Brister och förtjänster inom VA-sektorns dokumentation i Västerbottens län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brister och förtjänster inom VA-sektorns dokumentation i Västerbottens län"

Transkript

1 Brister och förtjänster inom VA-sektorns dokumentation i Västerbottens län Hur kunde det bli så fel? Saknades dokumentation = inmätningsritning? Servicekranens placering Höjdskillnad Den omöjliga ihopkopplingen!

2 Layout: Ord & Co i Umeå AB. Tryck: Original Tryck Umeva har bidragit med bilderna.

3 Förord Denna rapport är resultatet av projektet DIVA (Dokumentation inom Vatten och Avlopp) som pågått under november november Syftet har varit att kartlägga hur vatten- och avloppsverksamheten följs upp och dokumenteras i Västerbottens kommuner till nytta för framtiden och för dem som nu har, och för dem som ska ta över, ansvaret för verksamheten. Rapporten beskriver nuläget och är i det avseendet en färskvara men utgör också ett avstamp för prioritering av vad en fortsatt samverkan ska innehålla med en förhoppningsvis betydligt längre hållbarhet. Projektet har bedrivits inom ramen för den VA-samverkan som pågår inom Västerbottens län sedan drygt två (2) år med hemvist inom Region Västerbotten. Kommunerna har bidragit med projektmedel och resterande medel har beviljats från Mål 1:1. Projektets styrgrupp har bestått av Lena Friborg, Region Västerbotten, Bernt Andersson, ordförande i länets VA-samverkan, Inger Olofsson och Birgitta Fritzdotter, ledamöter i VA-samverkans planeringsgrupp. Projektledare har Stina Ljung varit. Västerbotten december 2011 Bernt Andersson Ordförande Västerbottens Vattensamverkansgrupp 3

4 Innehållsförteckning Deltagande kommuner Bjurholm Dorotea Lycksele Malå Nordmaling Norsjö Robertsfors Skellefteå Sorsele Storuman Umeå Vilhelmina Vindeln Vännäs Åsele 1. Projektet Bakgrund Skärpta krav inom Vatten- och Avloppssektorn Stora pensionsavgångar Utökat samarbete inom Västerbottens län Syfte Mål Arbetssätt/tillvägagångssätt Inventering Workshop 15 juni Oordning i VA-verksamheten och dess oanade konsekvenser Resultat Kund Avtal & abonnemang Kommunikation och information Tekniska systemet Vatten, ledningar och avlopp Dagvatten Ritningar och kartsystem Data & IT Verksamhetsstyrning Planering Ekonomi Upphandling Personal Sammanfattning och slutsatser Bilaga Bilaga Förkortningar ABVA Allmänna bestämmelser för Vatten och Avlopp AVA Avfall, vatten och avlopp DIVA Dokumentation inom Vatten och Avlopp DV Dagvatten GVA Gator, vatten och avlopp KF Kommunfullmäktige KS Kommunstyrelse LOU Lagen om offentlig upphandling MKB Miljökonsekvensbeskrivning pe Personekvivalenter (1 pe motsvarar beräknad belastning från 1 person) VA Vatten och avlopp B-anläggningar t ex avloppsreningsverk med mer än 2000 personekvivalenters belastning C-anläggninga t ex avloppsreningsverk med- mellan personekvivalenters belastning (Miljöbalkens definition på miljöfarliga anläggningar) 4

5 1. Projektet Projektet Region Västerbotten har tillsammans med länets 15 kommuner genomfört ett 1-årigt projekt för att kartlägga och inventera hanteringen av dokumentation inom vatten- och avloppssektorn (nedan VA). Ambitionen var att svara på frågorna om vad som dokumenteras och hur. Projektet innebär också en kartläggning av de datasystem som används som stöd inom VA- sektorn, för att undersöka möjligheten att införa system som är kompatibla med varandra. 1.1 Bakgrund Skärpta krav inom Vatten- och Avloppssektorn Kommunerna står idag inför allt större utmaningar inom ansvarsområdet Vatten och Avlopp. För att klara framtiden och uppdragen inom det kommunaltekniska området blir den pågående samverkan som finns mellan de 15 kommunerna i länet allt viktigare. Till de utmaningar som finns idag hör en framtida kompetensförsörjning, investeringsbehov på grund av skärpta miljö- och kvalitetskrav, reinvesteringsbehov av ledningsnät och verk, nya krav från kunder och ägare samt förändrad ansvarsfördelning på grund av vattenplanering i avrinningsområden med anledning av EU:s ramdirektiv Stora pensionsavgångar Under åren kommer flertalet av kommunernas erfarna VA-ingenjörer och drifttekniker att gå i pension. I många fall är det samma personer som var med och byggde upp de mer avancerade systemen på 60-talet som nu går i pension. Därför finns det ett stort behov av att utförda arbeten och tekniska lösningar är dokumenterade inför kommande generationsskifte och bevaras för framtiden. De logiska sammanhangen och historiken riskerar annars att försvinna, som till exempel skälen till att vissa lösningar valdes framför andra Utökat samarbete inom Västerbottens län Ett utökat samarbete över kommungränserna inom länets VA-sektor leder till vinster som att kompetensen inom VA behålls inom länet, effektivare och säkrare upphandlingar av drift- och entreprenadtjänster med likartade underlag från kommunerna, samt ett ökat kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan kommunerna. 1.2 Syfte Projektets primära syfte var att ge nästa generation tillgång till viktiga kunskapsunderlag inom VA-området. Kommunernas rutiner för dokumentation och hantering av VA -handlingar har kartlagts genom projektet och visar på vad som utöver dagens dokumentation behöver förbättras och eventuellt också samordnas. 1.3 Mål Projektets övergripande mål var att bidra till att planering och erfarenhetsutbyte inom VA-sektorn i länet sker genom ett naturligt samspel mellan kommunerna, där följande delmål tillsammans lägger grunden. Samlad, kvalitetssäkrad och författningsenlig arkivoch dokumenthantering av VA-dokument Säkerställande av viktig information och överföring av denna Säkerställande av kompetensförsörjning Säkerställande av ansvarsfrågor Underlättande av upphandlingar av konsult- och driftstjänster Möjliggöra regionövergripande samordning vid upphandlingar Verka för att kompatibla databassystem införs i kommunerna för att underlätta kunskapsutbyte inom dokumentation, drift och ritningar. 5

6 2. Arbetssätt/tillvägagångssätt Arbetssätt/tillvägagångssätt Inventeringen i länet har skett genom projektledarens personliga besök och genomgång av vad som finns tillgängligt av dokumentation och handlingar inom vatten- och avloppsområdet i varje kommun. I detta arbete har varje kommuns VA-personal deltagit med sin kunskap och erfarenhet. Besöken har föregåtts av att mallar för respektive område skickats ut i förväg för att underlätta och förbereda inventeringen. Mallarna har utarbetats av projektledaren tillsammans med projektets styrgrupp. Efter avslutad inventering och preliminär sammanställning av resultaten genomfördes en workshop tillsammans med alla kommuners berörda tjänstemän och politiker. För denna redovisas under särskild rubrik senare i rapporten. 2.1 Inventering För att nå målsättningen med projektet har inventeringen följt tre spår: handlingar/dokument som berör VA-verksamheten datasystem som används som stöd personalresurser som finns att tillgå för VA-verksamheten Huvudfokus har varit på kartläggningen av handlingar/ dokument. Datasystem och personalresurser har inventerats som underkategorier till kartläggningen av handlingar/dokument. Kartläggningen av handlingar/dokument inom VA-verksamheten har delats upp i tre områden: kund, tekniska systemet och verksamhetsstyrning. Tanken bakom uppdelningen av VA-verksamheten i dessa tre områden är att kundens behov av vatten är det centrala. Kundernas behov styr produktionen av dricksvatten, vilket styr behovet av rening. Runtom kunden finns sedan det fysiska tekniska systemet med vattenverk, rör och ledningar och avloppsreningsverk med mera. Det tekniska systemet fungerar dock inte av sig självt utan kräver en omgärdande nivå av verksamhetsstyrning. De handlingar/dokument som uppstår av kundhanteringen kan delas in i två kategorier: avtal & abonnemang samt information & kommunikation. Tekniska systemet genererar handlingar avseende produktion av dricksvatten, VA- och rörteknik, avloppsrening samt ritningar & kartsystem. De datasystem och IT lösningar som används som stöd i VA-verksamheten har inkluderats som en underkategori till inventeringen av det tekniska systemet. De handlingar/dokument som Verksamhetsstyrning Planering Ekonomi Upphandling Personal Tekniska system Vatten Ledningar Avlopp Ritningar Data & IT Kund Avtal & abonnemang Information & kommunikation Figur 1. Översiktlig bild av hur VA-verksamhetens olika handlingar/ dokument har delats upp i projektet härstammar från verksamhetsstyrningen kan delas upp i planering, ekonomi och upphandling. Personalresurser har inkluderats som en egen kategori under verksamhetsstyrning. Inventeringen har utförts genom intervjuer med berörda tjänstemän, bland andra tekniska chefer, VAingenjörer och ibland även ekonomiansvariga hos varje kommun. Intervjuerna har genomförts med hjälp av mallar upprättade för det här projektet. En mall för handlingar/dokument, en för datasystem och en för personalresurser. Mallarna utformades för att omfatta många olika slags handlingar. Om en kommun saknade en viss typ av handlingar noterades det. För varje dokument/handlingsslag efterfrågades formen för handlingen. Om handlingen fanns tillgänglig i: publik form, tillgänglig för allmänheten, t ex via en hemsida intern och/eller digital form via server eller persondator i fysisk form (papper) En annan fråga var om handlingen/dokumentet fanns diariefört eller om den räknades som ett internt do- 6

7 kument. Det var också viktigt att ta reda på var ett dokument förvarades och vilken person eller avdelning som hade ansvar för respektive dokument. Det fanns även ett utrymme för ytterligare kommentarer till varje slags dokument/handling i mallen. Mallen för datasystem var liksom den för dokument uppdelad i tre avdelningar: kund, verksamhetsstyrning och tekniska systemet. Under varje avdelning fanns ett antal olika verksamheter uppräknade och för varje verksamhet efterfrågades vilket datasystem som användes, årtal när det började användas och om det var uppbundet mot någon annan verksamhet. Ett utrymme för kommentarer lämnades också för varje verksamhet. Om någon av kommunerna saknade datasystem för någon av verksamheterna så noterades det. I mallen för personalresurser efterfrågades fem olika personalkategorier och i vilken omfattning dessa arbetade med vatten och avlopp. Det fanns även utrymme för att ge kommentarer till varje personalkategori. Samtliga resultat av inventeringen med kommentarer redovisas i kapitel 3. Ovanför respektive tabell har en kort sammanfattning gjorts av det viktigaste som framkommit vid inventeringen inom just det området. Under respektive tabell pekas på möjligheter att förbättra dokumentationen och att gemensamt skapa bättre förutsättningar för VA-verksamheten. 2.2 Workshop 15 juni 2011 Oordning i VA-verksamheten och dess oanade konsekvenser Huvudsyftet med workshopen var att redovisa och diskutera det då föreliggande delresultatet från inventeringen, men även att redovisa arbetet med taxefrågor inom vatten och avlopp som gjorts av en arbetsgrupp på uppdrag av VA-samverkansgruppen. Syftet var också att utifrån resultaten ta fram åtgärder och förslag på fortsatt samverkan inom dessa områden, samt att göra prioriteringar inom dessa. Presentationen av resultatet från inventeringen fokuserade på läget i länet gällande VA-dokumentation samt de problemområden som har identifierats genom kartläggningen. Presentationen av arbetet med taxefrågor fokuserade på orsakerna till kommunernas olika taxor och grunden till hur de konstruerats. Bland annat belystes internräntefrågan och overheadkostnadernas olikheter i berörda kommuner. Varje presentation inom områdena kund, tekniska systemet, verksamhetsstyrning och taxefrågor avslutades med gruppdiskussioner kring frågeställningar rörande problemen inom VA -dokumentation och taxefrågor. Målgruppen för workshopen var tjänstemän, som kommunchefer, ekonomichefer, tekniska chefer eller motsvarande samt diarie- och arkivansvariga. Politiker från kommunstyrelser, arbetsutskott, tekniska nämnder/utskott eller motsvarande med ansvar för VA- och taxefrågor var också representerade, liksom projektansvariga tjänstemän på Region Västerbotten. Presentationen av inventeringen med identifierade problemområden avseende dokumentation redovisas som särskild bilaga till denna rapport. Bilaga 1 I en ytterligare bilaga redovisas de frågeställningar och prioriteringar av fortsatt arbete som blev resultat av workshopens gruppdiskussioner. Bilaga 2 Önskemål om fortsatt arbete berörs också i slutsatserna längst bak i rapporten, kap 4. 7

8 3. Resultat Resultat Varje delområde av VA-verksamheten presenteras för sig, först kund, sedan det tekniska systemet och till sist verksamhetsstyrning. Under varje delområde presenteras vad vi gått igenom med varje kommun. De problemområden som inventeringen har identifierat inom varje delområde presenteras därefter. Rapporten redovisar koncentrerade fakta av vad som framkom vid inventeringen. Varje kommun får också den fullständiga redovisningen av sin egen inventering. 3.1 Kund Under begreppet kund har dokumentation som rör ABVA (Allmänna bestämmelser för Vatten och Avlopp) och VA-taxan samt olika typer av ansökningar, avtal och abonnemang undersökts. Dokumentation kring kundfakturahantering (register, underlag, inbetalningar, autogiro, återbetalningar, betalningspåminnelse, inkassoärenden) har också granskats. Det sista inom kund som har undersökts är kommunikation och information, som bland annat innehåller korrespondens med kund, broschyrer, driftsinformation, felanmälningar och kundmätningar. I begreppet kundmätningar har både synpunkter och enkäter inkluderats. Det är framförallt inom två områden: avtal & abonnemang och kommunikation & information som det finns problem när det gäller dokumentationen kring kund Avtal & abonnemang Hanteringen av abonnemang och servisanslutning sker oftast via telefonsamtal och anmälan förs därefter in i kundregister eller debiteringssystem. Ett regelrätt juridiskt bindande skriftligt avtal mellan kunden och VA-huvudmannen med innehåll om vad överenskommelsen innebär saknas i de flesta kommuner. Oavsett avtalsform bör ett dokument författas där det framgår vilka handlingar och regler som rör överenskommelsen som kunden tagit del av. detta kan en eventuellt uppkommen tvistefråga försvåra saken för VA-huvudmannen och medföra onödiga kostnader. 8 kommuner har skriftliga avtal med kund när det gäller servisanslutningar, i resterande kommuner är anslutningen bara registrerad i kundregister, faktura- eller debiteringssystem. 4 kommuner har skriftliga avtal med kund när det gäller abonnemangsanmälan. i övriga 11 kommuner tas abonnemangsanmälan emot via telefon och förs in i kundregister, fakturaeller debiteringssystem. 8

9 Nulägesbeskrivning: Avtal & abonnemang Bjurholm Dorotea Lycksele Malå Nordmaling Norsjö Robertsfors Skellefteå Sorsele Storuman Umeå Vilhelmina Vindeln Vännäs Åsele Servisanslutning, enligt ABVA:n. Abonnemangsanmälan oftast via telefon, tidigare ägare eller ny tar kontakt. Servisanslutning skriftligt på blankett, som hämtas på hemsida. Originalet sparas i pärm, registreras i debiteringssystem. Abonnemangsanmälan oftast via telefon till GVA-chef eller ekonomiavdelning, registreras i kundregister. Anslutningar och abonnenter registreras i Winsam, men sparas också i pärm. Byggs inget nytt, finns mall för anslutning i ABVA:n. Anslutningar registreras av ekonomiavdelningen. Ibland saknas avtal, första räkning räknas då som avtal. Ekonomi administratör skriver in nya avtal och abonnemang i register i debiteringssystemet. Oftast via telefon. Kundregister finns i fakturasystemet. Servisanslutning finns som blankett kopplad till abonnemang. Inte många nyanslutningar. Abonnemangsanmälan sker oftast via telefon, registreras i kundregister och avstäms mot vattenmätare. Ingen formell servisanmälan. Anslutning och abonnemang görs via blankett och registreras i debiteringssystem. Anslutningar utanför verksamhetsområdet kräver politiskt beslut. Servisanmälan i samband med bygglov. Dataprogram Future används för detta (VA:s eget). Papper eller digitalt. Kundtjänst sköter detta normalt. Flyttanmälan oftast via telefon, faktura återvänder ifall någon flyttat utan att anmäla. Information på hemsidan. Servisanslutning och abonnemangsanmälan diarieförs. Ansökan kan hämtas sedan 90-talet, lite si och så med hur de är registrerade. Abonnemangsanmälan via telefon, avtal skickas till kund. Flyttning registreras inte. Serviceanmälan och övriga handlingar kring anslutningar diarieförs i Platina av VA-teknik. När mätaren sätts upp registreras ett abonnemang i K+. Anslutningar sparas i debiteringssystemet. Flyttanmälan sparas inte, men i registret kan man se förra kunden. När det byggdes mycket på 70- & 80-talet fanns det blanketter. Nu sker endast enstaka anslutningar, oftast via telefon eller brev, förs in i abonnentregister av kundtjänst. Två år sedan sista anslutningen. Blankett som sparas i abonnentpärm Nya anslutningar registreras i debiteringssystemet. En nyanslutning i fjol. Osäkert var noteringar om gamla anslutningar finns. Abonnemangsanmälan görs oftast via telefon, noteringar görs i debiteringssystem. Borde finnas en blankett. Gamla abonnemang registrerades med kort och i dator. Möjlighet: Att använda kompatibla system för hantering av kundregister, fakturor och debitering inom länet. Detta kan underlätta en utökad samverkan i framtiden inom vatten- och avloppsområdet. Tabell 3.1.1: Nulägesbeskrivning av området abonnemang och anslutning, kommunvis. 9

10 3. Resultat Nulägesbeskrivning: Kommunikation & Information Kommun Bjurholm Dorotea Lycksele Malå Nordmaling Norsjö Robertsfors Skellefteå Sorsele Storuman Umeå Vilhelmina Vindeln Vännäs Åsele Korrespondens med kund Oftast via telefon, frågor registreras i programvara av kundtjänst som även teknisk chef och ekonomi har tillgång till. Oftast via e-post och telefonkontakt som inte diarieförs. Ibland brev med svar som diarieförs. Korrespondens som blir ärenden diarieförs. Korrespondens med kund sparas i Winsam och i pärm. Oftast via telefonkontakt med verksamhetsansvarig eller ekonomi administratör. Telefonsamtal, 90 % är fakturafrågor. Samtal via telefon Telefon Många frågor handlar om att säga upp sig från VA kollektivet, avfolkningsbygd. Information på hemsidan och i kundtjänst för normala ärenden. Självavläsning hemsidan digitalt eller papper. Allmän handling i kommunens diarium. Det mesta hanteras i det egna systemet Future. Kundenkät (SKL) vart 3:e år, egna däremellan. Telefonkontakt, förklaringar och frågor om abonnemang tas om hand av kundtjänst, sparas i pärm. Frågor som kräver beslut eller blir ärenden diareförs. Övriga frågor tar kundtjänst hand om. Dåliga på att registrera kundsynpunkter som kommer in via telefon. Telefon till kundtjänst och ärendehandläggare. Det som är av vikt diarieförs. Oftast via e-post eller brev. E-post sparas inte, frågor som blir ärenden diarieförs. Mycket få blir ärenden. Många frågor fixas direkt. Via telefon, e-post, brev Frågor om avtal och abonnemang sker oftast via telefon och klaras oftast ut direkt. Bara frågor som blir ärenden diarieförs. Övriga frågor sker också oftast via telefon, noteringar om vad samtalet handlat om förs in i kundregistret. Felanmälningar Via telefon dagtid till kundtjänst. Kvällar, nätter och helger till SOS alarm. Kund ringer i regel till GVA-chef eller växel. Det förs ingen historik. Telefonsamtal, e-post, mobilsamtal registreras inte. E-post, telefon, kan även göras från hemsida. Större fel och deras åtgärder kan spåras i Winsam. Nytt datasystem på gång där man kan samla in alla felanmälningar. Oftast via telefonkontakt med verkansvarig eller ekonomi administratör. Telefonkontakt dagtid, kundtjänst eller kommunförråd. Kvällstid, nätter och helger, SOS-alarm. Har startat ett projekt med Sweco om uppföljning av felanmälningar. Till tekniska kontoret, drifttekniker, växeln, förrådet via telefon + SOS alarm. Stopp läggs in i VA-kartan. Via telefon, har ett embryo till återrapportering, bollas mellan GVA, kundtjänst och debiteringen. Felanmälan via Flexsite (kommungemensam) Kundtjänst tar emot och hanteras sedan efter ange-lägenhetsgrad inom VA. Via telefon antingen till kundtjänst eller direkt till GVA-ansvarig + larm från SOS alarm. Det finns en pärm där skador ska fyllas i, används mycket sporadiskt. Via telefon, dåliga på att dokumentera och göra uppföljning. Sker oftast via telefon dagtid till kundtjänst/handläggare. Felanmälan registreras i systemet Felan. Felanmälningar registreras i efterhand under beredskapstid. Det finns koppling mellan Felan och underhållssystemet (VA-banken). Via telefon Via telefon, sparas inte Via formulär på hemsidan och telefonsamtal. Anteckningar från telefonsamtalet skrivs ner i ett kollegieblock. Via telefon Tabell 3.1.2: Nulägesbeskrivning av problemområdet kommunikation och information, kommunvis. 10

11 3.1.2 Kommunikation och information I dagsläget sker de flesta kundkontakterna genom telefonsamtal eller e-post. I flertalet kommuner dokumenteras inte telefonsamtal och e-post. Även i de fall där kundens frågor eller problem löses direkt är detta problematiskt, eftersom det är lätt att kommunen förlorar viktig historik över kundproblem och kundsynpunkter. Problematiken med telefonsamtal och e-post dras till sin spets när det gäller felanmälningar. Att felanmälningar dokumenteras är särskilt viktigt för att få bra statistik och historik över vad felen gäller, var de förekommer och vilka åtgärder som kommunen vidtar. Felanmälningsstatistiken är ett viktigt underlag för att kommunen ska kunna prioritera rätt i investerings- och underhållsplaner. När en felanmälan bara finns i huvudet på berörd tjänsteman eller tekniker eller nedskriven som kommentar i ett kollegieblock är det också svårt att göra uppföljningar av problemen. Figur 2: Förenklad bild av hur ett felanmälningssystem skulle kunna vara uppbyggt Felanmälningssystem som länkas till åtgärdssystem: Varje felanmälan bör hanteras som ett ärende, tas emot, registreras, skickas till ärendehandläggare -beslut om åtgärd - verkställande av åtgärd - återkoppling till kund. Det ska vara möjligt att följa varje enskilt problem och se var i kedjan som ärendet befinner sig. Alla berörda handläggare bör ha tillgång till detta. Möjlighet: Att i ett digitalt system kunna föra in kundens frågeställningar, synpunkter och den information som verksamheten lämnat till kunden underlättar kommunikationen ömsesidigt. Det skapar också ett gott underlag vid författande av informationsmaterial, kundenkäter m.m. Där det passar kan en gemensam kundtjänst kommuner emellan möjligen bli aktuell. Inom länet finns en gemensam sjukvårdsrådgivning och ett gemensamt projekt inom E-hälsa, vilka kan fungera som modeller att studera som exempel på god och effektiv samverkan. 11

12 3. Resultat 3.2 Tekniska systemet Inom det tekniska området har dokumentation avseende egenkontroll, arbetsorder, miljörapporter, kemikalieregister och allmänna rutiner granskats. Hit hör också dokumentation av drift, larm och beredskap. Dokumentationen skiljer sig mycket åt mellan kommunerna inom det tekniska området. Då nytt system ska anskaffas finns det anledning att ta del av övriga kommuners system och erfarenheter av dessa. Även inom detta område underlättas en framtida kommunikation och samverkan mycket av att man använder sig av samma system Vatten, ledningar och avlopp Egenkontroll är verksamhetsutövarens ansvar för att efterfölja Miljöbalkens krav enligt hänsynsreglerna. Den ska vara ett ständigt förbättrat verktyg för att följa upp hur verksamheten påverkar omgivningen och vad som kan göras för att minska miljöpåverkan så mycket som möjligt. Den innehåller fyra delmoment som består av att planera, genomföra, följa upp och förbättra egenkontrollen. Upplägget är beroende av hur omfattande verksamheten är som bedrivs, men en väl fungerande egenkontroll inom vatten- och avloppsområdet ska ge svar på om anläggningarna uppfyller de fastställda kraven. Och om inte -i så fall vad som behöver åtgärdas. Inventeringen visar på nedanstående status beträffande egenkontrollen i länet. Levande dokument som man arbetar i, revideras ofta (8 kommuner) Hyllprodukt - senaste revideringen 5-6 år sedan (6 kommuner) (1 kommun) Innehållet i egenkontrollprogrammen varierar mycket mellan kommunerna Arbetsorder som utfärdas för reparation och underhåll och som sedan också dokumenteras utgör en god kunskapsbank för, och kontroll av, utförda reparationer och standard på verk och ledningsnät. Kopplingen till felanmälan från kund eller från internt verksamma är också mycket viktig för att kunna återrapportera utfört arbete. Ett digitalt system för detta, med tillgänglighet för berörd personal underlättar också framtida planering, prioritering och budgetering inom VA-verksamheten för en så optimal ekonomisk drift som möjligt. Inventeringen visar på nedanstående nuläge beträffande arbetsorder i länet: 10 kommuner saknar skriftliga arbetsorder 2 kommuner har ett digitaliserat system för arbetsorder, en annan kommun har just avslutat en upphandling för ett digitalt system för arbetsorder och en tredje kommun är i startgroparna för att inleda en upphandling av ett digitalt system. en kommun gör enkla skriftliga arbetsorder Miljörapport för B-anläggningar (reningsverk för fler än 2000 pe) och rapport för C-anläggningar (reningsverk för mellan pe) görs av de flesta kommuner i länet. Krav finns endast på miljörapport för B-anläggningarna men fördelarna är många med att även göra sådana för C-anläggningarna. Dels underlättar de kommunens egen uppföljning av anläggningarna under åren och utgör ett gott statistiskt underlag för egenkontrollen, dels får man en egen resultatsummering av det gångna året. Inventeringen av läget angående miljörapporter i nuläget ger vid handen att: alla kommuner skickar in miljörapporter för sina B-anläggningar 10 kommuner gör enklare miljörapporter för sina C-anläggningar till Miljökontoren 5 kommuner gör inga rapporter på C-anläggningar Kemikalieregister varierar mycket till sin dokumentation i länets kommuner. Det vanligaste är att enbart säkerhetsdatablad för reningskemikalier finns på respektive anläggning men ej för övriga kemikalier, smörjmedel, drivmedel m.m. Det finns också mycket övrigt att önska då det gäller kontroll och omhändertagande av målarburkar, lösningsmedel, rengöringsmedel m.m. som kan påverka vattenkvaliteten om de hanteras ovarsamt. Uppdaterade register över alla kemikalier som förekommer i verksamheterna kan göra det lättare att åtgärda spill och eventuell påverkan på vattnet om olyckan är framme eller att hitta miljöförbättrande alternativ. Rutiner för de tekniska systemen är nödvändiga för att driva och underhålla dessa optimalt. Dokumentation av rutiner är nödvändigt för tillgängligheten för såväl personal som tillsynsmyndigheter. Anläggningarna är alla unika och fordrar sina egna rutiner som inte är bekanta för alla. Skriftliga/digitala rutiner utgör också en stor säkerhet i de fall andra än de mest insatta i verksamheten behöver vidta åtgärder i verk och ledningar, t ex nyanställda eller inhyrda entreprenörer. 12

13 Nulägesbeskrivning: Vatten. ledningar och avlopp Kommun Egenkontroll Arbetsorder Miljörapport & rapport C-anl Rutiner Arbetsorder Bjurholm Ett par år sedan vattenverkens egenkontrollprogram reviderades. Reningsverket senaste revision av egenkontrollprogram var skriftliga Ingen B-anl, bara C-anl. Görs ingen rapport över anläggningarna. Enligt egenkontrollplan, finns i huvudet på gubbarna. Bara tre kemikalier registrerade. Dorotea Egenkontrollprogram för vatten- & avloppsverk revideras vartannat år, senaste från skriftliga Miljörapport för B-anl görs en gång om året till SMP och miljökontoret. Rapport för C-anl görs också. Vatten: Skötselanvisning i egenkontrollprogram, med checklistor för spolning, rengöring av filter osv. Avlopp: Rutiner med vad som ska göras finns i pärm. Finns i egenkontrollprogram. Lycksele Arbetsmaterial Håller på att göra en ny. Stora rep läggs till viss del i Winsam. Med det nya systemet kan de lägga in både större rep och löpande underhåll. Ingen B-anl. Gör rapport på C-anl till miljökontoret. Uppföljning av utsläppsvillkor. Vatten: Driftsinstruktion. Rör & ledning: Checklista för att minimera risken för frysningsskador och spolningslistor. Avlopp: Reglerat enligt tillstånd, men många rutiner finns inte fastspikade. Finns minneslistor och leverantörsrutiner för maskiner. Bara säkerhetsdatablad. Malå Egenkontrollprogram för vattenverk godkändes 2009 (från 15 pers pers verk) skriftliga, verksamhetsansvarig tar det direkt med anläggare. Miljörapport B-anl. Ett antal prover tas på C-anl bara för att hålla koll vad som kommer in och släpps ut, men det görs ingen rapport av det. Vatten & avlopp: Skötseloch driftsrutiner finns i egenkontrollpärm. Rör & ledning: Spolningar, sträckor och datum dokumenteras. Finns på varje verk i egenkontrollprogrammet. Nordmaling Finns inget egenkontrollprogram, det finns drifts- & skötsel instruktioner på en vägg i varje verk, gjort i samråd med miljöinspektör. På väg at införa ett system, anlitat Sweco. Har månadsmöten i dagsläget där det tas upp vad som ska göras. Miljörapport på B-anl och en mindre omfattande rapport över C-anl. Vatten: Inga skriftliga rutiner, spolningar osv varje dag. Avlopp: Inga skriftliga rutiner Inget övergripande, finns säkerhetsdatablad på varje verk. Norsjö Egenkontrollprogram för vattenverk från Egenkontrollprogram ska uppdateras varje år men programmet för avloppsverken är något gammal. Större arbeten planeras tillsammans med killarna, men det är inget som dokumenteras. Miljörapport för B-anl. Sammanställning till miljöenheten av volymer, förbrukning av kemikalier osv för Canl. Vatten: Rutiner finns i egenkontrollprogram Rör & ledning: Spollistor för ledningar. Avlopp: Rutiner finns i egenkontrollprogram Kemikalieregister finns i egenkontrollprogram. Robertsfors Håller på med en ny för både vatten- & avloppsverk, ett förslag gjordes 2010, men det har inte tagits beslut om den än. Underhåll i låg takt, ofta i samband med gatuunderhåll, finns rullande 3-års plan. För mindre grejer skapas en enkel arbetsorder med abonnent och kartbild. 1 B-anl som de gör miljörapport för. Gör även rapport för C-anl med samma underlag som för B-anl (flödesmängder, kemikalier osv). Vatten: Rutiner i driftsjournalen. Avlopp: Checklista med vad som ska göras dagligen, veckovis, månadsvis och vid behov. Inget formellt, bara säkerhetsdatablad/ produktdatablad. Skellefteå Finns för vatten- & avloppsverk. Allmän handling i diariet. Arbetsorder Rörnät i VA- BAS (VA:s eget) i digital och pappersform. I övrigt följs rutiner och planer Miljörapporter för såväl B-som C-anläggningar. Digital, allmän handling som förvaras i kommunens diarium Rutiner finns för v-verk, avloppsverk och rörnät. Förvaras i server och Future. Skrivs ut och förvaras lokalt där de behövs. Kommungemensamt kemikalieregister i digital form Chemsoft Tabell 3.2.1a: Nulägesbeskrivning av dokumentation av vatten, ledningar, avlopp, kommunvis; Bjurholm - Skellefteå 13

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Strategi för spridning av GIS

Strategi för spridning av GIS 1 GIS-samverkan Södertörn Strategi för spridning av GIS Botkyrka kommun Haninge kommun Huddinge kommun Nykvarns kommun Nynäshamns kommun Salems kommun Södertälje kommun Tyresö kommun Innehåll 2 Strategisk

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad STOCKHOLMS STADSARKIV Att värdera och gallra information i stockholms stad Att värdera och gallra information i stockholms stad Version 1, 2009 Författare: Martin Ståhl Innehållsförteckning inledning...1

Läs mer

Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status

Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status Metoder för tillsyn av enskilda avlopp och lantbruk April 2014, prel. version 1 Metodutveckling av åtgärder mot övergödning

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

Handbok i förnyelseplanering av VA-ledningar

Handbok i förnyelseplanering av VA-ledningar Rapport Nr 2011 12 Handbok i förnyelseplanering av VA-ledningar Annika Malm Anders Horstmark Elin Jansson Göran Larsson André Meyer Jenny Uusijärvi Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd Brandsäker bostad för alla Vägledning för individanpassat brandskydd MSB:s kontaktpersoner: Malin Vestin, 010-240 52 43 Patrik Perbeck, 010-240 53 65 Publikationsnummer MSB550 - April 2013 ISBN 978-91-7383-333-2

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Fullmaktshantering hos myndigheter och andra aktörer

Fullmaktshantering hos myndigheter och andra aktörer PM59100 PM59008 2.1 Bilaga 3 Fullmaktshantering hos myndigheter och andra aktörer Sammanställning av nuläge, framtida behov och nyttor av elektronisk fullmaktshantering Innehåll INTRODUKTION... 3 ARBETSFÖRMEDLINGEN...

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård SLUTVERSION, FEBRUARI 2012 Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Förord Den

Läs mer

Kommunala VA-planer en kunskapsöversikt

Kommunala VA-planer en kunskapsöversikt Rapport Nr 2012 03 Kommunala VA-planer en kunskapsöversikt Mats Johansson Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling (SVU) är kommunernas eget FoU-program om kommunal

Läs mer

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 1(48) Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 2(48) 1. INLEDNING... 4 1.1 BAKGRUND... 4 1.2 SYFTE... 4 1.3 PROJEKTÄGARE... 4 1.4 INTRESSENTER...

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Foto: Anna Nordblad. Rationell handläggning av förprövning i djurstallar

Foto: Anna Nordblad. Rationell handläggning av förprövning i djurstallar Foto: Anna Nordblad Rationell handläggning av förprövning i djurstallar Innehåll Förord... 2 Projektorganisation... 3 Bakgrund... 4 Projektmål och avgränsningar... 4 Utvärdering av mål... 5 Projektmål

Läs mer

GULDLINJEN företag och kommun i samverkan III

GULDLINJEN företag och kommun i samverkan III Slutrapport (20 maj 2011) GULDLINJEN företag och kommun i samverkan III Demokratikonsult & Samarbetspartner Norr Mälarstrand 92 112 35 Stockholm 1 Sammanfattning Projektet Guldlinjen är ett kompetensprojekt

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Dokumentation av redovisningssystem. en praktisk vägledning

Dokumentation av redovisningssystem. en praktisk vägledning Dokumentation av redovisningssystem en praktisk vägledning Dokumentation av redovisningssystem en praktisk vägledning Förord Rådet för kommunal redovisning publicerade 1998 en idéskrift om dokumentation

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Efterbehandling av förorenade områden Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Manual efterbehandling utgåva 6 2014 1 2 Kvalitetsmanualen är ett levande

Läs mer

Handbok om VA i omvandlingsområden

Handbok om VA i omvandlingsområden Rapport Nr 2008-11 Handbok om VA i omvandlingsområden Krister Törneke Lena Tilly Erik Kärrman Mats Johansson Denis van Moeffaert Svenskt Vatten Utveckling Rapport Nr 2008-11 Handbok om VA i omvandlingsområden

Läs mer