Arbetsplatsområden utanför tätort 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsplatsområden utanför tätort 2010"

Transkript

1 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(32) Arbetsplatsområden utanför tätort 2010 MI0815 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig 0.5 Statistikproducent 0.6 Uppgiftsskyldighet 0.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter 0.8 Gallringsföreskrifter 0.9 EU-reglering 0.10 Syfte och historik 0.11 Statistikanvändning 0.12 Uppläggning och genomförande 0.13 Internationell rapportering 0.14 Planerade förändringar i kommande undersökningar 2 Uppgiftsinsamling 2.1 Ram och ramförfarande 2.2 Urvalsförfarande 2.3 Mätinstrument 2.4 Insamlingsförfarande 2.5 Databeredning 1.1 Observationsstorheter 1.2 Statistiska målstorheter 1.3 Utflöden: statistik och mikrodata 1.4 Dokumentation och metadata 3 Statistisk bearbetning och redovisning 3.1 Skattningar: antaganden och beräkningsformler 3.2 Redovisningsförfaranden 4 Slutliga Observationsregister 4.1 Produktionsversioner 4.2 Arkiveringsversioner 4.3 Erfarenheter från senaste undersökningsomgången Mi0815_SCBDOK_

2 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2(32) 0 Allmänna uppgifter 0.1 Ämnesområde Ämnesområde: Miljö 0.2 Statistikområde Statistikområde: Markanvändning 0.3 SOS-klassificering Tillhör (SOS) För undersökningar som ingår i Sveriges officiella statistik gäller särskilda regler när det gäller kvalitet och tillgänglighet, se Förordningen om den officiella statistiken (2001:100). 0.4 Statistikansvarig Myndighet/organisation: Statistiska centralbyrån, Enheten för miljöekonomi och naturresurser Postadress: Box , Stockholm Besöksadress: Karlavägen 100, Stockholm Kontaktperson: Stefan Svanström Telefon: Telefax: E-post: 0.5 Statistikproducent Myndighet/organisation: Postadress: Besöksadress: Kontaktperson: Telefon: Telefax E-post: Se ovan 0.6 Uppgiftsskyldighet Uppgiftsskyldighet föreligger inte enligt lagen om den officiella statistiken (SFS 2001: 99). Mi0815_SCBDOK_

3 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 3(32) 0.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekretess enligt 24 kap. 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid automatiserad behandling av personuppgifter gäller reglerna i personuppgiftslagen (1998:204). På statistikområdet finns dessutom särskilda regler för personuppgiftsbehandling i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. 0.8 Gallringsföreskrifter Inte aktuellt för denna undersökning. 0.9 EU-reglering Ingen EU-reglering föreligger Syfte och historik I undersökningen avgränsas områden som innehåller stora koncentrationer av arbetsställen utanför tätorter, med minst 50 sysselsatta. Områdena representeras med gränser (polygoner) och ges kod och beteckning. Därefter beräknas statistik för områdena: arealer, antal sysselsatta, antal arbetsställen och dominerande bransch. Syftet är att översiktligt belysa bebyggelsen och sysselsättningen, som komplement till avgränsningen av tätorter. Det finns många stora arbetsplatsområden utanför tätort som inte gärna kan betraktas som "glesbygd", utan behöver en annan beskrivning. Avgränsningen av arbetsplatsområden görs vart 5:e år. Avgränsningen har hittills gjort för år 2000, 2005 och Statistikanvändning Används av regionala myndigheter och kommuner för att belysa bebyggelsens och sysselsättningens karaktär utanför tätorter. Statistiken är även tänkt att användas i statistik över pendling mellan tätorter och arbetsplatsområden Uppläggning och genomförande Arbetsställen med adresser och koordinater hämtas från SCBs Företagsregister (FDB) och koordinaterna har matchats på via belägenhetsadresser. Undersökningen 2005 gjordes med det uttag som görs för RAMS 2005 (Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik). RAMS kommer att användas för definitiv statistik även för För manuell kontroll användes kartor, flygbilder, adresser hos Internet-tjänsterna eniro.se och hitta.se (som har kartor och flygbilder från Lantmäteriet/Metria). Gränser (polygoner) togs fram för alla områden. Varje område fick en kod och därefter beräknades arealer, antal sysselsatta mm. Vi har även använt de tidigare avgränsningarna som gjordes avseende år 2005 med hjälp av FDB och belägenhetsadresser, flygfoton, kartor samt manuella kontroller. Mi0815_SCBDOK_

4 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 4(32) 0.13 Internationell rapportering Inte aktuellt Planerade förändringar i kommande undersökningar Ingen planerad förändring. Mi0815_SCBDOK_

5 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 5(32) 1 Översikt Statistiken om Arbetsplatsområden utanför tätort (AO) tas fram i två steg med något olika dataunderlag: - avgränsning dvs. bestämma gränser (polygoner) för områden - beräkna statistik för områden 1.1 Observationsstorheter Definition: Arbetsplatsområden utanför tätort är koncentrationer av arbetsställen utanför tätorter med högst 300 meter mellan arbetsställen (byggnader) och minst 50 sysselsatta (dagbefolkning). 1.2 Statistiska målstorheter Objektgrupp Variabel Mått Population Indelning i redovisningsgrupper Arbetsplatsområden Arbetsplatsområden med benämning och kod Antal områden Antal arbetsställen Anställda Landareal Antal Antal Antal Hektar Näringsgren, huvudklass Län Kommun Antal områden Antal arbetsställen Anställda Antal områden Antal arbetsställen Anställda Landareal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Hektar 1.3 Utflöden: statistik och mikrodata Statistiken publiceras på SCB:s webbplats: och med översiktliga kartor på Polygoner för GIS-program finns till försäljning (esri shape-format och MapInfo-format) i projektion RT90 eller SWEREF99. Data finns även tillgängliga på (kartbilder) och i Geodatasamverkan (polygoner). 1.4 Dokumentation och metadata Dokumentation med olika detaljeringsgrad finns tillgängligt på SCB:s hemsida, Sista avsnittet i denna dokumentation - "Slutligt observationsregister" - överensstämmer i stort sett med redovisning av arbetsplatsområden i tabeller. Mi0815_SCBDOK_

6 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 6(32) 2 Uppgiftsinsamling 2.1 Ram och ramförfarande Ram för den geografiska avgränsningen är i princip Sveriges markyta, tillsammans med arbetsställen i SCB:s Företagsregister. Ram för statistik är även sysselsatt dagbefolkning från RAMS (Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik). 2.2 Urvalsförfarande Undersökningen är en totalundersökning, där statistik redovisas för alla områden som uppfyller definitionen. 2.3 Mätinstrument Ej aktuellt. 2.4 Insamlingsförfarande Ej aktuellt. 2.5 Databeredning Vid avgränsningen används olika datakällor - arbetsställekoordinater, kartor, flygfoton mm. För manuell kontroll användes kartor, flygbilder, adresser hos Internet-tjänsterna eniro.se och hitta.se (som har kartor och flygbilder från Lantmäteriet/Metria). En hel del kontroller har gjorts för att komplettera de data som erhållits. Det förekommer både dåliga adresser och saknade eller felaktiga koordinater. Manuell kontroll gjordes av varje arbetsplatsområde. I några fall av typ flygplatser och gruvområden ingår arbetsställen i tätorten men flygfältet respektive gruvtäkten ingår inte. Vi har då skapat en extra polygon för flygfältet och gruvtäkten men behållit de sysselsatta på sina arbetsställen inuti tätorten. Detta för att klara både önskemål om likartad markanvändningsstatistik och tätortsavgränsning.

7 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 7(32) 3 Statistisk bearbetning och redovisning 3.1 Skattningar: antaganden och beräkningsformler Inte aktuellt. 3.2 Redovisningsförfaranden Resultaten från undersökningarna presenteras i Statistiska Meddelanden serie Mi60. Delar av resultaten finns inlagda i SCB:s databaser. I samband med offentliggörandet av statistiken publiceras även ett pressmeddelande, vilket även det finns tillgängligt på SCB:s hemsida. Resultaten i sammandrag presenteras i SCB-publikationen "Markanvändningen i Sverige".

8 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 8(32) 4 Slutliga observationsregister 4.1 Produktionsversioner Arbetsplatsomr utanför tätort Register Arbetsplatsområden utanför tätort Rubrik Arbetsplatsomr utanför tätort Syfte/Beskrivning Arbetsplatsområden är komplement till andra avgränsningar t.ex. tätorter. De ger möjlighet till bättre studier av pendling, bebyggelsemönster m.m. Övrigt Statistikansvarig myndighet Statistiska centralbyrån Kontaktperson Svanström, Stefan Registervariant Registervariant Rubrik Innehållstyp Insamlingstyp Syfte/beskrivning Sekretess Avidentifierad Urval Personuppgift Slutligt observationsregister Registerversion Arbetsplatsområden utanför tätort Arbetsplatsomr utanför tätort Annan beståndsvariant Egen insamling Arbetsplatsområden är komplement till andra avgränsningar t.ex. tätorter. De ger möjlighet till bättre studier av pendling, bebyggelsemönster m.m. Ingen sekretess råder. Handlingarna är allmänna och tillgängliga Nej Nej Nej Ja Namn 2010 Syfte/Beskrivning Avgränsning av arbetsplatsområden utanför tätort år 2010 ( ). Mätinformation Avgränsas med hjälp av GIS. Man utgår från koordinatsatta arbetsställen från Företagsdatabasen (RAMS-version). Kartor och flygbilder används som hjälpmedel. Objekttyp - Mark och vatten Namn Definition Mark och vatten Används då objektet är ett fast objekt som entydigt inte kan hänföras till fastighet eller underliggande typer Standardnivå Standard fastställd av SCB Population - Arbetsplatsområden utanför tätort Namn Definition Arbetsplatsområden utanför tätort Arbetsställen och arbetsställeområden utanför tätort med minst 50 anställda och

9 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 9(32) max 300 meter mellan husen. Standardnivå Nej Populationstyp Registerpopulation Kommentar Datum Variabler Arbetsplatsområde utanför tätort Namn Arbetsplatsområde utanför tätort Definition Kod och text (SCBs benämning) för varje avgränsat arbetsplatsområde utanför tätort. Beskrivning Koden är femställig med bokstaven A följt av fyra siffror. Siffror är satta löpande i samma löpordning som län, med mellanrum för nya områden. Obs att det inte är länskod i första två siffror. Benämning innehåller namn och typ och kommun (inom parentes). Kommentar Referenstid Arkiveras Ja Dimension Nej Operationell definition Värdemängd Klassifikation/värdemängd Arbetsplatsområden utanför tätort Version Arbetsplatsområden utanför tätort 2010 Nivå Arbetsplatsområden utanför tätort 2010 Representation Ej aktuellt Kommun Namn Kommun Definition Regional indelning i kommuner. Beskrivning Kommentar Referenstid Uppgiftskälla Registerbaserad arbetsmarkn.stat (RAMS) Arbetsställen Arkiveras Ja Dimension Nej Operationell definition Värdemängd Klassifikation/värdemängd Län, kommun, församling Version LKF / Län, kommuner och församlingar Nivå Kommun Representation Ej aktuellt Bransch Namn Bransch Definition Branschbeteckning Beskrivning Kommentar

10 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 10(32) Referenstid Uppgiftskälla Registerbaserad arbetsmarkn.stat (RAMS) Arbetsställen Arkiveras Ja Dimension Nej Operationell definition Den bransch som har högst antal sysselsatta i området. Värdemängd Klassifikation/värdemängd SNI Version Standard för svensk näringsgrensindelning 2007, Branscher Nivå Avdelning Representation Ej aktuellt Antal arbetsställen Namn Antal arbetsställen Definition Antal arbetsställen Beskrivning Kommentar Referenstid Uppgiftskälla Registerbaserad arbetsmarkn.stat (RAMS) Arbetsställen Arkiveras Ja Dimension Nej Operationell definition Värdemängd Representation Antal Måttenhet Antal Beskrivning Antal sysselsatta Namn Antal sysselsatta Definition Antal sysselsatta på arbetsstället Beskrivning Antal sysselsatta på arbetsstället Kommentar Referenstid Arkiveras Ja Dimension Nej Operationell definition Värdemängd Representation Antal Måttenhet Antal Beskrivning Landareal Namn Landareal Definition Landareal Beskrivning Kommentar Referenstid Arkiveras Ja Dimension Nej Operationell definition

11 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 11(32) Värdemängd Representation Yta Måttenhet Hektar Beskrivning Nordlig koordinat i system Sweref Namn Nordlig koordinat i system Sweref Definition Geografisk koordinatpunkt i system Sweref 99 TM. Beskrivning Kommentar Referenstid Arkiveras Ja Dimension Nej Operationell definition Värdemängd Beskrivning Koordinater anges i RT90 vanligen med 7 siffror meter. Ostlig koordinat i system Sweref Namn Ostlig koordinat i system Sweref Definition Geografisk koordinatpunkt i system Sweref 99 TM. Beskrivning Kommentar Referenstid Arkiveras Ja Dimension Nej Operationell definition Värdemängd Beskrivning Koordinater anges i RT90 vanligen med 7 siffror meter.

12 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 12(32) Värdemängder Arbetsplatsområden utanför tätort 2010 Klassifikation Arbetsplatsområden utanför tätort Version Arbetsplatsområden utanför tätort 2010 Nivå Arbetsplatsområden utanför tätort 2010 Värden Kod Text A0013 Edsby slott, vårdhem A0005 Smedby, industri A0014 Söderby materialgård A0010 Stängselboda, växtdistribution A0011 Karby, arbetsområde A0012 Stångberga, vårdhem m.m. A0020 Österåkeranstalten, kriminalvård A0025 Mellansjö, småort, omsorg A0015 Runö folkhögskola A0030 Magnebergs företagsby A0040 Sandhamn, småort A0045 Djurönäset, konferens+myndigheter A0037 Lämshaga, skola A0080 Rörby, FRA A0066 Svartsjö, kriminalvårdsanstalt, småort A0061 Nyckelby, växthus A0085 Torslunda, växtodling A0086 Menhammar, stuteri A0101 Gladö industri, avfall, täkt A0100 Skyttbrink, industriområde A0097 Rosenhill, transport, grossist A0102 Asptuna anstalten, kriminalvård A0096 Högantorp, vårdhem, golf A0110 Berga, militäranläggning A0105 Muskö örlogshamn A0111 Berga Naturbruksgymnasium A0120 Utö, konferens A0130 Nygård, terminaler, partihandel och tåg A0125 Granhammar, regemente Livgardet A0131 Säbyholm, naturbruksgymnasium A0132 Högbytorp, avfallsanläggning A0211 Mörby-Högled, industriområde A0212 Mörby, industriområde A0210 Snebro, industri A0155 Arninge, köpcentrum A0150 Hagby, återvinning A0153 Broby gård, äldreboende, tjänsteföretag A0156 Såstaholm, Hotell, konferens

13 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 13(32) A0152 Gutavslund (Sollentuna), företag A0162 Kappetorp, industriområde A0190 Hall, kriminalvårdsanstalt, småort A0185 Ytterjärna,Antroposoferna,Vidarklinik. A0180 Solåkrabyn + Solberga, omsorg, småort A0175 Saltå, omsorg + kvarn A0200 Mikaelsgården, småort, skola A0192 Tvetaverket, avfallsanläggning A0206 Vårdinge by, folkhögskola A0187 Järna - Ullängen, industriområde A0205 Helgesta-Skarlunda, skolhem A0186 Norrbyvälle, Gruppbostad, vård A0225 Elfvik-Lidingö, konferensanläggningar A0220 Bosön, idrottsfolkhögskola A0226 Stora Fjäderholmen, turism A0235 Rånäs slott och vårdhem, industri A0231 Kappelskär, hamn A0236 Ekebyholm, skola A0240 Arlanda flygplats A0245 Arlandastad (södra), köpcentrum A0244 Norra Arlanda stad (östra), transport A0260 Storboda, kriminalvård, industri A0243 Arlandastad (nordöstra), industri, transport A0250 Ekeby, omsorg m.m. A0255 Sågen verksamhetsområde A0257 Norrsunda, tjänstesektor A0242 Måby, industriområde A0275 Grindsjön-Sorunda, försvarsforskning A0280 Skutskär Södra industriområdet A0325 AR industriområde A0310 Brantshammar, industri A0326 Marma, transport A1735 Haga-Harbo, industri, småort A0287 Åkerby, industri, småort A0285 Tierps kyrkby, småort A0286 Sandby (Karlholmsbruk), industri, småort A0320 Uppsala Garnison och flygplats A0295 Jälla, vård, naturbruksgymnasium A0301 Almunge kyrkby, småort A0305 Kvarnbolund, avfallsanläggning A0291 Funbo Bärby, vårdhem A0290 Danmark, småort A0316 Östfora, vårdhem A0338 Annelund industriområde A0331 Skolsta, småort, åkeri A0335 Eknäs, skolhem A0330 Hornö, vård A0332 Enköpings Företagspark

14 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 14(32) A0336 Siggesta, industri A0337 Varghällar industriområde A0340 Forsmark kärnkraftverk A0351 Vingåkersverken, ammunitionsdestruktion A0375 Skavsta, flygplats A0365 Studsvik, forskningsstation A0370 Ökna, skola A0373 Öster-Malma, jakt, konferens, forskning A0376 Stavsjöbruk, småort, industrier A0372 Larslund Stigtomta, plantskola, grustäkt A0366 Sillekrog, trafikantservice A0380 Talja industriområde A0392 Åsen Valla, livsmedelsindustri A0390 Karsudden, sjukhus A0393 Julita, lantbruksmuseum A0410 Svista, industriområde A0417 Hagby-Källsta, maskiner, testbana A0415 Grönsta industriområde A0405 Hällby, kriminalvårdsanstalt A0411 Kjulakorsets industriområde A0416 Lilla Nyby avfallsanläggning A0406 Västermo Stora Sundby, industri A0421 Solberga-Fjädervägen Strängnäs, lager, handel A0425 Bondängen-Mariefred, kriminalvårdsanstal A0420 Löt-Gorsingeholm, vård, industri, småort A0426 Sandåsa, träindustrier A0440 Lövsta, skolhem, i småort A0456 Långasjönäs, pappersbruk A0455 Skedevid, vård A0460 Hycklinge, småort A0465 Örsätter, industriområde A0470 Viresjö, sågverk A0485 Mo gård, resurscenter, vård A1897 Hävla, industrier, småort A0492 Liselängen, industrier, täkt A0491 Grännäs, industrier, vård A0510 Malmen industriområdet A0509 Kallerstad norra, transporter A0505 Gärstadområdet, energi, avfall, mineral A0506 Metsjö, industri A0512 Lunnevad, folkhögskola A0500 Fålåsa, vårdhem A0507 Björkö, skola A0516 Bravikens industriområde A0525 Kolmårdens djurpark A0526 Kolmården-Torsvägen, kriminalvård,omsorg A0520 Skenäs, kriminalvård A0536 Slussporten industriområde

15 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 15(32) A0541 Kvarn Borensberg, militära förband A0540 Norrstens industriområde A0453 Aneby Norra industriområde A0555 Tyngel, industriområde A0565 Brännehylte, industriområde, småort A0551 Nyhem östra industriområde A0570 Kulltorp-High Chaparral, nöje+industri A0550 Målskog, småort, industrier A0575 Lid södra industriområde A0651 Klingekärrsvägen Habo, industriområde A0591 Västbo transport A0594 Ås (Bredaryd), småort A0593 Fållinge, industriområde, flygplats A0589 Mossarps industriområde A0590 Solbacken, vårdhem A0595 Hooks Herrgård, hotell, golf A0625 Torsvik, industriområde A0640 Hedenstorp, industriområde A0650 Axamo, Jönköpings flygplats A0635 Stigby, Visingsö, vårdhem A0620 Carlsfors, industri A0621 Gissebo, småort, handel A0611 Unnefors Bottnaryd, sågverk A0642 Bäckamarken, industriområde A0660 Terminalgatan Nässjö, industriområde A0665 Sandsjöfors, småort, industrier A0655 Holsteryd, Sandsjöfors, sågverk A0661 Viebäck, skolor A0671 Sydsvenska Krysset, industriområde A0670 Hörle, småort, industrier A0690 Bockaberg-Korsberga, trähusindustri A0695 Ramkvilla, småort A0692 Nye, småort A0685 Höreda, Ramkvilla, sågverk A0691 Ädelfors, industrier, ort A0705 Bellö småort, industrier A0710 Långanäs, skolhem A0700 Ingarp (södra), träindustri A0706 Hässleby, vårdhem A0715 Nifsarp, industrier, skola A0452 Höganloft industriområde A1636 Fröseke, småort A0730 Trehörna-Urshult, vårdhem A0737 Hästhagen, betongfabrik-s A0740 Lönashult, småort A0741 Grimslövs by, folkhögskola, småort A0736 Hästhagen östra, betongfabrik-h A0755 Häradsbäck, småort

16 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 16(32) A0745 Virestad, småort A0750 Göteryd, småort A0765 Åmot, sjukhem A0795 Vederslöv, småort A0786 Öjaby-Västragård, logistik, skola A0796 Gransholm, småort, industri A0785 Öjaby, Växjö flygplats A0775 Kronoberg, folkhögskola A0798 Bramstorp, småort A0800 Kulebo, bygg, kräftodling A0836 Grönhögen, småort A0837 Glömminge, småort A0810 Mönsterås bruk, trämassaindustri A0820 Solberga+Knutskulla A0821 Örnebäck Fliseryd, livsmedelsindustri A0825 Strängsmåla-Långasjö, sågverk A0830 Stekaremåla Broakulla, industri A0831 Gransjö Eriksmåla, träindustri A0850 Flygplatsområdet, Kalmar, småort Törneby A0835 Mosekrogsvägen, Läckeby, industri, motor A0840 Vesholmarna, avfall, reningsverk A0855 Smedstorps industriområde A0860 Simpevarp, kärnkraftverk A0871 Valstad, naturbruksgymnasium A0875 Hamra, sågverk A0876 Rumskulla, småort A0890 Visby Flygplats A0905 Storugns-Krokungs, kalkindustri A0910 Garde, småort A0880 Katthammarsvik, småort A0911 När, småort A0893 Fole, skola, matindustri A0895 Bro Duss, omsorg, småort A0892 Träkumla Tjängdarve betongindustri A0965 Odasjöslätt industriområde A0918 Kungsholmen Tjurkö, militäranläggning A0917 Bubbetorp avfallsanläggning A0915 Lyckeåborg, industrier, småort A0921 Ronneby civila flygterminal A0923 Sjöarp, skolhem, vård A0945 Mörrums bruk, trämassaindustri A0950 Munkahus, industriområde A0930 Stilleryd hamn, industrier A0925 Stilleryd småort, industrier A0940 Kölö, kraftverk A0955 Norjeby, slakteri A0961 Ysane, småort A0960 Ysane (norra), industrier

17 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 17(32) A0972 Sunnanå-Nordanå, transport, småort A0971 Kabbarp, naturbruksgymnasium, småort A0975 Vellingebacken/Logården, industri A1018 Vellinge Väster, plantskola, småort A0976 Möllevången, småort, industri A0977 Norra Håslöv, gästgiveri, småort A0990 Ljungaskog, vårdhem A0985 Vemmentorp, träindustri A0995 Norra Vram, småort, omsorg A1000 Barsebäck, avstängt kärnkraftverk A1003 Järavallen, konferens, golf, småort A1001 Södervidinge, livsmedelsindustri, småort A1010 Alnarp, lantbruksuniversitet A1011 Önnerup, industri, ort A1002 Borgeby, lantbrukstjänster A1015 Sturup flygplats A1017 Skabersjöby, småort A1023 Blenta Blentarp, husdjursuppfödning A1036 Råby Hörby, djurverksamhet A1131 Jularp, djurpark, småort A1065 Skåne-Tranås, småort A1055 Bollerup, naturbruksgymnasium A1060 Östra Ingelstad Brukstorp, djuruppfödnin A0991 Kälsved, träindustri A0992 Loshult, småort A1076 Häljalt, småort A1075 Eket-Kopparmöllan, träindustri A1201 Hallandsåstunneln, södra byggplats A1203 Solsidan Torekov, hotellverksamhet A1204 Boarp, handelsplats A1086 Pile-Tygelsjö, kriminalvård, ort A1125 Revingehed, regemente P7 A1090 Flyinge Kungsgård, hästverksamhet A1092 Hardeberga, skolor och stenindustri A1093 Södra Sandby-Hardeberga, bergtäkt m.m. A1094 Beragården, kontor A1091 Stora Råby östra, industri m.m. A1101 Vadensjö + Arrarp, industri, småort A1115 Långeberga industriområde A1116 Fleninge, småort A1196 Välinge, bioteknik, småort A1110 Sundsgården, folkhögskola A1112 Tostarps industriområde A1111 Väla by, småort A1117 Svanshall, plantskola A1130 Rönneholms slott, vårdhem A1021 Kåseberga, småort och hamn A1016 Ugglarp, slakteri

18 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 18(32) A1145 Furuboda, folkhögskola, omsorg A1181 Nöbbelöv (södra), stärkelseföretag A1170 Lindåsa-Östervång, vård, småort A1175 Fjälkinge-Bäckaskog, köpcenter A1165 Vä, krimnalvårdsanstalt A1146 Bjärlöv, småort A1152 Skepparslöv, småort A1148 Snårarp, industriområde A1149 Gringelstad A1147 Nymö, småort A1151 Kristianstads flygplats A1153 Axeltorp Everöd, omsorg A1190 Lungkullen Kivik, livsmedelsindustri A1191 Östra Vemmerlöv, småort A1200 Ängelholms flygplats och Valhall Park A1202 Erikslund (E6), trafikantservice, växthus A1206 Ausås, plantskola A1205 Finja, betongindustri A1207 Röinge, frukt, lager, distribution A1296 Hörja, småort A1210 Brännögård, industri, småort A1216 Spenshult, sjukhus A1217 Vrangelsro industriområde A1215 Plönninge, naturbruksgymnasium A1220 Vapnö, livsmedelsproduktion A1211 Glänninge industriområde A1226 Falkenbergsmotet, handel, industriområde A1225 Torsåsen, livsmedeslindustri A1230 Katrineberg, folkhögskola A1231 Okome, småort A1233 Sönneräng-Ullared industriområde A1227 Fegen, småort A1228 E6-Heberg, restaurang A1232 Bol Vessigebro, industri A1245 Ringhals kärnkraftverk A1235 Värö bruk, trämassaindustri A1252 Varberg Nord industriområde A1240 Järlöv, betongindustri, småort A1250 Lindberg, småort A1251 Pixsjö-Björkäng/E6, motell, nöje A1253 Bläshammar, skola, småort A1266 Fjärås station, industrier, småort A1254 Gällinge, skola, småort A1265 Landvetter flygplats A1260 Mölnlycke Företagspark A1261 Fläskebo,Landvetter,postterminal,deponi A1262 Bråta industriområde A1270 Sanden-Ödsmål, industriområde

19 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 19(32) A1271 Stenungsbaden, hotell A1272 Presstorp, industriområde A1275 Vallhamn, hamn A1285 Svanviks industriområde, Hjälteby A1280 Djupvik, varv A1295 Vindön, marin industri, småort A1300 Käringön, småort, turism A1297 Göksäter Henån, varuhus A1309 Ödegården, industri A1307 Åby, Nordens Ark, djurpark A1308 Hogenäs industriområde A1306 Håby-Munkedal, industrier, småort A1310 Säm+Tanum stn, industri, småort A1305 Kville, småort A1320 Östad, småort A1315 Tanumsstrand, konferens, turism A1321 Klev Rabbalshede, industri A1513 Hökedalen, industri, ort A1325 Vårgårda herrgård, foder, snus m.m. A1330 Grönkullen-Varpås, industrier, småort A1331 Råssa industriområde, Bollebygd A1332 Forsa Företagscenter A1335 Fåglum (norr), skivdistribution A1340 Hamarnäset, militär provplats A1345 Plywoodfabrik, Otterbäcken A1361 Olofstorp, Limmared, industri A1355 Ölsremma, industrier, småort A1360 Nittorp, småort A1362 Genhöve-Ljungsarp, industri A1512 Dingelvik industri, avfall, m.m. A1514 Håverud, småort A1375 Tomten, Skene Skog, industriområde A1385 Fotskäl, småort A1370 Strömma, naturbruksgymnasium A1380 Brännared-Öxnevalla, vårdhem m.m. A1376 Nödinge Hajom, industri A1390 Mårdaklev, småort A1395 Ölltorps industriområde A1400 Hudene, småort, industrier A1405 Önum, industri, skola m.m. A1410 Edsvära, takpanneindustri A1406 Håkantorp, livsmedelsindustri, småort A1415 Öttum, småort A1420 Sötåsen, naturbruksgymnasium A1446 Kallebäck teknikpark A1440 Stora Holm, industriområde, bilbana A1430 Göteborg City Airport, Säve Depå A1456 Lilla Amundö, sjukhus

20 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 20(32) A1435 Långesand (Styrsö), omsorg A1445 Delsjö, idrott A1431 Assmundtorp, kontor, ort A1447 Gunnebo slott, konferens m.m. A1460 Arntorp-Kareby, transport-depå A1465 Nereby skolhem A1470 Raffinaderi, Brofjorden A1471 Gåseberg, industrier A1474 Fjälla, Lyse industriområde A1476 Lingådde, hotell, konferens A1475 Torp, köpcentrum A1485 Stureholm, industriområde A1480 Gräskärr, skolhem A1489 Berg, småort A1487 Skredsvik, örlogsdepå A1486 Berg + Kamperöd, småort A1488 Forshälla Buddeberg, skola A1495 Nordby Shopping Center, söder Svinesund A1490 Svinesunds Handelsområde A1492 Kebalviken, spa, småort A1491 Tärnö, marin forskning, småort A1510 Trestad Center, industriområde A1501 Trollhättan Vänersborgs flygplats A1505 Brättegården, skolhem A1502 Grunnebo, småort A1506 Nunntorp, naturbruksgymnasium A1515 Överby, köpcenter A1522 Magra, småort A1523 Långared, småort A1520 Hemsjö, småort A1535 Hällered, bilprovbana A1540 Toarpsdal, industri A1526 Sobacken, avfallsanläggning A1545 Senåsa-Dalsjöfors, slakteri A1525 Ruered-Kråkered, industrier A1565 Vist industriområde A1555 Röshult, småort, industrier A1560 Ekero-Gällstad, omsorg A1612 Fredslund-Hasslerör, småort A1580 Såtenäs flygplats F 7 A1576 Lidköping, Hovby, flygplats A1575 Lovene, småort, industrier A1570 Akron-Järpås, industri A1585 Tolsjö, småort, omsorg A1577 Mellby Fyrkanten, industri A1600 Skara Sommarland, Köpstaden, trav,axvall A1601 Örnsro, husdjursavel A1590 Uddetorp, naturbruksgymnasium

21 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 21(32) A1605 Klagstorp-Skövde, militärskola A1615 Gudhem, vårdhem A1620 Korterud, sågverk A1625 Branäs, skidanläggning A1630 Bograngen, småort A1626 Likenäs, småort A1635 Lundsberg, skola A1651 Nyäng, Grums, serviceanläggning A1623 Hån, småort, tullverk A1624 Södra viken, naturbruksgymnasie A1650 Lillerud, naturbruksgymnasium m.m. A1646 Karlstads flygplats A1645 Norsbron, småort, sågverk A1637 Gustavsviks Industriområde A1668 Glava, småort A1665 Mosseberg industriområde A1667 Värmlands Nysäter, småort A1686 Gryhyttans Livsmedelsby, industriområde A1685 Loka Brunn, konferens A1700 Berglunda, industriområde A1690 Örebro flygplats A1695 Kvinnersta, naturbruksgymnasium A1697 Hjälmarsberg, livsmedelsindustri, vårdhem A1696 Atleverket, avfallsanläggning A1705 Kvarntorp, industriområde, småort A1675 Norrtorp, avfallsanläggning A1729 Björka, industri och handel A1710 Kårberg, småort, industri A1711 Ullavi industriområde A1726 Bofors skjutfält, industri A1718 Nyhyttan, behandlingshem, småort A1720 Hinseberg, kriminalvårdsanstalt A1730 Långvikstorp, industriområde A1734 Färna, kursgård, småort A1746 Eriksberg, industriområde A1747 Mölntorp, industri, småort A1785 Karbenning, småort, sågindustri A1740 Gryta, avfallshantering A1743 Brunnby, skogsindustri A1745 Ösby-Sala naturbruksgymnasium A1749 Saladamm + Åby, skola, småort A1748 Kila (Sala), småort A1786 Sundbo, vårdhem A1732 Ängelsberg, vårdhem, småort A1752 Stora Sätra industri A1751 Hulån + Ilbäcken, småort A1750 Rågsveden-Näset-Äppelbo, sågverk A1755 Lindvallen-Sälen, skidanläggningar

22 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 22(32) A1760 Stöten, skidanläggning A1766 Kläppen, skidanläggning A1765 Tandådalen-Hundfjället, skidanläggningar A1756 Högfjället Sälen, skidanläggningar A1770 Idrefjäll, skidanläggning A1791 Södra Vilmoren, Smedjebacken, industrier A1771 Gesundaberget, skid- och nöjesanläggning A1772 Stenis, småort A1781 Koppslahyttan, Romme, skidanläggning A1782 Fagersta i Borlänge, renhållning, reningsverk A1777 Karlsgårdarna, Säter, industriområde A1780 Grådö, mejeri, småort A1795 Dormsjö, skolhem A1798 Svinöhed, Långshyttan, industri A1801 Igeltjärna, scenservice, småort A1800 Sjövik folkhögskola A1810 Hassela Kyrkby, industri, småort A1811 Mellanfjärden, småort A1805 Bjåsta-Bergsjö, industri, småort A1807 Hassela skidanläggning A1806 Gryttje-Gnarp, sågverk A1820 Ramsjö, småort A1821 Korskrogen, småort, sågverk A1822 Stavsätter, transportföretag A1830 Lövbacken, industriområde, småort A1825 Överbyn, småort A1835 Gysinge (norra delen), småort A1840 E-Center, köpcentrum A1845 Flygstaden Söderhamn, industrier+flyg A1846 Kungsgården, omsorg, småort A1841 Tönnebro Stråtjärra, trafikantservice A1850 Norrborns industriområde A1860 Fredriksfors, småort, industrier A1857 Gia, Hudiksvall, betongindustri A1856 Skärnäs hamn A1855 Ingsta-Rogsta, småort, omsorg A1859 Hälsingtuna, industri A1865 Hallsta, småort A1866 Öhlingsholm, Ö, sågverk A1870 Midlanda, Sundsvall-Härnösand flygplats A1872 Ljustorp, småort A1875 Brunne, småort A1880 Ljusta-Råsta (Sundsbruk) industri, handel A1885 Töva-Söderåsen, industrier, småort A1886 Södra Stadsberget, hotell, motion A1891 Herrskog, småort A1894 Äskja Ullerånger, träindustri A1896 Omne, livsmedelsindustri, småort

23 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 23(32) A1898 Svanö, småort, vårdhem A1892 Nordvik Noraström, naturbruksgymnasium A1895 Prästmon, småort A1902 Helgum, småort A1900 Vemyra, ungdomshem A1907 Trehörningsjö, småort A1906 Örnsköldsviks flygplats A1905 Skorped, småort A1920 Ede, småort, omsorg A1922 Alsen, travskola, småort A1923 Birka, folkhögskola, småort A1921 Hägra, småort A1925 Ulriksfors, industriområde, småort A1927 Sikås, sågverk, småorter A1926 Kyrktåsjö, småort A1941 Storlien, skidanläggningar, småort A1943 Björnen Copperhill, fjällanläggning A1942 Halabacken, industri, ort A1945 Kall, småort A1931 Rätan, småort A1933 Storhågna, skidanläggning A1936 Lofsdalen, skidanläggning och småort A1932 Ramundberget, skidanläggning A1930 Vemdalsskalet, skidanläggning A1937 Hamrafjället skidanläggning A1934 Nilsvallen, småort A1935 Östersund flygplats, Frösön A1938 Fåker A1950 Olofsfors, industri, småort A1955 Nyåker, småort, industri A1951 Gräsmyr, småort A1960 Lidbackens industriområde A1965 Sikeå, småort, industrier A1975 Bjurträsk, småort A1982 Kvarnåsen (Norsjö), träindustri, småort A2007 Adak, småort A1991 Pauträsk-Svartliden, gruva A1990 Forsvik, industriområde A1992 Gunnarn, småort A1995 Gargnäs, småort A1961 Tväråbäck, småort A2005 Saxnäs, småort, konferens A2006 Dikanäs, småort A2010 Umeå flygplats A2020 Klockarbäcken, industriområde A2022 Brännlands industriområde A2023 Dåvamyran, energi och avfall A2015 Forslunda,naturbruksgymnasium,hästsport

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)?

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)? Ale NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Alingsås NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Aneby NEJ NEJ Arboga NEJ NEJ Arjeplog JA NEJ, men det är på gång Arvidsjaur NEJ NEJ Arvika NEJ

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR 1 BOTKYRKA 48 51 3 89 422 2 TROLLHÄTTAN 46 50 4 57 095 3 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 4 KRISTIANSTAD 44 45 1 82 513 5 LANDSKRONA 43 45 2 43 966 6 GÖTEBORG 43 44 1 548 197 7 ÖREBRO 42 44 2 144 192 8 HUDDINGE

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Samverkande kommuner Antal tilldelade platser Persontransport 500 vp SKÖVDE KOMMUN 6 ESSUNGA KOMMUN FALKÖPINGS KOMMUN GRÄSTORPS KOMMUN GULLSPÅNGS

Läs mer

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR RESEARCH 1 UPPVIDINGE 7 33 26 9 317 2 VÄNNÄS 12 35 23 8 591 3 NORSJÖ 9 31 22 4 172 4 BERG 14 32 18 7 026 5 ÖVERKALIX 13 31 18 3 398 6 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 7 OVANÅKER 15 32 17 11 474 8 AVESTA 15 31

Läs mer

2012-06-20 Antal insatser

2012-06-20 Antal insatser 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0 47 83 38 01 0162

Läs mer

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2 Upplands Väsby 5 500 5 790 2 156 3 190 2 595 122 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 103-864 Vallentuna 5 505 6 741 2 286 3 305 1 829 0 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 416-551 Österåker 5 140 6 478 2 214 2 886 1 891

Läs mer

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen Ale 43 18 61 60 78 33 88 1 53 68 48 63 1 23 42 190 95 35 279 148 Alingsås 185-12 220 234 244 160 217 105 56 158 210 266 53 79 120 134 93 80 131 99 Alvesta 221-42 224 218 263 180 179 8 94 161 268 238 183

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011 Bollnäs 1 40 20 17 3 5 Hällefors 2 46 24 8 13 1 Ragunda 3 61 30 30 1 30 Norberg 4 71 3 52 15 18 Ånge 5 70 5 22 43 3 Kramfors 6 74 2 32 40 7 Strömsund 7 78 33 22 22 13 Skinnskatteberg 8 84 11 42 30 50 Ludvika

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012 Bollnäs 1 29 11 15 3 1 Hällefors 2 42 19 10 13 2 Ragunda 3 59 36 22 1 3 Ludvika 4 63 21 24 18 9 Kramfors 5 69 4 24 41 6 Strömsund 5 69 33 15 21 7 Ånge 7 76 14 15 47 5 Söderhamn 8 83 24 15 44 29 Piteå 9

Läs mer

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997 Upplands Väsby 44 023 397 3,00-64 36 368-2 328 Vallentuna 27 675 642 3,89-64 23 621-1 512 Österåker 39 372 169 5,06-64 32 560-2 084 Värmdö 31 908 454 5,82-64 27 189-1 740 Järfälla 75 557 254 2,88-64 58

Läs mer

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar:

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Sidan 1 av 13 Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Andel med nettoskuld %: 1 Sundbyberg 31 2 Göteborg 28 3 Malmö 27 4 Landskrona 26 5 Örebro 26 6 Ljusnarsberg

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt Sida 1 Stockholms län 0114 UPPLANDS VÄSBY 3 072 24 165 367 3 863 27 906 286 0115 VALLENTUNA 2 178 20 305 787 2 672 33 827 431 0117 ÖSTERÅKER 3 036 29 787 889 3 126 35 355 528 0120 VÄRMDÖ 2 870 29 226 561

Läs mer

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ Rangordnat efter kvar till övrigt vid den nya förutsättningen. Förändringen anger hur "kvar till övrigt" påverkats av räntehöjning, elkostnadshöjning eller 75 % arbete jämfört med utgångsläget. UTGÅNGSLÄGET

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

Creditsafes kommunstatistik

Creditsafes kommunstatistik Creditsafes kommunstatistik Antal aktiebolagskonkurser i Sverige uppdelat per kommun: Kommun Januari-September 2015 Januari-September 2014 Januari-September 2013 ALE 5 4 3 ALINGSÅS 10 10 12 ALVESTA 5 6

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011 RANK

Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3 0114 Upplands Väsby 31,85 19,58 12,27 0,65 0115 Vallentuna 31,45 19,18 12,27 0,50 0,65 0117 Österåker 32,50 20,23 12,27 0,65 0120 Värmdö 32,73 20,46 12,27 0,65 0123 Järfälla 31,40 19,13 12,27 0,65 0125

Läs mer

Bästa skolkommun 2011

Bästa skolkommun 2011 Bästa skolkommun 2011 Utbildade Lärartäthet Arvidsjaur 1 975 47 13 29 52 131 13 2 15 48 5 16 222 135 205 1 Lomma 2 1042 139 36 203 94 50 68 67 3 28 6 99 4 1 5 6 Piteå 3 1049 47 6 57 162 138 22 67 62 187

Läs mer

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen 1-50 Solna 1 0 24 16 23 4 7 19 2 12 18 36 20 42 18 3 2 1 11 9 Sollentuna 2 0 23 15 20 7 27 12 9 49 45 54 85 73 2 10 7 40 40 20 Vellinge 3 2 18 22 16 19 3 94 165 3 13 17 23 5 32 1 4 181 41 8 Danderyd 4

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

Insamlade däck per län och kommun

Insamlade däck per län och kommun Karlshamn 268 Karlskrona 479 Olofström 205 Ronneby 218 Sölvesborg 188 Blekinge 1 359 Avesta 316 Borlänge 625 Falun 355 Gagnef 38 Hedemora 202 Leksand 124 Ludvika 242 Malung-Sälen 118 Mora 233 Orsa 41 Rättvik

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK Nyföretagarbarometern 2011:A RANK För publicering 31 augusti 2011 Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Tabell 2, Boendeskatter 2006

Tabell 2, Boendeskatter 2006 Stockholms län 162 Danderyd 1 892 1 281 986 3 173-694 117 108-577 186 Lidingö 1 390 1 231 985 2 620-941 109 108-832 184 Solna 1 305 1 235 1 012 2 540-905 108 108-797 187 Vaxholm 1 241 1 278 986 2 518-519

Läs mer

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj)

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj) Stockholms län Norrtälje 32 805 6 468 8 547 884-21 894 Nynäshamn 32 940 7 131 8 019 887-107 984 Södertälje 32 801 7 298 7 713 884-362 1 236 Botkyrka 32 801 7 358 7 653 884-214 1 088 Nykvarn 32 884 7 525

Läs mer

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj)

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj) Stockholms län 180 Stockholm 34 734 2 195 32 539 978-481 1 459 184 Solna 34 974 2 540 32 434 985-797 1 782 160 Täby 34 758 2 338 32 420 1 095-399 1 494 163 Sollentuna 34 494 2 347 32 146 1 017-366 1 383

Läs mer

2012 antal bemannade. Förändring

2012 antal bemannade. Förändring Stockholms län 14 568 827 14 704 272 14 776 856 14 555 177-0,1% -1,5% 5 7,2 7,2 7,1 6,8-5,4% -3,1% Botkyrka 525 950 574 390 498 278 494 774-5,9% -0,7% 0 6,5 7,0 5,9 5,7-11,8% -2,5% Danderyd 232 788 256

Läs mer

Tabell 1 Boendeutgifter 2006

Tabell 1 Boendeutgifter 2006 Kom. Stockholm län 162 Danderyd 1 892 9 501 2 749 4 031 2 180 18 173-694 2 574 543 461 2 422 186 Lidingö 1 390 8 317 2 407 3 728 2 172 15 841-941 2 253 497 461 1 809 184 Solna 1 305 7 619 2 205 3 750 2

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander.

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander. Stockholms län 89 174 119 285 554 942 366 714 038 185 360 076 925 1 803 175 2,5 37 636 1 949 516 Upplands Väsby 52 1 963 235 8 953 263 10 022 149 5 670 699 26 608 2,0 35 380 38 055 Vallentuna 13 367 97

Läs mer

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län.

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län. Blekinge län antal Karlshamn 10 7 Ja Karlskrona 10 15 Olofström 4 5 Ronneby 15 12 Ja Sölvesborg 5 3 Ja Dalarnas län antal Avesta 22 9 Ja Borlänge 13 9 Ja Falun 29 29 Ja Gagnef 11 11 Ja Hedemora 24 12 Ja

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt.

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt. 0114 Upplands-Väsby 10 470 62 600 516 0115 Vallentuna 5 617 38 906 600 0117 Österåker 8 425 66 983 059 0120 Värmdö 7 018 54 608 725 0123 Järfälla 16 081 94 919 428 0125 Ekerö 5 017 39 845 672 0126 Huddinge

Läs mer

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös Nr 2:2012 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Var tionde 18-24 åring är arbetslös Arbetslöshetsnivåerna har minskat under

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1422 41 2,9% 1349 74 5,5% 1251 33 2,6% Karlskrona 2589 87 3,4% 2484 163 6,6% 2341 180 7,7% Olofström 575 37 6,4% 522 92 17,6% 513 44 8,6% Ronneby

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Nr 2:2013 1 (6) Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Arbetslöshetsnivåerna

Läs mer

Ranking avgift Medelavgift Ranking

Ranking avgift Medelavgift Ranking Placering Kommun Poäng Ranking avgift Medelavgift Ranking resurser Resurser Kronor per inv. 7-15 år 1 Hällefors 12 10 240 kr 2 6 070 kr 2 Pajala 26 5 175 kr 21 3 711 kr 3 Mora 30 27 340 kr 3 4 928 kr 4

Läs mer

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun Härärföretagensombetalarhögstsnittlönidinkommun 10 i topplistan Härärkommunernadärföretagenbetalarhögstsnittlön. Källa:affärs ochinformationsföretagetcreditsafe KOMMUN FÖRETAG SNITTLÖNTkr ANSTÄLLDA Malmö

Läs mer

Stockholms län. Kommun dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14

Stockholms län. Kommun dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14 Stockholms län Upplands Väsby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vallentuna 14 14 12 10 9 8 8 7 6 6 5 4 Österåker 4 4 4 4 4 3 2 1 0 0 0 0 Värmdö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Järfälla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ekerö 4 4

Läs mer

Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät)

Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät) Årets Håll Sverige Rent kommun 2016 hela Sverige Kommun Placering 2016 (2015) Håll Sverige Rent kommun Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät) Ansluten till Vi Håller Rent

Läs mer

Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Sida 1 av 18

Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Sida 1 av 18 Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Kommun SEK Kommun Antal/ invånare 1 Lysekil 2 647 405 1 Åre 7,78 2 Strömstad 1 800 898 2 Strömstad 6,97 3 Olofström 1 737 392 3 Sigtuna

Läs mer

Kostnadsutjämning år 2002, kronor per invånare Bilaga 4

Kostnadsutjämning år 2002, kronor per invånare Bilaga 4 Stockholms län Botkyrka 4 926 7 800 2 703 3 630 4 520 0 747 0 44 577 0 0 0 176 0 0 25 123 525 Danderyd 5 836 6 784 2 139 7 226 1 261 0 0 0 44 577 0 0 0 176 0 0 24 043-555 Ekerö 6 353 9 198 2 577 3 857

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Årligt antal inbrott per småhus hittills under 10-talet. Årligt antal inbrott per småhus under 00-talet. Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41.

Årligt antal inbrott per småhus hittills under 10-talet. Årligt antal inbrott per småhus under 00-talet. Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41. 11:53 Wednesday, May 10, 2017 1 ( ) ( Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41.4% Danderyd 3.2 % 2.5 % 1.3 % 91.0% 289 Sundbyberg 3.1 % 3.7 % 2.3 % 56.6% 288 Stockholm 2.2 % 2.1 % 1.1 % 82.2% 287 Malmö 2.1 % 2.2 % 1.8

Läs mer

Konkursåret 2016 uppdelat per kommun

Konkursåret 2016 uppdelat per kommun Konkursåret 2016 uppdelat per kommun Kommuner som minskat mest under 2016 Kommun 2016 2015 Skillnad % 1. SVALÖV 0 5-2. VARA 2 13-85% 3. ÅMÅL 1 6-83% 4. RÄTTVIK 2 10-80% 5. TJÖRN 2 8-75% 6. ÄLVKARLEBY 3

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

Så här stor del av kommunernas invånare är skuldsatta enligt en sammanställning som LO-Tidningen låtit Statistiska centralbyrån (SCB) genomföra.

Så här stor del av kommunernas invånare är skuldsatta enligt en sammanställning som LO-Tidningen låtit Statistiska centralbyrån (SCB) genomföra. 2008 05 29 Så här stor del av kommunernas invånare är skuldsatta enligt en sammanställning som LO-Tidningen låtit Statistiska centralbyrån (SCB) genomföra. I spalt nr 2 redovisas hur stor del av kommunerna

Läs mer

Bilaga 2 Hus med äganderätt som är planerade för byggstart jämfört med 2005

Bilaga 2 Hus med äganderätt som är planerade för byggstart jämfört med 2005 Stockholms län Upplands Väsby 0 0 0 10 0 50 Vallentuna 0 72 0-200 57 Österåker 0 0-25 - 50 Värmdö - 150 - - - 150 Järfälla 0 70 0 30 150 90 Ekerö - 0-0 200 100 Huddinge 13 100 0 0 40 100 Botkyrka 0 100

Läs mer

Förändring i kommunal fastighetsavgift

Förändring i kommunal fastighetsavgift 2016-04-29 1 2008-2016 ift 2008 2016 Värden i kronor Kod Namn inv 1/11 2007 Basvärde 2008 1314,52*inv 1/11 2007 2008 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2011 Intäkt av 2011 114 Upplands Väsby 38 027 49 987 184

Läs mer

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Fram till den 21 augusti 2008 hade i hela Sverige sökt och beviljats drygt 1,8 miljarder kronor i statligt stöd till energieffektivisering

Läs mer

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro Tabell 3 NKI kvalitetsfaktorernas index, särredovisade för samtliga landets kommuner. Medelvärden. Vad tycker Du om Hemtjänsten? På en skala 1-10 har brukarna för varje fråga kunnat ange hur nöjd man är

Läs mer

Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal

Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal barn ALE KOMMUN 65 449,34 10 ALINGSÅS KOMMUN 51 720,05

Läs mer

Utvärderingsresultat per anbudsområde och geografiskt område

Utvärderingsresultat per anbudsområde och geografiskt område Ale Swea Energi AB Swea Energi AB Swea Energi AB Swea Energi AB INGET ANBUD Swea Energi AB INGET ANBUD Swea Energi AB INGET ANBUD INGET ANBUD Alingsås Swea Energi AB Swea Energi AB Swea Energi AB Swea

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Rapportrubriker. Svaren per kommun. Fråga: Konkurrens från kommunens verksamheter mot de privata företagen

Rapportrubriker. Svaren per kommun. Fråga: Konkurrens från kommunens verksamheter mot de privata företagen Bilaga 2 till Kommunal säljverksamhet Sälj bolag, inte varor och tjänster Svaren per kommun Fråga: Konkurrens från kommunens verksamheter mot de privata företagen Rapportrubriker 0 Hur tycker att läget

Läs mer

Bilaga 1 till Kommunal säljverksamhet Sälj bolag, inte varor och tjänster

Bilaga 1 till Kommunal säljverksamhet Sälj bolag, inte varor och tjänster Bilaga 1 till Kommunal säljverksamhet Sälj bolag, inte varor och tjänster Svaren per kommun Fråga: Hur viktigt tycker du det är att sälja kommunala bolag för att skapa goda förutsättningar för företagande

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

Tabell F.12. Besök på bibliotek samt antal aktiva låntagare efter kommun. Antal 2

Tabell F.12. Besök på bibliotek samt antal aktiva låntagare efter kommun. Antal 2 Stockholms län 14 127 535 5 416 782 8 710 753-3% Botkyrka 450 543 Inget huvudbibliote 450 543-9% Danderyd 245 903 107 907 137 996-2% Ekerö 134 134 109 684 24 450 16% Haninge 448 714 263 374 185 340 3%

Läs mer

Prestationsmål 2 Utredning /behandling Nej. Prestationsmål 3 SIP SoL

Prestationsmål 2 Utredning /behandling Nej. Prestationsmål 3 SIP SoL Kommuner Stockholms läns Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands

Läs mer

Lärarförbundets Bästa musik- och kulturskolekommun uppdelat per län

Lärarförbundets Bästa musik- och kulturskolekommun uppdelat per län Lärarförbundets Bästa musik- och kulturskolekommun 2016 - uppdelat per län AB Stockholm Sundbyberg 79 303 173 75 55 108 Solna 81 305 46 233 26 80 Vaxholm 103 345 76 254 15 107 Nacka 107 353 113 239 1 116

Läs mer

, Dnr 2016:1373 Beslutsbilaga 1 sid. 1 (6)

, Dnr 2016:1373 Beslutsbilaga 1 sid. 1 (6) 2016-12-22, Dnr 2016:1373 Beslutsbilaga 1 sid. 1 (6) Statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som tillämpar maxtaxa Skolverket

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer