Unionens branschbarometer. Vilka profilval vill du göra? Lanseringen fortsätter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Unionens branschbarometer. Vilka profilval vill du göra? Lanseringen fortsätter."

Transkript

1 Unionens branschbarometer. Vilka profilval vill du göra? Lanseringen fortsätter. hetluft Friare former för klubbarbetet. Vem vann i Vaxholm? Byt namn på klubben. 1/08 Till dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen Hur mår jobbet? Använd Unionens checklista för bättre och utvecklande arbetsplatser. Sidan 7. Dessutom alltid i hetluft: Rapport från förbundsstyrelsen, månadens ledare, kalendarium, frågor och svar.

2 Nu finns vi, alltså syns vi Urban Orzolek FS/januari Lansering, kongressfrågor, medlemsförsäkringar och stadgeriktlinjer med mera. Den januari sammanträdde Unionens förbundsstyrelse. Styrelsen fick en genomgång av hur lanseringen av det nya förbundet har fortlöpt (läs mer om lanseringen på sidorna 8 och 9). Media har visat nyfikenhet och synligheten har varit stor runt om i landet. Hur kampanjen mottagits kommer att utvärderas längre fram. Nästa steg i lanseringen av Unionen är att berätta vad förbundet står för och tycker. En arbetsgrupp är även tillsatt för att sätta Unionen och dess politik på kartan i Almedalen i juli i år. Styrelsen fick också en redogörelse för vilka frågor som ska upp på kongressen i oktober i år. Unionens lönepolitiska och arbetsmiljöpolitiska program samt Unionens förhandlingsorganisation och Unionens handlingsprogram ska behandlas på kongressen. Det ska även Unionens vision samt frågan om hur förbundet ska hantera allmänna klubbar och ersättning till förtroendevalda i samband med ett förtroendeuppdrag. Dessutom kommer motioner och förbundets ekonomi att tas upp på kongressen. Många kongresshandlingar ska ut på remiss till regionerna under våren. Det kunde konstateras att det är extremt bråttom, alla underlag måste vara klara innan semestrarna. FS-ledamöterna kommer att ha en nära dialog med regionerna under våren. Nya medlemsförsäkringar ska förhandlas fram med plan för offerter och upphandling och börja gälla från 1 januari Styrelsens medskick till arbetsgruppen som ska förhandla fram försäkringarna är att ingen hälsoprövning ska behövas samt att den ska vara frivillig. Det togs även beslut om stadgeriktlinjer för arbetsplatsombud och alternativa mötes- och beslutsformer, läs mer på sidan 11. Styrelsen förde en vägledande diskussion om vilka undantag från grundregeln om att alla medlemmar tillhör den klubb som finns på arbetsplatsen, kan göras. Styrelsen beslöt sig för att frågan ska ut på remiss till regionerna. För att ge översiktliga svar på vad Unionen tycker i ett antal centrala frågor på EU-nivå, tog styrelsen ställning runt frågor som arbetsvillkor, inflytande, arbetsmiljö och tillväxtfrågor. Styrelsen fick även en genomgång av Unionens nya rapporter Kompetensutveckling (som du kan läsa mer om i nästa nummer av Hetluft) och Nya ägare nya utmaningar. Nästa sammanträde: februari När jag satte på TVn på nyårsdagen för att titta på nyheterna så möttes jag av ett långt inslag om det nya fackförbundet Unionen. Sara och Stefan, förtroendevalda i Östergötland, berättade om hur Unionen ska attrahera fler medlemmar och vilka frågor som är viktiga för det nya förbundet. Sara och Stefan förmedlade ett engagemang och en framtidstro och jag kände in i själ och hjärta att det här börjar bra! Och vi har fortsatt att ta plats. Det har stått massor om oss i media, både i lokaltidningar och på debattsidorna. I tidningar och på affischtavlor, bussar och i tunnelbanan i Stockholm har det gröna budskapet synts lång väg: två har blivit en. Nu finns ett större, starkare och kaxigare fackförbund i Sverige. Idag tecknas nya kollektivavtal i Unionens namn, arbetsgivarna sitter med företrädare från Unionen vid förhandlingsbordet och medlemmarna möter ombudsmän och klubbföreträdare som med stolthet säger att de kommer från Unionen. Ja, Unionen har landat. Och nu börjar det arbete som är helt avgörande för medlemmarna och förbundets trovärdighet och styrka. Det är ute på arbetsplatserna i vardagen som alla ska mötas av frågan: ska inte du vara med i Sveriges nyaste och bästa fackförbund? Vi kan inte utgå ifrån att alla vet vilka vi är, vad vi står för och varför det är viktigt att vara medlem. Det är du som är förtroendevald som är Unionens företrädare i första ledet och som i dina möten med medlemmar kan uträtta storverk. Unionen har regionkontor från norr till söder och ett intensivt arbete pågår med att planera och genomföra arbetsplatsbesök. Anställda och förtroendevalda från regionstyrelserna kommer att besöka klubbar för att berätta mer om det nya förbundet och ställa frågor om hur er vardag och verklighet ser ut. Unionen har visserligen landat, men organisationen formas av medlemmarnas behov och önskemål. Alla vi som har ett uppdrag i Unionen har olika utgångslägen och roller. Jag hoppas att du är lika stolt som jag över att få vara en del av Unionen. Vi behövs som en stark kraft i förhandlingar och i samhällsdebatten. Eller för att citera Unionens vision: vi ska skapa trygghet, framgång och glädje i arbetslivet. Låt oss fortsätta lika bra som vi börjat. Mari-Ann Krantz förbundsordförande Unionen hetluft För dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen. Adress Unionen, Olof Palmes gata 17, Stockholm Ansvarig utgivare Annette Fagerholm, , Redaktör/formgivare Åsa Källback och Mikael Hedquist, Redaktion Paola Felicetti, Bengt Möller Fotografier Lena Granefelt Illustrationer Klas Fahlén Upplaga ex. Tryck Edita Västra Aros Nästa nummer 6 mars hetluft 1/08 2

3 Högtryck i tjänstesektorn Privat tjänstesektor lyfter svensk tillväxt i en dämpad konjunktur, visar Unionens branschbarometer. Nästan samtliga branscher inom både industrioch tjänstesektorn ser positivt på orderingång och försäljning det närmaste halvåret men tydligast är uppgången inom tjänstesektorn. Det visar Unionens första branschbarometer som är en utveckling av Sifs industribarometer och med fler branscher. Den privata tjänstesektorn går på högvarv och utvecklingen det närmaste halvåret är mycket ljus. Industrikonjunkturen tycks ha passerat sin kulmen men många branscher inom industrin ser ut att gå fortsatt bra även om ökningstakten blir lägre än tidigare, säger Åsa Holmgren, förbundsekonom och tillförordnad chef för enheten för strategisk utveckling på Unionen. Unionens branschbarometer visar att orderingång och försäljning förväntas öka inom nästan samtliga branscher. Bäst spås utvecklingen bli inom tjänstesektorn med branscherna transport, detalj- och partihandel, bemanningsbranschen, callcenter och övriga företagstjänster. Inom industrin förväntas orderingång och försäljning också öka, framförallt inom verkstadsindustri, kemi/läkemedel och byggbranschen. Även för produktion, export, försäljningspriser och vinstutveckling väntas en positiv utveckling det närmaste halvåret i många branscher. Sysselsättningen förutspås totalt sett öka något men det ser väldigt olika ut bland branscherna. Bristen på arbetskraft med rätt kompetens fortsätter att öka och det är oroande då det kan bli ett hinder för företag och branscher som vill expandera, säger Åsa Holmgren. Konjunkturbedömningen baseras på svaren från fackklubbar i ca 250 företag inom 15 olika branscher inom det privata näringslivet. Undersökningen ska göras två gånger per år för att känna av hur konjunkturen utvecklas inom industri- och tjänstesektorn. Läs hela rapporten på unionen.se. Du hittar alla Unionens rapporter under avsnittet Om Unionen/Rapporter. Den som är störst kanske bör sätta normen Dag Klackenberg, ordförande i Svensk Handel, apropå att tjänstebranschen nu tar strid mot industrin för att få större makt över lönerna. Dagens Nyheter i januari. Ja till jämställdhetsbonus Uppmuntrar till jämnare fördelning av föräldraledigheten I sitt allra första remissvar har Unionen ställt sig positiv till förslaget om jämställdhetsbonus. Tanken med förslaget är att med hjälp av en skattereduktion stimulera män att ta ut en större del av föräldraledigheten. Kvinnor arbetar i genomsnitt mindre än män och har också lägre lön. Reformen innebär att den förälder som varit hemma längst får en skattekreditering när hon eller han arbetar och den andra föräldern samtidigt tar ut föräldrapenning. Reformen underlättar också för föräldrar av samma kön att fördela föräldraledigheten jämlikt. Unionen anser att alla ska ha samma möjlighet att delta på lika villkor i arbetslivet. Ett jämnare uttag av föräldraledigheten mellan vårdnadshavarna är enligt Unionen en förutsättning för att nå detta mål. Generellt anser Unionen att det är bra med ekonomiska incitament för att uppmuntra vårdnadshavare till en jämnare fördelning av föräldradagarna. Vår förhoppning är att jämställdhetsbonus tillsammans med höjt tak i föräldraförsäkringen som infördes 1 juli 2006 ska skapa bättre ekonomiska incitament för att nå målet med ett jämställt uttag. omvärlden Förslag på försämringar i a-kassan Höjda inbetalningskrav och fler karensdagar. Unionen har synpunkter. Regeringen anser att arbetslöshetskassan ska betala in 33 procent av den inkomstrelaterade ersättningen som kassan betalar ut under månaden. Detta för att förstärka drivkrafterna för en ansvarsfull löneutveckling som inte leder till arbetslöshet samt stärka incitamenten för att undvika felaktigt utbetald arbetslöshetsersättning. Unionen ser inte att avgiften till kassan påverkar lönebildningen, bland annat därför att kassans områden inte motsvarar avtalsområdet. Unionen har cirka 100 avtalsområden. Eftersom kassan och förbunden är olika juridiska enheter är kopplingen mellan kassa och förbundens förhandlare långt ifrån självklar. Lönebildningen fungerar bra med reallöneökningar utan hög inflation och det finns inga skäl till att påverka lönebildningen på detta sätt. Regeringen vill även spara 110 miljoner kronor genom att utöka karensdagarna från fem till sju. Unionen saknar underlag för den argumentationen och anser att förslaget drabbar samtliga ersättningstagare ekonomiskt. Det blir inget av TCOs ordförande Sture Nordh tror att det blir svårt för regeringen att införa en obligatorisk a-kassa. Den pågående utredningen har fått tilläggsdirektiv och riskerar att försenas. Dagens Nyheter i januari. 3 hetluft 1/08

4 utvecklat Vem vann i Vaxholm? Unionens förbundsjurist Mattias Landgren reder ut EG-domstolens decemberdom. Lavalmålet Den kärnfråga som har prövats av EGdomstolen i Lavalmålet är hur förhållandet mellan fackliga stridsåtgärder och EG-rättens principer om fri rörlighet för tjänster (artikel 49) förhåller sig till varandra. EG-domstolen valde att titta närmare på följande frågeställningar för avgörandet av målet:. - Är MBL:s lex Britannia diskriminerande? - Vilken betydelse har innehållet i den svenska utstationeringslagen? - Vilken betydelse hade Byggnadsavtalet för utgången i målet? Innan vi tittar närmare på dessa frågor är det värt att notera att domstolen slår fast att fackliga stridsåtgärder är en grundläggande rättighet där inbegripet att vidta sympatiåtgärder. Dock har domstolen omgärdat denna grundläggande rättighet med en rad förutsättningar som får konsekvenser för fackföreningars möjlighet att vidta stridsåtgärder när det gäller utländska tillfälligt utstationerade företag. Domen påverkar inte relationen mellan svenska fackföreningar och i Sverige etablerade företag och inte heller de fall då en utländsk arbetstagare kommer till Sverige för att arbeta hos ett svenskt företag eller annat företag som är etablerat här. Lex Britannia När det gäller frågan om Lex Britannia kan analysen göras tämligen kort av vad domstolen säger. Domstolen underkänner aktuell lagstiftning då den enligt domstolens mening diskriminerar utländska företag, eftersom de kan angripas av stridsåtgärder trots att de redan har ett giltigt kollektivavtal hemifrån. Domstolen konstaterar även att undantag från denna inte diskrimineringsprincip kan motiveras för det fall skälen grundar sig på allmän ordning, säkerhet eller hälsa, artikel 46 i fördraget. Domstolen kommer fram till att inget av dessa undantag är för handen och därmed står Lex Britannia i strid med EG-rätten på denna punkt. Någon uttrycklig prövning avseende huruvida Lex Britannia kan motiveras för att skydda arbetstagare mot social dumping gjorde inte domstolen. Utstationeringsdirektivet I domen är utstationeringsdirektivet och det svenska införlivandet av direktivet av central betydelse genom utstationeringslagen. I artikel 3.1 utstationeringsdirektivet framgår det tydligt vilka de arbets- och anställningsvillkor är som medlemsstaterna skall garantera utstationerade arbetstagare, den så kallade hårda kärnan. Dessa avser som bekant: - längsta arbetstid och kortaste vilotid - minsta antal betalda semesterdagar per år - minimilön - uthyrning - säkerhet, hälsa och hygien på arbetsplatsen - skyddsåtgärder med hänsyn till arbetsoch anställningsvillkor för gravida kvinnor och kvinnor som nyligen fött barn samt för barn och unga - lika behandling av kvinnor och män samt andra bestämmelser om icke-diskriminerande behandling. Avtalskrav på bredden utöver den hårda kärnan EG-domstolen underkände Byggnads avtalskrav som gick utöver den hårda kärnan. Enkelt uttryckt kan man säga att listan i artikel 3.1 utstationeringsdirektivet är sluten. För det fall man vill utöka denna lista på bredden dvs. ta in fler bestämmelser som skall gälla krävs någon form av statlig sanktion som är att anse såsom public policy. Såsom rättsläget är idag ser jag det mycket svårt att facket kan ställa ytterligare krav som går utöver den hårda kärnan när tillfälligt utstationerade utländska arbetstagare utför arbete i Sverige. Inte ens Byggnads krav på avgift till FORA avseende arbetsmarknadsförsäkringar godkände EG-domstolen. Nivån på avtalskrav inom den hårda kärnan I målet hade även EG-domstolen att ta ställning till de förmånligare villkoren (nivån, höjden på avtalsvillkoren) inom den hårda kärnan som Byggnadsavtalets stipulerade avseende bland annat semester och arbetstider i förhållande till utstationeringslagen som hänvisar i sin tur till bland annat semesterlagen och arbetstidslagen. EG-domstolen fann att dessa krav och därmed stridsåtgärderna som Byggnads vidtog inte var lovliga då Byggnads avtalsvillkor gick utöver vad minimistandarden anger i form av utstationeringslagen. Lönen EG-domstolen underkände även Byggnads lönemodell i förhållande till vidtagna stridsåtgärder då särskilt med beaktande att domstolen ej ansåg att Byggnads lönebestämmelser var tillräckligt preciserade samt tillgängliga. En brist på transparens då det enligt domstolen i praktiken blev omöjligt eller orimligt svårt för ett företag att få kännedom om de skyldigheter i fråga om minimilön som åvilade företaget. Vad händer nu? Arbetsdomstolen (AD) har att avgöra målet med ledning av EG-domstolens förhandsavgörande. Det är således formellt Fredrik Persson/Scanpix hetluft 1/08 4

5 sett AD som har det slutliga avgörandet i sin hand. Dock skall det i ärlighetens namn sägas att EG-domstolens dom medför att manöverutrymmet för AD är ytterst begränsad. Det slutliga avgörandet från AD kommer troligtvis under hösten i år, lite beroende på om parterna vill ha ytterligare muntlig förhandling i AD som redan meddelat att man inte kommer att motsätta sig en sådan begäran. Under avvaktan på AD:s avgörande har Littorin kallat till sig arbetsmarknadens parter till ett möte med anledning av Lavaldomen. Det är högst troligt att någon form av utredningsåtgärder inom kort kommer att tillsättas av departementet för att titta på vilka eventuella lagändringar som kommer att krävas med anledning av domen. Det är minst sagt en spännande tid vi lever i då mycket kommer att hända just år 2008, dom i Laval, diskussioner och eventuella förhandlingar om nytt huvudavtal - och inte minst Unionen. Om Lex Britania Lex Britannia är ett tillägg till Medbestämmandelagen som tillåter stridsåtgärder för att undanröja utländska kollektivavtal. Motiveringen till detta är främst att förhindra social dumpning. Svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige. 10 skäl till kollektivavtal 1. Regler om lön och arbetstid 2. Regler om anställningsform 3. Regler om övertid, restid och obekväm arbetstid 4. Rätt till förhandling om lön varje år 5. Rätt till information och inflytande 6. Extra ersättning om du är föräldraledig eller blir långtidssjuk 7. Extra ersättning vid arbetsskada 8. Livförsäkring 9. Ekonomiskt och praktiskt stöd om du blir uppsagd 10. En av marknadens bästa pensionsförsäkringar, ITP Första Unionenavtalet! Den 9 januari 2008 träffade vi kollektivavtal med Föreningen Vårdföretagarna. Det blev det första kollektivavtal som tecknades i Unionens namn. Avtalet gäller från den 1 oktober 2007 till 30 september 2010 och ger löneökningar på 10,2 procent. Garantibeloppet är 300 kr. Avtalet omfattar 524 tjänstemän anställda vid dentallaboratorier. Den svenska modellen är för viktig för att underlåta sig pajkastning i media Arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin i samband med ett första möte med parterna för att diskutera behovet av ändrad lagstiftning efter EG-domstolens dom i Lavalmålet. Svts Rapport i januari. Det våras för nya löner Viktiga datum att hålla koll på i tjänstesektorn. Med våren följer en ny lön, åtminstone för alla som har ett kollektivavtal på sin arbetsplats. De allra flesta avtalen går in i år två av tre och för många avtal finns det datum som är viktiga att hålla reda på. Alla berörda klubbar kommer att få information om detta under våren, och hetluft återkommer till ämnet. Kollektivavtalets regler är minimiregler och det är inget som hindrar att du kommer överens med arbetsgivaren om bättre villkor. Läs mer på unionen.se eller beställ Unionens nya kollektivatalsbroschyr. Men redan nu: Följande datum gäller enbart avtalet med Almega Tjänsteföretagen/MIA och Callcenteravtalet med Almega Tjänsteföretagen. Senast 15 februari ska klubben/arbetsplatsombudet meddela arbetsgivaren vilka medlemmar som ska omfattas och vilka som är utsedda representanter. Senast 5 mars ska arbetsgivaren lämna ett skriftligt förslag till representanterna. Om medlemmarna vill förhandla om fördelningen ska detta meddelas senast den 14 mars, upptas snarast och avslutas senast den 3 april. Begäran om central förhandling senast 15 april. Utrymmet på området är 3,5%. Individgaranti 325 kr. Lägstalönerna är för 20 år och för 24 år. Nya lagar år 2008 En rad nya lagar och förordningar infördes vid årsskiftet. Nu finns det lagar och författningar som du bör känna till. Här får du ett axplock av nyheter: Lagboken - Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet höjdes med 700 kronor till respektive kr. Inkomstbasbeloppet höjdes med kronor till kr. - Förmögenhetsskatten avskaffades - Rätten till avdrag för privat pensionssparande begränsades till kronor per år - Den statliga fastighetsskatten avskaffas och ersätts med en kommunal fastighetsavgift på kr. för småhus. - Kapitalvinstskatten vid försäljning av bostäder höjs från 20 till 22 procent. - Ett jobbskatteavdrag på drygt 10 miljarder kronor införs. - Skatten på tobak, öl och koldioxid höjs. - Vissa finansiella företag, till exempel försäkringsbolag, får möjlighet till elektronisk ingivning av handlingar till Bolagsverket. - Anställningsskyddslagen ändras så att en vikarie som varit hos samma arbetsgivare i mer än två år under en femårsperiod får tillsvidareanställning. - Arbetsmarknadsverket och länsarbetsnämnderna avvecklas och ersätts av den nya myndigheten Arbetsförmedlingen. - Det blir dyrare att ha lånedator. - TV-licensen blir dyrare. - Nystartsjobb införs även inom offentlig sektor. - Friggeboden får numera ha en yta på 15 kvadratmeter. - En lag om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner träder i kraft den 15 februari Mycket byråkrati för en väldigt osäker vinst Börje Sjöholm, arbetsmiljöhandläggare på Unionen, är kritisk till den nya möjligheten från årsskiftet för arbetsgivare att kräva sjukintyg från dag 1. Söderhamnskuriren i januari. 5 hetluft 1/08

6 arbetsrätt Handbok om LAS till specialpris Ny upplaga av anställningsskyddslagen, uppdaterad av Unionens jurister. Angelägna frågor för den anställda - och för den som anställer! Vad gäller vid provanställning? Hur fungerar turordningsreglerna vid uppsägning? Vad innebär begreppet fingerad arbetsbrist? Lär dig detta och mycket mer i en ny och efterfrågad upplaga av Anställningsskyddslagen! Här presenteras och diskuteras de lagändringar och nya rättsfall som har tillkommit sedan 2004, då förra upplagan kom ut. Författarna beskriver lättfattligt och pedagogiskt hur lagen tillämpas och ger aktuella exempel. Bokens författare är alla experter på arbetsrätt och välkända profiler inom svensk arbetsrätt och lagstiftning. Den nya upplagan av Anställningsskyddslagen är en handbok om det svenska anställningsskyddet. Den har uppdaterats av Unionens jurister av Bo Bylund, Anders Elmér, Helena Lars Viklund och Toivo Öhman ANSTÄLLNINGSSKYDDSLAGEN UPPDATERAD AV JURISTER PÅ UNIONEN Tionde upplagan, 336 sidor, Kartonnage ISBN: , Hedlund, Martin Wästfelt, Ulf Åkesson och Lars Åström. Boken berättar om nya lagändringar och rättsfall som har Anställningsskyddslagen ingår i Norstedts Akademiska Förlags serie Arbetsrättsbiblioteket. Det är en serie handböcker inom arbetsrätten för såväl arbetsgivarsidan som arbetstagarnas representanter. tillkommit Serien har funnits i tjugo år och revideras sedan löpande. Läs 2004, mer på då förra upplagan kom ut. Anställningsskyddslagen vänder sig främst till förtroendevalda, funktionärer, personalansvariga och jurister. Den lämpar sig även utmärkt för studier, t ex på juristutbildningen. Som medlem i Unionen får du köpa boken för 200 kronor exklusive moms (ca.pris 351 kr). Boken kan beställas på Beställ boken direkt från förlaget till rabatterat pris, speciellt framtaget för Unionens medlemmar. Som medlem betalar du 200 kr (rek. cirkapris 351 kr). Moms och porto tillkommer. Beställ ditt exemplar på Påverka profilen! Var med och forma valen i Unionens satsning Min profil Är du chef, i IT-branschen och är intresserad av miljöfrågor? Eller kanske ekonom i en idéburen organisation, intresserad av hälsa och välbefinnande? Under våren kommer Unionen erbjuda dig att själv göra val och skapa din profil utifrån vad du jobbar med, din utbildning, din bransch och vad du är intresserad av. Viktigt att alla känner sig hemma Min profil bygger på fördjupad information, nätverkande och diskussioner, främst via Unionens webbplats. Genom profilvalet kommer du också ha inflytande i hur Unionen driver de frågor som ingår i dina profilval. I ett stort förbund med över en halvmiljon medlemmar är det viktigt att alla känner sig hemma, säger Frida Wintenby som leder utvecklingen av Min profil. Utifrån din profil kommer du att få information på webben, nyhetsbevakning, medlemsförmåner. Du kommer också att få kontakt med andra medlemmar som har gjort samma val som du via unionen.se. På sikt kan det också komma ytterligare erbjudanden och möjligheter utifrån dina profilval. Du har möjlighet att påverka Fram till slutet av april kan du själv vara med och påverka de olika profilvalen via enkäter på Unionens webbplats. Gå in på Unionen.se så hittar du allt om Min profil under menyn Medlemskap. Du kan också skicka in dina idéer och synpunter till Börja nätverka redan idag på Unionen webbplats Redan idag kan du träffa andra medlemmar som är intresserad av samma frågor som du på Unionens mötesplats. På Unionens mötesplats finns många olika grupprum, både för klubbar, projekt och för olika intressen. Några exempel på grupprum är Jämlikhetsnätverket, Jobb&Karriär, Jourhavande kompis och Ideell sektor. Hittar du inget grupprum med frågor som passar dig kan du själv välja att starta ett nytt grupprum. Har du idéer och synpunkter på motesplatsen kan du skicka dem till hetluft 1/08 6

7 Checklista för utvecklande arbetsplatser Vad fungerar bra och vad behöver utvecklas på ditt företag? Unionens checklista hjälper dig att själv se hur ditt företag mår och kartlägga de områden som kan förbättras. Cecilia Beskow, utredare på Unionens förbundskontor och författare till checklistan Utveckla arbetsplatsen. Du har skrivit en checklista för organisation och ledarskap som heter Utveckla arbetsplatsen. Vem vänder sig den till och vad handlar den om? Den vänder sig i första hand till Unionens förtroendevalda och medlemmar men även arbetsgivare och alla andra som är intresserade av eller arbetar med verksamhetsutveckling. Den handlar om hur Unionen tycker att en bra arbetsplats ska se ut, med tanke på organisation och ledarskap. Checklistan tar upp områden som är viktiga att utveckla för att medarbetarna ska utvecklas och trivas på och av jobbet. När fungerar kompetensutveckling bäst? Kompetensutveckling är viktig för flexibiliteten men ger också en trygghet för alla anställda. Arbetsgivaren ska skapa förutsättningar för kompetensutveckling och för det finns flera metoder. Men det är också viktigt att medarbetarna själva tar de chanser som ges och driver och påverkar sin egen utveckling. Att utveckla sin kompetens ska också ge ett tydligt avtryck i lönekuvertet. När blir arbetssätt effektiva och nyttiga? För att en verksamhet ska fungera krävs ordning och reda, även i en kreativ miljö. Arbetsprocesser och beslutsprocesser måste vara tydliga. Det är först då vi kan få en helhetsbild över verksamheten och tydligt se hur mitt arbete passar in. Många företag idag präglas av gränslöshet och förändring. För att det ska vara förenligt med alla medarbetares behov av trygghet behövs också ett ökat fokus på tydlighet vad gäller ansvar och befogenheter. År 2000 fick 60 procent av våra medlemmar möjlighet att ta del av planerad kompetensutveckling. År 2004 var det 54 procent och år procent. Ur Utveckla arbetsplatsen. Siffrorna är hämtade ur Ur Sif-barometern och visar hur andelen medlemmar som tar del av kompetensutveckling har sjunkit under flera år. Ett ledarskap är bra när: Kompetensutveckling När är ett ledarskap bra? En bra chef är förstås en närvarande chef som visar intresse för sina medarbetare och ger feed back. En bra chef tar inte bara ansvar för arbetets resultat utan även för arbetsklimatet i stort. Hur kan man arbeta med checklistan som förtroendevald? Genom att titta på checklistans punkter kan du se om just ditt företag fungerar bra eller om det krävs förändring på ett eller flera områden. I så fall kan du gå vidare och starta ett förändringsarbete på företaget. Då har du förstås Unionen till hjälp dels de lokala representanterna men också vi på regional och central nivå kan erbjuda råd och tips. Vi strävar alla mot att Unionens medlemmar ska jobba på kompetenta och utvecklande arbetsplatser. Rapporten kan beställas från unionen.se/rapporter. 7 hetluft 1/08

8 Lansering Tryck på telefonerna Förstärkt bemanning för att hinna svara på alla frågor under januari. Under januari månad har vi haft extrabemanning på våra telefoner. Via ett extra knappval för dig som har frågor om ditt nya förbund har man kopplats till en särskilld slinga där unionens medarberare svarat. Gänget bakom knappval 1 har under de 3 första veckorna besvarat mellan 300 till 400 samtal om dagen och det är en mängd olika frågor av varierande karaktär. De flesta har haft frågor om sin medlemsavgift, avier och om autogiro. Nu slipper vi kriga om medlemmarna Ulla Gröntvedt, en av två regionordförande för Unionen Norrbotten, gläds över att kunna lägga all facklig kraft på att förbättra för medlemmarna. Norrbottenskuriren i januari. Gemensam styrka, bra försäkringar Elisabeth Bull, ledamot i klubbstyrelsen på WM-data i Bromölla (eller Logica som det byter namn till i februari), sammanfattar nyttan av ett medlemskap och en egen klubb på arbetsplatsen. Ur intervju i branschrapporten Unionen om it-sektorn. Lyckad start på lansering Fokus flyttas framöver till vad Unionen står för och tycker. Välkomstshälsning till medlemmar. Lanseringslådor till klubbar och arbetsplatsombud. Öppet hus på förbundskontoret och i alla regioner. Medlemsmöten och arbetsplatsbesök. Utspel och rapporter. Stortavlor och annonser om att två förbund har blivit ett. Ny webbplats i unionen.se och ny medlemstidning i Kollega. Ingredienserna i lanseringen av Unionen har varit många under förbundets allra första månad och känslan är att lanseringen har fungerat väl. Födseln av ett helt nytt fackförbund har uppmärksammats. Från Vi finns till Vi står för Men än är lanseringen i sin linda, hela 2008 kommer att behövas innan Unionen är satt på kartan ordentligt och kännedomen om oss hamnar i närheten av den som HTF och Unionen om Fyra första branschbrochyrerna finns att beställa på unionen.se. Under Unionens första år tas ett drygt tiotal branschbroschyrer fram för att skapa en överblick över förbundets branscher och vilka frågor och krav vi driver. De visar även på hur förbundet vill utveckla branschen och våra Sif hade. Under året kommer fokus succesivt flyttas från det inledande Vi finns till att handla om vad Unionen står för och tycker. Ett exempel är i mitten av mars, när Guldnappen delas ut till en arbetsgivare som underlättar för de anställda att kombinera arbetsliv och föräldraskap. I samband med detta släpps en undersökning kring hur småbarnsföräldrar behandlas i arbetslivet. Även andra viktiga opinionsbildningsfrågor, till exempel lönebildningen, kommer Unionen att agera kring, i takt med att de behandlas i förbundsstyrelsen. "Jag vill rota i Sifs avtalspärmar och visa arbetsgivaren att kollektivavtalet gäller" Stefan Henriksson, klubbordförande på Dressman, ser fram emot att få veta mer om hur det kommer sig att Sif har lyckats så bra i sina förhandlingar. Sundsvalls tidning i december. medlemmar. I januari släpptes de fyra första broschyrerna, om stålbranschen, it-branschen, försvarsindustrin och läkemedelsindustrin. Du kan ladda hem broschyrerna på www. unionen.se under Om Unionen och sedan Beställa och ladda ner. Anders Wiklund/Scanpix hetluft 1/08 8

9 Massor av material Beställ och ladda ner broschyrer och blanketter från unionen.se Stadgar och handlingsprogram. Värvningsoch faktamaterial. Broschyrer om kollektivavtal och arbetsplatsombud. Information till den som är sjukskriven eller arbetslös. Unionens utbud av trycksaker består till att börja med av ett trettiotal titlar som går att ladda ner och beställa. Så här gör du: På Unionens webbsida (unionen.se) under Om Unionen hittar du Beställa och ladda ner. Här kan du ladda ner trycksaker i pdf-format direkt till din dator eller beställa tryckt material via post. När du är inloggad som medlem kan du beställa flera exemplar men är du inte inloggad begränsas beställningen till ett exemplar. ViärUnionen! ViärUnionen! Under Beställa och ladda ner hittar du även blanketter av olika slag, såsom medlemsansökan, ansökan om studiestöd med mera. Skyltar gratis Fram till 30 juni Kom ihåg att du som förtroendevalda kan beställa synlighetsmaterial, bland annat olika typer av skyltar, kostnadsfritt på Unionens webbshop ändra fram till halvårsskiftet. Ange bara koden unionen och referensnummer på kassasidan. Tage Granit! Lansering Boka med enga frågo dialog skåd ment att re förtro Kostn Union nade grupp Boka teatergrup- För mer information och bokning konta Inger pen Widén, Tage tel Granit! eller e-post Unionen står för kostnaderna. Boka en interaktiv föreställning med Tage Granit för att väcka engagemang kring fackliga frågor på din arbetsplats. I dialogen mellan publik och slådespelare får du tips, argument och idéer som hjälper dig att rekrytera medlemmar och förtroendevalda. Unionen står för kostnaderna för teatergruppen och en moderator. För mer information och bokning kontaktar du Inger Widén på telefon eller e-post Lådor på lager Hela eller delar av lanseringslådan finns att beställa. I början av januari fick Unionens klubbar och arbetsplatsombud en lanseringslåda med det mesta som behövs för att bidra till lanseringen av vårt nya förbund: broschyrer och broschyrställ, affischer och skyltar, klisteretiketter kampanjinformation. Hjälpmedel för att till exempel genom att ordna ett informationsmöte, för medlemmarna men också för övriga på arbetsplatsen, även arbetsgivaren. Fler kompletta lanseringslådor finns att beställa på unionen.se, under Om Unionen och Beställa och ladda ner. De flesta av materialen i lådan går också att beställa var för sig. Råds och tips vid lanseringen Här följer några råd och tips på hur ni kan genomföra ett informationsmöte om Unionen på er arbetsplats. kolla med andra klubbar om ni ska genomföra informationsmötet tillsammans kontakta ditt regionkontor och bjuda in någon från Unionen bjuda in en intressant föreläsare och passa på att informera om Unionen på samma gång väljer du att informera om Unionen på klubbens årsmöte kan du bjuda in alla arbetskamrater även de som inte är medlemmar be regionkontoret om ett bidrag till tårta eller liknande Fler tips hittar du på unionen.se. Profilera Unionen på din arbetsplats I Unionens webbshop hittar du karameller, väskor, klistermärken skyltar med mera. Kanske vill ni ge bort något till medlemmarna vid årsmötet? Titta in på unionen.se. 9 hetluft 1/08

10 Hur kontaktar jag Unionen? Det finns flera kontaktvägar in till Unionen. Vilken väg du ska välja kan bero på vilken typ av fråga du har och hur snabbt du vill ha ett svar. Alla Unionens kontaktuppgifter ligger på Facklig rådgivning alla frågor som rör din anställning eller arbetsplats ska du i första hand ta med din klubb i Unionen eller ditt arbetsplatsombud. Du kan även kontakta ditt regionkontor antingen per telefon eller via e-post samt Unionen direkt på telefon Unionens medlemsregister hit hör du av dig om du vill ansöka om medlemskap eller utträde, adressändring, meddela ny lön eller anställning. Unionens A-kassa hit vänder du dig om du har frågor om ersättning, inträde eller utträde. Nytt telefonnummer till Region Småland Det nya telefonnumret till Region Småland, som består av kontor i Jönköping, Växjö, Oskarshamn och Kalmar, är Unionens kansli tar form Nu pågår ett intensivt arbete med Unionens nya kansliorganisation. Chefer tillsätts och samtliga anställda ska få sin rätta plats. Det gäller att bygga EN fungerande och effektiv organisation. Unionens arbetssätt ska präglas av öppenhet och ett helhetsperspektiv. Detta innebär att alla är en del av helheten och att samarbete är en naturlig del mellan och inom enheter och regionkontor. Varje del i organisationen ska ses som en pusselbit en del av en helhet. Så här ser organisationen ut i stora drag: Enheten för Avtal & Försäkring - Enhetschef/förhandlingschef: Lars-Bonny Ramstedt Arbetsområde i korthet: förhandling, juridik försäkringsskydd/ avtalsutveckling, Unionendirekt Personalenheten Enhetschef: Gunilla Thorin Arbetsområde i korthet: kompetensförsörjning, personaladministration, personalpolitik, arbetsmiljö och friskvård, facklig partssamverkan Enheten för Medlem & Förtroendevald Enhetschef: Sixten Frixon Arbetsområde i korthet: medlemsvärvning, målgruppers profilering och identifikation, facklig utbildning, facklig utveckling, samlat medlemserbjudande, studerandefrågor Förbundssekretariatet Enhetschef: Leif Nicklagård Arbetsområde i korthet: organisationspolitik, internationellt arbete, kongress/ förbundsråd, FS-stöd, demokratiutveckling Enheten för Tillväxt & arbetsliv Carina Lindström Arbetsområde i korthet: tillväxt, statistik, arbetsmiljö, arbetsorganisation, bransch och företag, jämställdhet och mångfald, socialförsäkringar, samhällsekonomi Enheten för verksamhetsstöd Enhetschef: Hanna Brandt Gonzáles Arbetsområde i korthet: ekonomi, kapitalförvaltning, IT och telefoni, medlemsregister Kommunikationsenheten Enhetschef: Annette Fagerholm Arbetsområde i korthet: internt kommunikationsstöd, driva och stödja kampanjer, profilartiklar, press och opinion, webb och intranät Utveckling 2012 sektion under kanslichef Nils-Åke Carlsson Arbetsområde i korthet: planering och uppföljning av verksamhet och mål, organisationsutveckling, förändringsarbete och kultur, långsiktig drivning mot målbild 2012 Unionen stänger för kick off. Den 7 februari samlas Unionens drygt 1000 anställda på Infracity för en gemensam kick off. Nytillträdde kanslichefen Nils-Åke Carlsson beskriver syftet med dagen som att få personalen att känna sig delaktiga, att bli inspirerade och att känna stolthet över att få jobba i Unionen. Det kommer att bli en dag fylld av diskussion och dialog. Unionen kommer att vara stängd den 7 februari, men en jour för akuta ärenden kommer att finnas öppen. Den 8 februari klockan 8.15 öppnar Unionen igen som vanligt. hetluft 1/08 10

11 Unionen och Tria Tria är namnet på Unionens studerandeverksamhet. Tria är ett samarbete med SKTF och ST och vänder sig till alla som studerar på högskola och universitet samt KY-utbildningar. Sedan tidigare har HTF ingått i samarbetet och förbundsstyrelsen beslutade i november att Unionen ska ta över den platsen. Viktiga utgångspunkter för inträdet i Tria har varit att inte sänka ambitionsnivån beträffande rekrytering och verksamheten för studerande. I kommande nummer av hetluft kommer vi berätta mer om Tria och verksamheten för våra studerandemedlemmar. Tills dess bjuder vi här på några korta punkter. Mer information finns också på Unionen ingår i Tria-samarbetet med SKTF och ST där studerandeverksamheten finns i en egen gemensam organisation. Sifs studerandeverksamhet finns tills vidare kvar i oförändrad form, men som Unionens studerandeverksamhet, vilken rekryterar till Tria. Övergångsverksamheten från studerande till arbetsliv sker inom varje förbund och hanteras av förbunden inom ramen för Trias övergångsgrupp. Studerandemedlemmarna kommer att vara med i såväl Tria som alla tre förbunden (Unionen, SKTF och ST). Vi rekryterar alltså till såväl Tria som de tre förbunden. Trias fortsatta verksamhet ska ses över och utvecklas för att svara upp mot nya krav. Tidigare Sif-studerandemedlemmar förs över till Tria och behöver inte erlägga någon avgift. Nya studerandemedlemmar betalar en engångsavgift till Tria på 100 kr. Unionens yrkesverksamma medlemmar som studerar betalar medlemsavgift till Unionen enligt av kongressen beslutad avgiftstrappa och erbjuds ett Triamedlemskap. Studerandemedlemmar som övergår till yrkesverksamt medlemskap i något av de tre förbunden betalar 100 kr för första året som yrkesverksamma medlemmar. A-kasseavgiften tillkommer. frågasvar Fråga och svar om klubbens namn?vad gäller för klubbens namn nu när vi har blivit en Unionen-klubb. Måste vi byta namn mer formellt och hur gör vi i så fall det?!ja, alla klubbar i HTF och Sif ska byta namn på sitt första ordinarie årsmöte. Klubben kommer då att heta Unionenklubben på företagsnamn. För klubbar som är registrerade och har organisationsnummer från skatteverket ska ändringen göras enligt de anvisningar som Skatteverket har för namnändring av ideella föreningar. (Ändringen är kostnadsfri). Mer information hittar du på unionen.se under För dig som är förtroendevald och Hjälpmedel. Tänk på att vi är arbetsgivare nu. Vi vill kicka honom! Martina Nilsson, personalvetarstuderande från Linköping, påminner sig själv och lagkamraterna om vilken roll de tilldelats i semifinalen av Trias förhandlingstävling som hölls för sjätte året i rad Alla som deltar läser till personalvetare och ska ha avverkat minst fem högskolepoäng i arbetsrätt. ST Press i december. SÖKES: KLUBBKRÖNIKÖRER Skriv och berätta om ditt fackliga uppdrag för likasinnade. Har du ett fackligt uppdrag i klubben, eller som arbetsplats- eller arbetsmiljöombud? Tycker du om att skriva? Då kan du få chansen att berätta för alla andra fötroendevalda om din vardag på arbetsplatsen, på ett inspirerande och underhållande sätt. Dela med dig av dina erfarenheter och upplevelser kring samarbetet med arbetsgivaren, kontakterna med medlemmarna och försöken att få fler på jobbet att inse nyttan med ett fackligt medlemskap. Ditt bidrag kan publiceras både i tidningen hetluft och på sidorna för förtroendevalda på unionen.se. Utrymmet som finns är ungefär tecken. Hör av dig med ditt bidrag till Nya sätt för klubben att mötas Förbundsstyrelsen har beslutat om riktlinjer för alternativa mötes- och beslutsformer. När arbetsplatser och klubbar ska hålla möten är huvudprincipen att det ska vara personlig närvaro. Då kan medlemmarna höra varandras åsikter, diskutera och fatta bra och genomlysta beslut. Men när det inte är möjligt så öppnar man nu upp för andra mötesformer. Det kan vara att använda sig av debattforum via Internet, videokonferenser med mera. Ett sätt kan vara att använda sig av gruppdiskussioner på unionen.se. Styrelsen ska se till så att alla medlemmar har möjlighet att delta och att alla handlingar finns tillgängliga senast 14 dagar innan mötet. Läs de nya riktlinjerna i sin helhet på unionen.se. 11 hetluft 1/08

12 Posttidning B Fel på adressen? Logga in och ändra på unionen.se eller ring Unionens medlemsregister, Returadress: Stockholm Februari: Det här händer i Unionen nästkommande månad. Mer information och anmälan på unionen.se Jag, kan, jag vill, jag törs. Eva 7 Lindh om hur vi vågar mer. Tid: Plats: Stadshotellet, Sala. Har du lönesamtal med din chef? 11Tips och råd. Tid: Plats: Motala Statt, Stora torget. Lunchträff - Unionen på turné. 11Över en god lunch reder vi ut begreppen och du får tillfälle att ställa frågor och träffa andra medlemmar i Unionen. Tid: Plats: Elite Stadshotellet, Luleå. Har du lönesamtal med din 12 chef? Tips och råd. Tid: Plats: Mjölby Stadshotell, Järnvägsgatan 24. Frukostmöte om facklig 12vetorätt, utbildning, lansering av Unionen och facklig info för nyanställda. Tid: Plats: Blommenhof Hotell, Nyköping. Utvecklande ledarskap - Work- för chefer. Tid: shop Plats: Unionenkontoret i Helsingborg. Har du lönesamtal med din 13chef? Tips och råd. Tid: Plats: Arbetets Museum, Norrköping. Chefsmingel En mingelstund 13med andra chefer, god mat och prat om olika typer av stöd, verktyg och tjänster för ditt ledarskap. Vi berättar vad vi kan erbjuda dig i frågor som rör såväl ledarskap som lagar och avtal. Du berättar för oss vad du är intresserad av. Tillsammans skapar vi ett dynamiskt chefsmedlemskap för dig! Tid: Plats: Trade Center, vid Högskolan, Halmstad. Rundabordsamtal för chefer: 13 Lönesamtalet. Tid: Plats: Hotel Mollberg, Helsingborg. Har du lönesamtal med din 14chef? Tips och råd. Tid: Plats: Hotell Statt, Storgatan 20 Katrineholm. Har du lönesamtal med din 15chef? Tips och råd. Tid: Plats: Hotel Ekoxen, Klostergatan 68, Linköping.. Nya ITPK-valet. Tid: Plats: Unionen Värmland, Bryggaregatan 11, Karlstad. Utvecklande ledarskap - Work- för chefer. Tid: shop Plats: Unionenkontoret i Malmö. Världen är full av idioter, 20 det gäller bara att ha en bra relation till dem. Mötesplats chef i samarbete i med ST och SKTF. Tid: Restaurang Aquarelle, Rosenlundsgatan 8, Göteborg.. Våga fråga, våga vara korkad 20 - en afton med Jan Bylund. Tid: Plats: Wadköping Utbildningscenter (fd Alnängsskolan), Wadköpingsvägen 15-19, Örebro Lunchträff - Unionen på 20 turné. Över en god lunch reder vi ut begreppen och du får tillfälle att ställa frågor och träffa andra medlemmar i Unionen. Tid: Plats: Scandic Hotell Ferrum, Kiruna. IT-seminarium Future Business 21 in the Future. En humoristisk PowerPointstudie i kvalificerad affärsinveckling, med Johnny Sundin. Tid: Plats:Barkassens kontorshotell, Lagergrens gata 2, Karlstad. TCO-seminarium EQ-emotionell 21 intelligens Tid: Plats: Sundstagymnasiets aula, Karlstad. Så sänker du ITPK-avgiften Träffar om nya ITP-avtalet över hela landet. Sänkta avgifter för din ITPK-pension. Det är namnet på en serie möten över hela landet den närmaste tiden, för försäkringsinformatörer och andra förtroendevalda. Ett nytt ITP-avtal har trätt i kraft och Collectum har pressat avgifterna för ITPK med i snitt 65 procent. Men då krävs att du gör ett aktivt omval i något av åtta utvalda försäkringsbolagen. Läs mer och gör omval på 12/2 Varberg: Varbergs Stadshotell, Kungsgatan /2 Eskilstuna: Quality Hotel Statt, Hamngatan /2 Sundsvall: Stadshuset, Stora Torgetm, Sundsvall. 20/2 Västerås: Elite Stadshotell, Stora Torget,. 20/2 Stockholm: Plats: Lustigkulla konferens, Liljeholmsvägen 18 21/2 Stockholm: Citykonferensen, Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46 21/2 Örnsköldsvik: Arken konferens, Strandgatan 21 21/2 Örebro: City Konferenscenter, Klostergatan 23 25/2 Göteborg: Elite Park Hotel, Kungsportsavenyen /2 Gävle: Hotel park Inn, N Slottsgatan 9 26/2 Helsingborg: Marina Plaza, Kungstorget 6 26/2 Linköping: Collegium, Teknikringen 7 27/2 Norrköping: Louis de Geer kongress, Dalsgatan 15 27/2 Östersund: Folkets Hus, Krondikesvägen 93 27/2 Trollhättan: Scandic Swania, Storgatan /2 Uppsala: Hotel Scandic Upplandia, Dragarbrunnsgatan 32 28/2 Strömsund: Folkets Hus, Ramselevägen 6 28/2 Halmstad: Trade Center, Kristina IV:s väg 3, Halmstad Lunchträff - Unionen på turné 25Över en god lunch reder vi ut begreppen och du får tillfälle att ställa frågor och träffa andra medlemmar i Unionen. Tid: Plats: Nolia City Konferens, Piteå. Har du frågor om din kommande 26pension? Tid: kl Plats: Pulsen konferens, Kyrkängsgatan 8, Borås. Rundabordsamtal för chefer: 26Lönesamtalet. Tid: Plats: Unionenkontoret i Halmstad. Har du frågor om din kom- pension? Tid: kl mande Plats: Hotell Billingen, Trädgårdsgatan 10, Skövde. Färjestad BK - Mora IK. Fira 28 med Unionen och FBK och använd möjlighet att till subventionerat pris (115:-biljett, ord.pris 270:-). Tid: Plats: Löfbergs Lila Arena. Rundabordsamtal för chefer: 28Lönesamtalet. Tid: Plats: Unionenkontoret., Malmö.

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Kollektivavtal det tjänar du på

Kollektivavtal det tjänar du på Kollektivavtal det tjänar du på för dig som är arbetsgivare 1 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG När du är arbetslös ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG 1. Anmäl dig på arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag 2. Inom 10 dagar får du ett brev med information samt dina första kassakort 3. Fyll

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut?

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut? Vad är ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen? Om det uppstår en tvist om en stridsåtgärd är lovlig kan en av parterna vända sig till Arbetsdomstolen och be domstolen avgöra frågan. Eftersom det då

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Nu med Bilda chefssektion. Bra struktur på klubben. Klubbstadgar i praktiken

Nu med Bilda chefssektion. Bra struktur på klubben. Klubbstadgar i praktiken Nu med Bilda chefssektion Bra struktur på klubben Klubbstadgar i praktiken Vi har tagit fram det här häftet som ett stöd till dig som är förtroendevald i en Unionenklubb och som funderar kring hur ni

Läs mer

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig Lönesamtal Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig som när du förhandlar din lön själv. Den

Läs mer

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring?

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring? Utvecklingssamtalet Utvecklingssamtal Din utveckling är värd ett eget samtal Utvecklingssamtalet är ett samtal där du och din chef talar om din utveckling i företaget. Syftet är att utveckla dig som individ

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb Unionens inkomstförsäkring Trygg även utan jobb SNABBFAKTA Den obligatoriska inkomstförsäkringen ingår i avgiften och gäller dig som: är yrkesverksam medlem eller egenföretagare är med i svensk a-kassa

Läs mer

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 X 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 X 2 12 13 14 10 11 12 13 14 Fråga 1: Du börjar känna att du kan arbetsuppgifterna och är sugen på nåt nytt. Men du vet inte om du vill utvecklas i den

Läs mer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Kenneth Hallström VD på Stallmästaregården Hotel & Restaurang Inkomstförsäkring ingår * Mer information och fullständiga villkor på unionen.se * Du måste vara

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Lönekartläggning lönar sig. Kön ska inte avgöra lön

Lönekartläggning lönar sig. Kön ska inte avgöra lön Lönekartläggning lönar sig Kön ska inte avgöra lön Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Unionen anser...4 Förord...5 Bakgrund...6 Resultat av mätning 2009...7 3 Sammanfattning Lönegapet mellan kvinnor

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

Kommittédirektiv. Konsekvenser och åtgärder med anledning av Laval-domen. Dir. 2008:38. Beslut vid regeringssammanträde den 10 april 2008

Kommittédirektiv. Konsekvenser och åtgärder med anledning av Laval-domen. Dir. 2008:38. Beslut vid regeringssammanträde den 10 april 2008 Kommittédirektiv Konsekvenser och åtgärder med anledning av Laval-domen Dir. 2008:38 Beslut vid regeringssammanträde den 10 april 2008 Sammanfattning av uppdraget Den särskilde utredaren ges i uppdrag

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att våra tjänstemannaavtal

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Diskussionsunderlag. Avtalsdiskussion på arbetsplatsen

Diskussionsunderlag. Avtalsdiskussion på arbetsplatsen Diskussionsunderlag Avtalsdiskussion på arbetsplatsen AVTAL 2016 2 Ta chansen att påverka! Kollektivavtalen ger oss en gemensam bas för anställningsvillkoren. Kollektivavtalen skapar förutsättningar för

Läs mer

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013 Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig 150714_Broschyr_skiss_2.indd 3 2015-07-17 17:12 Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar oktober aug 2011 2013 Bättre på jobbet med intresseförhandlingar vision.se/intresseforhandling Påverka med framgång. Ett bra förhandlingsarbete kan leda till nya medlemmar. Och lokala intresseförhandlingar

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST ST, 2012. Tryck: Realtryck, februari 2012. Upplaga: 10 800 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Webbplats: www.st.org. Ange

Läs mer

Öka inflytandet på jobbet

Öka inflytandet på jobbet Öka inflytandet på jobbet Som medlem kan du förändra och göra skillnad. Maria Larsson, Stockholm foto David Bicho Vill du ha koll på läget? Hos oss är du som medlem alltid i fokus. Du är vår uppdragsgivare.

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv Unionens Karriär & utvecklingstjänster Din väg till ett rikare arbetsliv 2 Alltför sällan ställer vi oss frågan om vi jobbar med det vi är bra på eller om vi bara jobbar för jobbandets skull. Det är lätt

Läs mer

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Foto David Bicho Tryckt på miljövänligt papper 2016 10 HA13048 Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika

Läs mer

ST inom Sveriges Domstolar

ST inom Sveriges Domstolar 1 ST inom Sveriges Domstolar FÖR MEDLEMSREKRYTERING OCH MEDLEMSVÅRD Reviderad 2006-05-31 Reviderad 2008-11-11 2 Innehållsförteckning Medlemsrekrytering allmänt s. 3 Rutiner vid nyanställning s. 4 Rutin

Läs mer

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Ska du vara föräldraledig?

Ska du vara föräldraledig? Ska du vara föräldraledig? Information om vad man ska tänka på när man ska vara föräldraledig Ska du vara föräldraledig? När du är föräldraledig sänks din medlemsavgift till Handels gäller inte avgiften

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013

Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013 Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013 Genomförande av bemanningsdirektivet Riksdagen har beslutat att Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag kommer att genomföras

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Avtalsextra 14 juni 2013

Avtalsextra 14 juni 2013 Avtalsextra 14 juni 2013 Nytt kollektivavtal med Unionen Allmänt Visita och Unionen träffade den 23 maj 2013 ett nytt kollektivavtal för perioden 1 juni 2013 31 maj 2016, vilket motsvarar 36 månader. Båda

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Gladare måndagar. För dig som chef. Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. För dig som chef. Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. För dig som chef Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

Endast det bästa det är du värd!

Endast det bästa det är du värd! Endast det bästa det är du värd! 1 "Min kompetens garanterar din säkerhet. Jag är stolt över mina yrkeskunskaper och vill ha bra betalt för dem. 2 Ensam eller gemensamt det finns olika sätt att hantera

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Förslag till åtgärder med anledning av Lavaldomen (SOU 2008:123)

Förslag till åtgärder med anledning av Lavaldomen (SOU 2008:123) YTTRANDE Dnr 27/2009 Stockholm den 18 mars 2009 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr A2008/3541/ARM Förslag till åtgärder med anledning av Lavaldomen (SOU 2008:123) Svenska institutet för europapolitiska

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

Dina rättigheter som bärplockare i Sverige

Dina rättigheter som bärplockare i Sverige Dina rättigheter som bärplockare i Sverige Alla som arbetar i Sverige har rätt till goda arbetsvillkor. Det spelar ingen roll om du har svenskt medborgarskap eller om du arbetar här en begränsad tid du

Läs mer

MELLAN JOBB. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017

MELLAN JOBB. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017 MELLAN JOBB Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Datum Vår referens Dokumentnr. 2009-05-07 Avtalsenheten 09.05. Gallringstid 2014-12-31

Datum Vår referens Dokumentnr. 2009-05-07 Avtalsenheten 09.05. Gallringstid 2014-12-31 CIRKULÄR Till Regionkontor, klubbar och arbetsplatsombud inom Teknikarbetsgivarnas, Industri- och Kemigruppens samt Stål och Metallarbetsgivarförbundets områden. Unionen Direkt Avtalsenheten Datum Vår

Läs mer

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen Förmågan att väcka engagemang och samtidigt utveckla medlemskapet är avgörande för att kunna växa som förbund. Unionen har genom att se och möta medlemmarnas behov lyckats nå vårt mål om att bli 600 000

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

Avtalen klara! Det här betyder det för dig

Avtalen klara! Det här betyder det för dig Avtalen klara! Det här betyder det för dig 1 2 ST, 2007. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafi ska, december 2007. Upplaga: 63 000 ex. Beställ fl er exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Det är väldigt viktigt att alla i Unionen drar åt samma håll för att det vi gör ska få maximal genomslagskraft ute

Läs mer

På väg ut i arbetslivet

På väg ut i arbetslivet På väg ut i arbetslivet Arbetsgivaren är skyldig att betala lön och se till att din arbetsmiljö är säker. Ditt ansvar är att göra jobbet och följa de regler som finns på arbetsplatsen. Men det finns många

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Till dig som jobbar inom Försvaret

Till dig som jobbar inom Försvaret Till dig som jobbar inom Försvaret Med dig blir vi ännu starkare Tack vare att vi är många kan vi sätta tryck på arbetsgivaren. Men du kan hjälpa oss att bli ännu starkare. Bra villkor När Sverige ställer

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag Bli en ännu bättre arbetsgivare inom tjänsteföretag Tobias Nilsson Mitt namn är Tobias och jag är rådgivare för tjänsteföretag på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi fungerar ungefär som ett personligt HR-stöd,

Läs mer

Känner du. dig osynlig? Jobbar du med e-handel? Gå med i Handels och bli stark tillsammans!

Känner du. dig osynlig? Jobbar du med e-handel? Gå med i Handels och bli stark tillsammans! Känner du dig osynlig? Jobbar du med e-handel? Gå med i Handels och bli stark tillsammans! Du kan göra skillnad! Det är lätt att känna sig osynlig i e-handelsbranschen eftersom du aldrig möter kunderna

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka

Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Du och Kommunal Ett medlemskap i Kommunal ger dig möjlighet att påverka hur dina anställningsvillkor och arbetsmiljö ska se ut. Vilka frågor är viktiga

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Lavaldomen Betydelse för småföretag? Bakgrund November 2004. Det lettiska byggbolaget Laval un Partneri i blockad av fackförbundet Byggnads. Laval vill inte teckna svenskt kollektivavtal. Enligt EU:s utstationeringsdirektiv

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Gränslösa föräldrar. en studie om föräldraskap och arbetstid

Gränslösa föräldrar. en studie om föräldraskap och arbetstid Gränslösa föräldrar en studie om föräldraskap och arbetstid 1 2 Gränslösa föräldrar en studie om föräldraskap och arbetstid Alla, oavsett kön, bör ha samma möjligheter att delta på lika villkor i arbetslivet.

Läs mer

Skillnaden. ü ü ü ü. Rättshjälp Förhandlingshjälp Utbildning på arbetstid Rätt att kräva kollektivavtal Ersättning vid strejk

Skillnaden. ü ü ü ü. Rättshjälp Förhandlingshjälp Utbildning på arbetstid Rätt att kräva kollektivavtal Ersättning vid strejk Det lönar sig att vara med i Byggnads?????? För medlemmar Rättshjälp Förhandlingshjälp Utbildning på arbetstid Rätt att kräva kollektivavtal Ersättning vid strejk STARK STOLT TRYGG Icke medlem Skillnaden

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet!

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Gratis elevmedlemskap för dig som studerar Livs är på din sida! Slaktare och bagare. Snusarbetare och kylpersonal. Maskin skötare och kafferostare. Bryggare och kex

Läs mer

Konsult i bemanningsbranschen. 14 juni 2010

Konsult i bemanningsbranschen. 14 juni 2010 Konsult i bemanningsbranschen 14 juni 2010 1 Bemanningsbranschen 1993 blev personaluthyrning tillåtet Flexibilitet i bemanning för kundföretaget Konjunkturberoende lågmarginalbransch Kollektivavtal redan

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa Välkommen till Kommunal Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Du och Kommunal Ett medlemskap i

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

RÄTTS- HJÄLP FÖRHANDLINGSHJÄLP FACKLIG INFORMATION PÅ BETALD ARBETSTID RÄTT ATT KRÄVA KOLLEKTIVAVTAL

RÄTTS- HJÄLP FÖRHANDLINGSHJÄLP FACKLIG INFORMATION PÅ BETALD ARBETSTID RÄTT ATT KRÄVA KOLLEKTIVAVTAL RÄTTS- HJÄLP FÖRHANDLINGSHJÄLP FACKLIG INFORMATION PÅ BETALD ARBETSTID RÄTT ATT KRÄVA KOLLEKTIVAVTAL AVTALSBEVAKNING KONFLIKTERSÄTTNING VID STREJK RÅDGIVNING UTBILDNING GEMENSAM STYRKA Ditt skydd på arbetsmarknaden

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer