SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Anna Nessen Sista anbudsdag: :59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten ingår i kvalificeringen Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Texten kommer att ingå i avtalet Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan besvaras av köparen 1. Inledande krav 1.1. Allmän orientering Beskrivning av upphandlingen SKL Kommentus Inköpscentral AB genomför i eget namn en upphandling av IT-konsulttjänster inom kompetensområdet Arkitekter. Upphandlingen är indelad i 21 län. Anbudsgivare kan välja att lämna anbud på ett eller flera län. SKI kommer att anta max 20 st anbud per län. Syftet med upphandlingen är att tillgodose ett löpande behov av IT konsulter inom kompetensområdet hos de upphandlande myndigheter och enheter som är avropsberättigade parter på detta ramavtal och som väljer att avropa från ramavtalet. Avrop sker enligt rangordning eller med förnyad konkurrensutsättning. Preliminär avtalsstart är i mars Innehåll Förfrågningsunderlag Bilagor Bilaga 1, Avropsberättigade parter Upphandlande myndighet - SKL Kommentus Inköpscentral AB SKL Kommentus Inköpscentral AB, org.nr , (fortsättningsvis SKI) ägs, genom SKL Kommentus AB, av 256 kommuner och SKL Kommentus AB som i sin tur ägs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL), genom dess bolag SKL Företag AB. SKI är bildat med syftet att vara inköpscentral för kommuner, landsting, regioner och deras bolag och för att genom samordnad upphandling dels ingå ramavtal i eget namn avsedda för andra upphandlande myndigheter och enheter (i den fortsatta texten kallade UM/UE), dels för att medverka vid en offentlig upphandling som ombud åt flera UM/UE. Denna upphandling görs i eget namn och omfattar de 483 stycken UM/UE som uppräknas i Utskrivet: :52 Sida 1 av 48

2 Bilaga 01 Avropsberättigade parter. Dessa har på förhand anmält intresse för att delta i upphandlingen och har därmed rätt att avropa från tecknade ramavtal från avtalsstart. Att vara avropsberättigad innebär en möjlighet att avropa från tecknade ramavtal, dock ingen skyldighet. När behov uppstår har avropsberättigad myndighet möjlighet att använda ramavtalet. För att avropa från SKI:s ramavtal krävs att upphandlingschef, eller annan ansvarig, först godkänner SKI:s allmänna villkor. SKI:s allmänna villkor syftar till att säkerställa att UM/UE som har gällande ramavtal inom aktuellt område eller tillämpar ramavtal som upphandlats i samverkan med andra UM/UE inte samtidigt tillämpar SKI:s ramavtal under det egna gällande ramavtalets giltighetstid. Efter godkännande kan beställare hos UM/UE avropa från ramavtalet. UM/UE kan också besluta sig för att, av olika skäl som t.ex. att UM/UE:s behov förändrats i något avseende, upphöra med att avropa från ramavtalen under ramavtalstiden genom att UM/UE gör en avstegsanmälan till SKI. Information om vilka UM/UE som avropar från ramavtalen kommer löpande att lämnas till ramavtalsleverantörerna. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på Avgränsning Upphandlingen har som mål att täcka upp till % av de avropande myndigheternas behov av löpande IT-konsultstöd inom kompetensområdet under ramavtalsperioden. IT-konsultstöd som faller utanför ramavtalet utgörs till exempel av konsulter som anlitas av systemleverantörer i samband med leverans, drift, underhåll och utveckling av specifika system eller mer komplexa projekt som behöver en sammanhållen leverans från en leverantör och som spänner över flera kompetensområden Marknad och volym Denna upphandling är en av flera upphandlingar som genomförs i en serie av sex upphandlingar av IT-konsulttjänster. Varje upphandling omfattar ett specifikt kompetensområde. Varje upphandling är uppdelad i 21 län, och omfattar därmed hela landet. Det är möjligt att lämna anbud på ett eller flera län. Ramavtalet omfattar 486 UM/UE. SKI har i samband med framtagande av den årliga upphandlingsplanen och i upphandlingens förstudiefas fått volymuppgifter från UM/UE beträffande ramavtalsområdet. Utifrån dessa undersökningar uppskattas den genomsnittliga årliga avropsvolymen för ramavtalet till ca kr per UM/UE. Mindre UM/UE uppskattas ha en ungefärlig genomsnittlig årlig avropsvolym om mellan kr/år, medelstora UM/UE uppskattas ha en ungefärlig genomsnittlig årlig avropsvolym om mellan kr/år och större UM/UE uppskattas ha en ungefärlig genomsnittlig årlig avropsvolym om mellan kr/år. Baserat på undersökningarnas genomsnittliga årliga avropsvolym och ett antaget antal samtidiga avropande UM/UE om 100 stycken uppskattas ramavtalets årsvolym till ca 48 miljoner SEK exklusive moms per år eller ca 192 miljoner SEK över ramavtalsperioden. Den totala potentialen för hela marknaden, dvs. samtliga 486 UM/UE är ca 233 miljoner SEK per år. Det är SKI:s erfarenhet från andra ramavtalsområden att leverantören genom en aktiv kontakt med UM/UE i samverkan med SKI kan påverka Ramavtalets avropsvolym positivt. Utskrivet: :52 Sida 2 av 48

3 Någon garanti att erhålla viss volym ges ej Möjlighet att lämna anbud på delar av upphandlingen Anbud kan lämnas på ett eller flera län Avtalstid Avtalet börjar att löpa den dag ramavtalet tecknas Ramavtalet gäller för en tidsperiod om två år med möjlighet för SKI att förlänga avtalet med ett (1) år vid två tillfällen, dvs. sammanlagt högst fyra år. Vid utebliven uppsägning tre månader före avtalstidens utgång förlängs avtalet med ett år i taget, dock längst till och med det fjärde året efter avtalets tecknande då avtalet upphör utan föregående uppsägning Administrativa krav Upphandlingsförfarande Upphandlingen genomförs enligt bestämmelserna för öppet förfarande enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU), kapitel Tilldelning av kontrakt Avrop sker antingen med rangordning eller med förnyad konkurrensutsättning enligt förutsättningarna i avsnitt avrop. Leveransavtal mellan avropande myndighet och respektive leverantör tecknas endast och i anslutning till enskilda avrop Frågor om upphandlingen Förtydligande eller komplettering av förfrågningsunderlag Eventuella förtydliganden eller kompletteringar lämnas alltid genom Visma Tendsigns anbudstjänst. Anbudsgivaren ansvarar själv för att hålla sig uppdaterad. Begäran om förtydligande eller komplettering av förfrågningsunderlaget ska vara ställda genom Visma Tendsigns anbudstjänst. Sista dag att inkomma med frågor är nio (9) dagar före sista anbudsdag. Om frågor inkommer senare än 9 dagar före sista anbudsdag garanteras inte att frågan besvaras. Detta på grund av att SKI av likabehandlingsskäl är förhindrat att lämna tillkommande information i slutet av anbudstiden. Endast frågor avseende förfrågningsunderlaget besvaras. Sista dag att ställa frågor: Förutsättningar för anbudsinlämningen Anbudets form, innehåll och språk Svenska Anbudet ska vara skriftligt och avfattat på svenska språket. Undantag får göras för fackuttryck och/eller tekniska beskrivningar. Anbudsgivaren ska på begäran av SKI ombesörja och bekosta översättning till svenska. Utskrivet: :52 Sida 3 av 48

4 Kompletta svar Det är viktigt att anbudet innehåller samtliga efterfrågade uppgifter eftersom möjligheterna att inhämta eller inkomma med kompletterande uppgifter är mycket begränsade efter anbudstidens utgång. Svar i fritextfält Vid anbudslämnandet ska svar på frågor endast lämnas på anvisade platser i fritextfälten intill frågorna i de strukturerade dokumenten. Bilagor får bara bifogas i stället för svar i fritextfälten om detta särskilt efterfrågats. Icke efterfrågade bilagor kommer inte att beaktas vid anbudsgranskningen Reservationer och förbehåll Reservationer och/eller alternativa anbud accepteras inte. Om anbudsgivaren lämnar förbehåll eller reserverar sig mot villkor i förfrågningsunderlaget kan anbudet komma att förkastas Ersättning för anbudslämning Ersättning för upprättande av anbud medges inte Inlämning av elektroniskt anbud I denna upphandling accepteras endast elektronisk anbudsgivning via upphandlingssystemet Visma Tendsign. För leverantörer är det kostnadsfritt att använda systemet och att lämna anbud. För tillgång till systemet krävs inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom registrering på genom att klicka på länken "Lämna elektroniskt anbud". Efter genomförd registrering får användaren omedelbar tillgång till systemet. Vid frågor eller behov av support kring användandet av systemet kontaktas Visma Tendsigns support på telefon eller e-post Supporten har öppet helgfria vardagar måndag fredag mellan 08:00 17:00, med undantag för dag före röd dag då den stänger kl. 15:00. Anbudsgivaren får genom Visma Tendsign: tillkommande information om upphandlingen, automatisk kontroll av att samtliga frågor ställda i förfrågningsunderlaget är besvarade vid anbudslämnandet. Observera att maximal storlek för uppladdning av filer är 50 megabyte. Anbudsgivare uppmanas att omedelbart kontakta Visma Tendsign om problem uppstår i samband med anbudslämnande. Om en anbudsgivare inte registrerar sig på Visma Tendsigns hemsida utan hämtar förfrågningsunderlaget på annat sätt, kan SKI inte garantera att all information om upphandlingen (eventuella förtydliganden samt frågor och svar) under anbudstiden kommer anbudsgivaren tillhanda Namnstandard för uppräkningar i fritextfält Uppräkningar i fritextfält De anbudssvar som lämnas i fritextfält i strukturerade dokument i Tendsign kan extraheras till excel. För att underlätta och påskynda anbudsgranskningen önskar SKI att Utskrivet: :52 Sida 4 av 48

5 anbudsgivare kommaseparerar mellan uppgifter vid uppräkningar utan mellanslag. Sådana uppräkningar kan utgöras av samverkande anbudsgivare eller underleverantörers firma, organisationsnummer. Exempel: Underleverantörers organisationsnummer: , , osv Underleverantörers firma: Firma1AB,Firma2AB,Firma3AB osv Anbudsgivare i samverkan: , , osv Sista anbudsdag Anbud ska vara SKI tillhanda senast den Öppning av anbud Inkomna anbud kommer att öppnas och förtecknas vid en förrättning i SKI:s lokaler på Hornsgatan 15, Stockholm. Anbudsöppningen är inte offentlig. Om leverantör så begär, kommer en representant utsedd av Stockholms Handelskammare att på leverantörens bekostnad närvara vid öppningssammanträdet. Anbudsöppning beräknas att ske Anbudets giltighetstid Anbudet ska vara bindande till och med den Accepteras kravet avseende anbudets giltighetstid? (/Nej svar) Kravgräns Nej Tilldelningsbeslut Efter genomförd upphandling fattar SKI tilldelningsbeslut. SKI meddelar sedan tilldelningsbeslutet via e-post till den person hos anbudsgivaren som lämnat in anbudet i tendsign. Tilldelningsbeslut utgör inte accept av anbud. Bindande ramavtal uppkommer först när båda parter skriftligt undertecknat ramavtal. Ramavtal tecknas tidigast när 10 dagar gått räknat från det att tilldelningsbeslut skickats till anbudsgivarna Begränsad kontroll Handläggningen av upphandlingen kommer att ske med tillämpning av reglerna om begränsad kontroll enligt 11 kap 17 1 och 2 st LOU. De handlingar som rör leverantörens lämplighet m.m. enligt 11 kap. LOU kommer att kontrolleras beträffande de leverantörer som SKI avser att tilldela ramavtal. Kontrollen genomförs innan anbudsgivarna underrättas om tilldelningsbeslutet enligt 9 kap. 9 LOU första stycket, se vidare avsnitt Kvalificering av anbudsgivare 11 kap LOU Personuppgifter Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, postadress och e-postadress. Utskrivet: :52 Sida 5 av 48

6 I personuppgiftslagen (1998:204) finns regler för hur personuppgifter får behandlas. SKI är personuppgiftsansvarig för de uppgifter, t.ex. namn på kontaktpersoner, e-postadresser, som lämnas dels i samband med anbudsgivning, dels vid eventuellt tecknande av ramavtal mellan leverantören och SKI. Behandlingen av de aktuella personuppgifterna är nödvändig för att kunna fullgöra ingångna ramavtal. Personuppgifterna kommer att användas för att föra kund- och leverantörsregister i syfte att informera, administrera och möjliggöra avrop på ramavtalen samt skicka fakturor avseende den administrativa ersättning som tas ut av SKI. En registrerad person har rätt att när som helst begära information från SKI beträffande vilka personuppgifter som finns registrerade om personen. En sådan begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad och skickas till: SKL Kommentus Inköpscentral AB Hornsgatan Stockholm Sekretess SKI omfattas inte av offentlighetsprincipen. SKI lämnar därför, som huvudregel, inte ut anbud. Detta gäller även efter att tilldelningsbeslut har fattats. SKI förbehåller sig emellertid rätten att lämna ut handlingar för det fall domstol, tillsynsmyndighet eller annan myndighet så begär eller om det i övrigt krävs för ett effektivt bedrivande av SKI:s verksamhet. Anbudsgivare som önskar att vissa uppgifter inte ska lämnas ut till annan bör i anbudet precisera vilka uppgifter i anbudet sekretess begärs för, och beskriva på vilket sätt det kan innebära skada för anbudsgivaren om uppgifterna lämnas ut. SKI vill dock betona att i samband med att tilldelningsbeslutet distribueras, kan uppgifter ur anbud som är relaterade till tilldelningskriterierna och utvärderingsmodellen komma att offentliggöras (t.ex. vissa prisuppgifter). Om sekretess inte begärs - svara NEJ i båda fritextfälten nedan. Om sekretess begärs - svara JA i det första fritextfältet nedan. Precisera sedan för vilka delar av anbudet som sekretess begärs och beskriv vilken skada som kan uppstå om uppgiften lämnas ut i det andra fritextfältet nedan. Omfattar någon del av anbudet sekretess? (/Nej svar) Nej Beskrivning av vilka delar av anbudet som begäran om sekretess avser samt vilken skada som kan uppstå om uppgiften lämnas ut (Fritextsvar) Publicering av avtalsdokument Avtal med prisbilagor, uppgifter om kontaktpersoner m.m., kommer att publiceras på internet i en publik databas. Samma information kommer att finnas tillgänglig för alla avropande myndigheter/enheter. Anbudsgivaren ska acceptera att priser, rabatter, uppgifter om kontaktpersoner mm, publiceras på internet. Publicering av avtalsdokument, accepteras kravet? (/Nej svar) Kravgräns Nej Utskrivet: :52 Sida 6 av 48

7 Antagande av anbud Antagande av ramavtalsleverantör Varje län utvärderas separat. SKI kommer att anta max 20 anbud per län, förutsatt att 20 anbud inlämnas. Anbuden rangordnas efter lägsta genomsnittspris. Anbudets genomsnittspris räknas fram genom att priset för kompetensnivå 2, 3 och 4 viktas till 33,33 % vardera. Om flera anbud har samma genomsnittspris så kommer angivet timpris för kompetensnivå 4 att vara avgörande för att skilja anbuden åt. Anbudet med det lägre timpriset erhåller en högre placering vid rangordning. För det fall flera anbud även har samma timpris för kompetensnivå fyra så kommer angivet timpris för, i första hand kompetensnivå 3 och i andra hand kompetensnivå 2, att skilja anbuden åt. För det fall att flera anbudsgivare har samma genomsnittspris samt samma timpris för kompetensnivåerna 4,3 och 2 så kommer lottning att genomföras för att särskilja anbuden. Takpris Angivna timpriser utgör takpris per timme för respektive kompetensnivå i samband med avrop Antagande av leverantör vid avrop enligt rangordning Rutinerna för avrop med rangordning redovisas i avsnitt avrop enligt rangordning Antagande av leverantör vid avrop med förnyad konkurrensutsättning För de fall där förnyad konkurrensutsättning är det förfarande som ska tillämpas vid avrop kommer kontrakt tilldelas den anbudsgivare som lämnat det bästa anbudet på grundval av de tilldelningskriterier som angetts i förfrågningsunderlaget enligt avsnitt avrop med förnyad konkurrensutsättning Information om anbudsgivaren Kontaktuppgifter SKL Kommentus Inköpscentral AB kommer under upphandlingens genomförande att ställa frågor och skicka tilldelningsbeslut till den person som har skickat in anbudet för anbudsgivarens räkning i upphandlingssystemet Visma Tendsign. Anbudsgivaren ansvarar för att de kontaktuppgifter som finns upplagda för den person som lagt upp uppgifter i upphandlingen är aktuella och korrekta. Anbudsgivaren ansvarar för att denna person är tillgänglig för mottagande av information samt för att svara på frågor i upphandlingen. Anbudsgivare ombeds kontrollera att det föreligger identitet mellan de uppgifter ni anger när ni registrerar er i upphandlingssystemet VismaTendsign och det företag som utgör anbudsgivande företag. Kontrollera gärna att ni konsekvent anger korrekt företagsnamn (firma) och korrekt organisationsnummer på samtliga ställen där ni ombeds registrera uppgifter. Anbudsgivaren ska fylla i nedan efterfrågade uppgifter avseende anbudsgivaren (/Nej svar) Kravgräns Nej Fullständigt företagsnamn: (Fritextsvar) Utskrivet: :52 Sida 7 av 48

8 Organisationsnummer: (Fritextsvar) Namn på verkställande direktör eller motsvarande: (Fritextsvar) Telefonnummer till verkställande direktör eller motsvarande: (Fritextsvar) E-postadress till verkställande direktör eller motsvarande: (Fritextsvar) Namn på avtalsansvarig: (Fritextsvar) Telefonnummer till avtalsansvarig: (Fritextsvar) E-postadress till avtalsansvarig: (Fritextsvar) Funktionsbrevlåda Kommunikationen mellan SKI och leverantören avseende ramavtalet och den administrativa hanteringen av ramavtalet ska kunna ske genom en funktionsbrevlåda hos Ramavtalsleverantören. Ange namn på funktionsbrevlåda för kommunikation gällande ramavtalet: (Fritextsvar) Konsortier Anbudsgivare har rätt att lämna anbud i samverkan i ett s.k. konsortium. Konsortiet ska planera bolagsbildningen så att den kan vara avslutad vid den tidpunkt upphandlingen är avslutad. Anbudsgivare som lämnar anbud utifrån denna förutsättning ska till anbudet bifoga kopior på civilrättsligt bindande avtal mellan konsortiets parter om att bilda ett gemensamt bolag samt att gemensamt delta i och solidariskt ansvara för genomförandet av det åtagande som följer av ramavtalet. Samtliga juridiska personer i konsortiet ska var för i sig uppfylla samtliga krav i avsnitt 1.4.1, Uteslutningsgrunder och Skatter och socialförsäkringsavgifter. Övriga krav ska uppfyllas gemensamt av de i konsortiet ingående juridiska personerna. Anbudsgivaren ska nedan redovisa företagsnamn och organisationsnummer på samtliga deltagare i konsortiet. Anbudsgivaren ska på begäran redovisa vilket eller vilka av i konsortiet ingående juridiska personer som uppfyller respektive krav. Företagsnamn samt organisationsnummer på samtliga anbudsgivare som lämnar anbud i samverkan, kommaseparera,mellan,namnen: (Fritextsvar) Bekräftelse på att samtliga i konsortiet ingående juridiska personer uppfyller samtliga krav i punkt 1.4.1, Uteslutningsgrunder samt Skatter och socialförsäkringsavgifter: (/Nej svar) Nej Om kopior på civilrättsligt bindande avtal bifogas anbudet enligt ovan ska bilagans namn och nummer anges här. (Fritextsvar) Underleverantörer Hela eller delar av uppdraget kan utföras av underleverantörer. Anbudet ska innehålla uppgift om huruvida anbudsgivaren har för avsikt att anlita underleverantörer. För det fall underleverantörer kommer att anlitas ska organisationsnummer på underleverantör(-er) lämnas i fritextfältet nedan. Det ska även framgå inom vilket län underleverantören/-erna kommer att anlitas. Med underleverantörer avses sådan leverantör som träder i Ramavtalsleverantörens ställe för att utföra hela eller delar av uppdraget/leveransen och inte Utskrivet: :52 Sida 8 av 48

9 de leverantörer som levererar diverse varor och tjänster till Ramavtalsleverantören. Observera även att annat bolag som ingår i samma koncern, t.ex. moderbolag/dotterbolag, i denna upphandling är att betrakta som underleverantör till Ramavtalsleverantören om bolagen har olika organisationsnummer. Underleverantörer har ingen möjlighet att mottaga avrop eller att ha en direkt avtalsrelation med UM/UE. Ramavtalsleverantören svarar för underleverantörs arbete såsom för sitt eget arbete. Ramavtalsleverantör kan, under ett tilldelat ramavtals löptid, ansöka hos SKI om förändringar avseende underleverantörer. Tillägg eller byte av underleverantör kan endast ske efter skriftligt godkännande av SKI. Under ramavtalsperioden administrerar SKI förändringar avseende underleverantörer endast under de två sista veckorna av mars, juni, september och december. För att underlätta och påskynda anbudsgranskningen önskar SKI att anbudsgivare kommaseparerar mellan uppgifter vid uppräkningar utan mellanslag. Observera att firmanamn inte ska anges. Exempel på hur underleverantörers organisationsnummer ska anges: , , o.s.v. 01 Ange organisationsnummer på samtliga underleverantörer inom Blekinge län, kommaseparera,mellan,organisationsnumren: (Fritextsvar) 02 Ange organisationsnummer på samtliga underleverantörer inom Dalarnas län, kommaseparera,mellan,organisationsnumren: (Fritextsvar) 03 Ange organisationsnummer på samtliga underleverantörer inom Gotlands län, kommaseparera,mellan,organisationsnumren: (Fritextsvar) 04 Ange organisationsnummer på samtliga underleverantörer inom Gävleborgs län, kommaseparera,mellan,organisationsnumren: (Fritextsvar) 05 Ange organisationsnummer på samtliga underleverantörer inom Hallands län, kommaseparera,mellan,organisationsnumren: (Fritextsvar) 06 Ange organisationsnummer på samtliga underleverantörer inom Jämtlands län, kommaseparera,mellan,organisationsnumren: (Fritextsvar) 07 Ange organisationsnummer på samtliga underleverantörer inom Jönköpings län, kommaseparera,mellan,organisationsnumren: (Fritextsvar) 08 Ange organisationsnummer på samtliga underleverantörer inom Kalmar län, kommaseparera,mellan,organisationsnumren: (Fritextsvar) 09 Ange organisationsnummer på samtliga underleverantörer inom Kronobergs län, kommaseparera,mellan,organisationsnumren: (Fritextsvar) 010 Ange organisationsnummer på samtliga underleverantörer inom Norrbottens län, kommaseparera,mellan,organisationsnumren: (Fritextsvar) 011 Ange organisationsnummer på samtliga underleverantörer inom Skåne län, kommaseparera,mellan,organisationsnumren: (Fritextsvar) 012 Ange organisationsnummer på samtliga underleverantörer inom Stockholms län, kommaseparera,mellan,organisationsnumren: (Fritextsvar) Utskrivet: :52 Sida 9 av 48

10 013 Ange organisationsnummer på samtliga underleverantörer inom Södermanlands län, kommaseparera,mellan,organisationsnumren: (Fritextsvar) 014 Ange organisationsnummer på samtliga underleverantörer inom Uppsala län, kommaseparera,mellan,organisationsnumren: (Fritextsvar) 015 Ange organisationsnummer på samtliga underleverantörer inom Värmlands län, kommaseparera,mellan,organisationsnumren: (Fritextsvar) 016 Ange organisationsnummer på samtliga underleverantörer inom Västerbottens län, kommaseparera,mellan,organisationsnumren: (Fritextsvar) 017 Ange organisationsnummer på samtliga underleverantörer inom Västernorrlands län, kommaseparera,mellan,organisationsnumren: (Fritextsvar) 018 Ange organisationsnummer på samtliga underleverantörer inom Västmanlands län, kommaseparera,mellan,organisationsnumren: (Fritextsvar) 019 Ange organisationsnummer på samtliga underleverantörer inom Västra Götalands län, kommaseparera,mellan,organisationsnumren: (Fritextsvar) 020 Ange organisationsnummer på samtliga underleverantörer inom Örebro län, kommaseparera,mellan,organisationsnumren: (Fritextsvar) 021 Ange organisationsnummer på samtliga underleverantörer inom Östergötlands län, kommaseparera,mellan,organisationsnumren: (Fritextsvar) Underleverantörer och samarbetsavtal På begäran av SKI ska en anbudsgivare, som åberopar underleverantör för utförande av uppdraget, genom intyg eller avtal kunna påvisa ett etablerat samarbetsförhållande med underleverantören. Accepteras kravet avseende intygande om samarbetsförhållande med åberopad underleverantör? (/Nej svar) Kravgräns Nej Leverantörs deltagande som underleverantör Anbudsgivare får inte vara underleverantör i ett annat anbud i upphandlingen inom samma län. Om en anbudsgivare befinns vara angiven som underleverantör i annans anbud kommer anbudsgivaren att strykas som underleverantör från detta anbud. Prövning av det senare anbudet kommer att ske utan tillgång till den kapacitet som anbudsgivarens resurser innebär Uteslutning av anbudsgivare 10 kap LOU Uteslutning enligt 10 kap. 1 LOU Enligt 10 kap. 1 LOU ska en upphandlande myndighet utesluta en leverantör från att delta i en offentlig upphandling om myndigheten får kännedom om att leverantören enligt laga kraft vunnen dom är dömd för sådan brottslighet som innefattar: 1. deltagande i organiserad brottslighet, Utskrivet: :52 Sida 10 av 48

11 2. bestickning, 3. bedrägeri, 4. penningtvätt. Är leverantören en juridisk person, ska leverantören uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för brottet. Om en anbudsgivare anlitar underleverantörer ansvarar anbudsgivaren för att underleverantörerna uppfyller kraven enligt 10 kap. 1. Bekräftelse på att leverantör är fri från hinder att delta i upphandlingen jämlikt 10 kap 1 LOU. (/Nej svar) Kravgräns Nej Frivilliga uteslutningsgrunder Enligt 10 kap. 2 LOU kan en leverantör uteslutas från deltagande i upphandling om denne: 1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, 2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, 3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen, 4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och SKI kan visa detta eller, 5. ej lämnat begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av bestämmelserna i 10 eller 11 kap LOU Är leverantören juridisk person, får leverantören uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för brott som avses i första stycket 3 eller gjort sig skyldig till sådant fel som avses i första stycket 4. Samma krav gäller underleverantörer som utför hela eller delar av leverantörens arbete. SKI kan komma att kontrollera hos annan myndighet att hinder för deltagande i upphandlingen inte föreligger. Bekräftelse på att leverantör är fri från hinder att delta i upphandlingen jämlikt 10 kap 2 LOU. (/Nej svar) Kravgräns Nej Skatter och socialförsäkringsavgifter Leverantör och underleverantör ska vara registerad för betalning arbetsgivaravgifter eller egenavgifter. Leverantör ska ha fullgjort sina skyldigheter avseende inbetalning av skatter och socialförsäkringsavgifter. Denna skyldighet omfattar även eventuella underleverantörer. Som en del av leverantörsprövningen kontrolleras att leverantörer och eventuella underleverantörer uppfyller lagenligt ställda krav avseende sina inbetalningar av skatter och socialförsäkringsavgifter. Kontrollen genomförs hos Skatteverket av SKI. Om det inte är möjligt för SKI att få tillgång till de aktuella uppgifterna ska leverantören på SKI:s begäran vara beredd att tillhandahålla dessa uppgifter. Bekräftelse på att leverantör och underleverantörer har fullgjort sina betalningar gällande skatter och socialförsäkringsavgifter/egenavgifter. (/Nej svar) Kravgräns Utskrivet: :52 Sida 11 av 48

12 Nej 1.5. Kvalificering av anbudsgivare 11 kap LOU Generella krav på teknisk kapacitet och förmåga Registrering Leverantören ska uppfylla lagenligt ställda krav på registrering i aktiebolags- eller handelsbolagsregister eller liknande register som gäller för leverantören och som förs i det land där anbudsgivarens verksamhet är etablerad. SKI kommer att kontrollera anbudsgivarens bolagsregistrering genom att inhämta uppgifter från affärs - och kreditupplysningsföretaget Creditsafe. Om det inte är möjligt för SKI att få tillgång till de aktuella uppgifterna via Credit Safe ska leverantören på SKI:s begäran tillhandahålla dessa uppgifter. Bekräftelse på att leverantören uppfyller kraven på registrering: (/Nej svar) Kravgräns Nej Ekonomisk ställning Leverantören ska ha tillräckligt god ekonomi för att kunna bedriva verksamheten på ett stabilt sätt. Leverantören ska ha sådan ekonomisk stabilitet och finansiell ställning att denne kan upprätthålla ett långsiktigt avtal. Underlag för bedömningen av leverantörens ekonomiska stabilitet och finansiella ställning är utdrag ur affärs- och kreditupplysningsföretaget Creditsafes register. SKI kommer att inhämta utdrag från Creditsafe. Utdraget ska visa att anbudsgivaren minst är "kreditvärdig" enligt Creditsafes femgradiga skala vilket motsvarar lägst riskklass 3 hos UC, lägst rating A hos Soliditet. Ratingintervall och beskrivning enligt CreditSafe Mycket god kreditvärdighet God kreditvärdighet Kreditvärdig Kredit mot säkerhet 0-14 Kredit avrådes Om lägre riskklassificering än kreditvärdig påvisas ska leverantören ändå anses uppfylla kravet om a) eller b) nedan är uppfyllda. a) Leverantören på begäran inlämnar en sådan förklaring att det kan anses klarlagt att leverantören innehar motsvarande ekonomisk stabilitet. b) Garanti lämnas på begäran gällande anbudsgivarens ekonomiska stabilitet av moderbolag eller annan garant. Sådant intyg ska vara undertecknat av moderbolagets eller garantens firmatecknare. Efterfrågad riskklassificering samt kraven ovan ska i dessa fall på motsvarande vis redovisas och uppfyllas av denne (garanten). Garanten ska minst vara "kreditvärdig" enligt Creditsafes femgradiga skala. Bekräftelse på att kraven på ekonomisk ställning uppfylls? (/Nej svar) Utskrivet: :52 Sida 12 av 48

13 Kravgräns Nej Leverantören accepterar att PÅ BEGÄRAN inkomma med revisorsintyg eller moderbolagsgaranti för att styrka ekonomisk ställning. (/Nej svar) Kravgräns Nej Kvalitetssäkringsstandarder Anbudsgivaren ska tillämpa kvalitetssäkringsrutiner som säkerställer att uppdrag sker på ett sådant sätt att överenskommen omfattning och kvalitet uppnås och upprätthålls. Kvalitetssystemet ska innehålla rutiner för kontroller och uppföljning. Bekräftelse på att leverantören uppfyller kraven på kvalitetssäkringsrutiner. (/Nej svar) Kravgräns Nej Teknisk och yrkesmässig kapacitet Anbudsgivaren ska ha teknisk förmåga, kapacitet och kompetens att åta sig uppdrag inom offererade kompetensområden. Anbudsgivaren ska vara verksam inom det kompetensområde som anbudet omfattar. För att styrka att anbudsgivaren är verksam inom det kompetensområde som anbudet omfattar ska leveratören på begäran lämna en förteckning över de tre viktigaste tjänsterna som slutförts eller pågår inom kompetensområdet under de tre senaste åren räknat från sista anbudsdag. Förteckningen ska innehålla uppgift om värde och tidpunkt samt huruvida det varit fråga om privata eller offentliga mottagare. Om en köparen enligt ovan är en upphandlande myndighet, ska intyg som utfärdats eller attesterats av denna myndighet lämnas. Om mottagaren inte är en upphandlande myndighet, ska intyg från köparen lämnas eller, om detta inte är möjligt, en försäkran från anbudsgivaren lämnas. Anbudsgivaren är idag verksam inom det kompetensområde som denne lämnar anbud inom. Anbudsgivaren accepterar att PÅ BEGÄRAN inkomma med beskrivning av sin verksamhet. (/Nej svar) Kravgräns Nej Anbudsgivaren accepterar att PÅ BEGÄRAN inkomma med en förteckning över de tre viktigaste tjänsterna som utförts inom kompetensområdet under de tre senaste åren räknat från sista anbudsdag med uppgift om värde och tidpunkt samt huruvida det varit fråga om privata eller offentliga mottagare. (/Nej svar) Kravgräns Nej Utskrivet: :52 Sida 13 av 48

14 Anbudsgivaren accepterar att PÅ BEGÄRAN inkomma med följande bevis: Om en köparen enligt ovan är en upphandlande myndighet, ska intyg som utfärdats eller attesterats av denna myndighet lämnas. Om mottagaren inte är en upphandlande myndighet, ska intyg från köparen lämnas eller, om detta inte är möjligt, en försäkran från anbudsgivaren. Kopia på intyg ska PÅ BEGÄRAN skickas in till SKI. (/Nej svar) Kravgräns Nej 1.6. Kravspecifikation Upphandlingsföremålet Upphandlingen omfattar IT-konsulttjänster inom kompetensområdet Ledning och styrning. Upphandlingen är indelad i 21 län. Anbud kan lämnas på ett eller flera län. Inom kompetensområdet efterfrågas olika underliggande kompetensområden, s.k. roller. Samtliga roller ska erbjudas. Inom respektive roll efterfrågas tre kompetensnivåer, nivå 2-4. Inom varje roll ska samtliga kompetensnivåer offereras Resurs- eller uppdragskonsult Konsulttjänst genom denna upphandling kan innebära att konsulten kan komma att arbeta på olika sätt i förhållande till UM/UE. Konsulten kan utföra sitt arbete under ledning av UM/UE vilket kan innebära att konsult ska förstärka UM/UE:s arbete. I sådana fall är det UM/UE som leder och driver arbetet. Konsultens roll kan också innebära att tillföra expertkompetens som den avropande myndigheten inte har tillgång till eller att konsulten utgör en ren resursförstärkning. Konsulten kan också ha ett mer självständigt uppdrag. Detta innebär att leverantören ska ta huvudansvar för ett resultat för visst specificerat uppdrag, där leverantörens, eventuella underleverantörer och eventuellt annan av den avropande myndigheten utsedd personal ingår. Resultatet ska definieras i en uppdrags-/kravspecifikation så att leveranskontroll kan utföras vid del- och/eller slutleverans. Fortsättningsvis används i förfrågningsunderlaget begreppet konsulttjänst som gemensam beteckning för resurs- eller uppdragskonsultjänst. I de fall sammanhanget kräver att de båda formerna av konsulttjänster särskiljs används begreppen resurskonsulttjänst eller uppdragskonsulttjänst. UM/UE anger i samband med avrop viken typ av konsulttjänst avropet avser Ordermottagare Avropsförfrågan eller annan kommunikation från UM/UE ska kunna ske till en hos leverantören angiven ordermottagare. Leverantören ansvarar för att kontaktuppgifter till dessa funktioner hålls uppdaterade under ramavtalsperioden. Om förändringar sker ska detta meddelas kontaktperson hos SKI. Kommunikation enligt ramavtalet är fullgjord när avropsförfrågan eller meddelande är avsänt till ordermottagare. Ordermottagare för avropsförfrågan eller annan kommunikation gällande avrop: (Fritextsvar) E-post till ordermottagare enligt ovan: (Fritextsvar) Utskrivet: :52 Sida 14 av 48

15 Konsulternas erfarenhet och kompetens Inom kompetensområdet efterfrågas beskrivningar av konsulternas erfarenhet och kompetens inom olika roller. Lämnade beskrivningar ska visa att konsulterna har tillräcklig erfarenhet och kompetens för att utföra konsulttjänst inom aktuell roll Kompetensnivå Nivåbeskrivningarna är profilbeskrivningar på en övergripande nivå. Vid klassning av en individs kompetens måste kriterierna för nivåbeskrivningarna uppfyllas. Kompetensnivåerna utgör miniminivåer. En konsult som uppfyller en högre nivå får också lämna anbud på lägre nivåer. Nivå 1, lämnas upplysningsvis, upphandlingen omfattar inte nivå 1. Kunskap nyss genomförd utbildning inom aktuellt område Erfarenhet kortare arbetserfarenhet, ej vana som konsult Ledning kräver arbetsledning Självständighet kan självständigt utföra enklare uppgifter Nivå 2, anbud ska lämnas på nivå 2, Kunskap har utbildning inom området, viss svårighetsgrad Erfarenhet 1-3 år som konsult inom aktuellt område, har deltagit i eller utfört ett flertal liknande uppdrag Ledning kräver arbetsledning Självständighet kan självständigt utföra avgränsade arbetsuppgifter Nivå 3, anbud ska lämnas på nivå 3, Kunskap hög kompetens inom området Erfarenhet 4-8 år som konsult inom aktuellt område, är förebild för andra konsulter på lägre nivå. Har befunnit sig på nivå 2 under minst 2 år. Ledning tar ansvara för delområde, kan leda en mindre grupp Självständighet kan arbeta självständigt Nivå 4, anbud ska lämnas på nivå 4, Kunskap hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom området Erfarenhet har deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 år som konsult inom aktuellt område. Har befunnit sig på nivå 3 under minst 2 år. Ledning tar huvudansvar för ledning av större grupp Självständighet mycket stor Nivå 5, lämnas upplysningsvis, upphandlingen omfattar inte nivå 5 Kunskap kompetens av högsta rang inom aktuellt område, uppfattas som expert/guru på marknaden. Erfarenhet (som 4) men har befunnit sig på nivå 4 under minst 3 år Ledning har stor vana och erfarenhet att verka i ledande befattning Självständighet mycket stor Det är UM/UE som har rätt att vid varje avrop avgöra vilken kompetensnivå som behöver anlitas eller överlämna till leverantören att avgöra lämplig komptensnivå. Om den avropande myndigheten efterfrågat en bestämd kompetensnivå och leverantören ändå beslutar att offerera högre kompetensnivå än den nivå som efterfrågas lämnas ersättning för den kompetensnivå som efterfrågas och inte offererad kompetensnivå. Utskrivet: :52 Sida 15 av 48

16 Icke unika konsulter En anbudsgivare som kan tillhandahålla en konsult som uppnår kompetensnivå 4 kan lämna anbud inom området även på nivå 2 och 3. Det behöver inte heller vara unika konsulter för varje roll Geografiska anbudsområden Denna upphandling är indelad i 21 län. Detta innebär att UM/UE avropar från det det län där UM/UE har sitt säte Distanskommunikation UM/UE önskar minimiera mötes- och restid samt leverantörens resor. Anbudsgivaren ska redovisa sina möjligheter för att underlätta distanskommunikation och som ingår i offererat timpris. Videokonferens eller motsvarande: (/Nej svar) Nej Netmeeting eller motsvarande (/Nej svar) Nej Projektplattformar med dokumentlagring och liknande (/Nej svar) Nej Möjlighet att i förekommande fall tillhandahålla fjärrstyrning/rättning/underhåll och liknande (/Nej svar) Nej Annat: (/Nej svar) Nej Ange eventuella säkerhetsaspekter gällande distanskommunikation. (Fritextsvar) Utskrivet: :52 Sida 16 av 48

17 2. Arkitekter 2.1. Övergripande Arkitektrollerna nedan beskrivs primärt utifrån ett IT-perspektiv. Vissa av rollerna kan även arbeta utan IT fokus (helt eller delvis). Detta gäller framförallt verksamhetsarkitekt och enterprisearkitekt. Anledningen är att dessa roller har ett ansvar för verksamheten som inte enbart adresseras via IT. IASA Swedens rekommendation ifrån avseende arkitektroller i Sverige tillämpas för denna upphandling, Anbudsområde Ange vilket/vilka län anbudet avser. Blekinge län (/Nej svar) Dalarnas län (/Nej svar) Gotlands län (/Nej svar) Gävleborgs län (/Nej svar) Hallands län (/Nej svar) Jämtlands län (/Nej svar) Jönköpings län (/Nej svar) Kalmar län (/Nej svar) Kronobergs län (/Nej svar) Norrbottens län (/Nej svar) Skåne län (/Nej svar) Stockholms län (/Nej svar) Södermanlands län (/Nej svar) Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Utskrivet: :52 Sida 17 av 48

18 Nej Uppsala län (/Nej svar) Värmlands län (/Nej svar) Västerbottens län (/Nej svar) Västernorrlands (/Nej svar) Västmanlands län (/Nej svar) Västra Götalands län (/Nej svar) Örebro län (/Nej svar) Östergötlands län (/Nej svar) Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 2.3. Roller inom kompetensområde Arkitekter Roll - Enterprisearkitekt Konsulttjänsten omfattar leverans av IT-strategier, affärsfunktionskartor, stadsplaner, integrationsstrategier, as-is/to-be analys, arkitektuella principer, gapanalys, livscykelanalyser, applikationsstrategier, kravanalyser m m. Rollen kräver kompetens att stödja den upphandlande myndigheten eller enheten strategiska verksamhet med IT lösningar och informationssystem. Rollen ansvarar för för att den upphandlande myndigheten får hög effekt/nytta av sina system som helhet, att man har en övergripande strategi för framtida funktioner och IT investeringar samt att den upphandlande myndigheten eller enhetens IT arkitektur är kostnadseffektiv. Detta görs via nära samarbete både med verksamhetsledning och med IT-ledning. Den grundkompetens som krävs för rollen är djup erfarenhet inom både verksamhet och IT, ledarskaps- och förhandlingskompetens, erfarenhet av governance, projektstyrning och ekonomi, kunskap och erfarenhet av affärs- och EA-modellering samt bred kännedom om olika metoder. Anbudsgivaren ska nedan, för respektive kompetensnivå, på övergripande nivå beskriva offererad erfarenhet och kompetens inom rollen enterprisearkitekt. Övergripande beskrivning av offererad erfarenhet och kompetens inom rollen enterprisearkitekt, kompetensnivå 2: (Fritextsvar) Övergripande beskrivning av offererad erfarenhet och kompetens inom rollen enterprisearkitekt, kompetensnivå 3: (Fritextsvar) Utskrivet: :52 Sida 18 av 48

19 Övergripande beskrivning av offererad erfarenhet och kompetens inom rollen enterprisearkitekt, kompetensnivå 4: (Fritextsvar) Roll - Verksamhetsarkitekt Konsulttjänsten omfattar ofta leverans av processkartor, användningsfall, tjänstekartor, begreppsmodeller, informationsmodeller m.m. Rollen kräver kompetens för att arbeta nära verksamheten och förstå hur den upphandlande myndighetens eller enhetens processer och verksamhet fungerar i realiteten. Verksamhetsarkitekten ansvarar för att beskriva den upphandlande myndighetens eller enhetens verksamhet och att stödja lösningsarkitekten med analys och kravspecifikationer på olika IT lösningar. Uppdragen kan även omfatta analys av den upphandlande myndighetens eller enhetens IT-stöd samt att föreslå förbättringar eller avvecklingar tillsammans med enterprisearkitekter samt att vara kravställare i IT-projekt i syfte att säkerställa att projekten bidrar till verksamheten på bästa möjliga sätt. Rollen kräver djupa kunskaper inom processmodellering, verksamheten, kravhantering, workshopledning. Anbudsgivaren ska nedan, för respektive kompetensnivå, på övergripande nivå beskriva offererad erfarenhet och kompetens inom rollen verksamhetsarkitekt. Övergripande beskrivning av offererad erfarenhet och kompetens inom rollen verksamhetsarkitekt, kompetensnivå 2: (Fritextsvar) Övergripande beskrivning av offererad erfarenhet och kompetens inom rollen verksamhetsarkitekt, kompetensnivå 3: (Fritextsvar) Övergripande beskrivning av offererad erfarenhet och kompetens inom rollen verksamhetsarkitekt, kompetensnivå 4: (Fritextsvar) Roll - Lösningsarkitekt Konsulttjänsten omfattar vanligtvis leverans av applikationsdiagram, systemkartor, tjänstegränssnitt, datamodeller, analysmönster, tekniska gränssnitt, integrationsstrategier m.m. Rollen lösningsarkitekt omfattar design av IT-lösningar baserade på krav ifrån verksamheten samt existerande IT-tjänster. Lösningsarkitekten ser till att återanvändning av funktionalitet sker och säkerställer att de myndighetsövergripna arkitekturprinciperna och riktlinjer kring standarder och integration följs i den tekniska arkitekturen. Lösningsarkitekten balanserar funktionella krav mot övriga kvalitetskrav och gör nödvändiga prioriteringar och kompromisser. Rollen ansvarar för att att se till att den upphandlande myndighetens eller enhetens övergripande strategier följs samt att lösningen blir förvaltningsbar. Uppdragen kräver en mycket god teknisk kompetens både övergripande inom IT området men också inom specialisering som infrastruktur, datamodellering, Service Orientering etc, förmåga till helhetssyn samt förståelse för enterprisearkitektur. Anbudsgivaren ska nedan, för respektive kompetensnivå, på övergripande nivå beskriva offererad erfarenhet och kompetens inom rollen lösningsarkitekt. Övergripande beskrivning av offererad erfarenhet och kompetens inom rollen lösningsarkitekt, kompetensnivå 2: (Fritextsvar) Utskrivet: :52 Sida 19 av 48

20 Övergripande beskrivning av offererad erfarenhet och kompetens inom rollen lösningsarkitekt, kompetensnivå 3: (Fritextsvar) Övergripande beskrivning av offererad erfarenhet och kompetens inom rollen lösningsarkitekt, kompetensnivå 4: (Fritextsvar) Roll - Mjukvaruarkitekt Konsulttjänsten omfattar ofta leverans av ramverk, klassdiagram, programmeringsmönster, aspekter, modelldriven utveckling m.m. Mjukvaruarkitektens uppdrag omfattar att strukturera och designa mjukvarusystem så att de uppfyller både funktionella krav och de olika arkitektuella kvalitetskrav som ställs på systemen såsom skalbarhet, prestanda, säkerhet, flexibilitet, återanvändbarhet, testbarhet, och användbarhet. Vissa kvalitetsattribut delas ibland med lösningsarkitekten. Med hänsyn till kostnad och varje given situation arbetar mjukvaruarkitekten för att optimera de olika kvalitetskraven vilket kräver kompromisser och innovativa lösningar. Rollen kräver djupa kunskaper kring programmering, ramverk, standarder och teknisk modellering samt ledarskaps- och presentationskompetens. Anbudsgivaren ska nedan, för respektive kompetensnivå, på övergripande nivå beskriva offererad erfarenhet och kompetens inom rollen mjukvaruarkitekt. Övergripande beskrivning av offererad erfarenhet och kompetens inom rollen mjukvaruarkitekt, kompetensnivå 2: (Fritextsvar) Övergripande beskrivning av offererad erfarenhet och kompetens inom rollen mjukvaruarkitekt, kompetensnivå 3: (Fritextsvar) Övergripande beskrivning av offererad erfarenhet och kompetens inom rollen mjukvaruarkitekt, kompetensnivå 4: (Fritextsvar) Roll - Användbarhetsarkitekt Användbarhetsarkitekten ansvarar för att nödvändiga användbarhetsaktiviteter genomförs i projektet samt att kunskapen om krav och målgrupper förmedlas till övriga projektmedlemmar. Användbarhetsarkitektens uppdrag omfattar kartläggning av verksamhetens och målgruppernas behov och utförs genom intervjuer, fokusgrupper, workshops och fältstudier. Utifrån kartläggningen ta fram, tillsammans med systemanalytikern, koncept och kravspecifikation som ligger till grund för den fortsatta utvecklingen av systemet, till exempel interaktionsdesign. Anbudsgivaren ska nedan, för respektive kompetensnivå, på övergripande nivå beskriva offererad erfarenhet och kompetens inom rollen användbarhetsarkitekt. Övergripande beskrivning av offererad erfarenhet och kompetens inom rollen användbarhetsarkitekt, kompetensnivå 2: (Fritextsvar) Övergripande beskrivning av offererad erfarenhet och kompetens inom rollen användbarhetsarkitekt, kompetensnivå 3: (Fritextsvar) Utskrivet: :52 Sida 20 av 48

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

IT-konsulttjänster Resurskonsulter (ITK)

IT-konsulttjänster Resurskonsulter (ITK) IT-konsulttjänster Resurskonsulter (ITK) Deltagare från Statens Inköpscentral Anna Berg, upphandlare Sandra Lukins, avtalsansvarig Ulla Karin Josefsson, biträdande avtalsansvarig Ann Pietikäinen, upphandlings-

Läs mer

1. Bränslepellets 2013-2 - Administrativa föreskrifter

1. Bränslepellets 2013-2 - Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2013-02-25 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Bränslepellets 2103-2 n Jäderberg 5809 Sista anbudsdag: 2013-04-08 17:00 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

1. OM VÄGLEDNINGEN 1 2. IT-KONSULTTJÄNSTER, RESURSKONSULTER 3

1. OM VÄGLEDNINGEN 1 2. IT-KONSULTTJÄNSTER, RESURSKONSULTER 3 2 Innehållsförteckning 1. OM VÄGLEDNINGEN 1 1.1 Inledning 1 1.2 Innehåll och disposition 1 1.3 Avropsberättigade och ramavtalsleverantörer 1 1.3.1 Avropsberättigade 2 1.3.2 Ramavtalsleverantörer 2 1.3.3

Läs mer

IT-konsulttjänster Resurskonsulter. Sandra Lukins & Anna Berg

IT-konsulttjänster Resurskonsulter. Sandra Lukins & Anna Berg IT-konsulttjänster Resurskonsulter Sandra Lukins & Anna Berg Agenda Avtalet i korthet. Att hitta på avropa.se. Stöddokument: vägledning, kompetenskrav, avropsmall. Att avropa. Frågor & svar. Kort om ramavtalet

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

IT-Konsulttjänster 2012. Avropsstöd. Vägledning IT-Konsulttjänster 2012. Sida 1 (16)

IT-Konsulttjänster 2012. Avropsstöd. Vägledning IT-Konsulttjänster 2012. Sida 1 (16) Avropsstöd Vägledning IT-Konsulttjänster 2012 Sida 1 (16) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Allmänt... 4 3 Kompetensområden och roller... 4 3.1 Verksamhetsutveckling och strategi... 4 3.1.1 Roll

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

1. Inledande krav. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan 2014-04-04. SKL Kommentus Inköpscentral AB Postförmedling 2013

1. Inledande krav. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan 2014-04-04. SKL Kommentus Inköpscentral AB Postförmedling 2013 Förfrågningsunderlag 20-04-04 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Postförmedling 2013 Peter Svensson 5823 Sista anbudsdag: 20-05-16 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare Word Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

1. Administrativa villkor

1. Administrativa villkor Förfrågningsunderlag 2012-10-08 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Trygghetslarm och larmmottaging 2012 Ida Engberg 10102 Sista anbudsdag: 2012-11-19 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan.

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan. Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Cassandra Utas Stokic Telefon 010-56 369 11 E-post cassandra.utas-stokic@polisen.se Datum 2014-03-06

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

Vägledning för avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR 2012 1(9)

Vägledning för avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR 2012 1(9) Vägledning för avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR 2012 1(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM RAMAVTALET ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2012-09-07 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Pensionsadministration 2012-2 Maria Lilja 10177 Sista anbudsdag: 2012-10-18 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Vaxholms stad Socialförvaltningen 185 83 Vaxholm Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Denna ansökan ska tas ut på papper och undertecknas

Läs mer

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1.1 Ansökningshandlingar 1.1.1 Ansökan Intresserade inbjuds att ansöka om att bli godkända att få driva vård inom vårdval för fysioterapi/sjukgymnastik inom primvårdsrehabilitering.

Läs mer

Bilaga 1. Definitioner

Bilaga 1. Definitioner 1 (6) Bilaga 1 Definitioner 2 (6) Definitioner inom Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Definitionerna gäller även för Leveransavtal under detta Ramavtal. Anbudsgivare Användare Användbarhet Applikation

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna för upphandlingen framgår nedan.

1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna för upphandlingen framgår nedan. ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum Rikspolisstyrelsen 2013-08-19 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Diarienr (åberopas vid korresp) A054.552/2013 saknr 261 Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Avropsförfrågan. Testledare/testare

Avropsförfrågan. Testledare/testare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Testledare/testare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Förfrågningsunderlag 2013-10-17 Upphandlande organisation Jordbruksverket Upphandling Sökfunktion till Jordbruksverkets webbplats Thomas Dalkvist 2.8.11-7705/13 Sista anbudsdag: 2013-11-05 Symbolförklaring:

Läs mer

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner Förfrågningsunderlag 2013-04-03 Upphandlande organisation Läkemedelsverket Upphandling Avrop E-tjänst för planering av inspektioner Conny Björk Diarienr 2.3-2013-027585 Sista anbudsdag: 2013-04-15 Symbolförklaring:

Läs mer

1. Allmän orientering

1. Allmän orientering Förfrågningsunderlag 2013-03-12 Upphandlingsansvarig SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Upphandling Rekryteringstjänster 2013, Vård och omsorg Annelie Dufva 5824-1 Sista anbudsdag: 2013-04-12 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

Förfrågningsunderlag Bemanningstjänster sjuksköterskor m.fl.2012

Förfrågningsunderlag Bemanningstjänster sjuksköterskor m.fl.2012 Förfrågningsunderlag 2012-02-29 Upphandlingsansvarig Upphandling Bemanningstjänster Sjuksköterskor mfl. SKÅNE 2012 Martina Weische 10157 Sista anbudsdag: 2012-03-30 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

1. Allmän orientering

1. Allmän orientering Förfrågningsunderlag 2014-10-28 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Läromedel 2014 Johanna Höglund Elmstedt 10245 Sista anbudsdag: 2014-12-08 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare -stordator Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning

Läs mer

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga L Diarienr (åberopas vid korrespondens) BILAGA L ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens kontaktuppgifter Kontaktperson

Läs mer

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Ansök an Om upphandling enligt LOV att bedriva hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik Förfrågningsunderlag VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Leksands kommun Rättviks kommun - Valfrihetssystemet enligt

Läs mer

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Version 4 2011-10-24

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Version 4 2011-10-24 Handledning För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16 Version 4 2011-10-24 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bilagor 1 3. Avtalets omfattning 1 4. Leverantörer 2 5.

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN Anbudsförfrågan för reklambyråtjänster Ni inbjuds att till Brottsoffermyndigheten inkomma med anbud på reklambyråtjänster enligt nedanstående kravspecifikation.

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Datum: 2011-11-28 1 (11) Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se

Läs mer

Rekommenderade Arkitektroller inom IT i Sverige

Rekommenderade Arkitektroller inom IT i Sverige Rekommenderade Arkitektroller inom IT i Sverige IASA Sweden Beslut om publicering: IASA styrelse, oktober 2007 Revision 1.0 Innehåll 1 Introduktion... 3 2 Metodik - Arkitektur på flera nivåer och med olika

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val 1(9) Sista anbudsdag: 2010-09-13 Anbudets giltighet: 2010-12-31 Upphandlingsform: Förenklad upphandling Datum 2010-08-13 Diarienr 10-179/2 Upphandlande enhet: Valmyndigheten Box 4210 171 04 Solna Förfrågningsunderlag

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

Köp användbarhetskompetens på nya ramavtalet IT-konsulttjänster 2007. Michaela Kanti, Verva Stockholm 2007-12-12

Köp användbarhetskompetens på nya ramavtalet IT-konsulttjänster 2007. Michaela Kanti, Verva Stockholm 2007-12-12 Köp användbarhetskompetens på nya ramavtalet IT-konsulttjänster 2007 Michaela Kanti, Verva Stockholm 2007-12-12 Användbarhet Eget kompetensområde Behov av tidigare kompetensområden kvarstår Behovet om

Läs mer

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Uppdaterad 2013-01-07

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Uppdaterad 2013-01-07 Handledning För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16 Uppdaterad 2013-01-07 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bilagor 1 3. Avtalets omfattning 1 4. Ramavtalsleverantörer

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Med nedanstående underskrift intygar vi att informationen i dokumentet är aktuell, sanningsenlig och korrekt,

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

Intresseanmälan för att lämna anbud på digitaliseringsrobot till Kungl. biblioteket

Intresseanmälan för att lämna anbud på digitaliseringsrobot till Kungl. biblioteket Datum Diarienummer 2009-11-18 137-899-2009 Intresseanmälan för att lämna anbud på digitaliseringsrobot till Kungl. biblioteket Kungl. biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek och förvaltar det tryckta

Läs mer

Förfrågningsunderlag juridiska tjänster Skåne 2012

Förfrågningsunderlag juridiska tjänster Skåne 2012 Förfrågningsunderlag 2012-01-20 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Juridiska tjänster SKÅNE 2012 Fredrik Waldemarsson 11/53 Sista anbudsdag: 2012-02-24 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Härmed intygas att vi tagit del av förfrågningsunderlaget för upphandling av hemtjänst genom kundval och bifogar

Läs mer

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB 1 Dnr 2008/199 KOMMUNSTYRELSENS Jan-Olof Friman/0224-551 10 Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB Sala kommun inbjuder er att ansöka om att

Läs mer

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform Förenklad

Läs mer

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Datum/Date 2012-03-12 Beteckning/Reference 2012-80036 Handläggare/Attending to this matter Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Exportkreditnämnden (EKN) inbjuder Er att lämna

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

DNR: 93-37-10 Kontorsstöd som molntjänst 2012 Version 1.10 2013-10-04. Avropsförfrågan. Kontorsstöd som molntjänst 2012. Support

DNR: 93-37-10 Kontorsstöd som molntjänst 2012 Version 1.10 2013-10-04. Avropsförfrågan. Kontorsstöd som molntjänst 2012. Support Avropsförfrågan Support 1 1 Avropande organisation Malmö stad Grundskoleförvaltningen Mats Johnsson Rönnbladsgatan 1 B 205 80 Malmö Kontaktperson Mats Johnsson mats.johnsson@malmo.se 0734-323075 Fredrik

Läs mer

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun 1. Sökande företag Företagets namn Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer Postadress Hemsida Plusgiro/bankgironummer 2. Kontaktperson,

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. 1.1. Inbjudan 2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Bemanningstjänster 2012-2. Peter Svensson 10222

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. 1.1. Inbjudan 2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Bemanningstjänster 2012-2. Peter Svensson 10222 Förfrågningsunderlag 2012-08-24 Upphandlingsansvarig Upphandling Bemanningstjänster 2012-2 Peter Svensson 10222 Sista anbudsdag: 2012-09-24 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

Datum 04.00. Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan:

Datum 04.00. Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan: 1 (10) Datum 04.00 2015-11-16 Diarienr (åberopas) Saknr 936 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Daniel Gottberg E-post daniel.gottberg@polisen.se Upphandling av handskar (6 bilagor)

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2013-03-18 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Skåne, Koncerninköp Upphandling av produktions- och konsultinsatser inom område information och kommunikation,

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket

Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket PM 2006-03-09 Dnr 0602-0137-53 Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. Upphandlande

Läs mer

Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun.

Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun. Anbudsförfrågan 1 (5) Datum 2014-07-01 Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun. Information/bakgrund/ omfattning Tekniska förvaltningen,

Läs mer

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN sid 1 (7) RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN Detta med avtalsnummer 2012-244-., har träffats mellan Statens tjänstepensionsverk (nedan kallad SPV) och., organisationsnummer., (nedan kallad

Läs mer

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Ny utebelysning till ridanläggningen i Haapakylä Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde enligt LOU. Offert önskas på ny utebelysning

Läs mer

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 1(11) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda senast Anbud Glass 06-252-22 2007-01-17 Gislaveds kommun Upphandlingsenheten

Läs mer

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Upphandling av kanalisation för fibernät

Upphandling av kanalisation för fibernät 2013-06-20 REV. Administrativa föreskrifter. Börstig och Brismene Bredband Ek. För. Upphandling av kanalisation för fibernät Börstig och Brismene Bredband Ekonomisk Förening (nedan kallad BBF) avser att

Läs mer

ÅKLAGARMYNDIGHETEN Sida 1 (7) Ekonomienheten Datum Dnr Upptiandlingsfunktionen 2015-03-17 ÅM-A 2015/0048. Ert datum

ÅKLAGARMYNDIGHETEN Sida 1 (7) Ekonomienheten Datum Dnr Upptiandlingsfunktionen 2015-03-17 ÅM-A 2015/0048. Ert datum Jt. ÅKLAGARMYNDIGHETEN Sida 1 (7) Ekonomienheten Datum Dnr Upptiandlingsfunktionen 2015-03-17 ÅM-A 2015/0048 Ert datum Er beteckning Tilldelningsbeslut Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende

Läs mer

Ramavtal. Mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och. Visma Consulting AB. gällande. Kontorsstöd som molntjänst

Ramavtal. Mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och. Visma Consulting AB. gällande. Kontorsstöd som molntjänst Sid 1 (16) 2013-02-04 Dnr 93-37-10 Ramavtal Mellan vid Kammarkollegiet och Visma Consulting AB gällande Kontorsstöd som molntjänst Sid 2 (16) Innehållsförteckning 1 Ramavtal...2 2 Definitioner...2 3 Bakgrund...5

Läs mer

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Daniel Melin Referensnr: 96-36-2014 Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Telefon: +46

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015 07-31 UPPHANDLING AV LEDNINGSVISNING FÖR UNNARYD FIBER EK. FÖRENINGS FIBERNÄT Unnaryd fiber, Ekonomisk förening Datum 2015-07-31 Syftet med detta dokument är att ge leverantörer

Läs mer

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ifylld ansökan skickas till: Arvika kommun Inköp LOV Östra Esplanaden 5 671 81 Arvika. Bilaga 1 Fyll i samtliga uppgifter, OBS! Ansökan skall vara på papper

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Diarienummer 12-308 Datum 2012-02-22 Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning

Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning 2008-03-27 Dnr Adm 2008/24 Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning av trycksaker och montrar Härmed inbjuder Statens kulturråd leverantörer att lämna anbud på tjänster:

Läs mer

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster 1 INNEHÅLL 1 Innehåll 1 2 Inledning 2 3 Omfattning 2 4 Användning 3 5 Avrop 4 6 Förberedelser 4 7 Innehåll 6 8 Anpassning och återanvändning av dokument

Läs mer

1. Information om sökande företag Företagsnamn Organisationsnummer Företagsform

1. Information om sökande företag Företagsnamn Organisationsnummer Företagsform Omsorgsförvaltningen 2013-12-11 1(5) 6 - ansökan om godkännande som utförare inom Stadens valfrihetssystem för hemvården Undertecknad ansöker härmed att nedanstående företag godkänns som utförare av hemvård

Läs mer

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi VÅRDVAL I STOCKHOLMS LÄN GÄLLER FROM 2015-06-01 INNEHÅLL 2 (15) 1 Inledning Stockholms läns landsting har beslutat att införa

Läs mer

Anbud avseende: Bygg & Mark För Käppalaförbundet. c._bilaga_1 Bygg_o_Mark.doc. Refnr: Fylls i av anbudsgivare

Anbud avseende: Bygg & Mark För Käppalaförbundet. c._bilaga_1 Bygg_o_Mark.doc. Refnr: Fylls i av anbudsgivare Anbud avseende: c._bilaga_1_ _Bygg_o_Mark.doc Bygg & Mark För Käppalaförbundet Refnr: Fylls i av anbudsgivare Anbudsgivare: Behörig avtalstecknare : Datum: Underskrift Namnförtydligande Anbudets giltighetstid

Läs mer

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan att lämna anbud 2014-04-11

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan att lämna anbud 2014-04-11 Förfrågningsunderlag 2014-04-11 Upphandlande organisation Södertörns högskola Upphandling Verksamhetsutvecklare Eva-Britt Hoflin Nygren Dnr 851/1.4.3/2014 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2014-04-25

Läs mer