MAPSEC PÅ UPPDRAG AV Utrikesdepartementet. Inre effektivitet i det bilaterala utvecklingssamarbetet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MAPSEC PÅ UPPDRAG AV Utrikesdepartementet. Inre effektivitet i det bilaterala utvecklingssamarbetet"

Transkript

1 MAPSEC PÅ UPPDRAG AV Utrikesdepartementet Inre effektivitet i det bilaterala utvecklingssamarbetet

2 MAPSEC KB Box Telefon Fax

3 I nnehåll FÖRORD SAMMANFATTNING BAKGRUND Politiken för global utveckling Inre effektivitet - tidigare ansatser Strukturuppdraget Uppdraget till Mapsec ARBETETS GENOMFÖRANDE OCH AVGRÄNSNING Uppläggning och avgränsning Rapportens struktur SIDA I UTVECKLINGSSAMARBETET Sidas uppdrag Sidas organisation Sidas resurser och finansiering Sidas prestationer Sidas verksamhet Sidas insatser Sidas processer...18

4 4 UPPLEVD PROBLEMBILD UD:s styrning av Sida Koncentration av biståndet Givarsamordning Arbetsprocesser Fältvisionen Personalfrågor Inre administration Sidas organisation Organisationskultur Finansiell kontroll BEGREPPSRAM Mål- och resultatstyrning Begrepp och definitioner Yttre och inre effektivitet Yttre effektivitet i det internationella utvecklingssamarbetet Inre effektivitet i det internationella utvecklingssamarbetet Biståndspolitik och annan politik UTVECKLINGSSAMARBETETS INRE EFFEKTIVITET - JÄMFÖRELSER Mått- och mätproblem Jämförelser med andra länder Jämförelser över tid Interna jämförelser Sammanfattande synpunkter...47

5 7 VAD PÅVERKAR DEN INRE EFFEKTIVITETEN? Inledning Mottagarländerna Sektorerna Insatserna Den finansiella styrningen Sidas organisation Ansvarsfördelningen och styrningen Resursadministrationen MÅL OCH RESULTATSTYRNING AV DEN INRE EFFEKTIVITETEN Mått Informationsunderlaget Sammanfattning och rekommendationer SIDAS ORGANISATION, ROLLFÖRDELNING OCH INRE STYRNING Organisationsstruktur Delegering Rollfördelning och dispositionsrätt Processer och rutiner Processuppföljning Administrativa rutiner Förslag...96

6 10 FLEXIBILITET KONTRA RESTRIKTIONER I RESURSANVÄNDNINGEN Allmänna synpunkter Portföljen Anslagsstrukturen Kompetens Förslag...99 BILAGA 1 UPPDRAGSBESKRIVNING BILAGA 2 LISTA PÅ MÅTT BILAGA 3 INTERVJUFRÅGOR BILAGA 4 INTERVJUADE PERSONER BILAGA 5 SPRIDNINGEN PÅ LÄNDER OCH SEKTORER BILAGA 6 REFERENSER...113

7 Förord Genom beslut i Utrikesdepartementet i augusti 2006 gavs undertecknade i uppdrag att analysera Sidas inre eller administrativa effektivitet. Uppdraget innehöll som delmoment att presentera konkreta mått och nyckeltal för att styra utvecklingen av Sidas inre effektivitet och för att förbättra och vidareutveckla Sidas rapportering till regeringen, att föreslå eventuella utvecklingsåtgärder för att Sida skall kunna lämna fullgod information i enlighet med detta, att lämna förslag på förändringar i styrnings- och arbetsprocesser samt organisation för höjd inre effektivitet och slutligen att lämna förslag rörande Sidas flexibilitet. Underlag till analysen av den inre effektiviteten har hämtats från internationella jämförelser baserade på OECD:s statistik, från intervjuer med chefer och handläggare inom UD och Sida och från tidigare publicerade rapporter. Synpunkter på tidigare versioner av rapporten har lämnats från UD, Sida och A.D. Little. Självklart ansvarar vi ensamma för det slutliga resultatet. Stockholm i mars 2007 Allan Gustafsson Per Molander Kristina Tollbäck

8 0 Sammanfattning 0.1 Yttre och inre effektivitet i utvecklingssamarbetet Det övergripande målet för det svenska utvecklingssamarbetet är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Den yttre effektiviteten (= förhållandet mellan effekter och mål) i detta utvecklingssamarbete kan mätas exempelvis i förhållande till Millenniemålen kompletterade med mål relaterade till demokrati och samhällsstyrning. Med inre effektivitet avses uppnådda resultat i förhållande till insatta resurser. Teoretiskt borde även inre effektivitet mätas i förhållande till effekterna, dvs. det slutliga resultatet. I praktiken är detta inte möjligt, eftersom effekterna är långsiktiga och beror av en rad faktorer i samarbetsländerna. Vidare är Sveriges bidrag normalt endast en av flera finansieringskällor. Den inre effektiviteten i det bilaterala biståndet måste därför ses som förhållandet mellan den omedelbara prestationen - överföringen av resurser till mottagaren och kostnaden för att bereda och administrera denna resursöverföring. Den inre effektiviteten har en rent kvantitativ dimension (=produktivitet) men även en kvalitetsdimension. I denna rapport analyseras hur den inre effektiviteten i det svenska bilaterala biståndet förhåller sig till andra biståndsgivares. Därefter görs en genomgång av vilka faktorer som kan tänkas påverka effektiviteten. Den diskussionen leder fram till förslag på mått som riksdag och regering kan styra med för att förbättra den inre effektiviteten i det bilaterala biståndet. Dessa förslag är baserade på en rent kvalitativ bedömning av vilka faktorer som har störst påverkan på den inre effektiviteten. För att på ett mer systematiskt och vetenskapligt sätt bedöma detta krävs dock strukturerad information om produktivitet och kvalitet i insatsproduktionen. Förslag på sådana mått och vad som krävs för att ta fram dem lämnas. Därutöver lämnas förslag på kompletterande mått som i första hand torde vara intressanta för Sidas interna styrning. I enlighet med uppdragsbeskrivningen diskuteras även Sidas organisation och processtyrning samt den styrning som sker genom anslagsstruktur, finansiella restriktioner, dispositionsrätt över sakanslaget samt fördelningen av administrativa resurser inom Sida. Förslagen avseende Sidas organisation skall ses som bidrag till en pågående diskussion. Beslut om en ny organisation måste självfallet föregås av en grundlig organisationsutredning. 0.2 Internationell jämförelse OECD:s Development Assistance Committee (DAC) sammanställer statistik, bland annat om administrationskostnaderna 1 för utvecklingssamarbetet, från de dryga tjugotalet medlemsländerna. De totala administrativa kostnaderna för biståndet i förhållande till Sveriges biståndsvolym låg 2004 i paritet med andra 1 Sverige har under en följd av år underrapporterat sina administrativa kostnader, då de förvaltningskostnader i Sidas fältorganisation som finansierats via sakanslaget inte inkluderats. För jämförbarhetens skull har de här lagts till. 2

9 givares. År 2005 låg Sverige över snittet, men 2005 var å andra sidan ett exceptionellt år framför allt på grund av Irakkrisen. Slutsatsen av den internationella jämförelsen är att den svenska biståndsförvaltningen förefaller vara rimligt försörjd med resurser. 0.3 Vad påverkar den inre effektiviteten? Rapporten identifierar tre huvudgrupper av faktorer som påverkar den inre effektiviteten: insatsportföljens sammansättning det bilaterala samarbetets organisation och processtyrning samt den finansiella styrningen inklusive fördelningen av dispositionsrätt och administrativa resurser inom Sida INSATSPORTFÖLJENS SAMMANSÄTTNING Följande faktorer torde påverka den inre effektiviteten i det bilaterala biståndet. Antalet samarbetsländer: Det finns en långsiktigt stabil tendens till ökning av antalet länder, vilket påverkar den inre effektiviteten negativt. Samarbetsländernas karaktär: Vissa länder är svårare att arbeta i än andra. Antalet sektorer, totalt och i enskilda länder: Det finns en stark allmän tendens till splittring av resurserna på många sektorer. Insatsformer: Även om den initiala investeringen i kunskap och samordning kan vara stor, pekar mycket på att bredare samarbetsformer som generellt budgetstöd och sektorprogramstöd är mer kostnadseffektiva. Insatsstorlek: Sida har för närvarande omkring 5000 insatser i sin insatsportfölj. Insatsstorleken mätt med medianen hos insatsfördelningen har vuxit på senare år men är alltjämt liten, omkring 2,5 miljoner kronor. Kanaler: Den totala administrativa kostnaden för olika kanaler för biståndet skiljer sig åt. Hur mycket är idag dock okänt, eftersom den informationen inte sammanställs. Samarbetsformer: Graden av och formerna för samordning kan förväntas påverka effektiviteten. Hur det förhåller sig i dag är dock okänt, eftersom informationen inte går att få fram DET BILATERALA SAMARBETETS ORGANISATION OCH STYRNING Följande faktorer torde påverka den inre effektiviteten i det bilaterala biståndet. Rollfördelningen mellan departement och myndighet: Regeringskansliet administrerar viss del av det bilaterala biståndet, samtidigt som Sida 3

10 under en följd av år haft en stark roll i policybildningen bådadera i strid med vår förvaltningsmodell. Detta gör rollfördelningen otydlig. Sidas organisationsstruktur: Blandningen av funktionella och geografiska avdelningar inom Sida ger ett oklart fokus i organisationen och torde bidra till fragmenteringen av insatsportföljen. Trots samarbetsstrategiernas allt viktigare roll i styrningsprocessen är regionavdelningarna för svaga i förhållande till ämnesavdelningarna för att effektivt kunna genomdriva den koncentration som Sidas ledning önskar. Roll- och ansvarsfördelning inom Sida: Ansvar och uppgifter i insatsarbetet delegeras till och från utlandsmyndigheterna, regionavdelningarna och ämnesavdelningarna. Detta gör det svårare att hålla ihop en geografiskt fokuserad strategi och torde bidra till fragmenteringen DEN FINANSIELLA STYRNINGEN Följande faktorer torde påverka den inre effektiviteten i det bilaterala biståndet: Indelningen av sakanslaget: Blandningen av indelningsprinciper innebär att ingen dimension i praktiken blir styrande. De resurser som går till ett visst land och en viss region bestäms av ett stort antal individuella beslut som varken regeringen eller Sidas ledning i praktiken råder över. Finansiella restriktioner: Många av de finansiella restriktionerna i budget är så bindande att Sida reduceras till en utbetalningsinstans. Spridningen av dispositionsrätten till sakanslaget inom Sida: Den oklarhet och brist på styrning som kommer av sakanslagets indelning förstärks genom spridningen av dispositionsrätten till sakanslaget över Sidas avdelningar. 0.4 Mått på den inre effektiviteten För att analysera vad som påverkar den inre effektiviteten är det nödvändigt att ta fram mått på dels produktiviteten, dels helst också på kvaliteten i insatsproduktionen. Det mått på produktivitet som föreslås (kapitel 8) är Den administrativa kostnaden i relation till den överförda resursen för utvecklingssamarbete. Den administrativa kostnaden skall i enlighet med OECD:s definition omfatta hela förvaltningskostnaden för huvudbiståndsmyndigheten, förvaltningskostnader hos andra myndigheter som bedriver bistånd i proportion till denna verksamhet och kostnader för administration av utvecklingssamarbetet vid kontor utomlands. Detta mått ska beräknas för det bilaterala biståndet som helhet men även för ett antal skärningar av det bilaterala biståndet såsom per land och region, per insatsform, per kanal etc. Den kompletta listan återfinns i tabell

11 För att det ska vara möjligt att ta fram dessa mått måste Sidas tidredovisning vidareutvecklas. För den tid som ägnas åt insatsarbete måste medarbetarna registrera med vilken insats/insatskomponent man arbetar. Denna information kombinerad med information från personal- och redovisningssystemet gör det möjligt att fördela de direkta kostnaderna på insatskomponenter. Därutöver måste kostnader förknippade med landorienterat arbete samt med allmän administration fördelas på insatskomponenterna med hjälp av lämpliga fördelningsnycklar. Kostnaderna för en sådan vidareutveckling bedöms som små. För att mäta kvaliteten i insatsproduktionen föreslås att Sidas ratingsystem vidareutvecklas för att göra det möjligt att ta fram mått på träffsäkerheten i bedömningarna av förväntat utfall/effekt och av riskerna i projektet. 0.5 Förslag till styrmått Alla de faktorer som nämnts i avsnitt 0.3 ovan kan antas påverka den inre effektiviteten i biståndet. Av dessa bör regeringen välja ett begränsat antal för att maximera styreffekten. De mått som föreslås är: spridningen av biståndet över länder antalet sektorer i varje land spridningen av biståndet på insatser valet av biståndsformer. Det finns alternativa utformningar av vart och ett av måtten. Dessa diskuteras i rapporten och förslag lämnas (avsnitt 8.1.3). 0.6 Förslag till kompletterande mått Rapporten lämnar också förslag till en uppsättning kompletterande mått som i första hand är relevanta för Sidas interna styrning. Utfallet på måtten bör dock redovisas exempelvis i Sidas årsredovisning. Dessa mått är indelade i tre kategorier: Kompletterande mått för insatser Mått på tidsanvändning och Resurs- och resursanvändningsmått Föreslagna mått redovisas i tabellerna Förslag till vidareutveckling av Sidas organisation I rapporten (kapitel 9) föreslås att: Sidas personalresurser koncentreras till regionavdelningarna och utlandsmyndigheterna. Det som återstår av dagens ämnesavdelningar slås samman till en gemensam expertpool som även inkluderar dagens policy- och metodavdelning, den expertkompetens som behövs för att bistå i utformningen av stöd till forskning i enskilda mottagarländer och internationellt samt för bedömning av enskilda organisationers genomförandekapacitet. 5

12 Delegeringssystemet förenklas till enbart full delegering eller ingen delegering. 0.8 Förslag till utformning av den finansiella styrningen I rapporten föreslås (kapitel 9): Alla kostnader för att administrera och informera om det bilaterala biståndet finansieras över förvaltningsanslaget. Detta innebär att de resurser för att finansiera personal som nu är avsatta som en ram inom sakanslaget förs över till förvaltningsanslaget samt att anslagsposten för information under sakanslaget förs till förvaltningsanslaget. Verksamhetsgrensstrukturen och indelningen i anslagsposter under sakanslaget görs helt geografisk. Dispositionsrätten till sakanslaget tilldelas helt regionavdelningarna, inklusive en föreslagen ny global avdelning, och de fulldelegerade utlandsmyndigheterna. 6

13 1 Bakgrund 1.1 Politiken för global utveckling Sveriges nu gällande politik för global utveckling utarbetades i sina huvuddrag av den parlamentariskt sammansatta kommittén för global utveckling, Globkom, som presenterade sina slutsatser i rapporten En rättvisare värld utan fattigdom 2. Regeringens proposition Gemensamt ansvar. Sveriges politik för global utveckling 3 följde i huvudsak kommitténs förslag. Riksdagen 4 gick också i huvudsak på regeringens linje men tryckte på behovet av operativa mål för berörda politikområden och därjämte på behovet av samordning för att garantera samstämmighet mellan olika politikområden. Som övergripande mål fastslogs en rättvis och hållbar global utveckling. Inom ramen för detta formulerades målet för det internationella utvecklingssamarbetet att avskaffa fattigdomen. Mer precist 5 angavs målet som att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Under dessa rubriker formulerades vidare perspektiv och huvuddrag 6. De två perspektiven, som är de fattigas perspektiv och ett rättighetsperspektiv, skall utgöra ansatser och utgångspunkter för verksamheten. Huvuddragen är åtta till antalet och grupperas enligt följande: grundläggande värden: demokrati och god samhällsstyrning, respekt för de mänskliga rättigheterna och jämställdhet mellan kvinnor och män; hållbar utveckling: hållbart nyttjande av naturresurserna och omsorg om miljön, ekonomisk tillväxt samt social utveckling och trygghet; övriga: konflikthantering och säkerhet samt globala gemensamma nyttigheter. I förhållande till den tidigare politiken innebär detta ett starkare fokus på fattigdomen 7. Fattigdomen skall i sina olika dimensioner påverka politikens genomförande i ett tidigt stadium. Tidigare tvär- eller mainstreaming-perspektiv skall nu tillämpas integrerat med fattigdomen som den gemensamma nämnaren. Den internationella debatten om utvecklingssamarbetet har lett till ett förändrat fokus också på den nivån. Efter flera års förberedelsearbete antog OECD-DAC:s medlemsländer, andra industriländer och ett antal utvecklingsländer i mars 2005 ett gemensamt program för ökad effektivitet och stärkt resultatfokus i 2 SOU 2001:96. 3 Prop. 2002/03: Bet. 2003/04:UU3, rskr. 2003/04: Prop. s Se genomgången Mål, perspektiv och huvuddrag, Sida (2005). 7 Se vidare Perspektiv på fattigdom, Sida (2004). 7

14 utvecklingssamarbetet, den så kallade Parisdeklarationen 8. Under rubrikerna ägarskap, samordning, harmonisering och ansvarighet återfinns ett antal konkreta mål för utvecklingssamarbetets genomförande (se nedan). 1.2 Inre effektivitet - tidigare ansatser Huvudansträngningarna beträffande mål- och resultatanalys har helt naturligt legat på den yttre effektiviteten, det vill säga vad som åstadkoms i samarbetsländerna som effekt av utvecklingssamarbetet. Detta arbete bedrivs fortfarande med stor intensitet. FN:s millenieutvecklingsmål (MDG) utgör grunden för en väsentlig del av den internationella diskussionen om hur utvecklingsarbetet fortskrider 9. Aktuella rapporttitlar som Measuring Results in Development 10 och Managing for Development Results 11 illustrerar att mycken kraft alltjämt läggs på vad som är (och bör vara) i fokus utvecklingen i samarbetsländerna. Även den brittiska biståndsförvaltningen DFID:s leveransavtal med den brittiska väljarkåren (public service agreement) knyts till utvecklingen i samarbetsländerna i själva verket direkt relaterat till millennieutvecklingsmålen. 12 Den traditionella politikens fokus på projekt med identifierbara resultat på kort sikt har efter hand kommit att förskjutas mot generellare stödformer som är integrerade i samarbetsländernas eget besluts- och förvaltningssystem. Parisdeklarationen är en bekräftelse på denna förändring. De indikatorer som Parisdeklarationen föreslår som styrande gäller i själva verket i första hand utvecklingssamarbetets organisation, och undantagen rör aspekter på förvaltningen i samarbetsländerna (system för offentligfinansiell styrning, system för offentlig upphandling och resultatstyrning). Listan på indikatorer återges i sin helhet i bilaga 2. Parisagendan innebär därmed kompletteringar i olika avseenden till de tidigare effektindikatorerna och lyfter fram: transparens och ansvar i den offentliga förvaltningen; effektiviteten i administrationen av utvecklingssamarbetet; nödvändigheten av harmonisering av biståndet. I Sverige har utvecklingssamarbetets inre eller administrativa effektivitet på senare år varit föremål för flera studier. Statskontoret rekommenderade i en rapport från en renodling av policybildning och administration mellan departementet och Sida. Man förordade vidare ett förtydligande av mål och indikatorer för den förda politiken. På det organisatoriska planet rekommenderades inom Sida en tyngdpunktsförskjutning mot regionavdelningarna och mot fältorganisationen. 8 Paris Declaration on Aid Effectiveness. Ownership, Alignment, Harmonisation, Results and Mutual Accountability, OECD, Paris (2005). 9 Se exv. Millennium Development Report 2006, UN, New York. 10 Development Policy Review Network (2006). 11 OECD/DAC, Paris (2006). 12 DFID Departmental Report 2006, Annex Sveriges internationella utvecklingssamarbete Styrning, ansvar och inriktning. 8

15 Även Riksrevisionen har i några rapporter granskat utvecklingssamarbetets förvaltning. I rapporten Bistånd via ambassader 14 riktades kritik mot det sätt på vilket samarbetet mellan utlandsmyndigheterna och Sidas fältkontor var organiserat. Denna rapport har lett till förändringar i organisationen. Rapporten Förvaltningsutgifter på sakanslag 15 behandlade det generella problemet med administrativa kostnader som hanteras på sakanslag, något som berör Sida eftersom fältorganisationen budgeteras på detta sätt. Riksrevisionen förordade ett mer transparent sätt att redovisa utgifterna. 16 Utöver dessa insatser bedriver myndigheten Sida själv ett arbete med att analysera och förbättra den inre effektiviteten. Detta arbete kommer att beröras senare i denna rapport. 1.3 Strukturuppdraget Inom ramen för det så kallade strukturuppdraget har UD åtagit sig att genomföra en rad insatser med syfte att öka effektiviteten i utvecklingssamarbetet. 17 Uppdraget genomförs i fem delprojekt med ett antal aktiviteter inom varje område: 1. Koncentration av biståndet 2. Styrningen av bistånd som utbetalas via UD 3. Styrningen av Sida 4. Mål- och resultatstyrning 5. Flöde av resurser till Sverige. Projektet kommer att avrapporteras under våren Uppdraget till Mapsec Inom ramen för Strukturuppdragets delprojekt 3, Styrningen av Sida, har Mapsec fått i uppdrag att analysera Sidas inre eller administrativa effektivitet. Uppdraget innehåller följande delmoment: Utredaren skall i samverkan med UD och Sida, bl.a. med utgångspunkt från befintliga analyser, utredningar och internationella erfarenheter: presentera konkreta och relevanta mått och nyckeltal i syfte att regeringen löpande skall kunna mäta, värdera och styra utvecklingen av Sidas inre effektivitet och för att förbättra och vidareutveckla Sidas rapportering till regeringen, 14 Riksrevisionen 2004: Riksrevisionen 2006: Sida påpekar i en kommentar att redovisningen när det gäller utvecklingssamarbetet är transparent, eftersom de förvaltningsutgifter som hanteras under sakanslaget redovisas tydligt som en särskild post. Se dock, beträffande redovisningen till OECD/DAC, kapitlen 6 och 8 i denna rapport. 17 PM

16 föreslå eventuella utvecklingsåtgärder som kan vara nödvändiga inom Sidas organisation för att myndigheten skall kunna lämna fullgod information i enlighet med punkten ovan, lämna förslag på förändringar i styrnings- och arbetsprocesser samt organisation för höjd inre effektivitet, lämna förslag på hur Sidas flexibilitet (förmåga, följsamhet) att omfördela resurser inom myndigheten, för att bl.a. möta förändrade krav, kan förbättras. Uppdraget återges i sin helhet i bilaga 1. 10

17 2 Arbetets genomförande och avgränsning 2.1 Uppläggning och avgränsning Arbetet har delats in i två etapper. Etapp 1 omfattade huvudsakligen utarbetandet av förslag på konkreta och relevanta mått samt konsekvensförslag för organisation och styrning. Denna del av arbetet redovisades den 15 februari Under etapp 2 behandlades resterande delar av uppdraget. Denna rapport utgör slutrapporten och omfattar både etapp 1 och 2. Information har huvudsakligen hämtats in genom inläsning av skriftligt material samt genom intervjuer. 18 Samtliga avdelningschefer vid Sida, Sidas GD samt ett antal chefer och handläggare på UD har intervjuats på ett strukturerat sätt. Som underlag för intervjuerna har frågeformulär som skickats ut i förväg använts (se bilaga 3). Vidare har generalkonsulatet i Jerusalem samt ambassaderna i Belgrad, Dar es Salaam och Nairobi besökts. Valet av utlandsmyndigheter grundade sig på rekommendationer från Sida. Inför dessa besök intervjuades landansvariga och handläggare på ämnesavdelningar. Under besöken har samtal förts med chefer, handläggare och representanter för samarbetsländerna, andra givarländer och organisationer. Sidas nya tidredovisningssystem studerades genom deltagande i Sidas internutbildning samt genom samtal med projektledaren. Särskilda kontakter har tagits med företrädare för UD:s och Sidas respektive måloch resultatstyrningsprojekt i syfte att klargöra gränsdragningen mellan deras arbete och föreliggande uppdrag. Ett seminarium för att diskutera tänkbara mått för Sidas inre effektivitet genomfördes med Sidas ledning i december Djupare analyser av Sidas arbetsprocesser hade krävt ett någorlunda detaljerat tidredovisningssystem. Ett tidredovisningssystem är under införande men hade vid tiden för detta arbete inte levererat något material som gick att utnyttja. Arbetet har inriktats på frågor som rör Sidas inre effektivitet samt på styrnings- och arbetsprocesser. Arbetet har fokuserat på Sidas inre effektivitet men även UD:s utvecklingssamarbete har belysts i den mån det bedömts ha betydelse för uppdragets genomförande. 2.2 Rapportens struktur Kapitel 3 redogör för Sidas prestationer samt de resurser som åtgår för att bedriva verksamheten. En kort redogörelse lämnas för Sidas verksamhetsprocesser. I 18 En närmare beskrivning av de intervjuade personerna återfinns i bilaga 4. 11

18 kapitel 4 redovisas den problembild som beskrivits av intervjuade personer inom och utom Sida. I nästa kapitel presenteras det begreppsmässiga ramverk som ligger till grund för den fortsatta analysen. En jämförande analys utifrån DAC:s statistik görs i kapitel 6. I kapitel 7 redovisas faktorer som påverkar det bilaterala utvecklingssamarbetets inre effektivitet och i kapitel 8 lämnas förslag till mått på den inre effektiviteten, styrmått samt mått på andra faktorer som påverkar den inre effektiviteten. Kapitel 9 innehåller analys och förslag avseende Sidas organisation, rollfördelning och inre styrning. Slutligen behandlas i kapitel 10 flexibiliteten i resursanvändningen. Kapitlen 3-6 utgörs i huvudsak av en bakgrundsteckning medan kapitlen 7-10 innehåller förslag på åtgärder för att förbättra den inre effektiviteten i det svenska bilaterala biståndet. I och med att förslagen tar sitt avstamp i problembeskrivningen finns det en del överlappning i texten vilket vi hoppas att läsaren har överseende med. 12

19 3 Sida i utvecklingssamarbetet 3.1 Sidas uppdrag Sida är central förvaltningsmyndighet för Sveriges bilaterala utvecklingssamarbete. Förutom det bilaterala utvecklingssamarbetet ingår även i Sidas uppdrag att medverka i Sveriges globala och multilaterala utvecklingssamarbete samt att sprida information om det svenska utvecklingssamarbetet och om utvecklingen i samarbetsländerna. Målet för utvecklingssamarbetet och därmed för Sidas verksamhet är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Huvuddelen av Sidas stöd går direkt till samarbetsländerna som bilateralt bistånd. En mindre del av Sidas biståndsbudget bidrar till att finansiera globala eller regionala utvecklings- eller forskningsprogram. 3.2 Sidas organisation Chef för myndigheten är Sidas generaldirektör; därutöver finns en styrelse som bland annat beslutar om årsredovisning och budgetunderlag. Sidas organisation består i övrigt av ett huvudkontor i Stockholm 19 samt en fältorganisation. Fältverksamheten bedrivs vid ett 50-tal utlandsmyndigheter i samarbete med Utrikesdepartementet. Verksamheten vid huvudkontoret är organiserad i 13 avdelningar, ett sekretariat för utvärdering och intern revision samt en GD-stab. Utvecklingssamarbetet bedrivs vid fyra regionavdelningar (Asien, Afrika, Europa och Latinamerika) och fem ämnesavdelningar (Demokrati och social utveckling, Infrastruktur och ekonomiskt samarbete, Naturresurser och miljö, Forskningssamarbete 20 och Samverkan med enskilda organisationer, humanitärt bistånd & konflikthantering). Dessutom finns en Informationsavdelning samt tre stödavdelningar (Ekonomi och verksamhetsutveckling, Personal och organisationsutveckling, Policy och metodutveckling) Flertalet avdelningar är underindelade i enheter. Huvudkontorets organisation för den operativa verksamheten kan bäst beskrivas som en matrisorganisation med region- och ämnesavdelningar. Strukturen för regionavdelningarnas enheter är inte enhetlig, t.ex. har regionavdelning Afrika en indelning som knyter an till samarbetsländernas karaktär medan Asiens enheter har en geografisk uppdelning. För närvarande pågår en översyn av Sidas organisationsstruktur. 3.3 Sidas resurser och finansiering De resurser som Sida förfogar över för utvecklingssamarbetet uppgår till närmare 16 miljarder kr för år Verksamhet finns även i Härnösand vid Sida Civil Society Center som organisatoriskt hör till Avdelningen för samverkan med enskilda organisationer, humanitärt bistånd & konfliktlösning samt i Visby vid Europaavdelningens Östersjöenhet. 20 En forskningsnämnd beslutar bl.a. om stödet till forskningsprogram. 13

20 3.3.1 FINANSIERING Sidas verksamhet finansieras genom förvaltningsanslag (615 miljoner kronor år 2007) och via en ram inom sakanslaget (290 miljoner kronor samma år). Sammantaget uppgår därmed Sidas förvaltningsbudget för år 2007 till omkring 900 miljoner kronor PERSONAL Sida redovisade för år 2006 drygt 900 anställda, varav drygt 800 i tjänst. Därtill kommer ungefär 100 lokalanställda handläggare (NPO 21 ) vid biståndskontoren. Inklusive NPO tjänstgjorde en tredjedel av personalen vid fältkontoren år Antalet anställda har sedan 1996 ökat med drygt 20 procent 22. Antalet NPOs i samarbetsländerna har tredubblats från år 2000 till år Personalens åldersstruktur är relativt jämn med en övervikt åt äldre. Genomsnittsåldern uppgick år 2006 till 48 år. Den har legat relativt konstant de senaste sex åren. År 2005 var drygt hälften av de anställda födda på 40- och 50- talen, medan de övriga var födda på 60- och 70-talen. Under kommande 10- årsperiod kommer drygt 50 procent av Sidas nuvarande chefer att lämna med ålderspension. Tre fjärdedelar av de anställda har akademisk utbildning, men löneläget är jämförelsevis lågt, vilket skapar problem särskilt vid nyrekrytering av specialister. 23 Personalrörligheten delas in i intern och extern. Den interna personalrörligheten uppgick till över 21 procent eller 187 personer för år Den externa rörligheten uppgick år 2005 till drygt 100 personer eller 16 procent. Det innebär att närmare 40 procent var nya på sina befattningar under 2005, även om enbart de nyanställda 16 procenten var nya på Sida Sidas prestationer Sidas huvudsakliga prestationer (output) utgörs av resurser finansiella och andra som ställs till mottagarnas förfogande. Dessa resurser paketeras i insatser med olika utformning och olika distributionskanaler. Output för Sida som expertmyndighet utgörs av bidrag till det multilaterala utvecklingssamarbetet genom medverkan i FN-styrelser, EU-kommittéer m.m. samt av bidrag till den internationella policyutvecklingen. För informationsuppdraget utgörs Sidas output av ett antal informationsaktiviteter, publikationer och andra tjänster. 3.5 Sidas verksamhet Regeringen har delat in Sidas utvecklingssamarbete i tio verksamhetsgrenar. Dessa bygger på en blandning av olika indelningsgrunder. Några verksamhetsgrenar är baserade på en geografisk indelning, andra har mottagarkanal som indelningsgrund, 21 National Program Officer : 746 anställda varav 650 i tjänst, 2006: 906 anställda varav 812 i tjänst. 23 Sida PM Rekrytering och Kompetensförsörjning i Sida sid Samtliga personalstatistiska uppgifter: Sylvia Wellroth, Sida 14

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2008 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Sekretariatet för utvärdering och intern revision Revisionsplan för internrevisionen

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2003 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Sekretariatet för utvärdering och intern revision Sekretariatet för utvärdering och

Läs mer

Bistånd genom budgetstöd

Bistånd genom budgetstöd RiR 2007:31 Bistånd genom budgetstöd - regeringens och Sidas hantering av en central biståndsform ISBN 978 91 7086 133 8 RiR 2007:31 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2007 Till regeringen Utrikesdepartementet

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2006 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Sekretariatet för utvärdering och intern revision Revisionsplan för internrevisionen

Läs mer

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2005 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Sekretariatet för utvärdering och intern revision Revisionsplan för internrevisionen

Läs mer

www.sida.se Svenskt bistånd och utvecklingssamarbete Så fungerar det

www.sida.se Svenskt bistånd och utvecklingssamarbete Så fungerar det www.sida.se Svenskt bistånd och utvecklingssamarbete Så fungerar det Vad är svenskt bistånd och utvecklingssamarbete? Sverige arbetar med både kortsiktigt humanitärt bistånd och långsiktigt utvecklingssamarbete.

Läs mer

Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin

Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin Revisionsrapport Folke Bernadotteakademin 872 64 SANDÖVERKEN Datum 2004-02-09 Dnr 32-2003-0783 Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin Riksrevisionen har granskat verksamheten

Läs mer

10420 Stockholm. Uppdraget ska utföras i enlighet med bilagan.

10420 Stockholm. Uppdraget ska utföras i enlighet med bilagan. 2 2 Regeringsbeslut 11:2 REG ER! N G EN 20 15-07-09 UD2015/1620/USTYR Utrikesdepartementet STATSKONTORET Statskontoret Box 8810 10420 Stockholm Dnr Avd 2015-08- 12 Sign: Uppdrag till Statskontoret att

Läs mer

Bistånd via ambassader

Bistånd via ambassader RiR 2004:10 Bistånd via ambassader En granskning av UD och Sida i utvecklingssamarbetet ISBN 91 7086 013 0 RiR 2004:10 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2004 Regeringen Utrikesdepartementet Datum 2004-05-27

Läs mer

SIDAS BUDGETUNDERLAG 2015 2017

SIDAS BUDGETUNDERLAG 2015 2017 Sidas budgetunderlag 2015 2017 2 Innehållsförteckning 1. Hemställan... 5 2. Sidas inriktning och prioriteringar 2015 2017... 6 3. Förslag till finansiering av verksamheten 2015 2017... 9 3.1 Utgiftsområde

Läs mer

RiR 2009:15. Sidas stöd till utveckling av kapacitet i mottagarländernas statsförvaltning

RiR 2009:15. Sidas stöd till utveckling av kapacitet i mottagarländernas statsförvaltning RiR 2009:15 Sidas stöd till utveckling av kapacitet i mottagarländernas statsförvaltning ISBN 978 91 7086 188 8 RiR 2009:15 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2009 Till regeringen Utrikesdepartementet

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 10 december 2010 (13.12) (OR. en) 17769/10 DEVGEN 399 COHAFA 111 ACP 327 RELEX 1100 FIN 730

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 10 december 2010 (13.12) (OR. en) 17769/10 DEVGEN 399 COHAFA 111 ACP 327 RELEX 1100 FIN 730 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 10 december 2010 (13.12) (OR. en) 17769/10 DEVGEN 399 COHAFA 111 ACP 327 RELEX 1100 FIN 730 NOT från: Generalsekretariatet till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 17477/10

Läs mer

Handlingsplan för ett effektivt bistånd 2009-2011

Handlingsplan för ett effektivt bistånd 2009-2011 2009-06-29 Utrikesdepartementet Handlingsplan för ett effektivt bistånd 2009-2011 Inledning Parisdeklarationen om biståndseffektivitet (2005) och Handlingsplanen från Accra (AAA) (2008) är på väg att förändra

Läs mer

Bistånd genom internationella organisationer

Bistånd genom internationella organisationer en granskningsrapport från riksrevisionen Bistånd genom internationella organisationer UD:s hantering av det multilaterala utvecklingssamarbetet rir 2014:24 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen

Läs mer

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2009

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2009 Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2009 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2009 Fastställd av Sidas

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2013 AVSNITT III KOMMISSIONEN AVDELNING 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,

Läs mer

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Kambodja. januari 2012 december 2013

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Kambodja. januari 2012 december 2013 Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Kambodja januari 2012 december 2013 REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet 2012-03-08 Enheten för Asien och Oceanien Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete

Läs mer

AidWatch 2014 sammanfattning

AidWatch 2014 sammanfattning AidWatch 2014 sammanfattning För nionde året i rad har civilsamhällesorganisationer från EU:s medlemsländer inom ramen för CONCORD Europa producerat AidWatch-rapporten, som utvärderar EU-ets kvalitet och

Läs mer

Riktlinjer och handlingsplan för Sidas samverkan med Sveriges näringsliv

Riktlinjer och handlingsplan för Sidas samverkan med Sveriges näringsliv PROMEMORIA 1(11) Carlman, Åkerblom 2007-03-13 Diarienummer: Riktlinjer och handlingsplan för Sidas samverkan med Sveriges näringsliv 1. Bakgrund Sveriges politik för global utveckling (PGU) slår fast att

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i. Afghanistan

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i. Afghanistan Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 1. Förväntade resultat Resultatstrategin styr

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll i ekonomi- och personaladministration samt Redovisning av utlandsinsatser

Revisionsrapport. Intern kontroll i ekonomi- och personaladministration samt Redovisning av utlandsinsatser Revisionsrapport Försvarsmakten 107 85 STOCKHOLM Datum Dnr 2009-11-23 32-2009-0559-2 Intern kontroll i ekonomi- och personaladministration samt Redovisning av utlandsinsatser Riksrevisionen har under hösten

Läs mer

Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Rapport 9-10

Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Rapport 9-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna AM/VHL 2011-02-16 Rev/10032 Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Rapport 9-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2011-02-16 2 Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Bakgrund

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten Regeringsbeslut I:10 Justitiedepartementet 2013-12-19 Ju2013/8598/Å Ju2013/5736/Å Ju2013/8610/KRIM (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Exportkreditnämnden

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Exportkreditnämnden Regeringsbeslut II:16 Utrikesdepartementet 2013-12-19 UF2013/76341/UD/FIM (delvis) UF2013/78269/UD/FIM Exportkreditnämnden Box 3064 10361 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Exportkreditnämnden

Läs mer

Globalt utvecklingssamarbete ska finansiera strategiska insatser på global nivå som uppfyller följande kriterier:

Globalt utvecklingssamarbete ska finansiera strategiska insatser på global nivå som uppfyller följande kriterier: 2007 12 19 Utrikesdepartementet Strategi för globala utvecklingsinsatser 2008-2010 1. Inledning Globalt utvecklingssamarbete ska finansiera strategiska insatser på global nivå som uppfyller följande kriterier:

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13 Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen

Läs mer

Så arbetar Sida. En vägledning till principer, procedurer och arbetsmetoder

Så arbetar Sida. En vägledning till principer, procedurer och arbetsmetoder 2005 Så arbetar Sida En vägledning till principer, procedurer och arbetsmetoder Utgiven av Sida 2005 Illustrationer: Gaute Hansen Layout: Edita Communication AB Tryckt av Edita Communication AB, 2005 Artikelnummer:

Läs mer

Politik för global utveckling

Politik för global utveckling 2014:1 Politik för global utveckling Regeringens gemensamma ansvar? MISSIV DATUM DIARIENR 2014-01-21 2013/170-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-06-27 UF2013/38842/UD/USTYR Regeringen Utrikesdepartementet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Inspektionen för strategiska produkter

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Inspektionen för strategiska produkter Regeringsbeslut II:18 Utrikesdepartementet 2008-12-18 UD2008/14588/PLAN (delvis) Inspektionen för strategiska produkter Box 70252 107 22 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Inspektionen för

Läs mer

www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE

www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Sidas årsredovisning 2010 Publicerad av: Sida, 2011 Copyright: Sida Omslagsbild: 2006 Anna Gerrard, Courtesy of Photoshare. Local women in Magu, Tanzania.

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av ersättningen för personlig assistans. Dir. 2013:34. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013

Kommittédirektiv. Översyn av ersättningen för personlig assistans. Dir. 2013:34. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013 Kommittédirektiv Översyn av ersättningen för personlig assistans Dir. 2013:34 Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska se över ersättningen för personlig

Läs mer

Yttrande över Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23)

Yttrande över Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23) REMISSVAR DNR: 5.1.1-2015- 0781 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23) Riksrevisionen

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 2013-11-29 Sida: 2 av 15 Sida: 3 av 15 Dnr: Af-2012/445712 Datum: 2013-11-29 Redovisning av vidtagna och planerade åtgärder för att säkerställa den ekonomiska

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

LO-TCO Biståndsnämnds studie av jämställdhetsarbetet i projekt

LO-TCO Biståndsnämnds studie av jämställdhetsarbetet i projekt LO-TCO Biståndsnämnds studie av jämställdhetsarbetet i projekt Bakgrund och syfte Under utvecklingssamarbetets historia har många områden för förbättring av fattigdomsbekämpning identifierats av olika

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten Regeringsbeslut I 8 2014-12-18 Fi2014/4482 (delvis) Finansdepartementet Kronofogdemyndigheten Box 1050 17221 Sundbyberg Regleringsbrev för budgetåret avseende Kronofogdemyndigheten Riksdagen har beslutat

Läs mer

Revisionsrapport. Skatteverkets årsredovisning 2010

Revisionsrapport. Skatteverkets årsredovisning 2010 Revisionsrapport Skatteverket 171 94 Solna Datum Dnr 2011-05-04 32-2010-0578 Skatteverkets årsredovisning 2010 Riksrevisionen har granskat Skatteverkets (SKV:s) årsredovisning, daterad 2011-02-21. Syftet

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 Promemoria Bilaga till regeringsbeslut 2014-08-21 UF2014/52305/UD/MU 2014-08-21 Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 1. Förväntade

Läs mer

Strategiska förutsättningar

Strategiska förutsättningar ska förutsättningar De statliga myndigheterna är regeringens redskap för att realisera riksdagens och regeringens beslutade politik. Verksamhetsstyrningen av myndigheterna utgår från den av riksdagen beslutade

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2016-2018

Budgetunderlag för åren 2016-2018 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2016-2018 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2015:1340 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

2011:32. Svenska institutets förvaltningskostnader

2011:32. Svenska institutets förvaltningskostnader 2011:32 Svenska institutets förvaltningskostnader MISSIV DATUM DIARIENR 2011-12-05 2011/102-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-03-31 UF2011/5235/UD /FIM (delvis) Regeringen Utrikesdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007 1(7) 2006-02-28 Dnr 2006-428 Till Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed budgetunderlag för räkenskapsåret

Läs mer

Slutrapport från Projektet för Kompetensutveckling i Projekt och Program

Slutrapport från Projektet för Kompetensutveckling i Projekt och Program Capacity Development Sida Working Paper No. 1 Slutrapport från Projektet för Kompetensutveckling i Projekt och Program Projektgruppen Mars 2000 SWEDISH INTERNATIONAL DEVELOPMENT COOPERATION AGENCY Department

Läs mer

Rättsavdelningen 2013-11-12 50817-2013 Serdar Gürbüz

Rättsavdelningen 2013-11-12 50817-2013 Serdar Gürbüz Konsekvensutredning 1 (7) Förslag till Försäkringskassans föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2014 1. Bakgrund och överväganden Med stöd av 4 förordningen

Läs mer

Sammanfattningsvis gör ISF följande bedömning av förslagen:

Sammanfattningsvis gör ISF följande bedömning av förslagen: REMISSYTTRANDE 1(6) Datum Diarienummer 2012-09-13 2012-134 Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm Framställning om ändringar i vissa av socialförsäkringsbalkens bestämmelser och i förordningen

Läs mer

Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia

Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia Dir. 2001:118 Kulturdepartementet Beslut vid regeringssammanträde: 2001-12-13 Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia Beslut vid regeringssammanträde

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar 2013:3 Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/673 Arbetslöshetskassornas eget

Läs mer

Sveriges möjligheter att bidra till en hållbar utvecklingsfinansiering

Sveriges möjligheter att bidra till en hållbar utvecklingsfinansiering Februari 2015 Sveriges möjligheter att bidra till en hållbar utvecklingsfinansiering Svenska civilsamhällesorganisationers rekommendationer inför Addis Abeba År 2015 är ett avgörande år vad det gäller

Läs mer

Ett samlat Riksarkiv - resan, vägen och målet. Gunilla Nordström

Ett samlat Riksarkiv - resan, vägen och målet. Gunilla Nordström Ett samlat Riksarkiv - resan, vägen och målet Gunilla Nordström Presentationen Bakgrund Uppdraget Processen Organisationen Varför? Väg och mål Frågor? Bakgrund Riksarkivet och landsarkivet en myndighet

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Energimyndigheten Avdelningen för energieffektivisering Johanna Moberg Vår referens/dnr: Er referens/dnr: 2014-4020 2014-09-11 Remissvar Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarsexportmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarsexportmyndigheten Regeringsbeslut 20 Försvarsdepartementet 2013-12-19 Fö2013/123/ESL (delvis) Fö2013/489/MFU Fö2013/1773/MFU m.fl. Se bilaga 1 Försvarsexportmyndigheten Box 56081 10217 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets förslag till ändrad föreskrift om kostnadsavdrag för musiker vid beräkning av arbetsgivaravgifter

Yttrande över Skatteverkets förslag till ändrad föreskrift om kostnadsavdrag för musiker vid beräkning av arbetsgivaravgifter Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna)

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2015-02-11 Kvalitetschef Mattias Wikner 0410-73 34 40, 0708-81 74 35 mattias.wikner@trelleborg.se Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Trelleborgarna

Läs mer

Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) 2004-12-16. Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM

Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) 2004-12-16. Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Justitiedepartementet Regeringsbeslut 38 2004-12-16 Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Grupp 1 2015-06-05. Nedan följer en kort uppsummering och slutsatser från respektive grupp.

Grupp 1 2015-06-05. Nedan följer en kort uppsummering och slutsatser från respektive grupp. REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet Arbetspapper 05 Delges: Sammanfattning - gruppdiskussioner Grupperna ombads att identifiera och diskutera biståndets utmaningar, hot och möjligheter för en hållbar

Läs mer

Rättsavdelningen 2014-11-17 47802-2014 Serdar Gürbüz

Rättsavdelningen 2014-11-17 47802-2014 Serdar Gürbüz Konsekvensutredning 1 (7) Förslag till Försäkringskassans föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2015 1. Bakgrund och överväganden Försäkringskassan får

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

1. Uppdraget. 2. Metod

1. Uppdraget. 2. Metod PM Uppdrag Bedömning av administrativa kostnader för arbetsgivare vid införande av Månadsuppgifter, i enlighet med förslag i SOU 2011:40 Kund Företagarna Datum 2013-02-07 Version 3 Till Från Henrik Sjöholm,

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Regeringsbeslut III:9 Utrikesdepartementet 2012-12-20 UF2012/72686/UD/PLAN UF2012/71891/UD/USTYR (delvis) UF2012/75008/UD/USTYR Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Valhallavägen 199 10525

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

2aO -12-30*061401. Regeringsbeslut 111:3. 2008-12-18 UF2008/14589/USTYR (delvis) UF2008/ 14588/PLAN (delvis) REGERINGEN. Utrikesdepartementet

2aO -12-30*061401. Regeringsbeslut 111:3. 2008-12-18 UF2008/14589/USTYR (delvis) UF2008/ 14588/PLAN (delvis) REGERINGEN. Utrikesdepartementet 2aO -12-30*061401 Regeringsbeslut 111:3 REGERINGEN Utrikesdepartementet 2008-12-18 UF2008/14589/USTYR (delvis) UF2008/ 14588/PLAN (delvis) Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Valhallavägen

Läs mer

Demokratiska republiken Kongo

Demokratiska republiken Kongo Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Demokratiska republiken Kongo 2015 2019 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2015 Artikelnr:

Läs mer

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sida: 1 av 6 Datum: 2014-03-14 Dnr: Af-2013/493113 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sammanfattning Arbetsförmedlingen

Läs mer

vis) UF2014/80413/UD/FIM

vis) UF2014/80413/UD/FIM ah Regeringsbeslut 111:7 REG RING EN 2014-12-18 UF2014/80015/UD/FIM(del vis) UF2014/80413/UD/FIM Utrikesdepartementet Exportkreditnämnden Box 3064 10361 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende

Läs mer

Sammanfattning SOU 2015:22

Sammanfattning SOU 2015:22 Sammanfattning Rektorsfunktionen är central för skolverksamhetens kvalitet och utveckling. Mitt uppdrag har bland annat varit att undersöka hur arbetssituationen för rektorerna inom skolväsendet kan förändras

Läs mer

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt Riktlinje för organisation och finansiering av projekt tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Styrning och ledning av projekt och portföljer...

Läs mer

Utvärdering av den svenska strategin för multilateralt utvecklingssamarbete

Utvärdering av den svenska strategin för multilateralt utvecklingssamarbete Utvärdering av den svenska strategin för multilateralt utvecklingssamarbete SADEV REPORT 2010:5 SADEV Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete Box 1902, 651 19 Karlstad SADEV

Läs mer

Full kostnadsredovisning på SOFI

Full kostnadsredovisning på SOFI SOFI Ante Farm 2010-02-18 Full kostnadsredovisning på SOFI 1. Inledning Stockholms universitet tillämpar sedan den 1 januari 2009 full kostnadsredovisning enligt en modell som har utvecklats av Sveriges

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 35 Kulturdepartementet 2012-12-13 Ku2012/1317/KO, Ku2012/1898/RFS (delvis) Statens musikverk Box 16326 10326 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk Riksdagen

Läs mer

Svenskt arbete för att stärka resursbasen Programdagar för högskolan 2015

Svenskt arbete för att stärka resursbasen Programdagar för högskolan 2015 Svenskt arbete för att stärka resursbasen Programdagar för högskolan 2015 Resultatstrategin för kapacitetsutveckling och utbyten 2014-2017 Ökat antal kvalificerade svenskar i av regeringen prioriterade

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden.

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden. Regeringsbeslut 15 REGERINGEN 2003-12-18 Ju2003/10256 Justitiedepartementet Revisorsnämnden Box 24014 104 50 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden Riksdagen har beslutat

Läs mer

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.7.2014 C(2014) 5136 final ANNEX 1 BILAGA till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX om komplettering av förordning (EU) nr 514/2014 med avseende

Läs mer

Förvaltningsstrategi NyA 2015-2017

Förvaltningsstrategi NyA 2015-2017 Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Föredragande Per Zettervall Avdelningschef 010-470 03 00 per.zettervall@uhr.se DNR 4.2.2-1048-2014 Datum 2014-06-02 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-06-25 U2013/4153/UH Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Läs mer

Metod 2009-04-20 2009-001748. 1. Konto 2. Org. enhet 3. FU 4. Insats/Komponent 5. Kontrakt/Aktiv. 6. Kontospec. JUR Internrevisionen Riksrevisionen

Metod 2009-04-20 2009-001748. 1. Konto 2. Org. enhet 3. FU 4. Insats/Komponent 5. Kontrakt/Aktiv. 6. Kontospec. JUR Internrevisionen Riksrevisionen Verkschefs- Avdelnings- Team- BESLUT Avdelning Team Beslutsdatum Beslut nr Metod 2009-04-20 2009-001748 Föredragande Ärendenummer Lotta Sandö 2009-000631 Beslutande Anne-Charlotte Malm, bitr GD Management

Läs mer

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03 Kvalitetsstrategi för Umeå Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) 1. UMEÅ KOMMUNS UTVECKLING OCH INRIKTNING PÅ KVALITETSARBETET... 3 2. VERKSAMHETSANPASSAT KVALITETSARBETE... 4 3. VILKA

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Per Kjellsson, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Tillkännagivande av Tullverkets processorganisation; beslutat den 22 juni 2004.

Läs mer

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor.

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor. FREDSMILJONEN Ansökningsblankett projektstöd internationellt utvecklingssamarbete Projektbidrag kan sökas för ett i tiden avgränsat projekt med tydlig början och slut. Projektet ska utföras i enlighet

Läs mer

MARKT/2508/02 SV Orig. EN ETT PÅSKYNDAT FÖRFARANDE FÖR TILLSYNEN ÖVER ÅTERFÖRSÄKRINGSVERKSAMHET

MARKT/2508/02 SV Orig. EN ETT PÅSKYNDAT FÖRFARANDE FÖR TILLSYNEN ÖVER ÅTERFÖRSÄKRINGSVERKSAMHET MARKT/2508/02 SV Orig. EN ETT PÅSKYNDAT FÖRFARANDE FÖR TILLSYNEN ÖVER ÅTERFÖRSÄKRINGSVERKSAMHET Projektet för tillsyn över återförsäkringsföretag har nu kommit dithän att vissa viktiga val som gäller helhetsstrukturen

Läs mer

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Sidas informationsavdelning

Granskning av intern styrning och kontroll vid Sidas informationsavdelning Internrevisionen 06/03 Granskningsinsats Granskning av intern styrning och kontroll vid Sidas informationsavdelning Dan Melin Sekretariatet för utvärdering och intern revision Granskning av intern styrning

Läs mer

Revisorernas ekonomi. i kommunerna FAKTABAS REVISION 2012. Revisorernas ekonomi. i kommunerna 0

Revisorernas ekonomi. i kommunerna FAKTABAS REVISION 2012. Revisorernas ekonomi. i kommunerna 0 i kommunerna FAKTABAS REVISION 2012 i kommunerna 0 Innehåll Inledning... 2 Ekonomiska förutsättningar... 3 Budgetberedning... 3 Underlag för revisorernas anslagsframställning... 3 Otillräckliga resurser?...

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Ny revisionsberättelse

Ny revisionsberättelse 1 Ny revisionsberättelse ESV 26 november 2014 Stefan Andersson Ny revisionsberättelse 2014 2 Anpassning till internationell utveckling Separerar uttalande om använt regelverk och rättvisande bild Anpassning

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 Document: STG/PS K 525SV1 Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 SIS, Projekt Kvalitetsledning 1 1) Introduktion Produktstöd Två av de viktigaste målsättningarna i arbetet

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012)

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012) Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012) Radiohjälpen har i oktober 2012 beslutat att avveckla det tidigare digitala ansökningssystemet

Läs mer

Placeringspolicy. Svenska Röda Korset utdrag

Placeringspolicy. Svenska Röda Korset utdrag Placeringspolicy Svenska Röda Korset utdrag Fastställd av Svenska Röda Korsets styrelse 2014-09-15 Inledning Bakgrund och syfte Svenska Röda Korset är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Strategi för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer 2011-2015. Tomas Brundin

Strategi för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer 2011-2015. Tomas Brundin Regeringsbeslut III:1 UF2010/34078/UP Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 105 25 STOCKHOLM Strategi för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer

Läs mer

2014-12-18 A2014/4436/DISK A2014/4407/SV (delvis) Diskrimineringsombudsmannen. Box 3686 103 59 Stockholm

2014-12-18 A2014/4436/DISK A2014/4407/SV (delvis) Diskrimineringsombudsmannen. Box 3686 103 59 Stockholm Regeringsbeslut IV 4 Arbetsmarknadsdepartementet 2014-12-18 A2014/4436/DISK A2014/4407/SV (delvis) Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

REMISSVAR 1 (5) 2013-03-12 2013-1712-2

REMISSVAR 1 (5) 2013-03-12 2013-1712-2 0 REMISSVAR 1 (5) HEMLIG Mottagare Justitiedepartementet 103 33 Stockholm En tydligare organisation för Säkerhetspolisen (SOU 2012:77) Sammanfattning Säkerhetspolisen är mycket positiv till betänkandets

Läs mer

Samtal om biståndets roll för utveckling och kompetensbehov. En framtidsspaning kring pågående trender

Samtal om biståndets roll för utveckling och kompetensbehov. En framtidsspaning kring pågående trender Samtal om biståndets roll för utveckling och kompetensbehov En framtidsspaning kring pågående trender Samtal om bistånd och utveckling - Från missionärsverksamhet till biståndindustri - Biståndets roll

Läs mer