Vidareutbildning och medbestämmande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vidareutbildning och medbestämmande"

Transkript

1 MÄLARDALENS HÖGSKOLA Ekonomihögskolan C-uppsats i företagsekonomi Vidareutbildning och medbestämmande Varför bry sig? Västerås Handledare: Eltebrandt, Tobias Författare: Amin, Raber Blom, Thommy Mastali, Mohsen

2 Sammanfattning Datum Nivå Kandidatuppsats i företagsekonomi, 10 poäng Författare Raber Amin, Thommy Blom, Mohsen Mastaeli, Roslagsgatan 3 Färnebogatan 14 B Östermalmsgatan 18 E Västerås Västerås Västerås Handledare Tobias Eltebrandt Titel Problem Syfte Metod Resultat Vidareutbildning och medbestämmande Varför bry sig? Tjänsteföretag kan med hjälp av HR-aktiviteter erhålla en effektiv extern marknadsföring. För att detta ska vara möjligt krävs att företagen använder sig av effektiva aktiviteter där fokus ligger hos personalen. Med hjälp av intern marknadsföring kan detta uppnås. Uppsatsen utgår ifrån en artikel skriven av Bansal, H. S., Mendelson, M, B., Sharma, B där några av dessa aktiviteter presenteras och som dessutom utgör grund för sex hypoteser som saknar empiriskt stöd. Uppsatsen utgår ifrån två av dessa aktiviteter, nämligen vidareutbildning och medbestämmande. Hypoteserna säger att dessa aktiviteter ska skapa arbetslojalitet, arbetstillfredsställelse och förtroende för ledningen. Avsikten är att med stöd av kompletterande litteratur verifiera eller förkasta hypoteserna i artikeln genom en empirisk undersökning. Vidare är avsikten att utreda en eventuell koppling mellan de två valda HR-aktiviteterna. Finns denna koppling avser vi dessutom att komma med förutsägelser om ett eventuellt beroendeförhållande mellan alla sex nämnda HR-aktiviteter i problemområdet. I uppsatsen tillämpas ett positivistiskt synsätt där vi har valt att använda oss av kvantitativ undersökningsansats och kvalitativ undersökningsmetod med ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer. Denna uppsats har kunnat verifiera båda hypoteserna. Vidare har det i takt med undersökningen visat sig föreligga en koppling mellan dessa HR-aktiviteter. I och med detta har vi kunnat dra förutsägelser om samtliga HR-aktiviteter som presenterats i den artikel som uppsatsen har utgått ifrån.

3 Summary Date Level Undergraduate Dissertation in Business Studies, 10 p. Authors Raber Amin, Thommy Blom, Mohsen Mastaeli, Roslagsgatan 3 Färnebogatan 14 B Östermalmsgatan 18 E Västerås Västerås Västerås Tutor Title Problem Purpose Method Tobias Eltebrandt Vidareutbildning och medbestämmande Varför bry sig? By using HR-activities service companies can receive an effective external marketing. To have an effective external marketing companies have to use activities where the main focus lies within the staff. This can be done mainly by using excellent internal marketing. This undergraduate dissertation in Business studies an article written by Bansal, H. S., Mendelson, M, B., Sharma, B. In this article the authors presents a few of these activities which also constitutes six hypotheses without any empirical endorsement. The two activities that this study is focusing on are extended training and empowerment. According to the hypotheses these activities are positively associated with job satisfaction, loyalty to the firm, and trust in management. The purpose is to either verify or repudiate the hypotheses with support from completion literature. Further on we try to distinguish if any connections exist between the two chosen HR-activities. If so will appear we will furthermore presume any possible connections between all six HR-activities. In this study a positivist approach is applied where we have chosen a quantitative approach and used qualitative methods such as unstructured and semi structured interviews. Conclusion The result of this dissertation has showed that both of the hypotheses can be verified. Further more the study has showed possible connections between these two HR-activities. A consequence of this is that we have been able to presume that there are possible connections between all of the six activities that have been presented in the article that this study is originated from.

4 Tacksägelse Vi vill inledningsvis passa på att framföra vår tacksamhet och uppskattning gentemot våra respondenter på Öhrlings PricewaterhouseCoopers som på ett positivt och föredömligt sätt mottagit oss. Utan er medverkan hade denna studie ej kunnat genomföras. Vi vill även tacka vår handledare Tobias Eltebrandt samt vår assisterande handledare Charlotta Edlund. Ert stöd och råd har varit till stor hjälp för oss för att kunna genomföra denna undersökning. Avslutningsvis vill vi passa på att tacka alla berörda parter som ej nämnts ovan. Utan era värdefulla och konstruktiva åsikter hade uppsatsens innehåll inte sett ut som den gör idag.

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING PROBLEMBAKGRUND PROBLEMOMRÅDE PROBLEMSPECIFICERING SYFTE AVGRÄNSNINGAR MÅLGRUPP NOTSYSTEM DISPOSITION METOD TYP AV UNDERSÖKNING VETENSKAPLIGT SYNSÄTT UNDERSÖKNINGSANSATS UNDERSÖKNINGSMETOD TILLVÄGAGÅNGSSÄTT TEORETISK DATAINSAMLING URVAL EMPIRISK STUDIE BEARBETNING OCH ANALYS AV DATA KRITIK METODKRITIK URVALSKRITIK KÄLLKRITIK GRANSKNING AV UPPSATSEN VALIDITET RELIABILITET TEORI MEDBESTÄMMANDE VIDAREUTBILDNING LOJALITET ARBETSTILLFREDSSTÄLLELSE FÖRTROENDE FÖR LEDNING EMPIRI PRESENTATION AV INTERVJUADE HR-KONSULTER OCH REVISORER MEDBESTÄMMANDE HR-KONSULTER UTBILDNING HR-KONSULTER MEDBESTÄMMANDE VIDAREUTBILDNING LOJALITET ARBETSTILLFREDSSTÄLLELSE... 41

6 4.8 FÖRTROENDE FÖR LEDNINGEN ANALYS LOJALITET ARBETSTILLFREDSSTÄLLELSE FÖRTROENDE FÖR LEDNINGEN ÄR VIDAREUTBILDNINGEN OCH MEDBESTÄMMANDET ORSAKEN? SLUTSATS FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING KÄLLFÖRTECKNING BILAGOR BILAGA 1: INITIAL MAILKONTAKT HR-KONSULTER BILAGA 2: INTERVJUSAMMANSTÄLLNING INITIALMÖTE HR-KONSULTER BILAGA 3: SKICKAT MAIL TILL HR-KONSULTER BILAGA 4: MOTTAGET MAIL FRÅN HR-KONSULTER BILAGA 5: INTERJVUGUIDE HR-KONSULTER BILAGA 6: INTERVJUSAMMANSTÄLLNING HR-KONSULTER BILAGA 7: INTERVJUGUIDE REVISORER BILAGA 8: INTERVJUSAMMANSTÄLLNING REVISORER FIGURFÖRTECKNING FIGUR 1: TJÄNSTEMARKNADSFÖRINGENS TRIANGEL...2 FIGUR 2: KOPPLING - INTERNMARKNADSFÖRINGSAKTIVITETER OCH EXTERNA MARKNADSFÖRINGSRESULTAT...4 FIGUR 3: OLIKA INTERVJUTYPER...10 FIGUR 4: DEN SÅGTANDADE TRATTEN...13 FIGUR 5: KOPPLING INTERNMARKNADSFÖRINGSAKTIVITETER OCH EXTERNA MARKNADSFÖRINGSRESULTAT...52

7 Inledning 1 Inledning I detta kapitel avser vi att ge en plattform för läsaren där denna kan ta del av det som ligger till grund för denna uppsats. Kapitlet inleds med en redogörelse över problembakgrunden som sedan utmynnar i problemområdet. Med stöd av dessa har vi formulerat det problem som denna uppsats försöker besvara. Vidare beskriver vi syftet med uppsatsen och de avgränsningar vi har valt att göra. Notsystemet visar hur noterna i uppsatsen har använts. Avslutningsvis presenterar vi uppsatsens disposition som har en pedagogisk avsikt. 1.1 Problembakgrund Företag överlever tack vare sina kunder. Detta genom att leverera en vara/tjänst som kunderna efterfrågar. Det ideala för de flesta företag är att uppnå så hög kundlojalitet som möjligt eftersom det kostar mindre att behålla kunder än att skaffa nya kontinuerligt. Beräkningar visar att det kostar fem till tio gånger mer att attrahera nya kunder än att behålla en god image och utveckla lojalitet hos redan befintliga kunder. För att få lojala kunder måste deras behov täckas och tillfredställas. 1 Ett sätt att uppnå kundstillfredställelse är att erbjuda service både före, under och efter deras konsumtion av varan/tjänsten enligt relevant litteratur 2. Det här kallas i vanligt tal för marknadsföring och härrörs traditionellt från produktionsföretag som massproducerar exakt samma vara. Den traditionella marknadsföringens uppgift är att via extern marknadsföring, det vill säga försäljning, reklam med mera, ta reda på vilka produktuppgifter kunderna efterfrågar för att företaget således ska kunna ge dessa löften. En förutsättning för att företaget ska kunna hålla de givna löftena är att produktens egenskaper stämmer överens med det företaget har utlovat. Genom att företaget ständigt söker att sträva mot produktutveckling kan företaget i kraft med detta möjliggöra löften. 3 För tjänsteföretag blir omfattningen av och innehållet i marknadsföringen mer komplicerad. Till skillnad från den traditionella marknadsföringen vet tjänsteföretagen oftast inte vad kunden önskar och förväntar sig varvid företagen, via den externa marknadsföringen, ger löften direkt till kunden. Figur 1: Tjänstemarknadsföringens triangel. Intern marknadsföring Möjliggöra löften Företag Extern marknadsföring Ge löften Personal Interaktiv marknadsföring Kunder Källa: Egen bearbetning av Grönroos, C. 2002, s Echeverri, P & Edvardsson, B., 2002, s Grönroos, C., 2002, s Ibid. 65 f. Hålla löften 2

8 Inledning Utifrån figur 1 ovan kan vi se att ett sätt för att hålla dessa löften är att skapa och bibehålla en bra relation till kunden via en interaktiv marknadsföring där personalen med hjälp av teknisk kringutrustning och sakkunskap agerar som deltidsmarknadsförare och försöker skapa värde för kunden. Vidare måste företagen med hjälp av personalen möjliggöra dessa löften genom att förse dem med ständig kompetensutveckling eftersom tjänsteprocessen utgör en stor del av företagets verksamhet. Människor är olika och det är därför viktigt att företagen först förankrar vad det är de ska sälja hos dem som ska utföra tjänsten för att följaktligen skapa en överensstämmande bild med det företaget vill marknadsföra utåt mot slutkonsumenterna 4. Denna ideologi gäller för de flesta tjänsteföretagen eftersom personalen utgör den mest avgörande resursen till skillnad för tillverkande företag där råmaterial, produktionsteknik eller varorna i sig är intäktsgenererande. 5 Det talas ofta om att människorna gör företaget, att personalen är den viktigaste och samtidigt oftast den dyraste resursen 6. Förespråkare menar att ett sätt att uppnå denna ideologi är att tillämpa en effektiv intern marknadsföring 7. Med intern marknadsföring menas att företaget ska på bästa förmåga använda ett aktivt och målinriktat program där en rad olika aktiviteter och processer samordnas. Förespråkare menar att detta är det bästa sättet att motivera personalen för att dessa ska känna arbetsvilja och helt inställa sig på kundinriktat arbete. 8 Företaget ska därför fokusera sig på personalfrågor och personalvård 9. För att kunna uppnå en effektiv externmarknadsföring förutsätts det att tjänsteföretagen tillämpar sig av internmarknadsföring där den interna marknadsföringen består av ett antal nödvändiga aktiviteter. 10 Det är svårt att uttala sig om vilka aktiviteter internmarknadsföring ska bestå av. Befintlig litteratur menar att internmarknadsföring ska omfatta ett antal aktiviteter där respektive aktivitet utformats utifrån personalens behov. 11 Exempel på sådana aktiviteter kan vara bonussystem som utgör incitament för att öka motivationen till att uppnå företagets målsättningar, utbildningsprogram inom företaget avsedd till att öka personalens kunskaper och möjligheter att avancera till högre positioner samt att personalen ges möjligheter till medbestämmande för att aktivt kunna delta i beslutsfattande som rör deras arbetssituation. Dessa aktiviteter finns även beskrivna i den artikel som vi använt som ramverk för denna uppsats. Artikeln heter The impact of internal marketing activities on external marketing outcomes och är skriven av Bansal, H. S., Mendelson, M, B., Sharma, B. Artikeln handlar om vikten av olika HR-aktiviters inverkan på den externa marknadsföringen där författaren menar att en effektiv extern marknadsföring kan kopplas till personalens beteende gentemot de externa kunderna. Vidare presenteras ett antal HR-aktiviteter som enligt författarna ska skapa lojalitet, arbetstillfredsställelse och förtroende för ledningen bland de interna kunderna, det vill säga personalen. En förutsättning för medbestämmande är att ha väl fungerade interna såväl som externa relationer mellan företaget - personal och företaget - kunder. I samband med upprätthållandet av dessa relationer kan det därför anses vara av betydelse att ge personalen ökad 4 Bansal H.S., et al., 2001, s Grönroos, C., 2002, s Echeverri, P & Edvardsson, B., 2002, s Payne, A., et al., 1995, s Grönroos, C., 2002, s Varey, R.J & Lewis, B.R., 2000, s Grönroos, C., 2002, s Varey, R.J & Lewis, B.R., 2000, s

9 Inledning handlingsfrihet. Företaget har kanske som avsikt att etablera relationer med kunder för att skapa kundlojalitet. 1.2 Problemområde Kundlojalitet börjar inifrån företaget då de anställda måste känna arbetstillfredsställelse, lojalitet och delaktighet samt förtroende för företagsledningen för att skaffa företaget en konkurrensfördel. 12 För att skaffa en konkurrensfördel gentemot sina konkurrenter menar forskare inom området att företagen måste lägga större vikt på den interna marknadsföringen än på den externa marknadsföringen för att lyckas. 13 Bansal et. al. kommer fram till att intern marknadsföring kan delas upp i två kategorier, med underliggande delar som åskådliggörs i figuren nedan. Figur 2: Koppling - internmarknadsföringsaktiviteter och extern marknadsföringsresultat. Källa: Egen översättning av Bansal et.al s Bansal H.S., et al., 2001, s Ibid. 4

10 Inledning Utifrån ovanstående har Bansal et al. kommit fram till sex påståenden/hypoteser. Hypoteserna lyder enligt följande: H1. Anställningstrygghet kan associeras med arbetslojalitet, arbetstillfredsställelse och förtroende för ledningen. H2. Vidareutbildning kan associeras med arbetslojalitet, arbetstillfredsställelse och förtroende för ledningen. H3. Generöst belöningssystem kan associeras med arbetslojalitet, arbetstillfredsställelse och förtroende för ledningen. H4. Uppfattning om att det förekommer bra informationskanaler kan associeras med arbetslojalitet, arbetstillfredsställelse och förtroende för ledningen. H5. Uppfattning om att det förekommer medarbetarbestämmande kan associeras med arbetslojalitet, arbetstillfredsställelse och förtroende för ledningen. H6. Uppfattning om att det inte förekommer någon auktorisationshierarki kan associeras med arbetslojalitet, arbetstillfredsställelse och förtroende för ledningen. Dessa hypoteser är ej testade empiriskt varpå relevansen för en empirisk undersökning är hög enligt Bansal et.al. Det faktum att ingen empirisk undersökning har genomförts väckte intresset från vår sida att genomföra en sådan. Arbetslojalitet, arbetstillfredsställelse och förtroende för ledning definieras i korta drag enligt följande i artikeln: 14 Arbetslojalitet kan beskrivas som en anställds relation till, identifiering med, och hängivenhet till organisationen Arbetstillfredsställelse kan ses som den anställdes uppskattning för det som är unikt för dennes arbetsuppgifter och de emotionella erfarenheter dessa leder till Förtroende för ledningen kan definieras till den grad någon är villig att tillskriva goda intentioner och ha förtroende för de handlingar som görs av ledningen 1.3 Problemspecificering För att kunna genomföra en empirisk undersökning är ovanstående definitioner ej tillräckliga. Därför utvecklade vi definitionerna med hjälp av kompletterande litteratur för att sedan kunna testa hypoteserna. Att testa samtliga hypoteser skulle bli ett alltför omfattande arbete varpå vi bestämde oss för att undersöka de mest karaktäristiska Human Resource (HR) aktiviteterna för vårt valda undersökningsföretag Öhrlings PriceWaterhouseCoopers (Öhrlings). I samråd med våra kontaktpersoner som är HR-konsulter på Öhrlings kom vi därför överens om att testa hypoteserna H2 och H5 i denna uppsats Bansal H.S., et al., 2001, s Se bilaga 1. 5

11 Inledning 1.4 Syfte Avsikten är att med stöd av kompletterande litteratur verifiera eller förkasta ovanstående hypoteser genom en empirisk undersökning. Vidare är avsikten att utreda en eventuell koppling mellan de två valda HR-aktiviteterna. Finns denna koppling avser vi dessutom att komma med förutsägelser om ett eventuellt beroendeförhållande mellan alla sex nämnda HRaktiviteter i problemområdet. 1.5 Avgränsningar Undersökningen kommer ej att granska den externa marknaden eller de aktiviteter som kan anses kopplade till denna. Inte heller kommer vi att beröra det interaktiva samspelet mellan personal och kunder som kan ses i figur 1. Samtidigt har en medveten reducering av de sex hypoteserna gjorts till att endast beröra hypoteserna H2 och H Målgrupp Uppsatsen riktar sig mot berörda parter på Öhrlings samt de studenter som läser marknadsföring på B- och C-nivå. Dessutom riktar sig uppsatsen mot tjänstföretag, framför allt revisionsbyråer med en befintlig HR-avdelning. 1.7 Notsystem Not i rubrik innebär att samtliga stycken fram till nästa rubrik är hämtade från angiven källa. När not följer efter en punkt är hela texten ovanför fram till föregående textstycke eller tidigare not hämtad från samma källa. Not som föregås av ett mellanslag och som efterföljs av en punkt syftar till meningen. Not som följer direkt på ett ord syftar enbart på det ordet. De meningar och stycken som saknar fotnot är våra egna reflektioner. 1.8 Disposition För att läsaren lättare skall kunna orientera sig i uppsatsen redovisar vi här innehållet i de olika kapitlen. Kapitel 2 Metod. I detta kapitel beskrivs vilken typ av undersökning uppsatsen baseras på. En redogörelse ges över vetenskapligt synsätt och angreppssätt, för att sedan utmynna i en undersökningsmetod. Tillvägagångssättet presenteras, dels utifrån den teoretiska datainsamlingen samt den empiriska studien. Avslutningsvis redogörs det formella arbetet för bearbetning och analys av data. Vidare förs en kritisk diskussion om den valda metoden, urvalet samt källan. Kapitlet avslutas med en diskussion om innehållet i denna uppsats är reliabel och/eller valid. Kapitel 3 Teori I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen som ligger till grund till de hypoteser som uppsatsen bygger på. Kapitel 4 Empiri Här presenteras HR-konsulterna samt revisorerna. Därefter återges vad HR-konsulterna berättat angående medbestämmande och vidareutbildning, kompletterat med den information vi tagit del av via de interna dokumenten. Vidare återges vad revisorerna säger beträffande ovanstående områden, samt vad dessa säger kring områdena lojalitet, arbetstillfredsställelse och förtroende för ledningen. 6

12 Inledning Kapitel 5 Analys Inledningsvis kopplas teorin kring lojalitet, arbetstillfredsställelse samt förtroende för ledningen mot den empiri som erhållits. Kapitlet avslutas med en analys kring vidareutbildningen och medbestämmandet som ges inom Öhrlings, och om dessa kan kopplas till lojalitet, arbetstillfredsställelse samt förtroende för ledningen. Kapitel 6 Slutsats I detta kapitel besvaras syftet som beskrivs i inledningen. Hypoteserna ska här antingen verifieras eller förkastas. Kapitel 7 Förslag till fortsatt forskning Under arbetets gång har ett antal frågor väckts som inte besvarats i denna uppsats, varpå detta kapitel sammanfattar dessa frågor som förslag till fortsatt forskning. 7

13 Metod 2 Metod Vi avser att i detta kapitel inleda med vilken typ av undersökning uppsatsen tar ställning till. Därefter ges en kort redogörelse över vilket vetenskapligt synsätt vi avser att utgå ifrån samt det angreppssätt som utförs för att sedan se hur detta utmynnar i en undersökningsmetod. Vidare presenteras tillvägagångssättet, dels utifrån den teoretiska datainsamlingen samt den empiriska studien för att sedan avsluta med en kort redogörelse över det formella arbetet över hur bearbetning och analysen av data har skett. Sedan söker vi leda läsaren in i den redogörelse som visar vårt kritiska förhållningssätt till uppsatsen där vi fäster tyngdpunkt på den valda metoden, urvalet samt källan. Kapitlet avslutas därefter med huruvida innehållet i denna uppsats är reliabel och/eller valid. Ett metodkapitel i en akademisk skrift har till uppgift att ge underlag för läsarens bedömning av att forskaren arbetat på ett medvetet sätt och gjort rimliga och relevanta val och ställningstaganden under forskningsprocessen. Det skall således förtydliga och klargöra den forskningsprocess, som resterande kapitel beskriver. Att forskaren är tydlig, öppen och lyckas förmedla att forskningsprocessen tillgått på ett metodmässigt medvetet sätt ses av många som grundläggande för forskarrollen Typ av undersökning I inledningen av en undersökning måste först bestämmas vilken typ av undersökning som ska göras. Det finns tre olika förhållningssätt att ta ställning till: Det första sättet kallas induktion och innebär att forskaren förutsättningslöst närmar sig verkligheten för att se vilka teorier som växer fram ur den erfarenhet de skaffar sig. 17 Detta skulle kunna jämföras med ett barns sätt att utforska sin omgivning, fri från förutfattade meningar och förväntningar och genom sin nyfikenhet lär sig om vad som händer när olika handlingar utförs. Det andra sättet kallas för deduktion och innebär att forskaren utgår från ett antal förutsättningar, för ett logiskt resonemang och kommer fram till en ny slutsats. 18 Detta rationella tankesätt innebär att barnet redan lärt sig hur vissa saker förhåller sig och genom dessa kunskaper försöker förutsäga vad som händer i andra fall. Det tredje sättet kallas för hypotetisk deduktiv metod och är en blandning av de båda ovanstående. Denna metod innebär att forskaren genom deduktiv slutledning formulerar premisser som hypoteser som sedan testas genom empiriska undersökningar. 19 I detta fall har barnet en teori om vad som händer vid en viss handling baserad på tidigare kunskap och testar denna teori genom att genomföra handlingen för att se ifall teorin stämmer. Syftet med denna uppsats är inte att generera ny data till ämnet intern marknadsföring. Avsikten är snarare att testa två utvalda hypoteser som tagits fram i artikeln The impact of internal marketing activities on external marketing outcomes och se om dessa leder till 16 Cäker, M., 2000, s Gunnarson, R., hämtat , kl. 16: Wiedersheim-Paul, F., et al., 1999, s Ibid. s

14 Metod arbetslojalitet, arbetstillfredsställelse och förtroende för ledningen. Således kan sägas att denna undersökning ligger mer åt det deduktiva hållet. Arbetet är baserat på redan befintlig teori och slutsatserna avser leda till att testa hur giltiga teorierna är. Dessutom avses att se om det går att göra förutsägelser kring vad som krävs för att få en effektiv intern marknadsföring som leder till arbetslojalitet, arbetstillfredsställelse och förtroende för ledningen. 2.2 Vetenskapligt synsätt Inom vetenskapsfilosofin finns dessutom två huvudriktningar som är av vikt att tänka igenom kring hur man ska förhålla sig till undersökningen. Dessa båda är positivismen och hermeneutiken. Att försöka definiera begreppet positivism kan anses som komplicerat eftersom begreppet kan ha olika innebörd beroende på vilken litteratur som används. I detta sammanhang kan sägas att positivism är en doktrin som står för en kunskapsteoretisk ståndpunkt som förespråkar en användning av naturvetenskapliga metoder vid studiet av den sociala verkligheten och alla dess aspekter. Begreppet gör samtidigt en tämligen skarp åtskillnad mellan teori och forskning där forskningens roll i detta sammanhang är att pröva teorier och tillhandahålla material för uppställandet och utvecklingen av lagar. 20 Utmärkande för en positivistisk tradition är betonandet av ett vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metod inom ramen för en empiristisk kunskapsteori. Inom positivismen tas avstånd från metafysik spekulation, dvs. allt som inte är verkligt och iakttagbart 21. Kunskap baserad på iakttagelser och prövbara hypoteser ska sättas i deras ställe. 22 Hermeneutikens grunder härrör från början i det synsätt som utformades för tolkning eller förståelse av texter, framför allt teologiska texter. Grunden för hermeneutiken är den centrala idén att den forskare som analyserar en text ska försöka få fram textens mening utifrån det perspektiv som dess upphovsman haft. Det inbegriper en fokus på den historiska och sociala kontext i vilken texten producerades. 23 Hermeneutiken kan således användas som samlingsbegrepp för de forskningsideal vars huvudsyfte är att tolka och förstå. Dessa forskningsideal är betydligt mera heterogena och svårfångande än den positivistiska. 24 Det synsätt som använts i uppsatsen kan främst hänföras till positivismen, då våra känslor och spekulationer inte styr det vetenskapliga arbetet. Iakttagelser och reflektioner finner stöd mot fakta som kan säkerställas genom empiriska undersökningar och logiskt resonemang. 25 Följaktligen innebär detta resonemang att teorins syfte är att antingen verifiera eller förkasta hypoteserna som prövas. Vi vill på det sättet göra det möjligt att på ett så objektivt och värderingsfritt sätt som möjligt ta ställning till resultatet Undersökningsansats För att angripa problemet är vi i behov av att bestämma vilket angreppssätt som är mest användbart utifrån undersökningsproblemet och syftet med undersökningen. 20 Bryman, A., 2002, s. 24 f. 21 Lundahl U, et. al., 1999, s Molander B., 1998, s Bryman, A., 2002, s Lundahl U, et. al., 1999, s. 44 f. 25 Wiedersheim-Paul L, et. al., 1999, s.197 ff. 26 Bryman, A., 2002, s. 24 f. 9

15 Metod Vid alla empiriska undersökningar är valet av metod ett viktigt beslut 27. En förutsättning för undersökningar är att kunna samla in, analysera, tolka och presentera data. Det finns två övergripande sätt att dela in data, dels genom kvantitativ metod och dels genom kvalitativ metod 28. Kvantitativ metod kan i dessa sammanhang ses som en forskningsstrategi som fäster tyngdpunkt vid kvantifiering när det gäller insamling och analys av data. Den kvantitativa metoden innehåller ett deduktivt synsätt på förhållandet mellan teori och empiri, där tyngden ligger på prövning av teorier. 29 Till motsats av kvantitativ strategi kan kvalitativ forskning uppfattas som en forskningsstrategi som i regel utgår ifrån ord och inte kvantifiering under insamlingen och analysen av data. 30 Vi har valt att utreda problemet utifrån en kvantitativ undersökningsansats vid sammanställningen och analys av data. Anledning till detta val av angreppssätt är baserat utifrån undersökningens art, det vill säga befintlig teori testas mot empiriskt underlag. 31 Dessutom anses denna ansats vara att föredra då undersökningen går ut på att hypoteser deduceras från teorin för att sedan prövas empiriskt 32. En ytterligare anledning som kan styrka valet av undersökningsansatsen är det faktum att vi ej avser att tolka vid analys av den insamlade informationen från vår empiriska studie mot den teoretiska referensramen. 2.4 Undersökningsmetod För att samla in information till denna uppsats har vi tagit ställning till vilken metod som är mest lämplig i detta fall. Även här gäller det att avgöra vilken typ av kvalitativ eller kvantitativ metod som är mest lämplig utifrån undersökningsproblemet och syftet med undersökningen. Inom den positivistiska vetenskapsteorin är det vanligt att en kvantitativ undersökningsansats tillämpas. Tillvägagångssättet vid framställning av empiriskt underlag bygger mer på en kvalitativ metod där vi har som avsikt att ta del av respondenternas egna åsikter och uppfattningar. Att tillämpa en kvalitativ undersökningsmetod torde uppfattas som opraktiskt enligt vissa förespråkare, men detta innebär inte att denna undersökningsmetod inte går att använda. Att använda ett positivistiskt förhållningssätt och ha en kvantitativ undersökningsansats innebär inte att man tvunget måste använda en kvantitativ undersökningsmetod. Det som styr valet av undersökningsmetod är istället den teknik som används för att samla in data. 33 I vårt fall ansågs kvalitativa intervjuer vara lämpligast då tanken bakom att använda intervjuer är att den intervjuade skall lyfta fram och berätta om de områden som håller på att undersökas 34. Med detta menas att helhetsperspektivet och sammanhanget är viktigare än delarna. Detta medför att verkligheten inte påtvingas någon förutbestämd eller begränsad struktur utan undersökningsmetoden blir mer anpassningsbar till den specifika situationen Lundahl, U & Skärvad, P. H., 1999, s Christensen, L., et al., 1998, s Bryman, A., 2002, s Ibid. s Lundahl U, et. al., 1999, s Bryman, A., 2002, s Ibid Hartman, J., 1998, s Christensen, L., et al., 1998, s

16 Metod Vidare stämmer den använda undersökningsmetoden mest överens med det kvalitativa perspektivet då det är möjligt att genomföra en mer djupgående undersökning grundad på ostrukturerade och semistrukturerade frågor. Vi valde därför att med ostrukturerade samt semistrukturerade frågor genomföra ingående intervjuer med intervjupersoner från Öhrlings. 36 Intervjuerna hade en hög grad av standardisering. Med detta menas att vi innan intervjutillfället utformat de intervjuområden som vi sökte svar kring. Däremot har struktureringen varit av en lägre grad då svarsutrymmet för de intervjuade har varit bred och intervjun mer haft karaktären av ett samtal. Figur 3: Olika intervjutyper. Hög grad av Strukturering Låg grad av Strukturering Hög grad av Standardisering Intervjuer där man önskar göra en kvantitativ analys av resultatet. Intervju med öppna frågor. Låg grad av Standardisering Fokuserade intervjuer. Intervjuer där man önskar göra en kvalitativ analys av resultaten. Källa: Patel, R. & Davidson, B., s. 62. Detta val av intervjumetod ligger mer åt det ostrukturerade/semistrukturerad hållet och kan klassas som en kvalitativ undersökningsmetod. Intervjun med HR-konsulterna kan anses som semistrukturerad i och med de på förhand upplagda diskussionsområden som kan utläsas i bilaga 5. Intervjun med revisorerna (respondenterna) kan anses vara mer ostrukturerade då vi inte hade några fasta frågor, istället inflikades följdfrågor i takt med intervjun. Intervjuprocessen blir i detta fall mer flexibel och vi kan då bättre få svar på det som intervjupersonen uppfattar vara viktigt vid förklaringen av händelser, mönster och beteenden. 37 En kvantitativ undersökningsmetod skulle medföra svårigheter att samla in relevant information från respondenterna. Vårt undersökningsområde ställer krav på de känslor och attityder som har varit inblandade till respondenternas uppfattningar kring de undersökta fenomenen. En kvantitativ metod som utgår ifrån enkätundersökningar anser vi därför inte skulle vara att föredra eftersom den inte tar hänsyn till känslor och andra affektiva faktorer. 38 För att få belägg för dessa faktorer erfordras direkta kontakter med respondenterna. Utifrån detta resonemang har vi valt att utgå ifrån den kvalitativa metoden. Ett annat argument som förstärker valet av undersökningsmetod är det faktum att revisionsbranschen vid undersökningstillfället befinner sig i en hektisk period med hög frekvens av klientkontakter. Med detta i åtanke framfördes förslaget om att basera undersökningen på ett par djupare intervjuer för att på så vis få fram mycket information på kort tid och därmed inte belasta företaget mer än nödvändigt. 36 Holme, I. M & Solvang, B. K., 1997, s Bryman, A., 2002, s Christensen, L., et al., 1998, s

17 Metod 2.5 Tillvägagångssätt Här redogör vi hur vi har gått tillväga vid val av sekundärkällor och primärkällor Teoretisk datainsamling I det inledande skedet av denna uppsats avsåg vi skriva om ämnet humankapital. Vi läste in oss på litteratur kring ämnet och sökte artiklar skrivna inom detta område med bland annat sökorden humankapital, human resources och strukturkapital i databaserna ABI/Inform, EBSCO, Emerald och Då vi efter många övervägande ansåg detta område vara väldigt omfattande sökte vi hjälp av vår handledare Tobias Eltebrandt. Detta möte mynnade ut i att vi bestämde oss för att smalna av vårt sökande till att beröra hur företag via relationsmarknadsföring kan påverka humankapitalet. Vi återgick därmed till att söka litteratur inom ämnet relationsmarknadsföring. Då vi läste det material som vi fann insåg vi att internmarknadsföring är en viktig komponent inom relationsmarknadsföringen för att uppnå varaktiga effekter på den externa marknadsföringen. Vi återgick därmed till att söka litteratur nu med avsikten att finna relevant litteratur inom ämnet intermarknadsföring. Vi sökte på nytt i de databaser vi sökt i tidigare men nu med sökorden internal marketing, internal marketing activities och dess svenska översättningar internmarknadsföring och internmarknadsföringsaktiviteter. Många av de artiklar vi fann hade hänvisningar till eller var skrivna av de traditionella förespråkarna inom detta ämne, författarna Grönroos, Gummesson, Kotter med flera. Den tanke vi initialt hade var att göra en sammanställning över dessa författares teorier inom ämnet för att sedan använda denna som underlag för en empirisk studie. Denna tanke avfärdade vi då vi vid vidare litteratursökning fann en vetenskaplig artikel som sammanställt vad ovanstående författare, samt fler därtill, skrivit om ämnet 39. Denna artikel hade funnit att internmarknadsföringen bestod av sex aktiviteter som tillsammans ansågs leda till lojalitet, arbetstillfredsställelse och förtroende för ledningen. Dessa komponenter är enligt författarna nödvändiga för att företag ska lyckas få medarbetarna bete sig på ett sådant sätt att företaget kan uppnå en effektiv externmarknadsföring. Det som denna artikel dessutom hade gjort var att de hade ställt samman sex hypoteser som de inte testat empiriskt. Det var detta som kom att bli vår utgångspunkt i skrivandet i denna uppsats Urval För att testa hypoteserna behövde vi ett lämpligt företag med en HR avdelning som aktivt arbetade med personalfrågor. Det enda krav vi hade i initialskedet var att företaget skulle finnas i Mälardalsregionen och att det skulle vara ett tjänsteföretag. Anledningen till att vi ville genomföra undersökningen hos ett tjänsteföretag var att vi ansåg att denna typ av företag borde ha en utvecklad HR avdelning där stor fokus ligger på att få medarbetaren att agera på ett sätt överensstämmande med den bild företaget vill förmedla I ett tidigt skede kom vi i kontakt med KPMG som är ett revisionsföretag med kontor i Västerås. Anledningen till detta var att vi i tidigare kurser haft föreläsningar med Lars Kjellström som är auktoriserad revisor och delägare i deras kontor i Västerås. Vi hade även kontakt med andra revisionsföretag innan vi till slut valde Öhrlings som vår samarbetspartner. Öhrlings uppfyllde väl de kriterier vi satt upp för val av företag. Anledning till varför valet inte föll för de övriga revisionsbyråerna är på grund av det faktum att de personer vi kom i 39 Bansal H. S., et al.,

18 Metod kontakt med ej hade möjligheter att delta i vår empiriska undersökning på grund av tidsfrist. Öhrlings engagerar sig starkt i studentfrågor varför detta kan ha varit en bidragande anledning till att företaget två år i rad har fått utmärkelsen som branschens attraktivaste företag av Sveriges ekonomstudenter. Företaget har inte enbart uppmärksammats av studenter utan även av yrkesverksamma konsulter inom IT, Management och Revision. Dessa utsåg 2003 Öhrlings till den attraktivaste arbetsgivaren i landet. Dessutom har det visat sig att Öhrlings har rankats som en av Sveriges bästa arbetsplatser i en EU-finansierad undersökning som genomförts av konsultföretaget Oxford Research. Utöver detta är Öhrlings ett globalt företag med en välutvecklad HR-avdelning. 40 Därtill blev vi väl bemötta och de visade ett stort intresse för vårt valda undersökningsområde. Tidsramen för denna uppsats kom sedan att avgöra hur vi kom att agera härnäst. Vi insåg ganska snart att det skulle bli alltför tidskrävande att testa samtliga hypotesers giltighet och bestämde oss för att avgränsa arbetet till ett par av dessa. För att styrka tillförlitligheten i de val som vi avsåg göra tog vi hjälp av de två HR-konsulterna på Öhrlings. Vi genomförde ett inledande möte vars form var av semistrukturerad karaktär för att utreda mest lämpliga aktiviteter för revisionsbranschen. 41 De aktiviteter som vi med fördel skulle kunna testa menar de var medbestämmande och vidareutbildning. Vi ville ta reda på HR-konsulternas uppfattning inom området. Utifrån detta hade vi möjlighet att formulera ett relevant frågebatteri. Standardisering och strukturering skulle ha minskat våran möjlighet att ta till oss respondenternas uppfattningar. Utifrån de områden som vi i samråd med HR-konsulterna valde sökte vi ytterligare litteratur för att fördjupa våra kunskaper för att kunna sammanställa ett effektivt intervjuunderlag för den empiriska undersökningen. Vi fick under intervjun ta del av interndokument som kom att användas som komplement till den information HR-konsulterna delgivit oss. Denna information kom sedan att ligga till grund för den efterkommande empiriska studien. Vi har gjort ett bedömningsurval istället för ett representativt sannolikhetsurval där vi efter vissa kriterier valt ut undersökningsenheter som bedömdes vara intressanta för vår undersökning 42. Vi visste att vi behövde ett kunskapsintensivt företag med en HR avdelning som aktivt arbetade med personalfrågor. Samtidigt var vår ambition att hålla oss inom ett begränsat geografiskt läge och utifrån detta resonemang samt för att uppfylla undersökningens syfte valdes av bekvämlighetsskäl 43 Mälardalsregionen. Valet föll för Öhrlings på grund av den uppmärksamhet företaget har fått. Därtill var vi medvetna om att Öhrlings har en HR avdelning, vilket vi tror kommer att underlätta analysen. Detta urval benämns inom befintlig litteratur extremurval 44. Ett ytterligare urvalskriterium för att genomföra undersökningen är att respondenterna på Öhrlings ska uppleva arbetslojalitet, arbetstillfredsställelse samt förtroende för ledning. Initialt var det svårt att fastställa huruvida dessa existerade. Men det faktum att HR-konsulterna påvisade vikten av medbestämmande och vidareutbildning ansåg vi som indikationer på att de skulle uppleva arbetslojalitet, arbetstillfredsställelse samt förtroende för ledning. 40 Årsredovisning verksamheten 2002/2003 för Öhrlings PricewaterhouseCoopers. 41 Se bilaga Lekvall, P & Whalbin, C,. 2001, s Ibid. 2001, s Ibid. 2001, s

19 Metod En viktig del av empiristudien är att få tillgång till intervjuer som möjliggör en resultatrik och effektiv datainsamling. Exempel på svårigheter som kan uppstå är: 45 Att identifiera personer som är intressanta att intervjua. Att kontakta dessa personer. Att få personerna att medverka. Urvalet av respondenter utgår ifrån vår syftesbeskrivning. Att vi har valt att intervjua våra HR-konsulter på HR-avdelningen faller under vårt resonemang om att det krävs nödvändigt information utifrån HR-avdelningens perspektiv. Den informationen som erhålls ger oss inblick i hur företaget ser på de aktiviteter vi ämnar beröra samt för att se huruvida det råder medvetenhet. Vidare är avsikten att informationen ska generera idéer för utformningen av det frågebatteri som är avsedd för revisorerna. Beträffande revisorerna intervjuades tre stycken som vi fått tilldelade av Öhrlings. Tidsperioden revisionsbranschen befinner sig i ligger till grund för urvalets storlek. I samband med denna uppsats befinner sig revisionsbranschen i en hektisk period med hög frekvens på klientarbeten på grund av bland annat deklarationsarbeten. Som en följd av detta intervjuades en revisor i Västerås, en i Eskilstuna och en i Örebro för att inte belasta enbart ett kontor Empirisk studie Intervjuernas form byggde på djupintervjuer som avsågs ta drygt en timme och tjugo minuter per respondent. I den typ av intervju vi valde bör både intervjuaren och den intervjuade ha en intervjuguide 47 som åskådliggör de områden som skall täckas av intervjun 48. I början av intervjun visades den för dem som skulle intervjuas samt att en förklaring gavs om hur intervjun var upplagd. Guiden låg kvar på bordet som ett stöd under hela samtalet 49. Eftersom vår undersökningsmetod är kvalitativ valde vi att arbeta med ostrukturerade frågor för att söka inblick i området. Guiden presenterades innan intervjun och personen som intervjuades fick ha guiden tillgodo under hela intervjun. Under arbetet med att utforma intervjuguiden genomfördes en testintervju med Sandra Benkahla, som är marknadskoordinator på ITföretaget Leanback, för att se om intervjuguiden hade en korrekt ordningsföljd. Anledningen till varför Sandra ansågs som lämplig för att genomföra testintervjun är på grund av att denne är verksam inom en snarlik bransch med fokus på personalfrågor vilket medför att hon är bekant med de aktiviteter som denna uppsats utgår ifrån. Vi använde oss av panelintervju, där det är flera intervjuare som intervjuar en person. En fördel med panelintervjun är att intervjuarna tillsammans kan reflektera över svaren som ges under intervjuns gång och på så sätt lättare fånga upp de frågor som behöver ett mer konkret svar. I en panelintervju är det en huvudintervjuare som ansvarar för intervjun och ser till att intervjun drivs framåt. Vi valde dock att fördela intervjuområdena där respektive person fick ansvara för sitt område för att denna sedan skulle utforma relevanta intervjufrågor. Under intervjuernas gång gavs möjlighet för alla att inflika med passande frågor. Indelningen såg ut enligt följande: Raber hade hand om arbetstillfredsställelse och medbestämmande, Thommy tilldelades förtroende för ledning och Mohsen behandlade lojalitet och vidareutbildning. De intervjuade fick syftet för undersökningen presenterad för sig samt att en intervjuguide 45 Lundahl U, et. al., 1999, s Se bilaga Se bilaga Kylén, J-A., 1994, s Ibid. s

20 Metod överlämnades vid intervjun. Det klargjordes även att respondenternas bidrag är konfidentiellt och att deras svar därmed ej skulle gå att koppla på individnivå i uppsatsen. Intervjuerna skedde i miljöer där respondenterna kände sig bekanta och trygga, exempelvis på dennas kontor. Under intervjuerna användes den sågtandade tratttekniken. Tekniken går ut på att intervjun börjar med stora övergripande frågor för att så småningom gå över till mer specifika. 50 Figur 4: Den sågtandade tratten Källa: Jan-Axel Kylen., s. 52. Teknikens arbetsgång är att alla intervjuer inleds med steg I. För varje frågeområde i guiden genomförs sedan stegen II och III, ibland sker en kontroll d.v.s. steg IV intas. Efter steg III/IV sammanfattar intervjuaren för att sedan gå vidare med steg II för nästa område. Intervjun avslutas med steg V och VI. 51 Vi hade fem olika undersökningsområden 52 som vi skulle behandla under varje enskild intervju. Själva intervjun öppnades med en öppningsfras där respondenten informerades om avsikten med intervjun samt hur den information som framkommer i intervjuerna ska användas. Respondenterna informerades om att all information ur samtliga intervjuer skulle sammanställas till en rapport och att respektive respondent inte kommer att nämnas vid namn i uppsatsen, allt för att ge bra förutsättningar till en öppenhet mellan intervjuare och respondenter. Innan själva intervjun började klargjordes även om respondenten accepterade att intervjun spelades in på band eller ej. De inledande frågorna var av en mer neutral karaktär för att på ett lugnt sätt få respondenten att börja berätta 53. De mer inträngande frågorna kom i mitten av intervjun för att på slutet mynna ut i en mer oskyldig fråga. Detta upplägg var avsett att få ut det mesta av själva intervjun. Dessutom ville vi att respondenten skulle gå från intervjun med en positiv känsla och ansett sig blivit behandlad på ett acceptabelt och respektabelt sätt. 54 Varje undersökningsområde började med att respondenten fritt fick berätta om det valda ämnet. För att intervjuerna skulle rendera i det som avsetts enligt intervjumallen fick intervjuaren styra samtalet för att få svar på dessa frågor innan vi sammanfattade det som 50 Kylén, J-A., 1994, ss Ibid. 52 Se bilaga Lundahl, U & Skärvad, P. H., 1999, s Patel, R & Davidson, B., 1994, s

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Anvisningar för presentation och opponering. En liten guide för presentation och opponering av kandidat- och magisteruppsatser

Anvisningar för presentation och opponering. En liten guide för presentation och opponering av kandidat- och magisteruppsatser Anvisningar för presentation och opponering En liten guide för presentation och opponering av kandidat- och magisteruppsatser Idén med uppsatsskrivande Att öva sig i det vetenskapliga hantverket; dvs.

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

Individuellt PM3 Metod del I

Individuellt PM3 Metod del I Individuellt PM3 Metod del I Företagsekonomiska Institutionen Stefan Loå A. Utifrån kurslitteraturen diskutera de två grundläggande ontologiska synsätten och deras kopplingar till epistemologi och metod.

Läs mer

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats Checklista Hur du enkelt skriver din uppsats Celsiusskolans biblioteksgrupp 2013 När du skriver en uppsats är det några saker som är viktiga att tänka på. Det ska som läsare vara lätt att få en överblick

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Företagsekonomi 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod FÖRFÖR2 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Kontakt med examinator Bifogas E2000 Classic Företagsekonomi 2, Faktabok

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

Perspektiv på kunskap

Perspektiv på kunskap Perspektiv på kunskap Alt. 1. Kunskap är något objektivt, som kan fastställas oberoende av den som söker. Alt. 2. Kunskap är relativ och subjektiv. Vad som betraktas som kunskap är beroende av sammanhanget

Läs mer

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Ditt gymnasiearbete ska bygga kring den frågeställning du kommit fram till i slutet av vårterminen i årskurs 2 och du ska i ditt arbete besvara din frågeställning

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare:

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Kursnamn XX poäng 2013-10-15 Rapportmall Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Innehållsförteckning En innehållsförteckning görs i Word när hela arbetet är klart. (Referenser, Innehållsförteckning,

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

Examensarbete. Titel: Betydelsen av nätverk i småföretag en kvalitativ studie av ett byggföretag. i ämnet företagsekonom. Författare: Ivana Čolić

Examensarbete. Titel: Betydelsen av nätverk i småföretag en kvalitativ studie av ett byggföretag. i ämnet företagsekonom. Författare: Ivana Čolić Institutionen för ekonomi Titel: Betydelsen av nätverk i småföretag en kvalitativ studie av ett byggföretag Författare: Ivana Čolić Kurspoäng: Kursnivå: 15 högskolepoäng Magisterkurs (D-nivå) Examensarbete

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Uppsatsskrivning Rekommendationer från Avdelningen för Industriell Ekonomi.

Uppsatsskrivning Rekommendationer från Avdelningen för Industriell Ekonomi. Uppsatsskrivning Rekommendationer från Avdelningen för Industriell Ekonomi. Att skriva uppsats fordrar planering och struktur! I samband med uppsatsskrivning kan extra energi på tankar och motiv bakom

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Capgemini, ett globalt företag på en lokal marknad - En fallstudie av Capgemini

Capgemini, ett globalt företag på en lokal marknad - En fallstudie av Capgemini Capgemini, ett globalt företag på en lokal marknad - En fallstudie av Capgemini!"#$%&&%#'(! Kristian Belak, Marknadsföringsprogrammet Mikael Karlsson, Marknadsföringsprogrammet )%*+,'+%#'(! -.*'(/ 0123/456/&'#.1*(!

Läs mer

Varför hyr företag in extern personal istället för att rekrytera?

Varför hyr företag in extern personal istället för att rekrytera? Varför hyr företag in extern personal istället för att rekrytera? Författare: Eugen Voinitch Ekonomprogrammet Omid Ghayoomi Ekonomprogrammet Handledare: Thomas Karlsson Examinator: Krister Bredmar Ämne:

Läs mer

LEDARSKAP OCH ORGANISATION

LEDARSKAP OCH ORGANISATION LEDARSKAP OCH ORGANISATION Ämnet ledarskap och organisation är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom företagsekonomi, psykologi, sociologi och pedagogik. Med hjälp av begrepp, teorier

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

Business Performance Management utifrån ett kvalitetssynsätt

Business Performance Management utifrån ett kvalitetssynsätt Business Performance Management utifrån ett kvalitetssynsätt Business Performance Management from a quality perspective Magisteruppsats i företagsekonomi 10 poäng skriven av Martin Carlswärd 2008-01-07

Läs mer

Kvalitativ intervju en introduktion

Kvalitativ intervju en introduktion Kvalitativ intervju en introduktion Olika typer av intervju Övning 4 att intervjua och transkribera Individuell intervju Djupintervju, semistrukturerad intervju Gruppintervju Fokusgruppintervju Narrativer

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik

Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik Barnets ställning i vårdnadstvister Elevens idé Martin har en idé om att göra sitt gymnasiearbete om barn

Läs mer

Skriva uppsats på uppdrag?

Skriva uppsats på uppdrag? 2014-01-07 Sid 1 (6) Skriva uppsats på uppdrag? Information för uppdragsgivare samt för dig som skriver uppsats i företagsekonomi vid Handelshögskolan vid Umeå universitet 2014-01-07 Sid 2 (6) Skriva uppsats

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

REVISION I KOMMUNALA AKTIEBOLAG

REVISION I KOMMUNALA AKTIEBOLAG REVISION I KOMMUNALA AKTIEBOLAG en fallstudie av två bostadsbolag Magisteruppsats, 10 p Alexandersson, Emma 830604 Hartsner, Elin, 831222 Roos, Lena, 711223 Handledare: Prof. Ulla Törnqvist Företagsekonomi/Externredovisning

Läs mer

Skrivguide. Tillhör:

Skrivguide. Tillhör: Skrivguide Tillhör: Inledning Den här skrivguiden är till för att vägleda dig när du gör skriftliga arbeten här på Sven Eriksonsgymnasiet. Vilket ämne du än skriver om är alltid målet att du ska utöka

Läs mer

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Dispositionen av en uppsats... 4 Titelsida... 4 Sammanfattning / abstract... 4 1. Inledning... 4 Syfte...

Läs mer

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar Att skriva uppsats Det finns många olika sätt att skriva uppsats på. I den här handledningen beskrivs en modell som, i lite olika varianter, är vanlig i språkvetenskapliga uppsatser. Uppsatsens delar Du

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM EXAMENSARBETE CIVILEKONOM Sven-Olof Collin E-mail: masterdissertation@yahoo.se Hemsida: http://www.svencollin.se/method.htm Kris: sms till 0708 204 777 VARFÖR SKRIVA EN UPPSATS? För den formella utbildningen:

Läs mer

Förväntningsgapet. Vad revisionsinsatsen i HQ Bank innebär för förväntningsgapet. Av: Josef Barhanko & Aram Kerimo

Förväntningsgapet. Vad revisionsinsatsen i HQ Bank innebär för förväntningsgapet. Av: Josef Barhanko & Aram Kerimo Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomi C Höstterminen 2011 Förväntningsgapet Vad revisionsinsatsen i HQ Bank innebär för förväntningsgapet.

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Beskriv rätt problem eller utvecklingsidé... 3 Vad är ett examensarbete... 3 Vad är en handledares

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

John Perrys invändning mot konsekvensargumentet

John Perrys invändning mot konsekvensargumentet Ur: Filosofisk tidskrift, 2008, nr 4. Maria Svedberg John Perrys invändning mot konsekvensargumentet Är handlingsfrihet förenlig med determinism? Peter van Inwagens konsekvensargument ska visa att om determinismen

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

2012-01-12 FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

2012-01-12 FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Matematik, 600 verksamhetspoäng Ämnet handlar bland annat om mängder, tal och geometriska figurer. Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska

Läs mer

Reell kompetens Information och instruktioner för sökande till IHM Yrkeshögskola

Reell kompetens Information och instruktioner för sökande till IHM Yrkeshögskola Reell kompetens Information och instruktioner för sökande till IHM Yrkeshögskola 2015-03-30 IHM Business School Information om reell kompetens... 2 Behörighet till IHM Yrkeshögskola genom reell kompetens...

Läs mer

Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer

Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer Computer Science Fredrik Nilsson, Jonas Wånggren Daniel Strömberg Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer Opposition Report, C/D-level 2005:xx 1 Sammanfattat omdöme av examensarbetet Vi tycker

Läs mer

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

Using SharePoint Workflow

Using SharePoint Workflow Datavetenskap Opponent(er): Anders Olsson Marcus Karlsson Respondent(er): Harald Quist Creating a Help Desk Using SharePoint Workflow Oppositionsrapport, C-nivå 2009:xx 1 Sammanfattat omdöme av examensarbetet

Läs mer

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentnamn Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Fastställd/upprättad 2010-11-25 Dokumentägare Johan Gammelgård

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Examensmål för gymnasieprogrammen http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/programstruktur-ochexamensmal

Examensmål för gymnasieprogrammen http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/programstruktur-ochexamensmal Examensmål för gymnasieprogrammen http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/programstruktur-ochexamensmal Gymnasiearbetet Yrkesprogram: I målen för yrkesprogrammen

Läs mer

Att skriva uppsats 31:januari

Att skriva uppsats 31:januari Att skriva uppsats Du ska nu skriva en teknikuppsats för att ta reda på inom vilka områden datorer används i. Ta reda på hur tekniska system i samhället förändrats över tid och vilka drivkrafter som ligger

Läs mer

Den gröna påsen i Linköpings kommun

Den gröna påsen i Linköpings kommun Den gröna påsen i Linköpings kommun Metod- PM 4 Thea Eriksson Almgren Problem I Linköping idag används biogas för att driva stadsbussarna. 1 Biogas är ett miljövänligt alternativ till bensin och diesel

Läs mer

SVENSKA. Ämnets syfte

SVENSKA. Ämnets syfte SVENSKA Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet,

Läs mer

Att bevilja krediter eller inte?

Att bevilja krediter eller inte? KANDIDATUPPSATS (41-60 P) I FÖRETAGSEKONOMI VID INSTITUTIONEN FÖR DATA OCH AFFÄRSVETENSKAP 2007:KFxx Att bevilja krediter eller inte? Bankers syn på diverse alternativ till revision Lina Jonsson Hanna

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

FÖA110 Informationssökningsövningar facit

FÖA110 Informationssökningsövningar facit FÖA110 Informationssökningsövningar facit Övningar i boksökning 1. Sök någon av böckerna i din kurslitteraturlista i bibliotekets katalog. Tips: Sök på ISBN-numret eller sök på något eller några ord t.ex.

Läs mer

Den akademiska uppsatsen

Den akademiska uppsatsen Den akademiska uppsatsen Skrivprocessen Uppsatsens struktur Språk och stil Källor och referenser Skrivprocessen förstadium skrivstadium efterstadium Förstadium Analysera situationen: 1. Vad har jag för

Läs mer

Metodavsnitt kvalitativ del

Metodavsnitt kvalitativ del Metodavsnitt kvalitativ del Urval Gäldenärer Undersökningen riktar sig till gäldenärer som någon gång ansökt om skuldsanering på kronofogdemyndigheten. Inför djupintervjuerna gjordes först och främst en

Läs mer

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Grupp 6 Ali Abid Kjell Nilsson Patrick Larsson Mälardalens högskola KN3060, Produktutveckling med

Läs mer

Marknadsundersökning. Mälardalens Högskola Handledare: Rolf Lövgren Produkt och processutveckling, KPP306 Individuell inlämningsuppgift, INL1

Marknadsundersökning. Mälardalens Högskola Handledare: Rolf Lövgren Produkt och processutveckling, KPP306 Individuell inlämningsuppgift, INL1 Marknadsundersökning 2010 Denna essä behandlar marknadsundersökningar ur ett produktutvecklingsperspektiv för att försöka finna en lämplig process för att ta reda på kundernas behov och önskemål. Mälardalens

Läs mer

Bengt Berglund. Vetenskapsteori/-metodik

Bengt Berglund. Vetenskapsteori/-metodik Bengt Berglund Teknik- och vetenskapshistoria bengt.berglund@chalmers.se 772 3889 Vetenskapsteori/-metodik Målsättning med kursen 1. Beskriva den vetenskapliga forskningsprocessen 2. Varför använda teorier/modeller?

Läs mer

Framsida På framsidan finns:

Framsida På framsidan finns: Framsida På framsidan finns: Rubriken på hela arbetet Namnet på den eller de som gjort arbetet Klass Någon form av datering, t.ex. datum för inlämning eller vilken termin och vilket år det är: HT 2010

Läs mer

Handbok ALLMÄN INFORMATION. Svenska

Handbok ALLMÄN INFORMATION. Svenska Handbok ALLMÄN INFORMATION Svenska IQWBL - Improving Quality in Work-Based Learning 2010-1-FI1-LEO05-03042 LLP 2007-2013 Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Innehåll 1 Arbetsplatsförlagt lärande (APL):

Läs mer

UTVÄRDERING - VAD, HUR OCH VARFÖR? MALIN FORSSELL TOVE STENMAN

UTVÄRDERING - VAD, HUR OCH VARFÖR? MALIN FORSSELL TOVE STENMAN UTVÄRDERING - VAD, HUR OCH VARFÖR? MALIN FORSSELL TOVE STENMAN KORT OM RAMBÖLL OCH UTVÄRDERING Ca 60 konsulter i Stockholm, totalt 500 i Europa Ca 80 utvärderingar varje år i Sverige Stora utvärderingar,

Läs mer

Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut?

Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut? Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut? Författare: Faten Alaeddin Frida Lindblad Johanna Samuelsson Handledare: Petter Boye Program: Ekonomprogrammet Ämne: Företagsekonomi

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-06-19, 81 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: - Dokumentet gäller för: Alla

Läs mer

Företagsvärdering. Värderingsprocessen i teori och praktik. Handledare: Petter Boye. Författare: Anna Adolfsson Sara Stelin Ekonomprogrammet

Företagsvärdering. Värderingsprocessen i teori och praktik. Handledare: Petter Boye. Författare: Anna Adolfsson Sara Stelin Ekonomprogrammet Företagsvärdering Värderingsprocessen i teori och praktik Författare: Anna Adolfsson Sara Stelin Ekonomprogrammet Handledare: Petter Boye Ämne: Företagsekonomi C Nivå och termin: Kandidatuppsats VT-11

Läs mer

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility - Ses arbetet som en strategi och är det verkligen ett genuint samhällsansvar? Författare: Emelie Angberg, Handelsekonomprogrammet Emelie Evegren, Handelsekonomprogrammet

Läs mer

AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL

AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL Maj 29, 2015 OMDÖMES RAPPORT John Doe ID UH565474 2014 Hogan Assessment Systems Inc. SAMMANFATTNING Denna rapport utvärderar John Does omdömes- och sstil genom att analysera

Läs mer

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället:

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället: prövning grundläggande svenska Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisning Kurs: Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kärnan i ämnet är språket och litteraturen. I ämnet ingår kunskaper om språket, skönlitteratur

Läs mer

Affärsplan - för Tjust Rehab AB

Affärsplan - för Tjust Rehab AB Affärsplan - för Tjust Rehab AB Författare: Linn Claesson Health Management Hanna Nilsson Health Management Handledare: Ämne: Nivå och termin: Thomas Karlsson Företagsekonomi Kandidatuppsats, VT-2010 Sammanfattning

Läs mer

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2 Interaktionsdesign som profession Föreläsning Del 2 Vikten av att göra research Varför behöver vi göra research? En produkt blir aldrig bättre än den data som denna baseras på Men Vi har redan gjort en

Läs mer

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik)

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Risbergska skolan Program Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Underrubrik Titeln på rapporten måste givetvis motsvara innehållet. En kort överrubrik kan förtydligas med en underrubrik. Knut Knutsson BetvetA10

Läs mer

Nyskapande studentmervärden som en universitetsstudent kan tänka sig att byta bank för

Nyskapande studentmervärden som en universitetsstudent kan tänka sig att byta bank för Nyskapande studentmervärden som en universitetsstudent kan tänka sig att byta bank för - Ett arbete skrivet på uppdrag åt Swedbank Författare: Fredrik Nordin Niclas Paulsson Handledare: Per Nilsson Student

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

KVANTITATIV FORSKNING

KVANTITATIV FORSKNING KVANTITATIV FORSKNING Teorier innehåller begrepp som byggstenar. Ofta är kvantitativa forskare intresserade av att mäta företeelser i verkligheten och att koppla denna kvantitativa information till begrepp

Läs mer

Praktikrapport. - En redogörelse för praktikperioden på Ernst & Young.

Praktikrapport. - En redogörelse för praktikperioden på Ernst & Young. Praktikrapport. - En redogörelse för praktikperioden på Ernst & Young. Klara Löwenberg Handledare: Monica Andersson Stockholms Universitet Yrkesförberedande praktik VT-2012 Innehållförteckning 1. Allmän

Läs mer

Kvalitativ Analys. Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408

Kvalitativ Analys. Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408 Kvalitativ Analys Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408 Inlämningsuppgift 2 Era gruppinlämningar ligger här framme, leta reda på er egen!!! Jag har godtyckligt gett er ett gruppnummer, referera till det

Läs mer

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012.

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. PROJEKT: DICE Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. UPPDRAG Uppgiften är att arbeta med den första delen av teknikutvecklingsprocessen d.v.s.

Läs mer

Handledning. för arbete med. Dialogduk

Handledning. för arbete med. Dialogduk A) B) Handledning för arbete med Dialogduk Handledning för arbete med dialogduk SISU Idrottsutbildarna Att ha en tydlig vision och värdegrund är viktigt för att samtliga medlemmar i en organisation ska

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Programmets namn: Kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Programmets

Läs mer

Corporate Branding och Företagens Konkurrenskraft

Corporate Branding och Företagens Konkurrenskraft Corporate Branding och Företagens Konkurrenskraft - Ur Småföretagares Perspektiv Författare: Emil Holm Handledare: Nils Wåhlin Student Handelshögskolan Höstterminen 2009 Kandidatuppsats, 15 hp Förord Jag

Läs mer

Handledning för moderatorer

Handledning för moderatorer Handledning för moderatorer Välkommen som moderator i Skolval 2010! Under ett skolval arrangeras ofta debatter av olika slag för att politiska partier ska kunna göra sina åsikter kända och så att elever

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENTREPRENÖRSKAP Ämnet entreprenörskap är tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom psykologi och företagsekonomi, men även andra kunskapsområden såsom retorik och juridik ingår. Med hjälp av begrepp, teorier,

Läs mer

Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel. Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats

Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel. Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats KVALITATIV ANALYS Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel Övning i att analysera Therese Wirback, adjunkt Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats Fånga

Läs mer

Metodologier Forskningsdesign

Metodologier Forskningsdesign Metodologier Forskningsdesign 1 Vetenskapsideal Paradigm Ansats Forskningsperspek6v Metodologi Metodik, även metod används Creswell Worldviews Postposi'vist Construc'vist Transforma've Pragma'c Research

Läs mer

Utvärdering av insatsen valideringsmaterial

Utvärdering av insatsen valideringsmaterial Elisabeth Ahnberg December 2010 Utvärdering av insatsen valideringsmaterial INNEHÅLL Bakgrund... 1 Handledarnas erfarenheter och åsikter... 2 Praktikanternas erfarenheter och åsikter... 3 Avslutande diskussion...

Läs mer

Hur upplever små aktiebolag nyttan med revisionstjänsten?

Hur upplever små aktiebolag nyttan med revisionstjänsten? Hur upplever små aktiebolag nyttan med revisionstjänsten? En kvalitativ studie om hur små aktiebolag i Sverige upplever nyttan med revision. Författare: Jenny Andersson Maria Nordström Handledare: Tobias

Läs mer

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Datavetenskap Opponenter: Daniel Melani och Therese Axelsson Respondenter: Christoffer Karlsson och Jonas Östlund Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Oppositionsrapport, C-nivå 2010-06-08 1 Sammanfattat

Läs mer

Framgångsfaktorer för adoption av intranät

Framgångsfaktorer för adoption av intranät MÄLARDALENS HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomi och Informatik Framgångsfaktorer för adoption av intranät Eskilstuna, 2003-06-03 EI0040 C-Uppsats i informatik Bengtsson, Magnus Blomqvist, Maria Johansson,

Läs mer

Revisionsrapport. Genomförande av Kvalitetsmätning. Inledning 2008-06-11 32-2008-0580. Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm.

Revisionsrapport. Genomförande av Kvalitetsmätning. Inledning 2008-06-11 32-2008-0580. Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm. Revisionsrapport Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm Datum Dnr 2008-06-11 32-2008-0580 Genomförande av Kvalitetsmätning Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Tullverket (TV) granskat

Läs mer

Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Idéns upplägg Förslaget till ny idé om hälsosam vårdmiljö består av två delar. Den första delen är en inledning där följande finns med: Vårdförbundets

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers Adeptguide Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers 1 Innehåll 1. Så här används guiden... 4 2 Översikt över mentorprogrammet... 5 2.1 Syfte och mål med mentorprogrammet... 5 2.2 Mentorprogrammets

Läs mer