Unionens branschbarometer. Vilka profilval vill du göra? Lanseringen fortsätter.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Unionens branschbarometer. Vilka profilval vill du göra? Lanseringen fortsätter."

Transkript

1 Unionens branschbarometer. Vilka profilval vill du göra? Lanseringen fortsätter. hetluft Friare former för klubbarbetet. Vem vann i Vaxholm? Byt namn på klubben. 1/08 Till dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen Hur mår jobbet? Använd Unionens checklista för bättre och utvecklande arbetsplatser. Sidan 7. Dessutom alltid i hetluft: Rapport från förbundsstyrelsen, månadens ledare, kalendarium, frågor och svar.

2 Nu finns vi, alltså syns vi Urban Orzolek FS/januari Lansering, kongressfrågor, medlemsförsäkringar och stadgeriktlinjer med mera. Den januari sammanträdde Unionens förbundsstyrelse. Styrelsen fick en genomgång av hur lanseringen av det nya förbundet har fortlöpt (läs mer om lanseringen på sidorna 8 och 9). Media har visat nyfikenhet och synligheten har varit stor runt om i landet. Hur kampanjen mottagits kommer att utvärderas längre fram. Nästa steg i lanseringen av Unionen är att berätta vad förbundet står för och tycker. En arbetsgrupp är även tillsatt för att sätta Unionen och dess politik på kartan i Almedalen i juli i år. Styrelsen fick också en redogörelse för vilka frågor som ska upp på kongressen i oktober i år. Unionens lönepolitiska och arbetsmiljöpolitiska program samt Unionens förhandlingsorganisation och Unionens handlingsprogram ska behandlas på kongressen. Det ska även Unionens vision samt frågan om hur förbundet ska hantera allmänna klubbar och ersättning till förtroendevalda i samband med ett förtroendeuppdrag. Dessutom kommer motioner och förbundets ekonomi att tas upp på kongressen. Många kongresshandlingar ska ut på remiss till regionerna under våren. Det kunde konstateras att det är extremt bråttom, alla underlag måste vara klara innan semestrarna. FS-ledamöterna kommer att ha en nära dialog med regionerna under våren. Nya medlemsförsäkringar ska förhandlas fram med plan för offerter och upphandling och börja gälla från 1 januari Styrelsens medskick till arbetsgruppen som ska förhandla fram försäkringarna är att ingen hälsoprövning ska behövas samt att den ska vara frivillig. Det togs även beslut om stadgeriktlinjer för arbetsplatsombud och alternativa mötes- och beslutsformer, läs mer på sidan 11. Styrelsen förde en vägledande diskussion om vilka undantag från grundregeln om att alla medlemmar tillhör den klubb som finns på arbetsplatsen, kan göras. Styrelsen beslöt sig för att frågan ska ut på remiss till regionerna. För att ge översiktliga svar på vad Unionen tycker i ett antal centrala frågor på EU-nivå, tog styrelsen ställning runt frågor som arbetsvillkor, inflytande, arbetsmiljö och tillväxtfrågor. Styrelsen fick även en genomgång av Unionens nya rapporter Kompetensutveckling (som du kan läsa mer om i nästa nummer av Hetluft) och Nya ägare nya utmaningar. Nästa sammanträde: februari När jag satte på TVn på nyårsdagen för att titta på nyheterna så möttes jag av ett långt inslag om det nya fackförbundet Unionen. Sara och Stefan, förtroendevalda i Östergötland, berättade om hur Unionen ska attrahera fler medlemmar och vilka frågor som är viktiga för det nya förbundet. Sara och Stefan förmedlade ett engagemang och en framtidstro och jag kände in i själ och hjärta att det här börjar bra! Och vi har fortsatt att ta plats. Det har stått massor om oss i media, både i lokaltidningar och på debattsidorna. I tidningar och på affischtavlor, bussar och i tunnelbanan i Stockholm har det gröna budskapet synts lång väg: två har blivit en. Nu finns ett större, starkare och kaxigare fackförbund i Sverige. Idag tecknas nya kollektivavtal i Unionens namn, arbetsgivarna sitter med företrädare från Unionen vid förhandlingsbordet och medlemmarna möter ombudsmän och klubbföreträdare som med stolthet säger att de kommer från Unionen. Ja, Unionen har landat. Och nu börjar det arbete som är helt avgörande för medlemmarna och förbundets trovärdighet och styrka. Det är ute på arbetsplatserna i vardagen som alla ska mötas av frågan: ska inte du vara med i Sveriges nyaste och bästa fackförbund? Vi kan inte utgå ifrån att alla vet vilka vi är, vad vi står för och varför det är viktigt att vara medlem. Det är du som är förtroendevald som är Unionens företrädare i första ledet och som i dina möten med medlemmar kan uträtta storverk. Unionen har regionkontor från norr till söder och ett intensivt arbete pågår med att planera och genomföra arbetsplatsbesök. Anställda och förtroendevalda från regionstyrelserna kommer att besöka klubbar för att berätta mer om det nya förbundet och ställa frågor om hur er vardag och verklighet ser ut. Unionen har visserligen landat, men organisationen formas av medlemmarnas behov och önskemål. Alla vi som har ett uppdrag i Unionen har olika utgångslägen och roller. Jag hoppas att du är lika stolt som jag över att få vara en del av Unionen. Vi behövs som en stark kraft i förhandlingar och i samhällsdebatten. Eller för att citera Unionens vision: vi ska skapa trygghet, framgång och glädje i arbetslivet. Låt oss fortsätta lika bra som vi börjat. Mari-Ann Krantz förbundsordförande Unionen hetluft För dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen. Adress Unionen, Olof Palmes gata 17, Stockholm Ansvarig utgivare Annette Fagerholm, , Redaktör/formgivare Åsa Källback och Mikael Hedquist, Redaktion Paola Felicetti, Bengt Möller Fotografier Lena Granefelt Illustrationer Klas Fahlén Upplaga ex. Tryck Edita Västra Aros Nästa nummer 6 mars hetluft 1/08 2

3 Högtryck i tjänstesektorn Privat tjänstesektor lyfter svensk tillväxt i en dämpad konjunktur, visar Unionens branschbarometer. Nästan samtliga branscher inom både industrioch tjänstesektorn ser positivt på orderingång och försäljning det närmaste halvåret men tydligast är uppgången inom tjänstesektorn. Det visar Unionens första branschbarometer som är en utveckling av Sifs industribarometer och med fler branscher. Den privata tjänstesektorn går på högvarv och utvecklingen det närmaste halvåret är mycket ljus. Industrikonjunkturen tycks ha passerat sin kulmen men många branscher inom industrin ser ut att gå fortsatt bra även om ökningstakten blir lägre än tidigare, säger Åsa Holmgren, förbundsekonom och tillförordnad chef för enheten för strategisk utveckling på Unionen. Unionens branschbarometer visar att orderingång och försäljning förväntas öka inom nästan samtliga branscher. Bäst spås utvecklingen bli inom tjänstesektorn med branscherna transport, detalj- och partihandel, bemanningsbranschen, callcenter och övriga företagstjänster. Inom industrin förväntas orderingång och försäljning också öka, framförallt inom verkstadsindustri, kemi/läkemedel och byggbranschen. Även för produktion, export, försäljningspriser och vinstutveckling väntas en positiv utveckling det närmaste halvåret i många branscher. Sysselsättningen förutspås totalt sett öka något men det ser väldigt olika ut bland branscherna. Bristen på arbetskraft med rätt kompetens fortsätter att öka och det är oroande då det kan bli ett hinder för företag och branscher som vill expandera, säger Åsa Holmgren. Konjunkturbedömningen baseras på svaren från fackklubbar i ca 250 företag inom 15 olika branscher inom det privata näringslivet. Undersökningen ska göras två gånger per år för att känna av hur konjunkturen utvecklas inom industri- och tjänstesektorn. Läs hela rapporten på unionen.se. Du hittar alla Unionens rapporter under avsnittet Om Unionen/Rapporter. Den som är störst kanske bör sätta normen Dag Klackenberg, ordförande i Svensk Handel, apropå att tjänstebranschen nu tar strid mot industrin för att få större makt över lönerna. Dagens Nyheter i januari. Ja till jämställdhetsbonus Uppmuntrar till jämnare fördelning av föräldraledigheten I sitt allra första remissvar har Unionen ställt sig positiv till förslaget om jämställdhetsbonus. Tanken med förslaget är att med hjälp av en skattereduktion stimulera män att ta ut en större del av föräldraledigheten. Kvinnor arbetar i genomsnitt mindre än män och har också lägre lön. Reformen innebär att den förälder som varit hemma längst får en skattekreditering när hon eller han arbetar och den andra föräldern samtidigt tar ut föräldrapenning. Reformen underlättar också för föräldrar av samma kön att fördela föräldraledigheten jämlikt. Unionen anser att alla ska ha samma möjlighet att delta på lika villkor i arbetslivet. Ett jämnare uttag av föräldraledigheten mellan vårdnadshavarna är enligt Unionen en förutsättning för att nå detta mål. Generellt anser Unionen att det är bra med ekonomiska incitament för att uppmuntra vårdnadshavare till en jämnare fördelning av föräldradagarna. Vår förhoppning är att jämställdhetsbonus tillsammans med höjt tak i föräldraförsäkringen som infördes 1 juli 2006 ska skapa bättre ekonomiska incitament för att nå målet med ett jämställt uttag. omvärlden Förslag på försämringar i a-kassan Höjda inbetalningskrav och fler karensdagar. Unionen har synpunkter. Regeringen anser att arbetslöshetskassan ska betala in 33 procent av den inkomstrelaterade ersättningen som kassan betalar ut under månaden. Detta för att förstärka drivkrafterna för en ansvarsfull löneutveckling som inte leder till arbetslöshet samt stärka incitamenten för att undvika felaktigt utbetald arbetslöshetsersättning. Unionen ser inte att avgiften till kassan påverkar lönebildningen, bland annat därför att kassans områden inte motsvarar avtalsområdet. Unionen har cirka 100 avtalsområden. Eftersom kassan och förbunden är olika juridiska enheter är kopplingen mellan kassa och förbundens förhandlare långt ifrån självklar. Lönebildningen fungerar bra med reallöneökningar utan hög inflation och det finns inga skäl till att påverka lönebildningen på detta sätt. Regeringen vill även spara 110 miljoner kronor genom att utöka karensdagarna från fem till sju. Unionen saknar underlag för den argumentationen och anser att förslaget drabbar samtliga ersättningstagare ekonomiskt. Det blir inget av TCOs ordförande Sture Nordh tror att det blir svårt för regeringen att införa en obligatorisk a-kassa. Den pågående utredningen har fått tilläggsdirektiv och riskerar att försenas. Dagens Nyheter i januari. 3 hetluft 1/08

4 utvecklat Vem vann i Vaxholm? Unionens förbundsjurist Mattias Landgren reder ut EG-domstolens decemberdom. Lavalmålet Den kärnfråga som har prövats av EGdomstolen i Lavalmålet är hur förhållandet mellan fackliga stridsåtgärder och EG-rättens principer om fri rörlighet för tjänster (artikel 49) förhåller sig till varandra. EG-domstolen valde att titta närmare på följande frågeställningar för avgörandet av målet:. - Är MBL:s lex Britannia diskriminerande? - Vilken betydelse har innehållet i den svenska utstationeringslagen? - Vilken betydelse hade Byggnadsavtalet för utgången i målet? Innan vi tittar närmare på dessa frågor är det värt att notera att domstolen slår fast att fackliga stridsåtgärder är en grundläggande rättighet där inbegripet att vidta sympatiåtgärder. Dock har domstolen omgärdat denna grundläggande rättighet med en rad förutsättningar som får konsekvenser för fackföreningars möjlighet att vidta stridsåtgärder när det gäller utländska tillfälligt utstationerade företag. Domen påverkar inte relationen mellan svenska fackföreningar och i Sverige etablerade företag och inte heller de fall då en utländsk arbetstagare kommer till Sverige för att arbeta hos ett svenskt företag eller annat företag som är etablerat här. Lex Britannia När det gäller frågan om Lex Britannia kan analysen göras tämligen kort av vad domstolen säger. Domstolen underkänner aktuell lagstiftning då den enligt domstolens mening diskriminerar utländska företag, eftersom de kan angripas av stridsåtgärder trots att de redan har ett giltigt kollektivavtal hemifrån. Domstolen konstaterar även att undantag från denna inte diskrimineringsprincip kan motiveras för det fall skälen grundar sig på allmän ordning, säkerhet eller hälsa, artikel 46 i fördraget. Domstolen kommer fram till att inget av dessa undantag är för handen och därmed står Lex Britannia i strid med EG-rätten på denna punkt. Någon uttrycklig prövning avseende huruvida Lex Britannia kan motiveras för att skydda arbetstagare mot social dumping gjorde inte domstolen. Utstationeringsdirektivet I domen är utstationeringsdirektivet och det svenska införlivandet av direktivet av central betydelse genom utstationeringslagen. I artikel 3.1 utstationeringsdirektivet framgår det tydligt vilka de arbets- och anställningsvillkor är som medlemsstaterna skall garantera utstationerade arbetstagare, den så kallade hårda kärnan. Dessa avser som bekant: - längsta arbetstid och kortaste vilotid - minsta antal betalda semesterdagar per år - minimilön - uthyrning - säkerhet, hälsa och hygien på arbetsplatsen - skyddsåtgärder med hänsyn till arbetsoch anställningsvillkor för gravida kvinnor och kvinnor som nyligen fött barn samt för barn och unga - lika behandling av kvinnor och män samt andra bestämmelser om icke-diskriminerande behandling. Avtalskrav på bredden utöver den hårda kärnan EG-domstolen underkände Byggnads avtalskrav som gick utöver den hårda kärnan. Enkelt uttryckt kan man säga att listan i artikel 3.1 utstationeringsdirektivet är sluten. För det fall man vill utöka denna lista på bredden dvs. ta in fler bestämmelser som skall gälla krävs någon form av statlig sanktion som är att anse såsom public policy. Såsom rättsläget är idag ser jag det mycket svårt att facket kan ställa ytterligare krav som går utöver den hårda kärnan när tillfälligt utstationerade utländska arbetstagare utför arbete i Sverige. Inte ens Byggnads krav på avgift till FORA avseende arbetsmarknadsförsäkringar godkände EG-domstolen. Nivån på avtalskrav inom den hårda kärnan I målet hade även EG-domstolen att ta ställning till de förmånligare villkoren (nivån, höjden på avtalsvillkoren) inom den hårda kärnan som Byggnadsavtalets stipulerade avseende bland annat semester och arbetstider i förhållande till utstationeringslagen som hänvisar i sin tur till bland annat semesterlagen och arbetstidslagen. EG-domstolen fann att dessa krav och därmed stridsåtgärderna som Byggnads vidtog inte var lovliga då Byggnads avtalsvillkor gick utöver vad minimistandarden anger i form av utstationeringslagen. Lönen EG-domstolen underkände även Byggnads lönemodell i förhållande till vidtagna stridsåtgärder då särskilt med beaktande att domstolen ej ansåg att Byggnads lönebestämmelser var tillräckligt preciserade samt tillgängliga. En brist på transparens då det enligt domstolen i praktiken blev omöjligt eller orimligt svårt för ett företag att få kännedom om de skyldigheter i fråga om minimilön som åvilade företaget. Vad händer nu? Arbetsdomstolen (AD) har att avgöra målet med ledning av EG-domstolens förhandsavgörande. Det är således formellt Fredrik Persson/Scanpix hetluft 1/08 4

5 sett AD som har det slutliga avgörandet i sin hand. Dock skall det i ärlighetens namn sägas att EG-domstolens dom medför att manöverutrymmet för AD är ytterst begränsad. Det slutliga avgörandet från AD kommer troligtvis under hösten i år, lite beroende på om parterna vill ha ytterligare muntlig förhandling i AD som redan meddelat att man inte kommer att motsätta sig en sådan begäran. Under avvaktan på AD:s avgörande har Littorin kallat till sig arbetsmarknadens parter till ett möte med anledning av Lavaldomen. Det är högst troligt att någon form av utredningsåtgärder inom kort kommer att tillsättas av departementet för att titta på vilka eventuella lagändringar som kommer att krävas med anledning av domen. Det är minst sagt en spännande tid vi lever i då mycket kommer att hända just år 2008, dom i Laval, diskussioner och eventuella förhandlingar om nytt huvudavtal - och inte minst Unionen. Om Lex Britania Lex Britannia är ett tillägg till Medbestämmandelagen som tillåter stridsåtgärder för att undanröja utländska kollektivavtal. Motiveringen till detta är främst att förhindra social dumpning. Svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige. 10 skäl till kollektivavtal 1. Regler om lön och arbetstid 2. Regler om anställningsform 3. Regler om övertid, restid och obekväm arbetstid 4. Rätt till förhandling om lön varje år 5. Rätt till information och inflytande 6. Extra ersättning om du är föräldraledig eller blir långtidssjuk 7. Extra ersättning vid arbetsskada 8. Livförsäkring 9. Ekonomiskt och praktiskt stöd om du blir uppsagd 10. En av marknadens bästa pensionsförsäkringar, ITP Första Unionenavtalet! Den 9 januari 2008 träffade vi kollektivavtal med Föreningen Vårdföretagarna. Det blev det första kollektivavtal som tecknades i Unionens namn. Avtalet gäller från den 1 oktober 2007 till 30 september 2010 och ger löneökningar på 10,2 procent. Garantibeloppet är 300 kr. Avtalet omfattar 524 tjänstemän anställda vid dentallaboratorier. Den svenska modellen är för viktig för att underlåta sig pajkastning i media Arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin i samband med ett första möte med parterna för att diskutera behovet av ändrad lagstiftning efter EG-domstolens dom i Lavalmålet. Svts Rapport i januari. Det våras för nya löner Viktiga datum att hålla koll på i tjänstesektorn. Med våren följer en ny lön, åtminstone för alla som har ett kollektivavtal på sin arbetsplats. De allra flesta avtalen går in i år två av tre och för många avtal finns det datum som är viktiga att hålla reda på. Alla berörda klubbar kommer att få information om detta under våren, och hetluft återkommer till ämnet. Kollektivavtalets regler är minimiregler och det är inget som hindrar att du kommer överens med arbetsgivaren om bättre villkor. Läs mer på unionen.se eller beställ Unionens nya kollektivatalsbroschyr. Men redan nu: Följande datum gäller enbart avtalet med Almega Tjänsteföretagen/MIA och Callcenteravtalet med Almega Tjänsteföretagen. Senast 15 februari ska klubben/arbetsplatsombudet meddela arbetsgivaren vilka medlemmar som ska omfattas och vilka som är utsedda representanter. Senast 5 mars ska arbetsgivaren lämna ett skriftligt förslag till representanterna. Om medlemmarna vill förhandla om fördelningen ska detta meddelas senast den 14 mars, upptas snarast och avslutas senast den 3 april. Begäran om central förhandling senast 15 april. Utrymmet på området är 3,5%. Individgaranti 325 kr. Lägstalönerna är för 20 år och för 24 år. Nya lagar år 2008 En rad nya lagar och förordningar infördes vid årsskiftet. Nu finns det lagar och författningar som du bör känna till. Här får du ett axplock av nyheter: Lagboken - Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet höjdes med 700 kronor till respektive kr. Inkomstbasbeloppet höjdes med kronor till kr. - Förmögenhetsskatten avskaffades - Rätten till avdrag för privat pensionssparande begränsades till kronor per år - Den statliga fastighetsskatten avskaffas och ersätts med en kommunal fastighetsavgift på kr. för småhus. - Kapitalvinstskatten vid försäljning av bostäder höjs från 20 till 22 procent. - Ett jobbskatteavdrag på drygt 10 miljarder kronor införs. - Skatten på tobak, öl och koldioxid höjs. - Vissa finansiella företag, till exempel försäkringsbolag, får möjlighet till elektronisk ingivning av handlingar till Bolagsverket. - Anställningsskyddslagen ändras så att en vikarie som varit hos samma arbetsgivare i mer än två år under en femårsperiod får tillsvidareanställning. - Arbetsmarknadsverket och länsarbetsnämnderna avvecklas och ersätts av den nya myndigheten Arbetsförmedlingen. - Det blir dyrare att ha lånedator. - TV-licensen blir dyrare. - Nystartsjobb införs även inom offentlig sektor. - Friggeboden får numera ha en yta på 15 kvadratmeter. - En lag om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner träder i kraft den 15 februari Mycket byråkrati för en väldigt osäker vinst Börje Sjöholm, arbetsmiljöhandläggare på Unionen, är kritisk till den nya möjligheten från årsskiftet för arbetsgivare att kräva sjukintyg från dag 1. Söderhamnskuriren i januari. 5 hetluft 1/08

6 arbetsrätt Handbok om LAS till specialpris Ny upplaga av anställningsskyddslagen, uppdaterad av Unionens jurister. Angelägna frågor för den anställda - och för den som anställer! Vad gäller vid provanställning? Hur fungerar turordningsreglerna vid uppsägning? Vad innebär begreppet fingerad arbetsbrist? Lär dig detta och mycket mer i en ny och efterfrågad upplaga av Anställningsskyddslagen! Här presenteras och diskuteras de lagändringar och nya rättsfall som har tillkommit sedan 2004, då förra upplagan kom ut. Författarna beskriver lättfattligt och pedagogiskt hur lagen tillämpas och ger aktuella exempel. Bokens författare är alla experter på arbetsrätt och välkända profiler inom svensk arbetsrätt och lagstiftning. Den nya upplagan av Anställningsskyddslagen är en handbok om det svenska anställningsskyddet. Den har uppdaterats av Unionens jurister av Bo Bylund, Anders Elmér, Helena Lars Viklund och Toivo Öhman ANSTÄLLNINGSSKYDDSLAGEN UPPDATERAD AV JURISTER PÅ UNIONEN Tionde upplagan, 336 sidor, Kartonnage ISBN: , Hedlund, Martin Wästfelt, Ulf Åkesson och Lars Åström. Boken berättar om nya lagändringar och rättsfall som har Anställningsskyddslagen ingår i Norstedts Akademiska Förlags serie Arbetsrättsbiblioteket. Det är en serie handböcker inom arbetsrätten för såväl arbetsgivarsidan som arbetstagarnas representanter. tillkommit Serien har funnits i tjugo år och revideras sedan löpande. Läs 2004, mer på då förra upplagan kom ut. Anställningsskyddslagen vänder sig främst till förtroendevalda, funktionärer, personalansvariga och jurister. Den lämpar sig även utmärkt för studier, t ex på juristutbildningen. Som medlem i Unionen får du köpa boken för 200 kronor exklusive moms (ca.pris 351 kr). Boken kan beställas på Beställ boken direkt från förlaget till rabatterat pris, speciellt framtaget för Unionens medlemmar. Som medlem betalar du 200 kr (rek. cirkapris 351 kr). Moms och porto tillkommer. Beställ ditt exemplar på Påverka profilen! Var med och forma valen i Unionens satsning Min profil Är du chef, i IT-branschen och är intresserad av miljöfrågor? Eller kanske ekonom i en idéburen organisation, intresserad av hälsa och välbefinnande? Under våren kommer Unionen erbjuda dig att själv göra val och skapa din profil utifrån vad du jobbar med, din utbildning, din bransch och vad du är intresserad av. Viktigt att alla känner sig hemma Min profil bygger på fördjupad information, nätverkande och diskussioner, främst via Unionens webbplats. Genom profilvalet kommer du också ha inflytande i hur Unionen driver de frågor som ingår i dina profilval. I ett stort förbund med över en halvmiljon medlemmar är det viktigt att alla känner sig hemma, säger Frida Wintenby som leder utvecklingen av Min profil. Utifrån din profil kommer du att få information på webben, nyhetsbevakning, medlemsförmåner. Du kommer också att få kontakt med andra medlemmar som har gjort samma val som du via unionen.se. På sikt kan det också komma ytterligare erbjudanden och möjligheter utifrån dina profilval. Du har möjlighet att påverka Fram till slutet av april kan du själv vara med och påverka de olika profilvalen via enkäter på Unionens webbplats. Gå in på Unionen.se så hittar du allt om Min profil under menyn Medlemskap. Du kan också skicka in dina idéer och synpunter till Börja nätverka redan idag på Unionen webbplats Redan idag kan du träffa andra medlemmar som är intresserad av samma frågor som du på Unionens mötesplats. På Unionens mötesplats finns många olika grupprum, både för klubbar, projekt och för olika intressen. Några exempel på grupprum är Jämlikhetsnätverket, Jobb&Karriär, Jourhavande kompis och Ideell sektor. Hittar du inget grupprum med frågor som passar dig kan du själv välja att starta ett nytt grupprum. Har du idéer och synpunkter på motesplatsen kan du skicka dem till hetluft 1/08 6

7 Checklista för utvecklande arbetsplatser Vad fungerar bra och vad behöver utvecklas på ditt företag? Unionens checklista hjälper dig att själv se hur ditt företag mår och kartlägga de områden som kan förbättras. Cecilia Beskow, utredare på Unionens förbundskontor och författare till checklistan Utveckla arbetsplatsen. Du har skrivit en checklista för organisation och ledarskap som heter Utveckla arbetsplatsen. Vem vänder sig den till och vad handlar den om? Den vänder sig i första hand till Unionens förtroendevalda och medlemmar men även arbetsgivare och alla andra som är intresserade av eller arbetar med verksamhetsutveckling. Den handlar om hur Unionen tycker att en bra arbetsplats ska se ut, med tanke på organisation och ledarskap. Checklistan tar upp områden som är viktiga att utveckla för att medarbetarna ska utvecklas och trivas på och av jobbet. När fungerar kompetensutveckling bäst? Kompetensutveckling är viktig för flexibiliteten men ger också en trygghet för alla anställda. Arbetsgivaren ska skapa förutsättningar för kompetensutveckling och för det finns flera metoder. Men det är också viktigt att medarbetarna själva tar de chanser som ges och driver och påverkar sin egen utveckling. Att utveckla sin kompetens ska också ge ett tydligt avtryck i lönekuvertet. När blir arbetssätt effektiva och nyttiga? För att en verksamhet ska fungera krävs ordning och reda, även i en kreativ miljö. Arbetsprocesser och beslutsprocesser måste vara tydliga. Det är först då vi kan få en helhetsbild över verksamheten och tydligt se hur mitt arbete passar in. Många företag idag präglas av gränslöshet och förändring. För att det ska vara förenligt med alla medarbetares behov av trygghet behövs också ett ökat fokus på tydlighet vad gäller ansvar och befogenheter. År 2000 fick 60 procent av våra medlemmar möjlighet att ta del av planerad kompetensutveckling. År 2004 var det 54 procent och år procent. Ur Utveckla arbetsplatsen. Siffrorna är hämtade ur Ur Sif-barometern och visar hur andelen medlemmar som tar del av kompetensutveckling har sjunkit under flera år. Ett ledarskap är bra när: Kompetensutveckling När är ett ledarskap bra? En bra chef är förstås en närvarande chef som visar intresse för sina medarbetare och ger feed back. En bra chef tar inte bara ansvar för arbetets resultat utan även för arbetsklimatet i stort. Hur kan man arbeta med checklistan som förtroendevald? Genom att titta på checklistans punkter kan du se om just ditt företag fungerar bra eller om det krävs förändring på ett eller flera områden. I så fall kan du gå vidare och starta ett förändringsarbete på företaget. Då har du förstås Unionen till hjälp dels de lokala representanterna men också vi på regional och central nivå kan erbjuda råd och tips. Vi strävar alla mot att Unionens medlemmar ska jobba på kompetenta och utvecklande arbetsplatser. Rapporten kan beställas från unionen.se/rapporter. 7 hetluft 1/08

8 Lansering Tryck på telefonerna Förstärkt bemanning för att hinna svara på alla frågor under januari. Under januari månad har vi haft extrabemanning på våra telefoner. Via ett extra knappval för dig som har frågor om ditt nya förbund har man kopplats till en särskilld slinga där unionens medarberare svarat. Gänget bakom knappval 1 har under de 3 första veckorna besvarat mellan 300 till 400 samtal om dagen och det är en mängd olika frågor av varierande karaktär. De flesta har haft frågor om sin medlemsavgift, avier och om autogiro. Nu slipper vi kriga om medlemmarna Ulla Gröntvedt, en av två regionordförande för Unionen Norrbotten, gläds över att kunna lägga all facklig kraft på att förbättra för medlemmarna. Norrbottenskuriren i januari. Gemensam styrka, bra försäkringar Elisabeth Bull, ledamot i klubbstyrelsen på WM-data i Bromölla (eller Logica som det byter namn till i februari), sammanfattar nyttan av ett medlemskap och en egen klubb på arbetsplatsen. Ur intervju i branschrapporten Unionen om it-sektorn. Lyckad start på lansering Fokus flyttas framöver till vad Unionen står för och tycker. Välkomstshälsning till medlemmar. Lanseringslådor till klubbar och arbetsplatsombud. Öppet hus på förbundskontoret och i alla regioner. Medlemsmöten och arbetsplatsbesök. Utspel och rapporter. Stortavlor och annonser om att två förbund har blivit ett. Ny webbplats i unionen.se och ny medlemstidning i Kollega. Ingredienserna i lanseringen av Unionen har varit många under förbundets allra första månad och känslan är att lanseringen har fungerat väl. Födseln av ett helt nytt fackförbund har uppmärksammats. Från Vi finns till Vi står för Men än är lanseringen i sin linda, hela 2008 kommer att behövas innan Unionen är satt på kartan ordentligt och kännedomen om oss hamnar i närheten av den som HTF och Unionen om Fyra första branschbrochyrerna finns att beställa på unionen.se. Under Unionens första år tas ett drygt tiotal branschbroschyrer fram för att skapa en överblick över förbundets branscher och vilka frågor och krav vi driver. De visar även på hur förbundet vill utveckla branschen och våra Sif hade. Under året kommer fokus succesivt flyttas från det inledande Vi finns till att handla om vad Unionen står för och tycker. Ett exempel är i mitten av mars, när Guldnappen delas ut till en arbetsgivare som underlättar för de anställda att kombinera arbetsliv och föräldraskap. I samband med detta släpps en undersökning kring hur småbarnsföräldrar behandlas i arbetslivet. Även andra viktiga opinionsbildningsfrågor, till exempel lönebildningen, kommer Unionen att agera kring, i takt med att de behandlas i förbundsstyrelsen. "Jag vill rota i Sifs avtalspärmar och visa arbetsgivaren att kollektivavtalet gäller" Stefan Henriksson, klubbordförande på Dressman, ser fram emot att få veta mer om hur det kommer sig att Sif har lyckats så bra i sina förhandlingar. Sundsvalls tidning i december. medlemmar. I januari släpptes de fyra första broschyrerna, om stålbranschen, it-branschen, försvarsindustrin och läkemedelsindustrin. Du kan ladda hem broschyrerna på www. unionen.se under Om Unionen och sedan Beställa och ladda ner. Anders Wiklund/Scanpix hetluft 1/08 8

9 Massor av material Beställ och ladda ner broschyrer och blanketter från unionen.se Stadgar och handlingsprogram. Värvningsoch faktamaterial. Broschyrer om kollektivavtal och arbetsplatsombud. Information till den som är sjukskriven eller arbetslös. Unionens utbud av trycksaker består till att börja med av ett trettiotal titlar som går att ladda ner och beställa. Så här gör du: På Unionens webbsida (unionen.se) under Om Unionen hittar du Beställa och ladda ner. Här kan du ladda ner trycksaker i pdf-format direkt till din dator eller beställa tryckt material via post. När du är inloggad som medlem kan du beställa flera exemplar men är du inte inloggad begränsas beställningen till ett exemplar. ViärUnionen! ViärUnionen! Under Beställa och ladda ner hittar du även blanketter av olika slag, såsom medlemsansökan, ansökan om studiestöd med mera. Skyltar gratis Fram till 30 juni Kom ihåg att du som förtroendevalda kan beställa synlighetsmaterial, bland annat olika typer av skyltar, kostnadsfritt på Unionens webbshop ändra fram till halvårsskiftet. Ange bara koden unionen och referensnummer på kassasidan. Tage Granit! Lansering Boka med enga frågo dialog skåd ment att re förtro Kostn Union nade grupp Boka teatergrup- För mer information och bokning konta Inger pen Widén, Tage tel Granit! eller e-post Unionen står för kostnaderna. Boka en interaktiv föreställning med Tage Granit för att väcka engagemang kring fackliga frågor på din arbetsplats. I dialogen mellan publik och slådespelare får du tips, argument och idéer som hjälper dig att rekrytera medlemmar och förtroendevalda. Unionen står för kostnaderna för teatergruppen och en moderator. För mer information och bokning kontaktar du Inger Widén på telefon eller e-post Lådor på lager Hela eller delar av lanseringslådan finns att beställa. I början av januari fick Unionens klubbar och arbetsplatsombud en lanseringslåda med det mesta som behövs för att bidra till lanseringen av vårt nya förbund: broschyrer och broschyrställ, affischer och skyltar, klisteretiketter kampanjinformation. Hjälpmedel för att till exempel genom att ordna ett informationsmöte, för medlemmarna men också för övriga på arbetsplatsen, även arbetsgivaren. Fler kompletta lanseringslådor finns att beställa på unionen.se, under Om Unionen och Beställa och ladda ner. De flesta av materialen i lådan går också att beställa var för sig. Råds och tips vid lanseringen Här följer några råd och tips på hur ni kan genomföra ett informationsmöte om Unionen på er arbetsplats. kolla med andra klubbar om ni ska genomföra informationsmötet tillsammans kontakta ditt regionkontor och bjuda in någon från Unionen bjuda in en intressant föreläsare och passa på att informera om Unionen på samma gång väljer du att informera om Unionen på klubbens årsmöte kan du bjuda in alla arbetskamrater även de som inte är medlemmar be regionkontoret om ett bidrag till tårta eller liknande Fler tips hittar du på unionen.se. Profilera Unionen på din arbetsplats I Unionens webbshop hittar du karameller, väskor, klistermärken skyltar med mera. Kanske vill ni ge bort något till medlemmarna vid årsmötet? Titta in på unionen.se. 9 hetluft 1/08

10 Hur kontaktar jag Unionen? Det finns flera kontaktvägar in till Unionen. Vilken väg du ska välja kan bero på vilken typ av fråga du har och hur snabbt du vill ha ett svar. Alla Unionens kontaktuppgifter ligger på Facklig rådgivning alla frågor som rör din anställning eller arbetsplats ska du i första hand ta med din klubb i Unionen eller ditt arbetsplatsombud. Du kan även kontakta ditt regionkontor antingen per telefon eller via e-post samt Unionen direkt på telefon Unionens medlemsregister hit hör du av dig om du vill ansöka om medlemskap eller utträde, adressändring, meddela ny lön eller anställning. Unionens A-kassa hit vänder du dig om du har frågor om ersättning, inträde eller utträde. Nytt telefonnummer till Region Småland Det nya telefonnumret till Region Småland, som består av kontor i Jönköping, Växjö, Oskarshamn och Kalmar, är Unionens kansli tar form Nu pågår ett intensivt arbete med Unionens nya kansliorganisation. Chefer tillsätts och samtliga anställda ska få sin rätta plats. Det gäller att bygga EN fungerande och effektiv organisation. Unionens arbetssätt ska präglas av öppenhet och ett helhetsperspektiv. Detta innebär att alla är en del av helheten och att samarbete är en naturlig del mellan och inom enheter och regionkontor. Varje del i organisationen ska ses som en pusselbit en del av en helhet. Så här ser organisationen ut i stora drag: Enheten för Avtal & Försäkring - Enhetschef/förhandlingschef: Lars-Bonny Ramstedt Arbetsområde i korthet: förhandling, juridik försäkringsskydd/ avtalsutveckling, Unionendirekt Personalenheten Enhetschef: Gunilla Thorin Arbetsområde i korthet: kompetensförsörjning, personaladministration, personalpolitik, arbetsmiljö och friskvård, facklig partssamverkan Enheten för Medlem & Förtroendevald Enhetschef: Sixten Frixon Arbetsområde i korthet: medlemsvärvning, målgruppers profilering och identifikation, facklig utbildning, facklig utveckling, samlat medlemserbjudande, studerandefrågor Förbundssekretariatet Enhetschef: Leif Nicklagård Arbetsområde i korthet: organisationspolitik, internationellt arbete, kongress/ förbundsråd, FS-stöd, demokratiutveckling Enheten för Tillväxt & arbetsliv Carina Lindström Arbetsområde i korthet: tillväxt, statistik, arbetsmiljö, arbetsorganisation, bransch och företag, jämställdhet och mångfald, socialförsäkringar, samhällsekonomi Enheten för verksamhetsstöd Enhetschef: Hanna Brandt Gonzáles Arbetsområde i korthet: ekonomi, kapitalförvaltning, IT och telefoni, medlemsregister Kommunikationsenheten Enhetschef: Annette Fagerholm Arbetsområde i korthet: internt kommunikationsstöd, driva och stödja kampanjer, profilartiklar, press och opinion, webb och intranät Utveckling 2012 sektion under kanslichef Nils-Åke Carlsson Arbetsområde i korthet: planering och uppföljning av verksamhet och mål, organisationsutveckling, förändringsarbete och kultur, långsiktig drivning mot målbild 2012 Unionen stänger för kick off. Den 7 februari samlas Unionens drygt 1000 anställda på Infracity för en gemensam kick off. Nytillträdde kanslichefen Nils-Åke Carlsson beskriver syftet med dagen som att få personalen att känna sig delaktiga, att bli inspirerade och att känna stolthet över att få jobba i Unionen. Det kommer att bli en dag fylld av diskussion och dialog. Unionen kommer att vara stängd den 7 februari, men en jour för akuta ärenden kommer att finnas öppen. Den 8 februari klockan 8.15 öppnar Unionen igen som vanligt. hetluft 1/08 10

11 Unionen och Tria Tria är namnet på Unionens studerandeverksamhet. Tria är ett samarbete med SKTF och ST och vänder sig till alla som studerar på högskola och universitet samt KY-utbildningar. Sedan tidigare har HTF ingått i samarbetet och förbundsstyrelsen beslutade i november att Unionen ska ta över den platsen. Viktiga utgångspunkter för inträdet i Tria har varit att inte sänka ambitionsnivån beträffande rekrytering och verksamheten för studerande. I kommande nummer av hetluft kommer vi berätta mer om Tria och verksamheten för våra studerandemedlemmar. Tills dess bjuder vi här på några korta punkter. Mer information finns också på Unionen ingår i Tria-samarbetet med SKTF och ST där studerandeverksamheten finns i en egen gemensam organisation. Sifs studerandeverksamhet finns tills vidare kvar i oförändrad form, men som Unionens studerandeverksamhet, vilken rekryterar till Tria. Övergångsverksamheten från studerande till arbetsliv sker inom varje förbund och hanteras av förbunden inom ramen för Trias övergångsgrupp. Studerandemedlemmarna kommer att vara med i såväl Tria som alla tre förbunden (Unionen, SKTF och ST). Vi rekryterar alltså till såväl Tria som de tre förbunden. Trias fortsatta verksamhet ska ses över och utvecklas för att svara upp mot nya krav. Tidigare Sif-studerandemedlemmar förs över till Tria och behöver inte erlägga någon avgift. Nya studerandemedlemmar betalar en engångsavgift till Tria på 100 kr. Unionens yrkesverksamma medlemmar som studerar betalar medlemsavgift till Unionen enligt av kongressen beslutad avgiftstrappa och erbjuds ett Triamedlemskap. Studerandemedlemmar som övergår till yrkesverksamt medlemskap i något av de tre förbunden betalar 100 kr för första året som yrkesverksamma medlemmar. A-kasseavgiften tillkommer. frågasvar Fråga och svar om klubbens namn?vad gäller för klubbens namn nu när vi har blivit en Unionen-klubb. Måste vi byta namn mer formellt och hur gör vi i så fall det?!ja, alla klubbar i HTF och Sif ska byta namn på sitt första ordinarie årsmöte. Klubben kommer då att heta Unionenklubben på företagsnamn. För klubbar som är registrerade och har organisationsnummer från skatteverket ska ändringen göras enligt de anvisningar som Skatteverket har för namnändring av ideella föreningar. (Ändringen är kostnadsfri). Mer information hittar du på unionen.se under För dig som är förtroendevald och Hjälpmedel. Tänk på att vi är arbetsgivare nu. Vi vill kicka honom! Martina Nilsson, personalvetarstuderande från Linköping, påminner sig själv och lagkamraterna om vilken roll de tilldelats i semifinalen av Trias förhandlingstävling som hölls för sjätte året i rad Alla som deltar läser till personalvetare och ska ha avverkat minst fem högskolepoäng i arbetsrätt. ST Press i december. SÖKES: KLUBBKRÖNIKÖRER Skriv och berätta om ditt fackliga uppdrag för likasinnade. Har du ett fackligt uppdrag i klubben, eller som arbetsplats- eller arbetsmiljöombud? Tycker du om att skriva? Då kan du få chansen att berätta för alla andra fötroendevalda om din vardag på arbetsplatsen, på ett inspirerande och underhållande sätt. Dela med dig av dina erfarenheter och upplevelser kring samarbetet med arbetsgivaren, kontakterna med medlemmarna och försöken att få fler på jobbet att inse nyttan med ett fackligt medlemskap. Ditt bidrag kan publiceras både i tidningen hetluft och på sidorna för förtroendevalda på unionen.se. Utrymmet som finns är ungefär tecken. Hör av dig med ditt bidrag till Nya sätt för klubben att mötas Förbundsstyrelsen har beslutat om riktlinjer för alternativa mötes- och beslutsformer. När arbetsplatser och klubbar ska hålla möten är huvudprincipen att det ska vara personlig närvaro. Då kan medlemmarna höra varandras åsikter, diskutera och fatta bra och genomlysta beslut. Men när det inte är möjligt så öppnar man nu upp för andra mötesformer. Det kan vara att använda sig av debattforum via Internet, videokonferenser med mera. Ett sätt kan vara att använda sig av gruppdiskussioner på unionen.se. Styrelsen ska se till så att alla medlemmar har möjlighet att delta och att alla handlingar finns tillgängliga senast 14 dagar innan mötet. Läs de nya riktlinjerna i sin helhet på unionen.se. 11 hetluft 1/08

12 Posttidning B Fel på adressen? Logga in och ändra på unionen.se eller ring Unionens medlemsregister, Returadress: Stockholm Februari: Det här händer i Unionen nästkommande månad. Mer information och anmälan på unionen.se Jag, kan, jag vill, jag törs. Eva 7 Lindh om hur vi vågar mer. Tid: Plats: Stadshotellet, Sala. Har du lönesamtal med din chef? 11Tips och råd. Tid: Plats: Motala Statt, Stora torget. Lunchträff - Unionen på turné. 11Över en god lunch reder vi ut begreppen och du får tillfälle att ställa frågor och träffa andra medlemmar i Unionen. Tid: Plats: Elite Stadshotellet, Luleå. Har du lönesamtal med din 12 chef? Tips och råd. Tid: Plats: Mjölby Stadshotell, Järnvägsgatan 24. Frukostmöte om facklig 12vetorätt, utbildning, lansering av Unionen och facklig info för nyanställda. Tid: Plats: Blommenhof Hotell, Nyköping. Utvecklande ledarskap - Work- för chefer. Tid: shop Plats: Unionenkontoret i Helsingborg. Har du lönesamtal med din 13chef? Tips och råd. Tid: Plats: Arbetets Museum, Norrköping. Chefsmingel En mingelstund 13med andra chefer, god mat och prat om olika typer av stöd, verktyg och tjänster för ditt ledarskap. Vi berättar vad vi kan erbjuda dig i frågor som rör såväl ledarskap som lagar och avtal. Du berättar för oss vad du är intresserad av. Tillsammans skapar vi ett dynamiskt chefsmedlemskap för dig! Tid: Plats: Trade Center, vid Högskolan, Halmstad. Rundabordsamtal för chefer: 13 Lönesamtalet. Tid: Plats: Hotel Mollberg, Helsingborg. Har du lönesamtal med din 14chef? Tips och råd. Tid: Plats: Hotell Statt, Storgatan 20 Katrineholm. Har du lönesamtal med din 15chef? Tips och råd. Tid: Plats: Hotel Ekoxen, Klostergatan 68, Linköping.. Nya ITPK-valet. Tid: Plats: Unionen Värmland, Bryggaregatan 11, Karlstad. Utvecklande ledarskap - Work- för chefer. Tid: shop Plats: Unionenkontoret i Malmö. Världen är full av idioter, 20 det gäller bara att ha en bra relation till dem. Mötesplats chef i samarbete i med ST och SKTF. Tid: Restaurang Aquarelle, Rosenlundsgatan 8, Göteborg.. Våga fråga, våga vara korkad 20 - en afton med Jan Bylund. Tid: Plats: Wadköping Utbildningscenter (fd Alnängsskolan), Wadköpingsvägen 15-19, Örebro Lunchträff - Unionen på 20 turné. Över en god lunch reder vi ut begreppen och du får tillfälle att ställa frågor och träffa andra medlemmar i Unionen. Tid: Plats: Scandic Hotell Ferrum, Kiruna. IT-seminarium Future Business 21 in the Future. En humoristisk PowerPointstudie i kvalificerad affärsinveckling, med Johnny Sundin. Tid: Plats:Barkassens kontorshotell, Lagergrens gata 2, Karlstad. TCO-seminarium EQ-emotionell 21 intelligens Tid: Plats: Sundstagymnasiets aula, Karlstad. Så sänker du ITPK-avgiften Träffar om nya ITP-avtalet över hela landet. Sänkta avgifter för din ITPK-pension. Det är namnet på en serie möten över hela landet den närmaste tiden, för försäkringsinformatörer och andra förtroendevalda. Ett nytt ITP-avtal har trätt i kraft och Collectum har pressat avgifterna för ITPK med i snitt 65 procent. Men då krävs att du gör ett aktivt omval i något av åtta utvalda försäkringsbolagen. Läs mer och gör omval på 12/2 Varberg: Varbergs Stadshotell, Kungsgatan /2 Eskilstuna: Quality Hotel Statt, Hamngatan /2 Sundsvall: Stadshuset, Stora Torgetm, Sundsvall. 20/2 Västerås: Elite Stadshotell, Stora Torget,. 20/2 Stockholm: Plats: Lustigkulla konferens, Liljeholmsvägen 18 21/2 Stockholm: Citykonferensen, Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46 21/2 Örnsköldsvik: Arken konferens, Strandgatan 21 21/2 Örebro: City Konferenscenter, Klostergatan 23 25/2 Göteborg: Elite Park Hotel, Kungsportsavenyen /2 Gävle: Hotel park Inn, N Slottsgatan 9 26/2 Helsingborg: Marina Plaza, Kungstorget 6 26/2 Linköping: Collegium, Teknikringen 7 27/2 Norrköping: Louis de Geer kongress, Dalsgatan 15 27/2 Östersund: Folkets Hus, Krondikesvägen 93 27/2 Trollhättan: Scandic Swania, Storgatan /2 Uppsala: Hotel Scandic Upplandia, Dragarbrunnsgatan 32 28/2 Strömsund: Folkets Hus, Ramselevägen 6 28/2 Halmstad: Trade Center, Kristina IV:s väg 3, Halmstad Lunchträff - Unionen på turné 25Över en god lunch reder vi ut begreppen och du får tillfälle att ställa frågor och träffa andra medlemmar i Unionen. Tid: Plats: Nolia City Konferens, Piteå. Har du frågor om din kommande 26pension? Tid: kl Plats: Pulsen konferens, Kyrkängsgatan 8, Borås. Rundabordsamtal för chefer: 26Lönesamtalet. Tid: Plats: Unionenkontoret i Halmstad. Har du frågor om din kom- pension? Tid: kl mande Plats: Hotell Billingen, Trädgårdsgatan 10, Skövde. Färjestad BK - Mora IK. Fira 28 med Unionen och FBK och använd möjlighet att till subventionerat pris (115:-biljett, ord.pris 270:-). Tid: Plats: Löfbergs Lila Arena. Rundabordsamtal för chefer: 28Lönesamtalet. Tid: Plats: Unionenkontoret., Malmö.

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER! 4:2013 GULDNAPPEN Är din arbetsplats föräldravänlig? Gränslöst arbetsliv Höstens kampanjtema Unionen + Farmaciförbundet = sant Från den 1 januari 2014 DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS

Läs mer

hetluft 4/10 Politikerträffar ska lyfta UnionenS frågor Höstens kursprogram sid 6-7 sid 12-13

hetluft 4/10 Politikerträffar ska lyfta UnionenS frågor Höstens kursprogram sid 6-7 sid 12-13 Kursprogram, Almedalen 2010, Årets raket, stordåd och värvare, CSR-policy, Unionenklubben på AkzoNobel berättar om sin värvningspolicy hetluft 4/10 Information och inspiration för dig som har ett fackligt

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet LÖN FÖR MÖDAN Medlingsinstitutet innehall: förord...1 1. VAD ÄR ETT ARBETE VÄRT?...3 2. OLIKA INTRESSEN gemensam lösning...9 3. Arbetslivets regelbok -kollektivavtalet...14 4. förhandlingar och konflikter...20

Läs mer

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR 6 2014 KTR: Stöd vid arbetsbrist och ohälsa TEMA Försäkringar LENA MANGELL: Inre trygghet hänger ihop med självkänsla KYRKA vann nytt mål i AD Försäkringar

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011 Webbtidning för medlemmar i Nummer 0-0 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan -6 Posten

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 1 Innehåll Vision det här är vi... 3 Ordförande Annika Strandhäll om året som gått... 5 Mål, medlemslöfte och hjärtefrågor 2013... 7 Mål: Tillsammans rekryterar

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan Kommunal sektion 26 KMC Gullmarsplan Besöksadress:Gullmarsvägen 29 Telefon 08-508 46 240 Sektion 26 omfattar stadsdelarna Hammarby- Skarpnäck,Farsta,Vantör,Enskede-Årsta,Katarina-Sofia och Norrmalm,Care

Läs mer

unionen.se/klubbar/spf

unionen.se/klubbar/spf Systembolagets Personalförening Handbok för Förtroendevalda Ett informationsmaterial från SPF unionen.se/klubbar/spf Version 15,september 2010 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 2 Innehållsförteckning

Läs mer

ST har lämnat yrkanden

ST har lämnat yrkanden VÄ NYTT Information till ST- Försäkringskassans medlemmar i Västra Götaland/Halland Nr 5/2010 2010-06-18 ST har lämnat yrkanden ST.s förhandlingsorganisation har nu lämnat över sina krav till arbetsgivarverket

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 1 Innehåll Det här är Byggnads...3 Johan Lindholm, ordförande...4 RESURSER Byggnads resurser...6 Så här användes förbundets resurser 2013...7 Årets dominerande frågor viktiga

Läs mer

PÅ jakt efter sig själv

PÅ jakt efter sig själv DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING FINANSKRISEN KRÄVER MER RESURSER #3 1 APRIL 2009 tidningen för dig i Försäkringskassan Intervjun: ENHETSCHEFEN SOM TRIVS MED SITT JOBB FARVÄL BULL HEJ UNIX Nya Försäkringskassan

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES Annons Hela denna tematidning är en annons från Civilekonomerna och Provisa Information AB Annons SVERIGES EKONOMER EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9 KATARINA WIDOFF civilekonomen som skapar

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

Kyrkfack. TEMA Chef & kyrkoherde i KyrkA. Att ge & TA KRITIK. Hur sätter du gränser? Nr 1 2010 EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND

Kyrkfack. TEMA Chef & kyrkoherde i KyrkA. Att ge & TA KRITIK. Hur sätter du gränser? Nr 1 2010 EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND Nr 1 2010 Att ge & TA KRITIK Hur sätter du gränser? TEMA Chef & kyrkoherde i KyrkA TEMA NR 1/10 CHEF & KYRKOHERDE I KYRKA En trygg och kompetent chef

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Kompetensutvecklingsförsäkring en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Bakgrund 5 Kunskapssamhället 7 Arbetsmarknaden 9 Utanför arbetsmarknaden 9 Inne på arbetsmarknaden

Läs mer