Grundkartläggning IT i små och medelstora företag i Gästrikland Dalarna och Hälsingland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grundkartläggning IT i små och medelstora företag i Gästrikland Dalarna och Hälsingland"

Transkript

1 Grundkartläggning IT i små och medelstora företag i Gästrikland Dalarna och Hälsingland Anne-Marie Morell-Östlund Marjo Särkimäki Augusti 2009

2 Sammanfattning Inom projektet FindIT 1, har vi genomfört fyrtio företagsintervjuer i Gästrikland, Dalarna och Hälsingland med syfte att få vetskap om de små och medelstora företagens IT-användande, ITkompetens och framtida investeringar när det gäller IT. De flesta av de kontaktade företagen har ett affärssystem och flertalet av dem använder Monitor, som har sitt säte i Hudiksvall. Oavsett vilket affärssystem som används på företagen så används det oftast inte till fullo. Det är enbart ett fåtal av de intervjuade företagen som använder sitt system inom alla områden. Det är vanligt att egna excelark utformas när det gäller lagerhantering, planering och beredning. Många har externa ekonomi- och lönesystem som företagen upplever inte går att integrera med de affärssystem som tillämpas. Alla företag har väl fungerande back up system och egna servrar i huset. De företag som vi intervjuat använder sig av , fax eller telefon när de har kontakt med sina kunder och leverantörer. Större företag säger sig önska att EDI användes i ökad omfattning vid kontakt med kunderna. Företagen håller sig uppdaterade om nya IT-lösningar och IT-produkter via sina leverantörer av affärssystem och servertjänster. En del får även kännedom om vad som finns på marknaden genom eget intresse inom IT-området. IT-kompetensen ute på våra företag upplevs som ganska god. De flesta av företagen säger att de anställda kan det de måste kunna. Vissa besitter mer kunskap tack vare sitt egna IT- intresse. När det gäller programmering och arbete vid styrda maskiner så upplevs IT-kompetensen som hög eller mycket god. Ett problem som nämns är dock att det är svårt med rutin och disciplin när det gäller avrapportering och inmatning i affärssystemen. Att kompetensutveckla sin personal när det gäller IT ses som något positivt och något som borde ske med jämna mellanrum, framförallt när det gäller officepaketet och grundläggande datakunskap. På grund av att de flesta använder excel så skulle de vilja lära sig att utnyttja detta på ett bättre sätt för att kunna ta fram statistik m m. Kunskap om programmering och att lära sig använda affärssystemet är något som upplevs som väldigt viktigt. För effektivisering av sin verksamhet anser de flesta att de måste få kunskap om hur man använder sina affärssystem på ett bättre sätt. Även förbättrad lagerhantering och användandet av streckkoder nämns. Det nuvarande ekonomiska läget i branschen ses antingen som en möjlighet till att hinna med att investera och kompetensutveckla inför en kommande högkonjunktur eller som en anledning till att det inte finns ekonomi till sådana åtgärder. Många säger dock att de ska se över sina ritprogram, affärssystem, nytt löne-, ekonomi- och avbrottssystem eller en säljstödsmodul. Lagerhanteringssystem är något som en del av företagen säger sig komma att investera i. När det gäller licenser och utbildningar så upplevs det som väldigt kostsamt men nödvändigt för att vara uppdaterad i det senaste när det gäller CAD och CAM. Bland de intervjuade små och medelstora företagen upplevs det som positivt med satsningen på ett kompetenscenter inom Industriell IT på Sandbacka Park. Generellt säger företagen att det vore bra att kunna träffas och gemensamt utbyta erfarenheter samt att med gemensamma behov möjliggöra anpassade kurser och utbildningar regionalt. Endast ett företag säger sig inte vara i behov av detta. 1 FindIT, Forum för Industriella IT-lösningar, 1

3 Innehållsförteckning Sida Sammanfattning 1 1. Inledning 1.1 Bakgrund Syfte Avgränsning Metod Resultat 3 2. Grundkartläggning av SME i Gästrikland 2.1 Affärssystem Bevakning av nya IT-produkter och IT-lösningar IT-kompetensen på företagen Behov av kompetensutveckling Förbättringar för ökad konkurrenskraft Informationsutbyte mellan företaget och dess kunder och leverantörer Serverhantering och back up Framtida investeringsbehov Kompetenscenter inom Industriell IT Slutord 3.1 Fortsatta aktiviteter inom FindIT 12 Bilaga: Intervjuguide 2

4 1. Inledning 1.1 Bakgrund Anledningen till denna kartläggning av små och medelstora företag i regionen är en satsning på att vidareutveckla ett kompetenscenter inom Industriell IT, FindIT. Syftet med FindIT är att stärka konkurrenskraften hos regionens företag med hjälp av IT-lösningar. För att få vetskap om upplevda behov vad gäller IT hos de små och medelstora företagen (SME 2 ) har vi intervjuat fyrtio SME i Gästrikland, Dalarna och Hälsingland. Samma frågeställningar har ställts till alla de intervjuade företagen för att få en samlad bild över hela regionen. 1.2 Syfte Syftet med denna grundkartläggning av företag är att samla information om hur SME arbetar med IT idag och vilka behov de har av IT lösningar och IT kompetens för att kunna utveckla sina företag. 1.3 Avgränsning Vi har valt att avgränsa oss till Gävleborg och Dalarnas län. 1.4 Metod Vi har vid varje intervju använt oss av en intervjuguide med samma frågeställningar till alla företag för att få en samlad bild av SME:s IT-användande och behov. De företag som är utvalda att deltaga i denna grundkartläggning har i första hand valts ut inom nätverket Triple Steelix 3 Öst. Det är endast företagen i Hälsingland som inte ingår i Triple Steelix nätverk. Företagen är utvalda att representera olika inriktningar av företag inom stål- och verkstadsindustrin. 1.5 Resultat Resultatet från denna grundkartläggning kommer bland annat att visa vad företagen använder för IT-verktyg, vad de anser om dessa, hur de upplever IT kompetensen i sina företag och hur de utbyter information mellan sig, sina kunder och leverantörer. Resultatet visar även vad deras framtida investeringsbehov är och vad som skulle kunna utvecklas med hjälp av nya eller befintliga IT stöd. 2 SME, företag med upp till 250 anställda 3 3

5 2. Grundkartläggning av SME i Gästrikland 2.1 Affärssystem De flesta av de kontaktade företagen använder sig av ett affärssystem och det vanligaste är Monitor. I Hälsingland är det av naturliga skäl flest företag som använder sig av Monitors affärssystem då Monitor har sitt säte i Hudiksvall. Samtliga affärssystem innehåller ett flertal olika moduler (t ex inköp, material- och produktionsplanering, lager, försäljning, ekonomi) men i de flesta fall använder inte företagen samtliga moduler som finns tillgängliga. Det är vanligt förekommande att ekonomimodulen i affärssystemet inte används, istället används ett annat ekonomisystem som många företag upplever inte är integrerbart med företagets affärssystem. Det mest använda ekonomisystemet är SPCS. Att ekonomimodulen, som finns tillgängligt i affärssystemet, inte används kan bero på att det saknas tillräckligt med utbildning i hur modulen fungerar. En annan anledning kan vara att företaget hellre använder ett ekonomisystem som de sedan tidigare är van att använda. I enstaka fall används inte heller lagermodulen eller inköpsmodulen. När det gäller lagerstyrning, planering och beredning har företagen ofta utvecklat egna excelark då de upplever att affärssystemets funktion inte räcker till för deras behov. Många företag nämner att systemen fungerar som de ska men att det kan vara svårt att få personalen att följa rutiner vid ut- och instämpling av jobb. Av de fyrtio företag som vi besökt är det endast ett fåtal företag som utnyttjar sitt system fullt ut. I dagsläget använder de kartlagda företagen följande affärssystem: Monitor 9 företag Briljant 2 företag Andersson 2 företag Iscala 2 företag Jeeves 1 företag Garp 1 företag Dalarna: Monitor 3 företag Briljant 1 företag Pyramid 1 företag Garp 1 företag Mapaz 1 företag Monitor 9 företag ASV 1 företag 4

6 I de fall affärssystemen inte innehåller någon modul för löneadministration används andra system för detta, enligt nedan: Hoogia 3 företag Agda - 2 företag Spcs 3 företag Carat 3 företag Visma Spcs 2 företag FMPS 1 företag Dalarna: Contec 1 företag Carat - 1 företag Visma Spcs 1 företag 3 L System 1 företag Contec 3 företag Hogia 2 företag Agda 1 företag Spcs 1 företag Sex stycken av de totalt fyrtio företagen har inget affärssystem enligt ovan utan använder sig endast av ett administrativt system (för redovisning, lön, skatt och annan administration). Följande administrativa system används: Visma Spcs 3 företag Dalarna: Visma Spcs 2 företag 3 L System 1 företag Av de företag som vi intervjuat använder alla ett affärssystem. Nedan följer några kommentarer från företagen över affärssystemen: Fungerar bra Inte något bra ekonomisystem i Monitor Iscala är ett bra system som vi använder fullt ut Jag är inte imponerad av Andersson, vi nyttjar inte systemet fullt ut Monitor är uppbyggt på ett enkelt sätt att arbeta Materialhanteringen i Andersson är ett problem Mycket bra! Vi kör allt i Monitor, produktion, ekonomi och lager Fungerar bra, men jag jobbar helst i egna excel ark 5

7 Dalarna: Bra, det har utvecklats med åren. Mycket bra! Om man använder det på rätt sätt. Det är lite stenålder, avrop med beställningspunkter vore önskvärt. Vi styr hela produktionen i Monitor och i det stora hela är det bra. Vi kör ekonomisystem och maskinplanering integrerade i Briljant och det är viktigt. Vi är väldigt nöjda, men det vore önskvärt med bättre manual för stöttning till operatörerna. Vi är nöjda med Monitor och använder systemet fullt ut. Fungerar bra i det stora hela. Vi gör små anpassningar kontinuerligt. Vi är mycket nöjda med Monitor. Vi skulle behöva mer utbildning i hur Monitor fungerar, saknar tidredovisning för tjänster. Saknar en modul för löneadministration i Monitor. Vi är nöjda med Monitor men de är väldigt dyra på sina utbildningar och användarseminarium. Enkelt och bra men det är dyra licenser och dyra utbildningar via Monitor. 2.2 Bevakning av nya IT-produkter och IT-lösningar. I vår kartläggning visar det sig att när det gäller nya IT-produkter och IT-lösningar är det den anställdes eget intresse för detta som avgör om företaget själv skaffar sig information om ny teknik. I de flesta fall är det via företagets leverantör av affärssystem och servertjänster som företagen håller sig uppdaterad. Nedan visas hur företagen håller sig ajour med nya IT-verktyg och/eller uppdateringar av befintliga: Via Leverantör 8 företag Eget intresse 7 företag Via moderbolag 3 företag Ointresserad 2 företag Dalarna: Via leverantör 6 företag Eget intresse 3 företag Annat 1 företag ( via mail, kollegor och experter utifrån ) Via leverantör 7 företag Eget intresse 1 företag Annat 1 företag ( via mail, kollegor och experter utifrån ) Inget behov 1 företag 6

8 2.3 IT-kompetensen på företagen Vi har frågat företagen hur de ser på IT-kompetensen hos de anställda och många av dem upplever att IT-kompetensen på företaget är god eller ganska bra. De flesta säger att de anställda kan det de måsta kunna för att utöva sitt yrke. IT-kompetensen upplevs inte alltid så bra när det gäller officepaketet men upplevs väldigt hög när det gäller CAD, CAM och programmering av styrda maskiner. Nedan följer ett antal kommentarer från de kontaktade företagen vad gäller de anställdas kompetens: God grundkompetens Goda IT kunskaper på styrda maskiner, i övrigt varierande Överlag normal hos de flesta Hög, i förhållande till det de behöver Vi ligger långt fram, vi har god kompetens Ganska bra Allmän kompetens De anställda behärskar det de måste kunna Bristfällig/dålig, inget stort intresse hos de anställda vad gäller IT Dalarna: Lite olika, vi hyr in kompetens med anpassning Den är mycket god Sådär, den kunde vara bättre. Office ligger på en hygglig nivå God, man kan det man måste kunna Låg, men de kan det de måste kunna Problem vid rotation på arbetsplatsen när det är dålig kunskap i data Låg, även brister i kompetensen hos kunder när det gäller det rent tekniska Blandat, generellt hyggligt bra. De klarar sina arbetsuppgifter Bra, kan inte begära för mycket! Inte så bra disciplin på avrapporteringar mm Hyfsat bra Vi har hög kompetens mycket beroende på låg medelålder Inte så bra, med de kan det de måste kunna Relativt god kompetens 2/3 av personalen har relativt bra nivå på kompetens Det finns mer att lära men en hygglig nivå 2.4 Behov av kompetensutveckling De flesta av de intervjuade personerna säger att det vore bra att med jämna mellanrum uppdatera sig när det gäller officepaketet-grundläggande datakunskap, gäller både för dem på den administrativa sidan och för dem ute på verkstaden. Många av företagen gör egna excelark när det gäller planering, lagerhantering m m och det vore därför bra, enligt dem, att lära sig att utnyttja excel på ett bättre sätt. De flesta tycker att excel är ett bra program att jobba med. Behovet av att lära sig programmering och förfina användandet av sitt affärssystem är också något som nämns. 7

9 Nedan följer kommentarer gällande kompetensutvecklingsbehov från intervjuerna: Uppdatering med jämna mellanrum i officepaket Förkovra sig i användandet av Excel och statistiska uppföljningar m m Programmering Få kunskap i att utnyttja affärssystemet fullt ut Att kunna planera och göra nyhetsutskick Dalarna: Vi skulle behöva utnyttja systemet SPCS bättre Kompetenshöja när det gäller officepaketet, framförallt på kontoret Power point, att kunna göra bra presentationer Få kunskap i att utnyttja affärssystemet fullt ut Att förstå helheten i office paketet och bättre manualer för MPS-systemet Grunddata Nej, inget behov. Det behövs alltid utbildning, vi kör interna kurser vid nya programvaror Vore korkat om jag svarade nej på den frågan, på verkstaden behövs mer kunskap om specialprogrammen i maskinerna och på kontoret office paketet Det behövs lära om förståelsen för hela kedjan Monitorutbildning om hur man använder systemet fullt ut 2.5 Förbättringar för ökad konkurrenskraft Vid frågeställningen vad företagen måste bli bättre på ur konkurrenssynpunkt framkom bland annat att de vill förbättra leveranssäkerheten, bli effektivare vad gäller planering och beredning, kostnadseffektivisera och bli bättre på lagerstyrning- och hantering. En åtgärd som nämnts för effektivisering är att förbättra tillgången till kunskap om hur man använder affärssystem på ett bättre sätt. Nedan följer svar på vad företagen vill bli bättre på: Teknisk bruksanvisning och teknisk dokumentation när det gäller ritningar Höja leveranssäkerheten Bli effektivare på planering och beredning Bättre respons ut till kund på offertförfrågningar Pressa kvalitetsbristkostnader Ordning och reda Få ned lagerkostnader Jobba med produktionsteknik Jobba mot nya kunder och marknader Marknadsföring och försäljning Flexibilitet 8

10 Dalarna: Bättre leveranskontroll på våra leverantörer Höja leveranssäkerheten Öka automatiseringsgraden Att styra tillverkningen, en kedja från det att man lägger ordern kopplat till verkstaden Vi måste bli mer komplett, bli bredare. Automatisera och effektivisera Vi måste bli bättre på att utnyttja IT Svetsningen måste automatiseras Bli effektivare med mindre maskinstörningar och organisationsstörningar Vi måste bli bättre på lagerhanteringen Öka kunskapen om uppdateringen av hemsidan Förebyggande underhåll och ordning och reda Uppföljning av stämplade tider kan alltid bli bättre Förståelsen hos de anställda är viktigt med regelbundna möten Leanarbete för att få ett jämt flöde och snabbare feedback på de olika stationerna Information om företaget och produkterna Marknadsföring Bli bättre på att programmera maskinerna och bättre disciplin på stämpling Rationaliseringar och att ligga steget före Styrning i processerna för att få bättre koll Logistik och konstruktionssidan Att få större ansvar hos de anställda vid interna planeringar och uppstart av jobb 2.6 Informationsutbyte mellan företaget och dess kunder och leverantörer På vår fråga om hur informationsutbytet sker mellan företaget och dess kunder respektive leverantörer var svaret att detta sker mestadels via mail, men det är också vanligt förekommande att kontakterna sker via fax. Några företag förespråkar mer personlig kontakt med sina kunder som komplement till mottagna mailorder, detta mycket beroende på att det finns behov av att via telefon få muntliga förklaringar när det gäller en order. En del företag upplever problem vid filöverföring av stora ritningar, och önskar i de fallen få ritningarna sända med post. Bland de större företagen jobbade en del via EDI 4 och då med överföring av fakturor till deras största kunder. Några av dessa företag skulle önska att all korrespondens, när det gällde kunder, skedde via EDI. 2.7 Serverhantering och back up Av de företag som vi intervjuat hanterar de flesta sina egna servrar och kör kontinuerligt back up. Ett fåtal lägger ut serverhanteringen på extern leverantör. Ingen upplever det som att det skulle bli stora problem vid eventuellt haveri av IT systemet. 4 Electronic Data Interchange (Elektronisk överföring av dokument mellan två system) 9

11 2.8 Framtida investeringsbehov Vid våra intervjuer med företagen ställde vi frågan om hur de ser på investeringar. För en del av företagen ligger en investering längre fram i planeringen på grund av det ekonomiska läget i branschen, men de flesta ser möjligheter med att investera inför en kommande högkonjunktur. Det som nämns i intervjuerna är investeringar i ett nytt affärssystem eller att se över det senaste inom det affärssystem som redan finns i verksamheten. Det kan vara ett ekonomisystem, säljstödsmodul, lagermodul eller ett planeringssystem. Ett flertal nämner att de önskar se över sin lagerhantering och eventuellt införa någon form av streckkodsläsning för att få bättre ordning. Några funderar på att investera i ett nytt ritprogram när det gäller CAD. En del av företagen vill få bättre kunskap och rutin när det gäller stopptidsuppföljning. Att få personalen att förstå helheten och att rationalisera och jobba mer med ordning och reda nämns som viktiga saker att jobba med inför framtiden. Licenser för IT-verktyg nämner företagen som en stor kostnad och något som företagen betalar stora summor för varje år, men detta är en nödvändighet för att vara uppdaterad i det senaste när det gäller CAD och CAM. Framtida investeringsbehov har nämnts inom följande områden: Affärssystem Licenser Kompetensutbildning Nytt ekonomisystem Nytt lönesystem Hogia eller Agda Säljstödsmodul Lagerhanteringsmodul Stopptids uppföljning Nytt CAD system Nytt back up system / server En utbyggnad av e-ordrar och e-fakturor Dalarna: Webb-baserat rithanteringssystem Uppföljningssystem Nytt CAD system Ny hemsida Ny server Nya moduler i Pyramid Ny IT-styrd produktionslina Avbrottssystem Robotsvets Produktionssimuleringsprogram Inga behov av investering de närmaste åren Affärssystem 10

12 Leanproduction Eventuellt streckkoder och utbyggnad av en truckdator Virituella servrar RFID, märka upp egna produkter där en båge läser av vid utlastning. Ny server Robotsvets Bättre styrda kantpressar Utbildning av Monitor 3D Cad Investera i utbildning och designprogram En egen lastbil för demo Ice Net, ett mobilt abonnemang 2.9 Kompetenscenter inom Industriell IT Av de företag som vi intervjuat är det endast ett företag som anser att de inte skulle vara i behov av ett kompetenscenter inom Industriell IT. De övriga tycker att det vore bra med omvärldsbevakning, att kunna få stöd vid val och implementering av IT-stöd och hjälp med att utbilda sig inom olika affärssystem. Några av företagen säger att det skulle vara bra med studiebesök hos andra företag, som använder sig av samma system och utbyte av erfarenheter. Företagen är även positiva till möjligheten att få tillgång till anpassade kurser och föreläsningar i regionen i de fall flera mindre företag har samma kompetensbehov. Generellt anser de att det vore bra med ett kompetenscenter ämnat för SME företag. 11

13 3.Slutord 3.1 Fortsatta aktiviteter inom FindIT I och med vår kartläggning av de mindre och medelstora företagen kan vi dra vissa slutsatser som leder till aktiviteter och projekt inom FindIT. Ett av dessa slutsatser är att det finns behov av att träffas och utbyta erfarenheter när det gäller användandet av affärssystemen. Inom satsningen FindIT kommer vi att gå vidare inom områden som lyfts fram i vår kartläggning: Affärssystem-erfarenhetsutbyte Disciplin i systemanvändandet Stopptidsuppföljning Digitala tidrapporter Streckkodshantering Resursplaneringssystem Mobila handdatorer 12

14 Bilaga: Intervjuguide Grundkartläggning Industriell IT den / 2009 Företagsnamn: VD/Ägare: Antal anställda: Män: Kvinnor: Omsättning: Beskriv verksamheten? Bransch/Verksamhetsområde: Marknadsområde: Lokalt Regionalt Nationellt Norden EU Globalt Affärssystem? Är affärssystemet bra/dåligt och vad beror det på? Övriga IT verktyg för t ex ekonomi, personal, tidrapportering, CAD/CAM, underhåll? Integrerade med affärssystemet? Egna verktyg, excel etc? Hur håller ni er ajour med nya IT-produkter och IT-lösningar mm? Genom; Leverantörer Mässor Söker själv Annat 13

15 Vad händer om systemet kraschar? Vem ansvarar för serverhantering, backuper Hur upplever ni IT-kompetensen på företaget? Finns det behov av kompetensutveckling när det gäller IT på ditt företag idagsläget? Om ja, vilket behov? Vad tycker ni att ni måste bli bättre på ur konkurrenssynpunkt?(leveranstider, QA, kostnader, försäljning etc) Vad behövs för att ert företag ska nå dit? Ser ni problem någonstans i er verksamhet som gör att ni begränsas i era möjligheter att leverera mer produkter? (Flaskhalsar) Hur utbyter ni information mellan er och era kunder? Finns det något som ni skulle vilja förbättra när det gäller informationsflödet mellan er och era kunder? Om svar ja, vad skulle det vara? Hur utbyter ni information mellan er och era leverantörer? Finns det något som ni skulle vilja förbättra när det gäller informationsflödet mellan er och era leverantörer? Om svar ja, vad skulle det vara? Hur ser era framtida investeringsbehov ut gällande IT? Skulle ni vara hjälpt av ett kompetenscenter eller en förlängd IT-arm? Om svar ja, vilka behov skulle det kunna vara? 14

IT-CHEFSTRÄFF 31 OKT.

IT-CHEFSTRÄFF 31 OKT. IT-CHEFSTRÄFF 31 OKT. Bakgrund Första projektet startade i april 2008. Initiativ av Sandbacka Park efter förstudier och företagskontakter som påtalat ett behov. Finansiärer är Sandvikens kommun, Region

Läs mer

A Good Connection. Connect IT Connect Office Connect Finans

A Good Connection. Connect IT Connect Office Connect Finans A Good Connection Connect IT Connect Office Connect Finans Det bästa av tre världar Connect är den enda samarbetspartnern ni behöver inom IT, kontorsmaskiner och finansiering. Genom oss har ni tillgång

Läs mer

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING SRF tar pulsen på PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA Just nu är det stort fokus på automatiseringar i redovisningsbranschen. Teknikutvecklingen möjliggör att mer tid kan läggas på kvalificerade arbetsuppgifter

Läs mer

LEGA ONLINE. Du blir lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största bokningssystem. Kraftfullt och enkelt att använda

LEGA ONLINE. Du blir lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största bokningssystem. Kraftfullt och enkelt att använda - Sveriges största bokningssystem Du blir lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och möjlighet till fakturering?

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015 It inom Polisen Nationell it-strategi 2010/2015 1010101 1010101 1010101 1010101 2010 2015 En it-strategi för att lösa och förebygga fler brott Med ett förnyat och effektivare it-stöd kan Polisen lösa och

Läs mer

Intelligenta transportsystem

Intelligenta transportsystem Disposition Kort presentation Intelligenta transportsystem Vad innebär det eller vad kan det innebära? Varför ska använda oss utav systemen? Möjliga problemområden Gran Taralrud 2011 1 Presentation Kenneth

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Presentation. Moretime Outsourcing Stockholm Öst

Presentation. Moretime Outsourcing Stockholm Öst Presentation 1 1. Presentation av är en auktoriserad redovisningbyrå som följer REKO, vilket är FARs regelverk för Redovisningskonsulter. Vi ingår i en växande kedja av redovisningsbyråer, vars samarbete

Läs mer

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM.

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Välkommen till Bluegarden HR-plus. Vad behöver du för att jobba smartare med HR och lön? Arbetar du på en stor offentlig eller privat verksamhet med höga krav

Läs mer

e-kommunikation i byggbranschen

e-kommunikation i byggbranschen Nuläge: e kom inom bygg e-kommunikation i byggbranschen Sammanställning av enkätsvar Rapport från BEAst Bilaga till förstudien PEPPOL för effektivare e- kommunikation April BEAst AB, april www.beast.se

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

Marknad för affärssystem

Marknad för affärssystem Marknad för affärssystem Vi samarbetar med SoftOne som är en av tre ledande leverantörer av moduluppbyggda standardprogram och tjänster på en svenska marknaden. Vad kännetecknar detta marknadsegment? Moduluppbyggd

Läs mer

E-fakturering och e-handel

E-fakturering och e-handel E-fakturering och e-handel Satsningar i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 7 mars 2006 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet

Läs mer

Välkommen till IT-forum! ny teknik goda exempel utvecklande möten

Välkommen till IT-forum! ny teknik goda exempel utvecklande möten Välkommen till IT-forum! IT SOM KONKURRENSMEDEL ny teknik goda exempel utvecklande möten En spännande dag i Sandviken Seminariedagen arrangeras för fjärde året i rad och syftet är att lyfta fram ny teknik

Läs mer

19 januari 2011. Aktieträff. Aktiespararna Sundsvall. Tomas Nilsson. Fortnox AB

19 januari 2011. Aktieträff. Aktiespararna Sundsvall. Tomas Nilsson. Fortnox AB 19 januari 2011 Aktieträff Aktiespararna Sundsvall Tomas Nilsson Fortnox AB Kort om Fortnox AB Sveriges ledande leverantör av internetbaserade ekonomiprogram Grundades år 2001 av Jan Älmeby, tidigare grundare

Läs mer

En Rapport om ERP från DataDIA AB Våren 2011

En Rapport om ERP från DataDIA AB Våren 2011 En Rapport om ERP från DataDIA AB Våren 2011 ERP/Affärssystem. Marknadsandelar, nöjdhet och nyförsäljningstakt Undersökningen bygger på svar från 3773 IT och Ekonomiansvariga bland företag och organisationer

Läs mer

Minikurs - Jobba effektivt med kvalitet

Minikurs - Jobba effektivt med kvalitet Minikurs - Jobba effektivt med kvalitet Föreläsare: Fredrik Nilsson, Monitor ERP System AB, (projektledare, konsult, utbildare) I denna minikurs får du tips och idéer för hur du kan använda MONITOR till

Läs mer

Pyramid Mobile Office

Pyramid Mobile Office Pyramid Mobile Office Det mobila kontoret - Pyramid Business Studio 3.40B sp5 (2010-03-31) Pyramid Mobile Office Pyramid Mobile Office - det mobila kontoret - delas in efter användningsområde på olika

Läs mer

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2009

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2009 Företagsstrukturer Vetenskap, teknologi och informationssamhälle 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn (09) 17 341, Fax (09) 1734 2465 tiede.teknologia@stat.fi Enligt statistiklagen (280/2004) är uppgifterna på

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra kunder med hjälp av innovativa lösningar Vi tror på ett Partnerskap

Läs mer

Prislista Bredbandsbolaget

Prislista Bredbandsbolaget Sida 1 av 6 Prislista Bredbandsbolaget gäller från 22 februari 2012 Sida 2 av 6 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 DSL- Bredband Bas... 3 DSL - Bredband Premium... 3 Riks ADSL... 3 Bredband

Läs mer

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se Hur man gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet 2014 EazyStock, en division inom Syncron Gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet! Lagerstyrning är en av de oglamorösa

Läs mer

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad AUTOMATION TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad Om TEK Med lokal förankring erbjuder vi dig kostnadseffektiv utbildning

Läs mer

Bygg- och Fastighetssektorn Seminarium NEA Delphi & Co, Regeringsgatan 30-32, Stockholm Olle Samuelson VD Beast AB IT-chef Tyréns AB

Bygg- och Fastighetssektorn Seminarium NEA Delphi & Co, Regeringsgatan 30-32, Stockholm Olle Samuelson VD Beast AB IT-chef Tyréns AB Bygg- och Fastighetssektorn Seminarium NEA Delphi & Co, Regeringsgatan 30-32, Stockholm Olle Samuelson VD Beast AB IT-chef Tyréns AB 2005-12-08 1 En kommunikationsprocess i förändring TRADITIONELLT ARBETSSÄTT

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Stöd för en lärande infrastruktur

Stöd för en lärande infrastruktur I samarbete med kommunerna Olofström och Sölvesborg Stöd för en lärande infrastruktur Introduktion och exempel Identifiering av kärnkompetenser Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005 Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet

Läs mer

Q-System materialhantering

Q-System materialhantering Q-System materialhantering Vägen till framtiden går genom intern materialhantering och logistik En totalleverantör som har kunskap om din produktionsprocess och dina problemställningar och därför kan diskutera

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

Styrelsen i Scalaepicor användarförening har härmed äran att bjuda in dig och ditt företag till föreningens vårmöte den i Nyköping

Styrelsen i Scalaepicor användarförening har härmed äran att bjuda in dig och ditt företag till föreningens vårmöte den i Nyköping Inbjudan Huvudartiklar: Höstmötet. en succe. Varför mötas? Fler krafter gör jobbet enklare. Dags att anmäla sig till vårmötet! Styrelsen i Scalaepicor användarförening har härmed äran att bjuda in dig

Läs mer

HemsidaExpress. När du vill ha en professionell hemsida snyggt, snabbt och enkelt!

HemsidaExpress. När du vill ha en professionell hemsida snyggt, snabbt och enkelt! HemsidaExpress När du vill ha en professionell hemsida snyggt, snabbt och enkelt! Skaffa din egen identitet på nätet Välkommen till HemsidaExpress! Med HemsidaExpress kan du skapa egna hemsidor utan att

Läs mer

Bekymmersfri IT-vardag

Bekymmersfri IT-vardag Bekymmersfri IT-vardag VD har ordet Långsiktighet, nytänkande och hög tillförlitlighet är kärnvärden för CoreIT Min och mina fantastiska medarbetares absoluta strävan är att CoreIT ska vara den bästa partnern

Läs mer

IT och logistik. IT och logistik, Logistikprogrammet, Norrköping

IT och logistik. IT och logistik, Logistikprogrammet, Norrköping IT och logistik 1 Egentligen inget nytt Redan på 60- och 70-talet användes system för material och produktionsstyrning RESULTAT? Systemen byggde på samma principer som de tidigare manuella systemen. Exempel:

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

EduAdmin. Du blir lönsammare med. EduAdmin. www.eduadmin.se. - Allt en utbildare behöver! Upptäck friheten med EduAdmin

EduAdmin. Du blir lönsammare med. EduAdmin. www.eduadmin.se. - Allt en utbildare behöver! Upptäck friheten med EduAdmin - Allt en utbildare behöver! Du blir lönsammare med EduAdmin Tänk om du alltid hade full koll på dina kurstillfällen, deltagare, bokningar från hemsidan och samtidigt kunde se vilken inkomst bokningarna

Läs mer

Tjänsteföretagen och den inre marknaden

Tjänsteföretagen och den inre marknaden November 2005 Tjänsteföretagen och den inre marknaden Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden som gjorts på uppdrag av Kommerskollegium

Läs mer

Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur

Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur Kurskod: DSK2:SOA1 Datum: 20 december 2013 Tid: 15:00 19:00 Examinator: Elin Uppström Information Hjälpmedel: Omfång: Poängkrav: Utförande: Inga

Läs mer

Kom igång med OnCourse

Kom igång med OnCourse Kom igång med OnCourse Detta dokument beskriver hur du kommer igång med OnCourse. Det beskriver de olika modulerna och vad man kan gör i dom och hur de fungerar tillsammans. OnCourse består av följande

Läs mer

VD har ordet; En spännande höst går mot sitt slut. NEWS

VD har ordet; En spännande höst går mot sitt slut. NEWS PROCLIENT NEWS I ÅRGÅNG 3 1 NEWS VD har ordet; En spännande höst går mot sitt slut. Det har varit en mycket händelserik höst, både för oss på Proclient och för omvärlden i stort. Flera bedömare anser nu

Läs mer

MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS

MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS KOMPLETT MOLNBASERAT AFFÄRSYSTEM FÖR ELINSTALLATÖREN KOMPLETT MOLNBASERAT AFFÄRSSYSTEM FÖR ELINSTALLATÖREN VÅRA LÖSNINGAR FUNGERAR

Läs mer

Kvalitetssäkring av nätverk och iptelefoni för operatörer och tjänsteleverantörer

Kvalitetssäkring av nätverk och iptelefoni för operatörer och tjänsteleverantörer Kvalitetssäkring av nätverk och iptelefoni för operatörer och tjänsteleverantörer En bra övervakning är viktig för att säkerställa god samtalskvalitet samt att kunna analysera och felsöka orsaker till

Läs mer

T DOC - & Syst i em t n ti egra on 2009-10-18 1

T DOC - & Syst i em t n ti egra on 2009-10-18 1 T-DOC & Systemintegration t ti 1 SYSTEMINTEGRATION Systemintegration t ti är ett begrepp inom Informationsteknologi. Begreppet innebär att flera olika fristående system kopplas ihop för att fungera tillsammans.

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det

Läs mer

Elektronisk handel för alla. Håkan Lundmark

Elektronisk handel för alla. Håkan Lundmark Elektronisk handel för alla Håkan Lundmark Elektronisk handel Framgångsfaktorer för e- handel Snabb leverans en konkurrensfördel Ökad e-handel med smarta telefoner Enkelheten avgör för konsumenterna Sid

Läs mer

Tranås Rostfria AB. Det lilla bolagets flexibilitet i stort format

Tranås Rostfria AB. Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Tranås Rostfria AB Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Tranås Rostfria AB är en svenskägd legotillverkare som är inne i en stark expansionsfas

Läs mer

Funktionslösningar. Pro ID har lösningar genom hela kedjan och följer de standarder som branscherna har uppsatta.

Funktionslösningar. Pro ID har lösningar genom hela kedjan och följer de standarder som branscherna har uppsatta. Funktionslösningar Pro ID har lång erfarenhet av funktionslösningar, där vi effektiviserar funktioner på företag med hjälp av streckkoder. Det kan gälla märkningskrav från kunder eller myndigheter, effektivare

Läs mer

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi.

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi. Utvärdering av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Utdrag ur projektbeskrivningen 1. Sammanfattning Det finns stor efterfrågan på logi för turism kopplat till naturupplevelser i Nedre

Läs mer

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD Trots vår ödmjukhet kan vi stolt konstatera att vi ställer en av Skandinaviens modernaste och mest automatiserade produktionsanläggningar i branschen till ditt förfogande. För

Läs mer

Ett steg längre inom Print och IT

Ett steg längre inom Print och IT Ett steg längre inom Print och IT TDO som IT-partner. Alla företag är i behov av IT-kompetens, men det är inte alla företag som kan eller vill anställa en IT-specialist. Låt oss berätta hur vi kan ta över

Läs mer

Vanliga frågor och svar om Ariba

Vanliga frågor och svar om Ariba Vanliga frågor och svar om Ariba Innehållsförteckning Q&A... 3 SSAB självregistreringens formulär i Ariba (Första registreringen)... 3 Vad innebär förändringen i praktiken för mig som leverantör?... 3

Läs mer

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig?

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Köpguide för molntjänster Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Tänk om din nya it-lösning skulle kunna göra livet lite enklare för dina medarbetare och hjälpa dem att arbeta bäst där

Läs mer

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter.

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. Som medlem i IUC Sjuhärads NätVerkstan ingår ditt företag i ett nätverk där

Läs mer

Certifieringswebb. Version 1.0 Mats Persson

Certifieringswebb. Version 1.0 Mats Persson Version 1.0 Distributionslista Befattning Bolag/enhet Namn Åtgärd Info. Student KaU Viktor Samuelsson Student KaU Gustaf Åhs Konsult/handledare Sogeti Konsultchef Sogeti Åsa Maspers Projektledare/handledare

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

4PS Mobil. Itero Business Solutions. Göteborg Prästgårdsgatan 28 431 44 Mölndal. Stockholm Parmmätargatan 24 112 24 Stockholm

4PS Mobil. Itero Business Solutions. Göteborg Prästgårdsgatan 28 431 44 Mölndal. Stockholm Parmmätargatan 24 112 24 Stockholm 4PS Mobil Itero Business Solutions Göteborg Prästgårdsgatan 28 431 44 Mölndal Stockholm Parmmätargatan 24 112 24 Stockholm Sömlös integration sparar tid och pengar Med 4PS Mobil får du en mobil lösning

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det

Läs mer

Prislista Expert Systems Development Svenska AB gällande från 2009-09-01

Prislista Expert Systems Development Svenska AB gällande från 2009-09-01 Exder täcker och sammanfogar samtliga led i den elektroniska affärsprocessen. Exder-modulerna kan användas var för sig eller kombineras. Avtalet gäller årsvis. Delbetalning per kvartal eller månad kan

Läs mer

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet Till ditt skrivbord som tjänst via Internet UITs koncept är enkelt och kan sammanfattas med Inga burkar. Genom att anlita oss kan du helt enkelt glömma dyra investeringar i servers och programvara. Inte

Läs mer

Rapport av genomförd enkät till företag i Kronobergs och Kalmar län med anledning av konjunkturläget.

Rapport av genomförd enkät till företag i Kronobergs och Kalmar län med anledning av konjunkturläget. Rapport av genomförd enkät till företag i Kronobergs och Kalmar län med anledning av konjunkturläget. 1. Inledning Vid ett styrgruppsmöte i IEC den 15 november diskuterades IEC:s möjligheter att agera

Läs mer

makes it easier, faster and more fun! www.viqma.se

makes it easier, faster and more fun! www.viqma.se makes it easier, faster and more fun! www.viqma.se VIQMA System - Komplett Ledningssystem på webben I VIQMA System finns 12 moduler. De samverkar och skapar en röd tråd i systemet. På så sätt bildar de

Läs mer

Kurs: Windowsadministration II, 1DV424 Datum: 2015-01-13. Förberedelseuppgift

Kurs: Windowsadministration II, 1DV424 Datum: 2015-01-13. Förberedelseuppgift Förberedelseuppgift Inledning Under hela kursens gång kommer ni att jobba med samma fiktiva företag. Företaget är ett nystartat företag någonstans i världen. De har ett huvudkontor och ett lokalkontor

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det vi också vet är att frågan

Läs mer

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro Administration av HR / Lön / Reseräkning Visste du att HR-administration utgör två tredjedelar av det totala HR-arbetet? Att HR är en stor och viktig del

Läs mer

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com ENKLARE E-HANDEL symbrio.com Vi Gör det enklare Symbrio arbetar med att förenkla inköpen och effektivisera fakturahanteringen. Vi hjälper våra kunder att sänka sina kostnader och minska tiden för administration.

Läs mer

Prislista Expert Systems Development Svenska AB gällande från 2009-01-01

Prislista Expert Systems Development Svenska AB gällande från 2009-01-01 Exder täcker och sammanfogar samtliga led i den elektroniska affärsprocessen. Exder-modulerna kan användas var för sig eller kombineras. Avtalet gäller årsvis. Delbetalning per kvartal eller månad kan

Läs mer

Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005

Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005 Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet och

Läs mer

IT och logistik. 2011 IT & Logistik, Logistikprogrammet, Norrköping 1

IT och logistik. 2011 IT & Logistik, Logistikprogrammet, Norrköping 1 IT och logistik 1 Egentligen inget nytt Redan på 60- och 70-talet användes system för material och produktionsstyrning RESULTAT? Systemen byggde på samma principer som de tidigare manuella systemen. Exempel:

Läs mer

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se Affärsplanen Kom igång med er verksamhet med en affärsplan! Skriv ned er affärsidé, göra en omvärldsanalys och beskrivning av er marknad på så vis får ni god kunskap i hur ert kooperativ eller ekonomiska

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Visma Projekt & Ekonomi Helhetslösning från försäljning till ekonomiadministration

Visma Projekt & Ekonomi Helhetslösning från försäljning till ekonomiadministration Visma Projekt & Ekonomi Helhetslösning från försäljning till ekonomiadministration FOKUSERA PÅ LÖNSAMMA PROJEKT OCH FÅ KONTROLL PÅ DIN EKONOMI! Visma Projekt & Ekonomi en helhetslösning med allt du behöver

Läs mer

Engineering Bases viktigaste egenskaper

Engineering Bases viktigaste egenskaper Engineering Bases viktigaste egenskaper Med Engineering Base intåg på den Svenska marknaden är det många företag som inom de närmaste åren kommer att se över strategin kring sitt CAD system och utvecklingen

Läs mer

Varför Bison ÖKA ER KONKURRENSKRAFT VÄX MED BISON BISON EN TRYGG INVESTERING SUPPORT FRÅN EXPERTERNA. A urval av framgångsrika Bison-företag

Varför Bison ÖKA ER KONKURRENSKRAFT VÄX MED BISON BISON EN TRYGG INVESTERING SUPPORT FRÅN EXPERTERNA. A urval av framgångsrika Bison-företag Bison är ett heltäckande affärssystem för medelstora och stora kunder inom handels-, grossist- och postorderverksamhet. Bison riktar sig främst till er som ser era affärsprocesser och systemstödet för

Läs mer

Visma Spcs. Stefan Olson

Visma Spcs. Stefan Olson Visma Spcs Stefan Olson Visma Spcs idag Visma Spcs är Sveriges största leverantör av ekonomisystem till mindre företag Visma Spcs Vision Visma Spcs förenklar företagandet Visma Spcs tjänster på Internet

Läs mer

IT och logistik. IT och Logistik, Logistikprogrammet, Norrköping

IT och logistik. IT och Logistik, Logistikprogrammet, Norrköping IT och logistik 1 e-logistik? RFID Internet ecommerce B2C EDA B2B e-marknadsplatser E-mail ASP Standarder ERP ECR Säkerhet APS EDI streckkoder 2 Egentligen inget nytt Redan på 60- och 70-talet användes

Läs mer

Är din plattform redo för High Performance?

Är din plattform redo för High Performance? Är din plattform redo för High Performance? Få optimal utdelning av din investering i Dynamics eller nu och i framtiden. Delta på Dynamics-dagen och se branschmoduler, tilläggslösningar och tjänster som

Läs mer

E-lösningar för sjö- och flygtransporter

E-lösningar för sjö- och flygtransporter E-lösningar för sjö- och flygtransporter Förenklad administration Lösningar för små och stora godsflöden Kundcase Så här kommer du igång Ordlista 2 Enklare administration med våra e-lösningar Det är ingen

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

TÄNK UTANFÖR LAGEN. Fokusera inte på lagen, lyft blicken och se möjligheterna.

TÄNK UTANFÖR LAGEN. Fokusera inte på lagen, lyft blicken och se möjligheterna. TÄNK UTANFÖR LAGEN. Fokusera inte på lagen, lyft blicken och se möjligheterna. Lagen om elektroniska personalliggare i byggbranschen träder i kraft 2016-01-01. DET HÄR ÄR LAGEN DEN 1 JANUARI 2016 träder

Läs mer

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun Kompetens Delaktighet Engagemang Bemötande Trygghet 1 Innehåll Bakgrund 3 Syfte 4 Mål och

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

Örebro kommun Sammanställning intervjuer

Örebro kommun Sammanställning intervjuer Appendix A Örebro kommun Sammanställning intervjuer Findwise Göteborg 2011-10-28 Mattias Ellison mattias.ellison@findwise.com Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 2 Raindance - Ekonomisystem... 2 2.1 Exempel

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

KOM IGÅNG MED EN SOCIAL OCH EFFEKTIV SAMARBETSPLATTFORM

KOM IGÅNG MED EN SOCIAL OCH EFFEKTIV SAMARBETSPLATTFORM 1 2 3 KOM IGÅNG MED EN SOCIAL OCH EFFEKTIV SAMARBETSPLATTFORM Podio är en mobil- och molnbaserad tjänst för samarbete och informationshantering. Podio hjälper dig att skapa ordning och reda i en social

Läs mer

10 tecken på att din kedja behöver ett franchiseintranät

10 tecken på att din kedja behöver ett franchiseintranät 10 tecken på att din kedja behöver ett franchiseintranät Hur säkerställer du att er kritiska know-how når rätt delar av organisationen, att era handböcker blir lästa och att ert marknadsmaterial ser likadant

Läs mer

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com

Läs mer

Förenkla tidarbetet och få tid över till annat

Förenkla tidarbetet och få tid över till annat Förenkla tidarbetet och få tid över till annat When time is important transpa AB 0524 48 00 10 marknad@transpa.se www.transpa.se Med transpa får du bättre koll samtidigt som du jobbar mindre transpa är

Läs mer

Kartläggning av företagets utvecklingsbehov. Nätverksträff. Tema lönsamhet. Individuellt val av kompetensutveckling. Tematräff i nätverket 1 ggr/månad

Kartläggning av företagets utvecklingsbehov. Nätverksträff. Tema lönsamhet. Individuellt val av kompetensutveckling. Tematräff i nätverket 1 ggr/månad Företagsutveckling individuellt och i nätverk Ölandsnätet är byggt för att ge företagen på Öland en möjlighet att kompetensutveckla sig, ta vara på gemensam kompetens och samtidigt lära känna företagare

Läs mer

Lägesrapport folkhögskolekansliet

Lägesrapport folkhögskolekansliet Lägesrapport folkhögskolekansli Presentationen innehåller: 1. En genomgång av nuläget på folkhögskolekansliet 2. Ett underlag inför samtal om framtida organisation av folkhögskolorna ägda av Västra Götalandsregionen

Läs mer

Elektroniskt informationsutbyte mellan arbetsgivare och Försäkringskassan. Information om filöverföring

Elektroniskt informationsutbyte mellan arbetsgivare och Försäkringskassan. Information om filöverföring Elektroniskt informationsutbyte mellan arbetsgivare och Försäkringskassan Information om filöverföring Innehåll 1 AUTOMATISK ELLER MANUELL FILÖVERFÖRING...3 1.1 MANUELL FILÖVERFÖRING VIA WEBBPLATSEN...3

Läs mer

Granskning av lönesystem

Granskning av lönesystem www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av lönesystem Vingåker kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag...

Läs mer

Komplett HR med extra allt.

Komplett HR med extra allt. Komplett HR med extra allt. När det kommer till HR handlar det inte längre om vad man ska göra utan hur. Och frågar du oss så tycker vi bara det finns ett sätt: det enklast möjliga. Med Aditro Helhetslösning

Läs mer

Elektronisk handel - Mål och syfte - - Förberedelser & Införande - Vad tänka på särskilt?

Elektronisk handel - Mål och syfte - - Förberedelser & Införande - Vad tänka på särskilt? Elektronisk handel - Mål och syfte - - Förberedelser & Införande - Vad tänka på särskilt? Kerstin Wiss Holmdahl, SKL Vad innebär elektronisk handel? Mål och syfte? Ett sätt att - styra inköpsprocessen

Läs mer

5. TJÄNSTEPRODUKTION. Tjänsteföretag. Sammanfattande bedömning. Gör ni ordentlig beredning inför tillverkningen av nya eller ändrade produkter?

5. TJÄNSTEPRODUKTION. Tjänsteföretag. Sammanfattande bedömning. Gör ni ordentlig beredning inför tillverkningen av nya eller ändrade produkter? . TJÄNSTEPRODUKTION Gör ni ordentlig beredning inför tillverkningen av nya eller ändrade produkter? Gör ni riktiga förkalkyler och kontrolleras utfallet efteråt? Planeras beläggningen så att ni kan utnyttja

Läs mer