Peter Nilsson informerade om det strategiska programmet EPI-Health m m.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Peter Nilsson informerade om det strategiska programmet EPI-Health m m."

Transkript

1 Universitet Bo Ahrén, ordf. Mattias Brattström, adj. Ingemar Carlstedt Susanne Iwarsson, anm. förhinder Bengt Jeppsson, anm. förhinder Kajsa Johnsson Ingalill Rahm Hallberg Anita Sjölander Region Skåne Bent Christensen, anm. förhinder Lena Eidevall, anm. förhinder Rita Jedlert Hannie Lundgren Håkan Miörner Karl Obrant Jan Sundquist Anders Thulin, anm. förhinder Elisabeth Titze, sekr. Protokoll för ledningsgrupp för samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården Måndagen den 22 november kl , rum 8, Dockplatsen 26 i Malmö 1. EPI-health, ansökan till Wallenbergsstiftelsen om kvalitetsregister m m Peter Nilsson Se bilaga. 2. Extern utredning om farmakologiämnet i fakulteten Bo Ahrén 3. Lunds universitets autonomiutredning Ingalill Rahm Hallberg Se bilaga. 4. Möjligheten att kalla professorer Ingalill Rahm Hallberg. Se bilaga. Peter Nilsson informerade om det strategiska programmet EPI-Health m m. Medicinska fakulteten har planerat för två professorsanställningar i budgeten för år 2012 (beslut under hösten år 2011). Detta bör ske i samklang med Region Skånes satsning. Det är ännu ej klart om farmaceutbildning ska starta? Lunds universitet har dock redan fått examensrätt för utbildningen. En utredning under ledning av Göran Thomé ska ta fram profiler för professurerna. Till sin hjälp har han Kim Böös, Danmark, Bertil Fredholm, KI och Tore Mellstrand, Göteborg. Stina Gestrelius utredning ligger till grund för uppdraget. Förslag tas fram före sommaren Från 1 januari 2011 gäller en ny högskolelag. Alla tidigare bestämmelser försvinner. Till detta kommer även en ny anställningsordning. Ingalill Rahm Hallberg leder arbetet med att ta fram en tjänstestruktur och Hans Modig tillsammans med Thomas Achen ska arbeta fram ett förslag till organisationsstruktur. Beslut kommer att tas under våren år Ett visionsdokument kallat FRONESIS ligger på hemsidan Region Skåne efterfrågar möjlighet att ingå i en referensgrupp eftersom universitetets organisation kommer att påverka hur vi samverkar. Rektor har från 1 januari 2011 rätt att kalla till professor. Föreskrifter är utarbetade och ute på remiss. Viktigt blir att skapa en transparant process. Detta för att undvika överklaganden. Det är viktigt att Region Skåne är med tidigt i processen om professuren har bäring på Region Skånes verksamhet. Personen ska vara bedömd sedan tidigare av det lärosätet personen kommer ifrån. Processen kommer att utvärderas efter tre år.

2 5. Anställningar - två universitetslektorat i klinisk kemi (ett i Lund och ett i Malmö) Finansieringen på sedvanligt sätt via GU-medel. Kombinationstjänster. Kommer upp på nästa fakultetsstyrelse % adjungering, allmänmedicin, Ole Torffvit Finansieras av CPF-medel. Torffvit är AKC-koodinator. Region Skåne OK % adjungering, öron-, näsa- och hals, Peter Olsson Satsning i Helsingborg i samband med läkarutbildningen. Finansieras av GUmedel. Region Skåne OK % adjungering, kirurgi, Birger Pålsson Satsning i Helsingborg i samband med läkarutbildningen. Finansieras av GUmedel. Region Skåne OK % adjungering lektorat, öron-, näsa- och hals, Anders Cervin Satsning i Helsingborg i samband med läkarutbildningen. Finansieras av GUmedel. Region Skåne OK. Bo Ahrén vill poängtera att Region Skåne gör en mycket stor satsning för läkarutbildningen i Helsingborg % adjungering, patologi, Martin Johansson Finns för närvarande ingen professur i ämnet. Annika Dejmek har undervisat tidigare men övergår nu till forskning. Finansieras av GU-medel. Region Skåne OK. - professur i gastroenterologi Bordlades i FoU-strategigrupp. Tas upp på nytt i LSUS. - professur i nutrition Bordlades i FoU-strategigrupp. Tas upp på nytt i LSUS. - Universitetslektorat i rättsmedicin förenad med anställning som specialistläkare vid Rättsmedicinalverket Rättsmedicinalverket har erbjudit sig att finansiera 50 % av ett avtal. Befintligt lektorat innehas av Peter Krantz. Detta innebär en utökning av forskningsdelen. Peter K vill byta institution till IKVM. Region Skåne OK. Ett antal befattningar som kommer att tas med i budgeten för år Professurer - Anestesiologi och intensivvård, Lund - Klinisk fysiologi, Lund - Allmänmedicin, Malmö - Laboratoriemedicin, miljömedicin epidemiologi, professur - Logopedi, Lund Universitetslektorat - Öron- näs- och halssjukdomar, Lund - Mikrobiologi, Malmö - Psykiatri, Malmö - Omvårdnad, sex stycken med olika inriktningar - Molekylär nutrition - Arbetsterapi - Sjukgymnastik - Audiologi - Två stycken i medicinsk forskning - Klinisk professur, tas upp under våren, reproduktionsmedicin på förslag 2

3 Noterat Justerat Elisabeth Titze Sekreterare Hannie Lundgren Forskningschef Datum för 2011 års sammanträden kl Lokal Dora Jacobsson, BMC, Lund 3

4 LSUS den 22/ Region Skåne, Malmö Epidemiology for Health EpiHealth Peter M Nilsson, koordinator Marju Orho-Melander, vice koordinator Institutionen för kliniska vetenskaper Skånes Universitetssjukhus Malmö (IKVM)

5 Målsättningar för EpiHealth Att utveckla nationell och internationell excellens inom det epidemiologiska forskningsområdet Att utgöra en nod för samverkan med andra lärosäten, forskargrupper, samt med sjukvårdshuvudmän Att planera för långsiktiga åtaganden Att integrera nationella och lokala EpiHealth

6 Sikta mot bergen vid horisonten, och bortom dessa...

7 Avtalet Ett avtal har tecknats i mars 2010 mellan LU och UU för perioden till Samverkansstyrelse på 13 personer, varav 4 från UU. Styrelsen skall ha en skriftlig arbetsordning. Beslutsmässig om mer än hälften närvarande Fördelning av ekonomiska medel 60% (LU) och 40% (UU), ekonomiska medel utbetalas i 12- delar. Utvärdering sker av Vetenskapsrådet på regeringens uppdrag

8 Styrelsen för EpiHealth LU: Peter M Nilsson, Marju-Orho Melander, Maria Albin, Sölve Elmståhl, Jan Sundquist, Bengt Jeppsson, Karin Källén, Giuseppe Giordano (studeranderepresentant) Joyce Carlson (adjungerad i biobanksfrågor) UU: Lars Lind, Karl Michaelsson, Johan Sundström, Niklas Eriksson (studeranderepresentant)

9 Tre delar i EpiHealth Basal epidemiologi Basic epidemiology, gene-environment Infrastrukturer Infrastructures of biobanks, registers and competences Klinisk epidemiologi Clinical (applied epidemiology), registers

10 Den nya genetiken ökar behovet av fenotyp information WGS Diabetes and CAD Science & Nature Genetics,

11 Aktuellt från EpiHealth (1) Hemsida med projektkatalog (www.med.lu.se/epihealth) Planering av screening studie hos åringar Forskarkurs i epidemiologi post doc 6-8/10, 2010 Öppen Dag för omgivande samhället 17/11, 2010 Samarbete med bl.a. LifeGene och BBMRI.SE Representanter i LifeGene: PN, MOM samt LL Representant i BBMRI.se: PN, JM

12 Aktuellt från EpiHealth (2) Forskningspolitisk proposition för klinisk forskning Stärka klinisk forskning nationellt Ansökan till Wallenbergstiftelsen (350 milj.) Utredning om biobanker, samverkan mellan LU och Region Skåne (beslut om biobanker 6/9) Tredje uppgiften, media, omvärlden, BBMRI.se Första styrgruppsmöte 11/11 för BBMRI.se

13 Aktuellt från EpiHealth (3) Ledarskapsutbildning för koordinator och biträdande koordinator via LU Utbildning för framtida forskningsledare Stöd till forskare, ex. tid att skriva ansökningar Förbereda utvärderingsprocessen (LU, VR)

14 Healthy ageing for all Forskningspolitisk inriktning Öppnar för translationell forskning Kan överskrida fakultetsgränser Är i samklang med EU:s forskningspolitik DIAMAP, Research Call in Biogerontology

15 EU Research Call in Biogerontology Ongoing network collaboration for writing background papers in relation to future EU calls Summit Meeting held in Brussels 17-19th May Focus on Vascular Ageing (endothelial dysfunction, cellular senescence, telomere biology, arterial stiffness, signalling pathways)

16 EpiHealth: Healthy ageing for all!

17 The EpiHealth-Elderly cohort 300,000 Swedish subjects aged years Initially recruited in Uppsala and Lund/Malmö IT-based medical history of diseases And life-style factors (Diseases, medications, diet, smoking, social network, exersice, QoL, occupational exposures) Invited groups: 1. Random sample 2. Parents and grandparents to LifeGene participants 3. From old cohorts at UU/LU 4. From screening programs First visit: Blood, urine, DNA, Blood pressure, heart rythm, Weight, height, waist circumference, fat mass, FEV1? MMT in elderly? Glucose and lipids Secondary visits for selected groups: CV, osteoporosis, lung disorders, dementia etc Follow-up through registers: Death, hospitalization, cancer

18 EpiHealth och Region Skåne Behov av samverkan kring forskning Styrelserepresentation från RS önskvärd Wallenbergsstiftelsen, ansökan, samverkan Biobankerna, BBMRI.se vill se en nod i Skåne

19 Sammanfattning EpiHealth innebär ett stort åtagande men även stora möjligheter för excellens inom epidemiologi Samverkan kan ske med centra utanför LU och UU, t.ex. med Högskolan i Jönköping samt UmU Ytterligare ekonomiska medel måste sökas för att bl.a. finansiera ett screeningsprojekt med start 2011 Samverkan med Region Skåne är av stor strategisk betydelse och i linje med LSUS samt SUS PN 2010

20

21 BESLUT/Förslag BILAGA 2 Dnr LS 2010/771 Universitetsstyrelsen Föreskrifter rörande anställning av lärare, del 1 Inledning Nuvarande och blivande medarbetare vid Lunds universitet är förutsättningen för framgång i såväl undervisning och forskning som innovation och samverkan med samhället i stort. Rekrytering såväl som främjande av nuvarande medarbetares utveckling är således viktiga komponenter i att nå universitets övergripande mål. I de övergripande målen ingår att Lunds universitet ska vara en attraktiv arbetsplats och en arbetsplats där personlig och professionell utveckling främjas. Föreliggande regelverk för anställning av lärare bygger på att universitetet ska erbjuda en tydlig och transparent väg till anställning och utveckling inom undervisning och forskning samt att graden av nödvändig skicklighet kan variera inom pedagogik och vetenskap/konstnärlig verksamhet beroende på anställningens innehåll. Utgångspunkten är att alla anställningar som avser undervisning och forskning ska vara läraranställningar. De tidsbegränsade läraranställningarna (14 ) är avsedda för meritering såväl inom forskning som inom undervisning och för att bereda personerna möjlighet att utveckla sin kompetens för fortsatt akademisk karriär. Denna första del av regelverket omfattar lärarkategorier samt behörighet och bedömningsgrunder för anställning av de olika lärarkategorierna. Därutöver kommer en del med föreskrifter för befordran samt en del med föreskrifter för anställningsprocessen att utarbetas. Anställningsordningen har beslutats av styrelsen för Lunds universitet med stöd av 3 kap 6 högskolelagen (1992:1434) och 2 kap. 2 9 punkten högskoleförordningen (1993:100). Lärarkategorier, rekrytering och särskilda anställningsformer 1 Anställningsordningens del 1 omfattar de föreskrifter för anställning av lärare som Lunds universitet tillämpar i fråga om ämnet för anställningen, lärarkategorier, anställningsformer, behörighetskriterier och bedömningsgrunder. Med behörighet avses de krav som ska ställas för att en person ska vara behörig till den aktuella anställningen. Med bedömningsgrunder avses de kriterier och den nivå på skicklighet som ska ligga till grund för urval bland sökande. Postadress Box LUND Besöksadress Paradisgatan 5, Lund Växel E-post Internet 51

22 2 Med lärare avses professor och gästprofessor samt adjungerad professor, universitetslektor, biträdande universitetslektor/forskarassistent 1, postdoktor samt universitetsadjunkt. 3 Rekrytering av lärare ska syfta till att finna medarbetare med bästa möjliga kompetens och potential för de uppgifter anställningen avser. Förutom dokumenterade meriter inom undervisning och forskning ska också uppvisad progression 2 och prognos för framtiden beaktas vid beslut om vem som ska anställas. I bedömningen ska hänsyn tas till annan yrkeserfarenhet av betydelse för den aktuella anställningen. 4 Lunds universitet ska vid rekrytering verka för att uppnå jämn könsfördelning dels inom lärarkategorier dels med hänsyn till det sammanhang inom vilket personen ska verka. Varje område ska inför rekrytering formulera jämställdhetsmål avseende könsfördelning inom var och en av lärarkategorierna. 5 Adjungerad professor En adjungerad professor anställs för en bestämd tid och har sin huvudsakliga verksamhet utanför universitets- och högskoleväsendet (se 3 kap. 3 (HL)). Personen anställs för att tillföra en specifik kompetens av särskild vikt för den aktuella verksamheten eller för att stärka verksamhetens anknytning till näringsliv och det omgivande samhället i stort. Personen ska uppfylla behörighetskraven för anställning som professor. 6 Gästprofessor En gästprofessor anställs för en viss bestämd tid och ska uppfylla behörighetskrav för anställning som professor (se 3 kap. 3 (HL)). Personen ska ha en specifik kompetens av värde för den aktuella verksamheten. 7 Förenad anställning En anställning som professor eller universitetslektor kan förenas med anställning vid en sjukvårdsenhet som är upplåten för medicinsk utbildning och forskning (se 3 kap. 8 (HL)). En förenad anställning avser att tillföra klinisk kompetens till undervisning och forskning. 8 Kombinerad anställning En anställning som professor, universitetslektor eller universitetsadjunkt kan kombineras med annan anställning. En kombinerad anställning får motsvara lägst 20 procent och högst 80 procent av en anställning på heltid. För att anställas i en kombinerad anställning ska personen vid anställningstillfället ha en för ämnesområdet relevant anställning. Denna anställning ska ge en för universitetet efterfrågad kompetens och tillföra aktuell yrkeskompetens till undervisning och forskning. Personen ska uppfylla behörighetskraven för den anställning som den kombinerade anställningen avser. 1 Möjligheten att anställa i någon av båda dessa anställningsformer kommer att finnas kvar till och med Revidering av anställningsordningen kommer att ske när de centrala förhandlingarna om ytterligare tidsbegränsade meriteringsanställningar slutförts. 2 Med progression avses personens utveckling inom området för anställningen t.ex. vetenskaplig utveckling efter disputation (se handläggningsordningen) 52

23 Ämnet för anställning 9 Ämnet för anställning som professor, adjungerad professor, gästprofessor, universitetslektor, biträdande universitetslektor/forskarassistent, postdoktor samt universitetsadjunkt ska anges. Ämnet för anställningen ska vara tydligt angivet och definierat med utgångspunkt i målen för universitetets utbildnings- och forskningsstrategier samt i rekryteringsmål och jämställdhetsplaner. Om särskilda skäl föranleder det kan anställningens benämning utgöras av ämne, särskilt subspecialitet. Om inriktningen på anställningen förändras kan ämnets benämning ändras. Behörighetskrav och bedömningsgrunder 10 För lärare gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna i aktuell anställning väl. För varje ledig anställning ska en kravprofil (se bilaga 1) upprättas och utgöra underlag för information om anställningen. Utöver de behörighetskrav som anges nedan för respektive anställning ska ytterligare behörighetskrav anges i kravprofilen där så är relevant. Meritvärderingen ska göras med utgångspunkt i anställningsordningen och den för anställningen fastställda kravprofilen. 11 Vid bedömning av sökande vars meriter är likvärdiga avseende kompetens och progression ska hänsyn tas till om det förelegat särskilda skäl som påverkat personens professionella utveckling. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, yrkesverksamhet, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. 12 Professor, gästprofessor samt adjungerad professor Behörighetskrav (4 kap. 3 HF) Behörig att anställas som professor, gästprofessor och adjungerad professor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Behörig att anställas som professor, gästprofessor och adjungerad professor inom konstnärlig verksamhet är den som har visat såväl konstnärlig som pedagogisk skicklighet. Skicklighet ska för professor förstås som mycket hög grad av vetenskaplig/konstnärlig och pedagogisk förmåga. Vid anställning som professor och gästprofessor ska följande utgöra grund för bedömning: Mycket hög grad av vetenskapliga/konstnärliga meriter inklusive mycket god nationell och internationell nivå som forskare/konstnärlig utövare. Kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition. Mycket hög grad av pedagogiska meriter inklusive mycket god förmåga att utveckla och leda pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder. 53

24 Mycket god förmåga att handleda doktorander till doktorsexamen eller studerande vid konstnärliga utbildningar till konstnärlig självständighet. Innebörden av mycket god förmåga ska förstås utifrån den tradition och de förutsättningar som råder inom aktuellt ämne. Med hänsyn till anställningens inriktning och innehåll kan den person som bedöms ha utomordentlig pedagogisk förmåga och god vetenskaplig/konstnärlig förmåga eller bedöms ha utomordentlig vetenskaplig /konstnärlig förmåga och god pedagogisk förmåga anställas som professor. Därutöver kan följande bedömningsgrunder tillämpas (de ska tillsammans med eventuella ytterligare bedömningsgrunder ingå i kravprofilen): Mycket god förmåga att som ledare utveckla, leda och genomföra utbildning, forskning, konstnärlig eller annan verksamhet av hög kvalitet. Mycket god förmåga till samverkan, innovativ och förnyande verksamhet samt sådan personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Vid anställning som adjungerad professor ska följande utgöra grund för bedömning: Adjungering ger möjlighet att till verksamheten knyta kvalificerade personer med anställning huvudsakligen utanför högskolan. Bedömningsgrunderna kan därmed variera beroende på vilken skicklighet som efterfrågas och dessa ska framgå av kravprofilen. En adjungerad professor ska vara en ledande specialist inom det aktuella området. Annan skicklighet än vetenskaplig och pedagogisk ska kunna ges vikt vid bedömning av den sammanlagda skickligheten. Kravet på pedagogisk skicklighet får ses mot bakgrund av den verksamhet som personen kommer ifrån. 13 Universitetslektor Behörighetskrav (4 kap. 4 HF) Behörig att anställas inom annat än konstnärlig verksamhet är den som dels har visat pedagogisk skicklighet dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämne och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Behörig att anställas som universitetslektor inom konstnärlig verksamhet är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt konstnärlig doktorsexamen, visat konstnärlig skicklighet eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Skicklighet ska förstås som vetenskaplig/konstnärlig förmåga visad genom avlagd doktorsexamen eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till ämnet för anställningens och de arbetsuppgifter som ska ingå. Pedagogisk skicklighet ska förstås som god pedagogisk förmåga. Vid anställning som universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning: God nationell och internationell nivå som forskare eller konstnärlig utövare. Kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition. 54

25 God pedagogisk förmåga inklusive god förmåga att utveckla och leda pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder. Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen eller studerande vid konstnärliga utbildningar till konstnärlig självständighet. Därutöver kan följande bedömningsgrunder tillämpas (de ska tillsammans med eventuella ytterligare bedömningsgrunder ingå i kravprofilen): Förmåga att som ledare utveckla, leda och genomföra utbildning, forskning, konstnärlig eller annan verksamhet av hög kvalitet. Förmåga till samverkan, innovativ och förnyande verksamhet samt sådan personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. 14 Anställningar för meritering inom forskning och undervisning Biträdande universitetslektor och forskarassistent samt postdoktor är tidsbegränsade anställningar som ska ge möjlighet till meritering vetenskapligt/konstnärligt och pedagogiskt. I första hand ska anställningen ge utrymme för meritering inom forskning. Dock ska inom ramen för anställningen även beredas möjlighet till pedagogisk utveckling. A) Biträdande universitetslektor 3 Behörighetskrav (4 kap 8 a HF) Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt examen tidigare bör komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer samt föräldraledighet eller andra liknande omständigheter. Vid anställning som biträdande universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning: God förmåga att utveckla och genomföra forskning, eller konstnärlig verksamhet av hög kvalitet samt pedagogisk förmåga. Vid anställning som biträdande lektor ska främst beaktas vetenskaplig/konstnärlig förmåga. I övrigt ska bedömningen göras med utgångspunkt i den för anställningen fastställda kravprofilen. B) Forskarassistent 4 Behörighetskrav (4 kap. 10 HF) Behörig att anställas som forskarassistent är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt examen tidigare bör komma i fråga i första hand, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, 3 Möjligheten att använda sig av denna anställningsform kommer att finnas kvar till och med Revidering kommer att ske när centrala förhandlingar slutförts om ytterligare tidsbegränsningsgrunder. 4 Möjligheten att använda sig av denna anställningsform kommer att finnas kvar till och med Revidering kommer att ske när centrala förhandlingar slutförts om ytterligare tidsbegränsningsgrunder. 55

26 förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet eller andra liknande omständigheter. Vid anställning som forskarassistent ska följande utgöra grund för bedömning: God förmåga att utveckla och genomföra forskning, eller konstnärlig verksamhet av hög kvalitet samt pedagogisk förmåga Vid anställning som forskarassistent ska främst beaktas vetenskaplig/konstnärlig förmåga. I övrigt ska bedömningen göras med utgångspunkt i den för anställningen fastställda kravprofilen. C) Postdoktor 5 Behörighet Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. Vid anställning som postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning: God förmåga att utveckla och genomföra forskning, eller konstnärlig verksamhet av god kvalitet samt pedagogisk förmåga. Vid anställning som postdoktor ska främst beaktas vetenskaplig/konstnärlig förmåga. I övrigt ska bedömningen göras med utgångspunkt i den för anställningen fastställda kravprofilen. 15 Universitetsadjunkt Behörighetskrav Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt examen på avancerad nivå (motsv.) samt har annan kompetens av betydelse med hänsyn till ämnet för anställningen och de arbetsuppgifter som ska ingå. Pedagogisk skicklighet ska förstås som god pedagogisk förmåga. Vid anställning som universitetsadjunkt ska följande utgöra grund för bedömning: Goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå. God pedagogisk förmåga inklusive god förmåga att utveckla pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder. Mycket god yrkeserfarenhet eller annan erfarenhet av relevans för anställningen Ytterligare bedömningsgrunder ska framgå av kravprofilen. 5 Enligt kollektivavtal slutet mellan Arbetsgivarverket och OFR/S, Saco-S, SEKO, , Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor. 56

27 Ikraftträdande Dessa föreskrifter rörande anställning av lärare del 1 gällande lärarkategorier, behörighetskrav och bedömningsgrunder träder ikraft den 1 januari Föreskrifterna ska gälla tills vidare, dock längst till och med den 30 juni Samtidigt som dessa föreskrifter träder i kraft upphör beslutet Anställningsordning för lärare vid Lunds universitet ( ), Dnr IE /01 samt tillägg till Anställningsordning för lärare vid Lunds universitet ( ), Dnr I G /03 att gälla. Beslut i detta ärende har fattats av universitetsstyrelsen vid sammanträdet den 17 december

28 BESLUT BILAGA 4. Dnr LS 2010/771 Universitetsstyrelsen Föreskrifter om handläggning inför rektors beslut att kalla till anställning som professorer Bakgrund Universitet och högskolor har genom förändring av högskoleförordningen (SFS 2010:1064) med ikraftträdande den 1 januari 2011 fått möjlighet att kalla personer till anställning som professor om anställningen av personen är av särskild betydelse för en viss verksamhet vid högskolan. Enligt den nya bestämmelsen i högskoleförordningen får endast rektor fatta beslut om att kalla en person till anställning och detta beslut får inte delegeras. Skälen för varför anställningen är av särskild betydelse ska dokumenteras. Vidare får endast den som har behörighet för anställningen anställas genom kallelse. Det förutsätts att i de flesta fall den person som rektor avser att kalla till anställning som professor redan är bedömd som behörig till en sådan anställning. I annat fall ska inhämtande av yttrande ske från minst en person som är särskilt förtrogen med anställningens område och på det sätt övriga anställningar av professorer handläggs. Vid anställning genom kallelse behöver inte sådan information som avses i 6 första stycket anställningsförordningen (AF) lämnas. Det sistnämnda innebär att i princip vem som helst kan överklaga beslutet om anställning. Mot bakgrund av regeringsformens (RF) bestämmelser (11 kap. 9 RF) om att vid statlig anställning ska endast avseende fästas vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet samt att handläggningen och beslutsfattandet ska präglas av saklighet och opartiskhet (1 kap. 9 ) fattas följande beslut om hur kallelseförfarandet ska hanteras. Föreskrifter Med stöd av 2 kap. 2 punkten 10 högskoleförordningen (1993:100) föreskriver Lunds universitet följande. Frågan om kallelse till anställning som professor kan initieras på olika nivåer inom universitetet. Berörda nivåer ska samråda i ärendets beredning och inför beslut. Områdesstyrelse eller annan områdesföreträdare efter delegation från områdesstyrelsen överlämnar frågan om förslag att kalla en professor till anställning till rektor. Rektor beslutar dock ensam att kalla föreslagen person till anställning som professor. Områdesstyrelsen, eller annan områdesföreträdare efter delegation från områdesstyrelsen ska inför framställan till rektor upprätta ett underlag. Underlaget ska innehålla följande; Postadress Box 117, LUND Besöksadress Paradisgatan 5 Telefon, Fax 046 E-post 64

29 1) Behovsanalys som redovisar varför anställningen är av särskild betydelse för verksamheten och varför kallelse är motiverat för den aktuella anställningen 2) Finansieringsplan för anställningen 3) Kravprofil för anställningen 4) Redogörelse för vetenskaplig kompetens i relation till den kompetens den föreslagna professorn har inom det aktuella området samt vilka överväganden som gjorts utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 5) Redovisning över tilltänkt persons kompetens samt intygande att prövning av behörighetsvillkoren har skett. Har yttrande om behörighet inhämtats för anställningen ska det bifogas. 6) Intyg om att frågan om jäv prövats och föregått handläggningen. Protokoll bifogas om anledning funnits att särskilt pröva frågan om jäv. Utvärdering av dessa föreskrifter liksom av handläggningen av kallelse till anställning som professor ska ske när rektor fattat beslut om att kalla till anställning som professor vid sammanlagt tio tillfällen eller senast den 31 december Denna utvärdering ska tillställas Universitetsstyrelsen. Ikraftträdande Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari Beslut i detta ärende har fattats av Lunds universitets styrelse vid sammanträdet den 17 december

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden 1 (6) Dnr A 10 S 2013/266 Samh ällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen Anställningsordning och allmänna anvisningar vid anställning av lärare vid samhällsvetenskapliga fakulteten Dessa anvisningar ersätter

Läs mer

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning.

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. 1 Undantag kan förekomma, exempelvis vid tillämpning av bestämmelserna i Lagen om anställningsskydd (LAS). 2 Undantaget

Läs mer

Biträdande. universitetslektor

Biträdande. universitetslektor Doktorand Post doktor Junior universitetslektor Biträdande universitetslektor Universitets- lektor Biträdande professor Professor Universitets- adjunkt Extern rekrytering Kompetensprövning för befordran

Läs mer

Dnr: MIUN 2013/1282. Mittuniversitetets anställningsordning. Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26

Dnr: MIUN 2013/1282. Mittuniversitetets anställningsordning. Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26 Dnr: MIUN 2013/1282 Mittuniversitetets anställningsordning Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26 INNEHÅLL ALLMÄNT 2 ANSTÄLLNINGSORDNING 4 REKRYTERINGSPOLITIKENS MÅL 4 STRATEGI FÖR REKRYTERING

Läs mer

Anställningsordning för Uppsala universitet

Anställningsordning för Uppsala universitet UFV 2010/1842 Anställningsordning för Uppsala universitet Föreskrifter för läraranställningar, rekrytering och befordran av lärare. Gäller från och med den 9 november 2012. Fastställd av konsistoriet 2012-11-09

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING. anställning och befordran av lärare. reviderad 2013-02-18

ANSTÄLLNINGSORDNING. anställning och befordran av lärare. reviderad 2013-02-18 ANSTÄLLNINGSORDNING anställning och befordran av lärare reviderad 2013-02-18 Styrdokument: Beslut US 2013-02-18 Dnr C 2013/295 Ersätter Dnr C 2012/258 Giltighetstid fr o m 2013-02-18 T o m Tillsv. Ansvarig

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

Anställningsordning för lärare

Anställningsordning för lärare Diarienummer: Ö 2015/201 Datum: 2015-03-30 Författare: Marie-Louise Schüssler Beslutat av: Högskolestyrelsen Datum: 2015-04-23 Giltighetstid: Tillsvidare 1(15) Personalchef Marie-Louise Schüssler Anställningsordning

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet

Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet BESLUT 1 2009-12-17 Dnr LS 2009/542 Rektor Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet Bakgrund Lunds universitet vill ha tydliga regler för pensionerade professorers fortsatta verksamhet. För

Läs mer

Samhällsvetenskapliga fakultetens handläggningsordning vid rekrytering och tillsättning av postdoktor

Samhällsvetenskapliga fakultetens handläggningsordning vid rekrytering och tillsättning av postdoktor Umeå universitet, 901 87 Umeå Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Telefon: 090-786 57 93 telefax: 090-786 66 75 E-post: monica.sunden@adm.umu.se Beslut 2008-10-15 Dnr 315-5332-07 Med revidering fastställd

Läs mer

Sidan 1 av 23 Reviderad och fastställd av högskolestyrelsen 2013-06-19 Dnr 2012-141-82. Anställningsordning för Högskolan Kristianstad

Sidan 1 av 23 Reviderad och fastställd av högskolestyrelsen 2013-06-19 Dnr 2012-141-82. Anställningsordning för Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 23 Reviderad och fastställd av högskolestyrelsen 2013-06-19 Dnr 2012-141-82 Anställningsordning för Högskolan Kristianstad Sida 2 av 23 Innehåll Mål och strategier för rekrytering... 3 Utgångspunkter

Läs mer

Anställningsordning. för anställning av lärare vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Anställningsordning. för anställning av lärare vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Anställningsordning för anställning av lärare vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Fastställd av styrelsen för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm den 27 oktober 2011. Dnr 11/539 Kungl. Musikhögskolan i

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Skövde

Anställningsordning vid Högskolan i Skövde Anställningsordning vid Högskolan i Skövde Nuvarande anställningsordning gäller från och med 2013-03-01 och är beslutad av styrelsen. Rektor har 2013-11-15 beslutat om vissa ändringar i anställningsordningen

Läs mer

Snabbguide - tidsbegränsade anställningar

Snabbguide - tidsbegränsade anställningar Senaste uppdatering: 2014-01-20 Sylvie Garnbeck, Personalavdelningen Tidsbegränsad anställning lärare och forskare... sid 2-3 Tidsbegränsad anställning doktorand... sid 4 Doktorand med utbildningsbidrag

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING. för lärare vid Umeå universitet. Fastställd av universitetsstyrelsen 2011-12-13. Reviderad 2012-12-11 Dnr: UmU 300-2349-11

ANSTÄLLNINGSORDNING. för lärare vid Umeå universitet. Fastställd av universitetsstyrelsen 2011-12-13. Reviderad 2012-12-11 Dnr: UmU 300-2349-11 ANSTÄLLNINGSORDNING för lärare vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2011-12-13. Reviderad 2012-12-11 Dnr: UmU 300-2349-11 Typ av dokument: Regel Beslutad av: Universitetsstyrelsen Dnr:

Läs mer

CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR

CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR Ansökan skickas via e-mail till respektive handläggare på (Rekryteringsenheten) Ansvarig Fyll i datum (beräknad tid)

Läs mer

Kallelse till anställning som professor

Kallelse till anställning som professor UFV 2013/344 Kallelse till anställning som professor Rutin för beredning och beslut Fastställd av rektor 2013-03-12 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Grundläggande förutsättningar för ett kallelseförfarande

Läs mer

R.U Regulation (1993-100) on University

R.U Regulation (1993-100) on University SFST R.U Regulation (1993-100) on University Databas: SFST Ny sökning Sökresultat Föregående Nästa Post 1 av 1 i SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna

Läs mer

MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET RIKTLINJER VID ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR

MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET RIKTLINJER VID ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET RIKTLINJER VID ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR Anställning och befordran av lärare vid högskolor och universitet regleras i Högskoleförordningen. Behörig att anställas

Läs mer

Policy och föreskrifter gällande stipendiefinansiering för försörjning under utbildning eller för förkovran efter avlagd doktorsexamen

Policy och föreskrifter gällande stipendiefinansiering för försörjning under utbildning eller för förkovran efter avlagd doktorsexamen BESLUT 1 2013-06-27 Dnr PE 2013/356 Rektor Policy och föreskrifter gällande stipendiefinansiering för försörjning under utbildning eller för förkovran efter avlagd doktorsexamen Bakgrund Rektor fattade

Läs mer

CRC styrelse möte 2010-09-30

CRC styrelse möte 2010-09-30 Förslag till beslut 1 2010-09-22 CRC styrelsen CRC Clinical Research Centre Hugh Connell CRC föreståndare CRC styrelse möte 2010-09-30 Punkt 9 Lokalfördelning till Jan Sundquist, Inst. f. kliniska vetenskaper,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Lena Häggström Studeranderepresentanter Martin Grimheden

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning HÖGSKOLAN I BORÅS REGLER Sid 1 (8) Regler vid doktorandanställning vid Högskolan i Borås Fastställd av rektor 2012-12-18, dnr 796-12-10 Innehållsförteckning 1 Värdegrund... 2 2 Inledning... 2 3 Antagning

Läs mer

Anställningsordning för lärare, doktorander, amanuenser och assistenter vid Högskolan i Halmstad

Anställningsordning för lärare, doktorander, amanuenser och assistenter vid Högskolan i Halmstad Anställningsordning för lärare, doktorander, amanuenser och assistenter vid Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2013-09-13, dnr 40-2012-977. Ersätter anställningsordning beslutad av högskolestyrelsen

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Regler vid rekrytering och befordran av lärare

Regler vid rekrytering och befordran av lärare Regler vid rekrytering och befordran av lärare Fastställd av rektor 2012-11-22, dnr 327-12-10 Reviderad av rektor 2014-02-10, dnr 82-14 Reviderad enligt beslut om konvertering 2014-07-01, dnr 603-14 Reviderad

Läs mer

Rektors delegationsordning

Rektors delegationsordning Rektorsbeslut Datum: 2010-10-04 Dnr: 2010/1 Rektors delegationsordning Allmänna regler för delegation vid Linnéuniversitetet Delegation kan avse en grupp av ärenden eller ett enskilt ärende. Delegation

Läs mer

Regler vid rekrytering och befordran av lärare

Regler vid rekrytering och befordran av lärare HÖGSKOLAN I BORÅS REGLER Verksamhetsstöd/HR Terese Schoultz Gedda, Personalhandläggare 2014-07-01 Dnr 603-14 Fastställd av rektor 2012-11-22, dnr 327-12-10 Reviderad av rektor 2014-02-10, dnr 82-14 Reviderad

Läs mer

Förslag till process för rekrytering av rektor

Förslag till process för rekrytering av rektor Sid 1 (7) Förslag till process för rekrytering av rektor Föredragande Ordförande Lennart Evrell Bakgrund Föreliggande dokument utgör handläggningsordning och tidsplan för processen att rekrytera rektor

Läs mer

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 1 Kompetensbeskrivning

Läs mer

Välkommen som doktorand vid LTH. Lunds TEkniska Högskola

Välkommen som doktorand vid LTH. Lunds TEkniska Högskola Välkommen som doktorand vid LTH Lunds TEkniska Högskola 2 Välkommen som doktorand vid LTH Utgåva: höst 2013 Välkommen som doktorand vid LTH 3 Välkommen som doktorand vid LTH Jag är väldigt glad över att

Läs mer

Rektors besluts- och delegationsordning

Rektors besluts- och delegationsordning Dnr: ST 2013/165-1.1 Regeldokument Rektors besluts- och delegationsordning Beslutat av Rektor Gäller från 2013-04-22 Senast reviderad 2015-07-01 Beslutat av: rektor Beslutsdatum: 2013-04-22 Dnr: ST 2013/165-1.1

Läs mer

Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde

Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde PM 1(4) 2015-08-27 Universitetsledningens kansli Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde Detta dokument, mallar för rektorsbeslut, tider för rektorssammanträden

Läs mer

Ansökan om anställning som lärare, eller befordran av lärare till lektor eller professor vid SMI

Ansökan om anställning som lärare, eller befordran av lärare till lektor eller professor vid SMI POLICYDOKUMENT Ansökan om anställning som lärare, eller befordran av lärare Ur Högskoleförordning (1993:100): Professorer 3 Behörig att anställas som professor inom annat än konstnärlig verksamhet är den

Läs mer

Meritportfölj för lärare/forskare vid Malmö högskola

Meritportfölj för lärare/forskare vid Malmö högskola MAH / Rektor 1(5) 2005-06-23 Dnr PA 41-2005/205 Meritportfölj för lärare/forskare vid Malmö högskola - Vägledning för dokumentation och värdering av meriter INLEDNING I Malmö högskolas anställningsordning

Läs mer

Meritering för anställning

Meritering för anställning Personalsektionen BILAGA 1. 2011-12-08 Handläggare Frida Proos Meritering för anställning Mallen Meritering för anställning ska användas av sökande till anställning som professor, adjungerad professor,

Läs mer

LOKALT AVTAL OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING

LOKALT AVTAL OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING 1(6) LOKALT OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING 1. Övergripande frågor I Allmänt löne- och förmånsavtal för myndigheter

Läs mer

RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR ANSTÄLLNING OCH BEFORDRAN AV LÄRARE VID HÖGSKOLAN VÄST

RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR ANSTÄLLNING OCH BEFORDRAN AV LÄRARE VID HÖGSKOLAN VÄST 1 (24) Rektorsbeslut 2012-03-26 Dnr 2012/231 A 21 FÖR ANSTÄLLNING OCH BEFORDRAN AV LÄRARE VID HÖGSKOLAN VÄST I högskolans anställningsordning anges de regler som tillämpas vid anställning av lärare utöver

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i STUDIEPLAN 2013-03-21 Dnr HT 2013/10 Humanistiska och teologiska fakulteterna Språk- och litteraturcentrum Grekiska Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i grekiska Planen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 2 juli 1998. SFS 1998:1003 Utkom från trycket den 11 augusti 1998 Omtryck Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics)

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2007-11-15. Studieplanen gäller för studerande som avslutar

Läs mer

Strategiska rekryteringar 14

Strategiska rekryteringar 14 Sida 1 (8) UTLYSNING Strategiska rekryteringar 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för strategiska rekryteringar. Stödformen innebär

Läs mer

BEFATTNINGARNA NIVÅVIS

BEFATTNINGARNA NIVÅVIS 1 (7) 1.3.2012 Principer och fyrstegsmodellen för undervisnings- och forskningspersonal vid Helsingfors universitet Anvisning är en sammanställning av principer som gäller undervisnings- och forskningspersonalen

Läs mer

Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas av Chefsavtalet

Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas av Chefsavtalet Umeå universitet Rektor Regel Dnr 300-3114-12 2013-12-17 Ansvarig enhet: Universitetsledningens kansli Giltighetstid: 5 år Sid 1 (8) Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas

Läs mer

Uppsala universitets åtgärder efter ett beslut fattat av Överklagandenämnden för högskolan

Uppsala universitets åtgärder efter ett beslut fattat av Överklagandenämnden för högskolan BESLUT 1(5) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mattias Wande 08-563 087 34 Mattias.Wande@uk-ambetet.se Uppsala universitet Rektor Uppsala universitets åtgärder efter ett beslut fattat av Överklagandenämnden

Läs mer

KARRIÄRVÄGAR FÖR LÄRARE I STOCKHOLMS STAD

KARRIÄRVÄGAR FÖR LÄRARE I STOCKHOLMS STAD UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN BILAGA SID 1 (5) 2013-02-26 KARRIÄRVÄGAR FÖR LÄRARE I STOCKHOLMS STAD Utbildningsförvaltningens arbete med att utveckla karriärvägar för lärare utgår från mål

Läs mer

Strategiska rekryteringar 15

Strategiska rekryteringar 15 Sida 1 (8) UTLYSNING Strategiska rekryteringar 15 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för strategiska rekryteringar.

Läs mer

Handläggning av. anställning och befordran av lärare. fastställd 2013-03-27

Handläggning av. anställning och befordran av lärare. fastställd 2013-03-27 Handläggning av anställning och befordran av lärare fastställd 2013-03-27 1 INNEHÅLL Rutiner för rekrytering och befordran av lärare en sammanfattning... 3 Enkel behörighetsprövning... 6 Befordran... 6

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i RETORIK Rhetoric Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 14 juni 2007 (dnr CF 62-246/2007).

Läs mer

Fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kemi

Fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kemi Fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kemi Fastställd av forskarutbildningsrådet vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Läs mer

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik 2009-07-17 KVALITETSKRITERIER för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Kvalitetskriterier under den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer

Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet

Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet Fastställd av: Fakultetsnämnden för ekonomi, naturvetenskap Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap,

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET AVTAL 2012-02-29 Dnr PE 2012/157

LUNDS UNIVERSITET AVTAL 2012-02-29 Dnr PE 2012/157 LUNDS UNIVERSITET AVTAL 2012-02-29 Dnr PE 2012/157 Syfte Arbetstiden för lärarna ska disponeras så att utbildning och forskning av hög kvalitet kan genomföras och så att verksamheten kan utvecklas och

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Deltagare. Ordförande Jörgen Tholin. Eva Wiberg. Bo-Anders. Jönsson. Lotta Bergman. Malmö Högskola HKR - - Hanna Sepp. Ewa Axelsson Åsa Hult

Deltagare. Ordförande Jörgen Tholin. Eva Wiberg. Bo-Anders. Jönsson. Lotta Bergman. Malmö Högskola HKR - - Hanna Sepp. Ewa Axelsson Åsa Hult Protokoll för NÄLU 11 november 2011 Deltagare Ordförande Jörgen Tholin Lärarrepresentanter LU Eva Wiberg Gunnar Andersson Bo-Anders Jönsson HT S-fak N-fak Studentrepresentanter LU Hanna Gunnarsson Karolina

Läs mer

Adjungering av FoUchef/specialist. på avancerad nivå

Adjungering av FoUchef/specialist. på avancerad nivå UTLYSNING 1 Adjungering av FoUchef/specialist för utbildning på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för adjungering av FoU-chef/specialist

Läs mer

för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola

för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola Lokal Examensordning för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola Dnr: 61/2011 Examensordningen är fastställd av Rektor vid Röda Korsets Högskola 2011-10-18 och ersätter den

Läs mer

Information till dig som söker läraranställning eller ansöker om befordran som lärare vid X-högskolan

Information till dig som söker läraranställning eller ansöker om befordran som lärare vid X-högskolan Information till dig som söker läraranställning eller ansöker om befordran som lärare vid X-högskolan MERITPORTFÖLJ En meritportfölj är en sammanställning av dina kunskaper och erfarenheter. I detta dokument

Läs mer

Region Skåne. Redovisningsrevision 2012 Granskning av lönehantering vid mer än en arbetsgivare

Region Skåne. Redovisningsrevision 2012 Granskning av lönehantering vid mer än en arbetsgivare Redovisningsrevision 2012 Granskning av lönehantering vid mer än en arbetsgivare Revision KPMG AB Antal sidor: 7 Antal bilagor: 1 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Gäller fr.o.m. 2013-07-01. Fastställd av Styrelsen för forskarutbildning 2013-04-09. 2 Allmän studieplan för

Läs mer

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna.

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna. 1(6) 2015-04-07 Diarienummer: STYR 2015/323 Ersätter: U 2014/882 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi Fakultetsnämnden för teknik och natur STUDIEPLAN 2013-05-06 Dnr HS 2011/26-62 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi 1 Ämnesbeskrivning Informationsteknologi är det ämne

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi MITTUNIVERSITETET Fakulteten för humanvetenskap Rådet för utbildning på forskarnivå 2012-10-08 Dnr MIUN 2006/1794 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi Fastställd av Rådet för utbildning

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i PSYKOLOGI Psychology Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 3 maj 2007 (dnr CF 62-240/2007).

Läs mer

Fakta om statistiken. Detta omfattar statistiken

Fakta om statistiken. Detta omfattar statistiken Universitetskanslersämbetet och SCB 98 UF 23 SM 1201 Fakta om statistiken Detta omfattar statistiken Detta Statistiska meddelande (SM) beskriver antalet anställda vid samtliga universitet och högskolor

Läs mer

Västerbottens läns landsting och medicinska fakulteten Umeå universitet utlyser härmed TUA medel till forskningsprojekt

Västerbottens läns landsting och medicinska fakulteten Umeå universitet utlyser härmed TUA medel till forskningsprojekt Dnr: VLL 1417-2015 Datum: 2015-06-17 Västerbottens läns landsting och medicinska fakulteten Umeå universitet utlyser härmed TUA medel till forskningsprojekt Användningsområde Forskningsresurser ur TUA-medlen

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua.fe.2010.3.0-3888 Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Antagningsordningen gäller från och med utbildningar som startar

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i HANDIKAPPVETENSKAP Disability Science Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 3 maj 2007

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/14 Mål nr A 24/12

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/14 Mål nr A 24/12 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/14 Mål nr A 24/12 Enligt 4 kap. 30 5 tredje meningen högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse före den 1 januari 2011 ska en tidsbegränsad anställning som lektor övergå i

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Anställningsformer för doktorander

Anställningsformer för doktorander 2007-04-02 BESLUT LiU 455/07-50 1(1) Anställningsformer för doktorander Med hänvisning till föreliggande skriftligt underlag beslutar universitetsstyrelsen härmed att utbildningsbidrag fr o m 1 juli 2007

Läs mer

Rekryteringsutskottet Verksamhetsberättelse 2014

Rekryteringsutskottet Verksamhetsberättelse 2014 Rekryteringsutskottet Verksamhetsberättelse 214 bilaga Rekryteringsutskottets verksamhet 214 Dnr 1-11/215 INNEHÅLL 1 Rekryteringsutskottets övergripande uppdrag... 2 2 Rekryteringsutskottets sammansättning...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 januari 2015 56/2015 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om specialistläkarutbildning och specialisttandläkarutbildning samt om särskild

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Högskolan i Gävle

Lokalt kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Högskolan i Gävle HÖGSKOLAN I GÄVLE 2000-08-29 Lokalt kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Högskolan i Gävle 1 Bemyndigande Avtalet sluts med stöd av 1 kap 3 ALFA samt bilaga 5

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Med antagningsordning avses enligt 6 kap högskoleförordningen (SFS 1993:100), med senare ändringar,

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen.

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen. Lokalt kollektivavtal för lärare vid NHV Dnr A15/05:335 Parterna enas om följande grund för arbetstider för universitetslärare vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV). Detta avtal ersätter

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 1 (10) Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (dnr 12/522) Fastställd av högskolestyrelsen den 6 november 2012 (7, protokoll

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet

Läs mer

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013 UF 23 SM 1401 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2013 Higher Education. Employees in Higher Education 2013 I korta drag Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent

Läs mer

Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Per Capsulam

Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Per Capsulam Kallelse/Dagordning 2014-06-27 Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Per Capsulam Datum: 2014-06-27 Svar Ledamöter: Adjungerande: Svar lämnas till FHL fhl@lnu.se senast den 2 juli 2014 kl 18.00.

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i INFORMATIK Informatics Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för ekonomi, management och innovation den 12 juni 2008 (dnr

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Idrott med inriktning mot didaktik Physical Education and Sport Pedagogy Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskap

Läs mer

Jämställdhetsstatistik

Jämställdhetsstatistik Jämställdhetsstatistik Medicinska fakulteten 2015-01 Personalbefattningar Doktorander n=1149 Postdoktorer n=67 Bitr forskare n=161 Laboratorieforskare n=61 Forskarassistenter n=33 Forskare=94 Universitetsadjunkter

Läs mer

Att sätta lön 1 (15)

Att sätta lön 1 (15) Att sätta lön 1 (15) 2 (15) Innehåll Lönesättning... 3 Lönepolicy vid Stockholms universitet... 4 När sätts ny lön?... 6 Ansvar för lönesättning... 7 Lönerevision... 8 Lönekriterier... 9 Lönekriterier

Läs mer

Rekrytering av professor och befordran till professor

Rekrytering av professor och befordran till professor Sveriges lantbruksuniversitet Rapport Dnr SLU ua Internrevisionen 2008-06-05 10-2112/08 Bilaga till internrevisionens beslut Dnr SLU ua 10-2112/08 Rekrytering av professor och befordran till professor

Läs mer

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2010-06-08 Dnr LiU-2009-00464 Senast reviderad 2014-06-05 Utbildningsplan för Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Ansökan ska vara disponerad enligt nedanstående mall. Ansökan med bilagor, 1 ex av åberopade

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

Arbetsordning för medicinska fakulteten Reviderad genom fakultetsnämndens beslut 2011-01-26.

Arbetsordning för medicinska fakulteten Reviderad genom fakultetsnämndens beslut 2011-01-26. Medicinska fakulteten Fakultetsnämnden 2011-12-05 Dnr 100-2758-11 Sid 1 (6) Arbetsordning för medicinska fakulteten Reviderad genom fakultetsnämndens beslut 2011-01-26. Fakultetsnämnd Fakultetsnämndens

Läs mer

Styrdokument. Anställning. Hanteringsanvisning. Förvaltningen Bengt Wirbäck 2003.05.23, reviderad 2011-03-11 Dnr 20-245/03

Styrdokument. Anställning. Hanteringsanvisning. Förvaltningen Bengt Wirbäck 2003.05.23, reviderad 2011-03-11 Dnr 20-245/03 Styrdokument Anställning Hanteringsanvisning Förvaltningen Bengt Wirbäck 2003.05.23, reviderad 2011-03-11 Dnr 20-245/03 Personalavdelningen Bengt Wirbäck 2003-05-23 Dnr 20-245/03 Reviderad 2011-03-11 ANSTÄLLNING

Läs mer

Policy för lönesättning

Policy för lönesättning 080211_KMH_Policy_lonesattning.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Policy för lönesättning Policy beslutad av rektor 2008-02-11 Ersätter policy fastställd 1996-03-22, senast ändrad 2002-10-08 Dnr 08/36

Läs mer

-UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i sjukdomar hos hund och katt

-UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i sjukdomar hos hund och katt 1(6) UTB. PLAN HUND OCH KATT -UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i Jordbruksverket 551 82 Jönköping 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se jordbruksverket@jordbruksverket.se 2013-09-20 2(6) Denna utbildningsplan

Läs mer