Slutrapport från projektet för översyn av produktionssystemet för framställning av tabeller till publikationerna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport från projektet för översyn av produktionssystemet för framställning av tabeller till publikationerna"

Transkript

1 Slutrapport från projektet för översyn av produktionssystemet för framställning av tabeller till publikationerna Augusti 2003

2 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2(11) Innehållsförteckning 1 Projektbeställning Bakgrund Projektidé Arbetsform Tidiga beslut som påverkade det fortsatta arbetet Möte med RTB-gruppen Resultat Befstat Excel-systemet Maskinell granskning Val av presenterade länder Checklistor Tidsflöde Uppföljningsrutiner Vad återstår? Vad krävs i framtiden?...11 Bilagor Bilaga 1: Projektbeskrivning Bilaga 2: Befstats roll Bilaga 3: Systembeskrivning Bilaga 4: Systemskiss Bilaga 5: Handledning Bilaga 6: Tabeller med länder Bilaga 7: Överblick över förspalterna Bilaga 8: Tabeller som är beroende av andra tabeller Bilaga 9: Dokumentation av tabeller Bilaga 10: Biblioteksstrukturen Bilaga 11: Flödesschema

3 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 3(11) 1 Projektbeställning Projektet beställdes av Anna-Karin Olsson BV/BE, projektet skulle drivas som ett TQM-projekt. Se bilaga 1 för projektbeskrivning. Deltagare har varit: Projektansvarig: Tor Bengtsson AM/LEDN TQM-pilot Cecilia Wass BV/LEDN Projektdeltagare: Gunnel Deubler BV/BE Hakim Sjöström BV/BE Lottie Ulfgren BV/BE Ewa Eriksson BV/BE Christer Funck BV/BE Hans Gidebäck BV/BE Annika Klintefelt BV/BE Margareta Larsson BV/BE Christer deltog de första mötena och lämnade därefter gruppen på grund av sin arbetssituation. 2 Bakgrund Årligen tas underlag och tabeller fram för tre publikationer (Befolkningsstatistik del 1-2, 3 och 4). Det har varit många personer inblandade i framställningen av dessa publikationer vilket lett till många olika arbetssätt då enhetliga instruktioner och ett genomarbetat system saknats. Från början var tanken att Crystal Reports skulle vara ett av verktygen för att ta fram originaltabeller. Detta fungerade inte som tänkt, i stället tas de flesta tabeller fram via SQL-script, PC-AXIS, SAS-program m.m. Beskrivningar över produktionsprocessen saknas vilket skapat oklarheter. 3 Projektidé Projektet ska endast omfatta processen från data till slutlig tabell. Slutfasen, att från tabell åstadkomma tryckoriginal omfattas inte av detta projekt. Inte heller innehållsmässiga frågor omfattas av detta projekt, såvida de inte uppstår som en följd av förändringar i produktionsprocessen. Till hösten 2003 kommer ett annat projekt att återstartas vars syfte är att se över de innehållsmässiga delarna av tabellproduktionen.

4 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 4(11) Förutom de mål som finns formulerade i projektplanen ska projektet beakta följande punkter: Tabeller ska gå att skapa utan IT-stöd Program ska parameterstyras där så är möjligt i stället för att innehålla hårdkodad information Tabeller gjorda i SAS ses över för bättre integrering i systemet Befstat ska vara start- och slutportal för tabellproduktionen Befstat körs endast på aktuell årgång Minimering av manuella insatser i Excelberäkningarna Maskinell granskning inom och mellan tabeller System för manuella kontroller ska finnas System, checklistor etc. som bland annat visar tabellens status ska konstrueras Tidigare årgångar av tabellerna ska finnas tillgängliga och inte köras fram på nytt Färdiga tabeller ska kunna gå att ta ut i Excel-format Tabeller ska kunna skickas direkt till kund Tabellframställningen ska vara dokumenterad, även hur respektive tabell tas fram och eventuella beroenden av andra tabeller Innan tabellproduktionen sätts igång förutsätts att aggregeringar och standardisering av exempelvis länders stavning är gjorda. Detta kan medföra att man kompletterar framställningsprocessen med ett antal körningar för validering av stavningar, kombinationer av värden etc. 4 Arbetsform Projektet har haft sju möten med minnesanteckningar. Till varje möte har ett antal arbetsuppgifter bestämts. Dessa har varit dels individuella, dels för befolkningsgruppen och dels för IT-gruppen. 5 Tidiga beslut som påverkade det fortsatta arbetet Att Befstat ska vara portalen under vilken tabellproduktionen ska administreras stod klart i ett tidigt skede. Det önskade målet Program ska parameterstyras där så är möjligt i stället för att innehålla hårdkodad information utgick. Bedömningen var att detta skulle innebära allt för mycket arbete jämfört med alternativet att justera alla script inför varje produktionsomgång. 5.1 Möte med RTB-gruppen I samband med tabellproduktionen upptäcks ibland inkonsistens i stock och flöden. Det kan ha varit en felstavning av ett lands namn eller en ogiltig kombination av två variabler, exempelvis att skildas tidigare civilstånd är

5 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 5(11) ogift. Detta har tidigare hanterats så att oriktigheterna har kvarstått i uttagsdatabaserna. Medan alla berörda script har justerats. Felet har samtidigt rapporterats till RTB-gruppen som därefter lagt in en kontroll och åtgärd som omöjliggör en upprepning nästa år. Det rör sig om ett mycket litet antal sådana fel i materialet, men de är besvärliga att justera i och med att många script berörs. Dessutom måste felet hanteras vid spontana uttag från uttagsdatabaserna. Önskemålet var att justera i uttagsdatabaserna i stället för att ändra i scripten. Beslut: Editering kan ske av framtaget RTB när felaktigheter upptäcks vid tabellproduktion. För att minimera felaktigheter ska kontrolltabeller tas fram innan RTB skapas. En grupp tillsätts för att besluta om vilka kontroller som ska göras och hur eventuella felaktigheter ska hanteras. Gruppen leds av Lottie. Beslutet togs i full enighet med RTB-gruppen. 6 Resultat 6.1 Befstat Befstat är en överbyggnad som fungerar som portal för befolkningsstatistiken. Bland de första uppgifter som gruppen diskuterade resulterade i att Befstats roll för tabellproduktionen preciserades. Se diskussionsunderlag, bilaga 2, som utgjort beställningsunderlag till ITgruppen. Successivt under våren har portalen utvecklats för att fungera så smidigt som möjligt för befolkningsgruppen. Via Befstat initieras körning av det aktuella årets data för uppdatering av tabellerna. Varje tabells status visas i Befstat. (Se bilaga 3, 4 och 5) Befstat är endast möjlig att använda för att uppdatera aktuell årgångs tabellproduktion. Tidigare årgångar är åtkomliga via Befstat för att exempelvis kunna skickas till externa kunder. När dataunderlaget till tabellerna uppdaterats måste tabellerna även granskas och godkännas före publicering. Via Befstat tilldelas varje tabell en statuskod från 1-3 som speglar granskningsnivån. Vem som godkänt/underkänt aktuell tabell på en viss nivå visas i systemet. Om tabellen underkänns så finns möjlighet att lägga in ett meddelande om vilket fel som upptäckts. Dessa meddelande läses kontinuerligt av IT-ansvarig. Nivå 1 Första snabbkontroll med bland annat automatiska kontroller Nivå 2 Fortsatt fördjupad kontroll exempelvis samgranskning mot andra tabeller Nivå 3 Slutligt godkänd inkluderar granskning av lay-out.

6 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 6(11) Först efter definitivt godkännande av tabellen, nivå tre, är tabellen klar för publicering. Beslut: Befstat ska vara den portal som används för att styra tabellproduktionen och för åtkomst av tidigare årgångar av tabeller. Tabellen är klar för publicering först efter nivå Excel-systemet Merparten av tabellerna lagras i Excel. Normaltabellen innehåller fyra flikar, Tabell, Underlag, Rubriker och Kontroll. Tabellflik Fliken Tabell innehåller tabellen sådan den ser ut i publikationen, med rätt stilsort, årtal osv. I exemplet ovan måste tabellen redigeras innan ett nytt års data läggs in. Årtalskolumnen längst till vänster tas bort och samtliga övriga värden flyttas en kolumn till vänster och aktuellt år tillkommer, nästa gång år 2003 (detta är ett manuellt arbete som kan göras innan data för det aktuella året är klart). Merparten av tabellerna innehåller enbart data från det aktuella året och behöver därmed inte justeras manuellt. De gråmarkerade cellerna innehåller länkar till fliken Underlag som är kopplad till databaserna via ett script.

7 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 7(11) Underlagsflik Underlag ska alltid vara flik/kalkylblad nummer två från vänster. Data uppdateras till aktuell årgång i samband med att scripten kompileras och exekveras, vilket görs via Befstat. När data uppdaterats kommer även fliken Tabell att innehålla aktuella siffror. Detta sker eftersom data i fliken Underlag är länkat till Tabell. Rubrikflik I fliken Rubriker kommer tabellens rubrik att få aktuellt årtal.

8 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 8(11) Kontrollflik I fliken Kontroll finns automatiserade kontroller av tabellen. Funktionen beskrivs närmare under rubriken Maskinell granskning. I fallet ovan är antalet fel som återfinns noll, vilket det givetvis alltid ska vara innan tabellen godkänns på nivå 1. En slutlig kopia av tabellen sparas utan länkar. Denna sparas i årgångsbenämnda versioner av publikationerna. För år 2002 kommer det att vara under M:\UttagsDb\Reports\2002\. Beslut: Tabellerna ska i normalfallet redigeras i Excel och innehålla flikarna Tabell, Underlag, Rubriker och Kontroll i den ordningen. 6.3 Maskinell granskning Det har funnits behov av att säkerställa att tabellerna granskas maskinellt i större utsträckning än vad som tidigare varit fallet. För att tillgodose detta behov av säkrare granskningsrutiner och därmed även minska behovet av manuell granskning ska Excel-tabellerna granskas maskinellt. Den maskinella granskningen består i att kontroller skapas via länkar som bland annat granskar värden inom tabellen som ska stämma överens. Exempelvis ska summan av delsummorna stämma med totalen. Granskning görs också mot ett separat Excelark som innehåller nyckeltal för varje årsproduktion. Exempel på sådana nyckeltal är antal födda, antal döda, antal döda nollåringar. Detta ark med nyckeltal skapas innan årsproduktionen startar. Kontroller görs mot detta ark för att säkerställa att bland annat antalet döda stämmer, problem har uppstått tidigare år då den äldst avlidne har avlidit i en åldersklass högre än den högst noterade årsklassen året innan. Den maskinella granskningen som beskrivs ovan sparas i fliken Kontroll.

9 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 9(11) Maskinell granskning ska också ske på beräknade värden som ska stämma överens mellan tabeller. Exempelvis finns tre tabeller i del 4 som innehåller åldersrelaterade dödstal efter civilstånd, medborgarskap och per län. Några av dessa redovisningar är gemensamma och ska därmed överensstämma. Granskning görs främst på tabeller inom ett kapitel av en bok och kan utföras först då samtliga tabeller är klara inom ett kapitel av boken. Denna granskning sparas i en separat Excelbok. När den maskinella granskningen är genomförd och eventuella felaktigheter rättade har tabellen passerat godkännande från nivå 1 till nivå 3. En tabell som godkänts på en nivå kan bli underkänd om exempelvis ny samgranskning tillkommer och fel upptäcks. Tabellens status ändras därmed till ej ok. Vikten av att granska tabellerna maskinellt visade sig tydligt när två tidigare kontrollerade, godkända och publicerade tabeller testades i samband med utvecklandet av ett kontrollsystem. I en av dessa tabeller upptäcktes felaktiga summeringar som tidigare inte uppmärksammats. Beslut: Samtliga tabeller som tas fram i Excelsystemet ska byggas ut med granskningsrutiner som beskrivs ovan. 6.4 Val av presenterade länder I ett antal tabeller redovisas antal efter land. Det kan avse födelseland, medborgarskapsland, invandringsland eller utvandringsland. Tanken har varit att spegla de största enskilda länderna inom respektive världsdel. Valet av länder gjordes i mitten av 1990-talet och har i vissa fall justerats. Någon entydig definition avseende kriterier för när ett enskilt land ska ingå i tabellerna eller ej finns inte, ej heller när utbyte av ett land ska ske. En sammanställning över vilka tabeller som innehåller redovisning av länder har tagits fram, se bilaga 6. Sammanställningen skulle också kunna betraktas som en checklista. Beslut: Behov föreligger av precisering av kriterierna för val av länder, detta behandlas i projektet som avser de innehållsmässiga delarna av tabellproduktionen. 6.5 Checklistor I ett tidigt skede av projektet togs checklistorna Överblick över förspalterna (bilaga 7) och Tabeller som är beroende av andra tabeller (bilaga 8) fram. Dessa kom dock under projektets gång att kompletteras av en tredje, delvis överlappande, checklista. Denna har till syfte att utgöra underlag för editering av tabellutseendet (bilaga 9). Editeringen kan med fördel göras innan tabellproduktionen sätts igång. I listan anges för varje tabell om den har redovisning per regional nivå, och om det är stock eller

10 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 10(11) flöde som tabellen innehåller. Detta för att kunna förbereda för, respektive kontrollera, när exempelvis en regional indelningsändring påverkar tabellen. Stockuppgifter påverkas redovisningsåret innan ändringen gäller (stock 31/ speglar indelning 1/1 2003). Flödesuppgifter påverkas för det år då indelningsändringen infaller. I denna lista anges även om 5- årsgrupperingar och tidsserier som ska editeras finns med i tabellen. En förteckning som beskriver biblioteksstrukturen har också tagits fram, se bilaga 10. Beslut: Checklistorna utgör ett levande arbetsunderlag och behöver löpande underhållas. 6.6 Tidsflöde Ett grovt tidsflöde med uppgifter om aktivitet, tidpunkt, tidsåtgång och ansvarig har skapats. (Se bilaga 11) Beslut: Varje produktionsomgång, publikation, inleds med genomgång och uppdatering av tidsflödet. Det bör även användas för att pricka av aktiviteter som är slutförda. 6.7 Uppföljningsrutiner Efter det att varje bok är färdig gås erfarenheterna från produktionen igenom och sammanställas. Detta bör göras under ledning av någon som står utanför gruppen, exempelvis programchefen. Syftet med utvärderingen är att lära av erfarenheterna; vad fungerade bra, vad fungerade mindre bra, vad kan förbättras till nästa produktionsomgång. Beslut: Uppföljning görs efter varje avslutad publikation. 7 Vad återstår? Ett av projektmålen återstår: Ambitionsnivån att även kunna inkludera alternativt ersätta de moment där SAS och PC-AXIS återstår att förverkliga. Det kan antingen göras i samband med årets produktion av dessa tabeller eller senare. Under projektets gång har ett antal arbetsuppgifter tillkommit: Kriterier för val av länder måste preciseras. Att utse ansvarig för att underhålla systemet och initiera de arbetsmoment som översynen pekat ut. Vidarutveckling av PublikationsGuiden. Bland annat bör tabeller som inte är gjorda i SQL/Excel kunna hanteras.

11 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 11(11) 8 Vad krävs i framtiden? För att systemet ska bli till nytta och stöd för framtida användning krävs löpande underhåll. Checklistorna måste kompletteras och underhållas kontinuerligt. Utvärderingsfasen efter varje bok är väsentlig för att fånga upp förbättringsåtgärder medan senast genomförda produktionsomgång fortfarande är aktuell. Ett vidareutvecklat flödesschema kan användas för att identifiera resurskrävande moment. Detta projekt var ett av tre som berör översynen av publikationerna. De övriga två projekten, Från tabeller till publikationer och Genomgång och dokumentation av demografiska mått; genomgång av innehållet, återstår att genomföra.

12 STATISTISKA CENTRALBYRÅN PROJEKTBESKRIVNING - Bilaga 1 Anna-Karin Olsson, BV/BE Översyn av produktionssystemet för framställning av tabeller till publikationerna Projektnamn: Publikationsprojektet, del A Från register till tabell Version: Slutlig version Datum:

13 STATISTISKA CENTRALBYRÅN PROJEKTBESKRIVNING - Bilaga 1 Anna-Karin Olsson, BV/BE Översyn av produktionssystemet för framställning av tabeller till publikationerna 1 Målbeskrivning 1.1 Bakgrund Årligen tas underlag och tabeller fram för tre publikationer (Befolkningsstatistik del 1-2, 3 och 4). Det har varit många personer inblandade i framställningen av dessa vilket lett till att det saknas enhetliga instruktioner och ett genomarbetat system. Från början var tanken att Crystal Reports skulle vara ett av verktygen för att ta fram originaltabeller. Detta fungerade inte som tänkt. I nuläget tas tabeller fram via SQL-script, hämtning av data från PC- AXIS, SAS-program m.m. Det saknas beskrivningar över produktionsprocessen vilket lätt leder till att misstag kan uppstå. 1.2 Projektidé Projektet ska endast omfatta processen från data till slutlig tabell. Slutfasen att från tabell åstadkomma tryckoriginal omfattas inte av detta projekt. Inte heller innehållsmässiga frågor omfattas av detta projekt, såvida de inte uppstår som en följd av förändringar i produktionsprocessen. 1.3 Mål Efter genomförandet av projektet ska tabellframställningen göras efter ett strukturerat arbetsschema där systemet är väl beskrivet och definierat. Mål som ska uppnås: Produktionsprocessen skall effektiviseras idag går allt för mycket tid åt till att ta fram tabellerna Produktionstiden skall kortas ned så att publicering kan ske snabbare än idag Maskinella kontroller av tabeller ska byggas in i systemet så at den manuella granskningen minskar och att granskningen blir säkrare Samtliga tabeller skall i slutändan gå att ta ut i Excel-format. Avsikten med detta är att resp. tabell även skall gå att skicka som Exceldokument via till dem som så önskar. Efter projektets slut skall arbetsgången för framställning av tabeller vara dokumenterad

14 STATISTISKA CENTRALBYRÅN PROJEKTBESKRIVNING - Bilaga 1 Anna-Karin Olsson, BV/BE 2 Arbetsformer 2.1 Projektorganisation Beställare: Anna-Karin Olsson BV/BE Projektansvarig: Tor Bengtsson AM/LEDN TQM-pilot Cecilia Wass BV/LEDN Projektdeltagare: Gunnel Deubler BV/BE Hakim Sjöström BV/BE Lottie Ulfgren BV/BE Ewa Eriksson BV/BE Christer Funck BV/BE Hans Gidebäck BV/BE Annika Klintefelt BV/BE Margareta Larsson BV/BE Projektet bedrivs i form av ett TQM-projekt. 2.2 Ansvarsfördelning och beslutsprocess Projektgruppen fattar alla beslut, vid behov i samråd med beställaren. Gruppen har beslutsrätt inom projektets ekonomiska ramar (= inplanerade timmar under punkt 4). Projektansvarig ansvarar för att projektet når uppställda mål och för rapportering till beställaren. Projektdeltagarna ansvarar för att utlagda arbetsuppgifter blir utförda och att arbetet i projektet utförs i den utsträckning som angivits i bemanningsplanen. 2.3 Aktivitets- och tidplan Projektet skall pågå under våren 2003 och vara avslutat senast i juni Avrapportering skall ske den 25 feb, den 8 april samt den 27 maj i B-gruppens referensgrupp (BV/BE:s interna utvecklingsgrupp ). Slutrapportering sker i B- gruppen den 4 juni. En mer detaljerad aktivitetsplan tas fram av projektgruppen. Om projektgruppen så finner lämpligt kan projektstart förläggas till ett heldagsexternat. 2.4 Kvalitetssäkring Kvaliteten på projektarbetet säkras genom att ett systematiskt arbetssätt kommer att tillämpas, att dokumentation görs parallellt med utvecklingsarbetet och att rekommenderade standarder följs.

15 STATISTISKA CENTRALBYRÅN PROJEKTBESKRIVNING - Bilaga 1 Anna-Karin Olsson, BV/BE 2.5 Dokumentation Systemet inklusive alla definitioner skall dokumenteras enligt gällande standard för dokumentation (mikrodata finns redan beskrivet) Dokumentationen skall hela tiden ligga i fas med projektarbetet och vara helt klar när projektet avslutas. Deltagarna ska dokumentera sina respektive delar. Katalogstrukturen skall finnas under M:\ 3 Risker Det finns ett antal risker för projektet. Dessa är följande: tidsplanen och tillgängliga resurser kan vara för snålt tilltagna och projektet blir i och med detta försenat oväntad frånvaro kan uppstå bland projektmedlemmarna; de kan bli sjuka, sluta på SCB eller inte deltaga i projektet enligt bemanningsplanen Om något av ovanstående inträffar ska beställaren fatta beslut om det fortsatta projektarbetet. 4 Bemanning / finansiering Nedan anges ett förslag till bemanningsplan. Bemanningsplanen skall diskuteras och vid behov revideras vid första mötet. Planerade timmar bör då också brytas ned per person. Produktkod Aktivitet Tor Bengtsson 40 tim Cecilia Wass 40 tim Gunnel Deubler Hakim Sjöström 200 tim Lottie Ulfgren Ewa Eriksson Christer Funck Hans Gidebäck 200 tim Annika Klintefelt Margareta Larsson De produktkoder som skall användas vid projektarbetet framgår ovan. Även aktivitetskod (23 = TQM-projekt) skall anges vid tidrapportering.

16 STATISTISKA CENTRALBYRÅN BEFSTATS ROLL Bilaga 2 (reviderad) BEFSTAT:s roll vid publikationsframställning Möte: med IT-gruppen Närvarande: Annika, Ewa, Margareta, Christer, Hans Lottie, Hakim, Gunnel Sparade gamla publikationstabeller Två alternativa ingångar - BEFSTAT - Välj årtal - Välj del - Välj tabell Snarast bör publikationstabellerna för år 2001 läggas över som fasta tabeller. Kolla med Hans var det slutliga tabellerna ligger Äldre årgångar bör finnas som Backup på M (Hakim kollar) - Utforskaren - M\Publikationer\Årgång\Del\Tabnamn (ej BEF_PUBxx) Lagras skrivskyddat Om tabellerna senare revideras skall reviderad tabell skrivas i sidhuvudet. En tabell skall endast revideras om felet är gravt annars bör tryckta publikationstabeller gälla. Tabellen bör döpas till t.ex. Tab4.3rev Framställning av ny årgångs tabeller Samma sätt att gå in i BEFSTAT som nu - Pågående publikationsår (2002) - Del - Tabellnamn/BEF_PUBxx Mer förklarande text Vad betyder knapparna vad händer när man tycker på knappen Rutnätstabellen behövs ej Felmeddelande från BEFSTAT som är tydligt Ett antal knappfunktioner - Kör tabellproceduren - KÖR Någon indikation att körningen gått bra. Knappen blir grå när körningen är gjord! Bilaga

17 STATISTISKA CENTRALBYRÅN BEFSTATS ROLL Bilaga 2 (reviderad) - VISA med länkar automatiskt hamnar man i exceltabellen som innehåller flikarna + Tabell (färdiglänkad tabell utan sidhuvud och sidnummer) + Underlag där resultatet från ASQL-bearbetningen hamnar + Rubrik årtal, tabellnamn (sv. och eng.) + Logg Ny flik där resultatet från den maskinella kontrollen finns ( se nedan: Maskinell kontroll) Knappen bli grå när tabellen är godkänd Skall även innehålla tips och råd BEFGRUPPEN vilka kontroller skall göras för resp. tabell - Godkänn tabell knappen används för att godkänna tabell Tabellen är maskinellt och manuell kontrollerad och kan läggas över i mappen M\Publikationer\ÅrgångPG\Del\Tabnamn Knappen bli grå när tabellen är sparad som FastTabell= Tabell utan länkar - VISA utan länkar - man hamnar automatiskt i M\Publikationer\ÅrgångPG\Del\Tabnamn Tabellen skall vara utan länkar och ha tabellnummer och rubrik. Man kan använda dessa tabeller för inläggning i PagerMaker (Hans del Tabell- tryck-web ) eller vidarebefordran till kunder - Kör om tabell om nått visat sig felaktigt i tabellen trots granskning skall vissa med behörighet kunna köra om från början. Maskinell kontroll Maskinella summeringskontroller skall göras resultatet läggs i fliken LOGG i Tabeller med länkar. Kontrollen skall bestå i summeringar till totalt, kön.olika beroende på tabellens utseende. Kontroll skall även ske mot celler i andra BEF_PUB-tabeller BEFGRUPPEN vilka kontroller skall göras för resp. tabell Spara årsversionen av resp. publikation under mappen: M\Publikationer\Årgång\Del\Tabnamn (ej BEF_PUBxx) Bilaga

18 SYSTEMBESKRIVNING Bilaga 3 STATISTISKA CENTRALBYRÅN SiP-dokument Datum Sida Systembeskrivning (4) Avd/program/enhet/ort SiP-process SiP-projektId BV/BE Teknisk design 78 Utfärdare SiP-projektnamn DEUBLER GUNNEL PublGuide Systembeskrivning för PublikationsGuiden Revision Nummer OBS! Orginalet finns i SiP projekt PublGuide, denna kommer ej att uppdateras Revision Datum Summarisk beskrivning av ändringar Ändringarna markerade Bilaga 3 ProduktId ProduktionId Ordernummer Produktnummer :29:35

19 SYSTEMBESKRIVNING Bilaga 3 STATISTISKA CENTRALBYRÅN SiP-dokument Datum Sida Systembeskrivning (4) Avd/program/enhet/ort SiP-process SiP-projektId BV/BE Teknisk design 78 Utfärdare SiP-projektnamn DEUBLER GUNNEL PublGuide Innehåll 1 Allmänt Publikationsguiden Databaser Allmänt Guiden ska vara ett verktyg för att hantera publikationstabeller. Det är publikationer som framställs i MS SQL Server och tas ut i Excel som hanteras. Målet är att de flesta tabeller ska framställas enligt detta sätt. Vid framställning av tabeller till publikationerna skall guiden visa vilka tabeller som är kompilerade visa vilka tabeller som är körda hämta data från databastabell till excelfil vara en miljö att granska tabeller i vad som är fel i en tabellen skapa länkfria kopior och lägga i särskilda mappar Efter produktion ska guiden vara ett verktyg för att kunna Skicka länkfria tabeller till kunder Administrationssidor finns för olika administrativa rutiner. 2 Publikationsguiden Hanterar tabeller till publikationerna Program/Språk VB 6.0 Databasåtkomst Källkod Exe-fil Operativsystem ODBC - ADO \\r003r2\vss6\vssobv \\scb\program\avd-program\bv\be\publikationsguiden Win2000 Bilaga 3 ProduktId ProduktionId Ordernummer Produktnummer :29:35

20 SYSTEMBESKRIVNING Bilaga 3 STATISTISKA CENTRALBYRÅN SiP-dokument Datum Sida Systembeskrivning (4) Avd/program/enhet/ort SiP-process SiP-projektId BV/BE Teknisk design 78 Utfärdare SiP-projektnamn DEUBLER GUNNEL PublGuide Komponenter Inifil Lagrade procedurer Dokumentmall Textfil Behörighet Relaterade dokument SCB-komponenter \\scb\program\avd-program\bv\be\publikationsguiden\ Publikationsguiden.ini På databaserna Bef_aggr, RTBXXXX, objmeta M:\\uttagsdb\reports\Makrosparatabell.xls (För attgöra länkfria tabeller) M:\\uttagsdb\reports\EjOKTabeller.txt (lista över tabellers fel ) Gruppen BE i databaserna M:/AdmBE/Minnesanteckningar/översyn publikationer A/ Handledning till Publikationsguiden M fl 3 Databaser Produktion Databas OBJMETA Användning Se systemskiss Databastyp Se systemskiss Datamodell Se systemskiss Server Q064 Version MS SQL Server 2000 Behörighet BE Test Produktion Databas Bef_Aggr Användning Se systemskiss Databastyp Se systemskiss Datamodell Se systemskiss Server Q064 Version MS SQL Server 2000 Behörighet BE Test Bilaga 3 ProduktId ProduktionId Ordernummer Produktnummer :29:35

21 SYSTEMBESKRIVNING Bilaga 3 STATISTISKA CENTRALBYRÅN SiP-dokument Datum Sida Systembeskrivning (4) Avd/program/enhet/ort SiP-process SiP-projektId BV/BE Teknisk design 78 Utfärdare SiP-projektnamn DEUBLER GUNNEL PublGuide Produktion Databas RTBxxxx (xxxx=senaste år) Användning Se systemskiss Databastyp Se systemskiss Datamodell Se systemskiss Server Q064 Version MS SQL Server 2000 Behörighet BE Test Bilaga 3 ProduktId ProduktionId Ordernummer Produktnummer :29:35

22 SYSTEMSKISS Bilaga 4 STATISTISKA CENTRALBYRÅN SiP-dokument Datum Sida (1) Avd/program/enhet/ort SiP-process SiP-projektId BV/BE 78 Utfärdare SiP-projektnamn DEUBLER GUNNEL PublGuide Systemskiss för Publikationsguiden OBS! Orginalet finns i SiP projekt PublGuide, denna kommer ej att uppdateras OBJMETA Tabell: Befstatpubl Innehåller administrativa metadata för publikationstabellerna. Fält: Ar,Period,Bok,TabellNamn,ProcNamn,DataPgm,Publ icering, Status,Godk,OK1,OK2,OK3,EJOK Ex: 2003,1-2,Tabell_1, Befstat_1, SQL, Excel,Ja,Ja,ankl,ankl,ankl,, Olänkade exceltabeller på M:\uttagsdb\reports\2002 Och M:\uttagsdb\reports\2002\PG Procedurer: För att skapa publikationstabellerna (t ex Befpub_1) För att hämta data från tabellerna (t ex Befpub_1Sel) RTB aktuell årgång MakroSpara Tabell.xls Publikationsguiden Fellista: EjOKTabeller.txt Excelfiler från M:\uttagsdb\reports\ (t ex befpub_1.xls) Tabeller: De färdiga publikationstabellerna (t ex Befpub_1) BEF_AGGR Bilaga 4 ProduktId ProduktionId Ordernummer Produktnummer :30:04

23 STATISTISKA CENTRALBYRÅN HANDLEDNING Bilaga 5 1(10) Skapat av Gunnel Deubler BV/BE Skapat den :55:00 Handledning till Publikationsguiden Startsida för PublikationGuiden Bilaga

24 STATISTISKA CENTRALBYRÅN HANDLEDNING Bilaga 5 2(10) Skapat av Gunnel Deubler BV/BE Skapat den :55:00 Innehållsförteckning Handledning till Publikationsguiden...1 Innehållsförteckning...2 Allmänt...3 Produktion av tabeller...4 Hantering Steg Listboxen Tabell...5 Vad händer?...5 Hantering Steg Vad händer?...6 Hantering av tabeller utan länkar...7 Hantering Steg Vad händer?...8 Hantering Steg Vad händer?...9 Administration...9 Visa tabellstatus...10 Bilaga

25 STATISTISKA CENTRALBYRÅN HANDLEDNING Bilaga 5 3(10) Skapat av Gunnel Deubler BV/BE Skapat den :55:00 Allmänt Publikationsguiden ska vara ett hjälpmedel för hanteringen vid produktion av tabeller till Befolkningsstatistikböckerna och hanteringen av utskick av länkfria tabeller till kund. Hanteringen av produktionen som stöds i guiden är att hämta data från databaserna till de Excelböcker som används som underlag till tabellerna samt att felmarkera eller godkänna dessa tabeller på olika nivåer. Dessutom finns två administrativa delar. Dels för att se hur långt tabellerna kommit i produktion och dels för att administrera guiden i sig. Det sistnämnda är mest för IT-bruk och ej färdigutvecklat ännu. Publikationsguiden kan komma att förändras beroende på användarnas synpunkter och idéer. Bilaga

26 STATISTISKA CENTRALBYRÅN HANDLEDNING Bilaga 5 4(10) Skapat av Gunnel Deubler BV/BE Skapat den :55:00 Produktion av tabeller Produktionen av tabeller är i två steg. Dessa beskrivs nedan med steg och beskrivning av vad som händer. Hantering Steg 1 Välj Del i listboxen Välj Tabell eller Procedur i respektive lista. När en tabell markeras i listan skall tillhörande procedur markeras i den andra listan och vice versa. OBS! Använd musen för att markera tabell eller procedur annars finns det risk att markeringen i den andra listan inte fungerar. Tryck på knappen Öppna. (Flera tabeller kan öppnas i följd men ej markeras och öppnas samtidigt) Tryck på knappen Gå till steg 2 om du vill godkänna eller felmarkera någon av dina öppnade tabeller. Bilaga

ANVÄNDAR HANDLEDNING FÖR ADVITUMS KUNDPORTAL

ANVÄNDAR HANDLEDNING FÖR ADVITUMS KUNDPORTAL ANVÄNDAR HANDLEDNING FÖR ADVITUMS KUNDPORTAL Utfärdad av: Markus Persson Version: 1.1 Datum: 2013-05-31 Innehållsförteckning Område Dokumenttyp Ver.1.1 Advitum Innehållsförteckning... 2 Allmänt... 3 Varför

Läs mer

SCB Räkenskapssammandrag

SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag 1 1. KOMMA IGÅNG MED PROGRAMMET... 2 1.1 ÖVERSIKT FÖRBEREDELSER... 2 1.2 STARTA PROGRAMMET... 3 1.3 ÖVERSIKT SCB MENY... 5 1.4 INSTÄLLNINGAR... 6 1.5 KOLUMNER...

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång

Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång (Pyramid Business Studio från version 3.41A) (2013-11-27) I detta dokument beskrivs arbetsgången i Pyramid rutin 962 Kontoersättning. Dialogen ger möjlighet att utföra

Läs mer

Användarhandledning DORUM

Användarhandledning DORUM Demografiska databasen Sid 1 (19) Användarhandledning DORUM Datum: 2012-09-19 Version: 1.0 Projektledare: Carin Hedlund, Mattias Sandström Innehållsförteckning Åtkomst 3 Ej inloggad 3 Inloggning 7 Dorums

Läs mer

Lathund Projektledare Jönköpingsprojektplats

Lathund Projektledare Jönköpingsprojektplats Lathund Projektledare Jönköpingsprojektplats Linda Höglund Pulsen Application AB 1 Innehållsförteckning Logga in på projektkontoret... 3 Startsida Projektkontoret... 4 Funktioner på projektkontorets startsida...

Läs mer

Användarmanual Tidvis 2014-03-26

Användarmanual Tidvis 2014-03-26 Användarmanual Tidvis 2014-03-26 1 Innehåll Allmänt... 3 Funktioner i Tidvis... 4 Tidrapportera... 6 Tidrapportering när schemat inte är inlagt eller arbete sker utanför schemat... 6 Tidrapportering när

Läs mer

UPPDATERA OCH FÅ ETT SNABBARE SYSTEM.

UPPDATERA OCH FÅ ETT SNABBARE SYSTEM. Vad är nytt i Easy Planning 7.25 Denna uppdatering innehåller ett flertal stora förbättringar. Den största förbättringen är att mängden data som skickas över nätverket kraftigt har minskats mha SQL frågor.

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Med nedanstående anvisningar kan man mycket snabbt skapa upp en cup med bibehållna inställningar från tidigare gjorda cuper.

Med nedanstående anvisningar kan man mycket snabbt skapa upp en cup med bibehållna inställningar från tidigare gjorda cuper. Skapa nästa års cup Med nedanstående anvisningar kan man mycket snabbt skapa upp en cup med bibehållna inställningar från tidigare gjorda cuper. OBS! Ni ska aldrig återanvända en tidigare cup. Den har

Läs mer

Bilaga KeyControl Felsökning

Bilaga KeyControl Felsökning Bilaga: Felsökning 1. Allmänt Genom att ge så detaljerad information som möjligt om problemet och de operationer som föregick problemet underlättas supporten. Du viktigaste komponenterna är - Operativsystemet

Läs mer

Användarhandledning Plancenter Klient version 2011

Användarhandledning Plancenter Klient version 2011 Användarhandledning Plancenter Klient version 2011 Senast reviderad 2012-01-16 Utgivare pcskog AB Copyright 2012 pcskog AB Innehållsförteckning...2 1 Välkommen...2 2 pcskog Plancenter 2.1 Plancenter Klient...

Läs mer

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Allmänt Releasen omfattar uppgradering av Tekis Aviseringsprogram version 6.3.1 (för både Tekis-FIR och Tekis-KID avisering) samt databasuppgradering

Läs mer

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner.

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. RengöringsSystemet V4 På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. Översikt över innehåll i bifogad dokumentation: Visa / Visa ej flikar/knappar i

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Ny medlem

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Ny medlem Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Ny medlem 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Ny layout (fr.o.m 12/3) 4 Medlemmar 5 Ny medlem med fullständigt personnummer 6 Vanliga felmeddelanden 7 Ny medlem med ofullständigt

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.1 samt anvisningar till ITansvarig eller IT-tekniker Installation av HogiaLön Plus Se separat installationsanvisning på Kundtorget.

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.1.2 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Lisa kortmanual. Version 8.12 2013-05-08. Miljödata AB Ronnebygatan 46 Tel. 0455-33 35 30 371 87 Karlskrona Org. nr 556324-4036 www.miljodata.

Lisa kortmanual. Version 8.12 2013-05-08. Miljödata AB Ronnebygatan 46 Tel. 0455-33 35 30 371 87 Karlskrona Org. nr 556324-4036 www.miljodata. Lisa kortmanual Version 8.12 2013-05-08 Miljödata AB Ronnebygatan 46 Tel. 0455-33 35 30 371 87 Karlskrona Org. nr 556324-4036 www.miljodata.se Systematisk uppföljning av arbetsmiljön Lisa är en förkortning

Läs mer

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09 SAFE WORK Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 013-04-09 Innehållsförteckning 1. Information om Företagets egen sida...3. Lägga till en

Läs mer

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.0

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.0 Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.0 Allmänt Releasen omfattar uppgradering av Tekis Aviseringsprogram version 6.3.0 (för både Tekis-FIR och Tekis-KID avisering) samt databasuppgradering

Läs mer

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Projektarbete Anvisningar, tips och mallar Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Henrik Andersson, Martina Johansson, Göran Johannesson, Björn Bergfeldt, Per-Erik Eriksson, Franz Kreutzkopf,

Läs mer

Aktiviteter markeras som borttagna i databasen istället för att raderas

Aktiviteter markeras som borttagna i databasen istället för att raderas Vad är nytt i Easy Planning 6.61 Detta är en större uppdatering som innehåller ett antal förbättringar samt en del nya funktioner. Vi rekommenderar alla våra kunder att uppdatera till denna version. 1.

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

Startdokument! Funktionspaket Omdöme. Startinformation Omdöme

Startdokument! Funktionspaket Omdöme. Startinformation Omdöme Skoladministratören är den person på skolan som skapar en undersökning och bestämmer vilka ämnen/kurser/klasser som ska omfattas av den. Innan en undersökning startas upp är det viktigt att inom personalgruppen

Läs mer

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB WebViewer Manual för administratör 2 Manual WebViewer Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Introduktion... 3 2 Inställningar... 4 2.1 Uppdatera licensinformation... 4 2.2 Inmatning av användaruppgifter...

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 Eva Rehnberg 2014-01-10 Innehåll Ny elev... 2 Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län eller Håbo... 2 Elev med

Läs mer

Importera och använda en textdatabas i Excel

Importera och använda en textdatabas i Excel Importera och använda en textdatabas i Excel I denna beskrivning tänkte jag visa hur man kan hantera information från en databas, som är sparad som en semikolonseparerad textfil. Textfilen kommer att behandlas

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Augusti 2011 Guide för lärare - Grundskola Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Denna guide beskriver hur du dokumenterar individuella mål och överenskommelser i Unikum. Här beskrivs hur du

Läs mer

Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra.

Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra. Platon Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra. Grundbild Grundbild är den flik som syns när du startar ett nytt eller öppnar ett befintligt ärende. Här återfinns information

Läs mer

Grupphantering i Blackboard

Grupphantering i Blackboard Marie Andersson PIL- Enheten för Pedagogik, IKT och Lärande E-post: marie.e.andersson@mdh.se 2012-02-08 (Bb Learn 9.1.7) Grupphantering i Blackboard Om Grupper I syfte att stödja samarbete och kommunikation

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Onlineanmälan av SVERAK-registrerade katter. Skapa konto (Görs endast första gången) Administrera mina katter 4. Anmäla katt till utställning 5

Onlineanmälan av SVERAK-registrerade katter. Skapa konto (Görs endast första gången) Administrera mina katter 4. Anmäla katt till utställning 5 Innehåll Skapa konto (Görs endast första gången) 1 Använda "mina katter" 3 Administrera mina katter 4 Anmäla katt till utställning 5 Onlineanmälan av SVERAK-registrerade katter: Skapa konto (Görs endast

Läs mer

Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning

Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning Innehåll Allmänt om tandvårdsintyg och T99-reformen...2 Systemstart...2 Beställning av nytt tandvårdsintyg...5 Sök patient...6 Exempel...6 Områdeskod...8

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Manual för administration av användare i Postens Kundportaler

Manual för administration av användare i Postens Kundportaler Uppdaterat 2010-09-10 Manual för administration av användare i Postens Kundportaler Innehåll Inledning 3 Begrepp 4 Sök användare 5 Sökområde 5 Hur man söker 5 Skapa ny användare 6 Användarinformation 6

Läs mer

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 7.10. Nyheter. Åtgärdade fel. Release 2012-11-18 Easy Planning 7.10 1

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 7.10. Nyheter. Åtgärdade fel. Release 2012-11-18 Easy Planning 7.10 1 Vad är nytt i Easy Planning 7.10 Detta är en viktig uppdatering som bland annat åtgärdar ett problem med synkning mot Outlook. Vi rekommenderar alla kunder att göra denna uppdatering. Nyheter 1. Filtrera

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 PROJEKTPOLICY Denna projektpolicy syftar till att göra projektarbete som arbetsform effektivt samt att ange riktlinjer

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support KI Biobank Instruktion Användarmanual för ELSA Innehållsförteckning Allmänt... 1 Vad är ELSA?... 1 Vad behövs för att använda ELSA?... 2 Felrapportering och support... 2 Att använda ELSA... 2 Viktig information...

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.1.2 TILLÄGG TILL

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Innehåll. 9. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 25

Innehåll. 9. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 25 Innehåll Ny licenshantering i HogiaLön Plus... 2 Steg för steg; för dig med HogiaLön Plus - SQL... 3 Licenshantering för administratören... 3 Licenshantering för löneadministratörer... 8 Steg för steg;

Läs mer

Flex - Manual. Innehåll

Flex - Manual. Innehåll Flex Manual Innehåll Introduktion... 3 På- och avloggning... 4 Startsida... 5 Specificera & ladda upp indatafil... 6 Välj information... 7 Namnge & godkänn beställning... 8 Hämta beställning... 9 Välj

Läs mer

Handbok PRIVERA FÖR VÅRDGIVARE

Handbok PRIVERA FÖR VÅRDGIVARE Handbok PRIVERA FÖR VÅRDGIVARE 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Vad är Privera... 3 Skapa underlag... 3 Logga in i Privera... 3 Startsida... 3 1. Skicka fil... 4 2. Mottagna filer... 4

Läs mer

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg Innehållsförteckning Förbered XOR Compact S företag för konvertering... 1 Förbered konvertering av företag i XOR Compact S... 1 A. Att tänka på före konverteringen...

Läs mer

Instruktion Ansökan om utbetalning Min ansökan

Instruktion Ansökan om utbetalning Min ansökan Instruktion Ansökan om utbetalning Min ansökan Version 1.1, 2016-05-20 Innehåll Instruktion Ansökan om utbetalning Min ansökan... 1 Förutsättningar att skapa en utbetalningsansökan... 1 1 Logga in i Min

Läs mer

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare för ledare Sammanställning Denna guide avser att hjälpa dig som ledare att administrera dina grupp(er) i MyClub. Allt som görs i MyClub är webbaserat vilket innebär att du kan sköta all administrering

Läs mer

Ansöka om projektmedel i Projektrummet

Ansöka om projektmedel i Projektrummet 1(11) Datum 2009-11-06 Ansöka om projektmedel i Projektrummet Läs all information om ansökningsomgången (utlysningen) Börja alltid med att läsa vad som krävs för den ansökningsomgång du tänker söka medel

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN Office 365 Lathund 1 Innehåll Inledning 2 Vad är Office 365? 2 Innehållet i denna lathund 2 Mer information 2 Office 365-portalen 3 Logga in i Office 365-portalen

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Arbetsrum

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Arbetsrum Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Arbetsrum 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Arbetsrum 4 Skapa arbetsrum, steg 1 4 Skapa arbetsrumslista 4 Olika typer av arbetsrum 6 Skapa arbetsrum, steg 2 6 Lägg in

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Importera medlemmar via Excel

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Importera medlemmar via Excel Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Importera medlemmar via Excel 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en

Läs mer

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Sida 2 av 21 Innehåll Inledning 3 Välkommen till Kompetenskoll 4 Logga in - Byt lösenord Godkänn lagring av uppgifter och cookies 4 Del 1: Överblick

Läs mer

Innehåll. 7. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 19

Innehåll. 7. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 19 Innehåll Ny licenshantering i HogiaLön Plus... 2 Steg för steg; för dig med HogiaLön Plus - Access... 3 Licenshantering för administratören... 3 Licenshantering för löneadministratörer... 10 Vanliga frågor...

Läs mer

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION!

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! När du startar på en ny kurs, börja med att orientera dig i kursupplägget så att du får en uppfattning om vad kursen innehåller. Du har full översikt över kursens

Läs mer

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1 Visma Proceedo Att kontera - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll VERSION 1.4... 1 1) ALLMÄNT OM KONTERING I PROCEEDO... 3 2) BESTÄLLNINGAR ATT KONTERA/KONTROLLERA... 4 2.1 Aviseringar och

Läs mer

LibNet 2.1 onlinetjänst

LibNet 2.1 onlinetjänst LibNet 2.1 onlinetjänst Användarguide Innehållsförteckning 1. Generell information... 3 1.1. Tekniska krav... 4 2. Kunduppgifter... 5 2.1. Användarprofiler... 6 2.1.1. Ändra en befintlig användarprofil...

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.0 samt anvisningar till IT-ansvarig eller IT-tekniker Installation på Terminal Server: En korrekt installation i Terminal

Läs mer

Händelseförlopp felrapportering

Händelseförlopp felrapportering Händelseförlopp felrapportering Ett typiskt händelseförlopp vid felrapportering. Fordonsförare Zenit administratör Verkstad Ett problem med fordonet uppstår Rapporterar felet Beslut om åtgärd ska tas Begär

Läs mer

ATT LÄGGA TILL KONTROLLPUNKTER I DIN KONTROLLPLAN! Klicka på Kontrollplans knappen.

ATT LÄGGA TILL KONTROLLPUNKTER I DIN KONTROLLPLAN! Klicka på Kontrollplans knappen. LATHUND Nr.2 Att anpassa och arbeta i kontrollplanen Lägga upp Organisationen Överblicka ditt projekt Möten Bjud in/skicka protokoll Skriv ut Kontrollplanen Att ladda upp egna mallar Att anpassa och arbeta

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

Snabbguide till CtrlPrint

Snabbguide till CtrlPrint Snabbguide till CtrlPrint För Administratörer Januari 2016 Gå till innehållsförteckningen Innehåll Inloggning och lösenord 3 Logga in i CtrlPrint 4 Byta lösenord 5 Logga in som administratör 6 Administrera

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa.

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. Platon STs ärendehanteringssystem IRMA Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. IRMA IRMA i Portalen fungerar

Läs mer

edwise Uppdateringsinformation vecka 04

edwise Uppdateringsinformation vecka 04 edwise Uppdateringsinformation vecka 04 Uppdateringsinformation beskriver nyheter, rättningar och andra förändringar i edwise vid uppdateringen torsdagen den 24 januari, 2013 Sida 2/13 Innehållsförteckning

Läs mer

Användarmanual för Lagledning.se

Användarmanual för Lagledning.se Användarmanual för Lagledning.se Denna manual är avsedd för dig som en av TEM:s lagkunder och ska fungera som ett stöd när du använder vår tjänst. Innehåll Innehåll... 1 Logga in... 2 Första sidan... 3

Läs mer

Instruktioner för användning av Accessapplikationen till uppföljning av skyddsvärda arter kärlväxter samt AnnexIIkärlväxter

Instruktioner för användning av Accessapplikationen till uppföljning av skyddsvärda arter kärlväxter samt AnnexIIkärlväxter Instruktioner för användning av Accessapplikationen till uppföljning av skyddsvärda arter kärlväxter samt AnnexIIkärlväxter Mats Blomqvist, HAFOK AB & Tobias Ekendahl, Länsstyrelsen i Jämtland Version

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Manual. Föreningsadministratör i medlemssystemet

Manual. Föreningsadministratör i medlemssystemet BRUKSANVISNING 1 (28) Manual Föreningsadministratör i medlemssystemet BRUKSANVISNING 2 (28) Innehållsförteckning Rubrik sida 1. Inledning 4 1.1 Målgrupp...4 1.2 Syfte...4 1.3 Omfattning...4 2. Bakgrund

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Dokumenttyp: Forum: Sekreterare:

Dokumenttyp: Forum: Sekreterare: 1.00 Utgåva 1 (11) Forum: Sekreterare: Användardokumenation VGR IT Utfärdat av: Utfärdat datum: Catarina Lövgren 2013-03-14 VÄSTFOLKET Allmänt Västfolket är ett personregister som används av kommuner och

Läs mer

Manual för Samordnad Individuell Plan - SIP. Klicka på ärendevyn (fliken) SIP. Klicka för åtkomst till SVU

Manual för Samordnad Individuell Plan - SIP. Klicka på ärendevyn (fliken) SIP. Klicka för åtkomst till SVU Manual för Samordnad Individuell Plan - SIP Klicka på ärendevyn (fliken) SIP Klicka för åtkomst till SVU Finns en pågående vårdperiod går det öppna SVU-processen från SIP-översikten genom att klicka på

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Vill du öppna din egen nätbutik? Nu är det enklare än någonsin. Följ stegen i den här snabbguiden så är du redo att öppna dörrarna. Vad du borde förbereda innan

Läs mer

Systemet för den officiella statistiken i Sverige

Systemet för den officiella statistiken i Sverige Systemet för den officiella i Sverige Elisabet Andersson, GD-stab Sekretariatet vid Rådet för den officiella E-mail : elisabet.andersson@scb.se ROSsekretariatet@scb.se Nordiska statistikermötet, Åbo 2004

Läs mer

HIR-Växt- Näsgård Karta. HIR-Växt och Näsgård Karta

HIR-Växt- Näsgård Karta. HIR-Växt och Näsgård Karta HIR-Växt och Näsgård Karta Allmänt Denna instruktion visar hur du kan presentera uppgifter från HIRVäxt på en karta i Näsgård Karta Advicer. Mer ingående instruktioner om t.ex. import av kartor, kart redigering,

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03 Handledning Biträdessidan Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från biträdessidan... 5 3 Biträdets administration av assistenter...

Läs mer

Driftdokumentation. Procapita Vård och Omsorg Avgifter och Debitering. Version 9.1 2011-12-01

Driftdokumentation. Procapita Vård och Omsorg Avgifter och Debitering. Version 9.1 2011-12-01 Driftdokumentation Procapita Vård och Omsorg Avgifter och Debitering Version 9.1 2011-12-01 Sida 2/85 Innehållsförteckning 1 Inledning...6 2 Bearbetning allmänt...7 3 Preliminär Avgiftsberäkning...8 3.1

Läs mer

Skriva rapporter i Word

Skriva rapporter i Word SOLNA GYMNASIUMS BIBLIOTEK Skriva rapporter i Word En lathund 2014-03-12 Göra en automatisk innehållsförteckning En innehållsförteckning i Word gör man när hela rapporten är klar. Formatinställning Börja

Läs mer

Anvisningar för att fylla i djur-och medlemsregister Det är mycket viktigt att du inte ändrar någonting i rubrikraden i mallen!

Anvisningar för att fylla i djur-och medlemsregister Det är mycket viktigt att du inte ändrar någonting i rubrikraden i mallen! (FLOCKAR) Anvisningar för att fylla i djur-och medlemsregister Inmatning av uppgifter görs på ett vanligt kalkylblad i t ex Excel. Du kan ha dokumentet sparat som vanligt, dvs. i formatet.xls då du arbetar

Läs mer

Lathund Avgiftshantering

Lathund Avgiftshantering Uppdaterad: 2013-09-17 Lathund Avgiftshantering Förbund 1 Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF. Webbplatsen

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster 1 (32) Lathund Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Sida 1/32 2 (32) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd

Läs mer

Innehåller: Aug-13. OBS! Gäller för Nya Unikum med nya omdömes/bedömningssättet dvs utan omdömessida i samtalsmallen.

Innehåller: Aug-13. OBS! Gäller för Nya Unikum med nya omdömes/bedömningssättet dvs utan omdömessida i samtalsmallen. Lathund Mentor-grundskola Innehåller: Mentorns roll Starta och låsa utvecklingsplan/samtalsmallar Hantera Överenskommelser Processen runt utvecklingssamtal Steg för steg beskrivning av hur du gör OBS!

Läs mer

Att skapa egna konferenser i FirstClass

Att skapa egna konferenser i FirstClass Att skapa egna konferenser i FirstClass Som lärare har man behörighet att skapa egna konferenser i FirstClass förutom de som skapats centralt av skolledning och datagruppen. Man kan sedan välja vilka användare

Läs mer

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3 Lathund Bokning Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Bokning... 1 1.1.1 Användningsområde... 1 1.1.2 Inställningar för Bokning... 2 Fliken Resurs, Kategori och Plats... 2 Fliken Formulär...

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

Inlä sning äv bokfo ringsorder viä Excelerätor

Inlä sning äv bokfo ringsorder viä Excelerätor Inlä sning äv bokfo ringsorder viä Excelerätor Innan bokföring Redovisningsansvariga kommer att få ett mail med en mall utskickad från EA. Spara mallen lokalt på er dator eller på ert lokala nätverk. Öppna

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Återförsäkring år 2000 effekten och utvecklingen av IT

Återförsäkring år 2000 effekten och utvecklingen av IT NFT 4/1999 Återförsäkring år 2000 effekten och utvecklingen av IT av Isabella Fogelström Det i uppsatsen redovisade materialet baseras på ett stort antal intervjuer och diskussioner med kunder (Risk Managers),

Läs mer

Radioladdning MegTax Tariff

Radioladdning MegTax Tariff Manual Radioladdning MegTax Tariff Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Funktionsbeskrivning 3. Hård och mjukvarukrav 4. Användning 4.1. Arbetsgång 4.2. Förberedelser/Inställningar 4.3. Skapa tariffil

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer