Medlemsundersökning SGA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medlemsundersökning SGA"

Transkript

1 Medlemsundersökning SGA Jan-Feb 2008

2 INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 DATABEARBETNING OCH ANALYS... 3 BORTFALLREDOVISNING... 4 Bortfall... 4 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER... 5 DEMOGRAFISKA FAKTORER... 5 Åldersfördelning... 5 Utbildningar... 5 SGA:S VERKSAMHET... 6 SGA:s uppdrag... 6 Värdering av tjänster/aktiviteter... 7 Måluppfyllelse... 8 Värdeord... 9 Informationskanaler GREENBLADET Betyg Greenbladet Önskemål om innehåll i Greenbladet HEMSIDAN Besökt hemsidan Önskemål rörande hemsidan UTBILDNING Deltagit i utbildningar SAMMANFATTANDE BETYG Sammanfattande betyg på SGA TYP AV INTERVJUPERSON ANALYS OCH SLUTSATSER BILAGA 1 FRÅGEFORMULÄR BILAGA 2 ÖNSKEMÅL OM INNEHÅLL I GREENBLADET BILAGA 3 ÖNSKEMÅL RÖRANDE HEMSIDAN BILAGA 4 DELTAGIT I UTBILDNINGAR TYP AV UTBILDNING MAN DELTAGIT I ANLEDNINGAR TILL ATT MAN EJ DELTAGIT I UTBILDNING

3 I N L E D N I N G, SYFTE OCH METOD Inledning Axánd Konsult AB fick i slutet av november 2007 i uppdrag av Swedish Greenkeepers Association (SGA) att genomföra en medlemsundersökning bland medlemmarna i SGA. Inledningsvis togs gemensamt ett ramverk för undersökningen fram. Det beslutades att datainsamlingen skulle genomföras i januari och februari 2008, samt att intervjuerna skulle vara maximalt åtta minuter långa. Det beslutades även att sammanlagt skulle 300 intervjuer genomföras med slumpvis utvalda medlemmar i SGA. Datainsamlingen genomfördes 21 januari-18 februari Syfte Syftet med denna utvärdering är att ta fram information om hur medlemmar i SGA uppfattar och uppskattar föreningen och föreningens arbete. Undersökningen syftar även till att utreda inom vilka områden föreningen har förbättringspotential. Metod Urval och insamling av information Ett slumpmässigt urval om sammanlagt 600 medlemmar i SGA gjordes av Axánd med utgångspunkt i SGA:s medlemsmatrikel. Samtalen tog mellan 8-15 minuter per intervju. De tidsmässigt längre intervjuerna beror dels på att somliga respondenter önskade besvara de enskilda frågorna mer ingående, och dels på att ämnesområdet intresserar flera respondenter. De som har utfört telefonintervjuerna har inte uppfattat några svårigheter för respondenterna att förstå frågorna. Kontakt har tagits med respondenterna företrädelsevis under sen eftermiddag och kväll. Efter att rapporten har överlämnats och godkänts av uppdragsgivaren kommer urvalslistan med namn och telefonnummer att förstöras. Frågeformulär För att möjliggöra en kvantitativ tolkning av resultatet innehåller frågeformuläret en klart övervägande del frågor med fasta svarsalternativ. Nio av de tretton frågorna i frågeformuläret har enbart fasta svarsalternativ, och två frågor har enbart öppna svarsalternativ. Två frågor har utöver fasta svarsalternativ ett öppet svarsalternativ. De första frågorna ger svar på demografiska frågeställningar såsom ålder och genomgångna utbildningar. De fem därpå följande frågorna berör SGA:s verksamhet och föreningens viktigaste uppgifter. Nästföljande fyra frågor behandlar respondentens åsikter om tidningen Greenbladet, om hemsidan, följt av en fråga om utbildningar. Sist får respondenten ge ett sammanfattande betyg till SGA. Det frågeformulär som använts återfinns i sin helhet i Bilaga 1. Databearbetning och analys Svaren från intervjuerna har sammanställts och analyserats med hjälp av för ändamålet lämpliga statistikprogram. Utifrån denna bearbetning har översiktliga diagram tagits fram. Till diagrammen följer förklarande texter, vilket gör att i stort sett varje diagram kan förstås även 3

4 I N L E D N I N G, SYFTE OCH METOD om man inte har läst hela rapporten. Svaren från samtliga respondenter har behandlats anonymt. Som en följd av avrundning summerar inte alltid procentsatserna i ett diagram till 100 %. I det första kapitlet redovisas svaren från samtliga respondenter. Svaren är inte vägda. Sist i rapporten återfinns analys och slutsatser följt av bilagor. Bortfallredovisning Nedan redovisas först bortfallet för samtliga respondenter. Bortfall Som utgående ur populationen återfinns 31 personer, vilket lämnar 569 personer i nettourval. Detta resulterar i en svarsfrekvens på 53 %. Det bör beaktas att inga fler kontaktförsök gjordes efter att 300 intervjuer var genomförda. Inga tendenser eller utmärkande drag har upptäckts hos dem som räknas som bortfall. Bruttourval 600 Utgående ur populationen Fel målgrupp (ej medlem, styrelse etc.) 12 Felaktigt eller avsaknad av telefonnummer, fax 7 Bortresta hela datainsamlingsperioden 10 Övrigt (sjukdom, dödsfall etc) 2 Nettourval 569 Ej nådda för intervju 262 Vill ej delta (tidsbrist, princip etc) 7 Genomförda intervjuer 300 Svarsfrekvens (Genomförda intervjuer/nettourval) 53 % 4

5 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER Resultat samtliga respondenter Nedan presenteras resultatet från samtliga respondenter. Redovisningen av resultatet följer strukturen i frågeformuläret (Bilaga 1). Demografiska faktorer Åldersfördelning 1) Ålder Åldersfördelning 40% 29% 38% 33% 20% 0% 0% 0% -20 år år år år 66- år Av respondenterna är 29 % år, 38 % är år och 33 % är år gamla. Ingen är 20 år eller yngre och ingen är 66 år eller äldre. Frågan har besvarats av 300 personer. Utbildningar 2) Genomgångna utbildningar Utbildningar GUB 59% VUB 36% HGU Gräs- eller markkursen Motsvarande högskoleutbildning 8% 12% 17% Ej gått någon av utbildningarna 29% 0% 20% 40% 60% 80% 5

6 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER Av de svarande uppger 59 % att de har gått Grundutbildning i banskötsel (GUB) och 36 % att de har gått Vidareutbildning för banpersonal (VUB). 17 % anger att de har gått Högre greenkeeperutbildning (HGU) och 12 % att de har gått gräs- eller markkursen. 8 % har gått någon motsvarande högskoleutbildning. Av respondenterna berättar 29 % att de inte har gått någon utbildning alls. Samtliga 300 respondenter har besvarat frågan. SGA:s verksamhet SGA:s uppdrag 3) På en skala från ett till sex, där ett betyder inte alls viktig och sex betyder mycket viktig, hur viktigt upplever du det är att SGA arbetar med följande områden? SGA:s uppdrag Utbildning av medlemmar 5,0 FoU och miljöarbete inom banskötsel Arrangerande av aktiviteter Påverkan/opinionsbildning 4,8 4,6 5,0 Medlemsservice från kansliet 4,1 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 De intervjuade ombads avge ett värde på en skala från ett till sex, där ett betyder inte alls viktig och sex betyder mycket viktigt, avseende hur viktigt de anser att det är att SGA arbetar med ett antal olika områden. Respondenterna har fått ge ett värde per uppräknat område. Diagrammet ovan visar medelvärdet för de olika områdena. Vid en jämförelse mellan de olika områdenas medelvärden synliggörs att medlemmarna ger områdena Utbildning av medlemmar och Forskning, utveckling och miljöarbete inom banskötsel högst värde (5,0). Därefter följer Arrangerande av aktiviteter såsom erfarenhetsutbyten, spelträffar mm (4,8) och Påverkan/opinionsbildning hos SGF, på golfklubbar samt andra intressenter för att ge medlemmar bättre villkor och ökad status (4,6). Lägst medelvärde får Medlemsservice från kansliet (4,1). Frågan har besvarats av samtliga 300 intervjuade medlemmar. 6

7 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER Värdering av tjänster/aktiviteter 4) På en skala från ett till sex, där ett betyder inte alls värdefull och sex betyder mycket värdefull, hur värdefulla är följande tjänster/aktiviteter som SGA erbjuder för dig? Värdering av tjänster/aktiviteter Tidningen Greenbladet Konferenser 4,7 5,1 Hemsidan 4,1 Kanslifunktionen SGAmästerskapet Utbildningar 3,5 3,8 3,8 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 De intervjuade ombads avge ett värde på en skala från ett till sex, där ett betyder inte alls värdefull och sex betyder mycket värdefullt, avseende hur värdefulla ett antal tjänster/aktiviteter som SGA erbjuder är för dem. Respondenterna har fått ge ett värde per uppräknat område. Diagrammet ovan visar medelvärdet för de olika områdena. Den tjänst som får högst medelvärde är Tidningen Greenbladet (5,1) följt av Konferenser, exempelvis banskötselkonferens/utbildningsdagar (4,7). Därefter följer Hemsidan, (4,1) samt Kanslifunktionen (3,8) och SGA-mästerskapet (3,8). Lägst värde får Utbildningar arrangerade av SGA i Sverige, exempelvis GUB och VUB (3,5). Frågan har besvarats av samtliga 300 respondenter. 7

8 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER Måluppfyllelse 5) På en skala från ett till sex, där ett betyder uppfyller inte alls och sex betyder uppfyller helt, hur väl upplever du att SGA uppfyller följande målsättningar? Måluppfyllelse Natur- och miljöhänsyn 4,6 Förbättra yrkeskårens kompetens 4,5 Tradition och kultur upprätthålls 4,1 Naturlig auktoritet på golfanläggningen 4,1 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 De intervjuade ombads avge ett värde på en skala från ett till sex, där ett betyder uppfyller inte alls och sex betyder uppfyller helt, avseende hur väl de anser att SGA uppfyller ett antal målsättningar. Respondenterna har fått ge ett värde per uppräknat område. Diagrammet ovan visar medelvärdet för de olika områdena. Målsättningen Att arbeta för att mesta möjliga natur- och miljöhänsyn tas i samband med banskötsel. får högst värde av respondenterna (4,6) följt av målsättningen Att verka för att förbättra yrkeskårens kompetens genom utbildningar och delaktighet i utvecklingen inom greenkeeping. (4,5). De två målsättningar som rör att tradition och kultur upprätthålls och att medlemmarna ska vara en naturlig auktoritet på golfanläggningen, Att verka för att grönyteskötselns tradition och kultur upprätthålls i samklang med svensk idrotts allmänna inriktning och mål. samt Att arbeta för medlemmarnas plats som en naturlig auktoritet på golfanläggningen inom alla delar av dess verksamhet, dock med tyngdpunkt på golfbanans skötsel och utveckling., ges ett lägre värde av de intervjuade medlemmarna (4,1). Frågan har besvarats av samtliga 300 respondenter. 8

9 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER Värdeord 6) Vilka av följande värdeord tycker du på ett bra sätt beskriver SGA och SGA:s verksamhet? Värdeord Trovärdig 94% Miljömedvetet 93% Servicevänlig 88% Professionell 86% Lyhörd 82% Tillgängligt (distriksnivå) 70% Tillgängligt (riksnivå) Tillgänglighet (kansli) 52% 49% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Det värdeord som störst andel respondenter, 94 %, ansåg på ett bra sätt beskrev SGA och SGA:s verksamhet är Trovärdig följt av Miljömedvetet något som 93 % instämde med. 88 % av respondenterna anser att ordet Servicevänlig på ett bra sätt beskriver SGA och SGA:s verksamhet och 86 % svarar jakande på ordet Professionell. Av de intervjuade medlemmarna anser 82 % att ordet Lyhörd är ett värdeord som beskriver SGA och SGA:s verksamhet på ett rättvisande sätt. De tre nivåerna av tillgänglighet distriktsnivå (70 %), riksnivå (52 %) och kansli (49 %) har alla fått lägre värden än övriga ord. Detta beror delvis på att fler respondenter inte ansåg sig kunna svara på frågan eftersom de ej varit i kontakt med en eller flera av dessa delar av organisationen, och därför inte heller ansåg sig kunna besvara delfrågan med ett ja. Frågan har besvarats av samtliga 300 respondenter. 9

10 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER Informationskanaler 7) Vilka av följande informationskanaler använder du för att få information om vad som händer och är på gång inom SGA? Informationskanaler Tidningen Greenbladet 98% Hemsidan 52% Direktkontakt distrikten 39% Direktkontakt kansliet 21% Direktkontakt SGA Riks 15% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Tidningen Greenbladet är den viktigaste informationskanalen för medlemmarna vad gäller att få information om vad som händer och är på gång inom SGA. Hela 98 % uppger att de använder sig av Greenbladet för att få tillgång till denna typ av information. Hemsidan används av drygt hälften av de tillfrågade, 52 %, medan direktkontakt med distrikten är en informationskanal som 39 % av respondenterna använder för att få information om vad som händer och är på gång inom SGA. Direktkontakt med kansliet, 21 %, och direktkontakt med SGA Riks, 15 %, är de minst använda informationskanaler bland de intervjuade. Flera svarsalternativ har kunnat väljas. Samtliga 300 respondenter har besvarat frågan. 10

11 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER Greenbladet Betyg Greenbladet 8) På en skala från ett till sex, där ett betyder mycket dåligt och sex betyder mycket bra, hur skulle du betygssätta följande aspekter av tidningen Greenbladet? Betyg Greenbladet Papperskvalitet 4,9 Layout och bildspråk 4,6 Journalistik 4,5 Annonserna 4,4 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 De intervjuade medlemmarna fick avge ett betyg på en skala från ett till sex på fyra olika aspekter av tidningen Greenbladet papperskvalitet, layout och bildspråk, journalistik och annonserna. Papperskvaliteten får det högsta betyget (4,9) följt av layout och bildspråk (4,6). Journalistik (4,5) och annonserna (4,4) får något lägre betyg. Alla fyra aspekter får dock genomsnittsbetyg på den övre delen av skalan. Samtliga 300 respondenter har besvarat frågan. Önskemål om innehåll i Greenbladet 9) Finns det något du saknar eller skulle vilja läsa mer om i tidningen Greenbladet? Majoriteten av respondenterna, 70 %, uppger att de inte saknar något i Greenbladet eller att de inte kommer på något för stunden som de saknar. De områden som cirka 10 respondenter nämner att de saknar eller vill läsa mer om är banreportage, maskiner och maskinvård samt försök och/eller forskning och utveckling, Ungefär lika många uppger även att de vill se fler reportage från det geografiska område där de är verksamma. Bland de övriga önskemål som respondenterna framför återfinns exempelvis reportage från mindre klubbar, ökad debatt, färre annonser, reportage om banskötsel samt fler internationella artiklar/reportage. Svaren återfinns i sin helhet i Bilaga 2. Samtliga 300 respondenter har besvarat frågan. 11

12 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER Hemsidan Besökt hemsidan 10) Har du besökt hemsidan någon gång? Besökt hemsidan Ja, många gånger 23% Ja, flera gånger 21% Ja, någon gång 26% Ja, en gång 2% Nej, aldrig 26% Vet ej/vill ej svara 1% 0% 20% 40% Knappt tre fjärdedelar av respondenterna, 72 %, har besökt SGA:s hemsida åtminstone en gång. 23 % har besökt hemsidan många gånger, 21 % flera gånger och 26 % har besökt den någon gång. 2 % av respondenterna har besökt en gång. Av de tillfrågade uppger 26 % att de aldrig har besökt SGA:s hemsida. Resterande 1 % vet inte eller kommer inte ihåg om de har besökt hemsidan i fråga. Frågan har besvarats av samtliga 300 respondenter. Önskemål rörande hemsidan 11) Finns det något du saknar eller vill se mer av på hemsidan, både rent informationsmässigt och utseendemässigt? Utav de medlemmar som besökt SGA:s hemsida någon gång anger 80 % att det inte finns något som de saknar eller vill se mer av på sidan. 9 % menar att sidan behöver uppdateras oftare och bättre. De åsikter som framförs av tre eller fler personer är att sidan borde ha en snyggare layout/utseende, en enklare struktur (göra det lättare att hitta på hemsidan), hemsidan borde vara mindre trög/långsam samt att köp och sälj-avsnitten borde utökas. Ett antal medlemmar menar även att det borde finnas mer information rent allmänt på hemsidan. Svaren återfinns i sin helhet i Bilaga 3. Frågan har enbart besvarats av de respondenter som har besökt någon gång, det vill säga 214 personer. 12

13 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER Utbildning Deltagit i utbildningar 12) Har du deltagit i någon utbildning arrangerad av SGA/SGF de två senaste åren? Deltagit i utbildning senaste två åren 60% 40% 50% 43% 20% 0% 8% Ja Nej Vet ej/vill ej svara Av de tillfrågade medlemmarna uppger hälften, 50 %, att de har deltagit i någon utbildning under de senaste två åren. 43 % har inte deltagit i någon utbildning och resterande 8 % vet inte eller kommer inte ihåg om de har deltagit i någon utbildning under det angivna tidsintervallet. De respondenter som besvarat frågan med ja, har fått uppge vilken utbildning eller vilka utbildningar som de deltagit i. 21 % av de intervjuade medlemmarna svarar att de deltagit i erfa-träffar under denna tidsperiod. 15 % anger att de deltagit i någon form av lokal kurs, 13 % att de gått VUB och 12 % berättar att de deltagit i Elmia-mässan/EPG eller något seminarium på EPG. Av respondenterna uppger 11 % att de gått GUB, 7 % har gått HGU och 5 % svarar att de har gått HMU de senaste två åren. Även besprutningskurser och ledarskap och kommunikation nämns som kurser som ett antal respondenter har gått de senaste två åren. De respondenter som besvarat frågan med nej, har fått uppge en eller flera anledningar till varför de inte har gått någon utbildning under de senaste två åren. Den anledning som störst andel respondenter, 21 %, uppger som anledning till att de inte har gått någon utbildning de senaste två åren är att det inte har funnits något behov eller att det inte har behövts. 13 % anger ekonomiska skäl till att de inte har gått någon utbildning under denna tidsperiod, medan 11 % svarar att de inte haft tid att gå någon utbildning. Lika många, 11 %, menar att det helt enkelt inte har blivit av. Bland de övriga skäl som uppges till att man inte har gått någon utbildning under de senaste två åren återfinns bland annat att man är nyanställd/ny inom golfen, det har inte funnits någon intressant utbildning/man har gått andra utbildningar som ej arrangeras av SGA, man upplever sig som för gammal för att gå utbildningar samt att klubben har inte skickat iväg en på utbildning. Svaren återfinns i sin helhet i Bilaga 4. Frågan har besvarats av samtliga 300 respondenter. 13

14 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER Sammanfattande betyg Sammanfattande betyg på SGA 13) På en skala från ett till sex, där ett betyder mycket dåligt och sex betyder mycket bra, vilket sammanfattande betyg skulle du som medlem ge till SGA? Sammanfattande betyg 60% 49% 40% 32% 20% 0% 1% 1% 12% 4% 2% Vet ej/vill ej svara Respondenterna ombads att på en skala från ett till sex avge ett sammanfattande betyg på SGA. En stor andel av respondenterna, 85 %, ger SGA ett betyg på den övre delen av skalan fyra, fem eller sex, medan 14 % ger ett av de tre lägre betygen ett, två eller tre. Detta resulterar i ett genomsnittsbetyg på 4,4 av sex möjliga. Frågan har besvarats av samtliga 300 respondenter. Typ av intervjuperson 80% 60% 40% Typ av intervjuperson 40% 60% 20% 0% Arbetsledare Övriga Av de intervjuade arbetar 40 % som arbetsledare, och 60 % har andra typer av arbetsuppgifter. Svar har markerats för samtliga 300 respondenter. 14

15 ANALYS OC H SLUTSATSER Analys och slutsatser Generellt kan sägas att SGA får genomgående bra betyg av sina medlemmar. Det är även många av de kontaktade som har ställt upp och tagit sig tid att svara något som tyder på ett stort engagemang för föreningen. Att SGA är en uppskattad förening synliggörs även av att det sammanfattande betyget på vilket föreningen får 4,4 av sex möjliga. De områden som medlemmarna upplever som viktigast för SGA att arbeta med är utbildning av medlemmar respektive forskning, utveckling och miljöarbete inom banskötsel. Något som är till viss del motsägelsefullt är att medlemmarna uppfattar att utbildning är ett viktigt uppdrag för föreningen, samtidigt som de säger att just utbildning inte är fullt så värdefullt för dem som andra tjänster eller aktiviteter. Detta kan bero på flera saker, till exempel att man inte ser utbildningen som bundet till föreningen SGA och att den skulle i nödfall kunna inhämtas från andra aktörer. En annan orsak kan vara att de övriga tjänsterna/aktiviteterna som räknas upp alla i normalfallet nyttjas oftare än just utbildningar det man ofta drar nytta av värderas helt enkelt högre. SGA får vad gäller måluppfyllelse genomgående höga betyg. De två mål som får lägst betyg har också flest personer svarat vet ej på, Att arbeta för medlemmarnas plats som en naturlig auktoritet på golfanläggningen inom alla delar av dess verksamhet, dock med tyngdpunkt på golfbanans skötsel och utveckling samt Att verka för att grönyteskötselns tradition och kultur upprätthålls i samklang med svensk idrotts allmänna inriktning och mål. En anledning till det lägre betyget och det högre antalet vet ej kan vara dessa båda mål inte är lika konkreta och tydliga som de andra båda målen. Därmed är det också svårare för en vanlig medlem att utvärdera de två ovan nämnda målen. Medlemmarna uppfattar föreningen som trovärdig och miljömedveten. Många anser även att SGA är servicevänligt och professionellt. Ordet lyhört får ett något lägre betyg tillsammans med de tre nivåerna av tillgänglighet, som alla tre får betydligt lägre värden. Här bör dock läsaren vara medveten om att många besvarat frågorna om tillgänglighet med vet ej. Man har helt enkelt aldrig försökt kontakta någon representant för SGA och kan därmed inte heller aktivt säga att representanterna är tillgängliga. Oavsett bakgrunden till det låga instämmandet med värdeorden som rör tillgänglighet, är låga värden ett tydligt tecken på att representanter för föreningen syns för lite ute bland medlemmarna. Vid ökad synlighet ute bland medlemmarna ökar troligen även känslan av att föreningen är lyhörd för sina medlemmars åsikter. Stöd för ett resonemang som detta finns även i frågan om vilka informationskanaler man använder. Direktkontakt med distrikt, kansli och SGA riks används av minst antal personer för att få information om föreningen. Tidningen Greenbladet är uppskattad och läst av den stora merparten av medlemmarna. Greenbladet värderas högst av de tjänster som medlemmarna fått värdera, och hela 98 % uppger att de använder tidningen som en informationskanal för att få ta del av vad som händer och är på gång inom SGA. Att tidningen är ett uppskattat inslag för medlemmarna syns även genom att Greenbladet får genomgående höga betyg på papperskvalitet, layout och bildspråk, journalistik och annonserna. Hemsidan är använd, men kunde säkert nyttjas bättre av medlemmarna som en av flera informationskanaler. Dock bör sägas att nyttjandet av sidan följer ungefär internetanvändande 15

16 ANALYS OC H SLUTSATSER i stort bland befolkningen. För att locka fler besökare till hemsidan skulle föreningen kunna satsa på att uppfylla medlemmarnas förslag om att hemsidan skulle uppdateras oftare. Många medlemmar förefaller utbilda sig regelbundet. De anledningar som respondenterna uppger till att man inte utbildar sig är exempelvis att man inte upplever ett behov av att utbilda sig eller av ekonomiska skäl. Vad gäller det sistnämnda skälet får man nog tolka det så att de medlemmar som uppger ekonomin som skäl till att de inte utbildat sig de senaste två åren egentligen skulle ha velat utbilda sig. Här kan möjligtvis SGA som förening göra mer genom att stötta medlemmarna när resonemang förs med klubbarna om utbildning av de anställda. Avslutningsvis skulle vi på Axánd vilja ta tillfället i akt och tacka SGA för förtroendet att genomföra denna medlemsundersökning! 16

17 B I L A GA 1 - FR Å GEFORMULÄR Bilaga 1 Frågeformulär Allmän information 1) Ålder a. -20 år b år c år d år e. 66- år 2) Genomgångna utbildningar a. GUB b. VUB c. HGU d. Motsvarande högskoleutbildning e. Gräs- eller markkursen f. Har ej gått någon av ovanstående utbildningar SGAs verksamhet/viktigaste uppgifter 3) På en skala från ett till sex, där ett betyder inte alls viktig och sex betyder mycket viktig, hur viktigt upplever du det är att SGA arbetar med följande områden? a. Utbildning av medlemmar b. Påverkan/opinionsbildning hos SGF, på golfklubbar samt andra intressenter för att ge medlemmar bättre villkor och ökad status c. Arrangerande av aktiviteter såsom erfarenhetsutbyten, spelträffar mm d. Forskning, utveckling och miljöarbete inom banskötsel e. Medlemsservice från kansliet f. Annat, nämligen. 4) På en skala från ett till sex, där ett betyder inte alls värdefull och sex betyder mycket värdefull, hur värdefulla är följande tjänster/aktiviteter som SGA erbjuder för dig? a. Utbildningar arrangerade av SGA i Sverige, exempelvis GUB och VUB b. SGA-mästerskapet c. Konferenser, exempelvis banskötselkonferens/utbildningsdagar d. Tidningen Greenbladet e. Hemsidan, f. Kanslifunktionen 5) På en skala från ett till sex, där ett betyder uppfyller inte alls och sex betyder uppfyller helt, hur väl upplever du att SGA uppfyller följande målsättningar? a. Att verka för att förbättra yrkeskårens kompetens genom utbildningar och delaktighet i utvecklingen inom greenkeeping. b. Att arbeta för medlemmarnas plats som en naturlig auktoritet på golfanläggningen inom alla delar av dess verksamhet, dock med tyngdpunkt på golfbanans skötsel och utveckling. c. Att verka för att grönyteskötselns tradition och kultur upprätthålls i samklang med svensk idrotts allmänna inriktning och mål. d. Att arbeta för att mesta möjliga natur- och miljöhänsyn tas i samband med banskötsel. 17

18 B I L A GA 1 - FR Å GEFORMULÄR 6) Vilka av följande värdeord tycker du på ett bra sätt beskriver SGA och SGA:s verksamhet. Jag kommer att läsa upp ett antal olika ord. Tycker du att ordet beskriver SGA och SGA:s verksamhet på ett bra sätt svarar du ja, annars nej. Flervalsfråga a. Servicevänlig b. Tillgängligt med förtroendevalda på riksnivå c. Tillgängligt med förtroendevalda på distriksnivå d. Tillgänglighet med kanslifunktion (tjänsteman) e. Trovärdig f. Professionell g. Miljömedvetet h. Lyhörd 7) Vilka av följande informationskanaler använder du för att få information om vad som händer och är på gång inom SGA? Flervalsfråga a. Hemsidan, b. Tidningen Greenbladet c. Direktkontakt med representanter för distriktorganisationerna d. Direktkontakt med representanter för SGA Riks e. Direktkontakt med kansliet Greenbladet 8) På en skala från ett till sex, där ett betyder mycket dåligt och sex betyder mycket bra, hur skulle du betygssätta följande aspekter av tidningen Greenbladet? a. Tidningens layout och bildspråk (utseende) b. Tidningens journalistik c. Tidningens papperskvalitet d. Annonserna i tidningen 9) Finns det något du saknar eller skulle vilja läsa mer om i tidningen Greenbladet? Öppet svarsalternativ Hemsidan 10) Har du besökt hemsidan någon gång? a. Ja, många gånger b. Ja, flera gånger c. Ja, någon gång d. Ja, en gång e. Nej, aldrig f. Vet ej/vill ej svara 11) Finns det något du saknar eller vill se mer av på hemsidan, både rent informationsmässigt och utseendemässigt? Öppet svarsalternativ Utbildning 12) Har du deltagit i någon utbildning arrangerad av SGA/SGF de två senaste åren? a. Ja be respondenten specificera vilken/vilka 18

19 B I L A GA 1 - FR Å GEFORMULÄR b. Nej varför inte? (vill inte, har inget behov, får inte för klubben osv.) c. Vet ej/vill inte svara 13) På en skala från ett till sex, där ett betyder mycket dåligt och sex betyder mycket bra, vilket sammanfattande betyg skulle du som medlem ge till SGA? Skala 19

20 B I L A GA 2 ÖNSKEMÅL OM INNEHÅLL I GREENBLADET Bilaga 2 Önskemål om innehåll i Greenbladet Nej 178 st Inte vad jag kommer på 9 st Mer maskiner Mer maskiner Banskötsel Banskötsel Mer banreportage Mer banreportage Inte vad jag vet Inte vad jag vet Inte vad jag vet nu Inte vad jag vet nu En tidning på engelska Maskinvård och skötsel om maskinparken Kvinnor Mer internationell information Fler reportage Mer lokalt Mer forskningsresultat och utveckling Forskning och utveckling Mer maskintips Mer debatt, lite mer om olika banor typer av banor Försök/experiment Mer debatt och kommentarer från andra banor 20

21 B I L A GA 2 ÖNSKEMÅL OM INNEHÅLL I GREENBLADET Ja, det skulle vara kul att läsa mer om olika småklubbar och hur framtiden kommer att vara för dessa. Mer om andra banor Mer maskiner för mekaniker Mer debatt Mer från vanliga folket på banor runtomkring, Mer om norrlandsbanorna Nej. Nej, den är bra. Mer annonser om hur man utvecklas i golfen som nybörjare, klubbarna vill ju att man skall spela för att få känsla. Så mer ledhjälp. Ja, det skulle vara bra ifall det fanns lite mer reportage att läsa om i tidningen. Mer riktiga reportage Ja, men om jag tar upp det tar samtalet flera timmar Ja, det skulle vara bra ifall det artiklarna var lite mer informativa så att man förnyade sina kunskaper. Jag vill se mer om banskötsel och maskiner. Jag skulle vilja ha mer att läsa som mekaniker. Jag vill ha mer utländska översatta reportage. jag skulle vilja läsa mer om miljöfrågor. Jag vill ha mer reportage om banseminarium och mer uppföljning av gamla artiklar. Jag vill ha mindre reklam och mer artiklar. Jag skulle vilja se mer reportage. Jag vill ha mindre annonser och mer utrymme for information om distrikten. Jag skulle vilja läsa mer om annorlunda projekt och ombyggnationer. Man skulle kunna ha lite mer småartiklar om små banor. Layouten på tidningen är tråkig och inte inbjudande. 21

22 B I L A GA 2 ÖNSKEMÅL OM INNEHÅLL I GREENBLADET Mer variation på banbesöken, mer ingående detaljer Mer annonser Jag skulle gärna vilja läsa mer om det lokala. Nej, inget speciellt. Mer artiklar relaterade till arbetet Mer om Skåne Mer om enskilda klubbar Fler platsannonser Platsannonser och kommande kurser Mer om vad man kan göra efter pensionen. Mer om de mindre klubbarna i Sverige Mer från andra länder Mer direkt skötselråd Går ej elda Hur det är på andra klubbar och om andra klubbar Mer skrivet från de lokala avdelningarna Mer vikten av maskinernas värde och underhåll, mer verkstadsunderhåll Mer om mindre banorna i Sverige bl a i norrland Mer praktiska försök och lyckade åtgärder på de olika banorna även då med praktiska exempel, före och efter information och hur försöken gått om det var svårt osv Det skulle vara bra ifall tidningen innehöll mer fakta och mindre med annonser. Jag vill gärna läsa lite mer om olika golfbanor i Skåne. Ja, gärna lite mer om hur arbetsmarknaden ser ut för de olika klubbarna. Nej inte vad jag kommer på nu på rak arm Mer om yngre medlemmar 22

Utvärdering EPG Jan-Feb 2008

Utvärdering EPG Jan-Feb 2008 Utvärdering EPG Jan-Feb 2008 I N N E HÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 SYFTE... 4 METOD... 4 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 4 FRÅGEFORMULÄR... 4 DATABEARBETNING OCH ANALYS... 5 BORTFALLREDOVISNING...

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Swedish Greenkeepers Association

Verksamhetsplan 2012. Swedish Greenkeepers Association Swedish Greenkeepers Association Verksamhetsplan 2012 Denna verksamhetsplan beskriver föreningens verksamhetsinriktning utifrån att ny organisation implementeras. Styrelsen SGA Riks INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Biblioteksundersökningen

Biblioteksundersökningen Biblioteksundersökningen Vara kommun Juni 2004 ARS P0549 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm Tel 08-462 95 05. Fax 08-462 95 20 e-mail: info@ars.se www.ars.se 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte

Läs mer

Läsvärdesundersökning för tidningen Jordbiten

Läsvärdesundersökning för tidningen Jordbiten Läsvärdesundersökning för tidningen Jordbiten September-Oktober 2011 INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 DATABEARBETNING OCH ANALYS... 4 BORTFALLREDOVISNING...

Läs mer

Utbildningar inom golfbaneskötsel i Sverige

Utbildningar inom golfbaneskötsel i Sverige Utbildningar inom golfbaneskötsel i Sverige Examensarbete HGU 2008 Daniel Nord 1 Innehåll Inledning 3 Frågeställning 4 Förord 5 Bakgrund 6 Historik 7 Vad finns det för utbildningar idag? 8 22 Diskussion

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och den information som vi ger om den statliga

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK VARA KOMMUN BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK FÖRSOMMAREN 2006 KVÄNUM ARS P0765 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Vara kommun har beslutat att alla kommunens verksamheter skall följas upp

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN

OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN KAN Energi Juni 2007 Gårdavägen 1 412 50 Göteborg Tel: 031 703 73 70 Fax: 031 703 73 71 www.statistikkonsulterna.se Sammanfattning Statistikkonsulternas Västra Götalands-omnibus

Läs mer

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011 Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2/3 och /11 Mikael Stattin Working paper 2/13 Department of Sociology 91 87 Umeå, Sweden Telephone: 9-786 5 www.umu.se Svenska befolkningens inställning

Läs mer

Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27

Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27 Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27 1 Mål och syfte Syftet och målet med undersökningen är att förstå allmänhetens inställning till golfen samt förstå vilket potential som golfen har mot allmänhet.

Läs mer

Högre Mekanikerutbildning

Högre Mekanikerutbildning Högre Mekanikerutbildning En utbildning för SGAs medlemmar med tyngdpunkt på hydraulik, elteknik och slipning. Tele: 044-24 86 60 Web: www.sgariks.se Innehållsförteckning Högre Mekanikerutbildning (HMU)...

Läs mer

Golfbanemanagement 55-60 hp

Golfbanemanagement 55-60 hp 55-60 hp Varför denna utbildnings förändring? Golfsektor ställer högre krav på anläggningarna Som CM ska man kunna vara med och utveckla golfen vilket kräver bättre teoretiska kunskaper Myndigheterna ställer

Läs mer

VERKSAMHETSSEMINARIER

VERKSAMHETSSEMINARIER INBJUDAN Rekonrgda må orter! VERKSAMHETSSEMINARIER 2015 Fokus på verksamhetsutveckling MISSA INTE:»SPANARNA«OM TRENDER OCH AKTUELLA ÄMNEN Hej! VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015! VERKSAMHETSSEMINARIERNA

Läs mer

Webbaserad självbetjäning

Webbaserad självbetjäning Branschrapport /2011 Webbaserad självbetjäning En undersökning bland Sveriges IT- och supportansvariga 2 Innehållsförteckning Sammanfattning Sid 3 Inledning Sid 3 Demografi Sid 4 Namn på supportfunktionen

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt!

Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt! Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt! Detta är i första hand ett HGU arbete för att belysa dom fällor, tricks som finns, vi är alltid väldigt skickliga på att visa upp våra

Läs mer

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 2014:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 5 Arbetslinjen till

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013 Vara Kommun Invånarenkät Hösten Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 10 0 Stockholm Tel: 01-16 16 16, Fax:01-16 16 1 Tel: 01-16 16 16, Fax: 08-16 8 81 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Några frågor och svar om attityder till cannabis

Några frågor och svar om attityder till cannabis Några frågor och svar om attityder till cannabis 2014-05-27 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998 05 Ipsos Sweden AB. 1 Innehåll

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

Sammanställning regionala projektledare

Sammanställning regionala projektledare Bilaga 1 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning regionala projektledare 1. Hur nöjd är du med att arbeta i projektet? Samtliga var nöjda med att ha jobbat i projektet och tycker att

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 2009 Varberg Frida Forsberg & Per Albinsson 2009-07-06 Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson PiteåPanelen Rapport nr 13 Europaförslag November 2010 Eva Andersson Kommunledningskontoret Europaförslag Europaparlamentet vill utöka möjligheten för Europas medborgare att påverka Europeiska unionen.

Läs mer

SGA-mästerskapen SGA-mästerskapet 2008: Här står slaget i höst 28

SGA-mästerskapen SGA-mästerskapet 2008: Här står slaget i höst 28 Här står 28 SGA-mästerskapet 2008: slaget i höst Den 22 september möts SGA:s medlemmar i det årliga och mycket prestigefyllda slaget om vem som är organisationens golfkung/drottning. Tre av Stockholmsregionens

Läs mer

Novus Parallellstudie Självrekryterade jämfört med Slumpmässigt rekryterade paneler. Torbjörn Sjöström VD Novus Group

Novus Parallellstudie Självrekryterade jämfört med Slumpmässigt rekryterade paneler. Torbjörn Sjöström VD Novus Group Novus Parallellstudie Självrekryterade jämfört med Slumpmässigt rekryterade paneler Torbjörn Sjöström VD Novus Group 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Om Novus - den nya generationens undersökningsföretag...

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och bemötande samt den information som vi ger om den statliga tjänstepensionen. Resultatet

Läs mer

Skatteverket. Regionenkät Allmänheten 2004. Projekt nr 15687. Göteborg 2004-11-23. Kundansvarig: Jonas Persson. Projektledare: Matz Johansson

Skatteverket. Regionenkät Allmänheten 2004. Projekt nr 15687. Göteborg 2004-11-23. Kundansvarig: Jonas Persson. Projektledare: Matz Johansson Skatteverket Regionenkät Allmänheten 2004 Projekt nr 15687 Göteborg 2004-11-23 Kundansvarig: Jonas Persson Projektledare: Matz Johansson Dataansvarig: Jan Lundmark 1 Information om undersökningen Skatteverket

Läs mer

Arbetsmiljöundersökning

Arbetsmiljöundersökning Arbetsmiljöundersökning 1 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Uppdraget 4 Bakgrund och syfte 4 Undersöknings omfattning och gomförande 4 Svarsfrekvs och bortfall 4 Resultatet av datainsamling 4 Jämförelser Resultat

Läs mer

Sammanställning och resultat av popup-undersökningen Hittar du det du söker?

Sammanställning och resultat av popup-undersökningen Hittar du det du söker? Rapport 2013-12-17 Sammanställning och resultat av popup-undersökningen Hittar du det du söker? KS 2013/0964 Om undersökningen Från och med den 21 oktober till och med den 30 november 2013 genomfördes

Läs mer

De äldres och anställdas situation inom äldreomsorgen - Om Kommunals medlemmar i äldreomsorgen får säga sitt

De äldres och anställdas situation inom äldreomsorgen - Om Kommunals medlemmar i äldreomsorgen får säga sitt 1 DE ÄLDRES OCH ANSTÄLLDAS SITUATION INOM ÄLDREOMSORGEN De äldres och anställdas situation inom äldreomsorgen - Om Kommunals medlemmar i äldreomsorgen får säga sitt 2 DE ÄLDRES OCH ANSTÄLLDAS SITUATION

Läs mer

Resultat av en länsstyrelsegemensam brukarundersökning 2015 Samlat resultat för de 21 länsstyrelserna

Resultat av en länsstyrelsegemensam brukarundersökning 2015 Samlat resultat för de 21 länsstyrelserna Resultat av en länsstyrelsegemensam brukarundersökning 2015 Samlat resultat för de 21 länsstyrelserna Övergripande rapport 2015 Samtliga Länsstyrelsers resultat Uppdrag: Länsstyrelsegemensam brukarundersökning

Läs mer

KALLELSE. Åhus den 7 februari 2008

KALLELSE. Åhus den 7 februari 2008 KALLELSE Åhus den 7 februari 2008 Distriktsrepresentanter för SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION kallas härmed till ordinarie årsmöte söndagen den 9 mars 2008 klockan 17 30 på Quality Hotel Statt i Eskilstuna.

Läs mer

Utvärdering av IPS säkerhetskulturkonferens, 5-6 februari 2013

Utvärdering av IPS säkerhetskulturkonferens, 5-6 februari 2013 Utvärdering av IPS säkerhetskulturkonferens, 5-6 februari 2013 IPS genomförde sin första konferens den 5-6 februari 2013, med ämnet Säkerhetskultur. Deltagarna ombads att ge sina omdömen om konferensen

Läs mer

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 14 14-6-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare 1. Inledning Under våren 14 har Ljungby kommuns miljö- och byggförvaltning genomfört en servicemätning

Läs mer

Rapport: Kartläggning Finskspråkig service i Karlskoga kommun

Rapport: Kartläggning Finskspråkig service i Karlskoga kommun Rapport: Kartläggning Finskspråkig service i Karlskoga kommun Anne Ågren Verksamhetsutvecklare, finskt förvaltningsområde Juli 2014 Innehållsförteckning Bakgrund, syfte och genomförande Svarsfrekvens De

Läs mer

Ansvarig för undersökningen åt Vimmerby kommun är Birgitta Hultåker.

Ansvarig för undersökningen åt Vimmerby kommun är Birgitta Hultåker. SKOP,, har på uppdrag av intervjuat 5 av kommunens invånare. Resultatet av undersökningen redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande redovisas i Bilaga 1. Ansvarig för undersökningen åt är

Läs mer

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Elever Grundskola Engelska skolan, Järfälla åk 8

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Elever Grundskola Engelska skolan, Järfälla åk 8 Järfälla kommun Skolundersökning 0 Elever Grundskola Engelska skolan, Järfälla åk Antal svar: 0 (svarsfrekvens: %) Antal svar Järfälla åk totalt: 0 (svarsfrekvens: %) Innehåll Om undersökningen Förklaring

Läs mer

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen?

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen? MEDARBETARBAROMETERN RESULTAT 2014 Hej! I slutet av år 2014 fick alla våra medarbetare med månadslön möjlighet att fylla i den årliga medarbetarenkäten. Syftet med undersökningen är att man anonymt ska

Läs mer

Idrottsprojektet Bättre golf för alla!

Idrottsprojektet Bättre golf för alla! 1 Idrottsprojektet Bättre golf för alla! 1.1 Bakgrund Golfklubbarna i Sverige bestämmer vad Svenska Golfförbundet har för uppdrag, vision och idrottsmål. En av alla dessa uppdrag och idrottsmål är att

Läs mer

Rapport till Vara kommun om undersökning av särskilt boende år 2010

Rapport till Vara kommun om undersökning av särskilt boende år 2010 om undersökning av särskilt boende SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en undersökning bland personer med särskilt boende. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011 Vara Kommun Invånarenkät Hösten 2011 Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 701 47 Örebro Virkesvägen 24, 102 30 Stockholm Tel: 019-16 16 16, Fax:019-16 16 17 Tel: 019-16 16 16, Fax: 08-716 83 81

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Vingåker

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Vingåker Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Vingåker Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL - ANDRA RUNDAN

BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL - ANDRA RUNDAN BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL - ANDRA RUNDAN Sammanfattning Denna andra undersökning mot den så kallade näringslivspanelen, visar att den absoluta merparten av panelens medlemmar är mycket nöjda med det antal

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

GRÖNT LJUS JUNIORVERKSAMHET SOM GER RESULTAT. Golfdistriktsförbunden. Golfklubb, styrelse, junior- och elitkommitté, ledare och tränare

GRÖNT LJUS JUNIORVERKSAMHET SOM GER RESULTAT. Golfdistriktsförbunden. Golfklubb, styrelse, junior- och elitkommitté, ledare och tränare Golfklubb, styrelse, junior- och elitkommitté, ledare och tränare GRÖNT LJUS juniorverksamhet som ger resultat. JUNIORVERKSAMHET SOM GER RESULTAT Golfdistriktsförbunden 2 svenska golfförbundet Fakta Grönt

Läs mer

Riksskatteverket. Ingivarenkäten. Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13. Kundansvarig: Jonas Persson. Dataansvarig: Jan Lundmark

Riksskatteverket. Ingivarenkäten. Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13. Kundansvarig: Jonas Persson. Dataansvarig: Jan Lundmark Riksskatteverket Ingivarenkäten Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen Riksskatteverket har under december 2001 och januari

Läs mer

Kärrgröe i Norrland?

Kärrgröe i Norrland? Kärrgröe i Norrland? Christer Hedlund Bodens Gk. Sammanfattning I mitt projektarbete har jag skrivit om våra försök att så greener med Kärrgröe. Jag har sökt svar på ett antal frågeställningar som jag

Läs mer

2015:1. Jobbhälsobarometern. 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan

2015:1. Jobbhälsobarometern. 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan 2015:1 Jobbhälsobarometern 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan Delrapport 2015:1 Sveriges Företagshälsor 2015--10-05 Leder obehagskänslor

Läs mer

Kan kommunerna leva upp till LSS?

Kan kommunerna leva upp till LSS? Länsförbundet Rapport 1, 2012 i Stockholms län LSS-undersökning 2012 Kan kommunerna leva upp till LSS? LSS-undersökning 2012. 1 Inledning och sammanfattning Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Läs mer

Svenskarna och politiken på internet delaktighet, påverkan och övervakning Version 1.0 2014 Marianne Ahlgren och Pamela Davidsson

Svenskarna och politiken på internet delaktighet, påverkan och övervakning Version 1.0 2014 Marianne Ahlgren och Pamela Davidsson Svenskarna och politiken på internet delaktighet, påverkan och övervakning Version 1.0 2014 Marianne Ahlgren och Pamela Davidsson Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Eskilstuna

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Eskilstuna Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Eskilstuna Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

Nöjdhetsmätningar invånare 2014. 1177.se Region Kronoberg

Nöjdhetsmätningar invånare 2014. 1177.se Region Kronoberg Nöjdhetsmätningar invånare 201 1177.se Region Kronoberg Sammanfattning Regionala resultat NKI ligger på 80 vilket är ett mycket bra resultat. Enligt SCB innebär ett NKI på 75 och högre att de svarande

Läs mer

Kartläggning av användning av dopning, kostillskott och narkotika bland gymtränande

Kartläggning av användning av dopning, kostillskott och narkotika bland gymtränande Kartläggning av användning av dopning, kostillskott och narkotika bland gymtränande En sammanställning av resultat från,,,,, Kronobergs län,, och. Sammanfattning procent av männen som tränar på gym uppgav

Läs mer

Klubbens miljöarbete Förslag till körschema

Klubbens miljöarbete Förslag till körschema Miljödiplom Kriterier 2014 Syfte: Stimulera golfklubbar att aktivt arbeta med miljöfrågorna i förgrunden samt stimulera till ett aktivt deltagande av klubbens medlemmar men även visa omvärlden att golfbanan

Läs mer

SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION

SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION Anteckningar från DO-konferensen på Hotell Högland i Nässjö 27 februari 2006 1. Presentationer Ordförande Lars-Göran Bånge hälsade alla välkomna och presenterade styrelse

Läs mer

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 207 11 Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 11.1 Inledning Riksskatteverket, RSV, har sedan mitten av 1980-talet genomfört stora enkätundersökningar riktade till allmänheten om deras inställning

Läs mer

Idrottsprogram för Dalsjö GK

Idrottsprogram för Dalsjö GK DALSJÖ GOLFKLUBB Idrottsprogram för Dalsjö GK 2015-2019 Ett handlingsprogram för hela klubben Styrelsen 2015-03-05 Inledning, inriktning, vision, övergripande mål, delmål, långsiktiga mål, aktiviter, utbildning,

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

Omvärldsundersökning: Energieffektivisering och människors förhållande till koldioxidutsläpp

Omvärldsundersökning: Energieffektivisering och människors förhållande till koldioxidutsläpp Omvärldsundersökning: Energieffektivisering och människors förhållande till koldioxidutsläpp 1 Om undersökningen Ämne: Energieffektivisering och förhållande till koldioxidutsläppen Beställare: E.ON Sverige

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Nej till sjukpenning Vad hände sen?

Nej till sjukpenning Vad hände sen? Social Insurance Report Nej till sjukpenning Vad hände sen? ISSN 1654-8574 Utgivare Upplysningar Hemsida: Försäkringskassan Försäkringsutveckling Christina Olsson Bohlin 08-786 95 83 christina.olsson.bohlin@forsakringskassan.se

Läs mer

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12 Rapport 215 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 215-2-12 Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

Företagens syn på kommunal service 2009. Sammanfattning

Företagens syn på kommunal service 2009. Sammanfattning Företagens syn på kommunal service 2009 Sammanfattning Regional Serviceundersökning Göteborgsregionen 2009 Business Region Göteborg är en regional aktör som arbetar för hållbar tillväxt och sysselsättning

Läs mer

Ekonomiskt Bistånd. Norrköping. Brukarundersökning 2012

Ekonomiskt Bistånd. Norrköping. Brukarundersökning 2012 Ekonomiskt Bistånd Norrköping Brukarundersökning 2012 November 2012 Inledning Bakgrund Under våren 2012 har det genomförts en brukarundersökning i syfte att mäta hur medborgare (brukare) som söker försörjningsstöd

Läs mer

116 svar ANNA-LISA OSVALDER. Avd. Design & Human Factors Inst.för produkt- & produktionsutveckling CHALMERS, Göteborg

116 svar ANNA-LISA OSVALDER. Avd. Design & Human Factors Inst.för produkt- & produktionsutveckling CHALMERS, Göteborg Vilken utbildningsbakgrund har du? RESULTAT AV ESS medlemsundersökning ANNA-LISA OSVALDER Avd. Design & Human Factors Inst.för produkt- & produktionsutveckling CHALMERS, Göteborg 116 svar Utbildningsbakgrund/antal

Läs mer

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning FALKENBERGS KOMMUN RAPPORT Socialförvaltningen Planeringsavdelningen 2007-01-08 Anneli Ask Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning Metod

Läs mer

Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter. Temoundersökning genomförd 2001

Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter. Temoundersökning genomförd 2001 4 Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter Temoundersökning genomförd 2001 Internationella programkontoret Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter Genomförd april 2001

Läs mer

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning personlig assistent år 29/21 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en undersökning bland personer inom kommunens omsorg om personer

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Den gröna påsen i Linköpings kommun

Den gröna påsen i Linköpings kommun Den gröna påsen i Linköpings kommun Metod- PM 4 Thea Eriksson Almgren Problem I Linköping idag används biogas för att driva stadsbussarna. 1 Biogas är ett miljövänligt alternativ till bensin och diesel

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 26 Sammanfattning IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN Författare: CMA (Centrum för Marknadsanalys AB). Copyright: Upphovsrätten tillkommer KK-stiftelsen. Materialet

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

Bilaga 2 Enkät till lärare

Bilaga 2 Enkät till lärare riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Bilaga 2 Enkät till lärare I denna bilaga presenteras genomförandet av Riksrevisionens enkät till lärare samt svarsfrekvens och analys av bortfall.

Läs mer

SKURUPS KOMMUN Ungdomens hus 2006-12-13. Slutrapport från projektet Lions-quest utbildning för samtlig skolpersonal i Skurups kommun

SKURUPS KOMMUN Ungdomens hus 2006-12-13. Slutrapport från projektet Lions-quest utbildning för samtlig skolpersonal i Skurups kommun Ungdomens hus -1-13 Till; Länsstyrelsen i Skåne län Samhällsbyggnadsenheten Sociala funktionen Marianne Bentzel Håkansson Slutrapport från projektet Lions-quest utbildning för samtlig skolpersonal i Skurups

Läs mer

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans Innehåll Om undersökningen Om respondenterna Resultat i sammandrag Resultat från undersökningen Synen på mångfald och diskriminering Jobb och företagande

Läs mer

Rätten till kunskap en fråga om tid. En undersökning från Lärarnas Riksförbund. och Sveriges Elevkårer

Rätten till kunskap en fråga om tid. En undersökning från Lärarnas Riksförbund. och Sveriges Elevkårer Rätten till kunskap en fråga om tid. En undersökning från Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer Almedalen 2012 Sveriges Elevkårer 1 Förord Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer arbetar för

Läs mer

Effektmätning av gratistidningen

Effektmätning av gratistidningen Effektmätning av gratistidningen Nr 8, november 011 Kampanjnummer: 01150 Målgrupp: Konsument, villahushåll Utskicksperiod: måndag 7 november, v. 45, 011 Mätperiod: slutet v 45 början 48, 011 Mediaeffekter

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014 Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 5 Syfte... 5 Genomförande... 5 Statistikbeskrivning... 5 Bakgrundsvariabler... 6 Resultat... 9 Narkotika

Läs mer

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013 Markör Marknad & Kommunikation AB Stockholm Omvårdnad Gävle 2013 Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning November 2013 Uppdrag: Kund- och närståendeenkäter

Läs mer

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror [En intervjustudie med bötfällda bilister] Heléne Haglund [2009-06-09] Inledning Syftet med den här studien är att undersöka vilka anledningar som

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Om visionsdokumentet Syftet med visionsdokumentet är att vara en långsiktig verksamhetsplan som täcker föreningens viktigaste verksamhetsområden men samtidigt

Läs mer

Hans och hans kolleger har fått fart på Sydöstra igen

Hans och hans kolleger har fått fart på Sydöstra igen Hans och hans kolleger har fått fart på Sydöstra igen Hans Karlsson framför det som ska bli ny green till det ombyggda 17:e hålet. Under lång tid låg arbetet i SGA:s sydöstra distrikt i träda. Till stor

Läs mer

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN Kompetens- och rekryteringsbehov 2015 Stort rekryteringsbehov i motorbranschen 5 000 nyanställningar under tre år Kompetenskrav nu och i framtiden TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN Om rapporten

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Rapport Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Innehållsförteckning Sida Sammanfattning och Åtgärdsarbete 3-4 Bakgrund och Syfte 5 Metod och Svarsfrekvens 5-7 Information

Läs mer

Autism- och Aspergerförbundets undersökning om skolan. Genomförd våren 2013

Autism- och Aspergerförbundets undersökning om skolan. Genomförd våren 2013 Autism- och Aspergerförbundets undersökning om Genomförd våren 2013 Om Exquiro bildades 1998. Vi erbjuder ett brett spektrum av statistiska tjänster, bland annat olika typer av marknads- och opinionsundersökningar,

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Betyg Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! Kunderna om hemtjänsten och särskilt boende Eslövs

Läs mer