Konkurrensverkets statistikarbete. Inga fler uppdrag till SCB att samla in statistik om offentliga upphandlingar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konkurrensverkets statistikarbete. Inga fler uppdrag till SCB att samla in statistik om offentliga upphandlingar"

Transkript

1 KKV1010, v1.3, SKRIVELSE Dnr 5/ (10) GENERALDIREKTÖREN Näringsdepartementet Stockholm Konkurrensverkets statistikarbete Syftet med denna skrivelse är dels att informera om att Konkurrensverket från och med i år inte längre kommer att ge något uppdrag till SCB att samla in uppgifter om offentliga upphandlingar, dels att ge en allmän beskrivning av Konkurrensverkets arbete med upphandlingsstatistik. Under 2014 uppgick Konkurrensverkets totala kostnader för statistikarbetet till omkring 1,8 miljoner konor, varav kr var kopplat till SCB-uppdraget. Merparten av övriga kostnader var kopplade till tillsynsverksamheten. Inga fler uppdrag till SCB att samla in statistik om offentliga upphandlingar De nya upphandlingsdirektiven innebär att medlemsstaterna inte längre behöver lämna några årliga statistikrapporter till kommissionen. Konkurrensverket upphör därför med de årliga uppdragen till SCB att samla in statistik om offentliga upphandlingar. Kommissionen kommer i framtiden att förlita sig på uppgifter ur TED för sina egna analyser och för rapporteringen enligt GPA. De nya direktiven innebär att kommissionen kan begära att medlemsstaterna kompletterar uppgifter som saknas i TED. Eftersom svenska annonser i TED ofta saknar uppgifter om värde kan detta komma att innebära ett avsevärt arbete. Sedan år 2007 har Konkurrensverket ansvar för att samla in statistik om offentliga upphandlingar. Statistiken tas fram av SCB, på uppdrag av Konkurrensverket, enligt ungefär samma rutiner som gällde före 2007, då ansvaret för statistiken låg på Nämnden för offentlig upphandling. Arbetet har i hög grad präglats av de krav på årlig rapportering som fanns i de tidigare upphandlingsdirektiven. Adress Stockholm Besöksadress Torsgatan 11 Telefon Fax

2 Dnr 5/ (10) Uppdragen till SCB utgörs av två delar. Den största delen av arbetet ägnas åt att gå igenom, rensa och komplettera ett utdrag ur TED med samtliga upphandlingar som annonserats under det föregående årets. En viktig del av detta arbete är att ange värden för de upphandlingar där den upphandlande myndigheten inte angett något värde i annonsen. Ett av kraven i upphandlingsdirektiven var nämligen att medlemsstaterna varje år ska rapportera uppgifter om antal kontrakt och kontraktens värde för kontrakt som överstiger tröskelvärdena. Även om det i princip är obligatoriskt att ange värden vid annonseringen i TED har det i praktiken varit möjligt att annonsera utan att ange något värde, vilket många svenska myndigheter gör. SCB har därför beräknat s.k. imputerade värden för varje upphandling som saknas angivet värde i annonsen. De imputerade värdena baseras på genomsnittet av liknande upphandlingar som gjorts av liknande myndigheter. Den andra delen av uppdraget utgörs av två enkäter, dels till statliga myndigheter, dels till enheter i försörjningssektorerna. I enkäterna efterfrågas värdet av föregående års upphandlingar under tröskelvärdena. Detta arbete utgör en mindre del av SCB:s arbete, men kan innebära en hel del arbete för de myndigheter och företag som besvarar enkäterna, eftersom uppgifterna ofta inte går att hämta ur ekonomisystemen eller andra administrativa system. Redan 2011 påpekade Konkurrensverket att det finns stora brister med den statistik som tas frampå detta sätt: Den upphandlingstatistik som samlas in ger dock inte någon fullständigt eller representativ bild av upphandlingen i Sverige, och är därför inte särskilt användbar som underlag för uppföljning, forskning och analys. Bland annat är statistiken behäftad med följande brister: Statistiken speglar inte den offentliga upphandlingens omfattning. Statistiken omfattar inte all offentlig upphandling. Uppgifter om värden är ofta osäkra eller saknas. Statistiken ger inte underlag för bedömningar av effektivitet eller konkurrens. 1 Vi vill understryka att bristerna inte beror på i SCB:s sätt att utföra uppdraget utan på att uppdraget innebär att de måste använda bristfälliga underlag. Eftersom vi inte haft tillgång till några andra uppgifter om upphandlingarnas värden har vi fortsatt att ge årliga uppdrag till SCB att samla in uppgifter med i stort sett samma metod som tidigare. 2 Kvaliteten på uppgifterna har inte blivit bättre, utan tvärtom sämre. Andelen annonser med uppgift om upphandlingens värde har sjunkit kraftigt, och 2014 innehöll endast omkring 15 procent av de svenska upphandlingar som annonserats i TED någon form av värde (i annonsen eller efterannonsen). 1 Konkurrensverket (2011), Bättre statistik om offentliga upphandlingar (KKV Rapport 2011:5) sid Konkurrensverket har föreslagit att statistiken istället ska bygga på uppgifter hämtade ur annonser om offentliga upphandlingar m.m., se sid 6-8.

3 Estland Lichtenstein Litauen Rumänien Bulgarien Finland Slovakien Polen Cypern Tjeckien Ungern Grekland Italien Lettland Spanien Portugal Malta Slovenien Belgien För. Kungariket Luxemburg Österrike Danmark Tyskland Frankrike Irland Norge Island Nederländerna Sverige SKRIVELSE Dnr 5/ (10) Tabell Svenska annonser i TED med uppgifter om värde Antal annonser i TED Varav annonser med belopp Andel annonser med belopp 44 % 37 % 28 % 19 % 15 % Källa: Statistiska centralbyrån och Konkurrensverket Kommissionen har uppmärksammat Sveriges bristande statistik Under senare år har även Kommissionen konstaterat att svenska annonser i TED sällan innehåller någon uppgift om värde. Någon direkt kritik mot Sverige har knappast uttalats, däremot har man i olika sammanhang konstaterat att Sverige hör till de länder som har i särklass lägst andel upphandlingar med värden. Figur Andel efterannonser i TED med uppgift om upphandlingens värde 2013, jämförelse mellan EU:s medlemsstater 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % % 9 % Källa: Europeiska kommissionen 2014b. På ESWG-mötet 3 våren 2013 sade KOM att man avsåg att ta kontakt med de länder som hade sämst rapportering, men någon sådan kontakt har inte förekommit. 4 På ESWG-mötet hösten 2014 bad KOM Sverige att delta på ett möte i Bryssel om Tysklands arbete för att förbättra statistiken med hänvisning till att vi också har stora problem. 3 The Economic and Statistic Working Group, Rådgivande kommitténs arbetsgrupp för ekonomi och statistik. 4 Under denna period har dock KOM varit fullt upptagen med arbetet med de nya direktiven.

4 Dnr 5/ (10) Kritiken gäller alltså främst annonseringen i TED, vilket är naturligt eftersom även KOM använder TED som utgångspunkt för sina egna analyser och statistik m.m. I de nya upphandlingsdirektiven finns inte längre några krav på årlig rapportering från medlemsstaterna till KOM. Istället ska KOM hämta uppgifter ur TED, vilket gör det än viktigare för KOM att uppgifterna i TED är kompletta. Det har rått viss oklarhet om rapporteringen verkligen skulle upphöra I de nya upphandlingsdirektiven finns inte längre något krav på årlig rapportering. Trots detta har det funnits en viss osäkerhet om medlemsstaterna ändå kommer att behöva lämna statistikrapporter, inte med hänvisning till upphandlingsdirektiven utan till GPA 5. Det finns nämligen skyldigheter att redovisa statistik om offentliga upphandlingar i GPA. I de tidigare upphandlingsdirektiven var dessa krav inlemmade så att medlemsstaternas rapporteringskrav uppfylldes genom rapporteringen till KOM. 6 Hösten 2014 bad KOM alla medlemsstater att lämna in statistikrapporter med hänvisning till att de behövdes för rapporteringen enligt GPA, trots att de samtidigt konstaterade att statistikrapporterna inte är obligatoriska enligt direktiven. 7 På ESWG-mötet i november 2014 konstaterade KOM att de nya direktiven visserligen redan trätt i kraft, men att det fortfarande finns ett behov av informationen för att uppfylla krav som ställs i GPA-avtalet. KOM förklarade att de överväger olika sätt att hantera dessa krav under nästa år, där en möjlighet är att använda sig av TED-data. Som svar på en direkt fråga svarade KOM att MS inte behöver samla in data för Några minnesanteckningar från detta möte har dock inte skickats ut från KOM. Eftersom KOM:s uttalanden om rapporteringskraven varit tvetydiga begärde KKV ett klargörande om vad som gäller för rapporteringen under KOM har besvarat detta genom ett e-brev där de bekräftar att MS inte behöver lämna några årliga rapporter. 8 KOM kommer istället att basera rapporteringen enligt GPA på uppgifter ur TED. I svaret påpekar KOM att de kommer att begära att MS kompletterar uppgifter som saknas i TED trots att de är obligatoriska enligt direktiven. 9 5 WTO:s avtal om offentliga upphandlingar, The Agreement on Government Procurement 6 Kraven redovisas i rapporten Bättre statistik om offentliga upphandlingar (KKV Rapport 2011:5), där det konstateras att skyldigheterna enligt GPA och (de tidigare) upphandlingsdirektiven till stora delar är likalydande. 7 Brev från KOM (undertecknat av enhetschef Nikita Stampa, DG MARKT) 8 E-post från enhetschef Nikita Stampa Dir. 2014/24 artikel 85:1 andra stycket

5 Dnr 5/ (10) Konkurrensverket upphör med uppdragen till SCB Med anledning av att det inte längre är nödvändigt att lämna någon årlig statistikrapport till KOM och att dessa statistikuppgifter inte håller god kvalitet och att vi därmed inte har någon större användning av dem, avser Konkurrensverket att inte lägga något statistikuppdrag på SCB under Det finns dock anledning att uppmärksamma den andra delen av KOM:s svar, dvs. att de avser att begära att MS kompletterar de uppgifter som saknas i TED. För Sveriges del kan detta komma att innebära ett relativt omfattande arbete. I första hand handlar det om att få upphandlande myndigheter och enheter att förstå betydelsen av och att faktiskt ange värden vid annonsering i TED, sedan kan det handla om att kvalitetssäkra och komplettera dessa uppgifter om de fortsatt är få som rapporterar in värden. Konkurrensverket har idag inte någon organisation för ett sådant arbete. Inte heller SCB, som arbetat med kvalitetssäkringen av uppgifterna i TED, har hämtat in uppgifter direkt från myndigheterna, utan allt arbete har hittills byggt på utdrag ur TED i Excel-format som Konkurrensverket har fått från kommissionen. Vidare har varken Konkurrensverket eller SCB någon direkt anslutning till TED som innebär att det är möjligt att komplettera eller göra ändringar i annonserna. Konkurrensverket avser att under våren 2015 inleda ett projekt som syftar till att informera om att det är obligatoriskt att ange bl.a. uppgifter om värden i TED och därefter att även utöva tillsyn över sådana annonser som gjordes Enligt muntliga uppgifter från KOM avser de att göra fler uppgifter i TED obligatoriska, dvs. att det inte längre ska vara möjligt att lägga in annonser som inte innehåller alla uppgifter som är obligatoriska enligt direktiven. Förhoppningsvis kommer detta att innebära att problemet med att många svenska upphandlingar saknar uppgifter i TED upphör.

6 Dnr 5/ (10) Konkurrensverkets arbete med statistik Konkurrensverket har de senaste åren höjt sina insatser i statistikarbetet. Som komplement till de uppgifter som SCB tagit fram har uppgifter ur kommersiella databaser köpts in. Dessa uppgifter har gjort det möjligt att ta fram en avsevärt bredare och mer rättvisande bild av den offentliga upphandlingen, vilket redovisats i en rad rapporter. Under det senaste året har uppgifterna även börjat användas som underlag för tillsynsarbetet, särskilt i arbetet mot karteller. Uppgifter ur kommersiella annonsdatabaser I samband med att Konkurrensverket började uppmärksamma problemen med upphandlingsstatistiken konstaterade vi att många av de uppgifter som är intressanta och relevanta redan samlades in av de kommersiella annonsdatabaserna. 10 Under de senaste åren har Konkurrensverket publicerat årliga rapporter med Siffror och fakta om offentlig upphandling som i huvudsak baseras på uppgifter ur företaget Vismas databaser. 11 I rapporterna har successivt allt fler och allt bättre uppgifter och analyser av den offentliga upphandlingen presenterats. Många uppgifter har inte varit kända tidigare, t.ex. hur stor andel av upphandlingarna som blir överprövade och hur många anbudsgivare som deltar i upphandlingarna. Under 2013 presenterades även rapporten Överprövningar av offentliga upphandlingar (KKV Rapport 2013:5) som förutom Vismas uppgifter även baseras på uppgifter från Domstolsverket. Uppgifterna från Visma har dock fortfarande flera allvarliga brister: Visma har inte uppgifter om vilka myndigheter som omfattas av en upphandling (endast om den myndighet som lagt ut annonsen) Visma har inte uppgifter om upphandlingarnas värden. Det är i vissa fall oklart vem som ansvarar för att uppgifterna är korrekta (Visma kodar vissa uppgifter, vilket innebär att de gör en tolkning). Bristerna har att göra med att Vismas databaser till stora delar bygger på dokument och uppgifter som de, med stöd av offentlighetsprincipen, begär ut från de upphandlande myndigheterna. De samlar in bland annat förfrågningsunderlag, 10 Bättre statistik om offentlig upphandling (KKV Rapport 2011:5). 11 I samband med pilotprojektet gjordes en direktupphandling av uppgifterna (vi tillfrågade även Allego, men de hade inte lika omfattande uppgifter). Därefter gjordes en öppen upphandling där Visma var den enda anbudsgivaren. Ramavtalet med Visma har förlängts två gånger och löper ut i januari 2016.

7 Dnr 5/ (10) tilldelningsbeslut och domar i upphandlingsmål och kodar vissa av uppgifterna i sina databaser för att underlätta sökningen. Metoden innebär att uppgifternas kvalitet begränsas av vilka uppgifter som angetts i de dokument som samlats in. Uppgifter som inte angetts i dokumenten kan alltså inte samlas in på detta sätt. Ett konkret exempel är att Vismas databas inte innehåller uppgifter om upphandlingarnas värden, bl.a. eftersom dessa uppgifter sällan angetts på ett jämförbart sätt i de dokument som de samlat in. Problem och lösningar Orsakerna till bristerna i upphandlingsstatistiken kan sammanfattas på följande sätt: Över tröskelvärdena finns det visserligen regler för hur annonsering ska ske och vad annonserna ska innehålla, men det är möjligt att annonsera i TED utan att fylla i de obligatoriska uppgifterna. Tillsynen och kontrollen av innehållet i annonserna är bristfällig (liksom av om det överhuvudtaget sker någon efterannonsering). Under tröskelvärdena saknas tydliga regler eller rekommendationer för hur upphandlingar ska annonseras, både om hur annonseringen ska ske och om vad annonserna ska innehålla. Tillsyn och kontroll saknas i praktiken helt. Det sker ingen systematisk statlig insamling av uppgifter om upphandlingar, varken ur annonser eller på annat sätt. 12 För att komma till rätta med problemen och få till stånd bra underlag om den offentliga upphandlingen behövs därför en tydlig reglering i flera avseenden: Det behövs tydliga regler eller riktlinjer för hur annonsering ska ske och vad annonserna ska innehålla, samt vem som ansvarar för att uppgifterna är korrekta. Uppgifterna bör samlas i en nationell statlig databas som kan användas som underlag för statistik och analyser. Det finns åtminstone två eller tre sätt att organisera insamlingen av uppgifterna: En nationell annonsdatabas, som direkt ansvarar för innehållet i annonserna och som därmed kan samla uppgifterna i en egen databas. Detta kräver regler i LOU och LUF om att annonsering ska ske i denna databas och om 12 Här bortses från den enkät som SCB gjort på uppdrag av KKV till statliga myndigheter och enheter i försörjningssektorn. Enkäterna avser endast uppgifter värdet deras upphandlingar under tröskelvärdena föregående år. Eftersom uppgifterna samlas som klumpsummor per myndighet är de svåra att analysera.

8 Dnr 5/ (10) vilka uppgifter som ska anges, samt ett uppdrag och finansiering till den myndighet som ska ansvara för databasen. Många andra länder arbetar på detta sätt och det kan vara en av orsakerna till att andra länder ligger bättre till i TED-statistiken. Regler i LOU och LUF om att annonsering ska ske i godkända annonsdatabaser, och att dessa ska vara ansvariga för att annonserna innehåller alla uppgifter som krävs och att lämna uppgifterna till den myndighet som ansvarar för statistiken. Även regler för vilka krav som ska ställas på dessa godkända annonsdatabaser, hur godkännandet ska gå till och hur tillsyn ska se krävs. 13 Att låta regelverket om officiell statistik omfatta statistiken om offentliga upphandlingar, dvs. att den statistikansvariga myndigheten ges möjlighet att ålägga upphandlande myndigheter att lämna de uppgifter som ska ingå i statistiken. 14 Fortsatt arbete för att utveckla statistikarbetet I avvaktan på att förutsättningarna för insamlingen av uppgifter förbättras har Konkurrensverket dels fortsatt att arbeta för att förbättra omfattningen och kvaliteten på de uppgifter som samlas in, dels arbetat med att bredda och utveckla användningen av uppgifterna. Upphandlingsstatistiken som underlag för utredningar och stöd Framför allt används uppgifterna som underlag för analyser och rapporter, inte bara Siffror och fakta-rapporterna, utan även som underlag för mer tematiska rapporter och studier. Dessa syftar till att beskriva hur upphandling inom olika områden fungerar, vilka problem som finns och förslag på utveckling. Detta är särskilt viktigt i arbetet att identifiera vilka områden, målgrupper och stödinsatser som bör prioriteras. För närvarande pågår projekt inom bl.a. livsmedelsmarknaden, marknaden för HVB-hem, byggmarknaden och små- och medelstora företag. 15 Upphandlingsstatistiken är också ett värdefullt underlag i arbetet att slå hål på myter om offentlig upphandling för att istället fokusera diskussion och förslag på de områden där de verkliga problemen finns. Upphandlingsstatistiken som underlag för tillsynsarbetet Uppgifterna används även i tillsynsarbetet, både på konkurrens- och upphandlingsområdena. Under 2013 och 2014 har ett projekt arbetat med att utveckla 13 Detta förslag fördes fram första gången av Konkurrensverket i rapporten Bättre statistik om offentliga upphandlingar (KKV Rapport 2011:5). Därefter har både Upphandlingsutredningen (SOU 2013:12, bl.a. sid och ff) och Genomförandeutredningen (Ds 2014:25 sid ) i allmänna ordalag ställt sig bakom förslaget, men utan att lägga fram de författningsförslag som krävs. 14 Konkurrensverket har inte utrett detta förslag närmare. 15 Rapporter som avses bli klara under våren 2015.

9 Dnr 5/ (10) metoder för att identifiera indikatorer på karteller med hjälp av uppgifterna från Vismas databaser. Projektet avses fortsätta under Flera tillsynsprojekt som inletts under 2015 har en klar koppling till statistiken. Ett projekt är inriktat på den bristande informationen i annonserna i TED. 17 Ett annat projekt avser att använda uppgifter ur myndigheters ekonomisystem för att identifiera inköp som inte föregåtts av någon annonserad upphandling och som därmed kan vara otillåtna direktupphandlingar. 18 Uppgifterna kommer troligen även att användas för tillsynen av offentlig säljverksamhet. Upphandlingsstatistik och forskning Tillgången till relevant och tillförlitlig statistik är också av avgörande betydelse för forskningen. Flera av de forskningsprojekt som fått stöd från Konkurrensverket har varit inriktade på att samla in uppgifter om upphandlingar, eftersom forskningen tidigare hämmats av bristen på empiriska underlag. Under 2014 lade Konkurrensverket ut ett par uppdragsforskningsuppdrag på forskare som använder statistik om offentliga upphandlingar som underlag för arbetet. Ett uppdrag är inriktat på tröskelvärdenas effekter, ett annat avser en empirisk analys av den offentliga sektorns inköp av varor och tjänster. 19 Konkurrensverkets kostnader för statistikarbetet Konkurrensverkets kostnader för statistikarbetet har ökat under de senaste åren och uppgick under 2014 till omkring 1,8 miljoner kr. I beräkningen ingår både externa kostnader och personalkostnader. Beräkningen bygger på Konkurrensverkets tidredovisningssystem och avser alltså den tid och de kostnader som redovisats på projekt med en tydlig statistikkoppling (inkl. det projekt som avser metodutveckling för kartelldetektion med hjälp av upphandlingsdata). Under 2014 uppgick de direkta kostnaderna för inköp av datauppgifter till kr ( kr för inköp av data från SCB och kr för inköp av data från Visma). 16 Projektet Metodutveckling kartelldetektion inom enhet T1 17 Projekt inom T5 18 Projekt inom T4 19 Kostnaderna för forskningen och uppdragsforskningsuppdragen ingår inte i sammanställningen nedan.

10 Dnr 5/ (10) Konkurrensverket kostnader för statistikarbete (inkl. personalkostnader 20 ) Dnr Beskrivning /2013 Metodutveckling - Kartelldetektion /2014 Metodutveckling Kartelldetektion /2011 Rådgivande kommitténs arbetsgrupp för ekonomi och statistik /2011 Upphandlingsstatistik ur annonsdatabaser /2012 Uppdrag till SCB att samla in statistik om offentliga upphandlingar /2012 Rådgivande kommitténs arbetsgrupp för ekonomi och statistik /2012 Statistik om offentliga upphandlingar /2012 Upphandlingsstatistik ur annonsdatabaser /2013 Statistik om 2012 års offentliga upphandlingar /2013 Rådgivande kommitténs arbetsgrupp för ekonomi och statistik /2013 Rapport om överprövningar /2014 Statistik om 2013 års offentliga upphandlingar /2014 Rådgivande kommitténs arbetsgrupp för ekonomi och statistik Summa Dan Sjöblom Stefan Jönsson Kopia till Finansdepartementet 20 Personalkostnader har beräknats med hjälp av en schablon på 512 kr/tim. Beräkningen är baserad på verkets verkliga kostnader år 2013.

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Norrköpings kommuns köp av boendestöd

Norrköpings kommuns köp av boendestöd KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-15 Dnr 304/2014 1 (6) Norrköpings kommun 601 81 Norrköping Norrköpings kommuns köp av boendestöd Konkurrensverkets beslut Norrköpings kommun har brutit mot lagen

Läs mer

Siffror och fakta om offentlig upphandling

Siffror och fakta om offentlig upphandling Rygg Siffror och fakta om offentlig upphandling Rapport 2011:1 Siffror och fakta om offentlig upphandling Konkurrensverkets rapportserie 2011:1 Konkurrensverket januari 2011 Utredare: Anette Eriksson och

Läs mer

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster KKV1026, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-05-21 Dnr 743/2014 1 (5) Norrköpings kommun Utbildningskontoret 601 81 Norrköping Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster Konkurrensverkets beslut Norrköpings

Läs mer

Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar

Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-05-14 Dnr 761/2013 1 (7) Försvarets materielverk 115 88 Stockholm Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar Beslut Konkurrensverket avskriver ärendet.

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Freight Sweden Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Bosse Jarestig / Roland Lundqvist EU-länder 27 st Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland Frankrike Grekland Irland Italien Lettland

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

Rapport, Uppdrag angående förstudie avseende elektronisk upphandling, S2013/8859/RU (delvis) 1 Bakgrund

Rapport, Uppdrag angående förstudie avseende elektronisk upphandling, S2013/8859/RU (delvis) 1 Bakgrund KKV2002, v1.2, 2011-02-05 RAPPORT 2014-11-27 Dnr 759/2013 1 (12) Rapport, Uppdrag angående förstudie avseende elektronisk upphandling, S2013/8859/RU (delvis) 1 Bakgrund Konkurrensverket (KKV) övertog i

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Trosa kommun köp av tjänster för projektuppföljning och granskning

Trosa kommun köp av tjänster för projektuppföljning och granskning KKV1046, v1.0, 2015-02-03 BESLUT 2015-04-15 Dnr 470/2014 1 (6) Trosa kommun Västra Långgatan 4-5 619 80 Trosa Trosa kommun köp av tjänster för projektuppföljning och granskning Konkurrensverkets beslut

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2012-10-26 Dnr 609/2012 1 (6) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Tillväxtverket,

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den?

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? JANUARI 2015 Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? LARS-JOHAN BLOM SVERIGES BYGGINDUSTRIER Infrastrukturskulden Sverige har en infrastrukturskuld på 300 Mdr kr. Hälften eller 150 Mdr kr är relaterat

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.1.2010 KOM(2009)713 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Hälsostatusen har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande kvarstår stora skillnader

Hälsostatusen har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande kvarstår stora skillnader Sammanfattning De senaste årtiondena har befolkningens hälsa i de europeiska länderna förbättrats avsevärt. Sedan 1980 har den förväntade livslängden vid födseln ökat med sex år samtidigt som den förtida

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2013-01-23 Dnr 54/2013 1 (6) Förvaltningsrätten i Karlstad Box 568 651 12 Karlstad Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2013-08-15 Dnr 440/2013 1 (8) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Täby

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om implicita förpliktelser som kan påverka de offentliga budgetarna

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om implicita förpliktelser som kan påverka de offentliga budgetarna EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.6.2015 COM(2015) 314 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om implicita förpliktelser som kan påverka de offentliga budgetarna SV SV RAPPORT

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING GJAF 51:4 REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2011-05-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring.

Läs mer

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Anna Kinberg Batra Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Viktigast för ett ökat sparande - Stabila offentliga finanser - Stabilt finansiellt system - Fler i arbete - Mer pengar

Läs mer

Utsläppsrättspris på Nord Pool

Utsläppsrättspris på Nord Pool Kyotoprotokollet I enlighet med Kyotoprotokollet ska EU minska sina utsläpp med 8% från 1990 till perioden 2008-2012. I enlighet med EU:s sk bördefördelning har Sverige fått möjlighet att öka sina utsläpp

Läs mer

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel 543 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 133 24,50% G - Partihandel och

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 5 mars 2015 Riksbankschef Stefan Ingves Sverige - en liten öppen ekonomi Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och okonventionella åtgärder Centralbanker

Läs mer

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Europeiskt pensionärsindex Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Innehåll: Inledning... 2 Förväntad levnadsålder... 3 Dåliga levnadsförhållanden... 4 Fysiska behov... 5 Hälsoproblem på grund av otillräcklig

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2013-02-06 Dnr 24/2013 1 (5) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

Inges till Förvaltningsrätten i Falun Kammarrätten i Sundsvall Box 714 851 21 Sundsvall

Inges till Förvaltningsrätten i Falun Kammarrätten i Sundsvall Box 714 851 21 Sundsvall KKV1036, v1.0, 2013-01-18 ÖVERKLAGANDE 2014-08-18 Dnr 331/2013 1 (5) Inges till Förvaltningsrätten i Falun Kammarrätten i Sundsvall Box 714 851 21 Sundsvall Överklagande Klagande Konkurrensverket, 103

Läs mer

Siffror och fakta om offentlig upphandling

Siffror och fakta om offentlig upphandling Siffror och fakta om offentlig upphandling Statistik om upphandlingar som genomförts under 2011 Rapport 2012:6 Siffror och fakta om offentlig upphandling Statistik om upphandlingar som genomförts under

Läs mer

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Vad kan du köpa för tio euro? Kanske två cd-singlar, eller varför inte din favorittidning i en månad? Har du någonsin tänkt på varför det är så? Hur

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad.

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. Intrastat Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. I DSM benämns detta som Intrastat rapportering. Vid Intrastat rapportering

Läs mer

Gråa hår av offentlig upphandling?

Gråa hår av offentlig upphandling? Gråa hår av offentlig upphandling? Filipstad den 1 oktober 2015 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Regler för offentliga inköp finns sedan lång tid tillbaka. Genom EUmedlemskapet är vi bundna av

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1040, v1.4, 2015-03-30 ANSÖKAN 2015-05-22 Dnr 380/2015 1 (7) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Upplands-Bro

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik CMI/Digital Vision Europeiska kommissionen 1 Var kan jag söka arbete? Den fria rörligheten

Läs mer

Aktuella risker och utmaningar varuhandel

Aktuella risker och utmaningar varuhandel Aktuella risker och utmaningar varuhandel På vad ska moms redovisas? Huvudregel Omsättning inom landet av skattepliktiga varor och tjänster av en beskattningsbar person Definitioner materiella ting, bland

Läs mer

Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12)

Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12) YTTRANDE Vårt dnr: 2015-06-12 Fi 2015/1216 Avdelningen för juridik Magnus Ljung Finansdepartementet 103 33 Stockholm Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12) Sammanfattning Sveriges Kommuner

Läs mer

Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m.

Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m. KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-04-16 Dnr 379/2014 1 (6) Vellinge kommun 235 81 Vellinge Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m. Konkurrensverkets beslut Vellinge kommun har brutit mot

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

Remiss av upphandlingsutredningens delbetänkande På jakt efter den goda affären - analys och erfarenheter av den offentliga upphandlingen SOU 2011:73

Remiss av upphandlingsutredningens delbetänkande På jakt efter den goda affären - analys och erfarenheter av den offentliga upphandlingen SOU 2011:73 YTTRANDE 2012-01-27 Dnr 4.1.1-2011/01618-2 För kännedom UD-FIM UD-IH Socialdepartementet Remiss av upphandlingsutredningens delbetänkande På jakt efter den goda affären - analys och erfarenheter av den

Läs mer

2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008. Konkurrensverket 103 85 Stockolm

2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008. Konkurrensverket 103 85 Stockolm 2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008 Konkurrensverket 103 85 Stockolm Nuteks förslag till åtgärder för bättre konkurrens i Sverige Verket för Näringslivsutveckling, Nutek, har av Konkurrensverket

Läs mer

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry Vad behöver jag för att starta MO-Call? Innan man kan ringa ett samtal, behöver man det nedanstående: Ett registrerat MO-Call konto. MO-Call kredit på ditt konto. MO-Call programvaran på din mobiltelefon.

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR LeS; 2010-12-21; 14:03 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR... 1 4.1 Patienter som är utlandssvenskar... 1 4.2 Utlandssvenskar från EU/EES/Schweiz... 1 4.2.1 EU/EES-området

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Inför en omsättningsgräns för moms

Inför en omsättningsgräns för moms Finansminister Magdalena Andersson Finansdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2015-06-05 Inför en omsättningsgräns för moms Sammanfattning Skattskyldighet till moms inträder idag från första kronan

Läs mer

Investera för framtiden Budgetpropositionen för 2013

Investera för framtiden Budgetpropositionen för 2013 Investera för framtiden Budgetpropositionen för 2013 Statssekreterare Hans Lindblad Det ekonomiska läget Fortsatt bekymmersamt läge i Europa ECB tillför likviditet Frånvaro av tydliga långsiktiga lösningar

Läs mer

uppdaterings - guide för

uppdaterings - guide för uppdaterings - guide för Media Nav navigationssystemet i din Renault Uppdatera GRATIS! * www.renault.naviextras.com *Inom 90 dagar efter leverans av din bil. Välkommen in i media navs värld! Du har precis

Läs mer

Konkurrensverkets uppgifter och organisation

Konkurrensverkets uppgifter och organisation Konkurrensverkets uppgifter och organisation 1 2 Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Oktober

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid möte med generaldirektörer den 14 mars 2013

Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid möte med generaldirektörer den 14 mars 2013 KKV1000, v1.3, 2011-12-15 2013-03-18 1 (5) Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid möte med generaldirektörer den 14 mars 2013 1. Upphandling i samband med intern och extern representation För

Läs mer

Säkerhet och god ljudmiljö i det urbana stationssamhället. Presentation av förstudie 2015-03-27

Säkerhet och god ljudmiljö i det urbana stationssamhället. Presentation av förstudie 2015-03-27 Säkerhet och god ljudmiljö i det urbana stationssamhället Presentation av förstudie 2015-03-27 Förstudie Studien är en kartläggning av regelverk och aktörers roller. Förstudie Studien är en kartläggning

Läs mer

Flens kommun- direktupphandling av utbildningstjänster

Flens kommun- direktupphandling av utbildningstjänster KKV1047, v1.0, 2015-02-03 BESLUT 2015-05-21 Dnr 639/2014 1 (6) Flens kommun 642 81 Flen Flens kommun- direktupphandling av utbildningstjänster Konkurrensverkets utkast till beslut Flens kommun har brutit

Läs mer

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority 2014-07-31 Dnr 189/2014 1 (3) Täby kommun 183 80 Täby Täby- Förfrågan angående- ärende och hanteringssystemet Evolution Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket avskriver ärendet och kommer inte att utreda

Läs mer

Budgetöverskott i Sverige. Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011

Budgetöverskott i Sverige. Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011 Budgetöverskott i Sverige men budgetkris i vår omvärld Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011 Finansiellt sparande, procent av BNP 2009 2010 2011 Belgien -6,0-4,2-3,9 Frankrike -7,5-7,0-5,8 Grekland

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling

Riktlinjer för direktupphandling Riktlinjer för direktupphandling för Ystads kommun med helägda bolag Inklusive blankett för dokumentation av direktupphandlingar Tillämpningsanvisningar till inköps- och upphandlingspolicyn antagen i Kommunfullmäktige

Läs mer

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Avdelningen för juridik Ulf Palm E-post: ulf.palm@skl.se Mars 2014 INNEHÅLL Sid. Nya upphandlingsdirektiv 2 Nya författningar SFS 2014:5 Nya tröskelvärden vid

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

SEAT Service Mobility

SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility Var som helst. När som helst. SEAT SERVICE enjoyneering var som helst, när som helst. SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig servicehjälp

Läs mer

KONKURRENSVERKET. Ansökan om upphandlingsskadeavgift ANSÖKAN. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm

KONKURRENSVERKET. Ansökan om upphandlingsskadeavgift ANSÖKAN. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm ANSÖKAN Swedish Competition Authority 2011-11-18 Dnr 702/11 1(8) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Försvarsmakten,

Läs mer

VINSTERNA MED LOU ANBUDSGIVNING

VINSTERNA MED LOU ANBUDSGIVNING 1 VINSTERNA MED LOU OSUND OCH LUF STRATEGISK ANBUDSGIVNING Anna Ulfsdotter Forssell / Partner / Advokat Kristian Kristian Pedersen Pedersen / Delägare Partner / / Advokat Advokat 21 Erfarenhetsdagarna

Läs mer

Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången. Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015

Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången. Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015 Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015 Sverige - en liten öppen ekonomi i en osäker omvärld Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och

Läs mer

Remissvar: Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12)

Remissvar: Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Upphandlingscentrum Helen Widin 2013-05-24 LiÖ 2013-369 1 (4) Socialdepartementet Remissvar: Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Landstinget i Östergötland (LiÖ) har

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 3 Ersättning

Läs mer

Avsnitt 4.3 beloppsgränser, dokumentationsplikt och riktlinjer vid direktupphandlingar

Avsnitt 4.3 beloppsgränser, dokumentationsplikt och riktlinjer vid direktupphandlingar REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Diarienr 2013-06-11 AdmD-268-2013 Ert datum Ert diarienr 2013-03-13 S2013/1826/RU Socialdepartementet 103 33 Stockholm Upphandlingsutredningens slutbetänkande Goda affärer en

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Finanspolitisk och ekonomisk samordning i EU. Lars Calmfors Finansutskottet 9/3-2011

Finanspolitisk och ekonomisk samordning i EU. Lars Calmfors Finansutskottet 9/3-2011 Finanspolitisk och ekonomisk samordning i EU Lars Calmfors Finansutskottet 9/3-2011 Varför samordning på EU-nivå? 1. Externaliteter i förhållande till andra länder - kapitalförluster för långivare - behov

Läs mer