Peter Nilsson informerade om det strategiska programmet EPI-Health m m.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Peter Nilsson informerade om det strategiska programmet EPI-Health m m."

Transkript

1 Universitet Bo Ahrén, ordf. Mattias Brattström, adj. Ingemar Carlstedt Susanne Iwarsson, anm. förhinder Bengt Jeppsson, anm. förhinder Kajsa Johnsson Ingalill Rahm Hallberg Anita Sjölander Region Skåne Bent Christensen, anm. förhinder Lena Eidevall, anm. förhinder Rita Jedlert Hannie Lundgren Håkan Miörner Karl Obrant Jan Sundquist Anders Thulin, anm. förhinder Elisabeth Titze, sekr. Protokoll för ledningsgrupp för samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården Måndagen den 22 november kl , rum 8, Dockplatsen 26 i Malmö 1. EPI-health, ansökan till Wallenbergsstiftelsen om kvalitetsregister m m Peter Nilsson Se bilaga. 2. Extern utredning om farmakologiämnet i fakulteten Bo Ahrén 3. Lunds universitets autonomiutredning Ingalill Rahm Hallberg Se bilaga. 4. Möjligheten att kalla professorer Ingalill Rahm Hallberg. Se bilaga. Peter Nilsson informerade om det strategiska programmet EPI-Health m m. Medicinska fakulteten har planerat för två professorsanställningar i budgeten för år 2012 (beslut under hösten år 2011). Detta bör ske i samklang med Region Skånes satsning. Det är ännu ej klart om farmaceutbildning ska starta? Lunds universitet har dock redan fått examensrätt för utbildningen. En utredning under ledning av Göran Thomé ska ta fram profiler för professurerna. Till sin hjälp har han Kim Böös, Danmark, Bertil Fredholm, KI och Tore Mellstrand, Göteborg. Stina Gestrelius utredning ligger till grund för uppdraget. Förslag tas fram före sommaren Från 1 januari 2011 gäller en ny högskolelag. Alla tidigare bestämmelser försvinner. Till detta kommer även en ny anställningsordning. Ingalill Rahm Hallberg leder arbetet med att ta fram en tjänstestruktur och Hans Modig tillsammans med Thomas Achen ska arbeta fram ett förslag till organisationsstruktur. Beslut kommer att tas under våren år Ett visionsdokument kallat FRONESIS ligger på hemsidan Region Skåne efterfrågar möjlighet att ingå i en referensgrupp eftersom universitetets organisation kommer att påverka hur vi samverkar. Rektor har från 1 januari 2011 rätt att kalla till professor. Föreskrifter är utarbetade och ute på remiss. Viktigt blir att skapa en transparant process. Detta för att undvika överklaganden. Det är viktigt att Region Skåne är med tidigt i processen om professuren har bäring på Region Skånes verksamhet. Personen ska vara bedömd sedan tidigare av det lärosätet personen kommer ifrån. Processen kommer att utvärderas efter tre år.

2 5. Anställningar - två universitetslektorat i klinisk kemi (ett i Lund och ett i Malmö) Finansieringen på sedvanligt sätt via GU-medel. Kombinationstjänster. Kommer upp på nästa fakultetsstyrelse % adjungering, allmänmedicin, Ole Torffvit Finansieras av CPF-medel. Torffvit är AKC-koodinator. Region Skåne OK % adjungering, öron-, näsa- och hals, Peter Olsson Satsning i Helsingborg i samband med läkarutbildningen. Finansieras av GUmedel. Region Skåne OK % adjungering, kirurgi, Birger Pålsson Satsning i Helsingborg i samband med läkarutbildningen. Finansieras av GUmedel. Region Skåne OK % adjungering lektorat, öron-, näsa- och hals, Anders Cervin Satsning i Helsingborg i samband med läkarutbildningen. Finansieras av GUmedel. Region Skåne OK. Bo Ahrén vill poängtera att Region Skåne gör en mycket stor satsning för läkarutbildningen i Helsingborg % adjungering, patologi, Martin Johansson Finns för närvarande ingen professur i ämnet. Annika Dejmek har undervisat tidigare men övergår nu till forskning. Finansieras av GU-medel. Region Skåne OK. - professur i gastroenterologi Bordlades i FoU-strategigrupp. Tas upp på nytt i LSUS. - professur i nutrition Bordlades i FoU-strategigrupp. Tas upp på nytt i LSUS. - Universitetslektorat i rättsmedicin förenad med anställning som specialistläkare vid Rättsmedicinalverket Rättsmedicinalverket har erbjudit sig att finansiera 50 % av ett avtal. Befintligt lektorat innehas av Peter Krantz. Detta innebär en utökning av forskningsdelen. Peter K vill byta institution till IKVM. Region Skåne OK. Ett antal befattningar som kommer att tas med i budgeten för år Professurer - Anestesiologi och intensivvård, Lund - Klinisk fysiologi, Lund - Allmänmedicin, Malmö - Laboratoriemedicin, miljömedicin epidemiologi, professur - Logopedi, Lund Universitetslektorat - Öron- näs- och halssjukdomar, Lund - Mikrobiologi, Malmö - Psykiatri, Malmö - Omvårdnad, sex stycken med olika inriktningar - Molekylär nutrition - Arbetsterapi - Sjukgymnastik - Audiologi - Två stycken i medicinsk forskning - Klinisk professur, tas upp under våren, reproduktionsmedicin på förslag 2

3 Noterat Justerat Elisabeth Titze Sekreterare Hannie Lundgren Forskningschef Datum för 2011 års sammanträden kl Lokal Dora Jacobsson, BMC, Lund 3

4 LSUS den 22/ Region Skåne, Malmö Epidemiology for Health EpiHealth Peter M Nilsson, koordinator Marju Orho-Melander, vice koordinator Institutionen för kliniska vetenskaper Skånes Universitetssjukhus Malmö (IKVM)

5 Målsättningar för EpiHealth Att utveckla nationell och internationell excellens inom det epidemiologiska forskningsområdet Att utgöra en nod för samverkan med andra lärosäten, forskargrupper, samt med sjukvårdshuvudmän Att planera för långsiktiga åtaganden Att integrera nationella och lokala EpiHealth

6 Sikta mot bergen vid horisonten, och bortom dessa...

7 Avtalet Ett avtal har tecknats i mars 2010 mellan LU och UU för perioden till Samverkansstyrelse på 13 personer, varav 4 från UU. Styrelsen skall ha en skriftlig arbetsordning. Beslutsmässig om mer än hälften närvarande Fördelning av ekonomiska medel 60% (LU) och 40% (UU), ekonomiska medel utbetalas i 12- delar. Utvärdering sker av Vetenskapsrådet på regeringens uppdrag

8 Styrelsen för EpiHealth LU: Peter M Nilsson, Marju-Orho Melander, Maria Albin, Sölve Elmståhl, Jan Sundquist, Bengt Jeppsson, Karin Källén, Giuseppe Giordano (studeranderepresentant) Joyce Carlson (adjungerad i biobanksfrågor) UU: Lars Lind, Karl Michaelsson, Johan Sundström, Niklas Eriksson (studeranderepresentant)

9 Tre delar i EpiHealth Basal epidemiologi Basic epidemiology, gene-environment Infrastrukturer Infrastructures of biobanks, registers and competences Klinisk epidemiologi Clinical (applied epidemiology), registers

10 Den nya genetiken ökar behovet av fenotyp information WGS Diabetes and CAD Science & Nature Genetics,

11 Aktuellt från EpiHealth (1) Hemsida med projektkatalog (www.med.lu.se/epihealth) Planering av screening studie hos åringar Forskarkurs i epidemiologi post doc 6-8/10, 2010 Öppen Dag för omgivande samhället 17/11, 2010 Samarbete med bl.a. LifeGene och BBMRI.SE Representanter i LifeGene: PN, MOM samt LL Representant i BBMRI.se: PN, JM

12 Aktuellt från EpiHealth (2) Forskningspolitisk proposition för klinisk forskning Stärka klinisk forskning nationellt Ansökan till Wallenbergstiftelsen (350 milj.) Utredning om biobanker, samverkan mellan LU och Region Skåne (beslut om biobanker 6/9) Tredje uppgiften, media, omvärlden, BBMRI.se Första styrgruppsmöte 11/11 för BBMRI.se

13 Aktuellt från EpiHealth (3) Ledarskapsutbildning för koordinator och biträdande koordinator via LU Utbildning för framtida forskningsledare Stöd till forskare, ex. tid att skriva ansökningar Förbereda utvärderingsprocessen (LU, VR)

14 Healthy ageing for all Forskningspolitisk inriktning Öppnar för translationell forskning Kan överskrida fakultetsgränser Är i samklang med EU:s forskningspolitik DIAMAP, Research Call in Biogerontology

15 EU Research Call in Biogerontology Ongoing network collaboration for writing background papers in relation to future EU calls Summit Meeting held in Brussels 17-19th May Focus on Vascular Ageing (endothelial dysfunction, cellular senescence, telomere biology, arterial stiffness, signalling pathways)

16 EpiHealth: Healthy ageing for all!

17 The EpiHealth-Elderly cohort 300,000 Swedish subjects aged years Initially recruited in Uppsala and Lund/Malmö IT-based medical history of diseases And life-style factors (Diseases, medications, diet, smoking, social network, exersice, QoL, occupational exposures) Invited groups: 1. Random sample 2. Parents and grandparents to LifeGene participants 3. From old cohorts at UU/LU 4. From screening programs First visit: Blood, urine, DNA, Blood pressure, heart rythm, Weight, height, waist circumference, fat mass, FEV1? MMT in elderly? Glucose and lipids Secondary visits for selected groups: CV, osteoporosis, lung disorders, dementia etc Follow-up through registers: Death, hospitalization, cancer

18 EpiHealth och Region Skåne Behov av samverkan kring forskning Styrelserepresentation från RS önskvärd Wallenbergsstiftelsen, ansökan, samverkan Biobankerna, BBMRI.se vill se en nod i Skåne

19 Sammanfattning EpiHealth innebär ett stort åtagande men även stora möjligheter för excellens inom epidemiologi Samverkan kan ske med centra utanför LU och UU, t.ex. med Högskolan i Jönköping samt UmU Ytterligare ekonomiska medel måste sökas för att bl.a. finansiera ett screeningsprojekt med start 2011 Samverkan med Region Skåne är av stor strategisk betydelse och i linje med LSUS samt SUS PN 2010

20

21 BESLUT/Förslag BILAGA 2 Dnr LS 2010/771 Universitetsstyrelsen Föreskrifter rörande anställning av lärare, del 1 Inledning Nuvarande och blivande medarbetare vid Lunds universitet är förutsättningen för framgång i såväl undervisning och forskning som innovation och samverkan med samhället i stort. Rekrytering såväl som främjande av nuvarande medarbetares utveckling är således viktiga komponenter i att nå universitets övergripande mål. I de övergripande målen ingår att Lunds universitet ska vara en attraktiv arbetsplats och en arbetsplats där personlig och professionell utveckling främjas. Föreliggande regelverk för anställning av lärare bygger på att universitetet ska erbjuda en tydlig och transparent väg till anställning och utveckling inom undervisning och forskning samt att graden av nödvändig skicklighet kan variera inom pedagogik och vetenskap/konstnärlig verksamhet beroende på anställningens innehåll. Utgångspunkten är att alla anställningar som avser undervisning och forskning ska vara läraranställningar. De tidsbegränsade läraranställningarna (14 ) är avsedda för meritering såväl inom forskning som inom undervisning och för att bereda personerna möjlighet att utveckla sin kompetens för fortsatt akademisk karriär. Denna första del av regelverket omfattar lärarkategorier samt behörighet och bedömningsgrunder för anställning av de olika lärarkategorierna. Därutöver kommer en del med föreskrifter för befordran samt en del med föreskrifter för anställningsprocessen att utarbetas. Anställningsordningen har beslutats av styrelsen för Lunds universitet med stöd av 3 kap 6 högskolelagen (1992:1434) och 2 kap. 2 9 punkten högskoleförordningen (1993:100). Lärarkategorier, rekrytering och särskilda anställningsformer 1 Anställningsordningens del 1 omfattar de föreskrifter för anställning av lärare som Lunds universitet tillämpar i fråga om ämnet för anställningen, lärarkategorier, anställningsformer, behörighetskriterier och bedömningsgrunder. Med behörighet avses de krav som ska ställas för att en person ska vara behörig till den aktuella anställningen. Med bedömningsgrunder avses de kriterier och den nivå på skicklighet som ska ligga till grund för urval bland sökande. Postadress Box LUND Besöksadress Paradisgatan 5, Lund Växel E-post Internet 51

22 2 Med lärare avses professor och gästprofessor samt adjungerad professor, universitetslektor, biträdande universitetslektor/forskarassistent 1, postdoktor samt universitetsadjunkt. 3 Rekrytering av lärare ska syfta till att finna medarbetare med bästa möjliga kompetens och potential för de uppgifter anställningen avser. Förutom dokumenterade meriter inom undervisning och forskning ska också uppvisad progression 2 och prognos för framtiden beaktas vid beslut om vem som ska anställas. I bedömningen ska hänsyn tas till annan yrkeserfarenhet av betydelse för den aktuella anställningen. 4 Lunds universitet ska vid rekrytering verka för att uppnå jämn könsfördelning dels inom lärarkategorier dels med hänsyn till det sammanhang inom vilket personen ska verka. Varje område ska inför rekrytering formulera jämställdhetsmål avseende könsfördelning inom var och en av lärarkategorierna. 5 Adjungerad professor En adjungerad professor anställs för en bestämd tid och har sin huvudsakliga verksamhet utanför universitets- och högskoleväsendet (se 3 kap. 3 (HL)). Personen anställs för att tillföra en specifik kompetens av särskild vikt för den aktuella verksamheten eller för att stärka verksamhetens anknytning till näringsliv och det omgivande samhället i stort. Personen ska uppfylla behörighetskraven för anställning som professor. 6 Gästprofessor En gästprofessor anställs för en viss bestämd tid och ska uppfylla behörighetskrav för anställning som professor (se 3 kap. 3 (HL)). Personen ska ha en specifik kompetens av värde för den aktuella verksamheten. 7 Förenad anställning En anställning som professor eller universitetslektor kan förenas med anställning vid en sjukvårdsenhet som är upplåten för medicinsk utbildning och forskning (se 3 kap. 8 (HL)). En förenad anställning avser att tillföra klinisk kompetens till undervisning och forskning. 8 Kombinerad anställning En anställning som professor, universitetslektor eller universitetsadjunkt kan kombineras med annan anställning. En kombinerad anställning får motsvara lägst 20 procent och högst 80 procent av en anställning på heltid. För att anställas i en kombinerad anställning ska personen vid anställningstillfället ha en för ämnesområdet relevant anställning. Denna anställning ska ge en för universitetet efterfrågad kompetens och tillföra aktuell yrkeskompetens till undervisning och forskning. Personen ska uppfylla behörighetskraven för den anställning som den kombinerade anställningen avser. 1 Möjligheten att anställa i någon av båda dessa anställningsformer kommer att finnas kvar till och med Revidering av anställningsordningen kommer att ske när de centrala förhandlingarna om ytterligare tidsbegränsade meriteringsanställningar slutförts. 2 Med progression avses personens utveckling inom området för anställningen t.ex. vetenskaplig utveckling efter disputation (se handläggningsordningen) 52

23 Ämnet för anställning 9 Ämnet för anställning som professor, adjungerad professor, gästprofessor, universitetslektor, biträdande universitetslektor/forskarassistent, postdoktor samt universitetsadjunkt ska anges. Ämnet för anställningen ska vara tydligt angivet och definierat med utgångspunkt i målen för universitetets utbildnings- och forskningsstrategier samt i rekryteringsmål och jämställdhetsplaner. Om särskilda skäl föranleder det kan anställningens benämning utgöras av ämne, särskilt subspecialitet. Om inriktningen på anställningen förändras kan ämnets benämning ändras. Behörighetskrav och bedömningsgrunder 10 För lärare gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna i aktuell anställning väl. För varje ledig anställning ska en kravprofil (se bilaga 1) upprättas och utgöra underlag för information om anställningen. Utöver de behörighetskrav som anges nedan för respektive anställning ska ytterligare behörighetskrav anges i kravprofilen där så är relevant. Meritvärderingen ska göras med utgångspunkt i anställningsordningen och den för anställningen fastställda kravprofilen. 11 Vid bedömning av sökande vars meriter är likvärdiga avseende kompetens och progression ska hänsyn tas till om det förelegat särskilda skäl som påverkat personens professionella utveckling. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, yrkesverksamhet, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. 12 Professor, gästprofessor samt adjungerad professor Behörighetskrav (4 kap. 3 HF) Behörig att anställas som professor, gästprofessor och adjungerad professor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Behörig att anställas som professor, gästprofessor och adjungerad professor inom konstnärlig verksamhet är den som har visat såväl konstnärlig som pedagogisk skicklighet. Skicklighet ska för professor förstås som mycket hög grad av vetenskaplig/konstnärlig och pedagogisk förmåga. Vid anställning som professor och gästprofessor ska följande utgöra grund för bedömning: Mycket hög grad av vetenskapliga/konstnärliga meriter inklusive mycket god nationell och internationell nivå som forskare/konstnärlig utövare. Kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition. Mycket hög grad av pedagogiska meriter inklusive mycket god förmåga att utveckla och leda pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder. 53

24 Mycket god förmåga att handleda doktorander till doktorsexamen eller studerande vid konstnärliga utbildningar till konstnärlig självständighet. Innebörden av mycket god förmåga ska förstås utifrån den tradition och de förutsättningar som råder inom aktuellt ämne. Med hänsyn till anställningens inriktning och innehåll kan den person som bedöms ha utomordentlig pedagogisk förmåga och god vetenskaplig/konstnärlig förmåga eller bedöms ha utomordentlig vetenskaplig /konstnärlig förmåga och god pedagogisk förmåga anställas som professor. Därutöver kan följande bedömningsgrunder tillämpas (de ska tillsammans med eventuella ytterligare bedömningsgrunder ingå i kravprofilen): Mycket god förmåga att som ledare utveckla, leda och genomföra utbildning, forskning, konstnärlig eller annan verksamhet av hög kvalitet. Mycket god förmåga till samverkan, innovativ och förnyande verksamhet samt sådan personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Vid anställning som adjungerad professor ska följande utgöra grund för bedömning: Adjungering ger möjlighet att till verksamheten knyta kvalificerade personer med anställning huvudsakligen utanför högskolan. Bedömningsgrunderna kan därmed variera beroende på vilken skicklighet som efterfrågas och dessa ska framgå av kravprofilen. En adjungerad professor ska vara en ledande specialist inom det aktuella området. Annan skicklighet än vetenskaplig och pedagogisk ska kunna ges vikt vid bedömning av den sammanlagda skickligheten. Kravet på pedagogisk skicklighet får ses mot bakgrund av den verksamhet som personen kommer ifrån. 13 Universitetslektor Behörighetskrav (4 kap. 4 HF) Behörig att anställas inom annat än konstnärlig verksamhet är den som dels har visat pedagogisk skicklighet dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämne och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Behörig att anställas som universitetslektor inom konstnärlig verksamhet är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt konstnärlig doktorsexamen, visat konstnärlig skicklighet eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Skicklighet ska förstås som vetenskaplig/konstnärlig förmåga visad genom avlagd doktorsexamen eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till ämnet för anställningens och de arbetsuppgifter som ska ingå. Pedagogisk skicklighet ska förstås som god pedagogisk förmåga. Vid anställning som universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning: God nationell och internationell nivå som forskare eller konstnärlig utövare. Kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition. 54

25 God pedagogisk förmåga inklusive god förmåga att utveckla och leda pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder. Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen eller studerande vid konstnärliga utbildningar till konstnärlig självständighet. Därutöver kan följande bedömningsgrunder tillämpas (de ska tillsammans med eventuella ytterligare bedömningsgrunder ingå i kravprofilen): Förmåga att som ledare utveckla, leda och genomföra utbildning, forskning, konstnärlig eller annan verksamhet av hög kvalitet. Förmåga till samverkan, innovativ och förnyande verksamhet samt sådan personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. 14 Anställningar för meritering inom forskning och undervisning Biträdande universitetslektor och forskarassistent samt postdoktor är tidsbegränsade anställningar som ska ge möjlighet till meritering vetenskapligt/konstnärligt och pedagogiskt. I första hand ska anställningen ge utrymme för meritering inom forskning. Dock ska inom ramen för anställningen även beredas möjlighet till pedagogisk utveckling. A) Biträdande universitetslektor 3 Behörighetskrav (4 kap 8 a HF) Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt examen tidigare bör komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer samt föräldraledighet eller andra liknande omständigheter. Vid anställning som biträdande universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning: God förmåga att utveckla och genomföra forskning, eller konstnärlig verksamhet av hög kvalitet samt pedagogisk förmåga. Vid anställning som biträdande lektor ska främst beaktas vetenskaplig/konstnärlig förmåga. I övrigt ska bedömningen göras med utgångspunkt i den för anställningen fastställda kravprofilen. B) Forskarassistent 4 Behörighetskrav (4 kap. 10 HF) Behörig att anställas som forskarassistent är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt examen tidigare bör komma i fråga i första hand, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, 3 Möjligheten att använda sig av denna anställningsform kommer att finnas kvar till och med Revidering kommer att ske när centrala förhandlingar slutförts om ytterligare tidsbegränsningsgrunder. 4 Möjligheten att använda sig av denna anställningsform kommer att finnas kvar till och med Revidering kommer att ske när centrala förhandlingar slutförts om ytterligare tidsbegränsningsgrunder. 55

26 förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet eller andra liknande omständigheter. Vid anställning som forskarassistent ska följande utgöra grund för bedömning: God förmåga att utveckla och genomföra forskning, eller konstnärlig verksamhet av hög kvalitet samt pedagogisk förmåga Vid anställning som forskarassistent ska främst beaktas vetenskaplig/konstnärlig förmåga. I övrigt ska bedömningen göras med utgångspunkt i den för anställningen fastställda kravprofilen. C) Postdoktor 5 Behörighet Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. Vid anställning som postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning: God förmåga att utveckla och genomföra forskning, eller konstnärlig verksamhet av god kvalitet samt pedagogisk förmåga. Vid anställning som postdoktor ska främst beaktas vetenskaplig/konstnärlig förmåga. I övrigt ska bedömningen göras med utgångspunkt i den för anställningen fastställda kravprofilen. 15 Universitetsadjunkt Behörighetskrav Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt examen på avancerad nivå (motsv.) samt har annan kompetens av betydelse med hänsyn till ämnet för anställningen och de arbetsuppgifter som ska ingå. Pedagogisk skicklighet ska förstås som god pedagogisk förmåga. Vid anställning som universitetsadjunkt ska följande utgöra grund för bedömning: Goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå. God pedagogisk förmåga inklusive god förmåga att utveckla pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder. Mycket god yrkeserfarenhet eller annan erfarenhet av relevans för anställningen Ytterligare bedömningsgrunder ska framgå av kravprofilen. 5 Enligt kollektivavtal slutet mellan Arbetsgivarverket och OFR/S, Saco-S, SEKO, , Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor. 56

27 Ikraftträdande Dessa föreskrifter rörande anställning av lärare del 1 gällande lärarkategorier, behörighetskrav och bedömningsgrunder träder ikraft den 1 januari Föreskrifterna ska gälla tills vidare, dock längst till och med den 30 juni Samtidigt som dessa föreskrifter träder i kraft upphör beslutet Anställningsordning för lärare vid Lunds universitet ( ), Dnr IE /01 samt tillägg till Anställningsordning för lärare vid Lunds universitet ( ), Dnr I G /03 att gälla. Beslut i detta ärende har fattats av universitetsstyrelsen vid sammanträdet den 17 december

28 BESLUT BILAGA 4. Dnr LS 2010/771 Universitetsstyrelsen Föreskrifter om handläggning inför rektors beslut att kalla till anställning som professorer Bakgrund Universitet och högskolor har genom förändring av högskoleförordningen (SFS 2010:1064) med ikraftträdande den 1 januari 2011 fått möjlighet att kalla personer till anställning som professor om anställningen av personen är av särskild betydelse för en viss verksamhet vid högskolan. Enligt den nya bestämmelsen i högskoleförordningen får endast rektor fatta beslut om att kalla en person till anställning och detta beslut får inte delegeras. Skälen för varför anställningen är av särskild betydelse ska dokumenteras. Vidare får endast den som har behörighet för anställningen anställas genom kallelse. Det förutsätts att i de flesta fall den person som rektor avser att kalla till anställning som professor redan är bedömd som behörig till en sådan anställning. I annat fall ska inhämtande av yttrande ske från minst en person som är särskilt förtrogen med anställningens område och på det sätt övriga anställningar av professorer handläggs. Vid anställning genom kallelse behöver inte sådan information som avses i 6 första stycket anställningsförordningen (AF) lämnas. Det sistnämnda innebär att i princip vem som helst kan överklaga beslutet om anställning. Mot bakgrund av regeringsformens (RF) bestämmelser (11 kap. 9 RF) om att vid statlig anställning ska endast avseende fästas vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet samt att handläggningen och beslutsfattandet ska präglas av saklighet och opartiskhet (1 kap. 9 ) fattas följande beslut om hur kallelseförfarandet ska hanteras. Föreskrifter Med stöd av 2 kap. 2 punkten 10 högskoleförordningen (1993:100) föreskriver Lunds universitet följande. Frågan om kallelse till anställning som professor kan initieras på olika nivåer inom universitetet. Berörda nivåer ska samråda i ärendets beredning och inför beslut. Områdesstyrelse eller annan områdesföreträdare efter delegation från områdesstyrelsen överlämnar frågan om förslag att kalla en professor till anställning till rektor. Rektor beslutar dock ensam att kalla föreslagen person till anställning som professor. Områdesstyrelsen, eller annan områdesföreträdare efter delegation från områdesstyrelsen ska inför framställan till rektor upprätta ett underlag. Underlaget ska innehålla följande; Postadress Box 117, LUND Besöksadress Paradisgatan 5 Telefon, Fax 046 E-post 64

29 1) Behovsanalys som redovisar varför anställningen är av särskild betydelse för verksamheten och varför kallelse är motiverat för den aktuella anställningen 2) Finansieringsplan för anställningen 3) Kravprofil för anställningen 4) Redogörelse för vetenskaplig kompetens i relation till den kompetens den föreslagna professorn har inom det aktuella området samt vilka överväganden som gjorts utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 5) Redovisning över tilltänkt persons kompetens samt intygande att prövning av behörighetsvillkoren har skett. Har yttrande om behörighet inhämtats för anställningen ska det bifogas. 6) Intyg om att frågan om jäv prövats och föregått handläggningen. Protokoll bifogas om anledning funnits att särskilt pröva frågan om jäv. Utvärdering av dessa föreskrifter liksom av handläggningen av kallelse till anställning som professor ska ske när rektor fattat beslut om att kalla till anställning som professor vid sammanlagt tio tillfällen eller senast den 31 december Denna utvärdering ska tillställas Universitetsstyrelsen. Ikraftträdande Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari Beslut i detta ärende har fattats av Lunds universitets styrelse vid sammanträdet den 17 december

2014-09-19. Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet om följande anställningsordning.

2014-09-19. Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet om följande anställningsordning. BESLUT Dnr STYR 2014/676 1 2014-09-19 Universitetsstyrelsen Lunds universitets anställningsordning Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet

Läs mer

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning.

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. 1 Undantag kan förekomma, exempelvis vid tillämpning av bestämmelserna i Lagen om anställningsskydd (LAS). 2 Undantaget

Läs mer

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden 1 (6) Dnr A 10 S 2013/266 Samh ällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen Anställningsordning och allmänna anvisningar vid anställning av lärare vid samhällsvetenskapliga fakulteten Dessa anvisningar ersätter

Läs mer

Anställningsordning vid SLU fr.o.m

Anställningsordning vid SLU fr.o.m 1(10) 2013-06-20 Anställningsordning vid SLU fr.o.m. 2013-10-01 SLU, Box 7070, SE-750 07 Uppsala, Sweden tel: +46 (0)18-67 10 00 VAT nr SE202100-281701 info@slu.se www.slu.se Innehåll 1 Allmänt... 3 2

Läs mer

Anställningsordningen finns tillgänglig via universitetets elektroniska lokala regelsamling (webbadress: http://regelverk.liu.se).

Anställningsordningen finns tillgänglig via universitetets elektroniska lokala regelsamling (webbadress: http://regelverk.liu.se). 2012-12-07 BILAGA Dnr LiU-2012-01933 USP 2012-6.8 1(17) Anställningsordning Enligt 2 kap 2 9 p högskoleförordningen (HF) ska universitetsstyrelsen besluta om en anställningsordning. Universitetsstyrelsen

Läs mer

16 Ett högskolebibliotek ska avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till andra högskolebiblioteks förfogande. Förordning (2010:1064).

16 Ett högskolebibliotek ska avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till andra högskolebiblioteks förfogande. Förordning (2010:1064). 16 Ett högskolebibliotek ska avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till andra högskolebiblioteks förfogande. Förordning (2010:1064). 3 kap. Har upphävts genom förordning (2010:1064). 4

Läs mer

Biträdande. universitetslektor

Biträdande. universitetslektor Doktorand Post doktor Junior universitetslektor Biträdande universitetslektor Universitets- lektor Biträdande professor Professor Universitets- adjunkt Extern rekrytering Kompetensprövning för befordran

Läs mer

Anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet

Anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet Dnr 4976/2012-200 Anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet Fastställd av Konsistoriet vid Karolinska Institutet den 20 februari 2012 Reviderad av Konsistoriet den 11 oktober 2012 INNEHÅLL

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Dnr: ORU 1.2.1-4488/2013 ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Fastställd av: styrelsen Datum: 2013-12-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Disposition av Anställningsordningen 3. Utgångspunkter

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå FÖRESKRIFTER 1 2013-06-15 Dnr LS 2012/719 Styrelsen Antagningsordning för utbildning på forskarnivå Fastställd av universitetsstyrelsen 2013-06-15, XX. Med stöd av 6 kap. 3 högskoleförordningen (1993:100)

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING FÖR ANSTÄLLNING AV LÄRARE VID SAHLGRENSKA AKADEMIN

ANSTÄLLNINGSORDNING FÖR ANSTÄLLNING AV LÄRARE VID SAHLGRENSKA AKADEMIN STYRDOKUMENT Dnr V 2012/723 ANSTÄLLNINGSORDNING FÖR ANSTÄLLNING AV LÄRARE VID SAHLGRENSKA AKADEMIN Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion sahlgrenska.gu.se/internt/lararrekrytering Sahlgrenska akademins

Läs mer

Anställningsordningen finns tillgänglig via universitetets elektroniska lokala regelsamling (webbadress:

Anställningsordningen finns tillgänglig via universitetets elektroniska lokala regelsamling (webbadress: 2016-11-08 1(20) Anställningsordning Enligt 2 kap 2 9 p högskoleförordningen (HF) ska universitetsstyrelsen besluta om en anställningsordning. Universitetsstyrelsen har tidigare fastställt universitetets

Läs mer

För utbildning och forskning ska det finnas professorer och lektorer anställda som lärare vid högskolorna.

För utbildning och forskning ska det finnas professorer och lektorer anställda som lärare vid högskolorna. 1 (9) ANSTÄLLNINGSORDNING Högskolestyrelsens beslut 2015-06-03 Dnr 2015/642 A21 Anställningsordning för Högskolan Väst Inledning Vid högskolan ska finnas en anställningsordning med de regler som tillämpas

Läs mer

Anställningsordning för Uppsala universitet

Anställningsordning för Uppsala universitet UFV 2010/1842 Anställningsordning för Uppsala universitet Föreskrifter för läraranställningar, rekrytering och befordran av lärare. Gäller från och med den 9 november 2012. Fastställd av konsistoriet 2012-11-09

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING. för anställning av lärare, doktorand, assistent och amanuens vid Konstfack

ANSTÄLLNINGSORDNING. för anställning av lärare, doktorand, assistent och amanuens vid Konstfack Fastställd av högskolestyrelsen 2012-02-14 Reviderad 2016-05-17 ANSTÄLLNINGSORDNING för anställning av lärare, doktorand, assistent och amanuens vid Konstfack INNEHÅLL 1. Inledning... 2 2. Lärare... 2

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle. Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle. Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137 1 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle HIG-STYR 2014/137 Inledning Fastställt av Högskolestyrelsen

Läs mer

Dnr: MIUN 2013/1282. Mittuniversitetets anställningsordning. Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26

Dnr: MIUN 2013/1282. Mittuniversitetets anställningsordning. Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26 Dnr: MIUN 2013/1282 Mittuniversitetets anställningsordning Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26 INNEHÅLL ALLMÄNT 2 ANSTÄLLNINGSORDNING 4 REKRYTERINGSPOLITIKENS MÅL 4 STRATEGI FÖR REKRYTERING

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle 1 Marianne Wiktorin Dnr 2011/771 Bil 35 Rektors kansli 2011-05-30 Fastställd av Högskolestyrelsen 2011-06-10 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle 1 INLEDNING Vid varje högskola ska högskolestyrelsen

Läs mer

Handläggningsordning vid ansökan och antagning till utbildning på forskarnivå samt anställning av doktorand

Handläggningsordning vid ansökan och antagning till utbildning på forskarnivå samt anställning av doktorand MITTUNIVERSITETET 2008-09-10 Fakulteten för humanvetenskap Rådet för utbildning på forskarnivå Handläggningsordning vid ansökan och antagning till utbildning på forskarnivå samt anställning av doktorand

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING. anställning och befordran av lärare. reviderad 2013-02-18

ANSTÄLLNINGSORDNING. anställning och befordran av lärare. reviderad 2013-02-18 ANSTÄLLNINGSORDNING anställning och befordran av lärare reviderad 2013-02-18 Styrdokument: Beslut US 2013-02-18 Dnr C 2013/295 Ersätter Dnr C 2012/258 Giltighetstid fr o m 2013-02-18 T o m Tillsv. Ansvarig

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

Anställningsordning för lärare och forskare vid Karolinska Institutet

Anställningsordning för lärare och forskare vid Karolinska Institutet Dnr 422/2012-200 Anställningsordning för lärare och forskare vid Karolinska Institutet Giltig från 2012-03-01 Fastställd av Konsistoriet vid Karolinska Institutet den 20 februari 2012 INNEHÅLL 1. INLEDNING...

Läs mer

Anställningsordning för lärare

Anställningsordning för lärare REGLER Dnr V 2012/738 Anställningsordning för lärare Publicerad Beslutsfattare Handläggare www.styrdokument.adm.gu.se Styrelsen Ulf Broberg Beslutsdatum 2013-02-20 Giltighetstid 2013-03-01 tills vidare

Läs mer

Anställningsordning för lärare

Anställningsordning för lärare Diarienummer: Ö 2015/201 Datum: 2015-03-30 Författare: Marie-Louise Schüssler Beslutat av: Högskolestyrelsen Datum: 2015-04-23 Giltighetstid: Tillsvidare 1(15) Personalchef Marie-Louise Schüssler Anställningsordning

Läs mer

Beslutsdatum Beslutsfattare Universitetsstyrelsen. Anställningsordning. Dnr

Beslutsdatum Beslutsfattare Universitetsstyrelsen. Anställningsordning. Dnr Beslutsdatum 2013-06-18 Beslutsfattare Universitetsstyrelsen Anställningsordning Dnr 2552-11 Universitetsstyrelsen 2013-06-18 2552-11 Personal Ersätter US 47-12 2 av 16 ANSTÄLLNINGSORDNING FÖR LTU Innehållsförteckning

Läs mer

Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet

Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet BESLUT 1 2009-12-17 Dnr LS 2009/542 Rektor Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet Bakgrund Lunds universitet vill ha tydliga regler för pensionerade professorers fortsatta verksamhet. För

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

Anställningsordning för lärare

Anställningsordning för lärare Diarienummer: GIH 2016/18 Datum: 2016-04-22 Författare: Marie-Louise Schüssler Beslutat av: Högskolestyrelsen Giltighetstid: tillsvidare Anställningsordning för lärare Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen

Läs mer

Anställningsordning för Högskolan Kristianstad

Anställningsordning för Högskolan Kristianstad Reviderad och fastställd av högskolestyrelsen 2015-06-11 Reviderad och fastställd av högskolestyrelsen 2013-06-19 Dnr 2012-141-82 Anställningsordning för Högskolan Kristianstad Sida 2 av 22 Innehåll Rekryteringspolicy...

Läs mer

Samhällsvetenskapliga fakultetens handläggningsordning vid rekrytering och tillsättning av postdoktor

Samhällsvetenskapliga fakultetens handläggningsordning vid rekrytering och tillsättning av postdoktor Umeå universitet, 901 87 Umeå Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Telefon: 090-786 57 93 telefax: 090-786 66 75 E-post: monica.sunden@adm.umu.se Beslut 2008-10-15 Dnr 315-5332-07 Med revidering fastställd

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakulteten

GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakulteten GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakulteten REGLER 2007-11-27 F1 4874/07 Regler för anställning av lärare vid Naturvetenskapliga fakulteten (Anställningsordning) Denna anställningsordning utgör

Läs mer

Anställningsordning för Stockholms konstnärliga högskola

Anställningsordning för Stockholms konstnärliga högskola 1/16 Dnr 654/1.2.1/2014 Anställningsordning för Stockholms konstnärliga högskola Beslutad av Organisationskommittén 2013-12-20 Reviderad av högskolestyrelsen 2015-02-16 2/16 Innehållsförteckning Anställningsordning

Läs mer

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Förslag fastställd av Institutionsstyrelsen 2011-10-28 Reviderad 2012-02-13 Reviderad 2015-03-27 Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid

Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid 1 (7) BESLUT ON/FN 2013-06-10 Rev. 2014-09-16 (del.) SU FV-1.9-2638-14 Carina Nymark Utredare Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid anställning som biträdande lektor och

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Skövde

Anställningsordning vid Högskolan i Skövde Anställningsordning vid Högskolan i Skövde Nuvarande anställningsordning gäller från och med 2013-03-01 och är beslutad av styrelsen. Rektor har 2013-11-15 beslutat om vissa ändringar i anställningsordningen

Läs mer

Anställningsordning. för lärare vid Umeå universitet. Fastställd av universitetsstyrelsen Reviderad , (p 4.

Anställningsordning. för lärare vid Umeå universitet. Fastställd av universitetsstyrelsen Reviderad , (p 4. Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2012-12-11. Reviderad 2016-06-21, 2016-08-30 (p 4.3) Typ av dokument: Regel Beslutad av: Universitetsstyrelsen Dnr:

Läs mer

Sidan 1 av 23 Reviderad och fastställd av högskolestyrelsen 2013-06-19 Dnr 2012-141-82. Anställningsordning för Högskolan Kristianstad

Sidan 1 av 23 Reviderad och fastställd av högskolestyrelsen 2013-06-19 Dnr 2012-141-82. Anställningsordning för Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 23 Reviderad och fastställd av högskolestyrelsen 2013-06-19 Dnr 2012-141-82 Anställningsordning för Högskolan Kristianstad Sida 2 av 23 Innehåll Mål och strategier för rekrytering... 3 Utgångspunkter

Läs mer

Fler meriteringsanställda får en tillsvidareanställning

Fler meriteringsanställda får en tillsvidareanställning STATISTISK ANALYS 1(23) Avdelning /löpnummer / Nr 1 Analysavdelningen Handläggare Annika Haglund och Per Gillström 08-563 087 28 annika.haglund@uka.se, per.gillstrom@uka.se Universitetskanslersämbetets

Läs mer

Anställningsordning. för anställning av lärare vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Anställningsordning. för anställning av lärare vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Anställningsordning för anställning av lärare vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Fastställd av styrelsen för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm den 27 oktober 2011. Dnr 11/539 Kungl. Musikhögskolan i

Läs mer

Anställningsordning för anställning som lärare, postdoktorer, doktorander, amanuenser och assistenter

Anställningsordning för anställning som lärare, postdoktorer, doktorander, amanuenser och assistenter Anställningsordning för anställning som lärare, postdoktorer, doktorander, amanuenser och assistenter Fastställd av högskolestyrelsen 2003-06-05, dnr 192-03-10 Reviderad av högskolestyrelsen 2003-12-11,

Läs mer

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Reviderad 2012-02-13 Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Denna arbetsordning syftar till att vara en vägledning för institutionens

Läs mer

Anställningsordning för lärare vid Kungl. Tekniska högskolan

Anställningsordning för lärare vid Kungl. Tekniska högskolan Dnr V-2013-0752 Träder i kraft 2014-01-01 Löpnummer 2015:3 INTERN FÖRESKRIFT Beslutad Diarienummer Nr 2-2014 2013-12-10 V-2013-0752 Beslutsorgan Universitetsstyrelsen Anställningsordning för lärare vid

Läs mer

ANSÖKNINGAR OM BEFORDRAN VID LUNDS UNIVERSITET

ANSÖKNINGAR OM BEFORDRAN VID LUNDS UNIVERSITET SULF/SACO vid Lunds universitet 1999-09-20 ANSÖKNINGAR OM BEFORDRAN VID LUNDS UNIVERSITET EN KARTLÄGGNING SAMT EN ANALYS AV BEFORDRINGSREFORMENS MÖJLIGA EFFEKTER UR ETT JÄMSTÄLLDHETSPERSPEKTIV Carita Brinck,

Läs mer

Dnr: LNU 2012/359. Anställningsordning. för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet. Beslut 2011-12-08 Reviderad 2012-09-27

Dnr: LNU 2012/359. Anställningsordning. för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet. Beslut 2011-12-08 Reviderad 2012-09-27 Dnr: LNU 2012/359 Anställningsordning för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet Beslut 2011-12-08 Reviderad 2012-09-27 Innehåll för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet 1 1 GRUNDLÄGGANDE

Läs mer

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU)

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU) 1 (21) 2010-12-03 Dnr SU 601-3485-10 Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet (AOSU) Fastställd av universitetsstyrelsen 2010-12-03 att gälla fr.o.m.

Läs mer

Snabbguide - tidsbegränsade anställningar

Snabbguide - tidsbegränsade anställningar Senaste uppdatering: 2014-01-20 Sylvie Garnbeck, Personalavdelningen Tidsbegränsad anställning lärare och forskare... sid 2-3 Tidsbegränsad anställning doktorand... sid 4 Doktorand med utbildningsbidrag

Läs mer

Att anställa vid LTH LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET

Att anställa vid LTH LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET Att anställa vid LTH LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET ATT ANSTÄLLA VID LTH 3 Förord. Denna handbok ger en översiktlig beskrivning hur anställnings- och befordringsprocesserna för undervisande

Läs mer

Allmänna anvisningar gällande utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten

Allmänna anvisningar gällande utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten Humanistiska fakultetskansliet Sigríður Beck 031-7861108 ALLMÄNNA ANVISNINGAR GÄLLANDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ 2013-12-10 Dnr:U 2013/773 1 / 5 Humanistiska fakultetsstyrelsen Allmänna anvisningar gällande

Läs mer

Dnr: LNU 2012/359. Anställningsordning. för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet. Beslut Universitetsstyrelsen Reviderad

Dnr: LNU 2012/359. Anställningsordning. för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet. Beslut Universitetsstyrelsen Reviderad Dnr: LNU 2012/359 Anställningsordning för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet Beslut Universitetsstyrelsen 2011-12-08 Reviderad 2013-09-25 Innehåll för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Skövde

Anställningsordning vid Högskolan i Skövde Anställningsordning vid Högskolan i Skövde Nuvarande anställningsordning gäller från och med 2013-03-01 och är beslutad av styrelsen. Rektor har 2016-06-28 beslutat om vissa ändringar i anställningsordningen

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING. för lärare vid Umeå universitet. Fastställd av universitetsstyrelsen 2011-12-13. Reviderad 2012-12-11 Dnr: UmU 300-2349-11

ANSTÄLLNINGSORDNING. för lärare vid Umeå universitet. Fastställd av universitetsstyrelsen 2011-12-13. Reviderad 2012-12-11 Dnr: UmU 300-2349-11 ANSTÄLLNINGSORDNING för lärare vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2011-12-13. Reviderad 2012-12-11 Dnr: UmU 300-2349-11 Typ av dokument: Regel Beslutad av: Universitetsstyrelsen Dnr:

Läs mer

Regler och anvisningar: Indragning av resurser för doktorand vid Karolinska Institutet

Regler och anvisningar: Indragning av resurser för doktorand vid Karolinska Institutet Regler och anvisningar: Indragning av resurser för doktorand vid Karolinska Institutet Dnr 1-434/2014 Gäller från och med 2014-11-04 Regler och anvisningar: Indragning av resurser för doktorand vid Karolinska

Läs mer

Delegation av beslut i anställningsärenden inom det naturvetenskapliga området

Delegation av beslut i anställningsärenden inom det naturvetenskapliga området 1 (6) BESLUT ON 2015-02-03 Vicerektor 2015-10-23 Bilaga till Delegationsordning Områdeskansliet för naturvetenskap Delegation av beslut i anställningsärenden inom det naturvetenskapliga området Bakgrund

Läs mer

L.U Law ( ) on university

L.U Law ( ) on university SFST L.U Law (1992-1434) on university Databas: SFST Ny sökning Sökresultat Föregående Nästa Post 1 av 1 i SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna

Läs mer

Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet

Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet 1 (5) BESLUT 2014-12-18 Dnr SU FV-1.1.2-0138-14 Rikard Skårfors Utbildningsledare Planeringsavdelningen Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet Detta beslut gäller från och

Läs mer

CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR

CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR Ansökan skickas via e-mail till respektive handläggare på (Rekryteringsenheten) Ansvarig Fyll i datum (beräknad tid)

Läs mer

Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap

Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap 1 (8) BESLUT 2012-06-07 Dnr SU 31-1926-12 Doknr 1 Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap Susanne Thedéen FD, områdeskanslichef Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för

Läs mer

Dnr: LNU 2011/529. Anställningsordning. för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet. Beslut

Dnr: LNU 2011/529. Anställningsordning. för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet. Beslut Dnr: LNU 2011/529 Anställningsordning för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet Beslut 2011-12-08 Anställningsordning Datum: Dnr: Innehåll för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet 1 1 GRUNDLÄGGANDE

Läs mer

Professor ALLMÄN KRAVPROFIL OCH BEDÖMNINGSGRUNDER

Professor ALLMÄN KRAVPROFIL OCH BEDÖMNINGSGRUNDER Professor ALLMÄN KRAVPROFIL OCH BEDÖMNINGSGRUNDER 2 ALLMÄN KRAVPROFIL OCH BEDÖMNINGSGRUNDER ALLMÄN KRAVPROFIL OCH BEDÖMNINGSGRUNDER 3 Medicinska fakulteten, allmän kravprofil och bedömningsgrunder vid

Läs mer

Regler vid rekrytering och befordran av lärare

Regler vid rekrytering och befordran av lärare HÖGSKOLAN I BORÅS REGLER Gemensamma Förvaltningen Personalavdelning 2012-11-22 Dnr 327-12-10 Terese Schoultz Gedda, Personalhandläggare Regler vid rekrytering och befordran av lärare Innehåll 1 Regler

Läs mer

Kallelse till anställning som professor

Kallelse till anställning som professor UFV 2013/344 Kallelse till anställning som professor Rutin för beredning och beslut Fastställd av rektor 2013-03-12 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Grundläggande förutsättningar för ett kallelseförfarande

Läs mer

Delegation av beslut i anställningsärenden från Områdesnämnden för naturvetenskap, tillika Naturvetenskapliga fakultetsnämnden, eller från dekanus.

Delegation av beslut i anställningsärenden från Områdesnämnden för naturvetenskap, tillika Naturvetenskapliga fakultetsnämnden, eller från dekanus. 1 (6) BESLUT ON 2015-02-03 Bilaga till Delegationsordning Områdeskansliet för naturvetenskap Delegation av beslut i anställningsärenden från Områdesnämnden för naturvetenskap, tillika Naturvetenskapliga

Läs mer

Lärarrepresentanter Jan Nilsson professor, dekanus ordförande. professor, prodekanus FoFU. Mef Nilbert professor justeringsman

Lärarrepresentanter Jan Nilsson professor, dekanus ordförande. professor, prodekanus FoFU. Mef Nilbert professor justeringsman PROTOKOLL 1 av 2 Sammanträdesdatum 2005-12-15 Fakultetsstyrelsen Närvarande Lärarrepresentanter Jan Nilsson professor, dekanus ordförande Ingalill Rahm Hallberg professor, prodekanus vårdvetenskap Ingmar

Läs mer

Regler för bisysslor för anställda vid Göteborgs universitet

Regler för bisysslor för anställda vid Göteborgs universitet REGLER Dnr V 2012/56 Regler för bisysslor för anställda vid Göteborgs universitet Publicerad: Beslutsfattare : Handläggare: www.styrdokument.adm.gu.se rektor Hilding Sjödén Beslutsdatum: 2007-01-22. Beslut

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen Dnr: FS 1.1.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen Dnr: FS 1.1. Umeå universitet Sid 1 (15) Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2014-02-20 Dnr: FS 1.1.2-25-14 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid:

Läs mer

CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR

CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR Ansökan skickas via e-mail till respektive handläggare på (Rekryteringsenheten) Ansvarig Fyll i datum (beräknad tid)

Läs mer

1 REKRYTERING AV LÄRARE 1.1 ALLMÄNT OM REKRYTERING AV LÄRARE

1 REKRYTERING AV LÄRARE 1.1 ALLMÄNT OM REKRYTERING AV LÄRARE PA-HANDBOKEN 1 1.1 Allmänt om rekrytering av lärare Detta gäller allmänt för kungörande av anställning som professor, universitetslektor och forskarassistent. När det gäller rekryteringsprocessen som helhet

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 Avd. för utbildningsstöd. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås

HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 Avd. för utbildningsstöd. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 2014-04-10 Dnr 866-13 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås Denna Antagningsordning har genom beslut den 25 april 2014 fastställts av

Läs mer

Umeå universitet, rektor Umeå

Umeå universitet, rektor Umeå Umeå universitet, rektor 901 87 Umeå Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Teresa Edelman 08-563 085 34 teresa.edelman@hsv.se

Läs mer

MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET RIKTLINJER VID ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR

MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET RIKTLINJER VID ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET RIKTLINJER VID ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR Anställning och befordran av lärare vid högskolor och universitet regleras i Högskoleförordningen. Behörig att anställas

Läs mer

CRC styrelse möte 2010-09-30

CRC styrelse möte 2010-09-30 Förslag till beslut 1 2010-09-22 CRC styrelsen CRC Clinical Research Centre Hugh Connell CRC föreståndare CRC styrelse möte 2010-09-30 Punkt 9 Lokalfördelning till Jan Sundquist, Inst. f. kliniska vetenskaper,

Läs mer

sekreterare Beslut/Åtgärd Ad acta. bilaga p 45

sekreterare Beslut/Åtgärd Ad acta. bilaga p 45 . )M Ed Medicinska fakulteten a G,,.,.,A w ALE RS~~ 1(5) Närvarande: Peter Naredi Sven Bergström Leif Carlsson Magdalena Domellöf Kerstin Lagervall (sjukvårdshuvudmannen) Pernilla Lundberg Karin Nylander

Läs mer

Policy och föreskrifter gällande stipendiefinansiering för försörjning under utbildning eller för förkovran efter avlagd doktorsexamen

Policy och föreskrifter gällande stipendiefinansiering för försörjning under utbildning eller för förkovran efter avlagd doktorsexamen BESLUT 1 2013-06-27 Dnr PE 2013/356 Rektor Policy och föreskrifter gällande stipendiefinansiering för försörjning under utbildning eller för förkovran efter avlagd doktorsexamen Bakgrund Rektor fattade

Läs mer

Till Humanistiska fakultetsnämnden. Anhållan om rekrytering av universitetslektor i musikvetenskap

Till Humanistiska fakultetsnämnden. Anhållan om rekrytering av universitetslektor i musikvetenskap 2011-12-12 Till Humanistiska fakultetsnämnden Anhållan om rekrytering av universitetslektor i musikvetenskap Med hänvisning till nedan redovisat underlag anhåller Institutionen för kulturvetenskaper härmed

Läs mer

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet Dnr G 213 4367/07 Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet Nedanstående riktlinjer är antagna av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämndens sammanträde

Läs mer

Studeranderepresentanter Niclas Fuglesang Geuken. Helena Lundquist Petra Rosenquist Kia Vejdegren, protokollförare

Studeranderepresentanter Niclas Fuglesang Geuken. Helena Lundquist Petra Rosenquist Kia Vejdegren, protokollförare 15/2016 1 (6) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2016-10-04 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Johan Håstad, ordförande Sören Östlund, vice ordförande Anna

Läs mer

RIKTLINJER ANTAGNING AV DOCENT

RIKTLINJER ANTAGNING AV DOCENT 1(5) Beslut av Forsknings- och forskarutbildningsnämnden 2013-02-25 Dnr 2013/229 A 21 ANTAGNING AV DOCENT Allmänt Genom att anta docenter stärks forsknings- och utbildningskvalitén vid Högskolan Väst.

Läs mer

Rektors besluts- och delegationsordning

Rektors besluts- och delegationsordning Dnr: ST 2013/165-1.1 Regeldokument Rektors besluts- och delegationsordning Beslutat av Rektor Gäller från 2013-04-22 Reviderad 2014-01-27 Beslutat av: rektor Beslutsdatum: 2013-04-22 Dnr: ST 2013/165-1.1

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid KTH

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid KTH FÖRESKRIFT Gäller från och med 2012-03-12 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid KTH Gäller fr o m 2001-06-07 Ändrad fr o m 2008-12-03, 2012-03-12 fastställd av universitetsstyrelsen 2008-12-03

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Dnr 193/2012-200. Anvisningar. till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet. Giltig från 2012-04-24

Dnr 193/2012-200. Anvisningar. till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet. Giltig från 2012-04-24 Dnr 193/2012-200 Anvisningar till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet Giltig från 2012-04-24 Fastställd av rektor den 17 januari samt 24 april 2012 INNEHÅLL 1. INLEDNING...

Läs mer

Underlag I ärendet finns förslag till beslut och anställningsordning (CF-P /10).

Underlag I ärendet finns förslag till beslut och anställningsordning (CF-P /10). PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2013-02-18 Nr 1:2013 96 Revidering av anställningsordning Beslut Högskolestyrelsen beslutar att fastställa anställningsordning. Ärendets behandling Ärendet föredras av Marie

Läs mer

8.4 Initiering av anställningsärenden Information om anställningen Ansökan Beredning av anställningsärenden

8.4 Initiering av anställningsärenden Information om anställningen Ansökan Beredning av anställningsärenden 1. Inledning... 6 1.1 Generella rekryteringsmål/strategier... 6 1.2 Rekryteringsetik... 6 1.3 Allmänna bedömningsgrunder vid anställning inom det statliga området... 6 1.4 Lärares arbetsuppgifter... 6

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för regionala etikprövningsnämnder; SFS 2007:1069 Utkom från trycket den 4 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Regler vid rekrytering och befordran av lärare

Regler vid rekrytering och befordran av lärare HÖGSKOLAN I BORÅS REGLER Verksamhetsstöd/HR Terese Schoultz Gedda, Personalhandläggare 2014-07-01 Dnr 603-14 Fastställd av rektor 2012-11-22, dnr 327-12-10 Reviderad av rektor 2014-02-10, dnr 82-14 Reviderad

Läs mer

R.U Regulation (1993-100) on University

R.U Regulation (1993-100) on University SFST R.U Regulation (1993-100) on University Databas: SFST Ny sökning Sökresultat Föregående Nästa Post 1 av 1 i SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna

Läs mer

Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet

Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet Dokumenttyp: Regel Dnr: 100-828-10 Område: Beslutsfattare: Universitetsstyrelsen

Läs mer

Rektors delegationsordning

Rektors delegationsordning Rektorsbeslut Datum: 2010-10-04 Dnr: 2010/1 Rektors delegationsordning Allmänna regler för delegation vid Linnéuniversitetet Delegation kan avse en grupp av ärenden eller ett enskilt ärende. Delegation

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Lena Häggström Studeranderepresentanter Martin Grimheden

Läs mer

Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande. anställningsordning. Reviderat beslut. Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande. anställningsordning. Reviderat beslut. Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden SAMFAK 2012/46 Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer till universitetets anställningsordning Reviderat beslut 2013-03-07 Innehållsförteckning 1 Beredning av anställnings- och befordringsärenden

Läs mer

2 Förutom styrelsen finns följande organ vid SciLifeLab:

2 Förutom styrelsen finns följande organ vid SciLifeLab: Bilaga A. Arbetsordning för styrning och ledning av SciLifeLab Kap. 1. Inledning 1 Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (Science for Life Laboratory, SciLifeLab) är ett nationellt resurscentrum

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN 1 RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Fastställda av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2011-12-14. Högskoleförordningens bestämmelser för utbildning

Läs mer

ledamot, ordförande ledamot suppleant, pp 1-5, 7-24 ledamot ledamot suppleant tjänstgörande supplenat ledamot ledamot suppleant sekreterare

ledamot, ordförande ledamot suppleant, pp 1-5, 7-24 ledamot ledamot suppleant tjänstgörande supplenat ledamot ledamot suppleant sekreterare 4 M E.,~ Medicinska fakulteten s C,.,., F' 12, al A, (VERS\ 1(5) Närvarande: Lars Hjalmar Lindholm Sven Bergström Marie Bixo Sven Bergström Birgitta.Bernspäng Leif Carlsson Erik Johansson Kerstin Lagervall

Läs mer

Anställningsordning för lärare vid Mälardalens högskola

Anställningsordning för lärare vid Mälardalens högskola Högskoleledning Dnr: CF-P 1.3.1 381/10 2012-04-04 Handläggare Marie Eriksson Anställningsordning för lärare vid Mälardalens högskola Fastställd av högskolestyrelsen den 14 maj 2012. 1. Inledning Vid tillsättning

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Anställningsordning för lärare vid Högskolan Dalarna

Anställningsordning för lärare vid Högskolan Dalarna Anställningsordning för lärare vid Högskolan Dalarna Beslut: Högskolestyrelsen 2004-12-17 Revidering: Högskolestyrelsen 2010-12-10, 2011-06-08, 2014-06-12 Dnr: DUC 2005/169/10 Gäller fr.o.m: 2014-06-12

Läs mer

Förslag till process för rekrytering av rektor

Förslag till process för rekrytering av rektor Sid 1 (7) Förslag till process för rekrytering av rektor Föredragande Ordförande Lennart Evrell Bakgrund Föreliggande dokument utgör handläggningsordning och tidsplan för processen att rekrytera rektor

Läs mer

Regler vid rekrytering och befordran av lärare

Regler vid rekrytering och befordran av lärare Regler vid rekrytering och befordran av lärare Fastställd av rektor 2012-11-22, dnr 327-12-10 Reviderad av rektor 2014-02-10, dnr 82-14 Reviderad enligt beslut om konvertering 2014-07-01, dnr 603-14 Reviderad

Läs mer

Redogörelse för anställning av professor i vårdvetenskap

Redogörelse för anställning av professor i vårdvetenskap Redogörelse för anställning av professor i vårdvetenskap Åbo Akademi är ett internationellt framstående forskningsuniversitet med ett brett svenskspråkigt utbildningsansvar i Finland med campus i Åbo,

Läs mer