VERKSAMHET 2010 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHET 2010 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET"

Transkript

1 VERKSAMHET 2010 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET

2

3

4 FÖRORD Att analysera förhållanden i världens länder och sprida en fördjupad kunskap, baserad på forskning, de globala skeenden och händelser i vår omvärld har varit Utrikespolitiska Institutets vision sedan I dagens globala värld, där omvärlden på många sätt kommit än närmre vår egen vardag, finns ett klart fortsatt behov av denna verksamhet. Utrikespolitiska Institutet (UI) är en ideell förening grundad UI är ett oberoende institut för vetenskaplig forskning och analys om utrikespolitiska frågor. UI är också en opartisk plattform för information och aktuella debatter om utrikespolitik och internationella frågor. UI är tillsammans med Försvarshögskolan ansvarig för Anna Lindh-biblioteket Högskolebiblioteket för försvar, utrikes- och säkerhetspolitik. Vi drivs av en stark vilja att berika den utrikespolitiska debatten genom att främja intresset för och vidga kunskapen om utrikespolitiska frågor. Genom våra publikationer, seminarier, medverkan i internationella nätverk och genom Anna Lindh-biblioteket bidrar UI aktivt till att en bred spridning av kunskap om internationell politik och förhållanden i andra länder. UIs perspektiv är brett, men fokus ligger på säkerhetsoch utrikespolitik av särskild betydelse för Sverige. Institutets forskare och journalister verkar tillsammans för att sprida kunskap syftande till att ge mottagarna ökad förmåga att bilda sig en egen uppfattning om aktuella skeenden i världen. För att förverkliga detta har vi lanserat en ny hemsida och byggt upp databaser med länderinformation, gett ut tidskrifter, arrangerat seminarier, föreläsningar och konferenser. Flertalet av våra publikationer är svenskspråkiga. Våra seminarier genomförs både på svenska och engelska. Forskningen publiceras företrädelsevis på engelska. Utrikespolitiska Institutet är en oberoende ideell förening, inte en myndighet. Vi får ett grundbidrag från Utrikesdepartementet men den största delen av våra intäkter kommer från forskningsanslag, medlemskap, seminarieintäkter samt försäljning av information och tidskrifter. UIs verksamhet inriktas på följande målgrupper: forskare, beslutsfattare, journalister, företagare, lärare och studenter samt en av utrikespolitik intresserad allmänhet. Under det senaste året har UI särskilt satsat på att attrahera en yngre publik. Vid Utrikespolitiska Institutet arbetade under året i genomsnitt 25 tillsvidareanställda medarbetare omräknat till heltid. Dessa omfattade 8 forskningstjänster, 6 redaktörer, 2 personer i evenemangsverksamheten samt 9 personer i ledning, administration samt inom information och kommunikation. 18 personer var kontraktsanställda, de flesta knutna till forskningen. 4

5 FOREWORD Analyzing conditions in countries throughout the world and generating sounder knowledge of the developments and events that shape our globe has been the vision of the Swedish Institute of International Affairs since In a global world inching ever closer to our everyday lives, there is a clear and continued need for UI and the kind of work that UI does. The Swedish Institute of International Affairs (UI) is a non-profit organization founded in UI is an independent institute devoted to the academic research and analysis of foreign affairs. UI also serves as an impartial platform for information and debate on foreign affairs and international relations. UI is responsible, together with the Swedish National Defence College, for the Anna Lindh Library, an academic library specializing in the areas of foreign affairs, security, and defense policy. We are driven by a strong desire to enrich the foreign policy debate in Sweden by promoting greater public interest in and knowledge of international affairs. Through our publications, participation in international networks, and the Anna Lindh Library, UI actively contributes to the widespread dissemination of knowledge about international politics and the situation in all of the world s countries. Although UI takes a broad perspective on international relations, most of our activities emphasize foreign and security policy issues of concern to Sweden. The Institute s experts include scholars, specialists, and journalists who work together to disseminate knowledge of current world events among the general public in Sweden and to enhance the public s capacity to form its own opinions of these events. As part of this mission, the Institute offers an online and offline country information service (www.landguiden.se), publishes several types of scholarly publications and fact booklets, and arranges seminars, lectures and conferences on international issues. Most of our publications are in Swedish. Our seminars and lectures are conducted in both Swedish and English. Research at the Institute is generally published in English. The Swedish Institute of International Affairs is an independent, non-profit organization not a government agency. Although we receive a basic annual grant from the Swedish Ministry for Foreign Affairs, the bulk of our funding derives from research grants, membership fees, seminar revenues, and the sale of our publications. The main target groups for UI s activities are as follows: researchers, decision-makers, journalists, businesses, teachers, and students as well as the interested general public. UI has focused particular attention on attracting younger audiences during the past year. In 2010, the Swedish Institute of International Affairs employed on average a full-time staff of 25 individuals, including 8 research positions, 6 editorial positions, 2 program coordinator positions, and 9 positions in management, administration, and information and communication. An additional 18 individuals were hired on contract, most of whom were affiliated with the Institute s Research Department. 5

6

7 INNEHÅLL Årskrönika... sid 9 Forskningsavdelning... sid 13 Forskningsprogram och projekt... sid Europaprogrammet... sid Östasienprogrammet... sid Ryssland och dess grannar... sid Programmet Försvar, säkerhet och utveckling sid Globaliserings programmet... sid Stockholm Forum For Security Studies (SFSS) sid CRISMART Nationellt Centrum för Kris hanteringsstudier... sid 47 Informationsavdelning... sid 49 Programverksamheten... sid 51 Evenemang i urval... sid 55 Redaktionella produkter... sid 59 Länder i fickformat... sid 59 Landguiden... sid 60 Världspolitikens Dagsfrågor... sid 60 Internationella studier... sid 62 Kommunikation och administration... sid 65 Anna Lindh-biblioteket... sid 67 Utrikespolitiska samfundets årsberättelse... sid 71 Ledamotsförteckning... sid 75 7

8

9 ÅRSKRÖNIKA Det utrikespolitiska året 2010 innehöll både ekonomiska kriser och allvarliga naturkatastrofer. Jordbävningen på Haiti, översvämningar i Pakistan och vulkanutbrott på Island fick stora mänskliga och ekonomiska konsekvenser. Kina passerade under året officiellt Japan som världens andra största ekonomi. Tillsammans med övriga länder inom BRIC (Brasilien, Ryssland och Indien), ökade Kina sitt globala inflytande var samtidigt ett år fyllt av utmaningar för andra delar av världsekonomin. USA och Euroområdet kämpade med vikande konjunktur. Grekland och Irland stod inför stora ekonomiska problem. EUs ekonomiska problem sammanföll på utrikespolitikens område med utmaningen att genomföra Lissabonfördraget. Fördraget, som antogs under svensk ledning andra halvåret 2009, innebär stora förändringar för hur EU skall representeras och hur utrikesfrågorna ska organiseras. EUs höga representant för utrikesfrågor, Cathy Ashton, ska representera både EU-kommissionen och EUs medlemsstater utåt. Hon har under året arbetat med att bygga upp ett europeiskt utrikesdepartement (EEAS) med personer från både EUs institutioner och de 27 medlemsstaterna. Projektet kunde officiellt sjösättas i december. Med detta på plats kommer det att vara viktigt att EU kan visa att man kan vara en global aktör i enlighet med uttalade ambitioner. Under året har EU också behandlat frågor om den interna säkerheten. Med cyberhot och terroristdåd högt på agendan är kopplingen mellan intern och extern säkerhet ännu tydligare än tidigare. EU har därför under året lanserat en intern säkerhetsstrategi. En stor utrikespolitisk fråga under 2010 var utvecklingen i Afghanistan. Med ambition att stabilisera det allt svårare läget i landet förstärktes truppnärvaron. Utmaningarna för den internationella styrkan, ISAF, framöver är enorma. Möjligheterna att hitta en politisk lösning vid sidan av en militär kommer att stå i centrum framöver. Frågan om Afghanistan diskuterades även vid Natos toppmöte i Lissabon i november. Andra stora frågor på dagordningen var antagandet av Natos nya strategiska koncept och möjligheterna till samarbete med Ryssland kring ett missilförsvar. Säkerhetssituationen på den koreanska halvön försämrades under året. Oron var stor när det framkom indikationer på att Nordkoreas kärnvapenprogram nått längre än man tidigare trott. Beskjutningen i november mot ön Yeonpyeong, när nordkoreanskt artilleri dödade fyra sydkoreaner, försämrade i ett slag läget. Redan tidigare under året hade sänkningen av ett sydkoreanskt 9

10 krigsfartyg skruvat upp tonen mellan de båda länderna. Som en reaktion på den maritima övning som genomfördes gemensamt av Sydkorea och USA i slutet av året kallade Kina på en fortsättning av sexpartssamtalen om det nordkoreanska kärnvapenprogrammet. Inga framsteg kunde skönjas i fredsprocessen i Mellan - östern. Mellanöstern-kvartetten, anförd av USA, lyckades inte få till stånd något resultat av de direkta förhandlingarna som inleddes mellan palestinier och israeler. Palestinierna lämnade fredssamtalen när den partiella frysningen av bosättningsetableringen som löpte ut i september inte förnyades. Den israeliska bordningen av Ship to Gaza som medförde att nio personer dog, satte under våren och sommaren fokus på den allvarliga situationen i Gaza. Relationen mellan Israel och Turkiet försämrades. Även Irans nukleära program aktualiserades under året och säkerhetsrådet antog en fjärde omgång sanktioner mot landet. Vissa positiva framsteg kunde dock noteras inom det nukleära området. Vid ickespridningsfördragets (NPT) översynskonferens i maj nådde staterna en gemensam överenskommelse. Efter långa förhandlingar kom USA och Ryssland under året överens om ett nytt avtal som begränsar ländernas atomvapenarsenaler (START). Avtalet ersätter det avtal som slöts mellan länderna Den amerikanska presidenten Obamas uttalade vilja att verka för en värld utan kärnvapen var en ledstjärna i förhandlingarna. President Obama har under året kämpat med flera problem. BPs oljerigg exploderade i april och medförde förutom katastrofala miljöeffekter också politiska svårigheter. I de mellanårsval som genomfördes under året gick republikanerna framåt i kölvattnet av Tea Party-rörelsens framgångar. Valresultatet, en demokratisk majoritet i senaten och republikansk i representanthuset, borgar även för framtida svårigheter för president Obama. Den amerikanska utrikespolitiska fråga som fått störst uppmärksamhet i media under året är de filmer och den information om amerikanska utrikespolitiska relationer som Wikileaks offentliggjort. Vilka konsekvenser som detta får på det diplomatiska arbetet i världen går ännu inte att överblicka. Detta är några nedslag i det utrikespolitiska året som jag valt att beröra här, men det hände naturligtvis mycket mer. Händelserna 2010 kommer att finnas med och påverka den framtida utrikespolitiken på samma sätt som det som vi har med oss från tidigare år. Utrikespolitiska Institutets uppgift är att studera dessa skeenden på djupet genom vetenskaplig forskning och att sprida denna forskning i forskarsamhällen och till beslutsfattare. Det är också vår uppgift att förmedla intryck och kunskaper om dessa händelser på ett begripligt och tillgängligt sätt. Framförallt sker detta genom våra publikationer och vår seminarieverksamhet. Alla ska känna sig välkomna till Utrikespolitiska Institutet. DIREKTÖR: ANNA JARDFELT MELVIN 10

11

12

13 FORSKNINGSAVDELNING Under 2010 visade UI sitt kunnande i att sammankoppla vetenskaplig forskning och aktuell samhällsdebatt, allt från pirater till pressfrihet, inom sina fem kärnområden Europa, Östasien, Ryssland, försvar, säkerhet och utveckling samt globalisering. Fokus låg på synlighet, att på ett lättillgängligt sätt berätta om forskningen och att nå ut med forskningsresultat. Det publicerades böcker så väl som vetenskapliga och andra artiklar, och forskarna deltog i debatt och i seminarier, via media och den förnyade hemsidan. Kontakterna med forskare utanför institutet värnades genom deltagandet i konferenser och nätverk, bland annat det nya treåriga nätverket LISBOAN (Linking Interdisciplinary Integration Studies by Broadening the European Network). UIs egna forskningspublikationsserier förnyades. Två första nummer av UI Occasional Papers kom ut, om EUs solidaritetsklausul och om Rysslands stormaktsstrategier. Första numret av UI Papers, Governance in the European Union, skrevs av B. Guy Peters från University of Pittsburgh. De första numren av koncisa, dagsaktuella UI Brief handlade om Nato-toppmötet. Den 9-11 september var UI lokal värd för SGIR 7th Pan-European International Relations Conference som organiserades i Stockholm. UI deltog på bred front i evenemanget som samlade ungefär 1200 europeiska forskare. UI fick två nya forskare, Mikael Weissmann och Caroline Holmqvist Jonsäter, båda med medel från Särskilda Forskningsprogrammet. Till sommaren kom tre gäster, Ekaterina Glod och Aliaksandra Danilava från European Humanities University i Vilnius samt Rachel Folz från Universitet i Trier. Tre Nordöstasienstipendiater, Erik Engberg, Johanna Jansson och Marie Olsson, bekräftade stipendiatprogrammets succé. FORSKNINGSCHEF: HANNA OJANEN 13

14

15 FORSKNINGSPROGRAM OCH PROJEKT 1. EUROPAPROGRAMMET runt säkerhetsfrågor, EU som en global aktör inom miljöområdet, transatlantiskt samarbete, och de institutionella förändringarna i och med Lissabonfördraget. ANSVARIG: MARK RHINARD Europaprogrammet bedriver forskning till grund för både akademisk och policyrelevant debatt. Programmet främjar aktivt nya idéer och policydebatt i Sverige, Europa och världen genom regelbunden samverkan med forskare och beslutsfattare. Den Europeiska Unionen befinner sig i en tid av förändring och omvandling. Lissabonfördraget skapar helt nya förutsättningar både för EU:s länder och för relationerna med omvärlden. Som ett unikt fredsprojekt och en ekonomisk och politisk union är EU, och kunskap om hur EU fungerar, av central betydelse för Sverige. Europaprogrammet vid Utrikespolitiska Institutet studerar hur regeringar och samhällen i Europa samarbetar runt gemensamma mål. Nuvarande projekt fokuserar på samarbetet inom EU runt hälsofrågor, EU:s utrikesoch säkerhetspolitik, EU som ett forum för samarbete Under det gångna året har Europaprogrammet bland annat ingått i ett projekt om transatlantisk säkerhet tillsammans med andra europeiska och amerikanska forskningsinstitutet, finansierat av medel från Europeiska kommissionen. Med stöd från Utrikesdepartementet genomfördes två projekt om Lissabonfördragets effekter och om EU:s roll i att bemöta terrorism globalt. Europaprogrammet har också erhållit forskningsstöd från Myndigheten för Samhällsberedskap (MSB) och Riksbankens Jubileumsfond. Flera av Europaprogrammets projekt har också genomförts i nära samarbete med Brysselbaserade institutet European Policy Centre (EPC). 15

16 Security Studies, London: Routledge Arjen Boin, Magnus Ekengren och Mark Rhinard. BUILDING SOCIETAL SECURITY IN EUROPE: A NEW PARADIGM IN PRACTICE ANSVARIG: MARK RHINARD Projektet undersöker det senaste tillskottet i EU:s expanderande säkerhetspolitiska roll, vilket utgörs av samarbetet för att skydda medborgare och samhällets kritiska infrastrukturer. EU-länder arbetar allt mer gemensamt kring frågor som rör individens säkerhet inom flera områden, allt från hälsa, terrorism och transport till civil krishantering och katastrofhjälp. Samarbetet går ut på att bygga upp gemensamma kapaciteter inom Europa, men också att sprida detta arbete utanför Europas gränser. Projektets medarbetare studerar utvecklingen av samhällelig säkerhet genom olika teoretiska ramverk som säkerhetsstudier, integrationsteori, institutionalism, collective action-teori och teorier om multi-level governance. Projektets resultat publiceras både i akademiska tidskrifter och i policy papers och dagstidningar. I samarbetsprojektet ingår forskare från UI, Försvarshögskolan och Utrechts universitet. Projektet har beviljats medel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Senast publicerat inom projektet The Management of Crises. Kapitel i Dunn Cavelty, M. and Mauer, V. (eds), The Routledge Handbook of The Limits of Self-Reliance: International Cooperation as a Source of Resilience. Kapitel i Designing Resilience for Extreme Events, by Louise Comfort, Arjen Boin and Chris Demchak (eds.). Pittsburgh University Press Mark Rhinard och Bengt Sundelius. Haiti Relief Effort Reveals Uncomfortable Truths. European Voice, Brussels, 28 januari Arjen Boin och Mark Rhinard. Aktiviteter inom projektet Workshop på temat Navigating the Boundaries of EU Crisis Management Sainte Maxime, april Ett 20-tal internationella experter på olika aspekter av krishantering samlades för att diskutera och ge kommentarer på ett manuskript för den kommande forskningsrapporten The European Union as Crisis Manager: Patterns and Prospects. PROTECTING PEOPLE THROUGH SOCIETAL SECURITY: A BRUSSELS PERSPECTIVE ANSVARIG: MARK RHINARD Projektet analyserar den bakomliggande institutionella dynamiken på europeisk nivå när det gäller EU:s växande 16

17 roll inom samhällssäkerhet. En komplex sammansättning av institutioner i Bryssel verkar idag för hantera en mängd nya hot mot europeiska samhällen såsom terrorism, pandemier, naturkatastrofer och infrastruktursammanbrott. Projektet undersöker de möjligheter och hinder som detta samarbete mellan en stor mängd institutioner innebär. Samhällssäkerhetens institutionella dynamik väcker ett antal frågor som tas upp inom projektet. Vilken typ av samhällssäkerhetspolicy finns inom EU? Hur skapas denna policy och hur påverkar den nationella administrationer? Vilka förutsättningar och hinder existerar för samarbete? Vilka institutioner är bäst lämpade att säkerställa samarbete i detta nya säkerhetsområde? Vilka teorier har störst förklaringskraft på europeisk integration av samhällssäkerhet och hur ser den framtida utvecklingen ut? En prioritet, utöver att skapa ny kunskap, är att stärka kopplingen mellan teori och praktik. Spridning av forskningsresultat från akademisk miljö till personer som är verksamma inom området efterstävas, liksom att öka det empiriska informationsflödet från dessa personer till forskare. Projektet genomför fältarbete i Bryssel och samarbetar regelbundet med Brysselbaserade forskningsinstitut som European Policy Centre (EPC). Mellan 2006 och 2010 har UI och EPC tillsammans arrangerat regelbundna workshops mellan akademiker och personer verksamma inom området på temat samhällssäkerhetens parametrar. Projektet finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och publicerar sina resultat både i internationella peer review-tidskrifter och som policyrelevanta studier. Särskilt fokus läggs vid att leverera aktuell information rörande EU:s säkerhetstrender och europeiska forskningsprogram till MSB. Datainsamling har resulterat i en databas om Societal Security Policy Trends där man systematisk kan söka policydokument relevanta för detta växande område. Det finns tillgänglig på projektets hemsida: Senast publicerat inom projektet Crisis Management in an Age of Globalisation. Publicerad i EU Kommissionens Bureau of European Policy Advisors (BEPA), BEPA Monthly Brief, Issue 37, May Mark Rhinard och Bengt Sundelius. THE EU AS A GLOBAL COUNTERTERRORISM ACTOR ANSVARIGA: MARK RHINARD & ERIK BRATTBERG Detta projekt har avsikten att öka kunskapen om EU:s roll i att bemöta terrorism globalt samt Sveriges bidrag till detta. Att bekämpa modern terrorism kräver internationellt samarbete. För Sveriges del sker detta samarbete främst bilateralt men även multilateralt genom FN och EU. Efter den 11 september 2001 tog EU flera steg mot en mer koordinerad och integrerad antiterroransats och förhoppningar väcktes om att EU skulle leva upp till denna potential. Nu, tio år senare, är det relevant med en utvärdering för att studera hur effektivt EU har blivit på att bekämpa terrorism och vilka förbättringar som krävs. Detta projekt studerar en specifik del av EU:s antiterrorarbete, nämligen de instrument, verktyg och program 17

18 som används i EU:s externa hantering av terrorism. Även om denna verksamhet bara är en liten del av det vidare antiterrorarbetet så har den på senare år inte fått lika mycket uppmärksamhet som det EU-interna arbetet. Målet med projektet är att fördjupa kunskapen om EU:s externa antiterrorarbete, att bygga ett ramverk för att bedöma detta arbete och uppmärksamma möjligheter till och strategier för förbättringar. Projektet som finansierats i huvudsak av Utrikesdepartementet avslutades under Inom ramen för projektet genomfördes workshops och konferenser. Projektet levererade även ett en studie The EU as a Counter-terrorism Actor Abroad: Finding Opportunities, Overcoming Constraints för både forskare och verksamma inom området. Senast publicerat inom projektet The EU as a Counter-terrorism Actor Abroad: Finding Opportunities, Overcoming Constraints. European Policy Centre (EPC) Issue Paper No.60. September Erik Brattberg, Peter Wennerholm, och Mark Rhinard. THE NEXT STEP IN EUROPEAN INTEGRATION? IMPLEMENTING THE EU S SOLIDARITY CLAUSE ANSVARIG: MARK RHINARD Detta projekt har fokus på en liten, men dock potentiellt betydelsefull, del av EU:s Lissabonfördrag, nämligen dess artikel 222. Denna solidaritetsklausul är en av de intressantaste konstitutionella förändringarna för EU. Den kräver gemensamt agerande hos EU:s medlemmar i en anda av solidaritet, som det uttrycks i artikeln, om en eller flera av dem drabbas av en naturkatastrof eller katastrof orsakad av människor. Solidaritetsklausulens formuleringar väcker i viss mån fler frågor än de ger svar. Vilka typer av hot rör solidaritetsklausulen? Vilka kapaciteter kan användas inom ramen för den? Vem kan aktivera klausulen och när? Vilka krav kommer den att ställa på nationell policy, nationella strukturer och nationella insatsförmågor? Trots de potentiellt stora konsekvenserna för EU-samarbetet till följd av solidaritetsklausulen så har den diskuterats och debatterats väldigt lite under den utdragna ratificeringsprocessen av Lissabonfördraget. När Lissabonfördraget nu trätt i kraft så har detta projekt som ambition att få igång en debatt om solidaritetsklausulens innebörd och uppmärksamma viktiga utmaningar relaterade till den. Projektet är uppdelat i delprojekt som kompletterar varandra och som ger kunskap om klausulens inverkan på europeiskt säkerhetssamarbete. Det första delprojektet studerar den bakomliggande osäkerhet som finns kring solidaritetsklausulen och fokuserar på företrädare för olika uppfattningar i Bryssel. Det andra delprojektet har Sverige som utgångspunkt och bedömer solidaritetsklausulens inverkan på svensk säkerhetspolitik. Projektet stöds av Utrikesdepartementet och genomförs i samarbete med Icelandic Institute of International Affairs (Alyson Bailes) och Försvarshögskolan (Sara Myrdal). Senast publicerat inom projektet Paper Tiger or Power Tool? The European Union s Solidarity Clause. Policy paper published as UI Occasional Paper, No. 1. July Sara Myrdal och Mark Rhinard. 18

19 Aktiviteter inom projektet Publikt evenemang European Solidarity in Sight? 7 June Panelen bestod av Nils Daag, Utrikesdepartementet, Alyson Bailes, Islands Universitet och Sara Myrdal, MSB, författare till rapporten tillsammans med Mark Rhinard, UI, som också modererade seminariet. EU INSTITUTIONS AFTER THE LISBON TREATY ANSVARIGA: MARK RHINARD, MALIN HÄGGQVIST & ERIK BRATTBERG Detta projekt studerar de konstitutionella förändringar inom EU som följer av att Lissabonfördraget trädde i kraft i december Inte sedan 2003, när Nice fördraget trädde i kraft, har EU:s institutioner genomgått större reformer. Sedan dess har unionens institutionella effektivitet kommit att ifrågasättas till följd av utvidgningen, nya globala politiska utmaningar och en tilltagande EU-skepsis. De förändringar som Lissabonfördraget innebär kräver därmed nära granskning för att avgöra hur de påverkar för det första relationerna mellan EU:s institutioner, för det andra funktionssättet för EU:s lagstiftningsprocess och för det tredje EU:s kapacitet till globalt ledarskap. Dessa tre frågor ska undersökas genom studier av de tre institutioner som är centralt involverade i EU:s beslutsfattande. Det rör sig om Europeiska kommissionen, Rådet och det Europeiska parlamentet. Projektet har lett till en rad publikationer relaterade till EU:s institutioner, bland annat en bok om kommissionens policystrategier. Ett annat projekt om effekterna av Lissabonfördraget handlar om det roterande ordförandeskapets framtida roll genom att studera och dra lärdomar från det svenska EU-ordförandeskapet, hösten Projektet har stöd från Riksbankens Jubileumsfond och görs i samarbete med European Institute of Public Administration (EIPA) och Universitet i Ljubljana. Senast publicerat inom projektet Framing Europe: The Policy Shaping Strategies of the European Commission. Book manuscript published by Martinus Nijhoff, Boston. December Mark Rhinard. Turtles or Hares? European Union Member States and the Transposition of European Directives (with Bernard Steunenberg). European Political Science Review, 2: 3, pp Mark Rhinard och Bernard Steunenberg. TRANSATLANTIC METHODS FOR HANDLING GLOBAL CHALLENGES IN THE EUROPEAN UNION AND UNITED STATES ANSVARIGA: MARK RHINARD & ERIK BRATTBERG Projektet finansieras av medel från Europeiska kommis - sionen och genomförs i samverkan med Istituto Affari 19

20 Internazionali (IAI) i Italien, Fondation pour la Recherche Strategique (FRS) i Frankrike och Center for Strategic and International Studies (CSIS) i USA. Det går ut på att studera transatlantisk säkerhetspolitik med tonvikt på samarbetet mellan EU och USA. Projektet är indelad i fyra olika forskningskluster. Det första studerar och jämför olika säkerhetsstrategier i Europa och USA med syfte att öka kunskapen om hur dessa utformas och implementeras samt vilka lärdomar som kan dras av detta. Detta andra klustret undersöker den politiska framväxten av gränsöverskridande säkerhetshot (forskarna studerar pandemier, biologiska säkerhetshot, cyberattacker och naturkatastrofer) och analyserar skillnaden mellan retorik och praktik inom detta område i EU och USA. Det tredje klustret studerar framväxten av en säkerhetsindustri i Europa och USA och dess konsekvenser där. Det sista klustret är framåtblickande och syftar till att dra lärdomar inför framtiden genom att studera olika kriser och konflikter som EU och USA har varit involverade i (såsom Afghanistan, antipiratmissionen utanför Somalias kust, kärnvapenförhandlingarna med Iran samt jordbävningskatastrofen på Haiti). Projektet som löper ut under vårkanten 2011 kommer att resultera i två större konferenser i Paris och Washington då en slutrapport även ska presenteras. Aktiviteter inom projektet Inom projektet har varje forskningskluster genomfört två workshops under Dessa workshops har samlat forskare för diskussioner om den förändrade säkerhetshotbilden i Europa och Nordamerika. UNGERNS OCH POLENS EU-ORDFÖRANDESKAP 2011 ANSVARIG: JAKUB SWIECICKI Arbetet inom det här projektet går ut på bevakningen av de två EU-ordförandeländerna från Centraleuropa, Ungern (1/ /6-2011) och Polen (1/ / ). Diverse texter och artiklar har redan skrivits. Jakub Swiecicki har dessutom medverkat i flera seminarier och konferenser med historia som tema, bl a i ett särskilt vittnesseminarium på Södertörns högskola om det svenska stödet till Solidaritets fackförening och till demokratins genombrott före 1989 och en konferens på universitetet i Wroclaw i sydvästra Polen under rubriken The World towards Solidarity. Han har också fått en utmärkelse av Polen president för sitt stöd till demokratirörelsen. Som expert på Centraleuropa och Ryssland har Jacob hållit flera föreläsningar, bl a på Stockholmsuniversitet, svarat på otaliga frågor från journalisterna, medverkat i radio- och tv, granskat programmens historiska innehåll samt publicerat artiklar om Centraleuropa, EU och Ryssland. 20

21 UTVALDA PUBLIKATIONER UNDER 2010 FRAMING EUROPE: THE POLICY SHAPING STRATEGIES OF THE EUROPEAN COMMISSION Republic of Letters, December Rhinard, Mark (2010) THE LIMITS OF SELF-RELIANCE: INTERNATIONAL COOPERATION AS A SOURCE OF RESILIENCE in Comfort, L., Boin, A. & Demchak, C. (eds.) Designing Resilience for Extreme Events, Pittsburgh University Press Rhinard, M., and Sundelius, B. THE TRANSPOSITION OF EUROPEAN LAW IN EU MEMBER STATES: BETWEEN PROCESS AND POLITICS European Political Science Review 2010:2. Steunenberg and Rhinard (2010) THE MANAGEMENT OF CRISES in Dunn Cavelty, M. and Mauer, V. (eds.), The Routledge Handbook of Security Studies, London: Routledge Boin, R.A. Ekengren, M. & Rhinard, M. THE EU AS A COUNTER-TERRORISM ACTOR ABROAD: FINDING OPPORTUNITIES, OVERCOMING CONSTRAINTS European Policy Centre Issue Paper No. 60. September Wennerholm, P., Brattberg, E. & Rhinard, M. RELIEF EFFORT REVEALS SOME UNCOMFORTABLE TRUTHS European Voice, Brussels. 28 January Boin, A. and Rhinard, M. CRISIS MANAGEMENT IN AN AGE OF GLOBALISATION published in the internal newsletter of the European Commissions Bureau of European Policy Advisors (BEPA), BEPA Monthly Brief, Issue 37, May Rhinard, Mark, Bengt Sundelius. THE LIMITS OF SELF-RELIANCE: INTERNATIONAL COOPERATION AS A SOURCE OF RESILIENCE Chapter in Designing Resilience for Extreme Events, by Louise Comfort, Arjen Boin and Chris Demchak (eds.). Pittsburgh University Press Mark Rhinard and Bengt Sundelius. CONFERENCE PROCEEDINGS: WHAT FUTURE FOR THE EU IN COUNTERTERRORISM? Brussels, 17 September Conference organized by the Swedish Institute of International Affairs, European Policy Center and the Center for Asymmetric Threat Studies (CATS) at the Swedish National Defence College. THE EUROPEAN UNION S SOLIDARITY CLAUSE: EMPTY LETTER OR EFFECTIVE TOOL? Policy paper published as UI Occasional Paper, No. 2. July Myrdal, S. and Rhinard, M. 21

Afghanistan lärdomar och påverkan på nationell militär utveckling

Afghanistan lärdomar och påverkan på nationell militär utveckling I denna rapport undersöks vilka lärdomar Norge, Danmark och Nederländerna har dragit under insatserna i Afghanistan. Vidare studeras hur lärdomarna har påverkat synen på framtida insatser och dessa staters

Läs mer

Gränsöverskridande kriskommunikation

Gränsöverskridande kriskommunikation Gränsöverskridande kriskommunikation En studie av politiska aktörers, offentliga organisationers och nyhetsmediers kommunikation under samhällskriser MSB:s kontaktperson: Henrik Olinder, henrik.olinder@msb.se

Läs mer

Sverige och Nato En studie om de svenska relationerna till Nato efter det kalla krigets slut

Sverige och Nato En studie om de svenska relationerna till Nato efter det kalla krigets slut Mittuniversitetet Sundsvall Institutionen för Samhällsvetenskap Statsvetenskap D Vårterminen 2009 Handledare: Ingemar Wörlund Sverige och Nato En studie om de svenska relationerna till Nato efter det kalla

Läs mer

Framtida utveckling som kan påverka arbetet med samhällsskydd och beredskap. Redovisning av uppdrag i MSB:s regleringsbrev för år 2012

Framtida utveckling som kan påverka arbetet med samhällsskydd och beredskap. Redovisning av uppdrag i MSB:s regleringsbrev för år 2012 Framtida utveckling som kan påverka arbetet med samhällsskydd och beredskap Redovisning av uppdrag i MSB:s regleringsbrev för år 2012 2 MSB:s kontaktpersoner: Benny Jansson, 010-240 44 36 Kristin Jacobsson,

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Kina gör affärer. Kinesiska strategier för internationella M&A och eventuella konsekvenser för Sverige. Working paper/pm 2011:11

Kina gör affärer. Kinesiska strategier för internationella M&A och eventuella konsekvenser för Sverige. Working paper/pm 2011:11 Working paper/pm 2011:11 Kina gör affärer Kinesiska strategier för internationella M&A och eventuella konsekvenser för Sverige I denna rapport analyseras de kinesiska strategierna bakom internationella

Läs mer

VINNOVAs INTERNATIONELLA STRATEGI

VINNOVAs INTERNATIONELLA STRATEGI V I N N O V A P O L I C Y V P 2 0 0 9 : 0 2 VINNOVAs INTERNATIONELLA STRATEGI ATT FRÄMJA HÅLLBAR TILLVÄXT I SVERIGE GENOM INTERNATIONELLT FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSSAMARBETE Titel: VINNOVAs internationella

Läs mer

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 04 stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2004 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 7 vd-kommentar 11 den forskningsstödjande

Läs mer

Institutionen för samhällsvetenskap

Institutionen för samhällsvetenskap Institutionen för samhällsvetenskap EU:S KAMP MOT TERRORISMEN ETT HOT MOT DESS EGNA VÄRDEGRUNDER? Kandidatuppsats Statsvetenskap 41-60p Höstterminen 2005 Författare: Jhimmy Liljekrantz Handledare: Stefan

Läs mer

SAREC:s stöd till svensk u-landsforskning

SAREC:s stöd till svensk u-landsforskning Sida Evaluation 06/27 SAREC:s stöd till svensk u-landsforskning Enrico Deiaco Andreas Högberg Börje Svensson Sekretariatet för utvärdering och intern revision SAREC:s stöd till svensk u-landsforskning

Läs mer

Sedan det kalla krigets slut i början

Sedan det kalla krigets slut i början Supermakten och dess allianser HANDLINGAR Inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd VI den 25 april 2006 av fil dr Mike Winnerstig Sedan det kalla krigets slut i början på 1990-talet har USA:s

Läs mer

Samhällskunskap 1 100p Ett hållbart samhälle Smakprov

Samhällskunskap 1 100p Ett hållbart samhälle Smakprov Samhällskunskap 1 100p Ett hållbart samhälle Smakprov Pauline Göthberg Gunnar Hultman Inga-Lill Söderberg Ylva Yngveson Introduktion till boken Studentlitteratur Skola och vuxenutbildning Box 141, 221

Läs mer

DET LÖSER SIG SÄKERT. Civila samhällets skuggberedning till försvarsberedningen INTERNATIONELLA KVINNOFÖRBUNDET FÖR FRED OCH FRIHET

DET LÖSER SIG SÄKERT. Civila samhällets skuggberedning till försvarsberedningen INTERNATIONELLA KVINNOFÖRBUNDET FÖR FRED OCH FRIHET DET LÖSER SIG SÄKERT Civila samhällets skuggberedning till försvarsberedningen INTERNATIONELLA KVINNOFÖRBUNDET FÖR FRED OCH FRIHET DET LÖSER SIG SÄKERT Civila samhällets skuggberedning till försvarsberedningen

Läs mer

Det finns någon slags Open Access där ute En idé- och ideologianalys av bibliotekariers förhållningssätt till Open Access vid sex forskningsinstitut

Det finns någon slags Open Access där ute En idé- och ideologianalys av bibliotekariers förhållningssätt till Open Access vid sex forskningsinstitut MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2009:24 ISSN 1654-0247 Det finns någon slags Open Access där ute En idé-

Läs mer

Åren då den svenska designforskningen tog fart tack vare Designfakulteten. Designforskning för nytänkande, innovation och hållbar tillväxt.

Åren då den svenska designforskningen tog fart tack vare Designfakulteten. Designforskning för nytänkande, innovation och hållbar tillväxt. 08 14 Åren då den svenska designforskningen tog fart tack vare Designfakulteten. Designforskning för nytänkande, innovation och hållbar tillväxt. Innehåll D! 08 14 in English? You find a pdf to download

Läs mer

tjänsteforskning Ylva Larsson Eklund ny licentiat vid CTF

tjänsteforskning Ylva Larsson Eklund ny licentiat vid CTF AKTUELL tjänsteforskning Nr 45, maj - nov 03 Ylva Larsson Eklund tillsammans med sina handledare vid Karlstads universitet, Henry Cöster, professor i religionsvetenskap, Per Echeverri, ekon dr och Lars

Läs mer

Kosovo en suvera n stat

Kosovo en suvera n stat Statsvetenskap Kosovo en suvera n stat En uppsats om Kosovos självständighetsdeklaration och några av världens internationella huvudaktörers reaktioner på deklarationen Mimoze Behrami 2SK300 Uppsatskurs

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2004-2005

Utrikespolitiska Föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2004-2005 Utrikespolitiska Föreningen i Uppsala Verksamhetsberättelse 2004-2005 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 10 maj 2005 Sida 2(25) Förord Utrikespolitiska föreningen är nu inne på sitt 57:e verksamhetsår

Läs mer

Sveriges strategi för den arktiska regionen

Sveriges strategi för den arktiska regionen Sveriges strategi för den arktiska regionen Kontaktinformation: Utrikesdepartementet Enheten för Östeuropa och Centralasien Sekretariatet för Svenska ordförandeskap i Arktiska Rådet 103 39 Stockholm Telefon

Läs mer

Innehåll. Lars Reuterswärd har ordet 4. 2011 i korthet 6-7. Höjdpunkter 2011 8-9. RÄTTVISA, GRÖNA och TÄTA städer 10-11

Innehåll. Lars Reuterswärd har ordet 4. 2011 i korthet 6-7. Höjdpunkter 2011 8-9. RÄTTVISA, GRÖNA och TÄTA städer 10-11 Årsrapport 2011 Innehåll Lars Reuterswärd har ordet 4 Vision 5 2011 i korthet 6-7 Höjdpunkter 2011 8-9 RÄTTVISA, GRÖNA och TÄTA städer 10-11 Att gå samman för att möta urbana utmaningar 12-13 Göteborg

Läs mer

FORSKNINGSPROGRAMMET KOMMUNISTISKA REGIMER

FORSKNINGSPROGRAMMET KOMMUNISTISKA REGIMER FORSKNINGSPROGRAMMET KOMMUNISTISKA REGIMER Vetenskapsrådets slutredovisning av forskningen inom programmet, i enlighet med regeringens uppdrag i regleringsbrev för år 2006. Forskningsprogrammet Kommunistiska

Läs mer

K U N S K A P O M EMU

K U N S K A P O M EMU KUNSKAP OM EMU Innehåll Förord och Vad är en studiecirkel?....................... 1 Den Europeiska Unionen bakgrund och början............. 4 Den europeiska kol- och stålunionen..........................

Läs mer

Vill du ha fred, rusta för krig. Perspektiv på en svensk tröskel. Madelene Lindström, Fredrik Lindvall

Vill du ha fred, rusta för krig. Perspektiv på en svensk tröskel. Madelene Lindström, Fredrik Lindvall Inom forskning för regeringens behov 2014 (FORBE) och projektet Försvarspolitiska studier behandlar Totalförsvarets forskningsafstitut (FOI) en rad frågor som rör inriktningen och utformningen av det svenska

Läs mer

Politik för global utveckling

Politik för global utveckling 2014:1 Politik för global utveckling Regeringens gemensamma ansvar? MISSIV DATUM DIARIENR 2014-01-21 2013/170-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-06-27 UF2013/38842/UD/USTYR Regeringen Utrikesdepartementet

Läs mer

Armaments, Disarmament and International Security

Armaments, Disarmament and International Security SIPRI YEARBOOK 2009 Armaments, Disarmament and International Security Sammanfattning på svenska Stockholm international peace research institute Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, SIPRI,

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Svensk vapenexport till Saudiarabien

Svensk vapenexport till Saudiarabien Lunds universitet Statsvetenskapliga institutionen STVA22 VT13 Handledare: Maria Strömvik Svensk vapenexport till Saudiarabien En granskning av skillnaderna mellan regelverk och reell politik inom svensk

Läs mer

SVENSKA FREDS ÅRSBERÄTTELSE 2013

SVENSKA FREDS ÅRSBERÄTTELSE 2013 SVENSKA FREDS ÅRSBERÄTTELSE 2013 Ge freden en chans! Kriget i Syrien har nu pågått sedan 2011 och har skördat över 100 000 dödsoffer samt tvingat miljontals människor på flykt. Den humanitära nöden är

Läs mer

Framtidens e-förvaltning

Framtidens e-förvaltning V I N N O V A R A P P O R T V R 2 0 0 6 : 0 4 Framtidens e-förvaltning Scenarier 2016 L E N N A R T NOR DF OR S, B O E R IC S ON & H E M M I NG L I N DE L L - G U L L E R S GRU P P Titel : Framtidens e-förvaltning

Läs mer

Spelar utvärderingar någon roll?

Spelar utvärderingar någon roll? 2004:10 Spelar utvärderingar någon roll? En analys av utvärderingselementen inom öppna samordningsmetoden Förord EU-medlemsskapet har inneburit många nya samarbetsformer och arbetssätt i den svenska offentliga

Läs mer