Brister och förtjänster inom VA-sektorns dokumentation i Västerbottens län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brister och förtjänster inom VA-sektorns dokumentation i Västerbottens län"

Transkript

1 Brister och förtjänster inom VA-sektorns dokumentation i Västerbottens län Hur kunde det bli så fel? Saknades dokumentation = inmätningsritning? Servicekranens placering Höjdskillnad Den omöjliga ihopkopplingen!

2 Layout: Ord & Co i Umeå AB. Tryck: Original Tryck Umeva har bidragit med bilderna.

3 Förord Denna rapport är resultatet av projektet DIVA (Dokumentation inom Vatten och Avlopp) som pågått under november november Syftet har varit att kartlägga hur vatten- och avloppsverksamheten följs upp och dokumenteras i Västerbottens kommuner till nytta för framtiden och för dem som nu har, och för dem som ska ta över, ansvaret för verksamheten. Rapporten beskriver nuläget och är i det avseendet en färskvara men utgör också ett avstamp för prioritering av vad en fortsatt samverkan ska innehålla med en förhoppningsvis betydligt längre hållbarhet. Projektet har bedrivits inom ramen för den VA-samverkan som pågår inom Västerbottens län sedan drygt två (2) år med hemvist inom Region Västerbotten. Kommunerna har bidragit med projektmedel och resterande medel har beviljats från Mål 1:1. Projektets styrgrupp har bestått av Lena Friborg, Region Västerbotten, Bernt Andersson, ordförande i länets VA-samverkan, Inger Olofsson och Birgitta Fritzdotter, ledamöter i VA-samverkans planeringsgrupp. Projektledare har Stina Ljung varit. Västerbotten december 2011 Bernt Andersson Ordförande Västerbottens Vattensamverkansgrupp 3

4 Innehållsförteckning Deltagande kommuner Bjurholm Dorotea Lycksele Malå Nordmaling Norsjö Robertsfors Skellefteå Sorsele Storuman Umeå Vilhelmina Vindeln Vännäs Åsele 1. Projektet Bakgrund Skärpta krav inom Vatten- och Avloppssektorn Stora pensionsavgångar Utökat samarbete inom Västerbottens län Syfte Mål Arbetssätt/tillvägagångssätt Inventering Workshop 15 juni Oordning i VA-verksamheten och dess oanade konsekvenser Resultat Kund Avtal & abonnemang Kommunikation och information Tekniska systemet Vatten, ledningar och avlopp Dagvatten Ritningar och kartsystem Data & IT Verksamhetsstyrning Planering Ekonomi Upphandling Personal Sammanfattning och slutsatser Bilaga Bilaga Förkortningar ABVA Allmänna bestämmelser för Vatten och Avlopp AVA Avfall, vatten och avlopp DIVA Dokumentation inom Vatten och Avlopp DV Dagvatten GVA Gator, vatten och avlopp KF Kommunfullmäktige KS Kommunstyrelse LOU Lagen om offentlig upphandling MKB Miljökonsekvensbeskrivning pe Personekvivalenter (1 pe motsvarar beräknad belastning från 1 person) VA Vatten och avlopp B-anläggningar t ex avloppsreningsverk med mer än 2000 personekvivalenters belastning C-anläggninga t ex avloppsreningsverk med- mellan personekvivalenters belastning (Miljöbalkens definition på miljöfarliga anläggningar) 4

5 1. Projektet Projektet Region Västerbotten har tillsammans med länets 15 kommuner genomfört ett 1-årigt projekt för att kartlägga och inventera hanteringen av dokumentation inom vatten- och avloppssektorn (nedan VA). Ambitionen var att svara på frågorna om vad som dokumenteras och hur. Projektet innebär också en kartläggning av de datasystem som används som stöd inom VA- sektorn, för att undersöka möjligheten att införa system som är kompatibla med varandra. 1.1 Bakgrund Skärpta krav inom Vatten- och Avloppssektorn Kommunerna står idag inför allt större utmaningar inom ansvarsområdet Vatten och Avlopp. För att klara framtiden och uppdragen inom det kommunaltekniska området blir den pågående samverkan som finns mellan de 15 kommunerna i länet allt viktigare. Till de utmaningar som finns idag hör en framtida kompetensförsörjning, investeringsbehov på grund av skärpta miljö- och kvalitetskrav, reinvesteringsbehov av ledningsnät och verk, nya krav från kunder och ägare samt förändrad ansvarsfördelning på grund av vattenplanering i avrinningsområden med anledning av EU:s ramdirektiv Stora pensionsavgångar Under åren kommer flertalet av kommunernas erfarna VA-ingenjörer och drifttekniker att gå i pension. I många fall är det samma personer som var med och byggde upp de mer avancerade systemen på 60-talet som nu går i pension. Därför finns det ett stort behov av att utförda arbeten och tekniska lösningar är dokumenterade inför kommande generationsskifte och bevaras för framtiden. De logiska sammanhangen och historiken riskerar annars att försvinna, som till exempel skälen till att vissa lösningar valdes framför andra Utökat samarbete inom Västerbottens län Ett utökat samarbete över kommungränserna inom länets VA-sektor leder till vinster som att kompetensen inom VA behålls inom länet, effektivare och säkrare upphandlingar av drift- och entreprenadtjänster med likartade underlag från kommunerna, samt ett ökat kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan kommunerna. 1.2 Syfte Projektets primära syfte var att ge nästa generation tillgång till viktiga kunskapsunderlag inom VA-området. Kommunernas rutiner för dokumentation och hantering av VA -handlingar har kartlagts genom projektet och visar på vad som utöver dagens dokumentation behöver förbättras och eventuellt också samordnas. 1.3 Mål Projektets övergripande mål var att bidra till att planering och erfarenhetsutbyte inom VA-sektorn i länet sker genom ett naturligt samspel mellan kommunerna, där följande delmål tillsammans lägger grunden. Samlad, kvalitetssäkrad och författningsenlig arkivoch dokumenthantering av VA-dokument Säkerställande av viktig information och överföring av denna Säkerställande av kompetensförsörjning Säkerställande av ansvarsfrågor Underlättande av upphandlingar av konsult- och driftstjänster Möjliggöra regionövergripande samordning vid upphandlingar Verka för att kompatibla databassystem införs i kommunerna för att underlätta kunskapsutbyte inom dokumentation, drift och ritningar. 5

6 2. Arbetssätt/tillvägagångssätt Arbetssätt/tillvägagångssätt Inventeringen i länet har skett genom projektledarens personliga besök och genomgång av vad som finns tillgängligt av dokumentation och handlingar inom vatten- och avloppsområdet i varje kommun. I detta arbete har varje kommuns VA-personal deltagit med sin kunskap och erfarenhet. Besöken har föregåtts av att mallar för respektive område skickats ut i förväg för att underlätta och förbereda inventeringen. Mallarna har utarbetats av projektledaren tillsammans med projektets styrgrupp. Efter avslutad inventering och preliminär sammanställning av resultaten genomfördes en workshop tillsammans med alla kommuners berörda tjänstemän och politiker. För denna redovisas under särskild rubrik senare i rapporten. 2.1 Inventering För att nå målsättningen med projektet har inventeringen följt tre spår: handlingar/dokument som berör VA-verksamheten datasystem som används som stöd personalresurser som finns att tillgå för VA-verksamheten Huvudfokus har varit på kartläggningen av handlingar/ dokument. Datasystem och personalresurser har inventerats som underkategorier till kartläggningen av handlingar/dokument. Kartläggningen av handlingar/dokument inom VA-verksamheten har delats upp i tre områden: kund, tekniska systemet och verksamhetsstyrning. Tanken bakom uppdelningen av VA-verksamheten i dessa tre områden är att kundens behov av vatten är det centrala. Kundernas behov styr produktionen av dricksvatten, vilket styr behovet av rening. Runtom kunden finns sedan det fysiska tekniska systemet med vattenverk, rör och ledningar och avloppsreningsverk med mera. Det tekniska systemet fungerar dock inte av sig självt utan kräver en omgärdande nivå av verksamhetsstyrning. De handlingar/dokument som uppstår av kundhanteringen kan delas in i två kategorier: avtal & abonnemang samt information & kommunikation. Tekniska systemet genererar handlingar avseende produktion av dricksvatten, VA- och rörteknik, avloppsrening samt ritningar & kartsystem. De datasystem och IT lösningar som används som stöd i VA-verksamheten har inkluderats som en underkategori till inventeringen av det tekniska systemet. De handlingar/dokument som Verksamhetsstyrning Planering Ekonomi Upphandling Personal Tekniska system Vatten Ledningar Avlopp Ritningar Data & IT Kund Avtal & abonnemang Information & kommunikation Figur 1. Översiktlig bild av hur VA-verksamhetens olika handlingar/ dokument har delats upp i projektet härstammar från verksamhetsstyrningen kan delas upp i planering, ekonomi och upphandling. Personalresurser har inkluderats som en egen kategori under verksamhetsstyrning. Inventeringen har utförts genom intervjuer med berörda tjänstemän, bland andra tekniska chefer, VAingenjörer och ibland även ekonomiansvariga hos varje kommun. Intervjuerna har genomförts med hjälp av mallar upprättade för det här projektet. En mall för handlingar/dokument, en för datasystem och en för personalresurser. Mallarna utformades för att omfatta många olika slags handlingar. Om en kommun saknade en viss typ av handlingar noterades det. För varje dokument/handlingsslag efterfrågades formen för handlingen. Om handlingen fanns tillgänglig i: publik form, tillgänglig för allmänheten, t ex via en hemsida intern och/eller digital form via server eller persondator i fysisk form (papper) En annan fråga var om handlingen/dokumentet fanns diariefört eller om den räknades som ett internt do- 6

7 kument. Det var också viktigt att ta reda på var ett dokument förvarades och vilken person eller avdelning som hade ansvar för respektive dokument. Det fanns även ett utrymme för ytterligare kommentarer till varje slags dokument/handling i mallen. Mallen för datasystem var liksom den för dokument uppdelad i tre avdelningar: kund, verksamhetsstyrning och tekniska systemet. Under varje avdelning fanns ett antal olika verksamheter uppräknade och för varje verksamhet efterfrågades vilket datasystem som användes, årtal när det började användas och om det var uppbundet mot någon annan verksamhet. Ett utrymme för kommentarer lämnades också för varje verksamhet. Om någon av kommunerna saknade datasystem för någon av verksamheterna så noterades det. I mallen för personalresurser efterfrågades fem olika personalkategorier och i vilken omfattning dessa arbetade med vatten och avlopp. Det fanns även utrymme för att ge kommentarer till varje personalkategori. Samtliga resultat av inventeringen med kommentarer redovisas i kapitel 3. Ovanför respektive tabell har en kort sammanfattning gjorts av det viktigaste som framkommit vid inventeringen inom just det området. Under respektive tabell pekas på möjligheter att förbättra dokumentationen och att gemensamt skapa bättre förutsättningar för VA-verksamheten. 2.2 Workshop 15 juni 2011 Oordning i VA-verksamheten och dess oanade konsekvenser Huvudsyftet med workshopen var att redovisa och diskutera det då föreliggande delresultatet från inventeringen, men även att redovisa arbetet med taxefrågor inom vatten och avlopp som gjorts av en arbetsgrupp på uppdrag av VA-samverkansgruppen. Syftet var också att utifrån resultaten ta fram åtgärder och förslag på fortsatt samverkan inom dessa områden, samt att göra prioriteringar inom dessa. Presentationen av resultatet från inventeringen fokuserade på läget i länet gällande VA-dokumentation samt de problemområden som har identifierats genom kartläggningen. Presentationen av arbetet med taxefrågor fokuserade på orsakerna till kommunernas olika taxor och grunden till hur de konstruerats. Bland annat belystes internräntefrågan och overheadkostnadernas olikheter i berörda kommuner. Varje presentation inom områdena kund, tekniska systemet, verksamhetsstyrning och taxefrågor avslutades med gruppdiskussioner kring frågeställningar rörande problemen inom VA -dokumentation och taxefrågor. Målgruppen för workshopen var tjänstemän, som kommunchefer, ekonomichefer, tekniska chefer eller motsvarande samt diarie- och arkivansvariga. Politiker från kommunstyrelser, arbetsutskott, tekniska nämnder/utskott eller motsvarande med ansvar för VA- och taxefrågor var också representerade, liksom projektansvariga tjänstemän på Region Västerbotten. Presentationen av inventeringen med identifierade problemområden avseende dokumentation redovisas som särskild bilaga till denna rapport. Bilaga 1 I en ytterligare bilaga redovisas de frågeställningar och prioriteringar av fortsatt arbete som blev resultat av workshopens gruppdiskussioner. Bilaga 2 Önskemål om fortsatt arbete berörs också i slutsatserna längst bak i rapporten, kap 4. 7

8 3. Resultat Resultat Varje delområde av VA-verksamheten presenteras för sig, först kund, sedan det tekniska systemet och till sist verksamhetsstyrning. Under varje delområde presenteras vad vi gått igenom med varje kommun. De problemområden som inventeringen har identifierat inom varje delområde presenteras därefter. Rapporten redovisar koncentrerade fakta av vad som framkom vid inventeringen. Varje kommun får också den fullständiga redovisningen av sin egen inventering. 3.1 Kund Under begreppet kund har dokumentation som rör ABVA (Allmänna bestämmelser för Vatten och Avlopp) och VA-taxan samt olika typer av ansökningar, avtal och abonnemang undersökts. Dokumentation kring kundfakturahantering (register, underlag, inbetalningar, autogiro, återbetalningar, betalningspåminnelse, inkassoärenden) har också granskats. Det sista inom kund som har undersökts är kommunikation och information, som bland annat innehåller korrespondens med kund, broschyrer, driftsinformation, felanmälningar och kundmätningar. I begreppet kundmätningar har både synpunkter och enkäter inkluderats. Det är framförallt inom två områden: avtal & abonnemang och kommunikation & information som det finns problem när det gäller dokumentationen kring kund Avtal & abonnemang Hanteringen av abonnemang och servisanslutning sker oftast via telefonsamtal och anmälan förs därefter in i kundregister eller debiteringssystem. Ett regelrätt juridiskt bindande skriftligt avtal mellan kunden och VA-huvudmannen med innehåll om vad överenskommelsen innebär saknas i de flesta kommuner. Oavsett avtalsform bör ett dokument författas där det framgår vilka handlingar och regler som rör överenskommelsen som kunden tagit del av. detta kan en eventuellt uppkommen tvistefråga försvåra saken för VA-huvudmannen och medföra onödiga kostnader. 8 kommuner har skriftliga avtal med kund när det gäller servisanslutningar, i resterande kommuner är anslutningen bara registrerad i kundregister, faktura- eller debiteringssystem. 4 kommuner har skriftliga avtal med kund när det gäller abonnemangsanmälan. i övriga 11 kommuner tas abonnemangsanmälan emot via telefon och förs in i kundregister, fakturaeller debiteringssystem. 8

9 Nulägesbeskrivning: Avtal & abonnemang Bjurholm Dorotea Lycksele Malå Nordmaling Norsjö Robertsfors Skellefteå Sorsele Storuman Umeå Vilhelmina Vindeln Vännäs Åsele Servisanslutning, enligt ABVA:n. Abonnemangsanmälan oftast via telefon, tidigare ägare eller ny tar kontakt. Servisanslutning skriftligt på blankett, som hämtas på hemsida. Originalet sparas i pärm, registreras i debiteringssystem. Abonnemangsanmälan oftast via telefon till GVA-chef eller ekonomiavdelning, registreras i kundregister. Anslutningar och abonnenter registreras i Winsam, men sparas också i pärm. Byggs inget nytt, finns mall för anslutning i ABVA:n. Anslutningar registreras av ekonomiavdelningen. Ibland saknas avtal, första räkning räknas då som avtal. Ekonomi administratör skriver in nya avtal och abonnemang i register i debiteringssystemet. Oftast via telefon. Kundregister finns i fakturasystemet. Servisanslutning finns som blankett kopplad till abonnemang. Inte många nyanslutningar. Abonnemangsanmälan sker oftast via telefon, registreras i kundregister och avstäms mot vattenmätare. Ingen formell servisanmälan. Anslutning och abonnemang görs via blankett och registreras i debiteringssystem. Anslutningar utanför verksamhetsområdet kräver politiskt beslut. Servisanmälan i samband med bygglov. Dataprogram Future används för detta (VA:s eget). Papper eller digitalt. Kundtjänst sköter detta normalt. Flyttanmälan oftast via telefon, faktura återvänder ifall någon flyttat utan att anmäla. Information på hemsidan. Servisanslutning och abonnemangsanmälan diarieförs. Ansökan kan hämtas sedan 90-talet, lite si och så med hur de är registrerade. Abonnemangsanmälan via telefon, avtal skickas till kund. Flyttning registreras inte. Serviceanmälan och övriga handlingar kring anslutningar diarieförs i Platina av VA-teknik. När mätaren sätts upp registreras ett abonnemang i K+. Anslutningar sparas i debiteringssystemet. Flyttanmälan sparas inte, men i registret kan man se förra kunden. När det byggdes mycket på 70- & 80-talet fanns det blanketter. Nu sker endast enstaka anslutningar, oftast via telefon eller brev, förs in i abonnentregister av kundtjänst. Två år sedan sista anslutningen. Blankett som sparas i abonnentpärm Nya anslutningar registreras i debiteringssystemet. En nyanslutning i fjol. Osäkert var noteringar om gamla anslutningar finns. Abonnemangsanmälan görs oftast via telefon, noteringar görs i debiteringssystem. Borde finnas en blankett. Gamla abonnemang registrerades med kort och i dator. Möjlighet: Att använda kompatibla system för hantering av kundregister, fakturor och debitering inom länet. Detta kan underlätta en utökad samverkan i framtiden inom vatten- och avloppsområdet. Tabell 3.1.1: Nulägesbeskrivning av området abonnemang och anslutning, kommunvis. 9

10 3. Resultat Nulägesbeskrivning: Kommunikation & Information Kommun Bjurholm Dorotea Lycksele Malå Nordmaling Norsjö Robertsfors Skellefteå Sorsele Storuman Umeå Vilhelmina Vindeln Vännäs Åsele Korrespondens med kund Oftast via telefon, frågor registreras i programvara av kundtjänst som även teknisk chef och ekonomi har tillgång till. Oftast via e-post och telefonkontakt som inte diarieförs. Ibland brev med svar som diarieförs. Korrespondens som blir ärenden diarieförs. Korrespondens med kund sparas i Winsam och i pärm. Oftast via telefonkontakt med verksamhetsansvarig eller ekonomi administratör. Telefonsamtal, 90 % är fakturafrågor. Samtal via telefon Telefon Många frågor handlar om att säga upp sig från VA kollektivet, avfolkningsbygd. Information på hemsidan och i kundtjänst för normala ärenden. Självavläsning hemsidan digitalt eller papper. Allmän handling i kommunens diarium. Det mesta hanteras i det egna systemet Future. Kundenkät (SKL) vart 3:e år, egna däremellan. Telefonkontakt, förklaringar och frågor om abonnemang tas om hand av kundtjänst, sparas i pärm. Frågor som kräver beslut eller blir ärenden diareförs. Övriga frågor tar kundtjänst hand om. Dåliga på att registrera kundsynpunkter som kommer in via telefon. Telefon till kundtjänst och ärendehandläggare. Det som är av vikt diarieförs. Oftast via e-post eller brev. E-post sparas inte, frågor som blir ärenden diarieförs. Mycket få blir ärenden. Många frågor fixas direkt. Via telefon, e-post, brev Frågor om avtal och abonnemang sker oftast via telefon och klaras oftast ut direkt. Bara frågor som blir ärenden diarieförs. Övriga frågor sker också oftast via telefon, noteringar om vad samtalet handlat om förs in i kundregistret. Felanmälningar Via telefon dagtid till kundtjänst. Kvällar, nätter och helger till SOS alarm. Kund ringer i regel till GVA-chef eller växel. Det förs ingen historik. Telefonsamtal, e-post, mobilsamtal registreras inte. E-post, telefon, kan även göras från hemsida. Större fel och deras åtgärder kan spåras i Winsam. Nytt datasystem på gång där man kan samla in alla felanmälningar. Oftast via telefonkontakt med verkansvarig eller ekonomi administratör. Telefonkontakt dagtid, kundtjänst eller kommunförråd. Kvällstid, nätter och helger, SOS-alarm. Har startat ett projekt med Sweco om uppföljning av felanmälningar. Till tekniska kontoret, drifttekniker, växeln, förrådet via telefon + SOS alarm. Stopp läggs in i VA-kartan. Via telefon, har ett embryo till återrapportering, bollas mellan GVA, kundtjänst och debiteringen. Felanmälan via Flexsite (kommungemensam) Kundtjänst tar emot och hanteras sedan efter ange-lägenhetsgrad inom VA. Via telefon antingen till kundtjänst eller direkt till GVA-ansvarig + larm från SOS alarm. Det finns en pärm där skador ska fyllas i, används mycket sporadiskt. Via telefon, dåliga på att dokumentera och göra uppföljning. Sker oftast via telefon dagtid till kundtjänst/handläggare. Felanmälan registreras i systemet Felan. Felanmälningar registreras i efterhand under beredskapstid. Det finns koppling mellan Felan och underhållssystemet (VA-banken). Via telefon Via telefon, sparas inte Via formulär på hemsidan och telefonsamtal. Anteckningar från telefonsamtalet skrivs ner i ett kollegieblock. Via telefon Tabell 3.1.2: Nulägesbeskrivning av problemområdet kommunikation och information, kommunvis. 10

11 3.1.2 Kommunikation och information I dagsläget sker de flesta kundkontakterna genom telefonsamtal eller e-post. I flertalet kommuner dokumenteras inte telefonsamtal och e-post. Även i de fall där kundens frågor eller problem löses direkt är detta problematiskt, eftersom det är lätt att kommunen förlorar viktig historik över kundproblem och kundsynpunkter. Problematiken med telefonsamtal och e-post dras till sin spets när det gäller felanmälningar. Att felanmälningar dokumenteras är särskilt viktigt för att få bra statistik och historik över vad felen gäller, var de förekommer och vilka åtgärder som kommunen vidtar. Felanmälningsstatistiken är ett viktigt underlag för att kommunen ska kunna prioritera rätt i investerings- och underhållsplaner. När en felanmälan bara finns i huvudet på berörd tjänsteman eller tekniker eller nedskriven som kommentar i ett kollegieblock är det också svårt att göra uppföljningar av problemen. Figur 2: Förenklad bild av hur ett felanmälningssystem skulle kunna vara uppbyggt Felanmälningssystem som länkas till åtgärdssystem: Varje felanmälan bör hanteras som ett ärende, tas emot, registreras, skickas till ärendehandläggare -beslut om åtgärd - verkställande av åtgärd - återkoppling till kund. Det ska vara möjligt att följa varje enskilt problem och se var i kedjan som ärendet befinner sig. Alla berörda handläggare bör ha tillgång till detta. Möjlighet: Att i ett digitalt system kunna föra in kundens frågeställningar, synpunkter och den information som verksamheten lämnat till kunden underlättar kommunikationen ömsesidigt. Det skapar också ett gott underlag vid författande av informationsmaterial, kundenkäter m.m. Där det passar kan en gemensam kundtjänst kommuner emellan möjligen bli aktuell. Inom länet finns en gemensam sjukvårdsrådgivning och ett gemensamt projekt inom E-hälsa, vilka kan fungera som modeller att studera som exempel på god och effektiv samverkan. 11

12 3. Resultat 3.2 Tekniska systemet Inom det tekniska området har dokumentation avseende egenkontroll, arbetsorder, miljörapporter, kemikalieregister och allmänna rutiner granskats. Hit hör också dokumentation av drift, larm och beredskap. Dokumentationen skiljer sig mycket åt mellan kommunerna inom det tekniska området. Då nytt system ska anskaffas finns det anledning att ta del av övriga kommuners system och erfarenheter av dessa. Även inom detta område underlättas en framtida kommunikation och samverkan mycket av att man använder sig av samma system Vatten, ledningar och avlopp Egenkontroll är verksamhetsutövarens ansvar för att efterfölja Miljöbalkens krav enligt hänsynsreglerna. Den ska vara ett ständigt förbättrat verktyg för att följa upp hur verksamheten påverkar omgivningen och vad som kan göras för att minska miljöpåverkan så mycket som möjligt. Den innehåller fyra delmoment som består av att planera, genomföra, följa upp och förbättra egenkontrollen. Upplägget är beroende av hur omfattande verksamheten är som bedrivs, men en väl fungerande egenkontroll inom vatten- och avloppsområdet ska ge svar på om anläggningarna uppfyller de fastställda kraven. Och om inte -i så fall vad som behöver åtgärdas. Inventeringen visar på nedanstående status beträffande egenkontrollen i länet. Levande dokument som man arbetar i, revideras ofta (8 kommuner) Hyllprodukt - senaste revideringen 5-6 år sedan (6 kommuner) (1 kommun) Innehållet i egenkontrollprogrammen varierar mycket mellan kommunerna Arbetsorder som utfärdas för reparation och underhåll och som sedan också dokumenteras utgör en god kunskapsbank för, och kontroll av, utförda reparationer och standard på verk och ledningsnät. Kopplingen till felanmälan från kund eller från internt verksamma är också mycket viktig för att kunna återrapportera utfört arbete. Ett digitalt system för detta, med tillgänglighet för berörd personal underlättar också framtida planering, prioritering och budgetering inom VA-verksamheten för en så optimal ekonomisk drift som möjligt. Inventeringen visar på nedanstående nuläge beträffande arbetsorder i länet: 10 kommuner saknar skriftliga arbetsorder 2 kommuner har ett digitaliserat system för arbetsorder, en annan kommun har just avslutat en upphandling för ett digitalt system för arbetsorder och en tredje kommun är i startgroparna för att inleda en upphandling av ett digitalt system. en kommun gör enkla skriftliga arbetsorder Miljörapport för B-anläggningar (reningsverk för fler än 2000 pe) och rapport för C-anläggningar (reningsverk för mellan pe) görs av de flesta kommuner i länet. Krav finns endast på miljörapport för B-anläggningarna men fördelarna är många med att även göra sådana för C-anläggningarna. Dels underlättar de kommunens egen uppföljning av anläggningarna under åren och utgör ett gott statistiskt underlag för egenkontrollen, dels får man en egen resultatsummering av det gångna året. Inventeringen av läget angående miljörapporter i nuläget ger vid handen att: alla kommuner skickar in miljörapporter för sina B-anläggningar 10 kommuner gör enklare miljörapporter för sina C-anläggningar till Miljökontoren 5 kommuner gör inga rapporter på C-anläggningar Kemikalieregister varierar mycket till sin dokumentation i länets kommuner. Det vanligaste är att enbart säkerhetsdatablad för reningskemikalier finns på respektive anläggning men ej för övriga kemikalier, smörjmedel, drivmedel m.m. Det finns också mycket övrigt att önska då det gäller kontroll och omhändertagande av målarburkar, lösningsmedel, rengöringsmedel m.m. som kan påverka vattenkvaliteten om de hanteras ovarsamt. Uppdaterade register över alla kemikalier som förekommer i verksamheterna kan göra det lättare att åtgärda spill och eventuell påverkan på vattnet om olyckan är framme eller att hitta miljöförbättrande alternativ. Rutiner för de tekniska systemen är nödvändiga för att driva och underhålla dessa optimalt. Dokumentation av rutiner är nödvändigt för tillgängligheten för såväl personal som tillsynsmyndigheter. Anläggningarna är alla unika och fordrar sina egna rutiner som inte är bekanta för alla. Skriftliga/digitala rutiner utgör också en stor säkerhet i de fall andra än de mest insatta i verksamheten behöver vidta åtgärder i verk och ledningar, t ex nyanställda eller inhyrda entreprenörer. 12

13 Nulägesbeskrivning: Vatten. ledningar och avlopp Kommun Egenkontroll Arbetsorder Miljörapport & rapport C-anl Rutiner Arbetsorder Bjurholm Ett par år sedan vattenverkens egenkontrollprogram reviderades. Reningsverket senaste revision av egenkontrollprogram var skriftliga Ingen B-anl, bara C-anl. Görs ingen rapport över anläggningarna. Enligt egenkontrollplan, finns i huvudet på gubbarna. Bara tre kemikalier registrerade. Dorotea Egenkontrollprogram för vatten- & avloppsverk revideras vartannat år, senaste från skriftliga Miljörapport för B-anl görs en gång om året till SMP och miljökontoret. Rapport för C-anl görs också. Vatten: Skötselanvisning i egenkontrollprogram, med checklistor för spolning, rengöring av filter osv. Avlopp: Rutiner med vad som ska göras finns i pärm. Finns i egenkontrollprogram. Lycksele Arbetsmaterial Håller på att göra en ny. Stora rep läggs till viss del i Winsam. Med det nya systemet kan de lägga in både större rep och löpande underhåll. Ingen B-anl. Gör rapport på C-anl till miljökontoret. Uppföljning av utsläppsvillkor. Vatten: Driftsinstruktion. Rör & ledning: Checklista för att minimera risken för frysningsskador och spolningslistor. Avlopp: Reglerat enligt tillstånd, men många rutiner finns inte fastspikade. Finns minneslistor och leverantörsrutiner för maskiner. Bara säkerhetsdatablad. Malå Egenkontrollprogram för vattenverk godkändes 2009 (från 15 pers pers verk) skriftliga, verksamhetsansvarig tar det direkt med anläggare. Miljörapport B-anl. Ett antal prover tas på C-anl bara för att hålla koll vad som kommer in och släpps ut, men det görs ingen rapport av det. Vatten & avlopp: Skötseloch driftsrutiner finns i egenkontrollpärm. Rör & ledning: Spolningar, sträckor och datum dokumenteras. Finns på varje verk i egenkontrollprogrammet. Nordmaling Finns inget egenkontrollprogram, det finns drifts- & skötsel instruktioner på en vägg i varje verk, gjort i samråd med miljöinspektör. På väg at införa ett system, anlitat Sweco. Har månadsmöten i dagsläget där det tas upp vad som ska göras. Miljörapport på B-anl och en mindre omfattande rapport över C-anl. Vatten: Inga skriftliga rutiner, spolningar osv varje dag. Avlopp: Inga skriftliga rutiner Inget övergripande, finns säkerhetsdatablad på varje verk. Norsjö Egenkontrollprogram för vattenverk från Egenkontrollprogram ska uppdateras varje år men programmet för avloppsverken är något gammal. Större arbeten planeras tillsammans med killarna, men det är inget som dokumenteras. Miljörapport för B-anl. Sammanställning till miljöenheten av volymer, förbrukning av kemikalier osv för Canl. Vatten: Rutiner finns i egenkontrollprogram Rör & ledning: Spollistor för ledningar. Avlopp: Rutiner finns i egenkontrollprogram Kemikalieregister finns i egenkontrollprogram. Robertsfors Håller på med en ny för både vatten- & avloppsverk, ett förslag gjordes 2010, men det har inte tagits beslut om den än. Underhåll i låg takt, ofta i samband med gatuunderhåll, finns rullande 3-års plan. För mindre grejer skapas en enkel arbetsorder med abonnent och kartbild. 1 B-anl som de gör miljörapport för. Gör även rapport för C-anl med samma underlag som för B-anl (flödesmängder, kemikalier osv). Vatten: Rutiner i driftsjournalen. Avlopp: Checklista med vad som ska göras dagligen, veckovis, månadsvis och vid behov. Inget formellt, bara säkerhetsdatablad/ produktdatablad. Skellefteå Finns för vatten- & avloppsverk. Allmän handling i diariet. Arbetsorder Rörnät i VA- BAS (VA:s eget) i digital och pappersform. I övrigt följs rutiner och planer Miljörapporter för såväl B-som C-anläggningar. Digital, allmän handling som förvaras i kommunens diarium Rutiner finns för v-verk, avloppsverk och rörnät. Förvaras i server och Future. Skrivs ut och förvaras lokalt där de behövs. Kommungemensamt kemikalieregister i digital form Chemsoft Tabell 3.2.1a: Nulägesbeskrivning av dokumentation av vatten, ledningar, avlopp, kommunvis; Bjurholm - Skellefteå 13

Kommunernas organisation avseende PBL-frågor Västerbottens län

Kommunernas organisation avseende PBL-frågor Västerbottens län Kommunernas organisation avseende PBL-frågor Västerbottens län Boverket december 2008 Inledning Boverket har genom sitt uppsiktsansvar över plan- och byggväsendet i landet till uppgift att följa hur lagstiftningen

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Västerbotten

Regelförenkling på kommunal nivå. Västerbotten Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Ja 75% Nej 12% Nej 25% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Miljösamverkan Västerbotten

Miljösamverkan Västerbotten miljosamverkanvasterbotten.se Miljösamverkan Västerbotten Uppföljnings- och erfarenhetsutbytesträff Delprojektet Inventering av nedlagda deponier 7 november 2013 Inventering av nedlagda deponier Deltagande

Läs mer

DRIFT OCH UNDERHÅLLSPLAN VA-VERKSAMHETEN 2010

DRIFT OCH UNDERHÅLLSPLAN VA-VERKSAMHETEN 2010 DRIFT OCH UNDERHÅLLSPLAN VA-VERKSAMHETEN 2010 Plan Antagen av tekniska nämnden 2010-01-18 3 Postadress: 447 80 VÅRGÅRDA i Besöksadress: Kungsgatan 45 Telefon, växel: 0322-600 600 i Telefax: 0322-600 960

Läs mer

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt.

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. I den här broschyren vill vi ge dig sakliga besked om vad det innebär när Mälarenergi har ansvaret för vatten och avlopp hos dig. Vår syn på Vatten och

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

Regional digital utveckling

Regional digital utveckling www.regionvasterbotten.se Regional digital utveckling Kommunförbundet Skåne Umeå, 26 juni 2014 Västerbotten 15 kommuner. 2 stora och 13 små. 259 000 invånare 72% av invånarna är bosa

Läs mer

Åtgärder för god vattenstatus

Åtgärder för god vattenstatus Åtgärder för god vattenstatus Miljöskyddsdagar 2013-10-23 Ann Salomonson ... den årliga rapporteringen om åtgärdsarbetet 1. Samtliga myndigheter och kommuner som omfattas av detta åtgärdsprogram behöver

Läs mer

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor.

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Klagomålsblankett för bygg, strandskydd, miljö, hälsoskydd och livsmedel Klagomål Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Personuppgifter*

Läs mer

Vinster med samverkan. Magnus Rudehäll, Lars Eriksson Region Västerbotten

Vinster med samverkan. Magnus Rudehäll, Lars Eriksson Region Västerbotten Vinster med samverkan Magnus Rudehäll, Lars Eriksson Region Västerbotten www.regionvasterbo.en.se Vinster med samverkan - kring e. gemensamt regionalt verksamhetsstöd Västerbo)en 1/8 del av Sveriges yta.

Läs mer

VA-chefsträff 2015-04-28 Bjärsjölagård

VA-chefsträff 2015-04-28 Bjärsjölagård VA-chefsträff 2015-04-28 Bjärsjölagård =? Höör: 15 500 Hörby: 14 900 Hörby Höör Sysselsatt personal 11,3 11,9 Kostnad personal och administration 6 545 000 kr 6 902 000 kr Reningsverk 6 4 Vattenverk 6

Läs mer

Vatten. Sandviken Energi AB din lokala leverantör av Värme Sotning Elhandel Elnät Gata Vatten & Bredband

Vatten. Sandviken Energi AB din lokala leverantör av Värme Sotning Elhandel Elnät Gata Vatten & Bredband Vatten Marie Svensson VA-projektör Anna Holmstén Utredningschef Kjell Ekman Distributionschef Sandviken Energi Vatten AB Välkomna! Bakgrund Kort presentation av projektet Tidplan Verksamhetsområde eller

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

EXAMENSARBETE. Solen Redundans. Didrik Östergren 2014. Högskoleexamen Datornätverk

EXAMENSARBETE. Solen Redundans. Didrik Östergren 2014. Högskoleexamen Datornätverk EXAMENSARBETE Solen Redundans Didrik Östergren 2014 Högskoleexamen Datornätverk Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik Didrik Östergren 2014-08-20 Luleå Tekniska Universitet,

Läs mer

September 2016 VA i Sörfjärden. Rent vatten idag och i framtiden

September 2016 VA i Sörfjärden. Rent vatten idag och i framtiden September 2016 VA i Sörfjärden MittSverige Vatten AB Bildades 1 juni 2004 Timrå, 2007 Nordanstig VA-samverkan över kommungränserna Erfarenhet och kompetens för tre kommuner Ansvarar för drift och utveckling

Läs mer

VA-GIS i regional samverkan

VA-GIS i regional samverkan VA-GIS i regional samverkan Verksamheten Gästrike Vattens uppdrag är för huvudmannens räkning att: Producera och leverera dricksvatten Avleda och rena spillvatten Kvalitetssäkra slammet Omhänderta dagvatten

Läs mer

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se Kontrollprogram Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Denna information är tänkt att underlätta framtagandet av kontrollprogram för er verksamhet. Tänk på att ett kontrollprogram enbart är en del av egenkontrollen

Läs mer

Länsstyrelsen undersöker sommarens telestörningar

Länsstyrelsen undersöker sommarens telestörningar Arkivbeteckning 1(10) Enligt sändlista Länsstyrelsen undersöker sommarens telestörningar Under de sommaren och hösten har Länsstyrelsen vid ett flertal tillfällen uppmärksammats på störningar inom fast

Läs mer

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 VA-planering i Ljungby kommun Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 LJUNGBY KOMMUN Tekniska kontoret 31 maj 2011 Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld

Läs mer

European Union. IT Västerbotten Eva-Marie Marklund, projektsamordnare www.itvasterbotten.org

European Union. IT Västerbotten Eva-Marie Marklund, projektsamordnare www.itvasterbotten.org IT Västerbotten Eva-Marie Marklund, projektsamordnare www.itvasterbotten.org Så här var det då Lokala nät Telefoni Sorsele Robertsfors Telia Malå Norsjö Skellefteå Token Ring Landstinget Umeå Nordmaling

Läs mer

Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län

Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län Vilken rapportering krävs av studieförbund? Vilka handlingar ska skickas när och till vem? Särskilda syften

Läs mer

earkiv Kalmar län Rapport 1 - Nulägesanalys inom projekt earkiv Kalmar län hösten 2014 Version 1.0 Kisa 2014-12-10 Ort och datum

earkiv Kalmar län Rapport 1 - Nulägesanalys inom projekt earkiv Kalmar län hösten 2014 Version 1.0 Kisa 2014-12-10 Ort och datum earkiv Kalmar län 1 - Nulägesanalys inom projekt earkiv Kalmar län hösten 2014 Version 1.0 Kisa 2014-12-10 Ort och datum Anki Heimonen Projektledare 1 Bakgrund I uppdraget för projekt e-arkiv Kalmar län

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring Anmälningar enl 14 kap 2 SoL (Lex Sarah) Anmälningar enl Lex Maria Arbetsmiljöbesiktningar, exv skyddsronder Enkätsammanställningar Papper (original, kopia) Papper (original, kopia) Diarienummer (Ädit)

Läs mer

Informationsmöte gällande förslag till strategi för vatten och avlopp på landsbygd, minnesanteckningar

Informationsmöte gällande förslag till strategi för vatten och avlopp på landsbygd, minnesanteckningar Datum 2012-05-14 Diarienummer 1 (5) Informationsmöte gällande förslag till strategi för vatten och avlopp på landsbygd, Teckomatorp 2012-03-27, kl 19.00-21.30 Svalövs kommun har, i samarbete med NSVA och

Läs mer

Vanliga frågor för Röreviken m.fl.

Vanliga frågor för Röreviken m.fl. SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN TEKNISKA 22 augusti 2011 Vanliga frågor för Röreviken m.fl. Vi har sammanställt ett antal frågeställningar som berörd allmänhet tidigare haft vid liknande projekt. Allmänna

Läs mer

Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning

Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning DALSLANDS MILJÖKONTOR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSGRUPPEN Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning Vad är egenkontroll? Vad innehåller ett Egenkontrollprogram? Vad vill kommunen se vid

Läs mer

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektets organisation Styrgrupp Fastställd vid årsmötet 2015-XX-XX Arbetsgrupp Referensgrupp Dnr Uppdrag och mål Deltagare 2 Organisation Inledning

Läs mer

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB GranskningsPM Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB Sandvikens kommun Pär Månsson Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod 1 2 Offentlighetsreglerna

Läs mer

Budget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp

Budget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp Budget 2016 med plan 2017-2018 Vatten och avlopp Innehållsförteckning 1 Vatten och avlopp... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Ekonomi (budget)... 5 1.4 Förslag till budget 2016... 6 1.5 Utmaningar

Läs mer

Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6

Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6 Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 6 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Kristin Nätterlund 019-21 14 32 Box 33200, 701

Läs mer

Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering

Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering Information till fastighetsägare Översvämning Västerlånggatan 1962 foto Linderoth (bearbetad) Riktlinjer för bättre miljö inne och ute Nu gäller nya riktlinjer

Läs mer

Minnesanteckningar Projekt Minireningsverk

Minnesanteckningar Projekt Minireningsverk 01054 1(7) Projekt Minireningsverk : 2013-11-12 Tid: 9.00-15.00 Plats: Utvecklingen, Utvecklingscentrum, Region Halland Deltagare: Marie Karlsson, Kungsbacka Frans Karlsson, Falkenberg Johan Cederbrink,

Läs mer

KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP PÅ HEMLUNDA - FRÅGOR OCH SVAR FRÅN

KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP PÅ HEMLUNDA - FRÅGOR OCH SVAR FRÅN KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP PÅ HEMLUNDA - FRÅGOR OCH SVAR FRÅN ALLMÄNT - BAKGRUND Vem har beslutat att Hemlunda ska ha kommunalt vatten och avlopp och vad innebär det? Kommunfullmäktige i Piteå beslutade

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

Planera för vatten! Dokumentation och sammanfattning av gruppdiskussionerna. Workshop i Östersund 3 maj 2012

Planera för vatten! Dokumentation och sammanfattning av gruppdiskussionerna. Workshop i Östersund 3 maj 2012 Planera för vatten! Workshop i Östersund 3 maj 2012 Dokumentation och sammanfattning av gruppdiskussionerna Vilka behov finns av planering för vatten? Vilka är hindren för en fungerande planering för vatten?

Läs mer

VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6)

VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6) VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6) INLEDNING Götene kommun införde från och med den 1 januari 1995 en balansräkningsmodell för tekniska kontorets VA-enhet (balansräkningsenhet). Införandet av

Läs mer

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2.

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2. 2013-09-03 Rev 2013-10-15 Mats Falås VA- och renhållningschef 08 560 39 336 Mats.falas@ekero.se PM VA-taxa 2014 (KFS 13:2) Dnr KS13/228-346 Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av fakturering av avgifter. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av fakturering av avgifter. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av fakturering av avgifter Härjedalens kommun 6 maj 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 8 Sammanfattning På

Läs mer

Slam- och oljeavskiljaranläggning

Slam- och oljeavskiljaranläggning Slam- och oljeavskiljaranläggning Förord Denna skrift har tagits fram av samtliga kommunala VA-huvudmän i Dalarna med syftet att ge dig som fastighetsägare respektive verksamhetsutövare kortfattad information

Läs mer

Anslutning av vatten och avlopp. Vattenanslutning

Anslutning av vatten och avlopp. Vattenanslutning Anslutning av vatten och avlopp Vattenanslutning Ansluta kommunalt vatten och avlopp I den här broschyren beskriver vi hur det går till att ansluta sig till vatten och avlopp. Alla blanketter finns på

Läs mer

Vatten Vattenreningsverk finns i Bockara, Fredriksberg (Oskarshamn), Fårbo och Kristdala.

Vatten Vattenreningsverk finns i Bockara, Fredriksberg (Oskarshamn), Fårbo och Kristdala. VA-redovisning 2010 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VA-VERKSAMHETEN 2010-12-31 Tekniska kontoret ansvarar för det dricksvatten som produceras och levereras till abonnenterna och för rening av det förbrukade avloppsvattnet

Läs mer

Organisationsformer inom VA-branschen 2013-02-12. Exempel 4. Solna Vatten AB. André Meyer

Organisationsformer inom VA-branschen 2013-02-12. Exempel 4. Solna Vatten AB. André Meyer Organisationsformer inom VA-branschen 2013-02-12 Exempel 4 Solna Vatten AB André Meyer Solna stad 70 000 invånare (Sveriges 29:e största kommun) 63 000 arbetsplatser, ca 55 000 personer pendlar in till

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Riktlinjer vid direktupphandling för Bollebygds kommun

Riktlinjer vid direktupphandling för Bollebygds kommun Styrdokument 1 (5) 2014-12-05 Fastställd: Kommunstyrelsen 2014-12-01 198 Gäller för: samtliga nämnder och verksamheter Dokumentansvarig: Ekonomichef Reviderad: Dnr : KS2014/345 Riktlinjer vid direktupphandling

Läs mer

Skellefteå kommun. 71 966 invånare (06-12-31) Yta 7 217 km 2. 2 159 inflyttade 2006. 35 514 i Skellefteå 36 452 i övriga orter

Skellefteå kommun. 71 966 invånare (06-12-31) Yta 7 217 km 2. 2 159 inflyttade 2006. 35 514 i Skellefteå 36 452 i övriga orter Skellefteå kommun Skellefteå kommun 71 966 invånare (06-12-31) 35 514 i Skellefteå 36 452 i övriga orter Yta 7 217 km 2 1 500 sjöar 5 stora kustmynnande älvar 36 mil kust -5 medeltemperatur i januari +15

Läs mer

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten Årsredovisning 211 VA-verksamheten Rev 12316 Innehållsförteckning VA-verksamheten 3 Bakgrund 3 VA-verksamheten i Kinda 3 Mål och måluppfyllelsen 3 Årets verksamhet 3 Drift och underhåll 4 Investeringar

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 1 (5) Bilaga 6 Inspektionsrapport Dnr RA 231-2013/4559 2014-02-10 Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 Närvarande Från Lantmäteriet: Från Riksarkivet:

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

MiljösamverkanVärmland

MiljösamverkanVärmland MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2012 Fastställt av styrgruppen den 13 oktober 2011 1(7) Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att

Läs mer

Vanliga frågor & svar

Vanliga frågor & svar Vanliga frågor & svar Innehåll Ordlista... 2 Om Brevet... 2 Vad ska jag göra med brevet som jag fått?... 2 Motivering saknas till min fastighet, varför?... 2 Vilka har fått utskicket från Länsstyrelsen?...

Läs mer

11 Nordmaling Umeå Tur med avgång kl 06.35 från Vasaplan tidigareläggs och avgår kl 06.30.

11 Nordmaling Umeå Tur med avgång kl 06.35 från Vasaplan tidigareläggs och avgår kl 06.30. Information från Länstrafiken i Västerbotten. #3.2014 Sid 1 (December 2014) Ny tidtabell Från och med den 14 december byter vi som bekant tidtabell. Nedan följer ett urval av de viktigaste förändringarna

Läs mer

Att ansluta till kommunalt vatten- och avloppsnät

Att ansluta till kommunalt vatten- och avloppsnät Att ansluta till kommunalt vatten- och avloppsnät www.norrtalje.se Enheten för kommunalt vatten och avlopp Innehållsförteckning Sida Därför behövs kommunalt vatten och avlopp 2 En fastighets vatten- och

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

VA-fakta för fastighetsägare

VA-fakta för fastighetsägare VA-fakta för fastighetsägare VA-fakta för fastighetsägare Uppsala Vatten och Avfall AB är VA-huvudman i Uppsala kommun. Här följer information om vatten och avlopp i en fastighet. Utgåva 2011 Ansvarsfördelning

Läs mer

31 dec 2011 (SCB) Bjuv 14 851 Båstad 14 230 Helsingborg 130 626 Landskrona 42 189 Svalöv 13 250 Åstorp 14 789 Summa 229 935

31 dec 2011 (SCB) Bjuv 14 851 Båstad 14 230 Helsingborg 130 626 Landskrona 42 189 Svalöv 13 250 Åstorp 14 789 Summa 229 935 Kommun Invånare 31 dec 2011 (SCB) Bjuv 14 851 Båstad 14 230 Helsingborg 130 626 Landskrona 42 189 Svalöv 13 250 Åstorp 14 789 Summa 229 935 Vår utmaning 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 863 599

Läs mer

Kommunala samverkansavtalet om Gymnasieutbildning

Kommunala samverkansavtalet om Gymnasieutbildning Kommunala samverkansavtalet om Gymnasieutbildning i Västerbottens län 2011-01- 01 Samverkande kommuner: Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Nordmaling, Norsjö, Robertsfors, Skellefteå, Sorsele, Storuman,

Läs mer

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen Separering av dag- och spillvatten VA-avdelningen Separering av ledningar Kommunens avloppssystem ska hantera både dagvatten och spillvatten. I dagvatten räknas regn-, smält- och dräneringsvatten. Spillvatten

Läs mer

REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013

REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013 REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013 1 Förvaltningsberättelse Den första januari 2007 trädde Lagen om allmänna vattentjänster i kraft (LAV 07). Lagen reglerar bland annat att den ekonomiska redovisningen ska

Läs mer

Rapport om It-stödet för BBIC, workshops i Norrbotten

Rapport om It-stödet för BBIC, workshops i Norrbotten 1 Rapport om It-stödet för BBIC, workshops i Norrbotten Bakgrund Systematisk uppföljning är ett prioriterat område inom den nationella barn och unga satsningen. Som en följd av att BBIC kan utgöra grunden

Läs mer

Marseille, New Hotel of Marseille.

Marseille, New Hotel of Marseille. Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs Örnsköldsvik KALLELSE 1(5) Regionråd Dag 2014-05-17 Tid 10.30 12.30 Plats ande Marseille, New Hotel of Marseille. Ingemar Nyman, Bjurholms kommun Dagmar

Läs mer

Nyckeltal 2008 VA verksamheten Tierps kommun

Nyckeltal 2008 VA verksamheten Tierps kommun Nyckeltal 2008 VA verksamheten Tierps kommun I VA Web samlas alla nyckeltal i en databas som är tillgänglig via Internet. Nyckeltalen värderas systematiskt och används till att årligen analysera och följa

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan Fastställt av styrgruppen den 7 september 2012 Britt Carlsson c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 4655 651 84 Karlstad e-post: britt.carlsson@karlstad.se www.miljosamverkanvarmland.se Inledning

Läs mer

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 (9) Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Välkommen till Roslagsvatten

Välkommen till Roslagsvatten Välkommen till Roslagsvatten r o s l a g s vat t e n å r s red o v i s ning 2 0 0 7 Knivsta Vallentuna Österåker Täby Danderyd Vaxholm Ekerö Roslagsvatten AB är ett VA-bolag som ansvarar för den kommunala

Läs mer

www.miljosamverkan.se

www.miljosamverkan.se www.miljosamverkan.se Projektledare Lasse Lind tel 0532-714 47 lind.lasse@telia.com Biträdande projektledare Cecilia Lunder tel 031-60 58 95 cecilia.lunder@o.lst.se 1 Dagvatten 22 sept 04 Miljösamverkan

Läs mer

Avgifter år 2013 för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp till kommunens va-nät

Avgifter år 2013 för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp till kommunens va-nät Avgifter år 2013 för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp till kommunens va-nät Fastställd av kommunfullmäktige 2012-06-18 39/2012, lagakraftvunnet 2012-07-19

Läs mer

Egenkontroll enligt miljöbalken

Egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll enligt miljöbalken Information från miljöförvaltningen Lund 2 oktober 2014 Annika Skoog 046-355270 annika.skoog@lund.se Egenkontroll ska förebygga ohälsa Egenkontrollen är ett verktyg för

Läs mer

Möte med styrgruppen för Skellefteregionen

Möte med styrgruppen för Skellefteregionen Minnesanteckningar styrgrupp 2015-02-11 Möte med styrgruppen för Skellefteregionen Dag/tid 11 feb 2015, kl 10-12 Plats Malå hotell Närvarande Norsjö: Mikael Lindfors, Katarzyna Wikström Sorsele: Kjell

Läs mer

Informationspaket för nyanslutning med LTA

Informationspaket för nyanslutning med LTA Informationspaket för nyanslutning med LTA Hej Här får ni ett informationspaket som hjälper er att komma igång med er anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet samt installationen av LTA-tanken.

Läs mer

Dnr: 2014/700 rev. 2014-05-16 (rev. 2015-02-02) Nationella larmrutiner vid dammhaverier

Dnr: 2014/700 rev. 2014-05-16 (rev. 2015-02-02) Nationella larmrutiner vid dammhaverier Dnr: 2014/700 rev. 2014-05-16 (rev. 2015-02-02) Nationella larmrutiner vid dammhaverier Förord Syftet med enhetliga larmrutiner för de stora reglerade älvarna är att möjliggöra snabb och effektiv utalarmering

Läs mer

Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa

Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa Plan för en pandemisk influensa 1 (6) Dnr: KS 2008/461 Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa Kommunstyrelsens plan för en pandemisk influensa (pandemi) kompletterar den kommunövergripande planen

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Riktlinjer Diarienummer 114-14/013 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Antagen av Ledningsgruppen 2014-08-13 Käppalaförbundet Käppalaförbundet Riktlinjer 2 (8) Sammanfattning För att minska

Läs mer

NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING

NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE RIKTLINJER FÖR BÄTTRE MILJÖ INNE OCH UTE Nu gäller nya riktlinjer för hur Karlstadsborna ska hantera sitt dagvatten. Riktlinjerna

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av ärendehantering

Svedala kommun. Granskning av ärendehantering Svedala kommun Granskning av ärendehantering Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1 Uppdrag och revisionsfrågor... 4 2.2 Metod och avgränsning... 4 3. Bakgrund... 5 3.1 Risker och brister...

Läs mer

Rutiner för synpunktshanteringen

Rutiner för synpunktshanteringen RUTIN - SYNPUNKTSHANTERING 1(7) Rutiner för synpunktshanteringen Ingen kan bättre än kommuninvånarna bedöma om kommunen gör en bra insats eller inte. Varje individ har rätt till ett bra bemötande, att

Läs mer

Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp Anmälan om anslutning Varje gång du bygger nytt, bygger om, bygger till, eller vid flytt av befintlig mätare och detta berör vatten och avlopp

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

Hittills har 2 av 7 fastighetsägare med direktutsläpp åtgärdat sitt avlopp på eget initiativ, vilket ses som positivt.

Hittills har 2 av 7 fastighetsägare med direktutsläpp åtgärdat sitt avlopp på eget initiativ, vilket ses som positivt. Jeanette Nilsson 0477-441 70 jeanette.nilsson@tingsryd.se 2009-02-23 1(6) INFORMATION Kommunstyrelsens arbetsutskott Avloppsinventering delredovisning för 2008 RESULTAT Inventeringen omfattar enskilda

Läs mer

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012-08-31 Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012:2 Tillsyn av skolor Projektet är utfört av Bygg och miljökontoret, miljö- och hälsoskydd, Norrköpings Kommun. Ansvarig för denna rapport är Magdalena Hallberg,

Läs mer

Avsnitt: Krav och råd. Beslutad av Bo Jonsson. Version: 2

Avsnitt: Krav och råd. Beslutad av Bo Jonsson. Version: 2 1(15) Bilaga 1-1. Allmänt Kvalitetsmåtten för inrikes fastighetsdrift mäter effektiviteten i driftorganisationen och ska genomföras inom inrikes förvaltning oavsett om driften bedrivs i egen regi eller

Läs mer

Intryck från Berlin och Köln om översvämningshantering - och lite annat också

Intryck från Berlin och Köln om översvämningshantering - och lite annat också Intryck från Berlin och Köln om översvämningshantering - och lite annat också Elin Jansson Uppsala Vatten och Avfall AB Marie Falk Kretslopp och vatten, Göteborg Om Berlin 3, 4 miljoner invånare, bara

Läs mer

Tjänsteskrivelse 2011-02-18 Diarienummer Kommunledningskontoret Handläggare Gerd Olofsson 0910-73 59 68 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2010 Sammanfattning Av verksamhetsberättelse och årsredovisning

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

Omdränering. Information om VA-lösningar för husgrundsdränering

Omdränering. Information om VA-lösningar för husgrundsdränering Omdränering Information om VA-lösningar för husgrundsdränering Information till fastighetsägare Du gör precis rätt i att kontakta UMEVA när du ska ändra VA-förhållandet på huset! Vi ger råd och anvisningar

Läs mer

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015 Tjänsteutlåtande Chef 2014-11-14 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se MHN/2014:78 10052 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Sambruk Generisk Ärendehantering. Standardrapport

Sambruk Generisk Ärendehantering. Standardrapport Sambruk Generisk Ärendehantering Standardrapport 1. Vilket huvuddiariesystem har ni? E-post Förnamn Efternamn Info Svar annika.brager@jarfalla.se Platina eva_lena.nilsson@eslov.se Platina hans.haraldsson@jonkoping.se

Läs mer

Vem gör vad och när? - Översiktsplan

Vem gör vad och när? - Översiktsplan Vem gör vad och när? - Översiktsplan Enligt Plan- och bygglagen ska översiktsplanen () ge vägledning för beslut om användning av mark- och vattenområden samt om hur den byggda miljön ska utvecklas och

Läs mer

Om oss. * Projektet påbörjades hösten 2002. *!7 jan. 2004 Föreningen bildades formellt. * 1 febr. 2005 Föreningen startklar

Om oss. * Projektet påbörjades hösten 2002. *!7 jan. 2004 Föreningen bildades formellt. * 1 febr. 2005 Föreningen startklar Om oss * Över 780 företagare i Norr- och Västerbotten har bildat en ek. förening vars uppgift är att ställa kreditgarantier i form av borgen till föreningens medlemmar * Projektet påbörjades hösten 2002

Läs mer

Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD

Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Mellström 2015-01-05 KS 2014/0465 50029 Kommunfullmäktige Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD Förslag till beslut

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011 MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2011 Fastställt av styrgruppen den 9december 2010 1 Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att medverka

Läs mer

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Detta meddelande är ett komplement till ABVA, som innehåller bestämmelser för brukande av kommunens

Läs mer

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy Sidan 1 av 6 Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-27, 151, att gälla från och med det kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy 1. Definition 2. Mål och

Läs mer

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S Skolor Hälsoskyddsinfo 1:06 S Varför egenkontroll? Egenkontrollen är ett verktyg för att se om verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

Utvärdering av delprojektet Egenkontroll och systemtillsyn ENKÄT

Utvärdering av delprojektet Egenkontroll och systemtillsyn ENKÄT Januari 2003 Utvärdering av delprojektet Egenkontroll och systemtillsyn Efter kampanjtiden då pilotinspektioner genomförs (hösten 2002 31 mars 2003), vill vi veta vad som gjorts, vad ni ute på kommunerna

Läs mer

Blekingesjukhuset. Internkontroll. Marie Edvardsson 2014-11-18

Blekingesjukhuset. Internkontroll. Marie Edvardsson 2014-11-18 Blekingesjukhuset Internkontroll 2014 Marie Edvardsson 2014-11-18 Rapport uppföljning av 2014 års interna kontrollplaner Utanordning av lön. Kontrollmoment att rätt person belastar rätt ansvar och period.

Läs mer

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Institutionen för stad och land 2015-06-03 Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Introduktion Allmänna handlingar vid myndigheter

Läs mer