Årsredovisning. för budgetåret 2003

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. för budgetåret 2003"

Transkript

1 Årsredovisning för budgetåret 2003

2 Innehåll 2 Sammanfattning av genomförd verksamhet 4 Civilt försvar och svåra påfrestningar 5 Samverkansområde Teknisk infrastruktur 7 Samverkansområde Transporter 8 Samverkansområde Spridning av farliga ämnen 10 Samverkansområde Ekonomisk säkerhet 11 Samverkansområde Områdesvis samordning, samverkan och information 20 Samverkansområde Skydd, undsättning och vård 21 Förvaltning av KBM 22 Fördelning av kostnader mot verksamhetsgren 23 Särskild återrapportering 29 Finansiell redovisning 29 Resultaträkning 30 Balansräkning 32 Anslagsredovisning 35 Finansieringsanalys 37 Tilläggsupplysningar och noter 49 Väsentliga uppgifter 51 bilaga 1 Redovisning av pågående forskningsprojekt 60 bilaga 2 Redovisning av genomförda åtgärder och bedömda framtida behov av regionala och lokala ledningsplatser 62 bilaga 3 Redovisning av genomförda åtgärder per länsstyrelse finansierade med utbetalda medel under år bilaga 4 Redovisning av de frivilliga försvarsorganisationernas verksamhet 73 bilaga 5 Redovisning av myndighetens kompetensförsörjning och sjukfrånvaro

3 Sammanfattning av genomförd verksamhet Krisberedskapsmyndigheten (KBM) har nu varit verksam under ett och ett halvt år och det pågår fortfarande visst arbete med att etablera myndigheten. Denna fas skulle enligt KBM:s ursprungliga planering vara avslutad under Myndigheten har emellertid fått uppgiften att ansvara för utbyggnad, drift och förvaltning av Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet (RAKEL) i slutet av året. Detta innebär att en delvis ny etableringsfas påbörjades under andra halvåret Att samordna arbetet med att utveckla krisberedskapen i det svenska samhället har under 2003 ställt stora krav på myndigheten. Tillsammans med en mängd myndigheter, landsting, kommuner, organisationer och delar ur näringslivet har vi börjat skapa arbetsformer för att vi gemensamt skall minska samhällets sårbarhet och förbättra förmågan att hantera kriser. Myndigheten har under året prioriterat arbetet med planeringssystemet, med att utveckla stödet till de geografiskt områdesansvariga aktörerna och med att utveckla metoder för risk- och sårbarhetsanalyser. kbm:s verksamhet inom samverkansområde Områdesvis samordning, samverkan och information Arbetet med att skapa ett fungerande planeringssystem har fungerat bra och arbetet inom samverkansområdena har inletts på ett bra sätt med syftet att kunna analysera beroendesamband, genomföra gemensam planering och samverka i ett helhetsperspektiv. Myndigheten har tagit fram en planeringsinriktning för 2005 och ett arbete pågår med att utarbeta ett planeringsunderlag för Inom ramen för detta arbete har KBM arbetat vidare med att utveckla planeringsprocessen. KBM har under 2003 etablerat ett råd för samverkan mellan relevanta aktörer inom NBC-området. Inrättandet av rådet har inneburit att det finns ett kvalificerat nätverk för berörda myndigheter där man kan utbyta kunskap och behandla NBC-frågor på ett strategiskt plan. Genom rådet och samverkansområdet Spridning av farliga ämnen bedömer KBM att det finns förutsättningar att koordinera såväl satsningar inom NBC-området som förbättrade möjligheter att hantera NBC-relaterade kriser. KBM:s arbete med att ta fram ny kunskap har hittills i stor utsträckning byggt på de förutsättningar som fanns inom ramen för den verksamhet som myndigheten tog över från Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB). Detta gäller i första hand de olika forskningsprojekt som KBM övertog. Ett arbete med att ompröva innehåll och former för dessa projekt har genomförts under året och vissa projekt har bedömts kunna ge ett bra bidrag till kunskapsutvecklingen inom KBM:s verksamhetsområde. En forsknings- och en kunskapsstrategi har tagits fram. Ett arbete med att bättre fokusera på behoven av ny kunskap inom forskningsområdet har genomförts, vilket lett fram till slutsatsen att i större utsträckning använda teman när myndigheten utlyser nya forskningsområden. KBM:s arbete med att stödja de områdesansvariga myndigheterna på lokal, regional och nationell nivå har under året inriktats mot att utveckla stöd till de områdesansvariga, t.ex. med utbildningar eller att skapa metoder för risk- och sårbarhetsanalyser. I samverkan med ansvariga aktörer har KBM definierat områdesansvaret och spridit kunskap om krishanteringssystemet. Eftersom KBM:s förhandlingar med Svenska kommunförbundet inte kunnat avslutas under 2003 så återstår ett antal oklarheter. KBM konstaterar dock att det arbete som genomförts under 2003 skapar goda förutsättningar för att det nya krishanteringssystemet skall kunna utvecklas i enlighet med statsmakternas intentioner under de kommande åren. En avgörande framgångsfaktor är dock att de regleringar som krävs för att definiera ansvar inom krishanteringssystemet beslutas av regering och riksdag. KBM har under året utvecklat det tekniska stödet till ansvariga aktörer inom krishanteringssystemet. KBM har tagit över verksamheten att betala ut bidrag till kommunerna som syftar till att utveckla ledningsförmågan på kommunal nivå. I och med att ansvaret flyttades från Statens räddningsverk (SRV) till KBM så har en viss nedgång i genomförandet inom detta område uppstått. KBM bedömer dock att förutsättningarna för att bedriva detta arbete i nära samverkan med berörda kommuner kommer att leda till ytterligare förbättringar av den kommunala ledningsförmågan i kris och under höjd beredskap. Sammantaget har det tekniska stödet lett till förbättrade möjligheter hos berörda aktörer att leda och samverka under svåra påfrestningar på samhället i fred och under höjd beredskap. 2 årsredovisning 2003

4 kbm:s verksamhet inom samverkansområde Teknisk infrastruktur KBM bedriver två verksamheter inom samverkansområdet teknisk infrastruktur, informationssäkerhet och kommunalteknisk försörjning. KBM:s bidrag till att förbättra den kommunaltekniska försörjningen har bl.a. lett till att ett stort projekt som syftat till att förbättra redundansen inom vattenförsörjningen i Stockholm avslutats. Sammantaget bedömer KBM att genomförda satsningar inom området kommunalteknisk försörjning minskat sårbarheten i den kommunala infrastrukturen. KBM har det sammanhållande myndighetsansvaret för samhällets informationssäkerhet. Verksamheten etablerades först under 2003 och KBM kan konstatera att huvuddelen av den verksamhet som bedrivits syftat till att skapa förutsättningar för att kunna leverera resultat under de kommande åren. Detta gör att någon egentlig effekt av genomförda satsningar inte kommer att kunna bedömas förrän tidigast i samband med årsredovisningen för Bidrag till samverkansområdena Under året har KBM finansierat åtgärder vid myndigheter och kommuner inom respektive samverkansområde. Vissa åtgärder har syftat till att starta ny verksamhet, bl.a. inom området informationssäkerhet. Andra åtgärder har fortsatt utvecklats utifrån givna förutsättningar, bl.a. investeringar för att minska sårbarhet i teknisk infrastruktur. Ytterligare några åtgärder har bedrivits efter gamla förutsättningar men inom dessa områden pågår ett reformarbete, hit hör bl.a. stödet till kommunerna. Sammantaget bedömer KBM att den verksamhet som har bedrivits under året har ökat förmågan till krishantering och bidragit till att minska sårbarheten i samhället. Slutsats KBM bedömer att myndigheten genom kunskapsutveckling, inriktning, samordning, stöd och uppföljning har bidragit till att minska sårbarheten och förbättrat förmågan att hantera kriser i samhället. Myndigheten har skapat ytterligare förutsättningar för att höja grundförmågan hos KBM och andra aktörer i krishanteringssystemet. KBM konstaterar dock att den nu rådande inriktningen vad gäller finansiering av åtgärder och statsmakternas prioritering av verksamhet som inte kan anstå till en anpassningsperiod leder till ett inte i alla stycken optimalt resursutnyttjande. Myndigheten har under hösten påbörjat arbetet med att utarbeta underlag inför totalförsvarspropositionen (TFB) 2004, vilket kommer att överlämnas till regeringen den 1 mars. Ett resultat av arbetet är att KBM funnit att med förändrad styrning av hur resurserna används skapas förutsättningar för att hantera fredstida kriser och krig ur ett helhetsperspektiv, vilket i sin tur leder till en förbättrad resursanvändning. årsredovisning

5 Civilt försvar och svåra påfrestningar KBM samordnar arbetet med att utveckla krisberedskapen i det svenska samhället. Tillsammans med kommuner, landsting, myndigheter, näringsliv och organisationer minskar vi samhällets sårbarhet och förbättrar förmågan att hantera kriser. KBM bedriver verksamhet inom två politikområden: Totalförsvar samt Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar. Verksamheten inom politikområde Totalförsvar skall bidra till att bevara vårt lands fred och självständighet. Vi skall kunna möta militära hot som direkt berör Sverige. Internationellt skall vi bidra till fred och säkerhet i omvärlden genom gemensamma fredsfrämjande och humanitära insatser både i och utom Europa. Totalförsvarsresurserna skall kunna användas för följande huvudändamål: försvara Sverige mot väpnat angrepp, hävda vår territoriella integritet, bidra till fred och säkerhet i omvärlden och bidra till att stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred. Inom politikområdet Totalförsvar bedriver KBM verksamhet inom verksamhetsområdet Det civila försvaret. Målet för verksamheten inom det civila försvaret och för utformningen av resurserna är att: värna civilbefolkningen, trygga en livsnödvändig försörjning, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp och krig i vår omvärld, bidra till fred och säkerhet i omvärlden och stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred. Målet för politikområdet Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar är att: minska risken för och konsekvenserna av olyckor och svåra påfrestningar på samhället och minska lidande och skadeverkningar av olyckor och katastrofer i andra länder. Politikområde totalförsvar skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar Verksamhetsområde samverkansområde det militära försvaret det civila försvaret svåra påfrestningar skydd mot olyckor Anslag 6:3 Krisberedskapsmyndigheten 6:5 Civilt försvar 6:10 Stöd till frivilliga försvarsorganisationer 4 årsredovisning 2003

6 Inom politikområdet Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar bedriver KBM verksamhet inom verksamhetsområdet Svåra påfrestningar. Målet med verksamhetsområdet är att minska risken för och konsekvenserna av svåra påfrestningar på samhället i fred. Om en sådan svår påfrestning skulle inträffa skall människors liv, personliga egendom och hälsa tryggas samt skador på miljö och egendom hindras eller begränsas. Verksamhet som ansetts särskilt betydelsefull ur krisberedskapssynpunkt är indelad i sex samverkansområden; Teknisk infrastruktur, Transporter, Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen (Spridning av farliga ämnen), Ekonomisk säkerhet, Områdesvis samordning, samverkan och information samt Skydd, undsättning och vård. I förordningen (2002:472) om åtgärder för fredstida krishantering och höjd beredskap är ett antal myndigheter utpekade med ansvar i ett eller flera av dessa samverkansområden. KBM är i denna förordning utpekad som samverkansansvarig i två samverkansområden Teknisk infrastruktur och Områdesvis samordning, samverkan och information. Ansvaret för samverkansansvariga myndigheter gäller med något undantag både vid svåra påfrestningar på samhället i fred och vid höjd beredskap. Detta innebär att samverkansområdena förenar verksamhetsområden från två politikområden. KBM:s verksamhet finansieras med anslag Krisberedskapsmyndigheten (KBM:s förvaltningsanslag, benämnt 6:3), Civilt försvar (benämnt 6:5) och Stöd till frivilliga försvarsorganisationer (benämnt 6:10). Dessa anslag är kopplade till verksamhetsområdet Det civila försvaret men KBM bedömer att genomförd verksamhet och ekonomiskt utfall i lika stor grad lett till en förbättring av förmågan inom verksamhetsområdet Svåra påfrestningar. Nedan följer en redovisning av genomförd verksamhet inom respektive samverkansområde följt av en redovisning av myndighetens förvaltning. Eftersom KBM bildades den 1 juli 2002 avser jämförelsetalen från 2002 endast sex månader. Under 2003 har KBM dessutom disponerat huvuddelen av det civila försvarsanslaget som både skall finansiera åtgärder inom myndighetens eget ansvarsområde och åtgärder vid övriga samverkansansvariga myndigheter inom respektive samverkansområde. Resultatredovisningen avslutas med en fördelning av kostnader mot KBM:s verksamhetsgrenar följt av återredovisning av de särskilda återrapporteringskrav som KBM skall redovisa enligt regleringsbrev och myndighetens instruktion. samverkansområde Teknisk infrastruktur Verksamheten inom samverkansområdet Teknisk infrastruktur skall bedrivas så att riskerna för störningar i den tekniska infrastrukturen i samhället minimeras och att samhällets grundläggande behov kan tillgodoses vid svåra påfrestningar på samhället i fred eller vid ett väpnat angrepp. Inom samverkansområdet har KBM genomfört beredskapsåtgärder inom informationssäkerhetsområdet och inom området kommunalteknisk försörjning. Därutöver har KBM utbetalat totalt tkr i bidrag för att finansiera andra samverkansansvariga myndigheters verksamhet under året. Enligt underlag från dessa myndigheter har de totalt förbrukat tkr mindre än vad som rekvirerats vilket kommer att regleras under En utförligare redovisning av genomförd verksamhet vid dessa myndigheter redovisas i KBM:s årliga uppföljning vilken lämnas till regeringen senast den 31 mars. KBM redovisar ett anslagssparande för verksamheten inom samverkansområdet, se under rubriken anslagsredovisning i den finansiella redovisningen. Detta anslagssparande beror främst på regeringens beslut att begränsa KBM:s möjlighet att använda disponibla medel genom s.k. limiter och på förseningar med starten av Försvarets materielverks verksamhet inom samverkansområdet. KBM:s informationssäkerhetsarbete KBM har under året organiserat det interna och externa arbetet med att få till stånd ett sammanhållande myndighetsansvar för samhällets informationssäkerhet. Som ett led i detta bildades den 1 maj 2003 en ny enhet vid myndigheten; informationssäkerhetsenheten. Ett informationssäkerhetsråd med ledamöter från ett antal berörda myndigheter och representanter för näringslivet har inrättats och ett antal möten har genomförts. Rådets uppgifter är att biträda KBM genom att informera om utvecklingstrender, lämna förslag och synpunkter vad gäller inriktning, prioritering och genomförande av arbetet samt föra ut information om genomfört arbete inom informationssäkerhetsområdet. Vidare har samverkan och samordning bedrivits med ett stort antal berörda aktörer inom offentlig och privat sektor. Syftet har varit att utbyta erfarenheter och information samt att skapa synergieffekter och driva informationssäkerhetsarbetet framåt. KBM skall enligt myndighetens instruktion analysera omvärldsutvecklingen inom informationssäkerhetsområdet mot bakgrund av erhållet underrättelseunderlag och årligen lämna en samlad bedömning till regeringen. Kontinuerlig och strukturerad omvärldsanalys har därför bedrivits, i kombination med arbete för att etablera kontakter och samverkan med ett större antal relevanta aktörer. Detta i syfte att skapa en relevant samlad bedömning, såväl för den årliga sammanställningen för 2003, som på längre sikt. Under hösten har KBM även tagit över sammanställning och distribution av det månatliga nyhetsbrevet för informationssäkerhetsfrågor, Delete, från Försvarshögskolan (FHS). KBM har under året utformatrekommendationer för IT-säkerhet mot bakgrund av det nya krishanteringssystemet. Vissa marknadsföringsinsatser avseende rekommenda- årsredovisning

7 tionerna har genomförts. Myndigheten har även lämnat stöd till samtliga länsstyrelser, ett antal kommuner och några landsting i deras arbete med att utforma IT-säkerhetspolicys, styrande dokument, instruktioner m.m. Vidare har KBM tagit fram en analysmetod som kan vara ett stöd för organisationer när de skall göra säkerhetsanalyser av sina IT-system och utifrån resultatet genomföra säkerhetsåtgärder. En studie har genomförts tillsammans med offentliga och privata aktörer för att finna ömsesidiga beroenden inom IT-infrastrukturen. Studien visade på tydliga ömsesidiga beroenden mellan sektorer och aktörer och behovet av fördjupad samverkan. KBM kommer att fortsätta att studera ömsesidiga beroenden i samhällsviktiga system under Kommunalteknisk försörjning KBM har lämnat bidrag för att förbättra robustheten i den kommunaltekniska försörjningen. Under 2003 har bidrag utbetalats till 40 kommuner. Beviljade bidrag har ökat kommunernas krishanteringsförmåga inom fjärrvärme, eldistribution, vatten- och avloppsförsörjning och prioriterade fastigheter i kommunen. Under året har bl.a. driftsättningen av reservkraftsanläggningen vid Lovö vattenverk slutförts. Projektet har genomförts under åren och totalt har tkr utbetalats i statliga bidrag. Genom åtgärden har ca invånare i västra Stockholm fått redundans i vattenförsörjningssystemet. Under året har KBM påbörjat ett projekt avseende resursoptimering genom ett gemensamt datanätverk. Nätverket avser att underlätta för kommunerna i deras möjlighet att samanvända utrustning och kompetenser för beredskap. Bidrag till samverkansansvariga myndigheter Inom Affärsverket svenska kraftnäts verksamhetsområde har bidrag lämnats till förmånsmedel för civilpliktiga. Övriga beredskapsåtgärder finansieras genom avgiftsmedel. Statens energimyndighet har fortsatt arbetet med HEL-projektet och genomfört samverkan med Civilförsvarsförbundet. Dock är Karlskronaprojektet, som bl.a. avser näringslivssamverkan, försenat och har inte genomförts fullt ut. All planering har genomförts och verksamheten är förberedd men ännu har projektet inte påbörjats. Energimyndigheten har även genomfört studie- och utredningsverksamhet inom för elberedskapen relevanta områden. Post- och telestyrelsens (PTS) beredskapsverksamhet inom teleområdet har främst varit inriktad mot att genomföra investeringar i teleanläggningar och nät i syfte att öka robustheten och minska sårbarheten i dessa. För Försvarets radioanstalt (FRA) har året präglats av planering och etablering av verksamheten för att utgöra en teknisk kompetens inom informationssäkerhetsområdet. Under året har man använt sina tilldelade medel ur anslag 6:5 till i huvudsak två ändamål; personal och lokaler. Flera nyrekryteringar har genomförts, bl.a. har en chef och ett tiotal nya medarbetare anställts. Befintlig personal har inlett en omställning för att kunna svara upp mot de nya kraven. Samtidigt har expansionen också medfört att FRA har behövt skaffa nya lokaler. För detta ändamål har myn- Ekonomiskt utfall samverkansområde Teknisk infrastruktur Anslags- Resultat- Resultat Resultat belastning påverkande (kostnad) (kostnad) poster Krisberedskapsmyndigheten varav informationssäkerhet varavkommunalteknisk försörjning Bidrag till samverkansansvariga myndigheter varav Affärsverket svenska kraftnät varavstatens energimyndighet varav Försvarets radioanstalt varavpost- och telestyrelsen varavförsvarets materielverk varavstatens fastighetsverk Totalt samverkansområde Teknisk infrastruktur Varav anslag 6:5:1.1 Teknisk infrastruktur årsredovisning 2003

8 digheten låtit ställa upp en kontorspaviljong som en tillfällig lösning. FRA har under våren genomfört omfattande kompetensutveckling av den egna personalen. PTSverksamhet inom IT-incidenthanteringsområdet har främst varit inriktad på uppbyggnad av myndighetens verksamhet. Rekrytering av personal har genomförts. Försvarets materielverk (FMV) har inte genomfört den verksamhet som planerats, det vill säga att etablera ett system för certifiering av IT-produkter enligt regeringens uppdrag. Utgångspunkten var att under 2003 etablera rutiner, rekrytera personal samt att genomgå ackreditering hos SWEDAC och Common Criteria Recognition Arrangement (CCRA). Svårigheter med att rekrytera personal har lett till att hela ackrediteringsprocessen försenats. samverkansområde Transporter Verksamheten inom samverkansområdet Transporter skall bedrivas så att transportsystemen är så utformade att riskerna för störningar minimeras och att samhällsviktiga transporter kan genomföras så att samhällets grundläggande behov kan tillgodoses vid svåra påfrestningar på samhället i fred eller vid ett väpnat angrepp. Inom samverkansområdet bedriver KBM ingen egen verksamhet. Däremot lämnas bidrag till Banverket, Luftfartsverket, Sjöfartsverket och Vägverket. Under 2003 har KBM utbetalat totalt tkr i bidrag för att finansiera dessa myndigheters beredskapsåtgärder. Enligt underlag från dessa myndigheter har de totalt förbrukat 654 tkr mindre än vad som rekvirerats vilket kommer att regleras under En utförligare redovisning av genomförd verksamhet vid dessa myndigheter redovisas i KBM:s årliga uppföljning vilken lämnas till regeringen senast den 31 mars. KBM redovisar ett anslagssparande för verksamheten inom samverkansområdet, se under rubriken anslagsredovisning i den finansiella redovisningen. Detta anslagssparande beror främst på regeringens beslut att begränsa KBM:s möjlighet att använda disponibla medel genom s.k. limiter och de förseningar av materielbeställningar som detta beslut orsakade vid främst Vägverket. Bidrag till samverkansansvariga myndigheter Inom Banverkets verksamhetsområde har bl.a. investeringar gjorts i förstärkningsåtgärder och reservsystem för elförsörjningen. Även investeringar i reservkraft har genomförts så att drift av signal- och telesystem i järnvägsanläggningar kan upprätthållas i erforderlig omfattning under störda förhållanden. För att öka robustheten i järnvägsanläggningar har åtgärder i bl.a. telesystem, anskaffning av reservkraft, samt åtgärder vid nybyggnation genomförts. Främst har tekniska åtgärder för att öka den centrala ledningsförmågan genomförts. Även skyddshöjande effekter har uppnåtts. Vidare har investeringar och reinvesteringar som syftar till att öka redundansen i tele- och IT-system genomförts. Dessutom har sådana investeringar genomförts för Försvarsmaktens behov av transporter vid höjd beredskap som ej kunnat hänskjutas till en anpassningsperiod. Investeringar för att driftsätta en alternativ trafikledningscentral har också skett. Vidare har Banverket genomfört risk- och sårbarhetsanalyser inom sitt verksamhetsområde. Myndigheten har även följt upp och analyserat utvecklingen inom transportsektorn i allmänhet och järnvägssektorn i synnerhet. Dessutom har Banverket samordnat planeringsprocessen inom järnvägssektorn. En brostudie har genomförts, krisledningsstöd har anskaffats, driftsatts och övats, driftvärnet har utbildats och övats och myndighetens anpassnings- och beredskapsplanering har kvalitetssäkrats genom en spelövning. Dock har Banverket på regional nivå inte mäktat med att genomföra all planerad utbildning och en övning har uteblivit vilket bidragit till ett lägre ekonomiskt utfall än planerat. Inom den internationella verksamheten har myndigheten deltagit i Nato:s Planning Board for Inland Surface Transport (PBIST) och annan verksamhet inom ramen för Partnerskap för fred (PFF), internationell kursverksamhet inom området civil-militär samverkan (CIMIC) samt medverkat i arbetet med att utveckla en internationell transportledningsstab. Banverket har även avvecklat äldre beredskapsmateriel samt dess förråd. Inom Luftfartsverkets ansvarsområde har omfattande beredskapsåtgärder vidtagits för att öka robustheten inom flygtransportsektorn. Bl.a. har risk- och sårbarhetsanalyser genomförts för hela flygsektorn och åtgärder för att minska flygsektorns sårbarhet mot störningar i och hot mot gränssättande system har vidtagits. Samhällsviktiga IT-system inom Luftfartsverket har certifierats enligt FA22 och metodstöd har lämnats till flygsektorns aktörer för att minska sårbarheten i IT-system och telefonisystem. Åtgärder för att förbättra redundansen hos flygkontrollcentralerna och åtgärder för att skapa redundans för tornfunktionerna på flygplatserna har vidtagits, skyddade ledningscentraler för kris- och krigsledning har moderniserats och anpassning har skett på flygplatser för användning av mobil ledningscentral. I samverkan med Försvarsmakten har Luftfartsverket utvecklat tekniska ledningssystem för transportflygledning. Informationsinsatser har genomförts för att beredskapshänsyn skall tas vid planering av ny infrastruktur inom flygsektorn. Beredskapsåtgärder har genomförts för att bibehålla handlingsfriheten avseende gränssättande förmågor för flyg- och helikopterunderhåll och skalskydd vid viktigare luftfartsanläggningar har kompletterats. Reservkraft för prioriterade verksamheter har anskaffats. Utvecklingen av det Svenska Nationella Ambulansflyget (SNAM) har fortsatt under Åtgärderna avser ombyggnad av två civila trafikflygplan till flygande intensivvårdsavdelningar. Flygplatsbrandmän och väktare på flygplatser har utbildats i C-skydd och rekrytering till årsredovisning

9 Ekonomiskt utfall samverkansområde Transporter Anslags- Resultat- Resultat Resultat belastning påverkande (kostnad) (kostnad) poster Bidrag till samverkansansvariga myndigheter varavbanverket varav Luftfartsverket varavsjöfartsverket varavvägverket Totalt samverkansområde Transporter Varav anslag 6:5:2 Transporter samt utbildning och övning av driftvärnet har genomförts. Metoder för att stödja kraftledningsreparationer och för strålskyddsmätning samt lokalisering av strålkällor med helikopter har utvecklats. Utbildning av civilpliktiga flygplatsbrandmän har skett. Även åtgärder för beredskapsplanering och säkerställande av kompetens för grundförmåga hos viktigare privata aktörer inom sektorn har vidtagits. Anpassningsplanering har påbörjats under Planering, styrning och resurser för säkerställande av ledningsförmåga samt utbildning och övning av denna har genomförts. Luftfartsverket har även deltagit i PFF-samarbetet. Inom Sjöfartsverkets verksamhetsområde har reservkraft anskaffats till regionala VTS-centraler (Vessel Traffic Systems), då de senaste årens teknikutveckling har inneburit en ökad sårbarhet i systemet. I övrigt har verksamheten koncentrerats till analyser, beredskapsplaner och uppföljning, samt samverkan med Försvarsmakten och andra aktörer. Driftvärnet har utbildats och övats. På grund av pensionsavgångar och omorganisation har bl.a. risk- och sårbarhetsanalyser, internationell verksamhet och utbildning i kriskommunikation inte kunnat genomföras i planerad omfattning. Detta har även påverkat det ekonomiska utfallet, vilket är lägre än ursprungligen planerat för Vägverket har investerat i alternativa in- och utgångar för telekommunikation och i reservkraft till prioriterade anläggningar. Myndigheten har även investerat i en reservbro, Compact 200, med lanseringsutrustning samt utvecklat och anskaffat materiel för Compact 200 på flytande stöd. Regeringens beslut om att genom en s.k. limit begränsa möjligheterna att använda disponibla medel, inklusive anslagssparanden från 2002, har fått konsekvenser under 2003 och kommer även att påverka Detta gäller främst beställningar av reservbromateriel som på grund av beslutet om limiter försenats. Eftersom den tunga trafiken blir allt tyngre, ställs ökade bärighetskrav på reservbroarna och befintliga reservbroar måste således förstärkas på olika sätt. Detta föranledde anskaffning av förstärkningar i form av ståldäck till Ponton 100-materielen som ingår i sats för reservfärjeläge. Personal ingående i reservbrogrupper har under tre veckor utbildats och övats i att bygga reservbroar på flytande stöd (150 m). Vägverket har även bedrivit utveckling av metoder för risk- och sårbarhetsanalyser avseende landsvägstransportsektorn. Myndighetens handlingsberedskap på huvudkontoret och på regionkontoren har stärkts bl.a. genom krisledningsövningar, samverkansträffar och krishanteringsåtgärder. Planering för svåra påfrestningar och för höjd beredskap har skett. Myndigheten har även deltagit i arbetet inom Nato:s Planning Board for Inland Surface Transport (PBIST). samverkansområde Spridning av farliga ämnen Verksamheten inom samverkansområdet Spridning av farliga ämnen skall bedrivas så att riskerna för och konsekvenserna av spridning av farliga ämnen och allvarlig smitta begränsas och att samhällets grundläggande behov av förebyggande verksamhet och hantering av inträffade händelser vid svåra påfrestningar på samhället i fred eller vid ett väpnat angrepp uppfylls. Inom samverkansområdet bedriver KBM ingen egen verksamhet. Däremot har KBM utbetalat totalt tkr i bidrag för att finansiera andra samverkansansvariga myndigheters verksamhet under året. Enligt underlag från dessa myndigheter har de totalt förbrukat 896 tkr mindre än vad som rekvirerats vilket kommer att regleras under En utförligare redovisning av genomförd verksamhet vid dessa myndigheter redovisas i KBM:s årliga uppföljning vilken lämnas till regeringen senast den 31 mars. KBM redovisar ett anslagssparande för verksamheten inom samverkansområdet, se under rubriken anslagsredovisning i den finansiella redovisningen. Detta anslagssparande beror främst på regeringens beslut att begränsa KBM:s möjlighet att använda disponibla medel genom s.k. limiter. 8 årsredovisning 2003

10 Bidrag till samverkansansvariga myndigheter Livsmedelsverket har lämnat stöd till 52 kommuner så att dessa kan minska sårbarheten i dricksvattenförsörjningen. Fem temadagar rörande säker dricksvattenförsörjning har också genomförts. Målgruppen för temadagarna var lokala tillsynsmyndigheter, dricksvattenproducenter, kommunala beredskapssamordnare, räddningschefer och säkerhetsskyddschefer. Rikspolisstyrelsens (RPS) målsättning under 2003 var att genom utbildning och utrustning höja polisens kompetens och förmåga på NBC-området. Målet är att alla poliser i operativ tjänst skall ha genomgått en särskild NBC-utbildning för att kunna lösa sina arbetsuppgifter även i NBCkontaminerad miljö. Under 2003 har ca 50 resurspersoner utbildats. Dessa kommer att ansvara för att respektive myndighet i landet höjer kompetensen och förmågan att hantera NBC-händelser. RPS har även påbörjat en särskild uppgiftsanknuten NBC-utbildning för bl.a. polisens piketstyrka. Socialstyrelsen har under året satsat på kunskapscentra för mikrobiologisk beredskap och för strålningsmedicin vid katastrofer. Under året har medel även använts till det redan etablerade kunskapscentret för katastroftoxikologi. Kostnader för kunskapscentra har framförallt använts för långsiktiga forskningsprojekt och utveckling av verksamhetens förmåga och uppgifter. Samverkansprojekt med Rikspolisstyrelsen, Landstingsförbundet, Smittskyddsinstitutet och Totalförsvarets forskningsinstitut har påbörjats och pågår. Dessa projekt har som huvudsyfte att genomföra förbättringar av NBC-beredskapen. Socialstyrelsen har även påbörjat planerade åtgärder som syftar till att ge rådgivning och ekonomiskt bidrag till landstingen för fasta och mobila saneringsanläggningar samt för utbildning av sjukvårdspersonal inom NBC-området. Det ekonomiska utfallet blev lägre än ursprungligen planerat, vilket främst beror på minskade kapital- och räntekostnader för materialförsörjningen samt lägre kostnader för drift och underhåll. Statens strålskyddsinstitut har under året bl.a. investerat medel i verksamhet som syftat till att höja och rusta upp den nationella mät- och laboratorieberedskapen på N-området. Arbetet påbörjades redan under 2002 och kommer att pågå fram till årsskiftet Statens strålskyddsinstitut har under året även genomfört mätövningar som bland annat syftade till att träna kontraktlaboratorierna. Under året har även Statens strålskyddsinstituts redundans stärkts genom att en serverhall utanför Stockholm tagits i operativ drift. Vidare har Statens strålskyddsinstitut påbörjat uppförandet av en ny beredskapscentral. Centralen kommer att samutnyttjas med Statens kärnkraftsinspektion. Statens räddningsverk (SRV) har haft två stora utgiftsposter som belastat anslaget. Den ena är kostnader för C-specifik utrustning som främst avser räntor och avskrivningar. Den andra omfattar kostnader för civilpliktsutbildning av sanerare, inklusive kostnader för förmånsmedel till dessa. Därutöver har viss utveckling och utredning på NBCområdet bedrivits. Statens jordbruksverk har under året deltagit i två möten med Food and Agricultural Committee (FAPC), ett i Bryssel och ett i Montpellier, samt ett seminarium i Montpellier. Statens jordbruksverk har även deltagit i två möten med de nordiska representanterna för FAPC i Oslo Ekonomiskt utfall samverkansområde Spridning av farliga ämnen Anslags- Resultat- Resultat Resultat belastning påverkande (kostnad) (kostnad) poster Bidrag till samverkansansvariga myndigheter varav Livsmedelverket varav Rikspolisstyrelsen varav Socialstyrelsen varav Statens strålskyddsinstitut varavstatens räddningsverk varavstatens jordbruksverk varavtotalförsvarets forskningsinstitut varav Smittskyddsinstitutet varav Statens veterinärmedicinska anstalt varav Tullverket Totalt samverkansområde Spridning av farliga ämnen Varav anslag 6:5:3 Spridning av farliga ämnen årsredovisning

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015. Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015. Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015 Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev MSB:s kontaktpersoner: Helen Kasström, 010-240 42 75 Publikationsnummer MSB661 - mars 2014

Läs mer

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning av MSB:s stöd METOD TEKNIK KOMPETENS Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning

Läs mer

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa)

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa) foi är ett av europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. FOI:s kärnverksamhet är forskning samt metod- och

Läs mer

Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet. inriktning och modell för planering. kbm rekommenderar 2007:3

Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet. inriktning och modell för planering. kbm rekommenderar 2007:3 Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet inriktning och modell för planering kbm rekommenderar 2007:3 kbm rekommenderar 2007:3 Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet inriktning och modell

Läs mer

Så vill vi utveckla övningsverksamheten. en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället. kbm rekommenderar 2006:3

Så vill vi utveckla övningsverksamheten. en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället. kbm rekommenderar 2006:3 Så vill vi utveckla övningsverksamheten en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället kbm rekommenderar 2006:3 kbm rekommenderar 2006:3 Så vill vi utveckla övningsverksamheten

Läs mer

Förslag till resultatmål för samhällets krisberedskap för försörjningen av dricksvatten, livsmedel och värme

Förslag till resultatmål för samhällets krisberedskap för försörjningen av dricksvatten, livsmedel och värme Förslag till resultatmål för samhällets krisberedskap för försörjningen av dricksvatten, livsmedel och värme Redovisning av regeringsuppdrag Fö2010/697/SSK Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2011

Läs mer

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (27) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Det första steget OBS: Detta dokument är en delrapportering av inriktningsarbetet. Dokumentet är del av en öppen, iterativ

Läs mer

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet samhällsskydd och beredskap 1 (16) ROS-SSV SKYDD AV SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet Ett delprojekt inom ramen för genomförande av

Läs mer

... 23 ... 25. 2.1. Samverkansprojekt Riskbild Östergötland... 6 ... 28

... 23 ... 25. 2.1. Samverkansprojekt Riskbild Östergötland... 6 ... 28 ... 3 1.1. Östergötlands län... 3 1.2. Länsstyrelsens krisberedskapsarbete... 3 1.3. Syfte... 3 1.4. Avgränsningar... 4 1.4.1 Definitioner och förkortningar... 4... 5 2.1. Samverkansprojekt Riskbild Östergötland...

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys. Skåne län 2014

Risk- och sårbarhetsanalys. Skåne län 2014 Risk- och sårbarhetsanalys Skåne län 2014 Titel: Risk- och sårbarhetsanalys Skåne län 2014 Utgiven av: Författare: Beställning: Copyright: Länsstyrelsen Skåne Jim Kronhamn och Amanda Eldeland Länsstyrelsen

Läs mer

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier 2015-03-06 2014/1936 Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier Redovisning av regeringsuppdrag om dammsäkerhet Innehåll 1 Uppdraget och dess genomförande... 5 1.1 Uppdragsbeskrivning...

Läs mer

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi

Läs mer

Socialstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys 2013

Socialstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys 2013 Socialstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Faller en faller då alla? En slutredovisning från KBM:s arbete med samhällskritiska beroenden

Faller en faller då alla? En slutredovisning från KBM:s arbete med samhällskritiska beroenden Faller en faller då alla? En slutredovisning från KBM:s arbete med samhällskritiska beroenden Faller en faller då alla? En slutredovisning från KBM:s arbete med samhällskritiska beroenden Titel: Faller

Läs mer

2003:27. Effektivare tillsyn över energimarknaderna

2003:27. Effektivare tillsyn över energimarknaderna 2003:27 Effektivare tillsyn över energimarknaderna MISSIV DATUM DIARIENR 2003-11-10 2002/365-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2002-09-05 N2002/8516/ESB Regeringen Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag

Läs mer

Det robusta sjukhuset. utgåva 2008. kbm rekommenderar K 2008:2

Det robusta sjukhuset. utgåva 2008. kbm rekommenderar K 2008:2 Det robusta sjukhuset utgåva 2008 kbm rekommenderar K 2008:2 kbm rekommenderar 2008:2 Det robusta sjukhuset utgåva 2008 Titel: Det robusta sjukhuset Utgåva 2008 Utgiven av Krisberedskapsmyndigheten (KBM)

Läs mer

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Kontaktpersoner: Kjell Kalmelid Robert Lundberg Michael Patrickson Layout:

Läs mer

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 Postadress: Box 120 30 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20, 6 tr Telefon: 08-528 020 00 E-post: info@kulturanalys.se Webbplats: www.kulturanalys.se

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:94

Regeringens proposition 1998/99:94 Regeringens proposition 1998/99:94 Vissa forskningsfrågor Prop. 1998/99:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 april 1999 Göran Persson Thomas Östros (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

Sammanläggning av Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftinspektion

Sammanläggning av Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftinspektion Ds 2007:16 Sammanläggning av Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftinspektion Miljödepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

X X X X 7 5. Årsredovisning 2006

X X X X 7 5. Årsredovisning 2006 X X X X 7 5 Årsredovisning 2006 7 6 X X X X I N N E H Å L L 1 Innehåll 2 Förord 7 Verksamhet och organisation 11 Resultatredovisning Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga

Läs mer

Förord 2014-02-21 1 (60)

Förord 2014-02-21 1 (60) Datum Sida 2014-02-21 1 (60) Ert datum Dnr EBM A-2014/0070 Förord År 2013 var historiskt för Ekobrottsmyndigheten. Vi gick från att vara en myndighet i storstadsregionerna till att få ansvaret för ekobrottsbekämpningen

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Innehåll. Missiv... 7 Försvar för en ny tid... 7. Inledning och sammanfattning... 11

Innehåll. Missiv... 7 Försvar för en ny tid... 7. Inledning och sammanfattning... 11 Innehåll Missiv... 7 Försvar för en ny tid... 7 Inledning och sammanfattning... 11 1 Säkerhetspolitiska utgångspunkter... 31 1.1 Utvecklingen av det internationella säkerhetspolitiska systemet... 31 Multilateralism

Läs mer

Granskning av Migrationsverkets interna styrning och kontroll av informationssäkerheten

Granskning av Migrationsverkets interna styrning och kontroll av informationssäkerheten Granskning av Migrationsverkets interna styrning och kontroll av informationssäkerheten ISBN 91 7086 093 9 RiR 2006:25 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2006 Till regeringen Utrikesdepartementet Datum

Läs mer

Informationssäkerheten i den civila statsförvaltningen

Informationssäkerheten i den civila statsförvaltningen en granskningsrapport från riksrevisionen Informationssäkerheten i den civila statsförvaltningen rir 2014:23 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Svenska delen av Internet

Svenska delen av Internet Svenska delen av Internet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 Statskontorets sammanfattning 7 2 Bakgrund 12 2.1 Uppdraget 12 2.2 Förtydligande och avgränsning av uppdraget 13 2.3 Genomförande av utredningen 14

Läs mer

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 1 (18) Överenskommelse om kommunernas krisberedskap - Precisering av mål och ersättning för uppgifter i LEH Denna överenskommelse reglerar kommunernas ersättning för de uppgifter kommunerna har enligt

Läs mer

Datainspektionen. Årsredovisning 2009. Har du frågor om innehållet kontakta Datainspektionen, telefon 08-657 61 00, e-post

Datainspektionen. Årsredovisning 2009. Har du frågor om innehållet kontakta Datainspektionen, telefon 08-657 61 00, e-post Datainspektionen Årsredovisning 2009 Datainspektionen. Årsredovisning 2009. Har du frågor om innehållet kontakta Datainspektionen, telefon 08-657 61 00, e-post datainspektionen@datainspektionen.se, eller

Läs mer