Kommunal. stockholms län. Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunal. stockholms län. Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Kommunal stockholms län Verksamhetsberättelse avkortad version 2003

2 2 Avdelningsstyrelsens verksamheter Konflikten var den stora händelsen under verksamhetsåret 2003, men det genomfördes även ett stort arbete på avtalskraven inför 2004 års avtalsrörelse. Kommunal Stockholm läns branschråd granskade avtalen inom sina yrkesområden och prioriterade de mest angelägna kraven. Avdelningsstyrelsen fastställde Kommunal Stockholms läns prioriteringar bland de inkomna förslagen. Över avtalsförslag lämnades in till motparterna Kommun- och Landstingsförbunden och privata arbetsgivarorganisationer. I folkomröstningen om Emu, var beslutet att Kommunal skulle förhålla sig neutralt men se till att våra medlemmar fick utbildning och information. Ett aktivt arbete att få våra medlemmar att gå till valurnorna och delta i valet påbörjades. Tyvärr fick valarbetet ett tragiskt slut vid mordet på vår utrikesminister Anna Lindh bara fyra dagar före valet. Verksamhetsteamen Avdelningsstyrelsen har haft tio protokollförda möten under 2003 varav fyra varit långstyrelser. Under styrelsesammanträdena har beslut kring Kommunal Stockholm läns verksamhet tagits och diskuterats. På långstyrelsen i mars förbereddes avdelningens årsmöte med motionsbehandling samt färdigställande av årsberättelsen. Vid långstyrelsen i oktober bearbetades budgeten för 2004 och motioner besvarades. En gemensam konferens i Gripsholm för sektionsordförande och avdelningsstyrelse har genomförts för att lägga grunden till en övergripande verksamhetsplan för kommande år. Under styrelsen finns fem verksamhetsteam och arbetsutskottet som har till uppgift att fördela resurser till de övriga teamen. Dessutom finns det 13 branschråd som har till uppgift att arbeta med specifika yrkesfrågor. Arbetsplatsorganisation ets uppdrag är att utveckla och stödja de fackliga uppdragen inom Kommunal Stockholm läns verksamhet. Målgruppen är Huvudskyddsombud (HSO), Arbetsplatsombudsamordnare (AOS), och Arbetstagarledamöter (ATL). Under året anordnades två träffar för huvudskyddsombud. Träffarna bestod av två delar, en föreläsningsdel om ett aktuellt tema inom arbetsmiljöområdet, dessutom gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte mellan huvudskyddsombuden. Träffar för arbetsplatsombudsamordnarna ställdes in under Vårens träff på grund av strejken och höstens på grund av de lokala löneförhandlingarna. et har deltagit på Förbundets konferens om medlemsrekrytering. Där diskuterades utveckling, olika planerade aktiviteter och hur uppdragen AO och AOS kan utvecklas. På grund av konflikten ställdes vårens träff och utbildning in. Under hösten genomfördes en utbildning för nya ATL i samarbete med avtalsenheten och vi kallade till en träff för alla ATL. Trots få deltagare blev det en bra diskussion om villkor och erfarenheter för våra representanter i bolagsstyrelser. Många ATL saknar utbildning och det finns ett stort behov av stöd från Kommunal Stockholms län.vi diskuterade även vikten av tvärfackligt samarbete i bolagsstyrelser. Arbetsmarknad Året startade med en kartläggning av arbetsmarknadssituationen. I augusti inleddes sedan ett pilotprojekt med AMS och arbetsförmedlingar och några arbetsgivare i kommuner och landsting i syfte att kartlägga deltidsarbetslösheten. Arbetslösheten ökade bland kommunalarna mot slutet av året. Fackligt Politiska (F/P) 2003 inriktades på att bygga nätverk och skapa kommunikation mellan sektionernas F/P-organisatörer, teamet och lokala politiker. Behovet av utbildning är stort för uppdraget som F/P-organisatör i sektionen. Samhällskunskap med ideologi och arbetarrörelsens historia måste bli en tydligare del av uppdraget. Kommunal Stockholms län anmälde 22 personer till Facklig Politisk Aftonskola som startade under hösten. 1 maj bjöd Kommunal Stockholms Län som vanligt på frukost med plakatmålning på Franzéngatan före demonstrationen. Kommunal Stockholms län hade ett tält vid Norra Bantorget där det delades ut dricka till törstiga och informationsmaterial om Kommunal till intresserade. et träffade Landstingets ledande politiker under sensommaren för att diskutera vårens konflikt. Stockholms stads politiska ledning, främst Annika Billström, har genomfört färre antal besök än i fjol. Medlem/ organisation et har under året ansvarat för sammanslagningen av sektionerna 89 och 86 till nuvarande sektion 30. Ett förslag till policy för hur Kommunal Stockholms län ska representera, synas, manifestera och protestera har utarbetats. et lade även ett förslag till avdelningsstyrelsen om utvärdering av den Fackliga Förhandlingsorganisationen (Fafo). Utbildning Ett mål var att alla förtroendevalda inom avdelningen skulle ha en dokumenterad utbildningsplan i Studs. I Kommunal Stockholms län finns endast 569 utbildningsplaner för enskilda förtroendevalda. Målet var att alla uppdrag på sektionsnivå skulle ha minst två utbildningsdagar under året, tyvärr har alla grupper inte fått det. Ordförandena i sektionerna har haft träffar under året men ingen riktad utbildning. Fyra familjekurser för medlemmar och deras barn har genomförts. Kurserna var mycket uppskattade av deltagarna Under året har drygt 600 medlemar gått medlemsutbildning! I samverkan med avtalsenheten har 21 utbildningar inom 12 olika ämnen och 259 deltagare genomförts. Arbetssättet med en förnyad rekryteringsmetod och närmare samarbete med avtalsenheten har gett resultat. Åtta sektioner har under 2003 inte haft någon deltagare på dessa utbildningar. Ungdomsgruppen har träffats tre och en halv dag samt haft en planeringskonferens på Runö under hösten. En ungdomsansvarigkonferens arrangerades på Rönneberga. Gruppen har haft sex KomUng möten under året för alla medlemmar. Landstingsgruppen Landstingsgruppen omfattar Kommunal Stockholm läns sex sektioner inom Stockholms läns landsting. Gruppen har haft tio protokollförda möten samt en studie- och planeringsresa till Lycksele. Den centrala fackliga tiden har fördelats på nio personer. Under våren förhandlades Landstingets budget. Vid förhandlingarna protesterade vi mot att budgeten inte förankrats lokalt med fackliga organisationer före förhandlingen. Vi förde tvärfackliga diskussioner med arbetsgivaren under hösten. Det medförde ändrade rutiner vad gäller det förhandsmaterial vi får till gruppen. Inom de olika produktionsområdena arbetades det med utveckling av de interna resultatenheterna. Inför budgeten fanns ett förslag till ny organisation med endast ett produktionsområde. En referensgrupp bildades som diskuterade indelningen av närsjukvårdsområden med uppdrag för hela sjukvården. Landstingets stora budgetunderskott skapade förvirring i budgetförhandlingarna. Tjänstemännen lämnade ett förslag och den politiska majoriteten ett annat. Personallandstingsrådet tog initiativ till månadsträffar och de har fungerat bra. Träffarna ger oss möjlighet att diskutera såväl stora som små frågor. Omställningsfrågor och befarad övertalighet är frågor som diskuterats ingående. Centrala samverkansgruppen, CBG, har haft fler möten än normalt med anledning av omorganisationen inom landstingskontoret. Under senhösten har diskussionert om det fackliga inflytandet i personalberedningen påbörjats inom Landstingsgruppen. Närsjukvårdsutredningen har på vårt initiativ kommit upp på dagordningen i beställarsamverkan. Stockholmsgruppen Stockholmsgruppen består av de fyra Stockholmssektionernas förhandlingsansvariga vid Stockholms stads förvaltningar och en klubb. Gruppen svarar för samordning av sektionsövergripande frågor inom staden samt frågor som hänskjuts till gruppen från avdelningsstyrelsen eller dess arbetsutskott. Vissa frågor berör de kommunala bolagen. Centrala samverkansgruppen (Cesam) Stora frågor för Stockholmsgruppen/Cesam var; stadens budget för 2004, införandet av Kompetensfonden, Stadens hälsoprojekt och ett flertal samordnade upphandlingar. Stockholmsgruppen har utsett ledamöter till cirka 15 referens- och arbetsgrupper. Stockholmsgruppen har även diskuterat egna och arbetsgivarens förslag till nya och ändrade kollektivavtal. För dessa träffar ansvarade avtalsenheten. Det har även förts diskussioner kring ett nytt omställnings-/trygghetsavtal i staden.

3 Konflikten 2003 Den stora händelsen under 2003 var konflikten. Konflikten utvecklades till att bli den mest omfattande i Kommunals historia. Den pågick i en dryg månad, 23 april - 28 maj, och visade upp medlemmarnas kampvilja. Konflikten visade även att det finns stor förståelse för kommunalarnas villkor och deras arbete bland medborgarna. Förtroendevalda och anställda inom Kommunal Stockholms län arbetade med att sprida information om kommunalarnas villkor och löner. Med flygbladsutdelning, demonstrationer och uppvaktningar av politiker och tjänstemän bildades opinion för Kommunals krav hos allmänheten. Kampandan och glöden i demonstrationer och andra aktiviteter gick inte att ta miste på. Arbetet organiserades lokalt ute på sektionerna och samordnades via avdelningskontoret. Bakgrund till konflikten Den 22 oktober 2002 sade Kommunal upp det treåriga avtalet med kommuner och landsting trots att ett år återstod av avtalsperioden. Medlare kallades in i februari och efter långa och sega överläggningar med parterna lade medlarna fram ett slutbud den 28 mars. Kommunal sa nej till medlarnas bud och den 8 april varslade Kommunal om strejk för drygt medlemmar inom olika yrken. Samtidigt varslades om nyanställningsblockad i alla kommuner och landsting samt övertidsblockad för räddningstjänsten. Varslen utlöstes onsdagen den 23 april klockan och följdes av en rad nya varsel. Kommunal Stockholms län skapade två parallella verksamheter för att arbeta med konflikten. En ledningsgrupp där strategierna för konflikten diskuterades samt en aktionsgrupp som arbetade med direkta åtgärder och arrangemang. Berörda sektionsordförande och regionala fackliga ombud bildade ytterligare en grupp som försåg aktionsgruppen med uppdrag. Några av de viktigaste aktionerna som genomfördes av aktionsgruppen var bland annat en aktivitet som fick namnet De Galna Kommunalarna, d.v.s. fackliga företrädare, medlemmar och ombudsmän som demonstrerade utanför Kommunoch Landstingsförbundens hus varje vardag mellan och Från den 21 mars och fram till konfliktens slut den 28 maj fanns Kommunalare utanför Kommun- och Landstinghuset på Hornsgatan. För att öka trycket använde de demonstrerande skylten Tuta för högre lön vilket gav förbipasserande möjlighet att visa sitt stöd. Senare under konflikten fanns det även Galna kommunalare utanför Stockholms stadshus när Stockholmssektionerna gick ut i strejk. De Galna kommunalarna samlade in namn till stöd för Kommunals krav samt informerade allmänheten via flygblad och diskussioner. Totalt samlades namn in vilka överlämnades till Kommun- och Landstingsförbunden. Allmänheten gav sitt tydliga stöd till Kommunal trots att de många gånger själva drabbades av konflikten. Dessutom anordnades en demonstration den 29 mars på Slussen och utanför Stockholm stadshus. Förutom dessa avdelningsaktiviteter arrangerade sektionerna lokala demonstrationer och lokala Galna Kommunalare. Arbetet utfördes föredömligt av de berörda sektionerna. Ledningsgruppen för konfliktorganisationen bestod av avdelningens ordförande, kassör, avtalsansvarig ombudsman och lokalkontorschef. Dessutom inrättades tre dispensgrupper: Förutom att behandla dispenser, diskuterades gällande regler och strategier gentemot arbetsgivarna i dessa grupper. Totalt inkom 774 dispenser varav 501 behandlades av dispensgrupperna. 60 procent av dispenserna tillstyrktes och 40 procent avslogs I alla konflikter inträffar händelser som inte följer de regler som parterna fastställt. Den vanligaste felaktigheten var att det beordrades skyddsarbete istället för att ansöka om dispens. Totalt upptäckte sektionerna cirka 120 avvikelser som rapporterades till förbundet. Den 28 maj var strejken över. Starka känslor väcktes, debatter om svek och påtryckningar fördes både internt och externt. Samtliga sektionsordförande träffades för en diskussion om resultatet av konflikten. Rond 2 Efter konflikten påbörjades Rond 2, som var arbetsnamnet på genomförandet av de lokala löneförhandlingarna i sektionerna. Rond 2 samordnade de gemensamma lönekraven inom Kommunal Stockholms län. Det nya avtalets reglering av löneutrymmet, ett lägsta löneutrymme, gjorde att avdelningen införde ett nytt arbetssätt. Alla sektioner arbetade på samma sätt ocn samordnat med förhandlingsarbetet. Trots den samordnade strategin blev Rond 2 besvärlig. Arbetsgivarna släppte inte till några extra pengar. Arbetsgivarna sade sig förstå våra yrkande, några tyckte till och med att de var berättigade, men 3 några pengar fanns inte att tillgå. Avdelningens aktionsgrupp för Rond 2 arrangerade fackeltåg i Sigtuna, Huddinge och på Södermalm för att öka trycket på arbetsgivaren. Flygblad delades ut, presskonferenser och brev skickades till medlemmar och massmedia. Internationellt Kommunal Stockholms län har under våren 2003 utvärderat det avslutade Moskvaprojektet tillsammans med Förbundet och SKTF som drivit projekt i Novogorod. Kommunal Stockholms län har dessutom följande internationella projekt: 1. Projektet bedrivs med medel från OPC på ett jordbruk i Rumänien, 40 kilometer norr om Bukarest. Jordbruket är en traditionell gård med mjölkproduktion samt växtodling. Under året har vi genomfört en kurs i arbetsmiljö och lokalt fackligt arbete för de anställda sant en utbildning i produktionsfrågor. 2. Projektet bedrivs med medel från LO-TCO:s Biståndsnämnd i västra Rumänien där intresserade fackföreningar bjöds in till en konferens samt träffade motsvarigheten till våra landshövdingar/kommunalråd. Detta gjordes på fem olika platser i regionen och från dessa konferenser rekryterades deltagare till en veckokurs där 35 stycken deltog. Under kursens gång, analyserades problemen som fackföreningsrörelsen upplever att de har i regionen. 3. Kommunal Stockholms län har påbörjat en verksamhet för att utveckla och utbilda fackföreningar i Moldavien. Moldavien är ett av Sidas prioriterade länder. Förutsättningarna för ett LO/TCO - biståndsnämnds projekt finansierat av SIDA har undersökts. De fackföreningar som vi samarbete med är: Agroindsind (motsvarigheten till tidigare LANT) Sindasp (offentlig anställda) Moldsindcomservice (offentlig service) Sanitatea (offentliga hälsa och sjukvård) Representantskapsmöten Under 2003 hade Kommunal Stockholms län två representantskapsmöten, den 28 april och 20 november. På årsmötet den 28 april valdes avdelningsstyrelse, revisorer och representanter till ABF och LO-distrikt. Årsberättelsen för år 2002 fastställdes och avdelningsmotioner behandlades. Mötet gästades av avtalsombudsman Håkan Pettersson från förbundet som informerade om de pågående förhandlingarna med kommun- och landstingsförbund. På höstmötet den 20 november valdes valberedningen för år 2004, avdelningsstyrelsens verksamhetsplan för 2004 godkändes, budgeten för 2004 behandlades och fastställdes och dessutom valdes avdelningens kongressombud för åren Representantskapet behandlade även avdelningens kongressmotioner för 2004 års kongress.

4 4 Avtalsenheten Avtalsenhetens arbetsuppgifter är att teckna och tolka lokala kollektivavtal, genomföra lokala tvisteförhandlingar samt att serva sektionerna i kollektivavtals- och andra förhandlingsfrågor. Avtalsenheten svarar för kompetensutvecklingen av förtroendevalda i avtal och arbetsrätt. Avtalsenheten förser sektioner och klubbar med information om avtals- och medlemsförsäkringar. Avtalsenhetens arbetar konsultativt. Avtalsenheten har även en jour som tar emot telefonsamtal, besök och besvarar frågor via mail. Jouren betjänar både medlemmar och förtroendevalda. Jouren har handlagt drygt ärenden och besvarat cirka mail under året. Förhandlingsarbete Avtalsenheten har själva eller genom fullmakt till sektioner och klubbar genomfört löneförhandlingar inom alla aktuella avtalsområden. Totalt har 777 lönerevisionsprotokoll för 2003 redovisats. Förhandlingsresultatet är generellt sett bättre vid små privata arbetsgivarna än stora arbetsgivare. Löneutrymmet blev högre lokalt hos mer än en tredjedel av arbetsgivarna än vad det centrala avtalet gav. Tvisteförhandlingar Antalet tvister om diskriminering inom de olika lagstiftade områdena fortsätter att minska jämfört med år Utbildningsinsatserna som genomförts under året har fått den effekt som avsågs. Följande tvisteförhandlingar har genomförts: Diskrimineringsärende, 23 st Förhandlingsskyldighet MBL, 16 st Övrigt MBL, 4 st Ledighet och ersättningar till facklig förtroendeman, 2 st Turordning, 2 st Avsked, 25 st Uppsägning på grund av personliga skäl, 60 st Uppsägning på grund av arbetsbrist, 25 st Otillåtna anställningar, 3 st Övrigt LAS, 37 st För mycket övertid, utebliven veckovila mm, 13 st Felaktig eller obetald lön, 24 st Brott mot kollektivavtal, 44 st Övriga tvister, 10 st Summa tvister, 284 st Branschråden Hälso- och Sjukvård Branschrådet har träffats tre gånger under året. En viktig fråga för gruppen har varit att tydliggöra uppdraget. Branschrådet har haft två arbetsgrupper. På träffarna har olika avtals- och yrkesfrågor diskuterats samt rapporterats om olika arbetsgruppers arbete. Avtalsgruppen inom branschrådet har arbetat med avtalsfrågor och hur vi kan påverka medlemmarnas intresse för dessa. Gruppen sände ut en enkät till medlemmar inom hälso- och sjukvården. Enkäten undersökte om lönesamtal i samband med utvecklings/medarbetarsamtal förekommit eller inte. Sammanställning av svaren visade att många medlemmar aldrig haft något utvecklingssamtal. Ändå färre medlemmar har fått prata om sin lön eller fått motivering till sin lönesättning av någon chef. Även många fria svar kom in som gav frågor tilll gruppen att arbeta vidare med. Kompetensgruppen har arbetat med frågor som utbildning och arbetstider. En inventering av kompetensstegar och inhämtande av information om utbildningar och arbetstidsmodeller påbörjades. Branschrådet har deltagit i olika aktiviteter. På Vårdförbundets mässa, under rådande konflikt, bemannade branschrådet en monter tillsammans med Ambulanssjukvårdarna. Storhushåll Branschrådet har diskuterat Arbetsmiljö, Utbildning, Kost och Hygien och Egen tillsyn. Sonja Salomonsson från miljöförvaltningen i Stockholm föreläste om egenkontrollen och vikten av att ha rutiner för kontroll av livsmedel. Äldreomsorg Verksamhetsplanen har omfattat åtgärder och framtagande av policy inom områdena; opinion, arbetsmiljö, avtal och utbildning/kompetens. Avtalskrav och prioriteringarna inom branschen och allmänna yrkanden har fastställts och vidarebefordrats. Branschrådet har med utgångspunkt från förbundsmaterialet Heja chefen antagit en policy för ledarskap inom äldreomsorgen. Policyarbete inom arbetsmiljö har påbörjats, det ska användas som ett verktyg för att förbättra arbetsmiljön på våra arbetsplatserna. Trafiken Branschrådet har under 2003 bestått av representanter från de olika yrkesgrupper som trafiksektionen organiserar. Ledamöterna arbetar på olika företag inom trafikområdet. Branschrådets har i huvudsak arbetat med Det goda arbetet och Intraprenad. Branschrådet syn på det goda arbetet är klar, det svåra ligger i att få med arbetsgivarna i samma synsätt. En orsak till skillnader i synsätt är upphandlingsmodeller av olika slag där god personalpolitik inte premieras. Vi har även funnit goda exempel där arbetsgivaren förstår helheten och det väsentliga av att ha frisk och kunnig personal. Även arbetstiderna har diskuterats, kanske är det dags att börja arbeta för individanpassade arbetstider? Barn och Ungdom Branschrådet har genomfört träffar med olika aktiviteter i arbetsgrupper. Den största aktiviteten var avtalskonferensen för att sammanställa och prioritera avtalsyrkanden inför 2004 års avtalsrörelse. Deltagare från olika sektioner arbetade i grupper och enades om fem branschyrkanden samt fem allmänna yrkanden som skickades vidare till avtalsenheten. Branschrådet har även genomfört en enkät som skickats till sektionerna angående löneutveckling, kompetensutveckling och arbetsförhållanden för barnskötare och fritidsledare. Av 26 tillfrågade sektioner svarade 13. Branschrådet har bevakat skollagskommitténs förslag till skolplan för förskolan och deltagit i information och diskussion om frågan. Branschrådet har hämtat information från högskolor om kurser och vidareutbildningar för yrken inom barn och ungdom. Material har lämnats till sektionerna för att använda i diskussioner med arbetsgivaren angående kommunernas medel för kompetensutveckling. Vi har träffat politiker och diskuterat och visat på möjligheterna att utvecklas som barnskötare och att barnskötare behövs parallellt med förskollärare. Räddningstjänsten Under verksamhetsåret har branschrådet arbetat både lokalt och centralt. Vi har under ett antal år jobbat fram ett lönepolitisktprogram som grund för lönearbetet inom arbetsområdena i räddningstjänsten. Avtalskonferenser beslutade om nivåer och prioriterade avtalskrav. Vid den årliga Marholmenkonferensen behandlades frågorna om ändrad lagstiftning och ny utbildning för räddningstjänsten. Den stora frågan för ambulansverksamheten var att granska anbudsunderlagen till upphandlingen av ambulansverksamheten för de kommande fem åren. Personliga Assistenter Branschrådet har under året jobbat med yrkesrollen som personlig assistent, diskuterat utbildning och status i yrket samt genomfört en avtalskonferens. Branschrådet har arrangerat föreläsningar om våra rättigheter och skyldigheter som personliga assistenter samt om Försäkringskassans roll. Rapporten Personliga assistenters arbetsmiljö, ett riksövergripande projekt från Arbetsmiljöverket, har studerats. Information om Riksprojektet Assistansutveckling, som ska ta fram utvecklingsoch utbildningsplan för personliga assistenter har inhämtats. Städ Arbetet i branschrådet har inriktats på att inventera och sammanställa uppgifter om städbranschen. Fokus är satt på yrkes-, kompetens- och arbetsmiljöfrågor för att skapa ett paket för att underlätta för sektionerna att lyfta fram städyrket. Ett sätt att skaffa kunskap om branschen har varit att bjuda in företrädare från privata städföretag och andra fackförbund som organiserar städpersonal. Magnus Karlsson från ISS gav en genomgång av ISS organisation och utbildningspolicy. När det gäller arbetsmiljöfrågor har utvecklingen mot större och större städområden, stress, kemikalier och förslitningsskador varit huvudfrågor. Branschrådets ledamöter representerar både privata och offentliga städverksamheter. Fastighet Vårens arbete bestod till största delen av avtalskonferensen för fastighetsskötare. Cirka 20 medlemmar deltog men några yrkesspecifika yrkanden lämnades inte. På avtalskonferensen diskuterades även yrkestitlar. Även arbetsinnehåll och lön diskuterades och vi beslutade att skicka ut en enkät till alla sektioner i Sverige. Det kom in rätt många svar, men sammanställningen av dessa har ej hunnits med under Kyrkan Branschrådet har under året träffats en gång i samband med avtalskonferens. Övrig Teknik Handikapp

5 Uppdragsförteckning 5 Avdelningsstyrelsen Styrelsens ledamöter: Styrelsesuppleanter: Elisabeth Hammarstedt (04) Berit Larsson (07) Inga Nordin (87) Yvonne Schelander (80) Lars Randerz (34) Christer Lindh (34) Pirjo Annika Riikonen (28) Ingrid Höglund (28) Barbro Pousette (07) Camilla Nilsson (26) Kent Wall (30) Barbro Delin (88) Lars-Åke Sandström (34) Christer Thoursie (13) avgått Lars Göran Lehrmark (45) Lennart Eriksson (6) Vikarie Yvonne Chevallerau (26) Annika Haglund (59) avgått Kevin Thompson (30) Lilian Karlsson (09) Nils Zetterberg (52) Jenny Norum Hammenstig (16) Vikarie Suzie Vondracek (2) Despina Movrokostidou (27) Margareta Bohman (10) Maria Enryd (28) Arbetsutskott Elisabeth Hammarstedt, ordförande (04) Inga Nordin (87) Margareta Boman (34) Lars Randerz, kassör (34) Barbro Pousette (07) Pirjo-Annika Riikonen (28) Björn Colving, sekreterare Bo Sandholm, adj. ombudsman (34:6) Kassör: Studieorganisatör: Lars Randerz (34) Barbro Pousette (07) Sekreterare: Björn Colving Revisorer: Revisorssuppleanter: Ilja Dahlborg-Sternberg (27) Monica Hellman (79) Kerstin Jonsson (28) Ines Isaksson (28) Tommy Hägglund (86) Svein Röang (89) Avdelningsstyrelsens team Arbetsplatsorganisationsteamet Kevin Thompson, sammankallande (30) Yvonne Schelander (80) Suzie Wondracek (02) Christer Lindh (34) Despina Mavrokostidou (27) Lia Scheding (t.o.m. juni 03) Susanne Gällhagen, ombudsman (2) Arbetsmarknadsteamet Lars-Åke (Larsa) Sandström, sammankallande (34) Lilian Karlsson (09) Berit Larsson (07) Benita Westin Jenny-Norum Hammenstig, ombudsman (16) Kommunal Stockholms läns Arbetsplatsombudsansvarige har varit Suzie Wondracek (02). Fackligt - politiska Margareta Bohman, sammankallande (10) Astrid König, ombudsman (77) Annika Haglund (59) Kent Wall (30) Nils Zetterberg (52) Ann-Charlotte Lundén, ombudsman (13) Medlem/organisation Yvonne Chevallerau, sammankallande (26) Ingrid Höglund (28) Lars-Göran Lehrmark (45) Lennart (Lelle) Eriksson (06) Maria Enryd (28) Inga-Lill Björck (27:1) Bo Sandholm, ombudsman (34:6) Utbildning Barbro Pousette, sammankallande (07) Pirjo-Annika Riikonen (28) Barbro Delin (88) Camilla Nilsson (26) Anders Johansson Monica Mavroidis (16) Lars-Åke Sandström (34) Hans Forsberg, ombudsman (11) Ungdomsverksamheten Camilla Nilsson, sammankallande (26) Linda Lindgren (22) Karl-Henrik Ericsson (28) Ann-Terese Mörch (26) Petter Hildebrand (86) Jerry Adbo (28) Marcus Andersson (04) Håkan Siljehag (34) Stefan Ehn (27) Alexandra Nalin (08) Jesper Sevefjord (04) Kongressombud Alkvist Birgitta (01) Eriksson Lennart (06) Barbro Pousette (07) Heinämaa Pernilla (08) Högberg Ronald (09) Salokangas-Davidsson Riitta (11) Bohman Margareta (10) Wenger Kerstin (12) Ripås Jimmy (16) Lundgren Margareta (21) Larsson-Rosendal Lena (25) Hagström Åke (26) Chevallerau Yvonne (26) Eriksson Höijer Lena (28) Obaid Khalid (28) Tappert Olof (28) Fridlund Mona (30) Sandström Lars-Åke (34) Lindh Christer (34) Nilsson Conny (46) Jangerstad Matts (52) Plogfeldt Anders (52) Haglund Annika (59) Lenngren Carina (77) Andersson Claes (80) Lantz Anna-Carin (97) Orellana Alvarez Elsa (97) Olofsson Håkan (45) Lehrmark Lars-Göran (45) Suppleant Gunilla Carlsson (05) Ombudsmän Ombudsmän: Bo Sandholm Ann Georgsson Marisa Navarrete Tom Jansson Ola Söderström Lia Scheding Tommy Setzman Margaretha Johansson Ombudsmän somgått utbildning under året Lotta Lundén (anställd ) Hans Forsberg Astrid König (anst ) Susanne Gällhagen (030101) Vikarier under utbildningstiden: Lennart Eriksson fr.o.m Anna-Carin Hill, fr.o.m Jenny Norum Hammenstig, fr.o.m Ombudsmän som gått i pension under året är: Henry Holmström, Erna Eliasson Berit Grönqvist Regionalt skyddsombud: Catrin Jukkala Lokalkontorschef: Björn Colving Valberedning: Susanne Bergström, sammankallande (08) Lars Ohlsson (11) Ulla-Britt Khalid (20) Hillewi Wahlund (28) Anne-Li Rosengren (87) Torbjörn Olsson (77) Leif Länghemmer (34) Henry Holmström, adj.ombudsman (30) Lokal a-kasseenhetschef: Benita Westin

6 Branschråd 6 Hälso- och Sjukvård Astrid König (77) Anki von Essen Walldén (30) Ann Martinsson (80) Annett Haaf (87) Britt Nyman (80) Danyel Abzakh (79) Inger Holm (87) Jeanette Wiklund (79) Monica Ulfves (77) Stina Nordén (80) Tomas Boylind (30) Alex Monsalves (09) Gunnel Dahl (30) Julia Escobar (09) Rita Enström (77) Trafiken Christina Wanngård (34:16) Gunnar Ljuslin (34:2) Bilal Halawi (34:2 Peter Hansen (34:13) Monica Furehed-Lindell (34:7) Mikael Marin (34:5) Percy Nilsson (34:17) John Pettersson (34:19) Håkan Siljehag (34:19) Anneli Staaf (34:2) Pontus Westman (34:1 Personliga assistenter Ingrid Höglund (28) Helen Strandkulle Alge (01) Merja Röntynen (08:1) Jennie Kallin (11) Eugene Dorrian (20) Lena Höybakken (21) Eva Klasa (27) Susanne Kropp (27) Minna Huovinen (28) Jill Linnerheim (28) Ann-Charlotte Lundén, ombudsman (13) Storhushåll Yvonne Schelander (26) Despina Mavrokostidou (27) Liselotte Nyström (26) Ingrid Lundgren (26) Christina Berg (04) Birgitta Bodin (14) Marta Sepulveda (26) Ginger Johansson (27) Birgitta Grahn (07) Gun-Britt Stipic (27) Anna Karlsson (6) Margaretha Johansson, ombudsman (23) Jenny Norum Hammenstig, ombudsman (16) Städ Kevin Thompson (30:2) Åsa Nylund (01) Inga Kangas (25) Niksic Nidzar (77) Lilijana Vujacic, (87) Henry Holmström, ombudsman (30) Astrid König, ombudsman (77) Handikapp Christer Lindh (34:18) Mariana Friberg (59) Vivi-Ann Fransson (16) Pernilla Käck (17) Sickan Söderlund (18) Siv Nilsson (18) Cecilia Ahlström (20) Tobias Berglund (21) Siv Rönnholm (25) Charlotte Bjelkelöv (27) Suzan Danielsson (26) Carola Nordin (27) Sören Deurell (28) Kicki Höglund (30:1) Ingrid Sköldin (15) Ann Georgsson, ombudsman (18) Kyrkan Margareta Bohman, samordnare (10) Bellevie Nilsson (01) Birigtta Österberg (04) Ann-Katrine Johansson (06) Lars Henriksson (11) Kent Schmindt (12) Wivi-Anne Lindberg (16) Lena Larsson-Rosendahl (25) Tommy Öster (13) Rolf Andersson (02) Ingvar Wieslander (10) Claes Gyllberg (20) Kristina Selldén (05) Johan Dellming (05) Bengt Svärd 02) Erna Eliasson, ombudsman (17) Marisa Navarrete, ombudsman (7) Barn & Ungdom Barbro Delin (30) Lena Gustafsson (08) Eva Wikström (16) Eva Forss (26) Bengt Olsson (27) Margareta Lindqvist (27) Eva Falk (27) Madeleine Fredriksson (27) Cathrine Norén. (28) Tom Jansson (26) Branschråd Fastighet Suzie Vondracek (02) Roger Ericsson (46:11) Per Karlsson (18) Sven-Erik Tobiasson (14) Bengt-Arne Åhrberg (08) Conny Andersson (07) Bengt Norstedt (46) Olle Eklund (25) Leif Ruthström (01) Conny Nilsson (46:8) Sven Samuelsson (46:13) Bo Sandholm, ombudsman (34:6) Äldreomsorg Nils Zetterberg, sammankallande (52:4) Britt-Louise Andersson (18) Cabir Aksu (30:3) Jill Hansson (26) Mariette Karlsson (09) Matthews Lal (20) Justinian Rupia (26) Mait Wenström (28) Lena Lagnestrand (59) Carina Ervallius (26:1) Anniki Pehrsson (19) Ricardo Mercado (26:1) Eva Isaksson (21) Tarja Hellsten ( Arja Wallin (07) Annika Kronholm (13) Hans Forsberg, ombudsman (11) Övrig teknik Inga Lundvall (27) Maria Enryd (28) Tomas Lindberg (01) Ove Söderberg (01) Nils Degerlund (04) Björn Eriksson (08) Sture Johansson (08) Hans Göransson (12) Krister Melander (13) Peter Lundin (13) Jari Syväluoma (14) Helge Högdin (15) Lennart Karlsson (16) Sven Eric Larsson (17) Björn Brandlert (22) Leif Kjulin (22) Rolf Nilsson (22) Öran Af Ekenstam (23) Per Bexelius (26) Anders Bergenheim (31) Hans Cederlund (46) Christer Karlsson (46) Räddningstjänsten Matts Jangerstad, sammankallande (52) Nils Norén (52:10) Jens Johansson (52:8) Anders Plogfeldt (52:2) Caroline Åberg (52:1) Nils Zetterberg (52:4) Jens Olsson (52:4) Anders Höglund 52:12) Roger Valberg (52:1) Per Edlund (52:15) Tomas Buxbaum (52:13) Raymond Holmström (52:11) Tomas Sedvall (52:3) Anders Hällström (52:9) Idrott Pirjo-Annika Riikonen (28) Therese Medin (04) Ann-Christine Andersson (13) Michael Karlsson (46) Lia Scheding, ombudsman (28) Anette Jeppesen (13) Magnus Svedlund (11) Göran Eriksson (15) Bertil Sundqvist (03) Kontakt med de olika branschråden går att få genom att ringa avdelningskontoret eller på eller maila till: Ombud ABFs representantskap Suzie Vondracek (02) Jesper Sevefjord (04) Göran Ekberg (10) Kerstin Jarnert (11) Merja Nemati (11) Birgitta Sommarhed (13) Maud Tjulin (14) Karl-Erik Karlsson (15) Jenny Norum Hammenstig (16) Monica Mavroidis (16) Claery Westberg (17) Per Karlsson (18) Petra Andersson (19) Cecilia Ahlström (20) Gunnel Dunberg Ågren (22) Martha Sepulveda (26) Parvin Araghi (26) Jan Runfors (26) Christer Andersson (26) Ingela Randevall (26) Ingela Ulvedahl (26) Mikael Friberg (26) Yvonne Larsson (28) Margaretha Persson (28) Birgitta Sjögren (28) Hillevi Wahlund (28) Jerry Adbo (28) Gunilla Burman (28) Anders Eriksson (28) Sussi Olsen-Holmlund (28) Marita Allerhed (28) Karin Hanqvist (28) Kerstin Jonsson (28) Ingmarie Axelsson (28) Eva Dunér (28) Monica Olsson (28) Mait Wenström (28) Ulla Jöhnk (28) Cathrine Norén (28) Maria Enryd (28) Pirjo Helisto (28) Ines Isaksson (28) Ulla-Britt Olsson (28) Elisabeth Hansson (28) Ros-Marie Jonsson (29) Lars-Åke Sandström (34) Leif Länghemmer (34) Solveig Ljung (44) Monica Ulfves (77) Rune Engleskär (77) Leif Bengtsson (77) Eva Wåhlgren(77) Marita Hiettiko (77) Yvonne Koch (77) Siebyl Jacobsson (77) Ann-Marie Lindmark (77) Gunnar Askmark (77) Yvonne Wahlström (77) Edvard Kvistedahl (77) Michael Wallenberg (80) Mirja Särkiniemi (80) Ann Martinsson (80) Stina Nordén (80) Tommy Hägglund (86) Öivind Sörensen (86) Petter Hildebrand (86 Birgitta Crona (86) Lisa Nilsson (86) Anki von Essen Walldén (86) Barbro Delin (88) Margit Rönnholm Fors (88) Riitta Hietala (89) Mona Fridlund (89) Ewa Hernqvist (89) Kicki Höglund (89) Ombud LO-distriktets representantskap Jesper Sevefjord (04) Lena Fjällborg (07) Lilian Karlsson (09) Margareta Bohman(10) Göran Ekberg (10) Inger Eklund (10) Arne Öberg (11) Riitta Salokangas Davidsson (11) Margaretha Hedengrahn (14) Karl-Erik Karlsson (15) Jimmy Ripås (16) Morgan Segerberg (20) Marie Jokio (26) Ilja Dahlborg-Sternberg (27) Karin Hanqvist (28) Ulla Jöhnk (28) Mona Fridlund (30) Kent Wall (30) Anki von Essen Walldén (30) Jan Löwered (34) Nils Zetterberg (52) Lena Lagnestrand (59) Margareta Padellaro (77) Carina Lenngren (77) Michael Wallenberg (80) Mirja Särkiniemi (80) Yvonne Schelander (80) Ricardo Zuluaga (97) Ersättare till ombud till LO-distriktets representantskap (1 år). Ronald Högberg (09) Sven-Olof Karlsson (09) Inga Lundvall (27) Ingegerd Spiik (27) Kristina Thörnsell (27) Gunnar Lindgren (28) Ines Isaksson (28) Ulla Rådling (28) Monica Olsson (28) Olof Leijon (30) Tommy Hägglund (30) Sussi Blomgren (59) Maj-Lis Siré (59) Daniel Minton (77) Carina Wester (77) Rune Engleskär (77) Hannele Kola Steninge (77) Anita Koskinen (77) Ann Martinsson (80) Marcelo Rojas (80) Gunnel Dahl (88) Cabir Aksu (88) Asad Sohrabi (97) Kerstin Sjöberg (97) Agneta Berg (97) Ann-Catrine Lantz (97) Ann-Marie Kjeller (97) Gudrun Olsson (97)

7 Sektioner och klubbar 7 Sektion 1 Nynäshamn 2 Nacka 3 Värmdö 4 Haninge 4:01 Pysslingen 5 Tyresö 6 Huddinge 7 Botkyrka 8 Södertälje 8:01 Nykvarn 8:02 Antroposoferna 9 Norra länets prod.omr./ DS 9:01 Sophiahemmet 10 Ekerö 11 Solna 12 Salem 13 Sundbyberg 14 Järfälla 15 Sollentuna 16 Upplands Väsby 17 Sigtuna 18 Vallentuna 19 Danderyd 20 Täby 21 Norrtälje 22 Lidingö 23 Österåker 25 Upplands Bro 26 KMC Gulmarsplan 26:01 Care Partner (Fd ISS Care Partn) 27 KMC Skärholmen 27:01 Socialtjänsten 28 KMC Västra Stockholm 28:05 Sällsk. vänner till Pauvres Honteux 28:09 Blomsterfonden 28:10 Skolförvaltningen 30 Stockholms prod.område 30:01 Omsorgen 30:02 St Görans sjukhus (Capio) 34 Trafiken 34:01 Norrtälje buss 34:02 Flygbuss 34:03 Norrorts buss 34:04 Märsta Buss 34:05 Söderhallarna 34:06 Björknäs buss 34:07 Hornsbergs buss 34:08 Haninge buss 34:09 Tyresö buss 34:10 Älvsjö buss (Interbuss och Swebus) 34:11 Söderorts buss 34:12 Södertälje buss 34:13 Botkyrka buss 34:15 Lidingö buss 34:16 Mälarö buss 34:17 Kallhälls buss 34:18 Råsta buss 34:19 Bromma buss 45 Lantarbetarna 45:01 Riksbyggen Trädgård 46 Tekniska sektionen 46:01 Hamnen 46:02 Parkeringsbolaget 46:04 Sth entreprenad/peab 46:05 Gatu o Fastighet 46:06 Kultur och idrott 46:07 Sth Vatten 46:08 Familjebostäder 46:09 SISAB 46:10 Globen Arena 46:11 Stockholmshem 46:12 Kyrkogårdsförvaltningen 46:13 Dalkia 46:14 Sotarna 52 Räddningstjänsten 52:01 Sth:s brandförsvar 52:02 Södertörns brandförsvar 52:03 Attunda brandkår 52:04 Södra Roslags brandf. 52:06 Nacka brandförsvar 52:08 Ekerö brandförsvar 52:09 Värmdö branförsvar 52:10 Botkyrka brandförsvar 52:11 Sigtuna/Arlanda brf. 52:12 Norrtälje räddningstjänst 52:13 AISAB 52:14 Falck ambulans 52:15 Samariten 59 Carema 77 HS/Södra länet 79 Södertälje sjukhus 80 Karolinska sjukhuset 87 Södersjukhuset 88 Ersta/Sköndal 97 Attendo/Sodhexo Förhandlingsteam 20:01 Vaxholm 26:09 Norrmalm 26:13 Katarina/Sofia 26:14 Enskede/Årsta 26:15 Skarpnäck 26:18 Farsta 26:20 Vantör 27:10 Östermalm 27:12 Maria/Gamla stan 27:21 Älvsjö 27:22 Liljeholmen 27:23 Hägersten 27:24 Skärholmen 28:01 Kista 28:02 Rinkeby 28:03 Spånga/Tensta 28:04 Vällingby/Hässelby 28:06 Bromma 28:07 Stockholms sjukhem 28:08 Kungsholmen 77:01 ISS Sverige AB Aktionsgrupp under konflikten och Rond2 Pelle Hellqvist (avdelningskontoret) Ber Bexelius (06) Daniel Minton (77) Ingvar Jordås (26) Ewa Hernqvist (30:1) Owe Fröjd (52:1) Elisabeth Hammarstedt (04) Therese Medin (04) Andrea Gaytan (28:5)

8 Slutord Den stora kampviljan och den enighet som präglade Kommunal Stockholms län före och under konflikten visar att; om vi bestämmer oss för att arbeta mot samma mål så får vi ut vårt budskap och får allmänhetens förtroende och våra värdefulla arbeten får den status som vi förtjänar. Avdelningsstyrelsen vill framföra sitt varmaste tack till alla medlemmar, förtroendevalda, anställda och ombudsmän som alla på sitt sätt bidragit i det fackliga arbetet. Stockholm den 20 februari Elisabeth Hammarstedt Lars Randerz Margareta Bohman Yvonne Chevallerau Barbro Pousette Suzie Vondracek Lars-Åke Sandström Kevin Thompson Lars-Göran Lehrmark Pirjo Annika Riikonen Nils Zetterberg Kent Wall Yvonne Schelander Kommunal stockholms län

Utposten. Nr 1 /2012. Sektion Gullmarsplan Skolklubben (26:02) Årgång 2, utgåva 1. jan 2012. Särskilt intressanta artiklar: I det här numret:

Utposten. Nr 1 /2012. Sektion Gullmarsplan Skolklubben (26:02) Årgång 2, utgåva 1. jan 2012. Särskilt intressanta artiklar: I det här numret: Sektion Gullmarsplan Skolklubben (26:02) För dig som arbetar i grundskolorna i Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäck, Farsta Norrmalm, Skärholmen, Hägersten-Liljeholmen, Älvsjö, Södermalm och Östermalm. Nr 1

Läs mer

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Halmstad 1 december 2011 Per Albinsson Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Målet med de regionala stödstrukturerna är att de långsiktigt ska kunna försörja

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 1 Verksamhetsberättelse för 2013 Styrelsen för Kommunal Södertälje, avlämnar härmed sin verksamhetsberättelse för år 2013. Sektionen hade den 31 december 2013 3.892 medlemmar, det är en ökning med 141

Läs mer

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-06 1 (4) HSN 1009-1008 Handläggare: Maria Hedberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-03-18, P 12 Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening Alhonen Raimo Hägerstens Allé 12, 7tr 770 92 21 1:17 Raija 129 37 HÄGERSTEN 97 52 48 Ander Robert Sunnerdahlsvägen 11 Schöldsten-Ander Helene 167 62 Bromma 34 33 78 1:25 fam_ander@hotmail.com 070 926 61

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län

Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län Team och teamsamordnare vid Hörselhabiliteringen Specialpedagoger vid Hörselhabiliteringen Rådgivare i Specialpedagogiska

Läs mer

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Protokoll representantskap 2014 1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att röstlängden fastställas

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Slag Årsmöte Dag och tid Fredagen den 10 oktober 2008 kl. 17 00-18 00. Plats Textilmuseet i Borås 1 Öppnande Ordförande Carina Ladow öppnade

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Polis SM 2008 Klass Damer-klassen Rond 1 Spelform Datum 2008-08-28 Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat 1 Malin Lilliedahl Högbo GK 0 86 86 2 Lena Öbrink

Läs mer

Assistenter & sekreterare inom Habilitering & Hälsa

Assistenter & sekreterare inom Habilitering & Hälsa Assistenter & sekreterare inom Habilitering & Hälsa Ingela Askelind Hjärnskadecenter för barn ungdom och vuxna Talia Astifan Habiliteringscenter Stockholm för ungdom och vuxna ingela.askelind@sll.se 123

Läs mer

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall ST inom Arbetsförmedlingen 1 Sammanträde: Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00 Plats: Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen Sundsvall 1. Representantskapsmötets öppnande Lars-Göran

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

SBK Sörmlandsdistriktet

SBK Sörmlandsdistriktet Kontaktuppgifter 2013 Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Göran Maria Marita Anne-Marie Birgitta Åsa Catrin Strömbäck Gabrielsson Teräs Lundqvist Hoflin Lind Englund Gustavsborgsvägen 39 Estbrötevägen

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-03-12 Diarienummer: HSN 1202-0135 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande.

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 3 mars 2012 kl. 9.00 11.50 Länsrättens hörsal, Södra Hamngatan 3, Göteborg Närvarande: se bilaga Ordföranden Anders Björnsson öppnar

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand ST Arbetsförmedlingen Protokoll 2013-11-28 Tid: 09:00-15:00 Plats: Videokonferens Lämnat återbud: Mikke Sandberg, Jonas Hed 1) Mötets öppnande 2) Närvarande: Johan Eklund, Ann-Kristin Kallesgården, Marita

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-03-11 Diarienummer: 1503-0369 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Siri Lindqvist Ståhle

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING Vår verksamhetsplan för 2015 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2014 beslutade om. Vi

Läs mer

Gotland Runt Line 5 (Parklass)

Gotland Runt Line 5 (Parklass) Datum -05-, Bana Visby GK hål R Fredman/L Warrer 35 Par X Lena Warrer Mölndals Golfklubb, Roger Fredman Lerjedalens Golfklubb, 55 2 G Carne/T Jern 3 Par X 2 Tommy Jern Nacka Golfklubb, 55 Gun Carne Nacka

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Scramble för Fyra. Rond:

Scramble för Fyra. Rond: Datum 2012-07-27 Klass A-klassen Rond 1 Placering Namn Spelhcp Resultat Särskiljning 1 Mikael Jonsson 2,3 55.7 1 Mikael Jonsson Veckefjärdens GC 55.7 1 Martin Hagström Veckefjärdens GC 55.7 1 Peter Selin

Läs mer

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK Datum 2012-09-02 Spelform Scramble, Slagtävling Bana Frösåkers golfbana Nr Lag Status Klass Förnamn 22 Anders Kumlin Anders Kumlin 11,0 Mathias Fredriksson 10,1 Fredrik Schultz 0,4 Kaj Tarkiainen 3,9 25

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) 2004-12-09

FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) 2004-12-09 FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) Plats och tid Expolaris Kongresscenter Torsdag 9 december 2004, klockan 13.00-16.15 Jupiter Beslutande Janeth Lundberg Kommunstyrelsen, ordförande Hans-Eric Wallin

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 hrf VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR2014 Styrelsen för HÖRSELSKADADES DISTRIKT I VÄSTERBOTTENS LÄNfår härmed lämna följande verksamhetsberättelse. Hörselskadades distrikt i Västerbottens

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

Dnr 2014/4 ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Göteborg Halland. Protokoll nr 4. konstitueringsmöte 140408-10 Plats: Hotel Grand Borås

Dnr 2014/4 ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Göteborg Halland. Protokoll nr 4. konstitueringsmöte 140408-10 Plats: Hotel Grand Borås Protokoll nr 4 konstitueringsmöte 140408-10 Plats: Hotel Grand Borås Ordförande Anders Wikström Af Bygg/Fackexp Vice ordförande Lotta Andersson Af Bygg, förhinder Kassör Christina Vari Af Hylte Sekreterare

Läs mer

Verksamhetsberättelse Bromma/Ekerö hyresgästförening 2014. Gullwie Berggren, bildningsansvarig

Verksamhetsberättelse Bromma/Ekerö hyresgästförening 2014. Gullwie Berggren, bildningsansvarig Verksamhetsberättelse Bromma/Ekerö hyresgästförening 2014 Styrelsens ledamöter Britt-Marie Karlsson, ordförande Niclas Bergquist, kassör Leif Kollbrink, sekreterare Elaine Adlertz, vice ordförande Mats

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Vision Bromma sdf INLEDNING Den 2 september 2011 bytte SKTF namn till Vision och sektionen i Bromma bytte därmed även namn till Vision Bromma sdf vid ett medlemsmöte den 9 november 2011. Under 2011 har

Läs mer

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen Regionfullmäktige, ordförande... 2 Regionfullmäktige, 1:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, 2:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, budgetberedningsgrupp... 3 Region Värmlands valberedning jämte

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - landsting och kommun Vårdförbundet avdelning Norrbotten Storgatan 30, 972 32 Luleå Telefon Vårdförbundet Direkt 0771-420420 info.norrbotten@vardforbundet.se

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 för Centrala Sacorådet i Stockholms läns landsting.

Verksamhetsberättelse 2013 för Centrala Sacorådet i Stockholms läns landsting. Verksamhetsberättelse 2013 för Centrala Sacorådet i Stockholms läns landsting. Centrala Sacorådet i Stockholm läns landsting (SLL) är ett lokalt samverkansorgan för förbund anslutna till Saco vars medlemmar

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

SPF Trångsundsveteranerna

SPF Trångsundsveteranerna Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl 12.00 i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: 54 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen. Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12

ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen. Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12 ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12 Plats: Arbetsförmedlingen Karlstad Närvarande: Susanne Linde Husbom

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

MTmedlemstidningen. Kommunal. Stockholms län

MTmedlemstidningen. Kommunal. Stockholms län MT MTmedlemstidningen Kommunal. Stockholms län Andra tider Nya arbetsgivare En bilaga för dig som är privatanställd och alla som kan bli det. Pengar och ideologi styr välfärdens utförande Under de senaste

Läs mer

Dyröns IF Årsmöte 2015

Dyröns IF Årsmöte 2015 Dyröns IF Årsmöte 2015 Tid och plats 2015-02- 28 kl 14.00, Dyröns IF samlingslokal. Närvarande Ann- Gerd Grahm Ordförande Suzanne Friis Sekreterare Maj- Britt Aronsson Christer Eliasson Eric Gustafsson

Läs mer

Tyresö (alt 1) Nordost. Sigtuna Upplands Väsby Brännkyrka Hägersten

Tyresö (alt 1) Nordost. Sigtuna Upplands Väsby Brännkyrka Hägersten 1 Valberedningens förslag Ordförande 2 år Nyval Conny Fogelström (alt 1) Ledamot 2 år Omval JP Mattsson Lh Centrala Edsberg Nyval Katarina Kalavainen Södertälje/Nykvarn Nyval Sune Löfgren Anders Johansson,,enskild

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum

Protokoll Sammanträdesdatum Rådsmöte 2005-03-16 1 (15) Plats och tid Ljusdal, klockan 11.00 15.00 Beslutande Hudiksvalls kommun Bente Sandström Kjell Jansson Stefan Bäckström Kent Sjöberg Ljusdals kommun Roland Bäckman Sven-Olle

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Stadgar för Ung Media Stockholm

Stadgar för Ung Media Stockholm Stadgar för Ung Media Stockholm Antagna på årsmötet 2014-05-09 Reviderade på årsmötet 2015-03-18 Definition 1 Syfte mom 1 Distriktets syfte är att inom Stockholms län verka för förbundets syfte. 2 Organisation

Läs mer

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se Namn 1 Siv Finndin Mellansjövägen 60B 184 95 Ljusterö Skärdalavägen 1, 184 95 Ljusterö 08 54242049, 072 2397716 till Lena 2 Kerstin Göras Erik Dahlbergsgatan 49, 115 57 Stockholm Skärdalavägen 54 184 95

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

1. Mötets öppnande Anders hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Anders hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Protokoll nr 11 Styrelsemöte 131017+18 Plats: Varberg Ordförande Anders Wikström Af Bygg Vice ordf. Lotta Andersson Af Bygg Kassör Christina Vari Af Hylte Sekreterare Kerstin Bernehag Af City Studieorganisatör

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2014-04-15 Diarienummer: 1404-0512 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Maria Hedberg 08-123 132

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2015

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2015 Förslag till dagordning för Årsmöte 2015 1. Årsmötets öppnande 2. Frågan om årsmötets stadgeenliga sammankallande 3. Fastställande av dagordningen 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val

Läs mer

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Degerfors OK c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors tore.martinsson@gmail.com Degerfors OK, c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors

Läs mer

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening Kursprogram 2015 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa sätt

Läs mer

Danderyd Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Sollentuna Stockholms stad Sundbyberg Täby Vaxholm Värmdö

Danderyd Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Sollentuna Stockholms stad Sundbyberg Täby Vaxholm Värmdö IT-forum har fått i uppdrag av kommundirektörerna i länet att inventera pågående samarbeten mellan kommuner eller kommuner och när det gäller verksamhetsutveckling som stöds/ska stödjas av IT. Nedanstående

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

Daniel Kristiansson (MP) Ingegerd Gagnerud (FP) Krister Kindberg (KD) Johnny Boström (S) t o m kl 13.00

Daniel Kristiansson (MP) Ingegerd Gagnerud (FP) Krister Kindberg (KD) Johnny Boström (S) t o m kl 13.00 sid 1 (10) Tid och plats Onsdag den 12 juni 2013, kl. 9.00-15.12 (Information kl 9.00 12.15) Falken, Järnvägsgatan 4 Sammanträdet ajournerades för lunch 12.15-13.00 samt för gruppmöte 13.45-14.30 Tjänstgörande

Läs mer

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014.

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Årsmötet inleddes med morgonkaffe följt av morgonbön, ledd av Ulf Berggren. 1 Mötets öppnande Ordföranden Ulf Berggren

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

Paragrafer 36-50. Närvarande ledamöter

Paragrafer 36-50. Närvarande ledamöter 121 21 Johanneshov SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost i föreningens lokaler Skebokvarnsvägen 322, Högdalen torsdagen den 11 mars 2004 kl 18,30 21,15

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR. ST inom Polisväsendet i Stockholms län Årsmöteshandlingar 2012-03-22

ÅRSMÖTESHANDLINGAR. ST inom Polisväsendet i Stockholms län Årsmöteshandlingar 2012-03-22 ÅRSMÖTESHANDLINGAR Årsmöteshandlingar 2012-03-22 2012 Innehållsförteckning DAGORDNING 2012-03-22... 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 4 STYRELSEN... 4 STYRELSEUPPDRAG EFTER KONSTITUERANDE MÖTE 2011-03-25... 5

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

Rapport om Handslaget och skolorna år 4

Rapport om Handslaget och skolorna år 4 Rapport om Handslaget och skolorna år 4 Beskrivning av verksamheten i Stockholmsdistriktet under perioden 2006-07-01-2007-06-30 Bakgrund och ambition Med Handslaget vill Stockholms Idrottsförbund (SIF)

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Verksamhetsberättelse 140101-141231 Styrelsen år 2014

Verksamhetsberättelse 140101-141231 Styrelsen år 2014 Vellinge Verksamhetsberättelse 140101-141231 Styrelsen år 2014 Ordinarie ledamöter: Ordförande Vice ordförande Åsa Anvåg Jenny Sten Sekreterare Berith Lindberg Kassör Annika Lindström Biträdande kassör

Läs mer

Distriktskatalog Styrelseförteckningar

Distriktskatalog Styrelseförteckningar Distriktskatalog Styrelseförteckningar Begäran om ändringar av uppgifter i katalogen kan skickas via mail till christer.ericsson@veinge.nu den 16 december 2014 Sida 1 av 17 SBK Hallandsdistrikt c/o Lotta

Läs mer

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet.

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 1 mars 2014 kl. 11.10 12.45 Riddarsalen, Riddarhuset, Stockholm Närvarande: se bilaga Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar

Läs mer

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Bostadsrättsföreningen 2009-05-11 Sidan 1 av 3 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Brf Timmerhuggaren den 11 maj 2009 kl. 19.00 i Restaurang Chaplin, Vendevägen 85A,

Läs mer

Uppdaterat mars 2014

Uppdaterat mars 2014 Kursprogram 2014 Uppdaterat mars 2014 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver

Läs mer

Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte den 14 september 2013 på BK Albrekts klubblokal i Varberg

Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte den 14 september 2013 på BK Albrekts klubblokal i Varberg Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte den 14 september 2013 på BK Albrekts klubblokal i Varberg Närvarande medlemmar från sju klubbar Delges: Samtliga klubbar 1 Mötet öppnades av Lars Hed

Läs mer

som ersätter Lars-Olof Bårström som ersätter Ann-Margaret Stenholm

som ersätter Lars-Olof Bårström som ersätter Ann-Margaret Stenholm SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kyrkans gård-lockörn. kl 19.00 20.00 Beslutande Kjell Hjalmarsson Holger Gustavsson Gertrud Ulleryd Greger Ulleryd Mari Ann Stensdotter-Pettersson

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus INNEHÅLLSFÖRTECKNING 12 Anmälan av entledigande och fyllnadsval från medlemsorganisation 6 13 Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31, dnr

Läs mer

fejhrf Protokoll 4. Justerare 2015-04-25

fejhrf Protokoll 4. Justerare 2015-04-25 1(5) fejhrf Hörselskadades distrikt i Västerbotten Lillgatan 8 919 32 Åsele tel: 0941-102 07 e-post: hrf@kty.asele.se webb: www.hrf.se/vasterbotten Protokoll Art: Tid: Plats: 1. Öppnande/ Parentation 2.

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.30 1

Läs mer