EKOLOGISK GRÖNSAKSODLING PÅ FRILAND. Arbetstidsåtgång. av Åsa Rölin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EKOLOGISK GRÖNSAKSODLING PÅ FRILAND. Arbetstidsåtgång. av Åsa Rölin"

Transkript

1 EKOLOGISK GRÖNSAKSODLING PÅ FRILAND Arbetstidsåtgång av Åsa Rölin

2 Arbetstidsåtgång Text och foto (där inget annat anges): Åsa Rölin, Hushållningssällskapet, Skaraborg Arbete är en stor kostnad i en kalkyl för grönsaker. Ogräsreglering, plantering, skörd, sortering och packning är de mest arbetskrävande momenten. Tidsåtgången per hektar eller per kilo varierar kraftigt mellan olika företag men också mellan olika år inom samma företag. Du behöver kunskap om tidsåtgången både vid planering och vid utvärdering av ditt företag. Skillnader i tidsåtgång mellan konventionell och ekologisk odling Ett ökat arbetsbehov för ogräsreglering i ekologisk odling är den största skillnaden mellan konventionell och ekologisk odling. Skillnaden är allra störst i sådda kulturer. I planterade grödor är skillnaderna mindre. Även i konventionell odling finns det odlare som enbart använder mekanisk ogräsbearbetning i planterade grödor. Men då använder de ofta kemiska bekämpningsmedel till andra grödor i växtföljden. I flera grödor är skördenivån högre i konventionell odling vilket gör att tidsåtgången per kilo grönsak då blir lägre. Skörd och packning är också tidskrävande moment. Här har däremot val av odlingsform mindre betydelse. Lägre hektarskörd, mer ogräs och mer frånsortering kan leda till mer skördearbete i ekologisk odling. Skillnader i tidsåtgång mellan olika företag beror främst på hur rationell hanteringen är genom tillgång till rätt utrustning, bra arbetsledning och arbetskraft. Den största skillnaden arbetsmässigt mellan ekologisk och konventionell odling är arbetsbehovet för ogräsregleringen. Arbetsbehovet är vanligtvis betydligt större i en ekologisk odling och då speciellt i sådda kulturer. Det finns dock många möjligheter att minska arbetstiden även i ekologisk odling. Bilden visar en redskapsbärare med fingerhjul och gåsfotsskär i majs. Storleken på företaget och mekaniseringsgraden påverkar tidsåtgången per kilo produkt Den totala arealen av frilandsgrönsaker har stadigt ökat mellan 1971 och Uppgifter om ekologisk odling av grönsaker under åren visar däremot på små förändringar. Andelen eko var år procent och procent av den totala frilandsarealen av grönsaker, se figur 1. Under åren har de största företagen inom frilands och växthusodlingen ökat i antal medan övriga företag har minskat kraftigt i antal. Minskningen är jämnt fördelat över alla storleksklasser utom de allra största företagen. De stora företagen ökar i omfattning och är betydligt mer specialiserade och arbetseffektiva än de små företagen. Medelarealen på de företag som odlar grönsaker på över 0,25 hektar har ökat sedan 70-talet var medelarealen knappt 2 hektar per företag var medelarealen uppe på cirka 10 hektar per företag. Bakom medelvärdena döljer sig uppgifter om att några företag har stora arealer. 2

3 Figur 1 Utveckling av frilandsodling av köksväxter (över 0,25 ha) mellan åren 1971 och Blå linje = totalt antal ha, orange linje = ekologisk odling av köksväxter antal ha, grå linje = summan av antal odlare med olika köksväxter. Vissa företag har flera grödor. Beräkning gjord på samma sätt genom åren. Källa Jordbruksstatistik årsbok 2014 och tidigare årgångar. Om du har ett större företag har du i de flesta fallen bättre möjligheter att investera i redskap, maskiner och utrustning. Det gör arbetet rationellare och arbetstidsåtgången mindre per kilo grönsak, se tabell 1 och i avsnittet med kalkyler. I områden där det finns flera grönsaksodlare kan maskinstationer, maskinsamarbete och gemensamma packerier möjliggöra rationell hantering även om du har en mindre areal. Samarbete mellan konventionell och ekologisk odling är också viktigt för att utnyttja de resurser som finns och ge utrymme för investeringar. Tidsåtgång i olika grödor och olika typer av företag När du odlar grönsaker behövs det betydligt mer arbetstimmar per hektar jämfört med spannmål, se tabell 1. Antal timmar varierar också mellan olika företag. Tänk på att uppgifterna om tidsåtgång per hektar i detta kapitel är exempel. Det ger dig en uppfattning om storleksordningen av åtgång på arbetstid. När du gör en kalkyl eller arbetsbehovsplanering måste du anpassa tidsberäkningar efter de speciella förhållandena i ditt företag. Finns det möjlighet till maskinsamarbete och gemensamt packeri kan du sänka kostnaderna både för arbete och för investeringar även i ett mindre företag. I tabell 1 ges exempel även på tidsåtgången i 4 olika typföretag med grönsaksodling. Underlag till arbetstidsåtgång i de olika typföretagen är hämtade från, Ekonomi - Kalkyler för odling av grönsaker på friland, JO08:25, Jordbruksverket. Nedan följer en beskrivning av de olika typföretagen.

4 Typföretag 1- Liten odling med många grödor Detta typföretag odlar många olika grönsaker på en liten areal och säljer främst produkterna direkt till konsument. Grönsaksodlingen är på totalt 1 hektar och varje kultur odlas på 1000 kvadratmeter. Odlaren gör det mesta fältarbetet med handredskap, men använder traktorburna redskap för jordbearbetning. Arbetsinsatsen är hög både i odling och i försäljning. Produkterna säljs ofta lokalt, i gårdsbutik eller på torget, ibland även till daghem, skolor, restauranger och butiker. I regel får dessa odlare ut höga priser för sina produkter. Typföretag 2 Medelstor odling med viss specialisering Detta företag är något större med en viss specialisering på några större volymprodukter till storkök eller butik. I övrigt säljer odlaren sina grönsaker direkt till konsument. Grönsaksodlingen är på totalt 5 hektar och varje grönsakskultur odlas på 1 ha. Odlaren har mekaniserat en del odlingsmoment och företaget har egna specialmaskiner, lagerutrymmen och enkel sorteringsutrustning. Typföretag Stor odling med egna specialmaskiner och packeri Denna typ av företag odlar grönsaker i stor skala med 20 ha av varje grön saks gröda och totalt 100 ha åkerareal. Företaget har egna special maskiner och eget packeri och säljer konsumentförpackade produkter till grossist. Typföretag 4 Medelstor kontraktsodling utan egna specialmaskiner Dessa företag är ofta lantbruk med kontraktsodling åt större grön saks företag eller livsmedelsindustri och finns främst i södra Sverige. Varje grönsaksgröda odlas på 10 ha på en total åkerareal på 100 ha. Grönsaksodlingen är mekaniserad men företaget har få eller inga egna specialmaskiner. Odlingsmoment som kräver specialmaskiner utförs antingen av kunden (livsmedelsindustrin) eller köps in av maskinstation. Företaget levererar sina produkter i bulk. Handrensning är ett tidskrävande arbete. I sådda grödor som du skördar med maskin är handrensning den åtgärd som tar mest tid. I planterade grödor är plantering tidskrävande men det ger i gengäld ett mindre behov av handrensning. Handrensningen är den åtgärd som tar mest tid i sådda och konkurrenssvaga grödor som lök. Tiden går dock att reducera betydligt genom god planering i hela växtföljden och genom att sätta in åtgärder i rätt tid. Genom att handhacka nära raden redan när ogräsen är i hjärtbladstadiet kan du minska tiden för handrensning. 4

5 I grödor som du skördar för hand kräver skörden en stor del av arbetsbehovet. Tid för sortering, putsning, märkning och packning som tillkommer efter skörd är också tidskrävande. Blöta somrar är det svårare att få ett bra resultat av mekanisk bearbetning och tidsåtgången ökar ytterligare. Även skörden kan då påverkas negativt på grund av konkurrens från ogräs. Teknisk utveckling, ökad kunskap och förståelse kring ogräsreglering minskar arbetstidsåtgången i ekologisk odling väsentligt. Kombination av flera åtgärder gjorda vid optimal tidpunkt minskar arbetsbehovet radikalt. Det sker kontinuerligt en utveckling och det finns fortfarande mycket att göra för att minska tidsåtgången. Tabell 1. Sammanställning av tidsåtgång, timmar per hektar, för olika grödor till och med skörd. Tid för putsning märkning, packning, transport och försäljning tillkommer innan grönsakerna är färdiga till konsument. Typföretag, se beskrivning ovan. Källor: Lantbruksgrödor: Länsstyrelsen Västra Götaland (201). Potatis: Hushållningssällskapet Skaraborg Grönsaker: JO08:25, Jordbruksverket Ekologisk, typföretag Ekologisk Konventionell Gröda 1 Litet 2 Medel Stor Stor Spannmål 5, 5 Åkerböna 5, 5,5 Slåttervall, 2 5,5 5,5 skördar, plansilo Gröngödsling 2,5 Potatis Morot Lök, sättlök 810 Lök planterad Lök, frölök 54 Rödbeta Vitkål Broccoli 450* Sockerärt 1900* Brytbönor 20* * inklusive putsning och packning Jordbearbetning Jordbearbetning är oftast en liten del av den totala tidsåtgången. Du kan välja mellan traditionell jordbearbetning med plöjning och harvning eller en mer omfattande jordbearbetning med till exempel djupkultivering, fräsning, bäddläggning och vältning. 5

6 Tabell 2. Arbetstid för några jordbearbetningsmoment, timmar per hektar. Variation beroende på storlek på redskap och kapacitet. Ställtid samt körning till och från fälten tillkommer. Källa: Maskinkalkyler Hushållningssällskapet Skaraborg Antal tim/ha Plöjning växelplog 0,6 1,7 Stubbearbetning 0,2 0,5 Harvning 0,1 0, R4 Plantering Tidsåtgång för plantering beror på typ av planteringsmaskin, planttäthet, småplantornas kvalitet och hur du organiserar arbetet. Äldre planteringsmaskiner klarar ett par hundra plantor per timme medan halvautomatiska moderna maskiner kan klara uppåt 7000 plantor per person och timme. I tabell är timberäkning gjord utifrån följande förutsättningar i kalkylerna; 00 plantor per timme i typföretag 1, 600 plantor per timme i typföretag 2 och 1000 plantor per timme i typföretag. Tabell. Beräknad tidsåtgång för plantering i olika typföretag, timmar per hektar. Källa: JO08:25, Jordbruksverket Tiden för plantering varierar kraftigt beroende på planteringsmaskinens kapacitet, planttäthet och plantornas kvalitet. Gröda 1 Litet Lök sättlök 250 Ekologisk 2 Medel Konventionell Lök planterad Vitkål Broccoli Hantering av väv Hantering av fiberduk utgör en liten del av den totala tidsåtgången. Men många odlare upplever ändå den tid de arbetar med väven som jobbig och tidsödande. Risken är stor att väven får ligga på för länge mellan varje ogräsbearbetning. Det gör att ogräsen blir för stora och därmed går det åt mer tid än nödvändigt för ogräsbekämpning. Det finns olika hjälpmedel på marknaden för att mekanisera utläggning och uppsamling av fiberduk. Hantering av fiberduk är vanligtvis en liten post när det gäller arbetstiden i ett grönsaksföretag men kan ändå upplevas som tidsödande. Det finns olika hjälpmedel för att underlätta utläggning och uppsamling av väven. Tidsåtgång för hantering av fiberduk på 1 hektar är beräknad till 20 timmar per hektar i typföretag 1, 12 timmar per hektar i typföretag 2 och 9 timmar per hektar i typföretag. Bevattning Tiden som du använder till bevattning är en god investering som kan bidra till att avkastning och kvalitet ökar. Därmed kan den totala tidsåtgången per kilo saluduglig grönsak minska. Antal bevattningar per säsong kan 6

7 Droppbevattning är arbetsintensivt under själva utläggningen men kräver sedan mindre arbete under säsongen. Droppbevattning passar därför bra i grödor som kräver regelbunden bevattning med små vattenmängder. variera mellan 0 och 10 gånger. I vissa grödor är droppbevattning ett alternativ. Droppbevattning tar längre tid vid uppstart men kräver mindre arbetstid under säsong. I kalkylerna är tidsåtgången för totalt cirka bevattningar schablonmässigt satta till 20 timmar per hektar i typföretag 1, 12 timmar per hektar i typ företag 2 och 6 timmar per hektar i typföretag. Gödsling Tidsåtgång för gödsling är oftast en liten del av den totala tidsåtgången. I de ekologiska kalkylerna är tidsåtgång för gödsling beräknad utifrån användning av stallgödsel, pelleterad organisk gödsel och kalimagnesia. Arbetstiden för spridning av stallgödsel varierar beroende på fyllningstid, avstånd till åkern och medelhastighet. Vid spridning av pelleterad eller granulerade gödselmedel med en centrifugalspridare, buren 12 m eller 24 m åtgår 0,1 0, timmar per hektar i fält. (Maskinkalkyler 2014, Hushållningssällskapet). Om förfrukten är god blir behovet av gödsling mindre vilket ger ett lägre arbetsbehov. Du kan radgödsla med pelleterade produkter samtidigt som du planterar. Tidsåtgång för gödsling är schablonmässigt satt till 10 timmar per hektar i typföretag 1, 9 timmar per hektar i typföretag 2 och 4 6 timmar per hektar i typföretag. Arbetstiden för bevattning kan du vanligtvis räkna hem genom en ökad avkastning och förbättrad kvalitet. Växtskydd I ekologisk frilandsodling kan växtskyddet inkludera sprutning med biologiska och andra tillåtna växtskyddsmedel. Tidsåtgång för en sprutning beror på sprutans kapacitet och arbetsbredd. Du kan även använda täckning med fiberduk och bevattning i växtskyddssyfte men den arbetstiden är inräknad under rubriken hantering av väv respektive bevattning. 7

8 I kalkylerna är tidsåtgången för sprutning schablonmässigt satt till 10, 2 respektive 0,5 timmar per hektar och gång för typföretag 1, 2 respektive. Den höga tidsåtgången i typföretag 1 beror på att de använder ryggspruta. Den stora skillnaden mellan typföretag 2 och beror främst på tiden för påfyllning och rengöring av sprutan. I typföretag 2 fördelas den tiden på en mindre areal. Du kan använda fiberdukstäckning och bevattning även som växtskyddsåtgärder. Handrensning Handrensning av ogräs innebär mycket arbete, speciellt i direktsådda grönsaker. I planterade grödor är tidsåtgången för handrensning ofta betydligt lägre. I ekokalkylerna har handrensning schablonmässigt satts till timmar per hektar i de sådda grödorna och timmar per hektar i de planterade grödorna, se tabell 4. I praktiken varierar handrensningstiden mycket. Tidsåtgång kan variera mellan under 50 timmar och 500 timmar per hektar i sådda grödor. Medan det i planterade grödor kan fungera helt utan handrensning. Läs vidare om olika sätt att minska behov av handrensning i skriften Ogräsreglering av Johan Ascard, utgiven av Jordbruksverket. Det finns även olika typer av arbetsvagnar som underlättar handarbetet. Även i konventionell odling förekommer handrensning. I tabell 4 anges 0 timmar men det kan även vara 40 timmar eller mer per hektar. Tiden för handrensning kan vara en stor post i dirketsådda grödor. Genom att använda någon typ av arbetsvagn kan du underlätta arbetet och sänka arbetstiden. Tabell 4. Beräknad tidsåtgång för handrensning i olika typföretag, timmar per hektar. Källa: JO08:25, Jordbruksverket Ekologisk Konventionell Gröda 1 Litet 2 Medel Morot Lök, sättlök Lök, plantlök Rödbeta Vitkål Broccoli Sockerärt 100 Brytbönor 100 Vid morotsodling är en lyckad uppkomst avgörande. Det tar lika lång tid eller längre tid att rensa ett glest och ojämnt bestånd som ett perfekt. Ett bra morotsbestånd ger större avkastning av säljbara morötter vilket i sin tur ger mindre tidsåtgång för handrensning per ton morot Ett bra bestånd ger högre avkastning och mindre arbetstidsåtgång per ton eftersom det vanligtvis tar lika lång tid, eller längre, att rensa ett ojämnt bestånd som ett perfekt. Maskinell radrensning Tidsåtgången för maskinell radrensning påverkas av antal körningar, arbetsbredd, typ av styrning på radrensaren och hastighet. Omsorgsfullt utförd radrensning minskar det totala antalet arbetstimmar för ogräs bekämpning. I ekokalkylerna är tidsåtgång för varje hackning schablonmässigt satt till 15 timmar per hektar i typföretag 1, 4 timmar 8

9 per hektar i typföretag 2 och timmar per hektar i typföretag, se tabell 5. Tidsåtgången bygger på att typföretag 1 använder manuellt framförd hjulhacka. Typföretag 2 och använder en -radig enmansbetjänad radrensare alternativt med 1 person som sitter bak på radrensaren och styr. Det sker en kontinuerlig teknikutveckling och det finns flera olika typer av radrensare som inte kräver att 1 person sitter bakpå. På marknaden finns även automatiska radrensare med den senaste kameratekniken som identifierar plantans position. Kamerorna styr rensaggregaten så att rensningen sker emellan plantorna. Redrensaren är även utrustad med renspinnar mellan raderna. Läs vidare i skriften Ogräsreglering av Johan Ascard, utgiven av Jordbruksverket. Där beskrivs exempelvis en radrensare med 6 m bredd och en hastighet på 2 kilometer i timmen. Vid 2 körningar åtgår då totalt mindre än 2 timmar per hektar för maskinhackning. Ett annat exempel är en -radig maskin med körhastighet upp till 5 kilometer per timme som har en kapacitet på cirka 1 hektar per timme. Tiden för maskinell radrensning beror på maskintyp, arbetsbredd, hastighet och antal körningar. Radrensare med manuell styrning. Med en redskapsbärare kan en person klara radrensningen på egen hand. 9

10 I tabell 4 är tidsåtgången för maskinell hackning lägre vid konventionell odling jämfört med ekologisk odling. Anledningen är dels att konventionella odlingar rensar färre gånger i raden och dels att det, på grund av den kemiska bekämpningen, går att köra snabbare och med enmansbetjänade radrensare. Tabell 5. Beräknad tidsåtgång för maskinhackning, timmar per hektar, i olika typföretag. Källa: JO08:25, Jordbruksverket. Den lägre tidsåtgången avser enmansbetjänad radrensare Ekologisk Konventionell Gröda 1 Litet 2 Medel Morot Lök Rödbeta 4,5 9 1 Vitkål ,5 9 2 Broccoli ,5 9 2 Sockerärt 50 Brytbönor 50 Ju fler gånger du måste skörda ett fält desto längre tid tar det. Jämna bestånd och god kvalitet hos grödan bidrar till att minska tiden för skördearbetet. Skörd Tidsåtgången för handskörd är en stor del av den totala arbetstiden. För att minska skördetiden är det viktigt med jämna bestånd och god kvalitet. Ju fler gånger du måste skörda ett fält och ju fler huvuden som inte är saludugliga desto längre tid tar det. Gör rationalisering i grödor som du måste handskörda genom olika typer av elevatorer som du lägger den skördade produkten på och transporterar till lådor eller vagnar. Det finns även olika typer av transportörer för de personer som skördar. Tidsåtgången för de grödor som du kan skörda med maskin, som till exempel olika rotfrukter, beror på kapaciteten på upptagaren och hur du organiserar arbetet. Vädret och förekomst av ogräs påverkar också tidsåtgången, se tabell 6 och 7. I grödor som du måste handskörda kan du underlätta arbetet genom att använda elevatorer för transport till lådor och vagnar. 10

11 Tabell 6. Beräknad tidsåtgång för skörd, timmar per hektar, i olika typföretag. Källa: JO08:25, Jordbruksverket Ekologisk Konventionell Gröda 1 Litet 2 Medel Morot Lök Rödbeta 25 4 Vitkål Broccoli 20* Sockerärt 1180* Brytbönor 010* * Inkluderar putsning och packning Tabell 7. Beräknad skördemängd per person i olika typföretag, kg per timme. Källa: JO08:25, Jordbruksverket. Alla skördekapaciteterna i typföretag 1 samt för vitkål och broccoli är baserad på handskörd Ekologisk Konventionell Gröda 1 Litet 2 Medel Morot Lök Rödbeta Vitkål Broccoli 25* Sockerärt * Brytbönor 5* Plockgrödor som bönor och sockerärter är väldigt arbetsintensiva under skörden men betingar också ett högt pris. * Inkluderar putsning och packning Om skörden är låg kan arbetskostnaden bli hög per ton grönsak även om timantalet per hektar är normalt eller lågt. Om arbetskostnaden för skörd och hantering efter skörd, emballage och transport överstiger odlarpriset bör du överväga att inte skörda alls. Putsa, packa, märka Tidsåtgång för att putsa, packa och märka är en mycket stor post, särskilt i ett mindre företag utan rationell packeriutrustning. Du bör mäta tidsåtgång i timmar per ton eller kronor per kg grönsak och inte bara timmar per hektar. En god kvalitet minskar behovet av putsning och ger en snabbare sortering. Vid lagring blir kvaliteten försämrad och då ökar tidsåtgången för putsning ju längre tid du lagrar. Svinnet kan öka till över 50 procent. Vid längre tids lagring är lagringsklimatet en viktig faktor. Bättre styrning av klimatet minskar tid för putsning och svinn. Kvaliteten på produkterna Tidsåtgången för att putsa, packa och märka kan vara hög, speciellt om du inte har tillgång till rationell utrustning. 11

12 som du lagrar in har också stor betydelse. Sjukdomar och mekaniska skador ökar också arbetstid och svinn. Investeringar i sorterings- och packutrustning minskar tidsåtgången. Men det kräver samtidigt en viss omfattning av verksamhet för att löna sig. Du kan istället samarbeta med andra odlare eller leverera till ett större packeri istället för att sortera och packa i liten hantverksmässig skala. I kalkylerna är kapaciteten för sortering och packning schablonmässigt satt högre i de större typföretagen på grund av rationellare utrustningen i de större företagen. Kapaciteten är högst i det konventionella företaget på grund av större produktstorlek och mindre svinn, se tabell 8. Genom att investera i eller samarbeta med ett större packeri kan du minska tidsåtgången för sortering och packning. Tabell 8. Beräknad mängd sortering och packning per person i olika typföretag, kg per timme. Källa: JO08:25, Jordbruksverket Ekologisk Konventionell Gröda 1 Litet 2 Medel Morot Lök Rödbeta Vitkål Broccoli Transport och försäljning Arbetstidsåtgång för försäljning och transport varierar mycket mellan olika företag. Ju närmare du har till slutkunden desto högre pris är möjligt att få för grönsakerna. Men samtidigt ökar oftast arbetsbehovet och en del omkostnader. Räkna med all arbetstid när du gör jämförelser mellan olika försäljningskanaler. Hemförsäljning gör att du kan ta ut ett högre pris för dina produkter och lyfta fram produkternas mervärden på det sätt du själv vill. Hemförsäljning kan dock vara tidskrävande och ta tid från arbetet med odlingen. 12

13 Hemförsäljning kan bestå av alltifrån självbetjäning till gårdsbutik. Var observant på att samtal med kunderna också är arbetstid. Ett måttligt antal avbrott i arbetsdagen kan dock vara positivt för att ge stimulans. Arbete med sortering och packning blir annars lätt monotont. Torgförsäljning innebär närkontakt med kunden men även mycket arbete. I exempel från ekologiska odlare som sålt på torget och Bondens marknad i stora städer under många år kan försäljning av grönsaker och potatis variera mellan cirka 0,5 och 1,5 ton per dag. Ju fler olika sorters grönsaker desto lättare är det att sälja en större mängd totalt. Vid den lägre mängden klarar 1 person att sköta försäljningen. Vid de större mängderna går det åt 4 personer. Sammanlagd tidsåtgång för lastning, transport, packning, försäljning nedplockning varierade mellan 7 och 40 timmar per tillfälle. Planering, rutiner, volym och effektivitet påverkar tidsåtgång. Vid bra försäljning sålde ett företag nästan 100 kg grönsaker och potatis per arbetstimme då avståndet till torget var cirka mil. Vid lite längre avstånd och mindre kundunderlag kan det bli endast 20 kg per arbetstimme. Du bör även vara uppmärksam på ökad tidsåtgång för skörd eftersom det är svårare att skörda rationellt under färskvarusäsong då det oftast är små mängder av många olika grödor. Försäljning direkt till butik är relativt vanligt för typföretag 1 och 2. Beställning görs genom att odlaren ringer butiken inför varje leverans. Leverans sker 1 2 gånger per vecka, ibland oftare under färskvarusäsong. Tidsåtgång per kilo grönsak beror bland annat på avståndet till butikerna, butikernas omsättning och antal, storlek på transportfordon och eventuell samordning med andra produkter. Det är viktigt att du dokumenterar all tid som är kopplad till odling, sortering, packning och försäljning för att kunna göra förändringar där det gör störst nytta. 1

14 Ett par exempel från praktiken: 7 butiker inom mil från gården. Leverans 2 gånger per vecka. Varje leverans är cirka 1,5 ton bestående av främst grönsaker samt en mindre mängd potatis. Tidsåtgång per leverans: 1 timme för telefonsamtal och 4 timmar för leverans, vilket innebär 00 kg per timme. 10 butiker, en rundtur på 10 mil. Leverans 1 2 gånger per vecka. Varje leverans är ton grönsaker och potatis. Tidsåtgång per leverans: 1,5 timme för telefonsamtal och 6 timmar för leverans, vilket innebär 400 kg per timme. 12 butiker inom 1,5 mil från gården. Leverans 1 2 gånger per vecka. Varje leverans är upp till,5 ton, varav hälften grönsaker och hälften potatis. Tidsåtgång per leverans: 0,5 timme för telefonsamtal och 4 timmar för utkörning, vilket innebär i 780 kg per timme. Både vid torg- och butiksförsäljning är det positivt och rationellt att sälja flera sorters grönsaker. I slutet av säsongen är det färre produkter att tillgå, främst rotfrukter, vitkål och potatis. Om du inte odlar allt själv kan samordning ske med andra odlare. Kontakt med butikspersonal är en värdefull marknadsföring. Vid försäljning till grossist, packeri eller industri blir arbetstidsåtgången mindre, ibland mycket liten. Avstånd och kvantitet per leveranstillfälle är avgörande. Ofta anlitas transportföretag för körningen. När det gäller försäljning till grossist varierar förutsättningarna beroende på var du bor i landet. En stor del av grönsaksodlingen, import samt industri finns i Skåne vilket kan göra det enklare i den regionen. Tidredovisning är ett viktigt redskap Det är värdefullt att du dokumenterar all tid som du kan koppla till odling, sortering, packning och försäljning. Detta för att synliggöra vad som slukar tid och ge en vägledning inom vilket område förändringar och investeringar i företaget ger bäst effekt. En del av den sammanlagda tid som åtgår vid en grönsaksodling är olika former av ställtid, exempelvis byta redskap på traktorn, åka ut till fältet, flytta lådor, laga maskiner. När du dokumenterar tidsåtgången är det viktigt att även denna tid kommer med. Genom god arbetsplanering, rätt val av redskap, funktionell utformning av ekonomibyggnader och trivsam arbetsmiljö för anställda kan allting samverka så att arbetet går lättare och tidsåtgången minimeras. Genom en noggrann planering kan du sänka arbetskostnaderna betydligt för handrensning även i direktsådda grödor. Bilden är från en ekologisk morotsodling i Danmark som klarar sin odling helt utan handrensning. En ekologisk morotsodling noterade tidsåtgång för handrensning under flera år. Vid första mätningen uppgick tiden till 800 timmar per hektar. 10 år senare hade de successivt sänkt sin tidsåtgång till 100 timmar per hektar utan att göra direkta investeringar i ny teknik. Tidsminskning berodde på att de utförde de olika odlingsåtgärderna i rätt tid så att antalet ogräs minskade på fälten samt på en effektivare planering av handrensningen. Bland annat jobbade fler personer tillsammans under kortare dagar. Det finns flera olika dataprogram för administration, fakturering och tidrapportering. De kan vara mer eller mindre avancerade och integrerade 14

15 med varandra. Välj ett system som är anpassat för din omfattning av verksamhet eller utgå från det system som du redan använder i företaget. Tänk efter vad du vill ha ut av tidrapportering. Hur ambitiös är du att sammanställa och följa upp? Vilka möjligheter finns i programmet? Tänk på att det ska vara så enkelt och driftsäkert som möjligt. Tillgång till support och uppdatering är viktiga faktorer vid val av program. Försök göra rutinerna kring tidrapportering så enkla som möjligt. Ta för vana att fylla i varje dag när arbetsdagen är slut. Mata in uppgifterna i färdiga program för tidrapportering, direkt i mobilen eller i eget uppbyggt system i kalkylprogrammet Excel. Vid skriftlig inrapportering sätt tid rapportblad i en pärm eller fäst upp dem på väggen i personalrummet och/eller på strategisk plats i hemmet. Om varje medarbetare har en egen tidrapport, kan du även använda den som underlag vid löneutbetalning. Om det blir för rörigt med många lappar eller det tar för lång tid med individuell rapportering kan alla istället skriva in sina timmar i en gemensam rapport. Om en del av arbetskraften är skolungdomar är det lämpligt att den gruppen har en gemensam tidrapporteringslista som förslagsvis arbetsledaren sköter. Exempel på tidrapportering Här följer ett exempel på indelning i olika arbetskategorier och en veckovis eller månadsvis tidrapportmall. Använd det som inspiration vid utformning. Om du använder rapporterna som löneunderlag för de anställda ökar chansen att tidsuppföljningen verkligen blir av. Instruera medarbetarna noggrant hur de ska fylla i rapporterna. Gör det så enkelt som möjligt men tänk samtidigt noga efter hur du vill använda informationen senare. Det kan vara lämpligt att alltid ange gröda och skifte. Plats för kommentar är också bra. Om du samtidigt eller senare vill mata in uppgifter i odlingsprogram som exempelvis Dataväxt sker det skiftesvis. Försök att göra tidsrapporteringen så enkel och användbar som möjligt både för dig själv och för dina medarbetare. Arbetslagen kan exempelvis göra gemensamma tidsrapporter som är kopplade till skifte och gröda. 15

16 Arbetsuppgifterna kan exempelvis delas in i 5 kategorier. Ogräsrensning, skörd samt sortering och packning är bland de största arbetsmomenten som också kan variera betydligt mellan olika år. Bland dessa moment finns det oftast mest rationaliseringsvinster att göra, vilket gör det intressant att hålla extra koll på dem. Beroende på vad som passar ert företag bäst kan du välja att tidredovisa med fler eller färre kategorier. 1. Fältarbete (förutom ogräsrensning och skörd) 2. Ogräsrensning. Skörd 4. Sortering och paketering 5. Transport och försäljning 6. Övrigt arbete Behandla grödorna enskilt eller gruppvis. För att du ska kunna göra en bra utvärdering av tidsrappporteringen är det viktigt att vara konsekvent i hur du fyller i rapporterna. Data från handskrivna ark kan du sammanställa i Excel där du sedan kan välja att sortera efter arbetskategorier, gröda eller skifte beroende på vad du önskar veta. Även om du inte utnyttjar all information direkt kan det vara bra att kunna gå tillbaka till den senare. Tabell 9. Exempel på veckorapport, Kim Rova Medelareal olika grödor Månad Juli Namn: Kim Rova Datum Arbetsuppgift Skifte Gröda Kommentarer Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön Summa Skörd Lagårdsstycket Isbergssallat Bra kvalitet 4,0 4,0 Ogräsrensning Backa Morot 4,0 5,0 Fältarbete Perssons Isbergssallat 4,0 Transp. försälj. Gårdsbutiken 2,0 2,0 2,0 Ogräsrensning Långholmen Isbergssallat Radhacka 4,0 Ogräsrensning Bråten Vitkål Radhacka 5,0 Fältarbete Långholmen Isbergssallat Startat och flyttat 1,0 1,0 1,0 bevattning Övrigt Fältvandring odlarföreningen 6,0 Total summa 45 timmar 8,0 11,0 9,0 7,0 7,0 2,0 1,0 16

17 Tabell 10. Exempel på månadsrappport, Kim Rova Medelareal olika grödor Namn: Kim Rova Datum Timmar Arbetsuppgift Skifte Gröda och kommentarer 1 5 Ogräsrensning Backa Morot 1 4 Skörd Lagårdsstycket Isbergssallat 2 Fältarbete Bråten Vitkål, sprutat med Turex 2 2 Skörd Lagårdsstycket Lök, knippat 2 Försäljning Gårdsbutiken 4 Övrigt Hämtat reservdelar 4 Ogräsrensning Backa Morot 4 5 Skörd Lagårdsstycket Isbergssallat 4 1 Övrigt Planering 4 Försäljning Gårdsbutiken 7 4 Skörd Lagårdsstycket Isbergssallat, bra kvalitet 7 4 Ogräsrensning Backa Morot Fältarbete Perssons Isbergssallat planterat 8 2 Transp. försälj. Gårdsbutiken 9 4 Ogräsrensning Långholmen Isbergssallat, radhacka 9 5 Ogräsrensning Bråten Vitkål radhacka 10 4 Skörd Lagårdsstycket Isbergssallat 10 2 Transp. försälj. Gårdsbutiken 10 1 Fältarbete Långholmen Isberg, startat och flyttat bevattning Övrigt Fältvandring med odlarföreningen Summa Arbetsuppgift välj mellan 1. Fältarbete (utom ogräs och skörd) 2. Ogräsrensning. Skörd 4. Sortering och paketering 5. Transport och försäljning 6. Övrigt arbete 17

18 Lean Lean är en företagsfilosofi med ursprung i Toyota som nu används världen över i olika typer av företag och organisationer. Lean är ett sätt att tänka, arbeta och förhålla sig till problem. Denna företagsfilosofi går även att använda inom lantbruksföretag. Metoden grundar sig på långsiktighet, enkelhet och sunt förnuft. Lean innebär att du investerar tid i förbättringsarbete och lösning av problem från grunden för att de inte ska komma tillbaka. Lösningarna kan exempelvis bestå av bättre arbetssätt som alla i företaget tagit fram tillsammans och rutiner som från börjar hindrar att medarbetarna gör fel. Men hjälp av Lean kan du på sikt spara tid. Genom att arbeta bort onödiga moment åstadkommer du en bättre stabilitet i ditt företag. Det finns mycket skrivet om Lean och andra sätt som kan bidra till att ett företag fungerar så att alla jobbar åt samma håll och trivs. Sätt dig in i dessa frågeställningar och engagera alla på företaget genom att gå på kurser och ständigt jobba med det i vardagen. På ett företag som odlar grönsaker finns ofta både fast och säsongsanställd personal. Det förekommer stressiga perioder och en hel del monotont arbete. Detta ställer stora krav på företagets arbetsledning och personal för att alla ska trivas och göra sitt bästa. 18

19 Läs mer Agriwise. Internetbaserat informationssystem för jordbruk, skog och trädgård. SLU. Ascard, J., Håkansson, B., Söderlind, M Ekonomi - Kalkyler för odling av grönsaker på friland. JO08:25, Jordbruksverket. Hushållningssällskapet Skaraborg Maskinkostnader Skrift. Länsstyrelsen Västra Götaland Bidragskalkyler. Internetbaserad information. Internetreferenser: 19

20 Jordbruksverket Jönköping Tfn (vx) E-post: P10:4

Ekonomi. Kalkyler för odling av grönsaker på friland

Ekonomi. Kalkyler för odling av grönsaker på friland Ekonomi Kalkyler för odling av grönsaker på friland Jordbruksinformation 25 2008 Andra upplagan januari 2009 Ekonomi Kalkyler för odling av grönsaker på friland Text: Johan Ascard, Jordbruksverket, Alnarp,

Läs mer

Jordbruksinformation 5 2010. Ekonomi i fruktodling. Kalkyler för äpple

Jordbruksinformation 5 2010. Ekonomi i fruktodling. Kalkyler för äpple Jordbruksinformation 5 2010 Ekonomi i fruktodling Kalkyler för äpple Ekonomi i fruktodling Kalkyler för äpple Text: Johan Ascard, Jordbruksverket, Alnarp Andreas Hansson, Äppelriket Österlen Ek. För.,

Läs mer

Ekonomi. ekologisk odling i växthus

Ekonomi. ekologisk odling i växthus Ekonomi ekologisk odling i växthus Jordbruksinformation 19 2007 Innehåll Olika typer av företag... 3 Högre kostnader för ekologisk odling... 3 Investeringskalkyler... 4 Investera i arbetsbesparande teknik...

Läs mer

Goda råd om växtskydd. idékatalog för säkrare rutiner och bättre teknik

Goda råd om växtskydd. idékatalog för säkrare rutiner och bättre teknik Goda råd om växtskydd 2008 idékatalog för säkrare rutiner och bättre teknik Förord 341 162 TRYCKSAK Goda råd om växtskydd ges ut av Greppa Växtskyddet Ansvarig utgivare: Stina Olofsson Redaktör: Markus

Läs mer

Digitala tjänster för dagens lantbruk informationssystem som stöd vid beslutsfattande

Digitala tjänster för dagens lantbruk informationssystem som stöd vid beslutsfattande nr 100 Digitala tjänster för dagens lantbruk informationssystem som stöd vid beslutsfattande Nils Hannerz JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik forskar för bättre mat och miljö 2003 Digitala tjänster

Läs mer

Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten

Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten April 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Bakgrundsfrågor 4 3. Beskrivning

Läs mer

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Institutionen för växtskyddsbiologi

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Institutionen för växtskyddsbiologi Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Institutionen för växtskyddsbiologi Konsten att försörja sig på ett småskaligt ekologiskt lantbruk En

Läs mer

Kan lantbrukare köpa sig bättre väder?

Kan lantbrukare köpa sig bättre väder? Kan lantbrukare köpa sig bättre väder? - En jämförande studie mellan lantbrukare som abonnerar på SMHI lantbruksväder och lantbrukare utan extra väderinformation Fredrik Nilsson SLU, Institutionen för

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Vildsvin Hur stora kostnader orsakar vildsvin inom jordbruket?

Vildsvin Hur stora kostnader orsakar vildsvin inom jordbruket? Vildsvin Hur stora kostnader orsakar vildsvin inom jordbruket? Foto: Stock.xchng Totalkostnaden för vildsvinsskador i Södermanlands län uppskattas till 17 300 000 kr för år 2009. Mjölkgårdar i Södermanlands

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Ekologiskt mitt val! Eko Nu. ekologiskt jordbruk. Nu behövs fler ekologiska producenter FINLANDSSVENSKA EKOLOGISKA PRODUCENTER PRESENTERAR SIG

Ekologiskt mitt val! Eko Nu. ekologiskt jordbruk. Nu behövs fler ekologiska producenter FINLANDSSVENSKA EKOLOGISKA PRODUCENTER PRESENTERAR SIG Ekologiskt mitt val! FINLANDSSVENSKA EKOLOGISKA PRODUCENTER PRESENTERAR SIG Eko Nu sista sidan sidan 5 Ogräs kan bekämpas effektivt även i ekologisk odling sidan 6 Konsumenterna skriker efter ekologiska

Läs mer

INSPIRATIONSBOK: TIDREDOVISNING

INSPIRATIONSBOK: TIDREDOVISNING INSPIRATIONSBOK: TIDREDOVISNING ESV 2007:15 Förord Tidredovisning behövs! Denna bok ska inspirera till att öka användningen av tidredovisning inom statsförvaltningen. Idag använder bara hälften av myndigheterna

Läs mer

TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det

TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det 1 2 Förord I den här rapporten presenteras resultaten från Unionens årliga undersökning om IT-användning och IT-miljö. Det är allmänt känt

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

RVF Utveckling 2004:11

RVF Utveckling 2004:11 Identifieringssystem för behållare för hushållsavfall RVF Utveckling 2004:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling 2004:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 2004 Upplaga: 1000 ex Förord Frågan

Läs mer

-SE OM DITT FÖRETAG-

-SE OM DITT FÖRETAG- GISLAVEDS GYMNASIUM PROJEKTRAPPORT 4 Turegatan 2 332 33 GISLAVED 2004-05-14 Företagargymnasiet Handledare: Christer Claesson HEAB/HESTRA AB -SE OM DITT FÖRETAG- Kristian Gustafsson Kristian Pettersson

Läs mer

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har.

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har. Svenska kommuner kan spara 7 miljarder årligen genom att lära av varandra ÖKAD EFFEKTIVITET OCH MINSKADE KOSTNADER GENOM GRÖNA INITIATIV Här finns potentialerna och så här gör andra kommuner Studien är

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

De gröna näringarnas affärer på gårdsnivå

De gröna näringarnas affärer på gårdsnivå De gröna näringarnas affärer på gårdsnivå nuläge och utvecklingsmöjligheter 2014 2019 Innehåll 4 Sammanfattning 14 Så läser du rapporten 18 Betesdrift 22 Biodling 26 Energi 33 Entreprenad 38 Fröer, ärter,

Läs mer

HANDBOK. Utvärdering av övningar

HANDBOK. Utvärdering av övningar HANDBOK Utvärdering av övningar Utvärdering av övningar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: Danagårds Grafiska AB Publikationsnummer: MSB 0175-10 ISBN:

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Jordbiten. På gång i höst s. 29-31. Att driva gårdsbutik s. 4-9 Sök stöd för förnybar energi s. 10-11. Växtföljden påverkar bördigheten s.

Jordbiten. På gång i höst s. 29-31. Att driva gårdsbutik s. 4-9 Sök stöd för förnybar energi s. 10-11. Växtföljden påverkar bördigheten s. Jordbiten Aktuell information från landsbygdsenheten Länsstyrelsen i Västra Götalands län Nr 3 /2010 Att driva gårdsbutik s. 4-9 Sök stöd för förnybar energi s. 10-11 Växtföljden påverkar bördigheten s.

Läs mer

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag Vägledning för energikartläggning Energieffektivisering i små och medelstora företag Innehåll 1 Introduktion till energieffektivisering 5 Karta och kompass!...6 2 Energieffektivisering i fyra steg 7 2.1

Läs mer

EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING. november 2013

EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING. november 2013 EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING november 2013 november 2013 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Syfte... 6 2.2 Rapportens huvudsakliga innehåll... 6 2.3 Metod... 7 2.4 Utmaningar

Läs mer

Konsekvenser vid utebliven fusion mellan Milko och Arla

Konsekvenser vid utebliven fusion mellan Milko och Arla Rapport Diarienummer 100-5756-11 Konsekvenser vid utebliven fusion mellan Milko och Arla Konsekvenserna för Jämtlands län Omslagsbild Marie Birkl Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län November 2011 Beställningsadress

Läs mer

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Energiföretagaren Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Denna faktaskrift är framtagen i samarbete mellan LRF och Studieförbundet Vuxenskolan, som ett stöd i arbetet med att undersöka, formulera

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010 Urban Passport MQs hållbarhetsredovisning Syftet med denna årliga hållbarhetsredovisning är att ge MQs olika intressenter en transparent be- skrivning avseende MQs arbete med hållbarhetsfrågor. et är att

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer