Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 1. Dagordningen fastställdes efter tillägg av nytt ärende under punkten 11 Övriga frågor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 1. Dagordningen fastställdes efter tillägg av nytt ärende under punkten 11 Övriga frågor"

Transkript

1 Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 1 Protokoll från beslutsgruppsmöte den 3 oktober 1997 Närvarande: Pär Nuder, ordf. Ledamöter: Berit Adolfsson Anita Bohman Margit Viklund Hans Taremark (t.o.m. p.10) Sven Düring Marianne Servais Höckerman Ulla Jakobsson Bo Hansson Tjänstgörande ersättare Lars Wallstén Eva Johansson Peter Wald Ove Lundgren Dessutom: Elisabeth Öberg/Helén Eriksson, sekretariatet Utvärderarna Marianne Bull och Leif Grahm (punkt 5) Pär Nuder öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 1. Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes efter tillägg av nytt ärende under punkten 11 Övriga frågor 2. Föregående protokoll Protokollet lades till handlingarna. 3. Val av justerare Ulla Jakobsson valdes till justerare.

2 Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/ Rapporter Rapport från Övervakningskommitténs möte den 27 juni 1997 Margit Viklund rapporterade från Övervakningskommitténs möte den 27 juni Halvtidsutvärderingen behandlades. Åsikterna om själva utvärderingen var blandade. Övervakningskommittén var bekymrade över den låga förbrukningen av medel inom programmet, men gav ändå Beslutsgruppen positiv kritik. Varken öar dit människor flyttat in under perioden eller öar, som av misstag hamnat utanför programmet kan tas med, enligt besked från EU-kommissionen. De kan helt enkelt inte göras några ändringar av det geografiska området under perioden. Investeringen i svävare i samband med projektet Samordnad svävartrafik godkändes. Elisabeth Öberg kompletterade med att Övervakningskommittén ställt sig positiv till en ändring av stödmottagare i enlighet med Beslutsgruppens förslag, dvs. att kommuner samt föreningar, utvecklingsgrupper och liknande organisationer också kan vara stödmottagare under åtgärd 1.3, och att företag kan vara stödmottagare under åtgärderna 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.1, 3.3. Innan ändring kan ske, krävs beslut i EU-kommissionen, vilket väntas vara klart inom kort. (Beslut från den bifogas protokollet.) Pär Nuder beslutade att under denna punkt ta upp den övriga fråga som Ulla Jakobsson aviserat. Ulla Jakobsson berättade att flera öar inom Vaxholms kommun i Stockholms län har hamnat utanför programmet för Mål 5b Skärgården, trots att de uppfyller villkoren. Det gäller fem öar, bl.a. Vaxholms kastell och Storholmen. Vaxholms kommun är väldigt upprörd, och vill ha en rättelse till stånd. Pär Nuder lämnade över frågan till Margit Viklund, som svarade att det var uppenbart att EUkommissionen ansåg det helt omöjligt att ändra på det geografiska området. Konstaterades att det inte är EU:s fel att Sverige inte varit tillräckligt noggrann i förberedelserna inför avtalet med EU:kommissionen om programmet för Mål 5b Skärgården. Vi i Sverige bör lära av detta inför nästa omgång av strukturfondsprogrammen. Bo Hansson undrade om Beslutsgruppen hade möjlighet att lämna synpunkter på arbetet med Agenda Pär Nuder svarade att frågan för närvarande bereds på departementsnivå. Uppdrogs åt sekretariatet att undersöka möjligheterna att lämna synpunkter med Glesbygdsverket och närings- och handelsdepartementet.

3 Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 3 Rapport från 5b-konferens i Wales Hans Taremark rapporterade från en 5b-partnershipkonferens med titeln The Way Ahead i Wales. Han deltog där som ensam svensk. Han delade ut ett skriftligt material (bifogas) från konferensen, och berättade sedan kort vad som avhandlats. Kommissionären Franz Fischler var huvudtalare. Konferensen var också start på ett europeiskt nätverk för 5b-regioner, Partnership 5b Exchange. Powys Council i Wales har tagit på sig det administrativa (se deras internetsida, Man kan anmäla sig dit genom deras Internetadress. Agenda 2000 diskuterades aktivt. Från bl.a. Englands och Hollands sida arbetar man att påverka den framtida inriktningen av strukturfondsarbetet. De regioner som mest liknar 5b Skärgården finns i Skottland. 5. Halvtidsutvärderingen Utvärderarna Marianne Bull och Leif Grahm föredrog huvudresultaten ur utvärderingsrapporten. Ett urval av deras OH-bilder bifogas. Utvärderarna konstaterade bl.a. att för lite pengar har upparbetas genom beslut, och endast en mindre del har rekvirerats. Förbrukningen är också ojämnt fördelad mellan åtgärder och regioner. Det finns ett stort behov av s.k. animatörer (rådgivare, bollplank, handledare), som kan hjälpa till att starta projekt. Det borde gå att starta projekt för kompetensutveckling av projektledare inom åtgärden 3.3. Anita Bohman hade erfarenheten att företagen drar sig för att gå in i ett strukturfondssamarbete - de känner det som om de betraktas med misstänksamhet. Sven Düring erinrade om kommunernas långa framförhållning för att avsätta medfinansieringsmedel i budgeten. Vidare kan man dela upp skärgårdsföretagen i vinstföretag eller försörjningsföretag. Marianne Bull höll med om att försörjningsföretagen, som startas i brist på vanligt lönearbete, är mycket vanliga i skärgården - men den sortens företagande täcks inte av de gällande indikatorerna. Margit Viklund erinrade om en synpunkt som inte framgår av utvärderingsrapporten. I och med programmet har öar och öbor plötsligt blivit intressanta för kommuner, landsting och länsstyrelser. Man måste inse att det tar tid för öborna att ställa om sig till detta. Marianne Bull höll med. Det tar tid att ställa om till ett nytt arbetssätt. Berit Adolfsson frågade utvärderarna om de på annat håll hittat intressanta projekt för kvinnor och ungdomar. I och med att befolkningen på öarna ofta är äldre, finns inte alltid så mycket underlag eller intresse. Marianne Bull svarade att det behövs särskilda insatser för kvinnor och ungdomar, t.ex. lokala idéseminarier för att stötta utvecklingen. Man borde kunna starta projekt för utveckling, och då t.ex. använda lokala resurscentran för kvinnor. Det räcker inte med vare sig program eller pengar, eller enbart med eldsjälar heller, för den delen.

4 Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 4 Hans Taremark betonade att projekten måste vara så konkreta och intressanta att kommunerna satsar medfinansieringspengar på dem i dessa besparingstider. Pär Nuder tackade Marianne Bull och Leif Grahm för föredragningen, varefter Beslutsgruppen fortsatte diskussionen. Beslutsgruppen enades om att det problem som beskrivits i utvärderingsrapporten - att utvecklingen går för långsamt - är tydligt för Beslutsgruppen. Arbetet med att öppna upp fler möjligheter i programmet bör fortsätta. Diskussion följde sedan, som kommer att sammanfattas av huvudsekreteraren i separat brev till Beslutsgruppen. 6. Beslut om bidrag ur strukturfonderna Elisabeth Öberg inledde med att redovisa en skrivelse från Jordbruksverket. Jordbruksverket har haft revision från DG VI. Revisorerna ansåg att ALU-medel inte kunde godkännas som medfinansiering i jordbruksfonden. I anledning av detta accepterar Jordbruksverket inte ALUmedel som medfinansiering i Beslutsgruppernas beslut efter den 11 augusti 1997 (då revisionsrapporten anlände till SJV). Frågan har förts vidare till Jordbruksdepartementet för utredning. Enligt uppgift från NUTEK (utbetalande myndighet för regionala fonden) accepteterar de ALU-medel som medfinansiering. AMS (utbetalande myndighet för sociala fonden) accepterar enligt samstämmiga uppgifter ALU-medel som medfinansiering. I de ansökningar som finns på föredragningslista för detta möte ingår inte ALU- medel som medfinansiering i något jordbruksfondsprojekt. Elisabeth Öberg redogjorde för det ekonomiska läget per åtgärd. Förbrukningen är fortfarande låg (totalt ca 20%), framför allt på åtgärderna 1.2. Främja de traditionella näringarna i skärgården med hänsyn till miljö-, natur- och kulturvärden och 1.4 Förbättrade villkor för kvinnor och ungdomar. Förbrukningen är också ojämt fördelad mellan regionerna.

5 Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 5 Beslut Åtgärd 1.1 Företagsutveckling i skärgården Ärende Skärgårdskraft, etapp 2 Sökande: Stockholms läns landsting Beslut: kr, varav kr för 1997 och kr för 1998 Motivering: Det aktuella projektet ryms inom prioritet 4 Lokal mobilisering, åtgärd 4.1 Stärk kulturen och den lokala identiteten i skärgården. Två av de åtgärdsspecifika urvalskriterierna är tillämpliga: ökad samverkan mellan öbefolkningen och kommunala, regionala och centrala myndigheter och lokala initiativ med förankring i bygden. Kommentar: Beslutsgruppen fattade den beslut om att stödja etapp 1 av detta projekt (perioden ). Projektet är förlängt med ett år, och kommer att avslutas Förlängningen beror på det stora gensvar som projektet rönt. Projektet arbetar uteslutande med öar utan fast landförbindelse och med bofast befolkning. Om dessa förhållanden ändras, måste beslutet omprövas. Ansökan avsåg perioden Då medfinansiering inte fanns klar för 1999, behandlas i detta beslut perioden Sökanden kan återkomma för Summa beslutade medel för åtgärden: kr Åtgärd 1.2 Främja de traditionella näringarna i skärgården med hänsyn till miljö-, naturoch kulturvärden Ärende Iståndsättning Enskilda vägen F 1788 Sökande: Enskilda vägen F 1788, c/o Jan-Erik Pettersson Beslut: kr för 1997 Motivering: Det aktuella projektet ryms inom prioritet 2 Natur och kulturmiljö, 1.2 Främja de traditionella näringarna i skärgården med hänsyn till miljö-, natur- och kulturvärden En av de åtgärdsspecifika urvalskriterierna är tillämplig: småskaliga lösningar i den glesa skärgården. Ärende Enskilda vägen F 1187, breddning Tunnerstad Sökande: Enskilda vägen F 1187, c/o Ingemar Larsson Beslut: kr för 1997 Motivering: Det aktuella projektet ryms inom prioritet 2 Natur och kulturmiljö, 1.2 Främja de traditionella näringarna i skärgården med hänsyn till miljö-, natur- och kulturvärden En av de åtgärdsspecifika urvalskriterierna är tillämplig: småskaliga lösningar i den glesa skärgården. Summa beslutade medel för åtgärden: kr Åtgärd 1.3 Turism Summa beslutade medel för åtgärden: 0 kr

6 Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 6 Åtgärd 1.4 Förbättrade villkor för kvinnor och ungdomar Ärende Affärsrådgivning för kvinnor i Göteborgs södra skärgård Sökande: Göteborgs stad, SDN Styrsö Beslut: kr, varav kr för 1997 och kr för 1998 Motivering: Det aktuella projektet ryms inom prioritet 1. Utveckling av arbete och näringsliv, åtgärd 1.4 Förbättrade villkor för kvinnor och ungdomar. Två av de åtgärdsspecifika urvalskriterierna är tillämpliga: Mer arbetstillfällen och ökat nyföretagande bland kvinnor och ungdomar. Kommentar: Ansökan avsåg perioden Sökanden kan återkomma med ansökan för 1999 vid ett senare tillfälle. Jäv: Sven Düring anmälde att han var jävig. Han deltog inte i beslutet. Ärende VENTUS (Västanvind) Sökande: Öckerö kommun Beslut: kr, varav kr för 1997 och kr för 1998 Motivering: Det aktuella projektet ryms inom prioritet 1. Utveckling av arbete och näringsliv, åtgärd 1.4 Förbättrade villkor för kvinnor och ungdomar. Två av de åtgärdsspecifika urvalskriterierna är tillämpliga: Mer arbetstillfällen och ökat nyföretagande bland kvinnor och ungdomar. Kommentar: Ansökan avsåg perioden Sökanden kan återkomma med ansökan för 1999 vid ett senare tillfälle. Jäv: Hans Taremark anmälde att han var jävig. Han deltog inte i beslutet. Summa beslutade medel för åtgärden: kr Åtgärd 2.1 Bevara och restaurera natur- och kulturmiljöer Summa beslutade medel för åtgärden: 0 kr Åtgärd 3.1 Informationsteknik Ärende Ö-skolorna i Haninge kommun - IT-användning Sökande: Haninge kommun Beslut: 0 kr Motivering: Beslutsgruppen såg positivt på projektets syfte. I projektet ingick dock till stor del verksamhet, som Beslutsgruppen ansåg vara inom ramen för normal kommunal verksamhet. Sökanden är välkommen med ny ansökan, som begränsar sig till dels det öspecifika i arbetssättet/utvecklingen i skolan, dels samarbetet mellan skola, näringsliv och föreningsliv. Kommentar: Ansökan avsåg till en början Ornö, Utö, Dalarö och Muskö. Då Dalarö och Muskö inte ingår i det geografiska området för Mål 5b Skärgården, har ansökan ändrats till att omfatta öarna Ornö och Utö.

7 Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 7 Summa beslutade medel för åtgärden: 0 kr Åtgärd 3.2 Service- och transportförsörjning Ärende Iståndsättning av enskilda vägen F 1789 Sökande: Enskilda vägen F 1789, c/o Rolf Manneborg Svensson Beslut: kr för 1997 Motivering: Det aktuella projektet ryms inom prioritet 3 Överbrygga avstånd genom modern infrastruktur, åtgärd 3.2 Service och transportförsörjning. En av de åtgärdsspecifika urvalskriterierna är tillämplig: småskaliga samordningslösningar i gles- och landsbygdsskärgården. Ärende Renovering färjeramp Visingsöfärjan Sökande: Samfällighet F 1837 färja, c/o Jönköpings kommun Beslut: Ärendet bordläggs och återremitteras till referensgruppen Motivering: Beslutsgruppen önskar ytterligare information i ärendet. Summa beslutade medel för åtgärden: kr Åtgärd 3.3 Kompetensutbildning, distansutbildning och forskning Summa beslutade medel för åtgärden: 0 kr Åtgärd 4.1 Stärk kulturen och den lokala identiteten i skärgården Ärende Informationsprojekt Sydost Sökande: Folkrörelserådet Beslut: kr för 1997 Motivering: Det aktuella projektet ryms inom prioritet 4 Lokal mobilisering, åtgärd 4.1 Stärk kulturen och den lokala identiteten i skärgården. En av de åtgärdsspecifika urvalskriterierna är tillämplig: lokala initiativ med förankring i bygden. Kommentar: Ansökan avsåg 1997 och Då medfinansiering för 1998 inte var klar, avser beslutet endast Sökanden kan återkomma med ansökan för 1997 när full medfinansiering för 1998 föreligger. Ansökan avser en del i ett större projekt. En annan del av projektet har fått stöd från Mål 5b Sydöstra Sverige i beslut Jäv: Peter Wald anmälde att han var jävig. Han deltog inte i beslutet.

8 Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 8 Ärende Konstnärer på Hven - en dokumentation Sökande: Landskrona kommun Beslut: kr, varav kr för 1997 och kr för 1998 Motivering: Det aktuella projektet ryms inom prioritet 4 Lokal mobilisering, åtgärd 4.1 Stärk kulturen och den lokala identiteten i skärgården. Två av de åtgärdsspecifika urvalskriterierna är tillämplig: lokala initiativ med förankring i bygden och utveckla kulturattraktioner, evenemang och kulturella miljöer. Jäv: Lars Wallstén anmälde att han var jävig. Han deltog inte i beslutet. Ärende Brännöhuset Sökande: Göteborgs stad, SDN Styrsö Beslut: Ärendet bordläggs och delegeras till ordföranden för beslut. Motivering: Beslutsgruppen ser positivt på ansökan. Vid tidpunkten för sammanträdet saknades formell, skriftlig bekräftelse på medfinansiering från en av finansiärerna. När skriftlig medfinansieringsförbindelse inkommit, kan beslut fattas. Jäv: Sven Düring anmälde att han var jävig. Han deltog inte i beslutet. Summa beslutade medel för åtgärden: kr Totalsumma för fattade beslut den : kr Fattade beslut per åtgärd och region bifogas. 7. Information från referensgrupperna Margit Viklund för Norrlandskusten: Nästa referensgruppsmöte hålls den 16 oktober. En eller två ansökningar är aktuella. Förra mötet ställdes in, eftersom det inte hade kommit in några ansökningar. Det krävs mer information. Man måste kunna använda kommunerna bättre i informationssammanhang. Bo Hansson m.fl. för AB, C och D-län Länsstyrelsen i Stockholms län har haft besök av Arbetsmarknadsutskottet. Tillsammans med Glesbygdsverket och Stockholms läns landsting genomfördes en båtresa i Stockholms skärgård, där utskottet också fick möta skärgårdsbor. Bo Hansson berättade att resan var mycket lyckad, och torde ha gett utskottet en del nya insikter om skärgårdens speciella förutsättningar. Ulla Jakobsson berättade att det troligen kommmer en ansökan från Vaxholms kommun. Ansökan gäller färjeläge på Tynningö. Anita Bohman, Östergötlands och Kalmar län: Det förra referensgruppsmötet ställdes in, eftersom det inte hade kommit in några ansökningar. Anita Bohman m.fl. hade deltagit på Tjust skärgårdsförenings årsmöte, och där informerat om Mål 5b Skärgården. Nästa referensgruppsmöte hålls den 28 oktober. Ev. kommer en ansökan från Kalmar län. Hasselö skola, som byggts om till vandrarhem med hjälp av stöd från Mål 5b Skärgården, har slutbesiktigats.

9 Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 9 Peter Wald m.fl., Blekinge och Malmöhus län: Nästa referensgruppsmöte hålls den 27 oktober. Inga ansökningar har hittills kommit in. Lars Wallstén berättade att en glesbygdsresurs har anställts på ön Hven. Personen ifråga har påbörjat arbetet, som troligen kommer att leda till projektansökningar i ett senare skede. Genom verksamheten förväntas nya arbetstillfällen skapas. Mål 5b Skärgården är en viktig faktor i sammanhanget. Hans Taremark, Västkusten: Från början var problemet att det var svårt att få ut information om Mål 5b Skärgården. Nu samarbetar Mål 5b Skärgården och Leader om informationen. Det finns skärgårdsutvecklare som informerar om Mål 5a, Mål 5b och Leader. I sommar har en båtburen informatör rest runt i skärgården, vilket varit väldigt lyckat. Det finns ett antal projekt på gång. Bland dessa kan nämnas en brygga vid Smugglarmuseet, gymnasieskola på Öckerö och ett projekt på Rörö. Pär Nuder underströk betydelsen av att alla inser vad EU:kommissionen tänker när de ser hur litet pengar som beslutats om och rekvirerats. Pär Nuder betonade också vikten av att Beslutsgruppen följer upp projekten sakmässigt och ekonomiskt. 8. Informations- och strategifrågor Information från de fyra informationsgrupperna: Prioritet 1: Marianne Servais Höckerman och Anita Bohman: Gruppen har träffats två gånger. Bägge gångerna har endast de kvinnliga ledamöterna deltagit Bl.a. hade deltagarna delat upp olika aktuella myndigheter att ta kontakt med mellan sig. Kontakter var också inledda, om ännu inte helt avslutade. Medfinansiering och idétorka bedömdes som de största problemen för närvarande. Nätverk och IT ansågs som viktiga medel för en framtida utveckling. Minnesanteckningar från båda mötena bifogas protokollet. Övriga grupper hade inte startat sitt arbete. Brevet från ordföranden till Beslutsgruppen, med lista över vilka grupper ledamöterna hör till, bifogas protokollet. Pär Nuder framhöll grupp 1 som ett föredöme för de övriga grupperna. Vid nästa möte förväntas rapport från samtliga grupper är ett nyckelår för programmets genomförande. Beslutsgruppen måste försöka göra riktade insatser mot medfinansiärer inför budgetåret Planerad konferens Pär Nuder föreslog att en konferens för alla intressenter (skärgårdsbefolkningen, medfinansiärerna, referensgrupperna) skulle anordnas i anledning av att programmet nu har nått halvtid. På konferensen skulle bl.a. bra projekt presenteras. Det är viktigt att göra det möjligt för även skärgårdsföreningar o.d. att kunna delta genom t.ex. resebidrag. Konferensen bör hållas efter slutet av januari Huvudsekreteraren och referensgruppssekreterarna fick i uppdrag att fundera på upplägg och finansiering. Hans Taremark bidrar med tips från liknande konferens för 800 Lag-gruppsordförande.

10 Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 10 Skrivelse från NUTEK om träffar med potentiella medfinansiärer Elisabeth Öberg föredrog rubricerade skrivelse. Svar ska vara NUTEK tillhanda den 3 oktober. Beslutsgruppen enades om att anmäla följande förslag till NUTEK: SAF centralt Telia LRF Vägverket Skogsvårdsstyrelsen Fiskeristyrelsen Sjöfartsverket Statens fastighetsverk Naturvårdsverket Riksantikvarieämbetet Statens Fastighetsverk Fiskeristyrelsen Fiskarnas Riksförbund Posten Projektkatalog, nyhetsbrev och informationsblad Elisabeth Öberg visade upp ett exemplar av ovanstående skrifter. Samtliga har tidigare skickats ut till Beslutsgruppen. Förslag till affischutställning Elisabeth Öberg föredrog ett förslag till en affischutställning om 5b Skärgården, framtaget av en konsult. Utställningen föreslås bestå av fyra blad, varav det första presenterar fakta om programmet, det andra visar en sverigekarta med förstoringar för de sex regionerna, och det tredje och fjärde visar exempel på projekt inom samtliga åtgärder. Beslutsgruppen enades om att förslaget var bra, men att begreppet 5b borde tonas ner en aning till förmån för begreppet Levande skärgård. Förslag till brevlogo, brevhuvud, huvud på pressmeddelande Elisabeth Öberg föredrog förslag till ovanstående, vilka beslutsgruppen godkände för tryckning. Internet - Beslutsgruppens websida Adressen är Hans Taremark uppmanade alla, som inte lämnat mailadresser till huvudsekreteraren, att snarast göra det, f.v.b. till honom. Hans Taremark ville också ha bilder på projekten skickade till honom, för inläggning på websidan.

11 Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 11 Information och skyltar Elisabeth Öberg föredrog EU:s krav på beständiga skyltar, s.k. sponsorplaketter. Absolut krav på sponsorplakett gäller projekt som består av investeringar på en miljon ECU och över, dvs. ca 8,3 miljoner kr. F.n. finns bara ett projekt, som ligger över gränsen, och det är Birkamuseet. Ordföranden har föreslagit att samtliga projekt, som består av investeringar, ska ha sponsorplakett. Beslutsgruppen instämde. Elisabeth Öberg kommer att se till att en upphandling av sponsorplaketter görs. Elisabeth Öberg meddelade att hon i fortsättningen kommer att bifoga informationsanvisningar när hon expedierar besluten. Informationsanvisningarna kommer också att skickas till Beslutsgruppen f.k. 9. Nästa sammanträde den 5 december 1997 Nästa sammanträde hålls i Vaxholm, och genomförs som ett endagsmöte. Det blir alltså ingen gemensam middag kvällen före. 10. Tider för vårens sammanträden Första sammanträdet för våren har tidigare bestämts till den 13 februari Sista ansökningsdag bestämdes till 12 december, för att referensgrupperna skulle ha chans att sammanträda före julhelgen. Ansökningarna lämnas till huvudsekreteraren senast den 16 januari. Inga ytterligare tider sattes ut, i avvaktan på att datum för den planerade konferensen fastslås. 11. Övriga frågor Information om småföretagsinitiativet På grund av tidsbrist lämnas informationen skriftligt istället (bifogas protokollet) Skrivelse från Märit Friberg (Stockholms län) med kommentar från Övervakningskommitténs sekretariat Elisabeth Öberg föredrog båda skrivelserna. Skrivelsen från Märit Friberg innehöll bl.a. en begäran om att Kastellön i Vaxholm, som borde ha varit med i det geografiska området, skulle kunna tas med. Skrivelsen från Övervakningskommitténs sekretariat innehöll ett förtydligande till den första versionen av dess protokoll från den Den senare skrivelsen överensstämmer i innehåll med den diskussion som fördes under punkten 4, dvs. att inga ändringar i det geografiska området kan göras under nuvarande programperiod. Skrivelse från Skärgårdsgruppen (Göteborgs och Bohus samt Hallands län) Skrivelsen avsåg möjligheten att inom Mål 5b Skärgården stödja en investering i vattnet (vågbrytare nära fastlandet). Skrivelsen överlämnas till Övervakningskommitténs sekretariat för yttrande.

12 Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 12 Ersättning för kostnader och förlorad arbetsförtjänst t.ex. i samband med informationsinsatser. Sekretariatet föreslog att de ledamöter som inte är offentligt anställda i sådana fall vänder sig till den organisation som nominerat dem (förteckning bifogas). Beslutsgruppen instämde. Skrivelse från Ronny Svensson (Värmlands län) om muddring av farled Skrivelsen avsåg möjligheten att inom Mål 5b Skärgården stödja muddring av en farled mellan fastland och en ö inom det geografiska området. Skrivelsen överlämnas till Övervakningskommitténs sekretariat för yttrande. Elisabeth Öberg, huvudsekr. Justeras: Pär Nuder, ordf. Ulla Jakobsson, justerare

Beslutsgruppen för mål 5b skärgården 2/98 1

Beslutsgruppen för mål 5b skärgården 2/98 1 Beslutsgruppen för mål 5b skärgården 2/98 1 Protokoll från beslutsgruppsmöte den 13 februari 1998 Närvarande: Pär Nuder, ordf. (Då Pär Nuder var tvungen att avvika innan samtliga punkter på dagordningen

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Styrelsemöte på Vinön 19 augusti 2000.

Styrelsemöte på Vinön 19 augusti 2000. Styrelsemöte på Vinön 19 augusti 2000. Skärgårdarnas Riksförbund på Vinön - en pärla i Hjälmaren. I Hjälmaren, som är Sveriges 4:e största sjö, finns tre större öar, vilka alla tillhör var sin kommun och

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Individuell plan på den enskildes villkor Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 03.10.2001 KOM(2001) 539 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten Den här rapporten har utarbetats av Generaldirektoratet

Läs mer

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Årets uppdrag Regionala beredningen ansvarar för att bidra med kunskap till landstingsfullmäktige om medborgarnas behov kopplat till det övergripande målet

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Hos Roland Blomqvist i dennes bostad i Södra Kärr.

Hos Roland Blomqvist i dennes bostad i Södra Kärr. Tid: Tisdagen den 15 januari 2013 Plats: Närvarande: Hos Roland Blomqvist i dennes bostad i Södra Kärr. Rune Fransén, ordförande Roland Blomqvist Kennert Täck Pia Prestel, tjänstgörande sekreterare vid

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling

Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling 2005 Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling ett regeringsuppdrag till Jordbruksverket och Livsmedelsverket Foto: Mats Pettersson Rapport 2005:10 Åtgärder för att främja

Läs mer

Föga periodiskt organ ISSN 0280-9796 för. Box 1134 c/o JHRF, Box 1134 171 22 SOLNA 171 22 SOLNA anders.svensson@jhrf.se Hemsida: www.jhrf.

Föga periodiskt organ ISSN 0280-9796 för. Box 1134 c/o JHRF, Box 1134 171 22 SOLNA 171 22 SOLNA anders.svensson@jhrf.se Hemsida: www.jhrf. Föga periodiskt organ ISSN 0280-9796 för JÄRNVÄGS- Bidrag sändes till HISTORISKA RIKSFÖRBUNDET Spårburen Box 1134 c/o JHRF, Box 1134 171 22 SOLNA 171 22 SOLNA anders.svensson@jhrf.se Hemsida: www.jhrf.se

Läs mer

1. Slutrapport, projekt Medborgarpaneler

1. Slutrapport, projekt Medborgarpaneler 1. Slutrapport, projekt Medborgarpaneler 1.1 Bakgrund Kommunförbundet, SKL, bjöd under våren 2007 in landets kommuner och landsting till att delta i projektet Medborgarpaneler, ett treårigt projekt som

Läs mer

Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet

Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet Sammanfattning av uppföljningsrapport 2012/13:RFR4 Miljö- och jordbruksutskottet och Näringsutskottet Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm

SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm Närvarande: Pia Södergren, SIKO (mötestid / total frånvarotid från hemmet 13t ) Barbro Nordstedt, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots SOCIAL LOTS Margareta Rämgård Malmö Högskola Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots margareta.ramgard@mah.se [E-postadress] Inledning Social lots

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer