Kommunal. stockholms län. Verksamhetsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunal. stockholms län. Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Kommunal stockholms län Verksamhetsberättelse avkortad version 2003

2 2 Avdelningsstyrelsens verksamheter Konflikten var den stora händelsen under verksamhetsåret 2003, men det genomfördes även ett stort arbete på avtalskraven inför 2004 års avtalsrörelse. Kommunal Stockholm läns branschråd granskade avtalen inom sina yrkesområden och prioriterade de mest angelägna kraven. Avdelningsstyrelsen fastställde Kommunal Stockholms läns prioriteringar bland de inkomna förslagen. Över avtalsförslag lämnades in till motparterna Kommun- och Landstingsförbunden och privata arbetsgivarorganisationer. I folkomröstningen om Emu, var beslutet att Kommunal skulle förhålla sig neutralt men se till att våra medlemmar fick utbildning och information. Ett aktivt arbete att få våra medlemmar att gå till valurnorna och delta i valet påbörjades. Tyvärr fick valarbetet ett tragiskt slut vid mordet på vår utrikesminister Anna Lindh bara fyra dagar före valet. Verksamhetsteamen Avdelningsstyrelsen har haft tio protokollförda möten under 2003 varav fyra varit långstyrelser. Under styrelsesammanträdena har beslut kring Kommunal Stockholm läns verksamhet tagits och diskuterats. På långstyrelsen i mars förbereddes avdelningens årsmöte med motionsbehandling samt färdigställande av årsberättelsen. Vid långstyrelsen i oktober bearbetades budgeten för 2004 och motioner besvarades. En gemensam konferens i Gripsholm för sektionsordförande och avdelningsstyrelse har genomförts för att lägga grunden till en övergripande verksamhetsplan för kommande år. Under styrelsen finns fem verksamhetsteam och arbetsutskottet som har till uppgift att fördela resurser till de övriga teamen. Dessutom finns det 13 branschråd som har till uppgift att arbeta med specifika yrkesfrågor. Arbetsplatsorganisation ets uppdrag är att utveckla och stödja de fackliga uppdragen inom Kommunal Stockholm läns verksamhet. Målgruppen är Huvudskyddsombud (HSO), Arbetsplatsombudsamordnare (AOS), och Arbetstagarledamöter (ATL). Under året anordnades två träffar för huvudskyddsombud. Träffarna bestod av två delar, en föreläsningsdel om ett aktuellt tema inom arbetsmiljöområdet, dessutom gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte mellan huvudskyddsombuden. Träffar för arbetsplatsombudsamordnarna ställdes in under Vårens träff på grund av strejken och höstens på grund av de lokala löneförhandlingarna. et har deltagit på Förbundets konferens om medlemsrekrytering. Där diskuterades utveckling, olika planerade aktiviteter och hur uppdragen AO och AOS kan utvecklas. På grund av konflikten ställdes vårens träff och utbildning in. Under hösten genomfördes en utbildning för nya ATL i samarbete med avtalsenheten och vi kallade till en träff för alla ATL. Trots få deltagare blev det en bra diskussion om villkor och erfarenheter för våra representanter i bolagsstyrelser. Många ATL saknar utbildning och det finns ett stort behov av stöd från Kommunal Stockholms län.vi diskuterade även vikten av tvärfackligt samarbete i bolagsstyrelser. Arbetsmarknad Året startade med en kartläggning av arbetsmarknadssituationen. I augusti inleddes sedan ett pilotprojekt med AMS och arbetsförmedlingar och några arbetsgivare i kommuner och landsting i syfte att kartlägga deltidsarbetslösheten. Arbetslösheten ökade bland kommunalarna mot slutet av året. Fackligt Politiska (F/P) 2003 inriktades på att bygga nätverk och skapa kommunikation mellan sektionernas F/P-organisatörer, teamet och lokala politiker. Behovet av utbildning är stort för uppdraget som F/P-organisatör i sektionen. Samhällskunskap med ideologi och arbetarrörelsens historia måste bli en tydligare del av uppdraget. Kommunal Stockholms län anmälde 22 personer till Facklig Politisk Aftonskola som startade under hösten. 1 maj bjöd Kommunal Stockholms Län som vanligt på frukost med plakatmålning på Franzéngatan före demonstrationen. Kommunal Stockholms län hade ett tält vid Norra Bantorget där det delades ut dricka till törstiga och informationsmaterial om Kommunal till intresserade. et träffade Landstingets ledande politiker under sensommaren för att diskutera vårens konflikt. Stockholms stads politiska ledning, främst Annika Billström, har genomfört färre antal besök än i fjol. Medlem/ organisation et har under året ansvarat för sammanslagningen av sektionerna 89 och 86 till nuvarande sektion 30. Ett förslag till policy för hur Kommunal Stockholms län ska representera, synas, manifestera och protestera har utarbetats. et lade även ett förslag till avdelningsstyrelsen om utvärdering av den Fackliga Förhandlingsorganisationen (Fafo). Utbildning Ett mål var att alla förtroendevalda inom avdelningen skulle ha en dokumenterad utbildningsplan i Studs. I Kommunal Stockholms län finns endast 569 utbildningsplaner för enskilda förtroendevalda. Målet var att alla uppdrag på sektionsnivå skulle ha minst två utbildningsdagar under året, tyvärr har alla grupper inte fått det. Ordförandena i sektionerna har haft träffar under året men ingen riktad utbildning. Fyra familjekurser för medlemmar och deras barn har genomförts. Kurserna var mycket uppskattade av deltagarna Under året har drygt 600 medlemar gått medlemsutbildning! I samverkan med avtalsenheten har 21 utbildningar inom 12 olika ämnen och 259 deltagare genomförts. Arbetssättet med en förnyad rekryteringsmetod och närmare samarbete med avtalsenheten har gett resultat. Åtta sektioner har under 2003 inte haft någon deltagare på dessa utbildningar. Ungdomsgruppen har träffats tre och en halv dag samt haft en planeringskonferens på Runö under hösten. En ungdomsansvarigkonferens arrangerades på Rönneberga. Gruppen har haft sex KomUng möten under året för alla medlemmar. Landstingsgruppen Landstingsgruppen omfattar Kommunal Stockholm läns sex sektioner inom Stockholms läns landsting. Gruppen har haft tio protokollförda möten samt en studie- och planeringsresa till Lycksele. Den centrala fackliga tiden har fördelats på nio personer. Under våren förhandlades Landstingets budget. Vid förhandlingarna protesterade vi mot att budgeten inte förankrats lokalt med fackliga organisationer före förhandlingen. Vi förde tvärfackliga diskussioner med arbetsgivaren under hösten. Det medförde ändrade rutiner vad gäller det förhandsmaterial vi får till gruppen. Inom de olika produktionsområdena arbetades det med utveckling av de interna resultatenheterna. Inför budgeten fanns ett förslag till ny organisation med endast ett produktionsområde. En referensgrupp bildades som diskuterade indelningen av närsjukvårdsområden med uppdrag för hela sjukvården. Landstingets stora budgetunderskott skapade förvirring i budgetförhandlingarna. Tjänstemännen lämnade ett förslag och den politiska majoriteten ett annat. Personallandstingsrådet tog initiativ till månadsträffar och de har fungerat bra. Träffarna ger oss möjlighet att diskutera såväl stora som små frågor. Omställningsfrågor och befarad övertalighet är frågor som diskuterats ingående. Centrala samverkansgruppen, CBG, har haft fler möten än normalt med anledning av omorganisationen inom landstingskontoret. Under senhösten har diskussionert om det fackliga inflytandet i personalberedningen påbörjats inom Landstingsgruppen. Närsjukvårdsutredningen har på vårt initiativ kommit upp på dagordningen i beställarsamverkan. Stockholmsgruppen Stockholmsgruppen består av de fyra Stockholmssektionernas förhandlingsansvariga vid Stockholms stads förvaltningar och en klubb. Gruppen svarar för samordning av sektionsövergripande frågor inom staden samt frågor som hänskjuts till gruppen från avdelningsstyrelsen eller dess arbetsutskott. Vissa frågor berör de kommunala bolagen. Centrala samverkansgruppen (Cesam) Stora frågor för Stockholmsgruppen/Cesam var; stadens budget för 2004, införandet av Kompetensfonden, Stadens hälsoprojekt och ett flertal samordnade upphandlingar. Stockholmsgruppen har utsett ledamöter till cirka 15 referens- och arbetsgrupper. Stockholmsgruppen har även diskuterat egna och arbetsgivarens förslag till nya och ändrade kollektivavtal. För dessa träffar ansvarade avtalsenheten. Det har även förts diskussioner kring ett nytt omställnings-/trygghetsavtal i staden.

3 Konflikten 2003 Den stora händelsen under 2003 var konflikten. Konflikten utvecklades till att bli den mest omfattande i Kommunals historia. Den pågick i en dryg månad, 23 april - 28 maj, och visade upp medlemmarnas kampvilja. Konflikten visade även att det finns stor förståelse för kommunalarnas villkor och deras arbete bland medborgarna. Förtroendevalda och anställda inom Kommunal Stockholms län arbetade med att sprida information om kommunalarnas villkor och löner. Med flygbladsutdelning, demonstrationer och uppvaktningar av politiker och tjänstemän bildades opinion för Kommunals krav hos allmänheten. Kampandan och glöden i demonstrationer och andra aktiviteter gick inte att ta miste på. Arbetet organiserades lokalt ute på sektionerna och samordnades via avdelningskontoret. Bakgrund till konflikten Den 22 oktober 2002 sade Kommunal upp det treåriga avtalet med kommuner och landsting trots att ett år återstod av avtalsperioden. Medlare kallades in i februari och efter långa och sega överläggningar med parterna lade medlarna fram ett slutbud den 28 mars. Kommunal sa nej till medlarnas bud och den 8 april varslade Kommunal om strejk för drygt medlemmar inom olika yrken. Samtidigt varslades om nyanställningsblockad i alla kommuner och landsting samt övertidsblockad för räddningstjänsten. Varslen utlöstes onsdagen den 23 april klockan och följdes av en rad nya varsel. Kommunal Stockholms län skapade två parallella verksamheter för att arbeta med konflikten. En ledningsgrupp där strategierna för konflikten diskuterades samt en aktionsgrupp som arbetade med direkta åtgärder och arrangemang. Berörda sektionsordförande och regionala fackliga ombud bildade ytterligare en grupp som försåg aktionsgruppen med uppdrag. Några av de viktigaste aktionerna som genomfördes av aktionsgruppen var bland annat en aktivitet som fick namnet De Galna Kommunalarna, d.v.s. fackliga företrädare, medlemmar och ombudsmän som demonstrerade utanför Kommunoch Landstingsförbundens hus varje vardag mellan och Från den 21 mars och fram till konfliktens slut den 28 maj fanns Kommunalare utanför Kommun- och Landstinghuset på Hornsgatan. För att öka trycket använde de demonstrerande skylten Tuta för högre lön vilket gav förbipasserande möjlighet att visa sitt stöd. Senare under konflikten fanns det även Galna kommunalare utanför Stockholms stadshus när Stockholmssektionerna gick ut i strejk. De Galna kommunalarna samlade in namn till stöd för Kommunals krav samt informerade allmänheten via flygblad och diskussioner. Totalt samlades namn in vilka överlämnades till Kommun- och Landstingsförbunden. Allmänheten gav sitt tydliga stöd till Kommunal trots att de många gånger själva drabbades av konflikten. Dessutom anordnades en demonstration den 29 mars på Slussen och utanför Stockholm stadshus. Förutom dessa avdelningsaktiviteter arrangerade sektionerna lokala demonstrationer och lokala Galna Kommunalare. Arbetet utfördes föredömligt av de berörda sektionerna. Ledningsgruppen för konfliktorganisationen bestod av avdelningens ordförande, kassör, avtalsansvarig ombudsman och lokalkontorschef. Dessutom inrättades tre dispensgrupper: Förutom att behandla dispenser, diskuterades gällande regler och strategier gentemot arbetsgivarna i dessa grupper. Totalt inkom 774 dispenser varav 501 behandlades av dispensgrupperna. 60 procent av dispenserna tillstyrktes och 40 procent avslogs I alla konflikter inträffar händelser som inte följer de regler som parterna fastställt. Den vanligaste felaktigheten var att det beordrades skyddsarbete istället för att ansöka om dispens. Totalt upptäckte sektionerna cirka 120 avvikelser som rapporterades till förbundet. Den 28 maj var strejken över. Starka känslor väcktes, debatter om svek och påtryckningar fördes både internt och externt. Samtliga sektionsordförande träffades för en diskussion om resultatet av konflikten. Rond 2 Efter konflikten påbörjades Rond 2, som var arbetsnamnet på genomförandet av de lokala löneförhandlingarna i sektionerna. Rond 2 samordnade de gemensamma lönekraven inom Kommunal Stockholms län. Det nya avtalets reglering av löneutrymmet, ett lägsta löneutrymme, gjorde att avdelningen införde ett nytt arbetssätt. Alla sektioner arbetade på samma sätt ocn samordnat med förhandlingsarbetet. Trots den samordnade strategin blev Rond 2 besvärlig. Arbetsgivarna släppte inte till några extra pengar. Arbetsgivarna sade sig förstå våra yrkande, några tyckte till och med att de var berättigade, men 3 några pengar fanns inte att tillgå. Avdelningens aktionsgrupp för Rond 2 arrangerade fackeltåg i Sigtuna, Huddinge och på Södermalm för att öka trycket på arbetsgivaren. Flygblad delades ut, presskonferenser och brev skickades till medlemmar och massmedia. Internationellt Kommunal Stockholms län har under våren 2003 utvärderat det avslutade Moskvaprojektet tillsammans med Förbundet och SKTF som drivit projekt i Novogorod. Kommunal Stockholms län har dessutom följande internationella projekt: 1. Projektet bedrivs med medel från OPC på ett jordbruk i Rumänien, 40 kilometer norr om Bukarest. Jordbruket är en traditionell gård med mjölkproduktion samt växtodling. Under året har vi genomfört en kurs i arbetsmiljö och lokalt fackligt arbete för de anställda sant en utbildning i produktionsfrågor. 2. Projektet bedrivs med medel från LO-TCO:s Biståndsnämnd i västra Rumänien där intresserade fackföreningar bjöds in till en konferens samt träffade motsvarigheten till våra landshövdingar/kommunalråd. Detta gjordes på fem olika platser i regionen och från dessa konferenser rekryterades deltagare till en veckokurs där 35 stycken deltog. Under kursens gång, analyserades problemen som fackföreningsrörelsen upplever att de har i regionen. 3. Kommunal Stockholms län har påbörjat en verksamhet för att utveckla och utbilda fackföreningar i Moldavien. Moldavien är ett av Sidas prioriterade länder. Förutsättningarna för ett LO/TCO - biståndsnämnds projekt finansierat av SIDA har undersökts. De fackföreningar som vi samarbete med är: Agroindsind (motsvarigheten till tidigare LANT) Sindasp (offentlig anställda) Moldsindcomservice (offentlig service) Sanitatea (offentliga hälsa och sjukvård) Representantskapsmöten Under 2003 hade Kommunal Stockholms län två representantskapsmöten, den 28 april och 20 november. På årsmötet den 28 april valdes avdelningsstyrelse, revisorer och representanter till ABF och LO-distrikt. Årsberättelsen för år 2002 fastställdes och avdelningsmotioner behandlades. Mötet gästades av avtalsombudsman Håkan Pettersson från förbundet som informerade om de pågående förhandlingarna med kommun- och landstingsförbund. På höstmötet den 20 november valdes valberedningen för år 2004, avdelningsstyrelsens verksamhetsplan för 2004 godkändes, budgeten för 2004 behandlades och fastställdes och dessutom valdes avdelningens kongressombud för åren Representantskapet behandlade även avdelningens kongressmotioner för 2004 års kongress.

4 4 Avtalsenheten Avtalsenhetens arbetsuppgifter är att teckna och tolka lokala kollektivavtal, genomföra lokala tvisteförhandlingar samt att serva sektionerna i kollektivavtals- och andra förhandlingsfrågor. Avtalsenheten svarar för kompetensutvecklingen av förtroendevalda i avtal och arbetsrätt. Avtalsenheten förser sektioner och klubbar med information om avtals- och medlemsförsäkringar. Avtalsenhetens arbetar konsultativt. Avtalsenheten har även en jour som tar emot telefonsamtal, besök och besvarar frågor via mail. Jouren betjänar både medlemmar och förtroendevalda. Jouren har handlagt drygt ärenden och besvarat cirka mail under året. Förhandlingsarbete Avtalsenheten har själva eller genom fullmakt till sektioner och klubbar genomfört löneförhandlingar inom alla aktuella avtalsområden. Totalt har 777 lönerevisionsprotokoll för 2003 redovisats. Förhandlingsresultatet är generellt sett bättre vid små privata arbetsgivarna än stora arbetsgivare. Löneutrymmet blev högre lokalt hos mer än en tredjedel av arbetsgivarna än vad det centrala avtalet gav. Tvisteförhandlingar Antalet tvister om diskriminering inom de olika lagstiftade områdena fortsätter att minska jämfört med år Utbildningsinsatserna som genomförts under året har fått den effekt som avsågs. Följande tvisteförhandlingar har genomförts: Diskrimineringsärende, 23 st Förhandlingsskyldighet MBL, 16 st Övrigt MBL, 4 st Ledighet och ersättningar till facklig förtroendeman, 2 st Turordning, 2 st Avsked, 25 st Uppsägning på grund av personliga skäl, 60 st Uppsägning på grund av arbetsbrist, 25 st Otillåtna anställningar, 3 st Övrigt LAS, 37 st För mycket övertid, utebliven veckovila mm, 13 st Felaktig eller obetald lön, 24 st Brott mot kollektivavtal, 44 st Övriga tvister, 10 st Summa tvister, 284 st Branschråden Hälso- och Sjukvård Branschrådet har träffats tre gånger under året. En viktig fråga för gruppen har varit att tydliggöra uppdraget. Branschrådet har haft två arbetsgrupper. På träffarna har olika avtals- och yrkesfrågor diskuterats samt rapporterats om olika arbetsgruppers arbete. Avtalsgruppen inom branschrådet har arbetat med avtalsfrågor och hur vi kan påverka medlemmarnas intresse för dessa. Gruppen sände ut en enkät till medlemmar inom hälso- och sjukvården. Enkäten undersökte om lönesamtal i samband med utvecklings/medarbetarsamtal förekommit eller inte. Sammanställning av svaren visade att många medlemmar aldrig haft något utvecklingssamtal. Ändå färre medlemmar har fått prata om sin lön eller fått motivering till sin lönesättning av någon chef. Även många fria svar kom in som gav frågor tilll gruppen att arbeta vidare med. Kompetensgruppen har arbetat med frågor som utbildning och arbetstider. En inventering av kompetensstegar och inhämtande av information om utbildningar och arbetstidsmodeller påbörjades. Branschrådet har deltagit i olika aktiviteter. På Vårdförbundets mässa, under rådande konflikt, bemannade branschrådet en monter tillsammans med Ambulanssjukvårdarna. Storhushåll Branschrådet har diskuterat Arbetsmiljö, Utbildning, Kost och Hygien och Egen tillsyn. Sonja Salomonsson från miljöförvaltningen i Stockholm föreläste om egenkontrollen och vikten av att ha rutiner för kontroll av livsmedel. Äldreomsorg Verksamhetsplanen har omfattat åtgärder och framtagande av policy inom områdena; opinion, arbetsmiljö, avtal och utbildning/kompetens. Avtalskrav och prioriteringarna inom branschen och allmänna yrkanden har fastställts och vidarebefordrats. Branschrådet har med utgångspunkt från förbundsmaterialet Heja chefen antagit en policy för ledarskap inom äldreomsorgen. Policyarbete inom arbetsmiljö har påbörjats, det ska användas som ett verktyg för att förbättra arbetsmiljön på våra arbetsplatserna. Trafiken Branschrådet har under 2003 bestått av representanter från de olika yrkesgrupper som trafiksektionen organiserar. Ledamöterna arbetar på olika företag inom trafikområdet. Branschrådets har i huvudsak arbetat med Det goda arbetet och Intraprenad. Branschrådet syn på det goda arbetet är klar, det svåra ligger i att få med arbetsgivarna i samma synsätt. En orsak till skillnader i synsätt är upphandlingsmodeller av olika slag där god personalpolitik inte premieras. Vi har även funnit goda exempel där arbetsgivaren förstår helheten och det väsentliga av att ha frisk och kunnig personal. Även arbetstiderna har diskuterats, kanske är det dags att börja arbeta för individanpassade arbetstider? Barn och Ungdom Branschrådet har genomfört träffar med olika aktiviteter i arbetsgrupper. Den största aktiviteten var avtalskonferensen för att sammanställa och prioritera avtalsyrkanden inför 2004 års avtalsrörelse. Deltagare från olika sektioner arbetade i grupper och enades om fem branschyrkanden samt fem allmänna yrkanden som skickades vidare till avtalsenheten. Branschrådet har även genomfört en enkät som skickats till sektionerna angående löneutveckling, kompetensutveckling och arbetsförhållanden för barnskötare och fritidsledare. Av 26 tillfrågade sektioner svarade 13. Branschrådet har bevakat skollagskommitténs förslag till skolplan för förskolan och deltagit i information och diskussion om frågan. Branschrådet har hämtat information från högskolor om kurser och vidareutbildningar för yrken inom barn och ungdom. Material har lämnats till sektionerna för att använda i diskussioner med arbetsgivaren angående kommunernas medel för kompetensutveckling. Vi har träffat politiker och diskuterat och visat på möjligheterna att utvecklas som barnskötare och att barnskötare behövs parallellt med förskollärare. Räddningstjänsten Under verksamhetsåret har branschrådet arbetat både lokalt och centralt. Vi har under ett antal år jobbat fram ett lönepolitisktprogram som grund för lönearbetet inom arbetsområdena i räddningstjänsten. Avtalskonferenser beslutade om nivåer och prioriterade avtalskrav. Vid den årliga Marholmenkonferensen behandlades frågorna om ändrad lagstiftning och ny utbildning för räddningstjänsten. Den stora frågan för ambulansverksamheten var att granska anbudsunderlagen till upphandlingen av ambulansverksamheten för de kommande fem åren. Personliga Assistenter Branschrådet har under året jobbat med yrkesrollen som personlig assistent, diskuterat utbildning och status i yrket samt genomfört en avtalskonferens. Branschrådet har arrangerat föreläsningar om våra rättigheter och skyldigheter som personliga assistenter samt om Försäkringskassans roll. Rapporten Personliga assistenters arbetsmiljö, ett riksövergripande projekt från Arbetsmiljöverket, har studerats. Information om Riksprojektet Assistansutveckling, som ska ta fram utvecklingsoch utbildningsplan för personliga assistenter har inhämtats. Städ Arbetet i branschrådet har inriktats på att inventera och sammanställa uppgifter om städbranschen. Fokus är satt på yrkes-, kompetens- och arbetsmiljöfrågor för att skapa ett paket för att underlätta för sektionerna att lyfta fram städyrket. Ett sätt att skaffa kunskap om branschen har varit att bjuda in företrädare från privata städföretag och andra fackförbund som organiserar städpersonal. Magnus Karlsson från ISS gav en genomgång av ISS organisation och utbildningspolicy. När det gäller arbetsmiljöfrågor har utvecklingen mot större och större städområden, stress, kemikalier och förslitningsskador varit huvudfrågor. Branschrådets ledamöter representerar både privata och offentliga städverksamheter. Fastighet Vårens arbete bestod till största delen av avtalskonferensen för fastighetsskötare. Cirka 20 medlemmar deltog men några yrkesspecifika yrkanden lämnades inte. På avtalskonferensen diskuterades även yrkestitlar. Även arbetsinnehåll och lön diskuterades och vi beslutade att skicka ut en enkät till alla sektioner i Sverige. Det kom in rätt många svar, men sammanställningen av dessa har ej hunnits med under Kyrkan Branschrådet har under året träffats en gång i samband med avtalskonferens. Övrig Teknik Handikapp

5 Uppdragsförteckning 5 Avdelningsstyrelsen Styrelsens ledamöter: Styrelsesuppleanter: Elisabeth Hammarstedt (04) Berit Larsson (07) Inga Nordin (87) Yvonne Schelander (80) Lars Randerz (34) Christer Lindh (34) Pirjo Annika Riikonen (28) Ingrid Höglund (28) Barbro Pousette (07) Camilla Nilsson (26) Kent Wall (30) Barbro Delin (88) Lars-Åke Sandström (34) Christer Thoursie (13) avgått Lars Göran Lehrmark (45) Lennart Eriksson (6) Vikarie Yvonne Chevallerau (26) Annika Haglund (59) avgått Kevin Thompson (30) Lilian Karlsson (09) Nils Zetterberg (52) Jenny Norum Hammenstig (16) Vikarie Suzie Vondracek (2) Despina Movrokostidou (27) Margareta Bohman (10) Maria Enryd (28) Arbetsutskott Elisabeth Hammarstedt, ordförande (04) Inga Nordin (87) Margareta Boman (34) Lars Randerz, kassör (34) Barbro Pousette (07) Pirjo-Annika Riikonen (28) Björn Colving, sekreterare Bo Sandholm, adj. ombudsman (34:6) Kassör: Studieorganisatör: Lars Randerz (34) Barbro Pousette (07) Sekreterare: Björn Colving Revisorer: Revisorssuppleanter: Ilja Dahlborg-Sternberg (27) Monica Hellman (79) Kerstin Jonsson (28) Ines Isaksson (28) Tommy Hägglund (86) Svein Röang (89) Avdelningsstyrelsens team Arbetsplatsorganisationsteamet Kevin Thompson, sammankallande (30) Yvonne Schelander (80) Suzie Wondracek (02) Christer Lindh (34) Despina Mavrokostidou (27) Lia Scheding (t.o.m. juni 03) Susanne Gällhagen, ombudsman (2) Arbetsmarknadsteamet Lars-Åke (Larsa) Sandström, sammankallande (34) Lilian Karlsson (09) Berit Larsson (07) Benita Westin Jenny-Norum Hammenstig, ombudsman (16) Kommunal Stockholms läns Arbetsplatsombudsansvarige har varit Suzie Wondracek (02). Fackligt - politiska Margareta Bohman, sammankallande (10) Astrid König, ombudsman (77) Annika Haglund (59) Kent Wall (30) Nils Zetterberg (52) Ann-Charlotte Lundén, ombudsman (13) Medlem/organisation Yvonne Chevallerau, sammankallande (26) Ingrid Höglund (28) Lars-Göran Lehrmark (45) Lennart (Lelle) Eriksson (06) Maria Enryd (28) Inga-Lill Björck (27:1) Bo Sandholm, ombudsman (34:6) Utbildning Barbro Pousette, sammankallande (07) Pirjo-Annika Riikonen (28) Barbro Delin (88) Camilla Nilsson (26) Anders Johansson Monica Mavroidis (16) Lars-Åke Sandström (34) Hans Forsberg, ombudsman (11) Ungdomsverksamheten Camilla Nilsson, sammankallande (26) Linda Lindgren (22) Karl-Henrik Ericsson (28) Ann-Terese Mörch (26) Petter Hildebrand (86) Jerry Adbo (28) Marcus Andersson (04) Håkan Siljehag (34) Stefan Ehn (27) Alexandra Nalin (08) Jesper Sevefjord (04) Kongressombud Alkvist Birgitta (01) Eriksson Lennart (06) Barbro Pousette (07) Heinämaa Pernilla (08) Högberg Ronald (09) Salokangas-Davidsson Riitta (11) Bohman Margareta (10) Wenger Kerstin (12) Ripås Jimmy (16) Lundgren Margareta (21) Larsson-Rosendal Lena (25) Hagström Åke (26) Chevallerau Yvonne (26) Eriksson Höijer Lena (28) Obaid Khalid (28) Tappert Olof (28) Fridlund Mona (30) Sandström Lars-Åke (34) Lindh Christer (34) Nilsson Conny (46) Jangerstad Matts (52) Plogfeldt Anders (52) Haglund Annika (59) Lenngren Carina (77) Andersson Claes (80) Lantz Anna-Carin (97) Orellana Alvarez Elsa (97) Olofsson Håkan (45) Lehrmark Lars-Göran (45) Suppleant Gunilla Carlsson (05) Ombudsmän Ombudsmän: Bo Sandholm Ann Georgsson Marisa Navarrete Tom Jansson Ola Söderström Lia Scheding Tommy Setzman Margaretha Johansson Ombudsmän somgått utbildning under året Lotta Lundén (anställd ) Hans Forsberg Astrid König (anst ) Susanne Gällhagen (030101) Vikarier under utbildningstiden: Lennart Eriksson fr.o.m Anna-Carin Hill, fr.o.m Jenny Norum Hammenstig, fr.o.m Ombudsmän som gått i pension under året är: Henry Holmström, Erna Eliasson Berit Grönqvist Regionalt skyddsombud: Catrin Jukkala Lokalkontorschef: Björn Colving Valberedning: Susanne Bergström, sammankallande (08) Lars Ohlsson (11) Ulla-Britt Khalid (20) Hillewi Wahlund (28) Anne-Li Rosengren (87) Torbjörn Olsson (77) Leif Länghemmer (34) Henry Holmström, adj.ombudsman (30) Lokal a-kasseenhetschef: Benita Westin

6 Branschråd 6 Hälso- och Sjukvård Astrid König (77) Anki von Essen Walldén (30) Ann Martinsson (80) Annett Haaf (87) Britt Nyman (80) Danyel Abzakh (79) Inger Holm (87) Jeanette Wiklund (79) Monica Ulfves (77) Stina Nordén (80) Tomas Boylind (30) Alex Monsalves (09) Gunnel Dahl (30) Julia Escobar (09) Rita Enström (77) Trafiken Christina Wanngård (34:16) Gunnar Ljuslin (34:2) Bilal Halawi (34:2 Peter Hansen (34:13) Monica Furehed-Lindell (34:7) Mikael Marin (34:5) Percy Nilsson (34:17) John Pettersson (34:19) Håkan Siljehag (34:19) Anneli Staaf (34:2) Pontus Westman (34:1 Personliga assistenter Ingrid Höglund (28) Helen Strandkulle Alge (01) Merja Röntynen (08:1) Jennie Kallin (11) Eugene Dorrian (20) Lena Höybakken (21) Eva Klasa (27) Susanne Kropp (27) Minna Huovinen (28) Jill Linnerheim (28) Ann-Charlotte Lundén, ombudsman (13) Storhushåll Yvonne Schelander (26) Despina Mavrokostidou (27) Liselotte Nyström (26) Ingrid Lundgren (26) Christina Berg (04) Birgitta Bodin (14) Marta Sepulveda (26) Ginger Johansson (27) Birgitta Grahn (07) Gun-Britt Stipic (27) Anna Karlsson (6) Margaretha Johansson, ombudsman (23) Jenny Norum Hammenstig, ombudsman (16) Städ Kevin Thompson (30:2) Åsa Nylund (01) Inga Kangas (25) Niksic Nidzar (77) Lilijana Vujacic, (87) Henry Holmström, ombudsman (30) Astrid König, ombudsman (77) Handikapp Christer Lindh (34:18) Mariana Friberg (59) Vivi-Ann Fransson (16) Pernilla Käck (17) Sickan Söderlund (18) Siv Nilsson (18) Cecilia Ahlström (20) Tobias Berglund (21) Siv Rönnholm (25) Charlotte Bjelkelöv (27) Suzan Danielsson (26) Carola Nordin (27) Sören Deurell (28) Kicki Höglund (30:1) Ingrid Sköldin (15) Ann Georgsson, ombudsman (18) Kyrkan Margareta Bohman, samordnare (10) Bellevie Nilsson (01) Birigtta Österberg (04) Ann-Katrine Johansson (06) Lars Henriksson (11) Kent Schmindt (12) Wivi-Anne Lindberg (16) Lena Larsson-Rosendahl (25) Tommy Öster (13) Rolf Andersson (02) Ingvar Wieslander (10) Claes Gyllberg (20) Kristina Selldén (05) Johan Dellming (05) Bengt Svärd 02) Erna Eliasson, ombudsman (17) Marisa Navarrete, ombudsman (7) Barn & Ungdom Barbro Delin (30) Lena Gustafsson (08) Eva Wikström (16) Eva Forss (26) Bengt Olsson (27) Margareta Lindqvist (27) Eva Falk (27) Madeleine Fredriksson (27) Cathrine Norén. (28) Tom Jansson (26) Branschråd Fastighet Suzie Vondracek (02) Roger Ericsson (46:11) Per Karlsson (18) Sven-Erik Tobiasson (14) Bengt-Arne Åhrberg (08) Conny Andersson (07) Bengt Norstedt (46) Olle Eklund (25) Leif Ruthström (01) Conny Nilsson (46:8) Sven Samuelsson (46:13) Bo Sandholm, ombudsman (34:6) Äldreomsorg Nils Zetterberg, sammankallande (52:4) Britt-Louise Andersson (18) Cabir Aksu (30:3) Jill Hansson (26) Mariette Karlsson (09) Matthews Lal (20) Justinian Rupia (26) Mait Wenström (28) Lena Lagnestrand (59) Carina Ervallius (26:1) Anniki Pehrsson (19) Ricardo Mercado (26:1) Eva Isaksson (21) Tarja Hellsten ( Arja Wallin (07) Annika Kronholm (13) Hans Forsberg, ombudsman (11) Övrig teknik Inga Lundvall (27) Maria Enryd (28) Tomas Lindberg (01) Ove Söderberg (01) Nils Degerlund (04) Björn Eriksson (08) Sture Johansson (08) Hans Göransson (12) Krister Melander (13) Peter Lundin (13) Jari Syväluoma (14) Helge Högdin (15) Lennart Karlsson (16) Sven Eric Larsson (17) Björn Brandlert (22) Leif Kjulin (22) Rolf Nilsson (22) Öran Af Ekenstam (23) Per Bexelius (26) Anders Bergenheim (31) Hans Cederlund (46) Christer Karlsson (46) Räddningstjänsten Matts Jangerstad, sammankallande (52) Nils Norén (52:10) Jens Johansson (52:8) Anders Plogfeldt (52:2) Caroline Åberg (52:1) Nils Zetterberg (52:4) Jens Olsson (52:4) Anders Höglund 52:12) Roger Valberg (52:1) Per Edlund (52:15) Tomas Buxbaum (52:13) Raymond Holmström (52:11) Tomas Sedvall (52:3) Anders Hällström (52:9) Idrott Pirjo-Annika Riikonen (28) Therese Medin (04) Ann-Christine Andersson (13) Michael Karlsson (46) Lia Scheding, ombudsman (28) Anette Jeppesen (13) Magnus Svedlund (11) Göran Eriksson (15) Bertil Sundqvist (03) Kontakt med de olika branschråden går att få genom att ringa avdelningskontoret eller på eller maila till: Ombud ABFs representantskap Suzie Vondracek (02) Jesper Sevefjord (04) Göran Ekberg (10) Kerstin Jarnert (11) Merja Nemati (11) Birgitta Sommarhed (13) Maud Tjulin (14) Karl-Erik Karlsson (15) Jenny Norum Hammenstig (16) Monica Mavroidis (16) Claery Westberg (17) Per Karlsson (18) Petra Andersson (19) Cecilia Ahlström (20) Gunnel Dunberg Ågren (22) Martha Sepulveda (26) Parvin Araghi (26) Jan Runfors (26) Christer Andersson (26) Ingela Randevall (26) Ingela Ulvedahl (26) Mikael Friberg (26) Yvonne Larsson (28) Margaretha Persson (28) Birgitta Sjögren (28) Hillevi Wahlund (28) Jerry Adbo (28) Gunilla Burman (28) Anders Eriksson (28) Sussi Olsen-Holmlund (28) Marita Allerhed (28) Karin Hanqvist (28) Kerstin Jonsson (28) Ingmarie Axelsson (28) Eva Dunér (28) Monica Olsson (28) Mait Wenström (28) Ulla Jöhnk (28) Cathrine Norén (28) Maria Enryd (28) Pirjo Helisto (28) Ines Isaksson (28) Ulla-Britt Olsson (28) Elisabeth Hansson (28) Ros-Marie Jonsson (29) Lars-Åke Sandström (34) Leif Länghemmer (34) Solveig Ljung (44) Monica Ulfves (77) Rune Engleskär (77) Leif Bengtsson (77) Eva Wåhlgren(77) Marita Hiettiko (77) Yvonne Koch (77) Siebyl Jacobsson (77) Ann-Marie Lindmark (77) Gunnar Askmark (77) Yvonne Wahlström (77) Edvard Kvistedahl (77) Michael Wallenberg (80) Mirja Särkiniemi (80) Ann Martinsson (80) Stina Nordén (80) Tommy Hägglund (86) Öivind Sörensen (86) Petter Hildebrand (86 Birgitta Crona (86) Lisa Nilsson (86) Anki von Essen Walldén (86) Barbro Delin (88) Margit Rönnholm Fors (88) Riitta Hietala (89) Mona Fridlund (89) Ewa Hernqvist (89) Kicki Höglund (89) Ombud LO-distriktets representantskap Jesper Sevefjord (04) Lena Fjällborg (07) Lilian Karlsson (09) Margareta Bohman(10) Göran Ekberg (10) Inger Eklund (10) Arne Öberg (11) Riitta Salokangas Davidsson (11) Margaretha Hedengrahn (14) Karl-Erik Karlsson (15) Jimmy Ripås (16) Morgan Segerberg (20) Marie Jokio (26) Ilja Dahlborg-Sternberg (27) Karin Hanqvist (28) Ulla Jöhnk (28) Mona Fridlund (30) Kent Wall (30) Anki von Essen Walldén (30) Jan Löwered (34) Nils Zetterberg (52) Lena Lagnestrand (59) Margareta Padellaro (77) Carina Lenngren (77) Michael Wallenberg (80) Mirja Särkiniemi (80) Yvonne Schelander (80) Ricardo Zuluaga (97) Ersättare till ombud till LO-distriktets representantskap (1 år). Ronald Högberg (09) Sven-Olof Karlsson (09) Inga Lundvall (27) Ingegerd Spiik (27) Kristina Thörnsell (27) Gunnar Lindgren (28) Ines Isaksson (28) Ulla Rådling (28) Monica Olsson (28) Olof Leijon (30) Tommy Hägglund (30) Sussi Blomgren (59) Maj-Lis Siré (59) Daniel Minton (77) Carina Wester (77) Rune Engleskär (77) Hannele Kola Steninge (77) Anita Koskinen (77) Ann Martinsson (80) Marcelo Rojas (80) Gunnel Dahl (88) Cabir Aksu (88) Asad Sohrabi (97) Kerstin Sjöberg (97) Agneta Berg (97) Ann-Catrine Lantz (97) Ann-Marie Kjeller (97) Gudrun Olsson (97)

7 Sektioner och klubbar 7 Sektion 1 Nynäshamn 2 Nacka 3 Värmdö 4 Haninge 4:01 Pysslingen 5 Tyresö 6 Huddinge 7 Botkyrka 8 Södertälje 8:01 Nykvarn 8:02 Antroposoferna 9 Norra länets prod.omr./ DS 9:01 Sophiahemmet 10 Ekerö 11 Solna 12 Salem 13 Sundbyberg 14 Järfälla 15 Sollentuna 16 Upplands Väsby 17 Sigtuna 18 Vallentuna 19 Danderyd 20 Täby 21 Norrtälje 22 Lidingö 23 Österåker 25 Upplands Bro 26 KMC Gulmarsplan 26:01 Care Partner (Fd ISS Care Partn) 27 KMC Skärholmen 27:01 Socialtjänsten 28 KMC Västra Stockholm 28:05 Sällsk. vänner till Pauvres Honteux 28:09 Blomsterfonden 28:10 Skolförvaltningen 30 Stockholms prod.område 30:01 Omsorgen 30:02 St Görans sjukhus (Capio) 34 Trafiken 34:01 Norrtälje buss 34:02 Flygbuss 34:03 Norrorts buss 34:04 Märsta Buss 34:05 Söderhallarna 34:06 Björknäs buss 34:07 Hornsbergs buss 34:08 Haninge buss 34:09 Tyresö buss 34:10 Älvsjö buss (Interbuss och Swebus) 34:11 Söderorts buss 34:12 Södertälje buss 34:13 Botkyrka buss 34:15 Lidingö buss 34:16 Mälarö buss 34:17 Kallhälls buss 34:18 Råsta buss 34:19 Bromma buss 45 Lantarbetarna 45:01 Riksbyggen Trädgård 46 Tekniska sektionen 46:01 Hamnen 46:02 Parkeringsbolaget 46:04 Sth entreprenad/peab 46:05 Gatu o Fastighet 46:06 Kultur och idrott 46:07 Sth Vatten 46:08 Familjebostäder 46:09 SISAB 46:10 Globen Arena 46:11 Stockholmshem 46:12 Kyrkogårdsförvaltningen 46:13 Dalkia 46:14 Sotarna 52 Räddningstjänsten 52:01 Sth:s brandförsvar 52:02 Södertörns brandförsvar 52:03 Attunda brandkår 52:04 Södra Roslags brandf. 52:06 Nacka brandförsvar 52:08 Ekerö brandförsvar 52:09 Värmdö branförsvar 52:10 Botkyrka brandförsvar 52:11 Sigtuna/Arlanda brf. 52:12 Norrtälje räddningstjänst 52:13 AISAB 52:14 Falck ambulans 52:15 Samariten 59 Carema 77 HS/Södra länet 79 Södertälje sjukhus 80 Karolinska sjukhuset 87 Södersjukhuset 88 Ersta/Sköndal 97 Attendo/Sodhexo Förhandlingsteam 20:01 Vaxholm 26:09 Norrmalm 26:13 Katarina/Sofia 26:14 Enskede/Årsta 26:15 Skarpnäck 26:18 Farsta 26:20 Vantör 27:10 Östermalm 27:12 Maria/Gamla stan 27:21 Älvsjö 27:22 Liljeholmen 27:23 Hägersten 27:24 Skärholmen 28:01 Kista 28:02 Rinkeby 28:03 Spånga/Tensta 28:04 Vällingby/Hässelby 28:06 Bromma 28:07 Stockholms sjukhem 28:08 Kungsholmen 77:01 ISS Sverige AB Aktionsgrupp under konflikten och Rond2 Pelle Hellqvist (avdelningskontoret) Ber Bexelius (06) Daniel Minton (77) Ingvar Jordås (26) Ewa Hernqvist (30:1) Owe Fröjd (52:1) Elisabeth Hammarstedt (04) Therese Medin (04) Andrea Gaytan (28:5)

8 Slutord Den stora kampviljan och den enighet som präglade Kommunal Stockholms län före och under konflikten visar att; om vi bestämmer oss för att arbeta mot samma mål så får vi ut vårt budskap och får allmänhetens förtroende och våra värdefulla arbeten får den status som vi förtjänar. Avdelningsstyrelsen vill framföra sitt varmaste tack till alla medlemmar, förtroendevalda, anställda och ombudsmän som alla på sitt sätt bidragit i det fackliga arbetet. Stockholm den 20 februari Elisabeth Hammarstedt Lars Randerz Margareta Bohman Yvonne Chevallerau Barbro Pousette Suzie Vondracek Lars-Åke Sandström Kevin Thompson Lars-Göran Lehrmark Pirjo Annika Riikonen Nils Zetterberg Kent Wall Yvonne Schelander Kommunal stockholms län

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 Tabell1 Anmälda brott 2012 Helår /100 000 inv Stockholm Sigtuna Botkyrka Södertälje Sundbyberg Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 även i 248 även i 199 även

Läs mer

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 1 Protokoll fört vid årsmöte med PRO Kungshamn Datum 2015-03-17 Tid 15.30 Plats Närvarande Folkets Hus, Kungshamn 125 st. medlemmar Dagens värdpar Margareta och Sven Aronsson Nya medlemmar 1 Mötets öppnande

Läs mer

Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00

Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00 Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00 Närvarande: Enligt fastställd förteckning över närvarande medlemmar. 1.

Läs mer

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Publiceringsdatum 2007-08-30 Granskningsperiod År 2006-12-31 Dnr 7010-06-103577 Kontaktpersoner Mohammad Dadgaranfar 08-785 42 30 Eva Hersler 08-785 41 67

Läs mer

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 Rang Lag M V O F Poäng Diff Lagmedlemmar 1 Enköping PRO 7 5 5 0 0 10 30 Wengström Sören; Rundström Maud; Lönnholm Tommy 2 Trögd SPF 3 5 4 1 0 9 35 Sture Pettersson; Gun Pettersson;

Läs mer

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Herrar Bana A 21 anmälda 1 Hans-Ove Eriksson Nyköpings OK 79:22 0:00 2 Leo Johansson Vandrarringen 85:47 6:25 3 Kenneth Johansson Eskilstuna OL 86:33 7:11 4

Läs mer

Uttaxeringslängd 2011 Förfallodag

Uttaxeringslängd 2011 Förfallodag acks Vägsamfällighet 1 Cecilia Pierrou 1 600 0,91 1:19 546 kr 20 kr 566 kr 2 Aina Sundin 1 1800 0,91 1:111 1 638 kr 20 kr 1 658 kr 3 Erene Sundberg 1 1800 0,91 1:126 1 638 kr 20 kr 1 658 kr 4 Vanja & Chrisitna

Läs mer

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer

PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte

PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte Sträcka Namn Klubb Tid Placering Lag 17 35:50 1 1 Mikael Jiremyr Falköping PIF 2 Mikael Jiremyr Falköping PIF 3 Ing-Marie Öst-Påhlsson Göteborg PIF 4 Christian

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEKTION STOCKHOLM MITT

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEKTION STOCKHOLM MITT VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEKTION STOCKHOLM MITT 2015 Organisation Sektionen omfattar stadsdelarna Östermalm, Norrmalm, Kungsholmen, Bromma, Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista, Temabo, privat

Läs mer

Flens Golfklubb. Datum: , 12:00 Bana: Norrtorps Golfbana. Start: Hål: Förnamn: Efternamn: Klubb: HCP: Tee: S-HCP: Klass: ETH 12:00

Flens Golfklubb. Datum: , 12:00 Bana: Norrtorps Golfbana. Start: Hål: Förnamn: Efternamn: Klubb: HCP: Tee: S-HCP: Klass: ETH 12:00 Datum 04-07-6, 00 Bana Norrtorps Golfbana 00 0 0 Bengt Andersson 8,0 A X Bengt Andersson 9, Gul56 Bibbi Andersson,5 Röd47 Ann-Marie Björck 0,8 A X Ann-Marie Björck 6,0 Röd47 Karl Erik Björck,4 Gul56 Annika

Läs mer

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Halmstad 1 december 2011 Per Albinsson Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Målet med de regionala stödstrukturerna är att de långsiktigt ska kunna försörja

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 1 Verksamhetsberättelse för 2013 Styrelsen för Kommunal Södertälje, avlämnar härmed sin verksamhetsberättelse för år 2013. Sektionen hade den 31 december 2013 3.892 medlemmar, det är en ökning med 141

Läs mer

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 1 år 2 Leif o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd Ingrid o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 3

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya 08:00 1 - Ström / Ström 34,5 17 56 STRÖM, Arne Golfklubb 8,6 9 48 STRÖM, Margareta Golfklubb 25,9 30 - Liden / Liden 27,6 14 56 LIDEN, Sven-Erik Golfklubb 7,1 7 48 LIDEN, Eva Golfklubb 20,5 24 08:08 1

Läs mer

Förslag att upphandla basgeriatrisk vård

Förslag att upphandla basgeriatrisk vård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 11 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Catharina Johansson Marite Sandström Förslag att upphandla basgeriatrisk vård Ärendebeskrivning Ärendet

Läs mer

Domar och beslut som inte verkställts LSS 2006

Domar och beslut som inte verkställts LSS 2006 Domar och beslut som inte verkställts LSS 2006 Publiceringsdatum 2007-08-30 Granskningsiod År 2006-12-31 Dnr 7010-06-103577 Varje år samlar länsstyrelserna in uppgifter om beslut och domar enligt lagen

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-06 1 (4) HSN 1009-1008 Handläggare: Maria Hedberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-03-18, P 12 Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Volvo World Golf Challenge

Volvo World Golf Challenge Datum 2013-07-06 Starttid Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 1 1 U Engfors Holmbom/Å Bergström 39 Dam Åsa Bergström Örnsköldsviks Golfklubb Puttom 19,6 Röd 19 Ulrika Engfors Örnsköldsviks

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 1 av 7 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 030-01-002 Björkliden 44 Björkliden 44 Lundberg Birgitta 100 2000-05-01 030-01-003 Björkliden

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

Kommunprognoser. Befolkningsprognos /45. Demografisk rapport 2013:09

Kommunprognoser. Befolkningsprognos /45. Demografisk rapport 2013:09 Demografisk rapport 213:9 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 213-/45 Befolkningsprognos 213 Bilaga: Sammanfattning

Läs mer

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets GF Elit 1 Olle Gabrielsson Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6 42 26 2 Bo Wiqvist Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6

Läs mer

Utposten. Nr 1 /2012. Sektion Gullmarsplan Skolklubben (26:02) Årgång 2, utgåva 1. jan 2012. Särskilt intressanta artiklar: I det här numret:

Utposten. Nr 1 /2012. Sektion Gullmarsplan Skolklubben (26:02) Årgång 2, utgåva 1. jan 2012. Särskilt intressanta artiklar: I det här numret: Sektion Gullmarsplan Skolklubben (26:02) För dig som arbetar i grundskolorna i Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäck, Farsta Norrmalm, Skärholmen, Hägersten-Liljeholmen, Älvsjö, Södermalm och Östermalm. Nr 1

Läs mer

Startlista, par/lag: Olka s Äkta Makar

Startlista, par/lag: Olka s Äkta Makar Startlista, par/lag Olka s Äkta Makar Herrljunga Datum 23-7-8, 9 Bana Herrljunga GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 9 K Friberg/G Friberg 3 A X Gunilla Friberg Herrljunga Kent Friberg

Läs mer

Vision Stockholms stads Representantskaps. Årsmöte

Vision Stockholms stads Representantskaps. Årsmöte 1 Vision Stockholms stads Representantskaps Årsmöte 20160315 2 Visions organisation Visions medlemmar Visions lokala avdelningar och klubbar Förbundsmöte Förbundsstyrelsen Vision Stockholms stad avd 300

Läs mer

Resultatlista Plac Lag Poäng Diff Lagmedlemmar

Resultatlista Plac Lag Poäng Diff Lagmedlemmar 1 17 10 37 Ingemar Johansson MARIESTAD Tage Axelsson MARIESTAD Birgitta Cardell MARIESTAD 2 2 10 25 Håkan Ödlund MARIESTAD Lars Marino MARIESTAD Berit Andersson MARIESTAD 3 5 8 26 Olle Johansson SKÖVDE

Läs mer

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening Alhonen Raimo Hägerstens Allé 12, 7tr 770 92 21 1:17 Raija 129 37 HÄGERSTEN 97 52 48 Ander Robert Sunnerdahlsvägen 11 Schöldsten-Ander Helene 167 62 Bromma 34 33 78 1:25 fam_ander@hotmail.com 070 926 61

Läs mer

Uppföljning av det lokala BUS-arbetet 2014

Uppföljning av det lokala BUS-arbetet 2014 -- Uppföljning av det lokala BUS-arbetet Överenskommelsen om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd, BUS-överenskommelsen är antagen av Stockholms läns landsting och samtliga kommuner i länet sedan

Läs mer

Vision Stockholms stads avdelningsstyrelse är motpart till arbetsgivaren på kommunövergripande

Vision Stockholms stads avdelningsstyrelse är motpart till arbetsgivaren på kommunövergripande / Sektion 01/ Rinkeby-Kista Verksamhetsberättelse 2016 Vision Rinkeby-Kista Avdelning 300 sektion 01 Vision är en vertikal fackförening som i första hand organiserar tjänstemän på alla nivåer i stadens

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

Korta Banan, m (71)

Korta Banan, m (71) Klubbmatchen /, IK Hakarpspojkarna, 0-0-0 Sida Korta Banan, 0 m () Torild Bornetun.0. Bo Turesson. +.0. Anna-Karin Argus-Johansson. +..0 Berndt Tenlid. +.. Kjell Holmqvist. +.0. Rolf Gabrielsson. +.. Sven-Olof

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs av lagen om

Läs mer

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström Unipeg Golf 7 2015-06-23 Gunnar Andersson Viksbergs GK 15 2015-06-17 Marcus

Läs mer

Njurunda Micke Bylund 070-6868328 micke-bylund@hotmail.se uppdaterad Sollefteå Birgitta Sondell 0620-23067 granpricken@hotmail.

Njurunda Micke Bylund 070-6868328 micke-bylund@hotmail.se uppdaterad Sollefteå Birgitta Sondell 0620-23067 granpricken@hotmail. uppdatering av Mentalfunktionärer SBK Mellannorrlandsdistrikt nov 2011. G Crona,mentalansvarig. Funktion Klubb Namn Telefon Mobil Mail Uppdateringar Mentaltest Domare Härnösand Gunnel Crona 0611-600 43

Läs mer

STARTLISTA EFTERMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK

STARTLISTA EFTERMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK 13:00 01 - J Broberg / P Broberg 42,3 Gul BROBERG, Jonas Enköpings Golfklubb 560105-020 16,4 Gul BROBERG, Peter Enköpings Golfklubb 540525-047 25,9 - A Broberg / S Fredman 50,5 Röd FREDMAN, Susanne Capital

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Protokoll 2012-05-21

Protokoll 2012-05-21 2012-05-21 Plats och tid Filmstudion Hällabrottet, 2012-05-21, klockan 18:30 19:15 Beslutande Roger Arvidsson (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Karl-Gunnar

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto:

Resultatlista, enskild rond - netto: Resultatlista, enskild rond - netto Polfärskt Trophy 202 Klass Placering A klass Namn Rond Spel.kat. Spelform Slagtävling Klubb CBA -4/RO S-HCP Datum 202-07-25 Resultat Petter Ölund AM Sommarro Golf 4

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen

Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen Vision 2015 Avdelning 094 Avdelningens förtroendevalda arbetade under året med att förnya och förbättra det lokala fackliga arbetet. Styrelsen har tagit fram

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Scramble B-klass (2012) Klass Placering B-klassen Namn Rond 1 Spelform Scramble, Slagtävling Spel.kat. Klubb CBA S-HCP Datum 2012-08-26 Resultat Särskiljning 1 Fredrik Bencker 7,9 56.1 Christine Nordström

Läs mer

Resultatlista efter omgång 5

Resultatlista efter omgång 5 Resultatlista efter omgång 5 Plac Lag Lagmedlemmar 1 20 Leif Jakobsson STRÄ Lillemor Elihn STRÄ 2 66 Bo Lagerfalk ÄRLA Sixten Johansson ÄRLA 3 2 May Söderqvist HÄLL Stig Nygren HÄLL 4 78 Rene Lillelund

Läs mer

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Hagberg / Törnqvist 1-klass -7,8 64,2 HAGBERG, Ove Forsgårdens 1-klass TÖRNQVIST, Magnus Forsgårdens 1-klass 2 Andersson / Olsson 1-klass -7,2 64,8 ANDERSSON, Birgitta I Forsgårdens 1-klass OLSSON, Dennis

Läs mer

Sturköskolan-Ryd-Uttorp VA-förening Teckningslista för intresse: XXXXX=Initiativtagare & engagerade

Sturköskolan-Ryd-Uttorp VA-förening Teckningslista för intresse: XXXXX=Initiativtagare & engagerade Nr Namn Telnr 1 Telnr 2 Adress Sturkö E-postadress Fastighet Adress2 Postnr Postadress 2 1 Peter Mostberg 0455-424 82 Campingen camping@sturkocamping.com Vice ordförande 2 Göran Mostberg 0455-424 82 Campingen

Läs mer

Vinstlista - Cykla för livet 2014 Höstens vinster lämnas ut mellan 13 oktober - 20 december Vinst Deltagare Arbetsplats

Vinstlista - Cykla för livet 2014 Höstens vinster lämnas ut mellan 13 oktober - 20 december Vinst Deltagare Arbetsplats Vinstlista - Cykla för livet 2014 Höstens vinster lämnas ut mellan 13 oktober - 20 december Vinst Deltagare Arbetsplats 1 Presentkort weekend (värde 5000 kr) Karin Gabrielsson Sjungande dalens skola Flöjtens

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER RESULTAT GRUPPSPEL DAMER Nr Namn Förening Resultat 1 Sofie Holmström Örebro 1122 2 Lisa Hellsten Uppsala 1098 3 Ann-Marie Engström Norrköping 1049 4 Carina Fredriksson Norrköping 1047 5 Maggan Sasse Göteborg

Läs mer

Valkretsindelning för landstingsval för perioden

Valkretsindelning för landstingsval för perioden NACKA KOMMUN 2017-06-14 TJÄNSTESKRIVELSE VALN 2017/4 KFKS 2017/528 1 (1) Valnämnden Valkretsindelning för landstingsval för perioden 2018-2022 Yttrande till Stockholms läns landsting Förslag till beslut

Läs mer

ALGUTSRUMS IF, styrelser

ALGUTSRUMS IF, styrelser ALGUTSRUMS IF, styrelser år ordförande sekreterare kassör Övriga i styrelsen 1925 Nils Falk Gustaf Falk Arthur Olofsson, Arvid Gustavsson 1926 Arthur Olofsson 1927 Arthur Olofsson 1928 Bertil Ljungström

Läs mer

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista Herrar -37 Klubb Damer -37 Klubb RES RES 1 Östen Andersson Piteå 1158 1 Laila

Läs mer

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Protokoll representantskap 2014 1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att röstlängden fastställas

Läs mer

4. Godkännande av dagordningen. Fyra punkter las till under Övriga frågor. Årsmötet godkände dagordningen.

4. Godkännande av dagordningen. Fyra punkter las till under Övriga frågor. Årsmötet godkände dagordningen. PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET I FÖRENINGEN KÄRRRINGEN Årsmöte 2013-01-29 Plats Närvarande Frånvarande Hotel Nordic Light Vasaplan 7, Stockholm 27 medlemmar enligt bifogad lista se bifogad lista 1. Årsmötets

Läs mer

Maraton Kvinnor (42 195 m)

Maraton Kvinnor (42 195 m) Maraton Kvinnor (42 195 m) 2:39.44 Solweig Harryson -59 Stockholm 1985 3:16.12 Inga Andersson -56 London 1990 3.17.55 Ulla Jonsson -44 Stockholm 1988 3:21.16 Katarina Jonsson -65 Berlin 1986 3:24.13 Anne-Charlotte

Läs mer

Befolkningsprognos /50

Befolkningsprognos /50 Demografisk rapport 216:4 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns 26 kommuner och Stockholms stads 14 stadsdelsnämnder Befolkningsprognos 216 225/5

Läs mer

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto:

Resultatlista, enskild rond - netto: Klass Golfresan Rond 1 Spelform Greensome, Slaggolf Datum 2008-07-13 Placering Namn Klubb Spelhcp Resultat Särskiljning 1 T Eskilsson/C Enström 12,6 63.4 Tomas Eskilsson Christian Enström Högbo GK Högbo

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2016-05-17 Tillväxtkontoret Plan- och exploateringsavdelningen Karin Svalfors Jan-14 Feb-14

Läs mer

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Hallberg 1959 Sune Linde 1984 Mats Hallberg 1960 Sune

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto:

Resultatlista, enskild rond - netto: Resultatlista, enskild rond - netto Golfhäftet Trophy 2012 Klass Parklass Rond 1 Spelform Greensome, CBA Poängbogey Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Datum 2012-06-17 Resultat Särskiljning 1 S Malek/Y

Läs mer

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster:

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster: Joakim ÖDIK P 49-50 år 1964 Övre raden från vänster: Lennart Adrian, Claes Lind, Jan Andersson, Roger Axelsson, Lennart Tobiasson, Torgny Tengvert, Björn Ullman trän. Nedre raden från vänster: Roger Andersson,

Läs mer

Företagsklimatet i Danderyds kommun 2017

Företagsklimatet i Danderyds kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer, som på grund av långvariga funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs

Läs mer

SPELLISTA, (Preliminär 1) FÖRBUNDSMÄSTERSKAP 2015 BOWLING

SPELLISTA, (Preliminär 1) FÖRBUNDSMÄSTERSKAP 2015 BOWLING 6 oktober, starttid kl.10.00 Fritzon Astor SPF Tjörn H1 Runevik Kenneth SPF Vartofta H1 Svensson Gunnar SPF Vartofta H3 Ruben Dovrén H2 Jouko Lehtiranta SPF Elin H1 35 st deltagare 6 oktober, starttid

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Gotland Runt Line 1. Gotska GK 18 hål. 18 Örebro City Golf & Country Club 9,3 Gul 9 A 24 Vassunda Golfklubb 4,6 Gul 4 A

Gotland Runt Line 1. Gotska GK 18 hål. 18 Örebro City Golf & Country Club 9,3 Gul 9 A 24 Vassunda Golfklubb 4,6 Gul 4 A Datum 2015-05-17, 1400 Bana Starttid Hål Förnamn Efternamn Nr Klubb HCP Tee S-HCP Klass 1400 1 1400 2 1400 3 1400 4 1400 5 1400 6 1400 7 1400 8 1 Göran Borg 18 Örebro City Golf & Country Club 9,3 Gul 9

Läs mer

Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län

Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län Team och teamsamordnare vid Hörselhabiliteringen Specialpedagoger vid Hörselhabiliteringen Rådgivare i Specialpedagogiska

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår!

Välkommen till ett nytt läsår! Västra skolområdet PM till föräldrar och elever i Västra skolområdet. Läsåret 2012/2013 Välkommen till ett nytt läsår! Vi i Västra skolområdet vill arbeta för att Västra skolområdet ska genomsyras av samhörighet

Läs mer

Roslagsmästerskap stafett, Startlista

Roslagsmästerskap stafett, Startlista Sida 1 av 10 Roslagsmästerskap stafett, Startlista D12 4 anmälda 18:00:00 61 Vakant Lag 1 62 Vakant Lag 2 63 OK Linné 1 Sandra Boström 234884 2A Agnes Jonsson 209645 2B Erika Jonsson 243594 3 Maria Jansson

Läs mer

PROTOKOLL Nr 1/ Personalberedningen. Sammanträdesdag kl Justerat den. Närvarande: 1:e vice ordf. 2:e vice ordf.

PROTOKOLL Nr 1/ Personalberedningen. Sammanträdesdag kl Justerat den. Närvarande: 1:e vice ordf. 2:e vice ordf. Personalberedningen Justerat den PROTOKOLL Nr 1/06 1-12 Sammanträdesdag 2006-02-28 kl. 15.00-17.15 Lars Dahlberg Närvarande: 1:e vice ordf. 2:e vice ordf. Ledamöter Övriga: Pol. Sekr. Tjänstemän Fackliga

Läs mer

Företagsklimatet i Nacka kommun 2017

Företagsklimatet i Nacka kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar 2016-04-27 Avdelning 229 Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar Delegationsordning (Sidorna 41-54 i STs stadgar) Sektionsstyrelsen (Sidorna 55-65 i STs stadgar) Vid eventuella oklarheter ska avdelningsstyrelsen

Läs mer

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Onsdagen den 26 oktober 2011 i s sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Beslutande Anders Ohlsson (S), ordförande Maria Karlsson (S),2:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll från ordinarie årsstämma

Protokoll från ordinarie årsstämma Protokoll från ordinarie årsstämma 2017-02-15 Tid: 2017-02-15 kl 18.30 Plats: Rydebäcksskolan, Rydebäck 1. Stämmans öppnande. Byalagets ordförande Ingvar Pettersson hälsade deltagarna välkomna och förklarade

Läs mer

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet.

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet. Årsmöte med Svenska IFYE-klubben den 4 oktober 2015 Närvarande: Ett 35-tal medlemmar Plats: Everdal, Växjö 1 Årsmötets öppnande Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING Vår verksamhetsplan för 2015 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2014 beslutade om. Vi

Läs mer

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Namn Abrahamsson Hans 29057 Abrahamsson Lars 31134 Agerström Bengt 97273 Ahlberg Lars-Erik 85078 Ahlström Björn 42992 Ahrens Kristina

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne.

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Plats: Föreningshuset Steffens Minne Tid: 2016-04-24 Närvarande: 44 röstberättiga medlemmar 1 Föreningens ordförande Maria Ahlén öppnade

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 306 Thomas Gurell 14535 0 2 68 Christer Karlsson 13598 0 3 161 Kjell Johansson 13404 0 4 316 Tomas Heghammar 13248 0 5 173 Kjell Persson 13234 0 6 1 Agneta Persson 13208 0 7 239 Mathias Ernest 13043

Läs mer

Efter omgång 5. Datum

Efter omgång 5. Datum 0 1 161 Kjell Johansson 16559 0 2 306 Thomas Gurell 16016 0 3 68 Christer Karlsson 15149 0 4 316 Tomas Heghammar 14753 0 5 239 Mathias Ernest 14657 0 6 71 Christer Karlsson 14238 0 7 1 Agneta Persson 14220

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Lärarförbundets lokalavdelning i Gnesta

Verksamhetsberättelse för Lärarförbundets lokalavdelning i Gnesta Gnesta lokalavdelning 2015-02-17 Verksamhetsberättelse 2015-01-01 2015-12-31 för Lärarförbundets lokalavdelning i Gnesta Styrelsen (ordförande) (studieorganisatör) Karin Gustavsson-Rydberg (sekreterare)

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Mjölby lokalavdelning för 2015

Verksamhetsberättelse för Mjölby lokalavdelning för 2015 Verksamhetsberättelse för Mjölby lokalavdelning för 2015 Inledning Under året har styrelsen utvecklat styrelsemötena och verksamhetsplanen har fått en central roll på dagordningen. Detta har gjort i att

Läs mer

Aborter och förlossningar i Stockholms län 2010

Aborter och förlossningar i Stockholms län 2010 Aborter och förlossningar i Stockholms län 2010 Lafa enheten för sexualitet och hälsa Lafa är Stockholms läns landstings metod- och kunskapscentrum för sexualitet och hälsa. Målet med verksamheten är att

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

Ordförande 2 år I tur att avgå Nominerad Valberedningens förslag

Ordförande 2 år I tur att avgå Nominerad Valberedningens förslag NOMINERADE ÅRSMÖTESVAL DEN 23 MARS 2014 med valberedningens förslag Styrelsens AU 2 år I tur att avgå Nominerade Valberedningens förslag Christer Lindvall Avsagt sig uppdraget 27 november 2013 Helén Pettersson

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Slag Årsmöte Dag och tid Fredagen den 10 oktober 2008 kl. 17 00-18 00. Plats Textilmuseet i Borås 1 Öppnande Ordförande Carina Ladow öppnade

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto:

Resultatlista, enskild rond - netto: Höstscramble 2008 Klass Placering Höstscrambleklassen Namn Rond 1 Spelform Klubb Scramble, Slagtävling Spelhcp Datum 2008-09-21 Resultat Särskiljning 1 Lars Hägg 3,4 57.6 Lars Hägg Stefan Virtanen Jens

Läs mer

Resultat Damdagen 2012-07-04

Resultat Damdagen 2012-07-04 Resultat Damdagen 212-7-4 Pla c. Namn Klubb Spelarkat egori SH CP Rond res. Tot.r es. Särs kilj. 1 G Lhådö/P 46-42 88 1 Gabriella Lhådö Enköpings GK A 46-42 1 Pernilla Enköpings GK A 46-42 2 L Haag/A Broberg

Läs mer

den 16 juli 2016 Swedbank Äkta Makar Resultat RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Till par Total Sär. 1 Hultman / Rundström

den 16 juli 2016 Swedbank Äkta Makar Resultat RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Till par Total Sär. 1 Hultman / Rundström 1 Hultman / Rundström 21-9 61 HULTMAN, Maria RUNDSTRÖM, Stefan Öijared Golfklubb Öijared Golfklubb 2 Gemzell / Gemzell 29-5 65 GEMZELL, Patrik GEMZELL, Cecilia Bro-Bålsta Golfklubb Bro-Bålsta Golfklubb

Läs mer

STARTLISTA FÖRMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK

STARTLISTA FÖRMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK 07:00 01 - L Hillerstig / U Lindblom 32,7 Gul HILLERSTIG, Lars Enköpings Golfklubb 670504-041 8,1 Gul LINDBLOM, Urban Enköpings Golfklubb 481121-012 24,6 - K Johansson / A Wåhlstedt 31,6 Röd JOHANSSON,

Läs mer

Efter omgång 9. Datum

Efter omgång 9. Datum 0 1 59 Birgitta Pihlgren 24542 0 2 103 Eva Magnusson 23105 0 3 247 Lotta Traav 22153 0 3 329 Thomas Söderlund 20981 0 5 215 Lennart Axelsson 20899 0 6 86 Daniel Lidström 18783 0 7 88 Daniel Solvander 18031

Läs mer

Barnhälsovård. Resultat från patientenkät hösten Jämförelse med 2008

Barnhälsovård. Resultat från patientenkät hösten Jämförelse med 2008 Barnhälsovård Resultat från patientenkät hösten 009 Jämförelse med 00 Utvecklingsavdelningen Analysenheten Helene Johnsson September 00 Sammanfattning I denna rapport presenteras resultatet från barnavårdscentralernas

Läs mer

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1 A-klass Sida 1 Elisabet Johansson Kävlinge Golfklubb 35 Michael Stjärnfeldt Lunds Akademiska Golfklubb 35 Markus Pregart Kävlinge Golfklubb 27 Björn Lindberg Kävlinge Golfklubb 25 Niklas Petersson Eslövs

Läs mer

Götenerundan 09 Augusti 2008 Götene Motorklubb Sträckprotokoll

Götenerundan 09 Augusti 2008 Götene Motorklubb Sträckprotokoll Götenerundan 09 Augusti 2008 Götene Motorklubb Sträckprotokoll 10/8 2008 (Inom parentes: Platssiffra sträcka i klass,/totalt) Plats Startnr Förare/Kartläsare Ungdomsrally 1 2 Mattias Adielsson / Peter

Läs mer