Sammanträdesprotokoll Miljö- och räddningsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Miljö- och räddningsnämnden 2012-03-19 1-18"

Transkript

1 Miljö- och räddningsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Neden, stadshus C, kl. 13:00-14:00 ande Lilith Svensson (KD), ordförande Britta Stribén (S), vice ordförande Helene Larsson (M) tj. ersättare för Per Fåhraeus (M) Martin Svensson (M) Claus Öberg (M) Ingvar Jakobsson (C) Peter Lindahl (FP) Lennart Bartholdsson (S) Göran Sandberg (S) Kjell-Erik Karlsson (V) tj. ersättare för Anita Hansen (S) Marinette Edlund (MP) Inte tjänstgörande ersättare Inger Alness (M) Helen Andersson (C) Övriga närvarande Utses att justera Räddningschef Jan Sjöstedt Miljö- och hälsoskyddschef Stefan Andersson Kanslisekreterare Birgit Stalpi Britta Stribén Justering plats och tid Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen den 21 mars 2012 kl. 16:00. Sekreterare Birgit Stalpi Paragraf Ordförande Lilith Svensson Justerande Britta Stribén

2 Miljö- och räddningsnämnden Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokoll BEVIS/ANSLAG Justering har tillkännagivits genom anslag Miljö- och räddningsnämnden Datum för anslags nedtagande Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, Drottninggatan 17, Varberg Underskrift Birgit Stalpi

3 Miljö- och räddningsnämnden Mrn 21 Dnr Meddelande, rapporter information från nämndens ledamöter och ersättare erbjuda nämndens ledamöter och ersättare en dags prao under 2012 under förutsättning att man avtalar med respektive förvaltningschef och tid, etc. avsätta förmiddagen den 28 maj för nämndens ledamöter och ersättare att arbeta med kommunens - nämndens mål. notera redovisningen från Miljökonferensen 2012 Hur mår Halland? i protokollet. Nämnden beslöt den 31 januari 2011 att nämndens ledamöter och ersättare kontinuerligt redovisar från kurser/konferenser och uppdrag som man deltagit i som representant för nämnden. Inger Alness (M) har inkommit med en rapport från Miljökonferensen 2012 Hur mår Halland? Nämnden beslöt den 28 februari att uppdra åt förvaltningarna att undersöka om det finns ekonomiskt utrymmer i budget 2012 för att nämndens ledamöter och ersättare skall kunna få ersättning vid studiebesök på förvaltningarna. Kommunfullmäktige skall i april ta beslut om kommunens övergripande mål, nämnden skall sedan i sin tur arbeta fram nämndens mål. Yttrande Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 mars

4 Miljö- och räddningsnämnden Mrn 22 Dnr Inbjudningar kurser/konferenser uppdra åt förvaltningen att anmäla: Peter Lindahl (FP) och Göran Sandberg (S) till seminarium Buller är ett samhällsproblem. Lilith Svensson (KD), Britta Stribén (S), Claus Öberg (M) och Lennart Bartholdsson (S) till brandskyddsdagen. inbjudan till studieresa till Bornholm, presidiedagar för miljö-, plan- och byggnämnder och till konferens 31/5-1/6 från Storstockholms brandförsvar och Vaxholms stad läggs till handlingarna. Ordförande Lilith Svensson (KD) informerar om de inbjudningar till kurser / konferenser som kommit in. Inbjudan till konferens: FAH Kommunerna och Miljön, vårmöte den mars 2012 i Stockholm. Inbjudan till seminarium Buller är ett samhällsproblem nu stärker vi arbetet genom ökad samverkan, i Stockholm den 23 maj. Studieresa till Bornholm i Danmark, Hämta ny energi på Bornholm dem april. Brandskyddsdag den 17 april på Campus Varberg med temat: Nationell och lokal strategi för stärkt brandskydd. Inbjudan till presidiedagar för miljö-, plan- och byggnämnder den mars, mars och 9-10 maj i Stockholm. Storstockholms brandförsvar och Vaxholms stad bjuder in till konferens 31/5-1/6 på Vaxholms Kastell Tidigare beslut i ärendet Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 mars : att till konferens: FAH Kommunerna och Miljön, vårmöte den mars 2012 i Stockholm, anmäla Lilith Svensson (KD), Per Fåhraeus (M) och Kjell-Erik Karlsson (V). Yttrande Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 mars

5 Miljö- och räddningsnämnden Mrn 23 Dnr Delegeringsbeslut notera redovisningen av de delegeringsbeslut som förtecknas i protokollet. Miljö- och räddningsnämnden har överlåtet sin beslutanderätt till tjänstemän enligt en av miljö- och räddningsnämnden antagen delegeringsordning. Dessa beslut skall redovisas till Miljö- och räddningsnämnden. Redovisningen innebär inte att Miljö- och räddningsnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Delegeringsbeslut är fattade i följande ärenden Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och räddningstjänsten har upprättat förteckningar över delegeringsbeslut för dec 2011 (räddningstj.) och januari Tidigare beslut i ärendet Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 mars notera redovisningen av de delegeringsbeslut som förtecknas i protokollet. Prot. utdrag: Räddningstjänsten

6 Miljö- och räddningsnämnden Mrn 24 Dnr Meddelande, rapporter och information från förvaltningarna notera informationerna i protokollet. Miljö- och hälsoskyddschef Stefan Andersson och Räddningschef Jan Sjöstedt har möjlighet att kort informera nämnden i olika frågor. Räddningschef Jan Sjöstedt informerar om: Förbundsutredning Varberg Falkenberg. Vad som skall tas upp vid dagens budgetramgenomgången. Miljö- och hälsoskyddschef Stefan Andersson informerar om: Rapporten från Region Halland: Tillsynssamverkan i Halland Miljö, enkät om länets miljö- och hälsoskyddskontoret 2011 Varberg. Vad som skall tas upp vid dagens budgetramgenomgången. KPMG på uppdrag av kommunens revisorer kommer att granska miljö- och hälsoskyddsförvaltningens skydd mot mutor och bestickning. Yttrande Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 mars

7 Miljö- och räddningsnämnden Mrn 25 Dnr Rädd.tj.2012/0050 Verksamhetsberättelse 2011 notera verksamhetsberättelsen för 2011 i protokollet. Räddningschef Jan Sjöstedt redovisar Räddningstjänstens verksamhetsberättelsen Yttrande Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 mars

8 Miljö- och räddningsnämnden Mrn 26 Dnr Utvärdering av 2011 miljö och hälsoskyddsförvaltningen lägga utvärderingen av 2011 till handlingarna Miljöbalken och dess förordningar trädde i kraft den 1 januari I förordningen om tillsyn enligt miljöbalken ställdes bl.a. kravet att de operativa tillsynsmyndigheterna, som miljö- och räddningsnämnden, skulle göra en utredning om tillsynsbehovet inom sina ansvarsområden. Enligt förordningen om tillsyn är kommunen skyldig att; 1. Föra register över de verksamheter som fordrar återkommande tillsyn. 2. Följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten. 3. Årligen uppdatera utredningen om tillsynsbehovet. 4. Varje verksamhetsår upprätta tillsynsplan. 5. Avsätta tillräckliga resurser och ha personal med tillräcklig kompetens för tillsynsarbetet. Nämnden behandlar alla sina verksamhetsområden såsom miljöbalken kräver att miljöområdet hanteras d.v.s. uppföljning, utvärdering av verksamheten, vilket tillsynsbehov som finns, vilka resurser och vilken kompetens som nämnden förfogar över. 1. Föra register Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen förfogar över ett ärendehanteringssystem där alla objekt som kräver tillsyn kan registreras. Datasystemet omfattar i dag samtliga tillsynsobjekt inom kommunen. För närvarande finns stycken fasta tillsynsobjekt. Till det ska dock läggas ca bostäder, fastbränslepannor och ca enskilda avlopp d.v.s. sammanlagt cirka objekt. 2. Följa upp och utvärdera verksamheten Miljö- och räddningsnämnden upprättar årligen verksamhetsberättelser där kontoret och respektive enhet både i siffror och med text analyserar och beskriver föregående år. Mycket översiktligt kan sägas att den stora volymen på löpande ärenden medför att den periodiska tillsynen inte kan genomföras i enlighet med nämndens och lagstiftningens intentioner eftersom förvaltningslagen styr över tillsynen till löpande ärenden. Under 2011 utfördes

9 Miljö- och räddningsnämnden Mrn 26 (forts) Dnr tillsynsbesök samtidigt som stycken ansökningar och anmälningar hanterades. Den tillsynsplan nämnden antagit för kontoret utfördes i huvudsak. Med tanke på att behovsbedömningen visar ett underskott i resurser blir tillsynsplanen väldigt tajt. I princip tål den inga längre sjukdomsfall eller avgångar utan att det resulterar i minskat antal periodiska inspektioner. 3. Årligen uppdatera utredningen om tillsynsbehovet I de arbetsplaner som nämnden antar för nästkommande år framgår förutom vad som avses göras också det bedömda behovet av tillsyn och erforderliga resurser härför. Det bedömda behovet beräknas ligga på ytterligare cirka 3,2 tjänster sammanlagt på Miljö och hälsoskyddsförvaltningen, till det skall läggas behovet på livsmedelsenheten när den nya riskklassificeringen är klar. Kontoret har kontinuerligt varje år gjort en genomgång av arbetsplanerna, dels kontrollerat antalet objekt, dels gått igenom samtliga objektsfaktorer samt gjort en bedömning av tillsynsbehovet. Grunden för en relevant tillsynsplan är att objektsfaktorn (tidsåtgången) är så riktig som möjligt. Kontoret har förutom den erfarenhet som vunnits sedan 1999 också använt Sveriges kommuner och landstings (SKL) skrifter ang. taxor inom miljö- och hälsoskyddsområdet. I taxeförslagen finns bedömningen av tidsåtgången inom alla de skilda tillsynsobjekten. Allt detta borgar för att nu angivna objektsfaktorer ligger så nära sanningen det går att komma. En objektsfaktor definieras i arbetsplanen som en form av genomsnitt över åren för en branschtypisk verksamhet av normal storlek. Objektsfaktorn är inte bara tillsynsbesöket utan också; Utbildning (inläsning av lagstiftninggällande råd), förbereda besök- restid- rapport- återbesök- registrering- klagomål- sammanställning- beslut om avgift- åtalsanmälan- sanktions- avgiftrådgivning till verksamhetsutövaren- miljörapport- kontrollprogrammånadsrapport. Arbetsplanen har också koncentrerats till att i princip bara omfatta den debiterbara tillsynstiden. Övrigt arbete som ansvarig för Ecos, instrument, detaljplaner, hemsida, bibliotek, beredskapsansvarig, informationsansvarig m.m. ligger fortsättningsvis utanför den i huvudsak debiterbara tiden i arbetsplanen. SKL anger att den debiterbara tiden för en handläggare i genomsnitt är ca timmar per år. Den något förändrade arbetsplanen gör det lättare att skilja ordinarie tillsyn från de kringverksamheter som sker på diverse områden för att tillsynen och kontoret ska fungera på avsett sätt. Eftersom några kringverksamheter exempelvis Ecosansvar är relativt tidskrävande och egentligen är bundet till lämplig person oberoende av enhet bör denna tid

10 Miljö- och räddningsnämnden Mrn 26 (forts) Dnr redovisas som administrativ tid på kanslienheten. På detta sätt framgår tydligare tillgänglig tid för tillsyn m.m. på respektive enhet. Från och med 2012 kommer den debiteringsbara tiden för livsmedelstillsyn att vara lägre då bland annat inte restid får räknas med i tiden. Exakt hur stor tiden blir bestäms efter att all riskklassificering är gjord. 4. Varje verksamhetsår upprätta tillsynsplan Miljö- och räddningsnämnden antar årligen arbetsplaner/tillsynsplaner för miljö- och hälsoskyddsförvaltningen verksamhet. I samband med budgeten antas en preliminär tillsynsplan för kommande år. Vid nämndens decembersammanträde antas den slutliga planen. 5. Avsätta tillräckliga resurser och ha personal med tillräcklig kompetens för tillsynsarbetet Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen förfogar över personal med adekvat utbildning för verksamhetsområdet. Kompetensen är enligt nämndens förmenande mycket hög och tillgodoser alla krav som kan ställas. Nuvarande bemanning ligger dock på en för låg nivå varför personalen, förutom stress, också upplever en otillräcklighet när de nationella målen för verksamheten är svåra att uppnå. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen verksamhet finansierades 2011 till 48% av avgifter och kostnaden per invånare var 130 kronor per år. Av budgeterade intäkter om cirka 5.9 milj. kr är ca 84 % årsavgifter för verksamhetsutövare inom alla verksamhetsområden. Resterande 16 % är intäkter i samband med tillståndsgivningar, tillsyn, kontroller m.m. En avgift som årligen debiteras en verksamhetsutövare för myndighetstillsyn förutsätter rimligen också någon form av årlig tillsynsåtgärd. Detta gäller naturligtvis inom alla nämndens lagstiftningar. I och för sig kan tillsynsåtgärderna variera mellan åren men som ett snitt bör nog ändå årlig inspektion krävas för ett genomsnittligt tillsynsobjekt. Risken är ju annars att den årliga avgiften inte blir en avgift för myndighetsinsatser utan en form av skatt för företagen. Årliga avgifter förutsätter alltså att miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har tillräckliga resurser för att bedriva tillsyn som i huvudsak motsvarar avgifterna. Yttrande Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 mars

11 Miljö- och räddningsnämnden Mrn 27 Dnr , Meddelande, information om beslut notera kommunfullmäktiges beslut i protokollet. Kommunfullmäktige har översänt beslut 27, ansökan om övertagande av tillsyn enl. miljöbalken, Södra Cell Värö Lahall 1:18, 2:2 och 2:13 samt Lahall Kraftstation Svenska Kraftnät Gasturbiner AB. Kommunfullmäktige beslutar att ansöka hos Länsstyrelsen i Halland om övertagande av tillsyn enl. miljöbalken, med stöd av bestämmelserna i miljötillsynsförordningen (2011:13) De objekt för vilka den operativa tillsynen enligt miljöbalken fortsättningsvis föreslås ske av miljö- och räddningsnämnden i Varberg är: Södra Cell Värö, Södra Cell AB, anläggningsnummer , på fastigheterna Lahall 1:18, 2:2 och 2:13 Lahall Kraftstation, Svenska Kraftnät Gasturbiner AB, anläggningsnummer , fastigheten Bua 9:8. Yttrande Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 mars

12 Miljö- och räddningsnämnden Mrn 28 Dnr Ansökan om villkorsändring för träindustri, Varberg Timber AB, Fastigheten Ratten 3 i Varbergs kommun lämna följande yttrande med anledning av rubricerad ansökan om ändring av villkor nr 3 och 4 i tillstånd enligt miljöbalken daterat den 18 juli 2010: Nämnden tillstyrker att villkor 3 och 4 ändras enligt vad bolaget föreslår, med de begränsningar som anges nedan gällande förbränning av avfallet. Nämnden anser att begränsningen i villkor 3 gällande hantering av träspill av impregnerat trä i sin nuvarande skrivning går längre än vad som är rimligt att kräva utifrån kraven i avfallsförordningen (2011:927). Kan en verksamhetsutövare visa att ett avfall uppfyller kriterierna för att ett avfall inte ska klassas som farligt, finns det enligt nämndens mening inget skäl att kräva en annan klassning av avfallet. I den rapport från IVL som bolaget hänvisar till (B1827) framgår att träavfall från trä impregnerat med de medel som bolaget använder normalt inte behöver klassas som farligt avfall. I sista stycket på sidan 6 i IVL:s rapport framgår dock även att askan från förbränning av trä impregnerat med de aktuella medlen förmodligen innehåller en för hög kopparhalt för att kunna återföras i skogsbruket. Det framgår också av förordningen (2002:1060) om avfallsförbränning att förordningen ska tillämpas vid förbränning av träavfall som till följd av behandling med träskyddsmedel kan innehålla tungmetaller. Detta bör enligt nämndens mening innebära att även om avfallet konstateras utgöra ickefarligt avfall så ska det hanteras separat från rent träavfall och får endast förbrännas i en anläggning som klarar de mycket stränga kraven i förordningen om avfallsförbränning. Möjligheter till undantag kan finnas, vilket diskuteras i IVL:s rapport avsnitt och 6.4, men prövning måste då ske i varje enskilt fall. Villkor 4 gäller förvaring av impregneringsmedel. Vid förvaltningens inspektion av verksamheten i september 2011 diskuterades vad som avses med villkoret. I nuläget förvaras impregneringsmedlen inne i byggnader som är låsbara men som inte alltid är låsta under arbetstid. De är dock inte heller placerade så att det bedöms finnas någon risk att obehöriga kan ta sig in utan att detta uppmärksammas av personalen. I föreskriften NFS 2001:6 anges i 20 att medlen ska förvaras i låsbart utrymme. Så frågan i sammanhanget blir vad som avses med den strängare skrivning som finns i villkoret. Nämnden anser att impregneringsanläggningarna där medlen förvaras bör hållas låsta i normalfallet, men anser inte att det är befogat att begära att de

13 Miljö- och räddningsnämnden Mrn 28 (forts) Dnr alltid är låsta under drift. Att medlen ska förvaras invallat är ett krav enligt föreskrifterna och så sker också vid anläggningen. Yttrande Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 mars Prot. utdrag: Länsstyrelsen i Hallands län, Halmstad Miljöskyddsinspektör S Mälbrink

14 Miljö- och räddningsnämnden Mrn 29 Dnr Yttrande över utställningshandlingar för detaljplan för Hingsten 5 & 7, Hästhagabergen, Varbergs kommun tillstyrka utställningshandling till detaljplan för Hingsten 5 & 7. et avser endast miljö- och hälsoskyddsaspekterna. Räddningsaspekterna tas inte upp i det här yttrandet. Stadsbyggnadskontoret överlämnade remis om utställningshandlingar för detaljplan för Hingsten 5 & 7, Hästhagabergen, Varbergs kommun. Syftet med detaljplane är att fastställa bestämmelser för en ny tomt som ska avstyckas från Hingsten 5 samt flytta bebyggbart område på Hingsten 7 och anpassa bestämmelserna. Miljö- och räddningsnämndens tidigare ställningstaganden Miljö- och räddningsnämnden har behandlat ärendet tidigare, från början var det en plan med enkel förfarande som nu övergått till plan med normalt planförfarande. I vårt delegationsbeslut från beslutades följande: tillstyrka samrådshandling till detaljplan för Hingsten 5 & 7 med följande villkor: - att krav på god ljudisolering vid utförandet av byggnaderna ställs i detaljplanen Villkor ställs p.g.a. att gällande riktvärde för ekvivalenta ljudnivåer på 55 dba överskrids och att tillgång till tyst sida med ekvivalenta ljudnivåer på högst 45 dba inte finns. et avser endast miljö- och hälsoskyddsaspekterna. Räddningsaspekterna tas inte upp i det här yttrandet. Forskningsresultat pekar klart mot att om en tyst sida skall ge tillgång till positiva ljudlandskap med hänsyn till hälsa och välbefinnande behöver den ha en bullernivå som inte överskrider 45 db. Det är också vad som krävs för att vi skall kunna tillgodogöra oss positiva ljud i omgivningen (trädens sus,

15 Miljö- och räddningsnämnden Mrn 29 (forts) Dnr fågelsång, ljud från lekande barn etc.) och uppleva ljudlandskapet som rogivande och behagligt. Vi känner inte till några forskningsresultat som verifierar att en ljuddämpad sida med nivån dba skulle kunna uppväga den ökade störningen på den bullriga sidan. Med anledning av ovanstående kunde vi inte tillstyrka samrådshandlingen utan villkor. Bedömning Planbeskrivningen har reviderats och innehåller nu tillämpning av avstegsbestämmelsen med tyst sida dvs högs 45 dba och inte med tyst/ljuddempad sida dvs högst 50 dba. I planbeskrivningen (reviderad ) på sidan 5 står i för sig det att Minst hälften av bostadsrummen ska då orienteras mot tyst/ljuddämpad sida med högst 50 dba ljudnivå. På sidan 6 står det att Minst hälften av bostadsrummen ska då orienteras mot tyst sida med högst 45 dba ljudnivå. Första gäller Hingsten 5 och andra Hingsten 7. Sen under rubriken Slutsats på sida 6 står det I denna detaljplan tillämpas avstegsbestämmelsen med tyst sida, dvs 45 dba. Eftersom ovanstående var förvirrande togs kontakt med SBK. I förklarande mail bekräftade SBK att man missat att ändra på alla ställen att det är tyst sida med högst 45 dba som gäller. Vi önskar att ändringen införs i planbeskrivningen även på sidan 5. Eftersom man nu tillämpar avstegsbestämmelsen med tyst sida anser vi att våra villkor från föregående yttrande kan anses vara uppfyllda. Vi förtydligade i föregående beslut att villkor ställs p.g.a. att gällande riktvärde för ekvivalenta ljudnivåer på 55 dba överskrids och att tillgång till tyst sida med ekvivalenta ljudnivåer på högst 45 dba inte finns. Därför kan vi nu tillstyrka utställningshandlingar utan villkor. Prot. utdrag: Stadsbyggnadskontoret Livsmedelsinspektör Z Sobot.

16 Miljö- och räddningsnämnden Mrn 30 Dnr Kostpolicy for Varbergs kommun tillstyrka Kostpolicyn för Varbergs kommuns. Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett kommundirektören i samarbete med berörda förvaltningar att ta fram en kostpolicy för Varbergs kommun. Arbetet har letts av avdelningschefens för Kost & Städ vid serviceförvaltningen. Kostpolicy bifogas. Yttrande Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 mars Prot. utdrag: Kommunledningskontoret Livsmedelsinspektör C Skagersten

17 Miljö- och räddningsnämnden Mrn 31 Dnr Rapport Livsmedelskontroll av restauranger i Varberg under sommaren och hösten 2011 notera rapport 4 i protokollet. uppdra åt förvaltningen att göra den redaktionella ändringen gällande Restaurang Marina som framkom vid sammanträdet. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen genomförde projektinriktad kontroll av restauranger/serveringar i Varbergs kommun under sommaren och hösten Vi besökte 83 anläggningar. Alla inspektionerna var oanmälda. Vid inspektionerna använde vi en checklista som sedan skickades tillsammans med ett inspektionsprotokoll till verksamhetsutövarna. Vid rengöringskontroll användes ett instrument som heter ATP-mätare system sure II. Kontrollen av restauranger/serveringar utfördes under en lång period vilket medför att den här sammanställningen illustrerar utfallet endast från det första inspektionstillfället. Somliga verksamheter har sedan dess vidtagit åtgärder för att avhjälpa konstaterade brister andra har planerat olika åtgärder och arbetar aktivt för att komma tillrätta med sina brister. Följande områden i checklistan kontrollerades vid inspektionerna: 1) Godkännande/Registreringsbevis 2) Utbildning 3) Personlig hygien 4) Vatten 5) Skadedjur 6) Rengöring 7) Underhåll 8) Avfall och returgodshantering 9) Förpackningsmaterial 10) Separering 11) Märkning/presentation av livsmedel 12) Mottagning av livsmedel 13) Tid och temperaturprocesser 14) HACCP-plan 15) Spårbarhet 16) Reklamationer/återkallande 17) Korrigerande åtgärder 18) Årlig intern revision

18 Miljö- och räddningsnämnden Mrn 31 (forts) Dnr Dessa kontrollområden är enligt vår uppfattning mycket viktiga för livsmedelssäkerheten. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att projektets utfall totalt sett inte var tillfredsställande, då vissa företag inte levde upp till livsmedelslagstiftningens krav. Yttrande Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 mars Prot. utdrag: Berörda restauranger Livsmedelsverket, Box 622, Uppsala Livsmedelsinspektörerna: Z Sobot och K Roussakis

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Robin Holmberg tjg ers för Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga

Läs mer

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun Revisionsrapport Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun 2010-08-25 Erland Gustafsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2014-02-24 1 Plats och tid Beslutande Familjerättsbyrån, Industrivägen 22 B, Upplands Väsby Måndagen den

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Brandstation, Molinsgatan 2, Ljusdal. Kl 09.30 14.30 Christina Embretsen, ordförande (s) Lennart Sjödin, 1:e vice ordförande (c) Ulla-Britt Gidemalm 2:e vice ordförande

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl. 8.00 11.00 ande Christina Bröms (C), ordförande Åke Falk (C), vice ordförande Margareta Ahlström (MOP) Karolina

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-12-10 1 (25)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-12-10 1 (25) Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-12-10 1 (25) Plats och tid Kommunhuset, rum 367, klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Holmkvist (M), ordf. Emelie Carlbom (M) tjg för Hans-Erik Aronsson (M) 88-91 Hans-Erik

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 28 oktober 2014, kl 9.00 10.30. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne Åman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8

Sammanträdesprotokoll Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8 Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8 Plats och tid Stadshus B rum B1, kl. 14.30-15.30 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Ann-Charlotte Stenkil (M) Lennart Andrén (M) Marita

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Nils Ahlgren (FP) tjänstgörande ersättare Gunilla Magnusson (KV) Gunilla Magnusson (KV) Ann-Kristin Petersson (S)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Nils Ahlgren (FP) tjänstgörande ersättare Gunilla Magnusson (KV) Gunilla Magnusson (KV) Ann-Kristin Petersson (S) Tillsynsnämnden 2015-04-22 1 (7) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl 08.00-08.45 Beslutande Övriga deltagare Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Nils Ahlgren (FP) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-10-19 Sida 1(8) Plats och tid Kommunalhuset Utsikten 13.30-16.15 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-16.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8)

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Plats och tid Räddningstjänsten i Hyltebruk, kl. 15.40-16.20 Beslutande Övriga deltagare Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16.

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16. Nämnden för Individ & Familjeomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala Ledamöter Kalle Sundvall (M), ordförande Karin Augustsson

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-06-12 1(18)

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-06-12 1(18) 1(18) Plats och tid: Barnkammaren, kl 10.00 13.00 ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare och övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Eje Engstrand, s, ordf Toni Andersson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= = = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= = Socialnämndens sammanträde Information om förslaget till ny styrmodell för Alingsås kommun 3 Information om alkohollagen 4 Återkallelse av serveringstillstånd

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, kl. 17.00 19.00 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Carl-Olof Landgren

Läs mer

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 20:30 100-111 Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (S) Lars Lewander (M) Adam Algotsson (M) Agne Eklund (FP) Hamza Demir (V) Marina Borneblad (MP) Karin

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1 2006-12-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.35 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Owe Hjortmarker (FP) Susanne Råbius (MP) Underskrifter Sekreterare... Per-Ola Svensson. Ordförande... Anders Hellström

Owe Hjortmarker (FP) Susanne Råbius (MP) Underskrifter Sekreterare... Per-Ola Svensson. Ordförande... Anders Hellström Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2011-05-11 Sammanträdestid 13.30-16.30 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Anders Hellström (M), ordförande

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-05-15 kl 08.00-12.10 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson (c)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-03-11 20 (28) Plats och tid Gyllene salen, Apotekshuset Vingåker, måndagen den 11 mars 2013, kl. 08.30-09.30 Beslutande Raul Sevefjord (M) ordf Thommy Gustafsson (S) Övriga deltagande Helena Viklund,

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Östanå Wärdshus kl. 13.00-15.00 Beslutande Klas Håkanson (M) Lennart Lööw (S) Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD) Lola Frödeberg (VF) Ersättare Nils-Erik Johansson

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid KF-salen kl 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Tjänstemän Åselotte Andersson (KD) ordf Håkan Hjelm (C) Hans Toll (S) Lisa Arvidsson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-12-09 269

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-12-09 269 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-12-09 269 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.30 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Överförmyndarnämnd 2014-10-13. Plats och tid Sammanträdesrum Albertina, Norrgatan 16, kl. 14:00 15:15.

Sammanträdesprotokoll Överförmyndarnämnd 2014-10-13. Plats och tid Sammanträdesrum Albertina, Norrgatan 16, kl. 14:00 15:15. Överförmyndarnämnd 2014-10-13 Plats och tid Sammanträdesrum Albertina, Norrgatan 16, kl. 14:00 15:15 ande Ersättare - ej tjänstgörande Ingemar Andersson (C) Gösta Alness (M) Douglas Adolfsson (S) Björn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2004-08-10 1 (8) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2004-08-10 kl. 14.00-14.20 Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M) Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson (FP) Sven-Åke

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialnämndens arbetsutskott 24 maj 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna måndagen den 24 maj 2004 kl 14.00-15.45

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2015-08-25 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 93 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-04-22 31-38

Protokoll. Socialnämnden 2014-04-22 31-38 Socialnämnden 31-38 2 31 Information om projektet Plug In...4 32 Ansökan om serveringstillstånd - Amvrosia, Alingsås...5 33 Ansökan om serveringstillstånd - MX Rockbar, Alingsås...6 34 Ansökan om serveringstillstånd

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.30 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Tillsynsarbete enligt miljöbalken, livsmedelslagen

Tillsynsarbete enligt miljöbalken, livsmedelslagen Revisionsrapport* Tillsynsarbete enligt miljöbalken, livsmedelslagen och djurskyddslagen Vaggeryds kommun Januari 2009 Markus Zackrisson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-12-19 1(9) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 16.55 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Martin Normark (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

Gymnasienämnden 2005-03-14 1 (9)

Gymnasienämnden 2005-03-14 1 (9) Sammanträdesdatum 1 (9) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 15.00-19.15 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Leif Höglund (s), tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Föredragningslista till Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträde 2005-01-20.

Föredragningslista till Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträde 2005-01-20. Föredragningslista till Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträde. 1. Bokslut/årsredovisning för 2004. 2. Årsbudget för 2005. 3. Ansökan om att själv få rengöra (sota): Mats Lindberg, Piteå. 4. Uppdrag

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-08-22 Anslags nedtagande: 2011-09-12

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-08-22 Anslags nedtagande: 2011-09-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-15 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret Kisa 2011-08-15 kl. 08.00-12.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Åke Almqvist (M) Markus Hall (MP) Roger Rydström (S)

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör, kl 18.00-20.40

Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör, kl 18.00-20.40 2009-10-22 71 Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör, kl 18.00-20.40 Beslutande Bengt Ekström (c) ordförande Tom Ström (m) 1:e vice ordförande Gert Hörberg (s) 2:e vice ordförande Danuta Lindsjö

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Blå salen, stadsbiblioteket kl 18.00 20.00 Beslutande Se bifogad deltagarlista Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagande Se

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17) 2012-02-21 1 (17) Plats och tid Älmhults kommunhus 21 februari kl. 8:30 11:20 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Lars Ingvert (S) Ingrid Bergström (S) Viktor

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07 Plats och tid Rådhuset, kl 12.20-13.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Carl-Göran Svensson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Roland Thord (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

Jävsnämnden 2013-10-23

Jävsnämnden 2013-10-23 Jävsnämnden 2013-10-23 Jn 19 Revidering av taxa och timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 20 Redovisning av delegationsärenden... 3 Jn 21 Övriga ärenden... 4 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-11-23 1 (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c),

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-03-09 Sida 1 (8) Plats och tid B-rummet, kl. 13:30 17.10 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott 2013-01-31 1-10

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott 2013-01-31 1-10 Kommunstyrelsens personalutskott 2013-01-31 1-10 Plats och tid Personalkontoret, kl. 8.30 11.00 Beslutande Lena Andersson (M) Ulla Svensson (S) Göran Stark (S) Marianne Nord Lyngdorf (FP) Övriga deltagare

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-05-05 1. (13)

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-05-05 1. (13) Servicenämnden 2006-05-05 1. (13) Plats och tid: Nämndhuset E-plan kl 13.00-16.15 Beslutande: Börje Jansson (s), ordförande Marianne Högberg (s) Göran Persson (s) Jeannette Rasko (s) Björn Nordenhaag (mp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (11) 2009-12-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (11) 2009-12-09 Sammanträdesdatum Sida 1 (11) Plats och tid Runnabönning, Rydals museum, Rydal, kl. 8.30-12.30 Beslutande s Berndt Ekholm v Eivor Hellman Max m Göte Nilsson c Ragnar Nilsson mp Kristina Hasselblad s Samir

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-05-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-05-08 Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Plats och tid Marks Bostads AB:s kontor, klockan 17.00 18.55 Beslutande M C FP S S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-29 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 29 maj 2013, kl. 08.00-12.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer