Granskning personalsystemen Personec P och Hogia

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning personalsystemen Personec P och Hogia"

Transkript

1 REVISIONSRAPPORT Kommunfullmäktige Sid 1 (3) Dnr: 13REK19 Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Granskning personalsystemen Personec P och Hogia Granskningen Revisorerna har, efter en risk- och väsentlighetsanalys av resultat- och balansräkningarna, beslutat vilka stora flöden som ska granskas för att de ska kunna uttala sig om att den interna kontrollen är tillräcklig. Under 2013 valde revisorerna ut personalsystemen Personec P som omsatte knappt 3,2 miljarder kr och Hogia med drygt 220 mnkr (avser helår 2012). Kommunstyrelsen är systemägare och systemförvaltare för Personec P som används av kommunen, Gavlefastigheter Gävle Kommun AB, Gävle Hamn AB samt Gästrike Vatten AB. Gävle Energi AB och AB Gavlegårdarna är systemägare och systemförvaltare för sina respektive personalsystem i Hogia. Syftet med granskningen är att bedöma säkerheten i löneutbetalningar och därtill hörande rutiner för intern kontroll. Granskningen omfattar en kartläggning av kommunens samt bolagens rutiner och väsentliga styrdokument. Den omfattar också en databaserad registeranalys för samtliga löne-, arvodesoch ersättningstransaktioner under perioden januari till augusti Granskningen har genomförts av EY (tidigare Ernst & Young). Revisorerna noterar att vissa brister som upptäcktes under granskningen åtgärdades omgående. KOMMUNREVISIONEN Gävle kommun, Gävle. Besöksadress Stadshuset, Drottninggatan 22 Tfn (vx),

2 Sid 2 (3) Granskningen har utmynnat i ett antal rekommendationer och de tyngsta är: Att dokumentera risker i löneprocessen samt vilka nyckelkontroller som ska finnas för att hantera dem. Ha en rutin för att genomföra kontrollerna. (Samtliga) Att samtliga behörigheter och uppgifter i Personec P och Hogia inventeras regelbundet och att behörigheter knyts med godkända avtal/underlag för att säkerställa att korrekt behörighet är registrerad. Kontrollen bör dokumenteras. (Samtliga) Att ha detaljerad avstämning mot ekonomisystemet. (Hogia-bolagen) Att tydliggöra Lön och Arbetsrätts respektive bolagens ansvar för uttag av uppgifter ur Personec P som utgör underlag för redovisning i bolagen. (Kommunen) Att ha en dokumenterad kontroll som säkerställer att nya lönerna inte överskrider förhandlingsutrymmet. (Kommunen) Att införa ytterligare kontroller av inrapporterade timmar för timanställda så att dessa överensstämmer med faktisk arbetad tid. (Kommunen) Att stärka riktigheten i fasta data i Personec P med kontroller vid nyupplägg och uppdateringar av adresser via folkbokföringen (Kommunen) Att hantera överförmyndarnämndens arvodesutbetalningar med filöverföring från Wärna till Personec P (Kommunen) Rapportens behandling Rapporten presenterades för revisorskollegiet i Gävle Revisorerna beslutade att ta in synpunkter på genomförd registeranalys och inarbeta dessa i rapporten innan den översändes till berörda enheter för yttrande. Vid ett möte har rapporterna presenterats för Gävle kommuns och bolagens HR-chefer. Yttranden inkom från bolagen Yttrande från Kommunstyrelsen inkom

3 Sid 3 (3) Yttrande Gävle Energi AB och AB Gavlegårdarna Gävle Energi AB och AB Gavlegårdarna har svarat att de har eller kommer att vidta åtgärder inom de rekommenderade områdena för att stärka den interna kontrollen. De har dock inte för avsikt att i sina ekonomisystem skapa detaljerade uppföljningsmöjligheter, utan anser att den interna kontrollen kan lösas via personalsystemet och rutiner uppbyggda kring det. Yttrande Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har också svarat att de kommer att vidta åtgärder enligt de rekommendationer som getts och svarar också positivt på de frågor som revisorerna lyft. Den fråga som kvarstår för senare åtgärd är överföringen av uppgifter från Wärna i filform till Personec P. Det som prioriterats under 2014 var filöverföringar från Troman, dvs arvoden till förtroendevalda. Överväganden och ställningstaganden Resultatet av granskningen när det gäller Personec P och Hogia visar att inga övergripande riskanalyser har gjorts. Under 2014 kommer revisorerna att göra en uppföljning av arbetet med riskanalyser och intern kontrollplaner/uppföljning i kommunkoncernen. Bolagen och Kommunstyrelsen har tagit till sig de rekommendationer som granskningsrapporten utmynnat i och antingen genomfört eller planerar att genomföra ändringar i sin interna kontroll och i sina rutiner. Dessa åtgärder får följas upp i den fortsatta granskningen. Revisorerna i Gävle kommun Gunilla de Maré Revisorskollegiets ordförande Gunilla Beckman Ljung Revisionschef Bilaga: 1. Rapport Granskning av Personalsystemet Personec P 2. Rapport Granskning av Personalsystemet Hogia 3. Yttranden: Kommunstyrelsen, AB Gavlegårdarna och Gävle Energi AB

4 Granskning av Personalsystemet Personec P Gävle Kommun, Gästrike Vatten AB, Gävle Hamn AB och Gavlefastigheter Gävle Kommun AB 21 februari 2014

5 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Projektets syfte och avgränsning Revisionsfrågor Metod och genomförande Beskrivning av löneprocessen Fast data Rörlig data Utbetalning av löner och bokföring av lönekostnader Sociala avgifter och semesterlöneskuld Övrigt Registeranalys Iakttagelser och noteringar efter registeranalys Svar på revisionsfrågorna Har organisationerna ändamålsenliga rutiner kopplat till utbetalning av löner samt beräkning av semesterlöneskuld samt sociala avgifter? Finns tillfredställande rutiner för attester och kontroll av lönegrundande dataregistreringar i personalsystemet och försystemet? Finns tillfredställande rutiner för kvalitetssäkring och överföring av lönegrundande data från verksamhetssystemet och försystemet till personalsystemet? Finns tillfredställande rutiner för kvalitetssäkring och överföring av lönegrundande data mellan personalsystem och ekonomisystem? Finns det inom bolagen tillfredställande rutiner för kontroll och uppföljning av väsentlig logginformation från personalsystemet? Är uppgifterna i Personec P tillförlitliga? Sammanfattande bedömning och rekommendationer Bilaga 1 Registeranalysen har granskat följande områden Bilaga 2 Analysdokument i Excel Gävle kommun Personec P 1 (19)

6 1 Inledning 1.1 Bakgrund Gävle kommuns revisorer har beslutat att granska den interna kontrollen kopplat till personalsystemet Personec P som används av Gävle kommun, Gästrike Vatten AB ( Gästrike vatten ), Gävle Hamn AB ( Gävle hamn ) och Gavlefastigheter Gävle kommun AB ( Gavlefastigheter ). Bolagen ingår i Gävle kommuns företagskoncern. EY har av Gävle kommuns revisorer tilldelats att genomföra granskningen. 1.2 Projektets syfte och avgränsning Syftet med vår granskningsrapport är att kartlägga Gävle kommun, Gästrike Vatten, Gävle Hamn och Gavlefastigheter rutiner och väsentliga styrdokument kopplat till löneprocessen och personalsystemet Personec P. Utgångspunkten ligger i organisationernas delegations/-attestregler och riktlinjer för internkontroll samt kommun koncernens IT-säkerhetshandbok. Granskningens inriktning har inte varit att testa interna kontroller för att säkerställa att dessa fungerat effektivt under räkenskapsåret. Vidare är granskningens syfte att genomföra en registeranalys för organisationernas samtliga löne-arvodes, och ersättningstransaktioner under perioden januari till och med sista augusti Resultatet från registeranalysen ska ges till kommunrevisorerna för vidare granskning och uppföljning. 1.3 Revisionsfrågor Har organisationerna ändamålsenliga rutiner kopplat till utbetalning av löner samt beräkning av semesterlöneskuld samt sociala avgifter? Finns tillfredställande rutiner för attester och kontroll av lönegrundande dataregistreringar i personalsystemet och försystemet? Finns tillfredställande rutiner för kvalitetssäkring och överföring av lönegrundande data från verksamhetssystem och försystem till personalsystemet? Finns tillfredställande rutiner för kvalitetssäkring och överföring av lönegrundande data mellan personalsystem och ekonomisystem? Finns det inom bolagen tillfredställande rutiner för kontroll och uppföljning av väsentlig logginformation från personalsystemet? Är uppgifterna i Personec P tillförlitliga? Gävle kommun Personec P 2 (19)

7 Gävle kommun Gästrike Vatten Gävle Hamn Gavlefastigheter Antal anställda FY Personalkostnader FY12 (Tkr) Försystem Troman Självservice Självservice Självservice Medvind Flex Flex Flex Självservice Flex Personalsystem Personec P Personec P Hogia PA (jan-mars 2013) Personec P (april 2013-) Personec P Ekonomisystem Agresso Agresso Hogia Ekonomi Agresso Nyckelpersoner Löne.C. Redv.C PersonalC. Ekonomichef PersonalC. Redv.C. Lönesamordnare Systemförvaltare Ekonomiassistenter Ekonomiassistent Ekonomiassistenter Ekonomichef Personalchef Controller VD- Styrelse sekreterare Ekonomi-assistenter 1.4 Metod och genomförande Intern kontrollgranskning Granskningen har genomförts genom genomläsning av dokument, intervjuer av nyckelpersoner inom respektive organisation samt genom granskning av underliggande information till personalkostnader, sociala avgifter och semesterlöneskuld. Som grund för vår analys och kartläggning har vi använt Committe Of Sponsoring Organization of the Treadway Commissions ramverk för intern kontroll ( COSO-modellen ). Vårt fokus har varit att bedöma kontrollmiljön, riskbedömningar, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt övervakande aktiviteter inom respektive organisation. I vår granskning har delat upp löneprocessen i fyra underprocesser, Fast data, Rörlig data, Utbetalning och bokföring av lönekostnader samt Sociala avgifter och semesterlöneskuld. Registeranalys Registeranalys har genomförts på organisationernas lönedata utifrån filer som skapats av respektive organisation. Analys har gjorts utifrån 16 olika frågeställningar som ämnar utreda om lönedata i Personec P är tillförlitlig. Samtliga frågeställningar återfinns i Bilaga 1. Gävle kommun Personec P 3 (19)

8 2 Beskrivning av löneprocessen 2.1 Fast data Enheten Lön och arbetsrätt inom Gävle kommun o ansvarar för den löpande löneadministrationen för Gävle kommun och för vissa av Gävle kommuns koncernbolag. För att administrera löner använder Lön och arbetsrätt Personec P som lönesystem. Enheten består av 25 anställda. I personalen ingår förutom enhetschefen bland annat lönesamordnare, löneadministratörer och systemförvaltare. Registrering av fasta data, såsom nyanställdas personuppgifter, görs av löneadministratörer vid Lön och arbetsrätt av underlag som kommer från respektive organisation. Nya löner från lönerevision och ändringar av lönegrundande arbetsvillkor registreras genom filöverföring från förhandlingsmodulen. Godkännande av nyanställningar och uppsägningar görs på liknande sätt inom respektive organisation. Det är den närmsta chefen som är ansvarig utifrån delegationsordningen. att godkänna nyanställningar och uppsägningar. Chefer inom kommunen skriver ett anställningsavtal i en förtryckt blankett. Avtalet signeras av överordnad för att sedan skickas till Lön och arbetsrätt. Till hjälp att fylla i anställningsavtalet finns instruktioner på Kommunens interna hemsida. Underlagen kommer till Lön och arbetsrätt och granskas okulärt av ansvarig löneadministratör. Till sin hjälp har löneadministratören rutinbeskrivning för att registrera nyanställda. Det finns ingen dokumenterad kontroll att löneadministratören ska säkerställa att det är korrekt chef som signerat anställningsavtalet utan detta görs okulärt och utifrån löneadministratören kännedom över vilka chefer som har rätt att skriva under anställningsavtal. Om löneadministratören upptäcker felaktigheter i blanketten skickas den tillbaka till ansvarig chef för komplettering. Efter att underlagen blivit godkända registreras uppgifter såsom bland annat, namn, personuppgifter, anställningsnummer, tjänst, startdatum, konteringskoder, anställningsform och schema, i Personec P. För att anställda ska få lön på rätt bankkonto får respektive anställd en blankett som de ska fylla i och skicka till sin bank. Kommunen hanterar inga kontouppgifter. Samtliga anställningsavtal sparas vid Lön och arbetsrätt i brandsäkra arkivskåp. Uppdateringar i systemet för personer som ska sluta, gå i pension eller byta tjänst görs endast efter skriftligt underlag från närmaste chef. Personalcheferna för respektive organisation har det övergripande ansvaret att sätta löneutrymmet för sina medarbetare förutom Gästrike Vatten AB, där har VD det övergripande ansvaret för att sätta löneutrymmet. Respektive chef har ansvaret att sätta löner för sina anställda inom bestämt löneutrymme. Detta görs inom en modul inom Personec P som heter Förhandlingsmodulen. De nya Gävle kommun Personec P 4 (19)

9 lönerna godkänns av respektive chef efter förhandling med de anställda och/eller facket beroende på yrkeskategori och avtal. Enligt uppgift från Lön och arbetsrätt går det som chef att överskrida sitt förhandlingsutrymme i systemet, d.v.s. ge sina anställda högre löner än löneutrymmet. Detta skall dock kontrolleras och klarmarkeras av respektive HR Chef. Det finns ingen dokumenterad kontroll som säkerställer att de nya lönerna inte överskrider förhandlingsutrymmet. Enligt uppgift från kommunen görs dock en avstämning av förhandlingsutrymmet när kommunen gör avstämning med de fackliga organisationerna. Alla bolag som använder Personec P inom kommunkoncernen har möjligheten att använda sig av förhandlingsmodulen för att administrera lönerevisionen. Enligt uppgift av lön och arbetsrätt görs detta dock inte av samtliga organisationer. Behörigheter inom Personec P sätts av lönesamordnare och av systemförvaltare. Principen går ut på att behörigheter sätts utifrån personalgrupper. Lön och arbetsrätt gör för närvarande ingen dokumenterad registervård eller uppföljning av att en person ligger med rätt registrerad behörighet i Personec P. Utifrån vår genomgång av underprocessen, fast data, har vi noterat att Gävle kommun inte har genomfört en riskanalys där de identifierat väsentliga risker inom processen och därtill interna kontroller som säkerställer att riskerna hanteras på ett tillbörligt vis. 2.2 Rörlig data Kommunen och koncernbolagen använder fyra olika tid- och avvikelserapporteringssystem. Främsta systemet som används är Självservice i Personec P, som ca personer använder för att rapportera in avvikelser. Till Självservice kan även tidssystemet, Flex, användas för att rapportera arbetad tid. Enligt uppgift från Gävle kommun använder ca 700 personer Flex. Större delen av de anställda vid Omvårdnad Gävle använder arbetstidsplaneringssystemet Medvind. Systemet skickar dagliga importfiler till Personec P som i sin tur uppdaterar lönesystemet. I likhet med Självservice ska anställda vid Omvårdnad Gävle rapportera sin tid och avvikelser månatligen och överordnad chef ska godkänna dessa. Löneadministratörer vid Lön och arbetsrätt övervakar och skickar påminnelser till respektive chef som inte har godkänt tid- och avvikelserapporter. Detta gäller oavsett system. Förtroendevalda personer använder Troman som system för att rapportera in tid. Troman integreras med Personec P genom datafiler. Gävle kommun Personec P 5 (19)

10 System Enhet/Förvaltning Antal anställda Koppling till Personec P Medvind Omvårdnad månatlig filimport Troman Förtroendevalda Samtliga förtroendevalda Månatlig filimport Självservice i Personec P Övriga förvaltningar och bolag Uppdateras i realtid FLEX i Personec P Övriga förvaltningar och bolag 700 Uppdateras i realtid Rapportering av avvikelser i Personec P ska godkännas av närmaste högre chef. Utifrån delegationsordningen kan rätten att attestera tid/avvikelserapporter delegeras till attestantens närmaste chef. För att säkerställa att samtliga avvikelserapporter blir godkända övervakar löneadministratören avvikelserapporter inom Gävle kommun, Gästrike Vatten, Gävle hamn och Gavlefastigheter. Chefer som inte har attesterat avvikelserapporter får påminnelser innan respektive lönebryt per av löneadministratör och ej godkända rapporter ligger kvar i Självservice tills dessa blir godkända alternativt justerade. Inför utbetalning och bokföring av lönekostnader genomför lönesamordnare vid Lön och arbetsrätt granskning och kontroll av lönedata utifrån rutinen Lönebearbetning. Till sin hjälp har de rutinbeskrivningar och checklistor som beskriver rutinen och vilka kontroller som ska göras. T.ex. ska orimliga bruttooch nettolöner granskas särskilt. Vi har noterat att de kontroller som genomförs dock inte är kopplade till risker inom processen och för närvarande görs ingen övervakning över att kontrollerna genomförs. Efter att lönesamordnarna har granskat den månatliga lönebearbetningsfilen och efter att erforderliga justeringar gjorts, sammanställer lönesamordnaren en utbetalningsfil och en konteringsfil. Båda filerna tas ut som textfiler. I konteringsfilen finns samtliga lönekostnader, sociala avgifter. Uppgifter om semesterlöneskulden tas ut som en särskild rapport ur Personec. I utbetalningsfilen finns samtliga nettobelopp som skall betalas ut till kommunens/bolagens anställda. Utifrån vår genomgång av underprocessen, rörlig data, har vi noterat att organisationerna inte har genomfört en riskanalys där de identifierat väsentliga risker inom processen och därtill interna kontroller som säkerställer att riskerna hanteras på ett tillbörligt vis. 2.3 Utbetalning av löner och bokföring av lönekostnader Bemyndigandet av kommande utbetalning av lön görs av lönesamordnarna vid enheten Lön och arbetsrätt genom att två personer i förening skickar textfilen Gävle kommun Personec P 6 (19)

11 till Nordea som i sin tur verkställer utbetalningarna. Vi har noterat att både bokföringsfilen och betalningsfilen är öppna för redigering efter att de har sparats ner från Personec P och att det går att göra justeringar i båda filerna. Vidare har vi noterat att enheten inte granskar att filerna överensstämmer med den slutliga lönebearbetningen vilket kan möjliggöra för att felaktiga belopp kan bli utbetalda och bokförda. Bokföringen av lönekostnader, sociala avgifter och semesterlöneskulden görs inom Gävle kommun av redovisningsassistenter vid ekonomiavdelningen vid Kommunledningskontoret ( KLK ). Redovisningsfilen, som kommer från Lön och Arbetsrätt, importeras in i Agresso av en systemförvaltare vid ekonomiavdelningen. Agresso har en automatisk kontroll som känner av om filen innehåller rader med felaktiga ekonomiska koder. För att filen ska bli inläst måste systemförvaltaren justera dessa felaktiga koder. För att minimera antal justeringar mellan Personec P och Agresso skickar KLK varannan vecka en kodkontrolleringsfil från Agresso som Lön och arbetsrätt uppdaterar Personec P. Vi noterar att bokföringen av löner och ersättningar görs på en aggregerad nivå vilket försvårar en detaljerad avstämning av utbetalda löner och bokförda löner. Enligt uppgift från Gävle kommun har en applikation installerats som medfört att chefer inom kommunen kan stämma av bokförda löner på individnivå. Applikationen installerades under oktober I anslutning till att Lön och arbetsrätt skickar över betalning- och konteringsfilen till ekonomiavdelningen meddelar de per e-post vad nettosumman av löneutbetalningen blev. Meddelandet sparas av dagbokföringssgruppen, vid ekonomiavdelningen, för att de ska kunna stämma av utbetalningen från banken. Dagbokföringen bokför bankutbetalningen efter att de erhållit kvittens från banken. Under slutet av dagen jämförs huvudboken mot kontoutdrag från banken för att säkerställa att samtliga betalningar blivit bokförda. Sociala avgifter blir bokförda av ekonomiavdelningen utifrån deklarationsunderlag som kommer från Lön och Arbetsrätt. Kopian av filen sparas vid ekonomiavdelningen och hos respektive bolag. En gång i månaden rapporterar ekonomiavdelningen och bolagen skatter och avgifter till Skatteverket. Vi noterar att bolagen och ekonomiavdelningen har separerat hanteringen av att bokföra och betala sociala avgifter genom att två olika personer på respektive organisation är ansvariga för att bokföra och utbetala sociala avgifter. Avstämning av skattekontot görs dels en gång i månaden av ekonomiavdelningen, dels varje kvartal. Den månatliga kontrollen dokumenteras inte men däremot sparas dokumenten för den kvartalsvisa avstämningen. Semesterlöneskulden för Gävle kommun bokförs av ekonomiavdelningen utifrån en fil från Personec P. Skulden bokförs endast på en aggregerad nivå vilket betyder att den inte specificeras ut på respektive förvaltning. Rutinen att bokföra löner för respektive bolag liknar i allt väsentlig rutinen vid Gävle kommun. Lön och arbetsrätt skickar konteringsfiler till respektive bolag Gävle kommun Personec P 7 (19)

12 som bokför lönekostnaderna i respektive ekonomisystem. Vi har dock noterat att Gästrike vatten och Gavlefastigheter inte har upprättat rutinbeskrivningar över processen. Bristen av att inte ha dokumenterade rutiner är att detta kan leda till att hanteringen av redovisning och rapportering av löner, sociala avgifter och semesterlöneskulden inte görs på ett ändamålsenligt sätt om befintlig personal byts ut vid sjukdom eller av andra händelser. Vi noterar att Lön och arbetsrätt har dokumenterat övergripande serviceåtagandet gentemot bolagen som använder Personec P. Dokumentet beskriver delprocesser och bolagens samt Lön och Arbetsrätts ansvar. T.ex. för tid och avvikelserapportering så är det bolagens ansvar att rapportera och attestera ledigheter inom systemet Självservice medan det är Lön och arbetsrätts ansvar att bevaka oattesterade avvikelser och skicka påminnelser till berörd chef. För Gästrike Vatten och Gavlefastigheter saknas det dock en tydlig ansvarsfördelning mellan Gävle kommuns Lön och arbetsrätt, som är ansvarig för Personec P, och bolagen vad avser vem som ska dokumentera semesterlöneskulden. I och med att det inte går att ta ut listan i efterhand är det svårt för bolagen att styrka att korrekt semesterlöneskuld blivit bokförd. Utifrån vår genomgång av underprocessen, Utbetalning av löner och bokföring av lönekostnader, har vi noterat att Gävle kommun inte har genomfört en riskanalys där de identifierat väsentliga risker inom processen och därtill interna kontroller som säkerställer att riskerna hanteras på ett tillbörligt vis. 2.4 Sociala avgifter och semesterlöneskuld Sociala avgifter Processen att förbereda och bokföra sociala avgifter och semesterlöneskuld är i allt väsentligt likartad hos Gävle kommun, Gavlefastigheter, Gävle Hamn och, Gästrike Vatten. Avdelningen Lön och arbetsrätt förbereder månatligen underlagen för sociala avgifter och semesterlöneskulden. Båda posterna förbereds utifrån ekonomiska kodsträngar som finns registrerade i Personec P på respektive anställd. För att få ut månadens sociala avgifter och underlag till Skatteverkets månatliga deklaration tar Lönesamordnare ut en fil från Personec. Filen hämtas upp av Gävle Kommun och respektive bolag. Deklarationen skapas av respektive organisation utifrån underlag från Lön och arbetsrätt. Vi noterar att betalningen av sociala avgifter inte görs i två i förening hos Gästrike Vatten och att efterkontrollen av att betalningen är korrekt inte dokumenteras. Gävle kommun Personec P 8 (19)

13 Kopplat till sociala avgifter, som blir betalda till skattekontot, gör Gävle kommun och respektive bolag regelbundna avstämningar av skattekontot för att säkerställa att transaktioner kopplat till skattekontot blir korrekt redovisade. Semesterlöneskuld Semesterlöneskuld och kostnaden/intäkten för förändringen av semesterlöneskulden bokförs en gång per månad för samtliga bolag förutom Gästrike Vatten som bokför skulden kvartalsvis. Underlaget kommer, i likhet med sociala avgifter, från avdelningen Lön och arbetsrätt. Rapporten kan tas ut av respektive bolag men vi noterar att kompetensen att ta ut och stämma av semesterlöneskulden är bristfällig hos Gästrike Vatten och att dessa är beroende av material från Lön och arbetsrätt. Vi noterar att Gävle Hamn identifierade felaktigheter i semesterlöneskulden som beror på att anställda varit registrerade med fel koder i Personec P. 2.5 Övrigt Intern kontrollplan Vi har noterat att samtliga bolag och Gävle kommun har en övergripande intern kontrollplan som respektive styrelse varje år godkänner. Gävle kommun Personec P 9 (19)

14 3 Registeranalys 3.1 Iakttagelser och noteringar efter registeranalys Utifrån lönedata framställt av organisationerna har vi genomfört en registeranalys på 18 olika kategorier/frågeställningar under perioden till och med För samtliga kategorier har analysen sparats i ett Exceldokument som kan användas för vidare granskning. Se bilaga 2. Nedan följer vår analys per kategori. 1. Personer över 67 år Totalt har vi noterat 328 personer som är äldre än 67 år. Av dessa har 275 erhållit ersättning under perioden. Ingen av dessa har haft en tillsvidareanställning utan utgörs av bland annat intermittenta anställningar och uppdragstagare. Samtliga personer finns specificerade i bifogat Exceldokument. 2. Personer som är 18 år eller yngre Totalt har vi noterat 348 personer som är 18 år eller yngre. Samtliga personer är registrerade som ferieanställda eller visstidsarbetare. Samtliga personer finns specificerade i bifogat Exceldokument. 3. Korrekta personnummer Eftersom Gävle Kommun inte har någon koppling mot Folkbokföringen registreras det namn som är angivet på anställningsavtalet. Efter en kontroll mot Skatteverkets databas, Navet, har vi funnit att en person är registrerad med ett felaktigt namn i Personec P. Vi rekommenderar att revisorerna följer upp denna avvikelse. Noteringen finns specificerad i bifogat Exceldokument. 4. Sparade semesterdagar överstiger 40 dagar I vår analys har det framkommit att 13 person har fler än 40 sparade semesterdagar. Vid stickprovsgranskning har det dock visat att dessa personer har haft mer än en anställning under perioden. Analysen har inte beaktat detta vilket har inneburit att antalet sparade semesterdagar beräknats dubbelt. Samtliga fall finns specificerade i bifogat Exceldokument. Utifrån stickprovet har således inga avvikelser identifierats. 5. Korrekt antal semesterdagar Vi har noterat att totalt 3 personer har semesterrätt som överstiger 35 dagar. Samtliga har en personligt avtalad semesterrätt uppgående till 37 dagar. Dessa finns specificerade i bifogat Exceldokument. 6. Höga löner Lista över de tio högsta månadsutbetalningar för Gävle kommun och respektive bolag har tagits fram för avstämning mot avtal. Vi har noterat att två personer vid Gävle kommun har under perioden erhållit en engångssumma som överstigit kr varav en person fick ett belopp om kr (bägge avser en omställningsersättning). En timanställd har felaktigt erhållit ersättning för 325 timmar vilket under året har korrigerats. Gävle kommun Personec P 10 (19)

15 Vi rekommenderar att revisorerna granskar dessa utbetalningar mot verifierande underlag. Vi rekommenderar Gävle kommun att undersöka möjligheten att införa en kontroll av inrapporterade timmar så att dessa överensstämmer med faktisk arbetad tid. De 10 högsta lönetransaktioner för respektive organisation finns specificerade i bifogat Exceldokument. 7. Låga löner Lista över de tio lägsta månadsutbetalningar för Gävle kommun och respektive bolag har tagits fram för avstämning mot avtal. Vi rekommenderar att revisorerna granskar dessa utbetalningar mot verifierande underlag. De 10 lägsta lönetransaktioner för respektive organisation finns specificerade i bifogat Exceldokument. 8. Negativa värden Totalt har negativa löner uppkommit vid 100 tillfällen. Lista över dessa har tagits fram för avstämning mot underlag. Vi rekommenderar att stickprovsvis granska negativa registreringar mot verifierande underlag. 9. Ersättning utöver månadslön Totalt har 801 personer erhållit ersättning utöver månadslön under perioden. 18 personer vid Gavlefastigheter, nio personer vid Gästrikevatten, 37 personer vid Gävle Hamn och 737 personer i Gävle kommun. Totalt uppgår ersättningarna till ca 10,5 mkr (7,3 mkr avser omställningsersättning). Vi rekommenderar revisorerna att stickprovsvis genomföra kontroll av ersättningarna från listan mot underlag. Samtliga personer finns specificerade i bifogat Exceldokument. 10. Lön/ersättning efter avslutad anställning Totalt har vi noterat 46 personer som har avslutat sin anställning och som har erhållit lön och/eller ersättning två månader efter avslutsdatum. De två vanligaste förekommande lönearterna inom denna analys är Ersättning för pensionsavgift och Semesterersättning för innevarande år. Samtliga fall avser personal från Gävle kommun. Vi rekommenderar revisorerna att följa upp dessa för att säkerställa att korrekt ersättning blivit utbetald. 11. Tillsvidareanställda med övertid Lista med tillsvidareanställda (månadsavlönade) som har högst antal övertidstimmar för analys mot underlag har tagits fram för Gävle kommun och respektive bolag. Personer som har högst antal övertidstimmar: Gävle kommun: Gästrike Vatten: Gävle Hamn: Gavlefastigheter: 303 timmar 111 timmar 50 timmar 239 timmar 12. Timanställda med övertid Vi har noterat att fyra timanställda personer som har erhållit övertid. Ingen av personerna har övertid som överstiger 20 timmar. Lista framtagen för vidare analys mot underlag. 13. Deltidsanställda med övertid Gävle kommun Personec P 11 (19)

16 343 deltidsanställda har registrerat övertid. Den som har flest övertidstimmar har ackumulerat 284 timmar. Lista framtagen för vidare analys mot underlag. 14. Ej rätt till övertid med övertid Sju anställda personer har erhållit övertidsersättning men, som någon gång under analysperioden, inte har haft rätt till övertid. Observera att analysen inte beaktat tidigare anställningsförhållanden utan endast utgår ifrån gällande anställning. Vi rekommenderar att revisorerna följer upp registreringarna för att säkerställa att dessa är korrekta. 15. Anställda med heltidstjänst som arbetat fyllnadstid Totalt har 255 personer erhållit ersättning för fyllnadstid. Två personer arbetar vid Gavlefastigheter och resterande arbetar vid Gävle kommun. Observera att denna analys grundar sig på grundanställning och beaktar inte eventuell partiell ledighet. Således rekommenderar vi revisorerna att stickprovsvis granska personer som erhållit fyllnadsbetalning mot underlag. Lista för samtliga personer som erhållit fyllnadstid finns framtagen. 16. Komptid Vi noterar att totalt personer har registrerad komptid. Gävle kommun 1 283, Gästrike Vatten 27, Gävle hamn 48 och Gavlefastigheter 20 personer. Fem personer har komptidssaldo som överstiger 100h. Den högsta har över 287 timmar ackumulerat. Samtliga anställda finns specificerade i bifogat Exceldokument. 17. Bilersättning Vi noterar att 753 personer har erhållit bilersättning om totalt ca tkr. 13 personer har erhållit bilersättning överstigande 15 tkr, samtliga är anställda inom Gävle kommun. Vi rekommenderar att stickprovsvis kontroll av bilersättningen mot verifierande underlag för att bekräfta korrekta registreringar. Samtliga personer med bilersättning finns specificerade i bifogat Exceldokument. 18. Adresskontroll Eftersom Gävle Kommun inte har någon koppling mot Folkbokföringen registreras den adress som är angivet på anställningsavtalet. Efter en granskning av adressuppgifter i Personec P jämfört med information från Folkbokföringsregistret har vi noterat att uppgifterna för personer ej överensstämmer. Totalt kontrollerades adressuppgifter. Andel noterade avvikelser uppgår till ca 15 procent. Vi rekommenderar Gävle kommun att överväga att införa en integration mot folkbokföringen som säkerställer korrekta adressuppgifter. Gävle kommun Personec P 12 (19)

17 4 Svar på revisionsfrågorna 4.1 Har organisationerna ändamålsenliga rutiner kopplat till utbetalning av löner samt beräkning av semesterlöneskuld samt sociala avgifter? Gävle kommun, Gästrike Vatten, Gävle Hamn och Gavle fastigheter Processen av att genomföra utbetalningar av löner och beräkning av semesterlöneskulden och sociala avgifter är likartad för samtliga organisationer då denna del av processen sköts av Lön och arbetsrätt. Vi noterar att utbetalningar av löner görs i två i förening vid Lön och arbetsrätt. Vi har dock noterat att det saknas en kontroll som säkerställer att bankfilen samt konteringsfilen som skickas till banken respektive ekonomiavdelning överensstämmer med den slutliga lönebearbetningen från Personec P. Upprättande av underlag till semesterlöneskulden och sociala avgifter görs utifrån inlagd data i Personec P. Systemet generar automatiskt en fil som sedan skickas till respektive organisation för bokföring i respektive organisations ekonomisystem. Gävle kommun, Gävle hamn och Gavlefastigheter bokför skulden månatligen medan Gästrike vatten bokför skulden kvartalsvis. Vi har noterat att det saknas en tydlig ansvarsfördelning mellan Lön och arbetsrätt och Gästrike Vatten avseende vem som ska ansvara för att dokumentera semesterskuldslistan, Vidare noterade vi att det råder bristande kompetens inom Gästrike Vatten för att kunna ta fram en sådan lista. Vi har noterat att samtliga organisationer inte har utvärderat eller dokumenterat risker inom de fyra underprocesserna Därtill har vi noterat att bolagen inte har kopplat sina interna kontroller till riskerna vilket försvårar en bedömning om huruvida organisationerna har tillräcklig intern kontroll. För Gävle Hamn och Gavlefastigheter har vi noterat att bolaget saknar en dokumenterad ansvarsfördelning samt rutinbeskrivningar gällande hantering av sociala avgifter och beräkning av semesterlöneskuld. Genom vår granskning bedömer vi att organisationerna har en tillräcklig intern kontroll men med utrymme för förbättringar. 4.2 Finns tillfredställande rutiner för attester och kontroll av lönegrundande dataregistreringar i personalsystemet och försystemet? Gävle kommun, Gästrike Vatten, Gävle Hamn och Gavlefastigheter I likhet med underprocessen utbetalning av löner och bokföring saknar samtliga organisationer en riskutvärdering inom processen att registrera fast och rörlig lönedata. Vidare saknas det dokumentation över att interna kontroller hanterar specifika risker inom processen. Sammantaget medför detta att Gävle kommun Personec P 13 (19)

18 organisationerna inte kan uppvisa på att de har implementerat interna kontroller som ska täcka samtliga väsentliga risker i processen. Genom vår granskning bedömer vi att organisationerna har en tillräcklig intern kontroll, men med utrymme för förbättringar. 4.3 Finns tillfredställande rutiner för kvalitetssäkring och överföring av lönegrundande data från verksamhetssystemet och försystemet till personalsystemet? Gävle kommun Vi noterar att Gävle kommun har ett par olika tid- och avvikelserapporteringssystem. Oavsett system har kommunen en rutin för att tid-och avvikelserapporter ska godkännas av överordnad. Utifrån uppgifter från kommunen har vi noterat att vissa enheter delegerar rätten att rapportera avvikelserapporter i försystemet till administratörer. Lön och arbetsrätt har även åtagit sig att övervaka rapporteringen och en gång i månaden skickas påminnelser till de chefer som inte har attesterat tid- och avvikelserapporter. För samtliga system sker import av data från försystem genom datafiler. För Överförmyndarnämnens verksamhetssystem / arvodesutbetalningar sker all rapportering genom manuell registrering vilket medför att Lön och arbetsrätt behöver manuellt registrera in data i Personec P. Manuella registreringar kan medföra en högre risk av att fel sker. Genom vår granskning bedömer vi att Gävle kommun har en tillräcklig intern kontroll men med utrymme för förbättringar. Gästrike Vatten, Gävle Hamn och Gavlefastigheter Överföringar från tid- och avvikelserapporteringssystemet Självservice, genomförs i realtid till personalsystemet. Överföringarna sker automatiskt och inom samma huvudsystem, d.v.s. Personec. I likhet med Gävle kommun övervakar löneadministratören att avvikelserapporterna blir attesterade i tid och påminnelser skickas till de chefer som har oattesterade rapporter vid månadsslutet. Genom vår granskning bedömer vi att organisationerna har en tillräcklig intern kontroll. 4.4 Finns tillfredställande rutiner för kvalitetssäkring och överföring av lönegrundande data mellan personalsystem och ekonomisystem? Gävle kommun, Gästrike Vatten Gävle kommun Personec P 14 (19)

19 Vi har noterat att organisationerna har tillfredställande rutiner för kvalitetssäkring och överföring av data mellan Personec P och Agresso. Vi har dock noterat att kommunen och bolagen saknar riskutvärdering inom processen att bokföra lönekostnader, sociala avgifter och semesterlöneskulden. Vidare saknas det dokumentation över att interna kontroller hanterar specifika risker inom processen. Sammantaget medför detta att organisationerna har svårt att visa på att de har implementerat interna kontroller som ska täcka samtliga väsentliga risker i processen. Utöver ovanstående notering har vi även identifierat att redovisningen av lönekostnader för samtliga organisationer görs på en aggregerad nivå, vilket kan försvåra en avstämning av bokförda kostnader. Vi har även noterat att organisationerna har bristande dokumentation för hur hanteringen av manuella bokföringsorder ska ske inom respektive organisation. Slutligen har vi även noterat att Gästrike Vatten AB och Gavlefastigheter inte har några rutinbeskrivningar som beskriver bolagets arbetsmoment i löneprocessen. Bristen kan leda till att hanteringen inte görs på ett ändamålsenligt vis om befintlig administrativ personal byts ut vid sjukdom eller av andra händelser. Genom vår granskning bedömer vi att organisationerna har en tillräcklig intern kontroll, men med utrymme för förbättringar. 4.5 Finns det inom bolagen tillfredställande rutiner för kontroll och uppföljning av väsentlig logginformation från personalsystemet? Gävle kommun, Gästrike Vatten, Gävle Hamn och Gavlefastigheter Vi har noterat att avdelningen Lön och arbetsrätt inte har en rutin för att säkerställa att registrerade personer i Personec P finns inregistrerade med korrekta uppgifter. Därtill noterar vi att det inte genomförs någon kontroll över förändringar av data genom logglistor. Vidare har vi noterat att bokföring av lönekostnader görs på en aggregerad nivå inom respektive organisation vilket försvårar en detaljerad avstämning mellan personalsystemet och ekonomisystemet. Enligt Gävle kommun pågår emellertid ett projekt för att införa en applikation som gör det möjligt att respektive organisation kan följa upp lönekostnaderna på en detaljerad nivå. Vår bedömning är att organisationerna delvis saknar tillfredställande rutiner för kontroll och uppföljning av väsentlig logginformation från personalsystemet. 4.6 Är uppgifterna i Personec P tillförlitliga? Utifrån vår registeranalys av organisationernas lönedata har vi tagit fram underlag för vidare granskning av revisorerna. Vi rekommenderar revisorerna att följa upp poster identifierade i bilaga 3 mot verifierande underlag. Gävle kommun Personec P 15 (19)

20 5 Sammanfattande bedömning och rekommendationer Gävle kommun Vi rekommenderar Gävle kommun att implementera en kontroll som säkerställer att skickade konteringsfiller och bankfiler överensstämmer med den slutgiltiga lönekörningen. Vi rekommenderar Gävle kommun att dokumentera risker i löneprocessen samt vilka nyckelkontroller som ska finnas för att hantera identifierade risker. Vidare rekommenderar vi Gävle kommun att inrätta en övervakningsrutin som säkerställer att samtliga nyckelkontroller genomförs enligt plan och att dessa är effektiva. Vi rekommenderar Gävle kommun att implementera ett system som medför att lönekostnader i Agresso kan stämmas av mot rapporterade kostnader i Personec P av personer med personal- och budgetansvar. Vi rekommenderar Gävle kommun att samtliga manuella bokföringsorder ska granskas och godkännas av en överordnad. Vi rekommenderar att Gävle kommun inför en rutin där samtliga behörigheter och uppgifter i Personec P blir inventerade på en regelbunden basis och att behörigheter knyts med godkända avtal/underlag för att säkerställa att korrekt behörighet är registrerad. Kontrollen bör dokumenteras. Det finns ingen dokumenterad kontroll som säkerställer att nya lönerna sätts på ett sådant sätt att sammantaget gör att lönerna överskrider förhandlingsutrymmet. Vi rekommenderar Gävle kommun att undersöka möjligheten att införa en kontroll av inrapporterade timmar så att dessa överensstämmer med faktisk arbetad tid Gästrike Vatten Vi rekommenderar Gästrike Vatten AB att dokumentera risker i löneprocessen samt vilka nyckelkontroller som ska finnas för att hantera identifierade risker. Vidare rekommenderar vi Gästrike Vatten AB att inrätta en övervakningsrutin som säkerställer att samtliga nyckelkontroller genomförs enligt plan och att dessa är effektiva. Vi rekommenderar Gästrike Vatten att ställa krav på kommunen att implementera ett system som medför att lönekostnader i Agresso kan stämmas av mot rapporterade kostnader i Personec P av personer med personal- och budgetansvar. Gävle kommun Personec P 16 (19)

Rev Re i v sion sra sion sra p p ort Ekerö kommun

Rev Re i v sion sra sion sra p p ort Ekerö kommun Revisionsrapport Granskning av löner och ersättningar inkl arvoden till förtroendevalda Nicklas Samuelsson Samir Sandberg Richard Vahul Ekerö kommun Granskning av löner och ersättningar inkl arvoden till

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar.

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 2.1 Syfte och revisionsfråga

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 Rapport avseende granskning av lönerutin Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated

Läs mer

Granskning av intern kontroll i utbetalningsprocesserna

Granskning av intern kontroll i utbetalningsprocesserna R E V I S I O N S R AP P O R T 2009-01-20 Dnr 08REK20 Socialnämnden För information: Kommunstyrelsen KLK Ekonomi KLK Personal KLK Säkerhetsenheten Granskning av intern kontroll i utbetalningsprocesserna

Läs mer

Revisionsrapport Region Halland

Revisionsrapport Region Halland Revisionsrapport Substansgranskning av lönesystemets personregisterdel Lars Edgren Karin Elg Region Halland 2013-01-23 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning/syfte 3 2.1 Bakgrund och revisionsfrågor

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Botkyrka kommun. Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10

Botkyrka kommun. Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10 Botkyrka kommun Granskning av processer runt misstänkta oegentligheter inom Samhällsbyggnadsförvaltningen Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10 Innehållsförteckning 1 Uppdraget... 2 1.1 Granskningens

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 04/2013. Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde

PROJEKTRAPPORT NR 04/2013. Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde PROJEKTRAPPORT NR 04/2013 N Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder

Läs mer

Nacka Energi. Granskning av intern kontroll kopplat till räkenskaperna år 2011

Nacka Energi. Granskning av intern kontroll kopplat till räkenskaperna år 2011 Nacka Energi Granskning av intern kontroll kopplat till räkenskaperna år 2011 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Bokslutsprocessen 2 3 Intäktsprocessen 3 4 Nätavgifter och nätförluster 3 4.1 Nätavgifter

Läs mer

Hantering av privata medel vid gruppboenden

Hantering av privata medel vid gruppboenden REVISIONSRAPPORT 2014-01-28 Kommunfullmäktige Sid 1 (3) Dnr: 13REK21 Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Hantering av privata medel vid gruppboenden Granskningen De förtroendevalda revisorerna i har 2013

Läs mer

Granskning av Raindance: Intern kontroll i systemförvaltning samt hantering av leverantörs- och kundfakturor. Göteborg, 2011-09-12

Granskning av Raindance: Intern kontroll i systemförvaltning samt hantering av leverantörs- och kundfakturor. Göteborg, 2011-09-12 Granskning av Raindance Dnr: Rev 24-2011 Genomförd av: Ernst & Young Behandlad av Revisorskollegiet den 12 oktober 2011 Granskning av Raindance: Intern kontroll i systemförvaltning samt hantering av leverantörs-

Läs mer

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av intern kontroll - Kommunstyrelsen Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Mattias Johansson Auktoriserad revisor/ Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Emelie Lönnblad

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av löner, Linköpings kommun. September 2010. Nina Vissing

Revisionsrapport. Granskning av löner, Linköpings kommun. September 2010. Nina Vissing Revisionsrapport Granskning av löner, Linköpings kommun September 2010 Författare: Lars Edgren Nina Vissing Innehållsförteckning Granskning av löner, Linköpings kommun... 1 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning/syfte...

Läs mer

2011/241-5. Granskning av Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik

2011/241-5. Granskning av Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik 2011/241-5 Granskning av Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik MISSIV DATUM DIARIENR 2011-12-16 2011/241-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-09-08 UF2011/51607 /UD/SP Regeringen Utrikesdepartementet

Läs mer

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Hörby kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse och nämnders fakturahantering. Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsens och nämndernas

Läs mer

Revisionsrapport Faktureringsrutiner

Revisionsrapport Faktureringsrutiner s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av faktureringsrutiner inom äldreomsorgen. Revisionen hemställer

Läs mer

Marks kommun. Granskning av intern kontroll i leverantörsreskontrarutinen. 2011-10-12 Sara Wåhlin Emily Jönsson

Marks kommun. Granskning av intern kontroll i leverantörsreskontrarutinen. 2011-10-12 Sara Wåhlin Emily Jönsson Marks kommun Granskning av intern kontroll i leverantörsreskontrarutinen 2011-10-12 Sara Wåhlin Emily Jönsson Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 UPPDRAGSBESKRIVNING... 3 1.2 METOD OCH AVGRÄNSNING...

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Vänersborgs kommun Revisionsrapport November 2010 Kerstin Rosendahl Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Revisionsfråga...

Läs mer

Trelleborgs kommun Revisorerna

Trelleborgs kommun Revisorerna Revisorerna 2013-09-10 Kommunstyrelsen Granskning av kommunens faktura hantering har på uppdrag av kommunens revisorer i Trelleborg kommun genomfört en granskning av om styrelsens och nämndernas interna

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar

Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar Revisions-PM Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar Finspångs kommun 15 juni 2010 Andreas Gustavsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3

1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3 Landstinget Kronoberg Granskning av årsredovisning, bokslut och intern kontroll för år 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011 Innehållsförteckning 1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3 2. GRANSKNING

Läs mer

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system www.pwc.se Revisionsrapport Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Lotten Lasson, Revisionskonsult Henrik Friang, Risk manager Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Läs mer

Rapport avseende IT-system. December 2004

Rapport avseende IT-system. December 2004 Rapport avseende IT-system. December 2004 Innehåll Inledning...1 Risker i IT-system med påverkan på ekonomisystem...2 Granskningsansats...3 Omfattning...3 Utfört arbete...4 Raindance - rutiner...4 Prima

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av stadens internkontrollplan samt nyckelkontroller inom ekonomiadministration och IT

Revisionsrapport Granskning av stadens internkontrollplan samt nyckelkontroller inom ekonomiadministration och IT Revisionsrapport 3/2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport Granskning av stadens internkontrollplan samt nyckelkontroller inom ekonomiadministration och IT Nicklas Samuelsson Magnus Nilsson

Läs mer

INTERN STYRNING OCH KONTROLL I LANDSTINGETS GEMENSAMMA KUND- OCH LEVERANTÖRSPROCESSER

INTERN STYRNING OCH KONTROLL I LANDSTINGETS GEMENSAMMA KUND- OCH LEVERANTÖRSPROCESSER För kännedom Landstingsstyrelsen Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky IT-chef Ante Grubbström Sektionschef Samlad Redovisning Maria Hultman T.f. Landstingsdirektör Helena Söderquist INTERN STYRNING OCH

Läs mer