Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 1. Dagordningen fastställdes efter tillägg av nytt ärende under punkten 11 Övriga frågor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 1. Dagordningen fastställdes efter tillägg av nytt ärende under punkten 11 Övriga frågor"

Transkript

1 Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 1 Protokoll från beslutsgruppsmöte den 3 oktober 1997 Närvarande: Pär Nuder, ordf. Ledamöter: Berit Adolfsson Anita Bohman Margit Viklund Hans Taremark (t.o.m. p.10) Sven Düring Marianne Servais Höckerman Ulla Jakobsson Bo Hansson Tjänstgörande ersättare Lars Wallstén Eva Johansson Peter Wald Ove Lundgren Dessutom: Elisabeth Öberg/Helén Eriksson, sekretariatet Utvärderarna Marianne Bull och Leif Grahm (punkt 5) Pär Nuder öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 1. Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes efter tillägg av nytt ärende under punkten 11 Övriga frågor 2. Föregående protokoll Protokollet lades till handlingarna. 3. Val av justerare Ulla Jakobsson valdes till justerare.

2 Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/ Rapporter Rapport från Övervakningskommitténs möte den 27 juni 1997 Margit Viklund rapporterade från Övervakningskommitténs möte den 27 juni Halvtidsutvärderingen behandlades. Åsikterna om själva utvärderingen var blandade. Övervakningskommittén var bekymrade över den låga förbrukningen av medel inom programmet, men gav ändå Beslutsgruppen positiv kritik. Varken öar dit människor flyttat in under perioden eller öar, som av misstag hamnat utanför programmet kan tas med, enligt besked från EU-kommissionen. De kan helt enkelt inte göras några ändringar av det geografiska området under perioden. Investeringen i svävare i samband med projektet Samordnad svävartrafik godkändes. Elisabeth Öberg kompletterade med att Övervakningskommittén ställt sig positiv till en ändring av stödmottagare i enlighet med Beslutsgruppens förslag, dvs. att kommuner samt föreningar, utvecklingsgrupper och liknande organisationer också kan vara stödmottagare under åtgärd 1.3, och att företag kan vara stödmottagare under åtgärderna 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.1, 3.3. Innan ändring kan ske, krävs beslut i EU-kommissionen, vilket väntas vara klart inom kort. (Beslut från den bifogas protokollet.) Pär Nuder beslutade att under denna punkt ta upp den övriga fråga som Ulla Jakobsson aviserat. Ulla Jakobsson berättade att flera öar inom Vaxholms kommun i Stockholms län har hamnat utanför programmet för Mål 5b Skärgården, trots att de uppfyller villkoren. Det gäller fem öar, bl.a. Vaxholms kastell och Storholmen. Vaxholms kommun är väldigt upprörd, och vill ha en rättelse till stånd. Pär Nuder lämnade över frågan till Margit Viklund, som svarade att det var uppenbart att EUkommissionen ansåg det helt omöjligt att ändra på det geografiska området. Konstaterades att det inte är EU:s fel att Sverige inte varit tillräckligt noggrann i förberedelserna inför avtalet med EU:kommissionen om programmet för Mål 5b Skärgården. Vi i Sverige bör lära av detta inför nästa omgång av strukturfondsprogrammen. Bo Hansson undrade om Beslutsgruppen hade möjlighet att lämna synpunkter på arbetet med Agenda Pär Nuder svarade att frågan för närvarande bereds på departementsnivå. Uppdrogs åt sekretariatet att undersöka möjligheterna att lämna synpunkter med Glesbygdsverket och närings- och handelsdepartementet.

3 Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 3 Rapport från 5b-konferens i Wales Hans Taremark rapporterade från en 5b-partnershipkonferens med titeln The Way Ahead i Wales. Han deltog där som ensam svensk. Han delade ut ett skriftligt material (bifogas) från konferensen, och berättade sedan kort vad som avhandlats. Kommissionären Franz Fischler var huvudtalare. Konferensen var också start på ett europeiskt nätverk för 5b-regioner, Partnership 5b Exchange. Powys Council i Wales har tagit på sig det administrativa (se deras internetsida, Man kan anmäla sig dit genom deras Internetadress. Agenda 2000 diskuterades aktivt. Från bl.a. Englands och Hollands sida arbetar man att påverka den framtida inriktningen av strukturfondsarbetet. De regioner som mest liknar 5b Skärgården finns i Skottland. 5. Halvtidsutvärderingen Utvärderarna Marianne Bull och Leif Grahm föredrog huvudresultaten ur utvärderingsrapporten. Ett urval av deras OH-bilder bifogas. Utvärderarna konstaterade bl.a. att för lite pengar har upparbetas genom beslut, och endast en mindre del har rekvirerats. Förbrukningen är också ojämnt fördelad mellan åtgärder och regioner. Det finns ett stort behov av s.k. animatörer (rådgivare, bollplank, handledare), som kan hjälpa till att starta projekt. Det borde gå att starta projekt för kompetensutveckling av projektledare inom åtgärden 3.3. Anita Bohman hade erfarenheten att företagen drar sig för att gå in i ett strukturfondssamarbete - de känner det som om de betraktas med misstänksamhet. Sven Düring erinrade om kommunernas långa framförhållning för att avsätta medfinansieringsmedel i budgeten. Vidare kan man dela upp skärgårdsföretagen i vinstföretag eller försörjningsföretag. Marianne Bull höll med om att försörjningsföretagen, som startas i brist på vanligt lönearbete, är mycket vanliga i skärgården - men den sortens företagande täcks inte av de gällande indikatorerna. Margit Viklund erinrade om en synpunkt som inte framgår av utvärderingsrapporten. I och med programmet har öar och öbor plötsligt blivit intressanta för kommuner, landsting och länsstyrelser. Man måste inse att det tar tid för öborna att ställa om sig till detta. Marianne Bull höll med. Det tar tid att ställa om till ett nytt arbetssätt. Berit Adolfsson frågade utvärderarna om de på annat håll hittat intressanta projekt för kvinnor och ungdomar. I och med att befolkningen på öarna ofta är äldre, finns inte alltid så mycket underlag eller intresse. Marianne Bull svarade att det behövs särskilda insatser för kvinnor och ungdomar, t.ex. lokala idéseminarier för att stötta utvecklingen. Man borde kunna starta projekt för utveckling, och då t.ex. använda lokala resurscentran för kvinnor. Det räcker inte med vare sig program eller pengar, eller enbart med eldsjälar heller, för den delen.

4 Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 4 Hans Taremark betonade att projekten måste vara så konkreta och intressanta att kommunerna satsar medfinansieringspengar på dem i dessa besparingstider. Pär Nuder tackade Marianne Bull och Leif Grahm för föredragningen, varefter Beslutsgruppen fortsatte diskussionen. Beslutsgruppen enades om att det problem som beskrivits i utvärderingsrapporten - att utvecklingen går för långsamt - är tydligt för Beslutsgruppen. Arbetet med att öppna upp fler möjligheter i programmet bör fortsätta. Diskussion följde sedan, som kommer att sammanfattas av huvudsekreteraren i separat brev till Beslutsgruppen. 6. Beslut om bidrag ur strukturfonderna Elisabeth Öberg inledde med att redovisa en skrivelse från Jordbruksverket. Jordbruksverket har haft revision från DG VI. Revisorerna ansåg att ALU-medel inte kunde godkännas som medfinansiering i jordbruksfonden. I anledning av detta accepterar Jordbruksverket inte ALUmedel som medfinansiering i Beslutsgruppernas beslut efter den 11 augusti 1997 (då revisionsrapporten anlände till SJV). Frågan har förts vidare till Jordbruksdepartementet för utredning. Enligt uppgift från NUTEK (utbetalande myndighet för regionala fonden) accepteterar de ALU-medel som medfinansiering. AMS (utbetalande myndighet för sociala fonden) accepterar enligt samstämmiga uppgifter ALU-medel som medfinansiering. I de ansökningar som finns på föredragningslista för detta möte ingår inte ALU- medel som medfinansiering i något jordbruksfondsprojekt. Elisabeth Öberg redogjorde för det ekonomiska läget per åtgärd. Förbrukningen är fortfarande låg (totalt ca 20%), framför allt på åtgärderna 1.2. Främja de traditionella näringarna i skärgården med hänsyn till miljö-, natur- och kulturvärden och 1.4 Förbättrade villkor för kvinnor och ungdomar. Förbrukningen är också ojämt fördelad mellan regionerna.

5 Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 5 Beslut Åtgärd 1.1 Företagsutveckling i skärgården Ärende Skärgårdskraft, etapp 2 Sökande: Stockholms läns landsting Beslut: kr, varav kr för 1997 och kr för 1998 Motivering: Det aktuella projektet ryms inom prioritet 4 Lokal mobilisering, åtgärd 4.1 Stärk kulturen och den lokala identiteten i skärgården. Två av de åtgärdsspecifika urvalskriterierna är tillämpliga: ökad samverkan mellan öbefolkningen och kommunala, regionala och centrala myndigheter och lokala initiativ med förankring i bygden. Kommentar: Beslutsgruppen fattade den beslut om att stödja etapp 1 av detta projekt (perioden ). Projektet är förlängt med ett år, och kommer att avslutas Förlängningen beror på det stora gensvar som projektet rönt. Projektet arbetar uteslutande med öar utan fast landförbindelse och med bofast befolkning. Om dessa förhållanden ändras, måste beslutet omprövas. Ansökan avsåg perioden Då medfinansiering inte fanns klar för 1999, behandlas i detta beslut perioden Sökanden kan återkomma för Summa beslutade medel för åtgärden: kr Åtgärd 1.2 Främja de traditionella näringarna i skärgården med hänsyn till miljö-, naturoch kulturvärden Ärende Iståndsättning Enskilda vägen F 1788 Sökande: Enskilda vägen F 1788, c/o Jan-Erik Pettersson Beslut: kr för 1997 Motivering: Det aktuella projektet ryms inom prioritet 2 Natur och kulturmiljö, 1.2 Främja de traditionella näringarna i skärgården med hänsyn till miljö-, natur- och kulturvärden En av de åtgärdsspecifika urvalskriterierna är tillämplig: småskaliga lösningar i den glesa skärgården. Ärende Enskilda vägen F 1187, breddning Tunnerstad Sökande: Enskilda vägen F 1187, c/o Ingemar Larsson Beslut: kr för 1997 Motivering: Det aktuella projektet ryms inom prioritet 2 Natur och kulturmiljö, 1.2 Främja de traditionella näringarna i skärgården med hänsyn till miljö-, natur- och kulturvärden En av de åtgärdsspecifika urvalskriterierna är tillämplig: småskaliga lösningar i den glesa skärgården. Summa beslutade medel för åtgärden: kr Åtgärd 1.3 Turism Summa beslutade medel för åtgärden: 0 kr

6 Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 6 Åtgärd 1.4 Förbättrade villkor för kvinnor och ungdomar Ärende Affärsrådgivning för kvinnor i Göteborgs södra skärgård Sökande: Göteborgs stad, SDN Styrsö Beslut: kr, varav kr för 1997 och kr för 1998 Motivering: Det aktuella projektet ryms inom prioritet 1. Utveckling av arbete och näringsliv, åtgärd 1.4 Förbättrade villkor för kvinnor och ungdomar. Två av de åtgärdsspecifika urvalskriterierna är tillämpliga: Mer arbetstillfällen och ökat nyföretagande bland kvinnor och ungdomar. Kommentar: Ansökan avsåg perioden Sökanden kan återkomma med ansökan för 1999 vid ett senare tillfälle. Jäv: Sven Düring anmälde att han var jävig. Han deltog inte i beslutet. Ärende VENTUS (Västanvind) Sökande: Öckerö kommun Beslut: kr, varav kr för 1997 och kr för 1998 Motivering: Det aktuella projektet ryms inom prioritet 1. Utveckling av arbete och näringsliv, åtgärd 1.4 Förbättrade villkor för kvinnor och ungdomar. Två av de åtgärdsspecifika urvalskriterierna är tillämpliga: Mer arbetstillfällen och ökat nyföretagande bland kvinnor och ungdomar. Kommentar: Ansökan avsåg perioden Sökanden kan återkomma med ansökan för 1999 vid ett senare tillfälle. Jäv: Hans Taremark anmälde att han var jävig. Han deltog inte i beslutet. Summa beslutade medel för åtgärden: kr Åtgärd 2.1 Bevara och restaurera natur- och kulturmiljöer Summa beslutade medel för åtgärden: 0 kr Åtgärd 3.1 Informationsteknik Ärende Ö-skolorna i Haninge kommun - IT-användning Sökande: Haninge kommun Beslut: 0 kr Motivering: Beslutsgruppen såg positivt på projektets syfte. I projektet ingick dock till stor del verksamhet, som Beslutsgruppen ansåg vara inom ramen för normal kommunal verksamhet. Sökanden är välkommen med ny ansökan, som begränsar sig till dels det öspecifika i arbetssättet/utvecklingen i skolan, dels samarbetet mellan skola, näringsliv och föreningsliv. Kommentar: Ansökan avsåg till en början Ornö, Utö, Dalarö och Muskö. Då Dalarö och Muskö inte ingår i det geografiska området för Mål 5b Skärgården, har ansökan ändrats till att omfatta öarna Ornö och Utö.

7 Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 7 Summa beslutade medel för åtgärden: 0 kr Åtgärd 3.2 Service- och transportförsörjning Ärende Iståndsättning av enskilda vägen F 1789 Sökande: Enskilda vägen F 1789, c/o Rolf Manneborg Svensson Beslut: kr för 1997 Motivering: Det aktuella projektet ryms inom prioritet 3 Överbrygga avstånd genom modern infrastruktur, åtgärd 3.2 Service och transportförsörjning. En av de åtgärdsspecifika urvalskriterierna är tillämplig: småskaliga samordningslösningar i gles- och landsbygdsskärgården. Ärende Renovering färjeramp Visingsöfärjan Sökande: Samfällighet F 1837 färja, c/o Jönköpings kommun Beslut: Ärendet bordläggs och återremitteras till referensgruppen Motivering: Beslutsgruppen önskar ytterligare information i ärendet. Summa beslutade medel för åtgärden: kr Åtgärd 3.3 Kompetensutbildning, distansutbildning och forskning Summa beslutade medel för åtgärden: 0 kr Åtgärd 4.1 Stärk kulturen och den lokala identiteten i skärgården Ärende Informationsprojekt Sydost Sökande: Folkrörelserådet Beslut: kr för 1997 Motivering: Det aktuella projektet ryms inom prioritet 4 Lokal mobilisering, åtgärd 4.1 Stärk kulturen och den lokala identiteten i skärgården. En av de åtgärdsspecifika urvalskriterierna är tillämplig: lokala initiativ med förankring i bygden. Kommentar: Ansökan avsåg 1997 och Då medfinansiering för 1998 inte var klar, avser beslutet endast Sökanden kan återkomma med ansökan för 1997 när full medfinansiering för 1998 föreligger. Ansökan avser en del i ett större projekt. En annan del av projektet har fått stöd från Mål 5b Sydöstra Sverige i beslut Jäv: Peter Wald anmälde att han var jävig. Han deltog inte i beslutet.

8 Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 8 Ärende Konstnärer på Hven - en dokumentation Sökande: Landskrona kommun Beslut: kr, varav kr för 1997 och kr för 1998 Motivering: Det aktuella projektet ryms inom prioritet 4 Lokal mobilisering, åtgärd 4.1 Stärk kulturen och den lokala identiteten i skärgården. Två av de åtgärdsspecifika urvalskriterierna är tillämplig: lokala initiativ med förankring i bygden och utveckla kulturattraktioner, evenemang och kulturella miljöer. Jäv: Lars Wallstén anmälde att han var jävig. Han deltog inte i beslutet. Ärende Brännöhuset Sökande: Göteborgs stad, SDN Styrsö Beslut: Ärendet bordläggs och delegeras till ordföranden för beslut. Motivering: Beslutsgruppen ser positivt på ansökan. Vid tidpunkten för sammanträdet saknades formell, skriftlig bekräftelse på medfinansiering från en av finansiärerna. När skriftlig medfinansieringsförbindelse inkommit, kan beslut fattas. Jäv: Sven Düring anmälde att han var jävig. Han deltog inte i beslutet. Summa beslutade medel för åtgärden: kr Totalsumma för fattade beslut den : kr Fattade beslut per åtgärd och region bifogas. 7. Information från referensgrupperna Margit Viklund för Norrlandskusten: Nästa referensgruppsmöte hålls den 16 oktober. En eller två ansökningar är aktuella. Förra mötet ställdes in, eftersom det inte hade kommit in några ansökningar. Det krävs mer information. Man måste kunna använda kommunerna bättre i informationssammanhang. Bo Hansson m.fl. för AB, C och D-län Länsstyrelsen i Stockholms län har haft besök av Arbetsmarknadsutskottet. Tillsammans med Glesbygdsverket och Stockholms läns landsting genomfördes en båtresa i Stockholms skärgård, där utskottet också fick möta skärgårdsbor. Bo Hansson berättade att resan var mycket lyckad, och torde ha gett utskottet en del nya insikter om skärgårdens speciella förutsättningar. Ulla Jakobsson berättade att det troligen kommmer en ansökan från Vaxholms kommun. Ansökan gäller färjeläge på Tynningö. Anita Bohman, Östergötlands och Kalmar län: Det förra referensgruppsmötet ställdes in, eftersom det inte hade kommit in några ansökningar. Anita Bohman m.fl. hade deltagit på Tjust skärgårdsförenings årsmöte, och där informerat om Mål 5b Skärgården. Nästa referensgruppsmöte hålls den 28 oktober. Ev. kommer en ansökan från Kalmar län. Hasselö skola, som byggts om till vandrarhem med hjälp av stöd från Mål 5b Skärgården, har slutbesiktigats.

9 Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 9 Peter Wald m.fl., Blekinge och Malmöhus län: Nästa referensgruppsmöte hålls den 27 oktober. Inga ansökningar har hittills kommit in. Lars Wallstén berättade att en glesbygdsresurs har anställts på ön Hven. Personen ifråga har påbörjat arbetet, som troligen kommer att leda till projektansökningar i ett senare skede. Genom verksamheten förväntas nya arbetstillfällen skapas. Mål 5b Skärgården är en viktig faktor i sammanhanget. Hans Taremark, Västkusten: Från början var problemet att det var svårt att få ut information om Mål 5b Skärgården. Nu samarbetar Mål 5b Skärgården och Leader om informationen. Det finns skärgårdsutvecklare som informerar om Mål 5a, Mål 5b och Leader. I sommar har en båtburen informatör rest runt i skärgården, vilket varit väldigt lyckat. Det finns ett antal projekt på gång. Bland dessa kan nämnas en brygga vid Smugglarmuseet, gymnasieskola på Öckerö och ett projekt på Rörö. Pär Nuder underströk betydelsen av att alla inser vad EU:kommissionen tänker när de ser hur litet pengar som beslutats om och rekvirerats. Pär Nuder betonade också vikten av att Beslutsgruppen följer upp projekten sakmässigt och ekonomiskt. 8. Informations- och strategifrågor Information från de fyra informationsgrupperna: Prioritet 1: Marianne Servais Höckerman och Anita Bohman: Gruppen har träffats två gånger. Bägge gångerna har endast de kvinnliga ledamöterna deltagit Bl.a. hade deltagarna delat upp olika aktuella myndigheter att ta kontakt med mellan sig. Kontakter var också inledda, om ännu inte helt avslutade. Medfinansiering och idétorka bedömdes som de största problemen för närvarande. Nätverk och IT ansågs som viktiga medel för en framtida utveckling. Minnesanteckningar från båda mötena bifogas protokollet. Övriga grupper hade inte startat sitt arbete. Brevet från ordföranden till Beslutsgruppen, med lista över vilka grupper ledamöterna hör till, bifogas protokollet. Pär Nuder framhöll grupp 1 som ett föredöme för de övriga grupperna. Vid nästa möte förväntas rapport från samtliga grupper är ett nyckelår för programmets genomförande. Beslutsgruppen måste försöka göra riktade insatser mot medfinansiärer inför budgetåret Planerad konferens Pär Nuder föreslog att en konferens för alla intressenter (skärgårdsbefolkningen, medfinansiärerna, referensgrupperna) skulle anordnas i anledning av att programmet nu har nått halvtid. På konferensen skulle bl.a. bra projekt presenteras. Det är viktigt att göra det möjligt för även skärgårdsföreningar o.d. att kunna delta genom t.ex. resebidrag. Konferensen bör hållas efter slutet av januari Huvudsekreteraren och referensgruppssekreterarna fick i uppdrag att fundera på upplägg och finansiering. Hans Taremark bidrar med tips från liknande konferens för 800 Lag-gruppsordförande.

10 Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 10 Skrivelse från NUTEK om träffar med potentiella medfinansiärer Elisabeth Öberg föredrog rubricerade skrivelse. Svar ska vara NUTEK tillhanda den 3 oktober. Beslutsgruppen enades om att anmäla följande förslag till NUTEK: SAF centralt Telia LRF Vägverket Skogsvårdsstyrelsen Fiskeristyrelsen Sjöfartsverket Statens fastighetsverk Naturvårdsverket Riksantikvarieämbetet Statens Fastighetsverk Fiskeristyrelsen Fiskarnas Riksförbund Posten Projektkatalog, nyhetsbrev och informationsblad Elisabeth Öberg visade upp ett exemplar av ovanstående skrifter. Samtliga har tidigare skickats ut till Beslutsgruppen. Förslag till affischutställning Elisabeth Öberg föredrog ett förslag till en affischutställning om 5b Skärgården, framtaget av en konsult. Utställningen föreslås bestå av fyra blad, varav det första presenterar fakta om programmet, det andra visar en sverigekarta med förstoringar för de sex regionerna, och det tredje och fjärde visar exempel på projekt inom samtliga åtgärder. Beslutsgruppen enades om att förslaget var bra, men att begreppet 5b borde tonas ner en aning till förmån för begreppet Levande skärgård. Förslag till brevlogo, brevhuvud, huvud på pressmeddelande Elisabeth Öberg föredrog förslag till ovanstående, vilka beslutsgruppen godkände för tryckning. Internet - Beslutsgruppens websida Adressen är Hans Taremark uppmanade alla, som inte lämnat mailadresser till huvudsekreteraren, att snarast göra det, f.v.b. till honom. Hans Taremark ville också ha bilder på projekten skickade till honom, för inläggning på websidan.

11 Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 11 Information och skyltar Elisabeth Öberg föredrog EU:s krav på beständiga skyltar, s.k. sponsorplaketter. Absolut krav på sponsorplakett gäller projekt som består av investeringar på en miljon ECU och över, dvs. ca 8,3 miljoner kr. F.n. finns bara ett projekt, som ligger över gränsen, och det är Birkamuseet. Ordföranden har föreslagit att samtliga projekt, som består av investeringar, ska ha sponsorplakett. Beslutsgruppen instämde. Elisabeth Öberg kommer att se till att en upphandling av sponsorplaketter görs. Elisabeth Öberg meddelade att hon i fortsättningen kommer att bifoga informationsanvisningar när hon expedierar besluten. Informationsanvisningarna kommer också att skickas till Beslutsgruppen f.k. 9. Nästa sammanträde den 5 december 1997 Nästa sammanträde hålls i Vaxholm, och genomförs som ett endagsmöte. Det blir alltså ingen gemensam middag kvällen före. 10. Tider för vårens sammanträden Första sammanträdet för våren har tidigare bestämts till den 13 februari Sista ansökningsdag bestämdes till 12 december, för att referensgrupperna skulle ha chans att sammanträda före julhelgen. Ansökningarna lämnas till huvudsekreteraren senast den 16 januari. Inga ytterligare tider sattes ut, i avvaktan på att datum för den planerade konferensen fastslås. 11. Övriga frågor Information om småföretagsinitiativet På grund av tidsbrist lämnas informationen skriftligt istället (bifogas protokollet) Skrivelse från Märit Friberg (Stockholms län) med kommentar från Övervakningskommitténs sekretariat Elisabeth Öberg föredrog båda skrivelserna. Skrivelsen från Märit Friberg innehöll bl.a. en begäran om att Kastellön i Vaxholm, som borde ha varit med i det geografiska området, skulle kunna tas med. Skrivelsen från Övervakningskommitténs sekretariat innehöll ett förtydligande till den första versionen av dess protokoll från den Den senare skrivelsen överensstämmer i innehåll med den diskussion som fördes under punkten 4, dvs. att inga ändringar i det geografiska området kan göras under nuvarande programperiod. Skrivelse från Skärgårdsgruppen (Göteborgs och Bohus samt Hallands län) Skrivelsen avsåg möjligheten att inom Mål 5b Skärgården stödja en investering i vattnet (vågbrytare nära fastlandet). Skrivelsen överlämnas till Övervakningskommitténs sekretariat för yttrande.

12 Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 12 Ersättning för kostnader och förlorad arbetsförtjänst t.ex. i samband med informationsinsatser. Sekretariatet föreslog att de ledamöter som inte är offentligt anställda i sådana fall vänder sig till den organisation som nominerat dem (förteckning bifogas). Beslutsgruppen instämde. Skrivelse från Ronny Svensson (Värmlands län) om muddring av farled Skrivelsen avsåg möjligheten att inom Mål 5b Skärgården stödja muddring av en farled mellan fastland och en ö inom det geografiska området. Skrivelsen överlämnas till Övervakningskommitténs sekretariat för yttrande. Elisabeth Öberg, huvudsekr. Justeras: Pär Nuder, ordf. Ulla Jakobsson, justerare

Beslutsgruppen för mål 5b skärgården 2/98 1

Beslutsgruppen för mål 5b skärgården 2/98 1 Beslutsgruppen för mål 5b skärgården 2/98 1 Protokoll från beslutsgruppsmöte den 13 februari 1998 Närvarande: Pär Nuder, ordf. (Då Pär Nuder var tvungen att avvika innan samtliga punkter på dagordningen

Läs mer

Dagordningen fastställdes efter tillägg av ny punkt 13, se nedan.

Dagordningen fastställdes efter tillägg av ny punkt 13, se nedan. Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 3/97 1 Protokoll från beslutsgruppsmöte den 23 maj 1997 Närvarande: Pär Nuder, ordf. ( Då Pär Nuder var tvungen att avvika innan samtliga punkter på dagordningen var

Läs mer

Beslutsgruppens sekretariat 10/99 1. Protokoll från beslutsgruppsmöte den 3 december 1999. Närvarande: Pär Nuder, ordförande. Tjänstgörande suppleant:

Beslutsgruppens sekretariat 10/99 1. Protokoll från beslutsgruppsmöte den 3 december 1999. Närvarande: Pär Nuder, ordförande. Tjänstgörande suppleant: Beslutsgruppens sekretariat 10/99 1 Närvarande: Pär Nuder, ordförande Protokoll från beslutsgruppsmöte den 3 december 1999 Ledamöter: Berit Adolfsson Margit Viklund Margareta Olin (fr.o.m. p. 5) Gerthie

Läs mer

Beslutsgruppens sekretariat 9/99 1. Protokoll från beslutsgruppsmöte den 1 oktober 1999. Närvarande:

Beslutsgruppens sekretariat 9/99 1. Protokoll från beslutsgruppsmöte den 1 oktober 1999. Närvarande: Beslutsgruppens sekretariat 9/99 1 Närvarande: Protokoll från beslutsgruppsmöte den 1 oktober 1999 Pär Nuder, ordförande (punkt 1 4, utom ämnet väntelista för projekt) Då Pär Nuder var tvungen avvika innan

Läs mer

Skärgårdsliv. Fler kan få mer

Skärgårdsliv. Fler kan få mer Skärgårdsliv Fler kan få mer Beslutsgruppen kan numera medge EU-stöd med 40 respektive 50 procent av den offentliga finansieringen för delar av programmet Mål 5b Skärgården. Det beslutade EU-kommissionen

Läs mer

Protokoll LL01-2010. Lilla LAG Terra et Mare (styrelsen) 8 februari 2010. Tid: 09.30-11.30. Kulturhuset Fregatten, Stenungsund

Protokoll LL01-2010. Lilla LAG Terra et Mare (styrelsen) 8 februari 2010. Tid: 09.30-11.30. Kulturhuset Fregatten, Stenungsund LL01-2010 Protokoll Lilla LAG Terra et Mare (styrelsen) 8 februari 2010 Tid: 09.30-11.30 Plats: Kulturhuset Fregatten, Stenungsund Medverkande: Inger Blixt (tf. ordf.) Lars Strömberg Carina Dyås Tomas

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Protokoll L02-2013. LAG Terra et Mare 18 mars 2013. Tid: 15.00-15.50. Kulturhuset Fregatten, Stenungsund

Protokoll L02-2013. LAG Terra et Mare 18 mars 2013. Tid: 15.00-15.50. Kulturhuset Fregatten, Stenungsund L02-2013 Protokoll LAG Terra et Mare 18 mars 2013 Tid: 15.00-15.50 Plats: Kulturhuset Fregatten, Stenungsund Medverkande: Essam El Naggar (ordf.) Gösta Andersson Rolf Andersson Bert Olsson Göran Oskarson

Läs mer

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund L02-2011 Protokoll LAG Terra et Mare 30 maj 2011 Tid: 16.00-18.40 Plats: Stenungsögården, Stenungsund Medverkande: Arne Lernhag (ordf.) Lars Strömberg Gösta Andersson Bert Olsson Tomas Börgesson Rolf Andersson

Läs mer

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Föreningens firma Föreningens firma är LEADER Terra et Mare. 2 Föreningens ändamål Föreningen har som mål att genomföra EU-programmet LEADER Terra et Mare

Läs mer

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta Närvarande: Owe Rindstrand Tomas Ellström, ej 195 delar av Inger Karlsson - ej 195 196 Pia Andersson Ingela

Läs mer

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED LEDNINGSGRUPPEN

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED LEDNINGSGRUPPEN Kommuner i samverkan för Inlandsvägen: Mora! Vansbro! Fil ipstad! Storfors! Kristinehamn! Gullspång! Mariestad! Skövde! Falköping! Tidaholm! Mullsjö! Jönköping! Gislaved! Hylte! Halmstad ANTECKNINGAR FRÅN

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgrupp för Leaderordföranden den 18 dec 2009 i Stockholm

Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgrupp för Leaderordföranden den 18 dec 2009 i Stockholm Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgrupp för Leaderordföranden den 18 dec 2009 i Stockholm Närvarande: Christer Hederberg ordförande Karl Johan Adolfsson Jörgen Nilsson Tomas Öhlund Carina

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2015 2015-09-02 52-67

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2015 2015-09-02 52-67 Sida 1/6 52-67 Protokoll fört vid telefonmöte med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd onsdagen den 2 september 2015. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf), Marie Fogelquist, Kerstin Jonsson,

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.15 Ajournering, kl. 14.45 14.50 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordf 12 delar av 13 Christer Laurell (C), vice ordf 12 och delar av 13, ordf

Läs mer

476. Mötets öppnande Föreningens ordförande Milis Ivarsson hälsade välkommen till kvällens möte och förklarade mötet öppnat.

476. Mötets öppnande Föreningens ordförande Milis Ivarsson hälsade välkommen till kvällens möte och förklarade mötet öppnat. Protokoll LEADER Mellansjölandet, LAG-möte, 476-488 Tid: Måndagen den 7 april 2014 kl. 18.00 21.00 Plats: Klockargården, Askersund Närvarande: Milis Ivarsson, Sabina Karlsson, Anders Jansson, Per-Arne

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

PROTOKOLL FORSKNINGSRÅDET I SYDÖSTRA SVERIGE 2006-09-06 Kl 10.00-15.00 15-27

PROTOKOLL FORSKNINGSRÅDET I SYDÖSTRA SVERIGE 2006-09-06 Kl 10.00-15.00 15-27 Sammanträdesplats: Gränsö Slott, Västervik Deltagande Ledamöter Sven-Olof Karlsson FORSS ordförande Ewa Idvall H län Claes Hallert E län Jan Ernerudh HU Karin Fälth-Magnusson ordförande /Pk 1 Peter Blomstrand

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i din projektplan

Läs mer

Ordföranden Raymond Svensson hälsade Lena Nyberg välkommen som ny VD och förklarade sammanträdet öppnat.

Ordföranden Raymond Svensson hälsade Lena Nyberg välkommen som ny VD och förklarade sammanträdet öppnat. N Ä R V A R A N D E: Ordinarie ledamöter : Tjänstgörande suppleanter: Övriga suppleanter: Adjungerade ledamöter: Övriga närvarande: Protokoll, fört vid sammanträde med styrelsen för Skärgårdsstiftelsen

Läs mer

Trekom Leader, ideell förening. Föreningsstämma 2014-03-13

Trekom Leader, ideell förening. Föreningsstämma 2014-03-13 Trekom Leader, ideell förening Föreningsstämma 2014-03-13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Föreningens styrelse, som även är beslutsgrupp för leaderområdet Trekom Leader, har följande sammansättning: Roland

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sekretariatet 2015-03-17 LK/142970 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Ulric Andersson, landstingsråd (S) vice

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Ej närvarande: Sabina Karlsson, Marian van Ham, Anmarie Larsson, Anders Tivell och Charlotta Englund.

Ej närvarande: Sabina Karlsson, Marian van Ham, Anmarie Larsson, Anders Tivell och Charlotta Englund. Protokoll LEADER Mellansjölandet, LAG-möte, 366-376 Tid: Tisdagen den 12 juni 2012 kl. 18.00 21.30 Plats: Nysunds Bygdegård, Åtorp Närvarande: Kjell Schlyter, Anders Jansson, Catharina Carlsson, Erika

Läs mer

Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55. Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg

Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55. Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg Protokoll Svenska Ölfrämjandet SÖ, styrelsen Nr: 9 2009/2010 Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55 Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg Ledamöter:

Läs mer

Cecilia inleder med en presentation om målsättningarna från TUV och jämförelse med MVG:s styrdokument.

Cecilia inleder med en presentation om målsättningarna från TUV och jämförelse med MVG:s styrdokument. 15 april 2014 Protokoll Styrgruppsmöte 9 april 2014 Lidbeckska huset, Lidköping 10.00-12.00 Beslutande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet Leif Schöndell Borås stad/sjuhärads kommunalförbund

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2015-02-02 1 (6) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 2 februari 2015 klockan 19.00 20.20 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses justera Gerhard Nuss, Josephine

Läs mer

Trekom Leaders styrelse

Trekom Leaders styrelse Trekom Leaders styrelse Möte nr: 4 Plats: Norsjö kommun, Sammanträdesrum Renen Tid: 21 januari 2009, kl 15 - ca 17.30 Dagordning 52. Mötets öppnande 53. Val av justerare 54. Föregående protokoll 55. Verksamhetsledare

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011.

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Närvarande: Anders Johansson Rebecca Källberg Thomas Norrby Oscar Kjellberg Ulla Herlitz Nils

Läs mer

2008/24 Falköping/Tidaholms Protokoll Paragrafer Samordningsförbund 2008-04-10, 2008-04-30 15-28

2008/24 Falköping/Tidaholms Protokoll Paragrafer Samordningsförbund 2008-04-10, 2008-04-30 15-28 2008/24 Falköping/Tidaholms Protokoll Paragrafer Samordningsförbund 2008-04-10, 2008-04-30 15-28 Plats och tid 2008-04-10 Närvarande Plats och tid 2008-04-30 Närvarande Bruk för Alla kl 13.30-16.15 Tjänstgörande

Läs mer

Landstingets revisorer 108-117

Landstingets revisorer 108-117 PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Hestraviken hotell och restaurang, Hestra Närvarande: Doris Johansson, ordförande Arnold Carlzon Marianne Ericsson Robert Erlandsson, 113-117 Östen Johnsson, 111-117

Läs mer

22 juni Strukturfondsdelegationen sammanträder. 30 augusti Referensgruppen sammanträder. 21 september Strukturfondsdelegationen sammanträder

22 juni Strukturfondsdelegationen sammanträder. 30 augusti Referensgruppen sammanträder. 21 september Strukturfondsdelegationen sammanträder Urban-nytt Juni 2005 Internationell Urbankonferens Den 29 maj till den 3 juni hölls en internationell konferens i Göteborg, life in the Urban landscape, som Urbansekretariatet medverkade på. Syftet med

Läs mer

Primärvårdsnämnden Falkenberg

Primärvårdsnämnden Falkenberg Protokoll Sammanträdesdatum 2006-09-19 Primärvårdsnämnden Falkenberg 30-39 Tid: Tisdagen 19 september 2006, kl 15:00-17:30 Plats: Vårdcentralen Falkenberg, sammanträdesrummet Biblioteket Ledamöter Inger

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

Protokoll från plenarmöte med Inlandsvägen Syd

Protokoll från plenarmöte med Inlandsvägen Syd Kommuner i samverkan för Inlandsvägen: Mora! Vansbro! Fil ipstad! Storfors! Kristinehamn! Gullspång! Mariestad! Skövde! Falköping! Tidaholm! Mullsjö! Jönköping! Gislaved! Hylte! Halmstad 1 Protokoll från

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Samarbetskommitténs protokoll 4/05. Fredag 23 september 2005, kl 09.00-12.00, Stadshuset i Höganäs

Samarbetskommitténs protokoll 4/05. Fredag 23 september 2005, kl 09.00-12.00, Stadshuset i Höganäs 2005-09-26 Samarbetskommitténs protokoll 4/05 Tid/Plats Fredag 23 september 2005, kl 09.00-12.00, Stadshuset i Höganäs Närvarande Ledamöter Jan Nilsson, Åstorp, mötesordförande Anders Månsson, Bjuv SvenYngve

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-12-01 Kansliavdelningen, Justerat 2014-12-11 SB 7/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 1 december kl. 9.00 11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2013-05-29 Protokollsutdrag

Läs mer

Karl-Henrik Nanning. Tisdagen 20 april, kl. 13.00, Malmö

Karl-Henrik Nanning. Tisdagen 20 april, kl. 13.00, Malmö 12 mars 2010 1 Plats och tid Riksdagshus 7-9, Stockholm, fredag den 12 mars, kl. 10.00-14.30 ande Kurt Kvarnström, Södra Dalarnas samordningsförbund Alvi Berglund, Finsam Östersund Marie Litholm, Samordningsförbundet

Läs mer

Protokoll från SKYREVs informationskommitté

Protokoll från SKYREVs informationskommitté Protokoll från SKYREVs informationskommitté Plats: Stockholms läns landstings revisionskontor, Eastmangatan 1, Stockholm. Tid: 2005-12-01 kl. 10.00 14.30 Deltagare:, ordförande,, -Johan Olsson, och. 50.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1 Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1 Plats och tid Pastoratsgården Örslösa kl. 19.00 21.15 ande Kerstin Hennersten, ordförande Sture Eliasson Göran Kjörk Christina Fredriksson Inger Nyqvist Urban Sand Lennart

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-02-06 kl. 13.00 17.00 RBU_Torpet Heberg Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt,

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2007-03-05 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s)

Läs mer

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte ombord på m/s Riddarfjärden den 8 december 2014

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte ombord på m/s Riddarfjärden den 8 december 2014 SIKO styrelsemöte, möte nr 7 år 2014 Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte ombord på m/s Riddarfjärden den 8 december 2014 Närvarande: Ulf Westerberg Nilla Söderqvist

Läs mer

Kyrkogårdsutskottet 50-58 1(5)

Kyrkogårdsutskottet 50-58 1(5) PROTOKOLL PARAGRAF NR SIDA Kyrkogårdsutskottet 50-58 1(5) PLATS DATUM OCH TID FÖR MÖTET Skogskyrkogården, Norrahammars vägen 1, 553 39 Jönköping 2014-10-01 kl. 17.30-20.00 BESLUTANDE Eva Logan Jansson

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

PROTOKOLL 2013-03-05. Adelöv Framtidsgrupp. Datum 2013-03-05. Tid 19.00. Adelövs skola. Närvarande

PROTOKOLL 2013-03-05. Adelöv Framtidsgrupp. Datum 2013-03-05. Tid 19.00. Adelövs skola. Närvarande PROTOKOLL 2013-03-05 Adelöv Framtidsgrupp Datum 2013-03-05 Tid 19.00 Plats Närvarande Adjungerad Adelövs skola Ingemar Karlsson Kjell Persson Uno Ljungberg Eva Engström Kristina Karlsson Gunilla Jansson

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Karin Nilsson, Maria Hjelm, Reidar Otterbjörk, Päranders Wärja och fr o m 115 Patrik Steen.

Läs mer

Årsstämma 2013-05-14 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2013-05-14 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick Årsstämma 2013-05-14 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Lagerbladet, Snickaregatan 22 Datum: 2013-05-14 Utskriven: 2013-05-15 Närvarande medlemmar: 54

Läs mer

Jan-Anders Strandberg

Jan-Anders Strandberg 2005-12-14 1( Plats och tid Torsdagen den 28 september 2006 kl 10.00-14.00 Beslutande Lars Ohlsson, Ordförande 25 Kjell Emilsson, Lycksele kommun 19-23 Lilly Bäcklund Lycksele kommun 18 Fred Jonsson, Arbetsförmedlingen

Läs mer

ST inom Polisväsendet Länssektionen

ST inom Polisväsendet Länssektionen Protokoll nr 4-2011 Fört vid möte i 2011-02-04 Närvarande: Åsa Jacobsson Mika Eskelinen, fr o m 6b. Lena Svangren May Hilland Susanne Pettersson Mehrdad Athari Fard Lennart Roth, Deltog ej under 16a. Susanne

Läs mer

Trekom Leaders styrelse

Trekom Leaders styrelse Trekom Leaders styrelse Möte nr: 1 Plats: Kommunhuset Norsjö, sammanträdesrum Björnen Tid: 22 oktober 2008, kl 18-21.00 Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av justerare 3. Presentation av styrelsen 4.

Läs mer

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur Minnesanteckningar Möte 1 Mötesdatum 2012-03-16 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-03-16 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl

Läs mer

Residenset, Kalmar. Tjänstemän: Dea Carlsson vattenvårdsdirektör. Sylvia Kindberg Robert Dobak Anders Rimne Jan Pettersson.

Residenset, Kalmar. Tjänstemän: Dea Carlsson vattenvårdsdirektör. Sylvia Kindberg Robert Dobak Anders Rimne Jan Pettersson. PROTOKOLL 1 (5) Sammanträde: Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt Tid: Onsdag 9 mars 2011 Plats: Residenset, Kalmar Ledamöter: Sven Lindgren Ordförande Monica Bengtsson Ola Broberg Reinhold

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (6) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00-10.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson (C), tjänstgörande ers

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Protokoll. Styrgruppsmöte 4 december 2013. 10 december 2013. GR Göteborg, 13.00-15.00

Protokoll. Styrgruppsmöte 4 december 2013. 10 december 2013. GR Göteborg, 13.00-15.00 10 december 2013 Protokoll Styrgruppsmöte 4 december 2013 GR Göteborg, 13.00-15.00 Beslutande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet Daniel Eek, Göteborgs stad Monica Dahlberg, Göteborgsregionens

Läs mer

Kent Johansson, 11-18a, 19-21

Kent Johansson, 11-18a, 19-21 FOLKBILDNINGSRÅDET Styrelsen PROTOKOLL 2007:5 Datum 15-16 maj 2007 Plats Steningevik konferens, Märsta Närvarande Torsten Friberg, ordförande ledamöter Marie Linder, vice ordförande, 11-18a, 19-21 Walter

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland PROTOKOLL Nr 3/2014 Styrelsesammanträde Tid Kl 16.30 18.00 Plats Närvarande Övriga Dömle Herrgård, Deje Patrik Ohlsson, ordförande Karl-Axel Ström Kikki Ahlstedt

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen 1(9) Plats: Närvarande: ande Sekreterare: Övriga närvarande: Träcentrum, Nässjö Erik Lagärde, Kd, Lennart Bogren, C, Tommy Bohman, S, Maria Frisk, Kd, Björn Fälth, Sd, Britt-Marie Glaad, S, Anders Karlgren,

Läs mer

fört vid Årsmöte i Stureby Villaägareförening upa, tissdagen den 23 april 2013, kl 19.00 Närvarande: 53 medlemmar inkl styrelsen 15 icke medlemmar

fört vid Årsmöte i Stureby Villaägareförening upa, tissdagen den 23 april 2013, kl 19.00 Närvarande: 53 medlemmar inkl styrelsen 15 icke medlemmar PROTOKOLL fört vid Årsmöte i Stureby Villaägareförening upa, tissdagen den 23 april 2013, kl 19.00 Plats: Sturebyskolans aula Närvarande: 53 medlemmar inkl styrelsen 15 icke medlemmar Föredragningslista

Läs mer

PROTOKOLL NR 8/14. Fört vid styrelsens telefonsammanträde den 9 december 2014

PROTOKOLL NR 8/14. Fört vid styrelsens telefonsammanträde den 9 december 2014 PROTOKOLL NR 8/14 Fört vid styrelsens telefonsammanträde den 9 december 2014 Närvarande: Yvonne Mattsson, ordförande (YM) Anders Bromée, v ordf (AB) Catarina Andersson, ledamot (CA) Lotta Jegenstam, ledamot

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12

Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12 1/5 2014-06-09 Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12 Närvarande: Pelle Ehn, K3 Malmö Högskola D&R (PE) ordförande Margareta Norell Bergendahl, ITM KTH KTH (MNB) Åsa Wikberg-Nilsson, ordf D&R (ÅW) Närvarande

Läs mer

Roy Pettersson, Arvika, ersättare Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare Ingrid Tidemalm, föredragande verksamhetsberättelse

Roy Pettersson, Arvika, ersättare Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare Ingrid Tidemalm, föredragande verksamhetsberättelse Plats och tid Hushållningssällskapet, Karlstad kl 13.00-14.00 Beslutande Bengt-Olov Persson, Filipstad, ordförande Arne Olsson, Sunne 1. vice ordförande Thomas Backelin, Storfors, 2. vice ordförande Irène

Läs mer

PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) 2004-12-08. Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm

PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) 2004-12-08. Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) PROTOKOLL STY 14/2004 Sammanträdesdata Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm Närvarande Sture Fredell, ordförande Olle Bergman Bertil

Läs mer

PROTOKOLL LAG DALSLAND OCH ÅRJÄNG. Datum: 2008-05-05 sida 1 (5) Hotel Nordlandia, Årjäng Tid: 18:00 20:30

PROTOKOLL LAG DALSLAND OCH ÅRJÄNG. Datum: 2008-05-05 sida 1 (5) Hotel Nordlandia, Årjäng Tid: 18:00 20:30 Datum: 2008-05-05 sida 1 (5) Plats: Hotel Nordlandia, Årjäng Tid: 18:00 20:30 Närvarande: LAG, beslutande Kansli Övriga Per Jonsson, ordförande Anne Sörqvist Mats Bergling Bo Carlsson Carina Bohm Kjell-Arne

Läs mer

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN Protokoll Dnr 0005/07 SAMMANTRÄDETS Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 A B Stämmans öppnande Björn Falk hälsade alla välkomna till distriktsstämman i Oxelösunds Folkets hus Cupan. Därefter förklarade distriktsordföranden stämman

Läs mer

SIKO protokoll från styrelsemöte 14 juni kl 18.00 i föreningslokal på Kungsholmen

SIKO protokoll från styrelsemöte 14 juni kl 18.00 i föreningslokal på Kungsholmen SIKO protokoll från styrelsemöte 14 juni kl 18.00 i föreningslokal på Kungsholmen Närvarande: Pia Södergren, SIKO (mötestid / total frånvarotid från hemmet 18,5t) Barbro Nordstedt, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Läs mer

Föreningens ändamål är att främja landsbygdsutveckling i enlighet med Leader Nedre Dalälven 3 utvecklingsstrategi inom lokalt ledd utveckling.

Föreningens ändamål är att främja landsbygdsutveckling i enlighet med Leader Nedre Dalälven 3 utvecklingsstrategi inom lokalt ledd utveckling. Antagna vid konstituerande stämma 2015-05-08 STADGAR FÖR LEADER NEDRE DALÄLVEN 3 IDEELL FÖRENING 1. NAMN Föreningens namn är Leader Nedre Dalälven 3 ideell förening. 2. ÄNDAMÅL Föreningens ändamål är att

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Stadgar. Leader Gute, Ideell förening Version 2015-08-19

Stadgar. Leader Gute, Ideell förening Version 2015-08-19 Stadgar Leader Gute, Ideell förening Version 2015-08-19 1 Föreningens namn Föreningens namn är Leader Gute, ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att med hjälp av strategin för

Läs mer

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander 24-34 Plats och tid Kommunhuset, Långö, Kungshamn, kl 09:00 11:30 Beslutande Britt Wall (s), KS, ordförande Susanne Aronsson (nsp), UN Eva Abrahamsson (m), M&BN Petra Sundblad (s), HSN Adjungerade Mats

Läs mer

Styrelse 2013-05-28 Videosammanträde Umeå/Skellefteå

Styrelse 2013-05-28 Videosammanträde Umeå/Skellefteå EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelse 2013-05-28 Videosammanträde Umeå/Skellefteå Närvarande: Astrid Sjöström, ordf Marianne Berglund Cathrine Eiderhäll Rune Hedman Åke Hägglund Hans Jakobsson Eva Lundeborg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Antagna xx april 2014. 1 FIRMA Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-10-20 Kansliavdelningen, Justerat 2014-11-03 SB 6/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

185 Definitivintagningen till gymnasieskolan lå 2005/2006. Kommenterades vid sammanträdet utlämnat material (OH-utläggs på hemsidan).

185 Definitivintagningen till gymnasieskolan lå 2005/2006. Kommenterades vid sammanträdet utlämnat material (OH-utläggs på hemsidan). Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 23 juni 2005, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, Rum 135 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg (m), Göteborg Carola Granell

Läs mer

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll 1(5) 2009-04-16 LA/GH Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Torsdag den 16 april 2009, klockan 09.00-12.00 Plats: Ullevi konferens, Paradentrén, Göteborg Närvarande: Bengt Gustafsson

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsesammanträdet den 4 juni 2009

Protokoll fört vid styrelsesammanträdet den 4 juni 2009 Protokoll fört vid styrelsesammanträdet den 4 juni 2009 Närvarande ledamöter: Staffan Sarbäck, ordförande Johanna Berg Joel Brandell Gun Djerf Dan Henningson Calle Jansson Johnny Nilsson Ingela Nyström

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 12-24. Tid: 2012-02-23, kl 10:00-16:00

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 12-24. Tid: 2012-02-23, kl 10:00-16:00 PROTOKOLL 1(6) Plats: Närvarande: Konferensrum i Regionens hus och Sal C landstingets kansli, Jönköping Beslutande: Helena Stålhammar (C), ordförande Kerstin Robertson (M) Bo Arencrantz (M) (ers Birgitta

Läs mer

Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson

Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson 135 Organ: Plats och tid: Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) ande: Övriga deltagare: Utses att justera: Leif Larsson Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson Håkan Brynielsson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-09-03

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-09-03 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 08:30-12:00 Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Kent Sylvan (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson (FP)

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening.

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. 1 Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. Plats: Tolsjö bygdegård Datum: 2012-05-16 Tid: 19,00 1. Ordföranden Thomas Pilhagen hälsade alla välkomna till föreningens första

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Anders Petersson (kanslichef), Bo Basun, Ulf Nersing, Kaisa Adlercreutz, Arne Lindqvist och Maria Lindgren-Persson.

Anders Petersson (kanslichef), Bo Basun, Ulf Nersing, Kaisa Adlercreutz, Arne Lindqvist och Maria Lindgren-Persson. Sid 1 (3) Protokoll från Styrelsemöte i Skyrev Närvarande: Adjungerade: Plats: Göran Johansson, Lennart Ledin (ordförande), Lena Joelsson och Lars Blomberg (v ordförande). Bo Andersson, Anita Lundgren

Läs mer