inims Lan MSSionsblad för Svenska Missionen i Kina.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "inims Lan MSSionsblad för Svenska Missionen i Kina."

Transkript

1 N:r 15. Ar! 'ren.-priS t 35. L inims Lan MSSionsblad för Svenska Missionen i Kina. Tclelon: Rik< jlllm. ]3runk.b Innehåll : Krbtna, bevarade {r3.n fall. - lvleddc\andeo fråa rältet. - ~ Hao har icke låtit sig vara ulan viltncsbl!lrd.l - Drefafclclningcn. - fh'at för så få vittnen? - För \'~ra s m ~ missionsvänuer. - Redovisning. }\ristna, bevarade fråf\ fal L >Helige.fader, bevara dem iditt na1ftn, hv,lka du har gzfotl ",igh Detta var vär Frälsares bön till sin fader, innan han gick till kampen i Getsemane. Och han till lägger: >Icke beder jag, att du skall taga dem utur världen, utan att du skall bevara dem frän det onda>. Denna syndiga värld behöfver salt, men saltet s kulle förlora sin Sälta, om l~ierren u'ndandroge de sina sin bevarande nåd. Han sätter dem icke in i ett drithus utan planterar ut dem i världen. De måste deltaga i affärslifvet, i förhållandena inom samhället och blitva utsatta för de prof och frestelser, som följa därmed. Men i allt detta måste de lefva ett lif i rättfärdighet; ty en sann kristen kan i alla frestelser hlifva bevarad från fall. Har då denna Mästarens bön för sina efterföljare blifvit hörd? Ja, veteranen Paulus säger till sina bröder i. 'Tessalonika, att, I-Ierren är trofast, hvilken skall stadfästa eder och bevara eder för det onda.> Petrus, som genom sitt själfförtroenrl.e en gång gjorde ett så grufligt fall, skrifver en lång tid därefter, att vi med Guds makt bevaras genom tron till frälsning. - Därför uppmanar han alla sina bräder att befalla sina själar åt Kristus till goda gärningar; d. v. s. 'med tilliten till E:risti bevarande nåd måste följa ett lif i goda gärningar. Huru bevarar Kristus de sina från att falla? Gör han det genom ett stän.digt fortsatt underverk, oberoeude af de för vårt sjäblif gällande lagarne? Gör han det genom ett gudomligt tvång öfver oss, hvarigenom h an häller våra själar såsom inom lås och bom? Ingalunda! Lika fria som vi en gäng voro att vid omvändelsen emottaga eller icke emottaga l{ristus, lika fria äro vi sedan att tjäua honom eller att icke tjäna honom. Den pånyttfödande Anden verkade då i oss, manande oss att vända oss från synden till K ristus: men vi hade alt göra själfva vändningen. Den gudomliga nåden gör icke till intet vår frihet att handla. Ingen man kan kallas ärlig. om han icke sköter sin affär och ställer "hela sitt enskilda och offentliga lif i öfverensstämmelse med rättfärdighetens kraf. Hvarför kunde den unge Josef stå emot frestelserna i Potifars hus? Helt enkelt därför, alt han var kysk i hjärtat, och att fruktan för en helig Gud bodde där. D et bevarade honom från fall. Att vandra i uppriktighet, det är att vandra trygg. Hvarför kunde Paulus utan att blekna stå inför Neros domstol? Han s äger oss, att ~ Herren bistod mig och styrkte mig». Där var hos ho nom medvetande om den nld, Gud i honom verkat. J{ristu s hade sagt till honom:».min nåd är dig nog». Häri ligger gåtans lösning. Jesus Kristus med<j.elar gudo!jllig nåd. Och den nåden uppehåller en sann kristen under frestelsens hetta. Det är en öfvernaturlig process. Mark emellertid, att då Kristus bevarar' o," från fall, är det från vår sida»genom tron~. Genom otro, uppblåsthet, själfförtroende gå vi miste om detta gudomliga bevar.ande och beskydd. Huru skola vi vänta att bevaras frän fall, om vi kasta oss utför ett bråddjup? Huru skall en kristen vänta, att }(ristus skall bevara honom från dryckenskapen, om han icke helt afhäller sig från rusdrycker? E ller huru skall han bevaras på rattfardighetens väg, om han i sitt arbete eller 5in affär brukar nägot slags svek? f-j ur 1.1 skall en kristen kvinna behålla sitt hjärta rent från okyskhet, om hon läser sådana böcker, hvilka uppväcka osedligheten) Och så genom hela raden af frestelser. Den kristen, som önskar och väntar att blifva bevarad från fall, måste bedja om K risti bevarande nåd men på samma gäng soka att lefva i lydnad för Kristi bud. Det är olydnad mot Kristus, som är grunden till h varje afvikelse, eller med andra ord syndens bedrägeri, )den lätt snärjande synden). Vi måste

2 ,Hvad jag säger eder, det säger jag till alla: Vaken/_ Och då vi så vaka, hafva vi den härliga förvis~;ningen, att Jesus l(~ ri st us förmår icke blott bevara oss frän fall utan ock llställa oss ostraffliga inför sin härlighet med fröjd>. Hvilka Ijufliga, hjärtefröjdande framtidsutsikter! Och om någon frå.gar oss, genom hvem vi hafva vunnit seger, skola vi alla med en mun gifva äran åt l,ammet, åt honom, som igenlöst oss åt Gud med sitt blod och med sin makt bevarat oss genom troll till frälsning. Paulus sk all dä prisa Kristus, som kallat honom, )Iden förnämligaste bland syndare!', att vara ett utkoradt redskap att h ilra evangeiii kunskap ut bland hedningarne. Luther skall jubla:, Ingen annan än Kristus!, Och Wesley skall upptaga hans bekännelse och ropa: dngen annan än Kristus!" O, hvilket jube l, hvilken härlig samklang af lof sånger, då hela den otaliga skaran af frälsta sj älar sk ola såsom med en röst stämma in och bekänna: Honom, som bevarat oss frän fall och ställt oss med fröjd inför sin härlighet, den allena vise, vare ära och pris ifrån nu och i evighet. Th. L. Cuyle?'. Meddelanden från fältet. Vi skrifva i dag den 30 juni. Sex af årets tojfmä~ nader äro redan tillryggalagda. Just nu har laoc1tmannen brädt med alt tröska hvetet p5. sin logplan och att sä ::lin b0stsad. U oder det att folket i norr och söder klaga dels öfver torka, dels öfver hungersnöd tillföjjd af fjorb.rets felslagna skörd, har i våra trakter skörden ut~ fallit mycket bra. Väl har en h3jtig hagelby h~r och där fö rs tört en del af hvetet. Ett särskijdt slags masl, har nägot skadat oljeplantan, och ett starl;t regn, som föll, just innan det skördade hvetet hunnit: tröskas, iifven förorsakat någon skada, men allt af ingen nä.mo,,!1rd betydelse. Lifsförnödenheterna äro billiga, och folket är förnöjdt. Oroligheterna i mellersta och södra Kina ha till stor del sin orsak i brist på lifsmedel, hvarför vår ständiga bön bör vara: gir oss, gir dem dagligt bröd. Den revo lutionära rörelsen vet att begagna sig af en hungrig folkhops upphetsade sinnesstämning. Så var förhällandet är 1900, fast den sluga nnkekejsarinnan då förstod att vända en ursprungligen mot henne och mandschjudynastien riktad rörelse mot utländingarne. Kinas regering är ytterst svag. Tidningarne mrmäla, att underhandlingar nu pågå med den förra äret afsatte Tllan-Fang att B.ter anväuda honom i regeringens tjänst antingen i Tibet eller i Manuschuriet eller i Peking. Hvar han blir satt, kommer han att göra nyttat men nog önskar roan för den inre fridens bevarande, att han kommer att användas i Peking, * :I: " Opieförbrukningen aftager aj!t mer och mer. I Shansi har odlingen totalt upphört, i Shensi och Honan betydligt förminskats, och all anledning finnes att tro, det Desto större smärta v5.llar det dä att se, hnrusom ett annat ondt, cigarrettrökningen, griper omkring sig. Ett engelskt-amerikanskt bolag med fabriker i Shanghai tycks ha satt sig i sinnet att ni hvarje kines till slaf uoller denna ovana. Deras väl aflönade agenter resa omkring i hela landet och utdela sin vara fritt, annonserande densamma genom lysande, braskande annonser, som uppklistras pa huf;ivllggar och stadsmurar. För nagra dar sen kom en af v5.ra medhjälpare och sade:»nu ha två engelsmun, som försälja cigarretter, kommit hill» Jag greps af hann och bedröfvelse. Men hvacl var att göra? Jag hade mottraktater, som beskrifva cigarrettrökningens skadliga inverkan pli människokroppen, men de lägo ::tenu ouppldistrade. Jag förebrådde mig sjl lf, alt ji:lg ej förr gjort bruk af dem. Dagen därpå gick jag nt för att J5e på staden:.. Öfverallt luktade det cigarreurök. Husv~lggarna lyste i granna fä rger, annonserande fo rträhligheten hos,tuppen _, ::t Atlas]) och,sjöröf\ arna,. Herrar handelsresande hade ej varit overksamma. Bäst jag sä sitter i en butik, får jag höra ut~ ropet: :r>dn r komma ue!, Och mycket riktigt, dar komma ett j)ar unga, kraftiga män, åtföljua af ett p<tr kinesiska medhjälpare, och dela ut cigarrettpaket och tryckta tillkannagifvanden till höger och vllnster. H vilket nit, hvil ken utltiggning till Frälsarens oru:,denna världens barn :tro visare än ljusets barn i förh ~U1ande till sitt släkte). Men väl hemkommen var det jag, som satte i gång, att en kruka kli;:;ter kokades) och så tog jag med mig tvenne evangelister och gick ut i staden. Dar tobaksilandiarne klistrat upp sina annonser, där klistrade vi upp vara. Vid hvarje plats samlades folk omkring oss, och vi fingo för dem omtala ändam Jet med vår mission. Det fanns ej f./l l som icke fördömde deras vara, och en äldre, bildad man tackade mig, på samma gäng han vred htln~ derna ofver sitt olyckliga tadernesland.,de!tro ju ocks~ utländingar :l), hördes flera säga, och, då fanns det ej annan rfid än anföra orden: li På deras frukt skolen l kunna dem)). Och så pass förstfindig ar kinesen, alt han kan skilja på personer. Predikoverksamheten dess olika skiftningar har under halllret fortgfitt ostördt och ej utan framgång. 46 personer hafva genom dopet förenats med försa m lingarna i de olika provinserna af vb.rt distrikt. Skolorna hafva Vdrit meta besökta än tillförene. Opieasylverksamheten har ock, särskildt p vissa platser, varit gynnad af flere patienter. Den kommer väl doc}{ att snart höra till det förgä.ngna. Sen ffi vi kanske upprätta b!åbandsföreningar och föreningen»borl med tobaken!, Ja-ja, fåt»släkten» hållas, sä går det mot elen dagen med stora steg. Men då vill jag ej lefva. Genom flera dödsfall har församlingarne h~r och hvar beröfvats gamla märkesmlln. Sarsldldt kommer evan gelisten och diakonen Sit i Puchow att saknas. lian var en man med stora förmågor och nit för Guds rikes utbredande. Nu hvilar han efter utstb.ndna sv.ra lidan~ den. F. d. diakonen \Vang Lai-cheng i Put:how har ock fätt sluta. Han var ej sä framträdande SOlD Sie men

3 si n Fr'dlsare. Vid hvarje söndagsgudstjanst skulle han alltid högt läsa " Fader v!ln. Det var hans frivilligt ätagna plikt! Gamla gumman Foh med den v:frkande ryggen men leende ansiktet, afven hon frän Haich1)w, har ock [ätt lämna sin puppa. Vi tacka Gud för hvarje själ, som kan lämna denna synd- och sorgupprentvaget hjärta och fast hopp fyllda jord med ett för evigheten. :I: ~: På ChiklIng vistas nu nere af vära syskon under den Vamlare tiden. Fröken Ida Anderson förestär i är hemmet efter Ir Oke~ Buren, som rest hem för hvila. Jarnv~geJi Honanfu-Tungkwan har nu 'börjat byggas. l\'[eningen är att först bygga sektionen Honanfu-Miencbih..J De förskräcklige Honan-vllgarne.J, som alla, som färdats pa. dem, kanua till, fä nu stllskenor pä sig, och lergropar och stenbackal" komma ej langre alt bekymra den resande. Reparationerna pä flickskolans i Bonanfu nya lokal ara nu i det allra närmaste afslutade. Strax vid arbete ts början räkade syster Anna Janzon att snafva öfver en trö.:ikel med den päföljd, att underbenet bröts ar. Nu ä r hon, Gud vare lof, ä.tcrsth.lld. I Sinan har tillbygge gjorts til! deu gamla lokalen och för öfrigt andra förändringar. Mienchihs station :ir ock mycket omändracl, allt till trefnad pfi. stationerna och till gagn för det sig allt mer och mer utvidgande arbetet. '" :\: Syskonen Beinhorr komma) vill Gud, att resa hem i hört ; och ful' välbehöflig och viliförtjänt hvila. Den bä t, de ämna fara med, afgär frän Shanghai den 6 september. De ämna' först tillbrinr;a en tid i fru Beinhoffs hem i Filadeifia, U. S. A. Vi vänta i dag hem syskonen Blom, som haft n~gra veckors semester och tillbringat densamma pä en närgransande missionsstation. Vi hoppas, de fliu den hvila och vederkvickelse, de så val voro i behof af) d!l. de reste. Ylincheng, juni 30, August Berg'. * Opieasylaf'beid är nu afslutadt för säsongen. I Ilua-c!uno asylen ha.;6 och i Ttmgchow-asyIen 2f pa tienter, män och kvinnor, sedan den 18 februari afvants fran lastcn. Pdtienterna i den senar5.': asylen ha nastan i alla varit friin samma trakt, byar belägna 35 km. h!lrifrå n. F örut ha frän denna trakt afvanls omkring 20, opierökare. Evangelium har genom dessa f. d. patienter mtt det basta namn i trakten, och m.ånga räda oss att där öppna asyl och utst-ation. Men husfrägan vallar svårighele r. Under muhammedanernas uppror mellan I ären I86f och I878 brand es alla byar och köpingar va:;terut ha.rifrän. Befolkningen har ~ edan dess sä förfallil i opielasten, att den ej haft ambition nog att bygga sig ordcntiig;.l. hus utan bo( i de tarfligaste lerkojor, ehurn tralilcn är g:an5ka bördig. Vära ljtstationer Sitlo-i och ".' * Ett talande bevis pö. Tungchow-folkets andliga förfall gaf!l.rsmarknaden i Kao-Miao. 10,000 människor vore nyligen samlade där under 3 dagar. 500 trasiga tiggare uppfyllde luften med sitt lutande i bambuiurar, sitt skrän efter slantar, sin säng och sitt kn!\ppande med kastanjette r. Spel är i lag förbju det, men har stodo speltält vid speltält, i hvilka un der dessa tre dygn hela gärdar spelades bort. K inesiska nationen är hemfa!\en åt spc1 passionen i otrolig grad. Dessa speltallagare skördade s5 mycket, att de blott i hyra kunde gifva. I 50,000 ka5eh ntorn dagliga sportler. (En vanlig tjanares årslön belöper sig ej till mer än 22 - il 25,000 kasch). Valdiga fejder utkämpas här mellan bofvar från olika domsagor, då vanligen nägra lämnas döda pli valplatscn. I är skuro de dessutom af fötterna på en man. Det medgifves allmänt, att folket alltmer försämras. Vi hade tre bröder där med ett litet prcdikotal t. De rönte litet motstånd i början men fingo ostördt hålla på, ehuru bofvarne, erler hvad jag hört, voro förbittrade och lofvade hämnd. - Arbetet var som en droppe i hafvet! O Gud, liär skal! din församling vakna upp till känsla naf sin skuld och sitt ansvar? Nedanför Blomsterberget hälles äfven en stor ärsmarknad, då tusentals pilgrimer och andra afgudadyrkare klättra upp för berget för att afgifva löften inför de ryktbara gudarne eller,samla meriten. Det skar mig i hjärtat, då jag under min vistelse i Amerika af br. H ögman mottog bref med underrättelse, att :.Föreläsningsföreningen.. upptr:idt med tält på denna marknad och dä r förhånat kristendomen. Det var nu för min hustru och mig en stor glädje, då vi till marknaden i är ku nde sanda fyra evangelister med ett predikot:!lt, som är nära 14 meter längt och mer ~n 6 meter bred t, gifvet till min hustru och mig vid besök af Svenska missionsförsamlingens Ungdomsförening i Los Angeles. Bröderna ätervände efter 10 dagar och rapporterade, att marknaden besökts af mellan 20 a 30 tusen mä.nniskor, att 11 FÖreläsningsföreningen.J i ar icke uppträdde med kraft, att värt tajt var val besökt, men att bröderna, då de blott voro fyra, ej förmådde hälla predikan vid makt heht dagen, hvarfor ocksft mänga besökande förlorades för predikan. Jag måste bekänna., att det ihland känns svärt att tanka pä alt sä m~nga unga rnan och kvinnor, älskliga Guds barn, söndagligen gli fö r att sitta ned och njuta af Guds ords predikan i st~liet för att följa Jesu maning att g5. ut pä hedningarnas vagal' med inbjudningen tiil det stora g~stabud e t, som konungars Konung, den ende sanne Guden, beredt for aaa arbetande och betungade. Vårmöten ha vi i är han i Tung-kvau, Hua-chow och Tung chowfu. Utgifterna ha helt och hä.llet bestridts af de infödda, hvars kollekter därjämte lämnat ej ringa öfverskott till församlingens verksamhet. Till det första mötet hade jag karkomlilen hjälp af br. Axel

4 skilda förväntningar, då Herren där verkat bland de ld5nga r. d. opiepatienterna. Lällgvarigt regn hindrade till slut resan öfver noderna. Vi tänkte ocksft, alt inga frän landet skulle kunna komma. Söder om floden hade det dock regnat mindre, och folket var var-ml intresseradt [ör mötet. De komma ej minure ~In ett 50-tal, afven kvinnor, vadande i den uppblötta leran. Syster A. Eriksson, som tillbragt en I:ingre tid Lla nd kvinnorna i Hua-chow, tog ledningen af mötet tillsammans med vår trogne eyangejist Uang. De hade ett dyrbart möte. Det synes oss alltmera klart, alt för flodernas och madernas skull en delning af distriktet blir nödvändig, d. v. s. ah en missionär placeras söder om noden. En god tomt finn es att få i Hua-chow. För 5,000 kronor borde vi kunna bygga en liten bra station. Hvar fmnes nu Herrens skaff.ne? Hua-chow-folkct beder om en mission:lr. H vem vill lyssna till kallelsen? * Vära hjärtan blöda för vära medarbetare, som i Chang-sha. Hunan, nyligen lidit för»det namnets skull,. Det ar en ond tid vi lefva i..ondskan växer i landet. Äfven här gä onda rykten. Tidningarna sprida osanna uppgifter, och folket, som ej kan Hisa. tror allt som säges. Onda män begagna allt till sin fördel. FÖrslaget att genom en allmän beskattning en gång för alla få Kinas sta tsskulj betald växer genom pratet ut till en str~tng proklamation, som förbittrar sinnena, då man vet, att det mesta ar skulden ar krigsskadeersättning sedau boxarefiret. Inströmniugen till dessa trakter af emigranter frän södra Chili och Shantung, själfva boxarehärden, väcker också misstankar. * :f; :I: Dessa dagar har jag f5tt en ej ringa uppmuntran genom en kamrats aukomst, broder Nils Svenson frän Kalifornien. Bördan blir ofta för tung för uz manlig mission::t.r i ett sftdant distrikt. Hjalpen oss nu, vänner, bedja, att Herren mll stärka vära händer till striden. Jag skall nu resa till YUngcheng för at! hämta bro S. I sommar hoppas vi fä studera på Blomsterberget för alt i höst med stiirkta krafter kunna gå till striden. Min hustru förenar sig med mig i en hjärtlig hälsning. Vi mä aha väl, ehuru vär lilla Margareta i och med vännens ankomst förlorat aptiten. Eder i Herren Htlgo Linde,-. Den,o maj " 1--1 ) I an har icke låtit sig Va ra utan vittnesbörd." Det ar uppmuntrande au se, hvilka v!lgar Herren gftr för att göra sig känd bland hedningarne. En söndag, så ber'dttar evangelisten Chang frän Tongchowfus utstation Siao-i, kom en af köpingens rike noden, som Chang pft nirja gick öfver, mycket uppsv~illd och rusadt: fram mej stark brt. Pa samma fiirja som Chang befann sig en släkting till ofvannämnde f. d. mandarin, och ål färja n kom i ett farligt liige och räddning syntes tvicvelaktig, visste denne släkting ingen annan utv~ig än att närma sig Chang. ::t Ni är ju en, som bar umgange med Gud i himmele n., sade han, ::t bed honom, att han räddar oss». Chang gjorde 55, och de kommo lyddigt öfver. En större färja, som gick öcver floden ett stycke längre upp, slogs däremot i stycken. Af de till öfver hundra uppgående passagerarn e rtlddaues endast fyra. Bland dessa var r. d. mandarinen. Hall var nu sft uppmjukad, att han IcQm för ah I:tra kanna himmelens Gud, som sli nådigt bevarat hans släkting och skonat honom sjal[. Eo mycket lofvande skörd i vissa trakter nara Siao-t blef för nägra dagar sedan totalt förstörd af hagel (stora som hönsägg, sa ges det) och en häftig, kall Llåst. Folket gftr nu och pekar ra, huru de kristnas åkrar skonats, under det alt deras hedniska grannars strax ijredvid förödts. De reflexioner, ~om göras, visa, att hedningen inte är i saknad af en samvetes varnande rö.::.t. Allt kommer till oss s5som en maning att icke förtröttas. Kära missionsvänner 1 L. H. Lind,,.. Sinan den 20 maj Det förefaller, som om det VOre gg länge, sedan jag sist skref till S. L. Jag har nog andä skdfvit, men brefvet torde halva stannat i Kina, ty det har förekommit flere poststölder i v5.r. Tidigt p5. vären begynte vi se en del fattiga Shantong-familjer färdas förbi. Deras antal ökades, så att de sista veckorna hafva hundratals dagligen passerat. Efter komma de s. k. :tchi - min ~ (hung-rande). De medföra ett slags intyg på alt de äro verkligt nödlid;mde och låta sig hvarken öfvertalas eller skrämmas bort. De gä icke! förrän de fätt n gonting. b'lan mäste förundra sig öfver deras uthäjlighet. Nu har den stora värmarknaden pägätt j flere dagar, och vi hafva sökt att nä folket med evangelium genom tältpredikan ute pä marknadsplatsen och samtal härinne. Mänga af de besökande kvinnorna hafva ur minnet upplast sångverser och korta bibelvrd. Man kan knappast fatta, huru de fä.tt lära sig dessa. ~Ian längtar dock efter att se Inera verkligt frälsningsbehof. En kvjnna, som vi saknat en langre tid, inrann sig till vär stora glj.dje. Hon var hur förlidet 5.1' och bad att blifva behandlad fö r en sv~r sfirsjukdom. Djupa sär och smä härda knölar täckte hela hennes brös~ och del_

5 t om hon hade dött. De hade flyttat till en by tv~ mil härifrån. N u kom hoil och var strb-lande glad. Hon var fullkomligt [risk. Ett under i vll Ta ögon.. I Kuang-kco, en större pluls fyra sv. mil nordost om staden, bor en fru Fsao. Under syster Sigrid Engströms vistebe dur rör lre år sedan kom hon i tillfalle att höra om Herren och trodde. Efter att ha varit sängliggande i flere!i r kan hon Ull, trots sin höga älder, 8S år, gii omkring och, som hon s~ige r, berätta om Guds godhet. H.on vet icke mycket, och det är svält att meddela henne undervisning, ty hennes hemförhållauden til1 ~ ta en icke alt stanna nflgon langre lid i hennes hem. Hit vilja hennes slaktingar ej heller HUa henne komma. Vägen :ir ocksli sli bergig och svfir. Bibelkvinnan har nyligen besökt henne. H o n var sig lik. Hennes valspdik a r;»lät oss samråda med Jesus». H on önskar mycket ah få blifva döpt, men jag vet knappast, huru det skall kunna blifva möjligt. I dag har här varit mänga sjuka. Halsen nästan svullnar igen pä både djur och människor. Salubrin har visat sig vara ett verksamt medel att harva svullnaden. Själ! har jag varit shal i fj orton dagars tid. Har haft feb~r och hosta. Nu är jag bra igen. Min kamrat är borta sedan i slutet af mars. Hon kommer väl knappast liter förr an i höst. Vi m. värt boningshus tillbyggd t nu, och om vädret fortfarande blir vackert, kunna reparationerna snart afslutas. Flere af syskonen inom väx mission hafva besökt oss pä genomresa till och frän fältet denna vär. Herren välsigne dem alla, bäde dem so m rest och dem som kommit.»han känner vår väg. Job 23: ro.»behäll mig vid' lif på dina vägar.:t> Ps. 119: 37. * Eder i Herren Maria Petttrsson. Mienchih den 26 juni 19 l O. Iltrrm bjjd oss att h&lia alla dessa stadgar oc/t alt frukta Htrnll, 'llår Gud, på det alt oss skulte väl gå i all tid, och han skulle bwara oss vid lif, såsom dtt har J/uti illtill dt!t1w dagt11. 5 M. 6: 24. Bftde i Honanfu och här hoppas vi fä bibel klasser i gäng på en fjorton dagar eller tre veckor. Vi harva nu fått bibelstudiekurser på 4 a 6 ar u ppgjorda och fastställda för vitra evangelister. De aro a fsedda för sj~ilf:5tudillm under lämplig handledning. Må Herren gifva oss nåd att leda deltagarne framåt och gifva dem hunger och törst efter Herrens.kunskap. Nftgra harifran deltaga ocks i br. Ossians och Rikards kurs i Honanfu. För de mindre försigkomna har jag en särskild klass här efter skördetiden. De nybyggnac)er, som i var utförts på våra stationer bftdc i Honan och i Tongchowfu, tyckas nu vara färdiga. Jag har byggt ett skolhus för gosskolan. Det har varit klent besuilldt med den förut, men nu blir det bättre utrymme: en stor lärosal, sofrum, lärarerum och så dessutom eu rum för andra klasser, när sa behöfves. Men det behöfs mycket mera än bara ett hus för alt fä en Herren gifva oss nåd att bruka det utvidgade utrymmet till hans namns förhärliga nde! I sommar filr Kina besök af flere fram:st~ ende män, hvilka p3. de olil;a sanatorierna skola hälla. konferenser. En ibland dem är dr \OVhite från Amenka. De resa till samtliga sommarplatser : Kuling, Mokansan, Chikungsan och Pei ta-ho. Dessa besök hvarje är äro till slort gagn, till vederkvickelse och undervisning. Det är ej mindre än 4 a 5 doktorer, som komma, och de ordna sina kurser pa bergen den ena eher den andra, så att bergsborna fä hörj dem alla under en följd af veckor. Det är underbart att se, huru gemensamheten mellan Guds folk nu sträcker sig öfver hela jorden; vi lira knappast skilda ät a f haf och land. Kina har anordnat sin första (?) stora utställning i Nanking. Stora förhoppningar fästas därvid såsom en fislddlighetsundervisning till kulturens, näringslifvets och upplysningens höjande. Guds folk Jar hafva ordnat stora lokaler och en stor trupp medarbetare för evangelisk verksamhet. Vittnesbördet om fräl sningens vag' skall frambaras bland de Io,ooo-tal, som dagligen strömma fram och äter. Betrtiffande andlig verl:samhet kan namnas, alt en allmän evangelisk konferens är afsedd att hällas i Hankow n::tsta december. Den kommer att ledas a f mr Saunders m. fl. A!l t detta är ju röre!.:;er, som vi böra allvaiiigt ihägkomma i våra förböner och sälunda understödja. En hjälp i evangeliseringsarbetet är, alt prejikotältet, hvartill en vän hemma skankt medel, nu blifvit fhrdigt. Det är broder Henriks medhjälpare Ko, som varit nog snäll och tjänat med förfärdigandet af detsajillua. Hoppas få brillga det i falt nnder marknaderna i höst. Det är mycket, som är uppmuntrande bland Guds folk här i Kina. Väckelser förekomma pä mänga platser. Sä har t. ex. mr LuUeys besök i Stch:,uan varit mycket välsignadt. Skarorna kring Guds ord säsom själens lif och Ijns ökas s1~ndj gt. Nägon sade:»svårigheterna härleda sig icke fr5.n alt missionsarbetet möler motgångar, utan da.rifrftll a tt framgången är alltför stot»! Ja, den mänskliga visdomen och. kraften är under alla förhäjlanden otillräcklig, de t är blott Gud, som kan motsvara och mätta sjalarnes behof. Hemma äro vi alla krya. Gossarne äro friska. Vi hafva efter reparationen fått sä trefligt pä v5.ra gårdar, n5.gra blomsterland, en gunga i trädeti en t.erass med utsikt ända till bergen samt luftigt och svalt för resten. Vi sanda de hjärlligaste hälsningar till alla vänner där hemma. Mä v5.r Guds mäktiga hand vaka öfver oss. I Herrens arbete förenade G. A. Stålhamtlior. Kära missionsvänner! Redan i maj kan det vara riktigt varmt hnr i Honan, och när vi i förra hälften af juni kommit upp tih + 3 8~ C. i skuggan ute och veta, att det snart kommer att bli varmare, langta vi alt komma bort från Honanfu till en svalare plats. Dels af detta skäl: dels också för att komma

6 knapp mil frän Singan. Missionen disponerar h~r en liten gårdsplan med tre groltor, gräfda rätt. in i jorden liksom en j:trnvägstunnel. Detta slags bost:!der aro de vanligaste här pfr orten, där lösformatienen bildar höga, tvärbranta afsatser. Om vintern äro de varma, under sommaren svala. Kunna vi mera beg!l.ra af ~mudern jorden :.? Missionens grottor äro djupa och p räktiga. För ett antal är sedan hölls en opieasyl här, och på grund af inflyt ande frän denna blefvo näg:ra omvända. För ntlrvarande [lo nas här sex döpta och några»sökare~. De samlades rätt länge regelbundet i en af dessa grottor till gudstjänst; men deras intresse svalnade småningum: delvis pli grund af att regelbunden tillsyn ej kunde utöfvas. r sommar skulle emellertid evangelisten Ch'en från Singan ffi komma hitut två. söndagar i mänaden. N:lr jag nn sitter i min grotta, är jag... isst icl~e ensam. Någon känsla af öfvergifvenhet bchöfver därför rakt icke komma öfver mig; det är snarare svärt alt få en stund alldeles för mig sjtilf. I Tama h... ard<lgslaget äro ki neserna ej alls kruserliga af sig utan komma och gå här såsom barn i huset; de flesta halsa mycket knapphändigt, både n:1r de komma, och när de gå. Frän kl. 6,30 på morgonen till 9,30 pfr aftonen, dä jag efter andaktsstunden sager, att jag behöfver sefva, omgifves jag i regel af flera eller färre... änliga gubbar, m~ln, y ngli ngar och barn, som ha många spörsmäl att framställa. Naturligtvis först och främst hnrn gammal jag nr, huru länge det lir, sedan jag kom till byn, när jag kom till Kina, hvad mitt land heter, och huru längt det är dit (48,000 ii, 18 Ii = I s... mil ). Vidare undrar man, om...i i Shoe-tien-koe (Sverige) ha samma slags säd som här. De tycka säkert, det är stor skada, när jag s:1ger, att vi skörda blott en gång om året. En framställer frägan, om vi ha träd i mitt hemland. ~De t förstår du väh, afbryter då en annan, ~naturen är ju öfverallt densamma.' Åh, han skulle komma hem och se en skog! Det har han kanske icke skädat i detta lrädfattiga land och h.a r därför nog mycket svårt atl länka sig en sädall. Sä frågar man, om vi i Sverige använda den kinesiska s!l.ngboken, och huru vi kunna ffr pengar, då vära myntstycken enligt min uppgift ej äro af samma slag. Ja, hvad frågar man icke? Vi äro i mängt och mycket s5. olil.:a, synes det, men jag snger dem, att... i alla ha kommit frän samma föräldrar; vi ha alla samma sol och ha all a samme Gnd och Frälsare. Men när frägan kommer in pa andliga ting, ha de ej så många frågor att göra, och dä hlir det också svårare att tala till dem. Jag har en del goda traktater, som jag smfr nin ~om gifver dem. Det :ir ledsamt att se dem sitta sysslolösa. Till dem, ~om kunna lasa, lämnar jag»kristens resa ~ eller Gamla testamentets historia (en lättfattlig omskrifniog) eller något annat att se uti. De läskunnigc:l ute i en by Uro emellertid ffi. Detta märkes, n:!.r vi ha aftonbön. Tvfr, tre eller fyra sitta ned vid bordet och slå upp sina böcker i skenet af en liten fotogenlampa. Denna väcker trots sin enkelhet - - utan skärm eller kupa - beundran och förtjusning; dess sken är ju så mycket klarare Un det, som k.ommer från den vanliga kinesiska lampan : en liten oljeskål, i hvilken man lagt en veke af bomullsträdar. Vi hedja p!'\. kinesiska och vill gärna, att en infödd skall göra det. :tjag kall ej:&, lljag kan ej»,»bed ni sjal f>;, heter de t. Några enkla ord s.tmt»fader vät> gemensamt -- och andaktsslnnden är slut. 1'1an dröjer gama kvar nftgot litet ännn_ Jag be.gagnar ti!lw.!let o<.:h Utter dem I ~sa i Lukas' evangelium om bönen, hlllusom vi skola tala LiIl Herren Gud såsom deras egna barn tala till dem. Eller ocksa säger den gamle gråhårige, krok- ryggige och mycket döfve gubben, som bor i grottorna nast intill oss] och som är en riktigt rar gubbe; :.Läs Olll. vandringen genom Röda hafvel ~ Han är döpt, men har blott ett Nya testamente. Skriftecknen i det Gamla aro nog för svåra för honem. J ag lamnar Gamla testamentets historia till hans son, som läser bra. Högst intresserade af undret vid Röda hafve t, skocka sig aha omkring boken. Dagen därpå kommer sonen äter in, läser i samma bok ännu ett kapitel och säger så:»den sanne Anden (= G lid) har mycket stor mah:t.~ Jag önskar i mi tt hjårta, att denna stora makt icke blott må bli nägot, som han la~er om, utan att den blir en lefvande erfarenhet bäde i den mannens lif och i mänga, m.inga a ndras lif h~r i T s'ang shang. Vill du vara med om att bedja Herren om detta? Midsommaraftonen Malt~ Ri1Jgber:. En missionsvän i landsorten har tillsändt red. följande ord af A. Murray: Hvarför så få vihf\en? ~ Vore Kristi församling, hvad den borde vara, vore äldre kristne [Öl' de nyomvände, h...ad de borde vara :... ittn ~n om Guds trofasthet., hvilka talade i likhet med Kaleb och Josua, som uppmuntrade sina bröder att draga upp och inlaga landet, säg'"dnde:»nog skola vi blif..,a det öfvermuktige... " Om Herren är oss nådig, sft skall han införa oss i detta land.» - Vore den andliga luft, hvilken den nyolllväncle inandas, dfr han i ntr~der i de he\ ig~ gemenskap, en frisk, förtröstansfull, glad hängilve1se li t Gud, så sku!le förbtifva1ldä i KristlIs blifva en nalurlig följd af [if...et i honom. Men lill följd af det sjukliga tillständ, hvari en så. stor del af Kri8ti kropp be(\nncr sig, blifva själar, som st räcka sig efter denna nädesförm&n, mycket hindrade genom det ned tryckande inflytandet af det omkring dem rådande tänkesättet och lifvet. Det är icke för att afskräd:a, jag s~lger detta, ulan för att varna och förmana...,.» för våra o sma,evig glädje.' I dag vill jag beratta lilt!t för eder om en kinesgosse, som under sin barndom aldrig hört ett ord om J esn~, men som nu stär ansikte mot ansikte med honom i hemmet därovan.

7 möte var över, och jag var just sysselsatt (ltt språka med några av mätesdeltagarne, då en gosse, jag kände, korn fram till mig och sade, att han fört en vän med sig, som var sjuk, och han undrade, om jag kunde ge honom någon medicin. Den stackars sjuke gossen säg ut att vara o mkring 16 är. Hans namn var Iong-hsi, d. v, s.,evig gladje,. Men han såg ej nt att ha erfarit mycken gladje. Han!'; ansikte var så slilalt och blel,t, och hans blick var' så lio rgsen. Stackars ~Evig glädje», jag fick snart höra, att han varit sjuk i flera år. I-lans föräldrar hade dött, då han var helt liten, och han hade sedan haft sitt hem hos en gift syster, vars man ägde en butik i staden. S. fort lo Evig gbdje» blivit stor nog. fick ban hjälpa till med a tt tillverka ;\I pappcrspengan, Iöl~e l se, borstar o. s. v" som svågern sedan sfdde. Även föu det pft hans kltt att var afton tända ljus framför avgudarne, brunna rökelse och tilibedja fl hela fami ljens vägnar. Jag ar sä ker pä, att ni, svenska srn&ttingar, undra över hur nftgon kan tillbedja dessa avgudar. Den förste av~ude n, som :t Evig gla.dj e ) skulle tillbedja v-arje },:vuii, var gjord av papper och uppklistrad pfl väggen. Grann och pduig var den och kallades,den himmelske härskareil ~. Under honom, pä en smutsig hylla, stod 11 Rikedomens gud I>. Den va r av trä och lika smutsig som hyllan, SOlO ntgjord~ hans tron. Sä var det o cks<.~ :&1{öksguden», som var änn u smutsigare och uppklistrad pfl v3ggeu strax bredvid eldstaden. Om köksguden tro ki neserna, alt han under ä rels lopp ser och hör allt, ~ o m försiggår ino01 hemmet, och att IUln p ~ ~ ret s sista dag skall återvända till himmelen för alt avlagga rapport. Innan de darför på årets sista dag bränna honom och medelst raketer sända honom upp till himmelen, stryka de ett sbgs sirap p!l. hans lappar fö~ att därigenom för Jll å. honom alt blott tala ljuvliga ord om dem, då han. nh himmelen.»evjg glaclje» glömde ej någon afton att offra till avgudarna. Han var en stillsam, 5n2. 11 gosse, och fasul.n han var Iden, arbetade han strängt [din morgon till kvalt. D. jag första gb.ngen råkade honom, blev jag mycket forvänad över hans stora uppmärksamhet, då jag berättade om den ende sanne Guden, som älskade aven honom och sänt sin Son även för hans skull. Jag sade honom också, att J esus är den store Lakaren, som kan radda oss frin allt ont och till slut taga oss hem till sig. l> Evig gladjes:t ögon strålade, då han hörde allt detta. J<lg fick emellertid lov att lämna honom för att samtala med andra, men jag bad honom komma äter nästa uag. Det gjorde han ocks ', och vet ni barn, att hall hann knappt innanför dörren till mitt rnm, förran han ropade:»var s. snäll och berätta all tsammans om J esns igen!» Och sft tillade han: )\ Jag kan ej stanna I.ng stund, ty min svåger vet ej, att jag är har. Han skulle aldrig tilhl.ta mig att gä hit, ty han säger, att ni utländingar äro 'd filiga människon. Vi satte oss, och jag berättade åter för honom om Frals.'1ren. Hans bleka ansikte lyste av fröjd, och till slut utbrast han:»å, det är gott au höra, ja, gott, gott l Älskar den store Guden mig? Vill han göra mig till silt barn, om jag!ilskar J esos? Och vill J eslls n!l.go n dag komma och taga mig till himmelen?> Dä jag jakaode ju ej läsa och vet ej heller, hur jag bör bedja. Jag har inga pengar att köpa ljus och rökelse för och ingenting att giva honom.~ Stackars >Evig gw.dje 1>, han Sflg så ledsen ut, da han sadc detta. Men di\. jag upplyste hono m om, att det var blott hans hj~rta Jesus ville ha, tindrade äter hans ögon av fröjd. >..:\, lärare>, ropade 11<111, "fär jag bedja till huilom nu? Vill ni lara mig?> Vi böjde då knä till sam mans. Jag bad först, och sedan bad ::>Evig glädjcjl> :»0, store Gud i himmelen, jag har just fätt böta, alt du älskar mig, och att du sänt J esus att dö för mig. Hans blod kan avtvå mina syn~ der. Jag lror det <.LlIt! Sfidana goda nyheter, 0, Gud! Jag tackar dig, tack, tack! Giv mig din Heligc Ande för Jesu skull, amen! ;;. Då vi slutat bedja, sade han: >Nu måste jag springa hela vlgen hem. Men jag kommer snart lillbaka för att fä höra mera>. En vecka darefter kom l> Evig glädje> till ka pellet. H,iO slig sorgsen ut. Då jag frågade honoin, varför han var ledsen, brast han i grät och berättade snyftande: >Jag V<;l.r sä lycklig, dä jag; gick härifrån förra g!l.ngen. Då jag dagen därpä satt och tillverkade rökelses tickor för a vgudarna, slog mig den tanken: Kan en J esl1 lärjnnge arbeta [ör djävulen? Under tre dagar kände jag mig djupt olycklig. Så gick jag den fjärde dagen till min svflger och sade: 'Äldre broder, vill du ej lå ta mig gåra borstar i stallet för rökelsestickor. Jag skall arbeta s11 duktigt'. Min svåger blev mycket förvånad, ty borstbindningen var mycket arbetsammare. Han bad att ffi. veta, varför jag önskade byta arbete. Jag berätlade honom då, alt jag trodde nu på Jesus och kunde därför ej langre arbeta för avgudarne. Han blev ursinnig, då han hörde, att jag varit h1r, och sade, att om jag gick hit igen, skulle han slå mig och ej längre ge mig några kltider. Sa. kom han ihåg, alt jag ej de n sista veckan bränt n ä ~ gon rökelse för avgudarna, och han överhopade mig med bannor och sade, att allt möjligt ont skulle komma över oss, därför alt avgudarna försummats. Dä svarade jag hollom: 'Jag vill göra vad som helst fö r d ig äldre broder, men jag kan ej offra till avgudarna. Du mr slå mig, du [.r köra bort mig, '"men jag kan ej bedja t.in dina avgudar mer.» - Under t.rar berättade >Evig gladje» aht dett.1.. Tycker ni ej, att han var en modig gosse i a lla fall? Han vågade ej stanna läng stund hos mig. Men han ville ha ett godt räd.»om jag vore frisk», sade han, :tsä kunde jag ffi n5.gon plats, men nu vill ingen ha mig, ty de äro rädda, att de snart skola fä lov bekosta min begravning. De fä. slå mig till döds, men jag kan ej tillbedja avgudarna. 0, lärare, vad skall jag gora?» Tillsammans böjde vi.ter knä och anförtrodde all t åt Jesus. Så berättade jag mera för hooolu om Jesu kärlek och sökte trösta ho nom. Mina sista ord till honom den dagen voro: ~Gud har något bättre i beredskap fit dig»evig glädje», lita p. honom!~ HarpB. svarade han:»av hela mitt hj:trta fö rtröstar jag pil. honom. l! Jag skulle gllrna tagit gossen till mitt hem, men jag var lädd, att det blott skulle gjort saken värre. Och jag var övertygad, att den gode Herden skulle tryggt föra sitt lamm genom allt. Nära f!n vecka förflöt, innan jag hörde av ') Evig

8 hade sagt till pastorn:,sag min Htrare, ah jag längtar 5:4 O. L., M1\.ngsbo, gm d:o... 5: att få höra honom beratta mera om Jesus. Säg bonom 575 P. A., kollckt i Yrda, gm d:o... 4: 10 5i 6. Kollel.t hån skolbarnen i Gl'.isbo gm d:o ocksll, atl de ofta 515. mig och neka mig mat, därför att J i D:o i kyrkan gm d:o. 4' 4' jag ej till ber avgudarna. Men jag vill hellre dö än göra 5il:! D:o vid missionsmötct i 1o'01'55a, det. Jag ber Gnd, att jag snart skall rn. det g rjda, han Katrinc:holm, gm R. B : " har i beredska p llt mig». 579 :t Blanka pcllgztr & I-öriogar.t fr!!.n O. & H. K., Lund...., 6: Dag efter dag gick, och jag hörde intet refi n >Evig Sparbössemedel f.rån 1'. R., Vaxholm 6, gi1ldjc.. Jag v5gade ej g ~ Lill hans hem, Ly dli skulle 581 : A. H., L inköping, gm A. K.. 10: hans sla.klingal' trott, att jag önskade fä fatt pä gossen 582. H. S., Uppsala, gm G. N '5: igen för att göra medici n av hans ögon, hjarta och lever :Syföreningen i R yd, Mulscryd, gm Så. fick jag en dag besök av modern till d en gosse, K. N., Jönköping : H. E. gm d:o 10; som förl»evig g ladje~ till mig. På kinesiskt sätt fra J. & K. R, Tranås.. 200: gade jag h e nne : ~ Varifrän kommer ni? ~ -»Åft, sade K. F. U. K:s ccntralförcnin:::, halfarsh on, :jag har varit och hälsat pä. mina vanner i rökelse underh;ll1 mr M. Björldnod, \,'111 K. ~l. A : boden. D e ha alla va ri t sjuka~. Jag frägade vidare och s8b. C. A' l Vadstena... 5: fick dä höra, alt ;) Evig g lä dje~ och hans anhö riga fä.tt 589. Kollekt i Mnllsjö {,"11l C. L. 37: 75 smittkopporna. De hade då tillkallat avgudapräster tör 59 Lösens arbctsförening- gm G. G. 25: att finna ut orsaken till denna prövning. som drabba l 59 I. Sinllnna. symrening gm A. H. i O :» MalOma~.... dem. P rasterna hade förklarat, all avgudarna vo ro miss 59 ' 3 : 596. \V. T., Huskvarna : nöjda över nägot.»evig glädjes.. s...äger hade da. be 597 Sparbö<;.remedel cncr afiidna fru W. 8: 5, 217: 16 kant, a lt avgudarna försummats. All skuld sköts pä. E vig glädje». H an var för sjuk fö r au b ry sig om alla d e banno r och förbannelser, han.fick höra. Efter Särskilda ändamål. ett p a r dagar hade.evig glädje' fatt ingä. j den sanna, 54 2.Ett- örcsfå rcningen ~, l.eucsta Bruk, till eviga glädjen. Jesus tog det s lackars misshandlade lam trakt.'1tspridning i Kina : met h em till sig. Nu ar han där, varest han slipper 5 \ B. Missionskrctscn i Skclleftel, till Chc'o hungra och törsta, dår ingen sjukdom eller värk finnes. Li-shans underhlll, gm E. E : Jesus har avtorkat aha tfi.rar f,ån hans 0gon. 55 A. J, Brotorp, Liodesberg, till Uu Jang-ts'ais underhåll.. ISO: 55' A. K., Linköpiog, halfd r:sunderha ll för \Vang_fuh_seng : Gm M. H., Björoö, HeJjebol, till det Redovisning 555 bjir\'l'iode sommarhemmet. 10: Allngshs syföreoing, t ill ett barns underhåll,.gm J. G.... SO: F. B., Skashs, till det blih'aode so m~ marhe mmet, ~m M. H : 1ör influtna medel thi "Svenska M issionen i Kina" 565. O. M. A. till d:o gm S. N., SkcllelteA :z~: under juli månad S6B. H. R., Å hagco, Hjulsbro, lill W ang KL o. Kr. o. H sii ins underhåll : N:o 5iO. L & A. R' lijl gossen K aos liouel'hl ll SO: l 541. A. P., Madängsholm... 10: S8J. M. T., Tranås, itu det blif\'ande SOIlL 543 L. M. F., uodcrb:\i L till M. Nyliu marhemmet..., : fljr 3:dje kvart<tlet, gm S. R., Göte- 593 F rin \'jin lle r i Ystad lill d;o gm E. N. 13: '0 b0'll ; 594. Tackoffe r fö r 35 1I.r i sko l::uh, lill 544 L. F. 50: <1:0, gm d:o : , Tackoffer' :.Taclwt'fer föl' 35!II' i ~1(QIa, n, till 5.6. E. & S. w : 595 ](apelluyggnadeu i Puc:how, gm d.:o 13: 4 ~ H. B., Malmö to : 5.7 1'. G. P. Erikshill, Bods 200: 5.9 Summa kr. under juli m!n. 5,939: ,Allt kan ske får d,n som LIor.' Under jal1.-julli må nader kr. 36,3 1-8 : 98 MarI;, 9: '3 1,000: Onämod, Skörd" ,,,.,,... 5 : Uoder jao.-juli månader kr. 42,258: 14 SSJ 556. Sä.bylunds & FolkeLorps lingdomsforeniog till v. We!jlers underhlll... 25: Med varmt lack till hvatje girvare SpO\rbössemedel fr.ln L. U., Sthlm... So: K. S., Norrköping. IS:, Gtfvell &1 Herren, I folkens s/liktm J ffl/velt åt 55 9 Askeryds mig gm K. L., Askcryds kyrkoby :.lierre1t ära och makt i illven at Herre1t Jta1lS uamus lira, 560. A. M., til l M. HultkraDb;' uuderhäil, birell fram skiinjul' odt kolltj/ult i /tans gårdar., Ps. 96: 78. gm M. H la: Ett IlHte HerraDom. " 563. S. To S thlm... 25: 564. R. J. L., Edinburg : 566. Sparbös!'emcdel rrån J.l. R, Vätö 6: A. A., L indcsberg : 569. TiII minne af en IlIcn missionsvän J 25 : Transport 2,87 J: 06 ii VflfI C,'-."'", ' H."",,::y "." ::.;;."'.,'" '"k A "".iflbo l IIg_t, b ~...ckho I(Il, l ~ JIU.

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning Välsignelse över registrerat partnerskap Försöksordning Fastställd av Kyrkostyrelsen den 6 december 2006 Allmänna anvisningar Välsignelse över registrerat partnerskap är ett erbjudande till dem som önskar

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Sky det onda såsom synd emot Gud

Sky det onda såsom synd emot Gud Sky det onda såsom synd emot Gud Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Hes 18:21-24; Luk 12:13-21; SKR 394-95. Se sista sidan!) Sedan vill jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV Ögonöppnaren Moderna översättningar av Nya Testamentet innehåller många skillnader Den senaste tiden har det kommit ut flera versioner av det Nya Testamentet, och ALLA har sagt sig vara Guds fulla Ord.

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf Helande En Gåva Av: Johannes Djerf Ibland kan vår tro kännas som en sådan här torr svamp (håller upp en tvättsvamp). Det finns där, tron finns där, men det finns inte så mycket av livet, det som du innerst

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats 2 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

Agenda för gudstjänstens ledare

Agenda för gudstjänstens ledare genda för gudstjänstens ledare = Präst/ledare/liturg = lla Sång 15. Du som söker Du som söker efter fäste, du som famlar efter fred. Vet att räddningen är nära, den som älskar dig är här! Sök ditt inres

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta.

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta. 1.Alla får sjunga den Låt er uppfyllas av Anden Underordna er varandra i Kristi fruktan. Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor,

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev 1 Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev Kan du se scenen framför dig? En stor människoskara som är nyfikna och uppspelta. Ryktena hade gått före Jesus, och nu undrar man vad som ska

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET "GENOM EN UPPENBARELSE AVSLÖJADES HEMLIGHETEN FÖR MIG." (Ef. 3:3) Har du någonsin frågat dig varför du lever i denna världen, och vad meningen är med ditt liv? Vem du än

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress Kära föräldrar! Detta häfte är en gåva till era barn, så att de kan läsa mer om vem Jesus är och vad han har gjort. Vi ber dig som förälder att själv läsa igenom häftet, innan du sätter det i händerna

Läs mer

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Avskrift från ljudinspelning 2011-07-24. Barbro Erling predikar i Agape församling. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Älskade Jesus, att vi skall få uppleva och känna att Du är här, att vi verkligen

Läs mer

Betrakta denna händelse SAMPLE. Gospel news for eternal salvation

Betrakta denna händelse SAMPLE. Gospel news for eternal salvation Betrakta denna händelse Gospel news for eternal salvation Betrakta denna händelse Johannes 19: 17, 18; Lukas 23: 48, 49; Hebreerna 13: 12, 13. Evangelium är om Kristus och är därför ett mycket omfattande

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

3. Hmm Hmm Hmm osv. 2. Se, då krypa tomtar upp ur vrårna, upp ur vrårna Lyssna speja trippa fram på tårna, fram på tårna

3. Hmm Hmm Hmm osv. 2. Se, då krypa tomtar upp ur vrårna, upp ur vrårna Lyssna speja trippa fram på tårna, fram på tårna LUCIASÅNGEN Natten går tunga fjät runt gård och stuva Kring jord som soln förlät, skuggorna ruva Då i vårt mörka hus Stiger med tända ljus Då i vårt mörka hus, stiger med tända ljus Natten var stor och

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35 1 Tunadalskyrkan 14 02 09 Bilder av livet Dan 3, PS 126, Ps 35 Ibland kan vi behöva bilder eller berättelser för att få hjälp att förstå livet och tillvaron, för de kan spegla vår situation, utan att vara

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Guds rike är nära! Av: Johannes Djerf

Guds rike är nära! Av: Johannes Djerf Guds rike är nära! Av: Johannes Djerf Förra söndagen så fick vi följa Jesus nedför olivbergets kant på en liten åsna. Fast beslutsam att gå in genom stadens portar och genomlida döden för din och min skull.

Läs mer

Skapad för att tjäna andra Av: Johannes Djerf

Skapad för att tjäna andra Av: Johannes Djerf Skapad för att tjäna andra Av: Johannes Djerf När jag närmade mig 18 år så blev jag kallad till mönstring i Karlstad för att se om jag var lämplig för fortsatt militärtjänst. Man testade bl.a. min intelligens,

Läs mer

ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48. Älska era fiender

ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48. Älska era fiender ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48 Älska era fiender Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand. Men jag säger er:

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

Att hitta Pärlan. Av: Johannes Djerf

Att hitta Pärlan. Av: Johannes Djerf Att hitta Pärlan Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att visa ett litet filmklipp idag ifrån ett kärt tvprogram. Inte mitt favoritprogram direkt, men det kan vara en bra inledning för dagens predikan

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

En Muslim ropar på Jesus

En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem - Swedish En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem Av Aron Little The 700 Club Översättning C-S. K Kamal Saleem föddes i Libanon av en helöverlåten Muslimsk familj. Han kommer ihåg att han redan

Läs mer

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron Tankar om Foto: Bengt Nilsson Döden Sorgen Den kristna tron Sorgen - en process att ta fasta på. Något av det mest smärtsamma och svåra en människa går igenom är förlusten av en nära anhörig. Speciellt

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då?

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då? 2 Korintierbrevet 9 (Vers 1-15) Var och en må ge vad han har beslutat sig för 1 Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga. 2 Jag vet hur villiga ni är, och inför makedonierna

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Inte bara för mig utan för de flesta människor så är det inte alltid enkelt att imorgon minnas allt vad som hände idag, söndagen för två veckor sedan eller söndagen

Läs mer

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM VAD ÄR JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium är vår himmelske Faders plan för hans barns lycka och frälsning*. Det kallas Jesu Kristi evangelium därför att Jesu Kristi

Läs mer

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24 jag vill lära mig magi, sa flickan. Mästaren såg på henne. Urblekta jeans, T-shirt och det utmanande uttrycket som blyga människor gärna tar till helt i onödan. Jag måste vara dubbelt så gammal som hon,

Läs mer

Nionde söndagen efter trefaldighet Tredje årgången. Texter: Amos 8:4-6, Ef. 4:20, 22-28 och Luk 16:10-15

Nionde söndagen efter trefaldighet Tredje årgången. Texter: Amos 8:4-6, Ef. 4:20, 22-28 och Luk 16:10-15 Nionde söndagen efter trefaldighet Upplyft era hjärta till Gud och ta emot det heliga evangeliet. Så skriver evangelisten sankt Lukas: Den som är trogen i smått är också trogen i stort, och den som är

Läs mer

Vänner kallar jag er

Vänner kallar jag er Vänner kallar jag er Av: Johannes Djerf Många utav er vet jag känner till det sociala nätverket facebook, och går man in på Johannes Djerfs profil och läser om mig så ser man inte bara vad jag gjort den

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

texterna till "innan. under. efter" samtliga skrivna av sandra vilppala

texterna till innan. under. efter samtliga skrivna av sandra vilppala texterna till "innan. under. efter" samtliga skrivna av sandra vilppala himlen och golvet och det jag är fattig utan dig urholkat pank och dessvärre mindre än jag trodde när du fattas du är som en cirkus

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus

Läs mer

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas)

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas) 24 söndagen under året (år C) (15 september 2013) Förlorade fåret - du är viktig för Gud Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 15:1-10 Liknelsen om det förlorade fåret Alla tullindrivare och syndare sökte sig

Läs mer

Och Gud är här. Gud som är kärlek och som var med er på vägen hit och som kommer att följa er på er vandring genom livet.

Och Gud är här. Gud som är kärlek och som var med er på vägen hit och som kommer att följa er på er vandring genom livet. Vigsel Anvisningar I skapelsens morgon skapades människan till Guds avbild, skapad för att växa till likhet med sin skapare. Grunden i detta växande är kärleken. Gud älskade oss först, och i det gensvar

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång Jag läste en liten berättelse i en bok jag har där hemma. Boken handlar om tider

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Jag vill lära känna Kristus

Jag vill lära känna Kristus Jag vill lära känna Kristus Fil.3:1 11 Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja dagens predikan som är en del av vår vandring i filipperbrevet den här hösten, med ett klipp ifrån en film som heter oh, brother

Läs mer

Varför måste Jesus dö?

Varför måste Jesus dö? Varför måste Jesus dö? "Jag gör så gott jag kan. Mer kan inte Gud begära" Så säger många människor när man för frågan om rättfärdighet på tal. Gud vill gripa in i ditt och mitt liv. Vi tvekar inte att

Läs mer

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet.

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. 2 Korintierbrevet 8 (Vers 1-9) Exempel på kristet givande 1 Vi vill tala om för er, bröder, vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. 2 Fastän de varit hårt prövade, har deras översvallande

Läs mer

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla.

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla. Filipperbrevet 4:1-9 Nya resurser 1 1 Kära kristna bröder, jag älskar er och längtar efter att få träffa er, för ni är min glädje och belöningen för allt mitt arbete. Mina älskade vänner, fortsätt att

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

Detta är nyfikenhetsvandring 5

Detta är nyfikenhetsvandring 5 Kära surfiga nyfikenhetsupptäcktsvandrare! Barnen i Narnia, som vi berättat om tidigare, upptäckte en märklig sak i det gamla skåpet uppe på vindsrummet. Skåpväggen öppnade sig. De kom in i en helt ny

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf [Något på riktigt] Av: Johannes Djerf I söndags så träffades vi ledare på lägret för att förbereda allt och be för varje tonåring och deras väg tillsammans med Jesus. På kvällen firade vi nattvard tillsammans,

Läs mer

De tio budorden - riktlinjer för kristna

De tio budorden - riktlinjer för kristna Lektion 17 De tio budorden - riktlinjer för kristna Helgelse i praktik Vi har i en tidigare lektion lärt oss att Adam och Eva skapades till Guds avbild, det är, perfekta i ord och gärning och med välsignad

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Äran till Gud. Detta liksom allt annat, skriver jag för att Gud i Kristus skall bli ärad.

Äran till Gud. Detta liksom allt annat, skriver jag för att Gud i Kristus skall bli ärad. Äran till Gud. Detta liksom allt annat, skriver jag för att Gud i Kristus skall bli ärad. Tidigare har jag berättat lite om min bakgrund innan jag kom till Jesus. Nu vill jag visa hur Gud kan hjälpa en

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf

Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf Var är Gud någonstans? Jag tror att Maria många gånger hade funderat på om inte Gud hade gått förbi henne. Hon försökte så gott hon kunde leva nära det som

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

Den siste Adam och frågan om arvsynd

Den siste Adam och frågan om arvsynd Den siste Adam och frågan om arvsynd Talar det Nya testamentet om arvsynd när det berättar om den förste och den siste Adam? Nedan följer ett studium av Bibeln utifrån denna frågeställning och möjliga

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer