Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 1. Dagordningen fastställdes efter tillägg av nytt ärende under punkten 11 Övriga frågor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 1. Dagordningen fastställdes efter tillägg av nytt ärende under punkten 11 Övriga frågor"

Transkript

1 Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 1 Protokoll från beslutsgruppsmöte den 3 oktober 1997 Närvarande: Pär Nuder, ordf. Ledamöter: Berit Adolfsson Anita Bohman Margit Viklund Hans Taremark (t.o.m. p.10) Sven Düring Marianne Servais Höckerman Ulla Jakobsson Bo Hansson Tjänstgörande ersättare Lars Wallstén Eva Johansson Peter Wald Ove Lundgren Dessutom: Elisabeth Öberg/Helén Eriksson, sekretariatet Utvärderarna Marianne Bull och Leif Grahm (punkt 5) Pär Nuder öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 1. Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes efter tillägg av nytt ärende under punkten 11 Övriga frågor 2. Föregående protokoll Protokollet lades till handlingarna. 3. Val av justerare Ulla Jakobsson valdes till justerare.

2 Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/ Rapporter Rapport från Övervakningskommitténs möte den 27 juni 1997 Margit Viklund rapporterade från Övervakningskommitténs möte den 27 juni Halvtidsutvärderingen behandlades. Åsikterna om själva utvärderingen var blandade. Övervakningskommittén var bekymrade över den låga förbrukningen av medel inom programmet, men gav ändå Beslutsgruppen positiv kritik. Varken öar dit människor flyttat in under perioden eller öar, som av misstag hamnat utanför programmet kan tas med, enligt besked från EU-kommissionen. De kan helt enkelt inte göras några ändringar av det geografiska området under perioden. Investeringen i svävare i samband med projektet Samordnad svävartrafik godkändes. Elisabeth Öberg kompletterade med att Övervakningskommittén ställt sig positiv till en ändring av stödmottagare i enlighet med Beslutsgruppens förslag, dvs. att kommuner samt föreningar, utvecklingsgrupper och liknande organisationer också kan vara stödmottagare under åtgärd 1.3, och att företag kan vara stödmottagare under åtgärderna 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.1, 3.3. Innan ändring kan ske, krävs beslut i EU-kommissionen, vilket väntas vara klart inom kort. (Beslut från den bifogas protokollet.) Pär Nuder beslutade att under denna punkt ta upp den övriga fråga som Ulla Jakobsson aviserat. Ulla Jakobsson berättade att flera öar inom Vaxholms kommun i Stockholms län har hamnat utanför programmet för Mål 5b Skärgården, trots att de uppfyller villkoren. Det gäller fem öar, bl.a. Vaxholms kastell och Storholmen. Vaxholms kommun är väldigt upprörd, och vill ha en rättelse till stånd. Pär Nuder lämnade över frågan till Margit Viklund, som svarade att det var uppenbart att EUkommissionen ansåg det helt omöjligt att ändra på det geografiska området. Konstaterades att det inte är EU:s fel att Sverige inte varit tillräckligt noggrann i förberedelserna inför avtalet med EU:kommissionen om programmet för Mål 5b Skärgården. Vi i Sverige bör lära av detta inför nästa omgång av strukturfondsprogrammen. Bo Hansson undrade om Beslutsgruppen hade möjlighet att lämna synpunkter på arbetet med Agenda Pär Nuder svarade att frågan för närvarande bereds på departementsnivå. Uppdrogs åt sekretariatet att undersöka möjligheterna att lämna synpunkter med Glesbygdsverket och närings- och handelsdepartementet.

3 Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 3 Rapport från 5b-konferens i Wales Hans Taremark rapporterade från en 5b-partnershipkonferens med titeln The Way Ahead i Wales. Han deltog där som ensam svensk. Han delade ut ett skriftligt material (bifogas) från konferensen, och berättade sedan kort vad som avhandlats. Kommissionären Franz Fischler var huvudtalare. Konferensen var också start på ett europeiskt nätverk för 5b-regioner, Partnership 5b Exchange. Powys Council i Wales har tagit på sig det administrativa (se deras internetsida, Man kan anmäla sig dit genom deras Internetadress. Agenda 2000 diskuterades aktivt. Från bl.a. Englands och Hollands sida arbetar man att påverka den framtida inriktningen av strukturfondsarbetet. De regioner som mest liknar 5b Skärgården finns i Skottland. 5. Halvtidsutvärderingen Utvärderarna Marianne Bull och Leif Grahm föredrog huvudresultaten ur utvärderingsrapporten. Ett urval av deras OH-bilder bifogas. Utvärderarna konstaterade bl.a. att för lite pengar har upparbetas genom beslut, och endast en mindre del har rekvirerats. Förbrukningen är också ojämnt fördelad mellan åtgärder och regioner. Det finns ett stort behov av s.k. animatörer (rådgivare, bollplank, handledare), som kan hjälpa till att starta projekt. Det borde gå att starta projekt för kompetensutveckling av projektledare inom åtgärden 3.3. Anita Bohman hade erfarenheten att företagen drar sig för att gå in i ett strukturfondssamarbete - de känner det som om de betraktas med misstänksamhet. Sven Düring erinrade om kommunernas långa framförhållning för att avsätta medfinansieringsmedel i budgeten. Vidare kan man dela upp skärgårdsföretagen i vinstföretag eller försörjningsföretag. Marianne Bull höll med om att försörjningsföretagen, som startas i brist på vanligt lönearbete, är mycket vanliga i skärgården - men den sortens företagande täcks inte av de gällande indikatorerna. Margit Viklund erinrade om en synpunkt som inte framgår av utvärderingsrapporten. I och med programmet har öar och öbor plötsligt blivit intressanta för kommuner, landsting och länsstyrelser. Man måste inse att det tar tid för öborna att ställa om sig till detta. Marianne Bull höll med. Det tar tid att ställa om till ett nytt arbetssätt. Berit Adolfsson frågade utvärderarna om de på annat håll hittat intressanta projekt för kvinnor och ungdomar. I och med att befolkningen på öarna ofta är äldre, finns inte alltid så mycket underlag eller intresse. Marianne Bull svarade att det behövs särskilda insatser för kvinnor och ungdomar, t.ex. lokala idéseminarier för att stötta utvecklingen. Man borde kunna starta projekt för utveckling, och då t.ex. använda lokala resurscentran för kvinnor. Det räcker inte med vare sig program eller pengar, eller enbart med eldsjälar heller, för den delen.

4 Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 4 Hans Taremark betonade att projekten måste vara så konkreta och intressanta att kommunerna satsar medfinansieringspengar på dem i dessa besparingstider. Pär Nuder tackade Marianne Bull och Leif Grahm för föredragningen, varefter Beslutsgruppen fortsatte diskussionen. Beslutsgruppen enades om att det problem som beskrivits i utvärderingsrapporten - att utvecklingen går för långsamt - är tydligt för Beslutsgruppen. Arbetet med att öppna upp fler möjligheter i programmet bör fortsätta. Diskussion följde sedan, som kommer att sammanfattas av huvudsekreteraren i separat brev till Beslutsgruppen. 6. Beslut om bidrag ur strukturfonderna Elisabeth Öberg inledde med att redovisa en skrivelse från Jordbruksverket. Jordbruksverket har haft revision från DG VI. Revisorerna ansåg att ALU-medel inte kunde godkännas som medfinansiering i jordbruksfonden. I anledning av detta accepterar Jordbruksverket inte ALUmedel som medfinansiering i Beslutsgruppernas beslut efter den 11 augusti 1997 (då revisionsrapporten anlände till SJV). Frågan har förts vidare till Jordbruksdepartementet för utredning. Enligt uppgift från NUTEK (utbetalande myndighet för regionala fonden) accepteterar de ALU-medel som medfinansiering. AMS (utbetalande myndighet för sociala fonden) accepterar enligt samstämmiga uppgifter ALU-medel som medfinansiering. I de ansökningar som finns på föredragningslista för detta möte ingår inte ALU- medel som medfinansiering i något jordbruksfondsprojekt. Elisabeth Öberg redogjorde för det ekonomiska läget per åtgärd. Förbrukningen är fortfarande låg (totalt ca 20%), framför allt på åtgärderna 1.2. Främja de traditionella näringarna i skärgården med hänsyn till miljö-, natur- och kulturvärden och 1.4 Förbättrade villkor för kvinnor och ungdomar. Förbrukningen är också ojämt fördelad mellan regionerna.

5 Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 5 Beslut Åtgärd 1.1 Företagsutveckling i skärgården Ärende Skärgårdskraft, etapp 2 Sökande: Stockholms läns landsting Beslut: kr, varav kr för 1997 och kr för 1998 Motivering: Det aktuella projektet ryms inom prioritet 4 Lokal mobilisering, åtgärd 4.1 Stärk kulturen och den lokala identiteten i skärgården. Två av de åtgärdsspecifika urvalskriterierna är tillämpliga: ökad samverkan mellan öbefolkningen och kommunala, regionala och centrala myndigheter och lokala initiativ med förankring i bygden. Kommentar: Beslutsgruppen fattade den beslut om att stödja etapp 1 av detta projekt (perioden ). Projektet är förlängt med ett år, och kommer att avslutas Förlängningen beror på det stora gensvar som projektet rönt. Projektet arbetar uteslutande med öar utan fast landförbindelse och med bofast befolkning. Om dessa förhållanden ändras, måste beslutet omprövas. Ansökan avsåg perioden Då medfinansiering inte fanns klar för 1999, behandlas i detta beslut perioden Sökanden kan återkomma för Summa beslutade medel för åtgärden: kr Åtgärd 1.2 Främja de traditionella näringarna i skärgården med hänsyn till miljö-, naturoch kulturvärden Ärende Iståndsättning Enskilda vägen F 1788 Sökande: Enskilda vägen F 1788, c/o Jan-Erik Pettersson Beslut: kr för 1997 Motivering: Det aktuella projektet ryms inom prioritet 2 Natur och kulturmiljö, 1.2 Främja de traditionella näringarna i skärgården med hänsyn till miljö-, natur- och kulturvärden En av de åtgärdsspecifika urvalskriterierna är tillämplig: småskaliga lösningar i den glesa skärgården. Ärende Enskilda vägen F 1187, breddning Tunnerstad Sökande: Enskilda vägen F 1187, c/o Ingemar Larsson Beslut: kr för 1997 Motivering: Det aktuella projektet ryms inom prioritet 2 Natur och kulturmiljö, 1.2 Främja de traditionella näringarna i skärgården med hänsyn till miljö-, natur- och kulturvärden En av de åtgärdsspecifika urvalskriterierna är tillämplig: småskaliga lösningar i den glesa skärgården. Summa beslutade medel för åtgärden: kr Åtgärd 1.3 Turism Summa beslutade medel för åtgärden: 0 kr

6 Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 6 Åtgärd 1.4 Förbättrade villkor för kvinnor och ungdomar Ärende Affärsrådgivning för kvinnor i Göteborgs södra skärgård Sökande: Göteborgs stad, SDN Styrsö Beslut: kr, varav kr för 1997 och kr för 1998 Motivering: Det aktuella projektet ryms inom prioritet 1. Utveckling av arbete och näringsliv, åtgärd 1.4 Förbättrade villkor för kvinnor och ungdomar. Två av de åtgärdsspecifika urvalskriterierna är tillämpliga: Mer arbetstillfällen och ökat nyföretagande bland kvinnor och ungdomar. Kommentar: Ansökan avsåg perioden Sökanden kan återkomma med ansökan för 1999 vid ett senare tillfälle. Jäv: Sven Düring anmälde att han var jävig. Han deltog inte i beslutet. Ärende VENTUS (Västanvind) Sökande: Öckerö kommun Beslut: kr, varav kr för 1997 och kr för 1998 Motivering: Det aktuella projektet ryms inom prioritet 1. Utveckling av arbete och näringsliv, åtgärd 1.4 Förbättrade villkor för kvinnor och ungdomar. Två av de åtgärdsspecifika urvalskriterierna är tillämpliga: Mer arbetstillfällen och ökat nyföretagande bland kvinnor och ungdomar. Kommentar: Ansökan avsåg perioden Sökanden kan återkomma med ansökan för 1999 vid ett senare tillfälle. Jäv: Hans Taremark anmälde att han var jävig. Han deltog inte i beslutet. Summa beslutade medel för åtgärden: kr Åtgärd 2.1 Bevara och restaurera natur- och kulturmiljöer Summa beslutade medel för åtgärden: 0 kr Åtgärd 3.1 Informationsteknik Ärende Ö-skolorna i Haninge kommun - IT-användning Sökande: Haninge kommun Beslut: 0 kr Motivering: Beslutsgruppen såg positivt på projektets syfte. I projektet ingick dock till stor del verksamhet, som Beslutsgruppen ansåg vara inom ramen för normal kommunal verksamhet. Sökanden är välkommen med ny ansökan, som begränsar sig till dels det öspecifika i arbetssättet/utvecklingen i skolan, dels samarbetet mellan skola, näringsliv och föreningsliv. Kommentar: Ansökan avsåg till en början Ornö, Utö, Dalarö och Muskö. Då Dalarö och Muskö inte ingår i det geografiska området för Mål 5b Skärgården, har ansökan ändrats till att omfatta öarna Ornö och Utö.

7 Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 7 Summa beslutade medel för åtgärden: 0 kr Åtgärd 3.2 Service- och transportförsörjning Ärende Iståndsättning av enskilda vägen F 1789 Sökande: Enskilda vägen F 1789, c/o Rolf Manneborg Svensson Beslut: kr för 1997 Motivering: Det aktuella projektet ryms inom prioritet 3 Överbrygga avstånd genom modern infrastruktur, åtgärd 3.2 Service och transportförsörjning. En av de åtgärdsspecifika urvalskriterierna är tillämplig: småskaliga samordningslösningar i gles- och landsbygdsskärgården. Ärende Renovering färjeramp Visingsöfärjan Sökande: Samfällighet F 1837 färja, c/o Jönköpings kommun Beslut: Ärendet bordläggs och återremitteras till referensgruppen Motivering: Beslutsgruppen önskar ytterligare information i ärendet. Summa beslutade medel för åtgärden: kr Åtgärd 3.3 Kompetensutbildning, distansutbildning och forskning Summa beslutade medel för åtgärden: 0 kr Åtgärd 4.1 Stärk kulturen och den lokala identiteten i skärgården Ärende Informationsprojekt Sydost Sökande: Folkrörelserådet Beslut: kr för 1997 Motivering: Det aktuella projektet ryms inom prioritet 4 Lokal mobilisering, åtgärd 4.1 Stärk kulturen och den lokala identiteten i skärgården. En av de åtgärdsspecifika urvalskriterierna är tillämplig: lokala initiativ med förankring i bygden. Kommentar: Ansökan avsåg 1997 och Då medfinansiering för 1998 inte var klar, avser beslutet endast Sökanden kan återkomma med ansökan för 1997 när full medfinansiering för 1998 föreligger. Ansökan avser en del i ett större projekt. En annan del av projektet har fått stöd från Mål 5b Sydöstra Sverige i beslut Jäv: Peter Wald anmälde att han var jävig. Han deltog inte i beslutet.

8 Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 8 Ärende Konstnärer på Hven - en dokumentation Sökande: Landskrona kommun Beslut: kr, varav kr för 1997 och kr för 1998 Motivering: Det aktuella projektet ryms inom prioritet 4 Lokal mobilisering, åtgärd 4.1 Stärk kulturen och den lokala identiteten i skärgården. Två av de åtgärdsspecifika urvalskriterierna är tillämplig: lokala initiativ med förankring i bygden och utveckla kulturattraktioner, evenemang och kulturella miljöer. Jäv: Lars Wallstén anmälde att han var jävig. Han deltog inte i beslutet. Ärende Brännöhuset Sökande: Göteborgs stad, SDN Styrsö Beslut: Ärendet bordläggs och delegeras till ordföranden för beslut. Motivering: Beslutsgruppen ser positivt på ansökan. Vid tidpunkten för sammanträdet saknades formell, skriftlig bekräftelse på medfinansiering från en av finansiärerna. När skriftlig medfinansieringsförbindelse inkommit, kan beslut fattas. Jäv: Sven Düring anmälde att han var jävig. Han deltog inte i beslutet. Summa beslutade medel för åtgärden: kr Totalsumma för fattade beslut den : kr Fattade beslut per åtgärd och region bifogas. 7. Information från referensgrupperna Margit Viklund för Norrlandskusten: Nästa referensgruppsmöte hålls den 16 oktober. En eller två ansökningar är aktuella. Förra mötet ställdes in, eftersom det inte hade kommit in några ansökningar. Det krävs mer information. Man måste kunna använda kommunerna bättre i informationssammanhang. Bo Hansson m.fl. för AB, C och D-län Länsstyrelsen i Stockholms län har haft besök av Arbetsmarknadsutskottet. Tillsammans med Glesbygdsverket och Stockholms läns landsting genomfördes en båtresa i Stockholms skärgård, där utskottet också fick möta skärgårdsbor. Bo Hansson berättade att resan var mycket lyckad, och torde ha gett utskottet en del nya insikter om skärgårdens speciella förutsättningar. Ulla Jakobsson berättade att det troligen kommmer en ansökan från Vaxholms kommun. Ansökan gäller färjeläge på Tynningö. Anita Bohman, Östergötlands och Kalmar län: Det förra referensgruppsmötet ställdes in, eftersom det inte hade kommit in några ansökningar. Anita Bohman m.fl. hade deltagit på Tjust skärgårdsförenings årsmöte, och där informerat om Mål 5b Skärgården. Nästa referensgruppsmöte hålls den 28 oktober. Ev. kommer en ansökan från Kalmar län. Hasselö skola, som byggts om till vandrarhem med hjälp av stöd från Mål 5b Skärgården, har slutbesiktigats.

9 Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 9 Peter Wald m.fl., Blekinge och Malmöhus län: Nästa referensgruppsmöte hålls den 27 oktober. Inga ansökningar har hittills kommit in. Lars Wallstén berättade att en glesbygdsresurs har anställts på ön Hven. Personen ifråga har påbörjat arbetet, som troligen kommer att leda till projektansökningar i ett senare skede. Genom verksamheten förväntas nya arbetstillfällen skapas. Mål 5b Skärgården är en viktig faktor i sammanhanget. Hans Taremark, Västkusten: Från början var problemet att det var svårt att få ut information om Mål 5b Skärgården. Nu samarbetar Mål 5b Skärgården och Leader om informationen. Det finns skärgårdsutvecklare som informerar om Mål 5a, Mål 5b och Leader. I sommar har en båtburen informatör rest runt i skärgården, vilket varit väldigt lyckat. Det finns ett antal projekt på gång. Bland dessa kan nämnas en brygga vid Smugglarmuseet, gymnasieskola på Öckerö och ett projekt på Rörö. Pär Nuder underströk betydelsen av att alla inser vad EU:kommissionen tänker när de ser hur litet pengar som beslutats om och rekvirerats. Pär Nuder betonade också vikten av att Beslutsgruppen följer upp projekten sakmässigt och ekonomiskt. 8. Informations- och strategifrågor Information från de fyra informationsgrupperna: Prioritet 1: Marianne Servais Höckerman och Anita Bohman: Gruppen har träffats två gånger. Bägge gångerna har endast de kvinnliga ledamöterna deltagit Bl.a. hade deltagarna delat upp olika aktuella myndigheter att ta kontakt med mellan sig. Kontakter var också inledda, om ännu inte helt avslutade. Medfinansiering och idétorka bedömdes som de största problemen för närvarande. Nätverk och IT ansågs som viktiga medel för en framtida utveckling. Minnesanteckningar från båda mötena bifogas protokollet. Övriga grupper hade inte startat sitt arbete. Brevet från ordföranden till Beslutsgruppen, med lista över vilka grupper ledamöterna hör till, bifogas protokollet. Pär Nuder framhöll grupp 1 som ett föredöme för de övriga grupperna. Vid nästa möte förväntas rapport från samtliga grupper är ett nyckelår för programmets genomförande. Beslutsgruppen måste försöka göra riktade insatser mot medfinansiärer inför budgetåret Planerad konferens Pär Nuder föreslog att en konferens för alla intressenter (skärgårdsbefolkningen, medfinansiärerna, referensgrupperna) skulle anordnas i anledning av att programmet nu har nått halvtid. På konferensen skulle bl.a. bra projekt presenteras. Det är viktigt att göra det möjligt för även skärgårdsföreningar o.d. att kunna delta genom t.ex. resebidrag. Konferensen bör hållas efter slutet av januari Huvudsekreteraren och referensgruppssekreterarna fick i uppdrag att fundera på upplägg och finansiering. Hans Taremark bidrar med tips från liknande konferens för 800 Lag-gruppsordförande.

10 Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 10 Skrivelse från NUTEK om träffar med potentiella medfinansiärer Elisabeth Öberg föredrog rubricerade skrivelse. Svar ska vara NUTEK tillhanda den 3 oktober. Beslutsgruppen enades om att anmäla följande förslag till NUTEK: SAF centralt Telia LRF Vägverket Skogsvårdsstyrelsen Fiskeristyrelsen Sjöfartsverket Statens fastighetsverk Naturvårdsverket Riksantikvarieämbetet Statens Fastighetsverk Fiskeristyrelsen Fiskarnas Riksförbund Posten Projektkatalog, nyhetsbrev och informationsblad Elisabeth Öberg visade upp ett exemplar av ovanstående skrifter. Samtliga har tidigare skickats ut till Beslutsgruppen. Förslag till affischutställning Elisabeth Öberg föredrog ett förslag till en affischutställning om 5b Skärgården, framtaget av en konsult. Utställningen föreslås bestå av fyra blad, varav det första presenterar fakta om programmet, det andra visar en sverigekarta med förstoringar för de sex regionerna, och det tredje och fjärde visar exempel på projekt inom samtliga åtgärder. Beslutsgruppen enades om att förslaget var bra, men att begreppet 5b borde tonas ner en aning till förmån för begreppet Levande skärgård. Förslag till brevlogo, brevhuvud, huvud på pressmeddelande Elisabeth Öberg föredrog förslag till ovanstående, vilka beslutsgruppen godkände för tryckning. Internet - Beslutsgruppens websida Adressen är Hans Taremark uppmanade alla, som inte lämnat mailadresser till huvudsekreteraren, att snarast göra det, f.v.b. till honom. Hans Taremark ville också ha bilder på projekten skickade till honom, för inläggning på websidan.

11 Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 11 Information och skyltar Elisabeth Öberg föredrog EU:s krav på beständiga skyltar, s.k. sponsorplaketter. Absolut krav på sponsorplakett gäller projekt som består av investeringar på en miljon ECU och över, dvs. ca 8,3 miljoner kr. F.n. finns bara ett projekt, som ligger över gränsen, och det är Birkamuseet. Ordföranden har föreslagit att samtliga projekt, som består av investeringar, ska ha sponsorplakett. Beslutsgruppen instämde. Elisabeth Öberg kommer att se till att en upphandling av sponsorplaketter görs. Elisabeth Öberg meddelade att hon i fortsättningen kommer att bifoga informationsanvisningar när hon expedierar besluten. Informationsanvisningarna kommer också att skickas till Beslutsgruppen f.k. 9. Nästa sammanträde den 5 december 1997 Nästa sammanträde hålls i Vaxholm, och genomförs som ett endagsmöte. Det blir alltså ingen gemensam middag kvällen före. 10. Tider för vårens sammanträden Första sammanträdet för våren har tidigare bestämts till den 13 februari Sista ansökningsdag bestämdes till 12 december, för att referensgrupperna skulle ha chans att sammanträda före julhelgen. Ansökningarna lämnas till huvudsekreteraren senast den 16 januari. Inga ytterligare tider sattes ut, i avvaktan på att datum för den planerade konferensen fastslås. 11. Övriga frågor Information om småföretagsinitiativet På grund av tidsbrist lämnas informationen skriftligt istället (bifogas protokollet) Skrivelse från Märit Friberg (Stockholms län) med kommentar från Övervakningskommitténs sekretariat Elisabeth Öberg föredrog båda skrivelserna. Skrivelsen från Märit Friberg innehöll bl.a. en begäran om att Kastellön i Vaxholm, som borde ha varit med i det geografiska området, skulle kunna tas med. Skrivelsen från Övervakningskommitténs sekretariat innehöll ett förtydligande till den första versionen av dess protokoll från den Den senare skrivelsen överensstämmer i innehåll med den diskussion som fördes under punkten 4, dvs. att inga ändringar i det geografiska området kan göras under nuvarande programperiod. Skrivelse från Skärgårdsgruppen (Göteborgs och Bohus samt Hallands län) Skrivelsen avsåg möjligheten att inom Mål 5b Skärgården stödja en investering i vattnet (vågbrytare nära fastlandet). Skrivelsen överlämnas till Övervakningskommitténs sekretariat för yttrande.

12 Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 12 Ersättning för kostnader och förlorad arbetsförtjänst t.ex. i samband med informationsinsatser. Sekretariatet föreslog att de ledamöter som inte är offentligt anställda i sådana fall vänder sig till den organisation som nominerat dem (förteckning bifogas). Beslutsgruppen instämde. Skrivelse från Ronny Svensson (Värmlands län) om muddring av farled Skrivelsen avsåg möjligheten att inom Mål 5b Skärgården stödja muddring av en farled mellan fastland och en ö inom det geografiska området. Skrivelsen överlämnas till Övervakningskommitténs sekretariat för yttrande. Elisabeth Öberg, huvudsekr. Justeras: Pär Nuder, ordf. Ulla Jakobsson, justerare

Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/96 1

Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/96 1 Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/96 1 Protokoll från beslutsgruppsmöte den 15 november 1996 Närvarande: Pär Nuder, ordf. Ledamöter: Märit Friberg Berit Adolfsson Margit Viklund Margareta Olin Ulla

Läs mer

Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 1/97 1

Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 1/97 1 Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 1/97 1 Protokoll från beslutsgruppsmöte den 24 januari 1997 Närvarande: Pär Nuder, ordf. Ledamöter: Märit Friberg Berit Adolfsson Margit Viklund Margareta Olin Ulla

Läs mer

Beslutsgruppen för mål 5b skärgården 2/98 1

Beslutsgruppen för mål 5b skärgården 2/98 1 Beslutsgruppen för mål 5b skärgården 2/98 1 Protokoll från beslutsgruppsmöte den 13 februari 1998 Närvarande: Pär Nuder, ordf. (Då Pär Nuder var tvungen att avvika innan samtliga punkter på dagordningen

Läs mer

Beslutsgruppen för mål 5b Skärgården 3/98 1. . Protokoll från beslutsgruppsmöte den 15 maj 1998

Beslutsgruppen för mål 5b Skärgården 3/98 1. . Protokoll från beslutsgruppsmöte den 15 maj 1998 Beslutsgruppen för mål 5b Skärgården 3/98 1. Protokoll från beslutsgruppsmöte den 15 maj 1998 Närvarande: Margit Viklund, vice ordf. (Då Margit Viklund var jävig vid ett beslutsärende(nr 98-26), tjänstgjorde

Läs mer

Dagordningen fastställdes efter tillägg av ny punkt 13, se nedan.

Dagordningen fastställdes efter tillägg av ny punkt 13, se nedan. Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 3/97 1 Protokoll från beslutsgruppsmöte den 23 maj 1997 Närvarande: Pär Nuder, ordf. ( Då Pär Nuder var tvungen att avvika innan samtliga punkter på dagordningen var

Läs mer

Beslutsgruppens sekretariat 1999-01-26 1 Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm

Beslutsgruppens sekretariat 1999-01-26 1 Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm Beslutsgruppens sekretariat 1999-01-26 1 Protokoll från beslutsgruppsmöte den 9 december 1998 Närvarande: Pär Nuder, ordförande (Margit Viklund tjänstgjorde som ordförande vid föredragning av ärendena

Läs mer

Beslutsgruppens sekretariat 10/99 1. Protokoll från beslutsgruppsmöte den 3 december 1999. Närvarande: Pär Nuder, ordförande. Tjänstgörande suppleant:

Beslutsgruppens sekretariat 10/99 1. Protokoll från beslutsgruppsmöte den 3 december 1999. Närvarande: Pär Nuder, ordförande. Tjänstgörande suppleant: Beslutsgruppens sekretariat 10/99 1 Närvarande: Pär Nuder, ordförande Protokoll från beslutsgruppsmöte den 3 december 1999 Ledamöter: Berit Adolfsson Margit Viklund Margareta Olin (fr.o.m. p. 5) Gerthie

Läs mer

Beslutsgruppens sekretariat 9/99 1. Protokoll från beslutsgruppsmöte den 1 oktober 1999. Närvarande:

Beslutsgruppens sekretariat 9/99 1. Protokoll från beslutsgruppsmöte den 1 oktober 1999. Närvarande: Beslutsgruppens sekretariat 9/99 1 Närvarande: Protokoll från beslutsgruppsmöte den 1 oktober 1999 Pär Nuder, ordförande (punkt 1 4, utom ämnet väntelista för projekt) Då Pär Nuder var tvungen avvika innan

Läs mer

Övervakningskommittén för havs- och fiskeriprogrammet ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR HAVS- OCH FISKERIPROGRAMMET

Övervakningskommittén för havs- och fiskeriprogrammet ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR HAVS- OCH FISKERIPROGRAMMET ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR HAVS- OCH FISKERIPROGRAMMET 2014 2020 1. UPPRÄTTANDE, SAMMANSÄTTNING OCH SEKRETARIAT 1.1 Upprättande Övervakningskommittén 2014 2020 är inrättad av regeringen

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Skärgårdsliv. Fler kan få mer

Skärgårdsliv. Fler kan få mer Skärgårdsliv Fler kan få mer Beslutsgruppen kan numera medge EU-stöd med 40 respektive 50 procent av den offentliga finansieringen för delar av programmet Mål 5b Skärgården. Det beslutade EU-kommissionen

Läs mer

Protokoll LL01-2010. Lilla LAG Terra et Mare (styrelsen) 8 februari 2010. Tid: 09.30-11.30. Kulturhuset Fregatten, Stenungsund

Protokoll LL01-2010. Lilla LAG Terra et Mare (styrelsen) 8 februari 2010. Tid: 09.30-11.30. Kulturhuset Fregatten, Stenungsund LL01-2010 Protokoll Lilla LAG Terra et Mare (styrelsen) 8 februari 2010 Tid: 09.30-11.30 Plats: Kulturhuset Fregatten, Stenungsund Medverkande: Inger Blixt (tf. ordf.) Lars Strömberg Carina Dyås Tomas

Läs mer

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED LEDNINGSGRUPPEN

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED LEDNINGSGRUPPEN Kommuner i samverkan för Inlandsvägen: Mora! Vansbro! Fil ipstad! Storfors! Kristinehamn! Gullspång! Mariestad! Skövde! Falköping! Tidaholm! Mullsjö! Jönköping! Gislaved! Hylte! Halmstad ANTECKNINGAR FRÅN

Läs mer

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Föreningens firma Föreningens firma är LEADER Terra et Mare. 2 Föreningens ändamål Föreningen har som mål att genomföra EU-programmet LEADER Terra et Mare

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR DET SVENSKA LANDSBYGDSPROGRAMMET

ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR DET SVENSKA LANDSBYGDSPROGRAMMET ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR DET SVENSKA LANDSBYGDSPROGRAMMET 2014 2020 1. UPPRÄTTANDE, SAMMANSÄTTNING OCH SEKRETARIAT 1.1 Upprättande Övervakningskommittén är inrättad enligt Europarlamentets

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Enar Jonsson öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.

1 Mötets öppnande Ordförande Enar Jonsson öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna. Sid 1(5) Protokoll fört vid LAG-gruppsmöte URnära Tid: kl. 17,00-20.00 Plats: Ersboda slöjd, Gräddvägen 15, Umeå. 1 Mötets öppnande Ordförande Enar Jonsson öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.

Läs mer

Företrädare för Europeiska kommissionen ska delta som rådgivare i övervakningskommitténs arbete.

Företrädare för Europeiska kommissionen ska delta som rådgivare i övervakningskommitténs arbete. ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR LOKALT LEDD UTVECKLING 2014 2020 1. UPPRÄTTANDE, SAMMANSÄTTNING OCH SEKRETARIAT 1.1 Upprättande Övervakningskommittén är inrättad enligt Europarlamentets och

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-02-06 kl. 13.00 17.00 RBU_Torpet Heberg Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt,

Läs mer

Protokoll L02-2013. LAG Terra et Mare 18 mars 2013. Tid: 15.00-15.50. Kulturhuset Fregatten, Stenungsund

Protokoll L02-2013. LAG Terra et Mare 18 mars 2013. Tid: 15.00-15.50. Kulturhuset Fregatten, Stenungsund L02-2013 Protokoll LAG Terra et Mare 18 mars 2013 Tid: 15.00-15.50 Plats: Kulturhuset Fregatten, Stenungsund Medverkande: Essam El Naggar (ordf.) Gösta Andersson Rolf Andersson Bert Olsson Göran Oskarson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

Protokoll från det 3:e sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2013

Protokoll från det 3:e sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2013 Protokoll från det 3:e sammanträdet med :s styrelse 2013 Tid och plats: 11 mars kl 09.30 16.00, s kansli, Uppsala stifts hus, Dragabrunnsgatan 71 i Uppsala, våning 3. Närvarande: Stig Hansson, Folkrörelserådet

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 3/

SKK/Assistanshundsrådet nr 3/ Sida 1/5 SKK/Assistanshundsrådet 38-51 Protokoll fört vid telefonmöte med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd tisdagen den 2 juni 2015. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf), Marie Fogelquist,

Läs mer

Stadgar. 1 Föreningens namn: Fiskeområde Vänern

Stadgar. 1 Föreningens namn: Fiskeområde Vänern Stadgar 1 Föreningens namn: Fiskeområde Vänern 2 Föreningens ändamål och syfte Föreningens syfte är att verka för att uppnå målen i den lokala utvecklingsstrategin under programperioden 2014-2020. Fiskeområde

Läs mer

Landstingets revisorer 108-117

Landstingets revisorer 108-117 PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Hestraviken hotell och restaurang, Hestra Närvarande: Doris Johansson, ordförande Arnold Carlzon Marianne Ericsson Robert Erlandsson, 113-117 Östen Johnsson, 111-117

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum

Protokoll Sammanträdesdatum Styrelsen 2006-11-29 1 (11) Plats och tid Pingstkyrkan, Edsbyn, klockan 09.30 11.00. Beslutande Sven-Åke Thoresen, ordf, s, Hudiksvall Evy Degerman, c, Bollnäs Olle Nilsson Sträng, s, Bollnäs Stefan Bäckström,

Läs mer

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte i Norrtälje, Pythagoras museet, den 7 december 2015

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte i Norrtälje, Pythagoras museet, den 7 december 2015 Sid 1 av 5 SIKO styrelsemöte, möte nr 7 år 2015 Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte i Norrtälje, Pythagoras museet, den 7 december 2015 Närvarande: Ulf Westerberg

Läs mer

SKK/UK nr 4-2014 2014-09-18 55-76

SKK/UK nr 4-2014 2014-09-18 55-76 Sida 1/6 SKK/UK nr 4-2014 55-76 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) torsdagen den 18 september 2014 på SKKs kansli. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Eva Lejdbrandt

Läs mer

Trekom Leaders styrelse

Trekom Leaders styrelse Trekom Leaders styrelse Möte nr: 4 Plats: Norsjö kommun, Sammanträdesrum Renen Tid: 21 januari 2009, kl 15 - ca 17.30 Dagordning 52. Mötets öppnande 53. Val av justerare 54. Föregående protokoll 55. Verksamhetsledare

Läs mer

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Södra Älvsborgs distrikt PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-11-17 Plats: Borås Omfattning 1-25 Närvarande: Lars Lyborg, Borås, distriktsordförande Ulla Wahlin, Borås Dick Ylander,

Läs mer

Viltförvaltningsdelegationens arbetsmöte den 12 juni 2015 på Länsstyrelsen i Vänersborg

Viltförvaltningsdelegationens arbetsmöte den 12 juni 2015 på Länsstyrelsen i Vänersborg i PROTOKOLL Diarienummer 2015-09-21 511-31895-2015 Sida 1(3) LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Viltförvaltningsdelegationen i Lärieētyreleen -i Västra Götalands län Göteborg 2015-10- 08 Viltförvaltningsdelegationens

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, landstingets kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, landstingets kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Justerat 2014-09-26 Patientnämnden Tid Onsdagen den 17 september kl. 9 11.30 Plats Närvarande ledamöter Kronobergsrummet, landstingets kansli, Ingelstadsvägen

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

PROTOKOLL Nr 3/2010 1 (5) Samordningsförbundet Skövde 2010-04-16. Tid 2010-06-04

PROTOKOLL Nr 3/2010 1 (5) Samordningsförbundet Skövde 2010-04-16. Tid 2010-06-04 PROTOKOLL Nr 3/2010 1 (5) 2010-04-16 Sammanträde Samordningsförbundet Skövde Tid Plats Närvarande Servicekontoret, Skatteförvaltningen, Skolgatan 1, Skövde Sewon Ekberg Västra Götalandsregionen ordförande

Läs mer

SIKO - styrelsemöte Sammanträde nr 2, 2009 03 20

SIKO - styrelsemöte Sammanträde nr 2, 2009 03 20 SIKO - styrelsemöte Sammanträde nr 2, 2009 03 20 Närvarande: Johan Bohman Gunilla Söderqvist Berit Karlsson Per Frideen Anna Lundin Erik Westerlundh Björn Sjöblom Jan-Evert Jäderlund Jan Olsén Arne Griphult

Läs mer

Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna

Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna Beslutsdatum 2008-02-05 1 (5) Tid Tisdagen den 5 februari 2008 kl. 15.30. Beslutande Ledamöter Marie-Louise Hilmersson, ordförande Leif Larsson Kira Berg Eva Nypelius Björn Jansson Lars Isaksson Esse Petersson

Läs mer

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund L02-2011 Protokoll LAG Terra et Mare 30 maj 2011 Tid: 16.00-18.40 Plats: Stenungsögården, Stenungsund Medverkande: Arne Lernhag (ordf.) Lars Strömberg Gösta Andersson Bert Olsson Tomas Börgesson Rolf Andersson

Läs mer

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet.

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet. Årsmöte med Svenska IFYE-klubben den 4 oktober 2015 Närvarande: Ett 35-tal medlemmar Plats: Everdal, Växjö 1 Årsmötets öppnande Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2012/01 ( 18-35) 1(9) Sammanträde 2012-04-23

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2012/01 ( 18-35) 1(9) Sammanträde 2012-04-23 Dnr 2012/01 ( 18-35) 1(9) Tid: 2012-04-23 kl. 09.00 11.00 Plats: Gamlestadsvägen 4 B15 Ledamöter Närvarande: Håkan Linnarsson, (S) Västra Götalandsregionen (tjänstgör 21-35) Beatrice Berglund, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta Närvarande: Owe Rindstrand Tomas Ellström, ej 195 delar av Inger Karlsson - ej 195 196 Pia Andersson Ingela

Läs mer

Herrgården, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.

Herrgården, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping. Sammanträdesplats Närvarande Herrgården, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping. Ledamöter Arne Johansson, ordf E län Boel Andersson Gäre F län Stig Berg Pk 3 Per Carlsson Pk 4 Claes Hallert E län, 6-15 Lars Ivar

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55. Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg

Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55. Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg Protokoll Svenska Ölfrämjandet SÖ, styrelsen Nr: 9 2009/2010 Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55 Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg Ledamöter:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 9/2012 Datum: 2012-11-09 Tid: 09.00 16.30 Plats: Närvarande: Ordförande Best Western Arlanda Hotellby, Arlandastad Rolf Weiffert Anders Dahlstedt Tomas

Läs mer

ST inom Polisväsendet Länssektionen

ST inom Polisväsendet Länssektionen Protokoll nr 4-2011 Fört vid möte i 2011-02-04 Närvarande: Åsa Jacobsson Mika Eskelinen, fr o m 6b. Lena Svangren May Hilland Susanne Pettersson Mehrdad Athari Fard Lennart Roth, Deltog ej under 16a. Susanne

Läs mer

Vårdcentral Vallås, Vallås Centrum

Vårdcentral Vallås, Vallås Centrum LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN I HALMSTAD 81-93 Tid: 2003-09-30 kl. 09:00 12:15 Plats: Närvarande: Ledamöter: Tjänstgörande ersättare Vårdcentral Vallås, Vallås Centrum Stefan Bengtsson,

Läs mer

Protokoll 2(11)

Protokoll 2(11) Protokoll 2(11) Innehållsförteckning 120 Fastställande av föredragningslista 3 121 Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan 2016 (RUN/874/2015) 4 122 Förlängning av avtal med Torsta AB (RUN/920/2015)

Läs mer

Årsstämma 2011-05-16 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2011-05-16 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick Årsstämma 2011-05-16 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Lagerbladet, Snickaregatan 22 Datum: 2011-05-16 Utskriven: 2011-05-17 Närvarande medlemmar: 44

Läs mer

Ordföranden Raymond Svensson hälsade Lena Nyberg välkommen som ny VD och förklarade sammanträdet öppnat.

Ordföranden Raymond Svensson hälsade Lena Nyberg välkommen som ny VD och förklarade sammanträdet öppnat. N Ä R V A R A N D E: Ordinarie ledamöter : Tjänstgörande suppleanter: Övriga suppleanter: Adjungerade ledamöter: Övriga närvarande: Protokoll, fört vid sammanträde med styrelsen för Skärgårdsstiftelsen

Läs mer

Anneli Persson (S) Lennart Pettersson (C) Sara Billquist-Selberg (FP) ordförande Ida Andersson (C) t.om. 8 Ann Pettersson (M) ANSLAG/BEVIS

Anneli Persson (S) Lennart Pettersson (C) Sara Billquist-Selberg (FP) ordförande Ida Andersson (C) t.om. 8 Ann Pettersson (M) ANSLAG/BEVIS Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete 1 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Strået kl. 13.00 15.30 Beslutande Övriga deltagare Anneli Persson (S) Lennart Pettersson (C) Sara Billquist-Selberg

Läs mer

Stadgar för Leader Vättern

Stadgar för Leader Vättern Stadgar för Leader Vättern 1 Föreningens namn Leader Vättern 2 Syfte och ändamål Leader Vättern ska bedriva en allmännyttig och ideell verksamhet genom leadermetoden. Leader Vätterns ändamål är att, främst

Läs mer

PROTOKOLL NR 8/14. Fört vid styrelsens telefonsammanträde den 9 december 2014

PROTOKOLL NR 8/14. Fört vid styrelsens telefonsammanträde den 9 december 2014 PROTOKOLL NR 8/14 Fört vid styrelsens telefonsammanträde den 9 december 2014 Närvarande: Yvonne Mattsson, ordförande (YM) Anders Bromée, v ordf (AB) Catarina Andersson, ledamot (CA) Lotta Jegenstam, ledamot

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgrupp för Leaderordföranden den 18 dec 2009 i Stockholm

Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgrupp för Leaderordföranden den 18 dec 2009 i Stockholm Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgrupp för Leaderordföranden den 18 dec 2009 i Stockholm Närvarande: Christer Hederberg ordförande Karl Johan Adolfsson Jörgen Nilsson Tomas Öhlund Carina

Läs mer

Leader Södertälje Landsbygd LAG 2012-09-05. Övriga deltagare: Jeanette Lewald, verksamhetsledare och Sonia Nilsson Wegler, projektadministratör

Leader Södertälje Landsbygd LAG 2012-09-05. Övriga deltagare: Jeanette Lewald, verksamhetsledare och Sonia Nilsson Wegler, projektadministratör Datum: 2012-09-05 Tid 9-14 Plats: Mötesplats Enhörna Beslutande: Mötesprotokoll Möte: LAG-möte Tage Gripenstam Anna Nienhüysen Lars-Gunnar Thor Peter Friström Ansa Borin Elisabet Aschan Övriga deltagare:

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdag 5 februari 2009, kl 08.30-10.50 Plats: GR-Huset, Rum 255 och rum 253 Ledamöter Helene Odenjung (FP), Göteborg, ordförande Kristina Tharing (M),

Läs mer

Karl-Henrik Nanning. Tisdagen 20 april, kl. 13.00, Malmö

Karl-Henrik Nanning. Tisdagen 20 april, kl. 13.00, Malmö 12 mars 2010 1 Plats och tid Riksdagshus 7-9, Stockholm, fredag den 12 mars, kl. 10.00-14.30 ande Kurt Kvarnström, Södra Dalarnas samordningsförbund Alvi Berglund, Finsam Östersund Marie Litholm, Samordningsförbundet

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2015 2015-09-02 52-67

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2015 2015-09-02 52-67 Sida 1/6 52-67 Protokoll fört vid telefonmöte med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd onsdagen den 2 september 2015. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf), Marie Fogelquist, Kerstin Jonsson,

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sekretariatet 2015-03-17 LK/142970 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Ulric Andersson, landstingsråd (S) vice

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Protokoll fört vid Villaägarna i Avestas årsmöte

Protokoll fört vid Villaägarna i Avestas årsmöte Protokoll fört vid Villaägarna i Avestas årsmöte 2016-03-15 1. Mötets öppnande Styrelsens ordförande Claes-Göran Färnbo hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2. Anteckning av närvarande och upprättande

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer för bygdemedel KS Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente. Strategi Taxa

Riktlinjer. Riktlinjer för bygdemedel KS Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente. Strategi Taxa KS17-484 003 Riktlinjer för bygdemedel Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2017-09-13 Antagen av kommunstyrelsen 2017-09-26 50 Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Trekom Leader, ideell förening. Föreningsstämma 2014-03-13

Trekom Leader, ideell förening. Föreningsstämma 2014-03-13 Trekom Leader, ideell förening Föreningsstämma 2014-03-13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Föreningens styrelse, som även är beslutsgrupp för leaderområdet Trekom Leader, har följande sammansättning: Roland

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Karin Nilsson, Maria Hjelm, Reidar Otterbjörk, Päranders Wärja och fr o m 115 Patrik Steen.

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2007-03-05 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s)

Läs mer

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Nyttan och glädjen att dra åt samma håll Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Uppdrag: Inspiration från program eller strategi till tydliga nåbara mål som är utvecklande för bygden

Läs mer

Protokoll Patient- och förtroendenämnden Birgit Jacobsson 2003-10-08 Sekreterare. Sammanträdesrummet Sessionssalen, Landstingshuset, Linköping

Protokoll Patient- och förtroendenämnden Birgit Jacobsson 2003-10-08 Sekreterare. Sammanträdesrummet Sessionssalen, Landstingshuset, Linköping Sammanträdesplats Sammanträdesrummet Sessionssalen, Landstingshuset, Linköping Ledamöter Margareta Isacsson (s) ordförande Inger Persson (m) vice ordförande Britt-Marie Asp (s) Jan-Erik Johansson (s) Solveig

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Ärendeförteckning 1-16

Ärendeförteckning 1-16 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 1-16 1 Mötet öppnas 2 Justeringsperson 3 Fastställa dagordningen 4 Presentation av revisorerna 5 Inkomna/avsända handlingar 6 Revisionens egen budgetuppföljning

Läs mer

Ej närvarande: Sabina Karlsson, Marian van Ham, Anmarie Larsson, Anders Tivell och Charlotta Englund.

Ej närvarande: Sabina Karlsson, Marian van Ham, Anmarie Larsson, Anders Tivell och Charlotta Englund. Protokoll LEADER Mellansjölandet, LAG-möte, 366-376 Tid: Tisdagen den 12 juni 2012 kl. 18.00 21.30 Plats: Nysunds Bygdegård, Åtorp Närvarande: Kjell Schlyter, Anders Jansson, Catharina Carlsson, Erika

Läs mer

SKK/UK nr

SKK/UK nr Sida 1/7 SKK/UK nr 1-2015 1-19 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) torsdagen den 5 februari 2015 på SKKs kansli. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Eva Lejdbrandt

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2015-02-02 1 (6) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 2 februari 2015 klockan 19.00 20.20 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses justera Gerhard Nuss, Josephine

Läs mer

Tors Skärgårdsfiber ekonomisk förening

Tors Skärgårdsfiber ekonomisk förening Protokoll styrelsemöte Styrelsemöte för Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening den 3 december 2015 på Bromösunds båtklubb, Åskär. Närvarande Styrelsen Ingemar Carlström (ordförande) Peter Bernerfalk Thomas

Läs mer

, Smedjan, Landstingets kansli, Kalmar

, Smedjan, Landstingets kansli, Kalmar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Tid och plats 10.00 15.20, Smedjan, Landstingets kansli, Kalmar ande Pierre Edström fr o m 10 Landstinget Madeleine Rosenqvist fr o m 5 Landstinget Lena Segerberg adj, mötesordf

Läs mer

Cecilia inleder med en presentation om målsättningarna från TUV och jämförelse med MVG:s styrdokument.

Cecilia inleder med en presentation om målsättningarna från TUV och jämförelse med MVG:s styrdokument. 15 april 2014 Protokoll Styrgruppsmöte 9 april 2014 Lidbeckska huset, Lidköping 10.00-12.00 Beslutande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet Leif Schöndell Borås stad/sjuhärads kommunalförbund

Läs mer

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Promemoria 2007-01-18 Näringsdepartementet Enheten för regional utveckling och turism Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bakgrund Den europeiska

Läs mer

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Sida 1 av 4 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Siobhán Górny Datum KS-2015/112 Vik. kommunsekreterare 2014-03-12 Kommunstyrelsen Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Förslag

Läs mer

ST inom Polisväsendet Länssektionen

ST inom Polisväsendet Länssektionen Protokoll nr 2-2011 Fört vid möte i 2011-01-21 Närvarande: Åsa Jacobsson Mika Eskelinen, fr o m 12 mötessekreterare. Lena Svangren Susanne Pettersson Liza Valdez Lennart Roth Susanne Larsson Forman Cecilia

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

476. Mötets öppnande Föreningens ordförande Milis Ivarsson hälsade välkommen till kvällens möte och förklarade mötet öppnat.

476. Mötets öppnande Föreningens ordförande Milis Ivarsson hälsade välkommen till kvällens möte och förklarade mötet öppnat. Protokoll LEADER Mellansjölandet, LAG-möte, 476-488 Tid: Måndagen den 7 april 2014 kl. 18.00 21.00 Plats: Klockargården, Askersund Närvarande: Milis Ivarsson, Sabina Karlsson, Anders Jansson, Per-Arne

Läs mer

Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje Styrelsen

Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje Styrelsen för rehabilitering i Södertälje Styrelsen 2016-09-09 Tid och plats: fredagen den 9 september 2016, kl. 08:30 12:00 Ängsgatan 1A Ledamöter: Ersättare: Anne-Marie Larsson (M), Stockholms läns landsting Rose-Marie

Läs mer

Protokoll från sammanträde med folkhälsoutskottet

Protokoll från sammanträde med folkhälsoutskottet Kansliavdelningen, Annika Lundgren 2005-06-14 FU 5/05 Protokoll från sammanträde med folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 14 juni kl. 9.00-15.00 Plats Närvarande ledamöter Kronobergsrummet, Ledningsenheten,

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stipendietilldelning, stipendier som hanteras av centrala stipendiekommittén, våren 2017

Stipendietilldelning, stipendier som hanteras av centrala stipendiekommittén, våren 2017 Dnr. Stud 3.5.3-2017/490 1 (av 2) REKTOR BESLUT 2017-05-29 Stipendietilldelning, stipendier som hanteras av centrala stipendiekommittén, våren 2017 Bakgrund Centrala stipendiekommittén har till uppgift

Läs mer

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2013-05-29 Protokollsutdrag

Läs mer

Ärende 1 Genomgång av senaste anteckningar och möten

Ärende 1 Genomgång av senaste anteckningar och möten ARIKTEKTLEDNINGSGRUP PEN 10 FEBRUARI 2011 SIDAN 1 AV 5 GÖTEBORG MINNESANTECKNINGAR Närvarande: Ordf. Joakim Svärdström, länssamordnare Västkom Karl Andersson, IT-samordnare Fyrbodal Jonas Blixt, IT-samordnare

Läs mer

PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) 2004-12-08. Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm

PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) 2004-12-08. Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) PROTOKOLL STY 14/2004 Sammanträdesdata Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm Närvarande Sture Fredell, ordförande Olle Bergman Bertil

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för utbildningsnämnden Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Utbildningsnämndens verksamhetsområde 1 Nämnden ansvarar för det

Läs mer

Göran Giselsson (m) Ragnar Lindberg (s) (ersättare) Göran Andersson (c) (ersättare)

Göran Giselsson (m) Ragnar Lindberg (s) (ersättare) Göran Andersson (c) (ersättare) Protokoll fört vid sammanträde på Möckelsnäs Herrgård 2006-12-05 med Södra Regionvårdsnämnden 2006-12-05 60-76 1(5) Närvarande 2006-12-05 Landstinget Kronoberg Erling Persson (s) Göran Giselsson (m) Ragnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1 Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1 Plats och tid Pastoratsgården Örslösa kl. 19.00 21.15 ande Kerstin Hennersten, ordförande Sture Eliasson Göran Kjörk Christina Fredriksson Inger Nyqvist Urban Sand Lennart

Läs mer

kl , Region Gävleborgs kansli, Gävle

kl , Region Gävleborgs kansli, Gävle 2014-09-29 kl.09.00 11.00, Region Gävleborgs kansli, Gävle Sven-Åke Thoresen, S, ordförande Lena Roos, M, 1:e vice ordförande Stig Eng, C, 2:e vice ordförande Eva Tjernström, S Göran Sjöstedt, Hanna Bruce

Läs mer

Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland DAGORDNING 2014-10-28 1 (2) Fredag 7 november 2014 Tid TELEFONMÖTE Anslut dig till mötet genom att ringa 08-99 92 12 Möteskod/inloggning: 504 895, ordfkod:

Läs mer

2008/24 Falköping/Tidaholms Protokoll Paragrafer Samordningsförbund 2008-04-10, 2008-04-30 15-28

2008/24 Falköping/Tidaholms Protokoll Paragrafer Samordningsförbund 2008-04-10, 2008-04-30 15-28 2008/24 Falköping/Tidaholms Protokoll Paragrafer Samordningsförbund 2008-04-10, 2008-04-30 15-28 Plats och tid 2008-04-10 Närvarande Plats och tid 2008-04-30 Närvarande Bruk för Alla kl 13.30-16.15 Tjänstgörande

Läs mer

Residenset, Kalmar. Tjänstemän: Dea Carlsson vattenvårdsdirektör. Sylvia Kindberg Robert Dobak Anders Rimne Jan Pettersson.

Residenset, Kalmar. Tjänstemän: Dea Carlsson vattenvårdsdirektör. Sylvia Kindberg Robert Dobak Anders Rimne Jan Pettersson. PROTOKOLL 1 (5) Sammanträde: Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt Tid: Onsdag 9 mars 2011 Plats: Residenset, Kalmar Ledamöter: Sven Lindgren Ordförande Monica Bengtsson Ola Broberg Reinhold

Läs mer

Primärvårdsnämnden Falkenberg

Primärvårdsnämnden Falkenberg Protokoll Sammanträdesdatum 2006-09-19 Primärvårdsnämnden Falkenberg 30-39 Tid: Tisdagen 19 september 2006, kl 15:00-17:30 Plats: Vårdcentralen Falkenberg, sammanträdesrummet Biblioteket Ledamöter Inger

Läs mer

Informationsärende och återkoppling:

Informationsärende och återkoppling: PROTOKOLL Nr 3/2009 1 (6) Sammanträde Samordningsförbundet Skövde Tid Plats Närvarande Naturkraft Rehabilitering, AME, Skaraborgsgatan 19, Skövde Sewon Ekberg Västra Götalandsregionen ordförande Claes-Göran

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011.

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Närvarande: Anders Johansson Rebecca Källberg Thomas Norrby Oscar Kjellberg Ulla Herlitz Nils

Läs mer