Arbetsplatsområden utanför tätort 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsplatsområden utanför tätort 2010"

Transkript

1 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(32) Arbetsplatsområden utanför tätort 2010 MI0815 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig 0.5 Statistikproducent 0.6 Uppgiftsskyldighet 0.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter 0.8 Gallringsföreskrifter 0.9 EU-reglering 0.10 Syfte och historik 0.11 Statistikanvändning 0.12 Uppläggning och genomförande 0.13 Internationell rapportering 0.14 Planerade förändringar i kommande undersökningar 2 Uppgiftsinsamling 2.1 Ram och ramförfarande 2.2 Urvalsförfarande 2.3 Mätinstrument 2.4 Insamlingsförfarande 2.5 Databeredning 1.1 Observationsstorheter 1.2 Statistiska målstorheter 1.3 Utflöden: statistik och mikrodata 1.4 Dokumentation och metadata 3 Statistisk bearbetning och redovisning 3.1 Skattningar: antaganden och beräkningsformler 3.2 Redovisningsförfaranden 4 Slutliga Observationsregister 4.1 Produktionsversioner 4.2 Arkiveringsversioner 4.3 Erfarenheter från senaste undersökningsomgången Mi0815_SCBDOK_

2 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2(32) 0 Allmänna uppgifter 0.1 Ämnesområde Ämnesområde: Miljö 0.2 Statistikområde Statistikområde: Markanvändning 0.3 SOS-klassificering Tillhör (SOS) För undersökningar som ingår i Sveriges officiella statistik gäller särskilda regler när det gäller kvalitet och tillgänglighet, se Förordningen om den officiella statistiken (2001:100). 0.4 Statistikansvarig Myndighet/organisation: Statistiska centralbyrån, Enheten för miljöekonomi och naturresurser Postadress: Box , Stockholm Besöksadress: Karlavägen 100, Stockholm Kontaktperson: Stefan Svanström Telefon: Telefax: E-post: 0.5 Statistikproducent Myndighet/organisation: Postadress: Besöksadress: Kontaktperson: Telefon: Telefax E-post: Se ovan 0.6 Uppgiftsskyldighet Uppgiftsskyldighet föreligger inte enligt lagen om den officiella statistiken (SFS 2001: 99). Mi0815_SCBDOK_

3 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 3(32) 0.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekretess enligt 24 kap. 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid automatiserad behandling av personuppgifter gäller reglerna i personuppgiftslagen (1998:204). På statistikområdet finns dessutom särskilda regler för personuppgiftsbehandling i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. 0.8 Gallringsföreskrifter Inte aktuellt för denna undersökning. 0.9 EU-reglering Ingen EU-reglering föreligger Syfte och historik I undersökningen avgränsas områden som innehåller stora koncentrationer av arbetsställen utanför tätorter, med minst 50 sysselsatta. Områdena representeras med gränser (polygoner) och ges kod och beteckning. Därefter beräknas statistik för områdena: arealer, antal sysselsatta, antal arbetsställen och dominerande bransch. Syftet är att översiktligt belysa bebyggelsen och sysselsättningen, som komplement till avgränsningen av tätorter. Det finns många stora arbetsplatsområden utanför tätort som inte gärna kan betraktas som "glesbygd", utan behöver en annan beskrivning. Avgränsningen av arbetsplatsområden görs vart 5:e år. Avgränsningen har hittills gjort för år 2000, 2005 och Statistikanvändning Används av regionala myndigheter och kommuner för att belysa bebyggelsens och sysselsättningens karaktär utanför tätorter. Statistiken är även tänkt att användas i statistik över pendling mellan tätorter och arbetsplatsområden Uppläggning och genomförande Arbetsställen med adresser och koordinater hämtas från SCBs Företagsregister (FDB) och koordinaterna har matchats på via belägenhetsadresser. Undersökningen 2005 gjordes med det uttag som görs för RAMS 2005 (Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik). RAMS kommer att användas för definitiv statistik även för För manuell kontroll användes kartor, flygbilder, adresser hos Internet-tjänsterna eniro.se och hitta.se (som har kartor och flygbilder från Lantmäteriet/Metria). Gränser (polygoner) togs fram för alla områden. Varje område fick en kod och därefter beräknades arealer, antal sysselsatta mm. Vi har även använt de tidigare avgränsningarna som gjordes avseende år 2005 med hjälp av FDB och belägenhetsadresser, flygfoton, kartor samt manuella kontroller. Mi0815_SCBDOK_

4 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 4(32) 0.13 Internationell rapportering Inte aktuellt Planerade förändringar i kommande undersökningar Ingen planerad förändring. Mi0815_SCBDOK_

5 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 5(32) 1 Översikt Statistiken om Arbetsplatsområden utanför tätort (AO) tas fram i två steg med något olika dataunderlag: - avgränsning dvs. bestämma gränser (polygoner) för områden - beräkna statistik för områden 1.1 Observationsstorheter Definition: Arbetsplatsområden utanför tätort är koncentrationer av arbetsställen utanför tätorter med högst 300 meter mellan arbetsställen (byggnader) och minst 50 sysselsatta (dagbefolkning). 1.2 Statistiska målstorheter Objektgrupp Variabel Mått Population Indelning i redovisningsgrupper Arbetsplatsområden Arbetsplatsområden med benämning och kod Antal områden Antal arbetsställen Anställda Landareal Antal Antal Antal Hektar Näringsgren, huvudklass Län Kommun Antal områden Antal arbetsställen Anställda Antal områden Antal arbetsställen Anställda Landareal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Hektar 1.3 Utflöden: statistik och mikrodata Statistiken publiceras på SCB:s webbplats: och med översiktliga kartor på Polygoner för GIS-program finns till försäljning (esri shape-format och MapInfo-format) i projektion RT90 eller SWEREF99. Data finns även tillgängliga på (kartbilder) och i Geodatasamverkan (polygoner). 1.4 Dokumentation och metadata Dokumentation med olika detaljeringsgrad finns tillgängligt på SCB:s hemsida, Sista avsnittet i denna dokumentation - "Slutligt observationsregister" - överensstämmer i stort sett med redovisning av arbetsplatsområden i tabeller. Mi0815_SCBDOK_

6 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 6(32) 2 Uppgiftsinsamling 2.1 Ram och ramförfarande Ram för den geografiska avgränsningen är i princip Sveriges markyta, tillsammans med arbetsställen i SCB:s Företagsregister. Ram för statistik är även sysselsatt dagbefolkning från RAMS (Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik). 2.2 Urvalsförfarande Undersökningen är en totalundersökning, där statistik redovisas för alla områden som uppfyller definitionen. 2.3 Mätinstrument Ej aktuellt. 2.4 Insamlingsförfarande Ej aktuellt. 2.5 Databeredning Vid avgränsningen används olika datakällor - arbetsställekoordinater, kartor, flygfoton mm. För manuell kontroll användes kartor, flygbilder, adresser hos Internet-tjänsterna eniro.se och hitta.se (som har kartor och flygbilder från Lantmäteriet/Metria). En hel del kontroller har gjorts för att komplettera de data som erhållits. Det förekommer både dåliga adresser och saknade eller felaktiga koordinater. Manuell kontroll gjordes av varje arbetsplatsområde. I några fall av typ flygplatser och gruvområden ingår arbetsställen i tätorten men flygfältet respektive gruvtäkten ingår inte. Vi har då skapat en extra polygon för flygfältet och gruvtäkten men behållit de sysselsatta på sina arbetsställen inuti tätorten. Detta för att klara både önskemål om likartad markanvändningsstatistik och tätortsavgränsning.

7 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 7(32) 3 Statistisk bearbetning och redovisning 3.1 Skattningar: antaganden och beräkningsformler Inte aktuellt. 3.2 Redovisningsförfaranden Resultaten från undersökningarna presenteras i Statistiska Meddelanden serie Mi60. Delar av resultaten finns inlagda i SCB:s databaser. I samband med offentliggörandet av statistiken publiceras även ett pressmeddelande, vilket även det finns tillgängligt på SCB:s hemsida. Resultaten i sammandrag presenteras i SCB-publikationen "Markanvändningen i Sverige".

8 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 8(32) 4 Slutliga observationsregister 4.1 Produktionsversioner Arbetsplatsomr utanför tätort Register Arbetsplatsområden utanför tätort Rubrik Arbetsplatsomr utanför tätort Syfte/Beskrivning Arbetsplatsområden är komplement till andra avgränsningar t.ex. tätorter. De ger möjlighet till bättre studier av pendling, bebyggelsemönster m.m. Övrigt Statistikansvarig myndighet Statistiska centralbyrån Kontaktperson Svanström, Stefan Registervariant Registervariant Rubrik Innehållstyp Insamlingstyp Syfte/beskrivning Sekretess Avidentifierad Urval Personuppgift Slutligt observationsregister Registerversion Arbetsplatsområden utanför tätort Arbetsplatsomr utanför tätort Annan beståndsvariant Egen insamling Arbetsplatsområden är komplement till andra avgränsningar t.ex. tätorter. De ger möjlighet till bättre studier av pendling, bebyggelsemönster m.m. Ingen sekretess råder. Handlingarna är allmänna och tillgängliga Nej Nej Nej Ja Namn 2010 Syfte/Beskrivning Avgränsning av arbetsplatsområden utanför tätort år 2010 ( ). Mätinformation Avgränsas med hjälp av GIS. Man utgår från koordinatsatta arbetsställen från Företagsdatabasen (RAMS-version). Kartor och flygbilder används som hjälpmedel. Objekttyp - Mark och vatten Namn Definition Mark och vatten Används då objektet är ett fast objekt som entydigt inte kan hänföras till fastighet eller underliggande typer Standardnivå Standard fastställd av SCB Population - Arbetsplatsområden utanför tätort Namn Definition Arbetsplatsområden utanför tätort Arbetsställen och arbetsställeområden utanför tätort med minst 50 anställda och

9 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 9(32) max 300 meter mellan husen. Standardnivå Nej Populationstyp Registerpopulation Kommentar Datum Variabler Arbetsplatsområde utanför tätort Namn Arbetsplatsområde utanför tätort Definition Kod och text (SCBs benämning) för varje avgränsat arbetsplatsområde utanför tätort. Beskrivning Koden är femställig med bokstaven A följt av fyra siffror. Siffror är satta löpande i samma löpordning som län, med mellanrum för nya områden. Obs att det inte är länskod i första två siffror. Benämning innehåller namn och typ och kommun (inom parentes). Kommentar Referenstid Arkiveras Ja Dimension Nej Operationell definition Värdemängd Klassifikation/värdemängd Arbetsplatsområden utanför tätort Version Arbetsplatsområden utanför tätort 2010 Nivå Arbetsplatsområden utanför tätort 2010 Representation Ej aktuellt Kommun Namn Kommun Definition Regional indelning i kommuner. Beskrivning Kommentar Referenstid Uppgiftskälla Registerbaserad arbetsmarkn.stat (RAMS) Arbetsställen Arkiveras Ja Dimension Nej Operationell definition Värdemängd Klassifikation/värdemängd Län, kommun, församling Version LKF / Län, kommuner och församlingar Nivå Kommun Representation Ej aktuellt Bransch Namn Bransch Definition Branschbeteckning Beskrivning Kommentar

10 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 10(32) Referenstid Uppgiftskälla Registerbaserad arbetsmarkn.stat (RAMS) Arbetsställen Arkiveras Ja Dimension Nej Operationell definition Den bransch som har högst antal sysselsatta i området. Värdemängd Klassifikation/värdemängd SNI Version Standard för svensk näringsgrensindelning 2007, Branscher Nivå Avdelning Representation Ej aktuellt Antal arbetsställen Namn Antal arbetsställen Definition Antal arbetsställen Beskrivning Kommentar Referenstid Uppgiftskälla Registerbaserad arbetsmarkn.stat (RAMS) Arbetsställen Arkiveras Ja Dimension Nej Operationell definition Värdemängd Representation Antal Måttenhet Antal Beskrivning Antal sysselsatta Namn Antal sysselsatta Definition Antal sysselsatta på arbetsstället Beskrivning Antal sysselsatta på arbetsstället Kommentar Referenstid Arkiveras Ja Dimension Nej Operationell definition Värdemängd Representation Antal Måttenhet Antal Beskrivning Landareal Namn Landareal Definition Landareal Beskrivning Kommentar Referenstid Arkiveras Ja Dimension Nej Operationell definition

11 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 11(32) Värdemängd Representation Yta Måttenhet Hektar Beskrivning Nordlig koordinat i system Sweref Namn Nordlig koordinat i system Sweref Definition Geografisk koordinatpunkt i system Sweref 99 TM. Beskrivning Kommentar Referenstid Arkiveras Ja Dimension Nej Operationell definition Värdemängd Beskrivning Koordinater anges i RT90 vanligen med 7 siffror meter. Ostlig koordinat i system Sweref Namn Ostlig koordinat i system Sweref Definition Geografisk koordinatpunkt i system Sweref 99 TM. Beskrivning Kommentar Referenstid Arkiveras Ja Dimension Nej Operationell definition Värdemängd Beskrivning Koordinater anges i RT90 vanligen med 7 siffror meter.

12 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 12(32) Värdemängder Arbetsplatsområden utanför tätort 2010 Klassifikation Arbetsplatsområden utanför tätort Version Arbetsplatsområden utanför tätort 2010 Nivå Arbetsplatsområden utanför tätort 2010 Värden Kod Text A0013 Edsby slott, vårdhem A0005 Smedby, industri A0014 Söderby materialgård A0010 Stängselboda, växtdistribution A0011 Karby, arbetsområde A0012 Stångberga, vårdhem m.m. A0020 Österåkeranstalten, kriminalvård A0025 Mellansjö, småort, omsorg A0015 Runö folkhögskola A0030 Magnebergs företagsby A0040 Sandhamn, småort A0045 Djurönäset, konferens+myndigheter A0037 Lämshaga, skola A0080 Rörby, FRA A0066 Svartsjö, kriminalvårdsanstalt, småort A0061 Nyckelby, växthus A0085 Torslunda, växtodling A0086 Menhammar, stuteri A0101 Gladö industri, avfall, täkt A0100 Skyttbrink, industriområde A0097 Rosenhill, transport, grossist A0102 Asptuna anstalten, kriminalvård A0096 Högantorp, vårdhem, golf A0110 Berga, militäranläggning A0105 Muskö örlogshamn A0111 Berga Naturbruksgymnasium A0120 Utö, konferens A0130 Nygård, terminaler, partihandel och tåg A0125 Granhammar, regemente Livgardet A0131 Säbyholm, naturbruksgymnasium A0132 Högbytorp, avfallsanläggning A0211 Mörby-Högled, industriområde A0212 Mörby, industriområde A0210 Snebro, industri A0155 Arninge, köpcentrum A0150 Hagby, återvinning A0153 Broby gård, äldreboende, tjänsteföretag A0156 Såstaholm, Hotell, konferens

13 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 13(32) A0152 Gutavslund (Sollentuna), företag A0162 Kappetorp, industriområde A0190 Hall, kriminalvårdsanstalt, småort A0185 Ytterjärna,Antroposoferna,Vidarklinik. A0180 Solåkrabyn + Solberga, omsorg, småort A0175 Saltå, omsorg + kvarn A0200 Mikaelsgården, småort, skola A0192 Tvetaverket, avfallsanläggning A0206 Vårdinge by, folkhögskola A0187 Järna - Ullängen, industriområde A0205 Helgesta-Skarlunda, skolhem A0186 Norrbyvälle, Gruppbostad, vård A0225 Elfvik-Lidingö, konferensanläggningar A0220 Bosön, idrottsfolkhögskola A0226 Stora Fjäderholmen, turism A0235 Rånäs slott och vårdhem, industri A0231 Kappelskär, hamn A0236 Ekebyholm, skola A0240 Arlanda flygplats A0245 Arlandastad (södra), köpcentrum A0244 Norra Arlanda stad (östra), transport A0260 Storboda, kriminalvård, industri A0243 Arlandastad (nordöstra), industri, transport A0250 Ekeby, omsorg m.m. A0255 Sågen verksamhetsområde A0257 Norrsunda, tjänstesektor A0242 Måby, industriområde A0275 Grindsjön-Sorunda, försvarsforskning A0280 Skutskär Södra industriområdet A0325 AR industriområde A0310 Brantshammar, industri A0326 Marma, transport A1735 Haga-Harbo, industri, småort A0287 Åkerby, industri, småort A0285 Tierps kyrkby, småort A0286 Sandby (Karlholmsbruk), industri, småort A0320 Uppsala Garnison och flygplats A0295 Jälla, vård, naturbruksgymnasium A0301 Almunge kyrkby, småort A0305 Kvarnbolund, avfallsanläggning A0291 Funbo Bärby, vårdhem A0290 Danmark, småort A0316 Östfora, vårdhem A0338 Annelund industriområde A0331 Skolsta, småort, åkeri A0335 Eknäs, skolhem A0330 Hornö, vård A0332 Enköpings Företagspark

14 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 14(32) A0336 Siggesta, industri A0337 Varghällar industriområde A0340 Forsmark kärnkraftverk A0351 Vingåkersverken, ammunitionsdestruktion A0375 Skavsta, flygplats A0365 Studsvik, forskningsstation A0370 Ökna, skola A0373 Öster-Malma, jakt, konferens, forskning A0376 Stavsjöbruk, småort, industrier A0372 Larslund Stigtomta, plantskola, grustäkt A0366 Sillekrog, trafikantservice A0380 Talja industriområde A0392 Åsen Valla, livsmedelsindustri A0390 Karsudden, sjukhus A0393 Julita, lantbruksmuseum A0410 Svista, industriområde A0417 Hagby-Källsta, maskiner, testbana A0415 Grönsta industriområde A0405 Hällby, kriminalvårdsanstalt A0411 Kjulakorsets industriområde A0416 Lilla Nyby avfallsanläggning A0406 Västermo Stora Sundby, industri A0421 Solberga-Fjädervägen Strängnäs, lager, handel A0425 Bondängen-Mariefred, kriminalvårdsanstal A0420 Löt-Gorsingeholm, vård, industri, småort A0426 Sandåsa, träindustrier A0440 Lövsta, skolhem, i småort A0456 Långasjönäs, pappersbruk A0455 Skedevid, vård A0460 Hycklinge, småort A0465 Örsätter, industriområde A0470 Viresjö, sågverk A0485 Mo gård, resurscenter, vård A1897 Hävla, industrier, småort A0492 Liselängen, industrier, täkt A0491 Grännäs, industrier, vård A0510 Malmen industriområdet A0509 Kallerstad norra, transporter A0505 Gärstadområdet, energi, avfall, mineral A0506 Metsjö, industri A0512 Lunnevad, folkhögskola A0500 Fålåsa, vårdhem A0507 Björkö, skola A0516 Bravikens industriområde A0525 Kolmårdens djurpark A0526 Kolmården-Torsvägen, kriminalvård,omsorg A0520 Skenäs, kriminalvård A0536 Slussporten industriområde

15 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 15(32) A0541 Kvarn Borensberg, militära förband A0540 Norrstens industriområde A0453 Aneby Norra industriområde A0555 Tyngel, industriområde A0565 Brännehylte, industriområde, småort A0551 Nyhem östra industriområde A0570 Kulltorp-High Chaparral, nöje+industri A0550 Målskog, småort, industrier A0575 Lid södra industriområde A0651 Klingekärrsvägen Habo, industriområde A0591 Västbo transport A0594 Ås (Bredaryd), småort A0593 Fållinge, industriområde, flygplats A0589 Mossarps industriområde A0590 Solbacken, vårdhem A0595 Hooks Herrgård, hotell, golf A0625 Torsvik, industriområde A0640 Hedenstorp, industriområde A0650 Axamo, Jönköpings flygplats A0635 Stigby, Visingsö, vårdhem A0620 Carlsfors, industri A0621 Gissebo, småort, handel A0611 Unnefors Bottnaryd, sågverk A0642 Bäckamarken, industriområde A0660 Terminalgatan Nässjö, industriområde A0665 Sandsjöfors, småort, industrier A0655 Holsteryd, Sandsjöfors, sågverk A0661 Viebäck, skolor A0671 Sydsvenska Krysset, industriområde A0670 Hörle, småort, industrier A0690 Bockaberg-Korsberga, trähusindustri A0695 Ramkvilla, småort A0692 Nye, småort A0685 Höreda, Ramkvilla, sågverk A0691 Ädelfors, industrier, ort A0705 Bellö småort, industrier A0710 Långanäs, skolhem A0700 Ingarp (södra), träindustri A0706 Hässleby, vårdhem A0715 Nifsarp, industrier, skola A0452 Höganloft industriområde A1636 Fröseke, småort A0730 Trehörna-Urshult, vårdhem A0737 Hästhagen, betongfabrik-s A0740 Lönashult, småort A0741 Grimslövs by, folkhögskola, småort A0736 Hästhagen östra, betongfabrik-h A0755 Häradsbäck, småort

16 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 16(32) A0745 Virestad, småort A0750 Göteryd, småort A0765 Åmot, sjukhem A0795 Vederslöv, småort A0786 Öjaby-Västragård, logistik, skola A0796 Gransholm, småort, industri A0785 Öjaby, Växjö flygplats A0775 Kronoberg, folkhögskola A0798 Bramstorp, småort A0800 Kulebo, bygg, kräftodling A0836 Grönhögen, småort A0837 Glömminge, småort A0810 Mönsterås bruk, trämassaindustri A0820 Solberga+Knutskulla A0821 Örnebäck Fliseryd, livsmedelsindustri A0825 Strängsmåla-Långasjö, sågverk A0830 Stekaremåla Broakulla, industri A0831 Gransjö Eriksmåla, träindustri A0850 Flygplatsområdet, Kalmar, småort Törneby A0835 Mosekrogsvägen, Läckeby, industri, motor A0840 Vesholmarna, avfall, reningsverk A0855 Smedstorps industriområde A0860 Simpevarp, kärnkraftverk A0871 Valstad, naturbruksgymnasium A0875 Hamra, sågverk A0876 Rumskulla, småort A0890 Visby Flygplats A0905 Storugns-Krokungs, kalkindustri A0910 Garde, småort A0880 Katthammarsvik, småort A0911 När, småort A0893 Fole, skola, matindustri A0895 Bro Duss, omsorg, småort A0892 Träkumla Tjängdarve betongindustri A0965 Odasjöslätt industriområde A0918 Kungsholmen Tjurkö, militäranläggning A0917 Bubbetorp avfallsanläggning A0915 Lyckeåborg, industrier, småort A0921 Ronneby civila flygterminal A0923 Sjöarp, skolhem, vård A0945 Mörrums bruk, trämassaindustri A0950 Munkahus, industriområde A0930 Stilleryd hamn, industrier A0925 Stilleryd småort, industrier A0940 Kölö, kraftverk A0955 Norjeby, slakteri A0961 Ysane, småort A0960 Ysane (norra), industrier

17 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 17(32) A0972 Sunnanå-Nordanå, transport, småort A0971 Kabbarp, naturbruksgymnasium, småort A0975 Vellingebacken/Logården, industri A1018 Vellinge Väster, plantskola, småort A0976 Möllevången, småort, industri A0977 Norra Håslöv, gästgiveri, småort A0990 Ljungaskog, vårdhem A0985 Vemmentorp, träindustri A0995 Norra Vram, småort, omsorg A1000 Barsebäck, avstängt kärnkraftverk A1003 Järavallen, konferens, golf, småort A1001 Södervidinge, livsmedelsindustri, småort A1010 Alnarp, lantbruksuniversitet A1011 Önnerup, industri, ort A1002 Borgeby, lantbrukstjänster A1015 Sturup flygplats A1017 Skabersjöby, småort A1023 Blenta Blentarp, husdjursuppfödning A1036 Råby Hörby, djurverksamhet A1131 Jularp, djurpark, småort A1065 Skåne-Tranås, småort A1055 Bollerup, naturbruksgymnasium A1060 Östra Ingelstad Brukstorp, djuruppfödnin A0991 Kälsved, träindustri A0992 Loshult, småort A1076 Häljalt, småort A1075 Eket-Kopparmöllan, träindustri A1201 Hallandsåstunneln, södra byggplats A1203 Solsidan Torekov, hotellverksamhet A1204 Boarp, handelsplats A1086 Pile-Tygelsjö, kriminalvård, ort A1125 Revingehed, regemente P7 A1090 Flyinge Kungsgård, hästverksamhet A1092 Hardeberga, skolor och stenindustri A1093 Södra Sandby-Hardeberga, bergtäkt m.m. A1094 Beragården, kontor A1091 Stora Råby östra, industri m.m. A1101 Vadensjö + Arrarp, industri, småort A1115 Långeberga industriområde A1116 Fleninge, småort A1196 Välinge, bioteknik, småort A1110 Sundsgården, folkhögskola A1112 Tostarps industriområde A1111 Väla by, småort A1117 Svanshall, plantskola A1130 Rönneholms slott, vårdhem A1021 Kåseberga, småort och hamn A1016 Ugglarp, slakteri

18 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 18(32) A1145 Furuboda, folkhögskola, omsorg A1181 Nöbbelöv (södra), stärkelseföretag A1170 Lindåsa-Östervång, vård, småort A1175 Fjälkinge-Bäckaskog, köpcenter A1165 Vä, krimnalvårdsanstalt A1146 Bjärlöv, småort A1152 Skepparslöv, småort A1148 Snårarp, industriområde A1149 Gringelstad A1147 Nymö, småort A1151 Kristianstads flygplats A1153 Axeltorp Everöd, omsorg A1190 Lungkullen Kivik, livsmedelsindustri A1191 Östra Vemmerlöv, småort A1200 Ängelholms flygplats och Valhall Park A1202 Erikslund (E6), trafikantservice, växthus A1206 Ausås, plantskola A1205 Finja, betongindustri A1207 Röinge, frukt, lager, distribution A1296 Hörja, småort A1210 Brännögård, industri, småort A1216 Spenshult, sjukhus A1217 Vrangelsro industriområde A1215 Plönninge, naturbruksgymnasium A1220 Vapnö, livsmedelsproduktion A1211 Glänninge industriområde A1226 Falkenbergsmotet, handel, industriområde A1225 Torsåsen, livsmedeslindustri A1230 Katrineberg, folkhögskola A1231 Okome, småort A1233 Sönneräng-Ullared industriområde A1227 Fegen, småort A1228 E6-Heberg, restaurang A1232 Bol Vessigebro, industri A1245 Ringhals kärnkraftverk A1235 Värö bruk, trämassaindustri A1252 Varberg Nord industriområde A1240 Järlöv, betongindustri, småort A1250 Lindberg, småort A1251 Pixsjö-Björkäng/E6, motell, nöje A1253 Bläshammar, skola, småort A1266 Fjärås station, industrier, småort A1254 Gällinge, skola, småort A1265 Landvetter flygplats A1260 Mölnlycke Företagspark A1261 Fläskebo,Landvetter,postterminal,deponi A1262 Bråta industriområde A1270 Sanden-Ödsmål, industriområde

19 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 19(32) A1271 Stenungsbaden, hotell A1272 Presstorp, industriområde A1275 Vallhamn, hamn A1285 Svanviks industriområde, Hjälteby A1280 Djupvik, varv A1295 Vindön, marin industri, småort A1300 Käringön, småort, turism A1297 Göksäter Henån, varuhus A1309 Ödegården, industri A1307 Åby, Nordens Ark, djurpark A1308 Hogenäs industriområde A1306 Håby-Munkedal, industrier, småort A1310 Säm+Tanum stn, industri, småort A1305 Kville, småort A1320 Östad, småort A1315 Tanumsstrand, konferens, turism A1321 Klev Rabbalshede, industri A1513 Hökedalen, industri, ort A1325 Vårgårda herrgård, foder, snus m.m. A1330 Grönkullen-Varpås, industrier, småort A1331 Råssa industriområde, Bollebygd A1332 Forsa Företagscenter A1335 Fåglum (norr), skivdistribution A1340 Hamarnäset, militär provplats A1345 Plywoodfabrik, Otterbäcken A1361 Olofstorp, Limmared, industri A1355 Ölsremma, industrier, småort A1360 Nittorp, småort A1362 Genhöve-Ljungsarp, industri A1512 Dingelvik industri, avfall, m.m. A1514 Håverud, småort A1375 Tomten, Skene Skog, industriområde A1385 Fotskäl, småort A1370 Strömma, naturbruksgymnasium A1380 Brännared-Öxnevalla, vårdhem m.m. A1376 Nödinge Hajom, industri A1390 Mårdaklev, småort A1395 Ölltorps industriområde A1400 Hudene, småort, industrier A1405 Önum, industri, skola m.m. A1410 Edsvära, takpanneindustri A1406 Håkantorp, livsmedelsindustri, småort A1415 Öttum, småort A1420 Sötåsen, naturbruksgymnasium A1446 Kallebäck teknikpark A1440 Stora Holm, industriområde, bilbana A1430 Göteborg City Airport, Säve Depå A1456 Lilla Amundö, sjukhus

20 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 20(32) A1435 Långesand (Styrsö), omsorg A1445 Delsjö, idrott A1431 Assmundtorp, kontor, ort A1447 Gunnebo slott, konferens m.m. A1460 Arntorp-Kareby, transport-depå A1465 Nereby skolhem A1470 Raffinaderi, Brofjorden A1471 Gåseberg, industrier A1474 Fjälla, Lyse industriområde A1476 Lingådde, hotell, konferens A1475 Torp, köpcentrum A1485 Stureholm, industriområde A1480 Gräskärr, skolhem A1489 Berg, småort A1487 Skredsvik, örlogsdepå A1486 Berg + Kamperöd, småort A1488 Forshälla Buddeberg, skola A1495 Nordby Shopping Center, söder Svinesund A1490 Svinesunds Handelsområde A1492 Kebalviken, spa, småort A1491 Tärnö, marin forskning, småort A1510 Trestad Center, industriområde A1501 Trollhättan Vänersborgs flygplats A1505 Brättegården, skolhem A1502 Grunnebo, småort A1506 Nunntorp, naturbruksgymnasium A1515 Överby, köpcenter A1522 Magra, småort A1523 Långared, småort A1520 Hemsjö, småort A1535 Hällered, bilprovbana A1540 Toarpsdal, industri A1526 Sobacken, avfallsanläggning A1545 Senåsa-Dalsjöfors, slakteri A1525 Ruered-Kråkered, industrier A1565 Vist industriområde A1555 Röshult, småort, industrier A1560 Ekero-Gällstad, omsorg A1612 Fredslund-Hasslerör, småort A1580 Såtenäs flygplats F 7 A1576 Lidköping, Hovby, flygplats A1575 Lovene, småort, industrier A1570 Akron-Järpås, industri A1585 Tolsjö, småort, omsorg A1577 Mellby Fyrkanten, industri A1600 Skara Sommarland, Köpstaden, trav,axvall A1601 Örnsro, husdjursavel A1590 Uddetorp, naturbruksgymnasium

21 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 21(32) A1605 Klagstorp-Skövde, militärskola A1615 Gudhem, vårdhem A1620 Korterud, sågverk A1625 Branäs, skidanläggning A1630 Bograngen, småort A1626 Likenäs, småort A1635 Lundsberg, skola A1651 Nyäng, Grums, serviceanläggning A1623 Hån, småort, tullverk A1624 Södra viken, naturbruksgymnasie A1650 Lillerud, naturbruksgymnasium m.m. A1646 Karlstads flygplats A1645 Norsbron, småort, sågverk A1637 Gustavsviks Industriområde A1668 Glava, småort A1665 Mosseberg industriområde A1667 Värmlands Nysäter, småort A1686 Gryhyttans Livsmedelsby, industriområde A1685 Loka Brunn, konferens A1700 Berglunda, industriområde A1690 Örebro flygplats A1695 Kvinnersta, naturbruksgymnasium A1697 Hjälmarsberg, livsmedelsindustri, vårdhem A1696 Atleverket, avfallsanläggning A1705 Kvarntorp, industriområde, småort A1675 Norrtorp, avfallsanläggning A1729 Björka, industri och handel A1710 Kårberg, småort, industri A1711 Ullavi industriområde A1726 Bofors skjutfält, industri A1718 Nyhyttan, behandlingshem, småort A1720 Hinseberg, kriminalvårdsanstalt A1730 Långvikstorp, industriområde A1734 Färna, kursgård, småort A1746 Eriksberg, industriområde A1747 Mölntorp, industri, småort A1785 Karbenning, småort, sågindustri A1740 Gryta, avfallshantering A1743 Brunnby, skogsindustri A1745 Ösby-Sala naturbruksgymnasium A1749 Saladamm + Åby, skola, småort A1748 Kila (Sala), småort A1786 Sundbo, vårdhem A1732 Ängelsberg, vårdhem, småort A1752 Stora Sätra industri A1751 Hulån + Ilbäcken, småort A1750 Rågsveden-Näset-Äppelbo, sågverk A1755 Lindvallen-Sälen, skidanläggningar

22 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 22(32) A1760 Stöten, skidanläggning A1766 Kläppen, skidanläggning A1765 Tandådalen-Hundfjället, skidanläggningar A1756 Högfjället Sälen, skidanläggningar A1770 Idrefjäll, skidanläggning A1791 Södra Vilmoren, Smedjebacken, industrier A1771 Gesundaberget, skid- och nöjesanläggning A1772 Stenis, småort A1781 Koppslahyttan, Romme, skidanläggning A1782 Fagersta i Borlänge, renhållning, reningsverk A1777 Karlsgårdarna, Säter, industriområde A1780 Grådö, mejeri, småort A1795 Dormsjö, skolhem A1798 Svinöhed, Långshyttan, industri A1801 Igeltjärna, scenservice, småort A1800 Sjövik folkhögskola A1810 Hassela Kyrkby, industri, småort A1811 Mellanfjärden, småort A1805 Bjåsta-Bergsjö, industri, småort A1807 Hassela skidanläggning A1806 Gryttje-Gnarp, sågverk A1820 Ramsjö, småort A1821 Korskrogen, småort, sågverk A1822 Stavsätter, transportföretag A1830 Lövbacken, industriområde, småort A1825 Överbyn, småort A1835 Gysinge (norra delen), småort A1840 E-Center, köpcentrum A1845 Flygstaden Söderhamn, industrier+flyg A1846 Kungsgården, omsorg, småort A1841 Tönnebro Stråtjärra, trafikantservice A1850 Norrborns industriområde A1860 Fredriksfors, småort, industrier A1857 Gia, Hudiksvall, betongindustri A1856 Skärnäs hamn A1855 Ingsta-Rogsta, småort, omsorg A1859 Hälsingtuna, industri A1865 Hallsta, småort A1866 Öhlingsholm, Ö, sågverk A1870 Midlanda, Sundsvall-Härnösand flygplats A1872 Ljustorp, småort A1875 Brunne, småort A1880 Ljusta-Råsta (Sundsbruk) industri, handel A1885 Töva-Söderåsen, industrier, småort A1886 Södra Stadsberget, hotell, motion A1891 Herrskog, småort A1894 Äskja Ullerånger, träindustri A1896 Omne, livsmedelsindustri, småort

23 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 23(32) A1898 Svanö, småort, vårdhem A1892 Nordvik Noraström, naturbruksgymnasium A1895 Prästmon, småort A1902 Helgum, småort A1900 Vemyra, ungdomshem A1907 Trehörningsjö, småort A1906 Örnsköldsviks flygplats A1905 Skorped, småort A1920 Ede, småort, omsorg A1922 Alsen, travskola, småort A1923 Birka, folkhögskola, småort A1921 Hägra, småort A1925 Ulriksfors, industriområde, småort A1927 Sikås, sågverk, småorter A1926 Kyrktåsjö, småort A1941 Storlien, skidanläggningar, småort A1943 Björnen Copperhill, fjällanläggning A1942 Halabacken, industri, ort A1945 Kall, småort A1931 Rätan, småort A1933 Storhågna, skidanläggning A1936 Lofsdalen, skidanläggning och småort A1932 Ramundberget, skidanläggning A1930 Vemdalsskalet, skidanläggning A1937 Hamrafjället skidanläggning A1934 Nilsvallen, småort A1935 Östersund flygplats, Frösön A1938 Fåker A1950 Olofsfors, industri, småort A1955 Nyåker, småort, industri A1951 Gräsmyr, småort A1960 Lidbackens industriområde A1965 Sikeå, småort, industrier A1975 Bjurträsk, småort A1982 Kvarnåsen (Norsjö), träindustri, småort A2007 Adak, småort A1991 Pauträsk-Svartliden, gruva A1990 Forsvik, industriområde A1992 Gunnarn, småort A1995 Gargnäs, småort A1961 Tväråbäck, småort A2005 Saxnäs, småort, konferens A2006 Dikanäs, småort A2010 Umeå flygplats A2020 Klockarbäcken, industriområde A2022 Brännlands industriområde A2023 Dåvamyran, energi och avfall A2015 Forslunda,naturbruksgymnasium,hästsport

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö flerbostadshus, bostadsrätt 93 786 0380 Uppsala flerbostadshus,

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 5. a er (LA 2008) 5. s 74 Statistiska centralbyrån Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 12. a er (LA 2008) i nummerordning,

Läs mer

Sträckor med fast pris - Övriga landet

Sträckor med fast pris - Övriga landet Sträckor med fast pris - Övriga landet Flygplats Till Kommun/ort Pris per resa i vardera riktning Malmö Sturup Malmö 325,47 Malmö Sturup Lund 273,58 Malmö Sturup Lomma 428,30 Malmö Sturup Vellinge 415,09

Läs mer

Bästa skolkommun 2014

Bästa skolkommun 2014 Bästa skolkommun 2014 Kommun Ranking Poäng Resurser Lön y. inom Vellinge 1 707 54 21 145 56 79 10 7 7 30 6 74 20 1 31 Piteå 2 1090 98 9 42 187 116 104 54 84 167 40 45 6 4 83 Nybro 3 1107 109 28 1 90 231

Läs mer

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Järfälla Kustbandet 186 Lidingö Kustbandet 182 Nacka Kustbandet

Läs mer

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning.

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. 1 Fiberaccess estimerat som andel av befolkningen uppdelat på villor och flerfamiljshus, 2012 Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. Fiber Totalt Fiber Villa Fiber

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Prognosen avser månadsutbetalningen av tjänstepensionen ITP 2 som totalt 550 000 tjänstemän tjänar in till i dag. Den del av ITP 2 som kallas för

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Län Kommun Typ Antal köpare okänt okänt RUT 511 okänt okänt ROT 882 BLEKINGE KARLSHAMN RUT 1 572 BLEKINGE KARLSHAMN ROT 3 803 BLEKINGE KARLSKRONA RUT

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Län Antal cabroleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabroleter

Läs mer

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Län Kommunnamn Antal Dekl Antal förslag Stockholms Upplands Väsby 218

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014 Förväntade kommunala er 2015 och nivån 2014 På sista sidan presenteras kommunerna som får högst respektive lägst total kommunalskatt 2015 och var höjningen blir störst. Detta är en bilaga till pdf "alskatten

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2011-10-28 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning Piteå Norrbotten 99,7% Hylte Halland 99,4% Lund Skåne 99,4% Kävlinge Skåne 99,2% Kungälv Västra Götaland 99,2%

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner .. SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner Produktionsfakta Utgivare Produktion Produktionsår Vänsterpartiets riksdagsgrupp Vänsterpartiets informationsavdelning 2011 2 Sammanfattning

Läs mer

Statistik från MSB Fallolyckor 2010

Statistik från MSB Fallolyckor 2010 Om statistiken för fall 2010 Uppgifter om antal slutenvårdade personer 65 år eller äldre till följd av fallolyckor kommer från Patientregistret, Socialstyrelsen. Uppgifter om befolkningens storlek kommer

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00.

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00. Adresslista Adress för ansökningar i inskrivningsärenden utgår ifrån vilken kommun din fastighet är belägen. Kontaktuppgifter till det kontor du ska skicka din ansökan framgår av nedanstående förteckning.

Läs mer

Befolkning 2009. per capita 2009

Befolkning 2009. per capita 2009 Kommun Utsläpp per capita 2009 Befolkning 2009 Kommuntyp Sundbyberg 0,92 37722 Förortskommun till storstad Stockholms län Lidingö 1,30 43445 Förortskommun till storstad Stockholms län Tyresö 1,33 42602

Läs mer

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7 Tabell 6:1. Antal studiecirklar, sammankomster, studietimmar och deltagare efter kommun 2008 Table 6:1. Number of study circles, meetings, study hours and participants by municipality 2008 Antal Studiecirklar

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31 Rapport från Företagarna mars 2012 Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3 Län för län... 3 Kommun för kommun... 4 2. Andel företagare av kvinnor i arbetsför ålder... 10

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Tillgång till skolpsykolog? Kartläggning av landets kommuner 2011 Undersökningen är gjord under maj och juni 2011 med hjälp av telefonintervjuer med berörda

Läs mer

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz Bilaga 2 För samtliga tillstånd tillkommer 2000 kronor i handläggningsavgift per tillstånd förutom auktionslikviden. FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 /

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

ABFs STUV-redovisning

ABFs STUV-redovisning Län Distr Nr Avdelning kod/namn Stockholms län 01 01 501 Stockholms län 1 Stockholm 80 Stockholm 901 Stockholm /studieprogrammet 80 Stockholm 902 Stockholm Syd 80 Stockholm 1003 Stockholm /Administrativa

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-11-02 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-09-07 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 29 Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1 Bilaga 4 Enkät till kommuner Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1. Ange kommun Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors

Läs mer

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:9) om utjämningsbidrag till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa

Läs mer

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85.

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85. 2014-06-18 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter Kommun Län 1. Anger instruktionen för snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor att detta ska ske samtidigt som snöröjning och halkbekämpning av prioriterade huvudvägar som kommunen ansvarar

Läs mer

DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN

DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN JULI 2013 Sida 1 Sammanfattning Detta är en rapport om utvecklingen på den svenska marknaden för fritidshus. Materialet i rapporten baseras på samtliga småhusköp som har

Läs mer

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Eliason, informationschef El-Kretsen: 08-54 52 12 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Eliason, informationschef El-Kretsen: 08-54 52 12 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se Pressinformation 2014-02-18 Om statistiken: Statistiken ger en samlad bild av hur mycket elavfall, lampor och batterier som svenskarna återvann under 2013 i det insamlingssystem som drivs av El-Kretsen

Läs mer

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh]

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh] Stockholms län Medel 66,3 68,2 33,7 2,9% 74,2 26 Nynäshamn MAX - kommunantal: 1; Elnätslev: Nynäshamn Energi AB Högsta/Lägsta 65% 43,7 1 Sollentuna MIN - kommunantal: 1; Elnätslev: Sollentuna Energi AB

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00 Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3.

Läs mer

Kommunranking e-tjänster och appar

Kommunranking e-tjänster och appar Utifrån ett urval av enkätfrågorna i den enkätundersökning som SKL genomförde under våren 2014 kring e-förvaltning och e-tjänster i Sveriges kommuner, har ett sammanvägt index tagits fram som rankar kommunerna

Läs mer

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras.

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras. 2013-08-27 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna?

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? Tabellbilaga I tabellbilagan redovisar vi värden för samtliga kommuner. Kommunerna är indelade efter län är sorterade i alfabetisk

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Statistik 2014:2 Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Publiceringsdatum: 2014-02-06 Korrigerad: 2014-02-18 Kontaktperson: Trafikanalys Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post:anette.myhr@trafa.se

Läs mer

Appendix till rapporten "Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses?"

Appendix till rapporten Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses? Appendix till rapporten "Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses?" Kommunernas svar på Planerad Stockholms län Upplands Väsby 55 15 6 5 Vallentuna 82 31 Österåker 80 22 2 8 7 Värmdö

Läs mer

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län 2010-12-22 Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-november visar att i Västra Götalands län har dieselbilarna ökat sin andel av nybilsregistreringarna

Läs mer

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel 2011-04-26 Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-mars visar att en tydlig trend på den svenska bilmarknaden under de senaste åren är den

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland

Nya bilar ökar mest på Gotland 2010-10-18 Nya bilar ökar mest på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-september visar att det län som hade den största procentuella ökningen av antalet nyregistrerade personbilar

Läs mer

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB)

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB) Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013. Naturvårdsverket, NV-00640-14. Bilaga 2. ernas strandskyddsbeslut 2013 per kommun 1 Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal

Läs mer

Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc

Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc Kommun Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc Entreprenör Ale Ale kommun 0303-330000 Alingsås SITA Sverige AB Region Mellan 021-349160 Alvesta Alvesta Renhållnings AB 0472-15190 Aneby

Läs mer

120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden

120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden 2011-08-18 120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-juli visar att koldioxidsnåla sk 120- gramsdieslar, dvs dieselbilar som släpper ut högst

Läs mer

Bilaga A12. Avropsberättigade

Bilaga A12. Avropsberättigade 1(7) Bilaga A12 Avropsberättigade 2(7) Avropsberättigade Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Statliga myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning.

Läs mer

Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län

Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län 2012-05-22 Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-april visar att Västra Götalands län har den högsta miljöbilsandelen

Läs mer

Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen

Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen 2010-06-21 Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-maj visar att Gotland behåller förstaplatsen som länet med den högsta miljöbilsandelen

Läs mer

Dieselandel per län (nyregistreringar januari 2012)

Dieselandel per län (nyregistreringar januari 2012) 2012-02-27 Nytt rekord: 88 procent dieselandel i Jämtland i januari BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik visar att 88 procent av de nyregistrerade bilarna i Jämtlands län var dieslar i januari.

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Omvärldsfakta. Regionförstoring Nyckel för kompetensförsörjningen. Stora skillnader i pendlingsmönster

Omvärldsfakta. Regionförstoring Nyckel för kompetensförsörjningen. Stora skillnader i pendlingsmönster Nr2:2014 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING, SWEDBANK OCH ICA Regionförstoring Nyckel för kompetensförsörjningen Regionförstoring är ett

Läs mer

Antal. beslut om. Antal. dispenser. beslut om. Antal medgivande/bifall. som Lst upphävt. dispenser som Lst överprövat (19:3 b MB)

Antal. beslut om. Antal. dispenser. beslut om. Antal medgivande/bifall. som Lst upphävt. dispenser som Lst överprövat (19:3 b MB) Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun Nedan redovisas kommunernas strandskyddsbeslut

Läs mer

Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil

Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil 2012-07-16 Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-juni visar att mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil. Gotlands

Läs mer

Högst miljöbilsandel på Gotland

Högst miljöbilsandel på Gotland Högst miljöbilsandel på Gotland Ny statistik från BIL Sweden visar att varannan ny bil som registrerades på Gotland janmars i år var en miljöbil. Det gör Gotland till det län i Sverige som har den högsta

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

Stora regionala skillnader i rekrytering av unga till högre utbildning

Stora regionala skillnader i rekrytering av unga till högre utbildning STATISTISK ANALYS 1(16) Avdelning / löpunmmer 2014-10-06 / Nr 7 Analysavdelningen Handläggare Staffan Nilsson 08-5630 8756 staffan.nilsson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1990:1018) med instruktion för Kriminalvårdsverket; SFS 1998:1239 Utkom från trycket den 6 oktober 1998 utfärdad den 24 september 1998.

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Arbetsskador 2014 län och kommun

Arbetsskador 2014 län och kommun Arbetsskador 2014 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2015:2 preliminära uppgifter Arbetsmiljöverket / Arbetsskador 2014, preliminära uppgifter för län och kommun 1 Arbetsskador 2014 län och kommun

Läs mer

Sverigebarometern 2011

Sverigebarometern 2011 2011-05-16 Kontaktperson För mer information kontakta: Michael Blaxland, 0708-30 70 03 michael.blaxland@reseguiden.se Materialet får användas fritt med hänvisning till källan. Sverigebarometern 2011 Fakta.

Läs mer