Medlemsundersökning SGA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medlemsundersökning SGA"

Transkript

1 Medlemsundersökning SGA Jan-Feb 2008

2 INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 DATABEARBETNING OCH ANALYS... 3 BORTFALLREDOVISNING... 4 Bortfall... 4 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER... 5 DEMOGRAFISKA FAKTORER... 5 Åldersfördelning... 5 Utbildningar... 5 SGA:S VERKSAMHET... 6 SGA:s uppdrag... 6 Värdering av tjänster/aktiviteter... 7 Måluppfyllelse... 8 Värdeord... 9 Informationskanaler GREENBLADET Betyg Greenbladet Önskemål om innehåll i Greenbladet HEMSIDAN Besökt hemsidan Önskemål rörande hemsidan UTBILDNING Deltagit i utbildningar SAMMANFATTANDE BETYG Sammanfattande betyg på SGA TYP AV INTERVJUPERSON ANALYS OCH SLUTSATSER BILAGA 1 FRÅGEFORMULÄR BILAGA 2 ÖNSKEMÅL OM INNEHÅLL I GREENBLADET BILAGA 3 ÖNSKEMÅL RÖRANDE HEMSIDAN BILAGA 4 DELTAGIT I UTBILDNINGAR TYP AV UTBILDNING MAN DELTAGIT I ANLEDNINGAR TILL ATT MAN EJ DELTAGIT I UTBILDNING

3 I N L E D N I N G, SYFTE OCH METOD Inledning Axánd Konsult AB fick i slutet av november 2007 i uppdrag av Swedish Greenkeepers Association (SGA) att genomföra en medlemsundersökning bland medlemmarna i SGA. Inledningsvis togs gemensamt ett ramverk för undersökningen fram. Det beslutades att datainsamlingen skulle genomföras i januari och februari 2008, samt att intervjuerna skulle vara maximalt åtta minuter långa. Det beslutades även att sammanlagt skulle 300 intervjuer genomföras med slumpvis utvalda medlemmar i SGA. Datainsamlingen genomfördes 21 januari-18 februari Syfte Syftet med denna utvärdering är att ta fram information om hur medlemmar i SGA uppfattar och uppskattar föreningen och föreningens arbete. Undersökningen syftar även till att utreda inom vilka områden föreningen har förbättringspotential. Metod Urval och insamling av information Ett slumpmässigt urval om sammanlagt 600 medlemmar i SGA gjordes av Axánd med utgångspunkt i SGA:s medlemsmatrikel. Samtalen tog mellan 8-15 minuter per intervju. De tidsmässigt längre intervjuerna beror dels på att somliga respondenter önskade besvara de enskilda frågorna mer ingående, och dels på att ämnesområdet intresserar flera respondenter. De som har utfört telefonintervjuerna har inte uppfattat några svårigheter för respondenterna att förstå frågorna. Kontakt har tagits med respondenterna företrädelsevis under sen eftermiddag och kväll. Efter att rapporten har överlämnats och godkänts av uppdragsgivaren kommer urvalslistan med namn och telefonnummer att förstöras. Frågeformulär För att möjliggöra en kvantitativ tolkning av resultatet innehåller frågeformuläret en klart övervägande del frågor med fasta svarsalternativ. Nio av de tretton frågorna i frågeformuläret har enbart fasta svarsalternativ, och två frågor har enbart öppna svarsalternativ. Två frågor har utöver fasta svarsalternativ ett öppet svarsalternativ. De första frågorna ger svar på demografiska frågeställningar såsom ålder och genomgångna utbildningar. De fem därpå följande frågorna berör SGA:s verksamhet och föreningens viktigaste uppgifter. Nästföljande fyra frågor behandlar respondentens åsikter om tidningen Greenbladet, om hemsidan, följt av en fråga om utbildningar. Sist får respondenten ge ett sammanfattande betyg till SGA. Det frågeformulär som använts återfinns i sin helhet i Bilaga 1. Databearbetning och analys Svaren från intervjuerna har sammanställts och analyserats med hjälp av för ändamålet lämpliga statistikprogram. Utifrån denna bearbetning har översiktliga diagram tagits fram. Till diagrammen följer förklarande texter, vilket gör att i stort sett varje diagram kan förstås även 3

4 I N L E D N I N G, SYFTE OCH METOD om man inte har läst hela rapporten. Svaren från samtliga respondenter har behandlats anonymt. Som en följd av avrundning summerar inte alltid procentsatserna i ett diagram till 100 %. I det första kapitlet redovisas svaren från samtliga respondenter. Svaren är inte vägda. Sist i rapporten återfinns analys och slutsatser följt av bilagor. Bortfallredovisning Nedan redovisas först bortfallet för samtliga respondenter. Bortfall Som utgående ur populationen återfinns 31 personer, vilket lämnar 569 personer i nettourval. Detta resulterar i en svarsfrekvens på 53 %. Det bör beaktas att inga fler kontaktförsök gjordes efter att 300 intervjuer var genomförda. Inga tendenser eller utmärkande drag har upptäckts hos dem som räknas som bortfall. Bruttourval 600 Utgående ur populationen Fel målgrupp (ej medlem, styrelse etc.) 12 Felaktigt eller avsaknad av telefonnummer, fax 7 Bortresta hela datainsamlingsperioden 10 Övrigt (sjukdom, dödsfall etc) 2 Nettourval 569 Ej nådda för intervju 262 Vill ej delta (tidsbrist, princip etc) 7 Genomförda intervjuer 300 Svarsfrekvens (Genomförda intervjuer/nettourval) 53 % 4

5 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER Resultat samtliga respondenter Nedan presenteras resultatet från samtliga respondenter. Redovisningen av resultatet följer strukturen i frågeformuläret (Bilaga 1). Demografiska faktorer Åldersfördelning 1) Ålder Åldersfördelning 40% 29% 38% 33% 20% 0% 0% 0% -20 år år år år 66- år Av respondenterna är 29 % år, 38 % är år och 33 % är år gamla. Ingen är 20 år eller yngre och ingen är 66 år eller äldre. Frågan har besvarats av 300 personer. Utbildningar 2) Genomgångna utbildningar Utbildningar GUB 59% VUB 36% HGU Gräs- eller markkursen Motsvarande högskoleutbildning 8% 12% 17% Ej gått någon av utbildningarna 29% 0% 20% 40% 60% 80% 5

6 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER Av de svarande uppger 59 % att de har gått Grundutbildning i banskötsel (GUB) och 36 % att de har gått Vidareutbildning för banpersonal (VUB). 17 % anger att de har gått Högre greenkeeperutbildning (HGU) och 12 % att de har gått gräs- eller markkursen. 8 % har gått någon motsvarande högskoleutbildning. Av respondenterna berättar 29 % att de inte har gått någon utbildning alls. Samtliga 300 respondenter har besvarat frågan. SGA:s verksamhet SGA:s uppdrag 3) På en skala från ett till sex, där ett betyder inte alls viktig och sex betyder mycket viktig, hur viktigt upplever du det är att SGA arbetar med följande områden? SGA:s uppdrag Utbildning av medlemmar 5,0 FoU och miljöarbete inom banskötsel Arrangerande av aktiviteter Påverkan/opinionsbildning 4,8 4,6 5,0 Medlemsservice från kansliet 4,1 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 De intervjuade ombads avge ett värde på en skala från ett till sex, där ett betyder inte alls viktig och sex betyder mycket viktigt, avseende hur viktigt de anser att det är att SGA arbetar med ett antal olika områden. Respondenterna har fått ge ett värde per uppräknat område. Diagrammet ovan visar medelvärdet för de olika områdena. Vid en jämförelse mellan de olika områdenas medelvärden synliggörs att medlemmarna ger områdena Utbildning av medlemmar och Forskning, utveckling och miljöarbete inom banskötsel högst värde (5,0). Därefter följer Arrangerande av aktiviteter såsom erfarenhetsutbyten, spelträffar mm (4,8) och Påverkan/opinionsbildning hos SGF, på golfklubbar samt andra intressenter för att ge medlemmar bättre villkor och ökad status (4,6). Lägst medelvärde får Medlemsservice från kansliet (4,1). Frågan har besvarats av samtliga 300 intervjuade medlemmar. 6

7 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER Värdering av tjänster/aktiviteter 4) På en skala från ett till sex, där ett betyder inte alls värdefull och sex betyder mycket värdefull, hur värdefulla är följande tjänster/aktiviteter som SGA erbjuder för dig? Värdering av tjänster/aktiviteter Tidningen Greenbladet Konferenser 4,7 5,1 Hemsidan 4,1 Kanslifunktionen SGAmästerskapet Utbildningar 3,5 3,8 3,8 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 De intervjuade ombads avge ett värde på en skala från ett till sex, där ett betyder inte alls värdefull och sex betyder mycket värdefullt, avseende hur värdefulla ett antal tjänster/aktiviteter som SGA erbjuder är för dem. Respondenterna har fått ge ett värde per uppräknat område. Diagrammet ovan visar medelvärdet för de olika områdena. Den tjänst som får högst medelvärde är Tidningen Greenbladet (5,1) följt av Konferenser, exempelvis banskötselkonferens/utbildningsdagar (4,7). Därefter följer Hemsidan, (4,1) samt Kanslifunktionen (3,8) och SGA-mästerskapet (3,8). Lägst värde får Utbildningar arrangerade av SGA i Sverige, exempelvis GUB och VUB (3,5). Frågan har besvarats av samtliga 300 respondenter. 7

8 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER Måluppfyllelse 5) På en skala från ett till sex, där ett betyder uppfyller inte alls och sex betyder uppfyller helt, hur väl upplever du att SGA uppfyller följande målsättningar? Måluppfyllelse Natur- och miljöhänsyn 4,6 Förbättra yrkeskårens kompetens 4,5 Tradition och kultur upprätthålls 4,1 Naturlig auktoritet på golfanläggningen 4,1 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 De intervjuade ombads avge ett värde på en skala från ett till sex, där ett betyder uppfyller inte alls och sex betyder uppfyller helt, avseende hur väl de anser att SGA uppfyller ett antal målsättningar. Respondenterna har fått ge ett värde per uppräknat område. Diagrammet ovan visar medelvärdet för de olika områdena. Målsättningen Att arbeta för att mesta möjliga natur- och miljöhänsyn tas i samband med banskötsel. får högst värde av respondenterna (4,6) följt av målsättningen Att verka för att förbättra yrkeskårens kompetens genom utbildningar och delaktighet i utvecklingen inom greenkeeping. (4,5). De två målsättningar som rör att tradition och kultur upprätthålls och att medlemmarna ska vara en naturlig auktoritet på golfanläggningen, Att verka för att grönyteskötselns tradition och kultur upprätthålls i samklang med svensk idrotts allmänna inriktning och mål. samt Att arbeta för medlemmarnas plats som en naturlig auktoritet på golfanläggningen inom alla delar av dess verksamhet, dock med tyngdpunkt på golfbanans skötsel och utveckling., ges ett lägre värde av de intervjuade medlemmarna (4,1). Frågan har besvarats av samtliga 300 respondenter. 8

9 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER Värdeord 6) Vilka av följande värdeord tycker du på ett bra sätt beskriver SGA och SGA:s verksamhet? Värdeord Trovärdig 94% Miljömedvetet 93% Servicevänlig 88% Professionell 86% Lyhörd 82% Tillgängligt (distriksnivå) 70% Tillgängligt (riksnivå) Tillgänglighet (kansli) 52% 49% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Det värdeord som störst andel respondenter, 94 %, ansåg på ett bra sätt beskrev SGA och SGA:s verksamhet är Trovärdig följt av Miljömedvetet något som 93 % instämde med. 88 % av respondenterna anser att ordet Servicevänlig på ett bra sätt beskriver SGA och SGA:s verksamhet och 86 % svarar jakande på ordet Professionell. Av de intervjuade medlemmarna anser 82 % att ordet Lyhörd är ett värdeord som beskriver SGA och SGA:s verksamhet på ett rättvisande sätt. De tre nivåerna av tillgänglighet distriktsnivå (70 %), riksnivå (52 %) och kansli (49 %) har alla fått lägre värden än övriga ord. Detta beror delvis på att fler respondenter inte ansåg sig kunna svara på frågan eftersom de ej varit i kontakt med en eller flera av dessa delar av organisationen, och därför inte heller ansåg sig kunna besvara delfrågan med ett ja. Frågan har besvarats av samtliga 300 respondenter. 9

10 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER Informationskanaler 7) Vilka av följande informationskanaler använder du för att få information om vad som händer och är på gång inom SGA? Informationskanaler Tidningen Greenbladet 98% Hemsidan 52% Direktkontakt distrikten 39% Direktkontakt kansliet 21% Direktkontakt SGA Riks 15% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Tidningen Greenbladet är den viktigaste informationskanalen för medlemmarna vad gäller att få information om vad som händer och är på gång inom SGA. Hela 98 % uppger att de använder sig av Greenbladet för att få tillgång till denna typ av information. Hemsidan används av drygt hälften av de tillfrågade, 52 %, medan direktkontakt med distrikten är en informationskanal som 39 % av respondenterna använder för att få information om vad som händer och är på gång inom SGA. Direktkontakt med kansliet, 21 %, och direktkontakt med SGA Riks, 15 %, är de minst använda informationskanaler bland de intervjuade. Flera svarsalternativ har kunnat väljas. Samtliga 300 respondenter har besvarat frågan. 10

11 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER Greenbladet Betyg Greenbladet 8) På en skala från ett till sex, där ett betyder mycket dåligt och sex betyder mycket bra, hur skulle du betygssätta följande aspekter av tidningen Greenbladet? Betyg Greenbladet Papperskvalitet 4,9 Layout och bildspråk 4,6 Journalistik 4,5 Annonserna 4,4 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 De intervjuade medlemmarna fick avge ett betyg på en skala från ett till sex på fyra olika aspekter av tidningen Greenbladet papperskvalitet, layout och bildspråk, journalistik och annonserna. Papperskvaliteten får det högsta betyget (4,9) följt av layout och bildspråk (4,6). Journalistik (4,5) och annonserna (4,4) får något lägre betyg. Alla fyra aspekter får dock genomsnittsbetyg på den övre delen av skalan. Samtliga 300 respondenter har besvarat frågan. Önskemål om innehåll i Greenbladet 9) Finns det något du saknar eller skulle vilja läsa mer om i tidningen Greenbladet? Majoriteten av respondenterna, 70 %, uppger att de inte saknar något i Greenbladet eller att de inte kommer på något för stunden som de saknar. De områden som cirka 10 respondenter nämner att de saknar eller vill läsa mer om är banreportage, maskiner och maskinvård samt försök och/eller forskning och utveckling, Ungefär lika många uppger även att de vill se fler reportage från det geografiska område där de är verksamma. Bland de övriga önskemål som respondenterna framför återfinns exempelvis reportage från mindre klubbar, ökad debatt, färre annonser, reportage om banskötsel samt fler internationella artiklar/reportage. Svaren återfinns i sin helhet i Bilaga 2. Samtliga 300 respondenter har besvarat frågan. 11

12 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER Hemsidan Besökt hemsidan 10) Har du besökt hemsidan någon gång? Besökt hemsidan Ja, många gånger 23% Ja, flera gånger 21% Ja, någon gång 26% Ja, en gång 2% Nej, aldrig 26% Vet ej/vill ej svara 1% 0% 20% 40% Knappt tre fjärdedelar av respondenterna, 72 %, har besökt SGA:s hemsida åtminstone en gång. 23 % har besökt hemsidan många gånger, 21 % flera gånger och 26 % har besökt den någon gång. 2 % av respondenterna har besökt en gång. Av de tillfrågade uppger 26 % att de aldrig har besökt SGA:s hemsida. Resterande 1 % vet inte eller kommer inte ihåg om de har besökt hemsidan i fråga. Frågan har besvarats av samtliga 300 respondenter. Önskemål rörande hemsidan 11) Finns det något du saknar eller vill se mer av på hemsidan, både rent informationsmässigt och utseendemässigt? Utav de medlemmar som besökt SGA:s hemsida någon gång anger 80 % att det inte finns något som de saknar eller vill se mer av på sidan. 9 % menar att sidan behöver uppdateras oftare och bättre. De åsikter som framförs av tre eller fler personer är att sidan borde ha en snyggare layout/utseende, en enklare struktur (göra det lättare att hitta på hemsidan), hemsidan borde vara mindre trög/långsam samt att köp och sälj-avsnitten borde utökas. Ett antal medlemmar menar även att det borde finnas mer information rent allmänt på hemsidan. Svaren återfinns i sin helhet i Bilaga 3. Frågan har enbart besvarats av de respondenter som har besökt någon gång, det vill säga 214 personer. 12

13 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER Utbildning Deltagit i utbildningar 12) Har du deltagit i någon utbildning arrangerad av SGA/SGF de två senaste åren? Deltagit i utbildning senaste två åren 60% 40% 50% 43% 20% 0% 8% Ja Nej Vet ej/vill ej svara Av de tillfrågade medlemmarna uppger hälften, 50 %, att de har deltagit i någon utbildning under de senaste två åren. 43 % har inte deltagit i någon utbildning och resterande 8 % vet inte eller kommer inte ihåg om de har deltagit i någon utbildning under det angivna tidsintervallet. De respondenter som besvarat frågan med ja, har fått uppge vilken utbildning eller vilka utbildningar som de deltagit i. 21 % av de intervjuade medlemmarna svarar att de deltagit i erfa-träffar under denna tidsperiod. 15 % anger att de deltagit i någon form av lokal kurs, 13 % att de gått VUB och 12 % berättar att de deltagit i Elmia-mässan/EPG eller något seminarium på EPG. Av respondenterna uppger 11 % att de gått GUB, 7 % har gått HGU och 5 % svarar att de har gått HMU de senaste två åren. Även besprutningskurser och ledarskap och kommunikation nämns som kurser som ett antal respondenter har gått de senaste två åren. De respondenter som besvarat frågan med nej, har fått uppge en eller flera anledningar till varför de inte har gått någon utbildning under de senaste två åren. Den anledning som störst andel respondenter, 21 %, uppger som anledning till att de inte har gått någon utbildning de senaste två åren är att det inte har funnits något behov eller att det inte har behövts. 13 % anger ekonomiska skäl till att de inte har gått någon utbildning under denna tidsperiod, medan 11 % svarar att de inte haft tid att gå någon utbildning. Lika många, 11 %, menar att det helt enkelt inte har blivit av. Bland de övriga skäl som uppges till att man inte har gått någon utbildning under de senaste två åren återfinns bland annat att man är nyanställd/ny inom golfen, det har inte funnits någon intressant utbildning/man har gått andra utbildningar som ej arrangeras av SGA, man upplever sig som för gammal för att gå utbildningar samt att klubben har inte skickat iväg en på utbildning. Svaren återfinns i sin helhet i Bilaga 4. Frågan har besvarats av samtliga 300 respondenter. 13

14 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER Sammanfattande betyg Sammanfattande betyg på SGA 13) På en skala från ett till sex, där ett betyder mycket dåligt och sex betyder mycket bra, vilket sammanfattande betyg skulle du som medlem ge till SGA? Sammanfattande betyg 60% 49% 40% 32% 20% 0% 1% 1% 12% 4% 2% Vet ej/vill ej svara Respondenterna ombads att på en skala från ett till sex avge ett sammanfattande betyg på SGA. En stor andel av respondenterna, 85 %, ger SGA ett betyg på den övre delen av skalan fyra, fem eller sex, medan 14 % ger ett av de tre lägre betygen ett, två eller tre. Detta resulterar i ett genomsnittsbetyg på 4,4 av sex möjliga. Frågan har besvarats av samtliga 300 respondenter. Typ av intervjuperson 80% 60% 40% Typ av intervjuperson 40% 60% 20% 0% Arbetsledare Övriga Av de intervjuade arbetar 40 % som arbetsledare, och 60 % har andra typer av arbetsuppgifter. Svar har markerats för samtliga 300 respondenter. 14

15 ANALYS OC H SLUTSATSER Analys och slutsatser Generellt kan sägas att SGA får genomgående bra betyg av sina medlemmar. Det är även många av de kontaktade som har ställt upp och tagit sig tid att svara något som tyder på ett stort engagemang för föreningen. Att SGA är en uppskattad förening synliggörs även av att det sammanfattande betyget på vilket föreningen får 4,4 av sex möjliga. De områden som medlemmarna upplever som viktigast för SGA att arbeta med är utbildning av medlemmar respektive forskning, utveckling och miljöarbete inom banskötsel. Något som är till viss del motsägelsefullt är att medlemmarna uppfattar att utbildning är ett viktigt uppdrag för föreningen, samtidigt som de säger att just utbildning inte är fullt så värdefullt för dem som andra tjänster eller aktiviteter. Detta kan bero på flera saker, till exempel att man inte ser utbildningen som bundet till föreningen SGA och att den skulle i nödfall kunna inhämtas från andra aktörer. En annan orsak kan vara att de övriga tjänsterna/aktiviteterna som räknas upp alla i normalfallet nyttjas oftare än just utbildningar det man ofta drar nytta av värderas helt enkelt högre. SGA får vad gäller måluppfyllelse genomgående höga betyg. De två mål som får lägst betyg har också flest personer svarat vet ej på, Att arbeta för medlemmarnas plats som en naturlig auktoritet på golfanläggningen inom alla delar av dess verksamhet, dock med tyngdpunkt på golfbanans skötsel och utveckling samt Att verka för att grönyteskötselns tradition och kultur upprätthålls i samklang med svensk idrotts allmänna inriktning och mål. En anledning till det lägre betyget och det högre antalet vet ej kan vara dessa båda mål inte är lika konkreta och tydliga som de andra båda målen. Därmed är det också svårare för en vanlig medlem att utvärdera de två ovan nämnda målen. Medlemmarna uppfattar föreningen som trovärdig och miljömedveten. Många anser även att SGA är servicevänligt och professionellt. Ordet lyhört får ett något lägre betyg tillsammans med de tre nivåerna av tillgänglighet, som alla tre får betydligt lägre värden. Här bör dock läsaren vara medveten om att många besvarat frågorna om tillgänglighet med vet ej. Man har helt enkelt aldrig försökt kontakta någon representant för SGA och kan därmed inte heller aktivt säga att representanterna är tillgängliga. Oavsett bakgrunden till det låga instämmandet med värdeorden som rör tillgänglighet, är låga värden ett tydligt tecken på att representanter för föreningen syns för lite ute bland medlemmarna. Vid ökad synlighet ute bland medlemmarna ökar troligen även känslan av att föreningen är lyhörd för sina medlemmars åsikter. Stöd för ett resonemang som detta finns även i frågan om vilka informationskanaler man använder. Direktkontakt med distrikt, kansli och SGA riks används av minst antal personer för att få information om föreningen. Tidningen Greenbladet är uppskattad och läst av den stora merparten av medlemmarna. Greenbladet värderas högst av de tjänster som medlemmarna fått värdera, och hela 98 % uppger att de använder tidningen som en informationskanal för att få ta del av vad som händer och är på gång inom SGA. Att tidningen är ett uppskattat inslag för medlemmarna syns även genom att Greenbladet får genomgående höga betyg på papperskvalitet, layout och bildspråk, journalistik och annonserna. Hemsidan är använd, men kunde säkert nyttjas bättre av medlemmarna som en av flera informationskanaler. Dock bör sägas att nyttjandet av sidan följer ungefär internetanvändande 15

16 ANALYS OC H SLUTSATSER i stort bland befolkningen. För att locka fler besökare till hemsidan skulle föreningen kunna satsa på att uppfylla medlemmarnas förslag om att hemsidan skulle uppdateras oftare. Många medlemmar förefaller utbilda sig regelbundet. De anledningar som respondenterna uppger till att man inte utbildar sig är exempelvis att man inte upplever ett behov av att utbilda sig eller av ekonomiska skäl. Vad gäller det sistnämnda skälet får man nog tolka det så att de medlemmar som uppger ekonomin som skäl till att de inte utbildat sig de senaste två åren egentligen skulle ha velat utbilda sig. Här kan möjligtvis SGA som förening göra mer genom att stötta medlemmarna när resonemang förs med klubbarna om utbildning av de anställda. Avslutningsvis skulle vi på Axánd vilja ta tillfället i akt och tacka SGA för förtroendet att genomföra denna medlemsundersökning! 16

17 B I L A GA 1 - FR Å GEFORMULÄR Bilaga 1 Frågeformulär Allmän information 1) Ålder a. -20 år b år c år d år e. 66- år 2) Genomgångna utbildningar a. GUB b. VUB c. HGU d. Motsvarande högskoleutbildning e. Gräs- eller markkursen f. Har ej gått någon av ovanstående utbildningar SGAs verksamhet/viktigaste uppgifter 3) På en skala från ett till sex, där ett betyder inte alls viktig och sex betyder mycket viktig, hur viktigt upplever du det är att SGA arbetar med följande områden? a. Utbildning av medlemmar b. Påverkan/opinionsbildning hos SGF, på golfklubbar samt andra intressenter för att ge medlemmar bättre villkor och ökad status c. Arrangerande av aktiviteter såsom erfarenhetsutbyten, spelträffar mm d. Forskning, utveckling och miljöarbete inom banskötsel e. Medlemsservice från kansliet f. Annat, nämligen. 4) På en skala från ett till sex, där ett betyder inte alls värdefull och sex betyder mycket värdefull, hur värdefulla är följande tjänster/aktiviteter som SGA erbjuder för dig? a. Utbildningar arrangerade av SGA i Sverige, exempelvis GUB och VUB b. SGA-mästerskapet c. Konferenser, exempelvis banskötselkonferens/utbildningsdagar d. Tidningen Greenbladet e. Hemsidan, f. Kanslifunktionen 5) På en skala från ett till sex, där ett betyder uppfyller inte alls och sex betyder uppfyller helt, hur väl upplever du att SGA uppfyller följande målsättningar? a. Att verka för att förbättra yrkeskårens kompetens genom utbildningar och delaktighet i utvecklingen inom greenkeeping. b. Att arbeta för medlemmarnas plats som en naturlig auktoritet på golfanläggningen inom alla delar av dess verksamhet, dock med tyngdpunkt på golfbanans skötsel och utveckling. c. Att verka för att grönyteskötselns tradition och kultur upprätthålls i samklang med svensk idrotts allmänna inriktning och mål. d. Att arbeta för att mesta möjliga natur- och miljöhänsyn tas i samband med banskötsel. 17

18 B I L A GA 1 - FR Å GEFORMULÄR 6) Vilka av följande värdeord tycker du på ett bra sätt beskriver SGA och SGA:s verksamhet. Jag kommer att läsa upp ett antal olika ord. Tycker du att ordet beskriver SGA och SGA:s verksamhet på ett bra sätt svarar du ja, annars nej. Flervalsfråga a. Servicevänlig b. Tillgängligt med förtroendevalda på riksnivå c. Tillgängligt med förtroendevalda på distriksnivå d. Tillgänglighet med kanslifunktion (tjänsteman) e. Trovärdig f. Professionell g. Miljömedvetet h. Lyhörd 7) Vilka av följande informationskanaler använder du för att få information om vad som händer och är på gång inom SGA? Flervalsfråga a. Hemsidan, b. Tidningen Greenbladet c. Direktkontakt med representanter för distriktorganisationerna d. Direktkontakt med representanter för SGA Riks e. Direktkontakt med kansliet Greenbladet 8) På en skala från ett till sex, där ett betyder mycket dåligt och sex betyder mycket bra, hur skulle du betygssätta följande aspekter av tidningen Greenbladet? a. Tidningens layout och bildspråk (utseende) b. Tidningens journalistik c. Tidningens papperskvalitet d. Annonserna i tidningen 9) Finns det något du saknar eller skulle vilja läsa mer om i tidningen Greenbladet? Öppet svarsalternativ Hemsidan 10) Har du besökt hemsidan någon gång? a. Ja, många gånger b. Ja, flera gånger c. Ja, någon gång d. Ja, en gång e. Nej, aldrig f. Vet ej/vill ej svara 11) Finns det något du saknar eller vill se mer av på hemsidan, både rent informationsmässigt och utseendemässigt? Öppet svarsalternativ Utbildning 12) Har du deltagit i någon utbildning arrangerad av SGA/SGF de två senaste åren? a. Ja be respondenten specificera vilken/vilka 18

19 B I L A GA 1 - FR Å GEFORMULÄR b. Nej varför inte? (vill inte, har inget behov, får inte för klubben osv.) c. Vet ej/vill inte svara 13) På en skala från ett till sex, där ett betyder mycket dåligt och sex betyder mycket bra, vilket sammanfattande betyg skulle du som medlem ge till SGA? Skala 19

20 B I L A GA 2 ÖNSKEMÅL OM INNEHÅLL I GREENBLADET Bilaga 2 Önskemål om innehåll i Greenbladet Nej 178 st Inte vad jag kommer på 9 st Mer maskiner Mer maskiner Banskötsel Banskötsel Mer banreportage Mer banreportage Inte vad jag vet Inte vad jag vet Inte vad jag vet nu Inte vad jag vet nu En tidning på engelska Maskinvård och skötsel om maskinparken Kvinnor Mer internationell information Fler reportage Mer lokalt Mer forskningsresultat och utveckling Forskning och utveckling Mer maskintips Mer debatt, lite mer om olika banor typer av banor Försök/experiment Mer debatt och kommentarer från andra banor 20

21 B I L A GA 2 ÖNSKEMÅL OM INNEHÅLL I GREENBLADET Ja, det skulle vara kul att läsa mer om olika småklubbar och hur framtiden kommer att vara för dessa. Mer om andra banor Mer maskiner för mekaniker Mer debatt Mer från vanliga folket på banor runtomkring, Mer om norrlandsbanorna Nej. Nej, den är bra. Mer annonser om hur man utvecklas i golfen som nybörjare, klubbarna vill ju att man skall spela för att få känsla. Så mer ledhjälp. Ja, det skulle vara bra ifall det fanns lite mer reportage att läsa om i tidningen. Mer riktiga reportage Ja, men om jag tar upp det tar samtalet flera timmar Ja, det skulle vara bra ifall det artiklarna var lite mer informativa så att man förnyade sina kunskaper. Jag vill se mer om banskötsel och maskiner. Jag skulle vilja ha mer att läsa som mekaniker. Jag vill ha mer utländska översatta reportage. jag skulle vilja läsa mer om miljöfrågor. Jag vill ha mer reportage om banseminarium och mer uppföljning av gamla artiklar. Jag vill ha mindre reklam och mer artiklar. Jag skulle vilja se mer reportage. Jag vill ha mindre annonser och mer utrymme for information om distrikten. Jag skulle vilja läsa mer om annorlunda projekt och ombyggnationer. Man skulle kunna ha lite mer småartiklar om små banor. Layouten på tidningen är tråkig och inte inbjudande. 21

22 B I L A GA 2 ÖNSKEMÅL OM INNEHÅLL I GREENBLADET Mer variation på banbesöken, mer ingående detaljer Mer annonser Jag skulle gärna vilja läsa mer om det lokala. Nej, inget speciellt. Mer artiklar relaterade till arbetet Mer om Skåne Mer om enskilda klubbar Fler platsannonser Platsannonser och kommande kurser Mer om vad man kan göra efter pensionen. Mer om de mindre klubbarna i Sverige Mer från andra länder Mer direkt skötselråd Går ej elda Hur det är på andra klubbar och om andra klubbar Mer skrivet från de lokala avdelningarna Mer vikten av maskinernas värde och underhåll, mer verkstadsunderhåll Mer om mindre banorna i Sverige bl a i norrland Mer praktiska försök och lyckade åtgärder på de olika banorna även då med praktiska exempel, före och efter information och hur försöken gått om det var svårt osv Det skulle vara bra ifall tidningen innehöll mer fakta och mindre med annonser. Jag vill gärna läsa lite mer om olika golfbanor i Skåne. Ja, gärna lite mer om hur arbetsmarknaden ser ut för de olika klubbarna. Nej inte vad jag kommer på nu på rak arm Mer om yngre medlemmar 22

Utvärdering EPG Jan-Feb 2008

Utvärdering EPG Jan-Feb 2008 Utvärdering EPG Jan-Feb 2008 I N N E HÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 SYFTE... 4 METOD... 4 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 4 FRÅGEFORMULÄR... 4 DATABEARBETNING OCH ANALYS... 5 BORTFALLREDOVISNING...

Läs mer

Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka

Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka November-December 2009 INLEDNING... 4 SYFTE... 4 METOD... 4 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 4 FRÅGEFORMULÄR... 4 DATABEARBETNING OCH ANALYS... 4 BORTFALLREDOVISNING...

Läs mer

INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4

INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4 INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4 BORTFALLREDOVISNING... 4 Bortfall... 4 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER...

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017 Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna Resultat Uppdragsgivare Regler Information Beteende

Läs mer

Rapport till Svensk Veterinärtidning december 2015

Rapport till Svensk Veterinärtidning december 2015 SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 300 personer. Intervjuerna gjordes mellan den 2 och 30. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under

Läs mer

Läsvärdesundersökning Tidningen CIVIL. Datum:

Läsvärdesundersökning Tidningen CIVIL. Datum: Läsvärdesundersökning Tidningen CIVIL Civilförsvarsförbundet: Novus Group: Gunilla Ekholm Gun Pettersson Datum: 2009 05 04 Inledning Bakgrund Bakgrund och syfte Civilförsvarsförbundet ger ut tidningen

Läs mer

Örebro kommun. Rapport: Kartläggning av företagens informationsbehov Markör Marknad & Kommunikation AB December 2009

Örebro kommun. Rapport: Kartläggning av företagens informationsbehov Markör Marknad & Kommunikation AB December 2009 Örebro kommun Rapport: Kartläggning av företagens informationsbehov 2009 Markör Marknad & Kommunikation AB December 2009 Bakgrund Örebro kommuns näringslivskontor ger fyra gånger per år ut tidningen Goodwill.

Läs mer

Biblioteksundersökningen

Biblioteksundersökningen Biblioteksundersökningen Vara kommun Juni 2004 ARS P0549 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm Tel 08-462 95 05. Fax 08-462 95 20 e-mail: info@ars.se www.ars.se 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Högre Mekanikerutbildning

Högre Mekanikerutbildning Högre Mekanikerutbildning En utbildning för SGAs medlemmar med tyngdpunkt på hydraulik, elteknik och slipning. Tele: 044-24 86 60 Web: www.sgariks.se Innehållsförteckning Högre Mekanikerutbildning (HMU)...

Läs mer

GRvux. Rapport: Redovisning av uppgifter om deltagare i yrkesvuxstudier första halvåret 2011

GRvux. Rapport: Redovisning av uppgifter om deltagare i yrkesvuxstudier första halvåret 2011 GRvux Rapport: Redovisning av uppgifter om deltagare i yrkesvuxstudier första halvåret Beställare: Kenneth Ardehed, GRvux Projektledare: Peter Linsér, Markör Augusti Markör Örebro Kungsgatan 7 47 Örebro

Läs mer

COACHING - SAMMANFATTNING

COACHING - SAMMANFATTNING . COACHING - SAMMANFATTNING Joakim Tranquist, Mats Andersson & Kettil Nordesjö Malmö högskola, 2008 Enheten för kompetensutveckling och utvärdering 1 Copyright 2007 Malmö högskola, Enheten för kompetensutveckling

Läs mer

P0718 MILJÖTRENDER LÄSARUNDERSÖKNING RAPPORT VINTERN 2006 P0718

P0718 MILJÖTRENDER LÄSARUNDERSÖKNING RAPPORT VINTERN 2006 P0718 MILJÖTRENDER LÄSARUNDERSÖKNING RAPPORT VINTERN 2006 P0718 1 1. BAKGRUND 1.1 Inledning För cirka tre år sedan genomförde Miljötrender en läsarundersökning, som man nu uppdragit åt ARS Research AB att upprepa

Läs mer

VARA KOMMUN PLAN- OCH MILJÖKONTORET BRUKARUNDERSÖKNING VINTERN 2005/ 2006 ARS P0705

VARA KOMMUN PLAN- OCH MILJÖKONTORET BRUKARUNDERSÖKNING VINTERN 2005/ 2006 ARS P0705 VARA KOMMUN PLAN- OCH MILJÖKONTORET BRUKARUNDERSÖKNING VINTERN 2005/ 2006 ARS P0705 ARS RESEARCH AB Bastugatan 2, Box 38027, 100 64 STOCKHOLM Tel 08-462 95 05, Fax 08-462 95 20, e-post: info@ars.se www.ars.se

Läs mer

SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION

SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION Danderyd den 27 augusti 2002 KALLELSE Distriktsrepresentanter för kallas härmed till höstårsmöte tisdagen den 24 september 2002 klockan 16 30 på Hotell Winn i Västerås 1. Fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Utländska arbetstagare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Utländska arbetstagare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016 Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Utländska arbetstagare Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna Resultat Bilaga Antal arbetstimmar Information Personlig

Läs mer

Läsvärdesundersökning för tidningen Jordbiten

Läsvärdesundersökning för tidningen Jordbiten Läsvärdesundersökning för tidningen Jordbiten September-Oktober 2011 INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 DATABEARBETNING OCH ANALYS... 4 BORTFALLREDOVISNING...

Läs mer

Utbildningar inom golfbaneskötsel i Sverige

Utbildningar inom golfbaneskötsel i Sverige Utbildningar inom golfbaneskötsel i Sverige Examensarbete HGU 2008 Daniel Nord 1 Innehåll Inledning 3 Frågeställning 4 Förord 5 Bakgrund 6 Historik 7 Vad finns det för utbildningar idag? 8 22 Diskussion

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och den information som vi ger om den statliga

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning Steg för steg-guide för Medarbetarundersökning En av de viktigaste resurserna i en organisation är medarbetarna. Hur dina medarbetare samarbetar kommer att i hög utsträckning påverka resultatet för din

Läs mer

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOPresearch AB attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOP, Skandinavisk opinion ab, har på uppdrag Marks kommun intervjuat 154 företagare och andra representanter för företag om hur

Läs mer

OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN

OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN KAN Energi Juni 2007 Gårdavägen 1 412 50 Göteborg Tel: 031 703 73 70 Fax: 031 703 73 71 www.statistikkonsulterna.se Sammanfattning Statistikkonsulternas Västra Götalands-omnibus

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson PiteåPanelen Rapport nr 13 Europaförslag November 2010 Eva Andersson Kommunledningskontoret Europaförslag Europaparlamentet vill utöka möjligheten för Europas medborgare att påverka Europeiska unionen.

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

Golfbanemanagement 55-60 hp

Golfbanemanagement 55-60 hp 55-60 hp Varför denna utbildnings förändring? Golfsektor ställer högre krav på anläggningarna Som CM ska man kunna vara med och utveckla golfen vilket kräver bättre teoretiska kunskaper Myndigheterna ställer

Läs mer

Undersökningens genomförande redovisas i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S16JUN11.

Undersökningens genomförande redovisas i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S16JUN11. om Skellefteå-tidningen SKOP har på uppdrag av Skellefteå kommun intervjuat cirka 600 personer som bor i Skellefteå kommun. Intervjuerna gjordes mellan den 11 och 16. Undersökningens genomförande redovisas

Läs mer

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014 Innehåll 1. Bakgrund... 2 Syfte... 2 Sammanfattning... 2 2. Om enkäten... 2 Svarsfrekvens... 3 3. Om de svarande... 4 Verksamhetsområden... 4 4. Hur nöjd är du med ditt medlemskap idag?... 5 5. Tycker

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Swedish Greenkeepers Association

Verksamhetsplan 2012. Swedish Greenkeepers Association Swedish Greenkeepers Association Verksamhetsplan 2012 Denna verksamhetsplan beskriver föreningens verksamhetsinriktning utifrån att ny organisation implementeras. Styrelsen SGA Riks INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Rapport Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 16 år. Totalt genomfördes 1 633 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad

Läs mer

Brukarundersökning 2010 Särvux

Brukarundersökning 2010 Särvux TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Brukarundersökning 2010 Särvux En undersökning genomförd av TNS SIFO på uppdrag

Läs mer

3 Gäldenärernas attityder till KFM

3 Gäldenärernas attityder till KFM 3 Gäldenärernas attityder till KFM 3.1 Inledning Tabell 5. Påstående: På det hela taget fyller KFM en viktig funktion, procent. Instämmer (4+5) 48 50 Varken eller (3) 23 23 Instämmer inte (1+2) 15 14 Ingen

Läs mer

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Region Skåne Skånevård KRYH Habilitering & Hjälpmedel Tolkcentralen Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen, Region Skåne genomförde

Läs mer

Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt!

Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt! Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt! Detta är i första hand ett HGU arbete för att belysa dom fällor, tricks som finns, vi är alltid väldigt skickliga på att visa upp våra

Läs mer

Allmänhetens attityder till studieförbunden 2013

Allmänhetens attityder till studieförbunden 2013 Allmänhetens attityder till studieförbunden 2013 2013-03-26 Johan Orbe Caroline Theorell Om undersökningen Bakgrund och syfte: Sifo har på uppdrag av Folkbildningsförbundet (FBF) för fjärde gången genomfört

Läs mer

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB Rapport Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 201-01-08 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 1 år. Totalt genomfördes 1 90 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad webbpanel.

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Svenska arbetstagare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016_Svenska arbetstagare

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Svenska arbetstagare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016_Svenska arbetstagare Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Svenska arbetstagare Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016_Svenska arbetstagare Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna

Läs mer

Skyttarna ser positivt på damklassen

Skyttarna ser positivt på damklassen Skyttarna ser positivt på damklassen Vid fjolårets förbundsmöte bordlades en motion om avskaffande av damklassen, med uppdrag till förbundsstyrelsen om att utreda vilka konsekvenser ett borttagande skulle

Läs mer

Brukarundersökning. Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning

Brukarundersökning. Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning Brukarundersökning Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning 009 Bakgrund Sedan 003 arbetar socialförvaltningen i Tingsryd med Balanserad styrning som metod att styra sin verksamhet. I den Balanserad

Läs mer

Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland

Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland Uppdraget Jema Rådgivning har på uppdrag av Regionbibliotek Halland genomfört en undersökning bland ickeanvändare i fyra olika områden inom

Läs mer

Vad har du för idéer och tankar på hur Småland och din förening ska växa och bli fler?

Vad har du för idéer och tankar på hur Småland och din förening ska växa och bli fler? Vad har du för idéer och tankar på hur Småland och din förening ska växa och bli fler? Votes: 97 Bli bättre på att visa och marknadsföra våra aktiviteter till nya människor Fler närtävlingar Vilket ger

Läs mer

Morapanelens synpunkter på mora.se Kommunledningskontoret februari 2010

Morapanelens synpunkter på mora.se Kommunledningskontoret februari 2010 Morapanelens synpunkter på mora.se Kommunledningskontoret februari 2010 Sammanfattning Mora kommuns webbplats skall vara uppdaterad och anpassad till besökarnas behov och förväntningar. Vi gör under våren

Läs mer

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Mars 2011 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund Uppföljning av studerande på yrkesvux 2010

Läs mer

GRÖNT LJUS JUNIORVERKSAMHET SOM GER RESULTAT. Golfdistriktsförbunden. Golfklubb, styrelse, junior- och elitkommitté, ledare och tränare

GRÖNT LJUS JUNIORVERKSAMHET SOM GER RESULTAT. Golfdistriktsförbunden. Golfklubb, styrelse, junior- och elitkommitté, ledare och tränare Golfklubb, styrelse, junior- och elitkommitté, ledare och tränare GRÖNT LJUS juniorverksamhet som ger resultat. JUNIORVERKSAMHET SOM GER RESULTAT Golfdistriktsförbunden 2 svenska golfförbundet Fakta Grönt

Läs mer

Ledarskap och Kommunikation

Ledarskap och Kommunikation Ledarskap och Kommunikation En utbildningsserie med inriktning mot ledarskap, kommunikation och professionalism för Greenkeepers Tele: 044-24 86 60 Web: www.sga.golf.se Innehållsförteckning Ledarskap och

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

Pensionsbarometern Januari-februari 2005

Pensionsbarometern Januari-februari 2005 Pensionsbarometern Januari-februari 2005 Projektnummer 1513219 2005-02-14 Sifo Research & Consulting SE-114 78 Stockholm Tel: +46 (0)8 507 420 00 Secondary name to Sweden Fax: +46 (0)8 507 420 01 Research

Läs mer

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015 SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 300 personer. Intervjuerna gjordes mellan den 29 september och 6. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen

Läs mer

P1115 UPPSALA STUDENTKÅR UNDERSÖKNING OM TIDIGA STUDIEAVHOPP VID UPPSALA UNIVERSITET P1115

P1115 UPPSALA STUDENTKÅR UNDERSÖKNING OM TIDIGA STUDIEAVHOPP VID UPPSALA UNIVERSITET P1115 UPPSALA STUDENTKÅR UNDERSÖKNING OM TIDIGA STUDIEAVHOPP VID UPPSALA UNIVERSITET P1115 Vintern 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Målgrupper... 3 1.4 Metod...

Läs mer

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 215 Projektnummer: TRV 213/4576 Markör Innehåll Bakgrund Syfte, metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information

Läs mer

Under några innehållsrika dagar i september har

Under några innehållsrika dagar i september har Välkommen till ELMIA PARK 2013! Under några innehållsrika dagar i september har du chansen att delta på en mängd aktiviteter och samtidigt ta del av nyheter och erbjudanden från grönytebranschens alla

Läs mer

Sammanställning regionala projektledare

Sammanställning regionala projektledare Bilaga 1 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning regionala projektledare 1. Hur nöjd är du med att arbeta i projektet? Samtliga var nöjda med att ha jobbat i projektet och tycker att

Läs mer

Golfbaneskötsel Hjo 2012. AGENDA SGF Bankonsulenter Förutsättningar Gräs Ljus Skötsel Sammanfattning

Golfbaneskötsel Hjo 2012. AGENDA SGF Bankonsulenter Förutsättningar Gräs Ljus Skötsel Sammanfattning Golfbaneskötsel Hjo 2012 AGENDA SGF Bankonsulenter Förutsättningar Gräs Ljus Skötsel Sammanfattning Arbetsområde 1 Göran Hansson Skåne, del av Halland Arbetsområde 2 Mikael Frisk Gotland, Öland, Blekinge,

Läs mer

Protokoll från SGA RIKS styrelsemöte den 15 juni 2009 på Hotell Sjögården, Orust.

Protokoll från SGA RIKS styrelsemöte den 15 juni 2009 på Hotell Sjögården, Orust. Protokoll från SGA RIKS styrelsemöte den 15 juni 2009 på Hotell Sjögården, Orust. Närvarande Lennart Jönsson (LJ) Pär Himberg (PH) Mattias Jöckert (MJ) Fredrik Seeger (FS) Ingvar Fjellman (IF) Olof Örberg

Läs mer

Riksskatteverket. Ingivarenkäten. Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13. Kundansvarig: Jonas Persson. Dataansvarig: Jan Lundmark

Riksskatteverket. Ingivarenkäten. Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13. Kundansvarig: Jonas Persson. Dataansvarig: Jan Lundmark Riksskatteverket Ingivarenkäten Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen Riksskatteverket har under december 2001 och januari

Läs mer

SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION

SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION Protokoll från SGA RIKS styrelsemöte den 23 oktober 2009 på PGA National i Bara Närvarande Lennart Jönsson, ordförande (LJ) Pär Himberg (PH) Olof Örberg (OÖ) Fredrik Seeger

Läs mer

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 2014:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 5 Arbetslinjen till

Läs mer

Svenskt Näringsliv/Privatvården. Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift

Svenskt Näringsliv/Privatvården. Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift Svenskt Näringsliv/Privatvården Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift SAMMANFATTNING Denna rapport redovisar resultatet från en undersökning som jämför privat och offentligt drivna

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 27 Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 27 Kommunrapport - Inledning Under maj-juni

Läs mer

Webbaserad självbetjäning

Webbaserad självbetjäning Branschrapport /2011 Webbaserad självbetjäning En undersökning bland Sveriges IT- och supportansvariga 2 Innehållsförteckning Sammanfattning Sid 3 Inledning Sid 3 Demografi Sid 4 Namn på supportfunktionen

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Vattenresursteknik MV0190, 30056.1314 5 Hp Studietakt = 35% Nivå och djup = Avancerad Kursledare = Abraham Joel Värderingsresultat Värderingsperiod: 2014-03-05-2014-04-04 Antal svar 8 Studentantal 52 Svarsfrekvens

Läs mer

23 Allmänhetens attityder till KFM

23 Allmänhetens attityder till KFM 23 Allmänhetens attityder till KFM 23.1 Inledning Tabell 228. Påstående: Totalt sett: I Sverige har vi ett väl fungerande system för indrivning av obetalda skulder, procent. 1996 1998 2001 2002 Instämmer

Läs mer

Ledarskap och Kommunikation

Ledarskap och Kommunikation Ledarskap och Kommunikation En utbildningsserie med inriktning mot ledarskap, kommunikation och professionalism för Greenkeepers Swedish Greenkeepers Association Tele: 044 24 86 60 Web: www.sgariks.se

Läs mer

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011 Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2/3 och /11 Mikael Stattin Working paper 2/13 Department of Sociology 91 87 Umeå, Sweden Telephone: 9-786 5 www.umu.se Svenska befolkningens inställning

Läs mer

Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27

Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27 Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27 1 Mål och syfte Syftet och målet med undersökningen är att förstå allmänhetens inställning till golfen samt förstå vilket potential som golfen har mot allmänhet.

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Några frågor och svar om attityder till cannabis

Några frågor och svar om attityder till cannabis Några frågor och svar om attityder till cannabis 2014-05-27 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998 05 Ipsos Sweden AB. 1 Innehåll

Läs mer

Invandrarindex Teknisk beskrivning

Invandrarindex Teknisk beskrivning Invandrarindex 2017 De nya svenskarnas röst Teknisk beskrivning Sweden Innehar F-Skattebevis Bankgiro: 5019-6294 1 (6) Innehållsförteckning 1. Inledning......3 2. Syfte......4 3. Metod......4 4. Målgrupp...4

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

Sammanfattning. GAP-analys för Närservice, Västra Götalandsregionen. Januari 2009

Sammanfattning. GAP-analys för Närservice, Västra Götalandsregionen. Januari 2009 Sammanfattning GAP-analys för Närservice, Västra Götalandsregionen Januari 2009 Inledning Närservice är en del av Regionservice inom Västra Götalandsregionen. Närservice levererar tjänster inom städ och

Läs mer

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar April 13 Therese Persson Barnrättspraktikant Inledning Utifrån en motion från Henrietta Serrate (S) har Folkhälsoutskottet och Hälso- och sjukvårdsberedningen fått

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet.

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet. Distriktet Ett gemensamt distrikt har startat 2013. Detta är nytt för alla och under 2014 fortsätter arbetet med att skapa formerna för detta distrikt. Förutom det som direkt berör distriktet, är det viktigt

Läs mer

Medlemsundersökning resultatet

Medlemsundersökning resultatet Medlemsundersökning resultatet Detta är en sammanställning där delar av frågor och svar plockats ut för att ge en så allsidig bild av enkäten och dess resultat som möjligt. Är någon intresserad av en helt

Läs mer

Delaktighetsundersökning 2013

Delaktighetsundersökning 2013 Helena Räf November 2013 Delaktighetsundersökning 2013 En utvärdering som behandlar medlemmars känsla av påverkan och inflytande inom redaktionen Word Inledning Syfte & bakgrund Word är en tidning som

Läs mer

VERKSAMHETSSEMINARIER

VERKSAMHETSSEMINARIER INBJUDAN Rekonrgda må orter! VERKSAMHETSSEMINARIER 2015 Fokus på verksamhetsutveckling MISSA INTE:»SPANARNA«OM TRENDER OCH AKTUELLA ÄMNEN Hej! VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015! VERKSAMHETSSEMINARIERNA

Läs mer

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014 Region Skåne Skåneenkäten 2014 Tertial 2 Genomförd av CMA Research AB Augusti 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Bilagor Förtroende för politiker

Läs mer

Sammanställning av Pinschersektionens telefonenkät 2013

Sammanställning av Pinschersektionens telefonenkät 2013 Sammanställning av Pinschersektionens telefonenkät 2013 Under 2013 har 50 telefonintervjuer med medlemmar i Pinschersektionen utförts(ps). Syftet med enkäten har varit att undersöka hur våra medlemmar

Läs mer

Rapport till Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun februari 2015

Rapport till Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun februari 2015 Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 2.300 personer. Intervjuerna gjordes under januari och. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning.

Läs mer

RFSU AB. Nordisk undersökning om sexleksaker. Mars 2008

RFSU AB. Nordisk undersökning om sexleksaker. Mars 2008 RFSU AB Nordisk undersökning om sexleksaker Mars 2008 Kort presentation - Zapera Zapera grundades år 2000 som det första nordiska undersökningsföretaget med fokus på att utveckla och använda effektiva

Läs mer

Statistiska undersökningar - ett litet dokument

Statistiska undersökningar - ett litet dokument Statistiska undersökningar - ett litet dokument Olle the Greatest Donnergymnasiet, Sverige 28 december 2003 Innehåll 1 Olika moment 2 1.1 Förundersökning........................... 2 1.2 Datainsamling............................

Läs mer

Vad tycker medborgarna om nedskräpningen i sin kommun? - En analys av tilläggsfrågor från medborgarundersökningen 2011 2013.

Vad tycker medborgarna om nedskräpningen i sin kommun? - En analys av tilläggsfrågor från medborgarundersökningen 2011 2013. Vad tycker medborgarna om nedskräpningen i sin kommun? - En analys av tilläggsfrågor från medborgarundersökningen 2011 2013. Resultat Resultat Varje vår och höst sedan 2005 erbjuder Statistiska centralbyrån

Läs mer

Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar i Borås 2009 Västsvenska Turistrådet Karin Olsson September 2009

Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar i Borås 2009 Västsvenska Turistrådet Karin Olsson September 2009 Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar i Borås Västsvenska Turistrådet Karin Olsson September Viktoriagatan, Box 068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 7 9 000, Fax +46 7 9 00, www.turismensutredningsinstitut.se

Läs mer

Sammanställning och resultat av popup-undersökningen Hittar du det du söker?

Sammanställning och resultat av popup-undersökningen Hittar du det du söker? Rapport 2013-12-17 Sammanställning och resultat av popup-undersökningen Hittar du det du söker? KS 2013/0964 Om undersökningen Från och med den 21 oktober till och med den 30 november 2013 genomfördes

Läs mer

Vara kommun BRUKARUNDERSÖKNING FRITIDSGÅRDAR. Rapport

Vara kommun BRUKARUNDERSÖKNING FRITIDSGÅRDAR. Rapport Vara kommun BRUKARUNDERSÖKNING FRITIDSGÅRDAR Rapport Total Försommaren 2006 ARS P0766 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Vara kommun har beslutat att alla kommunens verksamheter skall

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

Målgruppsutvärdering

Målgruppsutvärdering Målgruppsutvärdering Colour of Love 2011 Inledning Under sommaren 2011 genomfördes en andra målgruppsutvärdering av Colour of Love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of

Läs mer

Rapport: Kartläggning Finskspråkig service i Karlskoga kommun

Rapport: Kartläggning Finskspråkig service i Karlskoga kommun Rapport: Kartläggning Finskspråkig service i Karlskoga kommun Anne Ågren Verksamhetsutvecklare, finskt förvaltningsområde Juli 2014 Innehållsförteckning Bakgrund, syfte och genomförande Svarsfrekvens De

Läs mer

Riksskatteverket Bortfallsanalys - Gäldenärsenkäten 2002

Riksskatteverket Bortfallsanalys - Gäldenärsenkäten 2002 Riksskatteverket Bortfallsanalys - Gäldenärsenkäten 2002 Projekt nr 13345 Göteborg 2003-01-10 Kundansvarig: Jonas Persson Information om Gäldenärsenkäten Riksskatteverket genomförde under vintern 2001-2002

Läs mer

Totalt intervjuades 320 personer. Ingen statistik fördes på svarsbortfallet men få besökare tackade nej till en intervju.

Totalt intervjuades 320 personer. Ingen statistik fördes på svarsbortfallet men få besökare tackade nej till en intervju. Besökarnas profil och upplevelse av Bazaren 2016 2 Innehåll Besökarnas profil och upplevelse av Bazaren 2016...1 Inledning...3 Metod...4 Population...4 Datainsamling och urval...4 Frågeformulär och databearbetning...4

Läs mer

Rapport till Vara kommun om fritidsgårdsundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om fritidsgårdsundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en fritidsgårdsundersökning bland besökare på kommunens fritidsgårdar. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga.

Läs mer

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer!

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer! Enkätsvar Under hösten 2013 skickades en enkät ut till de som valt att inte förnya sin B-licens vid Solängets travsällskap mellan åren 2000-2010. Detta för att försöka förstå anledningen till varför man

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT

FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT Varför en studiecirkel? FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT Studiecirklar har länge bedrivits inom S-kvinnor. Kunskap och lärande är en viktig del av kvinnors frigörelse, därför är studiecirkeln en utmärkt klubbverksamhet.

Läs mer

SPIRA Integration från deltagarnas perspektiv

SPIRA Integration från deltagarnas perspektiv sida 1 av 8 SPIRA Integration från deltagarnas perspektiv Analys/återkoppling från fokusgrupper och deltagarenkät Joel Hedlund, European Minds sida 2 av 8 Deltagarnas syn på projektet SPIRA Integration

Läs mer

Utvärdering av IPS säkerhetskulturkonferens, 5-6 februari 2013

Utvärdering av IPS säkerhetskulturkonferens, 5-6 februari 2013 Utvärdering av IPS säkerhetskulturkonferens, 5-6 februari 2013 IPS genomförde sin första konferens den 5-6 februari 2013, med ämnet Säkerhetskultur. Deltagarna ombads att ge sina omdömen om konferensen

Läs mer

Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker.

Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker. SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 11 och 19 intervjuades drygt 2.000 personer om Den nya influensan A-H1N1. Frågorna ställdes på uppdrag

Läs mer

SKURUPS KOMMUN Ungdomens hus 2006-12-13. Slutrapport från projektet Lions-quest utbildning för samtlig skolpersonal i Skurups kommun

SKURUPS KOMMUN Ungdomens hus 2006-12-13. Slutrapport från projektet Lions-quest utbildning för samtlig skolpersonal i Skurups kommun Ungdomens hus -1-13 Till; Länsstyrelsen i Skåne län Samhällsbyggnadsenheten Sociala funktionen Marianne Bentzel Håkansson Slutrapport från projektet Lions-quest utbildning för samtlig skolpersonal i Skurups

Läs mer