakturerings-syndromet påfallande. Med dagens moderna ekonomistyrning bör detta vara relativt enkelt att hantera genom kontering i flera dimensioner. IT-avdelningens arbetssituation har idag karaktären av brandsläckning istället för strukturerad problemlösning. De hinner inte att arbeta på ett förebyggande sätt och detta i sig genererar nya problem. Personalen hinner inte tillräckligt att fördjupa sig i de olika system och lösningar som de skall ansvara för och ge användarna stöd och service. De har stadshus problem kontra ej stadshus problem, för enheter belägna på annat håll när störningar och servicebehov uppstår. D.v.s. det är snabbare och kanske enklare att åtgärda störningar i den fysiska närheten, än när man måste resa med bil för att nå platsen där problemet finns. Några frågor som man kan ställa i detta sammanhang: Är arbetsplasten där man löser problemet eller är det att problemet får en lösning som är det viktigaste? Varifrån det görs är mindre väsentligt? Det finns en oro inom IT-avdelningen. Hur de ska kunna svara upp till att kommunens externa/interna kommunikation och service i princip skall vara tillgänglig 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året, med befintliga resurser? Går det? Det uppenbara svaret på denna fråga är naturligtvis; nej det går inte. Nya lösningar måste fram. Sida 13 av 33

14 Informationssystem. Kommunförvaltningarna har standardiserat i verksamhetssystemen under den gångna treårsperioden. Detta har fått många positiva konsekvenser enligt lönsamhetsanalysen som genomförs under hösten Under tidens gång har kommunförvaltningens verksamhet utvecklats så att en och samma fysiska / juridiska person, förekommer mer än en gång i ekonomi och uppföljningssystem. Detta gör betalningsbevakning och ajourhållning av kundregister tungrodd och svårhanterligt. Det finns två olika befolkningsregister i verksamhetssystemen som uppdateras separat. I samband med utveckling av GIS-tjänster inom kommunen har frågan om möjligheten att ha ett gemensamt system aktualiserats. På flera förvaltningar arbetar man med ärenden över en längre tid och på olika instanser, vilket innebär att olika personer ska ha tillgång till dokumenten, veta vem som är författare, vilken version dokumentet har, vilka svar som gått ut om kopior distribuerats osv. Inom kommunen finns flera ärendesystem, kanske finns det möjlighet till integration för att underlätta användande och åtkomst. I samband med efterfrågan på gemensam ledningsinformation, initieras integrations problematiken mellan de olika verksamhetssystemen, både i form av innehåll (den mjuka delen) såväl som plattform (hårdvara). Informationsteknik. Den påbörjade inriktningen mot tunna klienter är ett vinnande koncept och bör följas så lång som möjligt. Tunna klienter - konceptet uppskattas av såväl användare som driftpersonal. Detta har förenklat problemlösning såsom uppgradering av programvara handhavandefel etc. Datortätheten på vissa förvaltningar är inte så hög. Vid nyinvestering skall man följa den standard som angivits av IT-avdelningen. Avsaknad av egen epost-adress och egen användaridentitet i verksamhetssystemen ger en känsla av frustration och att man inte är delaktig. Det är respektive systemägares ansvar att tillse att respektive användare har de behörigheter som erfordras för att kunna ta del av information och utföra det som ingår i ansvarsområdet och arbetsuppgifterna. Några enheter har ingen/dålig kommunikation med kommunnätet idag. Deras behov, önskemål och fysiska förutsättningar är inte förtydligade och konkretiserade. Sida 14 av 33

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Projekt Version Dnr Kravfångst 2.0 4 (4) 13-007/6524 Förvaltning/avdelning Sida Utbildningsförvaltningen 1 (108) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA!

v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA! v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA! Trots många framgångsrika projekt inom vård och omsorg skapas inte varaktiga effekter. Varför förvaltas och utnyttjas inte idéerna? JAN DAHLIN

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträde 2012-04-19

Kommunfullmäktige sammanträde 2012-04-19 Kommunfullmäktige Hyltebruk 2012-04-05 Handlingar till Kommunfullmäktige sammanträde 2012-04-19 Kommunfullmäktige Hyltebruk 2012-04-05 KALLELSE Kommunfullmäktige kallas till sammanträde: Plats: Forum,

Läs mer

Strategi för spridning av GIS

Strategi för spridning av GIS 1 GIS-samverkan Södertörn Strategi för spridning av GIS Botkyrka kommun Haninge kommun Huddinge kommun Nykvarns kommun Nynäshamns kommun Salems kommun Södertälje kommun Tyresö kommun Innehåll 2 Strategisk

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Gäller för alla nämnder och all verksamhet Giltighetstid: Tills vidare. Revideras varje mandatperiod Diarenummer: KS2013/2093 Dokumentansvarig: IT-strateg Innehållsförteckning

Läs mer

Utvärdering Kommunförbundet Skånes Förändringsledarutbildning

Utvärdering Kommunförbundet Skånes Förändringsledarutbildning Utvärdering Kommunförbundet Skånes Förändringsledarutbildning Ek Dr Henrik Hansson 051231 1 Utvärdering Kommunförbundet Skånes Förändringsledarutbildning...1 Förslag till förbättringar av Förändringsledarutbildningen

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Nyckeltal som spelar roll Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Innehållsförteckning Förord...3 1. Nyckeltal i styrprocessen en sann utmaning!...4 2. Att genomföra en väsentlighetsanalys...7 2.1

Läs mer

HANDBOK. Utvärdering av övningar

HANDBOK. Utvärdering av övningar HANDBOK Utvärdering av övningar Utvärdering av övningar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: Danagårds Grafiska AB Publikationsnummer: MSB 0175-10 ISBN:

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Beredskap mot skadlig kod

Beredskap mot skadlig kod Beredskap mot skadlig kod en kartläggning av it- och informationssäkerheten inom större myndigheter och statliga bolag i sverige med fördjupad analys av skadlig kod kbm:s temaserie 2005:1 kbm:s temaserie

Läs mer