Brister och förtjänster inom VA-sektorns dokumentation i Västerbottens län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brister och förtjänster inom VA-sektorns dokumentation i Västerbottens län"

Transkript

1 Brister och förtjänster inom VA-sektorns dokumentation i Västerbottens län Hur kunde det bli så fel? Saknades dokumentation = inmätningsritning? Servicekranens placering Höjdskillnad Den omöjliga ihopkopplingen!

2 Layout: Ord & Co i Umeå AB. Tryck: Original Tryck Umeva har bidragit med bilderna.

3 Förord Denna rapport är resultatet av projektet DIVA (Dokumentation inom Vatten och Avlopp) som pågått under november november Syftet har varit att kartlägga hur vatten- och avloppsverksamheten följs upp och dokumenteras i Västerbottens kommuner till nytta för framtiden och för dem som nu har, och för dem som ska ta över, ansvaret för verksamheten. Rapporten beskriver nuläget och är i det avseendet en färskvara men utgör också ett avstamp för prioritering av vad en fortsatt samverkan ska innehålla med en förhoppningsvis betydligt längre hållbarhet. Projektet har bedrivits inom ramen för den VA-samverkan som pågår inom Västerbottens län sedan drygt två (2) år med hemvist inom Region Västerbotten. Kommunerna har bidragit med projektmedel och resterande medel har beviljats från Mål 1:1. Projektets styrgrupp har bestått av Lena Friborg, Region Västerbotten, Bernt Andersson, ordförande i länets VA-samverkan, Inger Olofsson och Birgitta Fritzdotter, ledamöter i VA-samverkans planeringsgrupp. Projektledare har Stina Ljung varit. Västerbotten december 2011 Bernt Andersson Ordförande Västerbottens Vattensamverkansgrupp 3

4 Innehållsförteckning Deltagande kommuner Bjurholm Dorotea Lycksele Malå Nordmaling Norsjö Robertsfors Skellefteå Sorsele Storuman Umeå Vilhelmina Vindeln Vännäs Åsele 1. Projektet Bakgrund Skärpta krav inom Vatten- och Avloppssektorn Stora pensionsavgångar Utökat samarbete inom Västerbottens län Syfte Mål Arbetssätt/tillvägagångssätt Inventering Workshop 15 juni Oordning i VA-verksamheten och dess oanade konsekvenser Resultat Kund Avtal & abonnemang Kommunikation och information Tekniska systemet Vatten, ledningar och avlopp Dagvatten Ritningar och kartsystem Data & IT Verksamhetsstyrning Planering Ekonomi Upphandling Personal Sammanfattning och slutsatser Bilaga Bilaga Förkortningar ABVA Allmänna bestämmelser för Vatten och Avlopp AVA Avfall, vatten och avlopp DIVA Dokumentation inom Vatten och Avlopp DV Dagvatten GVA Gator, vatten och avlopp KF Kommunfullmäktige KS Kommunstyrelse LOU Lagen om offentlig upphandling MKB Miljökonsekvensbeskrivning pe Personekvivalenter (1 pe motsvarar beräknad belastning från 1 person) VA Vatten och avlopp B-anläggningar t ex avloppsreningsverk med mer än 2000 personekvivalenters belastning C-anläggninga t ex avloppsreningsverk med- mellan personekvivalenters belastning (Miljöbalkens definition på miljöfarliga anläggningar) 4

5 1. Projektet Projektet Region Västerbotten har tillsammans med länets 15 kommuner genomfört ett 1-årigt projekt för att kartlägga och inventera hanteringen av dokumentation inom vatten- och avloppssektorn (nedan VA). Ambitionen var att svara på frågorna om vad som dokumenteras och hur. Projektet innebär också en kartläggning av de datasystem som används som stöd inom VA- sektorn, för att undersöka möjligheten att införa system som är kompatibla med varandra. 1.1 Bakgrund Skärpta krav inom Vatten- och Avloppssektorn Kommunerna står idag inför allt större utmaningar inom ansvarsområdet Vatten och Avlopp. För att klara framtiden och uppdragen inom det kommunaltekniska området blir den pågående samverkan som finns mellan de 15 kommunerna i länet allt viktigare. Till de utmaningar som finns idag hör en framtida kompetensförsörjning, investeringsbehov på grund av skärpta miljö- och kvalitetskrav, reinvesteringsbehov av ledningsnät och verk, nya krav från kunder och ägare samt förändrad ansvarsfördelning på grund av vattenplanering i avrinningsområden med anledning av EU:s ramdirektiv Stora pensionsavgångar Under åren kommer flertalet av kommunernas erfarna VA-ingenjörer och drifttekniker att gå i pension. I många fall är det samma personer som var med och byggde upp de mer avancerade systemen på 60-talet som nu går i pension. Därför finns det ett stort behov av att utförda arbeten och tekniska lösningar är dokumenterade inför kommande generationsskifte och bevaras för framtiden. De logiska sammanhangen och historiken riskerar annars att försvinna, som till exempel skälen till att vissa lösningar valdes framför andra Utökat samarbete inom Västerbottens län Ett utökat samarbete över kommungränserna inom länets VA-sektor leder till vinster som att kompetensen inom VA behålls inom länet, effektivare och säkrare upphandlingar av drift- och entreprenadtjänster med likartade underlag från kommunerna, samt ett ökat kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan kommunerna. 1.2 Syfte Projektets primära syfte var att ge nästa generation tillgång till viktiga kunskapsunderlag inom VA-området. Kommunernas rutiner för dokumentation och hantering av VA -handlingar har kartlagts genom projektet och visar på vad som utöver dagens dokumentation behöver förbättras och eventuellt också samordnas. 1.3 Mål Projektets övergripande mål var att bidra till att planering och erfarenhetsutbyte inom VA-sektorn i länet sker genom ett naturligt samspel mellan kommunerna, där följande delmål tillsammans lägger grunden. Samlad, kvalitetssäkrad och författningsenlig arkivoch dokumenthantering av VA-dokument Säkerställande av viktig information och överföring av denna Säkerställande av kompetensförsörjning Säkerställande av ansvarsfrågor Underlättande av upphandlingar av konsult- och driftstjänster Möjliggöra regionövergripande samordning vid upphandlingar Verka för att kompatibla databassystem införs i kommunerna för att underlätta kunskapsutbyte inom dokumentation, drift och ritningar. 5

6 2. Arbetssätt/tillvägagångssätt Arbetssätt/tillvägagångssätt Inventeringen i länet har skett genom projektledarens personliga besök och genomgång av vad som finns tillgängligt av dokumentation och handlingar inom vatten- och avloppsområdet i varje kommun. I detta arbete har varje kommuns VA-personal deltagit med sin kunskap och erfarenhet. Besöken har föregåtts av att mallar för respektive område skickats ut i förväg för att underlätta och förbereda inventeringen. Mallarna har utarbetats av projektledaren tillsammans med projektets styrgrupp. Efter avslutad inventering och preliminär sammanställning av resultaten genomfördes en workshop tillsammans med alla kommuners berörda tjänstemän och politiker. För denna redovisas under särskild rubrik senare i rapporten. 2.1 Inventering För att nå målsättningen med projektet har inventeringen följt tre spår: handlingar/dokument som berör VA-verksamheten datasystem som används som stöd personalresurser som finns att tillgå för VA-verksamheten Huvudfokus har varit på kartläggningen av handlingar/ dokument. Datasystem och personalresurser har inventerats som underkategorier till kartläggningen av handlingar/dokument. Kartläggningen av handlingar/dokument inom VA-verksamheten har delats upp i tre områden: kund, tekniska systemet och verksamhetsstyrning. Tanken bakom uppdelningen av VA-verksamheten i dessa tre områden är att kundens behov av vatten är det centrala. Kundernas behov styr produktionen av dricksvatten, vilket styr behovet av rening. Runtom kunden finns sedan det fysiska tekniska systemet med vattenverk, rör och ledningar och avloppsreningsverk med mera. Det tekniska systemet fungerar dock inte av sig självt utan kräver en omgärdande nivå av verksamhetsstyrning. De handlingar/dokument som uppstår av kundhanteringen kan delas in i två kategorier: avtal & abonnemang samt information & kommunikation. Tekniska systemet genererar handlingar avseende produktion av dricksvatten, VA- och rörteknik, avloppsrening samt ritningar & kartsystem. De datasystem och IT lösningar som används som stöd i VA-verksamheten har inkluderats som en underkategori till inventeringen av det tekniska systemet. De handlingar/dokument som Verksamhetsstyrning Planering Ekonomi Upphandling Personal Tekniska system Vatten Ledningar Avlopp Ritningar Data & IT Kund Avtal & abonnemang Information & kommunikation Figur 1. Översiktlig bild av hur VA-verksamhetens olika handlingar/ dokument har delats upp i projektet härstammar från verksamhetsstyrningen kan delas upp i planering, ekonomi och upphandling. Personalresurser har inkluderats som en egen kategori under verksamhetsstyrning. Inventeringen har utförts genom intervjuer med berörda tjänstemän, bland andra tekniska chefer, VAingenjörer och ibland även ekonomiansvariga hos varje kommun. Intervjuerna har genomförts med hjälp av mallar upprättade för det här projektet. En mall för handlingar/dokument, en för datasystem och en för personalresurser. Mallarna utformades för att omfatta många olika slags handlingar. Om en kommun saknade en viss typ av handlingar noterades det. För varje dokument/handlingsslag efterfrågades formen för handlingen. Om handlingen fanns tillgänglig i: publik form, tillgänglig för allmänheten, t ex via en hemsida intern och/eller digital form via server eller persondator i fysisk form (papper) En annan fråga var om handlingen/dokumentet fanns diariefört eller om den räknades som ett internt do- 6

7 kument. Det var också viktigt att ta reda på var ett dokument förvarades och vilken person eller avdelning som hade ansvar för respektive dokument. Det fanns även ett utrymme för ytterligare kommentarer till varje slags dokument/handling i mallen. Mallen för datasystem var liksom den för dokument uppdelad i tre avdelningar: kund, verksamhetsstyrning och tekniska systemet. Under varje avdelning fanns ett antal olika verksamheter uppräknade och för varje verksamhet efterfrågades vilket datasystem som användes, årtal när det började användas och om det var uppbundet mot någon annan verksamhet. Ett utrymme för kommentarer lämnades också för varje verksamhet. Om någon av kommunerna saknade datasystem för någon av verksamheterna så noterades det. I mallen för personalresurser efterfrågades fem olika personalkategorier och i vilken omfattning dessa arbetade med vatten och avlopp. Det fanns även utrymme för att ge kommentarer till varje personalkategori. Samtliga resultat av inventeringen med kommentarer redovisas i kapitel 3. Ovanför respektive tabell har en kort sammanfattning gjorts av det viktigaste som framkommit vid inventeringen inom just det området. Under respektive tabell pekas på möjligheter att förbättra dokumentationen och att gemensamt skapa bättre förutsättningar för VA-verksamheten. 2.2 Workshop 15 juni 2011 Oordning i VA-verksamheten och dess oanade konsekvenser Huvudsyftet med workshopen var att redovisa och diskutera det då föreliggande delresultatet från inventeringen, men även att redovisa arbetet med taxefrågor inom vatten och avlopp som gjorts av en arbetsgrupp på uppdrag av VA-samverkansgruppen. Syftet var också att utifrån resultaten ta fram åtgärder och förslag på fortsatt samverkan inom dessa områden, samt att göra prioriteringar inom dessa. Presentationen av resultatet från inventeringen fokuserade på läget i länet gällande VA-dokumentation samt de problemområden som har identifierats genom kartläggningen. Presentationen av arbetet med taxefrågor fokuserade på orsakerna till kommunernas olika taxor och grunden till hur de konstruerats. Bland annat belystes internräntefrågan och overheadkostnadernas olikheter i berörda kommuner. Varje presentation inom områdena kund, tekniska systemet, verksamhetsstyrning och taxefrågor avslutades med gruppdiskussioner kring frågeställningar rörande problemen inom VA -dokumentation och taxefrågor. Målgruppen för workshopen var tjänstemän, som kommunchefer, ekonomichefer, tekniska chefer eller motsvarande samt diarie- och arkivansvariga. Politiker från kommunstyrelser, arbetsutskott, tekniska nämnder/utskott eller motsvarande med ansvar för VA- och taxefrågor var också representerade, liksom projektansvariga tjänstemän på Region Västerbotten. Presentationen av inventeringen med identifierade problemområden avseende dokumentation redovisas som särskild bilaga till denna rapport. Bilaga 1 I en ytterligare bilaga redovisas de frågeställningar och prioriteringar av fortsatt arbete som blev resultat av workshopens gruppdiskussioner. Bilaga 2 Önskemål om fortsatt arbete berörs också i slutsatserna längst bak i rapporten, kap 4. 7

8 3. Resultat Resultat Varje delområde av VA-verksamheten presenteras för sig, först kund, sedan det tekniska systemet och till sist verksamhetsstyrning. Under varje delområde presenteras vad vi gått igenom med varje kommun. De problemområden som inventeringen har identifierat inom varje delområde presenteras därefter. Rapporten redovisar koncentrerade fakta av vad som framkom vid inventeringen. Varje kommun får också den fullständiga redovisningen av sin egen inventering. 3.1 Kund Under begreppet kund har dokumentation som rör ABVA (Allmänna bestämmelser för Vatten och Avlopp) och VA-taxan samt olika typer av ansökningar, avtal och abonnemang undersökts. Dokumentation kring kundfakturahantering (register, underlag, inbetalningar, autogiro, återbetalningar, betalningspåminnelse, inkassoärenden) har också granskats. Det sista inom kund som har undersökts är kommunikation och information, som bland annat innehåller korrespondens med kund, broschyrer, driftsinformation, felanmälningar och kundmätningar. I begreppet kundmätningar har både synpunkter och enkäter inkluderats. Det är framförallt inom två områden: avtal & abonnemang och kommunikation & information som det finns problem när det gäller dokumentationen kring kund Avtal & abonnemang Hanteringen av abonnemang och servisanslutning sker oftast via telefonsamtal och anmälan förs därefter in i kundregister eller debiteringssystem. Ett regelrätt juridiskt bindande skriftligt avtal mellan kunden och VA-huvudmannen med innehåll om vad överenskommelsen innebär saknas i de flesta kommuner. Oavsett avtalsform bör ett dokument författas där det framgår vilka handlingar och regler som rör överenskommelsen som kunden tagit del av. detta kan en eventuellt uppkommen tvistefråga försvåra saken för VA-huvudmannen och medföra onödiga kostnader. 8 kommuner har skriftliga avtal med kund när det gäller servisanslutningar, i resterande kommuner är anslutningen bara registrerad i kundregister, faktura- eller debiteringssystem. 4 kommuner har skriftliga avtal med kund när det gäller abonnemangsanmälan. i övriga 11 kommuner tas abonnemangsanmälan emot via telefon och förs in i kundregister, fakturaeller debiteringssystem. 8

9 Nulägesbeskrivning: Avtal & abonnemang Bjurholm Dorotea Lycksele Malå Nordmaling Norsjö Robertsfors Skellefteå Sorsele Storuman Umeå Vilhelmina Vindeln Vännäs Åsele Servisanslutning, enligt ABVA:n. Abonnemangsanmälan oftast via telefon, tidigare ägare eller ny tar kontakt. Servisanslutning skriftligt på blankett, som hämtas på hemsida. Originalet sparas i pärm, registreras i debiteringssystem. Abonnemangsanmälan oftast via telefon till GVA-chef eller ekonomiavdelning, registreras i kundregister. Anslutningar och abonnenter registreras i Winsam, men sparas också i pärm. Byggs inget nytt, finns mall för anslutning i ABVA:n. Anslutningar registreras av ekonomiavdelningen. Ibland saknas avtal, första räkning räknas då som avtal. Ekonomi administratör skriver in nya avtal och abonnemang i register i debiteringssystemet. Oftast via telefon. Kundregister finns i fakturasystemet. Servisanslutning finns som blankett kopplad till abonnemang. Inte många nyanslutningar. Abonnemangsanmälan sker oftast via telefon, registreras i kundregister och avstäms mot vattenmätare. Ingen formell servisanmälan. Anslutning och abonnemang görs via blankett och registreras i debiteringssystem. Anslutningar utanför verksamhetsområdet kräver politiskt beslut. Servisanmälan i samband med bygglov. Dataprogram Future används för detta (VA:s eget). Papper eller digitalt. Kundtjänst sköter detta normalt. Flyttanmälan oftast via telefon, faktura återvänder ifall någon flyttat utan att anmäla. Information på hemsidan. Servisanslutning och abonnemangsanmälan diarieförs. Ansökan kan hämtas sedan 90-talet, lite si och så med hur de är registrerade. Abonnemangsanmälan via telefon, avtal skickas till kund. Flyttning registreras inte. Serviceanmälan och övriga handlingar kring anslutningar diarieförs i Platina av VA-teknik. När mätaren sätts upp registreras ett abonnemang i K+. Anslutningar sparas i debiteringssystemet. Flyttanmälan sparas inte, men i registret kan man se förra kunden. När det byggdes mycket på 70- & 80-talet fanns det blanketter. Nu sker endast enstaka anslutningar, oftast via telefon eller brev, förs in i abonnentregister av kundtjänst. Två år sedan sista anslutningen. Blankett som sparas i abonnentpärm Nya anslutningar registreras i debiteringssystemet. En nyanslutning i fjol. Osäkert var noteringar om gamla anslutningar finns. Abonnemangsanmälan görs oftast via telefon, noteringar görs i debiteringssystem. Borde finnas en blankett. Gamla abonnemang registrerades med kort och i dator. Möjlighet: Att använda kompatibla system för hantering av kundregister, fakturor och debitering inom länet. Detta kan underlätta en utökad samverkan i framtiden inom vatten- och avloppsområdet. Tabell 3.1.1: Nulägesbeskrivning av området abonnemang och anslutning, kommunvis. 9

10 3. Resultat Nulägesbeskrivning: Kommunikation & Information Kommun Bjurholm Dorotea Lycksele Malå Nordmaling Norsjö Robertsfors Skellefteå Sorsele Storuman Umeå Vilhelmina Vindeln Vännäs Åsele Korrespondens med kund Oftast via telefon, frågor registreras i programvara av kundtjänst som även teknisk chef och ekonomi har tillgång till. Oftast via e-post och telefonkontakt som inte diarieförs. Ibland brev med svar som diarieförs. Korrespondens som blir ärenden diarieförs. Korrespondens med kund sparas i Winsam och i pärm. Oftast via telefonkontakt med verksamhetsansvarig eller ekonomi administratör. Telefonsamtal, 90 % är fakturafrågor. Samtal via telefon Telefon Många frågor handlar om att säga upp sig från VA kollektivet, avfolkningsbygd. Information på hemsidan och i kundtjänst för normala ärenden. Självavläsning hemsidan digitalt eller papper. Allmän handling i kommunens diarium. Det mesta hanteras i det egna systemet Future. Kundenkät (SKL) vart 3:e år, egna däremellan. Telefonkontakt, förklaringar och frågor om abonnemang tas om hand av kundtjänst, sparas i pärm. Frågor som kräver beslut eller blir ärenden diareförs. Övriga frågor tar kundtjänst hand om. Dåliga på att registrera kundsynpunkter som kommer in via telefon. Telefon till kundtjänst och ärendehandläggare. Det som är av vikt diarieförs. Oftast via e-post eller brev. E-post sparas inte, frågor som blir ärenden diarieförs. Mycket få blir ärenden. Många frågor fixas direkt. Via telefon, e-post, brev Frågor om avtal och abonnemang sker oftast via telefon och klaras oftast ut direkt. Bara frågor som blir ärenden diarieförs. Övriga frågor sker också oftast via telefon, noteringar om vad samtalet handlat om förs in i kundregistret. Felanmälningar Via telefon dagtid till kundtjänst. Kvällar, nätter och helger till SOS alarm. Kund ringer i regel till GVA-chef eller växel. Det förs ingen historik. Telefonsamtal, e-post, mobilsamtal registreras inte. E-post, telefon, kan även göras från hemsida. Större fel och deras åtgärder kan spåras i Winsam. Nytt datasystem på gång där man kan samla in alla felanmälningar. Oftast via telefonkontakt med verkansvarig eller ekonomi administratör. Telefonkontakt dagtid, kundtjänst eller kommunförråd. Kvällstid, nätter och helger, SOS-alarm. Har startat ett projekt med Sweco om uppföljning av felanmälningar. Till tekniska kontoret, drifttekniker, växeln, förrådet via telefon + SOS alarm. Stopp läggs in i VA-kartan. Via telefon, har ett embryo till återrapportering, bollas mellan GVA, kundtjänst och debiteringen. Felanmälan via Flexsite (kommungemensam) Kundtjänst tar emot och hanteras sedan efter ange-lägenhetsgrad inom VA. Via telefon antingen till kundtjänst eller direkt till GVA-ansvarig + larm från SOS alarm. Det finns en pärm där skador ska fyllas i, används mycket sporadiskt. Via telefon, dåliga på att dokumentera och göra uppföljning. Sker oftast via telefon dagtid till kundtjänst/handläggare. Felanmälan registreras i systemet Felan. Felanmälningar registreras i efterhand under beredskapstid. Det finns koppling mellan Felan och underhållssystemet (VA-banken). Via telefon Via telefon, sparas inte Via formulär på hemsidan och telefonsamtal. Anteckningar från telefonsamtalet skrivs ner i ett kollegieblock. Via telefon Tabell 3.1.2: Nulägesbeskrivning av problemområdet kommunikation och information, kommunvis. 10

11 3.1.2 Kommunikation och information I dagsläget sker de flesta kundkontakterna genom telefonsamtal eller e-post. I flertalet kommuner dokumenteras inte telefonsamtal och e-post. Även i de fall där kundens frågor eller problem löses direkt är detta problematiskt, eftersom det är lätt att kommunen förlorar viktig historik över kundproblem och kundsynpunkter. Problematiken med telefonsamtal och e-post dras till sin spets när det gäller felanmälningar. Att felanmälningar dokumenteras är särskilt viktigt för att få bra statistik och historik över vad felen gäller, var de förekommer och vilka åtgärder som kommunen vidtar. Felanmälningsstatistiken är ett viktigt underlag för att kommunen ska kunna prioritera rätt i investerings- och underhållsplaner. När en felanmälan bara finns i huvudet på berörd tjänsteman eller tekniker eller nedskriven som kommentar i ett kollegieblock är det också svårt att göra uppföljningar av problemen. Figur 2: Förenklad bild av hur ett felanmälningssystem skulle kunna vara uppbyggt Felanmälningssystem som länkas till åtgärdssystem: Varje felanmälan bör hanteras som ett ärende, tas emot, registreras, skickas till ärendehandläggare -beslut om åtgärd - verkställande av åtgärd - återkoppling till kund. Det ska vara möjligt att följa varje enskilt problem och se var i kedjan som ärendet befinner sig. Alla berörda handläggare bör ha tillgång till detta. Möjlighet: Att i ett digitalt system kunna föra in kundens frågeställningar, synpunkter och den information som verksamheten lämnat till kunden underlättar kommunikationen ömsesidigt. Det skapar också ett gott underlag vid författande av informationsmaterial, kundenkäter m.m. Där det passar kan en gemensam kundtjänst kommuner emellan möjligen bli aktuell. Inom länet finns en gemensam sjukvårdsrådgivning och ett gemensamt projekt inom E-hälsa, vilka kan fungera som modeller att studera som exempel på god och effektiv samverkan. 11

12 3. Resultat 3.2 Tekniska systemet Inom det tekniska området har dokumentation avseende egenkontroll, arbetsorder, miljörapporter, kemikalieregister och allmänna rutiner granskats. Hit hör också dokumentation av drift, larm och beredskap. Dokumentationen skiljer sig mycket åt mellan kommunerna inom det tekniska området. Då nytt system ska anskaffas finns det anledning att ta del av övriga kommuners system och erfarenheter av dessa. Även inom detta område underlättas en framtida kommunikation och samverkan mycket av att man använder sig av samma system Vatten, ledningar och avlopp Egenkontroll är verksamhetsutövarens ansvar för att efterfölja Miljöbalkens krav enligt hänsynsreglerna. Den ska vara ett ständigt förbättrat verktyg för att följa upp hur verksamheten påverkar omgivningen och vad som kan göras för att minska miljöpåverkan så mycket som möjligt. Den innehåller fyra delmoment som består av att planera, genomföra, följa upp och förbättra egenkontrollen. Upplägget är beroende av hur omfattande verksamheten är som bedrivs, men en väl fungerande egenkontroll inom vatten- och avloppsområdet ska ge svar på om anläggningarna uppfyller de fastställda kraven. Och om inte -i så fall vad som behöver åtgärdas. Inventeringen visar på nedanstående status beträffande egenkontrollen i länet. Levande dokument som man arbetar i, revideras ofta (8 kommuner) Hyllprodukt - senaste revideringen 5-6 år sedan (6 kommuner) (1 kommun) Innehållet i egenkontrollprogrammen varierar mycket mellan kommunerna Arbetsorder som utfärdas för reparation och underhåll och som sedan också dokumenteras utgör en god kunskapsbank för, och kontroll av, utförda reparationer och standard på verk och ledningsnät. Kopplingen till felanmälan från kund eller från internt verksamma är också mycket viktig för att kunna återrapportera utfört arbete. Ett digitalt system för detta, med tillgänglighet för berörd personal underlättar också framtida planering, prioritering och budgetering inom VA-verksamheten för en så optimal ekonomisk drift som möjligt. Inventeringen visar på nedanstående nuläge beträffande arbetsorder i länet: 10 kommuner saknar skriftliga arbetsorder 2 kommuner har ett digitaliserat system för arbetsorder, en annan kommun har just avslutat en upphandling för ett digitalt system för arbetsorder och en tredje kommun är i startgroparna för att inleda en upphandling av ett digitalt system. en kommun gör enkla skriftliga arbetsorder Miljörapport för B-anläggningar (reningsverk för fler än 2000 pe) och rapport för C-anläggningar (reningsverk för mellan pe) görs av de flesta kommuner i länet. Krav finns endast på miljörapport för B-anläggningarna men fördelarna är många med att även göra sådana för C-anläggningarna. Dels underlättar de kommunens egen uppföljning av anläggningarna under åren och utgör ett gott statistiskt underlag för egenkontrollen, dels får man en egen resultatsummering av det gångna året. Inventeringen av läget angående miljörapporter i nuläget ger vid handen att: alla kommuner skickar in miljörapporter för sina B-anläggningar 10 kommuner gör enklare miljörapporter för sina C-anläggningar till Miljökontoren 5 kommuner gör inga rapporter på C-anläggningar Kemikalieregister varierar mycket till sin dokumentation i länets kommuner. Det vanligaste är att enbart säkerhetsdatablad för reningskemikalier finns på respektive anläggning men ej för övriga kemikalier, smörjmedel, drivmedel m.m. Det finns också mycket övrigt att önska då det gäller kontroll och omhändertagande av målarburkar, lösningsmedel, rengöringsmedel m.m. som kan påverka vattenkvaliteten om de hanteras ovarsamt. Uppdaterade register över alla kemikalier som förekommer i verksamheterna kan göra det lättare att åtgärda spill och eventuell påverkan på vattnet om olyckan är framme eller att hitta miljöförbättrande alternativ. Rutiner för de tekniska systemen är nödvändiga för att driva och underhålla dessa optimalt. Dokumentation av rutiner är nödvändigt för tillgängligheten för såväl personal som tillsynsmyndigheter. Anläggningarna är alla unika och fordrar sina egna rutiner som inte är bekanta för alla. Skriftliga/digitala rutiner utgör också en stor säkerhet i de fall andra än de mest insatta i verksamheten behöver vidta åtgärder i verk och ledningar, t ex nyanställda eller inhyrda entreprenörer. 12

13 Nulägesbeskrivning: Vatten. ledningar och avlopp Kommun Egenkontroll Arbetsorder Miljörapport & rapport C-anl Rutiner Arbetsorder Bjurholm Ett par år sedan vattenverkens egenkontrollprogram reviderades. Reningsverket senaste revision av egenkontrollprogram var skriftliga Ingen B-anl, bara C-anl. Görs ingen rapport över anläggningarna. Enligt egenkontrollplan, finns i huvudet på gubbarna. Bara tre kemikalier registrerade. Dorotea Egenkontrollprogram för vatten- & avloppsverk revideras vartannat år, senaste från skriftliga Miljörapport för B-anl görs en gång om året till SMP och miljökontoret. Rapport för C-anl görs också. Vatten: Skötselanvisning i egenkontrollprogram, med checklistor för spolning, rengöring av filter osv. Avlopp: Rutiner med vad som ska göras finns i pärm. Finns i egenkontrollprogram. Lycksele Arbetsmaterial Håller på att göra en ny. Stora rep läggs till viss del i Winsam. Med det nya systemet kan de lägga in både större rep och löpande underhåll. Ingen B-anl. Gör rapport på C-anl till miljökontoret. Uppföljning av utsläppsvillkor. Vatten: Driftsinstruktion. Rör & ledning: Checklista för att minimera risken för frysningsskador och spolningslistor. Avlopp: Reglerat enligt tillstånd, men många rutiner finns inte fastspikade. Finns minneslistor och leverantörsrutiner för maskiner. Bara säkerhetsdatablad. Malå Egenkontrollprogram för vattenverk godkändes 2009 (från 15 pers pers verk) skriftliga, verksamhetsansvarig tar det direkt med anläggare. Miljörapport B-anl. Ett antal prover tas på C-anl bara för att hålla koll vad som kommer in och släpps ut, men det görs ingen rapport av det. Vatten & avlopp: Skötseloch driftsrutiner finns i egenkontrollpärm. Rör & ledning: Spolningar, sträckor och datum dokumenteras. Finns på varje verk i egenkontrollprogrammet. Nordmaling Finns inget egenkontrollprogram, det finns drifts- & skötsel instruktioner på en vägg i varje verk, gjort i samråd med miljöinspektör. På väg at införa ett system, anlitat Sweco. Har månadsmöten i dagsläget där det tas upp vad som ska göras. Miljörapport på B-anl och en mindre omfattande rapport över C-anl. Vatten: Inga skriftliga rutiner, spolningar osv varje dag. Avlopp: Inga skriftliga rutiner Inget övergripande, finns säkerhetsdatablad på varje verk. Norsjö Egenkontrollprogram för vattenverk från Egenkontrollprogram ska uppdateras varje år men programmet för avloppsverken är något gammal. Större arbeten planeras tillsammans med killarna, men det är inget som dokumenteras. Miljörapport för B-anl. Sammanställning till miljöenheten av volymer, förbrukning av kemikalier osv för Canl. Vatten: Rutiner finns i egenkontrollprogram Rör & ledning: Spollistor för ledningar. Avlopp: Rutiner finns i egenkontrollprogram Kemikalieregister finns i egenkontrollprogram. Robertsfors Håller på med en ny för både vatten- & avloppsverk, ett förslag gjordes 2010, men det har inte tagits beslut om den än. Underhåll i låg takt, ofta i samband med gatuunderhåll, finns rullande 3-års plan. För mindre grejer skapas en enkel arbetsorder med abonnent och kartbild. 1 B-anl som de gör miljörapport för. Gör även rapport för C-anl med samma underlag som för B-anl (flödesmängder, kemikalier osv). Vatten: Rutiner i driftsjournalen. Avlopp: Checklista med vad som ska göras dagligen, veckovis, månadsvis och vid behov. Inget formellt, bara säkerhetsdatablad/ produktdatablad. Skellefteå Finns för vatten- & avloppsverk. Allmän handling i diariet. Arbetsorder Rörnät i VA- BAS (VA:s eget) i digital och pappersform. I övrigt följs rutiner och planer Miljörapporter för såväl B-som C-anläggningar. Digital, allmän handling som förvaras i kommunens diarium Rutiner finns för v-verk, avloppsverk och rörnät. Förvaras i server och Future. Skrivs ut och förvaras lokalt där de behövs. Kommungemensamt kemikalieregister i digital form Chemsoft Tabell 3.2.1a: Nulägesbeskrivning av dokumentation av vatten, ledningar, avlopp, kommunvis; Bjurholm - Skellefteå 13

VA-samverkan i Västerbotten

VA-samverkan i Västerbotten VA-samverkan i Västerbotten Inger Olofsson samordnare för Region Västerbotten VA- samverkan = VA-sen Den 16 mars 2009 Lycksele träffades Roland Jakobsson Bjurholm Bert-Henrik Henriksson Dorotea Elenor

Läs mer

Vägledning om egenkontroll

Vägledning om egenkontroll Vägledning om egenkontroll Utsläpp till luft, stoft, buller och lukt Råvaror Material Produkter Energi Transporter Tjänster Avfall Material Produkter Energi Transporter Tjänster Utsläpp till mark och vatten

Läs mer

Arbetsförmedlingen. SAMTLIGA, antal samt andel (%) av befolkningen år. Analysavdelningen, Utredningsenheten Bo Gustavsson

Arbetsförmedlingen. SAMTLIGA, antal samt andel (%) av befolkningen år. Analysavdelningen, Utredningsenheten Bo Gustavsson Sida 1 av 18 Tabell 1 SAMTLIGA, antal samt andel (%) av befolkningen 16-64 år VILHELMINA 181 4,3-17 252 5,9 59 433 10,2 42 198 4,6 193 4,5 391 9,1 ÅSELE 76 4,3-30 95 5,4-3 171 9,7-33 106 6,0 98 5,5 204

Läs mer

Kommunernas organisation avseende PBL-frågor Västerbottens län

Kommunernas organisation avseende PBL-frågor Västerbottens län Kommunernas organisation avseende PBL-frågor Västerbottens län Boverket december 2008 Inledning Boverket har genom sitt uppsiktsansvar över plan- och byggväsendet i landet till uppgift att följa hur lagstiftningen

Läs mer

DRIFT OCH UNDERHÅLLSPLAN VA-VERKSAMHETEN 2010

DRIFT OCH UNDERHÅLLSPLAN VA-VERKSAMHETEN 2010 DRIFT OCH UNDERHÅLLSPLAN VA-VERKSAMHETEN 2010 Plan Antagen av tekniska nämnden 2010-01-18 3 Postadress: 447 80 VÅRGÅRDA i Besöksadress: Kungsgatan 45 Telefon, växel: 0322-600 600 i Telefax: 0322-600 960

Läs mer

PROJEKTRAPPORT TILLSYN AV OLJEAVSKILJARE HOS FASTIGHETSÄGARE

PROJEKTRAPPORT TILLSYN AV OLJEAVSKILJARE HOS FASTIGHETSÄGARE PROJEKTRAPPORT TILLSYN AV OLJEAVSKILJARE HOS FASTIGHETSÄGARE Inledning Miljöinspektörer i Västernorrland har under 2015 gjort projektinriktad tillsyn på oljeavskiljare. Främsta syftet med projektet är

Läs mer

Egenkontroll. enligt Miljöbalken. Vägledning för mindre miljöpåverkande verksamheter

Egenkontroll. enligt Miljöbalken. Vägledning för mindre miljöpåverkande verksamheter Egenkontroll enligt Miljöbalken Vägledning för mindre miljöpåverkande verksamheter Ni styr Er verksamhet Syftet med denna vägledning är att presentera de krav som ställs på din verksamhet enligt miljöbalken

Läs mer

Miljösamverkan Västerbotten

Miljösamverkan Västerbotten miljosamverkanvasterbotten.se Miljösamverkan Västerbotten Uppföljnings- och erfarenhetsutbytesträff Delprojektet Inventering av nedlagda deponier 7 november 2013 Inventering av nedlagda deponier Deltagande

Läs mer

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt.

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. I den här broschyren vill vi ge dig sakliga besked om vad det innebär när Mälarenergi har ansvaret för vatten och avlopp hos dig. Vår syn på Vatten och

Läs mer

Sammanställning begäran om inventering

Sammanställning begäran om inventering 2015-09-24 457-7249-2015 1(3) Sammanställning begäran om inventering Migrationsverket bad i skrivelse 2015-09-17 Länsstyrelsen om stöd för inventering av tillfälliga boenden i länet med anledning av den

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Västerbotten

Regelförenkling på kommunal nivå. Västerbotten Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Ja 75% Nej 12% Nej 25% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Dagvatten - Ansvar och roller

Dagvatten - Ansvar och roller 1 (5) Dagvatten - Ansvar och roller Stockholm Vatten Stockholm Vatten är ett kommunalt bolag och stadens VA-huvudman. Detta medför ett ansvar för att den samlade avledningen av dagvatten, inom verksamhetsområde

Läs mer

Ändring av befintlig verksamhet Annat, ange vad... Gällande beslut finns, beslutsdatum...beslutande myndighet...

Ändring av befintlig verksamhet Annat, ange vad... Gällande beslut finns, beslutsdatum...beslutande myndighet... Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap. 10 Miljöprövningsförordningen (2013.251) 1(6) 1 Företagsuppgifter Anläggningens namn Besöksadress Fastighetsbeteckning Verksamhetsutövare Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Mitt vatten & avlopp Steg, checklistor och tips

Mitt vatten & avlopp Steg, checklistor och tips Mitt vatten & avlopp Steg, checklistor och tips Nu är det dags att sätta sig in arbetet runt anslutningen av din fastighet mot den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Sörfjärden. Med det här materialet

Läs mer

VA-chefsträff 2015-04-28 Bjärsjölagård

VA-chefsträff 2015-04-28 Bjärsjölagård VA-chefsträff 2015-04-28 Bjärsjölagård =? Höör: 15 500 Hörby: 14 900 Hörby Höör Sysselsatt personal 11,3 11,9 Kostnad personal och administration 6 545 000 kr 6 902 000 kr Reningsverk 6 4 Vattenverk 6

Läs mer

Information för dig som hanterar eller producerar dricksvatten

Information för dig som hanterar eller producerar dricksvatten Information för dig som hanterar eller producerar dricksvatten Miljökontoret Hörby kommun 242 80 Hörby Besöksadress: Ringsjövägen 4 Tel: 0415-37 83 10 miljo@horby.se www.horby.se Livsmedelverkets föreskrifter

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

ANMÄLAN. Kontaktperson Telefon (även riktnummer) Mobiltelefon

ANMÄLAN. Kontaktperson Telefon (även riktnummer) Mobiltelefon 1(5) ANMÄLAN Miljöfarlig verksamhet Bygg- och miljönämnden Anmälan enligt 1 kap., 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Uppgifterna kommer att införas i miljökontorets dataregister Handläggning av anmälan

Läs mer

Granskning av underhåll VAanläggningar

Granskning av underhåll VAanläggningar Revisionsrapport Granskning av underhåll VAanläggningar Vännäs kommun 23 februari 2009 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och förslag till förbättringar...1

Läs mer

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående OXL4683- v 1.0 2011-12-27 1 (10) Anmälan miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken 9 kap. Anmälan ska sändas in senast 6 veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet. Allmänna

Läs mer

Regler för dricksvatten och vattenverk

Regler för dricksvatten och vattenverk Reviderad november 2009 Regler för dricksvatten och vattenverk Information för den som hanterar eller producerar dricksvatten Miljö och hälsoskyddskontoret Kort om föreskrifterna för dricksvatten Från

Läs mer

Slutrapport delprojekt vattenskyddsområden

Slutrapport delprojekt vattenskyddsområden 2006-03-29 Slutrapport delprojekt vattenskyddsområden 2004-2006 Detta har gjorts Miljösamverkan Västra Götaland har arbetat med delprojektet om vattenskyddsområden från hösten 2004 till början av 2006.

Läs mer

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen.

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen. 1 Alla som bedriver vattenverksamhet ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet. Syftet med planeringen och kontrollen ska vara att motverka och/eller förebygga olägenhet för människors hälsa

Läs mer

Vatten. Sandviken Energi AB din lokala leverantör av Värme Sotning Elhandel Elnät Gata Vatten & Bredband

Vatten. Sandviken Energi AB din lokala leverantör av Värme Sotning Elhandel Elnät Gata Vatten & Bredband Vatten Marie Svensson VA-projektör Anna Holmstén Utredningschef Kjell Ekman Distributionschef Sandviken Energi Vatten AB Välkomna! Bakgrund Kort presentation av projektet Tidplan Verksamhetsområde eller

Läs mer

VASS med VA web i planeringsarbetet

VASS med VA web i planeringsarbetet VASS med VA web i planeringsarbetet Tage Hägerman, VA chef Smedjebacken Energi & Vatten AB 1 Smedjebacken Smedjebacken Energi & Vatten AB Södra Dalarna 10 700 invånare medlem i Dala VA alla 15 kommuner

Läs mer

September 2016 VA i Sörfjärden. Rent vatten idag och i framtiden

September 2016 VA i Sörfjärden. Rent vatten idag och i framtiden September 2016 VA i Sörfjärden MittSverige Vatten AB Bildades 1 juni 2004 Timrå, 2007 Nordanstig VA-samverkan över kommungränserna Erfarenhet och kompetens för tre kommuner Ansvarar för drift och utveckling

Läs mer

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE)

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) Allmänna uppgifter Fastighetsbeteckning: Verksamhetens namn: Adress, postnummer och ort: Organisationsnummer:

Läs mer

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor.

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Klagomålsblankett för bygg, strandskydd, miljö, hälsoskydd och livsmedel Klagomål Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Personuppgifter*

Läs mer

Verkställighet av beslut

Verkställighet av beslut Revisionsrapport Verkställighet av beslut Härryda kommun 2010-06-14 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...3 1.1 Uppdrag och syfte...3 1.2 Syfte och revisionsfrågor...3 2 Metod och avgränsning...3

Läs mer

Företagsklimatet i Umeå kommun 2017

Företagsklimatet i Umeå kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN MH Teknik: VA Beslutad: Tekniska nämnden. Ansvarig/ Förvaring. Gallringsfrist

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN MH Teknik: VA Beslutad: Tekniska nämnden. Ansvarig/ Förvaring. Gallringsfrist Vatten & Avlopp Abonnentregister för VA Fil på server Winsam generar anläggningsnummer. Anläggningshandlingar Digitalt, sköts till stora delar av Kundtjänst. Under ständig bearbetning. - - - - Anläggningar

Läs mer

VÄLKOMNA! Informationsmöte VA-sanering 2011-11-28. Lannekulla

VÄLKOMNA! Informationsmöte VA-sanering 2011-11-28. Lannekulla VÄLKOMNA! Informationsmöte VA-sanering 2011-11-28 Lannekulla Presentation Christer Adlerborn Byggledare Mikael Fellman Projektansvarig Lennart Torgelsson Stadsnät Michael Johansson VA-plan Informationsmöte

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner Västerbottens län

Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner Västerbottens län Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner 2012 Västerbottens län Förekomsten av en företagslots/en väg in Kommuner som har en företagslots/en väg in Företagslots / En väg in

Läs mer

VA-PLAN FÖR LJUSDALS KOMMUN PROJEKTDIREKTIV

VA-PLAN FÖR LJUSDALS KOMMUN PROJEKTDIREKTIV Utfärdare Fastställd av KsSu Upprättad Identifikation Sida 1 av 9 VA-PLAN FÖR LJUSDALS KOMMUN PROJEKTDIREKTIV Utfärdare Fastställd av KsSu Upprättad Identifikation Sida 2 av 9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

Kartläggning av farliga kemikalier

Kartläggning av farliga kemikalier Miljökontoret Dnr 2009-0141 Januari 2010 Dpl 4251 Kartläggning av farliga kemikalier Ett samarbetsprojekt i Dalarnas län 2009 Redovisning av resultatet för Borlänge kommun Delprojektet i Borlänge utfört

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld

Läs mer

GNESTA KOMMUN -X. Gnesta kommun. Revisionsskrivelse. Kultur- och tekniknämnden. Åke Nilsson Ordförande. Björn Svallfors Vice ordförande

GNESTA KOMMUN -X. Gnesta kommun. Revisionsskrivelse. Kultur- och tekniknämnden. Åke Nilsson Ordförande. Björn Svallfors Vice ordförande GNESTA KOMMUN -X 2014-01-22 Revisionsskrivelse Gnesta kommun Ink: 2014-01- 22 Dnr: För handläggning" Kultur- och tekniknämnden För kännedom Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Revisionsrapport: Granskning

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner Revisorerna Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG granskning av faktureringsrutinerna vid tekniska avdelningen, se bifogad rapport. Vi önskar

Läs mer

Åtgärder för god vattenstatus

Åtgärder för god vattenstatus Åtgärder för god vattenstatus Miljöskyddsdagar 2013-10-23 Ann Salomonson ... den årliga rapporteringen om åtgärdsarbetet 1. Samtliga myndigheter och kommuner som omfattas av detta åtgärdsprogram behöver

Läs mer

EGENKONTROLL enligt miljöbalken checklista med handlingsplan

EGENKONTROLL enligt miljöbalken checklista med handlingsplan 1 (6) EGENKONTROLL enligt miljöbalken checklista med handlingsplan Datum Enhet Chef/Rektor Skyddsombud Deltagare Använd checklistan så här: Börja med att fylla i datum, enhet, ansvarig rektor med övergripande

Läs mer

Budget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp

Budget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp Budget 2016 med plan 2017-2018 Vatten och avlopp Innehållsförteckning 1 Vatten och avlopp... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Ekonomi (budget)... 5 1.4 Förslag till budget 2016... 6 1.5 Utmaningar

Läs mer

VA, park som båda ingår i Tekniska förvaltningen

VA, park som båda ingår i Tekniska förvaltningen Bilaga 5. Enkätfrågor och svar om ansvar, organisation, ekonomi och drift av dagvattendammar, från fem kommuner (Göteborg, Halmstad, Växjö, Malmö och Täby). Frågor Göteborg Halmstad Växjö Malmö Täby Organisation

Läs mer

Nyköpings kommuns VA-policy

Nyköpings kommuns VA-policy POLICY Dnr Nyköpings kommuns VA-policy Antagen av Dnr 2/7 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Politiska utgångspunkter... 3 3.2

Läs mer

Regional digital utveckling

Regional digital utveckling www.regionvasterbotten.se Regional digital utveckling Kommunförbundet Skåne Umeå, 26 juni 2014 Västerbotten 15 kommuner. 2 stora och 13 små. 259 000 invånare 72% av invånarna är bosa

Läs mer

Vinster med samverkan. Magnus Rudehäll, Lars Eriksson Region Västerbotten

Vinster med samverkan. Magnus Rudehäll, Lars Eriksson Region Västerbotten Vinster med samverkan Magnus Rudehäll, Lars Eriksson Region Västerbotten www.regionvasterbo.en.se Vinster med samverkan - kring e. gemensamt regionalt verksamhetsstöd Västerbo)en 1/8 del av Sveriges yta.

Läs mer

Inget svar

Inget svar 14 12 10 8 6 4 2 0 Inget svar 90-100 80-89 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 20-29 10-19 0-9 GIS-samordnare Beredskapssamordnare Finns det ett etablerat samarbete mellan krisledning/räddningsledning och GIS

Läs mer

presenterar sin slutkundsmodell för Västerbotten

presenterar sin slutkundsmodell för Västerbotten presenterar sin slutkundsmodell för Västerbotten Jan-Erik Lundberg Verkställande ledamot i AC-Nets styrelse Lars-Erik Christoffersson Projektledare för AC-Net 350 km Västerbotten Invånare: 256 000 Areal:

Läs mer

Minnesanteckningar Projekt Minireningsverk

Minnesanteckningar Projekt Minireningsverk 01054 1(7) Projekt Minireningsverk : 2013-11-12 Tid: 9.00-15.00 Plats: Utvecklingen, Utvecklingscentrum, Region Halland Deltagare: Marie Karlsson, Kungsbacka Frans Karlsson, Falkenberg Johan Cederbrink,

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering

Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering Information till fastighetsägare Översvämning Västerlånggatan 1962 foto Linderoth (bearbetad) Riktlinjer för bättre miljö inne och ute Nu gäller nya riktlinjer

Läs mer

Produktion/verksamhet Företagets huvudsakliga produkter/tjänster (kortfattad verksamhetsbeskrivning)

Produktion/verksamhet Företagets huvudsakliga produkter/tjänster (kortfattad verksamhetsbeskrivning) ANMÄLAN Enligt 9 kap. 6 miljöbalken Anmälan avser Utökning av befintlig verksamhet Nystart av verksamhet Befintlig verksamhet Planerad byggstart, datum Företagsuppgifter Namn/anmälare Fastighetsbeteckning

Läs mer

Välkomna. Informationsmöte om VA utbyggnad i Djupvik & Lofta

Välkomna. Informationsmöte om VA utbyggnad i Djupvik & Lofta Välkomna Informationsmöte om VA utbyggnad i Djupvik & Lofta 2013 07 04 Agenda Välkomna Presentation Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar Borgholm Energi informerar Frågestund Kaffe och bulle / Mingel

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå

Regeltillämpning på kommunal nivå Regeltillämpning på kommunal nivå Undersökning av Sveriges kommuner 2016 Västerbottens län Har kommunen en företagslots och kan lotsen agera samordnande respektive pådrivande? Företagens väg in till kommunen

Läs mer

Avtal om samarbete inom livsmedel, dricksvatten och smitta

Avtal om samarbete inom livsmedel, dricksvatten och smitta Bilaga 1 Avtal om samarbete inom livsmedel, dricksvatten och smitta 1 Parter Parter i detta avtal är Bräcke kommun och Ånge kommun. 2 Syfte Avtalet syftar till att möjliggöra samarbete mellan parterna

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1(4) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken samt 10 och 11 miljöprövningsförordningen Anmälan om miljöfarlig verksamhet Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Organisationsnummer: Besöksadress: Fastighetsbeteckning

Läs mer

Jokkmokks kommun Miljökontoret

Jokkmokks kommun Miljökontoret Jokkmokks kommun Miljökontoret Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken (1998:808) Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort: Telefon:

Läs mer

Information om miljötillsyn på mindre företag - En broschyr från miljöenheten i Öckerö kommun

Information om miljötillsyn på mindre företag - En broschyr från miljöenheten i Öckerö kommun Information om miljötillsyn på mindre företag - En broschyr från miljöenheten i Öckerö kommun Information om miljötillsyn I det här materialet har vi försökt sammanfatta hur er verksamhet berörs av miljöbalken

Läs mer

Skellefteå kommun. 71 966 invånare (06-12-31) Yta 7 217 km 2. 2 159 inflyttade 2006. 35 514 i Skellefteå 36 452 i övriga orter

Skellefteå kommun. 71 966 invånare (06-12-31) Yta 7 217 km 2. 2 159 inflyttade 2006. 35 514 i Skellefteå 36 452 i övriga orter Skellefteå kommun Skellefteå kommun 71 966 invånare (06-12-31) 35 514 i Skellefteå 36 452 i övriga orter Yta 7 217 km 2 1 500 sjöar 5 stora kustmynnande älvar 36 mil kust -5 medeltemperatur i januari +15

Läs mer

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område 1 (5) Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område Administrativa uppgifter Plats där föroreningen finns (helst med koordinater

Läs mer

Checklista för tillsyn av avloppsanordningar med ökat skötselbehov

Checklista för tillsyn av avloppsanordningar med ökat skötselbehov Checklista för tillsyn av avloppsanordningar med ökat skötselbehov Fastighet: Fastighetsägare: Nyttjandegrad, Permanentbostad Fritidsbostad Annan verksamhet (ex samlingslokal): Typ av avloppsanordning:

Läs mer

Riktlinjer för arbete med detaljplaner i Härjedalens kommun

Riktlinjer för arbete med detaljplaner i Härjedalens kommun Riktlinjer för arbete med detaljplaner i Härjedalens kommun Nysätern, Sonfjället Senast reviderad 2015-03-09 Innehåll Inledning 3 Hur planarbetet ska bedrivas 3 Planhandlingar 4 Inlämning av planhandlingar

Läs mer

Fritidshusområde i förändring

Fritidshusområde i förändring Del 1 Planering Fritidshusområde i förändring Från fritidshus till åretruntbostad I Värmdö kommun finns möjligheter till ett attraktivt boende med närhet till storstad, natur och hav. Kommunen har många

Läs mer

Kontaktperson Telefon Fax

Kontaktperson Telefon Fax MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN hälsoskydd (1998:899) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen.

Läs mer

Överenskommelse. Samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län SORSELE " MALÅ " STORUMAN " NORSJÖ " SKELLEFTEÅ VILHELMINA

Överenskommelse. Samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län SORSELE  MALÅ  STORUMAN  NORSJÖ  SKELLEFTEÅ VILHELMINA Överenskommelse Samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län SORSELE MALÅ STORUMAN NORSJÖ VILHELMINA LYCKSELE DOROTEA SKELLEFTEÅ ÅSELE ROBERTSFORS VINDELN BJURHOLM VÄNNÄS NORDMALING

Läs mer

VA-GIS i regional samverkan

VA-GIS i regional samverkan VA-GIS i regional samverkan Verksamheten Gästrike Vattens uppdrag är för huvudmannens räkning att: Producera och leverera dricksvatten Avleda och rena spillvatten Kvalitetssäkra slammet Omhänderta dagvatten

Läs mer

Kort beskrivning av GIS:

Kort beskrivning av GIS: 1 Kort beskrivning av GIS: Geografiska Informations System, GIS, är datorbaserade system för insamling, lagring, bearbetning, analyser och presentation av geografiska data, d.v.s. information som kan kopplas

Läs mer

Information om vatten & avlopp i Åmot. 19 december 2013

Information om vatten & avlopp i Åmot. 19 december 2013 Information om vatten & avlopp i Åmot 19 december 2013 Tillbakablick bildandet av Gästrike Vatten och Ockelbo Vatten samt uppdrag Utredning av förutsättningar för utbyggnad av kommunalt avloppsnät och

Läs mer

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE)

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) 2010-10-11 Sida 1 (7) Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) Kontrollen genomförd av: Närvarande vid kontrollen: Datum: Allmänna uppgifter Fastighetsbeteckning:

Läs mer

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektets organisation Styrgrupp Fastställd vid årsmötet 2015-XX-XX Arbetsgrupp Referensgrupp Dnr Uppdrag och mål Deltagare 2 Organisation Inledning

Läs mer

1. VA-översikt 2. VA-policy 3. VA-plan

1. VA-översikt 2. VA-policy 3. VA-plan Samrådsversion 2015-12-18 1. VA-översikt 2. VA-policy 3. VA-plan Kommunfullmäktige 2015-xx-xx Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-xx-xx xxx Diarienummer KS 2013/181 och 2015/475M. BAKRUND Vatten- och

Läs mer

MYNDIGHETSBESLUT Dnr: ÅMH-Mb 23/14. Verksamhet Reningsverket Konvaljevägen, Strömsby Vårdö

MYNDIGHETSBESLUT Dnr: ÅMH-Mb 23/14. Verksamhet Reningsverket Konvaljevägen, Strömsby Vårdö MYNDIGHETSBESLUT 22.01.2014 Dnr: 2012-1017-3 ÅMH-Mb 23/14 Verksamhet Reningsverket Konvaljevägen, Strömsby Vårdö Beslut Vid fortsatt drift av avloppsreningsverk för 250 pe, på fastighet Strömsby, Rnr 1:90,

Läs mer

Revisionsrapport Motala kommun

Revisionsrapport Motala kommun Revisionsrapport Uppföljning av granskningar från 2011 Motala kommun Håkan Lindahl Innehållsförteckning Inledning 1 Kommunstyrelsen 2 Granskning av IT-verksamheten 2 Socialnämnden 4 Granskning av uppföljning

Läs mer

Miljösäker hantering av oljeavfall

Miljösäker hantering av oljeavfall Miljösäker hantering av oljeavfall Information och råd till fastighetsägare och verksamhetsutövare Varför ska man ha en oljeavskiljare? Kommunala reningsverk är till för att ta emot och rena spillvatten

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1

Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1 INSPEKTIONSRAPPORT 1 (6) Miljöskyddsenheten Handläggare, 0340-882 70 Namn Adress Postnr Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen gjorde den en

Läs mer

Hantering av dagvattenfrågor. Ansvarsfördelning i den kommunala organisationen

Hantering av dagvattenfrågor. Ansvarsfördelning i den kommunala organisationen Hantering av dagvattenfrågor Ansvarsfördelning i den kommunala organisationen Innehåll 1 Inledning 5 2 Ansvarsfördelning 5 2.1 Byggnadsnämnden...5 2.1.1 Plan- och bygglovskontoret...5 2.2 Norrhälsinglands

Läs mer

Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa

Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa Plan för en pandemisk influensa 1 (6) Dnr: KS 2008/461 Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa Kommunstyrelsens plan för en pandemisk influensa (pandemi) kompletterar den kommunövergripande planen

Läs mer

MiljösamverkanVärmland

MiljösamverkanVärmland MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2012 Fastställt av styrgruppen den 13 oktober 2011 1(7) Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att

Läs mer

Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning

Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning Revisionsrapport Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning Vara kommun Charlotte Karlsson Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och förslag... 1 2. Inledning... 2 2.1

Läs mer

Ledningsplan vid extraordinär händelse

Ledningsplan vid extraordinär händelse Ledningsplan vid extraordinär händelse Fastställd av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun********** Ansvarig: Datum: 2008-05-22 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 BESLUTSFÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

Telefon Fax E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress MARIESTAD Stadshuset Kyrkogatan 2 MARIESTAD

Telefon Fax E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress MARIESTAD Stadshuset Kyrkogatan 2 MARIESTAD Sida 1 av 9 Information Gällande regler: 9 kap. 6 miljöbalken samt 10 och 11 miljöprövningsförordningen. Dina personuppgifter används för att utifrån ett register utöva tillsyn, handlägga ärenden, fakturera,

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring Anmälningar enl 14 kap 2 SoL (Lex Sarah) Anmälningar enl Lex Maria Arbetsmiljöbesiktningar, exv skyddsronder Enkätsammanställningar Papper (original, kopia) Papper (original, kopia) Diarienummer (Ädit)

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun FAVRAB respektive Varberg Vatten AB är huvudmän för den allmänna vaanläggningen i respektive kommun i egenskap av anläggningens ägare. Kommunfullmäktige fattar

Läs mer

Lex Sarah-rapport: är en rapport om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande enligt 14 kap. 3 SoL respektive 24 b LSS.

Lex Sarah-rapport: är en rapport om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande enligt 14 kap. 3 SoL respektive 24 b LSS. RUTIN lex Sarah Dokumentets syfte Att beskriva rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS och SOSFS 2011:5. Dokumentet

Läs mer

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 VA-planering i Ljungby kommun Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 LJUNGBY KOMMUN Tekniska kontoret 31 maj 2011 Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Datum. Kontaktperson Telefon (även riktnr) Mobiltelefon

Datum. Kontaktperson Telefon (även riktnr) Mobiltelefon Miljökontoret Box 206, 597 25 Åtvidaberg 0120-830 00, miljo@atvidaberg.se Anmälan enligt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning ANMÄLAN Datum

Läs mer

VA inom Storumans kommun och Exploateringar i Hemavan. Debora Jonsson, Teknisk chef Erika Örnfjäll, Ingenjör och arbetsledare

VA inom Storumans kommun och Exploateringar i Hemavan. Debora Jonsson, Teknisk chef Erika Örnfjäll, Ingenjör och arbetsledare Tack! VA inom Storumans kommun och Exploateringar i Hemavan Debora Jonsson, Teknisk chef Erika Örnfjäll, Ingenjör och arbetsledare Vår kommun En av Sveriges största kommuner 6032 invånare den 30 juni 2012

Läs mer

Västerbottens kommuner och arbetet med energieffektiviseringsstödet (EES) mellan åren 2011-2014. Foto: Tomas Edenor

Västerbottens kommuner och arbetet med energieffektiviseringsstödet (EES) mellan åren 2011-2014. Foto: Tomas Edenor Västerbottens kommuner och arbetet med energieffektiviseringsstödet (EES) mellan åren 2011-2014 Foto: Tomas Edenor EES - AC Västerbottens kommuner och arbetet med energieffektiviseringsstödet (EES) mellan

Läs mer

Välkommen till Roslagsvatten

Välkommen till Roslagsvatten Välkommen till Roslagsvatten r o s l a g s vat t e n å r s red o v i s ning 2 0 0 7 Knivsta Vallentuna Österåker Täby Danderyd Vaxholm Ekerö Roslagsvatten AB är ett VA-bolag som ansvarar för den kommunala

Läs mer

Tillstånd för avloppsanläggning

Tillstånd för avloppsanläggning Miljönämnden Handläggare på miljökontoret Klas Hermann Miljöinspektör Annette Grenros Aniaravägen 24 142 63 TRÅNGSUND Tillstånd för avloppsanläggning Tillståndet gäller följande anläggning: Fastighetsägare:

Läs mer

Vatten Vattenreningsverk finns i Bockara, Fredriksberg (Oskarshamn), Fårbo och Kristdala.

Vatten Vattenreningsverk finns i Bockara, Fredriksberg (Oskarshamn), Fårbo och Kristdala. VA-redovisning 2010 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VA-VERKSAMHETEN 2010-12-31 Tekniska kontoret ansvarar för det dricksvatten som produceras och levereras till abonnenterna och för rening av det förbrukade avloppsvattnet

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Åtgärdsdokument Flen

Åtgärdsdokument Flen Åtgärdsdokument Flen Nummer Åtgärd Rubrik i huvuddokumentet Tidplan Ansvar Kommentar 1 Utreda om hur tidplan för detaljplan och verksamhetsområdebeslut samordnas för att få en effektiv genomförandeprocess,

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Anslutning av vatten och avlopp. Vattenanslutning

Anslutning av vatten och avlopp. Vattenanslutning Anslutning av vatten och avlopp Vattenanslutning Ansluta kommunalt vatten och avlopp I den här broschyren beskriver vi hur det går till att ansluta sig till vatten och avlopp. Alla blanketter finns på

Läs mer

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se Kontrollprogram Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Denna information är tänkt att underlätta framtagandet av kontrollprogram för er verksamhet. Tänk på att ett kontrollprogram enbart är en del av egenkontrollen

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 1 (5) Bilaga 6 Inspektionsrapport Dnr RA 231-2013/4559 2014-02-10 Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 Närvarande Från Lantmäteriet: Från Riksarkivet:

Läs mer