SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Anna Nessen Sista anbudsdag: :59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten ingår i kvalificeringen Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Texten kommer att ingå i avtalet Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan besvaras av köparen 1. Inledande krav 1.1. Allmän orientering Beskrivning av upphandlingen SKL Kommentus Inköpscentral AB genomför i eget namn en upphandling av IT-konsulttjänster inom kompetensområdet Arkitekter. Upphandlingen är indelad i 21 län. Anbudsgivare kan välja att lämna anbud på ett eller flera län. SKI kommer att anta max 20 st anbud per län. Syftet med upphandlingen är att tillgodose ett löpande behov av IT konsulter inom kompetensområdet hos de upphandlande myndigheter och enheter som är avropsberättigade parter på detta ramavtal och som väljer att avropa från ramavtalet. Avrop sker enligt rangordning eller med förnyad konkurrensutsättning. Preliminär avtalsstart är i mars Innehåll Förfrågningsunderlag Bilagor Bilaga 1, Avropsberättigade parter Upphandlande myndighet - SKL Kommentus Inköpscentral AB SKL Kommentus Inköpscentral AB, org.nr , (fortsättningsvis SKI) ägs, genom SKL Kommentus AB, av 256 kommuner och SKL Kommentus AB som i sin tur ägs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL), genom dess bolag SKL Företag AB. SKI är bildat med syftet att vara inköpscentral för kommuner, landsting, regioner och deras bolag och för att genom samordnad upphandling dels ingå ramavtal i eget namn avsedda för andra upphandlande myndigheter och enheter (i den fortsatta texten kallade UM/UE), dels för att medverka vid en offentlig upphandling som ombud åt flera UM/UE. Denna upphandling görs i eget namn och omfattar de 483 stycken UM/UE som uppräknas i Utskrivet: :52 Sida 1 av 48

2 Bilaga 01 Avropsberättigade parter. Dessa har på förhand anmält intresse för att delta i upphandlingen och har därmed rätt att avropa från tecknade ramavtal från avtalsstart. Att vara avropsberättigad innebär en möjlighet att avropa från tecknade ramavtal, dock ingen skyldighet. När behov uppstår har avropsberättigad myndighet möjlighet att använda ramavtalet. För att avropa från SKI:s ramavtal krävs att upphandlingschef, eller annan ansvarig, först godkänner SKI:s allmänna villkor. SKI:s allmänna villkor syftar till att säkerställa att UM/UE som har gällande ramavtal inom aktuellt område eller tillämpar ramavtal som upphandlats i samverkan med andra UM/UE inte samtidigt tillämpar SKI:s ramavtal under det egna gällande ramavtalets giltighetstid. Efter godkännande kan beställare hos UM/UE avropa från ramavtalet. UM/UE kan också besluta sig för att, av olika skäl som t.ex. att UM/UE:s behov förändrats i något avseende, upphöra med att avropa från ramavtalen under ramavtalstiden genom att UM/UE gör en avstegsanmälan till SKI. Information om vilka UM/UE som avropar från ramavtalen kommer löpande att lämnas till ramavtalsleverantörerna. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på Avgränsning Upphandlingen har som mål att täcka upp till % av de avropande myndigheternas behov av löpande IT-konsultstöd inom kompetensområdet under ramavtalsperioden. IT-konsultstöd som faller utanför ramavtalet utgörs till exempel av konsulter som anlitas av systemleverantörer i samband med leverans, drift, underhåll och utveckling av specifika system eller mer komplexa projekt som behöver en sammanhållen leverans från en leverantör och som spänner över flera kompetensområden Marknad och volym Denna upphandling är en av flera upphandlingar som genomförs i en serie av sex upphandlingar av IT-konsulttjänster. Varje upphandling omfattar ett specifikt kompetensområde. Varje upphandling är uppdelad i 21 län, och omfattar därmed hela landet. Det är möjligt att lämna anbud på ett eller flera län. Ramavtalet omfattar 486 UM/UE. SKI har i samband med framtagande av den årliga upphandlingsplanen och i upphandlingens förstudiefas fått volymuppgifter från UM/UE beträffande ramavtalsområdet. Utifrån dessa undersökningar uppskattas den genomsnittliga årliga avropsvolymen för ramavtalet till ca kr per UM/UE. Mindre UM/UE uppskattas ha en ungefärlig genomsnittlig årlig avropsvolym om mellan kr/år, medelstora UM/UE uppskattas ha en ungefärlig genomsnittlig årlig avropsvolym om mellan kr/år och större UM/UE uppskattas ha en ungefärlig genomsnittlig årlig avropsvolym om mellan kr/år. Baserat på undersökningarnas genomsnittliga årliga avropsvolym och ett antaget antal samtidiga avropande UM/UE om 100 stycken uppskattas ramavtalets årsvolym till ca 48 miljoner SEK exklusive moms per år eller ca 192 miljoner SEK över ramavtalsperioden. Den totala potentialen för hela marknaden, dvs. samtliga 486 UM/UE är ca 233 miljoner SEK per år. Det är SKI:s erfarenhet från andra ramavtalsområden att leverantören genom en aktiv kontakt med UM/UE i samverkan med SKI kan påverka Ramavtalets avropsvolym positivt. Utskrivet: :52 Sida 2 av 48

3 Någon garanti att erhålla viss volym ges ej Möjlighet att lämna anbud på delar av upphandlingen Anbud kan lämnas på ett eller flera län Avtalstid Avtalet börjar att löpa den dag ramavtalet tecknas Ramavtalet gäller för en tidsperiod om två år med möjlighet för SKI att förlänga avtalet med ett (1) år vid två tillfällen, dvs. sammanlagt högst fyra år. Vid utebliven uppsägning tre månader före avtalstidens utgång förlängs avtalet med ett år i taget, dock längst till och med det fjärde året efter avtalets tecknande då avtalet upphör utan föregående uppsägning Administrativa krav Upphandlingsförfarande Upphandlingen genomförs enligt bestämmelserna för öppet förfarande enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU), kapitel Tilldelning av kontrakt Avrop sker antingen med rangordning eller med förnyad konkurrensutsättning enligt förutsättningarna i avsnitt avrop. Leveransavtal mellan avropande myndighet och respektive leverantör tecknas endast och i anslutning till enskilda avrop Frågor om upphandlingen Förtydligande eller komplettering av förfrågningsunderlag Eventuella förtydliganden eller kompletteringar lämnas alltid genom Visma Tendsigns anbudstjänst. Anbudsgivaren ansvarar själv för att hålla sig uppdaterad. Begäran om förtydligande eller komplettering av förfrågningsunderlaget ska vara ställda genom Visma Tendsigns anbudstjänst. Sista dag att inkomma med frågor är nio (9) dagar före sista anbudsdag. Om frågor inkommer senare än 9 dagar före sista anbudsdag garanteras inte att frågan besvaras. Detta på grund av att SKI av likabehandlingsskäl är förhindrat att lämna tillkommande information i slutet av anbudstiden. Endast frågor avseende förfrågningsunderlaget besvaras. Sista dag att ställa frågor: Förutsättningar för anbudsinlämningen Anbudets form, innehåll och språk Svenska Anbudet ska vara skriftligt och avfattat på svenska språket. Undantag får göras för fackuttryck och/eller tekniska beskrivningar. Anbudsgivaren ska på begäran av SKI ombesörja och bekosta översättning till svenska. Utskrivet: :52 Sida 3 av 48

4 Kompletta svar Det är viktigt att anbudet innehåller samtliga efterfrågade uppgifter eftersom möjligheterna att inhämta eller inkomma med kompletterande uppgifter är mycket begränsade efter anbudstidens utgång. Svar i fritextfält Vid anbudslämnandet ska svar på frågor endast lämnas på anvisade platser i fritextfälten intill frågorna i de strukturerade dokumenten. Bilagor får bara bifogas i stället för svar i fritextfälten om detta särskilt efterfrågats. Icke efterfrågade bilagor kommer inte att beaktas vid anbudsgranskningen Reservationer och förbehåll Reservationer och/eller alternativa anbud accepteras inte. Om anbudsgivaren lämnar förbehåll eller reserverar sig mot villkor i förfrågningsunderlaget kan anbudet komma att förkastas Ersättning för anbudslämning Ersättning för upprättande av anbud medges inte Inlämning av elektroniskt anbud I denna upphandling accepteras endast elektronisk anbudsgivning via upphandlingssystemet Visma Tendsign. För leverantörer är det kostnadsfritt att använda systemet och att lämna anbud. För tillgång till systemet krävs inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom registrering på genom att klicka på länken "Lämna elektroniskt anbud". Efter genomförd registrering får användaren omedelbar tillgång till systemet. Vid frågor eller behov av support kring användandet av systemet kontaktas Visma Tendsigns support på telefon eller e-post Supporten har öppet helgfria vardagar måndag fredag mellan 08:00 17:00, med undantag för dag före röd dag då den stänger kl. 15:00. Anbudsgivaren får genom Visma Tendsign: tillkommande information om upphandlingen, automatisk kontroll av att samtliga frågor ställda i förfrågningsunderlaget är besvarade vid anbudslämnandet. Observera att maximal storlek för uppladdning av filer är 50 megabyte. Anbudsgivare uppmanas att omedelbart kontakta Visma Tendsign om problem uppstår i samband med anbudslämnande. Om en anbudsgivare inte registrerar sig på Visma Tendsigns hemsida utan hämtar förfrågningsunderlaget på annat sätt, kan SKI inte garantera att all information om upphandlingen (eventuella förtydliganden samt frågor och svar) under anbudstiden kommer anbudsgivaren tillhanda Namnstandard för uppräkningar i fritextfält Uppräkningar i fritextfält De anbudssvar som lämnas i fritextfält i strukturerade dokument i Tendsign kan extraheras till excel. För att underlätta och påskynda anbudsgranskningen önskar SKI att Utskrivet: :52 Sida 4 av 48

5 anbudsgivare kommaseparerar mellan uppgifter vid uppräkningar utan mellanslag. Sådana uppräkningar kan utgöras av samverkande anbudsgivare eller underleverantörers firma, organisationsnummer. Exempel: Underleverantörers organisationsnummer: , , osv Underleverantörers firma: Firma1AB,Firma2AB,Firma3AB osv Anbudsgivare i samverkan: , , osv Sista anbudsdag Anbud ska vara SKI tillhanda senast den Öppning av anbud Inkomna anbud kommer att öppnas och förtecknas vid en förrättning i SKI:s lokaler på Hornsgatan 15, Stockholm. Anbudsöppningen är inte offentlig. Om leverantör så begär, kommer en representant utsedd av Stockholms Handelskammare att på leverantörens bekostnad närvara vid öppningssammanträdet. Anbudsöppning beräknas att ske Anbudets giltighetstid Anbudet ska vara bindande till och med den Accepteras kravet avseende anbudets giltighetstid? (/Nej svar) Kravgräns Nej Tilldelningsbeslut Efter genomförd upphandling fattar SKI tilldelningsbeslut. SKI meddelar sedan tilldelningsbeslutet via e-post till den person hos anbudsgivaren som lämnat in anbudet i tendsign. Tilldelningsbeslut utgör inte accept av anbud. Bindande ramavtal uppkommer först när båda parter skriftligt undertecknat ramavtal. Ramavtal tecknas tidigast när 10 dagar gått räknat från det att tilldelningsbeslut skickats till anbudsgivarna Begränsad kontroll Handläggningen av upphandlingen kommer att ske med tillämpning av reglerna om begränsad kontroll enligt 11 kap 17 1 och 2 st LOU. De handlingar som rör leverantörens lämplighet m.m. enligt 11 kap. LOU kommer att kontrolleras beträffande de leverantörer som SKI avser att tilldela ramavtal. Kontrollen genomförs innan anbudsgivarna underrättas om tilldelningsbeslutet enligt 9 kap. 9 LOU första stycket, se vidare avsnitt Kvalificering av anbudsgivare 11 kap LOU Personuppgifter Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, postadress och e-postadress. Utskrivet: :52 Sida 5 av 48

6 I personuppgiftslagen (1998:204) finns regler för hur personuppgifter får behandlas. SKI är personuppgiftsansvarig för de uppgifter, t.ex. namn på kontaktpersoner, e-postadresser, som lämnas dels i samband med anbudsgivning, dels vid eventuellt tecknande av ramavtal mellan leverantören och SKI. Behandlingen av de aktuella personuppgifterna är nödvändig för att kunna fullgöra ingångna ramavtal. Personuppgifterna kommer att användas för att föra kund- och leverantörsregister i syfte att informera, administrera och möjliggöra avrop på ramavtalen samt skicka fakturor avseende den administrativa ersättning som tas ut av SKI. En registrerad person har rätt att när som helst begära information från SKI beträffande vilka personuppgifter som finns registrerade om personen. En sådan begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad och skickas till: SKL Kommentus Inköpscentral AB Hornsgatan Stockholm Sekretess SKI omfattas inte av offentlighetsprincipen. SKI lämnar därför, som huvudregel, inte ut anbud. Detta gäller även efter att tilldelningsbeslut har fattats. SKI förbehåller sig emellertid rätten att lämna ut handlingar för det fall domstol, tillsynsmyndighet eller annan myndighet så begär eller om det i övrigt krävs för ett effektivt bedrivande av SKI:s verksamhet. Anbudsgivare som önskar att vissa uppgifter inte ska lämnas ut till annan bör i anbudet precisera vilka uppgifter i anbudet sekretess begärs för, och beskriva på vilket sätt det kan innebära skada för anbudsgivaren om uppgifterna lämnas ut. SKI vill dock betona att i samband med att tilldelningsbeslutet distribueras, kan uppgifter ur anbud som är relaterade till tilldelningskriterierna och utvärderingsmodellen komma att offentliggöras (t.ex. vissa prisuppgifter). Om sekretess inte begärs - svara NEJ i båda fritextfälten nedan. Om sekretess begärs - svara JA i det första fritextfältet nedan. Precisera sedan för vilka delar av anbudet som sekretess begärs och beskriv vilken skada som kan uppstå om uppgiften lämnas ut i det andra fritextfältet nedan. Omfattar någon del av anbudet sekretess? (/Nej svar) Nej Beskrivning av vilka delar av anbudet som begäran om sekretess avser samt vilken skada som kan uppstå om uppgiften lämnas ut (Fritextsvar) Publicering av avtalsdokument Avtal med prisbilagor, uppgifter om kontaktpersoner m.m., kommer att publiceras på internet i en publik databas. Samma information kommer att finnas tillgänglig för alla avropande myndigheter/enheter. Anbudsgivaren ska acceptera att priser, rabatter, uppgifter om kontaktpersoner mm, publiceras på internet. Publicering av avtalsdokument, accepteras kravet? (/Nej svar) Kravgräns Nej Utskrivet: :52 Sida 6 av 48

7 Antagande av anbud Antagande av ramavtalsleverantör Varje län utvärderas separat. SKI kommer att anta max 20 anbud per län, förutsatt att 20 anbud inlämnas. Anbuden rangordnas efter lägsta genomsnittspris. Anbudets genomsnittspris räknas fram genom att priset för kompetensnivå 2, 3 och 4 viktas till 33,33 % vardera. Om flera anbud har samma genomsnittspris så kommer angivet timpris för kompetensnivå 4 att vara avgörande för att skilja anbuden åt. Anbudet med det lägre timpriset erhåller en högre placering vid rangordning. För det fall flera anbud även har samma timpris för kompetensnivå fyra så kommer angivet timpris för, i första hand kompetensnivå 3 och i andra hand kompetensnivå 2, att skilja anbuden åt. För det fall att flera anbudsgivare har samma genomsnittspris samt samma timpris för kompetensnivåerna 4,3 och 2 så kommer lottning att genomföras för att särskilja anbuden. Takpris Angivna timpriser utgör takpris per timme för respektive kompetensnivå i samband med avrop Antagande av leverantör vid avrop enligt rangordning Rutinerna för avrop med rangordning redovisas i avsnitt avrop enligt rangordning Antagande av leverantör vid avrop med förnyad konkurrensutsättning För de fall där förnyad konkurrensutsättning är det förfarande som ska tillämpas vid avrop kommer kontrakt tilldelas den anbudsgivare som lämnat det bästa anbudet på grundval av de tilldelningskriterier som angetts i förfrågningsunderlaget enligt avsnitt avrop med förnyad konkurrensutsättning Information om anbudsgivaren Kontaktuppgifter SKL Kommentus Inköpscentral AB kommer under upphandlingens genomförande att ställa frågor och skicka tilldelningsbeslut till den person som har skickat in anbudet för anbudsgivarens räkning i upphandlingssystemet Visma Tendsign. Anbudsgivaren ansvarar för att de kontaktuppgifter som finns upplagda för den person som lagt upp uppgifter i upphandlingen är aktuella och korrekta. Anbudsgivaren ansvarar för att denna person är tillgänglig för mottagande av information samt för att svara på frågor i upphandlingen. Anbudsgivare ombeds kontrollera att det föreligger identitet mellan de uppgifter ni anger när ni registrerar er i upphandlingssystemet VismaTendsign och det företag som utgör anbudsgivande företag. Kontrollera gärna att ni konsekvent anger korrekt företagsnamn (firma) och korrekt organisationsnummer på samtliga ställen där ni ombeds registrera uppgifter. Anbudsgivaren ska fylla i nedan efterfrågade uppgifter avseende anbudsgivaren (/Nej svar) Kravgräns Nej Fullständigt företagsnamn: (Fritextsvar) Utskrivet: :52 Sida 7 av 48

8 Organisationsnummer: (Fritextsvar) Namn på verkställande direktör eller motsvarande: (Fritextsvar) Telefonnummer till verkställande direktör eller motsvarande: (Fritextsvar) E-postadress till verkställande direktör eller motsvarande: (Fritextsvar) Namn på avtalsansvarig: (Fritextsvar) Telefonnummer till avtalsansvarig: (Fritextsvar) E-postadress till avtalsansvarig: (Fritextsvar) Funktionsbrevlåda Kommunikationen mellan SKI och leverantören avseende ramavtalet och den administrativa hanteringen av ramavtalet ska kunna ske genom en funktionsbrevlåda hos Ramavtalsleverantören. Ange namn på funktionsbrevlåda för kommunikation gällande ramavtalet: (Fritextsvar) Konsortier Anbudsgivare har rätt att lämna anbud i samverkan i ett s.k. konsortium. Konsortiet ska planera bolagsbildningen så att den kan vara avslutad vid den tidpunkt upphandlingen är avslutad. Anbudsgivare som lämnar anbud utifrån denna förutsättning ska till anbudet bifoga kopior på civilrättsligt bindande avtal mellan konsortiets parter om att bilda ett gemensamt bolag samt att gemensamt delta i och solidariskt ansvara för genomförandet av det åtagande som följer av ramavtalet. Samtliga juridiska personer i konsortiet ska var för i sig uppfylla samtliga krav i avsnitt 1.4.1, Uteslutningsgrunder och Skatter och socialförsäkringsavgifter. Övriga krav ska uppfyllas gemensamt av de i konsortiet ingående juridiska personerna. Anbudsgivaren ska nedan redovisa företagsnamn och organisationsnummer på samtliga deltagare i konsortiet. Anbudsgivaren ska på begäran redovisa vilket eller vilka av i konsortiet ingående juridiska personer som uppfyller respektive krav. Företagsnamn samt organisationsnummer på samtliga anbudsgivare som lämnar anbud i samverkan, kommaseparera,mellan,namnen: (Fritextsvar) Bekräftelse på att samtliga i konsortiet ingående juridiska personer uppfyller samtliga krav i punkt 1.4.1, Uteslutningsgrunder samt Skatter och socialförsäkringsavgifter: (/Nej svar) Nej Om kopior på civilrättsligt bindande avtal bifogas anbudet enligt ovan ska bilagans namn och nummer anges här. (Fritextsvar) Underleverantörer Hela eller delar av uppdraget kan utföras av underleverantörer. Anbudet ska innehålla uppgift om huruvida anbudsgivaren har för avsikt att anlita underleverantörer. För det fall underleverantörer kommer att anlitas ska organisationsnummer på underleverantör(-er) lämnas i fritextfältet nedan. Det ska även framgå inom vilket län underleverantören/-erna kommer att anlitas. Med underleverantörer avses sådan leverantör som träder i Ramavtalsleverantörens ställe för att utföra hela eller delar av uppdraget/leveransen och inte Utskrivet: :52 Sida 8 av 48

9 de leverantörer som levererar diverse varor och tjänster till Ramavtalsleverantören. Observera även att annat bolag som ingår i samma koncern, t.ex. moderbolag/dotterbolag, i denna upphandling är att betrakta som underleverantör till Ramavtalsleverantören om bolagen har olika organisationsnummer. Underleverantörer har ingen möjlighet att mottaga avrop eller att ha en direkt avtalsrelation med UM/UE. Ramavtalsleverantören svarar för underleverantörs arbete såsom för sitt eget arbete. Ramavtalsleverantör kan, under ett tilldelat ramavtals löptid, ansöka hos SKI om förändringar avseende underleverantörer. Tillägg eller byte av underleverantör kan endast ske efter skriftligt godkännande av SKI. Under ramavtalsperioden administrerar SKI förändringar avseende underleverantörer endast under de två sista veckorna av mars, juni, september och december. För att underlätta och påskynda anbudsgranskningen önskar SKI att anbudsgivare kommaseparerar mellan uppgifter vid uppräkningar utan mellanslag. Observera att firmanamn inte ska anges. Exempel på hur underleverantörers organisationsnummer ska anges: , , o.s.v. 01 Ange organisationsnummer på samtliga underleverantörer inom Blekinge län, kommaseparera,mellan,organisationsnumren: (Fritextsvar) 02 Ange organisationsnummer på samtliga underleverantörer inom Dalarnas län, kommaseparera,mellan,organisationsnumren: (Fritextsvar) 03 Ange organisationsnummer på samtliga underleverantörer inom Gotlands län, kommaseparera,mellan,organisationsnumren: (Fritextsvar) 04 Ange organisationsnummer på samtliga underleverantörer inom Gävleborgs län, kommaseparera,mellan,organisationsnumren: (Fritextsvar) 05 Ange organisationsnummer på samtliga underleverantörer inom Hallands län, kommaseparera,mellan,organisationsnumren: (Fritextsvar) 06 Ange organisationsnummer på samtliga underleverantörer inom Jämtlands län, kommaseparera,mellan,organisationsnumren: (Fritextsvar) 07 Ange organisationsnummer på samtliga underleverantörer inom Jönköpings län, kommaseparera,mellan,organisationsnumren: (Fritextsvar) 08 Ange organisationsnummer på samtliga underleverantörer inom Kalmar län, kommaseparera,mellan,organisationsnumren: (Fritextsvar) 09 Ange organisationsnummer på samtliga underleverantörer inom Kronobergs län, kommaseparera,mellan,organisationsnumren: (Fritextsvar) 010 Ange organisationsnummer på samtliga underleverantörer inom Norrbottens län, kommaseparera,mellan,organisationsnumren: (Fritextsvar) 011 Ange organisationsnummer på samtliga underleverantörer inom Skåne län, kommaseparera,mellan,organisationsnumren: (Fritextsvar) 012 Ange organisationsnummer på samtliga underleverantörer inom Stockholms län, kommaseparera,mellan,organisationsnumren: (Fritextsvar) Utskrivet: :52 Sida 9 av 48

10 013 Ange organisationsnummer på samtliga underleverantörer inom Södermanlands län, kommaseparera,mellan,organisationsnumren: (Fritextsvar) 014 Ange organisationsnummer på samtliga underleverantörer inom Uppsala län, kommaseparera,mellan,organisationsnumren: (Fritextsvar) 015 Ange organisationsnummer på samtliga underleverantörer inom Värmlands län, kommaseparera,mellan,organisationsnumren: (Fritextsvar) 016 Ange organisationsnummer på samtliga underleverantörer inom Västerbottens län, kommaseparera,mellan,organisationsnumren: (Fritextsvar) 017 Ange organisationsnummer på samtliga underleverantörer inom Västernorrlands län, kommaseparera,mellan,organisationsnumren: (Fritextsvar) 018 Ange organisationsnummer på samtliga underleverantörer inom Västmanlands län, kommaseparera,mellan,organisationsnumren: (Fritextsvar) 019 Ange organisationsnummer på samtliga underleverantörer inom Västra Götalands län, kommaseparera,mellan,organisationsnumren: (Fritextsvar) 020 Ange organisationsnummer på samtliga underleverantörer inom Örebro län, kommaseparera,mellan,organisationsnumren: (Fritextsvar) 021 Ange organisationsnummer på samtliga underleverantörer inom Östergötlands län, kommaseparera,mellan,organisationsnumren: (Fritextsvar) Underleverantörer och samarbetsavtal På begäran av SKI ska en anbudsgivare, som åberopar underleverantör för utförande av uppdraget, genom intyg eller avtal kunna påvisa ett etablerat samarbetsförhållande med underleverantören. Accepteras kravet avseende intygande om samarbetsförhållande med åberopad underleverantör? (/Nej svar) Kravgräns Nej Leverantörs deltagande som underleverantör Anbudsgivare får inte vara underleverantör i ett annat anbud i upphandlingen inom samma län. Om en anbudsgivare befinns vara angiven som underleverantör i annans anbud kommer anbudsgivaren att strykas som underleverantör från detta anbud. Prövning av det senare anbudet kommer att ske utan tillgång till den kapacitet som anbudsgivarens resurser innebär Uteslutning av anbudsgivare 10 kap LOU Uteslutning enligt 10 kap. 1 LOU Enligt 10 kap. 1 LOU ska en upphandlande myndighet utesluta en leverantör från att delta i en offentlig upphandling om myndigheten får kännedom om att leverantören enligt laga kraft vunnen dom är dömd för sådan brottslighet som innefattar: 1. deltagande i organiserad brottslighet, Utskrivet: :52 Sida 10 av 48

11 2. bestickning, 3. bedrägeri, 4. penningtvätt. Är leverantören en juridisk person, ska leverantören uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för brottet. Om en anbudsgivare anlitar underleverantörer ansvarar anbudsgivaren för att underleverantörerna uppfyller kraven enligt 10 kap. 1. Bekräftelse på att leverantör är fri från hinder att delta i upphandlingen jämlikt 10 kap 1 LOU. (/Nej svar) Kravgräns Nej Frivilliga uteslutningsgrunder Enligt 10 kap. 2 LOU kan en leverantör uteslutas från deltagande i upphandling om denne: 1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, 2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, 3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen, 4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och SKI kan visa detta eller, 5. ej lämnat begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av bestämmelserna i 10 eller 11 kap LOU Är leverantören juridisk person, får leverantören uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för brott som avses i första stycket 3 eller gjort sig skyldig till sådant fel som avses i första stycket 4. Samma krav gäller underleverantörer som utför hela eller delar av leverantörens arbete. SKI kan komma att kontrollera hos annan myndighet att hinder för deltagande i upphandlingen inte föreligger. Bekräftelse på att leverantör är fri från hinder att delta i upphandlingen jämlikt 10 kap 2 LOU. (/Nej svar) Kravgräns Nej Skatter och socialförsäkringsavgifter Leverantör och underleverantör ska vara registerad för betalning arbetsgivaravgifter eller egenavgifter. Leverantör ska ha fullgjort sina skyldigheter avseende inbetalning av skatter och socialförsäkringsavgifter. Denna skyldighet omfattar även eventuella underleverantörer. Som en del av leverantörsprövningen kontrolleras att leverantörer och eventuella underleverantörer uppfyller lagenligt ställda krav avseende sina inbetalningar av skatter och socialförsäkringsavgifter. Kontrollen genomförs hos Skatteverket av SKI. Om det inte är möjligt för SKI att få tillgång till de aktuella uppgifterna ska leverantören på SKI:s begäran vara beredd att tillhandahålla dessa uppgifter. Bekräftelse på att leverantör och underleverantörer har fullgjort sina betalningar gällande skatter och socialförsäkringsavgifter/egenavgifter. (/Nej svar) Kravgräns Utskrivet: :52 Sida 11 av 48

12 Nej 1.5. Kvalificering av anbudsgivare 11 kap LOU Generella krav på teknisk kapacitet och förmåga Registrering Leverantören ska uppfylla lagenligt ställda krav på registrering i aktiebolags- eller handelsbolagsregister eller liknande register som gäller för leverantören och som förs i det land där anbudsgivarens verksamhet är etablerad. SKI kommer att kontrollera anbudsgivarens bolagsregistrering genom att inhämta uppgifter från affärs - och kreditupplysningsföretaget Creditsafe. Om det inte är möjligt för SKI att få tillgång till de aktuella uppgifterna via Credit Safe ska leverantören på SKI:s begäran tillhandahålla dessa uppgifter. Bekräftelse på att leverantören uppfyller kraven på registrering: (/Nej svar) Kravgräns Nej Ekonomisk ställning Leverantören ska ha tillräckligt god ekonomi för att kunna bedriva verksamheten på ett stabilt sätt. Leverantören ska ha sådan ekonomisk stabilitet och finansiell ställning att denne kan upprätthålla ett långsiktigt avtal. Underlag för bedömningen av leverantörens ekonomiska stabilitet och finansiella ställning är utdrag ur affärs- och kreditupplysningsföretaget Creditsafes register. SKI kommer att inhämta utdrag från Creditsafe. Utdraget ska visa att anbudsgivaren minst är "kreditvärdig" enligt Creditsafes femgradiga skala vilket motsvarar lägst riskklass 3 hos UC, lägst rating A hos Soliditet. Ratingintervall och beskrivning enligt CreditSafe Mycket god kreditvärdighet God kreditvärdighet Kreditvärdig Kredit mot säkerhet 0-14 Kredit avrådes Om lägre riskklassificering än kreditvärdig påvisas ska leverantören ändå anses uppfylla kravet om a) eller b) nedan är uppfyllda. a) Leverantören på begäran inlämnar en sådan förklaring att det kan anses klarlagt att leverantören innehar motsvarande ekonomisk stabilitet. b) Garanti lämnas på begäran gällande anbudsgivarens ekonomiska stabilitet av moderbolag eller annan garant. Sådant intyg ska vara undertecknat av moderbolagets eller garantens firmatecknare. Efterfrågad riskklassificering samt kraven ovan ska i dessa fall på motsvarande vis redovisas och uppfyllas av denne (garanten). Garanten ska minst vara "kreditvärdig" enligt Creditsafes femgradiga skala. Bekräftelse på att kraven på ekonomisk ställning uppfylls? (/Nej svar) Utskrivet: :52 Sida 12 av 48

13 Kravgräns Nej Leverantören accepterar att PÅ BEGÄRAN inkomma med revisorsintyg eller moderbolagsgaranti för att styrka ekonomisk ställning. (/Nej svar) Kravgräns Nej Kvalitetssäkringsstandarder Anbudsgivaren ska tillämpa kvalitetssäkringsrutiner som säkerställer att uppdrag sker på ett sådant sätt att överenskommen omfattning och kvalitet uppnås och upprätthålls. Kvalitetssystemet ska innehålla rutiner för kontroller och uppföljning. Bekräftelse på att leverantören uppfyller kraven på kvalitetssäkringsrutiner. (/Nej svar) Kravgräns Nej Teknisk och yrkesmässig kapacitet Anbudsgivaren ska ha teknisk förmåga, kapacitet och kompetens att åta sig uppdrag inom offererade kompetensområden. Anbudsgivaren ska vara verksam inom det kompetensområde som anbudet omfattar. För att styrka att anbudsgivaren är verksam inom det kompetensområde som anbudet omfattar ska leveratören på begäran lämna en förteckning över de tre viktigaste tjänsterna som slutförts eller pågår inom kompetensområdet under de tre senaste åren räknat från sista anbudsdag. Förteckningen ska innehålla uppgift om värde och tidpunkt samt huruvida det varit fråga om privata eller offentliga mottagare. Om en köparen enligt ovan är en upphandlande myndighet, ska intyg som utfärdats eller attesterats av denna myndighet lämnas. Om mottagaren inte är en upphandlande myndighet, ska intyg från köparen lämnas eller, om detta inte är möjligt, en försäkran från anbudsgivaren lämnas. Anbudsgivaren är idag verksam inom det kompetensområde som denne lämnar anbud inom. Anbudsgivaren accepterar att PÅ BEGÄRAN inkomma med beskrivning av sin verksamhet. (/Nej svar) Kravgräns Nej Anbudsgivaren accepterar att PÅ BEGÄRAN inkomma med en förteckning över de tre viktigaste tjänsterna som utförts inom kompetensområdet under de tre senaste åren räknat från sista anbudsdag med uppgift om värde och tidpunkt samt huruvida det varit fråga om privata eller offentliga mottagare. (/Nej svar) Kravgräns Nej Utskrivet: :52 Sida 13 av 48

14 Anbudsgivaren accepterar att PÅ BEGÄRAN inkomma med följande bevis: Om en köparen enligt ovan är en upphandlande myndighet, ska intyg som utfärdats eller attesterats av denna myndighet lämnas. Om mottagaren inte är en upphandlande myndighet, ska intyg från köparen lämnas eller, om detta inte är möjligt, en försäkran från anbudsgivaren. Kopia på intyg ska PÅ BEGÄRAN skickas in till SKI. (/Nej svar) Kravgräns Nej 1.6. Kravspecifikation Upphandlingsföremålet Upphandlingen omfattar IT-konsulttjänster inom kompetensområdet Ledning och styrning. Upphandlingen är indelad i 21 län. Anbud kan lämnas på ett eller flera län. Inom kompetensområdet efterfrågas olika underliggande kompetensområden, s.k. roller. Samtliga roller ska erbjudas. Inom respektive roll efterfrågas tre kompetensnivåer, nivå 2-4. Inom varje roll ska samtliga kompetensnivåer offereras Resurs- eller uppdragskonsult Konsulttjänst genom denna upphandling kan innebära att konsulten kan komma att arbeta på olika sätt i förhållande till UM/UE. Konsulten kan utföra sitt arbete under ledning av UM/UE vilket kan innebära att konsult ska förstärka UM/UE:s arbete. I sådana fall är det UM/UE som leder och driver arbetet. Konsultens roll kan också innebära att tillföra expertkompetens som den avropande myndigheten inte har tillgång till eller att konsulten utgör en ren resursförstärkning. Konsulten kan också ha ett mer självständigt uppdrag. Detta innebär att leverantören ska ta huvudansvar för ett resultat för visst specificerat uppdrag, där leverantörens, eventuella underleverantörer och eventuellt annan av den avropande myndigheten utsedd personal ingår. Resultatet ska definieras i en uppdrags-/kravspecifikation så att leveranskontroll kan utföras vid del- och/eller slutleverans. Fortsättningsvis används i förfrågningsunderlaget begreppet konsulttjänst som gemensam beteckning för resurs- eller uppdragskonsultjänst. I de fall sammanhanget kräver att de båda formerna av konsulttjänster särskiljs används begreppen resurskonsulttjänst eller uppdragskonsulttjänst. UM/UE anger i samband med avrop viken typ av konsulttjänst avropet avser Ordermottagare Avropsförfrågan eller annan kommunikation från UM/UE ska kunna ske till en hos leverantören angiven ordermottagare. Leverantören ansvarar för att kontaktuppgifter till dessa funktioner hålls uppdaterade under ramavtalsperioden. Om förändringar sker ska detta meddelas kontaktperson hos SKI. Kommunikation enligt ramavtalet är fullgjord när avropsförfrågan eller meddelande är avsänt till ordermottagare. Ordermottagare för avropsförfrågan eller annan kommunikation gällande avrop: (Fritextsvar) E-post till ordermottagare enligt ovan: (Fritextsvar) Utskrivet: :52 Sida 14 av 48

15 Konsulternas erfarenhet och kompetens Inom kompetensområdet efterfrågas beskrivningar av konsulternas erfarenhet och kompetens inom olika roller. Lämnade beskrivningar ska visa att konsulterna har tillräcklig erfarenhet och kompetens för att utföra konsulttjänst inom aktuell roll Kompetensnivå Nivåbeskrivningarna är profilbeskrivningar på en övergripande nivå. Vid klassning av en individs kompetens måste kriterierna för nivåbeskrivningarna uppfyllas. Kompetensnivåerna utgör miniminivåer. En konsult som uppfyller en högre nivå får också lämna anbud på lägre nivåer. Nivå 1, lämnas upplysningsvis, upphandlingen omfattar inte nivå 1. Kunskap nyss genomförd utbildning inom aktuellt område Erfarenhet kortare arbetserfarenhet, ej vana som konsult Ledning kräver arbetsledning Självständighet kan självständigt utföra enklare uppgifter Nivå 2, anbud ska lämnas på nivå 2, Kunskap har utbildning inom området, viss svårighetsgrad Erfarenhet 1-3 år som konsult inom aktuellt område, har deltagit i eller utfört ett flertal liknande uppdrag Ledning kräver arbetsledning Självständighet kan självständigt utföra avgränsade arbetsuppgifter Nivå 3, anbud ska lämnas på nivå 3, Kunskap hög kompetens inom området Erfarenhet 4-8 år som konsult inom aktuellt område, är förebild för andra konsulter på lägre nivå. Har befunnit sig på nivå 2 under minst 2 år. Ledning tar ansvara för delområde, kan leda en mindre grupp Självständighet kan arbeta självständigt Nivå 4, anbud ska lämnas på nivå 4, Kunskap hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom området Erfarenhet har deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 år som konsult inom aktuellt område. Har befunnit sig på nivå 3 under minst 2 år. Ledning tar huvudansvar för ledning av större grupp Självständighet mycket stor Nivå 5, lämnas upplysningsvis, upphandlingen omfattar inte nivå 5 Kunskap kompetens av högsta rang inom aktuellt område, uppfattas som expert/guru på marknaden. Erfarenhet (som 4) men har befunnit sig på nivå 4 under minst 3 år Ledning har stor vana och erfarenhet att verka i ledande befattning Självständighet mycket stor Det är UM/UE som har rätt att vid varje avrop avgöra vilken kompetensnivå som behöver anlitas eller överlämna till leverantören att avgöra lämplig komptensnivå. Om den avropande myndigheten efterfrågat en bestämd kompetensnivå och leverantören ändå beslutar att offerera högre kompetensnivå än den nivå som efterfrågas lämnas ersättning för den kompetensnivå som efterfrågas och inte offererad kompetensnivå. Utskrivet: :52 Sida 15 av 48

16 Icke unika konsulter En anbudsgivare som kan tillhandahålla en konsult som uppnår kompetensnivå 4 kan lämna anbud inom området även på nivå 2 och 3. Det behöver inte heller vara unika konsulter för varje roll Geografiska anbudsområden Denna upphandling är indelad i 21 län. Detta innebär att UM/UE avropar från det det län där UM/UE har sitt säte Distanskommunikation UM/UE önskar minimiera mötes- och restid samt leverantörens resor. Anbudsgivaren ska redovisa sina möjligheter för att underlätta distanskommunikation och som ingår i offererat timpris. Videokonferens eller motsvarande: (/Nej svar) Nej Netmeeting eller motsvarande (/Nej svar) Nej Projektplattformar med dokumentlagring och liknande (/Nej svar) Nej Möjlighet att i förekommande fall tillhandahålla fjärrstyrning/rättning/underhåll och liknande (/Nej svar) Nej Annat: (/Nej svar) Nej Ange eventuella säkerhetsaspekter gällande distanskommunikation. (Fritextsvar) Utskrivet: :52 Sida 16 av 48

17 2. Arkitekter 2.1. Övergripande Arkitektrollerna nedan beskrivs primärt utifrån ett IT-perspektiv. Vissa av rollerna kan även arbeta utan IT fokus (helt eller delvis). Detta gäller framförallt verksamhetsarkitekt och enterprisearkitekt. Anledningen är att dessa roller har ett ansvar för verksamheten som inte enbart adresseras via IT. IASA Swedens rekommendation ifrån avseende arkitektroller i Sverige tillämpas för denna upphandling, Anbudsområde Ange vilket/vilka län anbudet avser. Blekinge län (/Nej svar) Dalarnas län (/Nej svar) Gotlands län (/Nej svar) Gävleborgs län (/Nej svar) Hallands län (/Nej svar) Jämtlands län (/Nej svar) Jönköpings län (/Nej svar) Kalmar län (/Nej svar) Kronobergs län (/Nej svar) Norrbottens län (/Nej svar) Skåne län (/Nej svar) Stockholms län (/Nej svar) Södermanlands län (/Nej svar) Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Utskrivet: :52 Sida 17 av 48

18 Nej Uppsala län (/Nej svar) Värmlands län (/Nej svar) Västerbottens län (/Nej svar) Västernorrlands (/Nej svar) Västmanlands län (/Nej svar) Västra Götalands län (/Nej svar) Örebro län (/Nej svar) Östergötlands län (/Nej svar) Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 2.3. Roller inom kompetensområde Arkitekter Roll - Enterprisearkitekt Konsulttjänsten omfattar leverans av IT-strategier, affärsfunktionskartor, stadsplaner, integrationsstrategier, as-is/to-be analys, arkitektuella principer, gapanalys, livscykelanalyser, applikationsstrategier, kravanalyser m m. Rollen kräver kompetens att stödja den upphandlande myndigheten eller enheten strategiska verksamhet med IT lösningar och informationssystem. Rollen ansvarar för för att den upphandlande myndigheten får hög effekt/nytta av sina system som helhet, att man har en övergripande strategi för framtida funktioner och IT investeringar samt att den upphandlande myndigheten eller enhetens IT arkitektur är kostnadseffektiv. Detta görs via nära samarbete både med verksamhetsledning och med IT-ledning. Den grundkompetens som krävs för rollen är djup erfarenhet inom både verksamhet och IT, ledarskaps- och förhandlingskompetens, erfarenhet av governance, projektstyrning och ekonomi, kunskap och erfarenhet av affärs- och EA-modellering samt bred kännedom om olika metoder. Anbudsgivaren ska nedan, för respektive kompetensnivå, på övergripande nivå beskriva offererad erfarenhet och kompetens inom rollen enterprisearkitekt. Övergripande beskrivning av offererad erfarenhet och kompetens inom rollen enterprisearkitekt, kompetensnivå 2: (Fritextsvar) Övergripande beskrivning av offererad erfarenhet och kompetens inom rollen enterprisearkitekt, kompetensnivå 3: (Fritextsvar) Utskrivet: :52 Sida 18 av 48

19 Övergripande beskrivning av offererad erfarenhet och kompetens inom rollen enterprisearkitekt, kompetensnivå 4: (Fritextsvar) Roll - Verksamhetsarkitekt Konsulttjänsten omfattar ofta leverans av processkartor, användningsfall, tjänstekartor, begreppsmodeller, informationsmodeller m.m. Rollen kräver kompetens för att arbeta nära verksamheten och förstå hur den upphandlande myndighetens eller enhetens processer och verksamhet fungerar i realiteten. Verksamhetsarkitekten ansvarar för att beskriva den upphandlande myndighetens eller enhetens verksamhet och att stödja lösningsarkitekten med analys och kravspecifikationer på olika IT lösningar. Uppdragen kan även omfatta analys av den upphandlande myndighetens eller enhetens IT-stöd samt att föreslå förbättringar eller avvecklingar tillsammans med enterprisearkitekter samt att vara kravställare i IT-projekt i syfte att säkerställa att projekten bidrar till verksamheten på bästa möjliga sätt. Rollen kräver djupa kunskaper inom processmodellering, verksamheten, kravhantering, workshopledning. Anbudsgivaren ska nedan, för respektive kompetensnivå, på övergripande nivå beskriva offererad erfarenhet och kompetens inom rollen verksamhetsarkitekt. Övergripande beskrivning av offererad erfarenhet och kompetens inom rollen verksamhetsarkitekt, kompetensnivå 2: (Fritextsvar) Övergripande beskrivning av offererad erfarenhet och kompetens inom rollen verksamhetsarkitekt, kompetensnivå 3: (Fritextsvar) Övergripande beskrivning av offererad erfarenhet och kompetens inom rollen verksamhetsarkitekt, kompetensnivå 4: (Fritextsvar) Roll - Lösningsarkitekt Konsulttjänsten omfattar vanligtvis leverans av applikationsdiagram, systemkartor, tjänstegränssnitt, datamodeller, analysmönster, tekniska gränssnitt, integrationsstrategier m.m. Rollen lösningsarkitekt omfattar design av IT-lösningar baserade på krav ifrån verksamheten samt existerande IT-tjänster. Lösningsarkitekten ser till att återanvändning av funktionalitet sker och säkerställer att de myndighetsövergripna arkitekturprinciperna och riktlinjer kring standarder och integration följs i den tekniska arkitekturen. Lösningsarkitekten balanserar funktionella krav mot övriga kvalitetskrav och gör nödvändiga prioriteringar och kompromisser. Rollen ansvarar för att att se till att den upphandlande myndighetens eller enhetens övergripande strategier följs samt att lösningen blir förvaltningsbar. Uppdragen kräver en mycket god teknisk kompetens både övergripande inom IT området men också inom specialisering som infrastruktur, datamodellering, Service Orientering etc, förmåga till helhetssyn samt förståelse för enterprisearkitektur. Anbudsgivaren ska nedan, för respektive kompetensnivå, på övergripande nivå beskriva offererad erfarenhet och kompetens inom rollen lösningsarkitekt. Övergripande beskrivning av offererad erfarenhet och kompetens inom rollen lösningsarkitekt, kompetensnivå 2: (Fritextsvar) Utskrivet: :52 Sida 19 av 48

20 Övergripande beskrivning av offererad erfarenhet och kompetens inom rollen lösningsarkitekt, kompetensnivå 3: (Fritextsvar) Övergripande beskrivning av offererad erfarenhet och kompetens inom rollen lösningsarkitekt, kompetensnivå 4: (Fritextsvar) Roll - Mjukvaruarkitekt Konsulttjänsten omfattar ofta leverans av ramverk, klassdiagram, programmeringsmönster, aspekter, modelldriven utveckling m.m. Mjukvaruarkitektens uppdrag omfattar att strukturera och designa mjukvarusystem så att de uppfyller både funktionella krav och de olika arkitektuella kvalitetskrav som ställs på systemen såsom skalbarhet, prestanda, säkerhet, flexibilitet, återanvändbarhet, testbarhet, och användbarhet. Vissa kvalitetsattribut delas ibland med lösningsarkitekten. Med hänsyn till kostnad och varje given situation arbetar mjukvaruarkitekten för att optimera de olika kvalitetskraven vilket kräver kompromisser och innovativa lösningar. Rollen kräver djupa kunskaper kring programmering, ramverk, standarder och teknisk modellering samt ledarskaps- och presentationskompetens. Anbudsgivaren ska nedan, för respektive kompetensnivå, på övergripande nivå beskriva offererad erfarenhet och kompetens inom rollen mjukvaruarkitekt. Övergripande beskrivning av offererad erfarenhet och kompetens inom rollen mjukvaruarkitekt, kompetensnivå 2: (Fritextsvar) Övergripande beskrivning av offererad erfarenhet och kompetens inom rollen mjukvaruarkitekt, kompetensnivå 3: (Fritextsvar) Övergripande beskrivning av offererad erfarenhet och kompetens inom rollen mjukvaruarkitekt, kompetensnivå 4: (Fritextsvar) Roll - Användbarhetsarkitekt Användbarhetsarkitekten ansvarar för att nödvändiga användbarhetsaktiviteter genomförs i projektet samt att kunskapen om krav och målgrupper förmedlas till övriga projektmedlemmar. Användbarhetsarkitektens uppdrag omfattar kartläggning av verksamhetens och målgruppernas behov och utförs genom intervjuer, fokusgrupper, workshops och fältstudier. Utifrån kartläggningen ta fram, tillsammans med systemanalytikern, koncept och kravspecifikation som ligger till grund för den fortsatta utvecklingen av systemet, till exempel interaktionsdesign. Anbudsgivaren ska nedan, för respektive kompetensnivå, på övergripande nivå beskriva offererad erfarenhet och kompetens inom rollen användbarhetsarkitekt. Övergripande beskrivning av offererad erfarenhet och kompetens inom rollen användbarhetsarkitekt, kompetensnivå 2: (Fritextsvar) Övergripande beskrivning av offererad erfarenhet och kompetens inom rollen användbarhetsarkitekt, kompetensnivå 3: (Fritextsvar) Utskrivet: :52 Sida 20 av 48

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbud

1. Inbjudan att inkomma med anbud Förfrågningsunderlag 2013-11-27 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Digitala Mötesrum 2013 Renée Sjölund 96-99-2011 Sista anbudsdag: 2014-01-30 Symbolförklaring:

Läs mer

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur Förfrågningsunderlag 2012-12-05 Upphandlingsansvarig Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Litteratur Mattias Ek 96-15-2012 Sista anbudsdag: 2013-01-28 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten 1(23) ANBUDSINBJUDAN Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten vid CSN och SPV Centrala studiestödsnämnden (CSN) Statens tjänstepensionsverk (SPV) 2(23) Innehållsförteckning: 1 ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

Förfrågningsunderlag enligt LOV

Förfrågningsunderlag enligt LOV Inbjudan - Upphandlarversion 2013-12-10 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms stad Upphandling av platser i privata vård- och omsorgsboenden för personer 65 år och äldre Barbro Karlsson 125-2511/2009

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar Förfrågningsunderlag 2012-03-07 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tomas Åkerblom Upphandling Etableringslotsar Af-2010/121363 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

1. Elenergi 2013 - administrativa föreskrifter

1. Elenergi 2013 - administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2012-02-29 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Elenergi 2013 Jan Jäderberg 10173 Sista anbudsdag: 2012-04-13 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Inbjudan - Upphandlarversion 2014-06-13 Upphandlande organisation ARBETSFÖRMEDLINGEN Doris Rexhammar Upphandling Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Af-2014/207170 Symbolförklaring: Texten

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

Bilaga. Avropsregler. Programvaror och tjänster 2014. Kontorsstöd

Bilaga. Avropsregler. Programvaror och tjänster 2014. Kontorsstöd Sid 1 (15) 2014-09-11 Dnr 96-33-2014 Bilaga Avropsregler Programvaror och tjänster 2014 Kontorsstöd Sid 2 (15) Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Definitioner 2 3 Ramavtalets omfattning 2 4 Innan Avrop

Läs mer

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) HD-PVS-20/13 Datum 2013-03-28 Ärendebeteckning Upphandlande myndighet Polismyndigheten

Läs mer

Upphandling av Elenergi. Diarienr 08-6756

Upphandling av Elenergi. Diarienr 08-6756 Upphandling av Elenergi Diarienr 08-6756 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST 1. Allmän information... 3 1.1 Om Tredje AP-fonden... 3 1.2 Upphandlande Myndighet... 3 1.3 Upphandlingen... 3 2. Anbudsspecifikation... 3

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. April 2008, Camilla

Läs mer

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun Beslutsdatum: 2015-03-26 SN 2015:9 Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun 1(37) Innehåll Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun... 1 1. Inbjudan... 5 1.1. Inbjudan...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling; SFS 2010:571 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

ANBUD/Ledarskapsutvecklare. På VISMA TendSign och på SSF:s webbplats www.stratresearch.se

ANBUD/Ledarskapsutvecklare. På VISMA TendSign och på SSF:s webbplats www.stratresearch.se Anbudsförfrågan Ärendenummer: Märkning: Dnr: za14.0030 ANBUD/Ledarskapsutvecklare Anbudet skall ha kommit in: 2014-04-28 Anbudet skall vara bindande t. o. m: 2014-09-22 Upphandlingsform: Publicerad: Upphandlare:

Läs mer

Upphandling av konferensanläggning i anslutning till Polisens utbildningsplats i Rosersberg utanför Stockholm (4 bilagor)

Upphandling av konferensanläggning i anslutning till Polisens utbildningsplats i Rosersberg utanför Stockholm (4 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Josefin Gundel 2014-09-16 E-post josefin.gundel@polisen.se Saknr och diarienummer 912-A086.206/2013 Upphandling av konferensanläggning

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

nuvarande resmönster.

nuvarande resmönster. Anbudsförfrågan 1 (17) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen Sara Kinnander Upphandlare Datum 2013-12-20 Diarienr (åberopas vid korresp) A204.411/ /2013 Sista

Läs mer

2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558

2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558 2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558 2 (18) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN INFORMATION... 3

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15 2009-04-06 Förfrågningsunderlag 1(24) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Linköpings universitet genomför en förenklad upphandling av ramavtal för konferenstjänster. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud i enlighet med förutsättningarna

Läs mer

Vägledning för Klienter

Vägledning för Klienter Vägledning för Klienter Stationära och bärbara datorer, All in One produkter, ruggade datorer, tablets/läsplattor, tunna klienter, bildskärmar samt tillbehör och produktnära tjänster Klienter 11 1 (40)

Läs mer