EQUMENIAKYRKAN 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EQUMENIAKYRKAN 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 EQUMENIAKYRKAN 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014

3

4 INNEHÅLL KYRKOLEDNINGEN...4 KYRKOSTYRELSEN...6 TEOLOGISKA KOMMITTÉN...7 FÖRSAMLING & SAMHÄLLE...8 INTERNATIONELLT...12 KYRKA & MEDARBETARE REGIONER Region Nord Region Mitt Region Svealand...22 Region Stockholm...23 Region Väst...24 Region Öst...25 Region Syd...27 KOMMUNIKATION...28 FÖRSAMLINGSSTÖD & SERVICE KANSLI & PERSONAL...31 EQUMENIAKYRKAN 3

5 KYRKOLEDNINGEN Ur ett kyrkoledningsperspektiv är det en fantastisk gåva att få vara med och leda en ny kyrka. Det är en spännande och en föränderlig resa. Under de första åren har vi som kyrkoledning haft två huvudfokus. Det har dels handlat om att få organisationen på plats, dels om att möta församlingar och syster kyrkor och partners. Från det att kyrkoledare valdes och installerades vid konferensen 2012 fram till 2014 har mycket tid ägnats åt samfundet; organisation, strukturer, omgrupperingar och ekonomi. Under 2014 var det så tid för en tydlig tyngdpunktsförskjutning, ett skifte mot ett än större fokus på det som är kyrkans vara och göra. Sedan september 2013 när de regionala kyrkoledarna (RKL) påbörjade sina tjänster har RKL tillsammans med de nationella kyrkoledarna utgjort ett kollegium. Detta kollegium har mötts ett par gånger per termin till dygnsmöten. I kollegiet har samtalet stått i centrum och frågor av strategisk ledningskaraktär, gemensam planering och pastoral omsorg har funnits med på dagordningen. Detta har varit viktigt i uppstarten av vår kyrka. Nu ser vi att det behövs en större tydlighet i fördelning och ansvar. Under slutet av 2014 sjösattes därför en ny struktur med start 1 januari Mer om denna nedan. Under 2014 möttes också ledningsgruppen ungefär två gånger per månad. Ledningsgruppen har under 2014 bestått av de tre nationella kyrkoledarna, koordinator för temagrupp kyrka samhälle, koordinator för temagrupp internationella relationer, personalchef, administrativ chef och from maj 2014 då posten inrättades, också kommunikationschef. Ledningsgruppen har operativt verkställighetsansvar av kyrkostyrelsens beslut. Här fattas beslut kring handlingsplaner, verksamhet, tjänster, prioriteringar, ekonomi och organisation. I besluts processen eftersträvas konsensus där kyrkoledaren äger det yttersta beslutsmandatet. Kyrkoledare Lasse Svensson har suttit ordförande vid de flesta sammanträden, i övrigt biträdande kyrkoledare Olle Alkholm. De tre nationella kyrkoledarna har också mötts regelbundet för kortare och längre möten. Ny ledningsstruktur som implementeras fr o m 1 januari 2015 innebär avveckling av kollegiet. I stället utökas ledningsgruppen med två representanter från regionala kyrkoledare samt representant från Equmenia. Ledningsgruppen har beslutsmandat. Ledningsgruppen kommer att mötas ungefär var fjärde vecka. Dessutom inrättas strategidagar under två på varandra följande dagar per termin där ledningsgrupp och samtliga regionala kyrkoledare möts till strategiska samtal, rapportering och fördjupning. Detta är just strategiska möten utan beslutsmandat. Besök och representation 2014 Under 2014 har de tre kyrkoledarna gjort en rad besök och medverkat vid olika samlingar, såväl lokalt, regionalt, nationellt som internationellt. Lasse Svensson, kyrkoledare Lasse Svensson har gjort 22 församlingsbesök, representerat och predikat vid Svenska Frälsningsarméns kongress, representerat vid mottagande av ny ärkebiskop i Svenska Kyrkan och andra biskopsvigningar. Representerat vid Skara Stifts 1000-års jubileum, tillsammans med Olle Alkholm medverkat vid SKRs och FSRs årsmöte i Örebro, besökt Hemavan och medverkat med undervisning vid Bibelfjäll, liksom Sofia Camnerin och Olle Alkholm medverkat vid de regionala medarbetardagarna under temat Rötter & Vingar, besökt Equmenias riksstämma, medverkat vid sju kvällar under Vårgårda möte, medverkat vid riksmötets öppnande i Storkyrkan, tillsammans med Olle Alkholm varit del av samtalsdelegation med såväl Metodistkyrkan i Norden och Baltikum samt Katolska stiftet, representerat vid kungamiddag i Stockholms slott, tillsammans med Sofia Camnerin och Olle Alkholm medverkat i Equmeniakyrkans Medarbetarlyft och kyrkostyrelsens möten, medverkat i SKRs kyrkoledardagar och vid två regionfester. 4 EQUMENIAKYRKAN

6 Foto: Peter Hoelstad Lasse Svensson, kyrkoledare, Sofia Camnerin, biträdande kyrkoledare och Olle Alkholm, biträdande kyrkoledare. Lasse Svensson har dessutom gjort följande internationella resor under 2014: USA studieresa till United Methodist Church Israel SKRs kyrkoledaresa Spanien besök och medverkan vid samarbetskyrkas årshögtid FIEIDE Turkiet Baptist World Alliance Bukarest European Baptist Federation Mexico möte med IFFEC Egypten Evangelical Theological Seminary, jubileum Libanon besök hos samarbetskyrka Olle Alkholm, biträdande kyrkoledare Tretton församlingsbesök Predikan THS Medarbetarlyftets avslutning Utredningsgrupp Equmeniakyrkans framtida arkiv Besök Sjöviks folkhögskola om övertagande av huvudmannaskap Möte Metodistkyrkan i Norden Baltikum Årsmöte Europeiska baptistfederationen Utbildningsdagar för nya diakoner och pastorer Regionala medarbetarsamlingar Rötter och vingar Personliga samtal med blivande diakoner och pastorer Arbetsgrupp för vägledningsåret Arbetsgrupp för frågor gällande anställda ungdomsledare Kyrkokonferens Stockholm Seminarier/gudstjänst, Almedalsveckan, Visby Europeiska Metodistrådet Samtalsdelegationen Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan Regionfester Piteå och Linköping Möte Evangeliska frikyrkan och Svenska Alliansmissionen Sofia Camnerin, biträdande kyrkoledare Förutom kanslinärvaro och ledning av olika processer och grupper, medverkan i kyrkostyrelse, teologisk kommitté, handbokskommitté, teologisk arbetsgrupp SKR, textskrivande i två bokprojekt; Att slå följe för fred. Åtta röster om tro och handling (SKR och Marcus förlag 2014) samt Tro en politisk kraft (Verbum 2014), styrelseuppdrag i Bilda (fram till förbundsstämman i maj 2014), Verbum AB samt Svenska Bibelsällskapet. Tretton församlingsbesök Medarbetarlyftets avslutning, Immanuelskyrkan Stockholm Medverkan i radiogudstjänst, från Vårdklockans kyrka i Visby Resa till United Methodist Church USA Medarbetardygn, medverkan i Region Väst Teologikonferens Styrsö Medarbetardygn, Region Öst, Hjortsberga Medverkan i boksläpp på boken Tro en politisk kraft i S:t Johannes kyrka, Stockholm Medverkan regionsamling, Örestrand Medverkan Jönköping Pride, Immanuelskyrkan Jönköping Kyrkokonferens Stockholm Kyrkornas Världsråds centralkommitté, Geneve Personaldagar Hjortsberga EQUMENIAKYRKAN 5

7 KYRKOSTYRELSEN Kyrkokonferensen är Equmeniakyrkans högsta beslutande organ och sammanträder årligen i samband med Kristihimmelfärdshelgen. Församlingarna utser ombud till konferensen i förhållande till sin storlek och det var totalt 593 ombud som möttes i Stockholm den maj. Förutom sedvanliga förhandlingar firades det gudstjänst varje kväll med olika teman. I samarbete med de lokala församlingarna anordnades även kvällsprogram efter gudstjänsterna. Bildarsamfunden genomförde också sina respektive årsmöten/kyrkokonferenser under samma helg. Ett antal motioner behandlades och flera av dem handlade om fred, hållbarhet, klimatfrågor och hur Equmeniakyrkan på olika sätt ska engagera sig i dessa frågor. Vikten av att det finns tillräckliga resurser för att inspirera församlingarna att arbeta med dessa frågor lyftes också. En av motionerna resulterade i ett uttalande Fredens väg som ställdes till alla församlingar, regeringen och alla ledamöter i riksdagen. Uttalandet lyfte fram diplomati, dialog, samarbete, kulturutbyte, fortsatt forskning och även vänortssamarbete och utbildning som viktiga medel för att skapa fred. Kyrkokonferensen uppmanade slutligen riksdagen och regeringen att inför kommande beslut och prioriteringar förändra anslagstilldelning i syfte att förebygga våld och väpnade konflikter. Vidare diskuterade kyrkokonferensen diakonernas roll i vårt samfund, bibelskolor, ersättning för förlorad arbetsförtjänst för styrelseledamöterna och andra frågor i samband med de inkomna motionerna. Gårdsutredningen lämnade en rapport och konferensen fick också en rapport om remissen Tro, dop och gemenskap. Kyrkokonferensen valde enhälligt Tomas Bjöersdorff till ny ordförande för Equmeniakyrkan. Vice ordförande Per Rydwik och biträdande kyrkoledare Sofia Camnerin avtackade Ann-Sofie Lasell för hennes insats som ordförande i kyrkostyrelsen under de första åren och kyrkokonferensen svarade med stående ovationer. Margareta Larsson invaldes som ny ledamot i styrelsen. Fyra ledamöter omvaldes för en ny period på tre år, en ledamot omvaldes för en period på två år och övriga ledamöter har ett mandat som går ut senare. Equmeniakyrkans styrelse har haft följande sammansättning från och med kyrkokonferensen 2014: Tomas Bjöersdorff, Kalmar, ordförande (nyval) Per Rydwik, Linköping, vice ordförande (omval) Hans Andreasson, Sandviken (omval) Göran Bondesson, Stockholm (omval) Dan Brännström, Lindome Miriam Carlsson, Göteborg (omval) Lars Dalesjö, Helsingborg Torbjörn Jacobsson, Stockholm Christer Jonsson, Emmaboda (omval) Margareta Larsson, Knivsta (nyval) Andreas Möller, Uppsala Sara Möller, Göteborg Marianne Nordin, Öckerö Susanne Rodmar, Rimbo Jacob Östervall, Tumba Kyrkostyrelsen har under räkenskapsåret haft 8 proto kollförda sammanträden och arbetsutskottet har haft 7 sammanträden. Styrelsen har aktivt arbetat med att ta fram en ny modell för verksamhetsplanering och det resulterade i att kyrkokonferensen beslutade om en verksamhetsplan för 2015 och Indikatorer har tagits fram för att i framtiden kunna mäta hur de olika målen i verksamhetsplanen har uppnåtts. En viktig fråga under året har varit frågor som rör kommunikation till församlingar och medlemmar och hur kyrkan kan medverka till att skapa opinion i samhället. Församlingsutveckling och hur kyrkan kan möjliggöra att nya församlingar skapas har varit viktiga frågor för styrelsen. De teologiska frågorna har diskuterats utifrån rapporter från arbetet med den nya handboken och styrelsen har på olika sätt följt upp hur de nya regionerna har samverkat med den övriga organisationen. Flera ärenden som rör överföringar av medel till kyrkan från bildarsamfunden har behandlats liksom även frågan om hur arkiven ska tas om hand i framtiden. 6 EQUMENIAKYRKAN

8 TEOLOGISKA KOMMITTÉN OCH HANDBOKSKOMMITTÉN Arbetet med teologin talet om Gud, alltså tron och bekännelsen hör till det innersta i en kyrkas liv och varande. I gudstjänsten sker mötet med Gud och gemenskapen mellan människor och Gud blir till. I verksamhetsplanen för 2014 relaterar därför såväl Equmeniakyrkans teologiska kommitté samt handbokskommittén till följa (framförallt att forma teologi för vår tid), möta (samtal om kristen tro och livshållning, arbete med gudstjänst) samt tjäna (engagemang för fred och försoning). Teologiska kommittén har under verksamhetsåret bearbetat 270 remisssvar på enkäten tro-dop-gemenskap. Remisssvaren visade att medlemskapet har en stark ställning i Equmeniakyrkans församlingar, men att det också finns en vilja att ompröva dess former. På kyrkokonferensen 2014 gav vi en rapport och utlovade ett fortsatt arbete med återkoppling på kyrkokonferensen Arbetet har lett fram till ett förslag som förväntas presenteras under I en ny kyrka är allt inte färdigt. När vi bildade Equmeniakyrkan sa vi att vi vill våga svara på Jesu kallelse: Följ mig! Vi vill tro att Gud leder oss djupare in i sanningen och vi får reflektera och be över vägen vidare. Vilka är vi som kyrka? Vilka gåvor har Equmeniakyrkan fått att förvalta? Hur ser Guds mission ut i vår tid? Kommittén har därför under verksamhetsåret arbetat fram texter som ska publiceras under 2015: om inträdet i församlingen, om namnet Equmeniakyrkan, om gemenskap, nattvard, dop och ämbete. Ytterligare ämnesområden som bearbetats är missionssyn, skapelsens integritet, liturgin och kyrkans helhet, konfirmation och kyrkans fredsarbete. Teologiska kommittén har också följt arbetet med ny kyrkohandbok. Under året har svaren från enkät till Equmeniakyrkans medarbetare sammanställts och utvärderats. Närmare svarsposter har gett en TRO DOP & GEMENSKAP Remiss till församlingarna Två remisser har varit ute i församlingarna under året. god indikation på hur gudstjänstfirande i Equmenia kyrkans församlingar går till. Formerna för den kommande kyrkohandboken har diskuterats och konkreta texter utarbetats. En remiss text för gudstjänst skickades till ett urval av remissförsamlingar till första advent. Texten har även publicerats på hemsidan för att ge alla möjlighet att läsa, reflektera och lämna spontana svar. I remissen beskrivs en gudstjänst för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. Här ges bärande tankar kring gudstjänsten. Det finns anvisningstexter kring exempelvis nattvard, barns och ungas plats, gudstjänst i mångfald på många språk. Den röda tråden är övertygelsen om att gudstjänsten formar oss som deltar i den. Som vattenflöden som letar sig fram genom landskapet och formar det, så formas vi av gudstjänstens flöden. Vi stäms till lovsång, vi stillas i förundran och känner hoppet växa i gemenskapen. Gudstjänsten är en helig lek som firas i Guds mission. Liksom Jesus Kristus, Guds Ord, älskade världen, verkar kyrkan genom att förvalta försoningens hemlighet, förkunna det profetiska tilltalet och vara ett hoppets tecken om Guds rike. Detta gäller för alla typer av gudstjänster; gudstjänsten på söndag förmiddag, andakten i husgruppen eller begravningsgudstjänsten i kapellet. Flödena i gudstjänsten är: Samling Ordet Delande Sändning. Under varje flöde finns ett övergripande syfte. Med hjälp av ledord förklaras dessa närmare. Kyrkohandbokskommittén har också diskuterat urvalet av vilka kyrkliga handlingar som ska ingå i kyrkohandboken samt påbörjat arbetet med konkreta förslag till texter. Detta arbete, tillsammans med inhämtande av remissvar beräknas pågå under kommande verksamhetsår. EQUMENIAKYRKAN 7

9 FÖRSAMLING SAMHÄLLE Församlingsutveckling Under 2014 har det församlingsgrundande arbetet fortsatt att utvecklas. Tre nya projekt har påbörjats: Lerkil (Kungsbacka), Nykvarn och Rannebergen (Göteborg). Till dessa projekt har goda projektledare rekryterats. Två projekt har också kommit till den punkten att man varit mogen att bilda församlingar med tillhörighet till Equmeniakyrkan. Det är Equmeniakyrkan i Lerkil och Brunnen i Brunnsbo (Göteborg). Projektledare och andra som finns i pionjär- eller omstartsarbete har mötts till två nätverksträffar under året, varav den ena ägde rum i samband med den ekumeniska konferensen Pionjär14 i Linköping. Fyra team ingick i den teamträning i församlingsplantering som kallas M4 och som bedrivs tillsammans med EFK, EFS och SAM. Med utgångspunkt i de beslut som kyrkokonferensen tog om riktningsmål i verksamhetsplanen för 2015 genomfördes fyra regionala visionsdagar under hösten (Region Syd, Region Öst, Region Väst och Region Stockholm). Utifrån dessa samlingar har regionalt förankrade referensgrupper till det församlingsgrundande arbetet initierats. Evangelister Equmeniakyrkans evangelister besökte ca 65 församlingar De genomförde under hösten två större satsningar. Oktober i Stockholm; Bålsta Vaxholm och under november i Rättvik och Siljansområdet. Framför allt i Rättvik och Bålsta har det blivit märkbara resultat. Många människor berördes. Kyrkorna fylldes. Alpha-kurser startade. Nya hemgrupper har startats och nya människor har slutit upp. Satsningen sponsrades till fullo av Equmeniakyrkan och resultatet har fallit väl ut. Musik och kreativa uttryck Equmeniakyrkan och Equmenia har en gemensam arbetsgrupp för frågor kring musik och kreativa uttryck, Krut-gruppen. Under året har vi arbetat med Kyrkokonferensen i Stockholm, planering och genomförande av gudstjänster och seminariet Kropp Medarbetardygn för församlingsmusiker Församlingsbesök i lokala församlingar och hos regioner På uppdrag av kyrkoledningen har en utredning om Equmeniakyrkans arbete med musik och kreativa uttryck gjorts. Till den producerades också en kortfilm som lanserades på hemsidan i april och även blev en del av materialet för insamlingen för det nationella arbetet. Bruksånger Utgivning av 20 nya sånger med noter och inspelningar Skrivarhelg för Brukssånger i november, dit Brukssångers låtskrivare bjuds in för att skriva sånger Brukssångboken urval av 30 sånger, ny inspelning av alla 30 sångerna, som nu finns på Spotify Instruktionsvideo av dans till Välsignelsen, en av Brukssångerna 8 EQUMENIAKYRKAN

10 Foto: Andreas H Nilsson Gudstjänstfirande i Hallundakyrkan, Botkyrka. Dans Dansnätverket, som kyrkan har tillsammans med ungdomsförbundet, har bidragit med dansmedverkan och workshops vid 7 tillfällen i församlingar samt haft nätverks träffar. Stim I oktober blev Equmeniakyrkans avtal med Stim klart. Avtalet gäller retroaktivt från januari Kyrka Samhälle Ett av Equmeniakyrkans prioriterade områden mångfald och religionsmöten handlar om stöd till församlingar i mångkulturella miljöer. Equmeniakyrkans arbetsgrupp för mångfald och religionsmöten har under året därför tagit fram en bok, Mångfald i församlingen så funkar det som presentarades i kyrkokonferensen, I boken berättar tre församlingar om sina erfarenheter, ger råd och tips om både möjligheter och svårigheter i mångfaldsarbete. Till dessa konkreta berättelser finns också artiklar om det mångkulturella Sverige och de lokala församlingarnas utmaningar i ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle. Under årets regionfester och vid andra tillfällen har det genomförts seminarier och nätverksträffar med tema mångfald i församlingen. Till boken producerades också en film med berättelser från de tre församlingarna som också fanns med i boken. Migration och asyl Flyktingströmmen i världen och till vårt land ökar och som kyrka och församlingar har vi ett ansvar gentemot våra medmänniskor. Många församlingar finns aktivt med i stöd till flyktingar och asylsökande genom rådgivning, språkcaféer och mötesplatser av olika slag. I mars genomfördes nationella ekumeniska nätverksdagar för flykting och integrationsfrågor i Uppsala. Equmeniakyrkan har en arbetsgrupp för migration och asylfrågor som ger stöd och rådgivning till församlingar. Equmeniakyrkan deltar också i SKRs migrationsgrupp som under året bland annat arbetat med utbildning för migrationsverket gällande konvertering. Ett stort arbete görs också på många platser med stöd till fattiga EU-medborgare. Konferenser gällande stöd till EU-medborgare har hållits tillsammans med andra kyrkor och frivilligorganisationer på flera platser i landet. Diakonins månad Equmeniakyrkan finns med i SKR:s referensgrupp för diakoni. Under året har gruppen sammanställt skriften Diakoni mer än ord. En introduktion till EQUMENIAKYRKAN 9

11 kyrkornas sociala arbete. Häftet syftar till inspiration för församlingar inför Diakonis månad som genomförs i september varje år. Referensgruppen har också inbjudit till en nationell konferens om diakoni som hölls i Jönköping i under två dagar i oktober. Konferensen samlade ca 250 deltagare. Foto: Redbergskyrkan Kyrkan i samhället Inom Equmeniakyrkan finns ett 80-tal medarbetare, pastorer och diakoner, som har tjänster inom sjukhuskyrkan, universitetskyrkan, kriminalvården, kyrka arbetsliv samverkan och kyrka polis samverkan. En arbetsgrupp för området Kyrkan i samhället finns och har under året inbjudit dessa medarbetare till en samling där riktlinjer för arbetsområdet presenterats. Arbetsgivarförsamlingar för dessa tjänster har också mötts till samtalsdag och information kring arbetet. Equmeniakyrkan finns med i ekumeniska styrgrupper inom ovan nämnda verksamhetsområden och har också inbjudit till ekumenisk temadag för dessa medarbetare. I november 2014 har också den första gemensamma grundutbildningen för dessa medarbetare genomförts med ett 30-tal medarbetare. I november möttes arbetsgruppen för nätverket Kyrka Arbetsliv förträdarna för Svensk Näringsliv, arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer, SKR, Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan, till samtal och idéutbyte kring hur vi tillsammans kan verka för öppenhet och sammanhållning i samhället. Krisberedskap Equmeniakyrkan har färdigställt en nationell beredskapsplan för Equmeniakyrkan och Equmenia. Till denna finns också rekommendationer för församlingar och föreningar. Särskild beredskapsplan finns också för anställda nationellt och internationellt. Equmeniakyrkan finns också med i trossamfundens samrådsgrupp som MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap regelbundet inbjuder till. Diakoni Församlingens diakoni Under 2014 har kyrkan arbetat med att följa upp arbetet med policyn för fred och omställning till en hållbar värld. Detta har bl a skett genom att flera motioner ställda till kyrkokonferensen hade fred och hållbar omställning som tema. Beslut togs också av kyrkostyrelsen under våren 2014 att förstärka kanslitjänsten på området fr o m 1 september. Hållbar kyrka Under året har Equmeniakyrkan haft representation både i styrgruppen och i arbetsgruppen för Kyrka för Fairtrade. Sex församlingar inom Redbergskyrkan den hundrade kyrkan som diplomerades som Kyrka för Fairtrade. Equmenia kyrkan blev diplomerade under 2014, och speciellt festligt blev det när den 100:e diplomeringen sedan starten 2009, ägde rum i Redbergskyrkan i Göteborg den 16 oktober. I styrgruppen (SKR, SVK, FA och EK) har samtal inletts för att hitta ett helhetskoncept och en samling hölls dit samfunden var inbjudna. Arbetsnamnet är Hållbar kyrka och arbetet fortsätter under Barnkonventionen Equmeniakyrkan har i enlighet med beslut i kyrkokonferensen ansökt om och blivit beviljade medlemskap i Nätverket för Barnkonventionen. Genom kyrkornas samrådsgrupp för barnkonventionen har de kyrkligt knutna organisationerna och samfunden skapat ett eget nätverk för att stötta varandra i viktiga frågor. De två planerade ledarseminarierna blev tyvärr inställda, men under hösten gav Daniel Lams, BRIS, en uppskattad föreläsning om BRIS undersökning om vad barn själva säger om sin psykiska ohälsa med efterföljande samtal om kyrkornas respons på detta. Thursdays in Black för en värld utan övergrepp och våld För många år sedan började kvinnor i Argentina mötas varje torsdag och bära svart för att protestera mot 10 EQUMENIAKYRKAN

12 Foto: Kyrkornas Världsråd Thursdays in Black i Indien. På torsdagar står engagerade från Nordindiska kyrkan utomhus med banderoller för att lyfta frågan om könsbaserat våld. militärdiktaturen och hedra de som försvann och/eller utsattes för olika former av våld. Kyrkornas Världsråd (KV) har sedan 80-talet särskilt uppmärksammat sexuellt genderbaserat våld mot kvinnor runt om i världen, ett våld som ofta ökat i krig och konfliktområden. Equmeniakyrkan vill uppmärksamma det utbredda könsbaserade våldet och stödja arbetet för att det ska upphöra. Vår förebild är Jesus själv och hans agerande i mötet med utsatta kvinnor. Under 2014 har vi därför lyft kampanjen på olika mötesplatser t ex i kyrkokonferensen, Almedalen och regionala samlingar samt på hemsidan. Pengar som samlats in har använts i vårt stöd till Kyrkornas Världsråds arbete. Genom att klä sig i svart på torsdagar eller bara bära en svart knapp kan den som vill visa solidaritet med alla män, kvinnor och barn som drabbas. Våld i hemmet, incest och andra övergrepp, trafficking m m finns också i vårt land. En annan värld är möjlig! Den här sydafrikanska hemsidan har vi tipsat om under året: Klimatseminarium Bilda Väst och Equmeniakyrkan planerade en konferens för eldsjälar i Skövde utifrån utmaningen från SKRs klimatgrupp att arrangera klimatkonferenser i två regioner. Trots gediget program var det svårt att träffa rätt målgrupp varför konferensen fick ställas in pga för få deltagare. Utvärdering och nytt koncept under 2015 planeras. Equmeniakyrkan är representerat i SKRs klimatgrupp både på tjänstemanna- och ideell nivå genom Per Westblom, Hans-Erik Karlsson samt Max Norberg från Equmenia. PAX Stockholm Under hösten bjöd Stockholmsförsamlingarna in till en samling omkring hur vi kan samverka för att lyfta frågorna om fred och hållbarhet både i församlingarna och påverkan på politiker. Ett nätverk bildades. Det är ett bra exempel på lokalt initiativ som vi gärna ser mer av. Nationellt anställda med fokus på detta område kan vara en resurs och sprida goda exempel på hemsidan. Fredskonferens i Sigtuna Equmeniakyrkan, Svenska kyrkan och Kyrkornas Världsråd (KV) inbjöd i december till ett internationellt möte om fred och hur vi som medlemskyrkor kan påverka på olika nivåer i samhället och bidra i KVs arbete för detta. Fokus för fortsatt nätverksarbete blir könsbaserat våld, förebyggande istället för militär upprustning samt FNs kommande utvecklingsmål om fred. Hemsida om fred Strävan att utveckla hemsidan har fortsatt och en ny struktur för sidorna om fred och hållbarhet har skapats. Equmeniakyrkan vill tydligt hålla ihop områdena fred och hållbarhet vilket återspeglas i strukturen. Tanken är att församlingar ska kunna hämta material, kunskap och goda exempel från andra församlingar. EQUMENIAKYRKAN 11

13 INTERNATIONELLT ARBETE Equmeniakyrkan har missionssamverkan med samarbetskyrkor och partners i fem regioner i världen: Afrika, Asien, Latinamerika, Mellanöstern/Nordafrika och Euroasien. Dessutom finns viktiga kontakter på global nivå med ekumeniska och konfessionella samarbetsorgan, bl a Kyrkornas Världsråd. Ett brett samråd har under senaste åren skett om missionssyn och långsiktig plan för det internationella arbetet. Ett nytt missionssynsdokument har tagits fram i samarbete av temagrupperna församling och samhälle och internationella relationer. Dokumentet Mission som förvandlar världen, som presenterades på kyrkokonferensen, har kommit till för att inspirera till samtalet om mission i församlingarna. En bok med samma rubrik, men med underrubriken berättelser om liv och tro, presenterades inför den internationella insamlingen i december januari 2014/15. Här finns livsberättelser från ett 30-tal personer i vårt internationella nätverk. Equmeniakyrkan stöder utvecklingssamarbete som flera av våra samarbetskyrkor och -partners driver, inom områden som fattigdomsbekämpning, landsbygdsutveckling, religionsdialog och hälsovård. En stor del av detta arbete sker med stöd från Sida via Svenska Missionsrådet (SMR), där Equmeniakyrkan bidrar med en egeninsats på minst 10 procent. Under 2014 har Sida-medel gått till insatser i Pakistan, Kongo Kinshasa, Thailand, Nicaragua samt till Kyrkornas Världsråd. Equmeniakyrkan har också fått ekonomiskt stöd till olika projekt från Radiohjälpen, stiftelser och Second-hand butiker, utöver församlingar och enskilda. Equmeniakyrkans medarbetare som handlägger projekten har deltagit i kurser och samlingar som anordnats främst av SMR. I utvecklingssamarbetet ökar fokus på mänskliga rättigheter, vilket bl a innebär en strävan efter att de människor som berörs av projektet är delaktiga i planering, genomförande och utvärdering, och att få staten att ta ett större ansvar när det gäller att tillgodose fattiga människors rättigheter och behov. Afrika Equmeniakyrkan har missionssamarbete i Demokratiska Republiken Kongo (Kongo Kinshasa), Republiken Kongo (Kongo Brazzaville), Liberia och Mocambique. Under 2014 har besök från Equmeniakyrkan gjorts till de båda kongostaterna och vi har haft besök från båda länderna. Under året har det bildats ett hälsovårdsnätverk i kongostaterna med syftet att utbyta erfarenhet, definiera behov inom sjukvården och att förbättra hälsooch sjukvården i samarbetskyrkorna. I Sverige finns en aktiv referensgrupp och hälsovårdsambassadörer för att informera och inspirera församlingarna i Sverige till stöd för hälsovården i de båda Kongo. Equmeniakyrkan finansierar driften av den dövskola som United Methodist Church driver i Liberia. Utöver stödet till dövskolan har vi finansierat ett informationsprojekt om ebola till hörselskadade på olika håll i landet eftersom dessa inte kunnat ta till sig den allmänna information som getts. Det ekonomiska stödet fortsätter till ett barnhem som drivs av kvinnodepartementet i United Methodist Church i Mocambique. I början av året firades 10-årsjubileet av fotbollsskolan i Kongo Brazzaville. Under dessa år har skolan bidragit till att barn och ungdomar och deras familjer från tidigare fientliga grupper försonats. I slutet av året har ett av Evangeliska kyrkans distrikt i norr (Ouesso) beslutat att lämna samfundet och bilda eget. Samtal pågår för att lösa konflikten. Personal både i Sverige och Kongo Kinshasa har lagt ner mycket tid på att ta fram ett nytt utvecklingsprogram för nedre Kongo med Sida-stöd. CEC har under året påbörjat ett missionsarbete i Kasai-provinsen. Missionärer och medarbetare har vi haft i de båda kongostaterna två missionärer i Kongo Brazzaville (Maria Lorentzon och Mamy Raharimanantsoa) och en missionär i Kongo Kinshasa (Gunnel Jönsson), samt tre nationella medarbetare (Oscar Masakale Moke, 12 EQUMENIAKYRKAN

14 Foto: Kajsa Hällegårdh Release för boken Mission som förvandlar världen i december. Boken innehåller ett 30-tal berättelser från Equmeniakyrkans samarbetsländer. F v: Otto Ernvik, Gerard Willemsen, Ulrika Morazan, Bertil Svensson, Christer Daelander och Lasse Svensson. Nsimba Mbelolo Andersson, Célestin Ndiangana). I Brazzaville har vi haft två fotbollsvolontärer varje termin och två Exchange-volontärer under vårterminen. Under hösten hölls lärjungaskolan Apg29 med ett 30-tal ungdomar från Sverige och Kongo i Bandundu-provinsen med CEBU som värd. Asien Mission stavas relation. Ibland kan vi ha en öppen relation till partners i Asien, ibland under lager av annan information men ändå djup och livsbringande. En del har vi vandrat många år tillsammans med, andra är nyare bekantskaper, någon har vi kunnat återknyta kontakten med vilket är roligt inte minst med tanke på alla förböner som församlingsmedlemmar fortfarande ber för (även) våra gamla missionsengagemang. En rolig målgång hägrar. Vi räknar med att hela bibelöversättningen till nord-pwokaren (Thailand) ska vara färdig under Översättningsteamet har jobbat hårt och målmedvetet under Det är ett engagemang som började för mer än 30 år sedan från vår sida. När fler missionsorganisationer tar sig an en uppgift tillsammans multipliceras effekten. Burma är fortfarande ett oskrivet blad för oss. Vi ser ett engagemang i lokala församlingar och vi har relationer till kyrkor i landet, men har ännu inte funnit vår roll. Ingen kristen ska behöva känna sig övergiven av sina systrar och bröder i vår värld. I Japan jobbar vår missionär Jan-Åke Palmær, vars arbetsmodell är att i sin engelskundervisning samtala och skapa personliga relationer där han också bereder för ett möte med Jesus Kristus. Våra samarbetskyrkor i Japan är få till antalet och sitter i gamla, slitna och omoderna lokaler och brottas med nyrekrytering av pastorer och vill väcka ett missionsengagemang bland ungdomar. Arbetet har känts som en lång övning i svaghet och en väntan när ljusnar det? Det teologiska seminariet för södra och centrala Kina, i Wuhan, ser ut att fortsätta vara det växthus vi hoppas. De lärare vi haft här och de lärare de lånat av oss har fullt upp. Vi hoppas att seminariet får fortsätta vara ett nav i ledarutbildning för en större region. Att forma goda ledare tar mycket tid och engagemang av läraren/ledaren. Arbetet i Indien fortsätter och utvecklas, både i nordöstra delen av landet, i Jarkend med Teodori EQUMENIAKYRKAN 13

15 Foto: Kim D Bergman Andrea och Petter Hermansson, missionärer i Ecuador, får förbön i internationella gudstjänsten på kyrkokonferensen. Mission och med Hindustani Covenant Church som arbetar i ett 10-tal delstater. Evangelisation och församlingsutveckling, sociala insatser, utbildning, hälso- och sjukvård samt samhällsutveckling är några av de arbetsområden som är aktuella, dvs evangelium i ord och handling. Vi har också deltagit i en samling om religionsfrihet i Indien tillsammans med våra partners och Svenska Missionsrådet som arrangör. Viktiga lärdomar och impulser från arbetet i Indien kommer oss till del i Sverige. De kristnas utsatthet är tydlig i Pakistan och andra länder i Mellanöstern och Centralasien. Därför är utbytet viktigt och det utvecklas alltmer mellan Equmenia kyrkan och Svenska kyrkan i Sverige och Church of Pakistan. Arbetet för religionsfrihet och stödet till kristna som lever som minoriteter i olika länder bör öka. Latinamerika Tillsammans med Moravakyrkan i Nicaragua har det SIDA-finansierade projektet om ekologiskt jordbruk och förbättrade levnadsförhållanden för mayangna indianerna fortsatt. Med den lilla lokal för magasinering och försäljning av jordbruksprodukter som har byggts är det nu möjligt för medlemmarna i det bildade kooperativet att få rättvist betalt för spannmål, frukter och grönsaker. Equmeniakyrkan ger ett fortsatt starkt ekonomiskt stöd till Moravakyrkans Teologiska Seminarium där en ny kull pastorskandidater påbörjat sina studier. Teologiska kurser för församlingsledare har inletts i två distrikt. En av Förbundskyrkan i Ecuadors församling i Quito hade en volontär från Equmeniakyrkan under årets första månader. Det har betytt mycket för församlingens fritidsverksamhet och för volontärens hemförsamling i Sverige. Emma och Samuel Gunnarsson har fortsatt sin tjänst i en församling i Jipijapa, Ragnar och Ann-Mari Brugård har under två kortare perioder gett handledning till pastorer, ledare och församlingar och Andrea och Petter Hermansson har inlett sina tjänster inom Förbundskyrkans avdelning för Gemenskap. I Ecuador har Equmeniakyrkan fortsatt stödja bl a några av Förbundskyrkans skolor och förberedelserna för ett nytt projekt mot våld i nära relationer har inletts. Under året har både personellt och ekonomiskt stöd getts till organisationsutveckling i Ecuador och Nicaragua. I oktober höll International Federation of Free Evangelical Churches (IFFEC) sin General Assembly i Mexico. I samband med den hölls en Global Consultation för lärjungaskolan Apg29 med deltagare från 11 länder för att planera för den fortsatta utvecklingen. Under 2014 genomfördes tre skolor; Indien, Mexico och Kongo Kinshasa. 14 EQUMENIAKYRKAN

16 Foto: NESSL Salam Hanna (t.h) är NESSL:s samordnare för stödinsatser, bl a matpaket som delas ut i Homs, Syrien. Mellanöstern/Nordafrika 2014 har varit ännu ett år av inbördeskrig i Syrien som dessutom spritt sig till Irak och intensifierats under året genom IS Islamiska statens härjningar och förföljelser. Tre besök i Syrien/Libanon har gjorts under året av Equmeniakyrkans personal; i januari, augusti och november. Besöken har varit viktiga för att nätverka med olika aktörer och få tydligare inblick i situationen både bland flyktingar i Libanon och i Syrien. I början av året deltog vi i en partnerkonsultation i Beirut som Evangeliska kyrkan i Syrien och Libanon (NESSL) bjudit in till för att diskutera situationen i Libanon och Syrien. Samtal fördes om hur vi som kyrkor och organisationer i väst kan fortsätta stötta kyrkans medlemmar att stanna kvar och bidra till fred och försoning trots konflikt och krig. Konsultationen utmynnade i flera konkreta åtgärder samt ett uttalande med uppmaning till världens kristna om förbön, arbete för fred samt humanitärt stöd och bidra till återuppbyggnad, andligt och materiellt. Equmeniakyrkan har fortsatt ge stöd till matpaket via kyrkan samt stöd till el, värme, bränsle och ljus till 5000 flyktingfamiljer i Syrien. Återuppbyggnaden av Homs har påbörjats och även här ges stöd från Equmeniakyrkan och andra i Sverige. Flera besök har även gjorts från Equmeniakyrkan för att stärka relationen till de kristna i Egypten och Evangelical Synod of the Nile. Equmeniakyrkan deltog bl a i Fellowship of Middle East Evangelical Churches (FMEEC) konferens med temat The Evangelical and the Christian Presence in the East med fokus på fortsatt kristen närvaro i Mellanöstern trots utsatthet och förföljelser. Ett annat besök var vid 150 års-jubileet av Evangelical Theological Seminary in Cairo ETSC. Från slutet av augusti till mitten av oktober fick vi i Sverige besök av pastor Isaac Zekry med familj från Egypten. Syftet var att medverka och ge stöd till de arabisktalande grupperna i Högdalskyrkan, Missionskyrkan Södertälje, Jakobsbergskyrkan samt Maria kyrkan och Betlehemskyrkan i Göteborg. En pastor från Syrien har installerats för tjänst bland arabisktalande i Linköping. Under året har Equmeniakyrkan varit representerat i styrgruppen för Följeslagarprogrammet i Palestina/Israel som i Sverige samordnas av SKR. Euroasien I Vitryssland kunde lägergården i Kobrin ta emot nästan 1400 barn från fattiga förhållanden under sommaren. Även i Litauen har Equmeniakyrkan gett stöd till de mest utsatta barnen i Pakseriaukste och i Panavezys. Equmeniakyrkan var engagerad i en bibelskola för EQUMENIAKYRKAN 15

17 urfolk i Ryssland som organiseras av estniska Evangeliska Alliansen. Kristna i dessa urfolk har börjat nå ut till sina egna folk på ett sätt som passar den egna kulturen. Vi har också kunnat knyta kontakter mellan samer och dessa folk i norra Ryssland. Samarbetet i Kaukasus/Centralasien utvecklas. Under året har många kontakter tagits och engagemanget från församlingar ökat. Bland annat har Equmeniakyrkan kunnat hjälpa till med import av biblar. I Spanien avslutade de missionärer vi har haft tillsammans med Pacto-kyrkan i Ecuador sin sex år långa arbetsperiod. Med tacksamhet kunde vi blicka tillbaka på deras framgångsrika arbete med latinamerikanska invandrare i Spanien, men också med en församlingsplantering i staden Cullera, som har vuxit till en välfungerande gemenskap under deras ledning. Resultat Fotbollsläger Ryssland på fyra platser; på en plats i Litauen Läger för barn i Vitryssland med 1300 barn; i Litauen på två platser Församlingsplantering ; stöd har getts till Spanien, Ryssland, Estland, Litauen och Azerbajdzjan Stöd till nationella medarbetare: Estland (barnkoordinator); Litauen (två personer för evangelisation/socialt arbete); Azerbajdzjan (tre personer som arbetar med församlingsplantering/evangelisation); Turkmenistan (mediaarbete); Missionärer; Litauen (halvtid), Spanien (med Förbundskyrkan, Ecuador plus halvtid Sverigebaserad), Ryssland (Sverigebaserad halvtid). Mänskliga rättigheter Equmeniakyrkan är verksam inom flera områden som rör mänskliga rättigheter: Teologiska högskolan Stockholm (THS) Religions- och övertygelsefrihet (Freedom of Religion or Belief, FoRB) Anti-trafficking Urfolksrättigheter Asyl- och migrationsrättigheter Romernas situation i Sverige och Europa Barns och kvinnors rättigheter Martin Luther King-priset Dessutom samverkar vi genom många andra organisationer och ekumeniska nätverk i frågor om mänskliga rättigheter. arbete med romer i Rumänien och Bulgarien. Flera församlingar har varit mycket aktiva i att stå upp för konvertiters rätt till asyl och ett par ärenden har lett till uppehållstillstånd. Tillsammans med olika kristna nätverk har vi lyckats avstyra ett förslag från Frankrike om minskad religionsfrihet för s k sekter inom EU. I januari 2014 delades Martin Luther King-priset ut till Martin Smedjeback för ihärdigt fredsarbete. Equmeniakyrkan skickade in en anmälan mot Sverige om brotten mot samernas rättigheter till FNs råd för mänskliga rättigheter. Kyrkornas Världsråd Under 2014 gav Equmeniakyrkan stöd till arbete mot hiv och aids i Afrika internationellt påverkansarbete kring miljö och klimatfrågor fortbildning för handläggare i Geneve i projekthantering Equmeniakyrkan har under året fokuserat på färre områden att ge stöd till och deltagit i flera workshops vilket ökat möjligheten att konkret bidra i arbetet. Samarbetet på ledningsnivå har stärkts mellan Equmeniakyrkan och Kyrkornas Världsråd genom det besök som gjordes under våren från Kyrkornas Världsråds kansli i Geneve till Equmeniakyrkans kansli i Alvik. Möta Genom kontextuella bibelstudier bearbeta de svåra frågorna om samlevnad och kyrkans roll och ansvar med större förståelse och kunskap. Totalt har flera hundra pastorer och ledare i församlingar tränats. Tjäna Den mest omtalade aktiviteten under 2014 var en global mötesplats för kyrkliga ledare i New York i samband med FNs möte om klimatet i maj, där löften gavs om konkreta åtgärder i respektive kyrka och land. Frågor om en hållbar värld har tydliggjorts bland medlemskyrkorna, inte minst i vår egen bl a genom anordnandet av en internationell fredskonferens i Sigtuna i december. Lära Projekthandläggare i Kyrkornas Världsråd har utvecklat arbetet för uppföljning av resultat i arbetet, trots svårigheten att beskriva resultat på gräsrotsnivå. Bl a har en ny manual utvecklats till stöd för handläggare. Under 2014 har romernas situation varit i fokus, dels i våra församlingar i Sverige och konferenser och överläggningar med sociala myndigheter och andra kyrkor och organisationer i Sverige. Finansiellt stöd har tagits emot från församlingar till baptisternas 16 EQUMENIAKYRKAN

18 Foto: Kajsa Hällegårdh Marina och Anja tillhör nomadfolket shanti i norra Sibirien och har gått på bibelskolan för urfolk som Equmeniakyrkan stöder. De har nu startat en församling hemma på ön Jamal. EQUMENIAKYRKAN 17

19 KYRKA & MEDARBETARE I någon mening är alla medlemmar och deltagare i Equmeniakyrkans arbete medarbetare. Vi delar alla ansvar och tjänst. Temagruppen Kyrka Medarbetare har ett särskilt ansvar för frågor som rör pastorer, diakoner, ungdomsledare och övriga anställda i församlingar och andra sammanhang. Dessutom handlägger gruppen de frågor som är kopplade till Equmeniakyrkans ansvar som huvudman för folkhögskolor och Teologiska högskolan Stockholm. Antagningsnämnden tar emot ansökningar från de som önskar bli antagna som pastors- eller diakonkandidater. Equmeniakyrkans pastorskandidater studerar huvudsakligen på Teologiska högskolan Stockholm och diakonkandidaterna studerar på Bromma folkhögskola. Equmeniakyrkan och Equmenia har en gemensam arbetsgrupp med syfte att stärka lokalt anställda ungdomsledares situation. Efter en lång förberedelsetid startades 2014 det s k vägledningsåret som syftar till att ge särskilt stöd till de pastorer och diakoner som är nya i sin tjänst. Under vägledningsåret deltar pastorerna och diakonerna i handledning, särskilda samlingar, retreat och får personliga besök av ansvarig handläggare. Femton pastorer och fyra diakoner ordineras 2015 efter att ha deltagit i vägledningsåret 2014/15. Kallelsedagar arrangeras för att ge information om vad det innebär att vara medarbetare i kyrkan och för de som är på väg att avsluta sina studier ansvarar Equmeniakyrkan och Equmenia för s k Equmeniadagar. Församlings- och medarbetarrådet arbetar bl a med vigselfrågor och praktiska anvisningar för kyrkans medarbetare. Fördelningsrådet handlägger ansökningar från församlingar som söker bidrag från det statsbidrag som tillfaller Equmeniakyrkan och den del av kyrkoavgiften som fördelas mellan församlingar som är i behov av ekonomiskt stöd. Under verksamhetsåret som gått har arbetet pågått med att ta fram en bildningssyn som ska fastställas under Bildningssynen knyter samman arbetet med Kyrka för hela livet där Växa i tro är en del. Vi strävar efter att bildning, lärande och församlingsutveckling ska höra samman. En strategi för Equmeniakyrkans fortbildning har 18 EQUMENIAKYRKAN

20 Foto: Rebecka Hellqvist Förbön för pastorer och diakoner på väg ut på vägledningsår. Kyrkokonferensen i Stockholm påbörjats under verksamhetsåret. Den kommer att fastställas under Samtliga anställda medarbetare inbjöds till regionala fördjupningsdagar Rötter och vingar kring tro och identitet under våren Under 2014 har Campus Bromma bildats av de två tidigare folkhögskolorna Lidingö och Betel. Till Campus Bromma hör också Teologiska högskolan Stockholm. På Bromma, Härnösands, Karlskoga, Sjöviks och Södra Vätterbygdens folkhögskolor finns kvalificerad kompetens inom ledarskap, diakoni, musik, integration, bibelkunskap, pedagogik, internationella frågor m m. En bredd av längre och kortare kurser liksom yrkesutbildningar ges på skolorna. Equmeniakyrkan och Equmenia har under 2014 skrivit särskilda samverkansavtal med respektive folkhögskola där bl a utbildningar och samverkan regleras. Representanter för folkhögskolorna och huvudmännen möts fortlöpande i folkhögskolerådet. Teologiska högskolan Stockholm erbjuder också kvalificerad utbildning inom ledarskap, mänskliga rättigheter och demokrati. Tillsammans med Studieförbundet Bilda har ett särskilt samverkansavtal skrivits. Här ryms uppgifter som rör vårt ansvar i samhället men också hur vi delar frågor om tro och liv. Under årets kyrkokonferens lyftes vikten av undervisning och lärande samt att Equmeniakyrkan framöver behöver stärka den diakonala profilen. De samtalen behöver fortsätta i församlingar och föreningar. Råd och anvisningar i väntan på en ny kyrkohandbok. I väntan på en ny kyrkohandbok... Råd & anvisningar för församlingsföreståndare, pastorer och diakoner EQUMENIAKYRKAN 19

Torbjörn Jacobsson, deltog i 39.6 51 Per Rydwik Adjungerade: Lasse Svensson Kyrkoledare, deltog i 39 46

Torbjörn Jacobsson, deltog i 39.6 51 Per Rydwik Adjungerade: Lasse Svensson Kyrkoledare, deltog i 39 46 Sammanträdesprotokoll 39 51 Plats: Ekumeniska centret, Alvik Närvarande: Christer Jonsson Tomas Bjöersdorff, ordförande Malin Lagerlöf Hans Andreasson Margareta Larsson Miriam Carlsson Andreas Möller Hani

Läs mer

STADGAR FÖR EQUMENIAKYRKAN

STADGAR FÖR EQUMENIAKYRKAN STADGAR FÖR EQUMENIAKYRKAN (Antagna vid bildarmötet 4 juni 2011 och reviderade vid kyrkokonferenserna 2012 och 2013) 1 Equmeniakyrkan 1. Equmeniakyrkan är ett kristet trossamfund, en gemenskap av församlingar

Läs mer

Jesus kom med Goda nyheter om Guds kärlek, han undervisade och botade sjuka. På samma sätt arbetade under många år.

Jesus kom med Goda nyheter om Guds kärlek, han undervisade och botade sjuka. På samma sätt arbetade under många år. Jesus kom med Goda nyheter om Guds kärlek, han undervisade och botade sjuka. På samma sätt arbetade under många år. TRO HÄLSA & UTBILDNING På många håll har den kristna tron tagits emot av stora skaror

Läs mer

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN 2012-12-08. Sammanträdesprotokoll 90-102. Plats: Ekumeniska centret, Alvik. Närvarande: Lars Dalesjö Adjungerade:

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN 2012-12-08. Sammanträdesprotokoll 90-102. Plats: Ekumeniska centret, Alvik. Närvarande: Lars Dalesjö Adjungerade: Sammanträdesprotokoll 90-102 Plats: Ekumeniska centret, Alvik Närvarande: Ann-Sofie Lasell, ordförande Gunilla Andersson Hans Andreasson Göran Bondesson Dan Brännström Miriam Carlsson Lars Dalesjö Adjungerade:

Läs mer

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan.

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan. Vill du bli... diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare

Läs mer

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll 44 55 Plats: Baptistkyrkan, Karlstad Närvarande: Ann-Sofie Lasell Helena Genemo Gunilla Andersson Andreas Möller Hans Andreasson Sara Möller Göran Bondesson Marianne Nordin Dan Brännström

Läs mer

TRE SAMFUND PÅ GEMENSAM RESA

TRE SAMFUND PÅ GEMENSAM RESA TRE SAMFUND PÅ GEMENSAM RESA På resa mot framtiden Det vi är gemensamt SB SMK MK På resa mot framtiden SB SMK MK Det vi kan bli tillsammans Vi bär med oss Baptistsamfundet kommer med en god princip Frihet

Läs mer

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder Jag kallar er vänner Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder 1 Biblisk grund Den missionssyn som vuxit fram i Svenska Missionskyrkan när det gäller relationen till kyrkor

Läs mer

Torbjörn Jacobsson, deltog i 22 27.1 Susanne Rodmar, deltog i 22.5 32. Sofia Camnerin Bitr. kyrkoledare, deltog i 22.5 32

Torbjörn Jacobsson, deltog i 22 27.1 Susanne Rodmar, deltog i 22.5 32. Sofia Camnerin Bitr. kyrkoledare, deltog i 22.5 32 Sammanträdesprotokoll 22 32 Plats: Överås, Danska vägen 20, Göteborg Närvarande: Tomas Bjöersdorff, ordförande Hans Andreasson Miriam Carlsson, deltog i 23 32 Lars Dalesjö Margareta Larsson Andreas Möller

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

Remiss svar Ny gemensam kyrka.

Remiss svar Ny gemensam kyrka. Gamla Uppsala Missionsförsamling 20101001 FÖRSLAG Remiss svar Ny gemensam kyrka. Remiss från Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Ett förslag till svar på remissen

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

Vill du bli diakon, missionär eller pastor?

Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare i

Läs mer

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor,

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor, Församlingskonstitution Församlingens konstitution består av Teologisk grund för Equmeniakyrkan samt Församlingsordning och Församlingsstadgar antagna av Fristads Missionskyrka 2014 09 29 och 2014 09 --.

Läs mer

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll Plats: Ekumeniska centret, Alvik Närvarande:

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll Plats: Ekumeniska centret, Alvik Närvarande: Sammanträdesprotokoll 63 75 Plats: Ekumeniska centret, Alvik Närvarande: Ann-Sofie Lasell, ordförande Gunilla Andersson Göran Bondesson deltog i 63.1 63.4, 64 68, 71, 73, 75 Miriam Carlsson Torbjörn Jacobsson

Läs mer

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll Plats: Ekumeniska centret, Alvik Närvarande:

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll Plats: Ekumeniska centret, Alvik Närvarande: Sammanträdesprotokoll 27 37 Plats: Ekumeniska centret, Alvik Närvarande: Torbjörn Jacobsson Tomas Bjöersdorff, ordförande Christer Jonsson Hans Andreasson Malin Lagerlöf Göran Bondesson Andreas Möller

Läs mer

Till alla föreninge och församlingar inom Gemensam Framtid och equmenia

Till alla föreninge och församlingar inom Gemensam Framtid och equmenia Till alla föreninge och församlingar inom Gemensam Framtid och equmenia Vänner i Kristus! När vi senast möttes till riksstämma och kyrkokonferens var en fråga särskilt livligt diskuterad, den som regionernas

Läs mer

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN 2012-05-17. Sammanträdesprotokoll 30-36 Plats: Missionskyrkan, Linköping. Närvarande: Adjungerade: Justerare: Malin Ljungdahl

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN 2012-05-17. Sammanträdesprotokoll 30-36 Plats: Missionskyrkan, Linköping. Närvarande: Adjungerade: Justerare: Malin Ljungdahl Sammanträdesprotokoll 30-36 Plats: Missionskyrkan, Linköping Närvarande: Ann-Sofie Lasell Gunilla Andersson Hans Andreasson Sanna Boij Miriam Carlsson Lars Dalesjö Helena Genemo Adjungerade: Lasse Svensson

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Regionplan för Svenska Missionskyrkans missionssamarbete med Asien 2008-2012

Regionplan för Svenska Missionskyrkans missionssamarbete med Asien 2008-2012 Regionplan för Svenska Missionskyrkans missionssamarbete med Asien 2008-2012 Riktlinjer och mål för Svenska Missionskyrkan Missionskyrkans verksamhet präglas av en helhetssyn på världen, människan och

Läs mer

Mission 2020 Equmeniakyrkans internationella missionssamarbete

Mission 2020 Equmeniakyrkans internationella missionssamarbete Mission 2020 Equmeniakyrkans internationella missionssamarbete Beslutad av Kyrkostyrelsen i december 2014 1 Innehåll 1. Inledning - Bakgrund till Mission 2020 2. Inriktning för det internationella missionssamarbetet

Läs mer

Riktlinjer för Folkungakyrkans internationella missionsengagemang

Riktlinjer för Folkungakyrkans internationella missionsengagemang Riktlinjer för Folkungakyrkans internationella missionsengagemang 1. INLEDNING Syftet med detta dokument är att ge riktlinjer för Folkungakyrkans engagemang i internationell mission. Målet är att hjälpa

Läs mer

Remiss svar: Ny gemensam kyrka.

Remiss svar: Ny gemensam kyrka. 20101014 Remiss svar: Ny gemensam kyrka. Från Gamla Uppsala Missionsförsamling. Beslut vid församlingsmöte. Remiss från Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Några

Läs mer

Miriam Carlsson Andreas Möller, deltog i 52, 53, 54.1, 55, 56, 58 61. Adjungerade: Lasse Svensson Kyrkoledare, deltog i 52, 53, 54.

Miriam Carlsson Andreas Möller, deltog i 52, 53, 54.1, 55, 56, 58 61. Adjungerade: Lasse Svensson Kyrkoledare, deltog i 52, 53, 54. Sammanträdesprotokoll 52-66 Plats: Hagabergs folkhögskola Närvarande: Tomas Bjöersdorff, ordförande Hans Andreasson Christer Jonsson Malin Lagerlöf Göran Bondesson, deltog i 52, 53, 54.1, Margareta Larsson

Läs mer

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg Kyrkan i Enebyberg I originaldokumentet användes det dåvarande samfundsnamnet Svenska Missionskyrkan, men i denna webbversion har detta ersatts med det nya namnet Equmeniakyrkan. På samma sätt användes

Läs mer

Låt allt som lever och andas prisa Gud.

Låt allt som lever och andas prisa Gud. Förslag till Verksamhetsplan 2010 2011 Låt allt som lever och andas prisa Gud. Världsböndagen 2010 har temat Låt allt som lever och andas prisa Gud. Det får också inspirera oss i vår verksamhetsplanering

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 beslutad av kyrkokonferensen 2014 Vision En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. Övergripande mål Equmeniakyrkans övergripande mål

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Normalstadgar för equmenias regioner

Normalstadgar för equmenias regioner Normalstadgar för equmenias regioner Inom equmenia finns sju regioner. Geografi och uppdrag fastställs av equmenias riksstämma. Verksamheten i regionerna sker i nära koppling till den verksamhet som sker

Läs mer

Helena Genemo, deltog i 1-11, Jacob Östervall, deltog i 1.5 3, 5 16

Helena Genemo, deltog i 1-11, Jacob Östervall, deltog i 1.5 3, 5 16 Sammanträdesprotokoll 1 16 Plats: Utbildningscentrum, Kottlavägen 116, Lidingö Närvarande: Ann-Sofie Lasell, ordförande Christer Jonsson, deltog i Gunilla Andersson, deltog i 1-5, 6.4-16 Andreas Möller,

Läs mer

WESLEYKYRKA. Malmö Metodistförsamling. PROGRAM 16 februari - 15 april 2012. - en Oas på Limhamn. www.wesleykyrkan.se

WESLEYKYRKA. Malmö Metodistförsamling. PROGRAM 16 februari - 15 april 2012. - en Oas på Limhamn. www.wesleykyrkan.se WESLEYKYRKA Malmö Metodistförsamling PROGRAM 16 februari - 15 april 2012 www.wesleykyrkan.se Torsdag 16 februari WESLEYKYRKAN GUDSTJÄ STER OCH SAMLI GAR Söndag 19 februari 11:00 Gudstjänst med temat Trygghet

Läs mer

Miriam Carlsson, deltog i 36 41 Susanne Rodmar, deltog i 36, 38, 41 Lars Dalesjö Adjungerade: Lasse Svensson Kyrkoledare, deltog i 36 41

Miriam Carlsson, deltog i 36 41 Susanne Rodmar, deltog i 36, 38, 41 Lars Dalesjö Adjungerade: Lasse Svensson Kyrkoledare, deltog i 36 41 Sammanträdesprotokoll 36 48 Plats: Ekumeniska centret, Alvik Närvarande: Ann-Sofie Lasell Gunilla Andersson Göran Bondesson Dan Brännström Torbjörn Jacobsson Christer Jonsson Andreas Möller Marianne Nordin

Läs mer

Policy för fred och omställning till en hållbar värld

Policy för fred och omställning till en hållbar värld Policy för fred och omställning till en hållbar värld Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. 1 Mos 1:26 Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor. Rom

Läs mer

Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016

Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016 Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016 EFS stadgar föreskriver att årsmötet tillsammans med rambudget ska fastställa en verksamhetsplan för kommande år. Verksamhetsplanen ska ange inriktningar

Läs mer

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling antagen vid årsmöte 2008-03-01 och församlingsmöte 2008-05-25 samt ändrad vid årsmöte 2009-03-07 och

Läs mer

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING HANDLEDNING livet Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING Kyrkan finns till genom mission liksom elden finns till genom att brinna. Om hon inte engagerar sig i mission upphör

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld

Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld Rekommendationer för uppförande Kyrkornas världsråd Påvliga rådet för interreligiös dialog Evangeliska världsalliansen 4. Den andra ekumeniska konsultationen

Läs mer

Presentation av kyrkostyrelsen

Presentation av kyrkostyrelsen Gunilla Andersson Alingsås, född 1969. Lärare i musik och engelska. Medlem i Sävedalens Missionsförsamling. Gudstjänstledare, sång & musikledare, hemsidesansvarig, tidigare även SMU-ledare och ordförande

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen ...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen Jesus sa; Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Det är vad ordet mission innebär. Ingen församling kan göra detta själv,

Läs mer

KRISS verksamhetsplan 2011/12 gäller från riksmötet 2011 till riksmötet 2012

KRISS verksamhetsplan 2011/12 gäller från riksmötet 2011 till riksmötet 2012 KRISS verksamhetsplan 2011/12 gäller från riksmötet 2011 till riksmötet 2012 Tema: En mänsklighet Trons reflektion interdependencefestivalen Vi vill ordna en tredje interdependencefestival den 7-9 oktober.

Läs mer

Stadgar för X-kyrkan

Stadgar för X-kyrkan Stadgar för X-kyrkan 1 X-kyrkan 1. X-kyrkan är ett kristet trossamfund, en gemenskap av församlingar och en gemenskap av människor som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre. X-kyrkans församlingar

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll Plats: Örestrand, Höganäs Närvarande: Dan Brännström, deltog i 88, 90, 98

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll Plats: Örestrand, Höganäs Närvarande: Dan Brännström, deltog i 88, 90, 98 Sammanträdesprotokoll 88 101 Plats: Örestrand, Höganäs Närvarande: Tomas Bjöersdorff, ordförande Hans Andreasson Göran Bondesson Dan Brännström, deltog i 88, 90, 98 Miriam Carlsson Lars Dalesjö Torbjörn

Läs mer

Avskiljning av missionär

Avskiljning av missionär Avskiljning av missionär Anvisningar I Kyrkokonferensens samlade gemenskap av församlingar avskiljs kvinnor och män till särskilda tjänster. Det kan gälla redan ordinerade medarbetare som diakoner och

Läs mer

Projekt Migration. Refleklera - & Agera

Projekt Migration. Refleklera - & Agera Projekt Migration Refleklera - & Agera Foto: thomas koch/shutterstock.com Flyktingläger nära gränsen mellan Turkiet och Syrien. Migration är en naturlig företeelse som har präglat hela mänsklighetens historia.

Läs mer

FRISTADSKYRKANS FÖRSAMLINGSORDNING

FRISTADSKYRKANS FÖRSAMLINGSORDNING Församlingsordning 1/14 FRISTADSKYRKANS FÖRSAMLINGSORDNING Församlingsordningen beskriver församlingens vision, liv och struktur. Detta dokument beskriver vad Fristadskyrkan är och vad församlingen vill

Läs mer

Att vara internationellt ombud

Att vara internationellt ombud Att vara internationellt ombud Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla

Läs mer

Vägledningsåret INLEDNING MOMENT UNDER VÄGLEDNINGSÅRET

Vägledningsåret INLEDNING MOMENT UNDER VÄGLEDNINGSÅRET Vägledningsåret INLEDNING Ordination i Equmeniakyrkan En av kyrkans gemensamma uppgifter är att utbilda och ordinera diakoner och pastorer för tjänst. Om den särskilda tjänsten sägs i Teologisk grund för

Läs mer

Verksamhetskoordinator, deltog i , , George Olvik Kommunikationschef, deltog i 96

Verksamhetskoordinator, deltog i , , George Olvik Kommunikationschef, deltog i 96 Sammanträdesprotokoll 90-104 Plats: Missionskyrkan, Vårgårda Närvarande: Tomas Bjöersdorff, ordförande Johan Adolfsson Göran Bondesson Miriam Carlsson Hani Ghattas Torbjörn Jacobsson Adjungerade: Lasse

Läs mer

Hani Ghattas. Els-Marie Carlbäcker Deltog i , 2.4 Lovisa Brorson Konferenssamordnare, deltog i 2.6

Hani Ghattas. Els-Marie Carlbäcker Deltog i , 2.4 Lovisa Brorson Konferenssamordnare, deltog i 2.6 Sammanträdesprotokoll 1 12 Plats: Immanuelskyrkan, Stockholm Närvarande: Susanne Rodmar, ordförande Hans Andreasson Göran Bondesson, deltog i 1, 2.4, 3, 7, 9 samt vid samtalet i 4 Tomas Bjöersdorff, deltog

Läs mer

Göran Bondesson Andreas Möller, deltog i 72, 73, 75, 76, 78 81. Miriam Carlsson Susanne Rodmar, deltog i 72, 73, 75, 76, 78 81

Göran Bondesson Andreas Möller, deltog i 72, 73, 75, 76, 78 81. Miriam Carlsson Susanne Rodmar, deltog i 72, 73, 75, 76, 78 81 Sammanträdesprotokoll 72 87 Plats: Bromma folkhögskola Närvarande: Tomas Bjöersdorff, ordförande Christer Jonsson Hans Andreasson, deltog i andra halvan av Margareta Larsson, deltog i 73, 75, 76, 72.5

Läs mer

Stadgar för Gredelbykyrkan

Stadgar för Gredelbykyrkan Gredelbykyrkan är ansluten till Equmeniakyrkan Stadgar för Gredelbykyrkan Gredelbykyrkan, med organisationsnummer 814800-0592, har antagit följande stadgar för att reglera församlingens yttre former. Församlingen

Läs mer

PM Genusspaningar från Gemensam Framtids Kyrkokonferens 2012

PM Genusspaningar från Gemensam Framtids Kyrkokonferens 2012 PM Genusspaningar från Gemensam Framtids Kyrkokonferens 2012 1. Inledning: Svenska Missionskyrkans Gendergrupp Svenska Missionskyrkans Gendergrupp bildades, på Kyrkostyrelsens uppdrag, för att vara ett

Läs mer

Förslag till stadgar för församling

Förslag till stadgar för församling Förslag till stadgar för församling Equmeniakyrkan [ortnamn] är en församling som tillhör Equmeniakyrkan. Församlingen har antagit följande stadgar för att reglera församlingens yttre former. Församling,

Läs mer

Församlingskonstitution, Immanuelskyrkans församling

Församlingskonstitution, Immanuelskyrkans församling Församlingskonstitution, Immanuelskyrkans församling Församlingens konstitution består av Grundsatser, Församlingsordning samt Församlingsstadgar, antagna av Immanuelskyrkans församling i Stockholm Immanuelskyrkans

Läs mer

IMMANUELSKYRKAN. www.imkskovde.se. December 2014 - Februari 2015 SKÖVDE. Equmeniakyrkan

IMMANUELSKYRKAN. www.imkskovde.se. December 2014 - Februari 2015 SKÖVDE. Equmeniakyrkan IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE December 2014 - Februari 2015 Equmeniakyrkan www.imkskovde.se Omslagsbilden: Välkommen in i värmen i Immanuelskyrkan! Skövde Missionsförsamling & Equmenia Skövde Kungsgatan 17, 541

Läs mer

Uppdraget pågår. det glada budskapet om Guds rike på ett sätt som berör människor idag.

Uppdraget pågår. det glada budskapet om Guds rike på ett sätt som berör människor idag. Uppdraget pågår Hur presenterar vi bäst vår tro och gemenskap, på en gång stark och svag, bärkraftig och ödmjukt sökande, i dagens samhälle? Vad vill vi göra för att få folk att känna sig hemma i kyrkan

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I LAG, TRO & LIV Universal Kyrkan av Jesus Kristus UKJK STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I (.) Antagna den 2 1. Namn och identitet UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I.., förkortat. är en gemenskap

Läs mer

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj Medlemskap DEL AV GEMENSKAPEN Kyrkan är Guds famn och familj Varje år finns en majoritet av kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet,

Läs mer

KONSTITUTION FÖR EQUMENIAKYRKAN KUNGÄLV

KONSTITUTION FÖR EQUMENIAKYRKAN KUNGÄLV KONSTITUTION FÖR EQUMENIAKYRKAN KUNGÄLV Församlingsordning, antagen av Equmeniakyrkan Kungälv och Församlingsstadgar, antagna av Equmeniakyrkan Kungälv på församlingsmöte xxxx xx xx, årsmöte xxxx xx xx.

Läs mer

Miriam Carlsson Per Rydwik, deltog i Sofia Camnerin Biträdande kyrkoledare, deltog i 74-89

Miriam Carlsson Per Rydwik, deltog i Sofia Camnerin Biträdande kyrkoledare, deltog i 74-89 2016-10-28 2016-10-29 Sammanträdesprotokoll 73 89 Plats: Ekumeniska centret, Alvik Närvarande: Susanne Rodmar, ordförande Göran Bondesson, deltog i 74-89 Margareta Larsson Andreas Möller Sara Möller Miriam

Läs mer

Förslag till dagordning vid Extra Ombudsmöte för SMU i Övre Norrland och equmenia Nord

Förslag till dagordning vid Extra Ombudsmöte för SMU i Övre Norrland och equmenia Nord Förslag till dagordning vid Extra Ombudsmöte för SMU i Övre Norrland och equmenia Nord 1. Välkomsthälsning 2. Val av presidium Mötet förslås välja till - Ordförande Amanda Wedberg - vice Ordförande Johan

Läs mer

Inledning JESUS KRISTUS ÄR HERRE

Inledning JESUS KRISTUS ÄR HERRE Existerande stadgar Inledning JESUS KRISTUS ÄR HERRE Denna urkristna bekännelse är också Svenska Missionskyrkans (Missionskyrkans) och dess församlingars. Genom Svenska Missionskyrkans Ungdom (SMU) bedrivs

Läs mer

Internationell grupp

Internationell grupp Hela världen i Uppsala stift Foto: Kristina Strand Larsson Internationell grupp Vem har ansvar för församlingens internationella arbete? En enda kropp liksom kroppen är en och har många delar och alla

Läs mer

Hans Andreason Malin Ljungdahl deltog i 5.2-16. Miriam Carlsson Andreas Möller deltog i 5-16

Hans Andreason Malin Ljungdahl deltog i 5.2-16. Miriam Carlsson Andreas Möller deltog i 5-16 Sammanträdesprotokoll 4-16 Plats: Utbildningscentrum, Lidingö Närvarande: Ann-Sofie Lasell, ordförande Per Rydwik, vice ordförande Gunilla Andersson Helena Genemo Christer Jonsson Karin Kopparmalms Hans

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion Glanshammars församling Svenska Kyrkan i Glanshammar Innehåll sid Inledning... 3 1. Reglerna för församlingen och församlingens verksamhet som domkapitlet får besluta enligt bestämmelser

Läs mer

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församling är ett enförsamlingspastorat som ej ingår i samfällighet. I församlingen finns fyra prästbefattningar: en kyrkoherde och tre komministrar.

Läs mer

Beslutssammanfattning, Equmeniakyrkans kyrkokonferens 2016

Beslutssammanfattning, Equmeniakyrkans kyrkokonferens 2016 Beslutssammanfattning, Equmeniakyrkans kyrkokonferens 2016 11 Fastställande av resultat- och balansräkningar att fastställa resultat- och balansräkning för Trossamfundet Equmeniakyrkan och koncernen. 12

Läs mer

Per Rydwik Helen Åkerman Thord-Ove Thordson

Per Rydwik Helen Åkerman Thord-Ove Thordson Sammanträdesprotokoll 198-207 Styrelse Styrelsen för föreningen Gemensam Framtid Tid Plats 2011-04-09 Rotebrokyrkan, Rotebro Närvarande ledamöter Sanna Boij Miriam Carlsson Josefine Englund Christer Jonsson

Läs mer

EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2015 FÖREDRAGNINGSLISTA

EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2015 FÖREDRAGNINGSLISTA EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2015 FÖREDRAGNINGSLISTA Equmeniakyrkan En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen Postadress: Box 14038, 167 14 Bromma Besöksadress:

Läs mer

Tio tumregler för god ekumenik

Tio tumregler för god ekumenik Tio tumregler för god ekumenik Att leva som kristen är att leva befriad. Ändå reser vi murar, misstänkliggör och skyggar för varandra också kristna syskon emellan. Gud kallar oss att bryta upp från dessa

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Bilaga 1

Verksamhetsplan 2015. Bilaga 1 Verksamhetsplan 2015 Bilaga 1 Verksamhetsmål 1 Ledord: Gemenskap Vi vill verka för att föreningarna känner mening och glädje över att vara del av Equmenia Väst, och att föreningarna upplever att Equmenia

Läs mer

Målbild SVENSKA MISSIONSKYRKAN 2010

Målbild SVENSKA MISSIONSKYRKAN 2010 PM 2004-03-20 Målbild SVENSKA MISSIONSKYRKAN 2010 Vision En kyrka med rum för hela livet som erbjuder befrielse och upprättelse genom mötet med Jesus Kristus. I. Utgångspunkt Med konstitutionen som bas

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖRSAMLINGSINSTRUKTION TRO, HOPP OCH KÄRLEK Detta är vår församlingsinstruktion. Den beskriver vår vision och våra mål. Församlingsbor, anställda och förtroendevalda har arbetat fram den tillsammans. MÄKTIGA

Läs mer

Församlingsinstruktion för. Angereds församling. Göteborgs stift 2016

Församlingsinstruktion för. Angereds församling. Göteborgs stift 2016 Församlingsinstruktion för Angereds församling Göteborgs stift 2016 1 Innehåll Angered - en del av världen Att vara kyrka i Angered Mission - ett fredsarbete Gudstjänster som berör Lärande undervisning

Läs mer

VILL DU LEVA ETT MENINGSFULLT LIV?

VILL DU LEVA ETT MENINGSFULLT LIV? VILL DU LEVA ETT MENINGSFULLT LIV? Vill du ha ett meningsfullt liv? Tänk att få ägna sig på heltid åt det som är meningsfullt och dessutom få lön för det! Om du känner en kallelse till att bli pastor,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG TA GÄRNA MED MIG HEM! VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG EN GUIDE TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG Fr.o.m. september 2016 Jesus talade åter till dem och sade: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall

Läs mer

Bibelstudiet: Att dela för livets skull

Bibelstudiet: Att dela för livets skull studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: Att dela för livets skull Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det rätta, med ödmjukhet inför allas

Läs mer

Tillsammans i världen

Tillsammans i världen Tillsammans i världen b e k ä m p a f a t t i g d o m e v a n g e l i s a t i o n m ä n s k l i g a r ä t t i g h e t e r Utmanad att vara med och göra skillnad alla har vi väl någon gång känt att det

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KRISTNA RÅD (UKR)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KRISTNA RÅD (UKR) STADGAR FÖR Antagna den 06 oktober 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet), förkortat UKR, är en kristen- och en ekumenisk organisation, är en ideell, opolitisk förening och ett samarbetsorgan för Trossamfundet

Läs mer

STADGAR FÖR DORCAS AID ORGANIZATION (DAO) Social-, humanitär- och utvecklingsarbete

STADGAR FÖR DORCAS AID ORGANIZATION (DAO) Social-, humanitär- och utvecklingsarbete (DAO) Social-, humanitär- och utvecklingsarbete Revideras och antagna den 05 maj 2012 2 1 Organisation (namn och identitet), förkortat DAO är en ideell förening som bedriver internationellt bistånds- och

Läs mer

VÅRA AVTRYCK. Freds-, miljö- och rättvisepolicy

VÅRA AVTRYCK. Freds-, miljö- och rättvisepolicy VÅRA AVTRYCK Freds-, miljö- och rättvisepolicy Varför ska vi bry oss? Bibeln lär oss att Gud är alltings ursprung och orsak, skapelsen är Hans händers verk. Människan är unik som skapad till Guds avbild

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Ser nyhetsbrevet konstigt ut? Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare.

Ser nyhetsbrevet konstigt ut? Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare. Ser nyhetsbrevet konstigt ut? Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare. Hej! Vårterminen 2016 är igång och vi står inför ett spännande år! Redan nu kan vi tipsa om arrangemang och händelser som

Läs mer

i Centrumkyrkan Tumba händer nr 1 2014, 23 februari 25 maj

i Centrumkyrkan Tumba händer nr 1 2014, 23 februari 25 maj i Centrumkyrkan Tumba händer nr 1 2014, 23 februari 25 maj DETTA PROGRAMBLAD är en hälsning till dig från Centrumkyrkan i Tumba, som du hittar i centrum, Gröndalsvägen 10. Du är varmt välkommen till de

Läs mer

Församlingsinstruktion Skäggetorps församling

Församlingsinstruktion Skäggetorps församling Församlingsinstruktion Skäggetorps församling Församlingsinstruktion Världen vi lever i omvärldsbeskrivning Skäggetorps församling utgörs av stadsdelen Skäggetorp och Tornby och ett område norr om järnvägen

Läs mer

SKÅREKYRKAN Dagordning årsmöte 2015-10-25

SKÅREKYRKAN Dagordning årsmöte 2015-10-25 SKÅREKYRKAN Dagordning årsmöte 2015-10-25 1. Årsmötets öppnande 2. Föredragningslistan gås igenom och godkännes 3. Val av funktionärer för årsmötet - ordförande - vice ordförande - sekreterare - protokollsjusterare

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Fastställt av: Kyrkorådet 2009-12-10 Församlingsinstruktion Innehåll 1. Inledning 2. Omvärldsanalys 3. Församlingsidé 4. Pastoralt program för gudstjänst, undervisning, mission och diakoni 5. Kyrkliga

Läs mer

Rapport till Sida för informations- och kommunikationsbidraget år 2014

Rapport till Sida för informations- och kommunikationsbidraget år 2014 Rapport till Sida för informations- och kommunikationsbidraget år 2014 Ruth Bourke Berglund Sida Partnership Forum Härnösand Sida Svenska missionsrådet Box 14038 167 14 Bromma SMR:s kommunikations- och

Läs mer

Sisters Internationals Lokalgrupper

Sisters Internationals Lokalgrupper Sisters Internationals Lokalgrupper INNEHÅLL Verksamhetsbeskrivning av Sisters International Sverige sid 2 Riktlinjer för Sisters Internationals Lokalgrupper sid 3 Bildandet av en Lokalgrupp sid 7 Ekonomi

Läs mer

Internationell Mission i Svenska Baptistsamfundet

Internationell Mission i Svenska Baptistsamfundet Internationell Mission i Svenska Baptistsamfundet Grunden för det arbete som görs inom Svenska Baptistsamfundet är den vision som formulerades och antogs 2001. Det är de olika styrelsernas och utskottens

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Målbild SVENSKA MISSIONSKYRKAN 2010

Målbild SVENSKA MISSIONSKYRKAN 2010 Särskilda utskottet, SMK/SMU 2004 PM 2004-05-22 Målbild SVENSKA MISSIONSKYRKAN 2010 Vision En kyrka med rum för hela livet som erbjuder befrielse och upprättelse genom mötet med Jesus Kristus. I mötet

Läs mer

Uppsala stifts strategidokument 2015-2018

Uppsala stifts strategidokument 2015-2018 Uppsala stifts strategidokument 2015-2018 Uppdrag och övergripande vision Stiftets grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet har också förvaltande uppgifter 1. Det

Läs mer