ABF Nordöstra Stor-Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ABF Nordöstra Stor-Stockholm"

Transkript

1 Från cirkel till universitet ABF Nordöstra Stor-Stockholm Verksamhetsberättelse 2011

2 Innehållsförteckning Representantskapsmöten sid 2 Förtroendevalda 2 Representation i bolag mm 2 Organisation 3 Medlemsorganisationer 3 Samarbetsorganisationer 3 ABF Måluppfyllelse 4 inledning 4 demokratiutveckling 5 folkbildningspraktik 5 kulturverksamhet 6 utbildningsresurs 6 lokal närvaro 6 Organisation och uppföljning 7 Slutord 7 Statistikbilaga 8 studiecirklar 8 kulturarrangemang 8 övriga folkbildning 8 Kontaktuppgifter 9 Från cirkel till universitet 1

3 Verksamhetsberättelse Representantskapsmöten Årsmötet med avdelningens representantskap hölls den 28 april Halvårsmöte hölls onsdagen den 7 december, Förtroendevalda Styrelsen ordinarie Gunnar Sahlin (ordf) Ewa Frisk Kjell Ekdahl Karl-Erik Karlsson Anna Vikström Terisita Qvarnström Nazar Nashat Lars Starkerud Lars Göran Nilsson Thomas Arctaedius Bo Tengberg Valberedning Ingemar Dahl, sammankallande Hans Strandin Anders Gellner Marianne Ramström Gunilla Lundberg Maj Sjöberg Styrelsen ersättare Thomas Axelsson Johan Flyckt Jenny Loblom Ylva Bäckman Verkställande utskott Gunnar Sahlin Ewa Frisk Kjell Ekdahl Lars Starkerud Bo Tengberg Personalrepresentant Susanne Holmgren Ersättare Petra Scmidt Andersson Revisorer Hans Klaar Olle Hansson Thomas Longhi Revisorsersättare Lennart Björk Sara Kukka Salam 3. Representation i bolag mm ABF Utveckling AB, styrelse: Gunnar Sahlin, Ewa Frisk, Kjell Ekdahl, Bo Tengberg, Lars Starkerud. Verab AB, styrelse: Bo Tengberg, Lars-Göran Nilsson. ABF Norra Regionen, styrelse: Gunnar Sahlin. Stiftelsen Väddö/Södertörns Folkhögskola, styrelse: Lars Starkerud, Karl-Erik Karlsson, Teresita Qvarnström, Nazar Nazhat, Säbyholm Utbildningar, styrelse: Ewa Frisk, Kjell Ekdahl, Lars-Göran Nilsson, Karl-Erik Karlsson, Anna Vikström. Föreningen Brunnsviks Folkhögskola, styrelse: Lars Starkerud, Bo Tengberg. Auktoriserad revisor Erik Vainikka Från cirkel till universitet 2

4 4. Organisation ABF Nordöstra Stor-Stockholm är verksamma i Danderyd, Sollentuna, Solna, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåkers kommuner. Huvudkontoret finns i Folkbildningshusen, Häggviksvägen 2, Sollentuna. Lokaler finns även i Solna och Täby. I ABF Nordöstra Stor Stockholm ingår: ABF Utvecklingsbolag AB, strategisk utveckling, Brunnsviks Folkhögskola (Ludvika), folkhögskole- och yrkeshögskolekurser, konferens, Väddö Folkhögskola (Norrtälje), folkhögskole- och yrkeshögskolekurser, konferens, boende, Södertörns Folkhögskola, (Stockholm) folkhögskolekurser, Säbyholm Utbildningar (Upplands Bro), gymnasie- och eftergymnasieutbildning, yrkeshögskoleutbildning, Vux, Verab AB, Jobbtorg, jobbcoach TSL, Yrkesprov. Verksamheten har ca 140 anställda samt va 400 cirkelledare. 5. Medlemsorganisationer Antalet medlemsorganisationer är 109 st, i de sju kommunerna ABF är verksamt i. Det innefattar både distriktsorganisationer och lokala föreningar. De största sett till aktivt samarbete med ABF är etniska föreningar, PRO och sk Fria grupper (musik, teater, konst, litteratur). 6. Samarbetsorganisationer Ca 100 organisationer/föreningar/grupper samarbetar med ABF Nordöstra Stor-Stockholm, utan att vara medlemmar. 7. ABF 2011 Stora utmaningar Folkbildningen och ABF står mitt i flera stora utmaningar. I ett Europa i kris är arbetslösheten hög några år framåt. Även om Sverige klarat sig bra är vår ungdomsarbetslöshet alltför hög. En ökande andel ungdomar klarar inte att slutföra sina gymnasiestudier och får svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. För att klara arbetstillfällena de närmaste tjugo åren är utbildad arbetskraft en avgörande faktor. I Sverige har vi svårt att klara den uppgiften utan en försvarlig invandring från andra länder. Invandring i kombination med en idag vikande arbetsmarknad lämnar fältet öppet för antidemokratiska och främlingsfientliga krafter. I ett samhälle med stora och ökande klassoch könsskillnader ger livskraft till en växande främlingsfientlighet. Kultur Även kulturen drabbas och förändras av politik och konjunkturen. I våra sju borgerligt styrda kommuner är stödet till föreningslivet, kulturen och folkbildningen minimalt. Fyra stora utmaningar finns som gäller för ABF i stort. Att finna sätt att motverka klasskillnader i det svenska samhället, att stärka våra folkrörelser, att vara med och skapa en kultur för alla och göra insatser för det livslånga lärandet. Stärkt föreningsliv ABF har varit med och stärkt, utvecklat och byggt upp föreningslivet inom våra kommuner, vi har gett hundratals unga och äldre möjligheter att bedriva studier och bilda sig för att komma vidare i yrkeslivet och samhället. I föreningslivet, som är en viktig del av det civila samhället, har många haft svårigheter att utveckla och/eller behålla sin verksamhet. För ABFs del innebar det att flera stora föreningar inte mäktade att fortsätta sin verksamhet och lade ner under En del av detta kunde kompenseras med ny Från cirkel till universitet 3

5 verksamhet. Studieverksamheten redovisar under året bidragsberättigade studietimmar under 2011, vilket är en minskning mot föregående år (56 353). Antalet kulturarrangemang uppgick under året till st (1 492, 2010). ABF Nordöstra Stor-Stockholm har genom åren byggt upp en omfattande och betydelsefull verksamhet i våra sju kommuner (Danderyd, Sollentuna, Solna, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker). Men även kring våra folkhögskolor och vår friskola (Ludvika, Norrtälje, Stockholm, Upplands Bro). Efter att ABF omorganiserats och konsoliderats har mycket kraft verksamhetsåret 2011 gått till att få våra skolverksamheter att fungera och utveckla nya verksamheter. Det börjar bära frukt. Det, tillsammans med verksamhetstapp bland några stora föreningar, har lett till att cirkel- och kulturverksamheten återigen minskat i mängd. Men genom en ny, effektivare organisationen kommer cirkel- och kulturverksamheten att öka. 8. Måluppfyllelse Inledning Verksamhetsåret 2011 var ett år av fortsatt omorganisation och konsolidering av hela ABF-sfären med skolor och bolag. Ett omfattande arbete har gjorts för få verksamheterna att fungera tillsammans. Alla anställda har på olika sätt varit med i detta arbete. ABF Nordöstra Stor-Stockholm uppvisade en fortsatt minskning i sin kärnverksamhet (cirklar, kulturarrangemang, annan folkbildningsverksamhet) under Totalt tappade avdelningen 10,3 % av verksamheten eller totalt studietimmar (se tabell). Vilket motsvarar en intäkt på knappt kr (faller ut 2015). Minskningen har flera orsaker. I Sollentuna upphörde två av de större etniska föreningarna med verksamhet under andra halvan av året. Detta innebar att ca studietimmar försvann. En del av detta har kunnat kompenseras genom ökat samarbete med andra etniska föreningar. Verksamheten med fria grupper har ökat Ökn/minskn Allmänna Bostad (Hyresgästf) Fackliga Funktionshindrade Institutioner Etniska Kooperation Pensionärer Politiska Övriga Totalt Studietimmar fördelat på kategorier Studiecirklar Kulturprogram Annan gruppverksamhet Totalt Studietimmar per arrangemangstyp Från cirkel till universitet 4

6 Demokratiutveckling Är tillsammans med medlemsorganisationerna och samverkanspartners en rörelse för demokrati som utvecklar individ och samhälle. Aktiviteterna tillsammans med de politiska partierna ökade, även om de totalt sätt ännu ligger på en låg nivå. ABF Nordöstra Stor-Stockholm är aktiva i föreningen Ett Levande Hagalund (etniska föreningar), DinlokalTV (Sollentuna), samt Skönlitterära Författarsällskapet Stockholm Nord. ABF Nordöstra Stor-Stockholm bildade tillsammans med Dinlokaltidning, Turkiets Vänner och Ungdomsledarföreningen i Sollentuna, föreningen Glocal Community Voice för att vara bärare av ett EU-medieprojekt, framför allt riktat till ungdomar med utomeuropeiskt ursprung i storstädernas förortsområden. ABF har deltagit i flera Rosa Parks caféer under året. ABF har hjälpt 4 nya föreningar att bilda etniska föreningar genom rådgivning kring stadgar, ekonomi, handlingsplaner. ABF Nordöstra Stor-Stockholm har sedan många år (via ABF Sollentuna) haft idéutbyte med Manchester Kommun. Under året ingicks avtal kring ansökningar till flera YH-utbildningar, där Manchester Metropolitan University, WEA Northwest (ABF) och kulturhuset Cornerhouse ingick. Även ABF i Grekland ingick i en del av detta. Under hösten bestämdes att ett samarbete mellan Glocal Community Voice (där ABF ingår) och People s Voice Media i Manchester skulle startas kring utbildning av ungdomar i förortsområden i journalistik. Folkbildningspraktik 2 cirkelledarutbildningar skedde regionalt (Väddö) och 2 lokalt i Sollentuna (lokala föreningar, varav 1 kvinnoförening). Vilket gett ett tjugotal nya cirkelledare. 4 ledarutbildningar för förtroendevalda har genomförts i ABFs regi. Under året har ABF varit rådgivare i stor omfattning till föreningar och fria grupper. Fler fria grupper har haft verksamhet tillsammans med ABF. Fria grupper har krävt en stor arbetsinsats när det gäller konsultativ verksamhet i form av information om regler, hjälp vid problem och med lokalanskaffning. Samarbetet med pensionärsföreningarna, PRO, utvecklades och utökades under året, vilket också gett ett bibehållet resultat från år Inom pensionärsverksamheten startas och avvecklas verksamhet i hög omfattning. ABF har genomfört ett tiotal egna föreläsningar under året. På Solna Stadsbibliotek genomfördes två Wienercaféer med politiskt innehåll. Inom äldreomsorgen i Solna har Herta Fischer i ABFs regi genomfört ett tiotal föreläsningar, musikarrangemang och informationsträffar på äldreboendena Bollen och Turkosen. Två öppna Hus har genomförts för föreningsledare och studiecirkelledare. ABF Nordöstra Stor Stockholm utvecklar och förädlar folkbildningens idé och praktik tillsammans med medlemsorganisationer och samarbetspartners. Under 2011 genomfördes fler ledar- och cirkelledarutbildningar än normalt. Från cirkel till universitet 5

7 Kulturverksamheten ABF Nordöstra Stor Stockholm är med och utvecklar musik-, teater- och dansverksamhet i kommunerna. Musikverksamheten på rock-sidan har ökat något jämfört med föregående år. ABF Nordöstra Stor-Stockholm har genomfört flera musikföreläsningar tillsammans med DMG Sweden. DMG Sweden är en grupp killar som ABF samarbetat med för att bygga upp musikhuset i Häggvik. Under året bildade man ett bolag som hyr Musikhuset av ABF. Samtidigt startades under hösten en folkhögskoleutbildning i artisteri, produktion och management i musik, tillsammans med Brunnsviks Folkhögskola. Två Wienercaféer med musikaliskt innehåll genomfördes på Solna Stadsbibliotek. Både dessa och de två politiska samlar mellan 60 och90 åhörare varje gång. Flera teater-grupper som ABF haft samarbete med var nedlagda under året. Grupperna avsåg att återuppta verksamheten igen Som vanligt finns mycket dansverksamhet tillsammans med ABF, folkdans, barndans, Zumba och inte att förglömma helgdans med Häggarna. Utbildningsresurs ABF Nordöstra Stor-Stockholm är tillsammans med vår friskola, folkhögskolor och utvecklingsbolaget en resurs för människor som vill bilda/utbilda sig för att ta sig från studiecirkel till universitet. (arbetsmarknadsutbildning och åtgärder). Det gäller både gymnasie- och vuxenutbildning samt yrkesutbildning. Utbildningarna, som i stor utsträckning hämtar deltagare från ABFs basnätverk i kommunerna, omfattar ett brett spektrum av områden. Djur och trädgård, hälsa, kultur, entreprenörskap, teknik och allmän linje. Under året startade Brunnsvik Ord en unik skrivarutbildning (journalistik, opinionsbildning, skönlitteratur). Lokal närvaro ABF Nordöstra Stor Stockholm har en stark lokal närvaro i de kommuner vi är verksamma i. ABF Nordöstra Stor-Stockholm har kontor och lokaler i Sollentuna, Solna, Täby och Österåker. Vår närvaro i kommunerna märks genom att vi får en ökad mängd av förfrågningar från föreningar, grupper och kommunala instanser om eventuellt samarbete. Man vet att ABF finns. Vår egen marknadsföring och kommunikation som förbättrats och utvecklats under året har bidragit till detta tillsammans med personalens serviceinställning. Verksamhetsrådet i Solna har utvecklats. Det ligger bakom flera aktiviteter och initiativ i Solna och har regelbundna möten. Övriga verksamhetsråd har inte kommit igång. ABF Nordöstra Stor-Stockholm har en omfattande utbildningsverksamhet via sina folkhögskolor (Brunnsvik, Väddö och Södertörn), sin friskola (Säbyholm Utbildningar och utbildningsbolaget Verab AB Från cirkel till universitet 6

8 9. Organisation och uppföljning Under hösten omorganiserades verksamheten i ABF Nordöstra Stor-Stockholm. Ett övergripande bolag bildades för att styra och ansvara för den verksamhet som utförs i bolagsform samt att ansvara för samordningen av alla verksamhetsdelar. Bolaget döptes till ABF Utvecklingsbolag AB. Detta medför att folkbildningsverksamhetens ideella gren renodlas i ABF Nordöstra Stor-Stockholm. Vad har vi uppnått? ABF Nordöstra Stor-Stockholm har sitt huvudkontor i Folkbildningshusen i Häggvik där också delar av Väddö/Södertörns/ Brunnsviks folkhögskolor finns. Här finns också Verab AB (ABFs bolag), DMG Sweden (Musikhuset) samt sex föreningar som är hyresgäster. En expedition och lokaler finns på Skytteholmsvägen 2 och verksamhetslokaler på Infanterigatan 29, i Solna. På Näsbydalsvägen 13 i Täby finns verksamhetslokaler. I ABF Nordöstra Stor-Stockholms verksamhet ingår Brunnsviks Folkhögskola, Ludvika, Väddö Folkhögskola, Väddö, Södertörns Folkhögskola, Stockholm, samt Säbyholm Utbildningar, Upplands Bro. ABF Sollentunas styrelse har tillsammans med ABF Nordosts och Solnas styrelse haft 8 protokollförda möten, verkställande utskottet sammanträdde samma antal gånger. ABF:s folkbildningsgrupp (de anställda) har haft regelbundna möten för att följa upp måluppfyllelse (verksamhetsmål), verksamhetsstatistik och praktisk verksamhet. Resultaten har rapporterats till styrelsen. Slutord 2011 var ett banbrytande år i världen. Kina har framträtt som en militär, ekonomisk och politisk stormakt. USA upplevde en stor ekonomisk recession och ett militärt nederlag i Afghanistan. I Europa har den ekonomiska krisen hotat Eurons existen. Sverige har klarat sig förhållandevis bra. Landets ekonomi ä i balans. Men till priset av ökad ungdomsarbetslöshet, ökade utförsäkringar från sjukförsäkringen och A-kassan, strukturell arbetslöshet, ökade klassklyftor och segregation. ABF Nordöstra Stor-Stockholm har på sitt sätt, utifrån sina resurser, försökt verka för att så många människor som möjligt ska få utbildning för att klara sig på arbetsmarknaden. Men vi har gjort det utifrån ett folkbildningsperspektiv, där den fria, frivilliga och jämlika utbildningen är grunden. Genom studiecirklar, kulturarrangemang, föreläsningar, gymnasieutbildning, folkhögskolekurser, yrkesutbildningar, samverkanskurser, konferensverksamhet och nätverksbyggande har vi försökt bidra med några byggstenar i det livslånga lärandet för människor i våra kommuner. ABF Nordöstra Stor-Stockholm utvecklar, tar initiativ och bryter nya mark inom folkbildningen för att kunna vara kamrat och resurs för människor som själva vill skapa sina bildningsresor. Under 2011 genomfördes i snitt 6,2 arrangemang per dag i och i samarbete med ABF Nordöstra Stor-Stockholm. Mer än människor deltog. Styrelsen vill med dessa ord tacka för ett rikt, arbetsamt och stimulerande verksamhetsår. Från cirkel till universitet 7

9 10. Statistikbilaga Antal studietimmar för ABF Solna/Sollentuna/Nordost perioden Studiecirklar Allmänna 2 020, ,00 Bostad 200,00 94,00 Fackliga 172,00 105,00 Funktionshindrade 327,00 473,00 Institutioner 520,00 562,00 Etniska , ,00 Kooperationen 32,00 Pensionär 4 193, ,00 Politiska 213,00 155,00 Övriga , ,00 Kulturprogram Allmänna 540,20 357,70 Bostad 277,40 65,70 Fackliga 7,30 Funktionshindrade 116,80 51,10 Institutioner 189,80 73,00 Etniska 2 131, ,90 Kooperationen 14,60 Pensionär 1 306, ,30 Politiska 211,70 306,60 Övriga 6 110, ,30 Annan folkbildningsverksamhet Allmänna 111,00 251,00 Bostad Fackliga 50,00 Funktionshindrade 55,00 Institutioner Etniska 707, ,00 Kooperationen 16,00 Pensionär 894,00 952,00 Politiska 6,00 Övriga 2 339, ,00 Totalt: , ,00 Från cirkel till universitet 8

10 Kontakt: ABF Nordöstra Stor-Stockholm + 46 (8) ABF Utvecklingsbolag AB + 46 (8) Brunnsviks Folkhögskola + 46 (0) Väddö Folkhögskola Södertörns Folkhögskola + 46 (8) Säbyholm Utbildningar + 46 (0) Verab AB + 46 (0) info

SV Gävleborg. Årsmöteshandlingar. 2015-03-25 Kulturens Hus Söderhamn

SV Gävleborg. Årsmöteshandlingar. 2015-03-25 Kulturens Hus Söderhamn SV Gävleborg Årsmöteshandlingar 2015-03-25 Kulturens Hus Söderhamn Förslag till dagordning vid SV Gävleborgs avdelningsstämma 2015 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmofunktionärer 3. Fastställande av

Läs mer

På väg till arbetslivet i Sverige

På väg till arbetslivet i Sverige På väg till arbetslivet i Sverige om fackligt fadderskap för integration En förstudie inom projektet Lika värde Lika rätt, skriven av Anna Holmgren, arbetslivsjournalist Landsorganisationen i Sverige 2006

Läs mer

Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling. Socialdemokraterna i Stockholm

Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling. Socialdemokraterna i Stockholm Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling Socialdemokraterna i Stockholm Program antaget av Stockholms arbetarekommuns representantskap 2010-06-15. Inledning Uppdrag

Läs mer

Nulägesbeskrivning av stöd och bidrag till föreningar och andra intressenter

Nulägesbeskrivning av stöd och bidrag till föreningar och andra intressenter Nulägesbeskrivning av stöd och bidrag till föreningar och andra intressenter Kultur- och fritidsförvaltningen Lund 2014 03 10 1 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Organisation för översynen... 4 2. Stödformer

Läs mer

samarbete leder längre gör en annan värld möjlig

samarbete leder längre gör en annan värld möjlig Med i ABF samarbete leder längre gör en annan värld möjlig ABF Produktion: ABFs förbundsexpedition Foto: O mslag och sid 10 Kent Wärne Sid 4, 5, 6, 7, 19, 20: Jonas Hallqvist Sid 14: Mattias Vepsä Sid

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

Jag vill tacka er alla som deltagit för att ni tagit er tid att vara med idag.

Jag vill tacka er alla som deltagit för att ni tagit er tid att vara med idag. Nyheter från www.regeringen.se. -------------------------------------------------------- Tal Konferens om folkbildningen på Essinge konferenscenter, Stockholm 27 september 2005 Lena Hallengren, Förskole-

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Folkuniversitetet. Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet. Årsberättelse 2011

Folkuniversitetet. Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet. Årsberättelse 2011 Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet Årsberättelse 2011 1 FOLKUNIVERSITETETS MÅL Folkuniversitet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning. Vår verksamhetsidé

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009 KULTUR OCH FRITID

Verksamhetsberättelse 2009 KULTUR OCH FRITID Verksamhetsberättelse 2009 KULTUR OCH FRITID 2(15) Sammanfattande analys En bild: Den 10 juni på kvällen samlas 1200 ungdomar i Kungälv för att fira att sommarlovet börjar. Hög stämning, drogfritt, succé.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Socialdemokraterna i Uppsala län 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Distriktsstyrelse 3 Revisorer 3 Valberedning 3 Distriktsexpedition och personal 4 Verksamhetsområde och organisation

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

ABF Nordöstra Stor-Stockholms uppgång och fall

ABF Nordöstra Stor-Stockholms uppgång och fall ABF Nordöstra Stor-Stockholms uppgång och fall Denna historia har kallats folkbildningens största skandal. Den handlar om hur en liten ABF-avdelning försökte bygga ett stort utbildningsimperium. När det

Läs mer

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, oktober 2014 Uppföljningsrapport Företagsakuten Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Regionutvecklingsnämndens medverkan... 6 Organisation...

Läs mer

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Jonas Hugosson, Erik Åstedt, Peter Kempinsky Kontigo AB, 2012-08-20 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 4 1.1

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Följande redogörelse avser den verksamhet som bedrivits av patient-, brukar- och anhörignätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH under år 2014. Beslutad på nätverksmöte

Läs mer

Stockolms Stadsmission Telefon 08-78 78 600 Fax 08-78 78 634 Plusgiro 90 03 51-8 info@stadsmissionen.se Organisationsnummer 802003-1954

Stockolms Stadsmission Telefon 08-78 78 600 Fax 08-78 78 634 Plusgiro 90 03 51-8 info@stadsmissionen.se Organisationsnummer 802003-1954 Stockolms Stadsmission Telefon 08-78 78 600 Fax 08-78 78 634 Plusgiro 90 03 51-8 info@stadsmissionen.se Organisationsnummer 802003-1954 Produktion:Goodybag, Garbergs, Bilbao. Fotograf: Björn Rasmussen

Läs mer

Korpen Stockholms läns Motionsidrottsförbund Verksamhets- och ekonomisk berättelse 2013

Korpen Stockholms läns Motionsidrottsförbund Verksamhets- och ekonomisk berättelse 2013 Korpen Stockholms läns Motionsidrottsförbund Verksamhets- och ekonomisk berättelse 2013 DAGORDNING Korpens Stockholms läns Motionsidrottsförbunds årsmöte Onsdagen den 2 april 2014 1. Mötet öppnas 2. Utmärkelser

Läs mer

Tjäna eller tjäna? - om vård eller vinst Privatisering av vård, omsorg, skola - vilka tar över? FAMNA - idéburen vård och social omsorg

Tjäna eller tjäna? - om vård eller vinst Privatisering av vård, omsorg, skola - vilka tar över? FAMNA - idéburen vård och social omsorg Tjäna eller tjäna? - om vård eller vinst Privatisering av vård, omsorg, skola - vilka tar över? FAMNA - idéburen vård och social omsorg Tjäna eller tjäna? - om vård eller vinst idéburen vård och omsorg

Läs mer

2013 1 Årsredovisning

2013 1 Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2 Vallentuna Kulturhus Bibliotek har karaktären av ett aktivitetshus riktat till alla. Innehåll Nyckeltal i sammandrag 4 Kommunalrådet har ordet 5 Årets händelser 6 Nya trafikplatsen

Läs mer

Mer kultur till fler!

Mer kultur till fler! Mer kultur till fler! Bilaga till förslag till Haninge kulturskola Haninge 2013-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Styrdokument och program... 6 1.1 Internationell nivå... 6 1.2 Nationell nivå... 6 1.3 Kommunal

Läs mer

Ekonomitjänst Fd ekonomichef på Ordfront, Fredrika Morén, har skött Riksskådebanans ekonomi genom enskild firma.

Ekonomitjänst Fd ekonomichef på Ordfront, Fredrika Morén, har skött Riksskådebanans ekonomi genom enskild firma. Förslag till Riksskådebanans verksamhetsberättelse 2012 Riksskådebanans medlemmar Riksskådebanans medlemmar 2012 har varit de regionala Skådebanorna i Sverige: Skådebanan Norrbotten Skådebanan Dalarna

Läs mer

EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014. Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj. www.equmeniakyrkan.se

EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014. Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj. www.equmeniakyrkan.se EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014 Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj www.equmeniakyrkan.se VÄLKOMMEN TILL KYRKOKONFERENS! En gång om året möts vi - ombud och deltagare i Equmeniakyrkans församlingar

Läs mer

V e r k samhetsberättelse 2004

V e r k samhetsberättelse 2004 Verksamhetsberättelse 2004 MED ÅRSREDOVISNING Medlemsorganisationer Specialidrottsförbund (SF) Sveriges Akademiska Idrottsförbund Sveriges Amerikanska Fotbollförbund Svenska Badmintonförbundet Svenska

Läs mer

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009 erksamhets erättelse 007 2008 Jobbkongressen 2009 Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2007 2008 Socialdemokratiska partistyrelsen överlämnar härmed till partiets 36e ordinarie kongress, den

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer