Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag"

Transkript

1 Infonr Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster

2

3 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för företag Avrapportering av uppdrag N2006/6304/ITFoU November Avrapportering av Uppdraget: Studie av offentliga e-tjänster för företag

4 1. Sammanfattning Regeringen gav Nutek och Verva, , uppdrag att kartlägga vilka offentliga e-tjänster som finns för företag, vilka behov företagen har av e-tjänster samt informera företag och myndigheter om nyttan och effekterna av användandet av e-tjänster Den svenska offentliga sektorn ligger långt fram i att erbjuda smarta offentliga e-tjänster. Svenska företag använder dessa i ganska stor omfattning. Framför allt är det e-tjänster från myndigheterna som företagen använder mest. Studien visar på att det finns ett stort utbud av e-tjänster men att det finns ett glapp mellan efterfrågan/användandet och utbudet. Detta glapp kan bero på att det fortfarande är en tröskel för den enskilde företagaren att komma över för att börja använda e-tjänster. Det kan också bero på att företagaren inte känner till vilka offentliga e- tjänster som finns. Det är enkelhet, tidsbesparing och kostnadsbesparing som är de viktigaste faktorerna till att företagen använder offentliga e-tjänster. Det känns viktigt att lyfta fram och marknadsföra vilka e-tjänster som finns och visa på goda exempel både från företagssidan och från den offentliga sektorn. Många insatser och program pågår som stödjer framtagandet av nya offentliga e-tjänster. Det är viktigt att den offentliga sektorns olika aktörer verkar tillsammans för att underlätta för användarna/företagen att använda e-tjänster och för att utbyta erfarenheter kring framtagandet av nya e-tjänster samt att informera om befintliga. Kopplat till studien har vi tillsammans tagit fram ett antal förslag på insatsområden och fördjupningar som kan genomföras för att få ytterligare effekt och ökad användning av offentliga e-tjänster. Arbetet har genomförts i samarbete och i samråd med Företagarna, Almega, Sveriges Kommuner och Landsting, Sambruk och Vinnova. 2. Bakgrund I strategiprogrammet för IT- och telekombranschen föreslogs ett antal åtgärder för att utveckla Sveriges ledande positioner på den globala IT- och telekommarknaden. Ett av dessa förslag var en insats för att utveckla offentliga e-tjänster för företag, särskilt anpassade för de små företagens behov. Regeringen gav Nutek i uppdrag att 2 analysera behoven av insatser för utveckling av offentliga e-tjänster Avrapportering av Uppdraget: Studie av offentliga e-tjänster för företag

5 för små och medelstora företag (N2006/3861/ITFoU). Nutek konstaterade att det saknas en inventering av tillgängliga e-tjänster och föreslog en satsning på informativa insatser, som en del av ett mer omfattande program. Utifrån detta har Regeringen gett Nutek och Verva uppdraget att genomföra en studie av offentliga e-tjänster för företag. Detta dokument tillsammans med studien är en redovisning av detta uppdrag Studien innehåller en kartläggning av små och medelstora företags behov av offentliga e-tjänster. Studien innehåller också ge en nationell överblick över vilka offentliga e-tjänster för företag som finns tillgängliga. Vidare redogör Nutek och Verva i detta dokument om hur myndigheterna har och kommer att informera företag och myndigheter om befintliga e-tjänster, samt tydliggörandet och informationen om nyttan och effekten av att använda e-tjänster. Det finns i dag ett utbud av olika e-tjänster riktade mot företag och allmänhet som tillhandahålls av offentliga aktörer, både nationella och lokala. Många av tjänsterna syftar framför allt till att tillhandahålla information av olika slag, som exempelvis nedladdning av broschyrer och olika informationsmaterial, medan andra tjänster är mer interaktiva och syftar till att underlätta överföring av information mellan företag, allmänhet och myndigheter, exempelvis i relation till en ansökan om ett tillstånd, eller redovisning av att företaget följer relevant lagstiftning. Dessa e-tjänsters användning kan antas styras utifrån de behov de uppfyller hos den potentiella användaren, sett utifrån relevans, nytta och funktionalitet. En användare är i det här fallet då både den offentliga aktören själv och den kund (företag, privatperson etc) som brukar tjänsten. Behov hos användaren i form av ett företag kan självklart se olika ut, beroende på verksamhetens förutsättningar, branschkaraktäristika och individuella förutsättningar. Exempelvis kan behov utgöras av en effektivare och snabbare handläggning av ärenden för företagets verksamhetsdrift, eller ett behov av att behöva lägga färre timmar på att hantera olika myndighetsrelaterade ärenden, men kan också vara 3 Avrapportering av Uppdraget: Studie av offentliga e-tjänster för företag

6 ett behov av att kunna snabbt tillgodogöra sig relevant och korrekt information som berör företagets verksamhet. För att företagaren och den offentliga aktören ska få ut optimal nytta av e-tjänster behöver den vara anpassad till målgruppen, enkel att använda samt ge ett mervärde som gör att användaren kommer över tröskeln och börjar använda e-tjänsten. Det är viktigt att samverkan sker mellan aktörer i form av samarbete och utbyte av erfarenheter. Samverkan krävs i många fall för att ge företagaren enkelheten och att han/hon ska undvika alltför många steg och/eller kontaktytor. Det är också viktigt att marknadsföra e-tjänsten så att den blir använd. Många smarta och enkla e-tjänster finns redan idag, men hittar inte användaren e-tjänsten så får man inte ut nyttan med den. 3. Pågående insatser och program Idag finns många olika aktörer som genomför olika typer av insatser i form av program och projekt. Guldlänken, som varje år delar ut pris till årets bästa e-tjänst, är en inspirationskälla för många offentliga aktörer att utveckla nya offentliga e-tjänster med god kvalitet. Ett exempel på en programsatsning som utvecklar nya innovativa e- tjänster är Vinnovas program E-tjänster för offentlig verksamhet Programsatsningen omfattar tjänster som den offentliga förvaltningen erbjuder medborgare, företag, intresseorganisationer och andra myndigheter. E-tjänsterna ska stödja myndighetsutövning, underlätta för individer och företag att få del av den offentliga verksamhetens tjänster eller fullgöra sina åtaganden. Några av de projekt som beviljats medel kan nämnas, projekt som troligen kommer att ge effekt i användandet av smarta e-tjänster: Inter-organisatoriska e-körkortstjänster för enkel och effektiv hantering av körkortsärenden FoU-projektet syftar till att utveckla e-tjänster för körkortsrelaterade ärenden samt en webbportal där denna typ av tjänster tillsammans med information kring körkortsprocessen finns lätt åtkomlig. Till- 4 Avrapportering av Uppdraget: Studie av offentliga e-tjänster för företag

7 sammans utgör dessa e-tjänster samt webbportalen generiska resultat som kommer att utnyttjas av tjugotvå myndigheter (Vägverket samt Sveriges tjugoen länsstyrelser) samt medborgare. E-tjänster för Sambruk I samverkan mellan 30 kommuner har grunden lagts för framtagandet av kommunala e-tjänster. Sambruksplattformen har skapat förutsättningar för ett gemensamt utvecklingsarbete av kommunala e- tjänster där samspelet med övrig offentlig sektor utgör en viktig del. Alla Sveriges kommuner kommer att kunna ta del de utvecklingsinsatser som görs. E-samhället och företagen, ESAM Målet med projektet är att till slutet 2007 ha utvecklat och implementerat 7 e-tjänster i två kommuner. E-tjänsterna ska betjäna företagen på Orust och Upplands-Väsby kommun och tydligt riktas till företagens behov. Projektet ska skapa en portalfunktion som direkt vänder sig till företagen utifrån deras behov. Det ska leverera en dokumenterad metodik som kan spridas fritt till Sveriges kommuner. Samverkansgruppen för start företag/mitt Företag Samverkansgruppen för start av företag är ett samarbete mellan sju statliga myndigheter som syftar till att utveckla myndigheternas information och kommunikation med företagare. De sju myndigheterna är Arbetsmarknadsverket, Bolagsverket, Försäkringskassan, Nutek, Skatteverket,Tullverket och Verva. Samverkan omfattar både utveckling och förvaltning av gemensamma tjänster. Fokus under samverkansarbetets två första år har varit avgränsat till den inledande etableringsfasen, men arbetet kommer under 2008 att utökas till att även omfatta fasen att driva företag. Ett av de projekt som bedrivs inom ramen för samverkan är Mitt Företag vars mål är att utveckla en myndighetsgemensam e-tjänst som gör att vägen från idé till eget företag blir tydligare och enklare. Sverige behöver fler nya livskraftiga företag med goda förutsättningar för att växa och syftet med tjänsten är att minska befintliga etablerings- och tillväxthinder och att göra det enklare att starta företag. Samverkansarbetet har även resulterat i en broschyr med gemensam information från ingående myndigheter, en interaktiv starta företagsguide på internet och gemensamma informationsträffar. Processdrivna e-tjänster för näringslivsutveckling i kommuner Ett aktivt näringsliv är en förutsättning för god kommunal utveckling. Kommunens betydelsefulla roll är att skapa förutsättningar för ett väl fungerande näringsliv. Krav på samverkan mellan kommun och före- 5 Avrapportering av Uppdraget: Studie av offentliga e-tjänster för företag

8 tag varierar med den fas ett företag är inne i etablering, expansion eller kontinuerlig drift. Projektet handlar om att utveckla processdrivna e-tjänster. Sådana e-tjänster är verktyg för interaktion mellan kommun och företag. Planeringsportalen Planeringsportalen avses bli en webbtjänst till stöd för fysisk planering, infrastrukturplanering samt lokalisering och tillståndsprövning av byggnader och anläggningar. Via portalen ska företag, kommuner, andra myndigheter, organisationer och enskilda kunna söka efter, titta på och hämta i stort sett all geografisk information som är relevant för dessa ändamål. Elektronisk offentlig upphandling av telekommunikation Syftet med detta projekt är att ta fram en modell och en portal för offentlig upphandling av telekommunikationstjänster. Portal med en allmän tillgänglig modell ger upphandlande myndigheter ett verktyg för att på enklare sätt själva göra effektivare upphandlingar som svarar mot myndighetens specifika behov. Samtidigt ökar möjligheterna för ett större antal företag att konkurrera och komma in på den offentliga marknaden. Det gäller inte minst mindre och medelstora företag, genom att de kan bjuda på ett urval av tjänster och/eller på ett geografiskt begränsat område. Automatiserad ärendehantering Verva har i uppdrag från regeringen att, i samverkan med ESV, göra analyser på ärenden i hela statsförvaltningen för att se hur de kan göras mer effektiva. Inom ramen för detta uppdrag har Verva även i uppdrag att: Ta fram ett metodstöd för att analysera och effektivisera ärendeprocesser. Förenkla tillgången till information ut statliga register. Följa upp myndigheternas samlade arbete med e-förvaltning Stimulera erfarenhetsutbytet mellan offentliga aktörer. Genomföra en utbildningsinsats för att stödja myndigheternas arbete med e-förvaltning. E-faktura Ekonomistyrningsverket genomför tillsammans Sveriges kommuner och landsting en satsning kring införandet av elektroniska fakturor. Syftet är att effektivisera den offentliga förvaltningen men kommer 6 Avrapportering av Uppdraget: Studie av offentliga e-tjänster för företag

9 också att medföra att företagen har möjlighet att skicka e-fakturor, vilket medför vinster i form av bl.a. kvalitetsökning i och snabbare hantering. Handlingskraft med IT Nutek genomför på uppdrag av Regeringen ett program, Handlingskraft med IT, som har som syfte att verka för förbättrade förutsättningar för elektronisk kommunikation, särskilt inom området säker elektronisk handel i små och medelstora företag. Regeringens skäl är att oavsett om företaget kommunicerar med andra företag, kunder eller myndigheter finns stor potential till effektivisering genom den elektroniska kommunikationen. I denna programsatsning finns insatser för att komma igång med elektronisk fakturering, elektronisk handel samt informationsinsatser för att stödja företag i användandet av IT, exempelvis e-tjänster. 4. Studien 4.1 Behov av offentliga e-tjänster Företagens användning av e-tjänster som redovisats i studien ger en viss bild av vilka behov företagen har i dag. Denna behovsbild avspeglas dock främst i vilka tjänster som används och vilka som använder dessa, en bild som troligtvis även påverkas av tillgängligheten för de e-tjänster som tagits med i undersökningen. För att undersöka hur företagen själva ser på behovet av offentliga e- tjänster har företagen i första intervjun även fått frågor om vilka av de kommunala och statliga e-tjänsterna de har eller tror sig komma att ha nytta av. I likhet med mönstret för användandet av offentliga e-tjänster är de statliga e-tjänsterna mer efterfrågade än de kommunala. Två tredjedelar av företagen uppger att skulle ha nytta av minst en av de kommunala e-tjänsterna, medan hela 96 procent av företagen ser sig ha nytta av minst en av de statliga e-tjänsterna. Det kan jämföras med tidigare siffror för användning av e-tjänsterna, där 35 procent respektive 89 procent av företagen utnyttjat någon kommunal respektive statlig e-tjänst det senaste året. Intresset för att använda offentliga e-tjänster bland företagen i undersökningen tycks alltså vara betydligt större än det faktiska utnyttjandet. 7 Avrapportering av Uppdraget: Studie av offentliga e-tjänster för företag

10 Ett mönster vad gäller både kommunala och statliga e-tjänster är att företagen tycks se en större nytta med e-tjänster jämfört med i vilken utsträckning tjänsterna i dagsläget utnyttjas. För samtliga kommunala e-tjänster verkar finnas ett större intresse för tjänsterna än vad som avspeglas i användningen. De tjänster som företagen ser störst nytta med verkar vara ungefär desamma som de tjänster som idag är mest utnyttjade, både när de gäller kommunala och statliga e-tjänster. Även här väcks frågor om varför vissa företag ser nytta med e- tjänster men (ännu) inte använder dessa. Det framgår inte heller varför en del företag inte ser någon nytta alls med offentliga e- tjänster. Detta kan eventuellt bero på att de överhuvudtaget inte använder de aktuella tjänsterna, eller att de föredrar manuell hantering av dessa tjänster. I samband med myndigheters utveckling och implementering av e- tjänster bör det sett i detta sammanhang eventuellt genomföras åtgärder som skulle kunna ge incitament för företagen att börja använda e-tjänster. Exempel på sådana incitament är bland annat Skatteverkets incitament till privatpersoner att lämna in en e-deklaration, vilket medför en återbetalning av skatt vid en tidigare tidpunkt än för dem som lämnar in pappersversionen. Det finns dock även ett behov av att tydliggöra incitament för myndigheter att fullt ut implementera tjänsterna. Det finns flera olika faktorer som skulle kunna verka som incitament för företag att börjar använda e-tjänster. Tänkbara fördelar är tidsbesparing både i form av egen administration, men kanske framför allt sett till handläggningstider och ärendehantering, kostnadsbesparing, mindre pappershantering, likvärdig behandling av ärenden oberoende av geografisk placering, smidigare kommunikation med myndigheter etc. Till de företag som uppgav att de inte upplever några fördelar med e- tjänstanvändningen ställdes en följdfråga om anledningen till att de inte upplevt några fördelar. Den främsta anledningen tycks vara att e-tjänstanvändning av vissa företagare ännu upplevs som ett nytt system som de inte hunnit sätta sig in i, och några uppgav även att det känns krångligt. Ett krångligt system torde vara ett av de största 8 Avrapportering av Uppdraget: Studie av offentliga e-tjänster för företag

11 hindren för företag att börja använda e-tjänster. Det tycks dock inte ses som något hinder bland de flesta av företagen som deltagit i den här undersökningen. Trots att några enstaka företag i undersökningen uppger att de anser att systemet med e-tjänster är lite krångligt tycks majoriteten av företagen anse att det är relativt enkelt att använda e-tjänster. Bilden av att enkelheten är det största incitamentet förstärks av att de allra flesta företagen i undersökningen, 95 procent, uppger att de tycker att det är enklare eller mycket enklare att använda e-tjänster gentemot traditionella sätt att t.ex. deklarera eller fakturera via pappersform. Det bekräftades också av de intervjuade företagen i fallstudien som använder e-tjänster och som överlag ansåg att användandet är enkelt och smidigt. Företagen tycks alltså generellt vara nöjda med användarvänligheten hos e-tjänsterna. Att några företag upplever det som krångligt skulle kunna bero på att användarvänligheten kanske skiljer sig åt något mellan olika typer av tjänster, något som också nämndes i fallstudien. En annan tänkbar förklaring skulle kunna vara att uppfattningen hänger samman med hur mycket datavana personen i fråga generellt har. När det gäller kostnadsbesparingar är det bland företagen som använder e-tjänster dagligen som man finner störst andel företag som minskar sina kostnader genom e-tjänstanvändningen. Men även bland de företag som mycket sällan använder e-tjänster upplevs användningen medföra minskade kostnader. Nästan hälften av företagen i undersökningen upplever att e- tjänstanvändningen medför ett mervärde i form av mindre pappershantering. Bättre och enklare kontroll/översikt, enklare kommunikation med myndigheter, snabbare återkoppling, bättre information, och i viss mån även ny kunskap, upplevs också som mervärden av e- tjänst användning. I fallstudien nämndes även miljöaspekten som ytterligare en fördel med att använda e-tjänster utifrån ett tillfrågat företag. 9 Avrapportering av Uppdraget: Studie av offentliga e-tjänster för företag

12 5. Information till företag och myndigheter om befintliga e-tjänster Idag informeras företag av många offentliga aktörer vilka e-tjänster som finns tillgängliga. Flera aktörer, framför allt myndigheter, samverkar för att marknadsföra befintliga e-tjänster. Nutek till exempel har en lista med länkar till ett femtiotal smarta e-tjänster. Andra myndigheter marknadsför sina e-tjänster tillsammans eller var och en för sig. Inom ramen för uppdraget har Nutek och Verva valt att spegla upp befintliga e-tjänster via våra respektive webbplatser. Det är också viktigt att informera de offentliga aktörerna om vilka e- tjänster som finns, vilka fallgropar som finns, vad man bör tänka på när man utvecklar en ny e-tjänst etc. Verva och Nutek kommer att genomföra erfarenhetsseminarium kring erfarenheter och goda exempel kring e-tjänster. Verva har i regeringens uppdrag att i samråd med Sverige Kommuner och Landsting stimulera erfarenhetsutbytet inom offentlig sektor. Verva utvecklar i skrivande stund en plattform för effektivt erfarenhetsutbyte. Plattformens lansering planeras till hösten Tydliggörandet och informerandet om nyttan och effekten av att använda e-tjänster. I vilken utsträckning och omfattning företag använder sig av e- tjänster styrs främst utifrån upplevd nytta med tjänsten, sett till exempelvis tid- och kostnadsbesparingar, bättre kvalitet på information eller annan praktisk nytta, samt tjänstens tillgänglighet och kunskap om tjänsten. Här finns stora möjligheter från de myndigheter, på nationell, regional eller lokal nivå, som erbjuder tjänster till företag, att påverka och förbättra företagens förutsättningar genom ett bättre utbud av tjänster och service. Inom ramen för uppdraget har goda exempel på företagare, myndigheter och kommuner marknadsförts via webben och via annonser. De goda exemplen visar på nyttan och effekten av att använda olika e- tjänster på rätt sätt. 10 Avrapportering av Uppdraget: Studie av offentliga e-tjänster för företag

13 7. Förslag till insatsområden och fördjupningar Vi vill i samband med genomförandet av studien kring företagens behov av e-tjänster ge ett antal förslag till hur resultaten från studien kan ta arbetet vidare med att lyfta upp nyttan med e-tjänster, och främja både positiva effekter av användningen och incitament till att använda sig av tjänsterna. I samband med den workshop som genomfördes med myndigheter och företagarorganisationer identifierades några viktiga insatsområden. Nedan presenteras de förslag som arbetsgruppen 1 kom fram till samt eventuell koppling till pågående insatser och program. Harmonisera informationsinlämning, utnyttjande av redan inrapporterad information och förenklade inrapporteringssätt, som skulle innebära en effektivisering för både företagens och myndigheternas informationshantering. Det pågår en dialog inom Näringsdepartementet avseende förenklad informationsinlämning för företag.verva och Nutek stödjer en operationalisering av diskussionen. Tydliggöra vilka tjänster som erbjuds företag, samt hur information och tjänster bäst förmedlas till företag. Se över tillgängligheten avseende e-tjänster riktade mot företag. Idag är e-tjänster och information spridda hos flera olika offentliga aktörer, vilket leder till ett svåröverblickbart system och sannolikt lägre användningsgrad. Det kan innebära insatser gällande utforskning av juridiska möjligheter till samverkan om information, utveckling av processrelaterade e-tjänster mellan myndigheter etc. Det pågår arbete inom detta område inom ramen för projektet Samverkansgruppen för start av företag/mitt företag.mitt företag har ambitionen att bli en samlad ingång till myndigheter- 1 Nutek, Verva, Företagarna, IT&Telekomföretagen, Sveriges Kommuner och Landsting, Vinnova och 11 Sambruk. Avrapportering av Uppdraget: Studie av offentliga e-tjänster för företag

14 nas e-tjänster och information för nyföretagaren. I ett senare skede bör ambitionen utökas till gälla hela företagarlivet. Skapa förutsättningar för ökad samverkan mellan offentliga aktörer för att harmonisera informationshantering och öka tillgängligheten för e-tjänster och information riktade till företag. Det pågår arbete inom detta område inom ramen för projektet Samverkansgruppen för start av företag/mitt företag.ytterligare insatser för att öka samverkan kan vara att skapa ökade incitament för myndigheterna att samarbeta, ex. genom att definiera processer i vilka aktörer och e-tjänster ingår samt klusteransvar för dessa processer. Nedan ges också ett par förslag till områden, utöver de insatsområden som identifierades av arbetsgruppen, som kan vara relevanta att öka användningen av befintliga e-tjänster: Förbättra tillgängligheten Den bild som framträder i studien är att det tycks finnas ett större intresse för e-tjänster än vad som avspeglas i användningen. Frågor kring varför denna diskrepans finns, samt vilka hinder som föreligger, och varför det finns skillnader i behov och användning av kommunala respektive statliga tjänster kvarstår och kan vara intressant att undersöka vidare. Skapa tydliga incitament I fallstudien framgick att det generellt fanns två inställningar till e-tjänster. Antingen använder man e-tjänster och är nöjd med det, eller så ser man inte tillräckligt med incitament för att börja använda e-tjänster och håller fast vid de manuella systemen. Eftersom vissa företag hade inställningen att man tänker fortsätta med manuell användning så länge det alternativet är möjligt krävs ytterligare incitament för att dessa företag ska börja använda e-tjänster. Utifrån studiens resultat kan eventuellt ett par e-tjänster som har låg användarfrekvens, men hög upplevd nytta vara ett tänkbart fokus för insatser sett till att skapa incitament för användning exempelvis i likhet med Skatteverkets incitament till användning av e-deklaration. Det kan även vara viktigt att se till vilka incitamentsstrukturer 12 Avrapportering av Uppdraget: Studie av offentliga e-tjänster för företag

15 det finns för myndigheter att använda sig av e-tjänster, och hur det via incitament för samtliga aktörer kan stimulera en minskad manuell hantering. I dag innebär det i vissa fall merarbete för myndigheter som både tillhandahåller e-tjänster och manuell hantering av samma ärende. Informera Trots att företagen i fallstudien verkar anse att det finns bra information kring e-tjänster att tillgå så är förmodligen brist på information om vilka tjänster som finns tillgängliga samt vilka fördelar dessa medför ett problem. Företagen i undersökningen verkade inte ha så stor koll på vilka tjänster som finns eller vilka de skulle kunna ha användning för. En del verkade heller inte så nyfikna på att själva ta reda på informationen, vilket återigen indikerar att det krävs ännu tydligare information, för att få dessa företag intresserade av e-tjänster. Samverkansgruppen för start av företag kan, i och med att denna expanderar insatsområden mot även drift av företag, ges ett utökat uppdrag att marknadsföra e-tjänster och nyttan med dessa. 13 Avrapportering av Uppdraget: Studie av offentliga e-tjänster för företag

16 Nutek och Verva Studie av offentliga e-tjänster för företag En studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster November 2007

17 Sammanfattning Det finns i dag ett utbud av olika e-tjänster riktade mot företag och allmänhet som tillhandahålls av offentliga aktörer, både nationella och lokala. Många av tjänsterna syftar framför allt till att tillhandahålla information av olika slag, som exempelvis nedladdning av broschyrer och olika informationsmaterial, medan andra tjänster är mer interaktiva och syftar till att underlätta överföring av information mellan företag, allmänhet och myndigheter, exempelvis i relation till en ansökan om ett tillstånd, eller redovisning av att företaget följer relevant lagstiftning. Dessa e-tjänsters användning kan vi anta styrs utifrån de behov de uppfyller hos den potentiella användaren, sett utifrån relevans, nytta och funktionalitet. En användare är i det här fallet då både myndigheten själv och den kund (företag, privatperson etc) som brukar tjänsten. I strategiprogrammet för IT- och telekombranschen föreslås ett antal åtgärder för att utveckla Sveriges ledande positioner på den globala IT- och telekommarknaden. Ett av dessa förslag är en insats för att utveckla offentliga e-tjänster för företag, särskilt anpassade för de små företagens behov. Regeringen har gett Nutek i uppdrag att analysera behoven av insatser för utveckling av offentliga e-tjänster för små och medelstora företag (N2006/3861/ITFoU). Denna studie är en del av ett projekt som ägs gemensamt av Nutek och Verva, och syftar till att ge förslag till och genomföra insatser som främjar användningen av offentliga e-tjänster hos små- och medelstora företag. Mål för projektet är: Ta fram en studie innehållande en inventering av företags behov av e- tjänster samt vilka offentliga e-tjänster för företag som finns tillgängliga Informera företag och myndigheter om befintliga e-tjänster. Tydliggöra och informera om nyttan och effekten av att använda e-tjänster. Inom ramen för studien har två telefonenkäter har genomförts med ett slumpvist urval av små- och medelstora företag från fem regioner i Sverige; Jönköping, Jämtland, Norrbotten, Malmö samt Uppland. Till detta tillkommer en inventering av befintliga e-tjänster genomförd av Verva, samt kompletterande fallstudier för att belysa företagens reflektioner på resultatet från telefonenkäterna. Studiens resultat Det tycks finnas att relativt stort intresse och behov för offentliga e-tjänster bland mikro-, små- och medelstora företag, speciellt när det gäller statliga e-tjänster. Det är enbart 4 procent av företagen i intervjuundersökningen som uppger att de inte tror sig ha någon nytta med någon av de statliga e-tjänsterna. Något fler företag ser sig inte ha någon nytta med kommunala e-tjänster. Däremot används inte tjänsterna riktigt i samma utsträckning. Någonting gör alltså att företagen inte utnyttjar e- tjänsterna i samma utsträckning som det upplevda behovet. Vad som orsakar denna diskrepans är inte helt klarlagt. Utifrån intervjuresultaten visar det sig att intresset för olika typer av e-tjänster varierar något, både när det gäller användning och vilket behov företagen ser. Vissa

18 tjänster är mer efterfrågade än andra, vilket är ganska naturligt då tjänsterna skiljer sig åt och alla tjänster inte är intressanta för alla företag. Glappet mellan behov och användning, och det faktum att även en relativt stor andel av de företag som idag inte använder någon e-tjänst ser en nytta med e-tjänster, tyder dock på att en lägre användningsgrad inte enbart kan förklaras med att företagen inte är intresserade av den typen av tjänst som finns tillgänglig elektronsikt. Behovet av e-tjänster verkar framför allt ligga i den tidsbesparande effekten, snarare än att bättre kunna tillgängliggöra sig information. Här upplever dock företagen att de e-tjänster som de använder i dag har en hög kvalitet vad gäller information, om än att det ibland finns mer information relaterat till e-tjänsten än vad företaget behöver. En fråga som återkommer i studien är vilka incitament som styr att företag skulle kunna tänka sig att använda e-tjänster, och hur dessa möter företagens behov. Utifrån de fallstudier som genomförts säger de företag, som i dag inte använder någon e-tjänst, att de behöver andra incitament än tidsbesparingar för att sätta sig in i hur tjänsterna används, och att den manuella hanteringen är likvärdig. Ett antagande som kanske kan göras utifrån detta resonemang är att det inte främst är den besparing som kan göras inom den administrativa hanteringen hos företagen som incitamentet ligger, utan kanske snarare i andra effekter som e-tjänster kan ge exempelvis kortare handläggningstider, verksamhetsekonomiska fördelar samt en bättre och kvalitetssäkrad information i samband med myndighetskontakter som kan skapa de största incitamenten för företagen. I samband med den workshop som genomfördes med myndigheter och företagarorganisationer identifierades följande insatsområden. Harmonisera informationsinlämning, utnyttjande av redan inrapporterad information mellan myndigheter, och tydligare kunna erbjuda förenklade inrapporteringssätt Vilka tjänster som erbjuds företag, samt hur information och tjänster bäst förmedlas till företag behöver spridas bättre till samtliga aktörer Anpassa utformning av e-tjänster och krav på informationsinlämning till företagens egna processer, och där också koordinera vilken information som behövs och kan lämnas in i den fas som företaget befinner sig i Förbättra kunskap och möjligheter kring på vilket sätt myndigheter kan samverkan kring inlämnade uppgifter och information om företagen inom en och samma process Utvecklingen av nya e-tjänster bör ses i relation till vilka krav den demografiska utvecklingen kommer att ställa på tillgänglighet och kapacitet hos myndigheter. Dessa frågeställningar behöver belysas bättre, och uppmärksammas i arbetet med utveckling och förbättring av de e-tjänster som finns, samt se till vika behov som finns eller kan komma att uppstå längre fram i tiden.

19 Innehållsförteckning 1. Inledning 1 2. Datainsamlingsmetoder Telefonenkät Fallstudie Dokumentstudier - användning av befintligt material Workshop 5 3. Användning, behov och incitament Användning av offentliga e-tjänster Mikro-, små- respektive medelstora företags användning av e-tjänster Användarfrekvens Tillverkande- respektive tjänsteföretag Sköta ekonomin internt respektive externt Behov av offentliga e-tjänster Behov av e-tjänster hos användare och icke-användare Tillverkande- respektive tjänsteföretags behov Behov hos företag som sköter ekonomin internt respektive externt Incitament att använda e-tjänster Användarvänlighet Tids- och kostnadsbesparing Användarfrekvensens inverkan Sammanställning av offentliga e-tjänster Avgränsningar Offentliga e-tjänster i Sverige Möjligheter till insatser från statliga och lokala myndigheter Administrativa kostnader Tillgänglighet och kvalitet på information Samverkan mellan myndigheter Demografiska förändringar Slutsatser och rekommenderade insatser 43 Bilaga 1: Inventering av offentliga e-tjänster i Sverige Studie av offentliga e-tjänster

20 1. Inledning IT-användningen i små och medelstora företag gäller ofta kontakter med offentlig sektor i olika typer av ärenden. Ansvaret för att utveckla offentliga e-tjänster ligger hos respektive myndighet. Idag genomförs många insatser och projekt för att utveckla offentliga e-tjänster. Det finns dock ingen nationell överblick över vilka offentliga e-tjänster som finns tillgängliga. Företagen behöver känna till att tjänster finns för att kunna använda dem och tillgodogöra sig nytta med användningen. Tjänsterna behöver också användas i tillräckligt hög grad för att generera intern nytta hos de offentliga aktörer som tillhandahåller dem. Ökad kunskap om små och medelstora företags behov av offentliga e- tjänster och bättre information om vilka tjänster som finns tillgängliga kan öka företagens utnyttjande. Detta skapar även möjligheter för en mer utvecklad hantering inom offentlig sektor, vilket bör leda till ett tjänsteutbud som är bättre anpassat till företagen och till effektivare hantering. Mervärde skapas därmed både för leverantörer och för användare. En viktig del i regeringens målsättning att göra vardagen lättare för företagen är regelförbättringsarbetet. I detta arbete att skapa en effektiv hantering av inrapportering av uppgifter från företagen för att minska tidsåtgången för både företag och myndigheter. Utveckling av elektronisk inrapportering och uppgiftshämtande kan underlätta själva överföring av information. I strategiprogrammet för IT- och telekombranschen föreslås ett antal åtgärder för att utveckla Sveriges ledande positioner på den globala IT- och telekommarknaden. Ett av dessa förslag är en insats för att utveckla offentliga e-tjänster för företag, särskilt anpassade för de små företagens behov. Regeringen har gett Nutek i uppdrag att analysera behoven av insatser för utveckling av offentliga e-tjänster för små och medelstora företag (N2006/3861/ITFoU). Nutek konstaterade att det saknas en inventering av tillgängliga e-tjänster och föreslog en satsning på informativa insatser, som en del av ett mer omfattande program. Studien är en del av ett projekt som ägs gemensamt av Nutek och Verva, och syftar till att ge förslag till och genomföra insatser som främjar användningen av offentliga e-tjänster hos små- och medelstora företag. Mål för projektet är: Ta fram en studie innehållande en inventering av företags behov av e-tjänster samt vilka offentliga e-tjänster för företag som finns tillgängliga Informera företag och myndigheter om befintliga e-tjänster. Tydliggöra och informera om nyttan och effekten av att använda e- tjänster. 1 Studie av offentliga e-tjänster

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag Offentliga rummet 2007-05-30 Bo Frändén bo.franden@verva.se 08-5505 5745 Grundfakta om VERVA Enrådighetsverk med ett råd Generaldirektör Lena Jönsson chef för myndigheten 6 Enheter Ca 100 anställda 60

Läs mer

Introduktion till regeringsuppdraget. automatiserad ärendehantering

Introduktion till regeringsuppdraget. automatiserad ärendehantering Introduktion till regeringsuppdraget automatiserad ärendehantering Innehåll 1. Inledning 1 Bakgrund 2 Syfte 3 2. Förberedelser 4 Intervjuer 5 Planera för processanalyser 6 Anlita seminarieledare 6 Rapportera

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Kommittédirektiv. Åtgärder för att öka småföretagens itanvändning. Dir. 2011:54. Beslut vid regeringssammanträde den 22 juni 2011

Kommittédirektiv. Åtgärder för att öka småföretagens itanvändning. Dir. 2011:54. Beslut vid regeringssammanträde den 22 juni 2011 Kommittédirektiv Åtgärder för att öka småföretagens itanvändning Dir. 2011:54 Beslut vid regeringssammanträde den 22 juni 2011 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska bl.a. analysera it-användningen

Läs mer

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket AD 340/2011 Utvecklingsmyndighet Bolagsverket N 2011/1368/ITP Företag och Företagande Rapport nr.1 Datum: 2011-09-14 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn AD 340/2011 Innehållsförteckning 1 Utvecklingsmyndigheternas

Läs mer

Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013

Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013 Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013 14 myndigheter i samverkan för ett förenklat och minskat uppgiftslämnande N2013/311/ENT Sammanfattning Att förenkla vardagen för företagare skapar förutsättningar

Läs mer

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi * Skatteverket Skatteverkets Kanalstrategi Framtagen av Charlotte Rylander 2010 * Skatteverket 2(8) Kanalstrategi 1 INLEDNING Skatteverkets långsiktiga mål är att medborgare och företag har förtroende

Läs mer

Dialogmöten Företag och företagande

Dialogmöten Företag och företagande AD 340/2011 Dialogmöten Företag och företagande Rapport från genomförda dialogmöten hösten 2011 Datum: 2012-02-01 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn och Daniel Sjöberg AD 340/2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen Effektiva inköp i svenska staten E-inköpsdagen 12 maj 2009 Regeringen g vill effektivisera inköpsprocessen i tre steg E-faktura (2005-2008) E-beställning (2009-2013) E-upphandling (2009-2011) Ansvar: ESV

Läs mer

överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om ett enklare företagande med digital förvaltning för perioden

överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om ett enklare företagande med digital förvaltning för perioden e Regeringskansliet Bilaga till protokoll I 6, vid regeringssammanträdet den 15 juni 2017, dnr N2017/04297/FF 2017-06-15 Näringsdepartementet överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och

Läs mer

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner Digital myndighetspost till din säkra e-brevlåda. Traditionell myndighetspost till din folkbokföringsadress. Anslutna myndigheter och kommuner

Läs mer

Myndighetsranking 2010

Myndighetsranking 2010 Myndighetsranking 2010 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen...

Läs mer

Innovativa små och medelstora företag ökar sina satsningar på strategiskt utvecklingsarbete

Innovativa små och medelstora företag ökar sina satsningar på strategiskt utvecklingsarbete 1. Innovativa små och medelstora företag ökar sina satsningar på strategiskt utvecklingsarbete Jenni Nordborg och Rolf Nilsson, VINNOVA Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum 2. Om undersökningen Med

Läs mer

Så påverkas leverantörerna av

Så påverkas leverantörerna av Så påverkas leverantörerna av elektronisk upphandling Presentation på e-inköpsdagen Stefan Jönsson 2009-05-12 Vad är tillväxtverket? Nutek (Verket för näringslivsutveckling) lades ned den 31 mars Den 1

Läs mer

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV 08.35 09.00 Förvaltningspolitiken Torkel Nyman 09.00 09.25 e-förvaltning Anders Nyström 09.25 09.30 Utvecklingen av Charlotta Eriksson resultatstyrningen

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

2007-02-15 Fi2007/ Delvis Fi2004/4657 Verket för förvaltningsutveckling Magnus Enzell

2007-02-15 Fi2007/ Delvis Fi2004/4657 Verket för förvaltningsutveckling Magnus Enzell Koncept Regeringsbeslut Ärendenr. Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning 2007-02-15 Fi2007/ Delvis Fi2004/4657 Verket för förvaltningsutveckling Magnus Enzell Box 214 Telefon 08-405

Läs mer

E-program för Jönköpings kommun

E-program för Jönköpings kommun E-program för Jönköpings kommun Ks 2008:225 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder E-program för Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 303 1 2 1 (7) E-program för Jönköpings kommun

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Elektroniska inköp steget före e-fakturan Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Bakgrund Politiska mål för e-förvaltning Strategi och nationell handlingsplan Förändringar inom upphandlingsområdet Enhet

Läs mer

Företagens medverkan i offentlig upphandling. Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens medverkan i offentlig upphandling. Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens medverkan i offentlig upphandling Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens medverkan i offentlig upphandling Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet

Läs mer

Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning

Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning - en enkätundersökning genomförd av NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. Inledning Alla har rätt till ett liv utan diskriminering,

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor

Läs mer

Bilaga 3. Sammanställning av myndigheternas undersökningar. Bilaga 3 till RAPPORT 2012:13 1 (14)

Bilaga 3. Sammanställning av myndigheternas undersökningar. Bilaga 3 till RAPPORT 2012:13 1 (14) Bilaga 3 till RAPPORT 2012:13 1 (14) Sammanställning av myndigheternas undersökningar Bilaga 3. 1) Kön Innehåller bland annat frågor om erfarenheter/upplevelser av besök på servicekontor: och 2) Ålder

Läs mer

Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det?

Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det? Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det? 2007-10-29 E-fakturaprojektet ESV Eva Wern Sören Pedersen Verva - Arena Program e-fakturaprojektet i svenska staten Val av standard för e-faktura

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum:

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning etjänster inom socialtjänsten Dokumentbeskrivning: Anslutning till den sammansatta basttjänsten SSBTEK

Läs mer

Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling

Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling -01-11 1 (7) Inledning Avsikt Avsikten med handlingsplanen är att identifiera gemensamma aktiviteter som

Läs mer

Statskontoret ska löpande informera Regeringskansliet (Socialdepartementet)

Statskontoret ska löpande informera Regeringskansliet (Socialdepartementet) Regeringsbeslut IV:5 2011-03-31 S2011/3603/SFÖ (delvis) Socialdepartementet Statskontoret Box 8110 104 20 Stockholm Uppdrag att ta fram ett samlat underlag om myndigheternas service i samverkan Regeringens

Läs mer

Enklare i esamhället. Lennart Jonasson

Enklare i esamhället. Lennart Jonasson Enklare i esamhället Lennart Jonasson Den digitala revolutionen - Den digitala revolutionen ändrar på ett omvälvande sätt förutsättningarna för stora delar av samhällslivet, såväl nationellt och internationellt

Läs mer

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 207 11 Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 11.1 Inledning Riksskatteverket, RSV, har sedan mitten av 1980-talet genomfört stora enkätundersökningar riktade till allmänheten om deras inställning

Läs mer

IPv6 Beredskap på svenska storföretag och myndigheter. En rapport från.se

IPv6 Beredskap på svenska storföretag och myndigheter. En rapport från.se IPv6 Beredskap på svenska storföretag och myndigheter En rapport från.se Inledning.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) arbetar i enlighet med sin stiftelseurkund för en positiv utveckling av Internet

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

24-timmarsmyndigheten - från ord till handling. Vad händer på central nivå? Bo Frändén

24-timmarsmyndigheten - från ord till handling. Vad händer på central nivå? Bo Frändén 24-timmarsmyndigheten - från ord till handling. Vad händer på central nivå? Bo Frändén bo.franden@statskontoret.se 08-454 47 45 Vi är ett stabsorgan till regeringen och Regeringskansliet. Vår uppgift är

Läs mer

MISSIV. Redovisning av uppdrag Utvecklingsområde Privatpersoner

MISSIV. Redovisning av uppdrag Utvecklingsområde Privatpersoner * Skatteverket 1(1) MISSIV Regeringskansliet, Näringsdepartementet Kopia till Finansdepartementet E-delegationen Redovisning av uppdrag Utvecklingsområde Privatpersoner Skatteverket har av regeringen fått

Läs mer

Åstorps kommun. Detaljplan- och bygglovsprocessen Revisionsrapport. Audit KPMG AB 10 juni 2014 Antal sidor: 7. Detaljplan- och bygglovsprocessen.

Åstorps kommun. Detaljplan- och bygglovsprocessen Revisionsrapport. Audit KPMG AB 10 juni 2014 Antal sidor: 7. Detaljplan- och bygglovsprocessen. Granskning 2014-2 Revisionsrapport Audit KPMG AB 10 juni 2014 Antal sidor: 7.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6. Ansvarig nämnd/styrelse

Läs mer

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Arbetsgruppen för projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad 2005-03-09 Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Förord... 3 2 Syfte,

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Handlingsplan. Förenkla helt enkelt 2013 2014

Handlingsplan. Förenkla helt enkelt 2013 2014 Handlingsplan Förenkla helt enkelt 2013 2014 Förankring Samverkan Inköp och upphandling Service och information Handlingsplan Förenkla helt enkelt 2013 2014 Forshaga kommun påbörjade under 2012 en process

Läs mer

Nationell nod för faktainformation behövs!

Nationell nod för faktainformation behövs! Remissvar 2009-03-20 D/Dnr. 013-2008-5974 Remissyttrande angående betänkandet Styr samverkan för bättre service Verket för näringslivsutveckling, Nutek, har anmodats inkomma med yttrande över delbetänkande

Läs mer

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR FÖRSKOLA OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET INFORMATION TILL DIG SOM NYBLIVEN FÖRÄLDER I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ

Läs mer

Val av affärsprocess - vägledning

Val av affärsprocess - vägledning Val av affärsprocess - vägledning Syftet med detta dokument är att underlätta vid valet mellan SFTI:s olika affärsprocesser vid införande av e-handel. Detta görs genom att på en övergripande nivå förklara

Läs mer

juli 2014 En undersökning om småföretagares semestervanor

juli 2014 En undersökning om småföretagares semestervanor En undersökning om småföretagares semestervanor Innehållsförteckning... 1 Sammanfattning... 2 Jobbar du på semestern?... 4 Hur många timmar en vanlig semestervecka ägnar du åt företaget?... 7 Upplever

Läs mer

IT-ramavtalsundersökningen 2005 Resultatrapport

IT-ramavtalsundersökningen 2005 Resultatrapport IT-ramavtalsundersökningen 2005 Resultatrapport Postadress Besöksadress Telefon Telefax Box 24 300, 104 51 STOCKHOLM Karlavägen 100 08-506 940 00 08-661 52 61 701 89 ÖREBRO Klostergatan 23 019-17 60 00

Läs mer

Stora upphandlingar. och små företag. Rapport från Företagarna januari 2011

Stora upphandlingar. och små företag. Rapport från Företagarna januari 2011 Stora upphandlingar och små företag Rapport från Företagarna januari 2011 Innehållsförteckning Inledning... 2 Små företag hindras av stora upphandlingar... 2 Skillnader mellan företagsstorlekar... 3 Länsvisa

Läs mer

SAMMANFATTNING, REFLEKTION & FÖRSLAG

SAMMANFATTNING, REFLEKTION & FÖRSLAG SAMMANFATTNING, REFLEKTION & FÖRSLAG Utredning av Miljöledningssystem och Koldioxidkartläggning EMC Sverige Undersökning och rapport utförd av Annlie Zell och Syfte, målgrupp/urval och tillvägagångssätt

Läs mer

Cirkulärnr: 1998:215 Diarienr: 1998/3212. Mottagare: Kommunstyrelsen IT-frågor Inköp Kommunala bolag Det fortsatta arbetet med elektronisk handel

Cirkulärnr: 1998:215 Diarienr: 1998/3212. Mottagare: Kommunstyrelsen IT-frågor Inköp Kommunala bolag Det fortsatta arbetet med elektronisk handel Cirkulärnr: 1998:215 Diarienr: 1998/3212 Handläggare: Sektion/Enhet: Mottagare: Rubrik: Kerstin Wiss Holmdahl Civilrättssektionen Kommunstyrelsen IT-frågor Inköp Kommunala bolag Det fortsatta arbetet med

Läs mer

Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan

Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Nätverk 1 Föreläsare Christer Haglund, Sveriges Kommuner och Landsting Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Verksamhet Ökat erfarenhetsutbyte

Läs mer

Införande av elektroniskt upphandlingsstöd i Stockholms stad remiss från kommunstyrelsen (dnr /2010)

Införande av elektroniskt upphandlingsstöd i Stockholms stad remiss från kommunstyrelsen (dnr /2010) ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING EKONOMIAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 000381/2010 SID 1 (5) 2010-10-06 Handläggare: Ia Magnusson Telefon: 08-508 14 097 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Läs mer

COACHING - SAMMANFATTNING

COACHING - SAMMANFATTNING . COACHING - SAMMANFATTNING Joakim Tranquist, Mats Andersson & Kettil Nordesjö Malmö högskola, 2008 Enheten för kompetensutveckling och utvärdering 1 Copyright 2007 Malmö högskola, Enheten för kompetensutveckling

Läs mer

Webbaserad självbetjäning

Webbaserad självbetjäning Branschrapport /2011 Webbaserad självbetjäning En undersökning bland Sveriges IT- och supportansvariga 2 Innehållsförteckning Sammanfattning Sid 3 Inledning Sid 3 Demografi Sid 4 Namn på supportfunktionen

Läs mer

Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad. Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator

Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad. Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator Kort om mitt arbete Mimi Lopez, anställd i Göteborgs Stad. e-tjänstprojektkoordinator för e- tjänstutveckling

Läs mer

E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB)

E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB) 1 (8) E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB) Hej! Vi kontaktar er med anledning av att Statskontoret har

Läs mer

Boverkets Föreskrifter 2017

Boverkets Föreskrifter 2017 Boverkets Föreskrifter 2 Innehåll Om undersökningen - Bakgrund och syfte - Målgrupp och urval - Genomförande och metod Resultat per fråga Markörs reflektioner 2 Om undersökningen Bakgrund och syfte Boverket

Läs mer

Nationella minoriteter

Nationella minoriteter PM59100 PM59008 2.1 Produktionsavdelningen/ Kommunikationsavdelningen Innehåll Sammanfattning... 3 Uppdraget... 3 Samråd... 3 Deltagare... 4 Samråd 2016... 4 Innehåll... 4 Återrapportering... 5 Resultat...

Läs mer

Västsvenska företag och Tull 2015

Västsvenska företag och Tull 2015 VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN Västsvenska företag och Tull 2015 En temperaturmätning bland regionens bolag om tullfrågor Inledning 1 maj 2016 träder en ny lag kring hantering av tull i kraft inom EU och

Läs mer

2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008. Konkurrensverket 103 85 Stockolm

2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008. Konkurrensverket 103 85 Stockolm 2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008 Konkurrensverket 103 85 Stockolm Nuteks förslag till åtgärder för bättre konkurrens i Sverige Verket för Näringslivsutveckling, Nutek, har av Konkurrensverket

Läs mer

Aktiviteter inom Skogsstyrelsen som innebär förenklingar för företagen

Aktiviteter inom Skogsstyrelsen som innebär förenklingar för företagen Datum 2014-03-27 1(7) Aktiviteter inom Skogsstyrelsen som innebär förenklingar för en Utveckla e-tjänster En dörr in Gemensam inlämningspunkt Regeringsuppdrag att inrätta en gemensam inlämningsfunktion

Läs mer

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 215 Projektnummer: TRV 213/4576 Markör Innehåll Bakgrund Syfte, metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information

Läs mer

Svensk strategi för ökad efakturering

Svensk strategi för ökad efakturering juni 2013 Svensk strategi för ökad efakturering Inledning Att överföra fakturainformation från en leverantörs dator genom att skriva ut en pappersfaktura, stoppa i kuvert, fysiskt transportera och sedan

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Company Cybercom Sweden AB Doc no - Title Version A Date 2013-01-30 Förstudie Responsible Dan Nilsson RIGES - Stödinformation för bygglovsansökan Prepared Patrik Johnsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...

Läs mer

eprogram 2025 Verksamhetsutveckling med e-stöd

eprogram 2025 Verksamhetsutveckling med e-stöd Verksamhetsutveckling med e-stöd eprogram 2025 beslutades av kommunfullmäktige den 29 augusti 2013. Förord Under 2009 inleddes diskussionen kring uppdatering av eprogrammet. Det då gällande eprogrammet

Läs mer

Sänkt arbetsgivaravgift. nya jobb

Sänkt arbetsgivaravgift. nya jobb Sänkt arbetsgivaravgift ger nya jobb Rapport från Företagarna oktober 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Arbetsgivaravgiften den viktigaste skatten att sänka... 4 Sänkt arbetsgivaravgift = fler jobb?... 6 Policyslutsatser

Läs mer

Vägledning för kanalstrategi

Vägledning för kanalstrategi Vägledning Version 1.0 2010-09-28 Vägledning för kanalstrategi Vad vill E-delegationen uppnå med vägledningen? Mål: att bidra till att offentlig förvaltning levererar service till privatpersoner och företag

Läs mer

Mina meddelanden. En tjänst för säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden. En tjänst för säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden En tjänst för säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden är en myndighetsgemensam infrastruktur och tjänst som gör att myndigheter och kommuner kan skicka post digitalt

Läs mer

Företags kunskap om den inre marknaden

Företags kunskap om den inre marknaden UTREDNING 2012-03-27 Dnr 5.1.2-2011/01302-28 Företags kunskap om den inre marknaden Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent som handlar med den inre marknaden. Trots att detta är en betydligt

Läs mer

Rapport, Uppdrag angående förstudie avseende elektronisk upphandling, S2013/8859/RU (delvis) 1 Bakgrund

Rapport, Uppdrag angående förstudie avseende elektronisk upphandling, S2013/8859/RU (delvis) 1 Bakgrund KKV2002, v1.2, 2011-02-05 RAPPORT 2014-11-27 Dnr 759/2013 1 (12) Rapport, Uppdrag angående förstudie avseende elektronisk upphandling, S2013/8859/RU (delvis) 1 Bakgrund Konkurrensverket (KKV) övertog i

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Kartläggning av central prissättning hos företagen i urvalet för KPI

Kartläggning av central prissättning hos företagen i urvalet för KPI PM till Nämnden för KPI ES/PR Sammanträde nr 1 Henrik Björk 2016-10-16 Martina Sundström Brunilda Sandén Kartläggning av central prissättning hos företagen i urvalet för KPI 1(6) För information Prissättningsstrategin

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 12 februari 2009-2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum: 2012-02-12 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget

Läs mer

E-delegationens arbete. Claes Thagemark

E-delegationens arbete. Claes Thagemark E-delegationens arbete Claes Thagemark claes.thagemark@enterprise.ministry.se Vad är e-fövaltning? Verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som drar nytta av IT kombinerad med organisatoriska* förändringar

Läs mer

Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell

Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell Under mars månad i år svarade ni på en undersökning gällande Kommuners användning av sociala medier som utfördes som del av ett examensarbete

Läs mer

MYNDIGHETSRANKING Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag

MYNDIGHETSRANKING Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag MYNDIGHETSRANKING 2013 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport Oktober 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen... 4 Vilka myndigheter

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Företagarens vardag i Helsingborg 2015

Företagarens vardag i Helsingborg 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Helsingborg 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Bristande IT- stöd för chefer sänker kvalitet inom kommunal vård och omsorg

Bristande IT- stöd för chefer sänker kvalitet inom kommunal vård och omsorg Bristande IT- stöd för chefer sänker kvalitet inom kommunal vård och omsorg I en ny undersökning bland kommunala chefer inom vård och omsorg framkommer att IT- stödet för rapportering och uppföljning brister.

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering

Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering STRATEGI S2010:28 Dnr KUR 2010/1320 Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering Bakgrund Sverige har på många områden en tätposition i Europa när det gäller kultur. Vi ligger i topp

Läs mer

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Utlåtande 2009: RI (Dnr 031-2279/2008) Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Den Nationella IT-strategin

Läs mer

Redovisning av arbetet med en gemensam kundservice och gemensamma webbtjänster

Redovisning av arbetet med en gemensam kundservice och gemensamma webbtjänster 1 (6) 2008-05-30 Redovisning av arbetet med en gemensam kundservice och gemensamma webbtjänster Uppdraget Försäkringskassan och Premiepensionsmyndigheten (PPM) har i regleringsbreven för 2008 fått i uppdrag

Läs mer

Företagarens vardag i Göteborg 2015

Företagarens vardag i Göteborg 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Göteborg 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Var fe Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 25 augusti 2016 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens

Läs mer

Sammanställning av kommunernas behov av regionalt stöd gällande mottagandet av ensamkommande barn samt förslag till handlingsplan.

Sammanställning av kommunernas behov av regionalt stöd gällande mottagandet av ensamkommande barn samt förslag till handlingsplan. Version 151113 Sammanställning av kommunernas behov av regionalt stöd gällande mottagandet av ensamkommande barn samt förslag till handlingsplan. Bakgrund Under 2014 kom 7049 ensamkommande barn till Sverige

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning

Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Genom EF1 tillhandahåller Softronic en plattform (uppsättning tekniska tjänster) som tillsammans med övriga tjänster

Läs mer

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 1 av 12 Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 2 av 12 Innehållsförteckning Inledning... 4 Deltagande kommuner... 4 Sammanfattning... 5 Förstudiens

Läs mer

e-kommunikation i byggbranschen

e-kommunikation i byggbranschen Nuläge: e kom inom bygg e-kommunikation i byggbranschen Sammanställning av enkätsvar Rapport från BEAst Bilaga till förstudien PEPPOL för effektivare e- kommunikation April BEAst AB, april www.beast.se

Läs mer

Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om elektrisk utrustning och föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet

Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om elektrisk utrustning och föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Presentation målbild, syfte och omfattning Sara Meunier Kurt Helenelund Version PA2 Svenska Kommunförbundet

Läs mer

Ett bättre lokalt företagsklimat företagens prioriteringar

Ett bättre lokalt företagsklimat företagens prioriteringar Ett bättre lokalt företagsklimat företagens prioriteringar FEBRUARI 2011 Ett bättre lokalt företagsklimat företagens prioriteringar Sammanfattning Ett bra lokalt företagsklimat handlar till stor del om

Läs mer

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter (N2013/5553/ENT)

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter (N2013/5553/ENT) Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter (N2013/5553/ENT) Diarienummer: 1.2.2-2013-5222 Ovanstående uppdrag ska rapporteras till Tillväxtverket senast den 1 april 2014.

Läs mer

Digitalisering av det offentliga Sverige

Digitalisering av det offentliga Sverige Digitalisering av det offentliga Sverige 2016-08-28 Frukostseminarium Mål för digitaliseringen av det offentliga Sverige Förvaltningspolitik It-politik Digital förvaltning Digitalt först En innovativ och

Läs mer

Kommittédirektiv. En expertgrupp för digitala investeringar. Dir. 2017:62. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2017.

Kommittédirektiv. En expertgrupp för digitala investeringar. Dir. 2017:62. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2017. Kommittédirektiv En expertgrupp för digitala investeringar Dir. 2017:62 Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2017. Sammanfattning En särskild expertgrupp i form av en kommitté ges i uppdrag att stödja

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Resultat från eidas-enkäten Dnr: /

Resultat från eidas-enkäten Dnr: / Resultat från eidas-enkäten 2016 Dnr: 131 285047-16/9513 2016-08-19 PM 1(9) 2016-08-19 Dnr 1 31 285047-16/9513 Resultat från eidas-enkäten 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 2.1 Metod

Läs mer

Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Nationellt samordnad IT-användning i kommunal vård och omsorg. Lägesrapport, kommunerna, nationella IT- strategin

Nationellt samordnad IT-användning i kommunal vård och omsorg. Lägesrapport, kommunerna, nationella IT- strategin Nationellt samordnad IT-användning i kommunal vård och omsorg Lägesrapport, kommunerna, nationella IT- strategin 1 Syftet med uppdraget Förankring av den nationella IT-strategin Framtagning av en handlingsplan

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

Betänkandet Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33)

Betänkandet Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33) Yttrande Diarienr 1 (5) 2015-10-28 1216-2015 Ert diarienr N2015/3074/FF Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33) Datainspektionen har granskat

Läs mer

Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005

Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005 Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet och

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer