Workshop kring VA-planering och VA-planeringsguiden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Workshop kring VA-planering och VA-planeringsguiden"

Transkript

1 Workshop kring VA-planering och VA-planeringsguiden Tid och plats: Hälsans hus, Stockholm den 14 februari 2012 Medverkande: 16 tjänstemän från 5 olika Bollplankskommuner samt 6 arrangörer Åsa Erlandsson hälsar alla välkomna till det fösta mötet inom VA-planeringsguiden! Målet för dagen var träffas; för kommunerna att få inblick i varandras läge och pågående arbeten; diskutera kring prioriterade frågor samt ge tankar och input till VA-planeringsguidens utformning och innehåll. OM VA-planeringsguiden Marika Palmer Rivera och Erik Gunnarsson inledde dagens program med en inblick i hur Avloppsguiden och Dagvattenguiden byggts upp och vilka lärdomar detta arbete gett som en bakgrundsinfo för att diskutera vad VA-planeringsguiden bör innehålla. Avloppsguiden startades 2004, idén om en guide om avlopp och stöd för miljökontorens arbete kom från en miljöinspektör i Eskilstuna. När guiden byggdes upp medverkade 4 kommuners miljökontor som medlems-bollplankskommuner. Idag har avloppsguiden över 200 medlemskommuner. Avloppsguiden består av tre delar: en del riktar sig till fastighetsägare, en till kommuner och en till branschen. Målsättningen har varit att skapa en spelplan och mötesplats för avloppsfrågor. För ett år sedan sjösattes Dagvattenguiden. Den har idag ett bibliotek med 150 rapporter om dagvatten och sidan har 90 medlemmar. Den nationella konferensen Vatten Avlopp Kretslopp ska vara en mötesplats för användare av Avloppsguiden, Dagvattenguiden och VA-planeringsguiden. I fjol hölls konferensen i Uppsala och 400 personer deltog. Konferensen är ett viktigt komplement till hemsidorna eftersom man måste träffas, det fungerar inte att bara ha saker på nätet. Tanken är att huvudfokus på VA-planeringsguidens sidor ska vara medlemsdelen. Exempel på funktioner som finns på avloppsguidens medlemssidor är: Forum Register för nätverk Nyhetsbevakning Frågor + svar från experter Kunskapsbank med fritextsök och kategorier Medlemsbrev och nyhetsbrev Avloppslistan som är till för diskussioner, den är helt öppet men modereras av avloppsguidens redaktör Medlemsträffar 2 ggr/år Användarförening finns för att få input från kommunerna. Den bedriver också lite lobbyingarbete.

2 Vad det blir av VA-planeringsguiden avgörs av hur många som vill vara med och vilka behov som finns. Finansieringen kommer att utgöras av medlemsavgifter och det är viktigt för att få långsiktig verksamhet. Presentationer från de kommuner som deltar i workshopen ÖREBRO KOMMUN Pär Ljungkvist är projektledare för att ta fram VA-plan inom Örebro kommun. Pär berättar att det finns ett projektdirektiv för VA-planarbetet, men att beslut inte är fattat ännu. Sedan några år finns det i kommunen en förvaltningsövergripande grupp. Det förvaltningsövergripande arbetet började med problemområden kring Svartån miljökontoret tog initiativ att starta en förvaltningsövergripande grupp som stöd för att hantera svåra frågor (problemområden eller enskilda ärenden(avlopp)). Den förvaltningsövergripande gruppen arbetar även för att lyfta VAfrågans status -> lett till att man nu håller på att få uppdrag att ta fram VA-plan. Kommunen ska ta fram en VA-plan. De har startat upp förvaltningsövergripande arbete i en styrgrupp. Det finns en skiss för hur gruppen ska arbeta och en specificering av vad de behöver veta och vilka bedömningskriterier som behövs. Uppdraget kommer från samhällsbyggnadsnämnden som är en av tre programnämnder med utvecklingsansvar för olika områden, nämnden kan ses som ett utskott till kommunstyrelsen. För att ta fram en projektplan för VA-planeringsarbetet har VA-gruppen tittat på VA-planering en manual (Lst Sthlm, 2009) och tittat mkt på hur Norrköpings kommun har arbetat. Arbetet har utgått ifrån Vad behöver vi veta? och Vad vill vi ha? Fokus ligger på områden utanför kommunens verksamhetsområde. Dagvatten kommer inte att tas med och inte heller vattenförsörjningsplan. Dessa båda kommer att hanteras separat. Miljökontoret har jobbat mycket med inventering av små avlopp och lagt allt ansvar på den enskilda individen. När ansvarsfrågan inte är tillräckligt utredd hamnar den enskilda lite i kläm och det vill kommunen inte. KARLSTAD Karlstads kommun har fått brev från Lst att om ni inte gör något kommer vi ut och förelägger. Kommunen vill hålla i arbetet. På gång att revidera översiktsplanen. Miljöförvaltningen jobbat jättelänge, men ingen ville, efter Lst påtryckning finns det stöd fick man uppdrag från kommunstyrelsen ett 3-årigt projekt. Man har en styrgrupp med cheferna från respektive förvaltning samt en politisk styrgrupp. Teknik och fastighet är projektledare. Både planoch byggsidan är representerade. Fått LOVA-bidrag (800 tkr under 2 år)+ 150 tkr/år från kommunledningskontoret. Arbetet utgår från VA-planering en manual (Lst Stockholm, 2009). Nulägesanalysen blivit omfattande men är nu snart klara (nedlagd tid för handläggare redan 1000 h). En stor del av nulägesanalysen har varit att digitalisera avloppsregister för att få statistik över tillstånd små avlopp. Delat in kommunen i nyckelkodsområden med GIS. Beskrivit runt 90 områden samlad bebyggelse. Allmänt, planförhållande. MKN, dricksvatten, vattenskyddsområde, avlopp. Utvärderat med fyra olika nivåer, ta in de två sämsta kategorierna i VA-planen. Bedömning att lösa enskilt eller ej. (fokus om det troligen blir kommunalt eller om det måste nyinventeras för nytt enskilt). Tänker även ta in dagvatten och dricksvatten i planen. Till Hösten VA-policy.

3 Vissa områden behöver nyinventeras så det blir ett stöd för miljöförvaltningens arbete, med prioritering av områden. HAMMARÖ William Strömberg berättar att Hammarö kommun ligger söder om Karlstad en skärgårdskommun i Vänern. Fick EU-bidrag för att bygga ett biologiskt reningsverk. Gjordes, klara för ett par år sedan. Ville ansluta fler områden till reningsverket och dra ut vatten från Karlstad. Prioritering av vilka som ska anslutas. Pga tvister har lst förlagt om anslutning av andra områden. Kommunen slipper VAplanering och får istället ägna sig åt genomförande... William har tidigare jobbat i Gävle och Uppsala och lade där mycket tid på att övertyga politikerna. Viktigt för VA-planeringsguiden att ta upp hur man övertygar politiker och nämnder att ta beslut. ROSLAGSVATTEN/VAXHOLMS KOMMUN invånare, vill växa till invånare, kommunen förstått att då måste VA-frågan lösas. Blir även problem med kapacitet för reningsverket, vill ansluta till Käppala. Kristina Dunker, Vaxholm är projektledare för ny ÖP. Finns ingen person inom kommunen som jobbar med VA. Behöver VA-plan insåg man när ÖP skulle göras. VA-huvudmannen Roslagsvatten, VA-bolag för 4 kommuner, blev projektledare VA-planeringen, Maria von Scherling för Vaxholms kommun. Planering sker i arbetsgrupp (roslagsvatten, miljö, plan) som träffas varje månad. Diskuterar omvandlingsområden och tar också upp aktuella ärenden. Arbetsgruppen tar fram material. Styrgrupp tar beslut om det är tillräckligt bra att gå vidare med till KF. Arbetsmaterial inventering digital info. GIS-kartmaterial. Slagit ihop allas underlag. Bra att för dialog kring. Levande dokument! Tagit fram en VA-policy, en A4 som politiker och tjänstemän ska förstå och den ska vara ett stöd för dem som jobbar med frågan- de stora dragen finns i den. Nu inne i 3e fasen, gör VA-plan inklusive dagvatten och översvämning. Budget för VA-planering 800 tkr varav VA-kollektivet står för halva och skattekollektivet för halva, i budget ingår bara konsulttimmar. Projektledare Maria är också en kostnad för VA-huvudmannen Höjer VA-taxan succesivt. ENKÖPING Danielle Littewood berättade att VA-planering står i startgroparna. Jobbar nu med ÖP, i samband med det startades en undergrupp om VA-planering (inget eget mandat att driva Va-planeringen). Insett behov av samordnad VA-planering. Enköping stor till ytan, många bor på landbyggden. Betyder att de har många enskilda VA. Politisk inriktning att man ska kunna bo på landet, lite var som helst. Dilemma i ÖP. Hur förhålla oss till landsbyggdens utveckling. Antingen fortsätta det fria eller planera för stråk. Inventerat i prioriterade områden. Miljökontoret har gjort hela kuststräckan längs Mälaren. Sen valt att jobba med ett rödfärgat vattendrag enligt WFD. Jobbar med VA-översikt. GIS-analys troligen 100-tals områden med samlad bebyggelse. Den största utmaningen nu: Att få mandat/resurser att jobba för, Bör vara en kommunstyrelsefråga. Utbytet behövs, kan visa på hur andra gjort, hjälp att motivera på hemmaplan. TIPS att göra heldag om VA med alla politiker för att de ska lära sig och bli aktiva. Använda tillväxtfrågan ska som argument. VA-taxa jobbas också med parallellet. Har låga anslutningsavgifter i kommunen, ingen

4 höjning de senaste 6 åren. Har dåligt underlag för att gå vidare, nu får de ta stryk för det. Täckningsgrad på 60%. Tankar, behov och uppslag - Hur förankrar man? Hur får man politikerna att prioritera ge uppdrag/bygga ut? - Hur få uppdrag? Tycker det är en övergripande fråga/kommunstyrelse-fråga. Nämnd ansvar/uppdrag/resurser. - Finansiering?! - Hur tolka lagen? Fråga: ett område med icke vattentoalett, inget problem idag men om alla vill ha vattentoa. är det en olägenhet? Svar: är det en mänsklig rättighet med WC? Det finns ju sluten tank. - Kanske, påvisa hur andra gjort - Lyfta tillväxtfrågan OM 6 Lagen om allmänna vattentjänster 6 LAV har av samtliga bollplankskommuner lyfts om en utmaning. Jane Hjelmqvist och Marika Palmer Rivera gav en inledande presentation kring lagtexten (samt förarbeten och handbok) och domar inleder därför eftermiddagens diskussion om problem och möjligheter kring LAV samt kommunernas behov kopplat till vad VA-planguiden skulle kunna bidra med. Vad säger lagen? - Hälsoskäl o Dricksvatten, brist och risk för förorening - Miljön o Risk för utsläpp, MKN o Resurshushållning ska ta hänsyn till enligt MB bla näringsåterföring och vatten - Olägenheten måste inte finnas, det räcker att den förutses. - Större sammanhang redan VAL 55. Vägledning från 1955 ett stadsråd som sagt att över fastigheter bör vara en större sammanhang. Minskas om väldigt samlat - Allmän anläggning VA-lagen inte teknikspecifik. Måste inte tillgodoses genom centralisering. miljöprövning att utreda lämplig VA-teknik. - Vem gör vad? Hur snart? Kommunen ska = KF (inte VA-huvudmannen). Lst förelägger kommunen. Snarast tillgodoses= utan onödigt dröjsmål (ofta förlägger VA-nämnden tidsspannet än vad Lst sagt). Ofta har åren gått under målet hanterats. Kan ha gått 8 år och så säger VA-nämnden ytterligare 2-3 år. Ex Ekerö längre tid om det behövs arkeologiska utgrävningar. Hammarö båda förelägganden från VA-nämnden 3 år. Från behov till planering - Behovet tar inte hänsyn till planeringsstatus (DP eller ej) inte heller till åretrunt- eller fritidsboende. - Behov av vatten högre prio än avlopp och dagvatten. - Tillgodose - Strukturen tas bort VA-nämnd /länsstyrelse Ex Rättsfall, 6 LAV

5 - Alla domar är individuella - Men blir predicerande =ändå intressanta. Ex Skåne 8 fastigheter. Beslut att kommunen måste lösa VA pga målarmussla (rödlistad art) samt att det är ganska lätt att lösa. Kommunen sa att problemet är jordbruket VA-nämnden sa, det struntar vi är, det är en annan fråga. Ex Hammarö 17 fastigheter, tekniskt svårt att lösa och skydd av enskild art. Ex Vansbro- 11 fastigheter med behov av att lösa dricksvatten. VA-nämnden ser fördelar med att lösa avlopp för ytterligare 40. Ex Gotland-15 fastigheter där fastighetsägarna gått till lst med utgångspunkten att de hade problem med dricksvatten VA-nämnden sa nej till att kommunen skulle lösa det pga att det i själva verket bara var några hus m vattenproblem. Tankar, behov och uppslag - Olika lst resonerar olika - Intressant att se kartan hur ligger de områden som förelagts?? - Begreppsförvirring: sammanhållen bebyggelse är borta i nya PBL. Nu samlad bebyggelse ny betydelse än den förra PBL. Gamla PBL sammanhållen =10-15 hus Nya PBL samlad =2-3 hus.. Så här har Norrköpings kommun arbetat 70-talet va-grupp inkl lantmäteriet Norrköping vatten privat bolag 2006 köpte kommunen tillbaka norrköping vatten 2007 politiskt uppdrag områden kvar. (m fler än 10 fastigheter) Norrköping missade 70-talets utbyggnadsbidrag resulterade i VA-rådgivning Diskussioner mellan tjänstemän, chefer, förtroendevalda under 1 års tid. Modell för prioritering av bebyggelsegrupper. Modellen: - Skiljer tydligt på behov, prioritering, planering - Lista 1-6. Antal hushåll och andel permanentboende avgör om kommunen ska lösa frågan. Prioritering med hänsyn till belastning. Utkast Knivstas va-strategi Gjort strategi (inte plan ännu) - Landat i fyra kärnfrågor: Frågan kommunalt ansvar tittat på Norrköping gjort en flytande skala kring antal boende. Utgångspunkten: 1-15 fastigheten= om inte särskilda skäl, fast=gråzon, >30 = kommunens ansvar om inte särskilda skäl. Snarast tolkas som att VA-

6 huvudmannen har skyldighet att ha koll på när behovet uppstår. Viktigt att veta vem som driver processen. - Varit viktigt stöd i dialog med politiker kring att släpper man till några nya bygglov kommer upp i ett tillräckligt stort antal hus att kommunen måste ta hand om. Knivsta har landat i att det behövs en VA-handbok så här ska vi arbeta. Processchema för att få in i ÖP. Tankar, behov, uppslag Ska vi släppa till 3 bygglov till?! Faran att kommunen får ett område till att ansvara för. Hur tänker olika kommuner? - Bygglovspersoner har koll på var trycket är att få bygga. Måste vara med i dialogen! Bör landa i ställningstagande i ÖP?! - Områden över 10 hushåll bör hållas koll på. Inventering. resulterar i att vissa av dessa områden funkar bra som de är. Andra som är mera kritiska. - Prioritering ska göras från många faktorer. Passa sig för att säga att alla över 30 ska ha kommunalt VA. Viktigt hur man kommunicerar det här mot invånarna - Många olika faktorer att väga in. Önskemål om innehåll på VA-planeringsguiden Goda exempel. Vad ska en översikt innehålla, hur får man fram det? Tips och trix. Titta på avfallshämtning. Hur presentera info. Samla bra saker i forumtråd som innehåller rapporter och tips. Enkel sökning på ämne bör kunna göras i forumet. Bedömningsgrunder från olika kommuner. Prövade och oprövade va-planer. Vill ha kvitto på att VA-planen fungerar. Samla rättsfall med bra kringinformation. Vägen fram till domen. Länka till sida med utfall av domar. Annars svårt att tolka. Karta på det aktuella området. Tidsaxel med var man ligger i processen. Varje kommun berättar om sitt arbete. Kan hitta andra som är i samma fas. När delarna är klubbade: vill se dokumentet. Medlemmar förväntas dela med sig. Bör finnas en checklista på vad man har med i va-planen för att ge riktning och vad som ingår i varje steg. Karlstad har något som kan vara en grund. Lite bakgrundsinfo är nog relevant att ha med. Håll det enkelt. VA-planeringsguiden begär in info från alla medlemmar. Styr upp vad som ska finnas för info om kommunen. Gör en mall som alla kan skriva i (mina vänner-bok). Kontaktuppgifter: mejl och telefon. Uppdatera själv. Börja på låg nivå och bygg ut efter behov. Erik: alla kan lägga in en bild och lägga in lite fakta om sig själv i profilen. Experternas syn på olika frågor. Alla ska få ställa minst en fråga, gärna två, till experterna! Tips på hur man söker ut fastigheter som man vill titta på. Hur sålla? Kan ta veckor. GIS tips & trix. Ta in lst i processen. Hade varit skönt att ha lst med sig istället för mot. Gäller att hitta rätt nivå. Bra om de får möjlighet att ta del av diskussionen. Gör en sammanställning av hur olika lst ställer sig till frågan. Hur tänker lst kring relation med kommunerna kring vattenförvaltning. LSt kan vara sammankallade för alla i länet i regional VA-plan. Lite så att storkommunen får bjuda till men inte får

7 så mycket tillbaka. Kommuner kan likna varandra på olika sätt, tex när det gäller utbyggnad eller förvandlingsområden. Liten kommun svårt att locka bra medarbetare. VA-planering sväller ofta ut för mycket. Svårt att jobba målinriktat. Lightversion och en lyxversion. Ramar eller checklista. Tydligare avgränsning. Vad kan den mindre varianten generera för problem. Möjlighet att lägga upp dokument. Hur jobba med dokument som inte är antagna? Ingen har så många antagna dokument. Mycket av underlagsarbetet kan vara angeläget att dela men det ingår aldrig i antagna dokument. Viktigt problem att tänka till kring. Får inte sprida info som inte är antaget. Redaktören kan få viktig roll som förmedlare. Läsa kort sammanfattning av relevanta lagar. Länkar till exakt text. Ur va-planeringsperspektiv. Kalendarium för VA-planering Rapporter: länsstyrelsens, alla klassiska. Kunskapsbanken ska fungera om 2 veckor (Erik G). Avisering som när det händer något. Nyhetsbrev t.ex. Hur ofta vill ni ha nyheter (Erik G) - varannan vecka är OK. Dricksvattenfrågor (enskilda brunnar) bra metoder, tillvägagångssätt, enkäter. Området ingår också men ofta vet man inte så mycket om det. Underlag för att göra status dricksvatten. Hur går man till väga för att få bra svar på sina frågor. Behövs tips och trix om detta också. Hur gör man i andra länder? Tips. Hur höjer man status för frågan. Jobba med politisk förankring. Dagvattendelen kan hänvisas till dagvattenguiden. Hur det hänger ihop med planeringen kan man ta med här. Hur organiserar man arbete med VA-planering? Hur starta grupp? Hur få legitimitet/mandat? Vilka bör ingå? Dåliga exempel vill de ha. Det här tänkte vi inte på att vi (inte) skulle ha med i VA-planen. Avslut Åsa tackade alla för att de bidragit till en spännande dag! Dokumentation kommer läggas ut på guiden. Samt presentationer. Foton och den fotograferade white boarden ligger redan på forumet! En uppmaning till oss alla, Använd forumet och fortsätt dialogen där =)

2011-04-19. Vilka planer ska kommunen ha? planering för vattnet i ett hållbart samhälle VAD MENAS MED EN VA-PLAN? Krister Törneke Tyréns AB

2011-04-19. Vilka planer ska kommunen ha? planering för vattnet i ett hållbart samhälle VAD MENAS MED EN VA-PLAN? Krister Törneke Tyréns AB Vilka planer ska kommunen ha? planering för vattnet i ett hållbart samhälle Krister Törneke Tyréns AB Vatten, avlopp & kretslopp Uppsala, 8 april 2011 VAD MENAS MED EN VA-PLAN? Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram:

Läs mer

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 VA-planering i Ljungby kommun Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 LJUNGBY KOMMUN Tekniska kontoret 31 maj 2011 Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt

Läs mer

Använd hela verktygslådan! Arbeta proaktivt! Förankring! Manual för kommunala VA-planer - exempel på arbetssätt och planeringsverktyg.

Använd hela verktygslådan! Arbeta proaktivt! Förankring! Manual för kommunala VA-planer - exempel på arbetssätt och planeringsverktyg. Manual för kommunala VA-planer - exempel på arbetssätt och planeringsverktyg Mats Johansson Ecoloop / VERNA Ekologi AB Ny mailadress! mats.johansson@ecoloop.se Uppsala 29 september 2009 Använd hela verktygslådan!

Läs mer

Små avlopp stora utmaningar. Följdfrågor till Åsa?

Små avlopp stora utmaningar. Följdfrågor till Åsa? Små avlopp stora utmaningar Följdfrågor till Åsa? Innan lunch Kortfattat om innehåll och funktioner på avloppsguiden.se Avloppsguidens användarförening På gång Projekten från HaV:s utlysning Uppdateringar

Läs mer

Va-planeringens roll i samhället

Va-planeringens roll i samhället Va-planeringens roll i samhället Vattendirektivet Miljökvalitetsnormer. Vattentjänstlagen kommunens ansvar enligt 6 Va-plan PBL Översiktsplanering Detaljplaner Miljöbalken Avloppsreningsverk Enskilda avlopp

Läs mer

Långsiktig planering och strategier för utökning av verksamhetsområdet och hantering av omvandlingsområden

Långsiktig planering och strategier för utökning av verksamhetsområdet och hantering av omvandlingsområden Långsiktig planering och strategier för utökning av verksamhetsområdet och hantering av omvandlingsområden Birger Wallsten, Mälarenergi AB, Västerås Svante Larsson, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen,

Läs mer

Ett av Europas bästa vatten.

Ett av Europas bästa vatten. Ett av Europas bästa vatten. Dagordning informationsmöten - 2 timmar 1. Bakgrund Sven-Åke + Kaj 2. Rening? Och nya riktlinjer och lagar Micael 3. Utredningsläget Kaj + Micael 4. Frågor Närvarande: Sven-Åke

Läs mer

Forum för nationella aktörer 9 november 2010 Minnesanteckningar

Forum för nationella aktörer 9 november 2010 Minnesanteckningar Forum för nationella aktörer 9 november 2010 Minnesanteckningar Deltagare: Erik Kärrman, Urban Water; Mats Johansson, Ecoloop/Avloppsguiden, Jane Hjelmqvist, Naturvårdsverket; Roger Sedin, Miljödepartementet;

Läs mer

Seminarium om Vatten- och Avloppsplanering

Seminarium om Vatten- och Avloppsplanering Seminarium om Vatten- och Avloppsplanering Vatten och avloppsplanering i Örebro kommun Vad är VA-planering? Hur gör vi idag? Vilka lagar styr? Fika Hur ser det ut i verkligheten? Vad styr exploateringen?

Läs mer

Planera för vatten! Dokumentation och sammanfattning av gruppdiskussionerna. Workshop i Östersund 3 maj 2012

Planera för vatten! Dokumentation och sammanfattning av gruppdiskussionerna. Workshop i Östersund 3 maj 2012 Planera för vatten! Workshop i Östersund 3 maj 2012 Dokumentation och sammanfattning av gruppdiskussionerna Vilka behov finns av planering för vatten? Vilka är hindren för en fungerande planering för vatten?

Läs mer

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011 MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2011 Fastställt av styrgruppen den 9december 2010 1 Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att medverka

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan Fastställt av styrgruppen den 7 september 2012 Britt Carlsson c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 4655 651 84 Karlstad e-post: britt.carlsson@karlstad.se www.miljosamverkanvarmland.se Inledning

Läs mer

VA-planeringsguidens utbildning 21 november 2012 sammanställning av utvärdering

VA-planeringsguidens utbildning 21 november 2012 sammanställning av utvärdering VA-planeringsguidens utbildning 21 november 2012 sammanställning av utvärdering Intressant/bra - Knivsta kommun: Kanon! Kände igen allt, kan härleda hem till vår kommun. Bra att Svenskt Vatten deltar,

Läs mer

Informationsmöte gällande förslag till strategi för vatten och avlopp på landsbygd, minnesanteckningar

Informationsmöte gällande förslag till strategi för vatten och avlopp på landsbygd, minnesanteckningar Datum 2012-05-14 Diarienummer 1 (5) Informationsmöte gällande förslag till strategi för vatten och avlopp på landsbygd, Teckomatorp 2012-03-27, kl 19.00-21.30 Svalövs kommun har, i samarbete med NSVA och

Läs mer

Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012

Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012 Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012 Områden kring delar av Ljungaån, Hägnaån, Sävsjöån, Vämmesån och Bodaån samt bäckar runt Ärnanäsasjön och Allsarpasjön Miljö- och byggförvaltningen Stina Pernholm,

Läs mer

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Sammanfattning av projektet Projektet Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation är ett ramprojekt för

Läs mer

Norrtälje i siffror. Globala siffror. Program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp. Norrtäljemodellen

Norrtälje i siffror. Globala siffror. Program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp. Norrtäljemodellen 2 Program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp Norrtäljemodellen 3 4 Norrtälje i siffror Globala siffror 56.600 invånare 23.000 pe anslutna till VA 150.000 turister 27.000 fritidsfastigheter 40.000

Läs mer

www.miljosamverkan.se

www.miljosamverkan.se www.miljosamverkan.se Projektledare Lasse Lind tel 0532-714 47 lind.lasse@telia.com Biträdande projektledare Cecilia Lunder tel 031-60 58 95 cecilia.lunder@o.lst.se 1 Dagvatten 22 sept 04 Miljösamverkan

Läs mer

kunskapscentrum Kursöversikt s å av opp 2011 2012

kunskapscentrum Kursöversikt s å av opp 2011 2012 kunskapscentrum Kursöversikt s å av opp 2011 2012 Utbildningar inom små avlopp Kommuner och länsstyrelser står inför stora utmaningar i arbetet med att åtgärda landets små avlopp, bland annat genom krav

Läs mer

Behåll näringen på land! Finns det annan värdefull samhällsnytta?

Behåll näringen på land! Finns det annan värdefull samhällsnytta? Kretslopp i den kommunala VA-planen - Avlopp och kretslopp i Södertälje kommun - Hur kan kommunen påverka för mer kretslopp? - Vad styr fastighetsägaren? - Reflektioner Behåll näringen på land! Finns det

Läs mer

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektets organisation Styrgrupp Fastställd vid årsmötet 2015-XX-XX Arbetsgrupp Referensgrupp Dnr Uppdrag och mål Deltagare 2 Organisation Inledning

Läs mer

Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Workshop ENKLA ÄRENDEN

Workshop ENKLA ÄRENDEN Workshop ENKLA ÄRENDEN Denna handledning kan användas som inspiration eller ramverk för att arrangera möten eller workshops i anslutning till webbseminariet om ENKLA ÄRENDEN som arrangeras av kommittén

Läs mer

2015-07-08. att anta det framlagda förslaget till prisjustering med 3% höjning för VA-taxans brukningsavgift att gälla från och med 1 januari 2016.

2015-07-08. att anta det framlagda förslaget till prisjustering med 3% höjning för VA-taxans brukningsavgift att gälla från och med 1 januari 2016. TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-08 Kommunstyrelsen Hans Tjulin VA-Ingenjör Telefon 08 555 014 75 hans.tjulin@nykvarn.se samt utökning av verksamhetsområde VA KS/2015:279 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

VA-strategi. Gävle kommun

VA-strategi. Gävle kommun VA-strategi Gävle kommun Innehåll 1 Inledning 3 2 Kommunala styrdokument som berör VA-området 4 3 Målbild 4 4 VA-strategi 5 5 Delstrategier 6 5.1 Hållbar utbyggnad av kommunal VA-försörjning 6 5.2 Robust

Läs mer

Dokumentation av Dialogmöte: små avlopp mäklare och konsument

Dokumentation av Dialogmöte: små avlopp mäklare och konsument Dokumentation 2011-01-21 201 Dokumentation av Dialogmöte: små avlopp mäklare och konsument Nedtecknat och författat av Björn Eriksson, Avloppsguiden. Avsikten med dokumentationen är att översiktligt återge

Läs mer

Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter

Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter Sammanställd av projektledare Lasse Lind i samråd med projektgruppen och fastställd 12 augusti 2015 efter granskning av projektets faddrar 1.

Läs mer

Dagvatten och markavvattning - beröringspunkter. Magdalena Lindberg Eklund Fiske- och vattenvårdsenheten Miljöavdelningen

Dagvatten och markavvattning - beröringspunkter. Magdalena Lindberg Eklund Fiske- och vattenvårdsenheten Miljöavdelningen Dagvatten och markavvattning - beröringspunkter Magdalena Lindberg Eklund Fiske- och vattenvårdsenheten Miljöavdelningen Lite om dikningsföretag, diken, markavvattning mm Avvattning av mark hör hemma i

Läs mer

Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten

Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten 2009-04-03 Tillsynssamverkan i Halland MILJÖ Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten Bilaga 3 Kommun Laholm Halmstad Hylte Falkenberg Varberg Kungsbacka Riktlinjer/policy Nej - på grund av

Läs mer

Vanliga frågor för Röreviken m.fl.

Vanliga frågor för Röreviken m.fl. SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN TEKNISKA 22 augusti 2011 Vanliga frågor för Röreviken m.fl. Vi har sammanställt ett antal frågeställningar som berörd allmänhet tidigare haft vid liknande projekt. Allmänna

Läs mer

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 FRÅGEFORMULÄR 1 (13) Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till policy och plan för vatten och avlopp, Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till policy och plan för vatten och avlopp, Svedala kommun 2013-06-11 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till policy och plan för vatten och avlopp, Svedala kommun Plats och tid: Naverlönnsalen, Kommunhuset, Svedala kl.19:00-21:30 Närvarande: Åhörare: 100-talet

Läs mer

Agenda. Små avlopp i den kommunala vattenplaneringen. Därför vill miljöenheten ha va-plan. Helena Segervall

Agenda. Små avlopp i den kommunala vattenplaneringen. Därför vill miljöenheten ha va-plan. Helena Segervall 2013-11-19 Mälarens Vattenvårdsförbund Agenda Introduktion Strängnäs kommun och miljöenheten Tillsyn små avlopp Aktuellt ärende Små avlopp - vattenplanering Helena Segervall Förnamn Efternamn 2008-05-27

Läs mer

Åtgärder för god vattenstatus

Åtgärder för god vattenstatus Åtgärder för god vattenstatus Miljöskyddsdagar 2013-10-23 Ann Salomonson ... den årliga rapporteringen om åtgärdsarbetet 1. Samtliga myndigheter och kommuner som omfattas av detta åtgärdsprogram behöver

Läs mer

Vilka är klimatkommunerna? Erfarenhet av kommunalt klimatarbete

Vilka är klimatkommunerna? Erfarenhet av kommunalt klimatarbete Vilka är klimatkommunerna? Nätverk med 22 kommuner Erfarenhet av kommunalt klimatarbete Lär sig av varandra Klimatkommunerna driver projekt klimatcoachning Naturvårdsverket finansierar Vilka är med i klimatcoachningen??

Läs mer

MiljösamverkanVärmland

MiljösamverkanVärmland MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2012 Fastställt av styrgruppen den 13 oktober 2011 1(7) Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att

Läs mer

Syfte och målsättning med en kommunikationsplan

Syfte och målsättning med en kommunikationsplan Kommunikationsplan 2014-2016 Innehållsförteckning Syfte och målsättning med en kommunikationsplan... 2 Målgrupper... 2 Kommunikationskanaler... 2 Mallar och listor... 2 Utgående information från Miljösamverkan...

Läs mer

Kustnära avlopp. Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden.

Kustnära avlopp. Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden. Kustnära avlopp Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden. I Mönsterås kommun finns ca 1000 enskilda avloppsanläggningar.

Läs mer

Välkommen till Roslagsvatten

Välkommen till Roslagsvatten Välkommen till Roslagsvatten r o s l a g s vat t e n å r s red o v i s ning 2 0 0 7 Knivsta Vallentuna Österåker Täby Danderyd Vaxholm Ekerö Roslagsvatten AB är ett VA-bolag som ansvarar för den kommunala

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN

KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN Allmänna principer för utvecklingen av vattenförsörjningen på glesbygden 1 (7) KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN Godkända av kommunfullmäktige 19.12.2013

Läs mer

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2.

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2. 2013-09-03 Rev 2013-10-15 Mats Falås VA- och renhållningschef 08 560 39 336 Mats.falas@ekero.se PM VA-taxa 2014 (KFS 13:2) Dnr KS13/228-346 Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som

Läs mer

Miljösamverkan Västerbotten

Miljösamverkan Västerbotten miljosamverkanvasterbotten.se Miljösamverkan Västerbotten Uppföljnings- och erfarenhetsutbytesträff Delprojektet Inventering av nedlagda deponier 7 november 2013 Inventering av nedlagda deponier Deltagande

Läs mer

Projektbeskrivning Enskilda avlopp (fosforfällor)

Projektbeskrivning Enskilda avlopp (fosforfällor) Projektbeskrivning Enskilda avlopp (fosforfällor) Bakgrund Många vattenförekomster är påverkade av för höga näringsämneshalter. Enligt EU:s vattendirektiv ska alla vattendrag som omfattas av direktivet

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande. Yttrande över Samråd om vattenförvaltning (537-5058-14) Förslag till förvaltningspian. Tidplan för åtgärder

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande. Yttrande över Samråd om vattenförvaltning (537-5058-14) Förslag till förvaltningspian. Tidplan för åtgärder Diarienummer: 14KS/0483 Datum: 2015-02-11 Lars Fladvad, utvecklingschef vattenmyndigheten.vastrnanland@ lans styrelsen.se över Samråd om vattenförvaltning 537-5058-14) Värmdö kommun har beretts tillfälle

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

Minnesanteckningar Projekt Minireningsverk

Minnesanteckningar Projekt Minireningsverk 01054 1(6) Projekt Minireningsverk : 2013-03-28 Tid: 9.00-14.30 Plats: Utvecklingen, Utvecklingscentrum, Region Halland Deltagare: Kristin Broman, Varberg Jonas Persson, Falkenberg Johan Cederbrink, Halmstad

Läs mer

Va Programmet i Norrtälje. Amelia Morey Strömberg

Va Programmet i Norrtälje. Amelia Morey Strömberg Va Programmet i Norrtälje Amelia Morey Strömberg 2 Bakgrund En viktig faktor för tillväxt i Norrtälje kommun är möjligheten att bosätta sig i tidigare fritidshusområden.. Människors behov av komfortabla

Läs mer

Införande av ny taxa - Frågor och svar

Införande av ny taxa - Frågor och svar Införande av ny taxa - Frågor och svar 1. Vattentjänstlagen 2. Ny taxa Anläggningsavgiften - Parametrar Anläggningsavgift Höjning Brukningsavgift Höjning 3. Dagvatten Dagvatten från fastighet Df Dagvatten

Läs mer

Projektplan för projekt Inomhusmiljö

Projektplan för projekt Inomhusmiljö 4 mars 2015 Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Inga förslag på ändringar har framförts och projektplanen är därmed fastställd. Projektplan

Läs mer

Projektplan - Dagvatten

Projektplan - Dagvatten Projektplan - Dagvatten Bakgrund En effektiv dagvattenrening är viktigt för att avlasta hav och övriga recipienter från föroreningar, mikropartiklar m.m. Det finns olika tekniker och system för dagvattenhantering

Läs mer

NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING

NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE RIKTLINJER FÖR BÄTTRE MILJÖ INNE OCH UTE Nu gäller nya riktlinjer för hur Karlstadsborna ska hantera sitt dagvatten. Riktlinjerna

Läs mer

6 KS.2014.165 Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster Gröne mosse, Gislaved

6 KS.2014.165 Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster Gröne mosse, Gislaved K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 26 februari 2015, klockan 18:30 i Sessionssalen, Kommunhuset, Gislaved för att behandla följande

Läs mer

Processkarta Sammanhållet bygglov - Framtid

Processkarta Sammanhållet bygglov - Framtid Processkarta Sammanhållet bygglov - Framtid version 0-0-0 Behov av att se förutsättningar på avsedd mark Behövs tillstånd? Politisk vision Politiskt beslut Minska energiförbrukning Marknads-behov Tjäna

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Bedömningsobjekt: Detaljplan för Slåtta industriområde - del av Alfta

Läs mer

För miljön, nära dig. Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD

För miljön, nära dig. Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD För miljön, nära dig Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD VA SYD kort presentation Va-lagen, ABVA + Tilläggsbestämmelser VA SYDs uppströmsarbete

Läs mer

Information om inventering av. Enskilda avlopp. Förste miljöinspektör Eva Bayard 0512-570 27 eva.bayard@essunga.se

Information om inventering av. Enskilda avlopp. Förste miljöinspektör Eva Bayard 0512-570 27 eva.bayard@essunga.se Information om inventering av Enskilda avlopp Förste miljöinspektör Eva Bayard 012-70 27 eva.bayard@essunga.se Enskilda avlopp Det finns ca 1 700 enskilda avlopp i kommunen, där de flesta är gamla anläggningar

Läs mer

Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? ÅTGÄRDA FÖRBÄTTRA

Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? ÅTGÄRDA FÖRBÄTTRA Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? ÅTGÄRDA FÖRBÄTTRA OK Ställ diagnos på ditt avlopp med hjälp av Svea Avloppsguide. Bildspelet tar cirka fem minuter. Föregående 1 Jag ger dig lite tumregler, men det

Läs mer

Budgetförslag 2011 BILAGA 1

Budgetförslag 2011 BILAGA 1 Budgetförslag 2011 BILAGA 1 l Brukningstaxan höjs 5% l Avfall l Vatteninköpen höjs 9,3% till 2,95 kr l Invest. 19,2 mkr varav 15,4 finansierade l Nya lån 9,0 mkr l Rörlig ränta 3,0% l 5 mkr bundna, 59,4

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Ulvstorps fritidshusområde Utbyggnad vatten och avlopp Informationsmöte. Välkomna!

Ulvstorps fritidshusområde Utbyggnad vatten och avlopp Informationsmöte. Välkomna! Ulvstorps fritidshusområde Utbyggnad vatten och avlopp Informationsmöte Välkomna! Närvarande Astrid Löfdahl, 1:a vice ordf. Tekniska nämnden Roger Rohdin, Verksamhetschef Vatten och avlopp Kerstin Nyström,

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun 2014-03-11 Ks 182/2013 Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen, den 18 mars 2014 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsens ordförande Dokumentansvarig på tjänstemannanivå;

Läs mer

Vem gör vad och när? - Översiktsplan

Vem gör vad och när? - Översiktsplan Vem gör vad och när? - Översiktsplan Enligt Plan- och bygglagen ska översiktsplanen () ge vägledning för beslut om användning av mark- och vattenområden samt om hur den byggda miljön ska utvecklas och

Läs mer

Inledning Yngve inleder som ordförande för mötet. Alla hälsas välkomna och en presentationsrunda av deltagarna genomförs. Dagordningen fastslås.

Inledning Yngve inleder som ordförande för mötet. Alla hälsas välkomna och en presentationsrunda av deltagarna genomförs. Dagordningen fastslås. Anteckningar 2014-10-23/24 1(4) Närvarande: Maria Pihlajärvi Per Linnér Malin Hultegård Karolina Hedlund Annelie Vestergren Yngve Blomberg Inger Alf-Johansson Göran Kugelberg Linnéa Salbark Karin Sigvardsson

Läs mer

Informationsmöte. Sörbo och Kalvnäset. Välkomna! Tack för att ni kom. 2014-12-04 kl. 18:00 18:30 Vad bystuga

Informationsmöte. Sörbo och Kalvnäset. Välkomna! Tack för att ni kom. 2014-12-04 kl. 18:00 18:30 Vad bystuga Informationsmöte Sörbo och Kalvnäset Välkomna! Tack för att ni kom. 2014-12-04 kl. 18:00 18:30 Vad bystuga 2014-12-04

Läs mer

Vatten. Sandviken Energi AB din lokala leverantör av Värme Sotning Elhandel Elnät Gata Vatten & Bredband

Vatten. Sandviken Energi AB din lokala leverantör av Värme Sotning Elhandel Elnät Gata Vatten & Bredband Vatten Marie Svensson VA-projektör Anna Holmstén Utredningschef Kjell Ekman Distributionschef Sandviken Energi Vatten AB Välkomna! Bakgrund Kort presentation av projektet Tidplan Verksamhetsområde eller

Läs mer

Cecilia inleder med en presentation om målsättningarna från TUV och jämförelse med MVG:s styrdokument.

Cecilia inleder med en presentation om målsättningarna från TUV och jämförelse med MVG:s styrdokument. 15 april 2014 Protokoll Styrgruppsmöte 9 april 2014 Lidbeckska huset, Lidköping 10.00-12.00 Beslutande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet Leif Schöndell Borås stad/sjuhärads kommunalförbund

Läs mer

Att ansluta till kommunalt vatten- och avloppsnät

Att ansluta till kommunalt vatten- och avloppsnät Att ansluta till kommunalt vatten- och avloppsnät www.norrtalje.se Enheten för kommunalt vatten och avlopp Innehållsförteckning Sida Därför behövs kommunalt vatten och avlopp 2 En fastighets vatten- och

Läs mer

Ungt årsmöte i Lycksele 2003

Ungt årsmöte i Lycksele 2003 Ungt årsmöte i Lycksele 2003 Liksom tidigare år genomfördes VA yngres årsmöte i anslutning till Svenskt Vattens årsmöte. Denna gång var det förlagt till Lycksele i Lappland. Trots ett intressant och aktuellt

Läs mer

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram SLUTRAPPORT 2010-07-12 Länsstyrelsen i Skåne län Miljöavdelningen 205 15 Malmö Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram Projektets namn: Naturvårdsprogram Kontaktperson på kommunen:

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

PROJEKTPLAN VISION FÖR STENUNGSUND

PROJEKTPLAN VISION FÖR STENUNGSUND STENUNGSUNDS KOMMUN PROJEKTPLAN VISION FÖR STENUNGSUND Typ av dokument Projektplan Dokumentägare T.f. Projektberedning för vision för Stenungsund Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Beslutsdatum

Läs mer

Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD

Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Mellström 2015-01-05 KS 2014/0465 50029 Kommunfullmäktige Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD Förslag till beslut

Läs mer

Arbetsgång Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun del staden. Datum: 2014-06-09 Projektledare: Sara Eresund

Arbetsgång Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun del staden. Datum: 2014-06-09 Projektledare: Sara Eresund Arbetsgång Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun del staden Datum: 2014-06-09 Projektledare: Sara Eresund Innehållsförteckning Projektorganisation... 2 Projektägare... 2 Styrgrupp... 2 Projektledaren...

Läs mer

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Camilla Vesterlund Vattenmyndigheten, Bottenvikens vattendistrikt Foto: Lars Björkelid Vattenförvaltningen 2015-2021 Samråd 1 november 2014 30

Läs mer

BYGGNÄMNDEN BUDGET 2008 MED PLAN FÖR 2009-2011

BYGGNÄMNDEN BUDGET 2008 MED PLAN FÖR 2009-2011 261 BYGGNÄMNDEN BUDGET MED PLAN FÖR - Inledning/Sammanfattning Tids- och arbetsmässigt har detaljplanearbetet tidigare varit den klart tyngsta delen för byggnämndens politiker. Överföringen av ansvaret

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora

BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora Miljökontoret Margareta Lindkvist Tfn. 0581-81713 BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora YTTRANDE Sidan 1 av 5 2015-04-09 Ljusnarsbergs Kommun Kommunstyrelsen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-06-19, 81 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: - Dokumentet gäller för: Alla

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3

Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3 Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3 Innehåll 1. Referensbiblioteket i VISS... 2 2. Att söka efter referenser i referensbiblioteket... 2 3. Inmatning av nya referenser... 3

Läs mer

Wira Bruk 2009-09-08

Wira Bruk 2009-09-08 Wira Bruk 2009-09-08 Nulägesrapport av projektet Kort om Roslagsvatten Fattade beslut Samråd om placering av förbindelsepunkt Frisprängning Aktuella va-ledningskartor Va-anslutning av fastighet Tidplan

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

En lägesrapport. användning av Nationellt fackspråk inom kommunal hälso- och sjukvård i Stockholms län

En lägesrapport. användning av Nationellt fackspråk inom kommunal hälso- och sjukvård i Stockholms län En lägesrapport användning av Nationellt fackspråk inom kommunal hälso- och sjukvård i Stockholms län Förord Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har i uppdrag av regeringen att arbeta med

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Kommunernas roll på bredbandsmarknaden

Kommunernas roll på bredbandsmarknaden Kommunernas roll på bredbandsmarknaden Om vikten av att planera, underlätta och stödja Jacob Bolin Karlstad den 9 maj Vad bör en kommun göra? Kartlägg bredbandstillgång och inventera behov Kommunfullmäktige

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Tillsyn enligt lagen om allmänna vattentjänster Ett handläggarstöd för länsstyrelserna

Tillsyn enligt lagen om allmänna vattentjänster Ett handläggarstöd för länsstyrelserna Tillsyn enligt lagen om allmänna vattentjänster Ett handläggarstöd för länsstyrelserna 2014-10-17 Rapportnummer 2014:4 Bild framsida Omvandlingsområde i Kungälvs kommun, Kovikshamn. Foto: Maria Hübinette

Läs mer

VA-plan. Åtgärdsplan 2013-2021 Utbyggnadsplan 2014-2024. Karlshamns kommun

VA-plan. Åtgärdsplan 2013-2021 Utbyggnadsplan 2014-2024. Karlshamns kommun VA-plan Åtgärdsplan 2013-2021 Utbyggnadsplan 2014-2024 Karlshamns kmmun Bakgrund VA-planen i Karlshamns kmmun är den tredje delen av VA-plansarbetet innan den fjärde ch sista delen, implementering ch uppföljning

Läs mer

Nätverk för VA i omvandlingsområden

Nätverk för VA i omvandlingsområden Nätverk för VA i omvandlingsområden Kompetensbehov och val av teknik Nynäshamn den 22 oktober 2013 VA-plan i Nynäshamn (Alf Olsson) I Nynäshamn har VA-förvaltningen i samarbete med Södertörns Miljö- och

Läs mer

Organisationsformer inom VA-branschen 2013-02-12. Exempel 4. Solna Vatten AB. André Meyer

Organisationsformer inom VA-branschen 2013-02-12. Exempel 4. Solna Vatten AB. André Meyer Organisationsformer inom VA-branschen 2013-02-12 Exempel 4 Solna Vatten AB André Meyer Solna stad 70 000 invånare (Sveriges 29:e största kommun) 63 000 arbetsplatser, ca 55 000 personer pendlar in till

Läs mer

Debattartiklar rutiner och tips. 1. Inför debattproduktion. 2. Ramar att komma ihåg. 3. Källor

Debattartiklar rutiner och tips. 1. Inför debattproduktion. 2. Ramar att komma ihåg. 3. Källor Debattartiklar rutiner och tips Januari 2015 Debattartiklar är ett av de verktyg vi använder för att nå ut med våra frågor och opinionsbilda i de frågor vi arbetar med. Många inom organisationen anställda,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl. 8.00 11.00 ande Christina Bröms (C), ordförande Åke Falk (C), vice ordförande Margareta Ahlström (MOP) Karolina

Läs mer

Genomförande av vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen

Genomförande av vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen DRICKS Genomförande av vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen 150415 Nationella dricksvattenkonferensen Lena Blom, Göteborg Kretslopp & Vatten, DRICKS Erik Kärrman, SP Urban Water Management Per

Läs mer

Nördseminarium på Exploatering. Ekonomiska konsekvenser. Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund 2014-11-19

Nördseminarium på Exploatering. Ekonomiska konsekvenser. Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund 2014-11-19 Nördseminarium på Exploatering Ekonomiska konsekvenser Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund 2014-11-19 1 Exploatering Exploatering innebär att mark används för

Läs mer

Starthjälp för VA-utveckling i Piteå

Starthjälp för VA-utveckling i Piteå Starthjälp för VA-utveckling i Piteå Kan man med kommunalt finansierad VA-rådgivning stödja lokala initiativ att gemensamt ordna vatten- och avloppsförsörjning i omvandlingsområden och samlad bebyggelse

Läs mer

Sammanställning Enkätsvar VA 2014

Sammanställning Enkätsvar VA 2014 Kommunledningskontoret Utvecklingsenheten/Eva Larsson Sammanställning Enkätsvar VA 04 04-0-6 version.0 Innehållsförteckning Sammanfattning... Inledning... 4 Resultat... 4 Slutsats... 5 Bilaga Följebrev

Läs mer

Vatten Avlopp Kretslopp. Borås 19-21 mars 2015. Nationell konferens och mötesplats

Vatten Avlopp Kretslopp. Borås 19-21 mars 2015. Nationell konferens och mötesplats Vatten Avlopp Kretslopp Borås 19-21 mars 2015 Nationell konferens och mötesplats Välkommen till Vatten Avlopp Kretslopp 2015 Nationell konferens och mötesplats för alla som arbetar med små avlopp, VA-planering

Läs mer