Kommunal. stockholms län. Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunal. stockholms län. Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Kommunal stockholms län Verksamhetsberättelse avkortad version 2003

2 2 Avdelningsstyrelsens verksamheter Konflikten var den stora händelsen under verksamhetsåret 2003, men det genomfördes även ett stort arbete på avtalskraven inför 2004 års avtalsrörelse. Kommunal Stockholm läns branschråd granskade avtalen inom sina yrkesområden och prioriterade de mest angelägna kraven. Avdelningsstyrelsen fastställde Kommunal Stockholms läns prioriteringar bland de inkomna förslagen. Över avtalsförslag lämnades in till motparterna Kommun- och Landstingsförbunden och privata arbetsgivarorganisationer. I folkomröstningen om Emu, var beslutet att Kommunal skulle förhålla sig neutralt men se till att våra medlemmar fick utbildning och information. Ett aktivt arbete att få våra medlemmar att gå till valurnorna och delta i valet påbörjades. Tyvärr fick valarbetet ett tragiskt slut vid mordet på vår utrikesminister Anna Lindh bara fyra dagar före valet. Verksamhetsteamen Avdelningsstyrelsen har haft tio protokollförda möten under 2003 varav fyra varit långstyrelser. Under styrelsesammanträdena har beslut kring Kommunal Stockholm läns verksamhet tagits och diskuterats. På långstyrelsen i mars förbereddes avdelningens årsmöte med motionsbehandling samt färdigställande av årsberättelsen. Vid långstyrelsen i oktober bearbetades budgeten för 2004 och motioner besvarades. En gemensam konferens i Gripsholm för sektionsordförande och avdelningsstyrelse har genomförts för att lägga grunden till en övergripande verksamhetsplan för kommande år. Under styrelsen finns fem verksamhetsteam och arbetsutskottet som har till uppgift att fördela resurser till de övriga teamen. Dessutom finns det 13 branschråd som har till uppgift att arbeta med specifika yrkesfrågor. Arbetsplatsorganisation ets uppdrag är att utveckla och stödja de fackliga uppdragen inom Kommunal Stockholm läns verksamhet. Målgruppen är Huvudskyddsombud (HSO), Arbetsplatsombudsamordnare (AOS), och Arbetstagarledamöter (ATL). Under året anordnades två träffar för huvudskyddsombud. Träffarna bestod av två delar, en föreläsningsdel om ett aktuellt tema inom arbetsmiljöområdet, dessutom gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte mellan huvudskyddsombuden. Träffar för arbetsplatsombudsamordnarna ställdes in under Vårens träff på grund av strejken och höstens på grund av de lokala löneförhandlingarna. et har deltagit på Förbundets konferens om medlemsrekrytering. Där diskuterades utveckling, olika planerade aktiviteter och hur uppdragen AO och AOS kan utvecklas. På grund av konflikten ställdes vårens träff och utbildning in. Under hösten genomfördes en utbildning för nya ATL i samarbete med avtalsenheten och vi kallade till en träff för alla ATL. Trots få deltagare blev det en bra diskussion om villkor och erfarenheter för våra representanter i bolagsstyrelser. Många ATL saknar utbildning och det finns ett stort behov av stöd från Kommunal Stockholms län.vi diskuterade även vikten av tvärfackligt samarbete i bolagsstyrelser. Arbetsmarknad Året startade med en kartläggning av arbetsmarknadssituationen. I augusti inleddes sedan ett pilotprojekt med AMS och arbetsförmedlingar och några arbetsgivare i kommuner och landsting i syfte att kartlägga deltidsarbetslösheten. Arbetslösheten ökade bland kommunalarna mot slutet av året. Fackligt Politiska (F/P) 2003 inriktades på att bygga nätverk och skapa kommunikation mellan sektionernas F/P-organisatörer, teamet och lokala politiker. Behovet av utbildning är stort för uppdraget som F/P-organisatör i sektionen. Samhällskunskap med ideologi och arbetarrörelsens historia måste bli en tydligare del av uppdraget. Kommunal Stockholms län anmälde 22 personer till Facklig Politisk Aftonskola som startade under hösten. 1 maj bjöd Kommunal Stockholms Län som vanligt på frukost med plakatmålning på Franzéngatan före demonstrationen. Kommunal Stockholms län hade ett tält vid Norra Bantorget där det delades ut dricka till törstiga och informationsmaterial om Kommunal till intresserade. et träffade Landstingets ledande politiker under sensommaren för att diskutera vårens konflikt. Stockholms stads politiska ledning, främst Annika Billström, har genomfört färre antal besök än i fjol. Medlem/ organisation et har under året ansvarat för sammanslagningen av sektionerna 89 och 86 till nuvarande sektion 30. Ett förslag till policy för hur Kommunal Stockholms län ska representera, synas, manifestera och protestera har utarbetats. et lade även ett förslag till avdelningsstyrelsen om utvärdering av den Fackliga Förhandlingsorganisationen (Fafo). Utbildning Ett mål var att alla förtroendevalda inom avdelningen skulle ha en dokumenterad utbildningsplan i Studs. I Kommunal Stockholms län finns endast 569 utbildningsplaner för enskilda förtroendevalda. Målet var att alla uppdrag på sektionsnivå skulle ha minst två utbildningsdagar under året, tyvärr har alla grupper inte fått det. Ordförandena i sektionerna har haft träffar under året men ingen riktad utbildning. Fyra familjekurser för medlemmar och deras barn har genomförts. Kurserna var mycket uppskattade av deltagarna Under året har drygt 600 medlemar gått medlemsutbildning! I samverkan med avtalsenheten har 21 utbildningar inom 12 olika ämnen och 259 deltagare genomförts. Arbetssättet med en förnyad rekryteringsmetod och närmare samarbete med avtalsenheten har gett resultat. Åtta sektioner har under 2003 inte haft någon deltagare på dessa utbildningar. Ungdomsgruppen har träffats tre och en halv dag samt haft en planeringskonferens på Runö under hösten. En ungdomsansvarigkonferens arrangerades på Rönneberga. Gruppen har haft sex KomUng möten under året för alla medlemmar. Landstingsgruppen Landstingsgruppen omfattar Kommunal Stockholm läns sex sektioner inom Stockholms läns landsting. Gruppen har haft tio protokollförda möten samt en studie- och planeringsresa till Lycksele. Den centrala fackliga tiden har fördelats på nio personer. Under våren förhandlades Landstingets budget. Vid förhandlingarna protesterade vi mot att budgeten inte förankrats lokalt med fackliga organisationer före förhandlingen. Vi förde tvärfackliga diskussioner med arbetsgivaren under hösten. Det medförde ändrade rutiner vad gäller det förhandsmaterial vi får till gruppen. Inom de olika produktionsområdena arbetades det med utveckling av de interna resultatenheterna. Inför budgeten fanns ett förslag till ny organisation med endast ett produktionsområde. En referensgrupp bildades som diskuterade indelningen av närsjukvårdsområden med uppdrag för hela sjukvården. Landstingets stora budgetunderskott skapade förvirring i budgetförhandlingarna. Tjänstemännen lämnade ett förslag och den politiska majoriteten ett annat. Personallandstingsrådet tog initiativ till månadsträffar och de har fungerat bra. Träffarna ger oss möjlighet att diskutera såväl stora som små frågor. Omställningsfrågor och befarad övertalighet är frågor som diskuterats ingående. Centrala samverkansgruppen, CBG, har haft fler möten än normalt med anledning av omorganisationen inom landstingskontoret. Under senhösten har diskussionert om det fackliga inflytandet i personalberedningen påbörjats inom Landstingsgruppen. Närsjukvårdsutredningen har på vårt initiativ kommit upp på dagordningen i beställarsamverkan. Stockholmsgruppen Stockholmsgruppen består av de fyra Stockholmssektionernas förhandlingsansvariga vid Stockholms stads förvaltningar och en klubb. Gruppen svarar för samordning av sektionsövergripande frågor inom staden samt frågor som hänskjuts till gruppen från avdelningsstyrelsen eller dess arbetsutskott. Vissa frågor berör de kommunala bolagen. Centrala samverkansgruppen (Cesam) Stora frågor för Stockholmsgruppen/Cesam var; stadens budget för 2004, införandet av Kompetensfonden, Stadens hälsoprojekt och ett flertal samordnade upphandlingar. Stockholmsgruppen har utsett ledamöter till cirka 15 referens- och arbetsgrupper. Stockholmsgruppen har även diskuterat egna och arbetsgivarens förslag till nya och ändrade kollektivavtal. För dessa träffar ansvarade avtalsenheten. Det har även förts diskussioner kring ett nytt omställnings-/trygghetsavtal i staden.

3 Konflikten 2003 Den stora händelsen under 2003 var konflikten. Konflikten utvecklades till att bli den mest omfattande i Kommunals historia. Den pågick i en dryg månad, 23 april - 28 maj, och visade upp medlemmarnas kampvilja. Konflikten visade även att det finns stor förståelse för kommunalarnas villkor och deras arbete bland medborgarna. Förtroendevalda och anställda inom Kommunal Stockholms län arbetade med att sprida information om kommunalarnas villkor och löner. Med flygbladsutdelning, demonstrationer och uppvaktningar av politiker och tjänstemän bildades opinion för Kommunals krav hos allmänheten. Kampandan och glöden i demonstrationer och andra aktiviteter gick inte att ta miste på. Arbetet organiserades lokalt ute på sektionerna och samordnades via avdelningskontoret. Bakgrund till konflikten Den 22 oktober 2002 sade Kommunal upp det treåriga avtalet med kommuner och landsting trots att ett år återstod av avtalsperioden. Medlare kallades in i februari och efter långa och sega överläggningar med parterna lade medlarna fram ett slutbud den 28 mars. Kommunal sa nej till medlarnas bud och den 8 april varslade Kommunal om strejk för drygt medlemmar inom olika yrken. Samtidigt varslades om nyanställningsblockad i alla kommuner och landsting samt övertidsblockad för räddningstjänsten. Varslen utlöstes onsdagen den 23 april klockan och följdes av en rad nya varsel. Kommunal Stockholms län skapade två parallella verksamheter för att arbeta med konflikten. En ledningsgrupp där strategierna för konflikten diskuterades samt en aktionsgrupp som arbetade med direkta åtgärder och arrangemang. Berörda sektionsordförande och regionala fackliga ombud bildade ytterligare en grupp som försåg aktionsgruppen med uppdrag. Några av de viktigaste aktionerna som genomfördes av aktionsgruppen var bland annat en aktivitet som fick namnet De Galna Kommunalarna, d.v.s. fackliga företrädare, medlemmar och ombudsmän som demonstrerade utanför Kommunoch Landstingsförbundens hus varje vardag mellan och Från den 21 mars och fram till konfliktens slut den 28 maj fanns Kommunalare utanför Kommun- och Landstinghuset på Hornsgatan. För att öka trycket använde de demonstrerande skylten Tuta för högre lön vilket gav förbipasserande möjlighet att visa sitt stöd. Senare under konflikten fanns det även Galna kommunalare utanför Stockholms stadshus när Stockholmssektionerna gick ut i strejk. De Galna kommunalarna samlade in namn till stöd för Kommunals krav samt informerade allmänheten via flygblad och diskussioner. Totalt samlades namn in vilka överlämnades till Kommun- och Landstingsförbunden. Allmänheten gav sitt tydliga stöd till Kommunal trots att de många gånger själva drabbades av konflikten. Dessutom anordnades en demonstration den 29 mars på Slussen och utanför Stockholm stadshus. Förutom dessa avdelningsaktiviteter arrangerade sektionerna lokala demonstrationer och lokala Galna Kommunalare. Arbetet utfördes föredömligt av de berörda sektionerna. Ledningsgruppen för konfliktorganisationen bestod av avdelningens ordförande, kassör, avtalsansvarig ombudsman och lokalkontorschef. Dessutom inrättades tre dispensgrupper: Förutom att behandla dispenser, diskuterades gällande regler och strategier gentemot arbetsgivarna i dessa grupper. Totalt inkom 774 dispenser varav 501 behandlades av dispensgrupperna. 60 procent av dispenserna tillstyrktes och 40 procent avslogs I alla konflikter inträffar händelser som inte följer de regler som parterna fastställt. Den vanligaste felaktigheten var att det beordrades skyddsarbete istället för att ansöka om dispens. Totalt upptäckte sektionerna cirka 120 avvikelser som rapporterades till förbundet. Den 28 maj var strejken över. Starka känslor väcktes, debatter om svek och påtryckningar fördes både internt och externt. Samtliga sektionsordförande träffades för en diskussion om resultatet av konflikten. Rond 2 Efter konflikten påbörjades Rond 2, som var arbetsnamnet på genomförandet av de lokala löneförhandlingarna i sektionerna. Rond 2 samordnade de gemensamma lönekraven inom Kommunal Stockholms län. Det nya avtalets reglering av löneutrymmet, ett lägsta löneutrymme, gjorde att avdelningen införde ett nytt arbetssätt. Alla sektioner arbetade på samma sätt ocn samordnat med förhandlingsarbetet. Trots den samordnade strategin blev Rond 2 besvärlig. Arbetsgivarna släppte inte till några extra pengar. Arbetsgivarna sade sig förstå våra yrkande, några tyckte till och med att de var berättigade, men 3 några pengar fanns inte att tillgå. Avdelningens aktionsgrupp för Rond 2 arrangerade fackeltåg i Sigtuna, Huddinge och på Södermalm för att öka trycket på arbetsgivaren. Flygblad delades ut, presskonferenser och brev skickades till medlemmar och massmedia. Internationellt Kommunal Stockholms län har under våren 2003 utvärderat det avslutade Moskvaprojektet tillsammans med Förbundet och SKTF som drivit projekt i Novogorod. Kommunal Stockholms län har dessutom följande internationella projekt: 1. Projektet bedrivs med medel från OPC på ett jordbruk i Rumänien, 40 kilometer norr om Bukarest. Jordbruket är en traditionell gård med mjölkproduktion samt växtodling. Under året har vi genomfört en kurs i arbetsmiljö och lokalt fackligt arbete för de anställda sant en utbildning i produktionsfrågor. 2. Projektet bedrivs med medel från LO-TCO:s Biståndsnämnd i västra Rumänien där intresserade fackföreningar bjöds in till en konferens samt träffade motsvarigheten till våra landshövdingar/kommunalråd. Detta gjordes på fem olika platser i regionen och från dessa konferenser rekryterades deltagare till en veckokurs där 35 stycken deltog. Under kursens gång, analyserades problemen som fackföreningsrörelsen upplever att de har i regionen. 3. Kommunal Stockholms län har påbörjat en verksamhet för att utveckla och utbilda fackföreningar i Moldavien. Moldavien är ett av Sidas prioriterade länder. Förutsättningarna för ett LO/TCO - biståndsnämnds projekt finansierat av SIDA har undersökts. De fackföreningar som vi samarbete med är: Agroindsind (motsvarigheten till tidigare LANT) Sindasp (offentlig anställda) Moldsindcomservice (offentlig service) Sanitatea (offentliga hälsa och sjukvård) Representantskapsmöten Under 2003 hade Kommunal Stockholms län två representantskapsmöten, den 28 april och 20 november. På årsmötet den 28 april valdes avdelningsstyrelse, revisorer och representanter till ABF och LO-distrikt. Årsberättelsen för år 2002 fastställdes och avdelningsmotioner behandlades. Mötet gästades av avtalsombudsman Håkan Pettersson från förbundet som informerade om de pågående förhandlingarna med kommun- och landstingsförbund. På höstmötet den 20 november valdes valberedningen för år 2004, avdelningsstyrelsens verksamhetsplan för 2004 godkändes, budgeten för 2004 behandlades och fastställdes och dessutom valdes avdelningens kongressombud för åren Representantskapet behandlade även avdelningens kongressmotioner för 2004 års kongress.

4 4 Avtalsenheten Avtalsenhetens arbetsuppgifter är att teckna och tolka lokala kollektivavtal, genomföra lokala tvisteförhandlingar samt att serva sektionerna i kollektivavtals- och andra förhandlingsfrågor. Avtalsenheten svarar för kompetensutvecklingen av förtroendevalda i avtal och arbetsrätt. Avtalsenheten förser sektioner och klubbar med information om avtals- och medlemsförsäkringar. Avtalsenhetens arbetar konsultativt. Avtalsenheten har även en jour som tar emot telefonsamtal, besök och besvarar frågor via mail. Jouren betjänar både medlemmar och förtroendevalda. Jouren har handlagt drygt ärenden och besvarat cirka mail under året. Förhandlingsarbete Avtalsenheten har själva eller genom fullmakt till sektioner och klubbar genomfört löneförhandlingar inom alla aktuella avtalsområden. Totalt har 777 lönerevisionsprotokoll för 2003 redovisats. Förhandlingsresultatet är generellt sett bättre vid små privata arbetsgivarna än stora arbetsgivare. Löneutrymmet blev högre lokalt hos mer än en tredjedel av arbetsgivarna än vad det centrala avtalet gav. Tvisteförhandlingar Antalet tvister om diskriminering inom de olika lagstiftade områdena fortsätter att minska jämfört med år Utbildningsinsatserna som genomförts under året har fått den effekt som avsågs. Följande tvisteförhandlingar har genomförts: Diskrimineringsärende, 23 st Förhandlingsskyldighet MBL, 16 st Övrigt MBL, 4 st Ledighet och ersättningar till facklig förtroendeman, 2 st Turordning, 2 st Avsked, 25 st Uppsägning på grund av personliga skäl, 60 st Uppsägning på grund av arbetsbrist, 25 st Otillåtna anställningar, 3 st Övrigt LAS, 37 st För mycket övertid, utebliven veckovila mm, 13 st Felaktig eller obetald lön, 24 st Brott mot kollektivavtal, 44 st Övriga tvister, 10 st Summa tvister, 284 st Branschråden Hälso- och Sjukvård Branschrådet har träffats tre gånger under året. En viktig fråga för gruppen har varit att tydliggöra uppdraget. Branschrådet har haft två arbetsgrupper. På träffarna har olika avtals- och yrkesfrågor diskuterats samt rapporterats om olika arbetsgruppers arbete. Avtalsgruppen inom branschrådet har arbetat med avtalsfrågor och hur vi kan påverka medlemmarnas intresse för dessa. Gruppen sände ut en enkät till medlemmar inom hälso- och sjukvården. Enkäten undersökte om lönesamtal i samband med utvecklings/medarbetarsamtal förekommit eller inte. Sammanställning av svaren visade att många medlemmar aldrig haft något utvecklingssamtal. Ändå färre medlemmar har fått prata om sin lön eller fått motivering till sin lönesättning av någon chef. Även många fria svar kom in som gav frågor tilll gruppen att arbeta vidare med. Kompetensgruppen har arbetat med frågor som utbildning och arbetstider. En inventering av kompetensstegar och inhämtande av information om utbildningar och arbetstidsmodeller påbörjades. Branschrådet har deltagit i olika aktiviteter. På Vårdförbundets mässa, under rådande konflikt, bemannade branschrådet en monter tillsammans med Ambulanssjukvårdarna. Storhushåll Branschrådet har diskuterat Arbetsmiljö, Utbildning, Kost och Hygien och Egen tillsyn. Sonja Salomonsson från miljöförvaltningen i Stockholm föreläste om egenkontrollen och vikten av att ha rutiner för kontroll av livsmedel. Äldreomsorg Verksamhetsplanen har omfattat åtgärder och framtagande av policy inom områdena; opinion, arbetsmiljö, avtal och utbildning/kompetens. Avtalskrav och prioriteringarna inom branschen och allmänna yrkanden har fastställts och vidarebefordrats. Branschrådet har med utgångspunkt från förbundsmaterialet Heja chefen antagit en policy för ledarskap inom äldreomsorgen. Policyarbete inom arbetsmiljö har påbörjats, det ska användas som ett verktyg för att förbättra arbetsmiljön på våra arbetsplatserna. Trafiken Branschrådet har under 2003 bestått av representanter från de olika yrkesgrupper som trafiksektionen organiserar. Ledamöterna arbetar på olika företag inom trafikområdet. Branschrådets har i huvudsak arbetat med Det goda arbetet och Intraprenad. Branschrådet syn på det goda arbetet är klar, det svåra ligger i att få med arbetsgivarna i samma synsätt. En orsak till skillnader i synsätt är upphandlingsmodeller av olika slag där god personalpolitik inte premieras. Vi har även funnit goda exempel där arbetsgivaren förstår helheten och det väsentliga av att ha frisk och kunnig personal. Även arbetstiderna har diskuterats, kanske är det dags att börja arbeta för individanpassade arbetstider? Barn och Ungdom Branschrådet har genomfört träffar med olika aktiviteter i arbetsgrupper. Den största aktiviteten var avtalskonferensen för att sammanställa och prioritera avtalsyrkanden inför 2004 års avtalsrörelse. Deltagare från olika sektioner arbetade i grupper och enades om fem branschyrkanden samt fem allmänna yrkanden som skickades vidare till avtalsenheten. Branschrådet har även genomfört en enkät som skickats till sektionerna angående löneutveckling, kompetensutveckling och arbetsförhållanden för barnskötare och fritidsledare. Av 26 tillfrågade sektioner svarade 13. Branschrådet har bevakat skollagskommitténs förslag till skolplan för förskolan och deltagit i information och diskussion om frågan. Branschrådet har hämtat information från högskolor om kurser och vidareutbildningar för yrken inom barn och ungdom. Material har lämnats till sektionerna för att använda i diskussioner med arbetsgivaren angående kommunernas medel för kompetensutveckling. Vi har träffat politiker och diskuterat och visat på möjligheterna att utvecklas som barnskötare och att barnskötare behövs parallellt med förskollärare. Räddningstjänsten Under verksamhetsåret har branschrådet arbetat både lokalt och centralt. Vi har under ett antal år jobbat fram ett lönepolitisktprogram som grund för lönearbetet inom arbetsområdena i räddningstjänsten. Avtalskonferenser beslutade om nivåer och prioriterade avtalskrav. Vid den årliga Marholmenkonferensen behandlades frågorna om ändrad lagstiftning och ny utbildning för räddningstjänsten. Den stora frågan för ambulansverksamheten var att granska anbudsunderlagen till upphandlingen av ambulansverksamheten för de kommande fem åren. Personliga Assistenter Branschrådet har under året jobbat med yrkesrollen som personlig assistent, diskuterat utbildning och status i yrket samt genomfört en avtalskonferens. Branschrådet har arrangerat föreläsningar om våra rättigheter och skyldigheter som personliga assistenter samt om Försäkringskassans roll. Rapporten Personliga assistenters arbetsmiljö, ett riksövergripande projekt från Arbetsmiljöverket, har studerats. Information om Riksprojektet Assistansutveckling, som ska ta fram utvecklingsoch utbildningsplan för personliga assistenter har inhämtats. Städ Arbetet i branschrådet har inriktats på att inventera och sammanställa uppgifter om städbranschen. Fokus är satt på yrkes-, kompetens- och arbetsmiljöfrågor för att skapa ett paket för att underlätta för sektionerna att lyfta fram städyrket. Ett sätt att skaffa kunskap om branschen har varit att bjuda in företrädare från privata städföretag och andra fackförbund som organiserar städpersonal. Magnus Karlsson från ISS gav en genomgång av ISS organisation och utbildningspolicy. När det gäller arbetsmiljöfrågor har utvecklingen mot större och större städområden, stress, kemikalier och förslitningsskador varit huvudfrågor. Branschrådets ledamöter representerar både privata och offentliga städverksamheter. Fastighet Vårens arbete bestod till största delen av avtalskonferensen för fastighetsskötare. Cirka 20 medlemmar deltog men några yrkesspecifika yrkanden lämnades inte. På avtalskonferensen diskuterades även yrkestitlar. Även arbetsinnehåll och lön diskuterades och vi beslutade att skicka ut en enkät till alla sektioner i Sverige. Det kom in rätt många svar, men sammanställningen av dessa har ej hunnits med under Kyrkan Branschrådet har under året träffats en gång i samband med avtalskonferens. Övrig Teknik Handikapp

5 Uppdragsförteckning 5 Avdelningsstyrelsen Styrelsens ledamöter: Styrelsesuppleanter: Elisabeth Hammarstedt (04) Berit Larsson (07) Inga Nordin (87) Yvonne Schelander (80) Lars Randerz (34) Christer Lindh (34) Pirjo Annika Riikonen (28) Ingrid Höglund (28) Barbro Pousette (07) Camilla Nilsson (26) Kent Wall (30) Barbro Delin (88) Lars-Åke Sandström (34) Christer Thoursie (13) avgått Lars Göran Lehrmark (45) Lennart Eriksson (6) Vikarie Yvonne Chevallerau (26) Annika Haglund (59) avgått Kevin Thompson (30) Lilian Karlsson (09) Nils Zetterberg (52) Jenny Norum Hammenstig (16) Vikarie Suzie Vondracek (2) Despina Movrokostidou (27) Margareta Bohman (10) Maria Enryd (28) Arbetsutskott Elisabeth Hammarstedt, ordförande (04) Inga Nordin (87) Margareta Boman (34) Lars Randerz, kassör (34) Barbro Pousette (07) Pirjo-Annika Riikonen (28) Björn Colving, sekreterare Bo Sandholm, adj. ombudsman (34:6) Kassör: Studieorganisatör: Lars Randerz (34) Barbro Pousette (07) Sekreterare: Björn Colving Revisorer: Revisorssuppleanter: Ilja Dahlborg-Sternberg (27) Monica Hellman (79) Kerstin Jonsson (28) Ines Isaksson (28) Tommy Hägglund (86) Svein Röang (89) Avdelningsstyrelsens team Arbetsplatsorganisationsteamet Kevin Thompson, sammankallande (30) Yvonne Schelander (80) Suzie Wondracek (02) Christer Lindh (34) Despina Mavrokostidou (27) Lia Scheding (t.o.m. juni 03) Susanne Gällhagen, ombudsman (2) Arbetsmarknadsteamet Lars-Åke (Larsa) Sandström, sammankallande (34) Lilian Karlsson (09) Berit Larsson (07) Benita Westin Jenny-Norum Hammenstig, ombudsman (16) Kommunal Stockholms läns Arbetsplatsombudsansvarige har varit Suzie Wondracek (02). Fackligt - politiska Margareta Bohman, sammankallande (10) Astrid König, ombudsman (77) Annika Haglund (59) Kent Wall (30) Nils Zetterberg (52) Ann-Charlotte Lundén, ombudsman (13) Medlem/organisation Yvonne Chevallerau, sammankallande (26) Ingrid Höglund (28) Lars-Göran Lehrmark (45) Lennart (Lelle) Eriksson (06) Maria Enryd (28) Inga-Lill Björck (27:1) Bo Sandholm, ombudsman (34:6) Utbildning Barbro Pousette, sammankallande (07) Pirjo-Annika Riikonen (28) Barbro Delin (88) Camilla Nilsson (26) Anders Johansson Monica Mavroidis (16) Lars-Åke Sandström (34) Hans Forsberg, ombudsman (11) Ungdomsverksamheten Camilla Nilsson, sammankallande (26) Linda Lindgren (22) Karl-Henrik Ericsson (28) Ann-Terese Mörch (26) Petter Hildebrand (86) Jerry Adbo (28) Marcus Andersson (04) Håkan Siljehag (34) Stefan Ehn (27) Alexandra Nalin (08) Jesper Sevefjord (04) Kongressombud Alkvist Birgitta (01) Eriksson Lennart (06) Barbro Pousette (07) Heinämaa Pernilla (08) Högberg Ronald (09) Salokangas-Davidsson Riitta (11) Bohman Margareta (10) Wenger Kerstin (12) Ripås Jimmy (16) Lundgren Margareta (21) Larsson-Rosendal Lena (25) Hagström Åke (26) Chevallerau Yvonne (26) Eriksson Höijer Lena (28) Obaid Khalid (28) Tappert Olof (28) Fridlund Mona (30) Sandström Lars-Åke (34) Lindh Christer (34) Nilsson Conny (46) Jangerstad Matts (52) Plogfeldt Anders (52) Haglund Annika (59) Lenngren Carina (77) Andersson Claes (80) Lantz Anna-Carin (97) Orellana Alvarez Elsa (97) Olofsson Håkan (45) Lehrmark Lars-Göran (45) Suppleant Gunilla Carlsson (05) Ombudsmän Ombudsmän: Bo Sandholm Ann Georgsson Marisa Navarrete Tom Jansson Ola Söderström Lia Scheding Tommy Setzman Margaretha Johansson Ombudsmän somgått utbildning under året Lotta Lundén (anställd ) Hans Forsberg Astrid König (anst ) Susanne Gällhagen (030101) Vikarier under utbildningstiden: Lennart Eriksson fr.o.m Anna-Carin Hill, fr.o.m Jenny Norum Hammenstig, fr.o.m Ombudsmän som gått i pension under året är: Henry Holmström, Erna Eliasson Berit Grönqvist Regionalt skyddsombud: Catrin Jukkala Lokalkontorschef: Björn Colving Valberedning: Susanne Bergström, sammankallande (08) Lars Ohlsson (11) Ulla-Britt Khalid (20) Hillewi Wahlund (28) Anne-Li Rosengren (87) Torbjörn Olsson (77) Leif Länghemmer (34) Henry Holmström, adj.ombudsman (30) Lokal a-kasseenhetschef: Benita Westin

6 Branschråd 6 Hälso- och Sjukvård Astrid König (77) Anki von Essen Walldén (30) Ann Martinsson (80) Annett Haaf (87) Britt Nyman (80) Danyel Abzakh (79) Inger Holm (87) Jeanette Wiklund (79) Monica Ulfves (77) Stina Nordén (80) Tomas Boylind (30) Alex Monsalves (09) Gunnel Dahl (30) Julia Escobar (09) Rita Enström (77) Trafiken Christina Wanngård (34:16) Gunnar Ljuslin (34:2) Bilal Halawi (34:2 Peter Hansen (34:13) Monica Furehed-Lindell (34:7) Mikael Marin (34:5) Percy Nilsson (34:17) John Pettersson (34:19) Håkan Siljehag (34:19) Anneli Staaf (34:2) Pontus Westman (34:1 Personliga assistenter Ingrid Höglund (28) Helen Strandkulle Alge (01) Merja Röntynen (08:1) Jennie Kallin (11) Eugene Dorrian (20) Lena Höybakken (21) Eva Klasa (27) Susanne Kropp (27) Minna Huovinen (28) Jill Linnerheim (28) Ann-Charlotte Lundén, ombudsman (13) Storhushåll Yvonne Schelander (26) Despina Mavrokostidou (27) Liselotte Nyström (26) Ingrid Lundgren (26) Christina Berg (04) Birgitta Bodin (14) Marta Sepulveda (26) Ginger Johansson (27) Birgitta Grahn (07) Gun-Britt Stipic (27) Anna Karlsson (6) Margaretha Johansson, ombudsman (23) Jenny Norum Hammenstig, ombudsman (16) Städ Kevin Thompson (30:2) Åsa Nylund (01) Inga Kangas (25) Niksic Nidzar (77) Lilijana Vujacic, (87) Henry Holmström, ombudsman (30) Astrid König, ombudsman (77) Handikapp Christer Lindh (34:18) Mariana Friberg (59) Vivi-Ann Fransson (16) Pernilla Käck (17) Sickan Söderlund (18) Siv Nilsson (18) Cecilia Ahlström (20) Tobias Berglund (21) Siv Rönnholm (25) Charlotte Bjelkelöv (27) Suzan Danielsson (26) Carola Nordin (27) Sören Deurell (28) Kicki Höglund (30:1) Ingrid Sköldin (15) Ann Georgsson, ombudsman (18) Kyrkan Margareta Bohman, samordnare (10) Bellevie Nilsson (01) Birigtta Österberg (04) Ann-Katrine Johansson (06) Lars Henriksson (11) Kent Schmindt (12) Wivi-Anne Lindberg (16) Lena Larsson-Rosendahl (25) Tommy Öster (13) Rolf Andersson (02) Ingvar Wieslander (10) Claes Gyllberg (20) Kristina Selldén (05) Johan Dellming (05) Bengt Svärd 02) Erna Eliasson, ombudsman (17) Marisa Navarrete, ombudsman (7) Barn & Ungdom Barbro Delin (30) Lena Gustafsson (08) Eva Wikström (16) Eva Forss (26) Bengt Olsson (27) Margareta Lindqvist (27) Eva Falk (27) Madeleine Fredriksson (27) Cathrine Norén. (28) Tom Jansson (26) Branschråd Fastighet Suzie Vondracek (02) Roger Ericsson (46:11) Per Karlsson (18) Sven-Erik Tobiasson (14) Bengt-Arne Åhrberg (08) Conny Andersson (07) Bengt Norstedt (46) Olle Eklund (25) Leif Ruthström (01) Conny Nilsson (46:8) Sven Samuelsson (46:13) Bo Sandholm, ombudsman (34:6) Äldreomsorg Nils Zetterberg, sammankallande (52:4) Britt-Louise Andersson (18) Cabir Aksu (30:3) Jill Hansson (26) Mariette Karlsson (09) Matthews Lal (20) Justinian Rupia (26) Mait Wenström (28) Lena Lagnestrand (59) Carina Ervallius (26:1) Anniki Pehrsson (19) Ricardo Mercado (26:1) Eva Isaksson (21) Tarja Hellsten ( Arja Wallin (07) Annika Kronholm (13) Hans Forsberg, ombudsman (11) Övrig teknik Inga Lundvall (27) Maria Enryd (28) Tomas Lindberg (01) Ove Söderberg (01) Nils Degerlund (04) Björn Eriksson (08) Sture Johansson (08) Hans Göransson (12) Krister Melander (13) Peter Lundin (13) Jari Syväluoma (14) Helge Högdin (15) Lennart Karlsson (16) Sven Eric Larsson (17) Björn Brandlert (22) Leif Kjulin (22) Rolf Nilsson (22) Öran Af Ekenstam (23) Per Bexelius (26) Anders Bergenheim (31) Hans Cederlund (46) Christer Karlsson (46) Räddningstjänsten Matts Jangerstad, sammankallande (52) Nils Norén (52:10) Jens Johansson (52:8) Anders Plogfeldt (52:2) Caroline Åberg (52:1) Nils Zetterberg (52:4) Jens Olsson (52:4) Anders Höglund 52:12) Roger Valberg (52:1) Per Edlund (52:15) Tomas Buxbaum (52:13) Raymond Holmström (52:11) Tomas Sedvall (52:3) Anders Hällström (52:9) Idrott Pirjo-Annika Riikonen (28) Therese Medin (04) Ann-Christine Andersson (13) Michael Karlsson (46) Lia Scheding, ombudsman (28) Anette Jeppesen (13) Magnus Svedlund (11) Göran Eriksson (15) Bertil Sundqvist (03) Kontakt med de olika branschråden går att få genom att ringa avdelningskontoret eller på eller maila till: Ombud ABFs representantskap Suzie Vondracek (02) Jesper Sevefjord (04) Göran Ekberg (10) Kerstin Jarnert (11) Merja Nemati (11) Birgitta Sommarhed (13) Maud Tjulin (14) Karl-Erik Karlsson (15) Jenny Norum Hammenstig (16) Monica Mavroidis (16) Claery Westberg (17) Per Karlsson (18) Petra Andersson (19) Cecilia Ahlström (20) Gunnel Dunberg Ågren (22) Martha Sepulveda (26) Parvin Araghi (26) Jan Runfors (26) Christer Andersson (26) Ingela Randevall (26) Ingela Ulvedahl (26) Mikael Friberg (26) Yvonne Larsson (28) Margaretha Persson (28) Birgitta Sjögren (28) Hillevi Wahlund (28) Jerry Adbo (28) Gunilla Burman (28) Anders Eriksson (28) Sussi Olsen-Holmlund (28) Marita Allerhed (28) Karin Hanqvist (28) Kerstin Jonsson (28) Ingmarie Axelsson (28) Eva Dunér (28) Monica Olsson (28) Mait Wenström (28) Ulla Jöhnk (28) Cathrine Norén (28) Maria Enryd (28) Pirjo Helisto (28) Ines Isaksson (28) Ulla-Britt Olsson (28) Elisabeth Hansson (28) Ros-Marie Jonsson (29) Lars-Åke Sandström (34) Leif Länghemmer (34) Solveig Ljung (44) Monica Ulfves (77) Rune Engleskär (77) Leif Bengtsson (77) Eva Wåhlgren(77) Marita Hiettiko (77) Yvonne Koch (77) Siebyl Jacobsson (77) Ann-Marie Lindmark (77) Gunnar Askmark (77) Yvonne Wahlström (77) Edvard Kvistedahl (77) Michael Wallenberg (80) Mirja Särkiniemi (80) Ann Martinsson (80) Stina Nordén (80) Tommy Hägglund (86) Öivind Sörensen (86) Petter Hildebrand (86 Birgitta Crona (86) Lisa Nilsson (86) Anki von Essen Walldén (86) Barbro Delin (88) Margit Rönnholm Fors (88) Riitta Hietala (89) Mona Fridlund (89) Ewa Hernqvist (89) Kicki Höglund (89) Ombud LO-distriktets representantskap Jesper Sevefjord (04) Lena Fjällborg (07) Lilian Karlsson (09) Margareta Bohman(10) Göran Ekberg (10) Inger Eklund (10) Arne Öberg (11) Riitta Salokangas Davidsson (11) Margaretha Hedengrahn (14) Karl-Erik Karlsson (15) Jimmy Ripås (16) Morgan Segerberg (20) Marie Jokio (26) Ilja Dahlborg-Sternberg (27) Karin Hanqvist (28) Ulla Jöhnk (28) Mona Fridlund (30) Kent Wall (30) Anki von Essen Walldén (30) Jan Löwered (34) Nils Zetterberg (52) Lena Lagnestrand (59) Margareta Padellaro (77) Carina Lenngren (77) Michael Wallenberg (80) Mirja Särkiniemi (80) Yvonne Schelander (80) Ricardo Zuluaga (97) Ersättare till ombud till LO-distriktets representantskap (1 år). Ronald Högberg (09) Sven-Olof Karlsson (09) Inga Lundvall (27) Ingegerd Spiik (27) Kristina Thörnsell (27) Gunnar Lindgren (28) Ines Isaksson (28) Ulla Rådling (28) Monica Olsson (28) Olof Leijon (30) Tommy Hägglund (30) Sussi Blomgren (59) Maj-Lis Siré (59) Daniel Minton (77) Carina Wester (77) Rune Engleskär (77) Hannele Kola Steninge (77) Anita Koskinen (77) Ann Martinsson (80) Marcelo Rojas (80) Gunnel Dahl (88) Cabir Aksu (88) Asad Sohrabi (97) Kerstin Sjöberg (97) Agneta Berg (97) Ann-Catrine Lantz (97) Ann-Marie Kjeller (97) Gudrun Olsson (97)

7 Sektioner och klubbar 7 Sektion 1 Nynäshamn 2 Nacka 3 Värmdö 4 Haninge 4:01 Pysslingen 5 Tyresö 6 Huddinge 7 Botkyrka 8 Södertälje 8:01 Nykvarn 8:02 Antroposoferna 9 Norra länets prod.omr./ DS 9:01 Sophiahemmet 10 Ekerö 11 Solna 12 Salem 13 Sundbyberg 14 Järfälla 15 Sollentuna 16 Upplands Väsby 17 Sigtuna 18 Vallentuna 19 Danderyd 20 Täby 21 Norrtälje 22 Lidingö 23 Österåker 25 Upplands Bro 26 KMC Gulmarsplan 26:01 Care Partner (Fd ISS Care Partn) 27 KMC Skärholmen 27:01 Socialtjänsten 28 KMC Västra Stockholm 28:05 Sällsk. vänner till Pauvres Honteux 28:09 Blomsterfonden 28:10 Skolförvaltningen 30 Stockholms prod.område 30:01 Omsorgen 30:02 St Görans sjukhus (Capio) 34 Trafiken 34:01 Norrtälje buss 34:02 Flygbuss 34:03 Norrorts buss 34:04 Märsta Buss 34:05 Söderhallarna 34:06 Björknäs buss 34:07 Hornsbergs buss 34:08 Haninge buss 34:09 Tyresö buss 34:10 Älvsjö buss (Interbuss och Swebus) 34:11 Söderorts buss 34:12 Södertälje buss 34:13 Botkyrka buss 34:15 Lidingö buss 34:16 Mälarö buss 34:17 Kallhälls buss 34:18 Råsta buss 34:19 Bromma buss 45 Lantarbetarna 45:01 Riksbyggen Trädgård 46 Tekniska sektionen 46:01 Hamnen 46:02 Parkeringsbolaget 46:04 Sth entreprenad/peab 46:05 Gatu o Fastighet 46:06 Kultur och idrott 46:07 Sth Vatten 46:08 Familjebostäder 46:09 SISAB 46:10 Globen Arena 46:11 Stockholmshem 46:12 Kyrkogårdsförvaltningen 46:13 Dalkia 46:14 Sotarna 52 Räddningstjänsten 52:01 Sth:s brandförsvar 52:02 Södertörns brandförsvar 52:03 Attunda brandkår 52:04 Södra Roslags brandf. 52:06 Nacka brandförsvar 52:08 Ekerö brandförsvar 52:09 Värmdö branförsvar 52:10 Botkyrka brandförsvar 52:11 Sigtuna/Arlanda brf. 52:12 Norrtälje räddningstjänst 52:13 AISAB 52:14 Falck ambulans 52:15 Samariten 59 Carema 77 HS/Södra länet 79 Södertälje sjukhus 80 Karolinska sjukhuset 87 Södersjukhuset 88 Ersta/Sköndal 97 Attendo/Sodhexo Förhandlingsteam 20:01 Vaxholm 26:09 Norrmalm 26:13 Katarina/Sofia 26:14 Enskede/Årsta 26:15 Skarpnäck 26:18 Farsta 26:20 Vantör 27:10 Östermalm 27:12 Maria/Gamla stan 27:21 Älvsjö 27:22 Liljeholmen 27:23 Hägersten 27:24 Skärholmen 28:01 Kista 28:02 Rinkeby 28:03 Spånga/Tensta 28:04 Vällingby/Hässelby 28:06 Bromma 28:07 Stockholms sjukhem 28:08 Kungsholmen 77:01 ISS Sverige AB Aktionsgrupp under konflikten och Rond2 Pelle Hellqvist (avdelningskontoret) Ber Bexelius (06) Daniel Minton (77) Ingvar Jordås (26) Ewa Hernqvist (30:1) Owe Fröjd (52:1) Elisabeth Hammarstedt (04) Therese Medin (04) Andrea Gaytan (28:5)

8 Slutord Den stora kampviljan och den enighet som präglade Kommunal Stockholms län före och under konflikten visar att; om vi bestämmer oss för att arbeta mot samma mål så får vi ut vårt budskap och får allmänhetens förtroende och våra värdefulla arbeten får den status som vi förtjänar. Avdelningsstyrelsen vill framföra sitt varmaste tack till alla medlemmar, förtroendevalda, anställda och ombudsmän som alla på sitt sätt bidragit i det fackliga arbetet. Stockholm den 20 februari Elisabeth Hammarstedt Lars Randerz Margareta Bohman Yvonne Chevallerau Barbro Pousette Suzie Vondracek Lars-Åke Sandström Kevin Thompson Lars-Göran Lehrmark Pirjo Annika Riikonen Nils Zetterberg Kent Wall Yvonne Schelander Kommunal stockholms län

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan Kommunal sektion 26 KMC Gullmarsplan Besöksadress:Gullmarsvägen 29 Telefon 08-508 46 240 Sektion 26 omfattar stadsdelarna Hammarby- Skarpnäck,Farsta,Vantör,Enskede-Årsta,Katarina-Sofia och Norrmalm,Care

Läs mer

Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3

Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3 Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3 2010-10-21 09.10 Svenska Kommunalarbetareförbundets 27e ordinarie kongress den 7 11 juni 2010 Produktion:

Läs mer

Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27

Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27 MEDLEMSCENTER SKÄRHOLMEN Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27 Sektion 27 omfattar förvaltningarna Östermalm, Södermalm, Älvsjö, Hägersten-Liljeholmen, Skärholmen, Social- Arbetsmarknadsförvaltningen. hemsida

Läs mer

Kommunal Stockholms län

Kommunal Stockholms län Stockholms län medlemstidningen medlemstidning för Kommunal Stockholms län nummer 9 / 2005 Timanställda utestängda från samhället Att ständigt ha en klump i magen av oro och gå hemma och hoppas att man

Läs mer

Handels verksamhetsberättelse 2008

Handels verksamhetsberättelse 2008 Handels verksamhetsberättelse 2008 Handels verksamhetsberättelse 2008 Handelsanställdas förbund Box 1146, 111 81 Stockholm 08-412 68 00, fax 08-10 00 62 org nr 84 60 00-1996 foto Denny Lorentzen repro/tryckeri

Läs mer

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april 1 (68) Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Verksamhetsberättelse 2 (68) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Distriktsstyrelse... 3 Revisorer... 3 Valberedning... 4 Sammanträden med styrelsen... 4 Samverkan med

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse FACKET FÖR SKOGS-, TRÄ- OCH GRAFISK BRANSCH www.gsfacket.se FACKET FÖR SKOGS-, TRÄ- OCH GRAFISK BRANSCH 2012 2012 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Innehåll Förord 2 Verkställande

Läs mer

årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013.

årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013. fskf Föreningen storstockholms kultur- och fritidschefer 2014-02-20 Kallelse till årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013. Datum: 13 mars Tid: 16:00 Plats:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 -Verksamhetsberättelse 2011 sidan 1 Verksamhetsberättelse 2011 Svenska Pappersindustriarbetareförbundet avdelning 3 Karskär Årsmötet 2011 På Olles restaurang i Gävle sidan 2 -Verksamhetsberättelse 2011

Läs mer

Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby

Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby Socialdemokraterna Blekinge 2 3 1. Kongressen öppnas Förslag till Dagordning 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fastställande av dagordning 4.

Läs mer

RALS 2010-2012 Så blev den KRÖNIKÖR: DEBATT REPORTAGE. Anders Carlberg: Relationer är A och O. Stämman: Morgan Johansson och Lena Nitz

RALS 2010-2012 Så blev den KRÖNIKÖR: DEBATT REPORTAGE. Anders Carlberg: Relationer är A och O. Stämman: Morgan Johansson och Lena Nitz POLISEN FACKLIG TIDSKRIFT FÖR POLISFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN Nr 1 april 2012 RALS 2010-2012 Så blev den DEBATT Johan Svanestrand: Vilket ledarskap har vi inom Polisen? REPORTAGE Stämman: Morgan Johansson

Läs mer

TEMA-NUMMER STÄDNING. Nummer 3-13

TEMA-NUMMER STÄDNING. Nummer 3-13 TEMA-NUMMER STÄDNING Dåliga upphandlingar förstör för seriösa städföretag Dags att sanera och städa upp sidan sidan 6-11 Kommunal varslar om strejk sidan sidan 5 Stressen ökar på BB när fler barn föds

Läs mer

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar LRF Mälardalens regionstämma Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015 Stämmohandlingar LANTBRUKARNAS REGIONFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA i Mälardalen 2015-03-13 Ordinarie årsstämma med Lantbrukarnas Regionförbund

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Socialdemokraterna i Uppsala län 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Distriktsstyrelse 3 Revisorer 3 Valberedning 3 Distriktsexpedition och personal 4 Verksamhetsområde och organisation

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. DISTRIKTSSTYRELSEN Ordinarie: Lisbeth Staaf-Igelström Karlstad-Handels Ordförande Lillemor Johansson Hammarö

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 2015 Seko, Service- och kommunikationsfacket Grafisk form: JINAB Tryck: Fasab/Seko 2015 15.05 Innehåll Verksamhetsberättelse 2014...5 Ordförande har ordet... 5 Organisera och

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 1 Innehåll Vision det här är vi... 3 Ordförande Annika Strandhäll om året som gått... 5 Mål, medlemslöfte och hjärtefrågor 2013... 7 Mål: Tillsammans rekryterar

Läs mer

Ombudsförteckning 2014 Reviderad 2014-05-08

Ombudsförteckning 2014 Reviderad 2014-05-08 Ombudsförteckning 2014 Reviderad 2014-05-08 Region Ordinarie ombud Ersättare i vald ordning Förbundsstyrelsen 11 ombud Barbro Engman Björn Johansson Bo Nilsson Carina Hultberg Clara Lindblom Esa Norojärvi

Läs mer

Mikael gillar stora kranar sidan 6

Mikael gillar stora kranar sidan 6 Byggettan tidning för medlemmar i Byggettan, Årgång 42, nr 2, april 2010 Mikael gillar stora kranar sidan 6 Avtalsrörelsen sidan 4 Johan kommenterar Stor skillnad på rut och rot I skrivandets stund har

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 G:\STYRELSE\verksamh-ber\vb2001.doc 2 3 Ordföranden har ordet Det är med glädje jag kan konstatera att Regionförbundet i Kalmar län kommer att stå som modell för övriga län i

Läs mer

STÄMMA 2010 Som traditionen bjuder

STÄMMA 2010 Som traditionen bjuder POLISEN FACKLIG TIDSKRIFT FÖR POLISFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN Nr 1 April 2010 STÄMMA 2010 Som traditionen bjuder DEBATT: Långsiktighet kring ledarskap och verksamhet DATA - OSÄKERHET!?! Har poliser blivit

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Lärarförbundets riksavdelning för SPSM Medlemsantal I dag (2014-12-31) finns 439 medlemmar registrerade. Styrelsen har haft följande sammansättning Ordförande Helle Rönneke (2

Läs mer

Kommunal Stockholms län

Kommunal Stockholms län Stockholms län medlemstidningen medlemstidning för Kommunal Stockholms län nummer 4 / 2005 Fast i låglönefällan Eva Söderman verkar uppgiven och har insett att den löneökning som hon behöver för att kunna

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Följande redogörelse avser den verksamhet som bedrivits av patient-, brukar- och anhörignätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH under år 2014. Beslutad på nätverksmöte

Läs mer

Landstingsfullmäktiges protokoll

Landstingsfullmäktiges protokoll Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den 11 december 2003 98 109 Gunder Berg, sekreterare Justerat den 16 december 2003 Britt Westerlund, ordförande Justerat den 16 december 2003 Justerat den

Läs mer

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog.

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog. 2012-11-05 Välkommen! Detta är den centrala kurskatalogen från Svenska Transportarbetareförbundet som vi använder internt inom förbundet på avdelningar, sektioner och klubbar. Här hittar du både lokala

Läs mer