Kommunens revisorer 7. Kommunstyrelsens anställningsmyndighet 39

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunens revisorer 7. Kommunstyrelsens anställningsmyndighet 39"

Transkript

1 INNEHÅLL Sidnr Kommunfullmäktige 3 Kommunens revisorer 7 Kommunstyrelsen 11 Kommunstyrelsens anställningsmyndighet 39 Överförmyndarnämnden 61 Valnämnden 67 Äldrenämnden 71 Omsorgsnämnden 91 Barn- och ungdomsnämnden 123 Bildningsnämnden 157 Kultur- och fritidsnämnden 179 Samhällsbyggnadsnämnden 209 Socialnämnden 239 Bygg- och miljönämnden 269 Intern finansiering, resursmedel 287 Pensionsenheten 289 Utförarstyrelsen 293 Teckenförklaring - = Inget belopp finns 0 (noll) = Det finns ett belopp som avrundat blir mindre än 0,1

2

3 3 KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommentarer från ordförande Som ordförande vill jag lämna följande kommentar till 2011 års verksamhetsberättelse. Kommunfullmäktige har under året genomfört 10 fullmäktigemöten och 1 temamöte i oktober om Återrapportering av det ekonomiska läget. I september firades 90 år i beslutandets sal med föredrag/kåseri av Gunnar Elfström. Vid samma sammanträde uppmärksammades att Linköping valts till Årets Nybyggarkommun Under 2010 genomfördes en grundläggande utbildning för de nytillträdda ledamöterna men även övriga intresserade ledamöter deltog. Kostnaden för utbildningen överskred budget med 373 tkr, vilket är en av förklaringarna till årets minusresultat. Den andra delen av minusresultatet beror på att ett nytt gruppledararvode tillkommit Vid valet 2010 fick Sverigedemokraterna en ny gruppledare. De geografiska utskotten, knutna till kommunfullmäktige har träffats 51 gånger och ekonomiutskottet 7 gånger. Till fullmäktige har 1 allmänhetens fråga inkommit under året. En del händelser under året är värda att nämnas bl.a. att 2011 var året då Linköping återigen kunde anordna en uttagningsomgång till Schlagerfestivalen. Europadagen den 9 maj firades traditionsenligt. Biblioteket var mötespunkten 2012 för detta arrangemang och flera frivilligorganisationer deltog. 100-dagen genomfördes av kommunfullmäktiges ledamöter i maj, 100- dagen är dagen då kommunfullmäktiges ledamöter varje år besöker Linköpings företagare. Besöken genomförs i samarbete med Nulink AB. Linköpings Kommun deltog i Almedalen under Fjärde Storstadsregionens flagga och i samarbete med Marknadsbolaget. Stadsfesten genomfördes en helg i augusti 2011 i samarbete med flera Linköpingsföretag. Under hösten genomfördes flera ambassadörsbesök. Besök från Japans ambassad, likaså från Botswana, Kenya, Filipinerna, Dominikanska republiken, Förenade Arabemiraten, Rumänien, Turkiet, Lettland och Sydafrikas ambassader. Linköping får en ny systerort, Sao Bernardo do Campo i Brasilien och ett besök görs i Linköping av borgmästare Luiz Marinho, Sao Bernardo do Campo. Traditionsenligt deltar Linköpings Kommun vid firandet kring julkrubban på julafton vid Stora Torget. Ett flertal invigningar skedde under året där kommunfullmäktiges presidium var representerade, likaså tog Linköpings Kommun emot ett flertal besök, både nationella och internationella. Ann-Cathrine Hjerdt (M) Kommunfullmäktiges ordförande - Kommunfullmäktige -

4 3 KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommentarer från ordförande Som ordförande vill jag lämna följande kommentar till 2011 års verksamhetsberättelse. Kommunfullmäktige har under året genomfört 10 fullmäktigemöten och 1 temamöte i oktober om Återrapportering av det ekonomiska läget. I september firades 90 år i beslutandets sal med föredrag/kåseri av Gunnar Elfström. Vid samma sammanträde uppmärksammades att Linköping valts till Årets Nybyggarkommun Under genomfördes en grundläggande utbildning för de nytillträdda ledamöterna vid 2010, men även övriga intresserade ledamöter deltog. Kostnaden för utbildningen överskred budget med 373 tkr, vilket är en av förklaringarna till årets minusresultat. Den andra delen av minusresultatet beror på att ett nytt gruppledararvode tillkommit Vid valet 2010 fick Sverigedemokraterna en ny gruppledare. De geografiska utskotten, knutna till kommunfullmäktige har träffats 51 gånger och ekonomiutskottet 7 gånger. Till fullmäktige har 1 allmänhetens fråga inkommit under året. En del händelser under året är värda att nämnas bl.a. att 2011 var året då Linköping återigen kunde anordna en uttagningsomgång till Schlagerfestivalen. Europadagen den 9 maj firades traditionsenligt. Biblioteket var mötespunkten 2012 för detta arrangemang och flera frivilligorganisationer deltog. 100-dagen genomfördes av kommunfullmäktiges ledamöter i maj, 100- dagen är dagen då kommunfullmäktiges ledamöter varje år besöker Linköpings företagare. Besöken genomförs i samarbete med Nulink AB. Linköpings Kommun deltog i Almedalen under Fjärde Storstadsregionens flagga och i samarbete med Marknadsbolaget. Stadsfesten genomfördes en helg i augusti 2011 i samarbete med flera Linköpingsföretag. Under hösten genomfördes flera ambassadörsbesök. Besök från Japans ambassad, likaså från Botswana, Kenya, Filipinerna, Dominikanska republiken, Förenade Arabemiraten, Rumänien, Turkiet, Lettland och Sydafrikas ambassader. Linköping får en ny systerort, Sao Bernardo do Campo i Brasilien och ett besök görs i Linköping av borgmästare Luiz Marinho, Sao Bernardo do Campo. Traditionsenligt deltar Linköpings Kommun vid firandet kring julkrubban på julafton vid Stora Torget. Ett flertal invigningar skedde under året där kommunfullmäktiges presidium var representerade, likaså tog Linköpings Kommun emot ett flertal besök, både nationella och internationella. Ann-Cathrine Hjerdt (M) Kommunfullmäktiges ordförande - Kommunfullmäktige -

5 4 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanfattning Geografiska utskotten Det finns 11 geografiska utskott i kommunen. I utskottsarbetet deltar 77 kommunfullmäktigeledamöter. Utskottens roll är att väcka medborgarnas engagemang, stödja lokalt och framtidsinriktat arbete och stödja dialogen mellan medborgare och beslutsfattare. Utskotten är representerade i 15 trygghetsråd samt i lokala stadsdelsföreningar/samverkansråd/boendeföreningar. Under året har utskotten deltagit i många aktiviteter som till exempel Earth-Hour (cirka ljus delades ut i olika stadsdelar), Lambohovs dag, Berga dag, Skäggetorps dag. Utskotten har också träffat 900 elever från årskurs 8 i samband med Öppet Stadshus samt varit representerat på medborgarkontoren i city och Skäggetorp. Antalet kontakter med medborgare ökar hela tiden och det är viktigt att medborgarna snabbt får kontakt med rätt instans. Under året har utskotten anordnat 13 offentliga möten med olika teman. Mötena har besökts av cirka 700 personer. Ledamöterna har också representerat utskotten vid samrådsmöten om översiktsplaner och detaljplaner Ekonomiutskottet Ekonomiutskottet har: informerats om kommunens bokslut och årsredovisning för underrättats om bolagsstrukturen för Stadshus AB. upplysts om gemensamt och särskilda ägardirektiv för Linköping kommunala bolag samt om reviderad Företagspolicy. informerats av Utbildningsförvaltningen om nyckeltal och jämförelser med andra kommuner inom utbildningsområdet. genomfört ett temasammanträde i kommunfullmäktige som innehöll en återrapportering om det ekonomiska läget. informerats om bolagens treårsplan. delgetts kommunens och nämndernas delårsrapporter med prognos för helår. underrättats om medborgardialog/medborgarbudget. Utskottet har informerats om stresstest och konsekvensanalyser vid placering av långfristiga tillgångar. Utskottet har delgetts SKL:s ekonomirapport och ny skatteprognos. Utskottet har informerats om projektet för översyn och utveckling av styrmodellen. Utskottet har informerats om SKL:s jämförelseprojekt Väl mätt för gatu- och parkverksamheten. Utskottet har delgetts och lämnat förslag på finansiella mål till den strategiska planen Kommunfullmäktige -

6 5 EKONOMI Driftredovisning netto, tkr Bokslut Budget Avvikelse/ Bokslut Bokslut Verksamhet Resultat Kommunfullmäktige arvoden m.m Verksamhetsutskott, ekonomi Geografiska utskott Partistöd Representation, minnesgåvor, Kf:s middag Utbildning förtroendevalda Summa varav kostnader varav intäkter Ekonomisk analys För 2011 redovisas ett underskott mot budget med 717 tkr. Underskottet förklaras av fyra poster. Utbildningen för förtroendevalda som med utökad målgrupp blev dyrare än budget. Kostnaden för minnesgåvor var visserligen lägre 2011 än 2010 men ligger fortfarande högre än budget. I bokslutet har även en bokföringsmässig justering av lagret avseende representationsgåvor gjorts vilket påverkat resultatet negativt. Efter valet har ytterligare ett parti fått arvoderad gruppledare vilket ökar kostnaden med 300 tkr per år. Detta har inte beaktats i budgeten för Underskottet för 2011 kan inte hanteras inom ramen för Kommunfullmäktiges internbudget Justeringen av lagervärdet är en bokföringsmässig engångspost som inte påverkar kommande år. Däremot kommer kostnaden för ytterligare gruppledare samt minnesgåvorna att ge underskott även Budgeten för minnesgåvor samt gruppledare måste beaktas i budgetberedningen inför budget Inför budget 2015, då ny mandatperiod startar, måste formen för utbildning av förtroendevalda beaktas när budgeten läggs. Redovisning av arvoden under 2011, tkr Kommunfullmäktige Belopp tkr Varav fasta arvoden Borgmästare :e vice ordförande :e vice ordförande Kommunfullmäktige -

7 6 KOMMUNFULLMÄKTIGE Effektmål/prioriterade aktiviteter Medborgare som kontaktar utskottsledamöter ska snabbt hänvisas till rätt instans. Ledamöterna i utskottet får ofta frågor och synpunkter om den kommunala verksamheten. Utskottsledamöternas uppgift är att snabbt hitta förvaltning/nämnd som kan svara på frågan. Kontinuerlig uppföljning av att ärendet hanteras snabbt genom att nämnden skickar en kopia av kontakten till utskottet eller att utskottet har kontakt med medborgaren. Antalet frågor till ledamöter och utskott ökar hela tiden från medborgare och föreningar. Nämndernas förvaltningar ger ofta snabb respons till medborgaren. Bedömning Målet är uppnått. Ta initiativ till offentliga möten kring olika frågor i utskottsområdena. Utskotten anordnar ofta offentliga möten i olika frågor. Oftast berörs frågor som teknik- och samhällsbyggnadsnämnden har ansvar för. Ibland vill invånarna ha information om ett pågående projekt eller möjlighet att påverka en fråga som inte är beslutat än. Målet är uppfyllt om medborgarna som har synpunkter/förslag på dialog via utskotten kan få till stånd ett offentligt möte. Utskotten har tillsammans med Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden anordnat offentliga möten om förslaget till hastighetsplan i Malmslätt, Berg, Linghem, Sturefors, Johannelund och Stadsbiblioteket. Möten om bredband har anordnats i Nykil, Vårdnäs, Ulrika, Ljung och Östra Skrukeby (två möten). Ett möte om Göta kanal har anordnats i Ljungsbro och ett möte om deltidsbrandkåren i Gistad i Linghem. Totalt har cirka 700 personer deltagit vid informationsmötena. Bedömning Målet är uppnått. - Kommunfullmäktige -

8 7 KOMMUNENS REVISORER Kommentarer från kommunens revisorer Kommunrevisionen har kommunfullmäktiges uppdrag att granska och främja den kommunala verksamheten. Uppdraget är reglerat i kommunallagen och utförs i enlighet med reglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet. Kommunens förtroendevalda revisorer är direkt ansvariga inför fullmäktige och därmed indirekt inför medborgarna. Kommunrevisionen genomför sin granskning så att den uppfyller kommunfullmäktiges och därmed medborgarnas krav på objektivitet, effektivitet och kompetens. Detta är av stor betydelse för medborgarnas tilltro till demokrati och rättsäkerhet. Kommunrevisionen slår vakt om sitt oberoende genom rätten att - självständigt välja vad som skall granskas - självständigt välja angreppssätt, metoder och sakkunniga för granskningen - självständigt göra analyser och bedömningar och föra fram dessa. En god intern kontroll i all kommunal verksamhet är viktigt för att förebygga fel och oegentligheter. Revisorerna bedömer att nämnderna haft en god utveckling av sin interna kontroll. - Kommunens revisorer -

9 8 KOMMUNENS REVISORER Sammanfattning av måluppfyllelsen Vårt uppdrag är att med iakttagande av lagstiftning, god revisionssed och kommunens revisionsreglemente vidta de åtgärder som vi bedömer erforderliga för att kunna uttala oss i revisionsberättelse som underlag för kommunfullmäktiges beslut i ansvarsfrågan. Vi har formulerat följande vision: Revisionen vill både självständigt och tillsammans med kommunens nämnder och styrelser stärka och utveckla den politiska styrningen och kontrollen över verksamheterna samt pröva om verksamheterna lever upp till god ekonomisk hushållning enligt kommunens mål avseende detta. Revisionen vill utöver sin granskande roll arbeta rådgivande och stödjande så långt möjligt utan att äventyra oberoendet. I syfte att verka i visionens anda har följande aktiviteter prioriterats i planeringen av 2011 och 2012: Fortsätta att följa upp nämndernas arbete med intern kontroll och särskilt fokusera på aktiviteter för att minimera riskerna för korruption. Fördjupa redovisningsrevisionen och utöka substansgranskningen. Ett fortsatt fokus på kommunens finansiella placeringar och bolagens upplåning. Granskning av nämndernas och bolagens upphandlingsverksamhet med fokus på intern kontroll. Granskning av utvalda policy- och styrdokuments aktualitet och efterlevnad. Användning av den offentliga statistiken för att ta fram material som grund för fördjupade dialoger med olika verksamheter, främst avseende kvalitet och effektivitet. Följa upp bolagens arbete med intern kontroll. Fördjupa uppföljningen av bolagens efterlevnad av ägardirektiv och andra tillämpliga styrdokument. Fördjupa samverkan med Norrköpings kommunrevision och successivt genomföra gemensamma granskningar av de områden som de båda kommunerna beslutat samverka inom. Vi har påbörjat samtliga prioriterade aktiviteter under året men då planen är tvåårig är merparten fortfarande pågående. Vi har under året fokuserat på att granska nämndernas genomförande av sitt av fullmäktige erhållna uppdrag. Revisionsarbetet har skett genom att vi granskat och verifierat nämndens egen styrning, uppföljning och kontroll. Revisionen har prövat om nämndernas redovisning av verksamhet och ekonomi gått att verifiera så att revisionen kunnat skriva att redogörelsen i väsentliga delar överensstämmer med redovisat underlag. Årets granskningsarbete har delvis bestått av träffar med nämndspresidier, internkontrollrepresentanter och ledande tjänstemän. Genom förändringar i skattelagstiftningen har förutsättningarna för Linköpings Stadshus AB förändrats vilket även fått följder för kommunen. Bolaget har nu löst samtliga reverser till kommunen som utgjorde betalning vid köp av aktierna i dotterbolagen. Detta har medfört att kommunen erhållit likvidtillgångar om 5,45 miljarder kronor. Hantering och placering av dessa medel för god avkastning med rimliga risker är en till stor del ny uppgift för kommunen. För revisionen innebär detta en utvidgad granskningsuppgift vilken vi måste möta med utbildning och extern konsulthjälp då vi känner en oro inför detta och anser oss inte ha tillräcklig erfarenhet och kompetens inom finansområdet för att bedöma hanteringen och främst riskerna i denna. Vi har även för avsikt att följa i vilken omfattning grunden för fullmäktigebeslutet att kommunkoncernen skulle kunna spara bolagsskatt på uppemot 90 mnkr har uppnåtts eller är på väg att uppnås. Under 2011 har vi fortsatt att följa upp arbetet med internkontroll inom samtliga nämnder och verksamheter vilket även i år till större delen utförts i samverkan med kommunstyrelsen och avrapporterats skriftligt vid årsskiftet 2011/2012. Vi har genomfört granskningar av MAS ansvar inom kommunens äldreomsorg, mottagande av ensamkommande flyktingbarn och granskning av kvalitetssystem inom äldreomsorgens särskilda boenden. Vi har även genomfört ett seminarium utifrån vår tidigare genomförda granskning avseende barn och unga som riskerar att fara illa. Genomgången av moms och statsbidrag som pågått ett antal år har fortsatt och även årets granskning har medfört att kommunen kunnat återsöka ett större belopp. Denna granskning fortsätter även under Kommunens revisorer -

10 9 Revisionen har även granskat den ekonomiska redovisningen och i sin berättelse uttalat sig om huruvida redovisningen i allt väsentligt är rättvisande, och även bedömt huruvida den interna kontroll som utförts inom nämnden varit tillräcklig. För revisionen är uppföljning av den kommunala verksamhet som bedrivs i de kommunala bolagen ett mer och mer prioriterat område. Ambitionen är att successivt utveckla granskningen av de kommunala bolagen till att genomföras på samma sätt som verksamhetsgranskningen av nämnderna. Driftredovisning netto, tkr EKONOMI Bokslut Budget Avvikelse/ Bokslut Bokslut Verksamhet Resultat Intäkter bolag m.m Personalkostnader Adm.tjänster, lokaler Köp av biträde kommunen Köp av biträde bolag m.m Summa varav kostnader varav intäkter Ekonomisk analys Årets resultat är ett överskott på 17 tkr vilket är väl överensstämmande med årets budget. Kommunens revisorer anpassar sin verksamhet till fastställd budget och kommer att göra det även framåt. I det fall det skulle inträffa något alldeles speciellt som kräver insatser från revisionen som inte ryms inom budget kommer revisorerna att diskutera detta med fullmäktiges presidium och begära extra resurser innan åtgärder vidtas. Effektmål och måluppfyllelse Revisorerna skall träffa samtliga nämnders presidier och ledande tjänstemän minst en gång per år. Revisorerna skall följa upp samtliga nämnders arbete med intern kontroll och ha erfarenhetsutbyte med nämndernas IK-representanter. Revisorerna skall träffa Stadshus AB s och dess dotterbolags styrelsers presidium och bolagsledningar minst en gång per år. Revisorerna skall följa upp samtliga bolags arbete med intern kontroll. Revisorernas bedömning Vi bedömer att samtliga mål, utom det sista, är uppnådda. När det gäller uppföljningen av bolagens arbete med intern kontroll så är det påbörjat men inte färdigt. Effekterna för oss revisorer av genomförandet av dessa mål är att ge oss ett tillräckligt underlag så att vi med tillfredsställande säkerhet kan rådgiva fullmäktige i ansvarsfrihetsfrågan. - Kommunens revisorer -

11 10 Prioriterade aktiviteter Fortsätta att följa upp nämndernas arbete med intern kontroll och särskilt fokusera på aktiviteter för att minimera riskerna för korruption. Fortsatt fokus på bolagens upplåning och kommunens placeringar. Granskning av nämndernas och bolagens upphandlingsverksamhet med fokus på intern kontroll. Granskning av utvalda policy- och styrdokuments aktualitet och efterlevnad. Användning av den offentliga statistiken för att ta fram material som grund för fördjupade dialoger med olika verksamheter, främst avseende kvalitet och effektivitet. Följa upp bolagens arbete med intern kontroll. Fördjupa uppföljningen av bolagens efterlevnad av ägardirektiv och andra tillämpliga styrdokument. Fördjupa samverkan med Norrköpings kommunrevision och successivt genomföra gemensamma granskningar av de områden som de båda kommunerna beslutat samverka inom. Revisorernas bedömning Vi har inlett de flesta aktiviteterna utom granskning av nämndernas och bolagens upphandlingsverksamhet och utvalda policy- och styrdokuments aktualitet och efterlevnad. Budgeten är tvåårig och därmed är de prioriterade aktiviteterna planerade för denna period varför vi bedömer att under perioden skall samtliga aktiviteter bli genomförda. - Kommunens revisorer -

12 11 KOMMUNSTYRELSEN Kommentarer från nämndens ordförande Det har varit ett händelserikt år 2011 Det gångna året har varit händelserikt. Året avslutades med att Kommunfullmäktige ställde sig bakom övertagandet av ansvaret för den civila flygverksamheten vid Linköping City Airport. Det var ett viktigt beslut som ger goda förutsättningar för att - tillsammans med flygoperatörer och andra aktörer - utveckla verksamheten. Avtalet ger också förstärkta förutsättningar att utveckla samverkan med flygplatsen i Norrköping. Vid årsskiftet övergick ansvaret för kollektivtrafiken till Landstinget. Den lösningen har goda förutsättningar att bli framgångsrik, men den bygger på en nära samverkan mellan landsting och kommun. Bra och miljövänlig kollektivtrafik är nödvändig för en attraktiv stad och en attraktiv kommun. Under året har stora investeringar skett i fiberopto för att möjligöra hög IT-standard i tätorter i kommunen. En viktig satsning för att hela kommunen skall kunna utvecklas. Bra för medborgarna, bra för näringslivet och bra för att hela kommunen skall leva. Under året har flera viktiga program och strategidokument fastställts. Vi har bl.a. fastställt en strategi för samverkan med universitet och högskolor. Härigenom förstärks det redan goda samarbetet med universitet. Vi har också fastställt ett program för social hållbarhet som ger viktiga utgångspunkter för att förena Linköpings höga tillväxtambitioner med ett fortsatt och förstärkt arbete för en social hållbar stad. Vi har också ytterligare fördjupat arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser som syftar till fortsatt fördjupning av arbetet med att kommunen skall vara säker och trygg. Inom näringslivssidan har viktiga steg tagits för att möjliggöra etablering av nya företag och verksamheter i bl.a. Vreta kloster (Vreta Kluster), i Linköping Aviation Park och på andra håll i kommunen. Mjärdevi Science Park har ytterligare stärkt sin ställning. Under det gångna året har också flera viktiga handelsetableringar påbörjats. Som ett led i arbetet med att förstärka regionens arbete med profilering och marknadsföring har vi aktivt deltagit i föreberedelserna och diskussionerna kring East Sweden (som nytt begrepp för profilering av den större regionen). Beslut togs efter årsskiftet i fullmäktige. Under året har vi i olika sammanhang uppvaktat ministrar, statssekreterare och andra viktiga aktörer för att möjliggöra satsningar på järnväg (nya dubbelspår mellan Linköping - Norrköping). Vi har också bedrivit ett intensivt arbete för att få fram lösningar på den bullerproblematik som medför betydande osäkerheter kring viktig samhällsutveckling och bostadsbyggande. Det gångna året har präglats av stor oro i världsekonomin (eurokris och turbulens också i den amerikanska ekonomin). Vi har sett över kommunens placeringsriktlinjer utifrån ett försiktighetsperspektiv. Långsiktiga placeringar har placerats utifrån en försiktig policy. De realiserade förlusterna under året har uppgått till 4,0 mnkr. I enlighet med redovisningspraxis har dock stora nedskrivningar skett. Det är tillfredsställande att årets resultat slutar på ett mindre överskott (trots dessa nedskrivningar). Nämnder och olika verksamheter har tagit ett stort ansvar under det gångna året. Världsekonomin skapar fortsatt oro, men vi har goda förutsättningar att kunna möta också besvärligare tider. Det har varit ett händelserikt år Paul Lindvall (M) Kommunstyrelsens ordförande - Kommunstyrelsen -

13 12 KOMMUNSTYRELSEN Sammanfattning Mark- och Översiktsplanering Arbetet med en översiktsplan för landsbygden och småorterna (del 3 av den obligatoriska kommuntäckande översiktsplanen) har påbörjats. Arbete med olika översiktsplaner för de orter som pekats ut i den gemensamma översiktsplanen för Linköping och Norrköping och som prioriterats av kommunstyrelsens planeringsutskott har pågått under Bl.a. har detta resulterat i att översiktsplanen för Linghem antogs av kommunfullmäktige i juni och att samråd genomförts för översiktsplanerna för Ekängen- Roxtuna/ Gärstad- Distorp samt Sättuna. Näringsliv Efter en ur tillväxtsynpunkt stark vår blev sommaren med ekonomisk kris i GIPS-länderna (Grekland, Irland, Portugal och Spanien) en vändpunkt. Investeringsviljan blev påtagligt lägre vilket även drabbade Linköping har emellertid generellt sett varit ett starkt år ur näringslivssynpunkt i Linköping. Ett stort antal företagsetableringar har noterats, bl.a. Bauhaus och Nettos lager och sportkedjan XXL. Totalt gav etableringarna i kommunen ca 800 nya arbetstillfällen samt 300 årsarbeten inom byggsektorn. Till detta kommer etableringen av två tyngre klusterbildningar, Compraser samt Vreta Kluster. Samtidigt som detta sägs måste också konstateras att matchningsproblematiken gjort sig gällande, framför allt inom IKT-sektorn (Informations- och Kommunikations Teknik). Många företag på framförallt Mjärdevi har idag svårt att besätta tjänster. Även industriföretag har svårt att hitta rätt kompetenser. Administration och Säkerhet Linköpings kommun genomförde under 2011 en övning med krisledningsnämnden och delar av krisledningsstaben. Övningen, som var en lärande övning, gav värdefulla erfarenheter för fortsatt planering, utveckling, utbildning och övning. Under året genomfördes också ett stort antal risk- och sårbarhetsanalyser samt fortsatt utveckling av detta koncept. W3D3 är kommunens gemensamma dokument- och ärendehanteringssystem. Bildningsnämnden använder det administrativa stödet för nämndprocessen och flera andra nämnder har påbörjat införandet av stödet. Under 2011 har ärendehanteringen effektiviserats genom utveckling av ett antal e-tjänster i W3D3, bland annat medborgarförslag och medarbetarförslag. Kommunstyrelsens ärendeberedningsprocess har kartlagts och utvecklats för att säkerställa att ärendena är allsidigt och fullständigt beredda utifrån ett helhetsperspektiv när de tas upp för behandling i Kommunstyrelsen eller i beredande nämnd. Utbildning i ärendeberedning för kommunens handläggare och nämndsekreterare är planerad och en administrativ handbok är under framtagande och finns på nya Linweb. Ekonomi Kommunen har en väl fungerande ekonomistyrning, där rapportering fungerar och regelverk följs. Rutinerna för ekonomiprocessen är välgenomarbetade och fungerar både på nämndnivå och på kommunövergripande nivå. Linköpings kommun har, i jämförelse med andra kommuner, relativt låga kostnader och medelgoda resultat, vilket visar på förhållandevis god effektivitet. Det finns ändå flera resultatmått som är sämre än medel, vilket visar på en fortsatt utmaning att höja resultaten i kommunen. Kommunikation Kommunikation i allmänhet är ett prioriterat område som genomsyrat hela koncernen. Här avses både aktiviteter för att marknadsföra Linköping koncerngemensamt och inte minst att utveckla bra och effektiva kommunikationskanaler. Kommunens två år gamla hemsida ligger fortfarande i topp bland kommunwebbar och utvecklas successivt inte minst vad gäller tillgänglighet och e-service. Kommunikationen har också utvecklats att innefatta sociala medier. I slutet av 2011 lanserades ett nytt intranät som ger förutsättningar till ett förändrat arbetssätt och vara ett stöd i användarnas dagliga arbete samt ett verktyg för utveckling av vår interna kommunikation. Andra kanaler som är av stor vikt för att föra ut budskap är via media och våra tidningar, både vad gäller i positiva budskap och vid kriser särskild fokus har lagts på detta under gångna året. - Kommunstyrelsen -

14 13 Ett viktigt syfte med marknadskommunikation är att lyfta fram Linköping som en attraktiv kommun att bo, leva, besöka och verka i samt lyfta fram Linköping där idéer blir verklighet. Den årliga attitydundersökningen som genomförs bland linköpingsbor mellan 15 och 74 år visar en ökning av kännedomen av vår devis med 5 % jämfört med Andelen linköpingsbor som känner till devisen är nu så hög som 93 %. Samma undersökning visar också att 81 % av kommuninvånarna upplever Linköping som en attraktiv kommun att bo i. Antalet besökare har också under det gångna året ökat vilket är mycket positivt och ett resultat av en tydligare marknadsföring av Linköping som besöksdestination. Personal 2011 års personalarbete har präglats av ett intensivt arbete inom områdena intern rörlighet, medarbetarskap och ledarskap, jämställdhet och mångfald samt marknadsföring av kommunen som arbetsgivare. Verktyg och modeller för att arbeta med förebyggande och främjande hälsoarbete har också prioriterats liksom arbetet med tidiga signaler på ohälsa. Utifrån det personalpolitiska målet Linköpings kommun ska ligga i framkant för mångfald och jämställdhetsområdet har 2011 års arbete fokuserat på att integrera frågorna i vardagen via arbetsmiljöarbetet men också genom att jämställdhet och mångfald integreras i alla våra utbildningar och personalprocesser. Vi har också infört en ny modell för hantering av medarbetarförslag i kommunen. Under 2011 lämnades 74 förslag in och flera goda idéer belönades. Utveckling Arbetet under 2011 har präglats av ett antal stora frågor: - Intensivt påverkansarbete i olika former för att åstadkomma statliga beslut som säkerställer kapacitet på södra stambanan (Linköping-Stockholm) - Bildandet av en regional kollektivtrafikmyndighet - Kommunalt övertagande av ansvaret för den civila flygverksamheten på Saab-fältet. - En stor satsning på fiberutbyggnad på landsbygden. - Fastställande av ett program för social hållbarhet. - Fastställande av strategi för samverkan med universitet och högskolor Fortsatt kommer undanröjande av kapacitetsbristen på södra stambanan och ekonomisk integration med Norrköping att vara strategiskt viktiga frågor för att säkerställa regionens tillväxt. - Kommunstyrelsen -

15 14 EKONOMI Driftredovisning netto, tkr Bokslut Budget Avvikelse/ Bokslut Bokslut Verksamhet Resultat Politik, gemensamma avgifter Mark- och översiktsplanering Näringsliv Administration och Säkerhet Ekonomi Kommunikation Personal Utveckling Verksamheter inom KS Summa varav kostnader varav intäkter Investeringsredovisning netto, tkr Bokslut Budget Bokslut Bokslut Verksamhet Avvikelse IT-investeringar Fastighetsinvesteringar Markförvärv Ny teknik KF-salen Skyltar vid E4:an Arkivinredning Stadsarkivet 844 Östsvenska Yrkeshögskolan 50 Lambohov 2: Inventarier Medborgarkontor 774 Marknadsbolaget, aktier 50 Stadshus AB, aktier Distorp försäkringsersättning -462 Summa Redovisning av ersättningar, tkr Kommunstyrelsen Belopp tkr Varav fasta arvoden *) Ordförande :e vice ordförande :e vice ordförande Kommundirektör *) inkl förändring semesterlöneskuld - Kommunstyrelsen -

16 15 Ekonomisk analys Resultatet för Kommunstyrelsen 2011 är ett överskott mot budget med 46,7 mnkr. Prognosen för årets resultat efter oktober månad var ett överskott med 30,6 mnkr, att överskottet blev så mycket större beror framför allt på ytterligare fastighetsförsäljningar under slutet av året samt kommungemensamma bokslutsposter som påverkat resultatet positivt. Överskottet förklaras i två delar; engångsposter vilka utgör den största delen samt avvikelser mot Kommunstyrelsens ordinarie budget. De största engångsposterna 2011 finns inom området Ekonomi och avser reavinster vid fastighetsförsäljningar 22,5 mnkr samt bokslutsposter som justering av arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar m.m. för hela kommunen, vilket bokförs inom Kommunstyrelsen, dessa uppgår till 10,7 mnkr. Avvikelsen mot Kommunstyrelsens ordinarie budget är 13,3 mnkr varav de uppdragsfinansierade verksamheterna står för 2,6 mnkr. Den största delen av Kommunstyrelsens ordinarie budget avser fasta åtaganden baserat på avtal eller andra beslut. En mindre del avser eget genomförande inom ramen för Kommunstyrelsens ansvarsområden. Under 2011 har ett antal ärenden uppkommit med beslut att finansiera kostnaden inom ramen för Kommunstyrelsens prognostiserade överskott, ett exempel är bidrag till serviceanläggning vid Bergs slussar om 1 mnkr. Några av årets större projekt och insatser är inte slutförda, med budgetöverskott 2011 som följd, dessa är satsningen på vidareutveckling av linkoping.se, utveckling/implementering av nya Linweb samt arkitekttävling för Resecentrumområdet. Dessa projekt/insatser står för ca 4 mnkr av överskottet och finns inom områdena Kommunikation samt Mark- och översiktsplanering. Inom området Politik, gemensamma avgifter finns överskott bl.a. i budgetutrymmen för utvecklingsmedel och utredningar. Lägre försäkringskostnader än budget samt överskott i utvecklingsbudgeten för ärendehanteringssystemet är främsta förklaringen till överskottet för området Administration och Säkerhet. Kostnaderna för drift och utveckling av PA-systemet Heroma blev lägre En anledning är att införandet av gemensam IT-drift medfört lägre kostnader, en annan är försening av förbättringar i systemet (bl.a. Single Sign On). Inom området Personal har en del planerade program inte kunnat startas eller skjutits på till 2012 vilket också bidrar till överskottet. Obalansen inom området Näringsliv beror på att både 2010 och 2011 års ersättning till Kårservice bokförts på Nytt avtal tecknades under hösten 2010 och Kårservice rekvirering av medel för 2010 kom inte in förrän i februari Från och med 2012 är ersättningen i fas utifrån avtalet. Investeringar Årets investeringar uppgår till 1,3 mnkr varav 1,2 mnkr avser satsningen på ny web-sändningsteknik i KF-salen. Driftkostnaderna för investeringen finansieras genom minskat tjänsteköp för web-sändningen av Kommunfullmäktiges sammanträden. Mervärdet av investeringen är att sändningstekniken kan användas för fler ändamål, t.ex. spela in föreläsningar, informationsmöten och liknande. - Kommunstyrelsen -

17 16 KOMMUNSTYRELSEN MARK- OCH ÖVERSIKTSPLANERING Effektmål och måluppfyllelse Utarbeta en översiktsplan/utvecklingsplan för landsbygden. Planen är en del av den enligt plan- och bygglagen obligatoriska kommuntäckande översiktsplanen för kommunen. Planen kallas numera Översiktsplan för landsbygden och småorterna. Översiktsplanen för landsbygden och småorterna kommer att tydliggöra kommunens viljeinriktning när det gäller utveckling och byggande på landsbygden. Planen kommer att ge vägledning för kommuninvånare och näringsliv och bidra till en mera rättvis och förutsägbar hantering av förfrågningar om bygglov, etableringar mm. Planen kommer att förenkla och effektivisera kommunens och andra myndigheters beslut. Kriterium för måluppfyllelse är att planen förankras väl och att arbetet fortskrider enligt tidplanen. Målet ska anses uppfyllt om planen får ett brett stöd i kommunfullmäktige, dvs. om antalet reservationer är få eller inga, samt om tidplanen hållits. Enligt tidigare tidplan skulle samråds- och utställningshandling utarbetas under och planen antas 2012 eller Dennas tidsplan har förskjutits något, samråd beräknas nu ske 2013 och antagande Anledningen till detta är att mer resurser än vad som förutsetts måst läggas på arbete med annan översiktsplan (att bearbeta det stora antal yttranden som kommit in över översiktsplanen för Ekängen-Roxtuna och Distorp-Gärstad). Målet är delvis uppnått. Fri tillgång till grundläggande geografisk information och geografiska informationssystem i kommunens verksamheter skapar förutsättningar till effektiv planering, professionella presentationsunderlag som underlättar medverkan, förståelse och beslutsfattande. Under 2011 har LINGIS-verksamheten levererat och tillgängliggjort geografisk information (geodata) och geografiska informationssystem till organisationen. Kommunens storskaliga geodata har kontinuerligt uppdaterats genom kartläggningsarbeten och digitaliseringar. Särskilt ska nämnas att kommunens ortofotobas har uppdaterats med en ny bas från 2010 samt att Linköpings karta på linkoping.se har levererats i en ny version. Målet är uppnått. - Kommunstyrelsen -

18 17 Prioriterade aktiviteter Utarbeta en översiktsplan/utvecklingsplan för landsbygden. Denna tidsplan har förskjutits något. Anledningen till detta är att mer resurser än vad som förutsetts måst läggas på arbete med annan översiktsplan. Utarbeta fördjupade översiktsplaner för flera av de orter, som prioriterats i den gemensamma översiktsplanen. Arbetet med de fördjupade översiktsplanerna har i stort fortgått enligt tidplanerna och ett omfattande arbete har lagts ner på dialog med kommuninvånarna. Översiktsplanen för Linghem antogs av kommunfullmäktige i juni Översiktsplanen för Ekängen- Roxtuna/ Gärstad- Distorp var föremål för samråd under 2011 och utställning påbörjades i slutet av året. Under 2011 har också bl.a. samråd kring förslag till översiktsplaner för Sättuna och Ljungsbro-Berg genomförts respektive påbörjats och ett samrådsförslag för en översiktsplanen för Vikingstad utarbetats. Utarbeta ett tävlingsprogram och genomföra tävlingen för det nya resecentrumet. Program för internationell tävling för resecentrum har utarbetats under året. Från central nivå finns inga beslut om genomförande av nya spår. Detta samt önskemål om ytterligare utredningar är skäl till att genomförandet av tävlingen skjutits framåt i tiden. Integrera LinGis med kommunens IT-plattform. Har inte genomförts, då kommunens system leverantör av det geografiska informationssystemet har varit föremål för rekonstruktion. Detta har inneburit att ingen vidareutveckling av befintlig systemmiljö har kunnat genomföras. Skapa färdiga generella kartprodukter för presentationer som är lättillgängliga och lättanvända. Har inte genomförts på grund av ny kunskap om andra metoder för att åstadkomma detta. Ta fram en mobil karttjänst. Under 2011 har LINGIS-förvaltningen i samverkan med Teknik- och samhällsbyggnadskontoret lanserat mobiltjänsterna felanmälan och arkitekturpromenad som båda innehåller kartfunktionalitet. Utveckla geografiska gränssnitt för e-tjänstutveckling. Har inte genomförts, då kommunens system leverantör av det geografiska informationssystemet har varit föremål för rekonstruktion. Detta har inneburit att ingen vidareutveckling av befintlig systemmiljö har kunnat genomföras. Vidareutveckla Linköpings digitala stadsmodell i 3D och digitala tjänster i anslutning till den, för att bibehålla en ledande position inom 3D-området i kommunal sektor. Linköpings digitala stadsmodell i 3D har vidareutvecklats och hittat bredare och nya användningsområden under Ett exempel på nytt användningsområde är att den digitala stadsmodellen och nybyggnadsprojekt placerades i SECTRA:s världsberömda virtuella obduktionsbord i kommunens monter på Business Arena i Stockholm. Utökad samverkan med Norrköpings kommun. Under året har Linköping och Norrköpings geodata-verksamheter i samverkan utvecklat Räddningstjänstförbundets nya geografiska informationssystem. - Kommunstyrelsen -

19 18 KOMMUNSTYRELSEN NÄRINGSLIV Effektmål och måluppfyllelse Kommunen skall arbeta aktivt för att utveckla teknik- och företagsparker. Vreta Kluster skall vara etablerat 2012 och Berzelii Medical Center senast Vreta Kluster startade verksamheten i november 2011 då de första hyresgästerna flyttade in. Ytterligare tre hyresgäster har tillkommit under december månad. En klustermotor är på plats och klustret har erhållit ett första FoU-projekt från Jordbruksverket för analys av möjligheterna att införa digital pennteknik i lantbruket. Wahlink har fortsatt sin verksamhet och är fullt belagt med företag på kö. Frågan om Berzelii Medical Center har under 2011 hanterats av Sankt Kors. Målet är uppnått. Kommunen skall arbeta aktivt med att höja servicegraden i förhållande till näringslivet med en särskild satsning på att öka förståelsen för kommunens beroende av näringslivets insatser. Kommunens förvaltningar har genomfört utbildning via SKL under 2010/2011 som ett första steg. Under perioden fortsätter arbetet dels genom utbildningsinsatser via Linköpings universitet. Miljö- och Samhällsförvaltningen har redan 2010 genomfört projektet Vi lovar vilket fortsatt under Övriga förvaltningar förväntas följa exemplet. Kommunens förvaltningar samt NuLink AB har genomfört möten med områdesföreningarna i bl.a. Tornby. Målet är delvis uppnått. Kommunens samverkan med Linköpings universitet skall intensifieras. Studenterna skall få en bättre kontakt med kommunens näringsliv och den kommunala organisationen. LiU Kontakt skall etableras inom NuLinks lokaler. Under 2011 påbörjas det konkreta arbetet. LiU Kontakt har etablerats i NuLinks lokaler och en person är sedan våren 2011 anställd. LiU Kontakts personal deltar löpande i NuLinks arbete och flera gemensamma aktiviteter och projekt har påbörjats under Kommunstyrelsen har under 2011 fattat beslut om en strategi för kommunens kontakter med högskolan vilket bl.a. reser krav på ökat samarbete mellan kommunens förvaltningar och högskolan, däribland LiU. Målet är uppnått. - Kommunstyrelsen -

20 19 Prioriterade aktiviteter Vreta kluster skall få en intern organisation som lockar företag att etablera sig i området. Klustret har idag en fungerande klustermotor och en fungerande styrgrupp. Klustermotorn har sedan starten i november 2011 fått ytterligare två företag att etablera sig i lokalerna samt fört diskussioner om etablering av inkubatorfunktion i klustret. Företag och organisationer inom flygbranschen skall organiseras så att en effektiv samverkan uppnås. Beslut om Aero Space Forum 2012 i samverkan med flygbranschen och Försvaret har fattats under Två möten med representanter för hela branschen har genomförts samt 3 möten med Flygrådet. Arbetet med Linköping Aviation Park fortskrider planenligt och ett nytt avtal med SAAB om driften av LCA har arbetats fram under året. Kommunens förvaltning skall bli tydligare i sina utfästelser mot näringslivet. Den utbildning i regi av SKL som genomfördes under 2010 har inte följts upp på ett entydigt sätt. Kommunen deltog i SKL:s mätning Insikt som mätte attityderna och kvalitetsuppfattningen hos de företag som haft ärenden hos kommunen. Linköpings resultat skiljde sig i stort sett inte alls från jämförbara kommuners, men kan knappast sägas vara bra med ett index om 66 i en NKI-mätning (100 möjligt). Kommunledningsgruppen har påbörjat et arbete över förvaltningsgränserna för att dels öka kunskapen hos företagen om kommunens arbete, dels öka kommunens kunskaper om näringslivets villkor. LiU:s studenters kontakter med det lokala näringslivet skall förbättras. I samarbete med LiU Kontakt har ett antal aktiviteter påbörjats, bl.a. ett projekt för att koppla samman småföretagare med studenter för att öka företagens kunskaper om IT. NuLink har också deltagit i Vecka45 med ett flertal aktiviteter för att öka utbytet mellan näringsliv och studenter. Mjärdevi Science Park har tillsatt en skuggstyrelse med studenter för att öka förståelsen för styrelsearbetets betydelse. NuLink har sedvanligt deltagit i Kalasmottagning, Östgötaforum och rekryteringsmässa samt stötta studentkårerna med bl.a. finansiering av studentportalen. Linköpings kommun skall marknadsföra sina styrkebälten nationellt och internationellt. Flyg och innovation är begrepp som har marknadsförts och kopplats till Linköping i bl.a. Almedalen under juli månad genom konceptet Flygets dag. Detta tillsammans med aktörer SAAB, Volvo Aero, Svenskt Flyg och SAI. Konsekvent har också profileringen av Linköping som Sveriges flyghuvudstad fortsatt genom den populära webbplatsen Logistik har tillsammans med LiU och Norrköping marknadsförts via bl.a. webbsajten Linköping som etableringsort har marknadsförts gentemot bl.a. handel, flyg, tjänsteföretag och logistik via direktmarknadsföring genomförd via telefon. Gröna sektorn har marknadsförts nationellt i samband med etableringen av Vreta Kluster. NuLinks nyhetsbrev till näringsliv inom och utom Linköping (c:a mottagare) påbörjades under Kontinuerlig pressbearbetning sker genom att aktiviteter inom kommunens styrkebälten lyfts fram. - Kommunstyrelsen -

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Kommentarer till prognostiserat resultat för helår 2014 samt förändringar jämfört med prognosen per den 31 augusti

Kommentarer till prognostiserat resultat för helår 2014 samt förändringar jämfört med prognosen per den 31 augusti 1 KOMMUNSTYRELSEN Kommentarer till prognostiserat resultat för helår 2014 samt förändringar jämfört med prognosen per den 31 augusti Det ekonomiska resultatet för kommunstyrelsen per sista oktober visar

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens.

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens. www.pwc.se Revisionsrapport Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens verksamhet Louise Cedemar Helena Steffansson Carlson David Boman Niklas Eriksson

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Västerviks kommun Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Västerviks kommun Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt www.pwc.se Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2016-05-04 Revisionsfråga Granskningens ska bedöma hur Kommunstyrelsen Utövar sin uppsikt över nämnder och bolag Har tolkat sitt uppsiktsuppdrag

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas. 2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Innehållsförteckning Viktiga händelser... 3 Ekonomisk sammanfattning... 4 Verksamhetsuppföljning... 4 Kommunfullmäktige...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.se Granskningsrapport Inger Andersson Cert. kommunal revisor Anela Cmajcanin Revisor Granskning av delårsrapport 2016 Marks kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2012-05-31 och uppdaterade och kompletterad 2013-10-03 med en särskild arbetsordning för lekmannarevisorerna. 1 Inledning Revisorernas

Läs mer

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Allmänna utskottet 2012 06 07 49 5 Socialnämnden 2012 06 20 103 8 Dnr 2011/645 70 Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Bilagor: Övergripande granskning av socialnämnden 2011 Tjänsteutlåtande

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Förstudie Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Båstad kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Kontrollmål 1 1.3

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-08 Kommunstyrelsen Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 1 Förlängd brytningstid vid Aska bergtäkt, yttrande Fortsatt brytning vid Lilla Aska bergtäkt får inte leda till att

Läs mer

Revisorernas ekonomi. i kommunerna FAKTABAS REVISION 2012. Revisorernas ekonomi. i kommunerna 0

Revisorernas ekonomi. i kommunerna FAKTABAS REVISION 2012. Revisorernas ekonomi. i kommunerna 0 i kommunerna FAKTABAS REVISION 2012 i kommunerna 0 Innehåll Inledning... 2 Ekonomiska förutsättningar... 3 Budgetberedning... 3 Underlag för revisorernas anslagsframställning... 3 Otillräckliga resurser?...

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 1 2010-05-25 Kommunstyrelsen Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde Före dagens ordinarie kommunstyrelsesammanträde har kommunstyrelsen ett så kallat temasammanträde. Temat är Kommunens service

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 3. Förbundets

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Rev Revisionsplan 2014 Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Revisionens övergripande inriktning och arbetssätt I vårt arbete strävar vi efter effektivitet och mervärde. Revisionens arbete fokuserar

Läs mer

Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN. Antagen

Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN. Antagen Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN Antagen 2016-04-11 Revisionsplan 2016 1. Uppdrag Revisionens uppdrag är att granska all verksamhet i kommunen. Det innebär att revisorerna prövar om verksamheten sköts

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun Revisionsrapport Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun November 2008 Karin Jäderbrink Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Revisionsmetod och avgränsning...

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57,

Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57, Datum Diarienummer 2010-04-29 KS-2009/1033 Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57, 2010-04-29 Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun I anslutning till allt som

Läs mer

Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1) Strategi för Svedala kommuns externa webbplats antagen av kommunstyrelsen 2016-05-23, 119 En ny webbplats lanseras i juni 2016 och innehållet i denna strategi

Läs mer

Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12

Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12 Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12 För den verksamhet som bedrivs i Next Skövde Destinationsutveckling AB, nedan kallat Bolaget, gäller dessa

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun Revisionsrapport Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun September 2009 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Lena Sörell Godkänd revisor 2009-09-15 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Fredrik Carlsson Mattias Bygghammar Karin Johansson Granskning av delårsrapport 2015 Vara Kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Antagen av regionens revisorer 2015-01-27 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Ordförandes roll och arbetssätt... 2 3 Informell arbetsuppdelning

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunrevisionen. Revisionsplan Antagen av kommunrevisionen den 18 januari 2017

Kommunrevisionen. Revisionsplan Antagen av kommunrevisionen den 18 januari 2017 Revisionsplan 2017 Antagen av kommunrevisionen den 18 januari 2017 MÅL Ambitioner Att göra risk- och väsentlighetsanalyser före revisionsplanering Att visa på goda exempel, som kan vara till gagn för utvecklingen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Södertälje kommuns revisorer. Arbetsordning. Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29

Södertälje kommuns revisorer. Arbetsordning. Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29 Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29 1 Inledning Revisorernas verksamhet regleras i lag och i det av kommunfullmäktige beslutade reglementet för kommunrevisionen.

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun Rapport avseende granskning delårsrapport 2011-08-31. Forshaga Kommun Oktober 2011 Innehåll Sammanfattning och kommentarer...1 1 Inledning...2 1.1 Syfte...2 2 Iakttagelser...3 2.1 Periodiseringar och delårsbokslutshandlingar...3

Läs mer

Nämndsplan för valnämnden Antagen

Nämndsplan för valnämnden Antagen Nämndsplan för valnämnden Antagen 2011-08-22 1. Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunens övergripande styrdokument, verksamhetsplan 2011-2014. I planen finns, förutom den långsiktiga visionen,

Läs mer

Revisionsrapport av Valnämnden

Revisionsrapport av Valnämnden REVISIONSRAPPORT 1(7) KR 2014/ 0003 Christer Lordh, revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport av Valnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Nämndens ansvarsområde... 3 3 Resultat och bedömning av dokumentstudier

Läs mer

Revisorernas verksamhetsberättelse 2012

Revisorernas verksamhetsberättelse 2012 1 Revisorernas verksamhetsberättelse 2012 För uppföljning av revisionsplanen för verksamhetsåret 2012 överlämnas härmed vår berättelse. Vår revisionsberättelse för 2012 har avgivits den 9 april 2013. Förutsättningar

Läs mer

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013 Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV33 2(10) Sammanfattning Landstinget Västernorrland har fyra fullmäktigeberedningar: Arvodeskommittén,

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Årsrapport Överförmyndarnämnden 2015

Årsrapport Överförmyndarnämnden 2015 Årsrapport Överförmyndarnämnden 1 Verksamhet 1.1 Uppföljning av uppdrag Kommunfullmäktige har fastställt grunduppdrag för varje nämnd/styrelse. Dessa följs upp utifrån hur nämnden/styrelsen bedömer att

Läs mer

Kommunala bolag Ägarstyrning

Kommunala bolag Ägarstyrning Kommunala bolag Ägarstyrning Kommunkoncernen Kommunfullmäktige Verksamhet i förvaltningsform Verksamhet i bolagsform Kommunstyrelse Linköping Stadshus AB (moderbolag) Kommundirektör Vd Linköping Stadshus

Läs mer

Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna

Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna Landstingets revisorer Antaget 2012-11-19 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Avsikten med revisionsplanen 3 Vårt Arbetssätt 3 - Risk och väsentlighetsanalys

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

2013-05-16 LERUMS KOMMUN REVISORERNA

2013-05-16 LERUMS KOMMUN REVISORERNA 2013-05-16 LERUMS KOMMUN REVISORERNA Revisionsplan 2013 E 1 Revisionsplan för Lerums kommun 2013. Förslag till revisionsplan baseras på årets väsentlighets- och riskanalys, genomförda granskningar 2011

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Revisionsrapport Delårsrapport 2010-06-30 Torsås kommun 15 september 2010 Åsa Bejvall Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2015 10 13 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Conny Erkheikki, auktorisrad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Sid 1 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Läs mer

Förändring av den politiska organisationen

Förändring av den politiska organisationen www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund & Robert Bergman Förändring av den politiska organisationen Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

KOMMUNREVISIONEN REVISIONSPLAN 2015-2016

KOMMUNREVISIONEN REVISIONSPLAN 2015-2016 REVISIONSPLAN 2015-2016 INNEHÅLL Sid Revisionens uppgift enligt lagstiftningen... 3 Öppenhet och kommunikation... 3 Revisionsprocessen... 4 Revisionsobjekt... 5 Finansiell revision... 5 Grundläggande granskning

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc ABCD Samordningsförbundet Norra Dalsland Styrelsens ansvar KPMG AB Antal sidor: 6 FörvrevRapport08.doc 2009 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR SAMTLIGA KOMMUNÄGDA BOLAG I KONCERNEN VELLINGE KONCERN AB PRINCIPER FÖR STYRNING AV BOLAGEN

GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR SAMTLIGA KOMMUNÄGDA BOLAG I KONCERNEN VELLINGE KONCERN AB PRINCIPER FÖR STYRNING AV BOLAGEN 2016-12-01 1 (6) GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR SAMTLIGA KOMMUNÄGDA BOLAG I KONCERNEN VELLINGE KONCERN AB Detta ägardirektiv fastställdes av kommunfullmäktige i Vellinge kommun den 28 september 2016 131. Bolagen

Läs mer

SOLNA STAD Revisorerna. Solna stad. Revisorerna

SOLNA STAD Revisorerna. Solna stad. Revisorerna SOLNA STAD Revisorerna Solna stad Revisorerna Revisionsplan 2009 Innehållsförteckning REVISIONENS ÖVERGRIPANDE INRIKTNING OCH ARBETSSÄTT...3 UTGÅNGSPUNKTER...3 REVISIONSUPPGIFTEN...3 REVISIONSPROCESSEN...4

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

Styrsystem för Växjö kommun

Styrsystem för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-09 Styrsystem för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Uvecklingschefen Dokumentnamn Styrsystem för Växjö kommun - antaget 2011-04-19 Fastställd/Upprättad

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2016 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2016 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Delårsbokslutsprocessen...3

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning Diskussionsunderlaget redogör för hur granskning av kommunala årsredovisningar kan utföras. Förutom en redogörelse för hur granskningen genomförs finns förlag på vilka uttalanden som bör göras och hur

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Gällivare kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning Överförmyndarnämnd 2014

Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning Överförmyndarnämnd 2014 Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning 2014 Överförmyndarnämnd 2014 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 Vision... 3 Kommunfullmäktiges mål... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag. Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2008-09-22 87 Ansvarig: Ekonomichef Revideras: Valår Följas upp: REVISIONSREGLEMENTE FÖR SVENLJUNGA KOMMUN Revisionens

Läs mer

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015.

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015. Förtroendevalda revisorer 2015-10-12 I Falkenbergs k- smroun I Kommunstyrelxefö "'ökningen Konsfienhc; ton 7 n!5 -tn- i 3 ' Drir r D pi KS> - A?> r OA l Kommunfullmäktige i Varbergs kommun Kommunfullmäktige

Läs mer