Kommunens revisorer 7. Kommunstyrelsens anställningsmyndighet 39

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunens revisorer 7. Kommunstyrelsens anställningsmyndighet 39"

Transkript

1 INNEHÅLL Sidnr Kommunfullmäktige 3 Kommunens revisorer 7 Kommunstyrelsen 11 Kommunstyrelsens anställningsmyndighet 39 Överförmyndarnämnden 61 Valnämnden 67 Äldrenämnden 71 Omsorgsnämnden 91 Barn- och ungdomsnämnden 123 Bildningsnämnden 157 Kultur- och fritidsnämnden 179 Samhällsbyggnadsnämnden 209 Socialnämnden 239 Bygg- och miljönämnden 269 Intern finansiering, resursmedel 287 Pensionsenheten 289 Utförarstyrelsen 293 Teckenförklaring - = Inget belopp finns 0 (noll) = Det finns ett belopp som avrundat blir mindre än 0,1

2

3 3 KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommentarer från ordförande Som ordförande vill jag lämna följande kommentar till 2011 års verksamhetsberättelse. Kommunfullmäktige har under året genomfört 10 fullmäktigemöten och 1 temamöte i oktober om Återrapportering av det ekonomiska läget. I september firades 90 år i beslutandets sal med föredrag/kåseri av Gunnar Elfström. Vid samma sammanträde uppmärksammades att Linköping valts till Årets Nybyggarkommun Under 2010 genomfördes en grundläggande utbildning för de nytillträdda ledamöterna men även övriga intresserade ledamöter deltog. Kostnaden för utbildningen överskred budget med 373 tkr, vilket är en av förklaringarna till årets minusresultat. Den andra delen av minusresultatet beror på att ett nytt gruppledararvode tillkommit Vid valet 2010 fick Sverigedemokraterna en ny gruppledare. De geografiska utskotten, knutna till kommunfullmäktige har träffats 51 gånger och ekonomiutskottet 7 gånger. Till fullmäktige har 1 allmänhetens fråga inkommit under året. En del händelser under året är värda att nämnas bl.a. att 2011 var året då Linköping återigen kunde anordna en uttagningsomgång till Schlagerfestivalen. Europadagen den 9 maj firades traditionsenligt. Biblioteket var mötespunkten 2012 för detta arrangemang och flera frivilligorganisationer deltog. 100-dagen genomfördes av kommunfullmäktiges ledamöter i maj, 100- dagen är dagen då kommunfullmäktiges ledamöter varje år besöker Linköpings företagare. Besöken genomförs i samarbete med Nulink AB. Linköpings Kommun deltog i Almedalen under Fjärde Storstadsregionens flagga och i samarbete med Marknadsbolaget. Stadsfesten genomfördes en helg i augusti 2011 i samarbete med flera Linköpingsföretag. Under hösten genomfördes flera ambassadörsbesök. Besök från Japans ambassad, likaså från Botswana, Kenya, Filipinerna, Dominikanska republiken, Förenade Arabemiraten, Rumänien, Turkiet, Lettland och Sydafrikas ambassader. Linköping får en ny systerort, Sao Bernardo do Campo i Brasilien och ett besök görs i Linköping av borgmästare Luiz Marinho, Sao Bernardo do Campo. Traditionsenligt deltar Linköpings Kommun vid firandet kring julkrubban på julafton vid Stora Torget. Ett flertal invigningar skedde under året där kommunfullmäktiges presidium var representerade, likaså tog Linköpings Kommun emot ett flertal besök, både nationella och internationella. Ann-Cathrine Hjerdt (M) Kommunfullmäktiges ordförande - Kommunfullmäktige -

4 3 KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommentarer från ordförande Som ordförande vill jag lämna följande kommentar till 2011 års verksamhetsberättelse. Kommunfullmäktige har under året genomfört 10 fullmäktigemöten och 1 temamöte i oktober om Återrapportering av det ekonomiska läget. I september firades 90 år i beslutandets sal med föredrag/kåseri av Gunnar Elfström. Vid samma sammanträde uppmärksammades att Linköping valts till Årets Nybyggarkommun Under genomfördes en grundläggande utbildning för de nytillträdda ledamöterna vid 2010, men även övriga intresserade ledamöter deltog. Kostnaden för utbildningen överskred budget med 373 tkr, vilket är en av förklaringarna till årets minusresultat. Den andra delen av minusresultatet beror på att ett nytt gruppledararvode tillkommit Vid valet 2010 fick Sverigedemokraterna en ny gruppledare. De geografiska utskotten, knutna till kommunfullmäktige har träffats 51 gånger och ekonomiutskottet 7 gånger. Till fullmäktige har 1 allmänhetens fråga inkommit under året. En del händelser under året är värda att nämnas bl.a. att 2011 var året då Linköping återigen kunde anordna en uttagningsomgång till Schlagerfestivalen. Europadagen den 9 maj firades traditionsenligt. Biblioteket var mötespunkten 2012 för detta arrangemang och flera frivilligorganisationer deltog. 100-dagen genomfördes av kommunfullmäktiges ledamöter i maj, 100- dagen är dagen då kommunfullmäktiges ledamöter varje år besöker Linköpings företagare. Besöken genomförs i samarbete med Nulink AB. Linköpings Kommun deltog i Almedalen under Fjärde Storstadsregionens flagga och i samarbete med Marknadsbolaget. Stadsfesten genomfördes en helg i augusti 2011 i samarbete med flera Linköpingsföretag. Under hösten genomfördes flera ambassadörsbesök. Besök från Japans ambassad, likaså från Botswana, Kenya, Filipinerna, Dominikanska republiken, Förenade Arabemiraten, Rumänien, Turkiet, Lettland och Sydafrikas ambassader. Linköping får en ny systerort, Sao Bernardo do Campo i Brasilien och ett besök görs i Linköping av borgmästare Luiz Marinho, Sao Bernardo do Campo. Traditionsenligt deltar Linköpings Kommun vid firandet kring julkrubban på julafton vid Stora Torget. Ett flertal invigningar skedde under året där kommunfullmäktiges presidium var representerade, likaså tog Linköpings Kommun emot ett flertal besök, både nationella och internationella. Ann-Cathrine Hjerdt (M) Kommunfullmäktiges ordförande - Kommunfullmäktige -

5 4 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanfattning Geografiska utskotten Det finns 11 geografiska utskott i kommunen. I utskottsarbetet deltar 77 kommunfullmäktigeledamöter. Utskottens roll är att väcka medborgarnas engagemang, stödja lokalt och framtidsinriktat arbete och stödja dialogen mellan medborgare och beslutsfattare. Utskotten är representerade i 15 trygghetsråd samt i lokala stadsdelsföreningar/samverkansråd/boendeföreningar. Under året har utskotten deltagit i många aktiviteter som till exempel Earth-Hour (cirka ljus delades ut i olika stadsdelar), Lambohovs dag, Berga dag, Skäggetorps dag. Utskotten har också träffat 900 elever från årskurs 8 i samband med Öppet Stadshus samt varit representerat på medborgarkontoren i city och Skäggetorp. Antalet kontakter med medborgare ökar hela tiden och det är viktigt att medborgarna snabbt får kontakt med rätt instans. Under året har utskotten anordnat 13 offentliga möten med olika teman. Mötena har besökts av cirka 700 personer. Ledamöterna har också representerat utskotten vid samrådsmöten om översiktsplaner och detaljplaner Ekonomiutskottet Ekonomiutskottet har: informerats om kommunens bokslut och årsredovisning för underrättats om bolagsstrukturen för Stadshus AB. upplysts om gemensamt och särskilda ägardirektiv för Linköping kommunala bolag samt om reviderad Företagspolicy. informerats av Utbildningsförvaltningen om nyckeltal och jämförelser med andra kommuner inom utbildningsområdet. genomfört ett temasammanträde i kommunfullmäktige som innehöll en återrapportering om det ekonomiska läget. informerats om bolagens treårsplan. delgetts kommunens och nämndernas delårsrapporter med prognos för helår. underrättats om medborgardialog/medborgarbudget. Utskottet har informerats om stresstest och konsekvensanalyser vid placering av långfristiga tillgångar. Utskottet har delgetts SKL:s ekonomirapport och ny skatteprognos. Utskottet har informerats om projektet för översyn och utveckling av styrmodellen. Utskottet har informerats om SKL:s jämförelseprojekt Väl mätt för gatu- och parkverksamheten. Utskottet har delgetts och lämnat förslag på finansiella mål till den strategiska planen Kommunfullmäktige -

6 5 EKONOMI Driftredovisning netto, tkr Bokslut Budget Avvikelse/ Bokslut Bokslut Verksamhet Resultat Kommunfullmäktige arvoden m.m Verksamhetsutskott, ekonomi Geografiska utskott Partistöd Representation, minnesgåvor, Kf:s middag Utbildning förtroendevalda Summa varav kostnader varav intäkter Ekonomisk analys För 2011 redovisas ett underskott mot budget med 717 tkr. Underskottet förklaras av fyra poster. Utbildningen för förtroendevalda som med utökad målgrupp blev dyrare än budget. Kostnaden för minnesgåvor var visserligen lägre 2011 än 2010 men ligger fortfarande högre än budget. I bokslutet har även en bokföringsmässig justering av lagret avseende representationsgåvor gjorts vilket påverkat resultatet negativt. Efter valet har ytterligare ett parti fått arvoderad gruppledare vilket ökar kostnaden med 300 tkr per år. Detta har inte beaktats i budgeten för Underskottet för 2011 kan inte hanteras inom ramen för Kommunfullmäktiges internbudget Justeringen av lagervärdet är en bokföringsmässig engångspost som inte påverkar kommande år. Däremot kommer kostnaden för ytterligare gruppledare samt minnesgåvorna att ge underskott även Budgeten för minnesgåvor samt gruppledare måste beaktas i budgetberedningen inför budget Inför budget 2015, då ny mandatperiod startar, måste formen för utbildning av förtroendevalda beaktas när budgeten läggs. Redovisning av arvoden under 2011, tkr Kommunfullmäktige Belopp tkr Varav fasta arvoden Borgmästare :e vice ordförande :e vice ordförande Kommunfullmäktige -

7 6 KOMMUNFULLMÄKTIGE Effektmål/prioriterade aktiviteter Medborgare som kontaktar utskottsledamöter ska snabbt hänvisas till rätt instans. Ledamöterna i utskottet får ofta frågor och synpunkter om den kommunala verksamheten. Utskottsledamöternas uppgift är att snabbt hitta förvaltning/nämnd som kan svara på frågan. Kontinuerlig uppföljning av att ärendet hanteras snabbt genom att nämnden skickar en kopia av kontakten till utskottet eller att utskottet har kontakt med medborgaren. Antalet frågor till ledamöter och utskott ökar hela tiden från medborgare och föreningar. Nämndernas förvaltningar ger ofta snabb respons till medborgaren. Bedömning Målet är uppnått. Ta initiativ till offentliga möten kring olika frågor i utskottsområdena. Utskotten anordnar ofta offentliga möten i olika frågor. Oftast berörs frågor som teknik- och samhällsbyggnadsnämnden har ansvar för. Ibland vill invånarna ha information om ett pågående projekt eller möjlighet att påverka en fråga som inte är beslutat än. Målet är uppfyllt om medborgarna som har synpunkter/förslag på dialog via utskotten kan få till stånd ett offentligt möte. Utskotten har tillsammans med Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden anordnat offentliga möten om förslaget till hastighetsplan i Malmslätt, Berg, Linghem, Sturefors, Johannelund och Stadsbiblioteket. Möten om bredband har anordnats i Nykil, Vårdnäs, Ulrika, Ljung och Östra Skrukeby (två möten). Ett möte om Göta kanal har anordnats i Ljungsbro och ett möte om deltidsbrandkåren i Gistad i Linghem. Totalt har cirka 700 personer deltagit vid informationsmötena. Bedömning Målet är uppnått. - Kommunfullmäktige -

8 7 KOMMUNENS REVISORER Kommentarer från kommunens revisorer Kommunrevisionen har kommunfullmäktiges uppdrag att granska och främja den kommunala verksamheten. Uppdraget är reglerat i kommunallagen och utförs i enlighet med reglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet. Kommunens förtroendevalda revisorer är direkt ansvariga inför fullmäktige och därmed indirekt inför medborgarna. Kommunrevisionen genomför sin granskning så att den uppfyller kommunfullmäktiges och därmed medborgarnas krav på objektivitet, effektivitet och kompetens. Detta är av stor betydelse för medborgarnas tilltro till demokrati och rättsäkerhet. Kommunrevisionen slår vakt om sitt oberoende genom rätten att - självständigt välja vad som skall granskas - självständigt välja angreppssätt, metoder och sakkunniga för granskningen - självständigt göra analyser och bedömningar och föra fram dessa. En god intern kontroll i all kommunal verksamhet är viktigt för att förebygga fel och oegentligheter. Revisorerna bedömer att nämnderna haft en god utveckling av sin interna kontroll. - Kommunens revisorer -

9 8 KOMMUNENS REVISORER Sammanfattning av måluppfyllelsen Vårt uppdrag är att med iakttagande av lagstiftning, god revisionssed och kommunens revisionsreglemente vidta de åtgärder som vi bedömer erforderliga för att kunna uttala oss i revisionsberättelse som underlag för kommunfullmäktiges beslut i ansvarsfrågan. Vi har formulerat följande vision: Revisionen vill både självständigt och tillsammans med kommunens nämnder och styrelser stärka och utveckla den politiska styrningen och kontrollen över verksamheterna samt pröva om verksamheterna lever upp till god ekonomisk hushållning enligt kommunens mål avseende detta. Revisionen vill utöver sin granskande roll arbeta rådgivande och stödjande så långt möjligt utan att äventyra oberoendet. I syfte att verka i visionens anda har följande aktiviteter prioriterats i planeringen av 2011 och 2012: Fortsätta att följa upp nämndernas arbete med intern kontroll och särskilt fokusera på aktiviteter för att minimera riskerna för korruption. Fördjupa redovisningsrevisionen och utöka substansgranskningen. Ett fortsatt fokus på kommunens finansiella placeringar och bolagens upplåning. Granskning av nämndernas och bolagens upphandlingsverksamhet med fokus på intern kontroll. Granskning av utvalda policy- och styrdokuments aktualitet och efterlevnad. Användning av den offentliga statistiken för att ta fram material som grund för fördjupade dialoger med olika verksamheter, främst avseende kvalitet och effektivitet. Följa upp bolagens arbete med intern kontroll. Fördjupa uppföljningen av bolagens efterlevnad av ägardirektiv och andra tillämpliga styrdokument. Fördjupa samverkan med Norrköpings kommunrevision och successivt genomföra gemensamma granskningar av de områden som de båda kommunerna beslutat samverka inom. Vi har påbörjat samtliga prioriterade aktiviteter under året men då planen är tvåårig är merparten fortfarande pågående. Vi har under året fokuserat på att granska nämndernas genomförande av sitt av fullmäktige erhållna uppdrag. Revisionsarbetet har skett genom att vi granskat och verifierat nämndens egen styrning, uppföljning och kontroll. Revisionen har prövat om nämndernas redovisning av verksamhet och ekonomi gått att verifiera så att revisionen kunnat skriva att redogörelsen i väsentliga delar överensstämmer med redovisat underlag. Årets granskningsarbete har delvis bestått av träffar med nämndspresidier, internkontrollrepresentanter och ledande tjänstemän. Genom förändringar i skattelagstiftningen har förutsättningarna för Linköpings Stadshus AB förändrats vilket även fått följder för kommunen. Bolaget har nu löst samtliga reverser till kommunen som utgjorde betalning vid köp av aktierna i dotterbolagen. Detta har medfört att kommunen erhållit likvidtillgångar om 5,45 miljarder kronor. Hantering och placering av dessa medel för god avkastning med rimliga risker är en till stor del ny uppgift för kommunen. För revisionen innebär detta en utvidgad granskningsuppgift vilken vi måste möta med utbildning och extern konsulthjälp då vi känner en oro inför detta och anser oss inte ha tillräcklig erfarenhet och kompetens inom finansområdet för att bedöma hanteringen och främst riskerna i denna. Vi har även för avsikt att följa i vilken omfattning grunden för fullmäktigebeslutet att kommunkoncernen skulle kunna spara bolagsskatt på uppemot 90 mnkr har uppnåtts eller är på väg att uppnås. Under 2011 har vi fortsatt att följa upp arbetet med internkontroll inom samtliga nämnder och verksamheter vilket även i år till större delen utförts i samverkan med kommunstyrelsen och avrapporterats skriftligt vid årsskiftet 2011/2012. Vi har genomfört granskningar av MAS ansvar inom kommunens äldreomsorg, mottagande av ensamkommande flyktingbarn och granskning av kvalitetssystem inom äldreomsorgens särskilda boenden. Vi har även genomfört ett seminarium utifrån vår tidigare genomförda granskning avseende barn och unga som riskerar att fara illa. Genomgången av moms och statsbidrag som pågått ett antal år har fortsatt och även årets granskning har medfört att kommunen kunnat återsöka ett större belopp. Denna granskning fortsätter även under Kommunens revisorer -

10 9 Revisionen har även granskat den ekonomiska redovisningen och i sin berättelse uttalat sig om huruvida redovisningen i allt väsentligt är rättvisande, och även bedömt huruvida den interna kontroll som utförts inom nämnden varit tillräcklig. För revisionen är uppföljning av den kommunala verksamhet som bedrivs i de kommunala bolagen ett mer och mer prioriterat område. Ambitionen är att successivt utveckla granskningen av de kommunala bolagen till att genomföras på samma sätt som verksamhetsgranskningen av nämnderna. Driftredovisning netto, tkr EKONOMI Bokslut Budget Avvikelse/ Bokslut Bokslut Verksamhet Resultat Intäkter bolag m.m Personalkostnader Adm.tjänster, lokaler Köp av biträde kommunen Köp av biträde bolag m.m Summa varav kostnader varav intäkter Ekonomisk analys Årets resultat är ett överskott på 17 tkr vilket är väl överensstämmande med årets budget. Kommunens revisorer anpassar sin verksamhet till fastställd budget och kommer att göra det även framåt. I det fall det skulle inträffa något alldeles speciellt som kräver insatser från revisionen som inte ryms inom budget kommer revisorerna att diskutera detta med fullmäktiges presidium och begära extra resurser innan åtgärder vidtas. Effektmål och måluppfyllelse Revisorerna skall träffa samtliga nämnders presidier och ledande tjänstemän minst en gång per år. Revisorerna skall följa upp samtliga nämnders arbete med intern kontroll och ha erfarenhetsutbyte med nämndernas IK-representanter. Revisorerna skall träffa Stadshus AB s och dess dotterbolags styrelsers presidium och bolagsledningar minst en gång per år. Revisorerna skall följa upp samtliga bolags arbete med intern kontroll. Revisorernas bedömning Vi bedömer att samtliga mål, utom det sista, är uppnådda. När det gäller uppföljningen av bolagens arbete med intern kontroll så är det påbörjat men inte färdigt. Effekterna för oss revisorer av genomförandet av dessa mål är att ge oss ett tillräckligt underlag så att vi med tillfredsställande säkerhet kan rådgiva fullmäktige i ansvarsfrihetsfrågan. - Kommunens revisorer -

11 10 Prioriterade aktiviteter Fortsätta att följa upp nämndernas arbete med intern kontroll och särskilt fokusera på aktiviteter för att minimera riskerna för korruption. Fortsatt fokus på bolagens upplåning och kommunens placeringar. Granskning av nämndernas och bolagens upphandlingsverksamhet med fokus på intern kontroll. Granskning av utvalda policy- och styrdokuments aktualitet och efterlevnad. Användning av den offentliga statistiken för att ta fram material som grund för fördjupade dialoger med olika verksamheter, främst avseende kvalitet och effektivitet. Följa upp bolagens arbete med intern kontroll. Fördjupa uppföljningen av bolagens efterlevnad av ägardirektiv och andra tillämpliga styrdokument. Fördjupa samverkan med Norrköpings kommunrevision och successivt genomföra gemensamma granskningar av de områden som de båda kommunerna beslutat samverka inom. Revisorernas bedömning Vi har inlett de flesta aktiviteterna utom granskning av nämndernas och bolagens upphandlingsverksamhet och utvalda policy- och styrdokuments aktualitet och efterlevnad. Budgeten är tvåårig och därmed är de prioriterade aktiviteterna planerade för denna period varför vi bedömer att under perioden skall samtliga aktiviteter bli genomförda. - Kommunens revisorer -

12 11 KOMMUNSTYRELSEN Kommentarer från nämndens ordförande Det har varit ett händelserikt år 2011 Det gångna året har varit händelserikt. Året avslutades med att Kommunfullmäktige ställde sig bakom övertagandet av ansvaret för den civila flygverksamheten vid Linköping City Airport. Det var ett viktigt beslut som ger goda förutsättningar för att - tillsammans med flygoperatörer och andra aktörer - utveckla verksamheten. Avtalet ger också förstärkta förutsättningar att utveckla samverkan med flygplatsen i Norrköping. Vid årsskiftet övergick ansvaret för kollektivtrafiken till Landstinget. Den lösningen har goda förutsättningar att bli framgångsrik, men den bygger på en nära samverkan mellan landsting och kommun. Bra och miljövänlig kollektivtrafik är nödvändig för en attraktiv stad och en attraktiv kommun. Under året har stora investeringar skett i fiberopto för att möjligöra hög IT-standard i tätorter i kommunen. En viktig satsning för att hela kommunen skall kunna utvecklas. Bra för medborgarna, bra för näringslivet och bra för att hela kommunen skall leva. Under året har flera viktiga program och strategidokument fastställts. Vi har bl.a. fastställt en strategi för samverkan med universitet och högskolor. Härigenom förstärks det redan goda samarbetet med universitet. Vi har också fastställt ett program för social hållbarhet som ger viktiga utgångspunkter för att förena Linköpings höga tillväxtambitioner med ett fortsatt och förstärkt arbete för en social hållbar stad. Vi har också ytterligare fördjupat arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser som syftar till fortsatt fördjupning av arbetet med att kommunen skall vara säker och trygg. Inom näringslivssidan har viktiga steg tagits för att möjliggöra etablering av nya företag och verksamheter i bl.a. Vreta kloster (Vreta Kluster), i Linköping Aviation Park och på andra håll i kommunen. Mjärdevi Science Park har ytterligare stärkt sin ställning. Under det gångna året har också flera viktiga handelsetableringar påbörjats. Som ett led i arbetet med att förstärka regionens arbete med profilering och marknadsföring har vi aktivt deltagit i föreberedelserna och diskussionerna kring East Sweden (som nytt begrepp för profilering av den större regionen). Beslut togs efter årsskiftet i fullmäktige. Under året har vi i olika sammanhang uppvaktat ministrar, statssekreterare och andra viktiga aktörer för att möjliggöra satsningar på järnväg (nya dubbelspår mellan Linköping - Norrköping). Vi har också bedrivit ett intensivt arbete för att få fram lösningar på den bullerproblematik som medför betydande osäkerheter kring viktig samhällsutveckling och bostadsbyggande. Det gångna året har präglats av stor oro i världsekonomin (eurokris och turbulens också i den amerikanska ekonomin). Vi har sett över kommunens placeringsriktlinjer utifrån ett försiktighetsperspektiv. Långsiktiga placeringar har placerats utifrån en försiktig policy. De realiserade förlusterna under året har uppgått till 4,0 mnkr. I enlighet med redovisningspraxis har dock stora nedskrivningar skett. Det är tillfredsställande att årets resultat slutar på ett mindre överskott (trots dessa nedskrivningar). Nämnder och olika verksamheter har tagit ett stort ansvar under det gångna året. Världsekonomin skapar fortsatt oro, men vi har goda förutsättningar att kunna möta också besvärligare tider. Det har varit ett händelserikt år Paul Lindvall (M) Kommunstyrelsens ordförande - Kommunstyrelsen -

13 12 KOMMUNSTYRELSEN Sammanfattning Mark- och Översiktsplanering Arbetet med en översiktsplan för landsbygden och småorterna (del 3 av den obligatoriska kommuntäckande översiktsplanen) har påbörjats. Arbete med olika översiktsplaner för de orter som pekats ut i den gemensamma översiktsplanen för Linköping och Norrköping och som prioriterats av kommunstyrelsens planeringsutskott har pågått under Bl.a. har detta resulterat i att översiktsplanen för Linghem antogs av kommunfullmäktige i juni och att samråd genomförts för översiktsplanerna för Ekängen- Roxtuna/ Gärstad- Distorp samt Sättuna. Näringsliv Efter en ur tillväxtsynpunkt stark vår blev sommaren med ekonomisk kris i GIPS-länderna (Grekland, Irland, Portugal och Spanien) en vändpunkt. Investeringsviljan blev påtagligt lägre vilket även drabbade Linköping har emellertid generellt sett varit ett starkt år ur näringslivssynpunkt i Linköping. Ett stort antal företagsetableringar har noterats, bl.a. Bauhaus och Nettos lager och sportkedjan XXL. Totalt gav etableringarna i kommunen ca 800 nya arbetstillfällen samt 300 årsarbeten inom byggsektorn. Till detta kommer etableringen av två tyngre klusterbildningar, Compraser samt Vreta Kluster. Samtidigt som detta sägs måste också konstateras att matchningsproblematiken gjort sig gällande, framför allt inom IKT-sektorn (Informations- och Kommunikations Teknik). Många företag på framförallt Mjärdevi har idag svårt att besätta tjänster. Även industriföretag har svårt att hitta rätt kompetenser. Administration och Säkerhet Linköpings kommun genomförde under 2011 en övning med krisledningsnämnden och delar av krisledningsstaben. Övningen, som var en lärande övning, gav värdefulla erfarenheter för fortsatt planering, utveckling, utbildning och övning. Under året genomfördes också ett stort antal risk- och sårbarhetsanalyser samt fortsatt utveckling av detta koncept. W3D3 är kommunens gemensamma dokument- och ärendehanteringssystem. Bildningsnämnden använder det administrativa stödet för nämndprocessen och flera andra nämnder har påbörjat införandet av stödet. Under 2011 har ärendehanteringen effektiviserats genom utveckling av ett antal e-tjänster i W3D3, bland annat medborgarförslag och medarbetarförslag. Kommunstyrelsens ärendeberedningsprocess har kartlagts och utvecklats för att säkerställa att ärendena är allsidigt och fullständigt beredda utifrån ett helhetsperspektiv när de tas upp för behandling i Kommunstyrelsen eller i beredande nämnd. Utbildning i ärendeberedning för kommunens handläggare och nämndsekreterare är planerad och en administrativ handbok är under framtagande och finns på nya Linweb. Ekonomi Kommunen har en väl fungerande ekonomistyrning, där rapportering fungerar och regelverk följs. Rutinerna för ekonomiprocessen är välgenomarbetade och fungerar både på nämndnivå och på kommunövergripande nivå. Linköpings kommun har, i jämförelse med andra kommuner, relativt låga kostnader och medelgoda resultat, vilket visar på förhållandevis god effektivitet. Det finns ändå flera resultatmått som är sämre än medel, vilket visar på en fortsatt utmaning att höja resultaten i kommunen. Kommunikation Kommunikation i allmänhet är ett prioriterat område som genomsyrat hela koncernen. Här avses både aktiviteter för att marknadsföra Linköping koncerngemensamt och inte minst att utveckla bra och effektiva kommunikationskanaler. Kommunens två år gamla hemsida ligger fortfarande i topp bland kommunwebbar och utvecklas successivt inte minst vad gäller tillgänglighet och e-service. Kommunikationen har också utvecklats att innefatta sociala medier. I slutet av 2011 lanserades ett nytt intranät som ger förutsättningar till ett förändrat arbetssätt och vara ett stöd i användarnas dagliga arbete samt ett verktyg för utveckling av vår interna kommunikation. Andra kanaler som är av stor vikt för att föra ut budskap är via media och våra tidningar, både vad gäller i positiva budskap och vid kriser särskild fokus har lagts på detta under gångna året. - Kommunstyrelsen -

14 13 Ett viktigt syfte med marknadskommunikation är att lyfta fram Linköping som en attraktiv kommun att bo, leva, besöka och verka i samt lyfta fram Linköping där idéer blir verklighet. Den årliga attitydundersökningen som genomförs bland linköpingsbor mellan 15 och 74 år visar en ökning av kännedomen av vår devis med 5 % jämfört med Andelen linköpingsbor som känner till devisen är nu så hög som 93 %. Samma undersökning visar också att 81 % av kommuninvånarna upplever Linköping som en attraktiv kommun att bo i. Antalet besökare har också under det gångna året ökat vilket är mycket positivt och ett resultat av en tydligare marknadsföring av Linköping som besöksdestination. Personal 2011 års personalarbete har präglats av ett intensivt arbete inom områdena intern rörlighet, medarbetarskap och ledarskap, jämställdhet och mångfald samt marknadsföring av kommunen som arbetsgivare. Verktyg och modeller för att arbeta med förebyggande och främjande hälsoarbete har också prioriterats liksom arbetet med tidiga signaler på ohälsa. Utifrån det personalpolitiska målet Linköpings kommun ska ligga i framkant för mångfald och jämställdhetsområdet har 2011 års arbete fokuserat på att integrera frågorna i vardagen via arbetsmiljöarbetet men också genom att jämställdhet och mångfald integreras i alla våra utbildningar och personalprocesser. Vi har också infört en ny modell för hantering av medarbetarförslag i kommunen. Under 2011 lämnades 74 förslag in och flera goda idéer belönades. Utveckling Arbetet under 2011 har präglats av ett antal stora frågor: - Intensivt påverkansarbete i olika former för att åstadkomma statliga beslut som säkerställer kapacitet på södra stambanan (Linköping-Stockholm) - Bildandet av en regional kollektivtrafikmyndighet - Kommunalt övertagande av ansvaret för den civila flygverksamheten på Saab-fältet. - En stor satsning på fiberutbyggnad på landsbygden. - Fastställande av ett program för social hållbarhet. - Fastställande av strategi för samverkan med universitet och högskolor Fortsatt kommer undanröjande av kapacitetsbristen på södra stambanan och ekonomisk integration med Norrköping att vara strategiskt viktiga frågor för att säkerställa regionens tillväxt. - Kommunstyrelsen -

15 14 EKONOMI Driftredovisning netto, tkr Bokslut Budget Avvikelse/ Bokslut Bokslut Verksamhet Resultat Politik, gemensamma avgifter Mark- och översiktsplanering Näringsliv Administration och Säkerhet Ekonomi Kommunikation Personal Utveckling Verksamheter inom KS Summa varav kostnader varav intäkter Investeringsredovisning netto, tkr Bokslut Budget Bokslut Bokslut Verksamhet Avvikelse IT-investeringar Fastighetsinvesteringar Markförvärv Ny teknik KF-salen Skyltar vid E4:an Arkivinredning Stadsarkivet 844 Östsvenska Yrkeshögskolan 50 Lambohov 2: Inventarier Medborgarkontor 774 Marknadsbolaget, aktier 50 Stadshus AB, aktier Distorp försäkringsersättning -462 Summa Redovisning av ersättningar, tkr Kommunstyrelsen Belopp tkr Varav fasta arvoden *) Ordförande :e vice ordförande :e vice ordförande Kommundirektör *) inkl förändring semesterlöneskuld - Kommunstyrelsen -

16 15 Ekonomisk analys Resultatet för Kommunstyrelsen 2011 är ett överskott mot budget med 46,7 mnkr. Prognosen för årets resultat efter oktober månad var ett överskott med 30,6 mnkr, att överskottet blev så mycket större beror framför allt på ytterligare fastighetsförsäljningar under slutet av året samt kommungemensamma bokslutsposter som påverkat resultatet positivt. Överskottet förklaras i två delar; engångsposter vilka utgör den största delen samt avvikelser mot Kommunstyrelsens ordinarie budget. De största engångsposterna 2011 finns inom området Ekonomi och avser reavinster vid fastighetsförsäljningar 22,5 mnkr samt bokslutsposter som justering av arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar m.m. för hela kommunen, vilket bokförs inom Kommunstyrelsen, dessa uppgår till 10,7 mnkr. Avvikelsen mot Kommunstyrelsens ordinarie budget är 13,3 mnkr varav de uppdragsfinansierade verksamheterna står för 2,6 mnkr. Den största delen av Kommunstyrelsens ordinarie budget avser fasta åtaganden baserat på avtal eller andra beslut. En mindre del avser eget genomförande inom ramen för Kommunstyrelsens ansvarsområden. Under 2011 har ett antal ärenden uppkommit med beslut att finansiera kostnaden inom ramen för Kommunstyrelsens prognostiserade överskott, ett exempel är bidrag till serviceanläggning vid Bergs slussar om 1 mnkr. Några av årets större projekt och insatser är inte slutförda, med budgetöverskott 2011 som följd, dessa är satsningen på vidareutveckling av linkoping.se, utveckling/implementering av nya Linweb samt arkitekttävling för Resecentrumområdet. Dessa projekt/insatser står för ca 4 mnkr av överskottet och finns inom områdena Kommunikation samt Mark- och översiktsplanering. Inom området Politik, gemensamma avgifter finns överskott bl.a. i budgetutrymmen för utvecklingsmedel och utredningar. Lägre försäkringskostnader än budget samt överskott i utvecklingsbudgeten för ärendehanteringssystemet är främsta förklaringen till överskottet för området Administration och Säkerhet. Kostnaderna för drift och utveckling av PA-systemet Heroma blev lägre En anledning är att införandet av gemensam IT-drift medfört lägre kostnader, en annan är försening av förbättringar i systemet (bl.a. Single Sign On). Inom området Personal har en del planerade program inte kunnat startas eller skjutits på till 2012 vilket också bidrar till överskottet. Obalansen inom området Näringsliv beror på att både 2010 och 2011 års ersättning till Kårservice bokförts på Nytt avtal tecknades under hösten 2010 och Kårservice rekvirering av medel för 2010 kom inte in förrän i februari Från och med 2012 är ersättningen i fas utifrån avtalet. Investeringar Årets investeringar uppgår till 1,3 mnkr varav 1,2 mnkr avser satsningen på ny web-sändningsteknik i KF-salen. Driftkostnaderna för investeringen finansieras genom minskat tjänsteköp för web-sändningen av Kommunfullmäktiges sammanträden. Mervärdet av investeringen är att sändningstekniken kan användas för fler ändamål, t.ex. spela in föreläsningar, informationsmöten och liknande. - Kommunstyrelsen -

17 16 KOMMUNSTYRELSEN MARK- OCH ÖVERSIKTSPLANERING Effektmål och måluppfyllelse Utarbeta en översiktsplan/utvecklingsplan för landsbygden. Planen är en del av den enligt plan- och bygglagen obligatoriska kommuntäckande översiktsplanen för kommunen. Planen kallas numera Översiktsplan för landsbygden och småorterna. Översiktsplanen för landsbygden och småorterna kommer att tydliggöra kommunens viljeinriktning när det gäller utveckling och byggande på landsbygden. Planen kommer att ge vägledning för kommuninvånare och näringsliv och bidra till en mera rättvis och förutsägbar hantering av förfrågningar om bygglov, etableringar mm. Planen kommer att förenkla och effektivisera kommunens och andra myndigheters beslut. Kriterium för måluppfyllelse är att planen förankras väl och att arbetet fortskrider enligt tidplanen. Målet ska anses uppfyllt om planen får ett brett stöd i kommunfullmäktige, dvs. om antalet reservationer är få eller inga, samt om tidplanen hållits. Enligt tidigare tidplan skulle samråds- och utställningshandling utarbetas under och planen antas 2012 eller Dennas tidsplan har förskjutits något, samråd beräknas nu ske 2013 och antagande Anledningen till detta är att mer resurser än vad som förutsetts måst läggas på arbete med annan översiktsplan (att bearbeta det stora antal yttranden som kommit in över översiktsplanen för Ekängen-Roxtuna och Distorp-Gärstad). Målet är delvis uppnått. Fri tillgång till grundläggande geografisk information och geografiska informationssystem i kommunens verksamheter skapar förutsättningar till effektiv planering, professionella presentationsunderlag som underlättar medverkan, förståelse och beslutsfattande. Under 2011 har LINGIS-verksamheten levererat och tillgängliggjort geografisk information (geodata) och geografiska informationssystem till organisationen. Kommunens storskaliga geodata har kontinuerligt uppdaterats genom kartläggningsarbeten och digitaliseringar. Särskilt ska nämnas att kommunens ortofotobas har uppdaterats med en ny bas från 2010 samt att Linköpings karta på linkoping.se har levererats i en ny version. Målet är uppnått. - Kommunstyrelsen -

18 17 Prioriterade aktiviteter Utarbeta en översiktsplan/utvecklingsplan för landsbygden. Denna tidsplan har förskjutits något. Anledningen till detta är att mer resurser än vad som förutsetts måst läggas på arbete med annan översiktsplan. Utarbeta fördjupade översiktsplaner för flera av de orter, som prioriterats i den gemensamma översiktsplanen. Arbetet med de fördjupade översiktsplanerna har i stort fortgått enligt tidplanerna och ett omfattande arbete har lagts ner på dialog med kommuninvånarna. Översiktsplanen för Linghem antogs av kommunfullmäktige i juni Översiktsplanen för Ekängen- Roxtuna/ Gärstad- Distorp var föremål för samråd under 2011 och utställning påbörjades i slutet av året. Under 2011 har också bl.a. samråd kring förslag till översiktsplaner för Sättuna och Ljungsbro-Berg genomförts respektive påbörjats och ett samrådsförslag för en översiktsplanen för Vikingstad utarbetats. Utarbeta ett tävlingsprogram och genomföra tävlingen för det nya resecentrumet. Program för internationell tävling för resecentrum har utarbetats under året. Från central nivå finns inga beslut om genomförande av nya spår. Detta samt önskemål om ytterligare utredningar är skäl till att genomförandet av tävlingen skjutits framåt i tiden. Integrera LinGis med kommunens IT-plattform. Har inte genomförts, då kommunens system leverantör av det geografiska informationssystemet har varit föremål för rekonstruktion. Detta har inneburit att ingen vidareutveckling av befintlig systemmiljö har kunnat genomföras. Skapa färdiga generella kartprodukter för presentationer som är lättillgängliga och lättanvända. Har inte genomförts på grund av ny kunskap om andra metoder för att åstadkomma detta. Ta fram en mobil karttjänst. Under 2011 har LINGIS-förvaltningen i samverkan med Teknik- och samhällsbyggnadskontoret lanserat mobiltjänsterna felanmälan och arkitekturpromenad som båda innehåller kartfunktionalitet. Utveckla geografiska gränssnitt för e-tjänstutveckling. Har inte genomförts, då kommunens system leverantör av det geografiska informationssystemet har varit föremål för rekonstruktion. Detta har inneburit att ingen vidareutveckling av befintlig systemmiljö har kunnat genomföras. Vidareutveckla Linköpings digitala stadsmodell i 3D och digitala tjänster i anslutning till den, för att bibehålla en ledande position inom 3D-området i kommunal sektor. Linköpings digitala stadsmodell i 3D har vidareutvecklats och hittat bredare och nya användningsområden under Ett exempel på nytt användningsområde är att den digitala stadsmodellen och nybyggnadsprojekt placerades i SECTRA:s världsberömda virtuella obduktionsbord i kommunens monter på Business Arena i Stockholm. Utökad samverkan med Norrköpings kommun. Under året har Linköping och Norrköpings geodata-verksamheter i samverkan utvecklat Räddningstjänstförbundets nya geografiska informationssystem. - Kommunstyrelsen -

19 18 KOMMUNSTYRELSEN NÄRINGSLIV Effektmål och måluppfyllelse Kommunen skall arbeta aktivt för att utveckla teknik- och företagsparker. Vreta Kluster skall vara etablerat 2012 och Berzelii Medical Center senast Vreta Kluster startade verksamheten i november 2011 då de första hyresgästerna flyttade in. Ytterligare tre hyresgäster har tillkommit under december månad. En klustermotor är på plats och klustret har erhållit ett första FoU-projekt från Jordbruksverket för analys av möjligheterna att införa digital pennteknik i lantbruket. Wahlink har fortsatt sin verksamhet och är fullt belagt med företag på kö. Frågan om Berzelii Medical Center har under 2011 hanterats av Sankt Kors. Målet är uppnått. Kommunen skall arbeta aktivt med att höja servicegraden i förhållande till näringslivet med en särskild satsning på att öka förståelsen för kommunens beroende av näringslivets insatser. Kommunens förvaltningar har genomfört utbildning via SKL under 2010/2011 som ett första steg. Under perioden fortsätter arbetet dels genom utbildningsinsatser via Linköpings universitet. Miljö- och Samhällsförvaltningen har redan 2010 genomfört projektet Vi lovar vilket fortsatt under Övriga förvaltningar förväntas följa exemplet. Kommunens förvaltningar samt NuLink AB har genomfört möten med områdesföreningarna i bl.a. Tornby. Målet är delvis uppnått. Kommunens samverkan med Linköpings universitet skall intensifieras. Studenterna skall få en bättre kontakt med kommunens näringsliv och den kommunala organisationen. LiU Kontakt skall etableras inom NuLinks lokaler. Under 2011 påbörjas det konkreta arbetet. LiU Kontakt har etablerats i NuLinks lokaler och en person är sedan våren 2011 anställd. LiU Kontakts personal deltar löpande i NuLinks arbete och flera gemensamma aktiviteter och projekt har påbörjats under Kommunstyrelsen har under 2011 fattat beslut om en strategi för kommunens kontakter med högskolan vilket bl.a. reser krav på ökat samarbete mellan kommunens förvaltningar och högskolan, däribland LiU. Målet är uppnått. - Kommunstyrelsen -

20 19 Prioriterade aktiviteter Vreta kluster skall få en intern organisation som lockar företag att etablera sig i området. Klustret har idag en fungerande klustermotor och en fungerande styrgrupp. Klustermotorn har sedan starten i november 2011 fått ytterligare två företag att etablera sig i lokalerna samt fört diskussioner om etablering av inkubatorfunktion i klustret. Företag och organisationer inom flygbranschen skall organiseras så att en effektiv samverkan uppnås. Beslut om Aero Space Forum 2012 i samverkan med flygbranschen och Försvaret har fattats under Två möten med representanter för hela branschen har genomförts samt 3 möten med Flygrådet. Arbetet med Linköping Aviation Park fortskrider planenligt och ett nytt avtal med SAAB om driften av LCA har arbetats fram under året. Kommunens förvaltning skall bli tydligare i sina utfästelser mot näringslivet. Den utbildning i regi av SKL som genomfördes under 2010 har inte följts upp på ett entydigt sätt. Kommunen deltog i SKL:s mätning Insikt som mätte attityderna och kvalitetsuppfattningen hos de företag som haft ärenden hos kommunen. Linköpings resultat skiljde sig i stort sett inte alls från jämförbara kommuners, men kan knappast sägas vara bra med ett index om 66 i en NKI-mätning (100 möjligt). Kommunledningsgruppen har påbörjat et arbete över förvaltningsgränserna för att dels öka kunskapen hos företagen om kommunens arbete, dels öka kommunens kunskaper om näringslivets villkor. LiU:s studenters kontakter med det lokala näringslivet skall förbättras. I samarbete med LiU Kontakt har ett antal aktiviteter påbörjats, bl.a. ett projekt för att koppla samman småföretagare med studenter för att öka företagens kunskaper om IT. NuLink har också deltagit i Vecka45 med ett flertal aktiviteter för att öka utbytet mellan näringsliv och studenter. Mjärdevi Science Park har tillsatt en skuggstyrelse med studenter för att öka förståelsen för styrelsearbetets betydelse. NuLink har sedvanligt deltagit i Kalasmottagning, Östgötaforum och rekryteringsmässa samt stötta studentkårerna med bl.a. finansiering av studentportalen. Linköpings kommun skall marknadsföra sina styrkebälten nationellt och internationellt. Flyg och innovation är begrepp som har marknadsförts och kopplats till Linköping i bl.a. Almedalen under juli månad genom konceptet Flygets dag. Detta tillsammans med aktörer SAAB, Volvo Aero, Svenskt Flyg och SAI. Konsekvent har också profileringen av Linköping som Sveriges flyghuvudstad fortsatt genom den populära webbplatsen Logistik har tillsammans med LiU och Norrköping marknadsförts via bl.a. webbsajten Linköping som etableringsort har marknadsförts gentemot bl.a. handel, flyg, tjänsteföretag och logistik via direktmarknadsföring genomförd via telefon. Gröna sektorn har marknadsförts nationellt i samband med etableringen av Vreta Kluster. NuLinks nyhetsbrev till näringsliv inom och utom Linköping (c:a mottagare) påbörjades under Kontinuerlig pressbearbetning sker genom att aktiviteter inom kommunens styrkebälten lyfts fram. - Kommunstyrelsen -

Västerviks kommun årsredovisning 2014

Västerviks kommun årsredovisning 2014 Västerviks kommun årsredovisning 2014 Beslutad i kf 2015-03-23 Intäkter Avgifter 14,4 % Reavinster 0,4 % Skatter och bidrag 85,2 % Så här används kommunens pengar gymnasieskola och vuxenutbildning 8,7

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kommunstyrelsen

ÅRSREDOVISNING 2014. Kommunstyrelsen ÅRSREDOVISNING Kommunstyrelsen Förvaltningsberättelse Målområdet ekologisk hållbarhet innehåller fem mål. Inköp av ekologiska livsmedel fortsätter öka och andelen av totalt inköpta livsmedel är 30 procent.

Läs mer

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 3 Innehållsförteckning 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 Inledande budgetskrivelse från kommunstyrelsens ordförande ---------------------------------------------- 5 Förutsättningar för budgetarbetet

Läs mer

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL KommunKompassen ANALYS AV GRÄSTORPS KOMMUN 2014 Leif Eldås och Torkel Wadman SKL Sveriges Kommuner och Landsting 2 (34) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...3 2 Grästorps kommun - En sammanfattande genomgång...4

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

Årsredovisning facknämnder 2014. Kommunstyrelsen

Årsredovisning facknämnder 2014. Kommunstyrelsen Årsredovisning facknämnder Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Kommunfullmäktiges och nämndens indikatorer... 3 2.1 Människor möts i Borås... 3 2.2 Företagandet växer genom samverkan...

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Årsredovisning 2013 Vännäs kommun

Årsredovisning 2013 Vännäs kommun Årsredovisning 2013 Vännäs kommun Innehåll Inledning Årsredovisningens struktur Förord från kommunstyrelsens ordförande Organisationsschema Vännäs kommun koncern 4 5 7 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Skellefteå kommun Delårsrapport april 2012

Skellefteå kommun Delårsrapport april 2012 Skellefteå kommun Delårsrapport april 2012 1 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Samhällsekonomins utveckling 3 Lokal utveckling 5 Uppföljning mål- och resultatstyrning 8 Nämnds- och bolagsrapporter

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Årsredovisning. Linköpings kommun

Årsredovisning. Linköpings kommun Årsredovisning 2008 Linköpings kommun Produktion: Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen och informationschefen Grafisk produktion: Johnny Dahlgren Grafisk Produktion AB Tryck: AB Danagårds Grafiska

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014

uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 Innehåll 1. Vision 5 2. Styrmodellen 6 3. Uppsalas utvecklingsförutsättningar 11 4. Ekonomisk

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret Kommunledningskontoret Årsrapport 2009 Innehåll ÅRSRAPPORT FÖR KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2009... 3 VIKTIGA HÄNDELSER OCH ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS... 5 JÄMFÖRELSER... 6 FRAMTIDEN...

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 2 (90) Uppsala kommun INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 Beslut i kommunfullmäktige 10-11 juni 2013 Omslagsfoto: Stewen Quigley, Q IMAGE

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23 Delårsrapport 2010 FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1 Resultatprognos helår...22 Driftredovisning...23 Investeringsredovisning...24 Resultaträkning...25

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Budget 2012 med plan för 2013-2014

Budget 2012 med plan för 2013-2014 KOMMUNKONTORET 2011-11-28 Budget 2012 med plan för 2013-2014 Reviderad utifrån kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2011 Jonas Nygren (S) Siyamak Sajadian Stefan Bergström (C) Bengt Sjöholm (KD) Sasanpour

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HÖGANÄS KOMMUN UTKAST

ÅRSREDOVISNING HÖGANÄS KOMMUN UTKAST 11 ÅRSREDOVISNING HÖGANÄS KOMMUN UTKAST INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET (EJ MED) KOMMUNFULLMÄKTIGE 8 VALNÄMND 8 REVISION 8 ÖVERFÖRMYNDARNÄMND 9 KOMMUNSTYRELSE

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby KALLELSE Datum 2013-04-17 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Till kommunfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans

Läs mer

Årsredovisning 2012. Luleå kommun

Årsredovisning 2012. Luleå kommun Årsredovisning 2012 Luleå kommun Luleå kommuns koncernorganisation Kommunledningsförvaltning Kommunrevision Valberedning Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Räddningstjänst Arbetsmarknadsförvaltning Luleå

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer