Granskning personalsystemen Personec P och Hogia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning personalsystemen Personec P och Hogia"

Transkript

1 REVISIONSRAPPORT Kommunfullmäktige Sid 1 (3) Dnr: 13REK19 Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Granskning personalsystemen Personec P och Hogia Granskningen Revisorerna har, efter en risk- och väsentlighetsanalys av resultat- och balansräkningarna, beslutat vilka stora flöden som ska granskas för att de ska kunna uttala sig om att den interna kontrollen är tillräcklig. Under 2013 valde revisorerna ut personalsystemen Personec P som omsatte knappt 3,2 miljarder kr och Hogia med drygt 220 mnkr (avser helår 2012). Kommunstyrelsen är systemägare och systemförvaltare för Personec P som används av kommunen, Gavlefastigheter Gävle Kommun AB, Gävle Hamn AB samt Gästrike Vatten AB. Gävle Energi AB och AB Gavlegårdarna är systemägare och systemförvaltare för sina respektive personalsystem i Hogia. Syftet med granskningen är att bedöma säkerheten i löneutbetalningar och därtill hörande rutiner för intern kontroll. Granskningen omfattar en kartläggning av kommunens samt bolagens rutiner och väsentliga styrdokument. Den omfattar också en databaserad registeranalys för samtliga löne-, arvodesoch ersättningstransaktioner under perioden januari till augusti Granskningen har genomförts av EY (tidigare Ernst & Young). Revisorerna noterar att vissa brister som upptäcktes under granskningen åtgärdades omgående. KOMMUNREVISIONEN Gävle kommun, Gävle. Besöksadress Stadshuset, Drottninggatan 22 Tfn (vx),

2 Sid 2 (3) Granskningen har utmynnat i ett antal rekommendationer och de tyngsta är: Att dokumentera risker i löneprocessen samt vilka nyckelkontroller som ska finnas för att hantera dem. Ha en rutin för att genomföra kontrollerna. (Samtliga) Att samtliga behörigheter och uppgifter i Personec P och Hogia inventeras regelbundet och att behörigheter knyts med godkända avtal/underlag för att säkerställa att korrekt behörighet är registrerad. Kontrollen bör dokumenteras. (Samtliga) Att ha detaljerad avstämning mot ekonomisystemet. (Hogia-bolagen) Att tydliggöra Lön och Arbetsrätts respektive bolagens ansvar för uttag av uppgifter ur Personec P som utgör underlag för redovisning i bolagen. (Kommunen) Att ha en dokumenterad kontroll som säkerställer att nya lönerna inte överskrider förhandlingsutrymmet. (Kommunen) Att införa ytterligare kontroller av inrapporterade timmar för timanställda så att dessa överensstämmer med faktisk arbetad tid. (Kommunen) Att stärka riktigheten i fasta data i Personec P med kontroller vid nyupplägg och uppdateringar av adresser via folkbokföringen (Kommunen) Att hantera överförmyndarnämndens arvodesutbetalningar med filöverföring från Wärna till Personec P (Kommunen) Rapportens behandling Rapporten presenterades för revisorskollegiet i Gävle Revisorerna beslutade att ta in synpunkter på genomförd registeranalys och inarbeta dessa i rapporten innan den översändes till berörda enheter för yttrande. Vid ett möte har rapporterna presenterats för Gävle kommuns och bolagens HR-chefer. Yttranden inkom från bolagen Yttrande från Kommunstyrelsen inkom

3 Sid 3 (3) Yttrande Gävle Energi AB och AB Gavlegårdarna Gävle Energi AB och AB Gavlegårdarna har svarat att de har eller kommer att vidta åtgärder inom de rekommenderade områdena för att stärka den interna kontrollen. De har dock inte för avsikt att i sina ekonomisystem skapa detaljerade uppföljningsmöjligheter, utan anser att den interna kontrollen kan lösas via personalsystemet och rutiner uppbyggda kring det. Yttrande Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har också svarat att de kommer att vidta åtgärder enligt de rekommendationer som getts och svarar också positivt på de frågor som revisorerna lyft. Den fråga som kvarstår för senare åtgärd är överföringen av uppgifter från Wärna i filform till Personec P. Det som prioriterats under 2014 var filöverföringar från Troman, dvs arvoden till förtroendevalda. Överväganden och ställningstaganden Resultatet av granskningen när det gäller Personec P och Hogia visar att inga övergripande riskanalyser har gjorts. Under 2014 kommer revisorerna att göra en uppföljning av arbetet med riskanalyser och intern kontrollplaner/uppföljning i kommunkoncernen. Bolagen och Kommunstyrelsen har tagit till sig de rekommendationer som granskningsrapporten utmynnat i och antingen genomfört eller planerar att genomföra ändringar i sin interna kontroll och i sina rutiner. Dessa åtgärder får följas upp i den fortsatta granskningen. Revisorerna i Gävle kommun Gunilla de Maré Revisorskollegiets ordförande Gunilla Beckman Ljung Revisionschef Bilaga: 1. Rapport Granskning av Personalsystemet Personec P 2. Rapport Granskning av Personalsystemet Hogia 3. Yttranden: Kommunstyrelsen, AB Gavlegårdarna och Gävle Energi AB

4 Granskning av Personalsystemet Personec P Gävle Kommun, Gästrike Vatten AB, Gävle Hamn AB och Gavlefastigheter Gävle Kommun AB 21 februari 2014

5 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Projektets syfte och avgränsning Revisionsfrågor Metod och genomförande Beskrivning av löneprocessen Fast data Rörlig data Utbetalning av löner och bokföring av lönekostnader Sociala avgifter och semesterlöneskuld Övrigt Registeranalys Iakttagelser och noteringar efter registeranalys Svar på revisionsfrågorna Har organisationerna ändamålsenliga rutiner kopplat till utbetalning av löner samt beräkning av semesterlöneskuld samt sociala avgifter? Finns tillfredställande rutiner för attester och kontroll av lönegrundande dataregistreringar i personalsystemet och försystemet? Finns tillfredställande rutiner för kvalitetssäkring och överföring av lönegrundande data från verksamhetssystemet och försystemet till personalsystemet? Finns tillfredställande rutiner för kvalitetssäkring och överföring av lönegrundande data mellan personalsystem och ekonomisystem? Finns det inom bolagen tillfredställande rutiner för kontroll och uppföljning av väsentlig logginformation från personalsystemet? Är uppgifterna i Personec P tillförlitliga? Sammanfattande bedömning och rekommendationer Bilaga 1 Registeranalysen har granskat följande områden Bilaga 2 Analysdokument i Excel Gävle kommun Personec P 1 (19)

6 1 Inledning 1.1 Bakgrund Gävle kommuns revisorer har beslutat att granska den interna kontrollen kopplat till personalsystemet Personec P som används av Gävle kommun, Gästrike Vatten AB ( Gästrike vatten ), Gävle Hamn AB ( Gävle hamn ) och Gavlefastigheter Gävle kommun AB ( Gavlefastigheter ). Bolagen ingår i Gävle kommuns företagskoncern. EY har av Gävle kommuns revisorer tilldelats att genomföra granskningen. 1.2 Projektets syfte och avgränsning Syftet med vår granskningsrapport är att kartlägga Gävle kommun, Gästrike Vatten, Gävle Hamn och Gavlefastigheter rutiner och väsentliga styrdokument kopplat till löneprocessen och personalsystemet Personec P. Utgångspunkten ligger i organisationernas delegations/-attestregler och riktlinjer för internkontroll samt kommun koncernens IT-säkerhetshandbok. Granskningens inriktning har inte varit att testa interna kontroller för att säkerställa att dessa fungerat effektivt under räkenskapsåret. Vidare är granskningens syfte att genomföra en registeranalys för organisationernas samtliga löne-arvodes, och ersättningstransaktioner under perioden januari till och med sista augusti Resultatet från registeranalysen ska ges till kommunrevisorerna för vidare granskning och uppföljning. 1.3 Revisionsfrågor Har organisationerna ändamålsenliga rutiner kopplat till utbetalning av löner samt beräkning av semesterlöneskuld samt sociala avgifter? Finns tillfredställande rutiner för attester och kontroll av lönegrundande dataregistreringar i personalsystemet och försystemet? Finns tillfredställande rutiner för kvalitetssäkring och överföring av lönegrundande data från verksamhetssystem och försystem till personalsystemet? Finns tillfredställande rutiner för kvalitetssäkring och överföring av lönegrundande data mellan personalsystem och ekonomisystem? Finns det inom bolagen tillfredställande rutiner för kontroll och uppföljning av väsentlig logginformation från personalsystemet? Är uppgifterna i Personec P tillförlitliga? Gävle kommun Personec P 2 (19)

7 Gävle kommun Gästrike Vatten Gävle Hamn Gavlefastigheter Antal anställda FY Personalkostnader FY12 (Tkr) Försystem Troman Självservice Självservice Självservice Medvind Flex Flex Flex Självservice Flex Personalsystem Personec P Personec P Hogia PA (jan-mars 2013) Personec P (april 2013-) Personec P Ekonomisystem Agresso Agresso Hogia Ekonomi Agresso Nyckelpersoner Löne.C. Redv.C PersonalC. Ekonomichef PersonalC. Redv.C. Lönesamordnare Systemförvaltare Ekonomiassistenter Ekonomiassistent Ekonomiassistenter Ekonomichef Personalchef Controller VD- Styrelse sekreterare Ekonomi-assistenter 1.4 Metod och genomförande Intern kontrollgranskning Granskningen har genomförts genom genomläsning av dokument, intervjuer av nyckelpersoner inom respektive organisation samt genom granskning av underliggande information till personalkostnader, sociala avgifter och semesterlöneskuld. Som grund för vår analys och kartläggning har vi använt Committe Of Sponsoring Organization of the Treadway Commissions ramverk för intern kontroll ( COSO-modellen ). Vårt fokus har varit att bedöma kontrollmiljön, riskbedömningar, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt övervakande aktiviteter inom respektive organisation. I vår granskning har delat upp löneprocessen i fyra underprocesser, Fast data, Rörlig data, Utbetalning och bokföring av lönekostnader samt Sociala avgifter och semesterlöneskuld. Registeranalys Registeranalys har genomförts på organisationernas lönedata utifrån filer som skapats av respektive organisation. Analys har gjorts utifrån 16 olika frågeställningar som ämnar utreda om lönedata i Personec P är tillförlitlig. Samtliga frågeställningar återfinns i Bilaga 1. Gävle kommun Personec P 3 (19)

8 2 Beskrivning av löneprocessen 2.1 Fast data Enheten Lön och arbetsrätt inom Gävle kommun o ansvarar för den löpande löneadministrationen för Gävle kommun och för vissa av Gävle kommuns koncernbolag. För att administrera löner använder Lön och arbetsrätt Personec P som lönesystem. Enheten består av 25 anställda. I personalen ingår förutom enhetschefen bland annat lönesamordnare, löneadministratörer och systemförvaltare. Registrering av fasta data, såsom nyanställdas personuppgifter, görs av löneadministratörer vid Lön och arbetsrätt av underlag som kommer från respektive organisation. Nya löner från lönerevision och ändringar av lönegrundande arbetsvillkor registreras genom filöverföring från förhandlingsmodulen. Godkännande av nyanställningar och uppsägningar görs på liknande sätt inom respektive organisation. Det är den närmsta chefen som är ansvarig utifrån delegationsordningen. att godkänna nyanställningar och uppsägningar. Chefer inom kommunen skriver ett anställningsavtal i en förtryckt blankett. Avtalet signeras av överordnad för att sedan skickas till Lön och arbetsrätt. Till hjälp att fylla i anställningsavtalet finns instruktioner på Kommunens interna hemsida. Underlagen kommer till Lön och arbetsrätt och granskas okulärt av ansvarig löneadministratör. Till sin hjälp har löneadministratören rutinbeskrivning för att registrera nyanställda. Det finns ingen dokumenterad kontroll att löneadministratören ska säkerställa att det är korrekt chef som signerat anställningsavtalet utan detta görs okulärt och utifrån löneadministratören kännedom över vilka chefer som har rätt att skriva under anställningsavtal. Om löneadministratören upptäcker felaktigheter i blanketten skickas den tillbaka till ansvarig chef för komplettering. Efter att underlagen blivit godkända registreras uppgifter såsom bland annat, namn, personuppgifter, anställningsnummer, tjänst, startdatum, konteringskoder, anställningsform och schema, i Personec P. För att anställda ska få lön på rätt bankkonto får respektive anställd en blankett som de ska fylla i och skicka till sin bank. Kommunen hanterar inga kontouppgifter. Samtliga anställningsavtal sparas vid Lön och arbetsrätt i brandsäkra arkivskåp. Uppdateringar i systemet för personer som ska sluta, gå i pension eller byta tjänst görs endast efter skriftligt underlag från närmaste chef. Personalcheferna för respektive organisation har det övergripande ansvaret att sätta löneutrymmet för sina medarbetare förutom Gästrike Vatten AB, där har VD det övergripande ansvaret för att sätta löneutrymmet. Respektive chef har ansvaret att sätta löner för sina anställda inom bestämt löneutrymme. Detta görs inom en modul inom Personec P som heter Förhandlingsmodulen. De nya Gävle kommun Personec P 4 (19)

9 lönerna godkänns av respektive chef efter förhandling med de anställda och/eller facket beroende på yrkeskategori och avtal. Enligt uppgift från Lön och arbetsrätt går det som chef att överskrida sitt förhandlingsutrymme i systemet, d.v.s. ge sina anställda högre löner än löneutrymmet. Detta skall dock kontrolleras och klarmarkeras av respektive HR Chef. Det finns ingen dokumenterad kontroll som säkerställer att de nya lönerna inte överskrider förhandlingsutrymmet. Enligt uppgift från kommunen görs dock en avstämning av förhandlingsutrymmet när kommunen gör avstämning med de fackliga organisationerna. Alla bolag som använder Personec P inom kommunkoncernen har möjligheten att använda sig av förhandlingsmodulen för att administrera lönerevisionen. Enligt uppgift av lön och arbetsrätt görs detta dock inte av samtliga organisationer. Behörigheter inom Personec P sätts av lönesamordnare och av systemförvaltare. Principen går ut på att behörigheter sätts utifrån personalgrupper. Lön och arbetsrätt gör för närvarande ingen dokumenterad registervård eller uppföljning av att en person ligger med rätt registrerad behörighet i Personec P. Utifrån vår genomgång av underprocessen, fast data, har vi noterat att Gävle kommun inte har genomfört en riskanalys där de identifierat väsentliga risker inom processen och därtill interna kontroller som säkerställer att riskerna hanteras på ett tillbörligt vis. 2.2 Rörlig data Kommunen och koncernbolagen använder fyra olika tid- och avvikelserapporteringssystem. Främsta systemet som används är Självservice i Personec P, som ca personer använder för att rapportera in avvikelser. Till Självservice kan även tidssystemet, Flex, användas för att rapportera arbetad tid. Enligt uppgift från Gävle kommun använder ca 700 personer Flex. Större delen av de anställda vid Omvårdnad Gävle använder arbetstidsplaneringssystemet Medvind. Systemet skickar dagliga importfiler till Personec P som i sin tur uppdaterar lönesystemet. I likhet med Självservice ska anställda vid Omvårdnad Gävle rapportera sin tid och avvikelser månatligen och överordnad chef ska godkänna dessa. Löneadministratörer vid Lön och arbetsrätt övervakar och skickar påminnelser till respektive chef som inte har godkänt tid- och avvikelserapporter. Detta gäller oavsett system. Förtroendevalda personer använder Troman som system för att rapportera in tid. Troman integreras med Personec P genom datafiler. Gävle kommun Personec P 5 (19)

10 System Enhet/Förvaltning Antal anställda Koppling till Personec P Medvind Omvårdnad månatlig filimport Troman Förtroendevalda Samtliga förtroendevalda Månatlig filimport Självservice i Personec P Övriga förvaltningar och bolag Uppdateras i realtid FLEX i Personec P Övriga förvaltningar och bolag 700 Uppdateras i realtid Rapportering av avvikelser i Personec P ska godkännas av närmaste högre chef. Utifrån delegationsordningen kan rätten att attestera tid/avvikelserapporter delegeras till attestantens närmaste chef. För att säkerställa att samtliga avvikelserapporter blir godkända övervakar löneadministratören avvikelserapporter inom Gävle kommun, Gästrike Vatten, Gävle hamn och Gavlefastigheter. Chefer som inte har attesterat avvikelserapporter får påminnelser innan respektive lönebryt per av löneadministratör och ej godkända rapporter ligger kvar i Självservice tills dessa blir godkända alternativt justerade. Inför utbetalning och bokföring av lönekostnader genomför lönesamordnare vid Lön och arbetsrätt granskning och kontroll av lönedata utifrån rutinen Lönebearbetning. Till sin hjälp har de rutinbeskrivningar och checklistor som beskriver rutinen och vilka kontroller som ska göras. T.ex. ska orimliga bruttooch nettolöner granskas särskilt. Vi har noterat att de kontroller som genomförs dock inte är kopplade till risker inom processen och för närvarande görs ingen övervakning över att kontrollerna genomförs. Efter att lönesamordnarna har granskat den månatliga lönebearbetningsfilen och efter att erforderliga justeringar gjorts, sammanställer lönesamordnaren en utbetalningsfil och en konteringsfil. Båda filerna tas ut som textfiler. I konteringsfilen finns samtliga lönekostnader, sociala avgifter. Uppgifter om semesterlöneskulden tas ut som en särskild rapport ur Personec. I utbetalningsfilen finns samtliga nettobelopp som skall betalas ut till kommunens/bolagens anställda. Utifrån vår genomgång av underprocessen, rörlig data, har vi noterat att organisationerna inte har genomfört en riskanalys där de identifierat väsentliga risker inom processen och därtill interna kontroller som säkerställer att riskerna hanteras på ett tillbörligt vis. 2.3 Utbetalning av löner och bokföring av lönekostnader Bemyndigandet av kommande utbetalning av lön görs av lönesamordnarna vid enheten Lön och arbetsrätt genom att två personer i förening skickar textfilen Gävle kommun Personec P 6 (19)

11 till Nordea som i sin tur verkställer utbetalningarna. Vi har noterat att både bokföringsfilen och betalningsfilen är öppna för redigering efter att de har sparats ner från Personec P och att det går att göra justeringar i båda filerna. Vidare har vi noterat att enheten inte granskar att filerna överensstämmer med den slutliga lönebearbetningen vilket kan möjliggöra för att felaktiga belopp kan bli utbetalda och bokförda. Bokföringen av lönekostnader, sociala avgifter och semesterlöneskulden görs inom Gävle kommun av redovisningsassistenter vid ekonomiavdelningen vid Kommunledningskontoret ( KLK ). Redovisningsfilen, som kommer från Lön och Arbetsrätt, importeras in i Agresso av en systemförvaltare vid ekonomiavdelningen. Agresso har en automatisk kontroll som känner av om filen innehåller rader med felaktiga ekonomiska koder. För att filen ska bli inläst måste systemförvaltaren justera dessa felaktiga koder. För att minimera antal justeringar mellan Personec P och Agresso skickar KLK varannan vecka en kodkontrolleringsfil från Agresso som Lön och arbetsrätt uppdaterar Personec P. Vi noterar att bokföringen av löner och ersättningar görs på en aggregerad nivå vilket försvårar en detaljerad avstämning av utbetalda löner och bokförda löner. Enligt uppgift från Gävle kommun har en applikation installerats som medfört att chefer inom kommunen kan stämma av bokförda löner på individnivå. Applikationen installerades under oktober I anslutning till att Lön och arbetsrätt skickar över betalning- och konteringsfilen till ekonomiavdelningen meddelar de per e-post vad nettosumman av löneutbetalningen blev. Meddelandet sparas av dagbokföringssgruppen, vid ekonomiavdelningen, för att de ska kunna stämma av utbetalningen från banken. Dagbokföringen bokför bankutbetalningen efter att de erhållit kvittens från banken. Under slutet av dagen jämförs huvudboken mot kontoutdrag från banken för att säkerställa att samtliga betalningar blivit bokförda. Sociala avgifter blir bokförda av ekonomiavdelningen utifrån deklarationsunderlag som kommer från Lön och Arbetsrätt. Kopian av filen sparas vid ekonomiavdelningen och hos respektive bolag. En gång i månaden rapporterar ekonomiavdelningen och bolagen skatter och avgifter till Skatteverket. Vi noterar att bolagen och ekonomiavdelningen har separerat hanteringen av att bokföra och betala sociala avgifter genom att två olika personer på respektive organisation är ansvariga för att bokföra och utbetala sociala avgifter. Avstämning av skattekontot görs dels en gång i månaden av ekonomiavdelningen, dels varje kvartal. Den månatliga kontrollen dokumenteras inte men däremot sparas dokumenten för den kvartalsvisa avstämningen. Semesterlöneskulden för Gävle kommun bokförs av ekonomiavdelningen utifrån en fil från Personec P. Skulden bokförs endast på en aggregerad nivå vilket betyder att den inte specificeras ut på respektive förvaltning. Rutinen att bokföra löner för respektive bolag liknar i allt väsentlig rutinen vid Gävle kommun. Lön och arbetsrätt skickar konteringsfiler till respektive bolag Gävle kommun Personec P 7 (19)

12 som bokför lönekostnaderna i respektive ekonomisystem. Vi har dock noterat att Gästrike vatten och Gavlefastigheter inte har upprättat rutinbeskrivningar över processen. Bristen av att inte ha dokumenterade rutiner är att detta kan leda till att hanteringen av redovisning och rapportering av löner, sociala avgifter och semesterlöneskulden inte görs på ett ändamålsenligt sätt om befintlig personal byts ut vid sjukdom eller av andra händelser. Vi noterar att Lön och arbetsrätt har dokumenterat övergripande serviceåtagandet gentemot bolagen som använder Personec P. Dokumentet beskriver delprocesser och bolagens samt Lön och Arbetsrätts ansvar. T.ex. för tid och avvikelserapportering så är det bolagens ansvar att rapportera och attestera ledigheter inom systemet Självservice medan det är Lön och arbetsrätts ansvar att bevaka oattesterade avvikelser och skicka påminnelser till berörd chef. För Gästrike Vatten och Gavlefastigheter saknas det dock en tydlig ansvarsfördelning mellan Gävle kommuns Lön och arbetsrätt, som är ansvarig för Personec P, och bolagen vad avser vem som ska dokumentera semesterlöneskulden. I och med att det inte går att ta ut listan i efterhand är det svårt för bolagen att styrka att korrekt semesterlöneskuld blivit bokförd. Utifrån vår genomgång av underprocessen, Utbetalning av löner och bokföring av lönekostnader, har vi noterat att Gävle kommun inte har genomfört en riskanalys där de identifierat väsentliga risker inom processen och därtill interna kontroller som säkerställer att riskerna hanteras på ett tillbörligt vis. 2.4 Sociala avgifter och semesterlöneskuld Sociala avgifter Processen att förbereda och bokföra sociala avgifter och semesterlöneskuld är i allt väsentligt likartad hos Gävle kommun, Gavlefastigheter, Gävle Hamn och, Gästrike Vatten. Avdelningen Lön och arbetsrätt förbereder månatligen underlagen för sociala avgifter och semesterlöneskulden. Båda posterna förbereds utifrån ekonomiska kodsträngar som finns registrerade i Personec P på respektive anställd. För att få ut månadens sociala avgifter och underlag till Skatteverkets månatliga deklaration tar Lönesamordnare ut en fil från Personec. Filen hämtas upp av Gävle Kommun och respektive bolag. Deklarationen skapas av respektive organisation utifrån underlag från Lön och arbetsrätt. Vi noterar att betalningen av sociala avgifter inte görs i två i förening hos Gästrike Vatten och att efterkontrollen av att betalningen är korrekt inte dokumenteras. Gävle kommun Personec P 8 (19)

13 Kopplat till sociala avgifter, som blir betalda till skattekontot, gör Gävle kommun och respektive bolag regelbundna avstämningar av skattekontot för att säkerställa att transaktioner kopplat till skattekontot blir korrekt redovisade. Semesterlöneskuld Semesterlöneskuld och kostnaden/intäkten för förändringen av semesterlöneskulden bokförs en gång per månad för samtliga bolag förutom Gästrike Vatten som bokför skulden kvartalsvis. Underlaget kommer, i likhet med sociala avgifter, från avdelningen Lön och arbetsrätt. Rapporten kan tas ut av respektive bolag men vi noterar att kompetensen att ta ut och stämma av semesterlöneskulden är bristfällig hos Gästrike Vatten och att dessa är beroende av material från Lön och arbetsrätt. Vi noterar att Gävle Hamn identifierade felaktigheter i semesterlöneskulden som beror på att anställda varit registrerade med fel koder i Personec P. 2.5 Övrigt Intern kontrollplan Vi har noterat att samtliga bolag och Gävle kommun har en övergripande intern kontrollplan som respektive styrelse varje år godkänner. Gävle kommun Personec P 9 (19)

14 3 Registeranalys 3.1 Iakttagelser och noteringar efter registeranalys Utifrån lönedata framställt av organisationerna har vi genomfört en registeranalys på 18 olika kategorier/frågeställningar under perioden till och med För samtliga kategorier har analysen sparats i ett Exceldokument som kan användas för vidare granskning. Se bilaga 2. Nedan följer vår analys per kategori. 1. Personer över 67 år Totalt har vi noterat 328 personer som är äldre än 67 år. Av dessa har 275 erhållit ersättning under perioden. Ingen av dessa har haft en tillsvidareanställning utan utgörs av bland annat intermittenta anställningar och uppdragstagare. Samtliga personer finns specificerade i bifogat Exceldokument. 2. Personer som är 18 år eller yngre Totalt har vi noterat 348 personer som är 18 år eller yngre. Samtliga personer är registrerade som ferieanställda eller visstidsarbetare. Samtliga personer finns specificerade i bifogat Exceldokument. 3. Korrekta personnummer Eftersom Gävle Kommun inte har någon koppling mot Folkbokföringen registreras det namn som är angivet på anställningsavtalet. Efter en kontroll mot Skatteverkets databas, Navet, har vi funnit att en person är registrerad med ett felaktigt namn i Personec P. Vi rekommenderar att revisorerna följer upp denna avvikelse. Noteringen finns specificerad i bifogat Exceldokument. 4. Sparade semesterdagar överstiger 40 dagar I vår analys har det framkommit att 13 person har fler än 40 sparade semesterdagar. Vid stickprovsgranskning har det dock visat att dessa personer har haft mer än en anställning under perioden. Analysen har inte beaktat detta vilket har inneburit att antalet sparade semesterdagar beräknats dubbelt. Samtliga fall finns specificerade i bifogat Exceldokument. Utifrån stickprovet har således inga avvikelser identifierats. 5. Korrekt antal semesterdagar Vi har noterat att totalt 3 personer har semesterrätt som överstiger 35 dagar. Samtliga har en personligt avtalad semesterrätt uppgående till 37 dagar. Dessa finns specificerade i bifogat Exceldokument. 6. Höga löner Lista över de tio högsta månadsutbetalningar för Gävle kommun och respektive bolag har tagits fram för avstämning mot avtal. Vi har noterat att två personer vid Gävle kommun har under perioden erhållit en engångssumma som överstigit kr varav en person fick ett belopp om kr (bägge avser en omställningsersättning). En timanställd har felaktigt erhållit ersättning för 325 timmar vilket under året har korrigerats. Gävle kommun Personec P 10 (19)

15 Vi rekommenderar att revisorerna granskar dessa utbetalningar mot verifierande underlag. Vi rekommenderar Gävle kommun att undersöka möjligheten att införa en kontroll av inrapporterade timmar så att dessa överensstämmer med faktisk arbetad tid. De 10 högsta lönetransaktioner för respektive organisation finns specificerade i bifogat Exceldokument. 7. Låga löner Lista över de tio lägsta månadsutbetalningar för Gävle kommun och respektive bolag har tagits fram för avstämning mot avtal. Vi rekommenderar att revisorerna granskar dessa utbetalningar mot verifierande underlag. De 10 lägsta lönetransaktioner för respektive organisation finns specificerade i bifogat Exceldokument. 8. Negativa värden Totalt har negativa löner uppkommit vid 100 tillfällen. Lista över dessa har tagits fram för avstämning mot underlag. Vi rekommenderar att stickprovsvis granska negativa registreringar mot verifierande underlag. 9. Ersättning utöver månadslön Totalt har 801 personer erhållit ersättning utöver månadslön under perioden. 18 personer vid Gavlefastigheter, nio personer vid Gästrikevatten, 37 personer vid Gävle Hamn och 737 personer i Gävle kommun. Totalt uppgår ersättningarna till ca 10,5 mkr (7,3 mkr avser omställningsersättning). Vi rekommenderar revisorerna att stickprovsvis genomföra kontroll av ersättningarna från listan mot underlag. Samtliga personer finns specificerade i bifogat Exceldokument. 10. Lön/ersättning efter avslutad anställning Totalt har vi noterat 46 personer som har avslutat sin anställning och som har erhållit lön och/eller ersättning två månader efter avslutsdatum. De två vanligaste förekommande lönearterna inom denna analys är Ersättning för pensionsavgift och Semesterersättning för innevarande år. Samtliga fall avser personal från Gävle kommun. Vi rekommenderar revisorerna att följa upp dessa för att säkerställa att korrekt ersättning blivit utbetald. 11. Tillsvidareanställda med övertid Lista med tillsvidareanställda (månadsavlönade) som har högst antal övertidstimmar för analys mot underlag har tagits fram för Gävle kommun och respektive bolag. Personer som har högst antal övertidstimmar: Gävle kommun: Gästrike Vatten: Gävle Hamn: Gavlefastigheter: 303 timmar 111 timmar 50 timmar 239 timmar 12. Timanställda med övertid Vi har noterat att fyra timanställda personer som har erhållit övertid. Ingen av personerna har övertid som överstiger 20 timmar. Lista framtagen för vidare analys mot underlag. 13. Deltidsanställda med övertid Gävle kommun Personec P 11 (19)

16 343 deltidsanställda har registrerat övertid. Den som har flest övertidstimmar har ackumulerat 284 timmar. Lista framtagen för vidare analys mot underlag. 14. Ej rätt till övertid med övertid Sju anställda personer har erhållit övertidsersättning men, som någon gång under analysperioden, inte har haft rätt till övertid. Observera att analysen inte beaktat tidigare anställningsförhållanden utan endast utgår ifrån gällande anställning. Vi rekommenderar att revisorerna följer upp registreringarna för att säkerställa att dessa är korrekta. 15. Anställda med heltidstjänst som arbetat fyllnadstid Totalt har 255 personer erhållit ersättning för fyllnadstid. Två personer arbetar vid Gavlefastigheter och resterande arbetar vid Gävle kommun. Observera att denna analys grundar sig på grundanställning och beaktar inte eventuell partiell ledighet. Således rekommenderar vi revisorerna att stickprovsvis granska personer som erhållit fyllnadsbetalning mot underlag. Lista för samtliga personer som erhållit fyllnadstid finns framtagen. 16. Komptid Vi noterar att totalt personer har registrerad komptid. Gävle kommun 1 283, Gästrike Vatten 27, Gävle hamn 48 och Gavlefastigheter 20 personer. Fem personer har komptidssaldo som överstiger 100h. Den högsta har över 287 timmar ackumulerat. Samtliga anställda finns specificerade i bifogat Exceldokument. 17. Bilersättning Vi noterar att 753 personer har erhållit bilersättning om totalt ca tkr. 13 personer har erhållit bilersättning överstigande 15 tkr, samtliga är anställda inom Gävle kommun. Vi rekommenderar att stickprovsvis kontroll av bilersättningen mot verifierande underlag för att bekräfta korrekta registreringar. Samtliga personer med bilersättning finns specificerade i bifogat Exceldokument. 18. Adresskontroll Eftersom Gävle Kommun inte har någon koppling mot Folkbokföringen registreras den adress som är angivet på anställningsavtalet. Efter en granskning av adressuppgifter i Personec P jämfört med information från Folkbokföringsregistret har vi noterat att uppgifterna för personer ej överensstämmer. Totalt kontrollerades adressuppgifter. Andel noterade avvikelser uppgår till ca 15 procent. Vi rekommenderar Gävle kommun att överväga att införa en integration mot folkbokföringen som säkerställer korrekta adressuppgifter. Gävle kommun Personec P 12 (19)

17 4 Svar på revisionsfrågorna 4.1 Har organisationerna ändamålsenliga rutiner kopplat till utbetalning av löner samt beräkning av semesterlöneskuld samt sociala avgifter? Gävle kommun, Gästrike Vatten, Gävle Hamn och Gavle fastigheter Processen av att genomföra utbetalningar av löner och beräkning av semesterlöneskulden och sociala avgifter är likartad för samtliga organisationer då denna del av processen sköts av Lön och arbetsrätt. Vi noterar att utbetalningar av löner görs i två i förening vid Lön och arbetsrätt. Vi har dock noterat att det saknas en kontroll som säkerställer att bankfilen samt konteringsfilen som skickas till banken respektive ekonomiavdelning överensstämmer med den slutliga lönebearbetningen från Personec P. Upprättande av underlag till semesterlöneskulden och sociala avgifter görs utifrån inlagd data i Personec P. Systemet generar automatiskt en fil som sedan skickas till respektive organisation för bokföring i respektive organisations ekonomisystem. Gävle kommun, Gävle hamn och Gavlefastigheter bokför skulden månatligen medan Gästrike vatten bokför skulden kvartalsvis. Vi har noterat att det saknas en tydlig ansvarsfördelning mellan Lön och arbetsrätt och Gästrike Vatten avseende vem som ska ansvara för att dokumentera semesterskuldslistan, Vidare noterade vi att det råder bristande kompetens inom Gästrike Vatten för att kunna ta fram en sådan lista. Vi har noterat att samtliga organisationer inte har utvärderat eller dokumenterat risker inom de fyra underprocesserna Därtill har vi noterat att bolagen inte har kopplat sina interna kontroller till riskerna vilket försvårar en bedömning om huruvida organisationerna har tillräcklig intern kontroll. För Gävle Hamn och Gavlefastigheter har vi noterat att bolaget saknar en dokumenterad ansvarsfördelning samt rutinbeskrivningar gällande hantering av sociala avgifter och beräkning av semesterlöneskuld. Genom vår granskning bedömer vi att organisationerna har en tillräcklig intern kontroll men med utrymme för förbättringar. 4.2 Finns tillfredställande rutiner för attester och kontroll av lönegrundande dataregistreringar i personalsystemet och försystemet? Gävle kommun, Gästrike Vatten, Gävle Hamn och Gavlefastigheter I likhet med underprocessen utbetalning av löner och bokföring saknar samtliga organisationer en riskutvärdering inom processen att registrera fast och rörlig lönedata. Vidare saknas det dokumentation över att interna kontroller hanterar specifika risker inom processen. Sammantaget medför detta att Gävle kommun Personec P 13 (19)

18 organisationerna inte kan uppvisa på att de har implementerat interna kontroller som ska täcka samtliga väsentliga risker i processen. Genom vår granskning bedömer vi att organisationerna har en tillräcklig intern kontroll, men med utrymme för förbättringar. 4.3 Finns tillfredställande rutiner för kvalitetssäkring och överföring av lönegrundande data från verksamhetssystemet och försystemet till personalsystemet? Gävle kommun Vi noterar att Gävle kommun har ett par olika tid- och avvikelserapporteringssystem. Oavsett system har kommunen en rutin för att tid-och avvikelserapporter ska godkännas av överordnad. Utifrån uppgifter från kommunen har vi noterat att vissa enheter delegerar rätten att rapportera avvikelserapporter i försystemet till administratörer. Lön och arbetsrätt har även åtagit sig att övervaka rapporteringen och en gång i månaden skickas påminnelser till de chefer som inte har attesterat tid- och avvikelserapporter. För samtliga system sker import av data från försystem genom datafiler. För Överförmyndarnämnens verksamhetssystem / arvodesutbetalningar sker all rapportering genom manuell registrering vilket medför att Lön och arbetsrätt behöver manuellt registrera in data i Personec P. Manuella registreringar kan medföra en högre risk av att fel sker. Genom vår granskning bedömer vi att Gävle kommun har en tillräcklig intern kontroll men med utrymme för förbättringar. Gästrike Vatten, Gävle Hamn och Gavlefastigheter Överföringar från tid- och avvikelserapporteringssystemet Självservice, genomförs i realtid till personalsystemet. Överföringarna sker automatiskt och inom samma huvudsystem, d.v.s. Personec. I likhet med Gävle kommun övervakar löneadministratören att avvikelserapporterna blir attesterade i tid och påminnelser skickas till de chefer som har oattesterade rapporter vid månadsslutet. Genom vår granskning bedömer vi att organisationerna har en tillräcklig intern kontroll. 4.4 Finns tillfredställande rutiner för kvalitetssäkring och överföring av lönegrundande data mellan personalsystem och ekonomisystem? Gävle kommun, Gästrike Vatten Gävle kommun Personec P 14 (19)

19 Vi har noterat att organisationerna har tillfredställande rutiner för kvalitetssäkring och överföring av data mellan Personec P och Agresso. Vi har dock noterat att kommunen och bolagen saknar riskutvärdering inom processen att bokföra lönekostnader, sociala avgifter och semesterlöneskulden. Vidare saknas det dokumentation över att interna kontroller hanterar specifika risker inom processen. Sammantaget medför detta att organisationerna har svårt att visa på att de har implementerat interna kontroller som ska täcka samtliga väsentliga risker i processen. Utöver ovanstående notering har vi även identifierat att redovisningen av lönekostnader för samtliga organisationer görs på en aggregerad nivå, vilket kan försvåra en avstämning av bokförda kostnader. Vi har även noterat att organisationerna har bristande dokumentation för hur hanteringen av manuella bokföringsorder ska ske inom respektive organisation. Slutligen har vi även noterat att Gästrike Vatten AB och Gavlefastigheter inte har några rutinbeskrivningar som beskriver bolagets arbetsmoment i löneprocessen. Bristen kan leda till att hanteringen inte görs på ett ändamålsenligt vis om befintlig administrativ personal byts ut vid sjukdom eller av andra händelser. Genom vår granskning bedömer vi att organisationerna har en tillräcklig intern kontroll, men med utrymme för förbättringar. 4.5 Finns det inom bolagen tillfredställande rutiner för kontroll och uppföljning av väsentlig logginformation från personalsystemet? Gävle kommun, Gästrike Vatten, Gävle Hamn och Gavlefastigheter Vi har noterat att avdelningen Lön och arbetsrätt inte har en rutin för att säkerställa att registrerade personer i Personec P finns inregistrerade med korrekta uppgifter. Därtill noterar vi att det inte genomförs någon kontroll över förändringar av data genom logglistor. Vidare har vi noterat att bokföring av lönekostnader görs på en aggregerad nivå inom respektive organisation vilket försvårar en detaljerad avstämning mellan personalsystemet och ekonomisystemet. Enligt Gävle kommun pågår emellertid ett projekt för att införa en applikation som gör det möjligt att respektive organisation kan följa upp lönekostnaderna på en detaljerad nivå. Vår bedömning är att organisationerna delvis saknar tillfredställande rutiner för kontroll och uppföljning av väsentlig logginformation från personalsystemet. 4.6 Är uppgifterna i Personec P tillförlitliga? Utifrån vår registeranalys av organisationernas lönedata har vi tagit fram underlag för vidare granskning av revisorerna. Vi rekommenderar revisorerna att följa upp poster identifierade i bilaga 3 mot verifierande underlag. Gävle kommun Personec P 15 (19)

20 5 Sammanfattande bedömning och rekommendationer Gävle kommun Vi rekommenderar Gävle kommun att implementera en kontroll som säkerställer att skickade konteringsfiller och bankfiler överensstämmer med den slutgiltiga lönekörningen. Vi rekommenderar Gävle kommun att dokumentera risker i löneprocessen samt vilka nyckelkontroller som ska finnas för att hantera identifierade risker. Vidare rekommenderar vi Gävle kommun att inrätta en övervakningsrutin som säkerställer att samtliga nyckelkontroller genomförs enligt plan och att dessa är effektiva. Vi rekommenderar Gävle kommun att implementera ett system som medför att lönekostnader i Agresso kan stämmas av mot rapporterade kostnader i Personec P av personer med personal- och budgetansvar. Vi rekommenderar Gävle kommun att samtliga manuella bokföringsorder ska granskas och godkännas av en överordnad. Vi rekommenderar att Gävle kommun inför en rutin där samtliga behörigheter och uppgifter i Personec P blir inventerade på en regelbunden basis och att behörigheter knyts med godkända avtal/underlag för att säkerställa att korrekt behörighet är registrerad. Kontrollen bör dokumenteras. Det finns ingen dokumenterad kontroll som säkerställer att nya lönerna sätts på ett sådant sätt att sammantaget gör att lönerna överskrider förhandlingsutrymmet. Vi rekommenderar Gävle kommun att undersöka möjligheten att införa en kontroll av inrapporterade timmar så att dessa överensstämmer med faktisk arbetad tid Gästrike Vatten Vi rekommenderar Gästrike Vatten AB att dokumentera risker i löneprocessen samt vilka nyckelkontroller som ska finnas för att hantera identifierade risker. Vidare rekommenderar vi Gästrike Vatten AB att inrätta en övervakningsrutin som säkerställer att samtliga nyckelkontroller genomförs enligt plan och att dessa är effektiva. Vi rekommenderar Gästrike Vatten att ställa krav på kommunen att implementera ett system som medför att lönekostnader i Agresso kan stämmas av mot rapporterade kostnader i Personec P av personer med personal- och budgetansvar. Gävle kommun Personec P 16 (19)

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010 Haninge kommun Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Innehåll 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Olofströms kommun. Intern kontroll Granskning personalkostnader. Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7

Olofströms kommun. Intern kontroll Granskning personalkostnader. Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7 Granskning personalkostnader Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Inledning 1 2. Sammanfattning 1 3. Allmänt 2 3.1 Existens 2 3.2 Fullständighet 3 3.3 Värdering 3 3.4 Presentation 4 3.5

Läs mer

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Region Gotland

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Region Gotland www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Jenny Nyholm Sandra Feiff Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda Region Gotland Granskning av intern

Läs mer

Marks kommun - Granskning av intern kontroll i lönehanteringen

Marks kommun - Granskning av intern kontroll i lönehanteringen 3.2 Roller och ansvarsfördelning 3.4 Riktlinjer kring intern kontroll 4 Rimlighetsbedömning löneutbetalning Ansvarsfördelning Ansvars- och rollbeskrivningar bör finnas för väsentliga roller relaterat till

Läs mer

Säkerhet och intern kontroll i lönehanteringen

Säkerhet och intern kontroll i lönehanteringen Granskning av Säkerhet och intern kontroll i lönehanteringen Nyköpings och Oxelösunds kommuner 2009-10-20 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och bakgrund...1

Läs mer

Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P

Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P Antagen av: Dokumentansvarig: Yvonne Stolt Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Allmän beskrivning av Personec P... 3 Ansvar... 4 Behörighetsroller i Personec

Läs mer

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 Rapport avseende granskning av lönerutin Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering Kristianstads Renhållnings AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

Göteborgs Stads bostads AB bilaga till revisionsrapporten Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Göteborgs Stads bostads AB bilaga till revisionsrapporten Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Stadsrevisionen Göteborgs Stads bostads AB bilaga till revisionsrapporten Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda goteborg.se/stadsrevisionen 2 September 2016 En bilaga

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna Härjedalens Kommun 3 September 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Granskning av löner. Genomförd på uppdrag av revisorerna i Simrishamns kommun Februari 2011. Thomas Hallberg Josabeth Alfsdotter

Granskning av löner. Genomförd på uppdrag av revisorerna i Simrishamns kommun Februari 2011. Thomas Hallberg Josabeth Alfsdotter Granskning av löner Genomförd på uppdrag av revisorerna i Simrishamns kommun Februari 2011 Thomas Hallberg Josabeth Alfsdotter INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER... 2 2 INLEDNING... 3

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av löner och ersättningar

Revisionsrapport Granskning av löner och ersättningar Sida 1(1) Datum 2017-02-20 Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium BAS-nämnden BKU-nämnden Miljö- och byggnämnden Revisionsrapport Granskning av löner och ersättningar

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Granskning av den interna kontrollen avseende löner www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Richard Vahul Granskning av den interna kontrollen avseende löner Katrineholms kommun Granskning av den interna kontrollen avseende

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Karin Norrman Elgh Översiktlig revisionsrapport Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Vara kommun Anställningar och avslut i lönesystemet

Läs mer

PM efter genomförd löpande granskning

PM efter genomförd löpande granskning PM efter genomförd löpande granskning Föreningen Furuboda Till: Från: Styrelsen Håkan Sventorp, auktoriserad revisor Räkenskapsår: 2016-01-01 2016-12-31 Datum: 1 december 2016 Innehållsförteckning 1. Revisionens

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Regionförbundet i Kalmar län

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Regionförbundet i Kalmar län www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Elin Petersson Revisionskonsult 3 november 2016

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Emelie Lönnblad, Revisionskonsult, Henrik Friang, Risk Manager Granskning av lönehanteringen Båstads kommun 1. Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i

Läs mer

Granskning av lönesystem

Granskning av lönesystem www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av lönesystem Vingåker kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag...

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar.

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade

Läs mer

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla Revisorerna Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen 451 81 Uddevalla Löpande granskning 2012 Inom ramen för årets redovisningsrevision har Ernst & Young på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en granskning

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Rapportsammandrag Stadsrevisionen 13 september 2016 Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Bakgrund Enligt kommunallagen har förtroendevalda rätt till skälig ersättning

Läs mer

Lönehanteringen. Trelleborgs kommun. December 2010. Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang

Lönehanteringen. Trelleborgs kommun. December 2010. Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang Lönehanteringen Trelleborgs kommun December 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Nynäshamns kommun

Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Nynäshamns kommun Revisionsrapport Sandra Feiff Jenny Nyholm Mars 2016 Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen Nynäshamns kommun Intern kontroll - Granskning av lönehanteringen Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Nora kommun. Granskning av lönehantering. Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8

Nora kommun. Granskning av lönehantering. Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8 ABCD Nora kommun Granskning av lönehantering Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8 ABCD Nora kommun Granskning av lönehantering 2012-03-15 Innehåll 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Lönekontorets organisation

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Granskning av den interna kontrollen avseende löner www.pwc.se Revisionsrapport 3/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Maj Juni 2013 Revisionsrapport Magnus Nilsson Nicklas Samuelsson Richard Vahul Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Läs mer

Riskanalys och internkontrollplan för Lönecentrum

Riskanalys och internkontrollplan för Lönecentrum Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Datum 2014-03-31 Administrativ nämnd Charlotte Rolfsson,0550-86961 charlotte.rolfsson@kristinehamn.se Riskanalys och internkontrollplan för Lönecentrum Sammanfattning Syftet

Läs mer

Granskning av lönehantering

Granskning av lönehantering www.pwc.se Revisionsrapport Anette Fagerholm Granskning av lönehantering Hammarö kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte, revisionsfråga och avgränsning...2

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anne Elgmark 2014-12-05 KS 2014/1002 50069 Kommunstyrelsen Granskning av lönehanteringen Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering C4 Energi AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Granskning av lönehanteringen. Högsby, Lessebo och Uppvidinge kommuns revisorer

Granskning av lönehanteringen. Högsby, Lessebo och Uppvidinge kommuns revisorer www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av lönehanteringen Caroline Liljebjörn Malin Kronmar Högsby, Lessebo och Uppvidinge kommuns revisorer 9 oktober 2015 Innehåll 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013

Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013 Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013 Uppsala kommun Fredrik Hellström Nicklas Samuelsson Klara Tengstrand Innehållsförteckning 1. Sammanfande revisionell bedömning...

Läs mer

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum 2015

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum 2015 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Administrativ nämnd Charlotte Rolfsson,0550-869 61 Charlotte.rolfsson@kristinehamn.se Datum 2015-02-02 Admnämnd/2015:2 047 Intern kontroll Riskanalys och intern kontrollplan

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun 2 December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8 Sammanfattning På

Läs mer

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Datum 2013-05-03 Admnämnd/2013:1 Charlotte Rolfsson, 0550-869 61, Lönechef charlotte.rolfsson@kristinehamn.se Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum Sammanfattning

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Ola Holstein Risk Manager Granskning av lönehanteringen Borgholms kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Granskning av Lönehanteringen

Granskning av Lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar, Revisionskonsult Caroline Liljebjörn, Certifierad kommunal revisor Granskning av Lönehanteringen Hultsfreds kommun Ola Holstein, Risk Manager 15 januari 2015

Läs mer

Granskning av intern kontroll i kommunens centrala löneprocess

Granskning av intern kontroll i kommunens centrala löneprocess Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i kommunens centrala löneprocess Amanda Elg Fredrik Jilmstad Joakim Rydberg Januari 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Introduktion... 2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun 7 Juni 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse

Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse 1 september 2014 KS-2014/742.912 1 (11) HANDLÄGGARE Åsa Brunkvist Pia Nordeman 08-535 303 11 08-535 313 61 Kommunstyrelsen Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Ola Holstein Risk Manager november 2014 Granskning av lönehanteringen Kalmar kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning...

Läs mer

Länsstyrelsen i Kronobergs läns hantering av länsstyrelsernas samordnade löneservice

Länsstyrelsen i Kronobergs läns hantering av länsstyrelsernas samordnade löneservice 1 Länsstyrelsen i Kronobergs läns hantering av länsstyrelsernas samordnade löneservice Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Länsstyrelsen i Kronobergs län granskat den av länsstyrelsen

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Kalmar kommun Uppföljande granskning Granskning av lönehanteringen

Kalmar kommun Uppföljande granskning Granskning av lönehanteringen Kalmar kommun Uppföljande granskning Granskning av lönehanteringen 2016-10-20 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 2.1. Syfte och avgränsning... 4 2.2. Revisionsfrågor... 4 2.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun mars 2015

Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun mars 2015 www.pwc.se Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun Annika Hansson, Velid Jahic Är kommunstyrelsens och nämndens interna kontroll tillräcklig för att säkerställa

Läs mer

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Marks kommun Andreas Crusell Erik Sellergren Augusti 2015 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Lönehanteringen Ängelholms kommun December 2010 Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult

Lönehanteringen Ängelholms kommun December 2010 Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult Lönehanteringen Ängelholms kommun December 2010 Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning...

Läs mer

Granskning av lönehantering Forshaga kommun Anette Fagerholm Januari/2016

Granskning av lönehantering Forshaga kommun Anette Fagerholm Januari/2016 www.pwc.se Granskning av lönehantering Anette Fagerholm Forshaga kommun Januari/2016 Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Syfte, revisionsfråga och kontrollmål...3 1.3. Metod...3

Läs mer

GOTLANDS KOMMUN. Uppföljning av granskning av lönerutiner i Personalsystemet IFS. Mats Renborn Viveca Karlsson

GOTLANDS KOMMUN. Uppföljning av granskning av lönerutiner i Personalsystemet IFS. Mats Renborn Viveca Karlsson GOTLANDS KOMMUN Uppföljning av granskning av lönerutiner i Personalsystemet IFS Mats Renborn Viveca Karlsson 2005-08-25 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID SAMMANFATTNING...2 1. INLEDNING...3 1.1 Resultat av 2003

Läs mer

Svar på revisionsrapport Landstinget Blekinge granskning av löneprocess

Svar på revisionsrapport Landstinget Blekinge granskning av löneprocess Landstingsservice Avdelning lön och personal Jenny Forss 2014-08-12 Dnr 2014/0299 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Svar på revisionsrapport Landstinget Blekinge granskning av löneprocess Bakgrund EY

Läs mer

2006-02-08. Vård- och omsorgsnämnden BSN Norr Byggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktige

2006-02-08. Vård- och omsorgsnämnden BSN Norr Byggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktige 2006-02-08 Vård- och omsorgsnämnden Byggnadsnämnden Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av rutiner för lönehantering Revisorerna har granskat kommunens rutiner för lönehantering

Läs mer

Växjö Kommun. Intern kontroll 2008 Löner. Revisionsrapport 2009-02-11 Genomförd på uppdrag av revisionen i Växjö Kommun

Växjö Kommun. Intern kontroll 2008 Löner. Revisionsrapport 2009-02-11 Genomförd på uppdrag av revisionen i Växjö Kommun e Växjö Kommun Intern kontroll 2008 Löner Revisionsrapport 2009-02-11 Genomförd på uppdrag av revisionen i Växjö Kommun Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5 1.1 REVISIONENS OMFATTNING OCH INRIKTNING...5

Läs mer

Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008. Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008

Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008. Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008 Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008 Lidingö Stad Granskning av intern kontroll 2008 Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport. Kalmar kommun. Förstudie av personalsystemet. Caroline Liljebjörn. 10 oktober 2011

Revisionsrapport. Kalmar kommun. Förstudie av personalsystemet. Caroline Liljebjörn. 10 oktober 2011 Revisionsrapport Förstudie av personalsystemet Kalmar kommun Caroline Liljebjörn Förstudie av personalsystemet 2011-10-10 Caroline Liljebjörn Stefan Wik Kalmar kommun Förstudie av personalsystemet Innehållsförteckning

Läs mer

Anställnings- och avgångsrutiner

Anställnings- och avgångsrutiner Revisionsrapport Anställnings- och avgångsrutiner Malin Andersson Hans Axelsson Inledning/uppdraget Av s revisorer har vi fått i uppdrag att granska om det finns en tillräcklig kontroll av rutiner i samband

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Emelie Lönnblad, Revisionskonsult, Fredrik Anderberg, Revisionskonsult, Henrik Friang, Risk Manager Granskning av lönehanteringen Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner 1 (6) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: 2014-11-18, KS 244 Uppdateras: 2017 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Övergripande principer 3. Attestantens uppgift och ansvar

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Rapport avseende Personalskulder. December 2006

Rapport avseende Personalskulder. December 2006 Rapport avseende Personalskulder. December 2006 Innehåll Inledning...1 Risk i redovisning av personalskulder...2 Granskningsansats...3 Intern kontroll rutiner...3 Substansgranskning...3 Noteringar vid

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013. Alingsås kommun. Löpande granskning 2013

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013. Alingsås kommun. Löpande granskning 2013 Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013 Alingsås kommun Löpande granskning 2013 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte... 2 2. Iakttagelser och förslag

Läs mer

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Charlotta Fardelius Bert Hedberg Viveca Karlsson 31 maj 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av arvoden till förtroendevalda

Granskning av arvoden till förtroendevalda www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Granskning av arvoden till förtroendevalda Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Revisionsfråga... 1 1.1.1.

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Gotlands kommun. Registeranalys av lönefiler Mats Renborn Jonas Eriksson

Gotlands kommun. Registeranalys av lönefiler Mats Renborn Jonas Eriksson Gotlands kommun Registeranalys av lönefiler Mats Renborn Jonas Eriksson -06-11 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. SAMMANFATTNING...2 2. UPPDRAG...3 3. RESULTAT AV GRANSKNINGEN...4 3.1 Finns orimliga belopp

Läs mer

Gotlands kommun. Registeranalys av lönefil. Mats Renborn

Gotlands kommun. Registeranalys av lönefil. Mats Renborn Gotlands kommun Registeranalys av lönefil 2004-09-21 Mats Renborn 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. SAMMANFATTNING...2 2. REGISTERANALYS...3 2.1 Finns orimliga belopp i lönefilen?...3 2.2 I vilken omfattning

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

Göteborg Energi AB. Självdeklaration 2012 Verifiering av inköpsprocessen Utförd av Deloitte. 18 december 2012

Göteborg Energi AB. Självdeklaration 2012 Verifiering av inköpsprocessen Utförd av Deloitte. 18 december 2012 Göteborg Energi AB Självdeklaration 2012 Verifiering av inköpsprocessen Utförd av Deloitte 18 december 2012 1 Sammanfattning Med start hösten 2010 har Deloitte, Ernst & Young och PwC på uppdrag av Göteborgs

Läs mer

2012-12-04. Komrnunstyrelseri Nämnder och styrelser

2012-12-04. Komrnunstyrelseri Nämnder och styrelser Uppsala "KOMMUN Kommunrevisionen 2012-12-04 BUK aj>t4~cu~23 UPPSALA KOMMUN Komrnunstyrelseri Nämnder och styrelser U Dnr:, I R : IDDI Angående intern kontroll i redovisningsprocessen PwC har på uppdrag

Läs mer

REGLER FÖR INTERN KONTROLL

REGLER FÖR INTERN KONTROLL Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument REGLER FÖR INTERN KONTROLL ANTAGET AV: KOMMUNFULLMÄKTIGE DATUM: 2015-05-28 ANSVAR UPPFÖLJNING: KOMMUNCHEF GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra styrdokument

Läs mer

Uppföljande granskning av landstingets leverantörsregister

Uppföljande granskning av landstingets leverantörsregister DNR: REV 49:2-2015 PROMEMORIA Uppföljande granskning av landstingets leverantörsregister OKTOBER 2015 Rapport Ingrid Lindberg, revisionskontoret Innehåll 1 SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1 REKOMMENDATIONER...

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Revisionsrapport. Landstinget i Jönköpings län. Löpande granskning av redovisning och administrativa system. - lönehantering

Revisionsrapport. Landstinget i Jönköpings län. Löpande granskning av redovisning och administrativa system. - lönehantering Revisionsrapport Löpande granskning av redovisning och administrativa system - lönehantering Johan Bokinge Karin Norrman Elgh Landstinget i Jönköpings län 2011-10-04 Karin Norrman-Elgh Johan Bokinge Landstinget

Läs mer

Intern kontrollplan 2015

Intern kontrollplan 2015 Intern kontrollplan 2015 2015-04-02 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning av arbetet med internkontroll... 3 2 Förslag till beslut... 3 3 Fokusområden för det kommande året... 3 4 Riskanalys... 4 5 Sammanställning

Läs mer

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun December 2014 Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun Innehåll Inledning 1 Utförd granskning 2 Sammanfattande bedömning 6 Inledning Bakgrund Som ett led i den löpande revisionen har vi i denna

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Granskning av finansförvaltningen

Granskning av finansförvaltningen REVISIONSRAPPORT 2012-11-06 Sid 1 (3) Kommunfullmäktige Dnr: 12REK2 Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Granskning av finansförvaltningen Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige beslutar om övergripande riktlinjer

Läs mer

Registeranalys och intern kontroll i löneprocessen

Registeranalys och intern kontroll i löneprocessen Registeranalys och intern kontroll i löneprocessen Dnr: Rev 28-2012 Genomförd av: Ernst & Young Behandlad av Revisorskollegiet den 11 december 2012 Västra Götalandsregionen Rapport: Registeranalys och

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av lönehanteringen Oskarshamns kommun Caroline Liljebjörn Malin Kronmar

Revisionsrapport Granskning av lönehanteringen Oskarshamns kommun Caroline Liljebjörn Malin Kronmar www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av lönehanteringen Caroline Liljebjörn Malin Kronmar Augusti 2015 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen lämnar

Läs mer

PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44

PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 163 PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Rutiner kring personaladministrativa systemet Respons. Granskning av. Landstinget Halland. Maj 2003

REVISIONSRAPPORT. Rutiner kring personaladministrativa systemet Respons. Granskning av. Landstinget Halland. Maj 2003 REVISIONSRAPPORT Granskning av Rutiner kring personaladministrativa systemet Respons Landstinget Halland Maj 2003 Anita Andersson Leif Johansson Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av den gemensamma lönenämnden 2012

Granskning av den gemensamma lönenämnden 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Linda Yacoub Granskning av den gemensamma lönenämnden 2012 Tierp, Knivsta och Älvkarleby kommuner Granskning av löneprocessen i den gemensamma lönenämnden 12

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av lönehantering

Revisionsrapport Granskning av lönehantering Revisionsrapport Granskning av lönehantering Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Henrik Friang, Risk Manager Kristianstads kommun December 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars Huddinge kommun. Granskning av arvoden

Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars Huddinge kommun. Granskning av arvoden Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars 2016 Huddinge kommun Granskning av arvoden Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och revisionsfrågor...4

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Revisionsrapport Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Hallsbergs kommun 2010-04-08 Oscar Hjelte 2010-04-08 Lars Wigström Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfråga...1

Läs mer

Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin. Vadstena kommun. Bisysslor bland anställda

Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin. Vadstena kommun. Bisysslor bland anställda Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin Vadstena kommun Bisysslor bland anställda t Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Revisionsfrågor...3 3.1. Avgränsning...3 3.2. Granskningens genomförande...3

Läs mer

Granskning av lönehantering

Granskning av lönehantering www.pwc.se Revisionsrapport Anette Fagerholm Granskning av lönehantering Region Värmland Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte, revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer

Granskning av vidtagna åtgärder kopplade till manuella betalningar

Granskning av vidtagna åtgärder kopplade till manuella betalningar BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-18 GSN-2015/469.194 1 (3) HANDLÄGGARE Dahlgren Jespersson, Pirjo Pirjo.Dahlgren-Jespersson@huddinge.se Gymnasienämnden Granskning

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson 18 mars 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret anordnar en intern kurs under 2012 för chefer och assistenter på enheterna om lönesystemet.

Barn- och utbildningskontoret anordnar en intern kurs under 2012 för chefer och assistenter på enheterna om lönesystemet. Sara Potter Ekonom 2012-01-09 Sidan 1 av 6 Barn- och ungdomsnämnden Uppföljning internkontrollplan 2011 Förslag till beslut Barn- och utbildningskontoret föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar

Läs mer

Revisionsrapport Uppföljning av granskning av kommunens övertidsskuld Lunds kommun

Revisionsrapport Uppföljning av granskning av kommunens övertidsskuld Lunds kommun Revisionsrapport Uppföljning av granskning av kommunens övertidsskuld Lunds kommun Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Lena Salomon, Certifierad kommunal revisor Henrik Friang, Risk Manager September

Läs mer