Sammanträdesprotokoll Miljö- och räddningsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Miljö- och räddningsnämnden 2012-03-19 1-18"

Transkript

1 Miljö- och räddningsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Neden, stadshus C, kl. 13:00-14:00 ande Lilith Svensson (KD), ordförande Britta Stribén (S), vice ordförande Helene Larsson (M) tj. ersättare för Per Fåhraeus (M) Martin Svensson (M) Claus Öberg (M) Ingvar Jakobsson (C) Peter Lindahl (FP) Lennart Bartholdsson (S) Göran Sandberg (S) Kjell-Erik Karlsson (V) tj. ersättare för Anita Hansen (S) Marinette Edlund (MP) Inte tjänstgörande ersättare Inger Alness (M) Helen Andersson (C) Övriga närvarande Utses att justera Räddningschef Jan Sjöstedt Miljö- och hälsoskyddschef Stefan Andersson Kanslisekreterare Birgit Stalpi Britta Stribén Justering plats och tid Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen den 21 mars 2012 kl. 16:00. Sekreterare Birgit Stalpi Paragraf Ordförande Lilith Svensson Justerande Britta Stribén

2 Miljö- och räddningsnämnden Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokoll BEVIS/ANSLAG Justering har tillkännagivits genom anslag Miljö- och räddningsnämnden Datum för anslags nedtagande Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, Drottninggatan 17, Varberg Underskrift Birgit Stalpi

3 Miljö- och räddningsnämnden Mrn 21 Dnr Meddelande, rapporter information från nämndens ledamöter och ersättare erbjuda nämndens ledamöter och ersättare en dags prao under 2012 under förutsättning att man avtalar med respektive förvaltningschef och tid, etc. avsätta förmiddagen den 28 maj för nämndens ledamöter och ersättare att arbeta med kommunens - nämndens mål. notera redovisningen från Miljökonferensen 2012 Hur mår Halland? i protokollet. Nämnden beslöt den 31 januari 2011 att nämndens ledamöter och ersättare kontinuerligt redovisar från kurser/konferenser och uppdrag som man deltagit i som representant för nämnden. Inger Alness (M) har inkommit med en rapport från Miljökonferensen 2012 Hur mår Halland? Nämnden beslöt den 28 februari att uppdra åt förvaltningarna att undersöka om det finns ekonomiskt utrymmer i budget 2012 för att nämndens ledamöter och ersättare skall kunna få ersättning vid studiebesök på förvaltningarna. Kommunfullmäktige skall i april ta beslut om kommunens övergripande mål, nämnden skall sedan i sin tur arbeta fram nämndens mål. Yttrande Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 mars

4 Miljö- och räddningsnämnden Mrn 22 Dnr Inbjudningar kurser/konferenser uppdra åt förvaltningen att anmäla: Peter Lindahl (FP) och Göran Sandberg (S) till seminarium Buller är ett samhällsproblem. Lilith Svensson (KD), Britta Stribén (S), Claus Öberg (M) och Lennart Bartholdsson (S) till brandskyddsdagen. inbjudan till studieresa till Bornholm, presidiedagar för miljö-, plan- och byggnämnder och till konferens 31/5-1/6 från Storstockholms brandförsvar och Vaxholms stad läggs till handlingarna. Ordförande Lilith Svensson (KD) informerar om de inbjudningar till kurser / konferenser som kommit in. Inbjudan till konferens: FAH Kommunerna och Miljön, vårmöte den mars 2012 i Stockholm. Inbjudan till seminarium Buller är ett samhällsproblem nu stärker vi arbetet genom ökad samverkan, i Stockholm den 23 maj. Studieresa till Bornholm i Danmark, Hämta ny energi på Bornholm dem april. Brandskyddsdag den 17 april på Campus Varberg med temat: Nationell och lokal strategi för stärkt brandskydd. Inbjudan till presidiedagar för miljö-, plan- och byggnämnder den mars, mars och 9-10 maj i Stockholm. Storstockholms brandförsvar och Vaxholms stad bjuder in till konferens 31/5-1/6 på Vaxholms Kastell Tidigare beslut i ärendet Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 mars : att till konferens: FAH Kommunerna och Miljön, vårmöte den mars 2012 i Stockholm, anmäla Lilith Svensson (KD), Per Fåhraeus (M) och Kjell-Erik Karlsson (V). Yttrande Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 mars

5 Miljö- och räddningsnämnden Mrn 23 Dnr Delegeringsbeslut notera redovisningen av de delegeringsbeslut som förtecknas i protokollet. Miljö- och räddningsnämnden har överlåtet sin beslutanderätt till tjänstemän enligt en av miljö- och räddningsnämnden antagen delegeringsordning. Dessa beslut skall redovisas till Miljö- och räddningsnämnden. Redovisningen innebär inte att Miljö- och räddningsnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Delegeringsbeslut är fattade i följande ärenden Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och räddningstjänsten har upprättat förteckningar över delegeringsbeslut för dec 2011 (räddningstj.) och januari Tidigare beslut i ärendet Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 mars notera redovisningen av de delegeringsbeslut som förtecknas i protokollet. Prot. utdrag: Räddningstjänsten

6 Miljö- och räddningsnämnden Mrn 24 Dnr Meddelande, rapporter och information från förvaltningarna notera informationerna i protokollet. Miljö- och hälsoskyddschef Stefan Andersson och Räddningschef Jan Sjöstedt har möjlighet att kort informera nämnden i olika frågor. Räddningschef Jan Sjöstedt informerar om: Förbundsutredning Varberg Falkenberg. Vad som skall tas upp vid dagens budgetramgenomgången. Miljö- och hälsoskyddschef Stefan Andersson informerar om: Rapporten från Region Halland: Tillsynssamverkan i Halland Miljö, enkät om länets miljö- och hälsoskyddskontoret 2011 Varberg. Vad som skall tas upp vid dagens budgetramgenomgången. KPMG på uppdrag av kommunens revisorer kommer att granska miljö- och hälsoskyddsförvaltningens skydd mot mutor och bestickning. Yttrande Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 mars

7 Miljö- och räddningsnämnden Mrn 25 Dnr Rädd.tj.2012/0050 Verksamhetsberättelse 2011 notera verksamhetsberättelsen för 2011 i protokollet. Räddningschef Jan Sjöstedt redovisar Räddningstjänstens verksamhetsberättelsen Yttrande Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 mars

8 Miljö- och räddningsnämnden Mrn 26 Dnr Utvärdering av 2011 miljö och hälsoskyddsförvaltningen lägga utvärderingen av 2011 till handlingarna Miljöbalken och dess förordningar trädde i kraft den 1 januari I förordningen om tillsyn enligt miljöbalken ställdes bl.a. kravet att de operativa tillsynsmyndigheterna, som miljö- och räddningsnämnden, skulle göra en utredning om tillsynsbehovet inom sina ansvarsområden. Enligt förordningen om tillsyn är kommunen skyldig att; 1. Föra register över de verksamheter som fordrar återkommande tillsyn. 2. Följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten. 3. Årligen uppdatera utredningen om tillsynsbehovet. 4. Varje verksamhetsår upprätta tillsynsplan. 5. Avsätta tillräckliga resurser och ha personal med tillräcklig kompetens för tillsynsarbetet. Nämnden behandlar alla sina verksamhetsområden såsom miljöbalken kräver att miljöområdet hanteras d.v.s. uppföljning, utvärdering av verksamheten, vilket tillsynsbehov som finns, vilka resurser och vilken kompetens som nämnden förfogar över. 1. Föra register Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen förfogar över ett ärendehanteringssystem där alla objekt som kräver tillsyn kan registreras. Datasystemet omfattar i dag samtliga tillsynsobjekt inom kommunen. För närvarande finns stycken fasta tillsynsobjekt. Till det ska dock läggas ca bostäder, fastbränslepannor och ca enskilda avlopp d.v.s. sammanlagt cirka objekt. 2. Följa upp och utvärdera verksamheten Miljö- och räddningsnämnden upprättar årligen verksamhetsberättelser där kontoret och respektive enhet både i siffror och med text analyserar och beskriver föregående år. Mycket översiktligt kan sägas att den stora volymen på löpande ärenden medför att den periodiska tillsynen inte kan genomföras i enlighet med nämndens och lagstiftningens intentioner eftersom förvaltningslagen styr över tillsynen till löpande ärenden. Under 2011 utfördes

9 Miljö- och räddningsnämnden Mrn 26 (forts) Dnr tillsynsbesök samtidigt som stycken ansökningar och anmälningar hanterades. Den tillsynsplan nämnden antagit för kontoret utfördes i huvudsak. Med tanke på att behovsbedömningen visar ett underskott i resurser blir tillsynsplanen väldigt tajt. I princip tål den inga längre sjukdomsfall eller avgångar utan att det resulterar i minskat antal periodiska inspektioner. 3. Årligen uppdatera utredningen om tillsynsbehovet I de arbetsplaner som nämnden antar för nästkommande år framgår förutom vad som avses göras också det bedömda behovet av tillsyn och erforderliga resurser härför. Det bedömda behovet beräknas ligga på ytterligare cirka 3,2 tjänster sammanlagt på Miljö och hälsoskyddsförvaltningen, till det skall läggas behovet på livsmedelsenheten när den nya riskklassificeringen är klar. Kontoret har kontinuerligt varje år gjort en genomgång av arbetsplanerna, dels kontrollerat antalet objekt, dels gått igenom samtliga objektsfaktorer samt gjort en bedömning av tillsynsbehovet. Grunden för en relevant tillsynsplan är att objektsfaktorn (tidsåtgången) är så riktig som möjligt. Kontoret har förutom den erfarenhet som vunnits sedan 1999 också använt Sveriges kommuner och landstings (SKL) skrifter ang. taxor inom miljö- och hälsoskyddsområdet. I taxeförslagen finns bedömningen av tidsåtgången inom alla de skilda tillsynsobjekten. Allt detta borgar för att nu angivna objektsfaktorer ligger så nära sanningen det går att komma. En objektsfaktor definieras i arbetsplanen som en form av genomsnitt över åren för en branschtypisk verksamhet av normal storlek. Objektsfaktorn är inte bara tillsynsbesöket utan också; Utbildning (inläsning av lagstiftninggällande råd), förbereda besök- restid- rapport- återbesök- registrering- klagomål- sammanställning- beslut om avgift- åtalsanmälan- sanktions- avgiftrådgivning till verksamhetsutövaren- miljörapport- kontrollprogrammånadsrapport. Arbetsplanen har också koncentrerats till att i princip bara omfatta den debiterbara tillsynstiden. Övrigt arbete som ansvarig för Ecos, instrument, detaljplaner, hemsida, bibliotek, beredskapsansvarig, informationsansvarig m.m. ligger fortsättningsvis utanför den i huvudsak debiterbara tiden i arbetsplanen. SKL anger att den debiterbara tiden för en handläggare i genomsnitt är ca timmar per år. Den något förändrade arbetsplanen gör det lättare att skilja ordinarie tillsyn från de kringverksamheter som sker på diverse områden för att tillsynen och kontoret ska fungera på avsett sätt. Eftersom några kringverksamheter exempelvis Ecosansvar är relativt tidskrävande och egentligen är bundet till lämplig person oberoende av enhet bör denna tid

10 Miljö- och räddningsnämnden Mrn 26 (forts) Dnr redovisas som administrativ tid på kanslienheten. På detta sätt framgår tydligare tillgänglig tid för tillsyn m.m. på respektive enhet. Från och med 2012 kommer den debiteringsbara tiden för livsmedelstillsyn att vara lägre då bland annat inte restid får räknas med i tiden. Exakt hur stor tiden blir bestäms efter att all riskklassificering är gjord. 4. Varje verksamhetsår upprätta tillsynsplan Miljö- och räddningsnämnden antar årligen arbetsplaner/tillsynsplaner för miljö- och hälsoskyddsförvaltningen verksamhet. I samband med budgeten antas en preliminär tillsynsplan för kommande år. Vid nämndens decembersammanträde antas den slutliga planen. 5. Avsätta tillräckliga resurser och ha personal med tillräcklig kompetens för tillsynsarbetet Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen förfogar över personal med adekvat utbildning för verksamhetsområdet. Kompetensen är enligt nämndens förmenande mycket hög och tillgodoser alla krav som kan ställas. Nuvarande bemanning ligger dock på en för låg nivå varför personalen, förutom stress, också upplever en otillräcklighet när de nationella målen för verksamheten är svåra att uppnå. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen verksamhet finansierades 2011 till 48% av avgifter och kostnaden per invånare var 130 kronor per år. Av budgeterade intäkter om cirka 5.9 milj. kr är ca 84 % årsavgifter för verksamhetsutövare inom alla verksamhetsområden. Resterande 16 % är intäkter i samband med tillståndsgivningar, tillsyn, kontroller m.m. En avgift som årligen debiteras en verksamhetsutövare för myndighetstillsyn förutsätter rimligen också någon form av årlig tillsynsåtgärd. Detta gäller naturligtvis inom alla nämndens lagstiftningar. I och för sig kan tillsynsåtgärderna variera mellan åren men som ett snitt bör nog ändå årlig inspektion krävas för ett genomsnittligt tillsynsobjekt. Risken är ju annars att den årliga avgiften inte blir en avgift för myndighetsinsatser utan en form av skatt för företagen. Årliga avgifter förutsätter alltså att miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har tillräckliga resurser för att bedriva tillsyn som i huvudsak motsvarar avgifterna. Yttrande Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 mars

11 Miljö- och räddningsnämnden Mrn 27 Dnr , Meddelande, information om beslut notera kommunfullmäktiges beslut i protokollet. Kommunfullmäktige har översänt beslut 27, ansökan om övertagande av tillsyn enl. miljöbalken, Södra Cell Värö Lahall 1:18, 2:2 och 2:13 samt Lahall Kraftstation Svenska Kraftnät Gasturbiner AB. Kommunfullmäktige beslutar att ansöka hos Länsstyrelsen i Halland om övertagande av tillsyn enl. miljöbalken, med stöd av bestämmelserna i miljötillsynsförordningen (2011:13) De objekt för vilka den operativa tillsynen enligt miljöbalken fortsättningsvis föreslås ske av miljö- och räddningsnämnden i Varberg är: Södra Cell Värö, Södra Cell AB, anläggningsnummer , på fastigheterna Lahall 1:18, 2:2 och 2:13 Lahall Kraftstation, Svenska Kraftnät Gasturbiner AB, anläggningsnummer , fastigheten Bua 9:8. Yttrande Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 mars

12 Miljö- och räddningsnämnden Mrn 28 Dnr Ansökan om villkorsändring för träindustri, Varberg Timber AB, Fastigheten Ratten 3 i Varbergs kommun lämna följande yttrande med anledning av rubricerad ansökan om ändring av villkor nr 3 och 4 i tillstånd enligt miljöbalken daterat den 18 juli 2010: Nämnden tillstyrker att villkor 3 och 4 ändras enligt vad bolaget föreslår, med de begränsningar som anges nedan gällande förbränning av avfallet. Nämnden anser att begränsningen i villkor 3 gällande hantering av träspill av impregnerat trä i sin nuvarande skrivning går längre än vad som är rimligt att kräva utifrån kraven i avfallsförordningen (2011:927). Kan en verksamhetsutövare visa att ett avfall uppfyller kriterierna för att ett avfall inte ska klassas som farligt, finns det enligt nämndens mening inget skäl att kräva en annan klassning av avfallet. I den rapport från IVL som bolaget hänvisar till (B1827) framgår att träavfall från trä impregnerat med de medel som bolaget använder normalt inte behöver klassas som farligt avfall. I sista stycket på sidan 6 i IVL:s rapport framgår dock även att askan från förbränning av trä impregnerat med de aktuella medlen förmodligen innehåller en för hög kopparhalt för att kunna återföras i skogsbruket. Det framgår också av förordningen (2002:1060) om avfallsförbränning att förordningen ska tillämpas vid förbränning av träavfall som till följd av behandling med träskyddsmedel kan innehålla tungmetaller. Detta bör enligt nämndens mening innebära att även om avfallet konstateras utgöra ickefarligt avfall så ska det hanteras separat från rent träavfall och får endast förbrännas i en anläggning som klarar de mycket stränga kraven i förordningen om avfallsförbränning. Möjligheter till undantag kan finnas, vilket diskuteras i IVL:s rapport avsnitt och 6.4, men prövning måste då ske i varje enskilt fall. Villkor 4 gäller förvaring av impregneringsmedel. Vid förvaltningens inspektion av verksamheten i september 2011 diskuterades vad som avses med villkoret. I nuläget förvaras impregneringsmedlen inne i byggnader som är låsbara men som inte alltid är låsta under arbetstid. De är dock inte heller placerade så att det bedöms finnas någon risk att obehöriga kan ta sig in utan att detta uppmärksammas av personalen. I föreskriften NFS 2001:6 anges i 20 att medlen ska förvaras i låsbart utrymme. Så frågan i sammanhanget blir vad som avses med den strängare skrivning som finns i villkoret. Nämnden anser att impregneringsanläggningarna där medlen förvaras bör hållas låsta i normalfallet, men anser inte att det är befogat att begära att de

13 Miljö- och räddningsnämnden Mrn 28 (forts) Dnr alltid är låsta under drift. Att medlen ska förvaras invallat är ett krav enligt föreskrifterna och så sker också vid anläggningen. Yttrande Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 mars Prot. utdrag: Länsstyrelsen i Hallands län, Halmstad Miljöskyddsinspektör S Mälbrink

14 Miljö- och räddningsnämnden Mrn 29 Dnr Yttrande över utställningshandlingar för detaljplan för Hingsten 5 & 7, Hästhagabergen, Varbergs kommun tillstyrka utställningshandling till detaljplan för Hingsten 5 & 7. et avser endast miljö- och hälsoskyddsaspekterna. Räddningsaspekterna tas inte upp i det här yttrandet. Stadsbyggnadskontoret överlämnade remis om utställningshandlingar för detaljplan för Hingsten 5 & 7, Hästhagabergen, Varbergs kommun. Syftet med detaljplane är att fastställa bestämmelser för en ny tomt som ska avstyckas från Hingsten 5 samt flytta bebyggbart område på Hingsten 7 och anpassa bestämmelserna. Miljö- och räddningsnämndens tidigare ställningstaganden Miljö- och räddningsnämnden har behandlat ärendet tidigare, från början var det en plan med enkel förfarande som nu övergått till plan med normalt planförfarande. I vårt delegationsbeslut från beslutades följande: tillstyrka samrådshandling till detaljplan för Hingsten 5 & 7 med följande villkor: - att krav på god ljudisolering vid utförandet av byggnaderna ställs i detaljplanen Villkor ställs p.g.a. att gällande riktvärde för ekvivalenta ljudnivåer på 55 dba överskrids och att tillgång till tyst sida med ekvivalenta ljudnivåer på högst 45 dba inte finns. et avser endast miljö- och hälsoskyddsaspekterna. Räddningsaspekterna tas inte upp i det här yttrandet. Forskningsresultat pekar klart mot att om en tyst sida skall ge tillgång till positiva ljudlandskap med hänsyn till hälsa och välbefinnande behöver den ha en bullernivå som inte överskrider 45 db. Det är också vad som krävs för att vi skall kunna tillgodogöra oss positiva ljud i omgivningen (trädens sus,

15 Miljö- och räddningsnämnden Mrn 29 (forts) Dnr fågelsång, ljud från lekande barn etc.) och uppleva ljudlandskapet som rogivande och behagligt. Vi känner inte till några forskningsresultat som verifierar att en ljuddämpad sida med nivån dba skulle kunna uppväga den ökade störningen på den bullriga sidan. Med anledning av ovanstående kunde vi inte tillstyrka samrådshandlingen utan villkor. Bedömning Planbeskrivningen har reviderats och innehåller nu tillämpning av avstegsbestämmelsen med tyst sida dvs högs 45 dba och inte med tyst/ljuddempad sida dvs högst 50 dba. I planbeskrivningen (reviderad ) på sidan 5 står i för sig det att Minst hälften av bostadsrummen ska då orienteras mot tyst/ljuddämpad sida med högst 50 dba ljudnivå. På sidan 6 står det att Minst hälften av bostadsrummen ska då orienteras mot tyst sida med högst 45 dba ljudnivå. Första gäller Hingsten 5 och andra Hingsten 7. Sen under rubriken Slutsats på sida 6 står det I denna detaljplan tillämpas avstegsbestämmelsen med tyst sida, dvs 45 dba. Eftersom ovanstående var förvirrande togs kontakt med SBK. I förklarande mail bekräftade SBK att man missat att ändra på alla ställen att det är tyst sida med högst 45 dba som gäller. Vi önskar att ändringen införs i planbeskrivningen även på sidan 5. Eftersom man nu tillämpar avstegsbestämmelsen med tyst sida anser vi att våra villkor från föregående yttrande kan anses vara uppfyllda. Vi förtydligade i föregående beslut att villkor ställs p.g.a. att gällande riktvärde för ekvivalenta ljudnivåer på 55 dba överskrids och att tillgång till tyst sida med ekvivalenta ljudnivåer på högst 45 dba inte finns. Därför kan vi nu tillstyrka utställningshandlingar utan villkor. Prot. utdrag: Stadsbyggnadskontoret Livsmedelsinspektör Z Sobot.

16 Miljö- och räddningsnämnden Mrn 30 Dnr Kostpolicy for Varbergs kommun tillstyrka Kostpolicyn för Varbergs kommuns. Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett kommundirektören i samarbete med berörda förvaltningar att ta fram en kostpolicy för Varbergs kommun. Arbetet har letts av avdelningschefens för Kost & Städ vid serviceförvaltningen. Kostpolicy bifogas. Yttrande Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 mars Prot. utdrag: Kommunledningskontoret Livsmedelsinspektör C Skagersten

17 Miljö- och räddningsnämnden Mrn 31 Dnr Rapport Livsmedelskontroll av restauranger i Varberg under sommaren och hösten 2011 notera rapport 4 i protokollet. uppdra åt förvaltningen att göra den redaktionella ändringen gällande Restaurang Marina som framkom vid sammanträdet. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen genomförde projektinriktad kontroll av restauranger/serveringar i Varbergs kommun under sommaren och hösten Vi besökte 83 anläggningar. Alla inspektionerna var oanmälda. Vid inspektionerna använde vi en checklista som sedan skickades tillsammans med ett inspektionsprotokoll till verksamhetsutövarna. Vid rengöringskontroll användes ett instrument som heter ATP-mätare system sure II. Kontrollen av restauranger/serveringar utfördes under en lång period vilket medför att den här sammanställningen illustrerar utfallet endast från det första inspektionstillfället. Somliga verksamheter har sedan dess vidtagit åtgärder för att avhjälpa konstaterade brister andra har planerat olika åtgärder och arbetar aktivt för att komma tillrätta med sina brister. Följande områden i checklistan kontrollerades vid inspektionerna: 1) Godkännande/Registreringsbevis 2) Utbildning 3) Personlig hygien 4) Vatten 5) Skadedjur 6) Rengöring 7) Underhåll 8) Avfall och returgodshantering 9) Förpackningsmaterial 10) Separering 11) Märkning/presentation av livsmedel 12) Mottagning av livsmedel 13) Tid och temperaturprocesser 14) HACCP-plan 15) Spårbarhet 16) Reklamationer/återkallande 17) Korrigerande åtgärder 18) Årlig intern revision

18 Miljö- och räddningsnämnden Mrn 31 (forts) Dnr Dessa kontrollområden är enligt vår uppfattning mycket viktiga för livsmedelssäkerheten. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att projektets utfall totalt sett inte var tillfredsställande, då vissa företag inte levde upp till livsmedelslagstiftningens krav. Yttrande Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 mars Prot. utdrag: Berörda restauranger Livsmedelsverket, Box 622, Uppsala Livsmedelsinspektörerna: Z Sobot och K Roussakis

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt

Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt December 2004 Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt Miljösamverkan

Läs mer

Avgifter i livsmedelskontrollen

Avgifter i livsmedelskontrollen 2015:17 Avgifter i livsmedelskontrollen Förslag på en mer effektiv avgiftsfinansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-17 2014/158-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-09-11 L2014/2278/DL Regeringen Näringsdepartementet

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-01-20 Blad 1 (25) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.15-12.15 Beslutande Karin Stierna (c), ordförande

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status

Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status Metoder för tillsyn av enskilda avlopp och lantbruk April 2014, prel. version 1 Metodutveckling av åtgärder mot övergödning

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30

Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30 A. Upprop och ersättare B. Dagordningens fastställande C. Val

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16. 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.00 ande Anna Palm, ordförande 160-162, 164-165, 167, 169-179 Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström

Läs mer

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården REMISSVAR 2015-06-18 Dnr 10.1-8703/2015 1(11) Socialdepartementet Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (dnr S2015/1547/FS) Övergripande

Läs mer

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 Rapport 9-2015 Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 - resultat av länsstyrelsernas och Livsmedelsverkets revisioner av kontrollmyndigheter av Ann Rydin, Göran Engström och Åsa Eneroth Innehåll

Läs mer

Tobias Adersjö (MP) ordf. Ann-Kristin Lindquist

Tobias Adersjö (MP) ordf. Ann-Kristin Lindquist Plats Sal A, Kommunhuset, V Esplanaden 18, Växjö Tid Kl 15.00-16.00 Beslutande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Tobias Adersjö (MP) ordf Ann-Kristin Lindquist (S) Karl-Erik Rosén

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning Innehåll sida Ur FRIIs Kvalitetskod för svensk insamling 2 Styrelsens grundläggande ansvar 4 Introduktionsmaterial 4 Styrelsens arbete 5 Styrelsens beslutsmässighet 5 Styrelsens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13

PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13 PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13 Bygg- och miljönämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 09.00-10.45 ande Evelina Fahlesson (S), ordförande Håkan Lindh (FP), vice ordförande Börje Lindström (S) Agneta

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-01-16. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-01-16. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-01-16 Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Victor Kilén, kanslichef Kalle Sönnergren, kommunsekreterare

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer