KONSULTUPPDRAG SLUSSEN, Arkitekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONSULTUPPDRAG SLUSSEN, Arkitekt"

Transkript

1 Dnr E Handling 1 KONSULTUPPDRAG SLUSSEN, Arkitekt Administrativa föreskrifter Dessa Administrativa föreskrifter är upprättade med hjälp av AF Konsult 97

2 2 (13) B B1 BESTÄLLARINFORMATION ORIENTERING OM BESTÄLLARENS VERKSAMHET En stor andel av marken inom Stockholms kommuns gränser ägs av staden. Exploateringskontoret förvaltar, utvecklar och exploaterar stadens mark. Slussenområdets trafikanläggningar med kajer, lokaler mm ligger på stadens mark och Exploateringskontoret har projektledningsansvaret för att utveckla området inför framtiden. B2 ORIENTERING OM OBJEKTET Slussenområdet i Söderström har sedan Stockholms tillkomst haft stor betydelse för handel och kommunikationer av olika slag. Slussens konstruktioner är nu till större delen uttjänta. De måste rivas och ersättas med nya anläggningar utformade för att klara dagens och framtidens krav på ett välfungerande stadsliv. B3 ORIENTERING OM PROJEKTET Hösten 2003 avslutades formgivningstävlingen för Nya Slussen. Det vinnande förslaget har sedan dess bearbetats. Detaljplaneprocessen för ombyggnationerna av Slussenanläggningen har påbörjats och under hösten 2007 genomfördes ett programsamråd och valet stod mellan Nya Slussen och en återuppbyggnad av dagens utformning. Beslut om inriktning i den fortsatta planeringen togs i slutet av 2007, och inriktningen blev då Nya Slussen, men gestaltningen kommer att studeras vidare. Enligt den översiktliga tidplanen för projektet är ambitionen att åstadkomma förutsättningar för byggstart 2012 där en del förberedande arbeten behöver påbörjas redan B4 BESTÄLLARENS ORGANISATION FÖR PROJEKTET B4.1 Byggherre B4.2 Beställare Stockholms stad genom dess Exploateringskontor. Stockholms stad genom Exploateringskontoret Box Stockholm

3 3 (13) B4.21 Beställarens ombud Mårten Frumerie Exploateringskontoret Box Stockholm B4.3 Utsedda konsulter Inom trafik och konstruktion har följande konsulter upphandlats: Trafik Tyréns Konstruktion ELU-Konsult

4 4 (13) U UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Lagen om offentlig upphandling (LOU) tillämpas för upphandlingen. U1 FORMER FÖR UPPHANDLING U1.1 Upphandlingsförfarande Öppen upphandling enligt LOU. U1.2 Ersättningsform Rörligt arvode U1.3 Särskilda upphandlingsförutsättningar Eventuellt tilldelningsbeslut gäller under förutsättning att beslut inte fattas enligt 7 kap 2 lagen om offentlig upphandling om att upphandlingen skall göras om eller att den får avslutas först sedan rättelse gjorts. U2 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG U2.1 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag finns tillgängligt för kostnadsfri nedladdning från U2.2 Förteckning över förfrågningsunderlag 1. Dessa Administrativa Föreskrifter, Anbudsprövningsmall 3. Anbudshandlingar 3.1 Anbudsformulär 3.2 Referensblankett företag 3.3 Framsida till anbudskuvert 4. Introduktion, Slussen - ett av Stockholms mest spännande stadsbyggnadsprojekt 5. Uppdragsprogram, utgångspunkter för arkitektarbete (Distribueras vid uppdragsstart) 6. Slussen, Program (Samrådshandling) 7. Slussen, Program, bilaga 2 (Samrådshandling) U2.4 Frågor under anbudstiden Frågorna ska senast ställas via e-post eller skriftligt till: Mårten Frumerie Exploateringskontoret Box Stockholm

5 5 (13) Svar på frågor av betydelse för anbudsgivningen kommer senast att via e-post eller skriftligen delges alla som rekvirerat förfrågningsunderlag. U3 ANBUDSGIVNING U3.1 Ansökans form och innehåll Anbud ska lämnas på anbudsformulär, handling 3. Behörig firmatecknare eller delegat ska underteckna anbudsformuläret. Undertecknandet innebär att samtliga krav och kommersiella villkor enligt förfrågningsunderlaget accepteras. Anbud får inte innehålla reservationer. U3.2 Ansökningstidens utgång Ansökan skall vara beställaren tillhanda senast U3.3 Ansökans giltighetstid Ansökande är bunden av sin ansökan i 60 dagar från den sista dagen för mottagande av ansökan. U3.4 Adressering Anbudet skall vara inneslutet i neutralt kuvert märkt SLUSSEN Arkitekt och sändas eller lämnas till: Exploateringskontoret Registraturet Box Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 4. Framsida till anbudskuvert (handling 3.3) används lämpligen. Anbud kan också lämnas i Tekniska nämndhusets reception eller efter stängning i kontorets brevlåda som är belägen vid handikappingången strax till vänster om huvudentrén (10 meter in på gården). Anbud och avböjande brev får inte lämnas via fax eller med e-post eller liknande elektronisk överföring. U3.5 Sekretess i anbud Som myndighet omfattas Exploateringskontoret av offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten har rätt att ta del av till myndigheten inkomna handlingar. För att en uppgift i en sådan handling skall kunna hemlighållas måste stöd för detta finnas i sekretesslagen. Efter det att beslut om leverantör och anbud fattats är inkomna anbud som regel offentliga. Av 8 kap 10 i sekretesslagen följer dock att sekretess gäller

6 6 (13) för uppgift i anbud som rör anbudsgivarens affärs- eller driftförhållanden, om det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgiften röjs. Om anbudet ska sekretessbeläggas måste det klart och tydligt framgå vad i anbudet som ska sekretessbeläggas samt motiven till varför anbudet eller delar av anbudet ska sekretessbeläggas. Viktigt är också att tydliggöra på vilket sätt en skada kan uppstå om inte anbudet sekretessbeläggs. Det är myndigheten, dvs Exploateringskontoret, som enligt sekretesslagen skall besluta om en uppgift skall sekretessbeläggas. U5 ANBUDSPRÖVNING En förutsättning för att prövning ska ske är att anbud inkommit i rätt tid och innehåller rätt handlingar. Prövning och utvärdering av anbud kommer att göras i enlighet med bifogade anbudsprövningsmall (handling 2). U5.4 Tilldelningsbeslut Efter anbudsprövningen fattas beslut om tilldelning av uppdraget och avtal träffas. Avtalet villkoras enligt A14 nedan. U5.5 Meddelande om tilldelningsbeslut Upplysning om tilldelningsbeslut kommer att skriftligen meddelas anbudsgivarna samt efter begäran även till övriga leverantörer. Meddelandet omfattar resultatet av upphandlingen och en sammanfattning av anbudsprövningen. U6 BESTÄLLNING Upphandlingen avslutas med att avtal träffas i form av ett kontrakt eller en beställning, vilken genom underskrift bekräftas av konsulten. Avtalet villkoras enligt A14 nedan.

7 7 (13) A AVTALSFÖRESKRIFTER För uppdraget och eventuella följande uppdrag gäller ABK 96 med nedan angivna ändringar och tillägg. A1 PARTERNAS FÖRHÅLLNINGSSÄTT A1.1 Uppdragsgenomgångar A1.2 Förmåga Uppdraget kan inledas med ett startmöte med visning av området om önskemål finns. Vid behov kommer ytterligare informationsmöte att arrangeras under uppdragstiden. För eventuella följande uppdrag kommer särskilda genomgångar att hållas. För uppdrag gäller att konsultens personal skall ha god utbildning, kunskap och erfarenhet av de arbetsuppgifter som uppdraget omfattar. Konsultens personal skall också ha dokumenterad kunskap i relevanta lagar, förordningar och föreskrifter mm. Konsulten skall alltid tillse att personal med rätt kompetens används i uppdraget. A2 UPPDRAGETS OMFATTNING A2.1 Uppdragstyp Utredningsarbete/Projektering A2.3 Fackområde Arkitekt med hög klass och erfarenhet av fysisk gestaltning av komplexa stadsmiljöer innehållande trafiklösningar, byggnader och kommersiella ytor. Ytterligare fackområden som erbjuds för uppgiften skall redovisas i ansökan med angivande av personer och dessas företagstillhörighet. A2.4 Precisering av uppdragets omfattning Upphandlingen avser fyra arkitektkontor. Uppdraget delas in i följande tre etapper: Etapp 1: Under tre månader utarbetar de fyra upphandlade arkitekterna jämte Nyréns arkitekter (som varit med och utvecklat Slussen sedan tävlingen 2003) fram varsitt förslag på Slussen. Budget ska lämnas för etapp 1 i anbudsformuläret, se handling 3.1. Förslagen ska: - Redovisas på så sätt att det går att bedöma gestaltning och infogande i stadsbilden.

8 8 (13) - Visa på hur kraven på funktioner och tillgänglighet uppfylls, se Uppdragsprogram, utgångspunkter för arkitektarbete, handling 5 (Distribueras vid uppdragsstart). - Innehålla planer, sektioner och ytsammanställningar för att underlätta bedömningen av bl a kostnader och intäkter. Efter den första fasens slut görs en avstämning av de olika förslagen. Förslagen kommer att utvärderas av en grupp tjänstemän från staden. Utvärderingskriterier kommer att vara hur väl förslaget stämmer mot stadsmiljö, kulturmiljö, avbördning, trafiklösning, kollektivtrafik samt slutligen en samlad arkitekturbedömning. Till detta kommer en genomförandeanalys vad gäller ekonomi och tid. Denna sammanställning leder till ett beslut om vilka förslag som ska arbetas vidare med. Etapp 2: Målsättningen är att gå vidare med ett eller flera arkitektkontor i formgivningsarbetet av Slussen fram till färdig detaljplan. Denna etapp beräknas att pågå under 1,5-2 år och kommer att bedrivas i nära samarbete med Stadsbyggnadskontoret tillsammans med andra intressenter som berörs av nya Slussen. Etapp 3: Den sista etappen i uppdraget innebär att säkerställa att formgivningen följer de intentioner som utarbetats fram i etapp 1 och 2 under framtagandet av bygghandlingar. För eventuella följande uppdrag preciseras omfattningen vid beställning av respektive uppdrag. För att påbörja någon av de tre etapperna krävs att arbetet avropas från beställaren. A2.5 Myndighetskontakter Konsulten tar inga egna kontakter med myndigheter utan att stämma av med beställaren. A2.6 Kostnadsstyrning av objektet Kostnadsstyrning ingår ej i uppdraget. Om konsulten ser lösningar som kan medföra kostnadsökningar eller besparingar skall beställaren meddelas för beslut. A2.8 Information Konsulten ska vara beredd på att svara på frågor från media och andra intressenter, rörande delar av projektet med godkännande från beställaren. Detta samarbete och exakta ansvarsroller kommer att utarbetas efter att konsulten och beställaren hittat ett gemensamt arbetssätt.

9 9 (13) A2.9 Datorstöd Redovisning och leverans av handlingar under projektet ska ske i digital form. Programvara ska godkännas av beställaren. A3 ORGANISATION A3.1 Konsultens projektorganisation A3.11 Ombud Konsulten får inte utan beställarens godkännande ersätta personal i uppdraget. Uppdragen kommer tidvis att genomföras under tidspress. Förlust av enskild person får inte medföra att anbudsgivarens möjligheter att tillhandahålla avtalad kompetens eller resurser påverkas. Anbudsgivaren ska därför kunna tillhandahålla konsult som kan ersätta projektansvarig och denne reserv ska på samma sätt kunna svara upp mot förfrågningsunderlagets ställda krav som för den som initial utses att vara projektansvarig. Anbudsgivaren ska bevisa erforderlig förmåga och kapacitet för att kunna utföra uppdraget. Detta bevisas genom en företagspresentation med allmän beskrivning av företaget och dess organisation som ska bifogas anbudet. Anbudsgivare ska i anbudet ange om delar av uppdraget, och i så fall vilka, som kommer att utföras av underleverantörer samt uppge dess företagsnamn. Samma krav redovisade under U2.1 gäller även för underleverantörer och det åligger anbudsgivaren att kontrollera och förvissa sig om att de lever upp till ställda krav. Ansökande skall namnge ombud för uppdraget. A3.12 Underkonsulter Före anlitande av underkonsult i eventuellt uppdrag efter uppdraget skall konsulten inhämta beställarens godkännande samt omfattning och ersättning avtalas. A3.2 Kvalitetssystem, miljöledningssystem A3.21 Kvalitetsplan, annan kvalitetssäkring För uppdraget skall konsulten redovisa kvalitetsplan för genomförandet. Kvalitetsplanen skall innehålla följande: Rutiner för dokumentstyrning (interna samt externa) Rutiner för granskning av framtagna handlingar Rutiner för ändrings- och tilläggsarbeten Rutiner för tidsavstämning Rutiner för kostnadsavstämning Rutiner för behandling och uppföljning av felprojektering Rutiner för hantering av kvalitetsdokument Rutiner för kontakt med berörda myndigheter för beställarens räkning

10 10 (13) A4 GENOMFÖRANDE A4.1 Planering av uppdraget Konsulten skall inför uppdragets start redovisa sin planering av hur uppdraget ska genomföras. Parterna skall i samråd följa upp planeringen under uppdragets genomförande. A5 TIDER A5.1 Tidplan Målsättningen är att detaljplanearbetet ska vara avslutat årsskiftet 2009/2010. Denna målsättning kräver att plansamrådet sker under början av 2009 och att utställning sker under hösten För eventuella uppdrag efter etapp 1 skall konsulten upprätta tidplan i samråd med beställaren A5.2 Uppdragsstart Uppdraget startar snarast efter det att upphandlingen är avslutad, vilket beräknas inträffa maj A5.4 Färdigställandetid Färdigställandetiden för etapp 1 bedöms till september/oktober Etapp 2 påbörjas hösten 2008 och bedöms hålla på till årsskiftet 2009/2010. A6 ANSVAR A6.1 Ansvarstidens början Uppdraget är slutfört då konsulten överlämnat allt producerat material och ett slutmöte hållits alternativt att beställaren avbryter uppdraget. A7 NYTTJANDERÄTT OCH ÄGANDERÄTT A7.1 Nyttjanderätt Beställaren har rätt att använda resultatet av uppdraget. Beställarens rätt innefattar även framtida användning. A7.2 Äganderätt Med ändring av ABK 96 7 ska samtliga originalhandlingar inkl. datamedia och dylikt innehållande uppdragsresultatet omedelbart efter slutfört uppdrag överlämnas till beställaren och förbli dennes egendom.

11 11 (13) A7.21 Arkivering av handlingar Beställaren ombesörjer all arkivering av originalhandlingar. Handlingarna ska levereras av konsulten till beställaren i en, för beställaren, lämplig form samt på ett för beställaren lämpligt sätt. Om uppdragsresultatet överlämnas som PDF ska även de bakomliggande handlingarna (word, excel, JPEG-bilder, dwg-filer, illustrationer mm) överlämnas på separat CD-skiva. A9 ERSÄTTNING A9.1 Arvode A9.11 Rörligt arvode Timarvoden skall anges enligt anbudsformulär. Timarvoden skall inkludera kostnader förenade med användning av konsultens alla kontorshjälpmedel inkl datorer, plottrar, kopiatorer, instrument, etc samt kostnader för resor inom Storstockholm. Konsulten skall lämna förslag till budget i anbudsformuläret, handling 3.1. Slutlig budget upprättas i samråd med beställaren. A9.2 Ersättning för ändringar och tilläggsarbeten Med tillägg till ABK och ändring av 9.3 sista stycket gäller att för ändrings- och tilläggsarbeten skall omfattningen och avtalas innan arbetena får påbörjas. Samma timarvoden som i anbudet skall gälla. A9.3 Särskild ersättning Särskild ersättning betalas endast för följande moment enligt ABK a. instrument, fältutrustning eller laboratorieundersökning. Priser skall anges i anbudet. e. Rese- och traktamentskostnader för sådana resor utanför Storstockholm som beordrats av beställaren f. Underkonsulter som erfordras av kompetensskäl. Underkonsult som erfordras av kapacitetsskäl ersätts enligt anbudets timarvoden utan administrationspålägg. Administrationspålägg på särskild ersättning enligt verifierade självkostnader utgår med 5 %. Kopiering för större distribution (tex förfrågningshandlingar) skall utföras av kopieringsföretag anvisat av beställaren. Fakturan betalas av beställaren. Administrationspålägg betalas ej. A9.4 Ersättning för kostnadsändring Timarvoden indexregleras kalenderårsvis enligt utvecklingen av indextalet i Faktorprisindex för konsulttjänster K84. Basmånad är april Omräkningsmånad är mars. De nya timarvodena ska gälla från nästföljande april årsvis. Andra ersättningar indexregleras ej.

12 12 (13) A10 BETALNING A10.2 Fakturering Fakturering får göras månadsvis i efterhand. Av fakturan skall framgå arten och omfattningen av det arbete som faktureras samt summan av tidigare fakturerade nettoarvoden för samma beställning. Till faktura ska bifogas tidrapport enligt Exploateringskontorets mall. För avtalade utlägg skall nettobelopp och administrationspålägg särredovisas samt verifikationer bifogas. Faktureringsavgifter eller andra expeditionsavgifter utgår ej. Samlingsfakturor accepteras endast efter särskild överenskommelse. Faktura märks med specifikt löpnummer. På faktura skall anges: namn på beställare, beställningsnummer, leverantörsreferens och telefonnummer, momsregistreringsnummer (VAT), uppgift om innehav av F-skatt för aktuellt år, nettobelopp, mervärdeskatt och bruttobelopp. Fakturabelopp skall vara öresavrundat till närmaste hela krontal. Fakturor med ofullständig redovisning av ovan angivna uppgifter accepteras ej och kan komma att returneras för komplettering. Betalningstid är trettio dagar efter det att komplett faktura ankomststämplats hos beställaren. A11 AVBESTÄLLNING, HÄVNING Med tillägg till ABK gäller: 1. Konsulten är skyldig att fullgöra sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter och skatter i det egna landet och Sverige. Skulle konsulten eller underkonsult brista i fullgörandet av ovan angivna äger beställaren rätt att häva avtalet. 2. Beställaren har även rätt att häva detta avtal om företrädare för eller anställd hos konsulten under avtalstiden, och i sin roll som företrädare för eller anställd hos konsulten, blir dömd för olaga diskriminering eller om konsulten tvingas betala ut skadestånd enligt följande lagstiftning: o Jämställdhetslagen (1991:433) o Lag (1999:130) om åtgärd mot etnisk diskriminering i arbetslivet o Lag (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder o Lag (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning. Ovan angivna föreskrifter gäller även anlitade underkonsulter i alla led, varvid ansvar och kontroll åligger konsulten. Vid hävande på ovan angivna grunder

13 13 (13) har konsulten ej rätt till ersättning för utebliven vinst på ej genomförd del av uppdraget. Beställaren kan med en månads varsel häva avtalet utan några krav på ersättning från leverantören. A12 KONSULTANSVARSFÖRSÄKRING Konsultansvarsförsäkring med ansvarsförsäkringsbelopp om lägst 120 basbelopp skall tecknas och vidmakthållas, så att den gäller under hela ansvarstiden. Bevis om att ovan nämnda försäkring har tecknats skall överlämnas till beställaren senast inom fyra veckor från beställning. Bevis om att förnyad försäkring finns skall överlämnas till beställaren senast en vecka före det att försäkringen går ut. I annat fall äger beställaren rätt att teckna försäkring på konsultens bekostnad. A14 AVTALETS GILTIGHET Beställning av uppdrag gäller under förutsättning att beslut inte fattas enligt 7 kap 2 lagen om offentlig upphandling om att upphandlingen skall göras om eller att den får avslutas först sedan rättelse gjorts.

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015 Diarienummer: 452-182-2015 1. Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län inbjuder till anbudsgivning när det gäller att bedriva skogsbrandsbevakning i Södermanlands län. Upphandlingen genomförs som ett

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten 1(23) ANBUDSINBJUDAN Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten vid CSN och SPV Centrala studiestödsnämnden (CSN) Statens tjänstepensionsverk (SPV) 2(23) Innehållsförteckning: 1 ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum (SNC). Stiftelsen

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

Upphandling av Elenergi. Diarienr 08-6756

Upphandling av Elenergi. Diarienr 08-6756 Upphandling av Elenergi Diarienr 08-6756 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST 1. Allmän information... 3 1.1 Om Tredje AP-fonden... 3 1.2 Upphandlande Myndighet... 3 1.3 Upphandlingen... 3 2. Anbudsspecifikation... 3

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Konferenstjänster 2013 Referensnr: 96-64-2013;029 Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013 2014-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer 202100-4730 (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar Förfrågningsunderlag 2012-03-07 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tomas Åkerblom Upphandling Etableringslotsar Af-2010/121363 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:099 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

Upphandling av konferensanläggning i anslutning till Polisens utbildningsplats i Rosersberg utanför Stockholm (4 bilagor)

Upphandling av konferensanläggning i anslutning till Polisens utbildningsplats i Rosersberg utanför Stockholm (4 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Josefin Gundel 2014-09-16 E-post josefin.gundel@polisen.se Saknr och diarienummer 912-A086.206/2013 Upphandling av konferensanläggning

Läs mer

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558

2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558 2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558 2 (18) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN INFORMATION... 3

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Handbok för projektledning inom LSU Rev datum 2014-04-17

Handbok för projektledning inom LSU Rev datum 2014-04-17 Handbok för projektledning inom LSU Rev datum 2014-04-17 Föregående version 2013-10-24 Utskrift från original på LSU projektserver. Denna handbok är avsedd som stöd vid genomförande av byggprojekt inom

Läs mer

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur Förfrågningsunderlag 2012-12-05 Upphandlingsansvarig Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Litteratur Mattias Ek 96-15-2012 Sista anbudsdag: 2013-01-28 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) HD-PVS-20/13 Datum 2013-03-28 Ärendebeteckning Upphandlande myndighet Polismyndigheten

Läs mer