Peter Nilsson informerade om det strategiska programmet EPI-Health m m.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Peter Nilsson informerade om det strategiska programmet EPI-Health m m."

Transkript

1 Universitet Bo Ahrén, ordf. Mattias Brattström, adj. Ingemar Carlstedt Susanne Iwarsson, anm. förhinder Bengt Jeppsson, anm. förhinder Kajsa Johnsson Ingalill Rahm Hallberg Anita Sjölander Region Skåne Bent Christensen, anm. förhinder Lena Eidevall, anm. förhinder Rita Jedlert Hannie Lundgren Håkan Miörner Karl Obrant Jan Sundquist Anders Thulin, anm. förhinder Elisabeth Titze, sekr. Protokoll för ledningsgrupp för samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården Måndagen den 22 november kl , rum 8, Dockplatsen 26 i Malmö 1. EPI-health, ansökan till Wallenbergsstiftelsen om kvalitetsregister m m Peter Nilsson Se bilaga. 2. Extern utredning om farmakologiämnet i fakulteten Bo Ahrén 3. Lunds universitets autonomiutredning Ingalill Rahm Hallberg Se bilaga. 4. Möjligheten att kalla professorer Ingalill Rahm Hallberg. Se bilaga. Peter Nilsson informerade om det strategiska programmet EPI-Health m m. Medicinska fakulteten har planerat för två professorsanställningar i budgeten för år 2012 (beslut under hösten år 2011). Detta bör ske i samklang med Region Skånes satsning. Det är ännu ej klart om farmaceutbildning ska starta? Lunds universitet har dock redan fått examensrätt för utbildningen. En utredning under ledning av Göran Thomé ska ta fram profiler för professurerna. Till sin hjälp har han Kim Böös, Danmark, Bertil Fredholm, KI och Tore Mellstrand, Göteborg. Stina Gestrelius utredning ligger till grund för uppdraget. Förslag tas fram före sommaren Från 1 januari 2011 gäller en ny högskolelag. Alla tidigare bestämmelser försvinner. Till detta kommer även en ny anställningsordning. Ingalill Rahm Hallberg leder arbetet med att ta fram en tjänstestruktur och Hans Modig tillsammans med Thomas Achen ska arbeta fram ett förslag till organisationsstruktur. Beslut kommer att tas under våren år Ett visionsdokument kallat FRONESIS ligger på hemsidan Region Skåne efterfrågar möjlighet att ingå i en referensgrupp eftersom universitetets organisation kommer att påverka hur vi samverkar. Rektor har från 1 januari 2011 rätt att kalla till professor. Föreskrifter är utarbetade och ute på remiss. Viktigt blir att skapa en transparant process. Detta för att undvika överklaganden. Det är viktigt att Region Skåne är med tidigt i processen om professuren har bäring på Region Skånes verksamhet. Personen ska vara bedömd sedan tidigare av det lärosätet personen kommer ifrån. Processen kommer att utvärderas efter tre år.

2 5. Anställningar - två universitetslektorat i klinisk kemi (ett i Lund och ett i Malmö) Finansieringen på sedvanligt sätt via GU-medel. Kombinationstjänster. Kommer upp på nästa fakultetsstyrelse % adjungering, allmänmedicin, Ole Torffvit Finansieras av CPF-medel. Torffvit är AKC-koodinator. Region Skåne OK % adjungering, öron-, näsa- och hals, Peter Olsson Satsning i Helsingborg i samband med läkarutbildningen. Finansieras av GUmedel. Region Skåne OK % adjungering, kirurgi, Birger Pålsson Satsning i Helsingborg i samband med läkarutbildningen. Finansieras av GUmedel. Region Skåne OK % adjungering lektorat, öron-, näsa- och hals, Anders Cervin Satsning i Helsingborg i samband med läkarutbildningen. Finansieras av GUmedel. Region Skåne OK. Bo Ahrén vill poängtera att Region Skåne gör en mycket stor satsning för läkarutbildningen i Helsingborg % adjungering, patologi, Martin Johansson Finns för närvarande ingen professur i ämnet. Annika Dejmek har undervisat tidigare men övergår nu till forskning. Finansieras av GU-medel. Region Skåne OK. - professur i gastroenterologi Bordlades i FoU-strategigrupp. Tas upp på nytt i LSUS. - professur i nutrition Bordlades i FoU-strategigrupp. Tas upp på nytt i LSUS. - Universitetslektorat i rättsmedicin förenad med anställning som specialistläkare vid Rättsmedicinalverket Rättsmedicinalverket har erbjudit sig att finansiera 50 % av ett avtal. Befintligt lektorat innehas av Peter Krantz. Detta innebär en utökning av forskningsdelen. Peter K vill byta institution till IKVM. Region Skåne OK. Ett antal befattningar som kommer att tas med i budgeten för år Professurer - Anestesiologi och intensivvård, Lund - Klinisk fysiologi, Lund - Allmänmedicin, Malmö - Laboratoriemedicin, miljömedicin epidemiologi, professur - Logopedi, Lund Universitetslektorat - Öron- näs- och halssjukdomar, Lund - Mikrobiologi, Malmö - Psykiatri, Malmö - Omvårdnad, sex stycken med olika inriktningar - Molekylär nutrition - Arbetsterapi - Sjukgymnastik - Audiologi - Två stycken i medicinsk forskning - Klinisk professur, tas upp under våren, reproduktionsmedicin på förslag 2

3 Noterat Justerat Elisabeth Titze Sekreterare Hannie Lundgren Forskningschef Datum för 2011 års sammanträden kl Lokal Dora Jacobsson, BMC, Lund 3

4 LSUS den 22/ Region Skåne, Malmö Epidemiology for Health EpiHealth Peter M Nilsson, koordinator Marju Orho-Melander, vice koordinator Institutionen för kliniska vetenskaper Skånes Universitetssjukhus Malmö (IKVM)

5 Målsättningar för EpiHealth Att utveckla nationell och internationell excellens inom det epidemiologiska forskningsområdet Att utgöra en nod för samverkan med andra lärosäten, forskargrupper, samt med sjukvårdshuvudmän Att planera för långsiktiga åtaganden Att integrera nationella och lokala EpiHealth

6 Sikta mot bergen vid horisonten, och bortom dessa...

7 Avtalet Ett avtal har tecknats i mars 2010 mellan LU och UU för perioden till Samverkansstyrelse på 13 personer, varav 4 från UU. Styrelsen skall ha en skriftlig arbetsordning. Beslutsmässig om mer än hälften närvarande Fördelning av ekonomiska medel 60% (LU) och 40% (UU), ekonomiska medel utbetalas i 12- delar. Utvärdering sker av Vetenskapsrådet på regeringens uppdrag

8 Styrelsen för EpiHealth LU: Peter M Nilsson, Marju-Orho Melander, Maria Albin, Sölve Elmståhl, Jan Sundquist, Bengt Jeppsson, Karin Källén, Giuseppe Giordano (studeranderepresentant) Joyce Carlson (adjungerad i biobanksfrågor) UU: Lars Lind, Karl Michaelsson, Johan Sundström, Niklas Eriksson (studeranderepresentant)

9 Tre delar i EpiHealth Basal epidemiologi Basic epidemiology, gene-environment Infrastrukturer Infrastructures of biobanks, registers and competences Klinisk epidemiologi Clinical (applied epidemiology), registers

10 Den nya genetiken ökar behovet av fenotyp information WGS Diabetes and CAD Science & Nature Genetics,

11 Aktuellt från EpiHealth (1) Hemsida med projektkatalog (www.med.lu.se/epihealth) Planering av screening studie hos åringar Forskarkurs i epidemiologi post doc 6-8/10, 2010 Öppen Dag för omgivande samhället 17/11, 2010 Samarbete med bl.a. LifeGene och BBMRI.SE Representanter i LifeGene: PN, MOM samt LL Representant i BBMRI.se: PN, JM

12 Aktuellt från EpiHealth (2) Forskningspolitisk proposition för klinisk forskning Stärka klinisk forskning nationellt Ansökan till Wallenbergstiftelsen (350 milj.) Utredning om biobanker, samverkan mellan LU och Region Skåne (beslut om biobanker 6/9) Tredje uppgiften, media, omvärlden, BBMRI.se Första styrgruppsmöte 11/11 för BBMRI.se

13 Aktuellt från EpiHealth (3) Ledarskapsutbildning för koordinator och biträdande koordinator via LU Utbildning för framtida forskningsledare Stöd till forskare, ex. tid att skriva ansökningar Förbereda utvärderingsprocessen (LU, VR)

14 Healthy ageing for all Forskningspolitisk inriktning Öppnar för translationell forskning Kan överskrida fakultetsgränser Är i samklang med EU:s forskningspolitik DIAMAP, Research Call in Biogerontology

15 EU Research Call in Biogerontology Ongoing network collaboration for writing background papers in relation to future EU calls Summit Meeting held in Brussels 17-19th May Focus on Vascular Ageing (endothelial dysfunction, cellular senescence, telomere biology, arterial stiffness, signalling pathways)

16 EpiHealth: Healthy ageing for all!

17 The EpiHealth-Elderly cohort 300,000 Swedish subjects aged years Initially recruited in Uppsala and Lund/Malmö IT-based medical history of diseases And life-style factors (Diseases, medications, diet, smoking, social network, exersice, QoL, occupational exposures) Invited groups: 1. Random sample 2. Parents and grandparents to LifeGene participants 3. From old cohorts at UU/LU 4. From screening programs First visit: Blood, urine, DNA, Blood pressure, heart rythm, Weight, height, waist circumference, fat mass, FEV1? MMT in elderly? Glucose and lipids Secondary visits for selected groups: CV, osteoporosis, lung disorders, dementia etc Follow-up through registers: Death, hospitalization, cancer

18 EpiHealth och Region Skåne Behov av samverkan kring forskning Styrelserepresentation från RS önskvärd Wallenbergsstiftelsen, ansökan, samverkan Biobankerna, BBMRI.se vill se en nod i Skåne

19 Sammanfattning EpiHealth innebär ett stort åtagande men även stora möjligheter för excellens inom epidemiologi Samverkan kan ske med centra utanför LU och UU, t.ex. med Högskolan i Jönköping samt UmU Ytterligare ekonomiska medel måste sökas för att bl.a. finansiera ett screeningsprojekt med start 2011 Samverkan med Region Skåne är av stor strategisk betydelse och i linje med LSUS samt SUS PN 2010

20

21 BESLUT/Förslag BILAGA 2 Dnr LS 2010/771 Universitetsstyrelsen Föreskrifter rörande anställning av lärare, del 1 Inledning Nuvarande och blivande medarbetare vid Lunds universitet är förutsättningen för framgång i såväl undervisning och forskning som innovation och samverkan med samhället i stort. Rekrytering såväl som främjande av nuvarande medarbetares utveckling är således viktiga komponenter i att nå universitets övergripande mål. I de övergripande målen ingår att Lunds universitet ska vara en attraktiv arbetsplats och en arbetsplats där personlig och professionell utveckling främjas. Föreliggande regelverk för anställning av lärare bygger på att universitetet ska erbjuda en tydlig och transparent väg till anställning och utveckling inom undervisning och forskning samt att graden av nödvändig skicklighet kan variera inom pedagogik och vetenskap/konstnärlig verksamhet beroende på anställningens innehåll. Utgångspunkten är att alla anställningar som avser undervisning och forskning ska vara läraranställningar. De tidsbegränsade läraranställningarna (14 ) är avsedda för meritering såväl inom forskning som inom undervisning och för att bereda personerna möjlighet att utveckla sin kompetens för fortsatt akademisk karriär. Denna första del av regelverket omfattar lärarkategorier samt behörighet och bedömningsgrunder för anställning av de olika lärarkategorierna. Därutöver kommer en del med föreskrifter för befordran samt en del med föreskrifter för anställningsprocessen att utarbetas. Anställningsordningen har beslutats av styrelsen för Lunds universitet med stöd av 3 kap 6 högskolelagen (1992:1434) och 2 kap. 2 9 punkten högskoleförordningen (1993:100). Lärarkategorier, rekrytering och särskilda anställningsformer 1 Anställningsordningens del 1 omfattar de föreskrifter för anställning av lärare som Lunds universitet tillämpar i fråga om ämnet för anställningen, lärarkategorier, anställningsformer, behörighetskriterier och bedömningsgrunder. Med behörighet avses de krav som ska ställas för att en person ska vara behörig till den aktuella anställningen. Med bedömningsgrunder avses de kriterier och den nivå på skicklighet som ska ligga till grund för urval bland sökande. Postadress Box LUND Besöksadress Paradisgatan 5, Lund Växel E-post Internet 51

22 2 Med lärare avses professor och gästprofessor samt adjungerad professor, universitetslektor, biträdande universitetslektor/forskarassistent 1, postdoktor samt universitetsadjunkt. 3 Rekrytering av lärare ska syfta till att finna medarbetare med bästa möjliga kompetens och potential för de uppgifter anställningen avser. Förutom dokumenterade meriter inom undervisning och forskning ska också uppvisad progression 2 och prognos för framtiden beaktas vid beslut om vem som ska anställas. I bedömningen ska hänsyn tas till annan yrkeserfarenhet av betydelse för den aktuella anställningen. 4 Lunds universitet ska vid rekrytering verka för att uppnå jämn könsfördelning dels inom lärarkategorier dels med hänsyn till det sammanhang inom vilket personen ska verka. Varje område ska inför rekrytering formulera jämställdhetsmål avseende könsfördelning inom var och en av lärarkategorierna. 5 Adjungerad professor En adjungerad professor anställs för en bestämd tid och har sin huvudsakliga verksamhet utanför universitets- och högskoleväsendet (se 3 kap. 3 (HL)). Personen anställs för att tillföra en specifik kompetens av särskild vikt för den aktuella verksamheten eller för att stärka verksamhetens anknytning till näringsliv och det omgivande samhället i stort. Personen ska uppfylla behörighetskraven för anställning som professor. 6 Gästprofessor En gästprofessor anställs för en viss bestämd tid och ska uppfylla behörighetskrav för anställning som professor (se 3 kap. 3 (HL)). Personen ska ha en specifik kompetens av värde för den aktuella verksamheten. 7 Förenad anställning En anställning som professor eller universitetslektor kan förenas med anställning vid en sjukvårdsenhet som är upplåten för medicinsk utbildning och forskning (se 3 kap. 8 (HL)). En förenad anställning avser att tillföra klinisk kompetens till undervisning och forskning. 8 Kombinerad anställning En anställning som professor, universitetslektor eller universitetsadjunkt kan kombineras med annan anställning. En kombinerad anställning får motsvara lägst 20 procent och högst 80 procent av en anställning på heltid. För att anställas i en kombinerad anställning ska personen vid anställningstillfället ha en för ämnesområdet relevant anställning. Denna anställning ska ge en för universitetet efterfrågad kompetens och tillföra aktuell yrkeskompetens till undervisning och forskning. Personen ska uppfylla behörighetskraven för den anställning som den kombinerade anställningen avser. 1 Möjligheten att anställa i någon av båda dessa anställningsformer kommer att finnas kvar till och med Revidering av anställningsordningen kommer att ske när de centrala förhandlingarna om ytterligare tidsbegränsade meriteringsanställningar slutförts. 2 Med progression avses personens utveckling inom området för anställningen t.ex. vetenskaplig utveckling efter disputation (se handläggningsordningen) 52

23 Ämnet för anställning 9 Ämnet för anställning som professor, adjungerad professor, gästprofessor, universitetslektor, biträdande universitetslektor/forskarassistent, postdoktor samt universitetsadjunkt ska anges. Ämnet för anställningen ska vara tydligt angivet och definierat med utgångspunkt i målen för universitetets utbildnings- och forskningsstrategier samt i rekryteringsmål och jämställdhetsplaner. Om särskilda skäl föranleder det kan anställningens benämning utgöras av ämne, särskilt subspecialitet. Om inriktningen på anställningen förändras kan ämnets benämning ändras. Behörighetskrav och bedömningsgrunder 10 För lärare gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna i aktuell anställning väl. För varje ledig anställning ska en kravprofil (se bilaga 1) upprättas och utgöra underlag för information om anställningen. Utöver de behörighetskrav som anges nedan för respektive anställning ska ytterligare behörighetskrav anges i kravprofilen där så är relevant. Meritvärderingen ska göras med utgångspunkt i anställningsordningen och den för anställningen fastställda kravprofilen. 11 Vid bedömning av sökande vars meriter är likvärdiga avseende kompetens och progression ska hänsyn tas till om det förelegat särskilda skäl som påverkat personens professionella utveckling. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, yrkesverksamhet, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. 12 Professor, gästprofessor samt adjungerad professor Behörighetskrav (4 kap. 3 HF) Behörig att anställas som professor, gästprofessor och adjungerad professor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Behörig att anställas som professor, gästprofessor och adjungerad professor inom konstnärlig verksamhet är den som har visat såväl konstnärlig som pedagogisk skicklighet. Skicklighet ska för professor förstås som mycket hög grad av vetenskaplig/konstnärlig och pedagogisk förmåga. Vid anställning som professor och gästprofessor ska följande utgöra grund för bedömning: Mycket hög grad av vetenskapliga/konstnärliga meriter inklusive mycket god nationell och internationell nivå som forskare/konstnärlig utövare. Kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition. Mycket hög grad av pedagogiska meriter inklusive mycket god förmåga att utveckla och leda pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder. 53

24 Mycket god förmåga att handleda doktorander till doktorsexamen eller studerande vid konstnärliga utbildningar till konstnärlig självständighet. Innebörden av mycket god förmåga ska förstås utifrån den tradition och de förutsättningar som råder inom aktuellt ämne. Med hänsyn till anställningens inriktning och innehåll kan den person som bedöms ha utomordentlig pedagogisk förmåga och god vetenskaplig/konstnärlig förmåga eller bedöms ha utomordentlig vetenskaplig /konstnärlig förmåga och god pedagogisk förmåga anställas som professor. Därutöver kan följande bedömningsgrunder tillämpas (de ska tillsammans med eventuella ytterligare bedömningsgrunder ingå i kravprofilen): Mycket god förmåga att som ledare utveckla, leda och genomföra utbildning, forskning, konstnärlig eller annan verksamhet av hög kvalitet. Mycket god förmåga till samverkan, innovativ och förnyande verksamhet samt sådan personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Vid anställning som adjungerad professor ska följande utgöra grund för bedömning: Adjungering ger möjlighet att till verksamheten knyta kvalificerade personer med anställning huvudsakligen utanför högskolan. Bedömningsgrunderna kan därmed variera beroende på vilken skicklighet som efterfrågas och dessa ska framgå av kravprofilen. En adjungerad professor ska vara en ledande specialist inom det aktuella området. Annan skicklighet än vetenskaplig och pedagogisk ska kunna ges vikt vid bedömning av den sammanlagda skickligheten. Kravet på pedagogisk skicklighet får ses mot bakgrund av den verksamhet som personen kommer ifrån. 13 Universitetslektor Behörighetskrav (4 kap. 4 HF) Behörig att anställas inom annat än konstnärlig verksamhet är den som dels har visat pedagogisk skicklighet dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämne och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Behörig att anställas som universitetslektor inom konstnärlig verksamhet är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt konstnärlig doktorsexamen, visat konstnärlig skicklighet eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Skicklighet ska förstås som vetenskaplig/konstnärlig förmåga visad genom avlagd doktorsexamen eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till ämnet för anställningens och de arbetsuppgifter som ska ingå. Pedagogisk skicklighet ska förstås som god pedagogisk förmåga. Vid anställning som universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning: God nationell och internationell nivå som forskare eller konstnärlig utövare. Kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition. 54

25 God pedagogisk förmåga inklusive god förmåga att utveckla och leda pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder. Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen eller studerande vid konstnärliga utbildningar till konstnärlig självständighet. Därutöver kan följande bedömningsgrunder tillämpas (de ska tillsammans med eventuella ytterligare bedömningsgrunder ingå i kravprofilen): Förmåga att som ledare utveckla, leda och genomföra utbildning, forskning, konstnärlig eller annan verksamhet av hög kvalitet. Förmåga till samverkan, innovativ och förnyande verksamhet samt sådan personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. 14 Anställningar för meritering inom forskning och undervisning Biträdande universitetslektor och forskarassistent samt postdoktor är tidsbegränsade anställningar som ska ge möjlighet till meritering vetenskapligt/konstnärligt och pedagogiskt. I första hand ska anställningen ge utrymme för meritering inom forskning. Dock ska inom ramen för anställningen även beredas möjlighet till pedagogisk utveckling. A) Biträdande universitetslektor 3 Behörighetskrav (4 kap 8 a HF) Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt examen tidigare bör komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer samt föräldraledighet eller andra liknande omständigheter. Vid anställning som biträdande universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning: God förmåga att utveckla och genomföra forskning, eller konstnärlig verksamhet av hög kvalitet samt pedagogisk förmåga. Vid anställning som biträdande lektor ska främst beaktas vetenskaplig/konstnärlig förmåga. I övrigt ska bedömningen göras med utgångspunkt i den för anställningen fastställda kravprofilen. B) Forskarassistent 4 Behörighetskrav (4 kap. 10 HF) Behörig att anställas som forskarassistent är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt examen tidigare bör komma i fråga i första hand, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, 3 Möjligheten att använda sig av denna anställningsform kommer att finnas kvar till och med Revidering kommer att ske när centrala förhandlingar slutförts om ytterligare tidsbegränsningsgrunder. 4 Möjligheten att använda sig av denna anställningsform kommer att finnas kvar till och med Revidering kommer att ske när centrala förhandlingar slutförts om ytterligare tidsbegränsningsgrunder. 55

26 förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet eller andra liknande omständigheter. Vid anställning som forskarassistent ska följande utgöra grund för bedömning: God förmåga att utveckla och genomföra forskning, eller konstnärlig verksamhet av hög kvalitet samt pedagogisk förmåga Vid anställning som forskarassistent ska främst beaktas vetenskaplig/konstnärlig förmåga. I övrigt ska bedömningen göras med utgångspunkt i den för anställningen fastställda kravprofilen. C) Postdoktor 5 Behörighet Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. Vid anställning som postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning: God förmåga att utveckla och genomföra forskning, eller konstnärlig verksamhet av god kvalitet samt pedagogisk förmåga. Vid anställning som postdoktor ska främst beaktas vetenskaplig/konstnärlig förmåga. I övrigt ska bedömningen göras med utgångspunkt i den för anställningen fastställda kravprofilen. 15 Universitetsadjunkt Behörighetskrav Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt examen på avancerad nivå (motsv.) samt har annan kompetens av betydelse med hänsyn till ämnet för anställningen och de arbetsuppgifter som ska ingå. Pedagogisk skicklighet ska förstås som god pedagogisk förmåga. Vid anställning som universitetsadjunkt ska följande utgöra grund för bedömning: Goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå. God pedagogisk förmåga inklusive god förmåga att utveckla pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder. Mycket god yrkeserfarenhet eller annan erfarenhet av relevans för anställningen Ytterligare bedömningsgrunder ska framgå av kravprofilen. 5 Enligt kollektivavtal slutet mellan Arbetsgivarverket och OFR/S, Saco-S, SEKO, , Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor. 56

27 Ikraftträdande Dessa föreskrifter rörande anställning av lärare del 1 gällande lärarkategorier, behörighetskrav och bedömningsgrunder träder ikraft den 1 januari Föreskrifterna ska gälla tills vidare, dock längst till och med den 30 juni Samtidigt som dessa föreskrifter träder i kraft upphör beslutet Anställningsordning för lärare vid Lunds universitet ( ), Dnr IE /01 samt tillägg till Anställningsordning för lärare vid Lunds universitet ( ), Dnr I G /03 att gälla. Beslut i detta ärende har fattats av universitetsstyrelsen vid sammanträdet den 17 december

28 BESLUT BILAGA 4. Dnr LS 2010/771 Universitetsstyrelsen Föreskrifter om handläggning inför rektors beslut att kalla till anställning som professorer Bakgrund Universitet och högskolor har genom förändring av högskoleförordningen (SFS 2010:1064) med ikraftträdande den 1 januari 2011 fått möjlighet att kalla personer till anställning som professor om anställningen av personen är av särskild betydelse för en viss verksamhet vid högskolan. Enligt den nya bestämmelsen i högskoleförordningen får endast rektor fatta beslut om att kalla en person till anställning och detta beslut får inte delegeras. Skälen för varför anställningen är av särskild betydelse ska dokumenteras. Vidare får endast den som har behörighet för anställningen anställas genom kallelse. Det förutsätts att i de flesta fall den person som rektor avser att kalla till anställning som professor redan är bedömd som behörig till en sådan anställning. I annat fall ska inhämtande av yttrande ske från minst en person som är särskilt förtrogen med anställningens område och på det sätt övriga anställningar av professorer handläggs. Vid anställning genom kallelse behöver inte sådan information som avses i 6 första stycket anställningsförordningen (AF) lämnas. Det sistnämnda innebär att i princip vem som helst kan överklaga beslutet om anställning. Mot bakgrund av regeringsformens (RF) bestämmelser (11 kap. 9 RF) om att vid statlig anställning ska endast avseende fästas vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet samt att handläggningen och beslutsfattandet ska präglas av saklighet och opartiskhet (1 kap. 9 ) fattas följande beslut om hur kallelseförfarandet ska hanteras. Föreskrifter Med stöd av 2 kap. 2 punkten 10 högskoleförordningen (1993:100) föreskriver Lunds universitet följande. Frågan om kallelse till anställning som professor kan initieras på olika nivåer inom universitetet. Berörda nivåer ska samråda i ärendets beredning och inför beslut. Områdesstyrelse eller annan områdesföreträdare efter delegation från områdesstyrelsen överlämnar frågan om förslag att kalla en professor till anställning till rektor. Rektor beslutar dock ensam att kalla föreslagen person till anställning som professor. Områdesstyrelsen, eller annan områdesföreträdare efter delegation från områdesstyrelsen ska inför framställan till rektor upprätta ett underlag. Underlaget ska innehålla följande; Postadress Box 117, LUND Besöksadress Paradisgatan 5 Telefon, Fax 046 E-post 64

29 1) Behovsanalys som redovisar varför anställningen är av särskild betydelse för verksamheten och varför kallelse är motiverat för den aktuella anställningen 2) Finansieringsplan för anställningen 3) Kravprofil för anställningen 4) Redogörelse för vetenskaplig kompetens i relation till den kompetens den föreslagna professorn har inom det aktuella området samt vilka överväganden som gjorts utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 5) Redovisning över tilltänkt persons kompetens samt intygande att prövning av behörighetsvillkoren har skett. Har yttrande om behörighet inhämtats för anställningen ska det bifogas. 6) Intyg om att frågan om jäv prövats och föregått handläggningen. Protokoll bifogas om anledning funnits att särskilt pröva frågan om jäv. Utvärdering av dessa föreskrifter liksom av handläggningen av kallelse till anställning som professor ska ske när rektor fattat beslut om att kalla till anställning som professor vid sammanlagt tio tillfällen eller senast den 31 december Denna utvärdering ska tillställas Universitetsstyrelsen. Ikraftträdande Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari Beslut i detta ärende har fattats av Lunds universitets styrelse vid sammanträdet den 17 december

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden 1 (6) Dnr A 10 S 2013/266 Samh ällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen Anställningsordning och allmänna anvisningar vid anställning av lärare vid samhällsvetenskapliga fakulteten Dessa anvisningar ersätter

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Karriär genom befordran och rekrytering

Karriär genom befordran och rekrytering Karriär genom befordran och rekrytering DELRAPPORT Högskoleverkets rapportserie 2001:7 R Karriär genom befordran och rekrytering DELRAPPORT Högskoleverket 2001 Högskoleverket Birger Jarlsgatan 43 Box

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv 2014:27 Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv MISSIV DATUM DIARIENR 2014-12-01 2013/257-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-11-14 U2013/6713/JÄM Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Rapport 2006:30 R Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Tillsynsrapport Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Befordran till professor och lektor

Befordran till professor och lektor Rapport 2007:55 R Befordran till professor och lektor en rättslig översikt Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Befordran

Läs mer

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå 1(21) DNR: SLU ua Fe.2012.4.0-3218 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Ett samlat karriärsystem ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013

Ett samlat karriärsystem ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013 Ett samlat karriärsystem för lärare ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013 0 1 Ett samlat karriärsystem för lärare ett stöd för att alla elever ska nå skolans mål Detta är ett stödmaterial

Läs mer

Rapport 2008:5 R. Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv

Rapport 2008:5 R. Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv Rapport 2008:5 R Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50

Läs mer

Regeringens proposition 2004/05:162

Regeringens proposition 2004/05:162 Regeringens proposition 2004/05:162 Ny värld ny högskola Prop. 2004/05:162 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 juni 2005 Göran Persson Leif Pagrotsky (Utbildnings- och

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Rapport 2008:16 R Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Utvärdering av

Läs mer

GODA EXEMPEL. Högskoleverkets rapportserie 2000:9 R

GODA EXEMPEL. Högskoleverkets rapportserie 2000:9 R GODA EXEMPEL HUR UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR KAN ARBETA MED JÄMSTÄLLDHET, STUDENTINFLYTANDE SAMT SOCIAL OCH ETNISK MÅNGFALD Högskoleverkets rapportserie 2000:9 R GODA EXEMPEL HUR UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR

Läs mer

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser Uppföljning av 16 nationella forskarskolor samverkan, rekrytering, handledning och kurser Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå

www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå , www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå Registreringsnummer, 412-221-14 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014 Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014 p 18. Kvalitet i grundutbildningen. Studenter övar akutsituation vid KTC, kliniskt träningscenter i vårdvetarhuset. Foto: Malin Grönborg Version 2 -

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 KALLELSE 1 (1) Utbildnings- och forskningssektionen Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 Lokal: Paros (Hus R, våning 2 gamla biblioteket Västerås) Agenda: 12.30-14.00 Presentation av akademiernas

Läs mer

Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och

Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan

Läs mer

Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013 2015

Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013 2015 Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013 2015 Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013-2015 Dnr 1-167/2013 Rektors förord... 3 Inledning... 4 Karolinska Institutet

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:65

Regeringens proposition 2009/10:65 Regeringens proposition 2009/10:65 Konkurrera med kvalitet studieavgifter för utländska studenter Prop. 2009/10:65 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 februari 2010

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av fri konst och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av fri konst och närliggande huvudområden BESLUT 1(8) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Jana Hejzlar 08-563 088 19 Jana.Hejzlar@uk-ambetet.se 2014-05-27 411-00549-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av fri konst

Läs mer

Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06

Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06 Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06 Studentkårens åsiktsdokument Innehållsförteckning Inledning... 3 Akademisk frihet... 3

Läs mer

Antagning till. forskarutbildning. Högskoleförordningen: 9 kap. Tillträde till. forskarutbildning

Antagning till. forskarutbildning. Högskoleförordningen: 9 kap. Tillträde till. forskarutbildning Högskoleförordningen: 9 kap. Tillträde till forskarutbildning Allmänna bestämmelser 1 Till forskarutbildning får endast antas så många doktorander som kan erbjudas handledning och godtagbara villkor i

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Specialistsjuksköterskor och vårdens behov

Specialistsjuksköterskor och vårdens behov , www.uka.se Rapport 2014:8 Specialistsjuksköterskor och vårdens behov - en intervjustudie Specialistsjuksköterskor och vårdens behov en intervjustudie 2014:8 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer