MAPSEC PÅ UPPDRAG AV Utrikesdepartementet. Inre effektivitet i det bilaterala utvecklingssamarbetet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MAPSEC PÅ UPPDRAG AV Utrikesdepartementet. Inre effektivitet i det bilaterala utvecklingssamarbetet"

Transkript

1 MAPSEC PÅ UPPDRAG AV Utrikesdepartementet Inre effektivitet i det bilaterala utvecklingssamarbetet

2 MAPSEC KB Box Telefon Fax

3 I nnehåll FÖRORD SAMMANFATTNING BAKGRUND Politiken för global utveckling Inre effektivitet - tidigare ansatser Strukturuppdraget Uppdraget till Mapsec ARBETETS GENOMFÖRANDE OCH AVGRÄNSNING Uppläggning och avgränsning Rapportens struktur SIDA I UTVECKLINGSSAMARBETET Sidas uppdrag Sidas organisation Sidas resurser och finansiering Sidas prestationer Sidas verksamhet Sidas insatser Sidas processer...18

4 4 UPPLEVD PROBLEMBILD UD:s styrning av Sida Koncentration av biståndet Givarsamordning Arbetsprocesser Fältvisionen Personalfrågor Inre administration Sidas organisation Organisationskultur Finansiell kontroll BEGREPPSRAM Mål- och resultatstyrning Begrepp och definitioner Yttre och inre effektivitet Yttre effektivitet i det internationella utvecklingssamarbetet Inre effektivitet i det internationella utvecklingssamarbetet Biståndspolitik och annan politik UTVECKLINGSSAMARBETETS INRE EFFEKTIVITET - JÄMFÖRELSER Mått- och mätproblem Jämförelser med andra länder Jämförelser över tid Interna jämförelser Sammanfattande synpunkter...47

5 7 VAD PÅVERKAR DEN INRE EFFEKTIVITETEN? Inledning Mottagarländerna Sektorerna Insatserna Den finansiella styrningen Sidas organisation Ansvarsfördelningen och styrningen Resursadministrationen MÅL OCH RESULTATSTYRNING AV DEN INRE EFFEKTIVITETEN Mått Informationsunderlaget Sammanfattning och rekommendationer SIDAS ORGANISATION, ROLLFÖRDELNING OCH INRE STYRNING Organisationsstruktur Delegering Rollfördelning och dispositionsrätt Processer och rutiner Processuppföljning Administrativa rutiner Förslag...96

6 10 FLEXIBILITET KONTRA RESTRIKTIONER I RESURSANVÄNDNINGEN Allmänna synpunkter Portföljen Anslagsstrukturen Kompetens Förslag...99 BILAGA 1 UPPDRAGSBESKRIVNING BILAGA 2 LISTA PÅ MÅTT BILAGA 3 INTERVJUFRÅGOR BILAGA 4 INTERVJUADE PERSONER BILAGA 5 SPRIDNINGEN PÅ LÄNDER OCH SEKTORER BILAGA 6 REFERENSER...113

7 Förord Genom beslut i Utrikesdepartementet i augusti 2006 gavs undertecknade i uppdrag att analysera Sidas inre eller administrativa effektivitet. Uppdraget innehöll som delmoment att presentera konkreta mått och nyckeltal för att styra utvecklingen av Sidas inre effektivitet och för att förbättra och vidareutveckla Sidas rapportering till regeringen, att föreslå eventuella utvecklingsåtgärder för att Sida skall kunna lämna fullgod information i enlighet med detta, att lämna förslag på förändringar i styrnings- och arbetsprocesser samt organisation för höjd inre effektivitet och slutligen att lämna förslag rörande Sidas flexibilitet. Underlag till analysen av den inre effektiviteten har hämtats från internationella jämförelser baserade på OECD:s statistik, från intervjuer med chefer och handläggare inom UD och Sida och från tidigare publicerade rapporter. Synpunkter på tidigare versioner av rapporten har lämnats från UD, Sida och A.D. Little. Självklart ansvarar vi ensamma för det slutliga resultatet. Stockholm i mars 2007 Allan Gustafsson Per Molander Kristina Tollbäck

8 0 Sammanfattning 0.1 Yttre och inre effektivitet i utvecklingssamarbetet Det övergripande målet för det svenska utvecklingssamarbetet är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Den yttre effektiviteten (= förhållandet mellan effekter och mål) i detta utvecklingssamarbete kan mätas exempelvis i förhållande till Millenniemålen kompletterade med mål relaterade till demokrati och samhällsstyrning. Med inre effektivitet avses uppnådda resultat i förhållande till insatta resurser. Teoretiskt borde även inre effektivitet mätas i förhållande till effekterna, dvs. det slutliga resultatet. I praktiken är detta inte möjligt, eftersom effekterna är långsiktiga och beror av en rad faktorer i samarbetsländerna. Vidare är Sveriges bidrag normalt endast en av flera finansieringskällor. Den inre effektiviteten i det bilaterala biståndet måste därför ses som förhållandet mellan den omedelbara prestationen - överföringen av resurser till mottagaren och kostnaden för att bereda och administrera denna resursöverföring. Den inre effektiviteten har en rent kvantitativ dimension (=produktivitet) men även en kvalitetsdimension. I denna rapport analyseras hur den inre effektiviteten i det svenska bilaterala biståndet förhåller sig till andra biståndsgivares. Därefter görs en genomgång av vilka faktorer som kan tänkas påverka effektiviteten. Den diskussionen leder fram till förslag på mått som riksdag och regering kan styra med för att förbättra den inre effektiviteten i det bilaterala biståndet. Dessa förslag är baserade på en rent kvalitativ bedömning av vilka faktorer som har störst påverkan på den inre effektiviteten. För att på ett mer systematiskt och vetenskapligt sätt bedöma detta krävs dock strukturerad information om produktivitet och kvalitet i insatsproduktionen. Förslag på sådana mått och vad som krävs för att ta fram dem lämnas. Därutöver lämnas förslag på kompletterande mått som i första hand torde vara intressanta för Sidas interna styrning. I enlighet med uppdragsbeskrivningen diskuteras även Sidas organisation och processtyrning samt den styrning som sker genom anslagsstruktur, finansiella restriktioner, dispositionsrätt över sakanslaget samt fördelningen av administrativa resurser inom Sida. Förslagen avseende Sidas organisation skall ses som bidrag till en pågående diskussion. Beslut om en ny organisation måste självfallet föregås av en grundlig organisationsutredning. 0.2 Internationell jämförelse OECD:s Development Assistance Committee (DAC) sammanställer statistik, bland annat om administrationskostnaderna 1 för utvecklingssamarbetet, från de dryga tjugotalet medlemsländerna. De totala administrativa kostnaderna för biståndet i förhållande till Sveriges biståndsvolym låg 2004 i paritet med andra 1 Sverige har under en följd av år underrapporterat sina administrativa kostnader, då de förvaltningskostnader i Sidas fältorganisation som finansierats via sakanslaget inte inkluderats. För jämförbarhetens skull har de här lagts till. 2

9 givares. År 2005 låg Sverige över snittet, men 2005 var å andra sidan ett exceptionellt år framför allt på grund av Irakkrisen. Slutsatsen av den internationella jämförelsen är att den svenska biståndsförvaltningen förefaller vara rimligt försörjd med resurser. 0.3 Vad påverkar den inre effektiviteten? Rapporten identifierar tre huvudgrupper av faktorer som påverkar den inre effektiviteten: insatsportföljens sammansättning det bilaterala samarbetets organisation och processtyrning samt den finansiella styrningen inklusive fördelningen av dispositionsrätt och administrativa resurser inom Sida INSATSPORTFÖLJENS SAMMANSÄTTNING Följande faktorer torde påverka den inre effektiviteten i det bilaterala biståndet. Antalet samarbetsländer: Det finns en långsiktigt stabil tendens till ökning av antalet länder, vilket påverkar den inre effektiviteten negativt. Samarbetsländernas karaktär: Vissa länder är svårare att arbeta i än andra. Antalet sektorer, totalt och i enskilda länder: Det finns en stark allmän tendens till splittring av resurserna på många sektorer. Insatsformer: Även om den initiala investeringen i kunskap och samordning kan vara stor, pekar mycket på att bredare samarbetsformer som generellt budgetstöd och sektorprogramstöd är mer kostnadseffektiva. Insatsstorlek: Sida har för närvarande omkring 5000 insatser i sin insatsportfölj. Insatsstorleken mätt med medianen hos insatsfördelningen har vuxit på senare år men är alltjämt liten, omkring 2,5 miljoner kronor. Kanaler: Den totala administrativa kostnaden för olika kanaler för biståndet skiljer sig åt. Hur mycket är idag dock okänt, eftersom den informationen inte sammanställs. Samarbetsformer: Graden av och formerna för samordning kan förväntas påverka effektiviteten. Hur det förhåller sig i dag är dock okänt, eftersom informationen inte går att få fram DET BILATERALA SAMARBETETS ORGANISATION OCH STYRNING Följande faktorer torde påverka den inre effektiviteten i det bilaterala biståndet. Rollfördelningen mellan departement och myndighet: Regeringskansliet administrerar viss del av det bilaterala biståndet, samtidigt som Sida 3

10 under en följd av år haft en stark roll i policybildningen bådadera i strid med vår förvaltningsmodell. Detta gör rollfördelningen otydlig. Sidas organisationsstruktur: Blandningen av funktionella och geografiska avdelningar inom Sida ger ett oklart fokus i organisationen och torde bidra till fragmenteringen av insatsportföljen. Trots samarbetsstrategiernas allt viktigare roll i styrningsprocessen är regionavdelningarna för svaga i förhållande till ämnesavdelningarna för att effektivt kunna genomdriva den koncentration som Sidas ledning önskar. Roll- och ansvarsfördelning inom Sida: Ansvar och uppgifter i insatsarbetet delegeras till och från utlandsmyndigheterna, regionavdelningarna och ämnesavdelningarna. Detta gör det svårare att hålla ihop en geografiskt fokuserad strategi och torde bidra till fragmenteringen DEN FINANSIELLA STYRNINGEN Följande faktorer torde påverka den inre effektiviteten i det bilaterala biståndet: Indelningen av sakanslaget: Blandningen av indelningsprinciper innebär att ingen dimension i praktiken blir styrande. De resurser som går till ett visst land och en viss region bestäms av ett stort antal individuella beslut som varken regeringen eller Sidas ledning i praktiken råder över. Finansiella restriktioner: Många av de finansiella restriktionerna i budget är så bindande att Sida reduceras till en utbetalningsinstans. Spridningen av dispositionsrätten till sakanslaget inom Sida: Den oklarhet och brist på styrning som kommer av sakanslagets indelning förstärks genom spridningen av dispositionsrätten till sakanslaget över Sidas avdelningar. 0.4 Mått på den inre effektiviteten För att analysera vad som påverkar den inre effektiviteten är det nödvändigt att ta fram mått på dels produktiviteten, dels helst också på kvaliteten i insatsproduktionen. Det mått på produktivitet som föreslås (kapitel 8) är Den administrativa kostnaden i relation till den överförda resursen för utvecklingssamarbete. Den administrativa kostnaden skall i enlighet med OECD:s definition omfatta hela förvaltningskostnaden för huvudbiståndsmyndigheten, förvaltningskostnader hos andra myndigheter som bedriver bistånd i proportion till denna verksamhet och kostnader för administration av utvecklingssamarbetet vid kontor utomlands. Detta mått ska beräknas för det bilaterala biståndet som helhet men även för ett antal skärningar av det bilaterala biståndet såsom per land och region, per insatsform, per kanal etc. Den kompletta listan återfinns i tabell

11 För att det ska vara möjligt att ta fram dessa mått måste Sidas tidredovisning vidareutvecklas. För den tid som ägnas åt insatsarbete måste medarbetarna registrera med vilken insats/insatskomponent man arbetar. Denna information kombinerad med information från personal- och redovisningssystemet gör det möjligt att fördela de direkta kostnaderna på insatskomponenter. Därutöver måste kostnader förknippade med landorienterat arbete samt med allmän administration fördelas på insatskomponenterna med hjälp av lämpliga fördelningsnycklar. Kostnaderna för en sådan vidareutveckling bedöms som små. För att mäta kvaliteten i insatsproduktionen föreslås att Sidas ratingsystem vidareutvecklas för att göra det möjligt att ta fram mått på träffsäkerheten i bedömningarna av förväntat utfall/effekt och av riskerna i projektet. 0.5 Förslag till styrmått Alla de faktorer som nämnts i avsnitt 0.3 ovan kan antas påverka den inre effektiviteten i biståndet. Av dessa bör regeringen välja ett begränsat antal för att maximera styreffekten. De mått som föreslås är: spridningen av biståndet över länder antalet sektorer i varje land spridningen av biståndet på insatser valet av biståndsformer. Det finns alternativa utformningar av vart och ett av måtten. Dessa diskuteras i rapporten och förslag lämnas (avsnitt 8.1.3). 0.6 Förslag till kompletterande mått Rapporten lämnar också förslag till en uppsättning kompletterande mått som i första hand är relevanta för Sidas interna styrning. Utfallet på måtten bör dock redovisas exempelvis i Sidas årsredovisning. Dessa mått är indelade i tre kategorier: Kompletterande mått för insatser Mått på tidsanvändning och Resurs- och resursanvändningsmått Föreslagna mått redovisas i tabellerna Förslag till vidareutveckling av Sidas organisation I rapporten (kapitel 9) föreslås att: Sidas personalresurser koncentreras till regionavdelningarna och utlandsmyndigheterna. Det som återstår av dagens ämnesavdelningar slås samman till en gemensam expertpool som även inkluderar dagens policy- och metodavdelning, den expertkompetens som behövs för att bistå i utformningen av stöd till forskning i enskilda mottagarländer och internationellt samt för bedömning av enskilda organisationers genomförandekapacitet. 5

12 Delegeringssystemet förenklas till enbart full delegering eller ingen delegering. 0.8 Förslag till utformning av den finansiella styrningen I rapporten föreslås (kapitel 9): Alla kostnader för att administrera och informera om det bilaterala biståndet finansieras över förvaltningsanslaget. Detta innebär att de resurser för att finansiera personal som nu är avsatta som en ram inom sakanslaget förs över till förvaltningsanslaget samt att anslagsposten för information under sakanslaget förs till förvaltningsanslaget. Verksamhetsgrensstrukturen och indelningen i anslagsposter under sakanslaget görs helt geografisk. Dispositionsrätten till sakanslaget tilldelas helt regionavdelningarna, inklusive en föreslagen ny global avdelning, och de fulldelegerade utlandsmyndigheterna. 6

13 1 Bakgrund 1.1 Politiken för global utveckling Sveriges nu gällande politik för global utveckling utarbetades i sina huvuddrag av den parlamentariskt sammansatta kommittén för global utveckling, Globkom, som presenterade sina slutsatser i rapporten En rättvisare värld utan fattigdom 2. Regeringens proposition Gemensamt ansvar. Sveriges politik för global utveckling 3 följde i huvudsak kommitténs förslag. Riksdagen 4 gick också i huvudsak på regeringens linje men tryckte på behovet av operativa mål för berörda politikområden och därjämte på behovet av samordning för att garantera samstämmighet mellan olika politikområden. Som övergripande mål fastslogs en rättvis och hållbar global utveckling. Inom ramen för detta formulerades målet för det internationella utvecklingssamarbetet att avskaffa fattigdomen. Mer precist 5 angavs målet som att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Under dessa rubriker formulerades vidare perspektiv och huvuddrag 6. De två perspektiven, som är de fattigas perspektiv och ett rättighetsperspektiv, skall utgöra ansatser och utgångspunkter för verksamheten. Huvuddragen är åtta till antalet och grupperas enligt följande: grundläggande värden: demokrati och god samhällsstyrning, respekt för de mänskliga rättigheterna och jämställdhet mellan kvinnor och män; hållbar utveckling: hållbart nyttjande av naturresurserna och omsorg om miljön, ekonomisk tillväxt samt social utveckling och trygghet; övriga: konflikthantering och säkerhet samt globala gemensamma nyttigheter. I förhållande till den tidigare politiken innebär detta ett starkare fokus på fattigdomen 7. Fattigdomen skall i sina olika dimensioner påverka politikens genomförande i ett tidigt stadium. Tidigare tvär- eller mainstreaming-perspektiv skall nu tillämpas integrerat med fattigdomen som den gemensamma nämnaren. Den internationella debatten om utvecklingssamarbetet har lett till ett förändrat fokus också på den nivån. Efter flera års förberedelsearbete antog OECD-DAC:s medlemsländer, andra industriländer och ett antal utvecklingsländer i mars 2005 ett gemensamt program för ökad effektivitet och stärkt resultatfokus i 2 SOU 2001:96. 3 Prop. 2002/03: Bet. 2003/04:UU3, rskr. 2003/04: Prop. s Se genomgången Mål, perspektiv och huvuddrag, Sida (2005). 7 Se vidare Perspektiv på fattigdom, Sida (2004). 7

14 utvecklingssamarbetet, den så kallade Parisdeklarationen 8. Under rubrikerna ägarskap, samordning, harmonisering och ansvarighet återfinns ett antal konkreta mål för utvecklingssamarbetets genomförande (se nedan). 1.2 Inre effektivitet - tidigare ansatser Huvudansträngningarna beträffande mål- och resultatanalys har helt naturligt legat på den yttre effektiviteten, det vill säga vad som åstadkoms i samarbetsländerna som effekt av utvecklingssamarbetet. Detta arbete bedrivs fortfarande med stor intensitet. FN:s millenieutvecklingsmål (MDG) utgör grunden för en väsentlig del av den internationella diskussionen om hur utvecklingsarbetet fortskrider 9. Aktuella rapporttitlar som Measuring Results in Development 10 och Managing for Development Results 11 illustrerar att mycken kraft alltjämt läggs på vad som är (och bör vara) i fokus utvecklingen i samarbetsländerna. Även den brittiska biståndsförvaltningen DFID:s leveransavtal med den brittiska väljarkåren (public service agreement) knyts till utvecklingen i samarbetsländerna i själva verket direkt relaterat till millennieutvecklingsmålen. 12 Den traditionella politikens fokus på projekt med identifierbara resultat på kort sikt har efter hand kommit att förskjutas mot generellare stödformer som är integrerade i samarbetsländernas eget besluts- och förvaltningssystem. Parisdeklarationen är en bekräftelse på denna förändring. De indikatorer som Parisdeklarationen föreslår som styrande gäller i själva verket i första hand utvecklingssamarbetets organisation, och undantagen rör aspekter på förvaltningen i samarbetsländerna (system för offentligfinansiell styrning, system för offentlig upphandling och resultatstyrning). Listan på indikatorer återges i sin helhet i bilaga 2. Parisagendan innebär därmed kompletteringar i olika avseenden till de tidigare effektindikatorerna och lyfter fram: transparens och ansvar i den offentliga förvaltningen; effektiviteten i administrationen av utvecklingssamarbetet; nödvändigheten av harmonisering av biståndet. I Sverige har utvecklingssamarbetets inre eller administrativa effektivitet på senare år varit föremål för flera studier. Statskontoret rekommenderade i en rapport från en renodling av policybildning och administration mellan departementet och Sida. Man förordade vidare ett förtydligande av mål och indikatorer för den förda politiken. På det organisatoriska planet rekommenderades inom Sida en tyngdpunktsförskjutning mot regionavdelningarna och mot fältorganisationen. 8 Paris Declaration on Aid Effectiveness. Ownership, Alignment, Harmonisation, Results and Mutual Accountability, OECD, Paris (2005). 9 Se exv. Millennium Development Report 2006, UN, New York. 10 Development Policy Review Network (2006). 11 OECD/DAC, Paris (2006). 12 DFID Departmental Report 2006, Annex Sveriges internationella utvecklingssamarbete Styrning, ansvar och inriktning. 8

15 Även Riksrevisionen har i några rapporter granskat utvecklingssamarbetets förvaltning. I rapporten Bistånd via ambassader 14 riktades kritik mot det sätt på vilket samarbetet mellan utlandsmyndigheterna och Sidas fältkontor var organiserat. Denna rapport har lett till förändringar i organisationen. Rapporten Förvaltningsutgifter på sakanslag 15 behandlade det generella problemet med administrativa kostnader som hanteras på sakanslag, något som berör Sida eftersom fältorganisationen budgeteras på detta sätt. Riksrevisionen förordade ett mer transparent sätt att redovisa utgifterna. 16 Utöver dessa insatser bedriver myndigheten Sida själv ett arbete med att analysera och förbättra den inre effektiviteten. Detta arbete kommer att beröras senare i denna rapport. 1.3 Strukturuppdraget Inom ramen för det så kallade strukturuppdraget har UD åtagit sig att genomföra en rad insatser med syfte att öka effektiviteten i utvecklingssamarbetet. 17 Uppdraget genomförs i fem delprojekt med ett antal aktiviteter inom varje område: 1. Koncentration av biståndet 2. Styrningen av bistånd som utbetalas via UD 3. Styrningen av Sida 4. Mål- och resultatstyrning 5. Flöde av resurser till Sverige. Projektet kommer att avrapporteras under våren Uppdraget till Mapsec Inom ramen för Strukturuppdragets delprojekt 3, Styrningen av Sida, har Mapsec fått i uppdrag att analysera Sidas inre eller administrativa effektivitet. Uppdraget innehåller följande delmoment: Utredaren skall i samverkan med UD och Sida, bl.a. med utgångspunkt från befintliga analyser, utredningar och internationella erfarenheter: presentera konkreta och relevanta mått och nyckeltal i syfte att regeringen löpande skall kunna mäta, värdera och styra utvecklingen av Sidas inre effektivitet och för att förbättra och vidareutveckla Sidas rapportering till regeringen, 14 Riksrevisionen 2004: Riksrevisionen 2006: Sida påpekar i en kommentar att redovisningen när det gäller utvecklingssamarbetet är transparent, eftersom de förvaltningsutgifter som hanteras under sakanslaget redovisas tydligt som en särskild post. Se dock, beträffande redovisningen till OECD/DAC, kapitlen 6 och 8 i denna rapport. 17 PM

16 föreslå eventuella utvecklingsåtgärder som kan vara nödvändiga inom Sidas organisation för att myndigheten skall kunna lämna fullgod information i enlighet med punkten ovan, lämna förslag på förändringar i styrnings- och arbetsprocesser samt organisation för höjd inre effektivitet, lämna förslag på hur Sidas flexibilitet (förmåga, följsamhet) att omfördela resurser inom myndigheten, för att bl.a. möta förändrade krav, kan förbättras. Uppdraget återges i sin helhet i bilaga 1. 10

17 2 Arbetets genomförande och avgränsning 2.1 Uppläggning och avgränsning Arbetet har delats in i två etapper. Etapp 1 omfattade huvudsakligen utarbetandet av förslag på konkreta och relevanta mått samt konsekvensförslag för organisation och styrning. Denna del av arbetet redovisades den 15 februari Under etapp 2 behandlades resterande delar av uppdraget. Denna rapport utgör slutrapporten och omfattar både etapp 1 och 2. Information har huvudsakligen hämtats in genom inläsning av skriftligt material samt genom intervjuer. 18 Samtliga avdelningschefer vid Sida, Sidas GD samt ett antal chefer och handläggare på UD har intervjuats på ett strukturerat sätt. Som underlag för intervjuerna har frågeformulär som skickats ut i förväg använts (se bilaga 3). Vidare har generalkonsulatet i Jerusalem samt ambassaderna i Belgrad, Dar es Salaam och Nairobi besökts. Valet av utlandsmyndigheter grundade sig på rekommendationer från Sida. Inför dessa besök intervjuades landansvariga och handläggare på ämnesavdelningar. Under besöken har samtal förts med chefer, handläggare och representanter för samarbetsländerna, andra givarländer och organisationer. Sidas nya tidredovisningssystem studerades genom deltagande i Sidas internutbildning samt genom samtal med projektledaren. Särskilda kontakter har tagits med företrädare för UD:s och Sidas respektive måloch resultatstyrningsprojekt i syfte att klargöra gränsdragningen mellan deras arbete och föreliggande uppdrag. Ett seminarium för att diskutera tänkbara mått för Sidas inre effektivitet genomfördes med Sidas ledning i december Djupare analyser av Sidas arbetsprocesser hade krävt ett någorlunda detaljerat tidredovisningssystem. Ett tidredovisningssystem är under införande men hade vid tiden för detta arbete inte levererat något material som gick att utnyttja. Arbetet har inriktats på frågor som rör Sidas inre effektivitet samt på styrnings- och arbetsprocesser. Arbetet har fokuserat på Sidas inre effektivitet men även UD:s utvecklingssamarbete har belysts i den mån det bedömts ha betydelse för uppdragets genomförande. 2.2 Rapportens struktur Kapitel 3 redogör för Sidas prestationer samt de resurser som åtgår för att bedriva verksamheten. En kort redogörelse lämnas för Sidas verksamhetsprocesser. I 18 En närmare beskrivning av de intervjuade personerna återfinns i bilaga 4. 11

18 kapitel 4 redovisas den problembild som beskrivits av intervjuade personer inom och utom Sida. I nästa kapitel presenteras det begreppsmässiga ramverk som ligger till grund för den fortsatta analysen. En jämförande analys utifrån DAC:s statistik görs i kapitel 6. I kapitel 7 redovisas faktorer som påverkar det bilaterala utvecklingssamarbetets inre effektivitet och i kapitel 8 lämnas förslag till mått på den inre effektiviteten, styrmått samt mått på andra faktorer som påverkar den inre effektiviteten. Kapitel 9 innehåller analys och förslag avseende Sidas organisation, rollfördelning och inre styrning. Slutligen behandlas i kapitel 10 flexibiliteten i resursanvändningen. Kapitlen 3-6 utgörs i huvudsak av en bakgrundsteckning medan kapitlen 7-10 innehåller förslag på åtgärder för att förbättra den inre effektiviteten i det svenska bilaterala biståndet. I och med att förslagen tar sitt avstamp i problembeskrivningen finns det en del överlappning i texten vilket vi hoppas att läsaren har överseende med. 12

19 3 Sida i utvecklingssamarbetet 3.1 Sidas uppdrag Sida är central förvaltningsmyndighet för Sveriges bilaterala utvecklingssamarbete. Förutom det bilaterala utvecklingssamarbetet ingår även i Sidas uppdrag att medverka i Sveriges globala och multilaterala utvecklingssamarbete samt att sprida information om det svenska utvecklingssamarbetet och om utvecklingen i samarbetsländerna. Målet för utvecklingssamarbetet och därmed för Sidas verksamhet är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Huvuddelen av Sidas stöd går direkt till samarbetsländerna som bilateralt bistånd. En mindre del av Sidas biståndsbudget bidrar till att finansiera globala eller regionala utvecklings- eller forskningsprogram. 3.2 Sidas organisation Chef för myndigheten är Sidas generaldirektör; därutöver finns en styrelse som bland annat beslutar om årsredovisning och budgetunderlag. Sidas organisation består i övrigt av ett huvudkontor i Stockholm 19 samt en fältorganisation. Fältverksamheten bedrivs vid ett 50-tal utlandsmyndigheter i samarbete med Utrikesdepartementet. Verksamheten vid huvudkontoret är organiserad i 13 avdelningar, ett sekretariat för utvärdering och intern revision samt en GD-stab. Utvecklingssamarbetet bedrivs vid fyra regionavdelningar (Asien, Afrika, Europa och Latinamerika) och fem ämnesavdelningar (Demokrati och social utveckling, Infrastruktur och ekonomiskt samarbete, Naturresurser och miljö, Forskningssamarbete 20 och Samverkan med enskilda organisationer, humanitärt bistånd & konflikthantering). Dessutom finns en Informationsavdelning samt tre stödavdelningar (Ekonomi och verksamhetsutveckling, Personal och organisationsutveckling, Policy och metodutveckling) Flertalet avdelningar är underindelade i enheter. Huvudkontorets organisation för den operativa verksamheten kan bäst beskrivas som en matrisorganisation med region- och ämnesavdelningar. Strukturen för regionavdelningarnas enheter är inte enhetlig, t.ex. har regionavdelning Afrika en indelning som knyter an till samarbetsländernas karaktär medan Asiens enheter har en geografisk uppdelning. För närvarande pågår en översyn av Sidas organisationsstruktur. 3.3 Sidas resurser och finansiering De resurser som Sida förfogar över för utvecklingssamarbetet uppgår till närmare 16 miljarder kr för år Verksamhet finns även i Härnösand vid Sida Civil Society Center som organisatoriskt hör till Avdelningen för samverkan med enskilda organisationer, humanitärt bistånd & konfliktlösning samt i Visby vid Europaavdelningens Östersjöenhet. 20 En forskningsnämnd beslutar bl.a. om stödet till forskningsprogram. 13

20 3.3.1 FINANSIERING Sidas verksamhet finansieras genom förvaltningsanslag (615 miljoner kronor år 2007) och via en ram inom sakanslaget (290 miljoner kronor samma år). Sammantaget uppgår därmed Sidas förvaltningsbudget för år 2007 till omkring 900 miljoner kronor PERSONAL Sida redovisade för år 2006 drygt 900 anställda, varav drygt 800 i tjänst. Därtill kommer ungefär 100 lokalanställda handläggare (NPO 21 ) vid biståndskontoren. Inklusive NPO tjänstgjorde en tredjedel av personalen vid fältkontoren år Antalet anställda har sedan 1996 ökat med drygt 20 procent 22. Antalet NPOs i samarbetsländerna har tredubblats från år 2000 till år Personalens åldersstruktur är relativt jämn med en övervikt åt äldre. Genomsnittsåldern uppgick år 2006 till 48 år. Den har legat relativt konstant de senaste sex åren. År 2005 var drygt hälften av de anställda födda på 40- och 50- talen, medan de övriga var födda på 60- och 70-talen. Under kommande 10- årsperiod kommer drygt 50 procent av Sidas nuvarande chefer att lämna med ålderspension. Tre fjärdedelar av de anställda har akademisk utbildning, men löneläget är jämförelsevis lågt, vilket skapar problem särskilt vid nyrekrytering av specialister. 23 Personalrörligheten delas in i intern och extern. Den interna personalrörligheten uppgick till över 21 procent eller 187 personer för år Den externa rörligheten uppgick år 2005 till drygt 100 personer eller 16 procent. Det innebär att närmare 40 procent var nya på sina befattningar under 2005, även om enbart de nyanställda 16 procenten var nya på Sida Sidas prestationer Sidas huvudsakliga prestationer (output) utgörs av resurser finansiella och andra som ställs till mottagarnas förfogande. Dessa resurser paketeras i insatser med olika utformning och olika distributionskanaler. Output för Sida som expertmyndighet utgörs av bidrag till det multilaterala utvecklingssamarbetet genom medverkan i FN-styrelser, EU-kommittéer m.m. samt av bidrag till den internationella policyutvecklingen. För informationsuppdraget utgörs Sidas output av ett antal informationsaktiviteter, publikationer och andra tjänster. 3.5 Sidas verksamhet Regeringen har delat in Sidas utvecklingssamarbete i tio verksamhetsgrenar. Dessa bygger på en blandning av olika indelningsgrunder. Några verksamhetsgrenar är baserade på en geografisk indelning, andra har mottagarkanal som indelningsgrund, 21 National Program Officer : 746 anställda varav 650 i tjänst, 2006: 906 anställda varav 812 i tjänst. 23 Sida PM Rekrytering och Kompetensförsörjning i Sida sid Samtliga personalstatistiska uppgifter: Sylvia Wellroth, Sida 14

Resultatstyrningen inom Sida

Resultatstyrningen inom Sida Internrevisionen 04/06 Granskningsinsats Resultatstyrningen inom Sida Wiveca Holmgren Arne Svensson Sekretariatet för utvärdering och intern revision Resultatstyrningen inom Sida Wiveca Holmgren Arne

Läs mer

Svensk strategi för. Multilateralt utvecklingssamarbete

Svensk strategi för. Multilateralt utvecklingssamarbete Svensk strategi för Multilateralt utvecklingssamarbete Beställning av UD:s informationsmaterial UD:s webbplats: www.ud.se E-post: information-ud@foreign.ministry.se Telefon (växel): 08-405 10 00 Layout:

Läs mer

Politik för global utveckling

Politik för global utveckling 2014:1 Politik för global utveckling Regeringens gemensamma ansvar? MISSIV DATUM DIARIENR 2014-01-21 2013/170-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-06-27 UF2013/38842/UD/USTYR Regeringen Utrikesdepartementet

Läs mer

Bistånd genom internationella organisationer

Bistånd genom internationella organisationer en granskningsrapport från riksrevisionen Bistånd genom internationella organisationer UD:s hantering av det multilaterala utvecklingssamarbetet rir 2014:24 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen

Läs mer

Bistånd genom svenska organisationer

Bistånd genom svenska organisationer 2013:2 Bistånd genom svenska organisationer En översyn av ramavtalssystemet MISSIV DATUM DIARIENR 2013-02-27 2012/98-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-03-29 UF2012/21821/UD/UP Regeringen Utrikesdepartementet

Läs mer

Multi-bi-finansiering

Multi-bi-finansiering Multi-bi-finansiering - utvärdering av beredning inför beslut SADEV REPORT 2011:1 SADEV Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete Box 1902, 651 19 Karlstad SADEV REPORT 2011:1

Läs mer

Dialog och strategisk kommunikation i utvecklingssamarbetet

Dialog och strategisk kommunikation i utvecklingssamarbetet September 2006 policy- och metodavdelningen och informationsavdelningen Communication for Development Dialog och strategisk kommunikation i utvecklingssamarbetet Innehåll Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

RiR 2009:4. Swedfund International AB och samhällsuppdraget

RiR 2009:4. Swedfund International AB och samhällsuppdraget RiR 2009:4 Swedfund International AB och samhällsuppdraget ISBN 91 978 7086 176 5 RiR 2009:4 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2009 Regeringen Utrikesdepartementet Datum 2009-05-18 Dnr 33-2008-0196

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen ESV 2004:25 Konsten att styra en analys av dokument i den statliga budgetprocessen Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 STOCKHOLM Telefon: 08-690

Läs mer

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet 2014:10 Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet slutrapport MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-03-10 2013/29-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-01-24 M2013/234/Ma Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

2014:21. Myndighetsanalys av Arbetsmiljöverket

2014:21. Myndighetsanalys av Arbetsmiljöverket 2014:21 Myndighetsanalys av Arbetsmiljöverket MISSIV DATUM DIARIENR 2014-09-29 2014/53-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-02-27 A2014/908/ARM Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Myndighetsanalys

Läs mer

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Sida: 2 av 203 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Arbetsförmedlingens uppgifter... 5 Arbetsförmedlingens förutsättningar... 6 RESULTATREDOVISNING...

Läs mer

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Zambia. juli 2008 december 2011

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Zambia. juli 2008 december 2011 Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Zambia juli 2008 december 2011 ~ - Regerings Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 115 53 Stockholm Samarbetsstrategi för

Läs mer

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting 2011:22 Tänk efter före Om viss styrning av kommuner och landsting MISSIV DATUM DIARIENR 2011-09-26 2010/252-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-12-22 Fi2010/5805 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Centrala studiestödsnämnden

Centrala studiestödsnämnden 2012:8 Centrala studiestödsnämnden finansiering och fortsatta effektiviseringar MISSIV DATUM DIARIENR 2012-02-21 2011/106-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-04-14 U2011/2585/SV Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor Förord Att bekämpa korruption i biståndet är en prioriterad arbetsuppgift för Sida. I Sidas regleringsbrev kan man läsa att Sida ska vidta åtgärder

Läs mer

2006-06-14 Dnr-23-05-1715. Nationell Utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter

2006-06-14 Dnr-23-05-1715. Nationell Utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter 2006-06-14 Dnr-23-05-1715 Nationell Utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter 2 Sammanfattning Ramböll Management har på uppdrag av Integrationsverket genomfört en utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

HB-Konsult. Samverkan mellan Sida och svenska ramorganisationer utveckling och förändringar. Bertil Odén. Bakgrundsstudie för Statskontoret

HB-Konsult. Samverkan mellan Sida och svenska ramorganisationer utveckling och förändringar. Bertil Odén. Bakgrundsstudie för Statskontoret Samverkan mellan Sida och svenska ramorganisationer utveckling och förändringar Bakgrundsstudie för Statskontoret Bertil Odén HB-Konsult Stockholm, 23 november 2012. 2 Innehållsförteckning Sid. Inledning

Läs mer

Svenska Handikapporganisationers. Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer. Sida Evaluation 06/49

Svenska Handikapporganisationers. Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer. Sida Evaluation 06/49 Sida Evaluation 06/49 Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer Cecilia Karlstedt Håkan Jarskog Anders Ingelstam Lennart Peck Department

Läs mer

2003:27. Effektivare tillsyn över energimarknaderna

2003:27. Effektivare tillsyn över energimarknaderna 2003:27 Effektivare tillsyn över energimarknaderna MISSIV DATUM DIARIENR 2003-11-10 2002/365-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2002-09-05 N2002/8516/ESB Regeringen Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag

Läs mer

Vägen till en lärande och effektiv förvaltning

Vägen till en lärande och effektiv förvaltning 2015/45-5 Vägen till en lärande och effektiv förvaltning Utvecklingsområden och prioriteringar 2015-2016 MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-10 2015/45-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-12-19 S2014/8988/SAM (delvis)

Läs mer

Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter

Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter 2014:59 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar.

Läs mer

Medfinansiering av statlig infrastruktur

Medfinansiering av statlig infrastruktur Medfinansiering av statlig infrastruktur RiR 2011:28 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag är att genom oberoende revision

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:94

Regeringens proposition 1998/99:94 Regeringens proposition 1998/99:94 Vissa forskningsfrågor Prop. 1998/99:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 april 1999 Göran Persson Thomas Östros (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. När flera blir en om nyttan med enmyndigheter

OM OFFENTLIG SEKTOR. När flera blir en om nyttan med enmyndigheter OM OFFENTLIG SEKTOR När flera blir en om nyttan med enmyndigheter Statskontoret, 2010 URN:NBN:se:statskontoret-2010-Om-offentlig-sektor-1.pdf Innehåll Sammanfattning och bedömning 7 Förslag till regeringen

Läs mer

1 (5) BISTÅND. 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd?

1 (5) BISTÅND. 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd? BISTÅND 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd?. Vi står bakom enprocentsmålet, men vi tycker att ett utbetalningsmål om 1 procent av BNP är en trubbig lösning.

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer