Konkurrensverkets statistikarbete. Inga fler uppdrag till SCB att samla in statistik om offentliga upphandlingar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konkurrensverkets statistikarbete. Inga fler uppdrag till SCB att samla in statistik om offentliga upphandlingar"

Transkript

1 KKV1010, v1.3, SKRIVELSE Dnr 5/ (10) GENERALDIREKTÖREN Näringsdepartementet Stockholm Konkurrensverkets statistikarbete Syftet med denna skrivelse är dels att informera om att Konkurrensverket från och med i år inte längre kommer att ge något uppdrag till SCB att samla in uppgifter om offentliga upphandlingar, dels att ge en allmän beskrivning av Konkurrensverkets arbete med upphandlingsstatistik. Under 2014 uppgick Konkurrensverkets totala kostnader för statistikarbetet till omkring 1,8 miljoner konor, varav kr var kopplat till SCB-uppdraget. Merparten av övriga kostnader var kopplade till tillsynsverksamheten. Inga fler uppdrag till SCB att samla in statistik om offentliga upphandlingar De nya upphandlingsdirektiven innebär att medlemsstaterna inte längre behöver lämna några årliga statistikrapporter till kommissionen. Konkurrensverket upphör därför med de årliga uppdragen till SCB att samla in statistik om offentliga upphandlingar. Kommissionen kommer i framtiden att förlita sig på uppgifter ur TED för sina egna analyser och för rapporteringen enligt GPA. De nya direktiven innebär att kommissionen kan begära att medlemsstaterna kompletterar uppgifter som saknas i TED. Eftersom svenska annonser i TED ofta saknar uppgifter om värde kan detta komma att innebära ett avsevärt arbete. Sedan år 2007 har Konkurrensverket ansvar för att samla in statistik om offentliga upphandlingar. Statistiken tas fram av SCB, på uppdrag av Konkurrensverket, enligt ungefär samma rutiner som gällde före 2007, då ansvaret för statistiken låg på Nämnden för offentlig upphandling. Arbetet har i hög grad präglats av de krav på årlig rapportering som fanns i de tidigare upphandlingsdirektiven. Adress Stockholm Besöksadress Torsgatan 11 Telefon Fax

2 Dnr 5/ (10) Uppdragen till SCB utgörs av två delar. Den största delen av arbetet ägnas åt att gå igenom, rensa och komplettera ett utdrag ur TED med samtliga upphandlingar som annonserats under det föregående årets. En viktig del av detta arbete är att ange värden för de upphandlingar där den upphandlande myndigheten inte angett något värde i annonsen. Ett av kraven i upphandlingsdirektiven var nämligen att medlemsstaterna varje år ska rapportera uppgifter om antal kontrakt och kontraktens värde för kontrakt som överstiger tröskelvärdena. Även om det i princip är obligatoriskt att ange värden vid annonseringen i TED har det i praktiken varit möjligt att annonsera utan att ange något värde, vilket många svenska myndigheter gör. SCB har därför beräknat s.k. imputerade värden för varje upphandling som saknas angivet värde i annonsen. De imputerade värdena baseras på genomsnittet av liknande upphandlingar som gjorts av liknande myndigheter. Den andra delen av uppdraget utgörs av två enkäter, dels till statliga myndigheter, dels till enheter i försörjningssektorerna. I enkäterna efterfrågas värdet av föregående års upphandlingar under tröskelvärdena. Detta arbete utgör en mindre del av SCB:s arbete, men kan innebära en hel del arbete för de myndigheter och företag som besvarar enkäterna, eftersom uppgifterna ofta inte går att hämta ur ekonomisystemen eller andra administrativa system. Redan 2011 påpekade Konkurrensverket att det finns stora brister med den statistik som tas frampå detta sätt: Den upphandlingstatistik som samlas in ger dock inte någon fullständigt eller representativ bild av upphandlingen i Sverige, och är därför inte särskilt användbar som underlag för uppföljning, forskning och analys. Bland annat är statistiken behäftad med följande brister: Statistiken speglar inte den offentliga upphandlingens omfattning. Statistiken omfattar inte all offentlig upphandling. Uppgifter om värden är ofta osäkra eller saknas. Statistiken ger inte underlag för bedömningar av effektivitet eller konkurrens. 1 Vi vill understryka att bristerna inte beror på i SCB:s sätt att utföra uppdraget utan på att uppdraget innebär att de måste använda bristfälliga underlag. Eftersom vi inte haft tillgång till några andra uppgifter om upphandlingarnas värden har vi fortsatt att ge årliga uppdrag till SCB att samla in uppgifter med i stort sett samma metod som tidigare. 2 Kvaliteten på uppgifterna har inte blivit bättre, utan tvärtom sämre. Andelen annonser med uppgift om upphandlingens värde har sjunkit kraftigt, och 2014 innehöll endast omkring 15 procent av de svenska upphandlingar som annonserats i TED någon form av värde (i annonsen eller efterannonsen). 1 Konkurrensverket (2011), Bättre statistik om offentliga upphandlingar (KKV Rapport 2011:5) sid Konkurrensverket har föreslagit att statistiken istället ska bygga på uppgifter hämtade ur annonser om offentliga upphandlingar m.m., se sid 6-8.

3 Estland Lichtenstein Litauen Rumänien Bulgarien Finland Slovakien Polen Cypern Tjeckien Ungern Grekland Italien Lettland Spanien Portugal Malta Slovenien Belgien För. Kungariket Luxemburg Österrike Danmark Tyskland Frankrike Irland Norge Island Nederländerna Sverige SKRIVELSE Dnr 5/ (10) Tabell Svenska annonser i TED med uppgifter om värde Antal annonser i TED Varav annonser med belopp Andel annonser med belopp 44 % 37 % 28 % 19 % 15 % Källa: Statistiska centralbyrån och Konkurrensverket Kommissionen har uppmärksammat Sveriges bristande statistik Under senare år har även Kommissionen konstaterat att svenska annonser i TED sällan innehåller någon uppgift om värde. Någon direkt kritik mot Sverige har knappast uttalats, däremot har man i olika sammanhang konstaterat att Sverige hör till de länder som har i särklass lägst andel upphandlingar med värden. Figur Andel efterannonser i TED med uppgift om upphandlingens värde 2013, jämförelse mellan EU:s medlemsstater 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % % 9 % Källa: Europeiska kommissionen 2014b. På ESWG-mötet 3 våren 2013 sade KOM att man avsåg att ta kontakt med de länder som hade sämst rapportering, men någon sådan kontakt har inte förekommit. 4 På ESWG-mötet hösten 2014 bad KOM Sverige att delta på ett möte i Bryssel om Tysklands arbete för att förbättra statistiken med hänvisning till att vi också har stora problem. 3 The Economic and Statistic Working Group, Rådgivande kommitténs arbetsgrupp för ekonomi och statistik. 4 Under denna period har dock KOM varit fullt upptagen med arbetet med de nya direktiven.

4 Dnr 5/ (10) Kritiken gäller alltså främst annonseringen i TED, vilket är naturligt eftersom även KOM använder TED som utgångspunkt för sina egna analyser och statistik m.m. I de nya upphandlingsdirektiven finns inte längre några krav på årlig rapportering från medlemsstaterna till KOM. Istället ska KOM hämta uppgifter ur TED, vilket gör det än viktigare för KOM att uppgifterna i TED är kompletta. Det har rått viss oklarhet om rapporteringen verkligen skulle upphöra I de nya upphandlingsdirektiven finns inte längre något krav på årlig rapportering. Trots detta har det funnits en viss osäkerhet om medlemsstaterna ändå kommer att behöva lämna statistikrapporter, inte med hänvisning till upphandlingsdirektiven utan till GPA 5. Det finns nämligen skyldigheter att redovisa statistik om offentliga upphandlingar i GPA. I de tidigare upphandlingsdirektiven var dessa krav inlemmade så att medlemsstaternas rapporteringskrav uppfylldes genom rapporteringen till KOM. 6 Hösten 2014 bad KOM alla medlemsstater att lämna in statistikrapporter med hänvisning till att de behövdes för rapporteringen enligt GPA, trots att de samtidigt konstaterade att statistikrapporterna inte är obligatoriska enligt direktiven. 7 På ESWG-mötet i november 2014 konstaterade KOM att de nya direktiven visserligen redan trätt i kraft, men att det fortfarande finns ett behov av informationen för att uppfylla krav som ställs i GPA-avtalet. KOM förklarade att de överväger olika sätt att hantera dessa krav under nästa år, där en möjlighet är att använda sig av TED-data. Som svar på en direkt fråga svarade KOM att MS inte behöver samla in data för Några minnesanteckningar från detta möte har dock inte skickats ut från KOM. Eftersom KOM:s uttalanden om rapporteringskraven varit tvetydiga begärde KKV ett klargörande om vad som gäller för rapporteringen under KOM har besvarat detta genom ett e-brev där de bekräftar att MS inte behöver lämna några årliga rapporter. 8 KOM kommer istället att basera rapporteringen enligt GPA på uppgifter ur TED. I svaret påpekar KOM att de kommer att begära att MS kompletterar uppgifter som saknas i TED trots att de är obligatoriska enligt direktiven. 9 5 WTO:s avtal om offentliga upphandlingar, The Agreement on Government Procurement 6 Kraven redovisas i rapporten Bättre statistik om offentliga upphandlingar (KKV Rapport 2011:5), där det konstateras att skyldigheterna enligt GPA och (de tidigare) upphandlingsdirektiven till stora delar är likalydande. 7 Brev från KOM (undertecknat av enhetschef Nikita Stampa, DG MARKT) 8 E-post från enhetschef Nikita Stampa Dir. 2014/24 artikel 85:1 andra stycket

5 Dnr 5/ (10) Konkurrensverket upphör med uppdragen till SCB Med anledning av att det inte längre är nödvändigt att lämna någon årlig statistikrapport till KOM och att dessa statistikuppgifter inte håller god kvalitet och att vi därmed inte har någon större användning av dem, avser Konkurrensverket att inte lägga något statistikuppdrag på SCB under Det finns dock anledning att uppmärksamma den andra delen av KOM:s svar, dvs. att de avser att begära att MS kompletterar de uppgifter som saknas i TED. För Sveriges del kan detta komma att innebära ett relativt omfattande arbete. I första hand handlar det om att få upphandlande myndigheter och enheter att förstå betydelsen av och att faktiskt ange värden vid annonsering i TED, sedan kan det handla om att kvalitetssäkra och komplettera dessa uppgifter om de fortsatt är få som rapporterar in värden. Konkurrensverket har idag inte någon organisation för ett sådant arbete. Inte heller SCB, som arbetat med kvalitetssäkringen av uppgifterna i TED, har hämtat in uppgifter direkt från myndigheterna, utan allt arbete har hittills byggt på utdrag ur TED i Excel-format som Konkurrensverket har fått från kommissionen. Vidare har varken Konkurrensverket eller SCB någon direkt anslutning till TED som innebär att det är möjligt att komplettera eller göra ändringar i annonserna. Konkurrensverket avser att under våren 2015 inleda ett projekt som syftar till att informera om att det är obligatoriskt att ange bl.a. uppgifter om värden i TED och därefter att även utöva tillsyn över sådana annonser som gjordes Enligt muntliga uppgifter från KOM avser de att göra fler uppgifter i TED obligatoriska, dvs. att det inte längre ska vara möjligt att lägga in annonser som inte innehåller alla uppgifter som är obligatoriska enligt direktiven. Förhoppningsvis kommer detta att innebära att problemet med att många svenska upphandlingar saknar uppgifter i TED upphör.

6 Dnr 5/ (10) Konkurrensverkets arbete med statistik Konkurrensverket har de senaste åren höjt sina insatser i statistikarbetet. Som komplement till de uppgifter som SCB tagit fram har uppgifter ur kommersiella databaser köpts in. Dessa uppgifter har gjort det möjligt att ta fram en avsevärt bredare och mer rättvisande bild av den offentliga upphandlingen, vilket redovisats i en rad rapporter. Under det senaste året har uppgifterna även börjat användas som underlag för tillsynsarbetet, särskilt i arbetet mot karteller. Uppgifter ur kommersiella annonsdatabaser I samband med att Konkurrensverket började uppmärksamma problemen med upphandlingsstatistiken konstaterade vi att många av de uppgifter som är intressanta och relevanta redan samlades in av de kommersiella annonsdatabaserna. 10 Under de senaste åren har Konkurrensverket publicerat årliga rapporter med Siffror och fakta om offentlig upphandling som i huvudsak baseras på uppgifter ur företaget Vismas databaser. 11 I rapporterna har successivt allt fler och allt bättre uppgifter och analyser av den offentliga upphandlingen presenterats. Många uppgifter har inte varit kända tidigare, t.ex. hur stor andel av upphandlingarna som blir överprövade och hur många anbudsgivare som deltar i upphandlingarna. Under 2013 presenterades även rapporten Överprövningar av offentliga upphandlingar (KKV Rapport 2013:5) som förutom Vismas uppgifter även baseras på uppgifter från Domstolsverket. Uppgifterna från Visma har dock fortfarande flera allvarliga brister: Visma har inte uppgifter om vilka myndigheter som omfattas av en upphandling (endast om den myndighet som lagt ut annonsen) Visma har inte uppgifter om upphandlingarnas värden. Det är i vissa fall oklart vem som ansvarar för att uppgifterna är korrekta (Visma kodar vissa uppgifter, vilket innebär att de gör en tolkning). Bristerna har att göra med att Vismas databaser till stora delar bygger på dokument och uppgifter som de, med stöd av offentlighetsprincipen, begär ut från de upphandlande myndigheterna. De samlar in bland annat förfrågningsunderlag, 10 Bättre statistik om offentlig upphandling (KKV Rapport 2011:5). 11 I samband med pilotprojektet gjordes en direktupphandling av uppgifterna (vi tillfrågade även Allego, men de hade inte lika omfattande uppgifter). Därefter gjordes en öppen upphandling där Visma var den enda anbudsgivaren. Ramavtalet med Visma har förlängts två gånger och löper ut i januari 2016.

7 Dnr 5/ (10) tilldelningsbeslut och domar i upphandlingsmål och kodar vissa av uppgifterna i sina databaser för att underlätta sökningen. Metoden innebär att uppgifternas kvalitet begränsas av vilka uppgifter som angetts i de dokument som samlats in. Uppgifter som inte angetts i dokumenten kan alltså inte samlas in på detta sätt. Ett konkret exempel är att Vismas databas inte innehåller uppgifter om upphandlingarnas värden, bl.a. eftersom dessa uppgifter sällan angetts på ett jämförbart sätt i de dokument som de samlat in. Problem och lösningar Orsakerna till bristerna i upphandlingsstatistiken kan sammanfattas på följande sätt: Över tröskelvärdena finns det visserligen regler för hur annonsering ska ske och vad annonserna ska innehålla, men det är möjligt att annonsera i TED utan att fylla i de obligatoriska uppgifterna. Tillsynen och kontrollen av innehållet i annonserna är bristfällig (liksom av om det överhuvudtaget sker någon efterannonsering). Under tröskelvärdena saknas tydliga regler eller rekommendationer för hur upphandlingar ska annonseras, både om hur annonseringen ska ske och om vad annonserna ska innehålla. Tillsyn och kontroll saknas i praktiken helt. Det sker ingen systematisk statlig insamling av uppgifter om upphandlingar, varken ur annonser eller på annat sätt. 12 För att komma till rätta med problemen och få till stånd bra underlag om den offentliga upphandlingen behövs därför en tydlig reglering i flera avseenden: Det behövs tydliga regler eller riktlinjer för hur annonsering ska ske och vad annonserna ska innehålla, samt vem som ansvarar för att uppgifterna är korrekta. Uppgifterna bör samlas i en nationell statlig databas som kan användas som underlag för statistik och analyser. Det finns åtminstone två eller tre sätt att organisera insamlingen av uppgifterna: En nationell annonsdatabas, som direkt ansvarar för innehållet i annonserna och som därmed kan samla uppgifterna i en egen databas. Detta kräver regler i LOU och LUF om att annonsering ska ske i denna databas och om 12 Här bortses från den enkät som SCB gjort på uppdrag av KKV till statliga myndigheter och enheter i försörjningssektorn. Enkäterna avser endast uppgifter värdet deras upphandlingar under tröskelvärdena föregående år. Eftersom uppgifterna samlas som klumpsummor per myndighet är de svåra att analysera.

8 Dnr 5/ (10) vilka uppgifter som ska anges, samt ett uppdrag och finansiering till den myndighet som ska ansvara för databasen. Många andra länder arbetar på detta sätt och det kan vara en av orsakerna till att andra länder ligger bättre till i TED-statistiken. Regler i LOU och LUF om att annonsering ska ske i godkända annonsdatabaser, och att dessa ska vara ansvariga för att annonserna innehåller alla uppgifter som krävs och att lämna uppgifterna till den myndighet som ansvarar för statistiken. Även regler för vilka krav som ska ställas på dessa godkända annonsdatabaser, hur godkännandet ska gå till och hur tillsyn ska se krävs. 13 Att låta regelverket om officiell statistik omfatta statistiken om offentliga upphandlingar, dvs. att den statistikansvariga myndigheten ges möjlighet att ålägga upphandlande myndigheter att lämna de uppgifter som ska ingå i statistiken. 14 Fortsatt arbete för att utveckla statistikarbetet I avvaktan på att förutsättningarna för insamlingen av uppgifter förbättras har Konkurrensverket dels fortsatt att arbeta för att förbättra omfattningen och kvaliteten på de uppgifter som samlas in, dels arbetat med att bredda och utveckla användningen av uppgifterna. Upphandlingsstatistiken som underlag för utredningar och stöd Framför allt används uppgifterna som underlag för analyser och rapporter, inte bara Siffror och fakta-rapporterna, utan även som underlag för mer tematiska rapporter och studier. Dessa syftar till att beskriva hur upphandling inom olika områden fungerar, vilka problem som finns och förslag på utveckling. Detta är särskilt viktigt i arbetet att identifiera vilka områden, målgrupper och stödinsatser som bör prioriteras. För närvarande pågår projekt inom bl.a. livsmedelsmarknaden, marknaden för HVB-hem, byggmarknaden och små- och medelstora företag. 15 Upphandlingsstatistiken är också ett värdefullt underlag i arbetet att slå hål på myter om offentlig upphandling för att istället fokusera diskussion och förslag på de områden där de verkliga problemen finns. Upphandlingsstatistiken som underlag för tillsynsarbetet Uppgifterna används även i tillsynsarbetet, både på konkurrens- och upphandlingsområdena. Under 2013 och 2014 har ett projekt arbetat med att utveckla 13 Detta förslag fördes fram första gången av Konkurrensverket i rapporten Bättre statistik om offentliga upphandlingar (KKV Rapport 2011:5). Därefter har både Upphandlingsutredningen (SOU 2013:12, bl.a. sid och ff) och Genomförandeutredningen (Ds 2014:25 sid ) i allmänna ordalag ställt sig bakom förslaget, men utan att lägga fram de författningsförslag som krävs. 14 Konkurrensverket har inte utrett detta förslag närmare. 15 Rapporter som avses bli klara under våren 2015.

9 Dnr 5/ (10) metoder för att identifiera indikatorer på karteller med hjälp av uppgifterna från Vismas databaser. Projektet avses fortsätta under Flera tillsynsprojekt som inletts under 2015 har en klar koppling till statistiken. Ett projekt är inriktat på den bristande informationen i annonserna i TED. 17 Ett annat projekt avser att använda uppgifter ur myndigheters ekonomisystem för att identifiera inköp som inte föregåtts av någon annonserad upphandling och som därmed kan vara otillåtna direktupphandlingar. 18 Uppgifterna kommer troligen även att användas för tillsynen av offentlig säljverksamhet. Upphandlingsstatistik och forskning Tillgången till relevant och tillförlitlig statistik är också av avgörande betydelse för forskningen. Flera av de forskningsprojekt som fått stöd från Konkurrensverket har varit inriktade på att samla in uppgifter om upphandlingar, eftersom forskningen tidigare hämmats av bristen på empiriska underlag. Under 2014 lade Konkurrensverket ut ett par uppdragsforskningsuppdrag på forskare som använder statistik om offentliga upphandlingar som underlag för arbetet. Ett uppdrag är inriktat på tröskelvärdenas effekter, ett annat avser en empirisk analys av den offentliga sektorns inköp av varor och tjänster. 19 Konkurrensverkets kostnader för statistikarbetet Konkurrensverkets kostnader för statistikarbetet har ökat under de senaste åren och uppgick under 2014 till omkring 1,8 miljoner kr. I beräkningen ingår både externa kostnader och personalkostnader. Beräkningen bygger på Konkurrensverkets tidredovisningssystem och avser alltså den tid och de kostnader som redovisats på projekt med en tydlig statistikkoppling (inkl. det projekt som avser metodutveckling för kartelldetektion med hjälp av upphandlingsdata). Under 2014 uppgick de direkta kostnaderna för inköp av datauppgifter till kr ( kr för inköp av data från SCB och kr för inköp av data från Visma). 16 Projektet Metodutveckling kartelldetektion inom enhet T1 17 Projekt inom T5 18 Projekt inom T4 19 Kostnaderna för forskningen och uppdragsforskningsuppdragen ingår inte i sammanställningen nedan.

10 Dnr 5/ (10) Konkurrensverket kostnader för statistikarbete (inkl. personalkostnader 20 ) Dnr Beskrivning /2013 Metodutveckling - Kartelldetektion /2014 Metodutveckling Kartelldetektion /2011 Rådgivande kommitténs arbetsgrupp för ekonomi och statistik /2011 Upphandlingsstatistik ur annonsdatabaser /2012 Uppdrag till SCB att samla in statistik om offentliga upphandlingar /2012 Rådgivande kommitténs arbetsgrupp för ekonomi och statistik /2012 Statistik om offentliga upphandlingar /2012 Upphandlingsstatistik ur annonsdatabaser /2013 Statistik om 2012 års offentliga upphandlingar /2013 Rådgivande kommitténs arbetsgrupp för ekonomi och statistik /2013 Rapport om överprövningar /2014 Statistik om 2013 års offentliga upphandlingar /2014 Rådgivande kommitténs arbetsgrupp för ekonomi och statistik Summa Dan Sjöblom Stefan Jönsson Kopia till Finansdepartementet 20 Personalkostnader har beräknats med hjälp av en schablon på 512 kr/tim. Beräkningen är baserad på verkets verkliga kostnader år 2013.

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Upphandling av ramavtal för tillhandahållande av information om offentliga upphandlingar ur databaser

Upphandling av ramavtal för tillhandahållande av information om offentliga upphandlingar ur databaser KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (8) Upphandling av ramavtal för tillhandahållande av information om offentliga upphandlingar ur databaser Härmed inbjuds ni att

Läs mer

Bättre statistik om offentliga upphandlingar

Bättre statistik om offentliga upphandlingar Bättre statistik om offentliga upphandlingar Rapport från ett pilotprojekt om insamling av upphandlingsstatistik ur annonser och tilldelningsmeddelanden Konkurrensverkets rapportserie 2011:5 Konkurrensverket

Läs mer

Yttrande över Departementspromemorian Statistik på upphandlingsområdet (Ds 2017:48) 20 LS

Yttrande över Departementspromemorian Statistik på upphandlingsområdet (Ds 2017:48) 20 LS Yttrande över Departementspromemorian Statistik på upphandlingsområdet (Ds 2017:48) 20 LS 2017-1288 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2017-12-06 LS 2017-1288 Yttrande över Departementspromemorian

Läs mer

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 BILAGA Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige?

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Philip Andö 1 EU-SILC Bakgrund Statistics on Income and Living Conditions (SILC) är en gemensam undersökning där de 27 EU- länderna samt

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om Regionkommitténs sammansättning SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET I artikel 305

Läs mer

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB Implementeringstid för YKB Fakta och implementeringstider är hämtade ifrån EUkommissionens dokument: National timetables for implementation of periodic training for drivers with acquired rights deadlines

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd Regeringens proposition om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 2004-10-27 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 6 Uppdrag från

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) 15992/17 ADD 1 FÖLJENOT från: inkom den: 14 december 2017 till: Komm. dok. nr: Ärende: AGRI 716 ENV 1087 PHYTOSAN 31 PESTICIDE 6 Jordi AYET

Läs mer

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige - Personer som kommer till Sverige för att arbeta - Personer som redan finns här och har permanent uppehållstillstånd

Läs mer

Dator, jämlikhet och könsroller

Dator, jämlikhet och könsroller Dator, jämlikhet och könsroller Ett faktamaterial om välfärdsutvecklingen Nummer 66 Löne- och välfärdsenheten, LO Sven Nelander och Ingela Goding Sammanfattning Resultaten visar att såväl tillgången till

Läs mer

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal AKU Almedalen 2006 AKU-AMS Vem är arbetslös? Arbetslöshet och sysselsättning i ett internationellt perspektiv Inrikes/utrikes födda Verksamhetssektorer i ett internationellt perspektiv Val Arbetslösa enligt

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.3.2011 KOM(2011) 138 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Andra rapporten

Läs mer

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster KKV1026, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-05-21 Dnr 743/2014 1 (5) Norrköpings kommun Utbildningskontoret 601 81 Norrköping Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster Konkurrensverkets beslut Norrköpings

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 P7_TA(2013)0082 Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2013 om Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 (2012/2309(INL)) Europaparlamentet

Läs mer

443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/EEE/BG/RO/sv 1

443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/EEE/BG/RO/sv 1 443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT AF/EEE/BG/RO/sv 1 2 von 9 443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte

Läs mer

CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2010

CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2010 Utbildning 2013 CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2010 Trenderna för personalutbildningen i EU-länderna går i olika riktningar Deltagande i personalutbildning som betalas av företaget

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

Norrköpings kommuns köp av boendestöd

Norrköpings kommuns köp av boendestöd KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-15 Dnr 304/2014 1 (6) Norrköpings kommun 601 81 Norrköping Norrköpings kommuns köp av boendestöd Konkurrensverkets beslut Norrköpings kommun har brutit mot lagen

Läs mer

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Swedish) FL - Companies engaged in online activities FIS A Bedriver ert företag onlineförsäljning och/eller

Läs mer

BESLUT. Klippans. Ärendet. och inlett en. redogjort. för era köp dessa har. muntligen. konsulttjänster. KKV1046, v1.1,

BESLUT. Klippans. Ärendet. och inlett en. redogjort. för era köp dessa har. muntligen. konsulttjänster. KKV1046, v1.1, 2016-09-077 Dnr 585/2015 1 (6) Klippans kommun k 264 80 Klippan Klippans kommun köp av konsulttjänster Konkurrensverketss utkast till beslut Klippans kommun har brutit mot 15 kap. 4 lagen (2007:1091) om

Läs mer

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority 2014-12-15 Dnr 546/2014 1 (5) AB Timråbo Box 134 861 24 Timrå AB Timråbo - inköp av hissar Konkurrensverkets beslut AB Timråbo har brutit mot 15 kap. 4 lagen (2007:1091) om offenthg upphandling (LOU) genom

Läs mer

Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet SOU 2011:77

Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet SOU 2011:77 KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-04-24 Dnr 71/2012 1 (7) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet SOU 2011:77 Betänkande av Utredningen om fritt val av hjälpmedel

Läs mer

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Freight Sweden Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Bosse Jarestig / Roland Lundqvist EU-länder 27 st Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland Frankrike Grekland Irland Italien Lettland

Läs mer

Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12

Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12 Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12 Dessa diagram ger en överblick över hur den traditionella skolgången är uppbyggd i de olika länderna, från förskolenivå till

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar

Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-05-14 Dnr 761/2013 1 (7) Försvarets materielverk 115 88 Stockholm Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar Beslut Konkurrensverket avskriver ärendet.

Läs mer

Kalmar Vatten, otillåten direktupphandling av entreprenadmaskintjänster

Kalmar Vatten, otillåten direktupphandling av entreprenadmaskintjänster KKV1046, v1.1, 2016-04-04 BESLUT 2016-06-23 Dnr 295/2016 1 (8) Kalmar Vatten AB Box 817 391 28 Kalmar Kalmar Vatten, otillåten direktupphandling av entreprenadmaskintjänster Konkurrensverkets beslut Kalmar

Läs mer

MKB Fastighets AB- direktupphandling av systemverktyg

MKB Fastighets AB- direktupphandling av systemverktyg KKV1044, v1.1, 2015-06-25 BESLUT 2014-12-19 Dnr 446/2014 1 (6) MKB Fastighets AB Box 50405 202 14 Malmö MKB Fastighets AB- direktupphandling av systemverktyg Utkast till beslut MKB Fastighets AB har brutit

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Trafikförsäkringsförordning (1976:359)

Trafikförsäkringsförordning (1976:359) Skatter m.m./trafikförsäkring 1 Försäkringsanstalts trafikförsäkringsverksamhet 1 Paragrafen har upphört att gälla enligt förordning (1995:791). 2 [7451] Premie för trafikförsäkring får ej bestämmas till

Läs mer

Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare

Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Utredning av uppehållsrätt och rätt till utbildning för EUmedborgare Riktlinjer

Läs mer

Sveriges handel på den inre marknaden

Sveriges handel på den inre marknaden Enheten för internationell 2011-10-05 Dnr: 2011/00259 handelsutveckling Olle Grünewald Petter Stålenheim Sveriges handel på den inre marknaden Sveriges varuexport till EU:s inre marknad och östersjöländerna

Läs mer

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.2.2016 COM(2016) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslaget till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet till

Läs mer

Siffror och fakta om offentlig upphandling

Siffror och fakta om offentlig upphandling Rygg Siffror och fakta om offentlig upphandling Rapport 2011:1 Siffror och fakta om offentlig upphandling Konkurrensverkets rapportserie 2011:1 Konkurrensverket januari 2011 Utredare: Anette Eriksson och

Läs mer

Dokumentation av direktupphandlingar

Dokumentation av direktupphandlingar Dokumentation av direktupphandlingar Den 1 juli 2014 höjs direktupphandlingsgränsen. Samtidigt införs en utökad dokumentationsplikt som innebär att upphandlande myndigheter och enheter ska dokumentera

Läs mer

Eda kommun köp av maskintjänster m.m.

Eda kommun köp av maskintjänster m.m. KKV1044, v1.1, 2015-06-25 BESLUT 2015-09-02 Dnr 738/2014 1 (7) Eda kommun Box 66 673 22 Charlottenberg Eda kommun köp av maskintjänster m.m. Konkurrensverkets beslut Eda kommun har brutit mot 15 kap. 4

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: SLUTAKT UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde Skatter m.m./skatter m.m. 1 Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde 1 [2101] Vid tillämpningen av lagen (1994:1563) om tobaksskatt ([3501] o.f.), lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) 2016-09-07 Dnr 516/2016 1 (6) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Stockholms stad, 105 35 Stockholm Saken

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2012 COM(2012) 385 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN om genomförandet

Läs mer

Labour Cost Index. Bakgrund. Jenny Karlsson 25 Kristian Söderholm 25

Labour Cost Index. Bakgrund. Jenny Karlsson 25 Kristian Söderholm 25 Fokus på arbetsmarknad och utbildning Jenny Karlsson 25 Kristian Söderholm 25 Som medlemsland i EU är Sverige, liksom övriga medlemsländer, skyldiga att för varje kvartal leverera ett arbetskostnadsindex,

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ansökan om upphandlingsskadeavgift 2017-11-09 Dnr 567/2017 1 (7) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Södertälje kommun, 151 89 Södertälje

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år)

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) 80 % 75 70 Finland 65 60 55 50 45 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04** 3.11.2003/TL Källa: Europeiska kommissionen

Läs mer

Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Upphandlingsutredningens analys

Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Upphandlingsutredningens analys Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Upphandlingsutredningens analys Peter Lindblom janpeterlindblom@hotmail.com 2012-02-02 1 1 Liten agenda Grundläggande principer vid offentlig upphandling Dagens

Läs mer

Det livslånga lärandet

Det livslånga lärandet Det livslånga lärandet 6 6. Det livslånga lärandet Totalt deltagande i lärande Livslångt lärande är ett vitt begrepp som sträcker sig från vaggan till graven. Enligt EU täcker det livslånga lärandet in

Läs mer

Trafiksäkerhet : EU:s handlingsprogram fortsätter att ge goda resultat målet att rädda liv på Europas vägar kan vara uppnått 2010

Trafiksäkerhet : EU:s handlingsprogram fortsätter att ge goda resultat målet att rädda liv på Europas vägar kan vara uppnått 2010 IP/07/584 Bryssel den 27 april 2007 Trafiksäkerhet : EU:s handlingsprogram fortsätter att ge goda resultat målet att rädda 25 000 liv på Europas vägar kan vara uppnått 2010 Målet för EU:s handlingsprogram

Läs mer

Revidering riktlinjer för direktupphandling

Revidering riktlinjer för direktupphandling Kommunledningsförvaltningen Monica Boo,0550-88 161 monica.boo@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse 2016-02-01 Ks/2014:139 1(1) Revidering riktlinjer för direktupphandling Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2012-10-26 Dnr 609/2012 1 (6) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Tillväxtverket,

Läs mer

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING GJAF 51:4 REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2011-05-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring.

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför infördes,

Läs mer

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem.

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem. Modeller av europeiska sjukförsäkringskort landsvis Den här bilagan innehåller information om det europeiska sjukförsäkringskortet. Modellkorten har kopierats från webbadressen http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Läs mer

Remiss förslag om ändrade regler om direktupphandling

Remiss förslag om ändrade regler om direktupphandling KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2014-01-22 Dnr 776/2013 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remiss förslag om ändrade regler om direktupphandling S2013/9124/RU Sammanfattning Konkurrensverket

Läs mer

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOLL OM ÄNDRING AV PROTOKOLLET OM ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER, FOGAT TILL FÖRDRAGET

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: FÖRDRAGET UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/sv 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/sv 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/sv 1 FA/TR/EU/HR/sv 2 I. SLUTAKTENS TEXT 1. De befullmäktigade ombuden för HANS MAJESTÄT BELGARNAS KONUNG, REPUBLIKEN BULGARIENS PRESIDENT, REPUBLIKEN TJECKIENS PRESIDENT, HENNES MAJESTÄT

Läs mer

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.12.2017 COM(2017) 722 final ANNEX BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2013-01-23 Dnr 54/2013 1 (6) Förvaltningsrätten i Karlstad Box 568 651 12 Karlstad Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon Import- och exportföreskrifter/sanktioner 1 Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med

Läs mer

2016-02-29. Promemoria. Finansdepartementet. Upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster. 1. Bakgrund

2016-02-29. Promemoria. Finansdepartementet. Upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster. 1. Bakgrund Promemoria 2016-02-29 Finansdepartementet Välfärdsutredningen Johan Höök Telefon 08-405 37 98 Mobil 070-671 93 56 E-post johan.hook@regeringskansliet.se Upphandling av sociala tjänster och andra särskilda

Läs mer

Ett Europa för medborgarna. Ett program. som stödjer aktivt. medborgarskap

Ett Europa för medborgarna. Ett program. som stödjer aktivt. medborgarskap Ett Europa för medborgarna Ett program som stödjer aktivt medborgarskap Ett Europa för medborgarna programmet för oss alla Programmet Ett Europa för medborgarna stödjer aktivt medborgarskap och tolerans

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Europeiskt ungdomsindex. Johan Kreicbergs November 2011

Europeiskt ungdomsindex. Johan Kreicbergs November 2011 Europeiskt ungdomsindex Johan Kreicbergs November 2011 Innehåll 1 Innehåll Inledning... 2 Så utfördes undersökningen...3 Ingående variabler...3 Arbetslöshet... 4 Företagande...5 Chefsbefattningar... 6

Läs mer

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT. AF/CE/AL/sv 1

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT. AF/CE/AL/sv 1 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT AF/CE/AL/sv 1 2 von 7 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.1.2010 KOM(2009)713 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1 ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD 2014-2015 22.3.2016 Asut1415.xlsx Sida 1 gymnasienivå GYMNASIESTUDIER YRKESINRIKTADE STUDIER Till \ Från Danmark Finland Island Norge Sverige Färöar Grönl. Åland

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1039, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2014-10-01 Dnr 601/2014 1 (7) Förvaltningsrätten i Umeå Box 193 901 05 Umeå Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Åsele

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Kostnader för räddningsaktioner inom Europa.

Kostnader för räddningsaktioner inom Europa. Kostnader för räddningsaktioner inom Europa. Sammanställning av svar från 29 European Consumer Centres Konsument Europa Land 1. Måste en turist betala när han eller hon har blivit räddad ur en farlig situation

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.11.2010 KOM(2010) 655 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om övervakning av koldioxidutsläpp

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2012

Internationell prisjämförelse 2012 Priser och kostnader 2013 Internationell prisjämförelse 2012 Mat och alkoholfria drycker 19 procent dyrare i Finland än i EU i genomsnitt Enligt en jämförelse av priserna på mat och alkoholfria drycker

Läs mer

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning Ett i förändring: betydelsen av social sammanhållning Jesper Strömbäck 2013-10-10 Om man vägrar se bakåt och inte vågar se framåt måste man se upp Tage Danielsson Framtidskommissionens uppdrag Identifiera

Läs mer

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa Europass Sverige Så dokumenterar du dina meriter i Europa Förord För att Europa ska vara konkurrenskraftigt i världen behövs medborgare med högt kvalificerade kunskaper. Grunden för detta är att kunna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton; SFS 2015:922 Utkom från trycket den 18 december 2015 utfärdad den 10 december 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2013-02-06 Dnr 24/2013 1 (5) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2013-08-15 Dnr 440/2013 1 (8) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Täby

Läs mer