VERKSAMHET 2010 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHET 2010 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET"

Transkript

1 VERKSAMHET 2010 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET

2

3

4 FÖRORD Att analysera förhållanden i världens länder och sprida en fördjupad kunskap, baserad på forskning, de globala skeenden och händelser i vår omvärld har varit Utrikespolitiska Institutets vision sedan I dagens globala värld, där omvärlden på många sätt kommit än närmre vår egen vardag, finns ett klart fortsatt behov av denna verksamhet. Utrikespolitiska Institutet (UI) är en ideell förening grundad UI är ett oberoende institut för vetenskaplig forskning och analys om utrikespolitiska frågor. UI är också en opartisk plattform för information och aktuella debatter om utrikespolitik och internationella frågor. UI är tillsammans med Försvarshögskolan ansvarig för Anna Lindh-biblioteket Högskolebiblioteket för försvar, utrikes- och säkerhetspolitik. Vi drivs av en stark vilja att berika den utrikespolitiska debatten genom att främja intresset för och vidga kunskapen om utrikespolitiska frågor. Genom våra publikationer, seminarier, medverkan i internationella nätverk och genom Anna Lindh-biblioteket bidrar UI aktivt till att en bred spridning av kunskap om internationell politik och förhållanden i andra länder. UIs perspektiv är brett, men fokus ligger på säkerhetsoch utrikespolitik av särskild betydelse för Sverige. Institutets forskare och journalister verkar tillsammans för att sprida kunskap syftande till att ge mottagarna ökad förmåga att bilda sig en egen uppfattning om aktuella skeenden i världen. För att förverkliga detta har vi lanserat en ny hemsida och byggt upp databaser med länderinformation, gett ut tidskrifter, arrangerat seminarier, föreläsningar och konferenser. Flertalet av våra publikationer är svenskspråkiga. Våra seminarier genomförs både på svenska och engelska. Forskningen publiceras företrädelsevis på engelska. Utrikespolitiska Institutet är en oberoende ideell förening, inte en myndighet. Vi får ett grundbidrag från Utrikesdepartementet men den största delen av våra intäkter kommer från forskningsanslag, medlemskap, seminarieintäkter samt försäljning av information och tidskrifter. UIs verksamhet inriktas på följande målgrupper: forskare, beslutsfattare, journalister, företagare, lärare och studenter samt en av utrikespolitik intresserad allmänhet. Under det senaste året har UI särskilt satsat på att attrahera en yngre publik. Vid Utrikespolitiska Institutet arbetade under året i genomsnitt 25 tillsvidareanställda medarbetare omräknat till heltid. Dessa omfattade 8 forskningstjänster, 6 redaktörer, 2 personer i evenemangsverksamheten samt 9 personer i ledning, administration samt inom information och kommunikation. 18 personer var kontraktsanställda, de flesta knutna till forskningen. 4

5 FOREWORD Analyzing conditions in countries throughout the world and generating sounder knowledge of the developments and events that shape our globe has been the vision of the Swedish Institute of International Affairs since In a global world inching ever closer to our everyday lives, there is a clear and continued need for UI and the kind of work that UI does. The Swedish Institute of International Affairs (UI) is a non-profit organization founded in UI is an independent institute devoted to the academic research and analysis of foreign affairs. UI also serves as an impartial platform for information and debate on foreign affairs and international relations. UI is responsible, together with the Swedish National Defence College, for the Anna Lindh Library, an academic library specializing in the areas of foreign affairs, security, and defense policy. We are driven by a strong desire to enrich the foreign policy debate in Sweden by promoting greater public interest in and knowledge of international affairs. Through our publications, participation in international networks, and the Anna Lindh Library, UI actively contributes to the widespread dissemination of knowledge about international politics and the situation in all of the world s countries. Although UI takes a broad perspective on international relations, most of our activities emphasize foreign and security policy issues of concern to Sweden. The Institute s experts include scholars, specialists, and journalists who work together to disseminate knowledge of current world events among the general public in Sweden and to enhance the public s capacity to form its own opinions of these events. As part of this mission, the Institute offers an online and offline country information service (www.landguiden.se), publishes several types of scholarly publications and fact booklets, and arranges seminars, lectures and conferences on international issues. Most of our publications are in Swedish. Our seminars and lectures are conducted in both Swedish and English. Research at the Institute is generally published in English. The Swedish Institute of International Affairs is an independent, non-profit organization not a government agency. Although we receive a basic annual grant from the Swedish Ministry for Foreign Affairs, the bulk of our funding derives from research grants, membership fees, seminar revenues, and the sale of our publications. The main target groups for UI s activities are as follows: researchers, decision-makers, journalists, businesses, teachers, and students as well as the interested general public. UI has focused particular attention on attracting younger audiences during the past year. In 2010, the Swedish Institute of International Affairs employed on average a full-time staff of 25 individuals, including 8 research positions, 6 editorial positions, 2 program coordinator positions, and 9 positions in management, administration, and information and communication. An additional 18 individuals were hired on contract, most of whom were affiliated with the Institute s Research Department. 5

6

7 INNEHÅLL Årskrönika... sid 9 Forskningsavdelning... sid 13 Forskningsprogram och projekt... sid Europaprogrammet... sid Östasienprogrammet... sid Ryssland och dess grannar... sid Programmet Försvar, säkerhet och utveckling sid Globaliserings programmet... sid Stockholm Forum For Security Studies (SFSS) sid CRISMART Nationellt Centrum för Kris hanteringsstudier... sid 47 Informationsavdelning... sid 49 Programverksamheten... sid 51 Evenemang i urval... sid 55 Redaktionella produkter... sid 59 Länder i fickformat... sid 59 Landguiden... sid 60 Världspolitikens Dagsfrågor... sid 60 Internationella studier... sid 62 Kommunikation och administration... sid 65 Anna Lindh-biblioteket... sid 67 Utrikespolitiska samfundets årsberättelse... sid 71 Ledamotsförteckning... sid 75 7

8

9 ÅRSKRÖNIKA Det utrikespolitiska året 2010 innehöll både ekonomiska kriser och allvarliga naturkatastrofer. Jordbävningen på Haiti, översvämningar i Pakistan och vulkanutbrott på Island fick stora mänskliga och ekonomiska konsekvenser. Kina passerade under året officiellt Japan som världens andra största ekonomi. Tillsammans med övriga länder inom BRIC (Brasilien, Ryssland och Indien), ökade Kina sitt globala inflytande var samtidigt ett år fyllt av utmaningar för andra delar av världsekonomin. USA och Euroområdet kämpade med vikande konjunktur. Grekland och Irland stod inför stora ekonomiska problem. EUs ekonomiska problem sammanföll på utrikespolitikens område med utmaningen att genomföra Lissabonfördraget. Fördraget, som antogs under svensk ledning andra halvåret 2009, innebär stora förändringar för hur EU skall representeras och hur utrikesfrågorna ska organiseras. EUs höga representant för utrikesfrågor, Cathy Ashton, ska representera både EU-kommissionen och EUs medlemsstater utåt. Hon har under året arbetat med att bygga upp ett europeiskt utrikesdepartement (EEAS) med personer från både EUs institutioner och de 27 medlemsstaterna. Projektet kunde officiellt sjösättas i december. Med detta på plats kommer det att vara viktigt att EU kan visa att man kan vara en global aktör i enlighet med uttalade ambitioner. Under året har EU också behandlat frågor om den interna säkerheten. Med cyberhot och terroristdåd högt på agendan är kopplingen mellan intern och extern säkerhet ännu tydligare än tidigare. EU har därför under året lanserat en intern säkerhetsstrategi. En stor utrikespolitisk fråga under 2010 var utvecklingen i Afghanistan. Med ambition att stabilisera det allt svårare läget i landet förstärktes truppnärvaron. Utmaningarna för den internationella styrkan, ISAF, framöver är enorma. Möjligheterna att hitta en politisk lösning vid sidan av en militär kommer att stå i centrum framöver. Frågan om Afghanistan diskuterades även vid Natos toppmöte i Lissabon i november. Andra stora frågor på dagordningen var antagandet av Natos nya strategiska koncept och möjligheterna till samarbete med Ryssland kring ett missilförsvar. Säkerhetssituationen på den koreanska halvön försämrades under året. Oron var stor när det framkom indikationer på att Nordkoreas kärnvapenprogram nått längre än man tidigare trott. Beskjutningen i november mot ön Yeonpyeong, när nordkoreanskt artilleri dödade fyra sydkoreaner, försämrade i ett slag läget. Redan tidigare under året hade sänkningen av ett sydkoreanskt 9

10 krigsfartyg skruvat upp tonen mellan de båda länderna. Som en reaktion på den maritima övning som genomfördes gemensamt av Sydkorea och USA i slutet av året kallade Kina på en fortsättning av sexpartssamtalen om det nordkoreanska kärnvapenprogrammet. Inga framsteg kunde skönjas i fredsprocessen i Mellan - östern. Mellanöstern-kvartetten, anförd av USA, lyckades inte få till stånd något resultat av de direkta förhandlingarna som inleddes mellan palestinier och israeler. Palestinierna lämnade fredssamtalen när den partiella frysningen av bosättningsetableringen som löpte ut i september inte förnyades. Den israeliska bordningen av Ship to Gaza som medförde att nio personer dog, satte under våren och sommaren fokus på den allvarliga situationen i Gaza. Relationen mellan Israel och Turkiet försämrades. Även Irans nukleära program aktualiserades under året och säkerhetsrådet antog en fjärde omgång sanktioner mot landet. Vissa positiva framsteg kunde dock noteras inom det nukleära området. Vid ickespridningsfördragets (NPT) översynskonferens i maj nådde staterna en gemensam överenskommelse. Efter långa förhandlingar kom USA och Ryssland under året överens om ett nytt avtal som begränsar ländernas atomvapenarsenaler (START). Avtalet ersätter det avtal som slöts mellan länderna Den amerikanska presidenten Obamas uttalade vilja att verka för en värld utan kärnvapen var en ledstjärna i förhandlingarna. President Obama har under året kämpat med flera problem. BPs oljerigg exploderade i april och medförde förutom katastrofala miljöeffekter också politiska svårigheter. I de mellanårsval som genomfördes under året gick republikanerna framåt i kölvattnet av Tea Party-rörelsens framgångar. Valresultatet, en demokratisk majoritet i senaten och republikansk i representanthuset, borgar även för framtida svårigheter för president Obama. Den amerikanska utrikespolitiska fråga som fått störst uppmärksamhet i media under året är de filmer och den information om amerikanska utrikespolitiska relationer som Wikileaks offentliggjort. Vilka konsekvenser som detta får på det diplomatiska arbetet i världen går ännu inte att överblicka. Detta är några nedslag i det utrikespolitiska året som jag valt att beröra här, men det hände naturligtvis mycket mer. Händelserna 2010 kommer att finnas med och påverka den framtida utrikespolitiken på samma sätt som det som vi har med oss från tidigare år. Utrikespolitiska Institutets uppgift är att studera dessa skeenden på djupet genom vetenskaplig forskning och att sprida denna forskning i forskarsamhällen och till beslutsfattare. Det är också vår uppgift att förmedla intryck och kunskaper om dessa händelser på ett begripligt och tillgängligt sätt. Framförallt sker detta genom våra publikationer och vår seminarieverksamhet. Alla ska känna sig välkomna till Utrikespolitiska Institutet. DIREKTÖR: ANNA JARDFELT MELVIN 10

11

12

13 FORSKNINGSAVDELNING Under 2010 visade UI sitt kunnande i att sammankoppla vetenskaplig forskning och aktuell samhällsdebatt, allt från pirater till pressfrihet, inom sina fem kärnområden Europa, Östasien, Ryssland, försvar, säkerhet och utveckling samt globalisering. Fokus låg på synlighet, att på ett lättillgängligt sätt berätta om forskningen och att nå ut med forskningsresultat. Det publicerades böcker så väl som vetenskapliga och andra artiklar, och forskarna deltog i debatt och i seminarier, via media och den förnyade hemsidan. Kontakterna med forskare utanför institutet värnades genom deltagandet i konferenser och nätverk, bland annat det nya treåriga nätverket LISBOAN (Linking Interdisciplinary Integration Studies by Broadening the European Network). UIs egna forskningspublikationsserier förnyades. Två första nummer av UI Occasional Papers kom ut, om EUs solidaritetsklausul och om Rysslands stormaktsstrategier. Första numret av UI Papers, Governance in the European Union, skrevs av B. Guy Peters från University of Pittsburgh. De första numren av koncisa, dagsaktuella UI Brief handlade om Nato-toppmötet. Den 9-11 september var UI lokal värd för SGIR 7th Pan-European International Relations Conference som organiserades i Stockholm. UI deltog på bred front i evenemanget som samlade ungefär 1200 europeiska forskare. UI fick två nya forskare, Mikael Weissmann och Caroline Holmqvist Jonsäter, båda med medel från Särskilda Forskningsprogrammet. Till sommaren kom tre gäster, Ekaterina Glod och Aliaksandra Danilava från European Humanities University i Vilnius samt Rachel Folz från Universitet i Trier. Tre Nordöstasienstipendiater, Erik Engberg, Johanna Jansson och Marie Olsson, bekräftade stipendiatprogrammets succé. FORSKNINGSCHEF: HANNA OJANEN 13

14

15 FORSKNINGSPROGRAM OCH PROJEKT 1. EUROPAPROGRAMMET runt säkerhetsfrågor, EU som en global aktör inom miljöområdet, transatlantiskt samarbete, och de institutionella förändringarna i och med Lissabonfördraget. ANSVARIG: MARK RHINARD Europaprogrammet bedriver forskning till grund för både akademisk och policyrelevant debatt. Programmet främjar aktivt nya idéer och policydebatt i Sverige, Europa och världen genom regelbunden samverkan med forskare och beslutsfattare. Den Europeiska Unionen befinner sig i en tid av förändring och omvandling. Lissabonfördraget skapar helt nya förutsättningar både för EU:s länder och för relationerna med omvärlden. Som ett unikt fredsprojekt och en ekonomisk och politisk union är EU, och kunskap om hur EU fungerar, av central betydelse för Sverige. Europaprogrammet vid Utrikespolitiska Institutet studerar hur regeringar och samhällen i Europa samarbetar runt gemensamma mål. Nuvarande projekt fokuserar på samarbetet inom EU runt hälsofrågor, EU:s utrikesoch säkerhetspolitik, EU som ett forum för samarbete Under det gångna året har Europaprogrammet bland annat ingått i ett projekt om transatlantisk säkerhet tillsammans med andra europeiska och amerikanska forskningsinstitutet, finansierat av medel från Europeiska kommissionen. Med stöd från Utrikesdepartementet genomfördes två projekt om Lissabonfördragets effekter och om EU:s roll i att bemöta terrorism globalt. Europaprogrammet har också erhållit forskningsstöd från Myndigheten för Samhällsberedskap (MSB) och Riksbankens Jubileumsfond. Flera av Europaprogrammets projekt har också genomförts i nära samarbete med Brysselbaserade institutet European Policy Centre (EPC). 15

16 Security Studies, London: Routledge Arjen Boin, Magnus Ekengren och Mark Rhinard. BUILDING SOCIETAL SECURITY IN EUROPE: A NEW PARADIGM IN PRACTICE ANSVARIG: MARK RHINARD Projektet undersöker det senaste tillskottet i EU:s expanderande säkerhetspolitiska roll, vilket utgörs av samarbetet för att skydda medborgare och samhällets kritiska infrastrukturer. EU-länder arbetar allt mer gemensamt kring frågor som rör individens säkerhet inom flera områden, allt från hälsa, terrorism och transport till civil krishantering och katastrofhjälp. Samarbetet går ut på att bygga upp gemensamma kapaciteter inom Europa, men också att sprida detta arbete utanför Europas gränser. Projektets medarbetare studerar utvecklingen av samhällelig säkerhet genom olika teoretiska ramverk som säkerhetsstudier, integrationsteori, institutionalism, collective action-teori och teorier om multi-level governance. Projektets resultat publiceras både i akademiska tidskrifter och i policy papers och dagstidningar. I samarbetsprojektet ingår forskare från UI, Försvarshögskolan och Utrechts universitet. Projektet har beviljats medel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Senast publicerat inom projektet The Management of Crises. Kapitel i Dunn Cavelty, M. and Mauer, V. (eds), The Routledge Handbook of The Limits of Self-Reliance: International Cooperation as a Source of Resilience. Kapitel i Designing Resilience for Extreme Events, by Louise Comfort, Arjen Boin and Chris Demchak (eds.). Pittsburgh University Press Mark Rhinard och Bengt Sundelius. Haiti Relief Effort Reveals Uncomfortable Truths. European Voice, Brussels, 28 januari Arjen Boin och Mark Rhinard. Aktiviteter inom projektet Workshop på temat Navigating the Boundaries of EU Crisis Management Sainte Maxime, april Ett 20-tal internationella experter på olika aspekter av krishantering samlades för att diskutera och ge kommentarer på ett manuskript för den kommande forskningsrapporten The European Union as Crisis Manager: Patterns and Prospects. PROTECTING PEOPLE THROUGH SOCIETAL SECURITY: A BRUSSELS PERSPECTIVE ANSVARIG: MARK RHINARD Projektet analyserar den bakomliggande institutionella dynamiken på europeisk nivå när det gäller EU:s växande 16

17 roll inom samhällssäkerhet. En komplex sammansättning av institutioner i Bryssel verkar idag för hantera en mängd nya hot mot europeiska samhällen såsom terrorism, pandemier, naturkatastrofer och infrastruktursammanbrott. Projektet undersöker de möjligheter och hinder som detta samarbete mellan en stor mängd institutioner innebär. Samhällssäkerhetens institutionella dynamik väcker ett antal frågor som tas upp inom projektet. Vilken typ av samhällssäkerhetspolicy finns inom EU? Hur skapas denna policy och hur påverkar den nationella administrationer? Vilka förutsättningar och hinder existerar för samarbete? Vilka institutioner är bäst lämpade att säkerställa samarbete i detta nya säkerhetsområde? Vilka teorier har störst förklaringskraft på europeisk integration av samhällssäkerhet och hur ser den framtida utvecklingen ut? En prioritet, utöver att skapa ny kunskap, är att stärka kopplingen mellan teori och praktik. Spridning av forskningsresultat från akademisk miljö till personer som är verksamma inom området efterstävas, liksom att öka det empiriska informationsflödet från dessa personer till forskare. Projektet genomför fältarbete i Bryssel och samarbetar regelbundet med Brysselbaserade forskningsinstitut som European Policy Centre (EPC). Mellan 2006 och 2010 har UI och EPC tillsammans arrangerat regelbundna workshops mellan akademiker och personer verksamma inom området på temat samhällssäkerhetens parametrar. Projektet finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och publicerar sina resultat både i internationella peer review-tidskrifter och som policyrelevanta studier. Särskilt fokus läggs vid att leverera aktuell information rörande EU:s säkerhetstrender och europeiska forskningsprogram till MSB. Datainsamling har resulterat i en databas om Societal Security Policy Trends där man systematisk kan söka policydokument relevanta för detta växande område. Det finns tillgänglig på projektets hemsida: Senast publicerat inom projektet Crisis Management in an Age of Globalisation. Publicerad i EU Kommissionens Bureau of European Policy Advisors (BEPA), BEPA Monthly Brief, Issue 37, May Mark Rhinard och Bengt Sundelius. THE EU AS A GLOBAL COUNTERTERRORISM ACTOR ANSVARIGA: MARK RHINARD & ERIK BRATTBERG Detta projekt har avsikten att öka kunskapen om EU:s roll i att bemöta terrorism globalt samt Sveriges bidrag till detta. Att bekämpa modern terrorism kräver internationellt samarbete. För Sveriges del sker detta samarbete främst bilateralt men även multilateralt genom FN och EU. Efter den 11 september 2001 tog EU flera steg mot en mer koordinerad och integrerad antiterroransats och förhoppningar väcktes om att EU skulle leva upp till denna potential. Nu, tio år senare, är det relevant med en utvärdering för att studera hur effektivt EU har blivit på att bekämpa terrorism och vilka förbättringar som krävs. Detta projekt studerar en specifik del av EU:s antiterrorarbete, nämligen de instrument, verktyg och program 17

18 som används i EU:s externa hantering av terrorism. Även om denna verksamhet bara är en liten del av det vidare antiterrorarbetet så har den på senare år inte fått lika mycket uppmärksamhet som det EU-interna arbetet. Målet med projektet är att fördjupa kunskapen om EU:s externa antiterrorarbete, att bygga ett ramverk för att bedöma detta arbete och uppmärksamma möjligheter till och strategier för förbättringar. Projektet som finansierats i huvudsak av Utrikesdepartementet avslutades under Inom ramen för projektet genomfördes workshops och konferenser. Projektet levererade även ett en studie The EU as a Counter-terrorism Actor Abroad: Finding Opportunities, Overcoming Constraints för både forskare och verksamma inom området. Senast publicerat inom projektet The EU as a Counter-terrorism Actor Abroad: Finding Opportunities, Overcoming Constraints. European Policy Centre (EPC) Issue Paper No.60. September Erik Brattberg, Peter Wennerholm, och Mark Rhinard. THE NEXT STEP IN EUROPEAN INTEGRATION? IMPLEMENTING THE EU S SOLIDARITY CLAUSE ANSVARIG: MARK RHINARD Detta projekt har fokus på en liten, men dock potentiellt betydelsefull, del av EU:s Lissabonfördrag, nämligen dess artikel 222. Denna solidaritetsklausul är en av de intressantaste konstitutionella förändringarna för EU. Den kräver gemensamt agerande hos EU:s medlemmar i en anda av solidaritet, som det uttrycks i artikeln, om en eller flera av dem drabbas av en naturkatastrof eller katastrof orsakad av människor. Solidaritetsklausulens formuleringar väcker i viss mån fler frågor än de ger svar. Vilka typer av hot rör solidaritetsklausulen? Vilka kapaciteter kan användas inom ramen för den? Vem kan aktivera klausulen och när? Vilka krav kommer den att ställa på nationell policy, nationella strukturer och nationella insatsförmågor? Trots de potentiellt stora konsekvenserna för EU-samarbetet till följd av solidaritetsklausulen så har den diskuterats och debatterats väldigt lite under den utdragna ratificeringsprocessen av Lissabonfördraget. När Lissabonfördraget nu trätt i kraft så har detta projekt som ambition att få igång en debatt om solidaritetsklausulens innebörd och uppmärksamma viktiga utmaningar relaterade till den. Projektet är uppdelat i delprojekt som kompletterar varandra och som ger kunskap om klausulens inverkan på europeiskt säkerhetssamarbete. Det första delprojektet studerar den bakomliggande osäkerhet som finns kring solidaritetsklausulen och fokuserar på företrädare för olika uppfattningar i Bryssel. Det andra delprojektet har Sverige som utgångspunkt och bedömer solidaritetsklausulens inverkan på svensk säkerhetspolitik. Projektet stöds av Utrikesdepartementet och genomförs i samarbete med Icelandic Institute of International Affairs (Alyson Bailes) och Försvarshögskolan (Sara Myrdal). Senast publicerat inom projektet Paper Tiger or Power Tool? The European Union s Solidarity Clause. Policy paper published as UI Occasional Paper, No. 1. July Sara Myrdal och Mark Rhinard. 18

19 Aktiviteter inom projektet Publikt evenemang European Solidarity in Sight? 7 June Panelen bestod av Nils Daag, Utrikesdepartementet, Alyson Bailes, Islands Universitet och Sara Myrdal, MSB, författare till rapporten tillsammans med Mark Rhinard, UI, som också modererade seminariet. EU INSTITUTIONS AFTER THE LISBON TREATY ANSVARIGA: MARK RHINARD, MALIN HÄGGQVIST & ERIK BRATTBERG Detta projekt studerar de konstitutionella förändringar inom EU som följer av att Lissabonfördraget trädde i kraft i december Inte sedan 2003, när Nice fördraget trädde i kraft, har EU:s institutioner genomgått större reformer. Sedan dess har unionens institutionella effektivitet kommit att ifrågasättas till följd av utvidgningen, nya globala politiska utmaningar och en tilltagande EU-skepsis. De förändringar som Lissabonfördraget innebär kräver därmed nära granskning för att avgöra hur de påverkar för det första relationerna mellan EU:s institutioner, för det andra funktionssättet för EU:s lagstiftningsprocess och för det tredje EU:s kapacitet till globalt ledarskap. Dessa tre frågor ska undersökas genom studier av de tre institutioner som är centralt involverade i EU:s beslutsfattande. Det rör sig om Europeiska kommissionen, Rådet och det Europeiska parlamentet. Projektet har lett till en rad publikationer relaterade till EU:s institutioner, bland annat en bok om kommissionens policystrategier. Ett annat projekt om effekterna av Lissabonfördraget handlar om det roterande ordförandeskapets framtida roll genom att studera och dra lärdomar från det svenska EU-ordförandeskapet, hösten Projektet har stöd från Riksbankens Jubileumsfond och görs i samarbete med European Institute of Public Administration (EIPA) och Universitet i Ljubljana. Senast publicerat inom projektet Framing Europe: The Policy Shaping Strategies of the European Commission. Book manuscript published by Martinus Nijhoff, Boston. December Mark Rhinard. Turtles or Hares? European Union Member States and the Transposition of European Directives (with Bernard Steunenberg). European Political Science Review, 2: 3, pp Mark Rhinard och Bernard Steunenberg. TRANSATLANTIC METHODS FOR HANDLING GLOBAL CHALLENGES IN THE EUROPEAN UNION AND UNITED STATES ANSVARIGA: MARK RHINARD & ERIK BRATTBERG Projektet finansieras av medel från Europeiska kommis - sionen och genomförs i samverkan med Istituto Affari 19

20 Internazionali (IAI) i Italien, Fondation pour la Recherche Strategique (FRS) i Frankrike och Center for Strategic and International Studies (CSIS) i USA. Det går ut på att studera transatlantisk säkerhetspolitik med tonvikt på samarbetet mellan EU och USA. Projektet är indelad i fyra olika forskningskluster. Det första studerar och jämför olika säkerhetsstrategier i Europa och USA med syfte att öka kunskapen om hur dessa utformas och implementeras samt vilka lärdomar som kan dras av detta. Detta andra klustret undersöker den politiska framväxten av gränsöverskridande säkerhetshot (forskarna studerar pandemier, biologiska säkerhetshot, cyberattacker och naturkatastrofer) och analyserar skillnaden mellan retorik och praktik inom detta område i EU och USA. Det tredje klustret studerar framväxten av en säkerhetsindustri i Europa och USA och dess konsekvenser där. Det sista klustret är framåtblickande och syftar till att dra lärdomar inför framtiden genom att studera olika kriser och konflikter som EU och USA har varit involverade i (såsom Afghanistan, antipiratmissionen utanför Somalias kust, kärnvapenförhandlingarna med Iran samt jordbävningskatastrofen på Haiti). Projektet som löper ut under vårkanten 2011 kommer att resultera i två större konferenser i Paris och Washington då en slutrapport även ska presenteras. Aktiviteter inom projektet Inom projektet har varje forskningskluster genomfört två workshops under Dessa workshops har samlat forskare för diskussioner om den förändrade säkerhetshotbilden i Europa och Nordamerika. UNGERNS OCH POLENS EU-ORDFÖRANDESKAP 2011 ANSVARIG: JAKUB SWIECICKI Arbetet inom det här projektet går ut på bevakningen av de två EU-ordförandeländerna från Centraleuropa, Ungern (1/ /6-2011) och Polen (1/ / ). Diverse texter och artiklar har redan skrivits. Jakub Swiecicki har dessutom medverkat i flera seminarier och konferenser med historia som tema, bl a i ett särskilt vittnesseminarium på Södertörns högskola om det svenska stödet till Solidaritets fackförening och till demokratins genombrott före 1989 och en konferens på universitetet i Wroclaw i sydvästra Polen under rubriken The World towards Solidarity. Han har också fått en utmärkelse av Polen president för sitt stöd till demokratirörelsen. Som expert på Centraleuropa och Ryssland har Jacob hållit flera föreläsningar, bl a på Stockholmsuniversitet, svarat på otaliga frågor från journalisterna, medverkat i radio- och tv, granskat programmens historiska innehåll samt publicerat artiklar om Centraleuropa, EU och Ryssland. 20

21 UTVALDA PUBLIKATIONER UNDER 2010 FRAMING EUROPE: THE POLICY SHAPING STRATEGIES OF THE EUROPEAN COMMISSION Republic of Letters, December Rhinard, Mark (2010) THE LIMITS OF SELF-RELIANCE: INTERNATIONAL COOPERATION AS A SOURCE OF RESILIENCE in Comfort, L., Boin, A. & Demchak, C. (eds.) Designing Resilience for Extreme Events, Pittsburgh University Press Rhinard, M., and Sundelius, B. THE TRANSPOSITION OF EUROPEAN LAW IN EU MEMBER STATES: BETWEEN PROCESS AND POLITICS European Political Science Review 2010:2. Steunenberg and Rhinard (2010) THE MANAGEMENT OF CRISES in Dunn Cavelty, M. and Mauer, V. (eds.), The Routledge Handbook of Security Studies, London: Routledge Boin, R.A. Ekengren, M. & Rhinard, M. THE EU AS A COUNTER-TERRORISM ACTOR ABROAD: FINDING OPPORTUNITIES, OVERCOMING CONSTRAINTS European Policy Centre Issue Paper No. 60. September Wennerholm, P., Brattberg, E. & Rhinard, M. RELIEF EFFORT REVEALS SOME UNCOMFORTABLE TRUTHS European Voice, Brussels. 28 January Boin, A. and Rhinard, M. CRISIS MANAGEMENT IN AN AGE OF GLOBALISATION published in the internal newsletter of the European Commissions Bureau of European Policy Advisors (BEPA), BEPA Monthly Brief, Issue 37, May Rhinard, Mark, Bengt Sundelius. THE LIMITS OF SELF-RELIANCE: INTERNATIONAL COOPERATION AS A SOURCE OF RESILIENCE Chapter in Designing Resilience for Extreme Events, by Louise Comfort, Arjen Boin and Chris Demchak (eds.). Pittsburgh University Press Mark Rhinard and Bengt Sundelius. CONFERENCE PROCEEDINGS: WHAT FUTURE FOR THE EU IN COUNTERTERRORISM? Brussels, 17 September Conference organized by the Swedish Institute of International Affairs, European Policy Center and the Center for Asymmetric Threat Studies (CATS) at the Swedish National Defence College. THE EUROPEAN UNION S SOLIDARITY CLAUSE: EMPTY LETTER OR EFFECTIVE TOOL? Policy paper published as UI Occasional Paper, No. 2. July Myrdal, S. and Rhinard, M. 21

Internationellt arbete

Internationellt arbete Rapportnummer PTS-ER-2011:3 Datum 2011-01-26 Internationellt arbete Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU Council) 2010-2014 Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU

Läs mer

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm.

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm. Hej IKFF: are! Ett nytt år är här och fredsarbetet går vidare. Med tanke på den katastrofala början på året (våra tankar går naturligtvis till alla civila offer för krig i världen bl a i Gaza och på Sri

Läs mer

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också Politics for Peace Under år 2007 beviljades IKFF medel för att utbilda sina medlemmar om europeisk säkerhetspolitik (ESP) med fokus på ett genusperspektiv. Nu fortsätter den här satsningen genom projektet

Läs mer

Sverige och USA. gränsöverskridande risker och gemensamma lösningar

Sverige och USA. gränsöverskridande risker och gemensamma lösningar Sverige och USA gränsöverskridande risker och gemensamma lösningar USA är en viktig internationell samarbetspartner för Sverige och Europa när det gäller samhällsskydd och beredskap. USA har omfattande

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Sydgruppen: Bangladesh, Bhutan, Indien, Maldiverna, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, SAARC

Sydgruppen: Bangladesh, Bhutan, Indien, Maldiverna, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, SAARC Praktikrapport 1. Allmän information Utrikesdepartementet (UD), Enheten för Asien- och Oceanien Sydgruppen: Bangladesh, Bhutan, Indien, Maldiverna, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, SAARC Postadress: Utrikesdepartementet,

Läs mer

ÅRSKRÖNIKA... sid 4. forskning... sid 7. forskningsprogram och projekt. INfoRmAtIoN... sid 22. evenemang... sid 23. Redaktionellt

ÅRSKRÖNIKA... sid 4. forskning... sid 7. forskningsprogram och projekt. INfoRmAtIoN... sid 22. evenemang... sid 23. Redaktionellt utrikespolitiska INStItutet ÅRSKRÖNIKA............................................................................................................... sid 4 forskning..................................................................................................................

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008 En granskning av socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlins anföranden, skriftliga frågor, interpellationer, pressmeddelanden och debattartiklar under perioden oktober 2006 23 juni 2008.

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Den politiska läroboken

Den politiska läroboken Den politiska läroboken Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, s finländska läroböcker under Kalla kri Summary: Political textbooks: The depiction of the USA and the Soviet Ur Norwegian, Swedish, and

Läs mer

Vår tids arbetarparti Avsnitt Sverige i Europa och världen. Preliminär justerad version efter stämmans beslut

Vår tids arbetarparti Avsnitt Sverige i Europa och världen. Preliminär justerad version efter stämmans beslut Vår tids arbetarparti Avsnitt Sverige i Europa och världen Preliminär justerad version efter stämmans beslut oktober 2007 Sverige i Europa och världen En aktiv utrikespolitik Sverige ska föra en aktiv

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Riktlinjer för förbundets internationella arbete

Riktlinjer för förbundets internationella arbete Riktlinjer för förbundets internationella arbete Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se, www.skl.se Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel Stockholm International Water Institute En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel SIWI The Stockholm International Water Institute (SIWI) är ett policy institut som bidrar till det internationella

Läs mer

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland:

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland: Augusti-september 2014 Enkät om Sveriges demokratistöd till Ryssland Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter har under lång tid bevakat och granskat det svenska demokratistödet till Ryssland,

Läs mer

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Join the international movement of American football You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Varför ett internationellt mästerskap? SM-Final III 1988 Superbowl Att lyfta en sport 2013 2014

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

ROTARY och FN. av PDG John Örtengren, Sollentuna-Tureberg rotaryklubb

ROTARY och FN. av PDG John Örtengren, Sollentuna-Tureberg rotaryklubb ROTARY och FN av PDG John Örtengren, Sollentuna-Tureberg rotaryklubb FN:s tillkomst Upphovet till FN var en fredskonferens som brittiska rotarianer anordnade i London 1942, dvs under det andra världskriget.

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete.

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete. 1. Värdegrund Erikshjälpen tar sin utgångspunkt i en kristen värdegrund som betonar att: Alla människor är skapade av Gud med lika och okränkbart värde. Alla människor har rätt till ett värdigt liv. Vår

Läs mer

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker Hälsan tiger still och medborgaren samtycker En betraktelse över medborgarsamverkan i två regionala projekt inom e hälsa och e government Annelie Ekelin och Sara Eriksén Det europeiska perspektivet Genom

Läs mer

Internet of Things betydelse för Sverige

Internet of Things betydelse för Sverige Internet of Things betydelse för Sverige 1. Sveriges Ökat intresse för Forskning och Innovation () 2. EUs intresse av och Horizon 2020 3. i Sverige 4. s möjlighet och effekt för Sverige 5. Agenda, projekt,

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 WE MAKE IT EASIER FOR SWEDISH COMPANIES TO GROW INTERNATIONALLY SWEDISH TRADE COUNCIL >> 2012-05-09 WE ARE AT HOME ON YOUR FOREIGN MARKETS 500 employees 66 offices in

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

Väktare av EU:s finanser

Väktare av EU:s finanser SV Väktare av EU:s finanser EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Granskning av EU-medel i hela världen Europeiska revisionsrätten är en EU institution som grundades 1977 och ligger i Luxemburg. Revisionsrätten har

Läs mer

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Riku Matilainen 1.6.- 3.6. 2015 Bakgrund om facklig verksamhet i Finland Facket har traditionellt

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Internationalisering som en strategi för högre kvalitet utmaningar och möjligheter

Internationalisering som en strategi för högre kvalitet utmaningar och möjligheter Internationalisering som en strategi för högre kvalitet utmaningar och möjligheter Eva Åkesson Lund Universitet Seminarium om joint/double degrees och gemensamma studieprogram \ÇàxÜÇtà ÉÇxÄÄt xç{xàxç EC

Läs mer

PuL och ny dataskyddsförordning. Nätverksträff Informationssäkerhet i fokus 4 maj 2015

PuL och ny dataskyddsförordning. Nätverksträff Informationssäkerhet i fokus 4 maj 2015 PuL och ny dataskyddsförordning Nätverksträff Informationssäkerhet i fokus 4 maj 2015 Om företaget Hos Transcendent Group möter du erfarna konsulter inom governance, risk and compliance. Våra tjänster

Läs mer

Samtal om biståndets roll för utveckling och kompetensbehov. En framtidsspaning kring pågående trender

Samtal om biståndets roll för utveckling och kompetensbehov. En framtidsspaning kring pågående trender Samtal om biståndets roll för utveckling och kompetensbehov En framtidsspaning kring pågående trender Samtal om bistånd och utveckling - Från missionärsverksamhet till biståndindustri - Biståndets roll

Läs mer

Socialdemokraternas tolvpunktsprogram för nedrustning

Socialdemokraternas tolvpunktsprogram för nedrustning Stockholm 2010-04-20 Socialdemokraternas tolvpunktsprogram för nedrustning En svensk offensiv mot massförstörelsevapen och för nedrustning 1. Minska kärnvapenarsenalerna Sverige måste med politiska och

Läs mer

Praktikrapport. Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel

Praktikrapport. Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel Praktikrapport Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel Praktikperiodens längd och omfång: 1 september 2010 21 december 2010, heltid Handledare: Madelen Charysczak, Avenue Marnix

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

Vad är European Social Forum (ESF)?

Vad är European Social Forum (ESF)? The World Social Forum is an open meeting place for reflective thinking, democratic debate of ideas, formulation of proposals, free exchange of experiences and interlinking for effective action, by groups

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Norden som kunskapsregion strategier och instrument

Norden som kunskapsregion strategier och instrument eller Norden som kunskapsregion strategier och instrument Internationaliseringskonferensen Bergen 7 mars 2013 Monika Mörtberg Backlund Senior rådgivare, Nordiska Ministerrådet Avdelningen för Kunskap och

Läs mer

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen Kort, aktuellt och lätt om EU Medfinansieras av EU-kommissionen Europa Direkt Smedjebacken Dalarna / norra Västmanland mars, 2015 Europa Direkt I Sverige finns 19 Europa Direktkontor spridda över hela

Läs mer

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG.

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. Jag, min kommun och europeiseringen Rutger Lindahl Centrum för Europaforskning (CERGU) Göteborgs universitet INTERNATIONALISERING och GLOBALISERING inte bara

Läs mer

Kriget som USA kan förlora

Kriget som USA kan förlora Skymning för Pax Americana? Kriget som USA kan förlora USA har för mycket att förlora i en öppen konflikt med Kina. Därför är det troligt att en pragmatisk inställning uppbackad av en fortsatt stark militär

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

Svenska ınstıtutets program under Almedalsveckan 2015.

Svenska ınstıtutets program under Almedalsveckan 2015. Svenska ınstıtutets program under Almedalsveckan 2015. 29 juni 2 juli 2015 Måndag 29/6: 10:00 10:45 Seminarium, del 1: Ryssland kan vi samarbeta? 11.00 11.45 Seminarium, del 2: Ryssland hur kan vi samarbeta?

Läs mer

UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET

UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET ÅRSKRÖNIKA.... sid 4 FORSKNING.... sid 7 Forskningsprogram och projekt Europa.... sid 8 Nordamerika..............................................................................................................

Läs mer

Under 2012 ska särskilt intresse ägnas åt nationell civil-militär samverkan samt nationell försvarsplanering.

Under 2012 ska särskilt intresse ägnas åt nationell civil-militär samverkan samt nationell försvarsplanering. allmänna försvarsföreningen Sida 1 (8) Verksamhetsplan 2012 1. Inriktning i stort Allmänna Försvarsföreningen (AFF) ska verka för att vara ett forum för information och debatt om försvars- och säkerhetsfrågor

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Strategisk utblick 2013 Magdalena Tham Lindell, Jerker Hellström, Lena Molin och Åke Wiss

Strategisk utblick 2013 Magdalena Tham Lindell, Jerker Hellström, Lena Molin och Åke Wiss Strategisk utblick 2013 Magdalena Tham Lindell, Jerker Hellström, Lena Molin och Åke Wiss Maj 2013 FOI-R--3675--SE ISSN 1650-1942 Tryckt i Stockholm 2013 av Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI FOI-R--3675--SE

Läs mer

Effektrapport. Vad vill er organisation uppnå? Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Effektrapport. Vad vill er organisation uppnå? Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen Effektrapport Namn Organisationsnummer Juridisk form Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen 802001-0602 Ideell förening Vad vill er organisation uppnå? Vår vision är en fredligare värld. Det är vad Svenska

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Version 1.0, oktober 2013 Inledning Denna lärarhandledning syftar till att ge en kortfattad introduktion till casemetodiken och de olika stegen i

Läs mer

Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen. Forum för det civila samhället hur formas samhällsagendan?

Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen. Forum för det civila samhället hur formas samhällsagendan? Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen Forum för det civila samhället hur formas samhällsagendan? 2012-06-14/15 Ramverket - civil dialog i Europa National överenskommelser

Läs mer

Den subnationella nivåns deltagande i EU:s beslutsprocesser

Den subnationella nivåns deltagande i EU:s beslutsprocesser Den subnationella nivåns deltagande i EU:s beslutsprocesser Föredrag Norrstyrelsens visionsseminarium 2009-10-22 Fil. dr. Linda Berg Centrum för Europaforskning (CERGU) / Statsvetenskapliga institutionen

Läs mer

Marknadens och konsumenternas krav. Lena Dahl

Marknadens och konsumenternas krav. Lena Dahl Marknadens och konsumenternas krav på skogsbruket Lena Dahl Global Environment, Tetra Pak Tetra Pak startade t 1951 Vår förpackningsportfölj 158 miljarder förpackningar levererades 2010 Tetra Gemina Tetra

Läs mer

Energiförsörjningens risker

Energiförsörjningens risker Energiförsörjningens risker Hot mot energiförsörjningen i ett globalt perspektiv Riskkollegiets seminarium, ABF-huset Stockholm 9 November 2010 Dr Mikael Höök Globala Energisystem, Uppsala Universitet

Läs mer

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Varför CERE? Miljö- och naturresursekonomi har av både Umeå Universitet och SLU utvalts som strategiska forskningsområden Två separata, men sammanlänkade,

Läs mer

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig 2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning EU-kommissionen Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens Det är viktigt att yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighet inte enbart

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: En rättvis värld är möjlig. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: En rättvis värld är möjlig. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: En rättvis värld är möjlig Version: Beslutad version En rättvis värld är möjlig 5 Socialdemokraternas internationella politik syftar till alla människors frigörelse, utveckling

Läs mer

Maria Gustavsson, ledamot (föräldraledig) Jakob Svensson, ledamot Hans Rosling, ledamot Eva Lithman, ledamot

Maria Gustavsson, ledamot (föräldraledig) Jakob Svensson, ledamot Hans Rosling, ledamot Eva Lithman, ledamot Underlag till dagordningspunkt 3 Expertgruppen För Biståndsanalys UD 2013:01 Protokoll 2014-01-19 Expertgruppens möte Tisdagen den 16 december, kl. 08:30-11:30 Karlavägen 102, sammanträdesrum: Amiralen,

Läs mer

Antibiotikaresistens en global utmaning

Antibiotikaresistens en global utmaning NO 3 6 Apr 2011 Published by The Swedish Institute of International Affairs www.ui.se Antibiotikaresistens en global utmaning inför Världshälsodagen 7 april 2011 Gunilla Reischl forskare vid Utrikespolitiska

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

Högre utbildning och forskning i Brasilien

Högre utbildning och forskning i Brasilien Högre utbildning och forskning i Brasilien Science withoutborders och Sveriges nationella erbjudande Mikael Román, Brasília mikael.roman@growthanalysis.se Andreas Larsson, Stockholm Andreas.Larsson@tillvaxtanalys.se

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SAAB! Järfälla, 24 september 2014

VÄLKOMMEN TILL SAAB! Järfälla, 24 september 2014 VÄLKOMMEN TILL SAAB! Järfälla, 24 september 2014 KORTA FAKTA OM SAAB Både militära och civila produkter Omsättning 2013: 23 750 MSEK Antal medarbetare: ca 14 500 Närvaro i 35 länder med kunder i över 100

Läs mer

En väg, ett bälte Den nya Sidenvägen 1. Den nya sidenvägens ekonomiska bälte

En väg, ett bälte Den nya Sidenvägen 1. Den nya sidenvägens ekonomiska bälte 1 (4) 2015-03-27 Rapporten är skriven av Christer Ljungwall, Daniel Ekström och Felix Nyström Tillväxtanalys kontor i Peking christer.ljungwall@growthanalysis.se En väg, ett bälte Den nya Sidenvägen 1

Läs mer

Tips och råd våra erfarenheter från Erasmus Mundus partnerskapsprojekt Kristin Rådesjö och Mette Svensson

Tips och råd våra erfarenheter från Erasmus Mundus partnerskapsprojekt Kristin Rådesjö och Mette Svensson Tips och råd våra erfarenheter från Erasmus Mundus partnerskapsprojekt Kristin Rådesjö och Mette Svensson Innehållet i vår presentation; Internationalisering vid Högskolan i Borås Erasmus Mundus-projekt

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

Stipendier med utrikespolitiska förtecken om Svenska institutets stipendieverksamhet Monika Wirkkala, chef för Enheten för talangmobilitet, SI

Stipendier med utrikespolitiska förtecken om Svenska institutets stipendieverksamhet Monika Wirkkala, chef för Enheten för talangmobilitet, SI 2015-10-23 Stipendier med utrikespolitiska förtecken om Svenska institutets stipendieverksamhet Monika Wirkkala, chef för Enheten för talangmobilitet, SI Sverige på kartan? SI s mission Increase interest

Läs mer

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Utrikesdepartementet UD-EP 103 39 Stockholm

Utrikesdepartementet UD-EP 103 39 Stockholm YTTRANDE Stockholm / 19 augusti 2002 Utrikesdepartementet UD-EP 103 39 Stockholm Utredningen om Utrikespolitiska institutet i UD-perspektiv Styrelsen för Expertgruppen för EU-frågor har beslutat att myndigheten

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Lobbyism & Strategisk kommunikation. Emma Svensson Kommunikationsstrateg Doktorand i Politisk kommunikation, Mittuniversitetet emma.svensson@miun.

Lobbyism & Strategisk kommunikation. Emma Svensson Kommunikationsstrateg Doktorand i Politisk kommunikation, Mittuniversitetet emma.svensson@miun. Lobbyism & Strategisk kommunikation Emma Svensson Kommunikationsstrateg Doktorand i Politisk kommunikation, Mittuniversitetet emma.svensson@miun.se Den svenska modellen 2.0 Samband mellan stat & organisation

Läs mer

Utvecklingskluster. Tim Besley och Torsten Persson LSE och IIES SNS Analys, 21 april, 2015

Utvecklingskluster. Tim Besley och Torsten Persson LSE och IIES SNS Analys, 21 april, 2015 Utvecklingskluster Tim Besley och Torsten Persson LSE och IIES SNS Analys, 21 april, 2015 www.pillarsofprosperity.info Utvecklingskluster Varför är vissa länder rika och andra fattiga? Luxemburg vs. Liberia

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska kommissionen Vetenskap och samhälle Handlingsplan VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska området för forskningsverksamhet INLEDNING Samtidigt som allmänheten generellt sett respekterar forskare,

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Somalia. Piraternas paradis

Somalia. Piraternas paradis Somalia Piraternas paradis Lärarhandledning Ursprungligt sammanställt av: Viktor, Markus, Jesper, Emanuel och Jens Lindström Denna lärarhandledning innehåller förutom förslag på när materialet kan användas

Läs mer

Jag är övertygad om att vi som jobbar med utredningen om nordiska framtidsscenarier fått många tankar och idéer att bita i, som kan föra oss framåt.

Jag är övertygad om att vi som jobbar med utredningen om nordiska framtidsscenarier fått många tankar och idéer att bita i, som kan föra oss framåt. Johan Strang Centrum för Norden Studier den 27 april 2012 Slutkommentarer vid seminariet om Helsingforsavtalet på Voksenåsen Tack så mycket till hela publiken, till alla talare, ambassadörer-moderatorer,

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer