KONSULTUPPDRAG SLUSSEN, Arkitekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONSULTUPPDRAG SLUSSEN, Arkitekt"

Transkript

1 Dnr E Handling 1 KONSULTUPPDRAG SLUSSEN, Arkitekt Administrativa föreskrifter Dessa Administrativa föreskrifter är upprättade med hjälp av AF Konsult 97

2 2 (13) B B1 BESTÄLLARINFORMATION ORIENTERING OM BESTÄLLARENS VERKSAMHET En stor andel av marken inom Stockholms kommuns gränser ägs av staden. Exploateringskontoret förvaltar, utvecklar och exploaterar stadens mark. Slussenområdets trafikanläggningar med kajer, lokaler mm ligger på stadens mark och Exploateringskontoret har projektledningsansvaret för att utveckla området inför framtiden. B2 ORIENTERING OM OBJEKTET Slussenområdet i Söderström har sedan Stockholms tillkomst haft stor betydelse för handel och kommunikationer av olika slag. Slussens konstruktioner är nu till större delen uttjänta. De måste rivas och ersättas med nya anläggningar utformade för att klara dagens och framtidens krav på ett välfungerande stadsliv. B3 ORIENTERING OM PROJEKTET Hösten 2003 avslutades formgivningstävlingen för Nya Slussen. Det vinnande förslaget har sedan dess bearbetats. Detaljplaneprocessen för ombyggnationerna av Slussenanläggningen har påbörjats och under hösten 2007 genomfördes ett programsamråd och valet stod mellan Nya Slussen och en återuppbyggnad av dagens utformning. Beslut om inriktning i den fortsatta planeringen togs i slutet av 2007, och inriktningen blev då Nya Slussen, men gestaltningen kommer att studeras vidare. Enligt den översiktliga tidplanen för projektet är ambitionen att åstadkomma förutsättningar för byggstart 2012 där en del förberedande arbeten behöver påbörjas redan B4 BESTÄLLARENS ORGANISATION FÖR PROJEKTET B4.1 Byggherre B4.2 Beställare Stockholms stad genom dess Exploateringskontor. Stockholms stad genom Exploateringskontoret Box Stockholm

3 3 (13) B4.21 Beställarens ombud Mårten Frumerie Exploateringskontoret Box Stockholm B4.3 Utsedda konsulter Inom trafik och konstruktion har följande konsulter upphandlats: Trafik Tyréns Konstruktion ELU-Konsult

4 4 (13) U UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Lagen om offentlig upphandling (LOU) tillämpas för upphandlingen. U1 FORMER FÖR UPPHANDLING U1.1 Upphandlingsförfarande Öppen upphandling enligt LOU. U1.2 Ersättningsform Rörligt arvode U1.3 Särskilda upphandlingsförutsättningar Eventuellt tilldelningsbeslut gäller under förutsättning att beslut inte fattas enligt 7 kap 2 lagen om offentlig upphandling om att upphandlingen skall göras om eller att den får avslutas först sedan rättelse gjorts. U2 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG U2.1 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag finns tillgängligt för kostnadsfri nedladdning från U2.2 Förteckning över förfrågningsunderlag 1. Dessa Administrativa Föreskrifter, Anbudsprövningsmall 3. Anbudshandlingar 3.1 Anbudsformulär 3.2 Referensblankett företag 3.3 Framsida till anbudskuvert 4. Introduktion, Slussen - ett av Stockholms mest spännande stadsbyggnadsprojekt 5. Uppdragsprogram, utgångspunkter för arkitektarbete (Distribueras vid uppdragsstart) 6. Slussen, Program (Samrådshandling) 7. Slussen, Program, bilaga 2 (Samrådshandling) U2.4 Frågor under anbudstiden Frågorna ska senast ställas via e-post eller skriftligt till: Mårten Frumerie Exploateringskontoret Box Stockholm

5 5 (13) Svar på frågor av betydelse för anbudsgivningen kommer senast att via e-post eller skriftligen delges alla som rekvirerat förfrågningsunderlag. U3 ANBUDSGIVNING U3.1 Ansökans form och innehåll Anbud ska lämnas på anbudsformulär, handling 3. Behörig firmatecknare eller delegat ska underteckna anbudsformuläret. Undertecknandet innebär att samtliga krav och kommersiella villkor enligt förfrågningsunderlaget accepteras. Anbud får inte innehålla reservationer. U3.2 Ansökningstidens utgång Ansökan skall vara beställaren tillhanda senast U3.3 Ansökans giltighetstid Ansökande är bunden av sin ansökan i 60 dagar från den sista dagen för mottagande av ansökan. U3.4 Adressering Anbudet skall vara inneslutet i neutralt kuvert märkt SLUSSEN Arkitekt och sändas eller lämnas till: Exploateringskontoret Registraturet Box Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 4. Framsida till anbudskuvert (handling 3.3) används lämpligen. Anbud kan också lämnas i Tekniska nämndhusets reception eller efter stängning i kontorets brevlåda som är belägen vid handikappingången strax till vänster om huvudentrén (10 meter in på gården). Anbud och avböjande brev får inte lämnas via fax eller med e-post eller liknande elektronisk överföring. U3.5 Sekretess i anbud Som myndighet omfattas Exploateringskontoret av offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten har rätt att ta del av till myndigheten inkomna handlingar. För att en uppgift i en sådan handling skall kunna hemlighållas måste stöd för detta finnas i sekretesslagen. Efter det att beslut om leverantör och anbud fattats är inkomna anbud som regel offentliga. Av 8 kap 10 i sekretesslagen följer dock att sekretess gäller

6 6 (13) för uppgift i anbud som rör anbudsgivarens affärs- eller driftförhållanden, om det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgiften röjs. Om anbudet ska sekretessbeläggas måste det klart och tydligt framgå vad i anbudet som ska sekretessbeläggas samt motiven till varför anbudet eller delar av anbudet ska sekretessbeläggas. Viktigt är också att tydliggöra på vilket sätt en skada kan uppstå om inte anbudet sekretessbeläggs. Det är myndigheten, dvs Exploateringskontoret, som enligt sekretesslagen skall besluta om en uppgift skall sekretessbeläggas. U5 ANBUDSPRÖVNING En förutsättning för att prövning ska ske är att anbud inkommit i rätt tid och innehåller rätt handlingar. Prövning och utvärdering av anbud kommer att göras i enlighet med bifogade anbudsprövningsmall (handling 2). U5.4 Tilldelningsbeslut Efter anbudsprövningen fattas beslut om tilldelning av uppdraget och avtal träffas. Avtalet villkoras enligt A14 nedan. U5.5 Meddelande om tilldelningsbeslut Upplysning om tilldelningsbeslut kommer att skriftligen meddelas anbudsgivarna samt efter begäran även till övriga leverantörer. Meddelandet omfattar resultatet av upphandlingen och en sammanfattning av anbudsprövningen. U6 BESTÄLLNING Upphandlingen avslutas med att avtal träffas i form av ett kontrakt eller en beställning, vilken genom underskrift bekräftas av konsulten. Avtalet villkoras enligt A14 nedan.

7 7 (13) A AVTALSFÖRESKRIFTER För uppdraget och eventuella följande uppdrag gäller ABK 96 med nedan angivna ändringar och tillägg. A1 PARTERNAS FÖRHÅLLNINGSSÄTT A1.1 Uppdragsgenomgångar A1.2 Förmåga Uppdraget kan inledas med ett startmöte med visning av området om önskemål finns. Vid behov kommer ytterligare informationsmöte att arrangeras under uppdragstiden. För eventuella följande uppdrag kommer särskilda genomgångar att hållas. För uppdrag gäller att konsultens personal skall ha god utbildning, kunskap och erfarenhet av de arbetsuppgifter som uppdraget omfattar. Konsultens personal skall också ha dokumenterad kunskap i relevanta lagar, förordningar och föreskrifter mm. Konsulten skall alltid tillse att personal med rätt kompetens används i uppdraget. A2 UPPDRAGETS OMFATTNING A2.1 Uppdragstyp Utredningsarbete/Projektering A2.3 Fackområde Arkitekt med hög klass och erfarenhet av fysisk gestaltning av komplexa stadsmiljöer innehållande trafiklösningar, byggnader och kommersiella ytor. Ytterligare fackområden som erbjuds för uppgiften skall redovisas i ansökan med angivande av personer och dessas företagstillhörighet. A2.4 Precisering av uppdragets omfattning Upphandlingen avser fyra arkitektkontor. Uppdraget delas in i följande tre etapper: Etapp 1: Under tre månader utarbetar de fyra upphandlade arkitekterna jämte Nyréns arkitekter (som varit med och utvecklat Slussen sedan tävlingen 2003) fram varsitt förslag på Slussen. Budget ska lämnas för etapp 1 i anbudsformuläret, se handling 3.1. Förslagen ska: - Redovisas på så sätt att det går att bedöma gestaltning och infogande i stadsbilden.

8 8 (13) - Visa på hur kraven på funktioner och tillgänglighet uppfylls, se Uppdragsprogram, utgångspunkter för arkitektarbete, handling 5 (Distribueras vid uppdragsstart). - Innehålla planer, sektioner och ytsammanställningar för att underlätta bedömningen av bl a kostnader och intäkter. Efter den första fasens slut görs en avstämning av de olika förslagen. Förslagen kommer att utvärderas av en grupp tjänstemän från staden. Utvärderingskriterier kommer att vara hur väl förslaget stämmer mot stadsmiljö, kulturmiljö, avbördning, trafiklösning, kollektivtrafik samt slutligen en samlad arkitekturbedömning. Till detta kommer en genomförandeanalys vad gäller ekonomi och tid. Denna sammanställning leder till ett beslut om vilka förslag som ska arbetas vidare med. Etapp 2: Målsättningen är att gå vidare med ett eller flera arkitektkontor i formgivningsarbetet av Slussen fram till färdig detaljplan. Denna etapp beräknas att pågå under 1,5-2 år och kommer att bedrivas i nära samarbete med Stadsbyggnadskontoret tillsammans med andra intressenter som berörs av nya Slussen. Etapp 3: Den sista etappen i uppdraget innebär att säkerställa att formgivningen följer de intentioner som utarbetats fram i etapp 1 och 2 under framtagandet av bygghandlingar. För eventuella följande uppdrag preciseras omfattningen vid beställning av respektive uppdrag. För att påbörja någon av de tre etapperna krävs att arbetet avropas från beställaren. A2.5 Myndighetskontakter Konsulten tar inga egna kontakter med myndigheter utan att stämma av med beställaren. A2.6 Kostnadsstyrning av objektet Kostnadsstyrning ingår ej i uppdraget. Om konsulten ser lösningar som kan medföra kostnadsökningar eller besparingar skall beställaren meddelas för beslut. A2.8 Information Konsulten ska vara beredd på att svara på frågor från media och andra intressenter, rörande delar av projektet med godkännande från beställaren. Detta samarbete och exakta ansvarsroller kommer att utarbetas efter att konsulten och beställaren hittat ett gemensamt arbetssätt.

9 9 (13) A2.9 Datorstöd Redovisning och leverans av handlingar under projektet ska ske i digital form. Programvara ska godkännas av beställaren. A3 ORGANISATION A3.1 Konsultens projektorganisation A3.11 Ombud Konsulten får inte utan beställarens godkännande ersätta personal i uppdraget. Uppdragen kommer tidvis att genomföras under tidspress. Förlust av enskild person får inte medföra att anbudsgivarens möjligheter att tillhandahålla avtalad kompetens eller resurser påverkas. Anbudsgivaren ska därför kunna tillhandahålla konsult som kan ersätta projektansvarig och denne reserv ska på samma sätt kunna svara upp mot förfrågningsunderlagets ställda krav som för den som initial utses att vara projektansvarig. Anbudsgivaren ska bevisa erforderlig förmåga och kapacitet för att kunna utföra uppdraget. Detta bevisas genom en företagspresentation med allmän beskrivning av företaget och dess organisation som ska bifogas anbudet. Anbudsgivare ska i anbudet ange om delar av uppdraget, och i så fall vilka, som kommer att utföras av underleverantörer samt uppge dess företagsnamn. Samma krav redovisade under U2.1 gäller även för underleverantörer och det åligger anbudsgivaren att kontrollera och förvissa sig om att de lever upp till ställda krav. Ansökande skall namnge ombud för uppdraget. A3.12 Underkonsulter Före anlitande av underkonsult i eventuellt uppdrag efter uppdraget skall konsulten inhämta beställarens godkännande samt omfattning och ersättning avtalas. A3.2 Kvalitetssystem, miljöledningssystem A3.21 Kvalitetsplan, annan kvalitetssäkring För uppdraget skall konsulten redovisa kvalitetsplan för genomförandet. Kvalitetsplanen skall innehålla följande: Rutiner för dokumentstyrning (interna samt externa) Rutiner för granskning av framtagna handlingar Rutiner för ändrings- och tilläggsarbeten Rutiner för tidsavstämning Rutiner för kostnadsavstämning Rutiner för behandling och uppföljning av felprojektering Rutiner för hantering av kvalitetsdokument Rutiner för kontakt med berörda myndigheter för beställarens räkning

10 10 (13) A4 GENOMFÖRANDE A4.1 Planering av uppdraget Konsulten skall inför uppdragets start redovisa sin planering av hur uppdraget ska genomföras. Parterna skall i samråd följa upp planeringen under uppdragets genomförande. A5 TIDER A5.1 Tidplan Målsättningen är att detaljplanearbetet ska vara avslutat årsskiftet 2009/2010. Denna målsättning kräver att plansamrådet sker under början av 2009 och att utställning sker under hösten För eventuella uppdrag efter etapp 1 skall konsulten upprätta tidplan i samråd med beställaren A5.2 Uppdragsstart Uppdraget startar snarast efter det att upphandlingen är avslutad, vilket beräknas inträffa maj A5.4 Färdigställandetid Färdigställandetiden för etapp 1 bedöms till september/oktober Etapp 2 påbörjas hösten 2008 och bedöms hålla på till årsskiftet 2009/2010. A6 ANSVAR A6.1 Ansvarstidens början Uppdraget är slutfört då konsulten överlämnat allt producerat material och ett slutmöte hållits alternativt att beställaren avbryter uppdraget. A7 NYTTJANDERÄTT OCH ÄGANDERÄTT A7.1 Nyttjanderätt Beställaren har rätt att använda resultatet av uppdraget. Beställarens rätt innefattar även framtida användning. A7.2 Äganderätt Med ändring av ABK 96 7 ska samtliga originalhandlingar inkl. datamedia och dylikt innehållande uppdragsresultatet omedelbart efter slutfört uppdrag överlämnas till beställaren och förbli dennes egendom.

11 11 (13) A7.21 Arkivering av handlingar Beställaren ombesörjer all arkivering av originalhandlingar. Handlingarna ska levereras av konsulten till beställaren i en, för beställaren, lämplig form samt på ett för beställaren lämpligt sätt. Om uppdragsresultatet överlämnas som PDF ska även de bakomliggande handlingarna (word, excel, JPEG-bilder, dwg-filer, illustrationer mm) överlämnas på separat CD-skiva. A9 ERSÄTTNING A9.1 Arvode A9.11 Rörligt arvode Timarvoden skall anges enligt anbudsformulär. Timarvoden skall inkludera kostnader förenade med användning av konsultens alla kontorshjälpmedel inkl datorer, plottrar, kopiatorer, instrument, etc samt kostnader för resor inom Storstockholm. Konsulten skall lämna förslag till budget i anbudsformuläret, handling 3.1. Slutlig budget upprättas i samråd med beställaren. A9.2 Ersättning för ändringar och tilläggsarbeten Med tillägg till ABK och ändring av 9.3 sista stycket gäller att för ändrings- och tilläggsarbeten skall omfattningen och avtalas innan arbetena får påbörjas. Samma timarvoden som i anbudet skall gälla. A9.3 Särskild ersättning Särskild ersättning betalas endast för följande moment enligt ABK a. instrument, fältutrustning eller laboratorieundersökning. Priser skall anges i anbudet. e. Rese- och traktamentskostnader för sådana resor utanför Storstockholm som beordrats av beställaren f. Underkonsulter som erfordras av kompetensskäl. Underkonsult som erfordras av kapacitetsskäl ersätts enligt anbudets timarvoden utan administrationspålägg. Administrationspålägg på särskild ersättning enligt verifierade självkostnader utgår med 5 %. Kopiering för större distribution (tex förfrågningshandlingar) skall utföras av kopieringsföretag anvisat av beställaren. Fakturan betalas av beställaren. Administrationspålägg betalas ej. A9.4 Ersättning för kostnadsändring Timarvoden indexregleras kalenderårsvis enligt utvecklingen av indextalet i Faktorprisindex för konsulttjänster K84. Basmånad är april Omräkningsmånad är mars. De nya timarvodena ska gälla från nästföljande april årsvis. Andra ersättningar indexregleras ej.

12 12 (13) A10 BETALNING A10.2 Fakturering Fakturering får göras månadsvis i efterhand. Av fakturan skall framgå arten och omfattningen av det arbete som faktureras samt summan av tidigare fakturerade nettoarvoden för samma beställning. Till faktura ska bifogas tidrapport enligt Exploateringskontorets mall. För avtalade utlägg skall nettobelopp och administrationspålägg särredovisas samt verifikationer bifogas. Faktureringsavgifter eller andra expeditionsavgifter utgår ej. Samlingsfakturor accepteras endast efter särskild överenskommelse. Faktura märks med specifikt löpnummer. På faktura skall anges: namn på beställare, beställningsnummer, leverantörsreferens och telefonnummer, momsregistreringsnummer (VAT), uppgift om innehav av F-skatt för aktuellt år, nettobelopp, mervärdeskatt och bruttobelopp. Fakturabelopp skall vara öresavrundat till närmaste hela krontal. Fakturor med ofullständig redovisning av ovan angivna uppgifter accepteras ej och kan komma att returneras för komplettering. Betalningstid är trettio dagar efter det att komplett faktura ankomststämplats hos beställaren. A11 AVBESTÄLLNING, HÄVNING Med tillägg till ABK gäller: 1. Konsulten är skyldig att fullgöra sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter och skatter i det egna landet och Sverige. Skulle konsulten eller underkonsult brista i fullgörandet av ovan angivna äger beställaren rätt att häva avtalet. 2. Beställaren har även rätt att häva detta avtal om företrädare för eller anställd hos konsulten under avtalstiden, och i sin roll som företrädare för eller anställd hos konsulten, blir dömd för olaga diskriminering eller om konsulten tvingas betala ut skadestånd enligt följande lagstiftning: o Jämställdhetslagen (1991:433) o Lag (1999:130) om åtgärd mot etnisk diskriminering i arbetslivet o Lag (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder o Lag (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning. Ovan angivna föreskrifter gäller även anlitade underkonsulter i alla led, varvid ansvar och kontroll åligger konsulten. Vid hävande på ovan angivna grunder

13 13 (13) har konsulten ej rätt till ersättning för utebliven vinst på ej genomförd del av uppdraget. Beställaren kan med en månads varsel häva avtalet utan några krav på ersättning från leverantören. A12 KONSULTANSVARSFÖRSÄKRING Konsultansvarsförsäkring med ansvarsförsäkringsbelopp om lägst 120 basbelopp skall tecknas och vidmakthållas, så att den gäller under hela ansvarstiden. Bevis om att ovan nämnda försäkring har tecknats skall överlämnas till beställaren senast inom fyra veckor från beställning. Bevis om att förnyad försäkring finns skall överlämnas till beställaren senast en vecka före det att försäkringen går ut. I annat fall äger beställaren rätt att teckna försäkring på konsultens bekostnad. A14 AVTALETS GILTIGHET Beställning av uppdrag gäller under förutsättning att beslut inte fattas enligt 7 kap 2 lagen om offentlig upphandling om att upphandlingen skall göras om eller att den får avslutas först sedan rättelse gjorts.

SLUSSEN I FRAMTIDEN. Administrativa föreskrifter. INBJUDEN FORMGIVNINGSTÄVLAN ANSÖKAN OM KVALIFICERING m.m. Dnr 03-006-1257 2003-04-23

SLUSSEN I FRAMTIDEN. Administrativa föreskrifter. INBJUDEN FORMGIVNINGSTÄVLAN ANSÖKAN OM KVALIFICERING m.m. Dnr 03-006-1257 2003-04-23 s GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET Dnr 03-006-1257 2003-04-23 SLUSSEN I FRAMTIDEN INBJUDEN FORMGIVNINGSTÄVLAN ANSÖKAN OM KVALIFICERING m.m. Administrativa föreskrifter Dessa Administrativa föreskrifter är

Läs mer

Upphandlingsföreskrifter, UF

Upphandlingsföreskrifter, UF Dokument 00, UF GSM-R Terminalfilter TRV 2014/71742 Sida 1 (7) Innehåll UFA ALLMÄN ORIENTERING 3 UFA.1 Personuppgifter... 3 UFA.2 Orientering om sortiment... 3 UFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 3 UFB.1 Former

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Handling Sidantal 9 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR KONSULTUPPDRAG SOM GENOMFÖRS ENLIGT RAMAVTAL 2008-11-01 till 2010-03-31 Utgivare Newsec Asset Management AB Datum: 2008-05-23 BET

Läs mer

Anbudsförfrågan. Åmål 2011-07. Upphandling av Konsulttjänst för översiktsplanering. Bygg, Plan, Infrastruktur, PIN-enheten

Anbudsförfrågan. Åmål 2011-07. Upphandling av Konsulttjänst för översiktsplanering. Bygg, Plan, Infrastruktur, PIN-enheten Anbudsförfrågan Upphandling av Konsulttjänst för översiktsplanering Åmål 2011-07 07-04 04 Åmåls kommun Box 22 662 22 Åmål Tel: 0532-170 00 Olle.andersson@amal.se www.amal.se 2 Innehållsförteckning B BESTÄLLARINFORMATION...

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND

ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND 2013-04-25 Norrköping Kommun inbjuder Er härmed att som totalentreprenör lämna anbud på skötsel och underhållsarbeten vid hamnområde i Arkösund. Ett

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AF AMA 98

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AF AMA 98 Samhällsbyggnadskontoret Bengt Marntell 0435-391 71 tekniskakontoret@perstorp.se Sida Administrativa föreskrifter 1(6) Datum Referens 2012-06-25 Beläggning 2012-2013 AF AFA AFA.12 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VENTILATIONSKONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VENTILATIONSKONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE STOCKHOLM 2011-07-08 INLEDNING Detta dokument kompletterar bilaga 1- Administrativa föreskrifter avseende Ventilationskonsulttjänster, och anger

Läs mer

Administrativa föreskrifter KONSULTUPPDRAG. K-099 SL Entreprenadplanerare Slussen Handling 1

Administrativa föreskrifter KONSULTUPPDRAG. K-099 SL Entreprenadplanerare Slussen Handling 1 Slussen Foster + Partners och Berg Arkitektkontor Administrativa föreskrifter KONSULTUPPDRAG K-099 SL Entreprenadplanerare Slussen Sida 1 av 18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AU Administrativa Föreskrifter 3 AUA

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VVS- KONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VVS- KONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VVS- STOCKHOLM 2011-07-08 INLEDNING Detta dokument kompletterar bilaga 1- Administrativa föreskrifter avseende VVS-konsulttjänster, och anger

Läs mer

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 3 1.1 Benämningar 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Avtalsform och antal leverantörer som tilldelas kontrakt 3 1.4 Upphandlingsförfarande 3 1.5 Förfrågningsunderlag 3 1.6 Tillhandahållande

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

BESTÄLLARINFORMATION ORIENTERING OM BESTÄLLARENS VERKSAMHET

BESTÄLLARINFORMATION ORIENTERING OM BESTÄLLARENS VERKSAMHET B B1 BESTÄLLARINFORMATION ORIENTERING OM BESTÄLLARENS VERKSAMHET Ålands landskapsregering har tillsatt en arbetsgrupp med uppdrag att leda projekteringen av en tillbyggnad av det s.k. Nya internatet vid

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

(Särskild) arkeologisk utredning i samband med anläggandet av ny väg mellan väg 99 och väg 395, Pajala kommun, Norrbottens län

(Särskild) arkeologisk utredning i samband med anläggandet av ny väg mellan väg 99 och väg 395, Pajala kommun, Norrbottens län BILAGA 7 Dokumentdatum:? Uppdragskontrakt Ärendenummer? Rev datum: 1(6) UPPDRAGSKONTRAKT Konsultuppdrag (Särskild) arkeologisk utredning i samband med anläggandet av ny väg mellan väg 99 och väg 395, Pajala

Läs mer

Ramavtal konsultuppdrag Landskrona Stad

Ramavtal konsultuppdrag Landskrona Stad 1(13) Stadsbyggnadsförvaltningen Ramavtal konsultuppdrag Landskrona Stad Administrativa Föreskrifter (Ansluter till AMA AF 10) 2011-12-05 Landskrona stad Stadshuset 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan

Läs mer

Administrativa föreskrifter Städning av soprum UH

Administrativa föreskrifter Städning av soprum UH Administrativa föreskrifter UH-2014-376 Stöd för dig som vill bli leverantör till Sundsvalls kommun hittar du på sundsvall.se. Klicka på länken: http://www.sundsvall.se/anbud Sida 1 (5) Innehåll 1 Administrativa

Läs mer

Förfrågan Arkitekt Kv Enen 8 & 9

Förfrågan Arkitekt Kv Enen 8 & 9 1/6 Förfrågan Arkitekt Kv Enen 8 & 9 2013-03-08 1. INLEDNING Denna förfrågan avser projektering av Arkitekthandlingar. Som option kan även uppdraget utökas och komma att omfatta upphandling och samordning

Läs mer

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 AF-beskrivning För entreprenaden gäller Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med de

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Innehåll Inledning 1.1 Förfrågningsunderlag 1.2 Om Projekttävlingen Upphandlings

Läs mer

Allmän orientering. Förfrågningsunderlag

Allmän orientering. Förfrågningsunderlag Allmän orientering, Kommun lednings konroret, Märsta - alla tiders mötesplats - ligger mitt emellan Uppsala och Stockholm. Den tusenåriga staden Sigtuna och Arlanda flygplats utgör två spännande inslag

Läs mer

1. Upphandling av Jag-stärkande aktiviteter

1. Upphandling av Jag-stärkande aktiviteter Förfrågningsunderlag 2013-02-01 Upphandlingsansvarig Försäkringskassan Upphandling Jag-stärkande aktiviteter Annika Fridh 069608-2012 Sista anbudsdag: 2013-03-01 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Uppdragskontrakt, UK. Uppdragskontrakt. Benämning. Handling 01. Kontraktsvillkor (FU 2000) KONSULTUPPDRAG. Avseende Benämning

Uppdragskontrakt, UK. Uppdragskontrakt. Benämning. Handling 01. Kontraktsvillkor (FU 2000) KONSULTUPPDRAG. Avseende Benämning Handling 01, UK Kontraktsvillkor (FU 2000) KONSULTUPPDRAG Avseende Mellan beställaren och konsulten är följande kontrakt upprättat. Beställare Banverket, Avdelning person adress Org.nr: 202100-4003 Tfn:?

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Upphandling av provningstjänster EMC

Upphandling av provningstjänster EMC ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1 (8) Dnr 16EV764 Upphandling av provningstjänster EMC Elsäkerhetsverket inbjuder er att lämna anbud på rubricerad upphandling i enlighet med detta dokument med bilagor. ELSÄK2000,

Läs mer

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Sidan 1 av 5 Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Lysekils kommun inbjuder er att lämna anbud på rubricerade upphandling i enlighet med detta dokument och bilagor. Förfrågningsunderlaget

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun.

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun. ÄNGELHOLMS ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun." Köpare Ängelholms kommun, org.nr 212000-0977 Sista

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Nacka kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Diarie TN 2014/175 Upphandlare Kenneth Lindrooth Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Anbudsförfrågan Teckenspråksöversättning av de 16 miljökvalitetsmålen anpassad för webbaserad film.

Anbudsförfrågan Teckenspråksöversättning av de 16 miljökvalitetsmålen anpassad för webbaserad film. Anbudsförfrågan Datum Beteckning Sida 1/5 Jens Mattsson Naturavdelningen 036-395030 Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan 4 Tfn 036-39 50 00 Fax 036-12 15 58 E-post lansstyrelsen@f.lst.se

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN 2014-01-21 TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN BILAGA 3 AF AMA REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A Allm 14-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTFÖRANDEENTREPRENAD... 4 INLEDNING Denna skrift ansluter till

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

Stockholms läns landsting Ramavtal gällande projekterande konsulter El, Allmäntele och Fastighetsnät för informationsöverföring

Stockholms läns landsting Ramavtal gällande projekterande konsulter El, Allmäntele och Fastighetsnät för informationsöverföring 1(5) Stockholms läns landsting Ramavtal gällande projekterande konsulter El, Allmäntele och Fastighetsnät för informationsöverföring Konsult Ramböll Sverige AB (org.nr: 556133-0506) Krukmakargatan 21 104

Läs mer

2. Administrativa förutsättningar och krav

2. Administrativa förutsättningar och krav Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För uppdraget gäller ABK 09, Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För uppdraget gäller ABK 09, Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet. Dessa Administrativa föreskrifter är upprättade med hjälp av AMA AF Konsult 10. AU AUA.12 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För uppdraget gäller ABK 09, Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt-

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende Konsulttjänster inom Avfallsteknik och Förorenad mark

Upphandling av ramavtal avseende Konsulttjänster inom Avfallsteknik och Förorenad mark 1 (6 ) Upphandling av ramavtal avseende Konsulttjänster inom Avfallsteknik och Förorenad mark Förfrågningsunderlag Upprättad 2009-02-05 Sista anbudsdag 2009-03-09 2 (6 ) Inbjudan att lämna anbud Härmed

Läs mer

Stockholms läns landsting Ramavtal gällande projekterande konsulter El, Allmäntele och Fastighetsnät för informationsöverföring

Stockholms läns landsting Ramavtal gällande projekterande konsulter El, Allmäntele och Fastighetsnät för informationsöverföring VÄRDE:N FÖR VÅRDEN 2015-08-03 1(5) Stockholms läns landsting Ramavtal gällande projekterande konsulter El, Allmäntele och Fastighetsnät för informationsöverföring Konsult AF Infrastructure AB (org.nr:

Läs mer

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se Förfrågningsunderlag Perstorps kommun Konsulttjänster inom revisionsområdet 1 ALLMÄN INFORMATION För Perstorps kommun, dess nämnder och förvaltningar, nedan kallad kommunen, infordras anbud på Konsulttjänster

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - Bemanning att utföra

Läs mer

Uppdragskontrakt, UK. Konsultuppdrag/tjänster. Kontraktsvillkor KONSULTUPPDRAG. Avseende Personalstödsprogram

Uppdragskontrakt, UK. Konsultuppdrag/tjänster. Kontraktsvillkor KONSULTUPPDRAG. Avseende Personalstödsprogram Handling 1, UK Kontraktsvillkor KONSULTUPPDRAG Avseende Personalstödsprogram Mellan beställaren och konsulten är följande kontrakt upprättat. Beställare Leverantör Ange Konsultens namn Partille Kommun,

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

OMBYGGNAD OCH RENOVERING AV BARNAVDELNINGEN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR KONSULTUPPDRAG

OMBYGGNAD OCH RENOVERING AV BARNAVDELNINGEN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR KONSULTUPPDRAG OMBYGGNAD OCH RENOVERING AV BARNAVDELNINGEN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR KONSULTUPPDRAG 09.01.2015 1 B B1 B2 B3 BESTÄLLARINFORMATION ORIENTERING OM BESTÄLLARENS VERKSAMHET Ålands hälso- och sjukvård

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst

Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst 1/5 Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst Innehållsförteckning 1 Tillvägagångssätt vid avrop från ramavtal... 2 1.1 Förnyad konkurrensutsättning... 2 1.2 Krav som får kompletteras

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala BRANDFÖRSVARET Handläggare Datum Dnr Lars Lidström 2015-05-07 RÄN-2015-349 0707-782404 ANBUDSINBJUDAN Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala Uppsala brandförsvar inbjuder er att lämna anbud i denna

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

Tilläggshandikapp i form av t.ex. rörelsehinder, syn, hörselnedsättning, epilepsi eller andra fysiska/psykiska funktionshinder kan förekomma.

Tilläggshandikapp i form av t.ex. rörelsehinder, syn, hörselnedsättning, epilepsi eller andra fysiska/psykiska funktionshinder kan förekomma. Allmän orientering, Södergatan 20, Märsta - alla tiders mötesplats - ligger mitt emellan Uppsala och Stockholm. Den tusenåriga staden Sigtuna och Arlanda flygplats utgör två spännande inslag på var sin

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 INLEDNING Nacka kommun (Kommunen) gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Kommunen är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Inköp av varor

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Utbyggnad lakvattendammar

Utbyggnad lakvattendammar VETAB Flishults avfallsanläggning Utbyggnad lakvattendammar ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Upprättade i anslutning till AMA AF 07 Linköping 2010-04-12 Weronica Andersson, Hifab AB, Envipro Tommy Vallmark,

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG INBJUDAN ATT LÄMNA ANBUD

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG INBJUDAN ATT LÄMNA ANBUD INBJUDAN ATT LÄMNA ANBUD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG INBJUDAN ATT LÄMNA ANBUD Etablering och drift av återvinningscentral i Stockholms stad 1 (6) Förhandlad upphandling Etablering och drift av återvinningscentral

Läs mer

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1 Boden-bolag 1 Ansvarig: Jörgen Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFRÅGAN SPECIALISTTJÄNST 3 1. BAKGRUND OCH ALLMÄN INFORMATION 3 2. SYFTE OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 3 3. UPPDRAGET 4 3.1 Uppdragsspecifikation

Läs mer

Priser på vinterarbeten och renhållning kan lämnas separat och kan komma att handlas upp separat per område.

Priser på vinterarbeten och renhållning kan lämnas separat och kan komma att handlas upp separat per område. Förfrågningsunderlag 09-02-26 PM 1 Skötsel av Utemiljö Ändringar mot förfrågningsunderlag daterat 2009-02-09 Komplettering av UF3.31 Priser på vinterarbeten och renhållning kan lämnas separat och kan komma

Läs mer

Direktupphandling Projektledning Guldfesten

Direktupphandling Projektledning Guldfesten Handläggare Datum Linda Petersson 15 2015-03-25 Offertförfrågan till direktupphandling Direktupphandling Projektledning Guldfesten Allmänna föreskrifter Ni inbjuds inkomma med offert avseende projektledning

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende busstrafik Avtalsområde S6 Linje 10

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende busstrafik Avtalsområde S6 Linje 10 Sidan 1 av 6 Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende busstrafik Avtalsområde S6 Linje 10 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län inbjuder härmed till ansökan om att delta

Läs mer

UPPHANDLING AV SPIKMATTOR MED TILLBEHÖR (5 bilagor)

UPPHANDLING AV SPIKMATTOR MED TILLBEHÖR (5 bilagor) ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum 2017-04-21 Saknr och diarienummer 934-A495.530/2016 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten UPPHANDLING AV SPIKMATTOR MED TILLBEHÖR (5 bilagor) 1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna

Läs mer

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se.

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se. Upphandlingen omfattar en lärportal för kommunens förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Kontraktstid är fr.o.m. undertecknande

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977 Upphandling av grundläggande betaltjänster Diarienummer 07-10977 Innehåll 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 4 3.1 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.1.1 Underleverantörer...

Läs mer

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK TN 2015/1090 2015-11-01 Entreprenadkontrakt KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK Utförande av underhållsarbeten 2016 Objekten avser Arkelstorps Brandstation målning och omläggning av tak Smultronställets

Läs mer

Förfrågningsunderlag förenklad upphandling

Förfrågningsunderlag förenklad upphandling FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1(5) 2014-01-13 Dnr: 512-504-2014 Förfrågningsunderlag förenklad upphandling Upphandling gällande återställning av dikade våtmarker i natura 2000-området Haftahedarna, Malung-Sälens

Läs mer

Byggandets Kontraktskommitté

Byggandets Kontraktskommitté Byggandets Kontraktskommitté Formulär 1/09 upprättat av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) och anpassat till ABK 09 KONSULTKONTRAKT (ABK 09) Detta formulär är avsett att användas för konsultuppdrag

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende Leverans av kortämnen

Anbudsinbjudan avseende Leverans av kortämnen Sida 1 (6) avseende Leverans av kortämnen Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland inbjuder härmed till anbudsgivning avseende leverans av kortämnen enligt handlingarna i detta förfrågningsunderlag.

Läs mer

God kommunikation! Superviktigt!

God kommunikation! Superviktigt! 1 2 Första avtalet hette AB1966. ABK09 som utkom 2010 Utarbetades av BBK+representanter från konsultföretagen (förra -76 Arkitekt och ingenjörsföretagen AI Man passade på att anpassa med samma struktur

Läs mer

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Allmän information Kommunförbundet Skåne

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Allmän information Kommunförbundet Skåne Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-12-14 Upphandlande organisation Kommunförbundet Skåne Håkan Jönsson Upphandling Rollatorer Extern remiss Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN. Handling 7.1 Administrativa föreskrifter (AF) Fabriksstaden Etapp 2. Detaljprojektering

VÄRMDÖ KOMMUN. Handling 7.1 Administrativa föreskrifter (AF) Fabriksstaden Etapp 2. Detaljprojektering Handling 7.1 Administrativa föreskrifter (AF) Fabriksstaden Etapp 2 Detaljprojektering Sida 1(12) Innehåll SIDA AU ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AUA ALLMÄN ORIENTERING 3 AUB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 6

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Kommunförbundet Västernorrland inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av reklambyråtjänster i enlighet med angivna förutsättningar i detta

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE 2013-08-14 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon.

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Datum: 2012-11-30 Handläggare: Andreas Lövquist Diarienummer: 76/001. 170-12 Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Landskrona stad inbjuder till anbudsgivning gällande

Läs mer

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1 (6) Datum 2014-01-09 Enhetschef Zara Göransson 0410-73 38 49, 0708-81 78 49 zara.goransson@trelleborg.se Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1. ALLMÄN

Läs mer

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010:

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010: Storumans kommun Upphandling ANBUDSBEGÄRAN - FAMILJERÅDGIVNING Upphandlande enhet STORUMANS KOMMUN Omsorgsnämnden 923 81 Storuman Telefon: 0951-140 00 vx Telefax: 0951-140 09 Upphandlande enhets ombud

Läs mer

MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT IT-konsulttjänster 2014 Avtalsområde XXX

MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT IT-konsulttjänster 2014 Avtalsområde XXX MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT IT-konsulttjänster 2014 Avtalsområde XXX 2014-04-17 14LS543 2(9) 5 Innehåll 1. KONTRAKTSPARTER OCH KONTAKTPERSONER... 3 1.1. Kontraktsparter... 3 1.2. Kontaktpersoner... 3 2.

Läs mer

UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Hyresbostäder i Norrköping AB med dotterbolag Upphandling av Företagshälsovård Upprättade av: Karin Höglund 2013-06-27 Administrativa föreskrifter 1 Allmän orienteering Dessa upphandlingsföreskrifter

Läs mer

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7)

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) E-ARKIV 2013 - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM RAMAVTALET E-ARKIV 2013... 3 3 AVROPSFÖRFARANDE... 3 4 AVROPSFÖRFRÅGANS INNEHÅLL...

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende Konsulttjänster inom Fjärrvärme, El och Styr samt Vatten och Avlopp

Upphandling av ramavtal avseende Konsulttjänster inom Fjärrvärme, El och Styr samt Vatten och Avlopp 1 (7) Upphandling av ramavtal avseende Konsulttjänster inom Fjärrvärme, El och Styr samt Vatten och Avlopp Förfrågningsunderlag Upprättad 2009-02-01 Sista anbudsdag 2009-03-09 2 (7) Inbjudan att lämna

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING, UB

UPPDRAGSBESKRIVNING, UB Handling 05.1 UPPDRAGSBESKRIVNING, UB (FU 2000) KONSULTUPPDRAG Avseende Sida 1 (7) Innehåll UPPDRAGSBESKRIVNING 3 1 ALLMÄN BESKRIVNING AV UPPDRAGET 3 1.1 Uppdragstyp... 3 1.2 Precisering av omfattningen...

Läs mer

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial 2011-04-11 Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

Läs mer

LANDSKAPETS FASTIGHETSVERK ÅLANDS LAGTING. TILLBYGGNAD och RENOVERING. Administrativa föreskrifter för kontrollantuppdrag

LANDSKAPETS FASTIGHETSVERK ÅLANDS LAGTING. TILLBYGGNAD och RENOVERING. Administrativa föreskrifter för kontrollantuppdrag LANDSKAPETS FASTIGHETSVERK ÅLANDS LAGTING TILLBYGGNAD och RENOVERING Administrativa föreskrifter för kontrollantuppdrag 29.03.2016 1 B B1 B2 B3 B4 BESTÄLLARINFORMATION ORIENTERING OM BESTÄLLARENS VERKSAMHET

Läs mer