Workshop kring VA-planering och VA-planeringsguiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Workshop kring VA-planering och VA-planeringsguiden"

Transkript

1 Workshop kring VA-planering och VA-planeringsguiden Tid och plats: Hälsans hus, Stockholm den 14 februari 2012 Medverkande: 16 tjänstemän från 5 olika Bollplankskommuner samt 6 arrangörer Åsa Erlandsson hälsar alla välkomna till det fösta mötet inom VA-planeringsguiden! Målet för dagen var träffas; för kommunerna att få inblick i varandras läge och pågående arbeten; diskutera kring prioriterade frågor samt ge tankar och input till VA-planeringsguidens utformning och innehåll. OM VA-planeringsguiden Marika Palmer Rivera och Erik Gunnarsson inledde dagens program med en inblick i hur Avloppsguiden och Dagvattenguiden byggts upp och vilka lärdomar detta arbete gett som en bakgrundsinfo för att diskutera vad VA-planeringsguiden bör innehålla. Avloppsguiden startades 2004, idén om en guide om avlopp och stöd för miljökontorens arbete kom från en miljöinspektör i Eskilstuna. När guiden byggdes upp medverkade 4 kommuners miljökontor som medlems-bollplankskommuner. Idag har avloppsguiden över 200 medlemskommuner. Avloppsguiden består av tre delar: en del riktar sig till fastighetsägare, en till kommuner och en till branschen. Målsättningen har varit att skapa en spelplan och mötesplats för avloppsfrågor. För ett år sedan sjösattes Dagvattenguiden. Den har idag ett bibliotek med 150 rapporter om dagvatten och sidan har 90 medlemmar. Den nationella konferensen Vatten Avlopp Kretslopp ska vara en mötesplats för användare av Avloppsguiden, Dagvattenguiden och VA-planeringsguiden. I fjol hölls konferensen i Uppsala och 400 personer deltog. Konferensen är ett viktigt komplement till hemsidorna eftersom man måste träffas, det fungerar inte att bara ha saker på nätet. Tanken är att huvudfokus på VA-planeringsguidens sidor ska vara medlemsdelen. Exempel på funktioner som finns på avloppsguidens medlemssidor är: Forum Register för nätverk Nyhetsbevakning Frågor + svar från experter Kunskapsbank med fritextsök och kategorier Medlemsbrev och nyhetsbrev Avloppslistan som är till för diskussioner, den är helt öppet men modereras av avloppsguidens redaktör Medlemsträffar 2 ggr/år Användarförening finns för att få input från kommunerna. Den bedriver också lite lobbyingarbete.

2 Vad det blir av VA-planeringsguiden avgörs av hur många som vill vara med och vilka behov som finns. Finansieringen kommer att utgöras av medlemsavgifter och det är viktigt för att få långsiktig verksamhet. Presentationer från de kommuner som deltar i workshopen ÖREBRO KOMMUN Pär Ljungkvist är projektledare för att ta fram VA-plan inom Örebro kommun. Pär berättar att det finns ett projektdirektiv för VA-planarbetet, men att beslut inte är fattat ännu. Sedan några år finns det i kommunen en förvaltningsövergripande grupp. Det förvaltningsövergripande arbetet började med problemområden kring Svartån miljökontoret tog initiativ att starta en förvaltningsövergripande grupp som stöd för att hantera svåra frågor (problemområden eller enskilda ärenden(avlopp)). Den förvaltningsövergripande gruppen arbetar även för att lyfta VAfrågans status -> lett till att man nu håller på att få uppdrag att ta fram VA-plan. Kommunen ska ta fram en VA-plan. De har startat upp förvaltningsövergripande arbete i en styrgrupp. Det finns en skiss för hur gruppen ska arbeta och en specificering av vad de behöver veta och vilka bedömningskriterier som behövs. Uppdraget kommer från samhällsbyggnadsnämnden som är en av tre programnämnder med utvecklingsansvar för olika områden, nämnden kan ses som ett utskott till kommunstyrelsen. För att ta fram en projektplan för VA-planeringsarbetet har VA-gruppen tittat på VA-planering en manual (Lst Sthlm, 2009) och tittat mkt på hur Norrköpings kommun har arbetat. Arbetet har utgått ifrån Vad behöver vi veta? och Vad vill vi ha? Fokus ligger på områden utanför kommunens verksamhetsområde. Dagvatten kommer inte att tas med och inte heller vattenförsörjningsplan. Dessa båda kommer att hanteras separat. Miljökontoret har jobbat mycket med inventering av små avlopp och lagt allt ansvar på den enskilda individen. När ansvarsfrågan inte är tillräckligt utredd hamnar den enskilda lite i kläm och det vill kommunen inte. KARLSTAD Karlstads kommun har fått brev från Lst att om ni inte gör något kommer vi ut och förelägger. Kommunen vill hålla i arbetet. På gång att revidera översiktsplanen. Miljöförvaltningen jobbat jättelänge, men ingen ville, efter Lst påtryckning finns det stöd fick man uppdrag från kommunstyrelsen ett 3-årigt projekt. Man har en styrgrupp med cheferna från respektive förvaltning samt en politisk styrgrupp. Teknik och fastighet är projektledare. Både planoch byggsidan är representerade. Fått LOVA-bidrag (800 tkr under 2 år)+ 150 tkr/år från kommunledningskontoret. Arbetet utgår från VA-planering en manual (Lst Stockholm, 2009). Nulägesanalysen blivit omfattande men är nu snart klara (nedlagd tid för handläggare redan 1000 h). En stor del av nulägesanalysen har varit att digitalisera avloppsregister för att få statistik över tillstånd små avlopp. Delat in kommunen i nyckelkodsområden med GIS. Beskrivit runt 90 områden samlad bebyggelse. Allmänt, planförhållande. MKN, dricksvatten, vattenskyddsområde, avlopp. Utvärderat med fyra olika nivåer, ta in de två sämsta kategorierna i VA-planen. Bedömning att lösa enskilt eller ej. (fokus om det troligen blir kommunalt eller om det måste nyinventeras för nytt enskilt). Tänker även ta in dagvatten och dricksvatten i planen. Till Hösten VA-policy.

3 Vissa områden behöver nyinventeras så det blir ett stöd för miljöförvaltningens arbete, med prioritering av områden. HAMMARÖ William Strömberg berättar att Hammarö kommun ligger söder om Karlstad en skärgårdskommun i Vänern. Fick EU-bidrag för att bygga ett biologiskt reningsverk. Gjordes, klara för ett par år sedan. Ville ansluta fler områden till reningsverket och dra ut vatten från Karlstad. Prioritering av vilka som ska anslutas. Pga tvister har lst förlagt om anslutning av andra områden. Kommunen slipper VAplanering och får istället ägna sig åt genomförande... William har tidigare jobbat i Gävle och Uppsala och lade där mycket tid på att övertyga politikerna. Viktigt för VA-planeringsguiden att ta upp hur man övertygar politiker och nämnder att ta beslut. ROSLAGSVATTEN/VAXHOLMS KOMMUN invånare, vill växa till invånare, kommunen förstått att då måste VA-frågan lösas. Blir även problem med kapacitet för reningsverket, vill ansluta till Käppala. Kristina Dunker, Vaxholm är projektledare för ny ÖP. Finns ingen person inom kommunen som jobbar med VA. Behöver VA-plan insåg man när ÖP skulle göras. VA-huvudmannen Roslagsvatten, VA-bolag för 4 kommuner, blev projektledare VA-planeringen, Maria von Scherling för Vaxholms kommun. Planering sker i arbetsgrupp (roslagsvatten, miljö, plan) som träffas varje månad. Diskuterar omvandlingsområden och tar också upp aktuella ärenden. Arbetsgruppen tar fram material. Styrgrupp tar beslut om det är tillräckligt bra att gå vidare med till KF. Arbetsmaterial inventering digital info. GIS-kartmaterial. Slagit ihop allas underlag. Bra att för dialog kring. Levande dokument! Tagit fram en VA-policy, en A4 som politiker och tjänstemän ska förstå och den ska vara ett stöd för dem som jobbar med frågan- de stora dragen finns i den. Nu inne i 3e fasen, gör VA-plan inklusive dagvatten och översvämning. Budget för VA-planering 800 tkr varav VA-kollektivet står för halva och skattekollektivet för halva, i budget ingår bara konsulttimmar. Projektledare Maria är också en kostnad för VA-huvudmannen Höjer VA-taxan succesivt. ENKÖPING Danielle Littewood berättade att VA-planering står i startgroparna. Jobbar nu med ÖP, i samband med det startades en undergrupp om VA-planering (inget eget mandat att driva Va-planeringen). Insett behov av samordnad VA-planering. Enköping stor till ytan, många bor på landbyggden. Betyder att de har många enskilda VA. Politisk inriktning att man ska kunna bo på landet, lite var som helst. Dilemma i ÖP. Hur förhålla oss till landsbyggdens utveckling. Antingen fortsätta det fria eller planera för stråk. Inventerat i prioriterade områden. Miljökontoret har gjort hela kuststräckan längs Mälaren. Sen valt att jobba med ett rödfärgat vattendrag enligt WFD. Jobbar med VA-översikt. GIS-analys troligen 100-tals områden med samlad bebyggelse. Den största utmaningen nu: Att få mandat/resurser att jobba för, Bör vara en kommunstyrelsefråga. Utbytet behövs, kan visa på hur andra gjort, hjälp att motivera på hemmaplan. TIPS att göra heldag om VA med alla politiker för att de ska lära sig och bli aktiva. Använda tillväxtfrågan ska som argument. VA-taxa jobbas också med parallellet. Har låga anslutningsavgifter i kommunen, ingen

4 höjning de senaste 6 åren. Har dåligt underlag för att gå vidare, nu får de ta stryk för det. Täckningsgrad på 60%. Tankar, behov och uppslag - Hur förankrar man? Hur får man politikerna att prioritera ge uppdrag/bygga ut? - Hur få uppdrag? Tycker det är en övergripande fråga/kommunstyrelse-fråga. Nämnd ansvar/uppdrag/resurser. - Finansiering?! - Hur tolka lagen? Fråga: ett område med icke vattentoalett, inget problem idag men om alla vill ha vattentoa. är det en olägenhet? Svar: är det en mänsklig rättighet med WC? Det finns ju sluten tank. - Kanske, påvisa hur andra gjort - Lyfta tillväxtfrågan OM 6 Lagen om allmänna vattentjänster 6 LAV har av samtliga bollplankskommuner lyfts om en utmaning. Jane Hjelmqvist och Marika Palmer Rivera gav en inledande presentation kring lagtexten (samt förarbeten och handbok) och domar inleder därför eftermiddagens diskussion om problem och möjligheter kring LAV samt kommunernas behov kopplat till vad VA-planguiden skulle kunna bidra med. Vad säger lagen? - Hälsoskäl o Dricksvatten, brist och risk för förorening - Miljön o Risk för utsläpp, MKN o Resurshushållning ska ta hänsyn till enligt MB bla näringsåterföring och vatten - Olägenheten måste inte finnas, det räcker att den förutses. - Större sammanhang redan VAL 55. Vägledning från 1955 ett stadsråd som sagt att över fastigheter bör vara en större sammanhang. Minskas om väldigt samlat - Allmän anläggning VA-lagen inte teknikspecifik. Måste inte tillgodoses genom centralisering. miljöprövning att utreda lämplig VA-teknik. - Vem gör vad? Hur snart? Kommunen ska = KF (inte VA-huvudmannen). Lst förelägger kommunen. Snarast tillgodoses= utan onödigt dröjsmål (ofta förlägger VA-nämnden tidsspannet än vad Lst sagt). Ofta har åren gått under målet hanterats. Kan ha gått 8 år och så säger VA-nämnden ytterligare 2-3 år. Ex Ekerö längre tid om det behövs arkeologiska utgrävningar. Hammarö båda förelägganden från VA-nämnden 3 år. Från behov till planering - Behovet tar inte hänsyn till planeringsstatus (DP eller ej) inte heller till åretrunt- eller fritidsboende. - Behov av vatten högre prio än avlopp och dagvatten. - Tillgodose - Strukturen tas bort VA-nämnd /länsstyrelse Ex Rättsfall, 6 LAV

5 - Alla domar är individuella - Men blir predicerande =ändå intressanta. Ex Skåne 8 fastigheter. Beslut att kommunen måste lösa VA pga målarmussla (rödlistad art) samt att det är ganska lätt att lösa. Kommunen sa att problemet är jordbruket VA-nämnden sa, det struntar vi är, det är en annan fråga. Ex Hammarö 17 fastigheter, tekniskt svårt att lösa och skydd av enskild art. Ex Vansbro- 11 fastigheter med behov av att lösa dricksvatten. VA-nämnden ser fördelar med att lösa avlopp för ytterligare 40. Ex Gotland-15 fastigheter där fastighetsägarna gått till lst med utgångspunkten att de hade problem med dricksvatten VA-nämnden sa nej till att kommunen skulle lösa det pga att det i själva verket bara var några hus m vattenproblem. Tankar, behov och uppslag - Olika lst resonerar olika - Intressant att se kartan hur ligger de områden som förelagts?? - Begreppsförvirring: sammanhållen bebyggelse är borta i nya PBL. Nu samlad bebyggelse ny betydelse än den förra PBL. Gamla PBL sammanhållen =10-15 hus Nya PBL samlad =2-3 hus.. Så här har Norrköpings kommun arbetat 70-talet va-grupp inkl lantmäteriet Norrköping vatten privat bolag 2006 köpte kommunen tillbaka norrköping vatten 2007 politiskt uppdrag områden kvar. (m fler än 10 fastigheter) Norrköping missade 70-talets utbyggnadsbidrag resulterade i VA-rådgivning Diskussioner mellan tjänstemän, chefer, förtroendevalda under 1 års tid. Modell för prioritering av bebyggelsegrupper. Modellen: - Skiljer tydligt på behov, prioritering, planering - Lista 1-6. Antal hushåll och andel permanentboende avgör om kommunen ska lösa frågan. Prioritering med hänsyn till belastning. Utkast Knivstas va-strategi Gjort strategi (inte plan ännu) - Landat i fyra kärnfrågor: Frågan kommunalt ansvar tittat på Norrköping gjort en flytande skala kring antal boende. Utgångspunkten: 1-15 fastigheten= om inte särskilda skäl, fast=gråzon, >30 = kommunens ansvar om inte särskilda skäl. Snarast tolkas som att VA-

6 huvudmannen har skyldighet att ha koll på när behovet uppstår. Viktigt att veta vem som driver processen. - Varit viktigt stöd i dialog med politiker kring att släpper man till några nya bygglov kommer upp i ett tillräckligt stort antal hus att kommunen måste ta hand om. Knivsta har landat i att det behövs en VA-handbok så här ska vi arbeta. Processchema för att få in i ÖP. Tankar, behov, uppslag Ska vi släppa till 3 bygglov till?! Faran att kommunen får ett område till att ansvara för. Hur tänker olika kommuner? - Bygglovspersoner har koll på var trycket är att få bygga. Måste vara med i dialogen! Bör landa i ställningstagande i ÖP?! - Områden över 10 hushåll bör hållas koll på. Inventering. resulterar i att vissa av dessa områden funkar bra som de är. Andra som är mera kritiska. - Prioritering ska göras från många faktorer. Passa sig för att säga att alla över 30 ska ha kommunalt VA. Viktigt hur man kommunicerar det här mot invånarna - Många olika faktorer att väga in. Önskemål om innehåll på VA-planeringsguiden Goda exempel. Vad ska en översikt innehålla, hur får man fram det? Tips och trix. Titta på avfallshämtning. Hur presentera info. Samla bra saker i forumtråd som innehåller rapporter och tips. Enkel sökning på ämne bör kunna göras i forumet. Bedömningsgrunder från olika kommuner. Prövade och oprövade va-planer. Vill ha kvitto på att VA-planen fungerar. Samla rättsfall med bra kringinformation. Vägen fram till domen. Länka till sida med utfall av domar. Annars svårt att tolka. Karta på det aktuella området. Tidsaxel med var man ligger i processen. Varje kommun berättar om sitt arbete. Kan hitta andra som är i samma fas. När delarna är klubbade: vill se dokumentet. Medlemmar förväntas dela med sig. Bör finnas en checklista på vad man har med i va-planen för att ge riktning och vad som ingår i varje steg. Karlstad har något som kan vara en grund. Lite bakgrundsinfo är nog relevant att ha med. Håll det enkelt. VA-planeringsguiden begär in info från alla medlemmar. Styr upp vad som ska finnas för info om kommunen. Gör en mall som alla kan skriva i (mina vänner-bok). Kontaktuppgifter: mejl och telefon. Uppdatera själv. Börja på låg nivå och bygg ut efter behov. Erik: alla kan lägga in en bild och lägga in lite fakta om sig själv i profilen. Experternas syn på olika frågor. Alla ska få ställa minst en fråga, gärna två, till experterna! Tips på hur man söker ut fastigheter som man vill titta på. Hur sålla? Kan ta veckor. GIS tips & trix. Ta in lst i processen. Hade varit skönt att ha lst med sig istället för mot. Gäller att hitta rätt nivå. Bra om de får möjlighet att ta del av diskussionen. Gör en sammanställning av hur olika lst ställer sig till frågan. Hur tänker lst kring relation med kommunerna kring vattenförvaltning. LSt kan vara sammankallade för alla i länet i regional VA-plan. Lite så att storkommunen får bjuda till men inte får

7 så mycket tillbaka. Kommuner kan likna varandra på olika sätt, tex när det gäller utbyggnad eller förvandlingsområden. Liten kommun svårt att locka bra medarbetare. VA-planering sväller ofta ut för mycket. Svårt att jobba målinriktat. Lightversion och en lyxversion. Ramar eller checklista. Tydligare avgränsning. Vad kan den mindre varianten generera för problem. Möjlighet att lägga upp dokument. Hur jobba med dokument som inte är antagna? Ingen har så många antagna dokument. Mycket av underlagsarbetet kan vara angeläget att dela men det ingår aldrig i antagna dokument. Viktigt problem att tänka till kring. Får inte sprida info som inte är antaget. Redaktören kan få viktig roll som förmedlare. Läsa kort sammanfattning av relevanta lagar. Länkar till exakt text. Ur va-planeringsperspektiv. Kalendarium för VA-planering Rapporter: länsstyrelsens, alla klassiska. Kunskapsbanken ska fungera om 2 veckor (Erik G). Avisering som när det händer något. Nyhetsbrev t.ex. Hur ofta vill ni ha nyheter (Erik G) - varannan vecka är OK. Dricksvattenfrågor (enskilda brunnar) bra metoder, tillvägagångssätt, enkäter. Området ingår också men ofta vet man inte så mycket om det. Underlag för att göra status dricksvatten. Hur går man till väga för att få bra svar på sina frågor. Behövs tips och trix om detta också. Hur gör man i andra länder? Tips. Hur höjer man status för frågan. Jobba med politisk förankring. Dagvattendelen kan hänvisas till dagvattenguiden. Hur det hänger ihop med planeringen kan man ta med här. Hur organiserar man arbete med VA-planering? Hur starta grupp? Hur få legitimitet/mandat? Vilka bör ingå? Dåliga exempel vill de ha. Det här tänkte vi inte på att vi (inte) skulle ha med i VA-planen. Avslut Åsa tackade alla för att de bidragit till en spännande dag! Dokumentation kommer läggas ut på guiden. Samt presentationer. Foton och den fotograferade white boarden ligger redan på forumet! En uppmaning till oss alla, Använd forumet och fortsätt dialogen där =)

6 LAV. Tolkning av lagtexten. Rättsfall. Kommunexempel. Förarbetet till LAV. Vattentjänstlagen en handbok Jörgen Qviström. Knivsta Norrköping En till?

6 LAV. Tolkning av lagtexten. Rättsfall. Kommunexempel. Förarbetet till LAV. Vattentjänstlagen en handbok Jörgen Qviström. Knivsta Norrköping En till? Tolkning av lagtexten Förarbetet till LAV 6 LAV Vattentjänstlagen en handbok Jörgen Qviström Rättsfall Kommunexempel Knivsta Norrköping En till? 6 LAV Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster Om det

Läs mer

VA-planering så funkar det. Mats Johansson, VA-guiden / Ecoloop

VA-planering så funkar det. Mats Johansson, VA-guiden / Ecoloop VA-planering så funkar det Mats Johansson, VA-guiden / Ecoloop VA-plan VA-planering Vattenplan Vattenplanering 2 VA-planen i kommunens planering - Bild från Värmdös VA-plan Åtgärd 37. Kommunerna behöver,

Läs mer

Vi bygger nätverk och samlar kunskap inom små avlopp, dagvatten och VA-planering Du spar tid och resurser

Vi bygger nätverk och samlar kunskap inom små avlopp, dagvatten och VA-planering Du spar tid och resurser Vi bygger nätverk och samlar kunskap inom små avlopp, dagvatten och VA-planering Du spar tid och resurser Nationell kunskapsbank om små avlopp På avloppsguiden finns oberoende information om små avlopp.

Läs mer

2011-04-19. Vilka planer ska kommunen ha? planering för vattnet i ett hållbart samhälle VAD MENAS MED EN VA-PLAN? Krister Törneke Tyréns AB

2011-04-19. Vilka planer ska kommunen ha? planering för vattnet i ett hållbart samhälle VAD MENAS MED EN VA-PLAN? Krister Törneke Tyréns AB Vilka planer ska kommunen ha? planering för vattnet i ett hållbart samhälle Krister Törneke Tyréns AB Vatten, avlopp & kretslopp Uppsala, 8 april 2011 VAD MENAS MED EN VA-PLAN? Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram:

Läs mer

Gemensamhetsanläggningar för VA Workshop 8:e nov

Gemensamhetsanläggningar för VA Workshop 8:e nov Gemensamhetsanläggningar för VA Workshop 8:e nov Bakgrund HaV-projekt 2015 - Lantmäteriets vattennätverk - Knivsta kommun, Roslagsvatten, Eskilstuna kommun, Norrköpings kommun, Västvatten - Utbildningsdag

Läs mer

Små avlopp stora utmaningar. Följdfrågor till Åsa?

Små avlopp stora utmaningar. Följdfrågor till Åsa? Små avlopp stora utmaningar Följdfrågor till Åsa? Innan lunch Kortfattat om innehåll och funktioner på avloppsguiden.se Avloppsguidens användarförening På gång Projekten från HaV:s utlysning Uppdateringar

Läs mer

Planläggning och VA-utredning inom fritidshusområden

Planläggning och VA-utredning inom fritidshusområden Kommunledningsförvaltningen Kalle Alexandersson,0550-88002 kalle.alexandersson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-07 Ks/2012:210 011 Planfrågor Sida 1(4) Planläggning och VA-utredning inom

Läs mer

Hur ska kommunen avgöra om det är ett större sammanhang enligt 6

Hur ska kommunen avgöra om det är ett större sammanhang enligt 6 Hur ska kommunen avgöra om det är ett större sammanhang enligt 6 Exempel från Örebro - VA-planering - Avloppsinventering - Tillsyn enligt LAV Stefan Sjögren Tekniska förvaltningen Maja Englund Miljökontoret

Läs mer

Utbyggnadsplan för vatten och avlopp 2014-2024 i Örebro kommun

Utbyggnadsplan för vatten och avlopp 2014-2024 i Örebro kommun Sam 4/2012 2014-03-12 Programnämnd Samhällsbyggnad Utbyggnadsplan för vatten och avlopp 2014-2024 i Örebro kommun Sammanfattning 2007 kom den nya lagen om allmänna vattentjänster. I och med den skärptes

Läs mer

Dagordning för mötet

Dagordning för mötet Dagordning för mötet 1. Inledning 2. Information om ansvar för VA i Nor 3. Svar på inskickade frågor 4. Frågestund 5. Mötet avslutas Samhällsutvecklingsnämnden har beslutat att delegera till samhällsutvecklingsnämndens

Läs mer

VA-planering i brett perspektiv?

VA-planering i brett perspektiv? VA-planering i brett perspektiv? Mats Johansson Ecoloop Vattendagarna Kristianstad 26 november 2014 1 1. Inledning 2. Vad är VA-planering? - Vägledning och Kommunexempel 3. Vad är vattenplanering? - Definition

Läs mer

Va-planeringens roll i samhället

Va-planeringens roll i samhället Va-planeringens roll i samhället Vattendirektivet Miljökvalitetsnormer. Vattentjänstlagen kommunens ansvar enligt 6 Va-plan PBL Översiktsplanering Detaljplaner Miljöbalken Avloppsreningsverk Enskilda avlopp

Läs mer

Va-policy Emmaboda kommun

Va-policy Emmaboda kommun Va-policy Emmaboda kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-16, 76, registernr. 54.4 Va-policy Emmaboda kommun Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade

Läs mer

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 VA-planering i Ljungby kommun Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 LJUNGBY KOMMUN Tekniska kontoret 31 maj 2011 Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt

Läs mer

Använd hela verktygslådan! Arbeta proaktivt! Förankring! Manual för kommunala VA-planer - exempel på arbetssätt och planeringsverktyg.

Använd hela verktygslådan! Arbeta proaktivt! Förankring! Manual för kommunala VA-planer - exempel på arbetssätt och planeringsverktyg. Manual för kommunala VA-planer - exempel på arbetssätt och planeringsverktyg Mats Johansson Ecoloop / VERNA Ekologi AB Ny mailadress! mats.johansson@ecoloop.se Uppsala 29 september 2009 Använd hela verktygslådan!

Läs mer

Planläggning och VA-utredning inom fritidshusområden

Planläggning och VA-utredning inom fritidshusområden Kommunledningsförvaltningen Kalle Alexandersson,0550-88002 kalle.alexandersson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-07 Ks/2012:210 011 Planfrågor Sida 1(4) Planläggning och VA-utredning inom

Läs mer

Vad ansvarar du för vad gäller Rakel i din organisation? Du kan kryssa för flera alternativ.

Vad ansvarar du för vad gäller Rakel i din organisation? Du kan kryssa för flera alternativ. Svar på Enkät Länsstyrelseforum 2015 Genomförd april 2015 i Survey Xact Vad ansvarar du för vad gäller Rakel i din organisation? Du kan kryssa för flera alternativ. Vad ansvarar du för vad gäller Rakel

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 20 ANTAGEN I VA-POLICY 2013 KARLSTADS KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 20 ANTAGEN I VA-POLICY 2013 KARLSTADS KOMMUN ANTAGEN I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 20 VA-POLICY 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ORDLISTA Allmän VA-anläggning är en VA-anläggning som kommunen har rättsligt bestämmande över och som har anordnats för att uppfylla

Läs mer

Uppdaterad Info om Sjölanda omvandlingsområde

Uppdaterad Info om Sjölanda omvandlingsområde Uppdaterad 20170531 Info om Sjölanda omvandlingsområde Sjölanda omvandlingsområde Vad och varför? Sjölanda är klassat som ett av de högst prioriterade områdena för en VAutbyggnad i Trollhättans kommun.

Läs mer

VA planering i Bromölla kommun

VA planering i Bromölla kommun VA planering i Bromölla kommun Skåne Blekinge Vattentjänst AB Anders Johnsson In My Mango Tree Anna Grönlund Föreningen Vatten Skånelandsmöte 2016 2016 03 02 Det goda VA samtalet Att VA eller inte VA det

Läs mer

Vatten- och avloppspolicy. Den andra delen av vatten- och avloppsplanen

Vatten- och avloppspolicy. Den andra delen av vatten- och avloppsplanen Vatten- och avloppspolicy Den andra delen av vatten- och avloppsplanen 2 (6) 1. Inledning Hultsfreds kommun arbetar med sin VA-planering i enlighet med den vägledning för kommunal VA-planering som tagits

Läs mer

MKN vatten i PBL. Pär Persson. Vattenstrateg. Enheten för samhällsplanering

MKN vatten i PBL. Pär Persson. Vattenstrateg. Enheten för samhällsplanering MKN vatten i PBL Pär Persson Vattenstrateg Enheten för samhällsplanering Helhetssyn på mark och vatten möjlig genom PBL Marken ska vara lämplig för bebyggelse! vägledande Juridiskt bindande Det svenska

Läs mer

Länsstyrelsernas roll(er) i arbetet med små avlopp

Länsstyrelsernas roll(er) i arbetet med små avlopp Länsstyrelsernas roll(er) i arbetet med små avlopp Tomas Waara 2016-11-29 RB 26 Utsläpp av enskilda avlopp Länsstyrelserna ska, i syfte att öka åtgärdstakten; Aktivt vidareutveckla sitt arbete med tillsynsvägledning

Läs mer

VA-PLAN FÖR LJUSDALS KOMMUN PROJEKTDIREKTIV

VA-PLAN FÖR LJUSDALS KOMMUN PROJEKTDIREKTIV Utfärdare Fastställd av KsSu Upprättad Identifikation Sida 1 av 9 VA-PLAN FÖR LJUSDALS KOMMUN PROJEKTDIREKTIV Utfärdare Fastställd av KsSu Upprättad Identifikation Sida 2 av 9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida

Läs mer

Ansökan om bidrag ur havs- och vattenmiljöanslaget

Ansökan om bidrag ur havs- och vattenmiljöanslaget Ansökan om bidrag ur havs- och vattenmiljöanslaget Samtliga fält i blanketten ska fyllas i (det räcker inte att hänvisa till bilaga). Anvisningar för blanketten finns i separat dokument. Ansökan skickas

Läs mer

Utbyggnads- och anslutningsplan för kommunalt- VA i omvandlingsområden

Utbyggnads- och anslutningsplan för kommunalt- VA i omvandlingsområden Upprättad: 2014-05-28 Beslutad av: Kommunstyrelsen Version 2: reviderad 2015-11-20 Sid 1 (5) Dnr 15SBN417 Förslag till: Samhällsbyggnadsutskottet Utbyggnads- och anslutningsplan för kommunalt- VA i omvandlingsområden

Läs mer

Långsiktig planering och strategier för utökning av verksamhetsområdet och hantering av omvandlingsområden

Långsiktig planering och strategier för utökning av verksamhetsområdet och hantering av omvandlingsområden Långsiktig planering och strategier för utökning av verksamhetsområdet och hantering av omvandlingsområden Birger Wallsten, Mälarenergi AB, Västerås Svante Larsson, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen,

Läs mer

Ett av Europas bästa vatten.

Ett av Europas bästa vatten. Ett av Europas bästa vatten. Dagordning informationsmöten - 2 timmar 1. Bakgrund Sven-Åke + Kaj 2. Rening? Och nya riktlinjer och lagar Micael 3. Utredningsläget Kaj + Micael 4. Frågor Närvarande: Sven-Åke

Läs mer

Varför gör inte kommunen jobbet att kontrollera våra avlopp? Om ni påstår att det är gjort, en källförteckning och när den är gjord,tack.

Varför gör inte kommunen jobbet att kontrollera våra avlopp? Om ni påstår att det är gjort, en källförteckning och när den är gjord,tack. Om avloppet/vattnet inte är en delfinansierings fråga utan en miljöfråga så hur stor är miljöpåverkan från vårt område Noor jämfört med annat område exempelvis den djurhållningen som finns runt sjön valloxen.

Läs mer

Dagvatten. - ur ett juridiskt perspektiv. - Jenny Liøkel, Verksjurist

Dagvatten. - ur ett juridiskt perspektiv. - Jenny Liøkel, Verksjurist Dagvatten - ur ett juridiskt perspektiv - Jenny Liøkel, Verksjurist Havs- och vattenmyndigheten Huvudkontor i Göteborg Fiskerikontroll i Simrishamn, Västra Frölunda, Kungshamn, Karlskrona (+ nya kontor

Läs mer

1. Lisbeth Adelmyr (MP) utses till ledamot i miljö- och byggnadsnämnden efter Anette Bächi (MP).

1. Lisbeth Adelmyr (MP) utses till ledamot i miljö- och byggnadsnämnden efter Anette Bächi (MP). PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum 2016-05-25 1 (1) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2016/252 71 Fyllnadsval Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 1. Lisbeth Adelmyr (MP) utses till ledamot i miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

Kommunal VA plan. Mora kommun

Kommunal VA plan. Mora kommun Kommunal VA plan Mora kommun 1 2 Kommunal VA försörjning? Kommunal VA plan Med kommunal VA-plan menas ett styrdokument som beskriver hur kommunen ska lösa VA-försörjningen i hela kommunen, d.v.s. både

Läs mer

Vatten i fysisk planering

Vatten i fysisk planering Vatten i fysisk planering Så får vi med kommunerna Pär Persson, vattenstrateg, enheten för samhällsplanering Kommuner har goda möjligheter till en helhetssyn genom plan- och bygglagen Marken ska vara lämplig

Läs mer

Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00

Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00 2016-08-30 1 (19) Plats och tid Hörby sportcenter, Byggmästareg 6 Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00 ande Camilla Källström (M), ordförande Anders Larsson (C), vice ordförande, 182-190 Göran Dahlgren

Läs mer

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun FAVRAB respektive Varberg Vatten AB är huvudmän för den allmänna vaanläggningen i respektive kommun i egenskap av anläggningens ägare. Kommunfullmäktige fattar

Läs mer

Vatten- och avloppsverksamheten

Vatten- och avloppsverksamheten falun.se/ Vatten- och avloppsverksamheten i Falun VA-plan Steg 3 i arbetet med VA-planering i Falu kommun Antagen av kommunfullmäktige Falu kommun 140213ge Falu kommun 1 2 Innehåll Inledning 3 Plan för

Läs mer

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011 MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2011 Fastställt av styrgruppen den 9december 2010 1 Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att medverka

Läs mer

Förslag om fullständig VA-plan Höörs kommun

Förslag om fullständig VA-plan Höörs kommun TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Sida 2016-03-01 VA-GIS 2015/466 1 (2) VA-GIS nämnden Förslag om fullständig VA-plan Höörs kommun Förslag till beslut Att föreslå för kommunstyrelsen i Höörs kommun att

Läs mer

Detta dokument är ett utdrag ur det tematiska tillägget till översiktsplanen. Planen i sin helhet finns på: VATTEN OCH AVLOPP

Detta dokument är ett utdrag ur det tematiska tillägget till översiktsplanen. Planen i sin helhet finns på:  VATTEN OCH AVLOPP KS 2015/0385 Detta dokument är ett utdrag ur det tematiska tillägget till översiktsplanen. Planen i sin helhet finns på: www.kalmar.se/vaplan VATTEN OCH AVLOPP Tematiskt tillägg till översiktsplanen Antagen

Läs mer

Minnesanteckningar från utbildningsdag om 6 Vattentjänstlagen, Göteborg 23 sep 2013

Minnesanteckningar från utbildningsdag om 6 Vattentjänstlagen, Göteborg 23 sep 2013 Minnesanteckningar från utbildningsdag om 6 Vattentjänstlagen, Göteborg 23 sep 2013 Anteckningarna är skrivna av Åsa Erlandsson, redaktör för VA-planeringsguiden Så arbetar HaV med VA-planering och 6 -områden

Läs mer

Workshop ENKLA ÄRENDEN

Workshop ENKLA ÄRENDEN Workshop ENKLA ÄRENDEN Denna handledning kan användas som inspiration eller ramverk för att arrangera möten eller workshops i anslutning till webbseminariet om ENKLA ÄRENDEN som arrangeras av kommittén

Läs mer

VA-policy. Steg 2 i arbetet med VA-planering i Rättviks kommun. Version

VA-policy. Steg 2 i arbetet med VA-planering i Rättviks kommun. Version VA-policy Steg 2 i arbetet med VA-planering i Rättviks kommun Version 2016-05-24 Sida 2 av 7 Innehåll INLEDNING... 4 Samhällsutveckling... 4 Vision Rättviks kommun... 4 Utveckling... 4 UTMANINGAR... 5

Läs mer

Information om vatten & avlopp i Åmot. 19 december 2013

Information om vatten & avlopp i Åmot. 19 december 2013 Information om vatten & avlopp i Åmot 19 december 2013 Tillbakablick bildandet av Gästrike Vatten och Ockelbo Vatten samt uppdrag Utredning av förutsättningar för utbyggnad av kommunalt avloppsnät och

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan Fastställt av styrgruppen den 7 september 2012 Britt Carlsson c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 4655 651 84 Karlstad e-post: britt.carlsson@karlstad.se www.miljosamverkanvarmland.se Inledning

Läs mer

VA-policy för Växjö kommun

VA-policy för Växjö kommun VA-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Tekniska nämnden Dokumentnamn VA-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-12-15, 302 Tidigare ändringar

Läs mer

VA-planering behövs för hela kommunen. Mats Johansson. VERNA Ekologi AB. Varför planera för VA i hela kommunen? Handbok om VA i omvandlingsområden

VA-planering behövs för hela kommunen. Mats Johansson. VERNA Ekologi AB. Varför planera för VA i hela kommunen? Handbok om VA i omvandlingsområden VA-planering behövs för hela kommunen Mats Johansson VERNA Ekologi AB mats@verna.se - exempel på hur handboken för omvandlingsområden kan användas www.verna.se www.avloppsguiden.se Föredrag på Föreningen

Läs mer

Ledningsgruppen för vattenfrågor (LeVa) 2012-02-23

Ledningsgruppen för vattenfrågor (LeVa) 2012-02-23 MÖTESANTECKNINGAR 1(5) 2012-03-07 Handläggare, titel, telefon Magnus Gullstrand, fysisk planerare 011-15 19 66 Ledningsgruppen för vattenfrågor (LeVa) 2012-02-23 Närvarande: Mårten Arnberg, Karin Jonsson,

Läs mer

Välkomna. Informationsmöte om VA utbyggnad i Djupvik & Lofta

Välkomna. Informationsmöte om VA utbyggnad i Djupvik & Lofta Välkomna Informationsmöte om VA utbyggnad i Djupvik & Lofta 2013 07 04 Agenda Välkomna Presentation Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar Borgholm Energi informerar Frågestund Kaffe och bulle / Mingel

Läs mer

Remissförslag. Borås Stads. Riktlinjer för dricksvatten- och avloppsförsörjning

Remissförslag. Borås Stads. Riktlinjer för dricksvatten- och avloppsförsörjning Remissförslag Borås Stads Riktlinjer för dricksvatten- och avloppsförsörjning 0 Borås Stads Styrdokument»Aktiverande Strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås Program verksamheter och metoder

Läs mer

Vatten en del av vårt varumärke - vårt viktigaste miljömål en utmaning!

Vatten en del av vårt varumärke - vårt viktigaste miljömål en utmaning! Vatten en del av vårt varumärke - vårt viktigaste miljömål en utmaning! Värmdöspecifikt Modifierat kustvatten Gula havet 10 000 öar och 300 mil stränder 40 000 100 000 boende/besökande 14 000 enskilda

Läs mer

Vilka är klimatkommunerna? Erfarenhet av kommunalt klimatarbete

Vilka är klimatkommunerna? Erfarenhet av kommunalt klimatarbete Vilka är klimatkommunerna? Nätverk med 22 kommuner Erfarenhet av kommunalt klimatarbete Lär sig av varandra Klimatkommunerna driver projekt klimatcoachning Naturvårdsverket finansierar Vilka är med i klimatcoachningen??

Läs mer

Miljösamverkan Halland Erfarenheter från projektet

Miljösamverkan Halland Erfarenheter från projektet Miljösamverkan Halland Erfarenheter från projektet Johan Cederbrink, Halmstads komun Johanna Ekelund, Falkenbergs kommun Erika Andersson, Varbergs kommun Malin Andersson, Laholms kommun Erfarenheter från

Läs mer

Planera för vatten! Dokumentation och sammanfattning av gruppdiskussionerna. Workshop i Östersund 3 maj 2012

Planera för vatten! Dokumentation och sammanfattning av gruppdiskussionerna. Workshop i Östersund 3 maj 2012 Planera för vatten! Workshop i Östersund 3 maj 2012 Dokumentation och sammanfattning av gruppdiskussionerna Vilka behov finns av planering för vatten? Vilka är hindren för en fungerande planering för vatten?

Läs mer

Samverkansträff för enskilda avlopp 15 september 2009

Samverkansträff för enskilda avlopp 15 september 2009 MINNESANTECKNINGAR 1 (5) MILJÖENHETEN Miljöskydd Susanne Gällerdal Telefon 021-19 52 76 susanne.gallerdal@lansstyrelsen.se Samverkansträff för enskilda avlopp 15 september 2009 Närvarande Namn Erik Munktell

Läs mer

Seminarium om kommunal vattenplanering 12 april 2013 frågor som kom upp under presentationerna

Seminarium om kommunal vattenplanering 12 april 2013 frågor som kom upp under presentationerna Seminarium om kommunal vattenplanering 12 april 2013 frågor som kom upp under presentationerna Ändringar i programmet Jan Franzén från Sigtuna kommun var tyvärr sjuk och kunde inte medverka i seminariet.

Läs mer

VA-planering Kalmar län och LOVA

VA-planering Kalmar län och LOVA VA-planering Kalmar län och LOVA Foto: PM Jönsson VA-PLANERING OCH LOVA Varför just nu? Vattendirektivet - ställer krav på samverkan, arbeta avrinningsområdesvis och mellankommunalt samarbete Vattenråd

Läs mer

VA-PLAN SKURUP Förslag 2015-01-12

VA-PLAN SKURUP Förslag 2015-01-12 VA-PLAN SKURUP Förslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. PLAN INOM NUVARANDE VERKSAMHETSOMRÅDE... 4 2.1. Återkommande mindre investeringsprojekt... 6 2.2. Vatten... 6 2.3. Spillvatten...

Läs mer

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Sammanfattning av projektet Projektet Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation är ett ramprojekt för

Läs mer

Minnesanteckningar Avloppsgruppen 2008-12-09

Minnesanteckningar Avloppsgruppen 2008-12-09 Minnesanteckningar Avloppsgruppen 2008-12-09 Närvarande: Eva-Lena Oscarsson Agneta Lenngren Sara Skur Jan Ohlander Ulrica Palmblad Erika Kurberg Linda Eriksson Cia Holmberg Barbro Almlöf-Ekholm David Lundqvist

Läs mer

Länsstyrelsen bestred yrkandena.

Länsstyrelsen bestred yrkandena. Länsstyrelses åläggande för kommun att bygga ut allmän avloppsanläggning fastställdes (med den ändringen att genomförandetiden flyttades fram) i fall där uppkomna hälsomässiga problem hade åtgärdats genom

Läs mer

Varmt välkomna öppet hus!

Varmt välkomna öppet hus! Varmt välkomna öppet hus! Nu är förslaget till Orsas vatten- och avloppsplan färdigt! Information Möjlighet att ställa frågor! Varför Kommunal VA plan Kommunen har ett ansvar för att planera och arbeta

Läs mer

Ny plan tas fram för framtidens avlopp

Ny plan tas fram för framtidens avlopp 2016 07 19 Ny plan tas fram för framtidens avlopp HD ÄNGELHOLM 13 augusti 2014 04:00 Ny plan tas fram för framtidens avlopp Kommunens framtida vatten och avloppsnät är under utredning. Den nya VA planen,

Läs mer

Vattenplanering i Plan och bygglagen

Vattenplanering i Plan och bygglagen Vattenplanering i Plan och bygglagen Pär Persson Vattenstrateg Enheten för samhällsplanering PBL och vatten - möjligheter 2 kap 5 - allmänna intressen Bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad

Läs mer

Malung-Sälens Kommuns VA-huvudman

Malung-Sälens Kommuns VA-huvudman Malung-Sälens Kommuns VA-huvudman Finansieras av VA-kollektivet = alla som är kopplade till allmänt vatten och avlopp Inte att förväxla med skattekollektivet Vamas: äger och driver den allmänna VA anläggningen.

Läs mer

Kretsloppslösningar i landsbygd, omvandlingsområden och tätort utifrån lagstiftningen

Kretsloppslösningar i landsbygd, omvandlingsområden och tätort utifrån lagstiftningen Kretsloppslösningar i landsbygd, omvandlingsområden och tätort utifrån lagstiftningen Plan- och bygglagstiftningen -PBL -PBF -BBR Miljölagstiftningen -Miljöbalken -Fo om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd,

Läs mer

1. Bakgrund och VA-plan

1. Bakgrund och VA-plan Minnesanteckningar från informationsmöten gällande kommunalt vatten och avlopp till Fornbo, Fållökna och Malmsjöberg lördag den 30 januari samt tisdag den 9 februari 2016. 1. Bakgrund och VA-plan En VA-plan

Läs mer

Tillsynsplan vatten & avlopp 2013-2021

Tillsynsplan vatten & avlopp 2013-2021 Dnr 2012-10-15 2012-001629 Tillsynsplan vatten & avlopp 2013-2021 Tillsynsplanen avser all tillsyn som miljö- och byggnadskontoret bedriver inom vatten och avloppsområdet, såväl enskilda, gemensamma som

Läs mer

Knivsta där framtiden bor

Knivsta där framtiden bor Knivsta ingen kustkommun men mycket vatten x x VA-plan Inledning Nuläge Plan för allmänt VA Faktorer som styr Plan VA-planeringen för utbyggnad av allmänt VA Planer Plan i väntan på allmänt VA Genomförande,

Läs mer

Sam 4/2012. Riktlinjer och bedömningsgrunder för vattenoch avloppsplanering

Sam 4/2012. Riktlinjer och bedömningsgrunder för vattenoch avloppsplanering Sam 4/2012 Riktlinjer och bedömningsgrunder för vattenoch avloppsplanering Innehållsförteckning Varför riktlinjer och bedömningsgrunder för VA-planering...3 Vatten, vår viktigaste resurs...3 Vattendirektivet

Läs mer

VeVa-verktyg för VA-planering i spridd bebyggelse - bakgrund och erfarenheter från svenska kommuner

VeVa-verktyg för VA-planering i spridd bebyggelse - bakgrund och erfarenheter från svenska kommuner VeVa-verktyg för VA-planering i spridd bebyggelse - bakgrund och erfarenheter från svenska kommuner Avløpskonferensen 2012, Ås 25 april, 2012 Frida Pettersson Urban Water Bedriver utrednings- och utvecklingsverksamhet

Läs mer

MiljösamverkanVärmland

MiljösamverkanVärmland MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2012 Fastställt av styrgruppen den 13 oktober 2011 1(7) Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att

Läs mer

Utbyggnad av allmänt dricksvatten och spillvatten på Skarpö

Utbyggnad av allmänt dricksvatten och spillvatten på Skarpö Utbyggnad av allmänt dricksvatten och spillvatten på Skarpö Agenda Presentation av projektmedlemmar Kort om Roslagsvatten Bakgrund Vad är gjort hittills? Vad händer? Hur påverkas du? Frågestund Projekt

Läs mer

Informationsmöte gällande förslag till strategi för vatten och avlopp på landsbygd, minnesanteckningar

Informationsmöte gällande förslag till strategi för vatten och avlopp på landsbygd, minnesanteckningar Datum 2012-05-14 Diarienummer 1 (5) Informationsmöte gällande förslag till strategi för vatten och avlopp på landsbygd, Teckomatorp 2012-03-27, kl 19.00-21.30 Svalövs kommun har, i samarbete med NSVA och

Läs mer

www.miljosamverkan.se

www.miljosamverkan.se www.miljosamverkan.se Projektledare Lasse Lind tel 0532-714 47 lind.lasse@telia.com Biträdande projektledare Cecilia Lunder tel 031-60 58 95 cecilia.lunder@o.lst.se 1 Dagvatten 22 sept 04 Miljösamverkan

Läs mer

Bilaga 1 Lagstiftning och måldokument styrande för vattenförsörjning och avloppshantering

Bilaga 1 Lagstiftning och måldokument styrande för vattenförsörjning och avloppshantering Bilaga 1 Lagstiftning och måldokument styrande för vattenförsörjning och avloppshantering Miljöbalken Miljöbalken innehåller allmänna hänsynsregler och detaljerade bestämmelser om avloppsvattenrening.

Läs mer

Seminarium om Vatten- och Avloppsplanering

Seminarium om Vatten- och Avloppsplanering Seminarium om Vatten- och Avloppsplanering Vatten och avloppsplanering i Örebro kommun Vad är VA-planering? Hur gör vi idag? Vilka lagar styr? Fika Hur ser det ut i verkligheten? Vad styr exploateringen?

Läs mer

Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Syfte och målsättning med en kommunikationsplan

Syfte och målsättning med en kommunikationsplan Kommunikationsplan 2014-2016 Innehållsförteckning Syfte och målsättning med en kommunikationsplan... 2 Målgrupper... 2 Kommunikationskanaler... 2 Mallar och listor... 2 Utgående information från Miljösamverkan...

Läs mer

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektets organisation Styrgrupp Fastställd vid årsmötet 2015-XX-XX Arbetsgrupp Referensgrupp Dnr Uppdrag och mål Deltagare 2 Organisation Inledning

Läs mer

Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig!

Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig! Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig! Vilka är vi? Cane Svekanski Gästrike Vatten Projektledare Varför träffas vi idag? Kommunalt vatten och avlopp kommer att byggas ut i Rörberg Informationsmöte

Läs mer

VATTENTJÄNSTLAGEN 6. 2 Lagen om allmänna vattentjänster 3 Tre nyckelbegrepp 4 Expertutlåtanden 5 Slutsatser 6 Bilagor, källor och referenser

VATTENTJÄNSTLAGEN 6. 2 Lagen om allmänna vattentjänster 3 Tre nyckelbegrepp 4 Expertutlåtanden 5 Slutsatser 6 Bilagor, källor och referenser Utkast till rapport 22/4/2016 Syfte Projektet Koster VA skall i samråd mellan projektets tre parter kommunen, staten och kosterborna utreda en alternativ lösning för VA-system på Koster. Det sker genom

Läs mer

Sundbybergs stads vatten- och avloppspolicy

Sundbybergs stads vatten- och avloppspolicy 2016-03-08 1 (5) Stadsmiljö- och tekniska nämnden Sundbybergs stads vatten- och avloppspolicy Beslutsunderlag Förslag till Sundbybergs stads vatten- och avloppspolicy den 29:e april 2016. Stadsmiljö- och

Läs mer

Bild Riktlinjer för styrdokument

Bild Riktlinjer för styrdokument Bild Riktlinjer för styrdokument Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunfullmäktige 2013-04-24, 49 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

PROTOKOLL 2015-05-20. Svar på motion 2014:05 från Germund Sjövall (MP) om Knivstas framtida hantering av spillvatten KS-2014/578

PROTOKOLL 2015-05-20. Svar på motion 2014:05 från Germund Sjövall (MP) om Knivstas framtida hantering av spillvatten KS-2014/578 Kommunstyrelsens arbetsutskott 72 Utdrag ur PROTOKOLL 2015-05-20 Svar på motion 2014:05 från Germund Sjövall (MP) om Knivstas framtida hantering av spillvatten KS-2014/578 Arbetsutskottets förslag till

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om

Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 2015-10-14 Riktlinjer för styrdokument Kommunstyrelsen 2015-10-14 1 (4) Riktlinjer för styrdokument Inledning Styrdokument

Läs mer

Norrtälje i siffror. Globala siffror. Program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp. Norrtäljemodellen

Norrtälje i siffror. Globala siffror. Program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp. Norrtäljemodellen 2 Program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp Norrtäljemodellen 3 4 Norrtälje i siffror Globala siffror 56.600 invånare 23.000 pe anslutna till VA 150.000 turister 27.000 fritidsfastigheter 40.000

Läs mer

Planering för vatten och avlopp. Förslag till riktlinjer, nya verksamhetsområden och VA-taxa

Planering för vatten och avlopp. Förslag till riktlinjer, nya verksamhetsområden och VA-taxa Planering för vatten och avlopp Förslag till riktlinjer, nya verksamhetsområden och VA-taxa Bakgrund Det finns ca 3 000 enskilda avlopp i Piteå kommun. Somliga väl fungerande, andra med stora behov av

Läs mer

OBS! Texten är en sammanställning av det som sas och därför ibland inte i kronologisk ordning.

OBS! Texten är en sammanställning av det som sas och därför ibland inte i kronologisk ordning. Protokoll OBS! Texten är en sammanställning av det som sas och därför ibland inte i kronologisk ordning. Sörbo VA-försörjning Informationsmöte Datum 2013-11-19 kl 18:00 Plats: Vad bystuga Närvarande Kontaktlista

Läs mer

Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom områden i östra delen av Sävsjö kommun

Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom områden i östra delen av Sävsjö kommun Diarienummer: 676/2014-424 Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom områden i östra delen av Sävsjö kommun -Sara Berglund18 november 2014 Besöksadress Postadress Telefon Telefax E-post (E-mail)

Läs mer

Samordning av regionala nätverk om små avlopp

Samordning av regionala nätverk om små avlopp Dokumentation 2010-11-08 201 Dokumentation Samordning av regionala nätverk om små avlopp 13 oktober 2010 Naturvårdsverket, Stockholm Björn Eriksson DOKUMENTATION ARBETSGRUPP FÖR SAMORDNING AV REGIONALA

Läs mer

Gästrike Vatten kulturen och samverkan med kommunerna. Lena Blad, Gästrike Vatten

Gästrike Vatten kulturen och samverkan med kommunerna. Lena Blad, Gästrike Vatten Gästrike Vatten kulturen och samverkan med kommunerna Lena Blad, Gästrike Vatten Chef Teknik & Utveckling Bildades 1 maj 2008 VA samverkan över kommungränserna Erfarenhet och kompetens för fyra kommuner

Läs mer

Miljökvalitetsnormer för vatten. hur ska de in i översiktsplaneringen?

Miljökvalitetsnormer för vatten. hur ska de in i översiktsplaneringen? Miljökvalitetsnormer för vatten hur ska de in i översiktsplaneringen? MKN-vatten in i plan- och bygglagen 2009: PBL 3.kap. 5 Av översiktsplanen ska framgå hur kommunen avser att följa gällande miljökvalitetsnormer

Läs mer

Forum för nationella aktörer 9 november 2010 Minnesanteckningar

Forum för nationella aktörer 9 november 2010 Minnesanteckningar Forum för nationella aktörer 9 november 2010 Minnesanteckningar Deltagare: Erik Kärrman, Urban Water; Mats Johansson, Ecoloop/Avloppsguiden, Jane Hjelmqvist, Naturvårdsverket; Roger Sedin, Miljödepartementet;

Läs mer

Befolkningsutveckling Knivsta 2012-11-21. Snabbast växande kommuner 2003-2011(Knivsta 6:e snabbast)

Befolkningsutveckling Knivsta 2012-11-21. Snabbast växande kommuner 2003-2011(Knivsta 6:e snabbast) Lärdomar från fallet Västersjö hur gör vi rätt från början? Tyra Wikström, Knivsta kommun & Anna Tengelin Skoog, Roslagsvatten Befolkningsutveckling Knivsta Ackumulerad procentuell befolkningstillväxt

Läs mer

Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner. Skapad av: Vattenmyndigheterna. Publicerad: :38:01. Namn / E-post:

Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner. Skapad av: Vattenmyndigheterna. Publicerad: :38:01. Namn / E-post: Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner Skapad av: Vattenmyndigheterna Publicerad: 2015-11-30 13:38:01 Namn / E-post: Skövde kommun / kommunstyrelsen@skovde.se Påbörjade undersökningar: 2015-12-02

Läs mer

Tvistlösning av VA-mål Vattenstämman 2016

Tvistlösning av VA-mål Vattenstämman 2016 Tvistlösning av VA-mål Vattenstämman 2016 Gilbert Nordenswan Upplägg VA-nämnden har avvecklats Mark- och miljödomstolarna Konsekvenser Aktuella rättsfall Fem mark- och miljödomstolar Mark- och miljödomstolen

Läs mer

Gemensamhetsanläggningar för avlopp

Gemensamhetsanläggningar för avlopp Gemensamhetsanläggningar för avlopp Göran Carlsson, Lantmäteriet Hållpunkter Ägande och förvaltning av va-anläggningar Anläggningslagen - Ledningsrättslagen Gemensamhetsanläggningar för va Rapport om ga

Läs mer

Miljösamverkan Västerbotten

Miljösamverkan Västerbotten miljosamverkanvasterbotten.se Miljösamverkan Västerbotten Uppföljnings- och erfarenhetsutbytesträff Delprojektet Inventering av nedlagda deponier 7 november 2013 Inventering av nedlagda deponier Deltagande

Läs mer

Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012

Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012 Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012 Områden kring delar av Ljungaån, Hägnaån, Sävsjöån, Vämmesån och Bodaån samt bäckar runt Ärnanäsasjön och Allsarpasjön Miljö- och byggförvaltningen Stina Pernholm,

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer