Sammanträdesprotokoll Miljö- och räddningsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Miljö- och räddningsnämnden 2012-03-19 1-18"

Transkript

1 Miljö- och räddningsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Neden, stadshus C, kl. 13:00-14:00 ande Lilith Svensson (KD), ordförande Britta Stribén (S), vice ordförande Helene Larsson (M) tj. ersättare för Per Fåhraeus (M) Martin Svensson (M) Claus Öberg (M) Ingvar Jakobsson (C) Peter Lindahl (FP) Lennart Bartholdsson (S) Göran Sandberg (S) Kjell-Erik Karlsson (V) tj. ersättare för Anita Hansen (S) Marinette Edlund (MP) Inte tjänstgörande ersättare Inger Alness (M) Helen Andersson (C) Övriga närvarande Utses att justera Räddningschef Jan Sjöstedt Miljö- och hälsoskyddschef Stefan Andersson Kanslisekreterare Birgit Stalpi Britta Stribén Justering plats och tid Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen den 21 mars 2012 kl. 16:00. Sekreterare Birgit Stalpi Paragraf Ordförande Lilith Svensson Justerande Britta Stribén

2 Miljö- och räddningsnämnden Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokoll BEVIS/ANSLAG Justering har tillkännagivits genom anslag Miljö- och räddningsnämnden Datum för anslags nedtagande Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, Drottninggatan 17, Varberg Underskrift Birgit Stalpi

3 Miljö- och räddningsnämnden Mrn 21 Dnr Meddelande, rapporter information från nämndens ledamöter och ersättare erbjuda nämndens ledamöter och ersättare en dags prao under 2012 under förutsättning att man avtalar med respektive förvaltningschef och tid, etc. avsätta förmiddagen den 28 maj för nämndens ledamöter och ersättare att arbeta med kommunens - nämndens mål. notera redovisningen från Miljökonferensen 2012 Hur mår Halland? i protokollet. Nämnden beslöt den 31 januari 2011 att nämndens ledamöter och ersättare kontinuerligt redovisar från kurser/konferenser och uppdrag som man deltagit i som representant för nämnden. Inger Alness (M) har inkommit med en rapport från Miljökonferensen 2012 Hur mår Halland? Nämnden beslöt den 28 februari att uppdra åt förvaltningarna att undersöka om det finns ekonomiskt utrymmer i budget 2012 för att nämndens ledamöter och ersättare skall kunna få ersättning vid studiebesök på förvaltningarna. Kommunfullmäktige skall i april ta beslut om kommunens övergripande mål, nämnden skall sedan i sin tur arbeta fram nämndens mål. Yttrande Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 mars

4 Miljö- och räddningsnämnden Mrn 22 Dnr Inbjudningar kurser/konferenser uppdra åt förvaltningen att anmäla: Peter Lindahl (FP) och Göran Sandberg (S) till seminarium Buller är ett samhällsproblem. Lilith Svensson (KD), Britta Stribén (S), Claus Öberg (M) och Lennart Bartholdsson (S) till brandskyddsdagen. inbjudan till studieresa till Bornholm, presidiedagar för miljö-, plan- och byggnämnder och till konferens 31/5-1/6 från Storstockholms brandförsvar och Vaxholms stad läggs till handlingarna. Ordförande Lilith Svensson (KD) informerar om de inbjudningar till kurser / konferenser som kommit in. Inbjudan till konferens: FAH Kommunerna och Miljön, vårmöte den mars 2012 i Stockholm. Inbjudan till seminarium Buller är ett samhällsproblem nu stärker vi arbetet genom ökad samverkan, i Stockholm den 23 maj. Studieresa till Bornholm i Danmark, Hämta ny energi på Bornholm dem april. Brandskyddsdag den 17 april på Campus Varberg med temat: Nationell och lokal strategi för stärkt brandskydd. Inbjudan till presidiedagar för miljö-, plan- och byggnämnder den mars, mars och 9-10 maj i Stockholm. Storstockholms brandförsvar och Vaxholms stad bjuder in till konferens 31/5-1/6 på Vaxholms Kastell Tidigare beslut i ärendet Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 mars : att till konferens: FAH Kommunerna och Miljön, vårmöte den mars 2012 i Stockholm, anmäla Lilith Svensson (KD), Per Fåhraeus (M) och Kjell-Erik Karlsson (V). Yttrande Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 mars

5 Miljö- och räddningsnämnden Mrn 23 Dnr Delegeringsbeslut notera redovisningen av de delegeringsbeslut som förtecknas i protokollet. Miljö- och räddningsnämnden har överlåtet sin beslutanderätt till tjänstemän enligt en av miljö- och räddningsnämnden antagen delegeringsordning. Dessa beslut skall redovisas till Miljö- och räddningsnämnden. Redovisningen innebär inte att Miljö- och räddningsnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Delegeringsbeslut är fattade i följande ärenden Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och räddningstjänsten har upprättat förteckningar över delegeringsbeslut för dec 2011 (räddningstj.) och januari Tidigare beslut i ärendet Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 mars notera redovisningen av de delegeringsbeslut som förtecknas i protokollet. Prot. utdrag: Räddningstjänsten

6 Miljö- och räddningsnämnden Mrn 24 Dnr Meddelande, rapporter och information från förvaltningarna notera informationerna i protokollet. Miljö- och hälsoskyddschef Stefan Andersson och Räddningschef Jan Sjöstedt har möjlighet att kort informera nämnden i olika frågor. Räddningschef Jan Sjöstedt informerar om: Förbundsutredning Varberg Falkenberg. Vad som skall tas upp vid dagens budgetramgenomgången. Miljö- och hälsoskyddschef Stefan Andersson informerar om: Rapporten från Region Halland: Tillsynssamverkan i Halland Miljö, enkät om länets miljö- och hälsoskyddskontoret 2011 Varberg. Vad som skall tas upp vid dagens budgetramgenomgången. KPMG på uppdrag av kommunens revisorer kommer att granska miljö- och hälsoskyddsförvaltningens skydd mot mutor och bestickning. Yttrande Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 mars

7 Miljö- och räddningsnämnden Mrn 25 Dnr Rädd.tj.2012/0050 Verksamhetsberättelse 2011 notera verksamhetsberättelsen för 2011 i protokollet. Räddningschef Jan Sjöstedt redovisar Räddningstjänstens verksamhetsberättelsen Yttrande Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 mars

8 Miljö- och räddningsnämnden Mrn 26 Dnr Utvärdering av 2011 miljö och hälsoskyddsförvaltningen lägga utvärderingen av 2011 till handlingarna Miljöbalken och dess förordningar trädde i kraft den 1 januari I förordningen om tillsyn enligt miljöbalken ställdes bl.a. kravet att de operativa tillsynsmyndigheterna, som miljö- och räddningsnämnden, skulle göra en utredning om tillsynsbehovet inom sina ansvarsområden. Enligt förordningen om tillsyn är kommunen skyldig att; 1. Föra register över de verksamheter som fordrar återkommande tillsyn. 2. Följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten. 3. Årligen uppdatera utredningen om tillsynsbehovet. 4. Varje verksamhetsår upprätta tillsynsplan. 5. Avsätta tillräckliga resurser och ha personal med tillräcklig kompetens för tillsynsarbetet. Nämnden behandlar alla sina verksamhetsområden såsom miljöbalken kräver att miljöområdet hanteras d.v.s. uppföljning, utvärdering av verksamheten, vilket tillsynsbehov som finns, vilka resurser och vilken kompetens som nämnden förfogar över. 1. Föra register Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen förfogar över ett ärendehanteringssystem där alla objekt som kräver tillsyn kan registreras. Datasystemet omfattar i dag samtliga tillsynsobjekt inom kommunen. För närvarande finns stycken fasta tillsynsobjekt. Till det ska dock läggas ca bostäder, fastbränslepannor och ca enskilda avlopp d.v.s. sammanlagt cirka objekt. 2. Följa upp och utvärdera verksamheten Miljö- och räddningsnämnden upprättar årligen verksamhetsberättelser där kontoret och respektive enhet både i siffror och med text analyserar och beskriver föregående år. Mycket översiktligt kan sägas att den stora volymen på löpande ärenden medför att den periodiska tillsynen inte kan genomföras i enlighet med nämndens och lagstiftningens intentioner eftersom förvaltningslagen styr över tillsynen till löpande ärenden. Under 2011 utfördes

9 Miljö- och räddningsnämnden Mrn 26 (forts) Dnr tillsynsbesök samtidigt som stycken ansökningar och anmälningar hanterades. Den tillsynsplan nämnden antagit för kontoret utfördes i huvudsak. Med tanke på att behovsbedömningen visar ett underskott i resurser blir tillsynsplanen väldigt tajt. I princip tål den inga längre sjukdomsfall eller avgångar utan att det resulterar i minskat antal periodiska inspektioner. 3. Årligen uppdatera utredningen om tillsynsbehovet I de arbetsplaner som nämnden antar för nästkommande år framgår förutom vad som avses göras också det bedömda behovet av tillsyn och erforderliga resurser härför. Det bedömda behovet beräknas ligga på ytterligare cirka 3,2 tjänster sammanlagt på Miljö och hälsoskyddsförvaltningen, till det skall läggas behovet på livsmedelsenheten när den nya riskklassificeringen är klar. Kontoret har kontinuerligt varje år gjort en genomgång av arbetsplanerna, dels kontrollerat antalet objekt, dels gått igenom samtliga objektsfaktorer samt gjort en bedömning av tillsynsbehovet. Grunden för en relevant tillsynsplan är att objektsfaktorn (tidsåtgången) är så riktig som möjligt. Kontoret har förutom den erfarenhet som vunnits sedan 1999 också använt Sveriges kommuner och landstings (SKL) skrifter ang. taxor inom miljö- och hälsoskyddsområdet. I taxeförslagen finns bedömningen av tidsåtgången inom alla de skilda tillsynsobjekten. Allt detta borgar för att nu angivna objektsfaktorer ligger så nära sanningen det går att komma. En objektsfaktor definieras i arbetsplanen som en form av genomsnitt över åren för en branschtypisk verksamhet av normal storlek. Objektsfaktorn är inte bara tillsynsbesöket utan också; Utbildning (inläsning av lagstiftninggällande råd), förbereda besök- restid- rapport- återbesök- registrering- klagomål- sammanställning- beslut om avgift- åtalsanmälan- sanktions- avgiftrådgivning till verksamhetsutövaren- miljörapport- kontrollprogrammånadsrapport. Arbetsplanen har också koncentrerats till att i princip bara omfatta den debiterbara tillsynstiden. Övrigt arbete som ansvarig för Ecos, instrument, detaljplaner, hemsida, bibliotek, beredskapsansvarig, informationsansvarig m.m. ligger fortsättningsvis utanför den i huvudsak debiterbara tiden i arbetsplanen. SKL anger att den debiterbara tiden för en handläggare i genomsnitt är ca timmar per år. Den något förändrade arbetsplanen gör det lättare att skilja ordinarie tillsyn från de kringverksamheter som sker på diverse områden för att tillsynen och kontoret ska fungera på avsett sätt. Eftersom några kringverksamheter exempelvis Ecosansvar är relativt tidskrävande och egentligen är bundet till lämplig person oberoende av enhet bör denna tid

10 Miljö- och räddningsnämnden Mrn 26 (forts) Dnr redovisas som administrativ tid på kanslienheten. På detta sätt framgår tydligare tillgänglig tid för tillsyn m.m. på respektive enhet. Från och med 2012 kommer den debiteringsbara tiden för livsmedelstillsyn att vara lägre då bland annat inte restid får räknas med i tiden. Exakt hur stor tiden blir bestäms efter att all riskklassificering är gjord. 4. Varje verksamhetsår upprätta tillsynsplan Miljö- och räddningsnämnden antar årligen arbetsplaner/tillsynsplaner för miljö- och hälsoskyddsförvaltningen verksamhet. I samband med budgeten antas en preliminär tillsynsplan för kommande år. Vid nämndens decembersammanträde antas den slutliga planen. 5. Avsätta tillräckliga resurser och ha personal med tillräcklig kompetens för tillsynsarbetet Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen förfogar över personal med adekvat utbildning för verksamhetsområdet. Kompetensen är enligt nämndens förmenande mycket hög och tillgodoser alla krav som kan ställas. Nuvarande bemanning ligger dock på en för låg nivå varför personalen, förutom stress, också upplever en otillräcklighet när de nationella målen för verksamheten är svåra att uppnå. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen verksamhet finansierades 2011 till 48% av avgifter och kostnaden per invånare var 130 kronor per år. Av budgeterade intäkter om cirka 5.9 milj. kr är ca 84 % årsavgifter för verksamhetsutövare inom alla verksamhetsområden. Resterande 16 % är intäkter i samband med tillståndsgivningar, tillsyn, kontroller m.m. En avgift som årligen debiteras en verksamhetsutövare för myndighetstillsyn förutsätter rimligen också någon form av årlig tillsynsåtgärd. Detta gäller naturligtvis inom alla nämndens lagstiftningar. I och för sig kan tillsynsåtgärderna variera mellan åren men som ett snitt bör nog ändå årlig inspektion krävas för ett genomsnittligt tillsynsobjekt. Risken är ju annars att den årliga avgiften inte blir en avgift för myndighetsinsatser utan en form av skatt för företagen. Årliga avgifter förutsätter alltså att miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har tillräckliga resurser för att bedriva tillsyn som i huvudsak motsvarar avgifterna. Yttrande Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 mars

11 Miljö- och räddningsnämnden Mrn 27 Dnr , Meddelande, information om beslut notera kommunfullmäktiges beslut i protokollet. Kommunfullmäktige har översänt beslut 27, ansökan om övertagande av tillsyn enl. miljöbalken, Södra Cell Värö Lahall 1:18, 2:2 och 2:13 samt Lahall Kraftstation Svenska Kraftnät Gasturbiner AB. Kommunfullmäktige beslutar att ansöka hos Länsstyrelsen i Halland om övertagande av tillsyn enl. miljöbalken, med stöd av bestämmelserna i miljötillsynsförordningen (2011:13) De objekt för vilka den operativa tillsynen enligt miljöbalken fortsättningsvis föreslås ske av miljö- och räddningsnämnden i Varberg är: Södra Cell Värö, Södra Cell AB, anläggningsnummer , på fastigheterna Lahall 1:18, 2:2 och 2:13 Lahall Kraftstation, Svenska Kraftnät Gasturbiner AB, anläggningsnummer , fastigheten Bua 9:8. Yttrande Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 mars

12 Miljö- och räddningsnämnden Mrn 28 Dnr Ansökan om villkorsändring för träindustri, Varberg Timber AB, Fastigheten Ratten 3 i Varbergs kommun lämna följande yttrande med anledning av rubricerad ansökan om ändring av villkor nr 3 och 4 i tillstånd enligt miljöbalken daterat den 18 juli 2010: Nämnden tillstyrker att villkor 3 och 4 ändras enligt vad bolaget föreslår, med de begränsningar som anges nedan gällande förbränning av avfallet. Nämnden anser att begränsningen i villkor 3 gällande hantering av träspill av impregnerat trä i sin nuvarande skrivning går längre än vad som är rimligt att kräva utifrån kraven i avfallsförordningen (2011:927). Kan en verksamhetsutövare visa att ett avfall uppfyller kriterierna för att ett avfall inte ska klassas som farligt, finns det enligt nämndens mening inget skäl att kräva en annan klassning av avfallet. I den rapport från IVL som bolaget hänvisar till (B1827) framgår att träavfall från trä impregnerat med de medel som bolaget använder normalt inte behöver klassas som farligt avfall. I sista stycket på sidan 6 i IVL:s rapport framgår dock även att askan från förbränning av trä impregnerat med de aktuella medlen förmodligen innehåller en för hög kopparhalt för att kunna återföras i skogsbruket. Det framgår också av förordningen (2002:1060) om avfallsförbränning att förordningen ska tillämpas vid förbränning av träavfall som till följd av behandling med träskyddsmedel kan innehålla tungmetaller. Detta bör enligt nämndens mening innebära att även om avfallet konstateras utgöra ickefarligt avfall så ska det hanteras separat från rent träavfall och får endast förbrännas i en anläggning som klarar de mycket stränga kraven i förordningen om avfallsförbränning. Möjligheter till undantag kan finnas, vilket diskuteras i IVL:s rapport avsnitt och 6.4, men prövning måste då ske i varje enskilt fall. Villkor 4 gäller förvaring av impregneringsmedel. Vid förvaltningens inspektion av verksamheten i september 2011 diskuterades vad som avses med villkoret. I nuläget förvaras impregneringsmedlen inne i byggnader som är låsbara men som inte alltid är låsta under arbetstid. De är dock inte heller placerade så att det bedöms finnas någon risk att obehöriga kan ta sig in utan att detta uppmärksammas av personalen. I föreskriften NFS 2001:6 anges i 20 att medlen ska förvaras i låsbart utrymme. Så frågan i sammanhanget blir vad som avses med den strängare skrivning som finns i villkoret. Nämnden anser att impregneringsanläggningarna där medlen förvaras bör hållas låsta i normalfallet, men anser inte att det är befogat att begära att de

13 Miljö- och räddningsnämnden Mrn 28 (forts) Dnr alltid är låsta under drift. Att medlen ska förvaras invallat är ett krav enligt föreskrifterna och så sker också vid anläggningen. Yttrande Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 mars Prot. utdrag: Länsstyrelsen i Hallands län, Halmstad Miljöskyddsinspektör S Mälbrink

14 Miljö- och räddningsnämnden Mrn 29 Dnr Yttrande över utställningshandlingar för detaljplan för Hingsten 5 & 7, Hästhagabergen, Varbergs kommun tillstyrka utställningshandling till detaljplan för Hingsten 5 & 7. et avser endast miljö- och hälsoskyddsaspekterna. Räddningsaspekterna tas inte upp i det här yttrandet. Stadsbyggnadskontoret överlämnade remis om utställningshandlingar för detaljplan för Hingsten 5 & 7, Hästhagabergen, Varbergs kommun. Syftet med detaljplane är att fastställa bestämmelser för en ny tomt som ska avstyckas från Hingsten 5 samt flytta bebyggbart område på Hingsten 7 och anpassa bestämmelserna. Miljö- och räddningsnämndens tidigare ställningstaganden Miljö- och räddningsnämnden har behandlat ärendet tidigare, från början var det en plan med enkel förfarande som nu övergått till plan med normalt planförfarande. I vårt delegationsbeslut från beslutades följande: tillstyrka samrådshandling till detaljplan för Hingsten 5 & 7 med följande villkor: - att krav på god ljudisolering vid utförandet av byggnaderna ställs i detaljplanen Villkor ställs p.g.a. att gällande riktvärde för ekvivalenta ljudnivåer på 55 dba överskrids och att tillgång till tyst sida med ekvivalenta ljudnivåer på högst 45 dba inte finns. et avser endast miljö- och hälsoskyddsaspekterna. Räddningsaspekterna tas inte upp i det här yttrandet. Forskningsresultat pekar klart mot att om en tyst sida skall ge tillgång till positiva ljudlandskap med hänsyn till hälsa och välbefinnande behöver den ha en bullernivå som inte överskrider 45 db. Det är också vad som krävs för att vi skall kunna tillgodogöra oss positiva ljud i omgivningen (trädens sus,

15 Miljö- och räddningsnämnden Mrn 29 (forts) Dnr fågelsång, ljud från lekande barn etc.) och uppleva ljudlandskapet som rogivande och behagligt. Vi känner inte till några forskningsresultat som verifierar att en ljuddämpad sida med nivån dba skulle kunna uppväga den ökade störningen på den bullriga sidan. Med anledning av ovanstående kunde vi inte tillstyrka samrådshandlingen utan villkor. Bedömning Planbeskrivningen har reviderats och innehåller nu tillämpning av avstegsbestämmelsen med tyst sida dvs högs 45 dba och inte med tyst/ljuddempad sida dvs högst 50 dba. I planbeskrivningen (reviderad ) på sidan 5 står i för sig det att Minst hälften av bostadsrummen ska då orienteras mot tyst/ljuddämpad sida med högst 50 dba ljudnivå. På sidan 6 står det att Minst hälften av bostadsrummen ska då orienteras mot tyst sida med högst 45 dba ljudnivå. Första gäller Hingsten 5 och andra Hingsten 7. Sen under rubriken Slutsats på sida 6 står det I denna detaljplan tillämpas avstegsbestämmelsen med tyst sida, dvs 45 dba. Eftersom ovanstående var förvirrande togs kontakt med SBK. I förklarande mail bekräftade SBK att man missat att ändra på alla ställen att det är tyst sida med högst 45 dba som gäller. Vi önskar att ändringen införs i planbeskrivningen även på sidan 5. Eftersom man nu tillämpar avstegsbestämmelsen med tyst sida anser vi att våra villkor från föregående yttrande kan anses vara uppfyllda. Vi förtydligade i föregående beslut att villkor ställs p.g.a. att gällande riktvärde för ekvivalenta ljudnivåer på 55 dba överskrids och att tillgång till tyst sida med ekvivalenta ljudnivåer på högst 45 dba inte finns. Därför kan vi nu tillstyrka utställningshandlingar utan villkor. Prot. utdrag: Stadsbyggnadskontoret Livsmedelsinspektör Z Sobot.

16 Miljö- och räddningsnämnden Mrn 30 Dnr Kostpolicy for Varbergs kommun tillstyrka Kostpolicyn för Varbergs kommuns. Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett kommundirektören i samarbete med berörda förvaltningar att ta fram en kostpolicy för Varbergs kommun. Arbetet har letts av avdelningschefens för Kost & Städ vid serviceförvaltningen. Kostpolicy bifogas. Yttrande Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 mars Prot. utdrag: Kommunledningskontoret Livsmedelsinspektör C Skagersten

17 Miljö- och räddningsnämnden Mrn 31 Dnr Rapport Livsmedelskontroll av restauranger i Varberg under sommaren och hösten 2011 notera rapport 4 i protokollet. uppdra åt förvaltningen att göra den redaktionella ändringen gällande Restaurang Marina som framkom vid sammanträdet. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen genomförde projektinriktad kontroll av restauranger/serveringar i Varbergs kommun under sommaren och hösten Vi besökte 83 anläggningar. Alla inspektionerna var oanmälda. Vid inspektionerna använde vi en checklista som sedan skickades tillsammans med ett inspektionsprotokoll till verksamhetsutövarna. Vid rengöringskontroll användes ett instrument som heter ATP-mätare system sure II. Kontrollen av restauranger/serveringar utfördes under en lång period vilket medför att den här sammanställningen illustrerar utfallet endast från det första inspektionstillfället. Somliga verksamheter har sedan dess vidtagit åtgärder för att avhjälpa konstaterade brister andra har planerat olika åtgärder och arbetar aktivt för att komma tillrätta med sina brister. Följande områden i checklistan kontrollerades vid inspektionerna: 1) Godkännande/Registreringsbevis 2) Utbildning 3) Personlig hygien 4) Vatten 5) Skadedjur 6) Rengöring 7) Underhåll 8) Avfall och returgodshantering 9) Förpackningsmaterial 10) Separering 11) Märkning/presentation av livsmedel 12) Mottagning av livsmedel 13) Tid och temperaturprocesser 14) HACCP-plan 15) Spårbarhet 16) Reklamationer/återkallande 17) Korrigerande åtgärder 18) Årlig intern revision

18 Miljö- och räddningsnämnden Mrn 31 (forts) Dnr Dessa kontrollområden är enligt vår uppfattning mycket viktiga för livsmedelssäkerheten. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att projektets utfall totalt sett inte var tillfredsställande, då vissa företag inte levde upp till livsmedelslagstiftningens krav. Yttrande Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 mars Prot. utdrag: Berörda restauranger Livsmedelsverket, Box 622, Uppsala Livsmedelsinspektörerna: Z Sobot och K Roussakis

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Robin Holmberg tjg ers för Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Åke Morin (KV) ordförande Bengt-Åke Torhall (FP)

Åke Morin (KV) ordförande Bengt-Åke Torhall (FP) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2013-09-24 1 (10) Plats och tid Räddningstjänsten i Hyltebruk, kl. 15:20-16:30 Beslutande Åke Morin (KV) ordförande Bengt-Åke Torhall (FP) Övriga deltagare Mats Andresen,

Läs mer

(9) 14:30. C7(7YelL "pnifitrankell. Justerande Gert Berlin ti BEVIS OM ANSLAG

(9) 14:30. C7(7YelL pnifitrankell. Justerande Gert Berlin ti BEVIS OM ANSLAG 2017-03-14 1 (9) Plats och tid Kommunhuset 24 augusti, Rådrummet, kl. 13:00 14:30 ande och övriga närvarande enligt sida 2 Paragrafer 1-7 Utses att justera Justeringens plats och tid Gert Berlin (S) Kommunhuset,

Läs mer

Justering av jävsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av jävsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2012-08-16 11 (16) Plats och tid Kommunhuset, A-salen, Tierp, kl 14.00 15.00 ande Bertil Ahlin (C), ordförande Stig Lundquist (M) Anette Eriksson (S) Stefan Wårdsäter (S) Övriga närvarande Utses att justera

Läs mer

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun Revisionsrapport Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun 2010-08-25 Erland Gustafsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP)

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Tillsynsnämnden 2015-03-12 1 (8) Plats och tid Blå rummet, Storgatan 8C i Hyltebruk. Kl. 08.00-09.00 Beslutande Övriga deltagare Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Stefan

Läs mer

Tjänstemän m.fl. Per Kaarle, miljöchef Marita Gustafsson, sekreterare Anna Stjernholm, miljöinspektör, 1-2 Fredrik Berlin, miljöinspektör, 1-4

Tjänstemän m.fl. Per Kaarle, miljöchef Marita Gustafsson, sekreterare Anna Stjernholm, miljöinspektör, 1-2 Fredrik Berlin, miljöinspektör, 1-4 Sida 1(15) Plats och tid Mölndals stadshus rum 214, klockan 17.30 18.15. Beslutande Elpida Georgitsi (S) Kåre Widenqvist (S) Emil Forsberg (S) tjänstgör för Lars Möglebust (S) My Blomgren (MP), ordförande

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:40

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:40 Miljönämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-03-14 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:40 Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Dan Larson (M), ordförande

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, fredagen den 11 januari 2013, kl 9.00 10.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2014-02-24 1 Plats och tid Beslutande Familjerättsbyrån, Industrivägen 22 B, Upplands Väsby Måndagen den

Läs mer

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Brandstation, Molinsgatan 2, Ljusdal. Kl 09.30 14.30 Christina Embretsen, ordförande (s) Lennart Sjödin, 1:e vice ordförande (c) Ulla-Britt Gidemalm 2:e vice ordförande

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, kl. 17.00 19.00 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Carl-Olof Landgren

Läs mer

Återrapportering till Länsstyrelsen angående utlåtande över Knivsta kommuns tillsyn enligt miljöbalken KS-2011/177

Återrapportering till Länsstyrelsen angående utlåtande över Knivsta kommuns tillsyn enligt miljöbalken KS-2011/177 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2011-09-12 Kommunstyrelsen Återrapportering till Länsstyrelsen angående utlåtande över Knivsta kommuns tillsyn enligt miljöbalken KS-2011/177

Läs mer

Taxa inom miljöbalkens område för miljönämndens verksamhet

Taxa inom miljöbalkens område för miljönämndens verksamhet Miljönämndens arbetsutskott 2011 09 08 34 1 Dnr 2011 1791 Taxa inom miljöbalkens område för miljönämndens verksamhet Bilaga: Taxa inom miljöbalkens (SFS 1998:808) område gällande miljönämndens verksamhet

Läs mer

Kristinehedsvägen 2, Halmstad, Sammanträdesrum Castler, kl 14:00-17:15

Kristinehedsvägen 2, Halmstad, Sammanträdesrum Castler, kl 14:00-17:15 Räddningsnämnden 2014-06-19 1(5) Plats och tid: ande: Kristinehedsvägen 2, 302 44 Halmstad, Sammanträdesrum Castler, kl 14:00-17:15 Lennart Eriksson (M), ordförande Naser Zeqiri (S) Christoffer Linden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.00 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Mats Eriksson (C), ersättare för Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund

Läs mer

Owe Hjortmarker (FP) Susanne Råbius (MP) Underskrifter Sekreterare... Per-Ola Svensson. Ordförande... Anders Hellström

Owe Hjortmarker (FP) Susanne Råbius (MP) Underskrifter Sekreterare... Per-Ola Svensson. Ordförande... Anders Hellström Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2011-05-11 Sammanträdestid 13.30-16.30 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Anders Hellström (M), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (13) Plats och tid Vänortsrummet kl. 13-17:30 Beslutande Sune Lang (S), ordförande Stefan Sandberg (S), vice ordförande Yvonne Wendelius (S) Karin Vistmyr (S), ersättare för Ann-Christin Persson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl. 8.00 11.00 ande Christina Bröms (C), ordförande Åke Falk (C), vice ordförande Margareta Ahlström (MOP) Karolina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8

Sammanträdesprotokoll Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8 Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8 Plats och tid Stadshus B rum B1, kl. 14.30-15.30 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Ann-Charlotte Stenkil (M) Lennart Andrén (M) Marita

Läs mer

Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV)

Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2014-03-27 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet på samhällsbyggnadskontoret, kl. 08:00-08:30 Beslutande Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott 2012-09-06 1-9

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott 2012-09-06 1-9 Kommunstyrelsens personalutskott 2012-09-06 1-9 Plats och tid Personalkontorets sammanträdesrum, kl. 8.30-10.30 ande Övriga deltagare Utses att justera Lena Andersson (M) Harald Lagerstedt (C) Marianne

Läs mer

Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn

Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn Vänersborgs kommun Revisionsrapport Juli 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 Förslag till

Läs mer

Uno Sjöberg (C) Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV)

Uno Sjöberg (C) Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2014-05-15 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet på samhällsbyggnadskontoret, kl. 08:00-08:40 Beslutande Uno Sjöberg (C) Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Plats och tid: ande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Grå Tisdagen den 18 februari 2014, klockan 16:00 16:20 Anna Mörée, ordf. (M) Sven Arne Nilsson (KD) Lars-Olle Tuvesson (S) Sören Rudmer (M) Bengt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens 30-37 2 30 Tillsynsplaner för serveringstillstånd, försäljning av receptfria läkemedel och försäljning av tobak och folköl...5 31 Ansökan om serveringstillstånd - Åkantens restaurang och

Läs mer

Plats och tid Port Anders gata 3, ing T 3, kl 15.30-17.00

Plats och tid Port Anders gata 3, ing T 3, kl 15.30-17.00 1 (6) Sammanträde med Miljö- och konsumentnämnden Sammanträdesdatum 24 mars 2009 Plats och tid Port Anders gata 3, ing T 3, kl 15.30-17.00 Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Andreas Porswald (MP),

Läs mer

Agneta Johansson (S) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Tore Segerström (M) Lennart Eriksson (FP) Sabine Olsson miljöinspektör, 20-22

Agneta Johansson (S) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Tore Segerström (M) Lennart Eriksson (FP) Sabine Olsson miljöinspektör, 20-22 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 16.35 ande Per Carleson (S) ordförande Arne Hedkvist (S) Fatma Taki (S) Agneta Johansson (S) Peter Ekelund

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-10-19 Sida 1(8) Plats och tid Kommunalhuset Utsikten 13.30-16.15 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Särörummet Klockan 14:30

Särörummet Klockan 14:30 Nämnden för Miljö & Hälsoskydd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Särörummet Klockan 14:30 Beslutande Övriga närvarande Protokollsjusterare Ledamöter Michael Cassaras (M), ordförande Niklas Mattsson (KD),

Läs mer

Socialnämnden (13)

Socialnämnden (13) Socialnämnden 2015-03-19 1(13) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 13.00-16.00 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Marianne Ohlsson (C) Åsa Karlsson (S) Magnus Zetterlund (S) Lennart Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (15) Socialnämnden 1 (15) Plats och tid Norra Bergens äldreboende, Askersund, den 20 september 2006 kl 9.00-11.45 Beslutande Lennart Andersson (s), i Leif Petersons ställe Wivi-Anne Hoffman (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

Gert Berlin. Louise Pettersson. Gert Berlin

Gert Berlin. Louise Pettersson. Gert Berlin 2015-08-25 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 14:00 16:00 ande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Mimmi Ingevall-Madsen, miljö- och hälsoskydds-inspektör, 8 Maria Wikström, chef Bygg-

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-06-12 1(18)

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-06-12 1(18) 1(18) Plats och tid: Barnkammaren, kl 10.00 13.00 ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare och övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Eje Engstrand, s, ordf Toni Andersson,

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2014-02-12

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2014-02-12 Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och Protokoll omsorgs utskottet sammanträdesdatum 1 (15) Plats och tid Beslutande Vintergatan, sammanträdesrum Venus, kl. 09.00 Ledamöter Owe Ahlinder (C), tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 08.13-08.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Urban Widmark (M) ordförande

Läs mer

Kristinehedsvägen 2, Halmstad, Sammanträdesrum Castler, kl 14:00-15:45

Kristinehedsvägen 2, Halmstad, Sammanträdesrum Castler, kl 14:00-15:45 Räddningsnämnden 2014-01-16 1(9) Plats och tid: ande: Kristinehedsvägen 2, 302 44 Halmstad, Sammanträdesrum Castler, kl 14:00-15:45 Lennart Eriksson (M), ordförande Naser Zeqiri (S) Monica Björnehammar

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (9) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 16.30 18.05 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer Grankvist (S) Lennart Månsson (S) Övriga

Läs mer

Protokoll Sida 1 av 23

Protokoll Sida 1 av 23 Protokoll Sida 1 av 23 Plats och tid Polstjernan 9:00-11.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Elisabeth

Läs mer

Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2009-10-27 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Tierp, kl 14.00-15.10 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Bertil Ahlin (C), ordförande Gert Berlin (S) Karl-Bertil Wallin (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Räddningsnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, 429, kl 08:30-09:00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Räddningsnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, 429, kl 08:30-09:00 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-08-21 kl 08:30-09:00 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M) Lennart

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 Beslutande Madli-Ann Pohla (m) Carl-Göran Svensson (c) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Göran Nydahl,

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Sammanträdesdatum s. 1 (29) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 08.30 12.10 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist (L) Lena Forsberg (M) Anders Widesjö

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 28 oktober 2014, kl 9.00 10.30. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne Åman

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 16/24. 2 Årsbokslut 2015 MBN 15/43. 3 Kontrollplan för livsmedelskontroll 2016 MBN 16/31

1 Information till nämnden MBN 16/24. 2 Årsbokslut 2015 MBN 15/43. 3 Kontrollplan för livsmedelskontroll 2016 MBN 16/31 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-02-16 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 16 februari 2016, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8)

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Plats och tid Räddningstjänsten i Hyltebruk, kl. 15.40-16.20 Beslutande Övriga deltagare Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo

Läs mer

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljö- och stadsbyggnadskontoret 1(10) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen, kl. 19.00-20.15 Paragrafer 52-59 Beslutande Anders Bergstrand (M) ordförande Elvy Svennerstål (FP) 1:a vice ordförande Siv Sahlström (C) 2:a vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2011-08-15 Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma Tid måndagen den 15 augusti 2011, kl. 15 00-16 05 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

Annica Malmer, förvaltningschef Margareta Levin, sekreterare Sofia Magnusson, miljöinspektör 12. Harriet Cajfeldt-Carlsson Paragrafer: 12-16

Annica Malmer, förvaltningschef Margareta Levin, sekreterare Sofia Magnusson, miljöinspektör 12. Harriet Cajfeldt-Carlsson Paragrafer: 12-16 13 Plats och tid: Beslutande: Vänstra kammaren i kommunhuset, Habo, torsdagen den 17 februari 2011 klockan 15.00-17.20 Erik Johansson(M), ordförande Nina Zacho (MP) tjg ersättare för Bertil Engström (MP)

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM Utbildningsnämnden sammanträde 66. Ekonomisk uppföljning efter oktober år 2010 67. Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret

Läs mer

(6) Ragnar Sandberg (M)

(6) Ragnar Sandberg (M) 2010-06-07 1 (6) Plats Vargön Holmen Paper AB, Huvudkontoret Tid Måndag den 7 juni kl. 13.30 15.30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-05-05 1. (13)

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-05-05 1. (13) Servicenämnden 2006-05-05 1. (13) Plats och tid: Nämndhuset E-plan kl 13.00-16.15 Beslutande: Börje Jansson (s), ordförande Marianne Högberg (s) Göran Persson (s) Jeannette Rasko (s) Björn Nordenhaag (mp)

Läs mer

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 20:30 100-111 Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (S) Lars Lewander (M) Adam Algotsson (M) Agne Eklund (FP) Hamza Demir (V) Marina Borneblad (MP) Karin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sydöstra Skånes Räddningstjänst

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sydöstra Skånes Räddningstjänst Datum Plats och tid Brandstationen, Metallgatan 2, Ystad 10:00 10:50, 11:00 12:00 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Fatlum Avdullahu (Tomelilla) (C), ersättare Peter Boström (Tomelilla) (S), ersättare

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 2010-09-09 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 16.30 17.30 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer Grankvist (S) Lennart Månsson

Läs mer

Räddningsnämnden. Utses att justera: Lars-Olle Tuvesson Göran Larsson Paragrafer: Sekreterare. Ordförande. Justerare

Räddningsnämnden. Utses att justera: Lars-Olle Tuvesson Göran Larsson Paragrafer: Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-09-18 kl 12:45-13:00 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Jasna Martinsson (M) tjg. ersättare för

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2015-01-12 1-5

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2015-01-12 1-5 Vård- 1-5 2 Information 1. Val av ledamöter ersättare till arbetsutskottet samt av ordförande vice ordförande i detsamma 2015-2018...6 2. Val av ledamöter ersättare till Kommunala pensionärsrådet 2015-2018...7

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Socialnämnden Socialnämnden 4-7 2 4 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd - Harrys Alingsås...4 5 Ansökan om utvecklingsmedel för insatser mot våld i nära relationer...5 6 Ansökan om statsbidrag för verksamhet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-9 2013-01-08 Sida 1-9 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2013-01-08, kl. 08.15-11.40. Beslutande Bengt-Åke Rehn, S Anna Hed, C Lennart Sohlberg, S Peter Helander, C Malin Höglund, M Övriga deltagare

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2006-03-29 20 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.30 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Margaretha Schneider (m) Inga-Lill Gustavsson (c) tj ers Björn Jonasson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sid 1(13) Plats och tid Kommunhuset sammanträdesrum Stollen kl. 08.15 11.30 ande Sylvia Abramsson (s) ordförande Gunnar Bergkvist (s) vice ordförande Eero Luusua (v) Lars-Göran

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 15:00-15:50. Annika Lundström (S) Staffan Malm (M) Åke Wallman (KD)

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 15:00-15:50. Annika Lundström (S) Staffan Malm (M) Åke Wallman (KD) Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 15:00-15:50 Beslutande ledamöter Sune G Jansson (M), ordf. Annika Lundström (S) Staffan Malm (M) Åke Wallman (KD) Övriga närvarande: Bengt Larsson (M) Göran Hammarlund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (17) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-09.30, 09.40-11.40 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-01-07 1(10)

Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-01-07 1(10) 2015-01-07 1(10) Plats och tid KS-salen kl. 13:00-14:20 Beslutande Ewa Arvidsson (S), ordförande Birgit Karlsson (MP) Cecilia Gustafsson (S) Christina Wallin (V) Rolf Lindström (S) Barbro Spjuth (M) Kurt

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Kommunkontoret, Kopparberg Tid: Beslutande. Kommunkontoret

Kommunkontoret, Kopparberg Tid: Beslutande. Kommunkontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.00 15.20 16.00 16.30 Beslutande Gert Stark (S), Ljusnarsbergs kommun, ordförande Helena Magnusson-Svensson (S), Lindesbergs

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-02 1-12

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-02 1-12 Socialnämnden 2015-01-02 1-12 Plats och tid Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren kl. 11.00-12.00 Beslutande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24 1(11) Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 09.00-12.00 Beslutande Isabell Korn, ordf (M) Rikard Paulin (S) och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Natalya Raad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1(17)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1(17) Sida 1(17) Plats och tid Mölndals stadshus rum 214, klockan 17.30 19.15. Beslutande Elpida Georgitsi (S) Kåre Widenqvist (S) Lars Möglebust (S) My Blomgren (MP), ordförande Viktoria Eliasson (V) tjänstgör

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-16.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Blå salen, stadsbiblioteket kl 18.00 20.00 Beslutande Se bifogad deltagarlista Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagande Se

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-04-07 Innehåll 55 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 67 56 Redovisning av delegationsbeslut... 68 57 Anmälan av utskottsprotokoll...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-05-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-05-08 Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Plats och tid Marks Bostads AB:s kontor, klockan 17.00 18.55 Beslutande M C FP S S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande

Läs mer