Medlemsundersökning SGA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medlemsundersökning SGA"

Transkript

1 Medlemsundersökning SGA Jan-Feb 2008

2 INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 DATABEARBETNING OCH ANALYS... 3 BORTFALLREDOVISNING... 4 Bortfall... 4 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER... 5 DEMOGRAFISKA FAKTORER... 5 Åldersfördelning... 5 Utbildningar... 5 SGA:S VERKSAMHET... 6 SGA:s uppdrag... 6 Värdering av tjänster/aktiviteter... 7 Måluppfyllelse... 8 Värdeord... 9 Informationskanaler GREENBLADET Betyg Greenbladet Önskemål om innehåll i Greenbladet HEMSIDAN Besökt hemsidan Önskemål rörande hemsidan UTBILDNING Deltagit i utbildningar SAMMANFATTANDE BETYG Sammanfattande betyg på SGA TYP AV INTERVJUPERSON ANALYS OCH SLUTSATSER BILAGA 1 FRÅGEFORMULÄR BILAGA 2 ÖNSKEMÅL OM INNEHÅLL I GREENBLADET BILAGA 3 ÖNSKEMÅL RÖRANDE HEMSIDAN BILAGA 4 DELTAGIT I UTBILDNINGAR TYP AV UTBILDNING MAN DELTAGIT I ANLEDNINGAR TILL ATT MAN EJ DELTAGIT I UTBILDNING

3 I N L E D N I N G, SYFTE OCH METOD Inledning Axánd Konsult AB fick i slutet av november 2007 i uppdrag av Swedish Greenkeepers Association (SGA) att genomföra en medlemsundersökning bland medlemmarna i SGA. Inledningsvis togs gemensamt ett ramverk för undersökningen fram. Det beslutades att datainsamlingen skulle genomföras i januari och februari 2008, samt att intervjuerna skulle vara maximalt åtta minuter långa. Det beslutades även att sammanlagt skulle 300 intervjuer genomföras med slumpvis utvalda medlemmar i SGA. Datainsamlingen genomfördes 21 januari-18 februari Syfte Syftet med denna utvärdering är att ta fram information om hur medlemmar i SGA uppfattar och uppskattar föreningen och föreningens arbete. Undersökningen syftar även till att utreda inom vilka områden föreningen har förbättringspotential. Metod Urval och insamling av information Ett slumpmässigt urval om sammanlagt 600 medlemmar i SGA gjordes av Axánd med utgångspunkt i SGA:s medlemsmatrikel. Samtalen tog mellan 8-15 minuter per intervju. De tidsmässigt längre intervjuerna beror dels på att somliga respondenter önskade besvara de enskilda frågorna mer ingående, och dels på att ämnesområdet intresserar flera respondenter. De som har utfört telefonintervjuerna har inte uppfattat några svårigheter för respondenterna att förstå frågorna. Kontakt har tagits med respondenterna företrädelsevis under sen eftermiddag och kväll. Efter att rapporten har överlämnats och godkänts av uppdragsgivaren kommer urvalslistan med namn och telefonnummer att förstöras. Frågeformulär För att möjliggöra en kvantitativ tolkning av resultatet innehåller frågeformuläret en klart övervägande del frågor med fasta svarsalternativ. Nio av de tretton frågorna i frågeformuläret har enbart fasta svarsalternativ, och två frågor har enbart öppna svarsalternativ. Två frågor har utöver fasta svarsalternativ ett öppet svarsalternativ. De första frågorna ger svar på demografiska frågeställningar såsom ålder och genomgångna utbildningar. De fem därpå följande frågorna berör SGA:s verksamhet och föreningens viktigaste uppgifter. Nästföljande fyra frågor behandlar respondentens åsikter om tidningen Greenbladet, om hemsidan, följt av en fråga om utbildningar. Sist får respondenten ge ett sammanfattande betyg till SGA. Det frågeformulär som använts återfinns i sin helhet i Bilaga 1. Databearbetning och analys Svaren från intervjuerna har sammanställts och analyserats med hjälp av för ändamålet lämpliga statistikprogram. Utifrån denna bearbetning har översiktliga diagram tagits fram. Till diagrammen följer förklarande texter, vilket gör att i stort sett varje diagram kan förstås även 3

4 I N L E D N I N G, SYFTE OCH METOD om man inte har läst hela rapporten. Svaren från samtliga respondenter har behandlats anonymt. Som en följd av avrundning summerar inte alltid procentsatserna i ett diagram till 100 %. I det första kapitlet redovisas svaren från samtliga respondenter. Svaren är inte vägda. Sist i rapporten återfinns analys och slutsatser följt av bilagor. Bortfallredovisning Nedan redovisas först bortfallet för samtliga respondenter. Bortfall Som utgående ur populationen återfinns 31 personer, vilket lämnar 569 personer i nettourval. Detta resulterar i en svarsfrekvens på 53 %. Det bör beaktas att inga fler kontaktförsök gjordes efter att 300 intervjuer var genomförda. Inga tendenser eller utmärkande drag har upptäckts hos dem som räknas som bortfall. Bruttourval 600 Utgående ur populationen Fel målgrupp (ej medlem, styrelse etc.) 12 Felaktigt eller avsaknad av telefonnummer, fax 7 Bortresta hela datainsamlingsperioden 10 Övrigt (sjukdom, dödsfall etc) 2 Nettourval 569 Ej nådda för intervju 262 Vill ej delta (tidsbrist, princip etc) 7 Genomförda intervjuer 300 Svarsfrekvens (Genomförda intervjuer/nettourval) 53 % 4

5 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER Resultat samtliga respondenter Nedan presenteras resultatet från samtliga respondenter. Redovisningen av resultatet följer strukturen i frågeformuläret (Bilaga 1). Demografiska faktorer Åldersfördelning 1) Ålder Åldersfördelning 40% 29% 38% 33% 20% 0% 0% 0% -20 år år år år 66- år Av respondenterna är 29 % år, 38 % är år och 33 % är år gamla. Ingen är 20 år eller yngre och ingen är 66 år eller äldre. Frågan har besvarats av 300 personer. Utbildningar 2) Genomgångna utbildningar Utbildningar GUB 59% VUB 36% HGU Gräs- eller markkursen Motsvarande högskoleutbildning 8% 12% 17% Ej gått någon av utbildningarna 29% 0% 20% 40% 60% 80% 5

6 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER Av de svarande uppger 59 % att de har gått Grundutbildning i banskötsel (GUB) och 36 % att de har gått Vidareutbildning för banpersonal (VUB). 17 % anger att de har gått Högre greenkeeperutbildning (HGU) och 12 % att de har gått gräs- eller markkursen. 8 % har gått någon motsvarande högskoleutbildning. Av respondenterna berättar 29 % att de inte har gått någon utbildning alls. Samtliga 300 respondenter har besvarat frågan. SGA:s verksamhet SGA:s uppdrag 3) På en skala från ett till sex, där ett betyder inte alls viktig och sex betyder mycket viktig, hur viktigt upplever du det är att SGA arbetar med följande områden? SGA:s uppdrag Utbildning av medlemmar 5,0 FoU och miljöarbete inom banskötsel Arrangerande av aktiviteter Påverkan/opinionsbildning 4,8 4,6 5,0 Medlemsservice från kansliet 4,1 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 De intervjuade ombads avge ett värde på en skala från ett till sex, där ett betyder inte alls viktig och sex betyder mycket viktigt, avseende hur viktigt de anser att det är att SGA arbetar med ett antal olika områden. Respondenterna har fått ge ett värde per uppräknat område. Diagrammet ovan visar medelvärdet för de olika områdena. Vid en jämförelse mellan de olika områdenas medelvärden synliggörs att medlemmarna ger områdena Utbildning av medlemmar och Forskning, utveckling och miljöarbete inom banskötsel högst värde (5,0). Därefter följer Arrangerande av aktiviteter såsom erfarenhetsutbyten, spelträffar mm (4,8) och Påverkan/opinionsbildning hos SGF, på golfklubbar samt andra intressenter för att ge medlemmar bättre villkor och ökad status (4,6). Lägst medelvärde får Medlemsservice från kansliet (4,1). Frågan har besvarats av samtliga 300 intervjuade medlemmar. 6

7 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER Värdering av tjänster/aktiviteter 4) På en skala från ett till sex, där ett betyder inte alls värdefull och sex betyder mycket värdefull, hur värdefulla är följande tjänster/aktiviteter som SGA erbjuder för dig? Värdering av tjänster/aktiviteter Tidningen Greenbladet Konferenser 4,7 5,1 Hemsidan 4,1 Kanslifunktionen SGAmästerskapet Utbildningar 3,5 3,8 3,8 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 De intervjuade ombads avge ett värde på en skala från ett till sex, där ett betyder inte alls värdefull och sex betyder mycket värdefullt, avseende hur värdefulla ett antal tjänster/aktiviteter som SGA erbjuder är för dem. Respondenterna har fått ge ett värde per uppräknat område. Diagrammet ovan visar medelvärdet för de olika områdena. Den tjänst som får högst medelvärde är Tidningen Greenbladet (5,1) följt av Konferenser, exempelvis banskötselkonferens/utbildningsdagar (4,7). Därefter följer Hemsidan, (4,1) samt Kanslifunktionen (3,8) och SGA-mästerskapet (3,8). Lägst värde får Utbildningar arrangerade av SGA i Sverige, exempelvis GUB och VUB (3,5). Frågan har besvarats av samtliga 300 respondenter. 7

8 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER Måluppfyllelse 5) På en skala från ett till sex, där ett betyder uppfyller inte alls och sex betyder uppfyller helt, hur väl upplever du att SGA uppfyller följande målsättningar? Måluppfyllelse Natur- och miljöhänsyn 4,6 Förbättra yrkeskårens kompetens 4,5 Tradition och kultur upprätthålls 4,1 Naturlig auktoritet på golfanläggningen 4,1 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 De intervjuade ombads avge ett värde på en skala från ett till sex, där ett betyder uppfyller inte alls och sex betyder uppfyller helt, avseende hur väl de anser att SGA uppfyller ett antal målsättningar. Respondenterna har fått ge ett värde per uppräknat område. Diagrammet ovan visar medelvärdet för de olika områdena. Målsättningen Att arbeta för att mesta möjliga natur- och miljöhänsyn tas i samband med banskötsel. får högst värde av respondenterna (4,6) följt av målsättningen Att verka för att förbättra yrkeskårens kompetens genom utbildningar och delaktighet i utvecklingen inom greenkeeping. (4,5). De två målsättningar som rör att tradition och kultur upprätthålls och att medlemmarna ska vara en naturlig auktoritet på golfanläggningen, Att verka för att grönyteskötselns tradition och kultur upprätthålls i samklang med svensk idrotts allmänna inriktning och mål. samt Att arbeta för medlemmarnas plats som en naturlig auktoritet på golfanläggningen inom alla delar av dess verksamhet, dock med tyngdpunkt på golfbanans skötsel och utveckling., ges ett lägre värde av de intervjuade medlemmarna (4,1). Frågan har besvarats av samtliga 300 respondenter. 8

9 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER Värdeord 6) Vilka av följande värdeord tycker du på ett bra sätt beskriver SGA och SGA:s verksamhet? Värdeord Trovärdig 94% Miljömedvetet 93% Servicevänlig 88% Professionell 86% Lyhörd 82% Tillgängligt (distriksnivå) 70% Tillgängligt (riksnivå) Tillgänglighet (kansli) 52% 49% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Det värdeord som störst andel respondenter, 94 %, ansåg på ett bra sätt beskrev SGA och SGA:s verksamhet är Trovärdig följt av Miljömedvetet något som 93 % instämde med. 88 % av respondenterna anser att ordet Servicevänlig på ett bra sätt beskriver SGA och SGA:s verksamhet och 86 % svarar jakande på ordet Professionell. Av de intervjuade medlemmarna anser 82 % att ordet Lyhörd är ett värdeord som beskriver SGA och SGA:s verksamhet på ett rättvisande sätt. De tre nivåerna av tillgänglighet distriktsnivå (70 %), riksnivå (52 %) och kansli (49 %) har alla fått lägre värden än övriga ord. Detta beror delvis på att fler respondenter inte ansåg sig kunna svara på frågan eftersom de ej varit i kontakt med en eller flera av dessa delar av organisationen, och därför inte heller ansåg sig kunna besvara delfrågan med ett ja. Frågan har besvarats av samtliga 300 respondenter. 9

10 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER Informationskanaler 7) Vilka av följande informationskanaler använder du för att få information om vad som händer och är på gång inom SGA? Informationskanaler Tidningen Greenbladet 98% Hemsidan 52% Direktkontakt distrikten 39% Direktkontakt kansliet 21% Direktkontakt SGA Riks 15% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Tidningen Greenbladet är den viktigaste informationskanalen för medlemmarna vad gäller att få information om vad som händer och är på gång inom SGA. Hela 98 % uppger att de använder sig av Greenbladet för att få tillgång till denna typ av information. Hemsidan används av drygt hälften av de tillfrågade, 52 %, medan direktkontakt med distrikten är en informationskanal som 39 % av respondenterna använder för att få information om vad som händer och är på gång inom SGA. Direktkontakt med kansliet, 21 %, och direktkontakt med SGA Riks, 15 %, är de minst använda informationskanaler bland de intervjuade. Flera svarsalternativ har kunnat väljas. Samtliga 300 respondenter har besvarat frågan. 10

11 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER Greenbladet Betyg Greenbladet 8) På en skala från ett till sex, där ett betyder mycket dåligt och sex betyder mycket bra, hur skulle du betygssätta följande aspekter av tidningen Greenbladet? Betyg Greenbladet Papperskvalitet 4,9 Layout och bildspråk 4,6 Journalistik 4,5 Annonserna 4,4 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 De intervjuade medlemmarna fick avge ett betyg på en skala från ett till sex på fyra olika aspekter av tidningen Greenbladet papperskvalitet, layout och bildspråk, journalistik och annonserna. Papperskvaliteten får det högsta betyget (4,9) följt av layout och bildspråk (4,6). Journalistik (4,5) och annonserna (4,4) får något lägre betyg. Alla fyra aspekter får dock genomsnittsbetyg på den övre delen av skalan. Samtliga 300 respondenter har besvarat frågan. Önskemål om innehåll i Greenbladet 9) Finns det något du saknar eller skulle vilja läsa mer om i tidningen Greenbladet? Majoriteten av respondenterna, 70 %, uppger att de inte saknar något i Greenbladet eller att de inte kommer på något för stunden som de saknar. De områden som cirka 10 respondenter nämner att de saknar eller vill läsa mer om är banreportage, maskiner och maskinvård samt försök och/eller forskning och utveckling, Ungefär lika många uppger även att de vill se fler reportage från det geografiska område där de är verksamma. Bland de övriga önskemål som respondenterna framför återfinns exempelvis reportage från mindre klubbar, ökad debatt, färre annonser, reportage om banskötsel samt fler internationella artiklar/reportage. Svaren återfinns i sin helhet i Bilaga 2. Samtliga 300 respondenter har besvarat frågan. 11

12 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER Hemsidan Besökt hemsidan 10) Har du besökt hemsidan någon gång? Besökt hemsidan Ja, många gånger 23% Ja, flera gånger 21% Ja, någon gång 26% Ja, en gång 2% Nej, aldrig 26% Vet ej/vill ej svara 1% 0% 20% 40% Knappt tre fjärdedelar av respondenterna, 72 %, har besökt SGA:s hemsida åtminstone en gång. 23 % har besökt hemsidan många gånger, 21 % flera gånger och 26 % har besökt den någon gång. 2 % av respondenterna har besökt en gång. Av de tillfrågade uppger 26 % att de aldrig har besökt SGA:s hemsida. Resterande 1 % vet inte eller kommer inte ihåg om de har besökt hemsidan i fråga. Frågan har besvarats av samtliga 300 respondenter. Önskemål rörande hemsidan 11) Finns det något du saknar eller vill se mer av på hemsidan, både rent informationsmässigt och utseendemässigt? Utav de medlemmar som besökt SGA:s hemsida någon gång anger 80 % att det inte finns något som de saknar eller vill se mer av på sidan. 9 % menar att sidan behöver uppdateras oftare och bättre. De åsikter som framförs av tre eller fler personer är att sidan borde ha en snyggare layout/utseende, en enklare struktur (göra det lättare att hitta på hemsidan), hemsidan borde vara mindre trög/långsam samt att köp och sälj-avsnitten borde utökas. Ett antal medlemmar menar även att det borde finnas mer information rent allmänt på hemsidan. Svaren återfinns i sin helhet i Bilaga 3. Frågan har enbart besvarats av de respondenter som har besökt någon gång, det vill säga 214 personer. 12

13 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER Utbildning Deltagit i utbildningar 12) Har du deltagit i någon utbildning arrangerad av SGA/SGF de två senaste åren? Deltagit i utbildning senaste två åren 60% 40% 50% 43% 20% 0% 8% Ja Nej Vet ej/vill ej svara Av de tillfrågade medlemmarna uppger hälften, 50 %, att de har deltagit i någon utbildning under de senaste två åren. 43 % har inte deltagit i någon utbildning och resterande 8 % vet inte eller kommer inte ihåg om de har deltagit i någon utbildning under det angivna tidsintervallet. De respondenter som besvarat frågan med ja, har fått uppge vilken utbildning eller vilka utbildningar som de deltagit i. 21 % av de intervjuade medlemmarna svarar att de deltagit i erfa-träffar under denna tidsperiod. 15 % anger att de deltagit i någon form av lokal kurs, 13 % att de gått VUB och 12 % berättar att de deltagit i Elmia-mässan/EPG eller något seminarium på EPG. Av respondenterna uppger 11 % att de gått GUB, 7 % har gått HGU och 5 % svarar att de har gått HMU de senaste två åren. Även besprutningskurser och ledarskap och kommunikation nämns som kurser som ett antal respondenter har gått de senaste två åren. De respondenter som besvarat frågan med nej, har fått uppge en eller flera anledningar till varför de inte har gått någon utbildning under de senaste två åren. Den anledning som störst andel respondenter, 21 %, uppger som anledning till att de inte har gått någon utbildning de senaste två åren är att det inte har funnits något behov eller att det inte har behövts. 13 % anger ekonomiska skäl till att de inte har gått någon utbildning under denna tidsperiod, medan 11 % svarar att de inte haft tid att gå någon utbildning. Lika många, 11 %, menar att det helt enkelt inte har blivit av. Bland de övriga skäl som uppges till att man inte har gått någon utbildning under de senaste två åren återfinns bland annat att man är nyanställd/ny inom golfen, det har inte funnits någon intressant utbildning/man har gått andra utbildningar som ej arrangeras av SGA, man upplever sig som för gammal för att gå utbildningar samt att klubben har inte skickat iväg en på utbildning. Svaren återfinns i sin helhet i Bilaga 4. Frågan har besvarats av samtliga 300 respondenter. 13

14 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER Sammanfattande betyg Sammanfattande betyg på SGA 13) På en skala från ett till sex, där ett betyder mycket dåligt och sex betyder mycket bra, vilket sammanfattande betyg skulle du som medlem ge till SGA? Sammanfattande betyg 60% 49% 40% 32% 20% 0% 1% 1% 12% 4% 2% Vet ej/vill ej svara Respondenterna ombads att på en skala från ett till sex avge ett sammanfattande betyg på SGA. En stor andel av respondenterna, 85 %, ger SGA ett betyg på den övre delen av skalan fyra, fem eller sex, medan 14 % ger ett av de tre lägre betygen ett, två eller tre. Detta resulterar i ett genomsnittsbetyg på 4,4 av sex möjliga. Frågan har besvarats av samtliga 300 respondenter. Typ av intervjuperson 80% 60% 40% Typ av intervjuperson 40% 60% 20% 0% Arbetsledare Övriga Av de intervjuade arbetar 40 % som arbetsledare, och 60 % har andra typer av arbetsuppgifter. Svar har markerats för samtliga 300 respondenter. 14

15 ANALYS OC H SLUTSATSER Analys och slutsatser Generellt kan sägas att SGA får genomgående bra betyg av sina medlemmar. Det är även många av de kontaktade som har ställt upp och tagit sig tid att svara något som tyder på ett stort engagemang för föreningen. Att SGA är en uppskattad förening synliggörs även av att det sammanfattande betyget på vilket föreningen får 4,4 av sex möjliga. De områden som medlemmarna upplever som viktigast för SGA att arbeta med är utbildning av medlemmar respektive forskning, utveckling och miljöarbete inom banskötsel. Något som är till viss del motsägelsefullt är att medlemmarna uppfattar att utbildning är ett viktigt uppdrag för föreningen, samtidigt som de säger att just utbildning inte är fullt så värdefullt för dem som andra tjänster eller aktiviteter. Detta kan bero på flera saker, till exempel att man inte ser utbildningen som bundet till föreningen SGA och att den skulle i nödfall kunna inhämtas från andra aktörer. En annan orsak kan vara att de övriga tjänsterna/aktiviteterna som räknas upp alla i normalfallet nyttjas oftare än just utbildningar det man ofta drar nytta av värderas helt enkelt högre. SGA får vad gäller måluppfyllelse genomgående höga betyg. De två mål som får lägst betyg har också flest personer svarat vet ej på, Att arbeta för medlemmarnas plats som en naturlig auktoritet på golfanläggningen inom alla delar av dess verksamhet, dock med tyngdpunkt på golfbanans skötsel och utveckling samt Att verka för att grönyteskötselns tradition och kultur upprätthålls i samklang med svensk idrotts allmänna inriktning och mål. En anledning till det lägre betyget och det högre antalet vet ej kan vara dessa båda mål inte är lika konkreta och tydliga som de andra båda målen. Därmed är det också svårare för en vanlig medlem att utvärdera de två ovan nämnda målen. Medlemmarna uppfattar föreningen som trovärdig och miljömedveten. Många anser även att SGA är servicevänligt och professionellt. Ordet lyhört får ett något lägre betyg tillsammans med de tre nivåerna av tillgänglighet, som alla tre får betydligt lägre värden. Här bör dock läsaren vara medveten om att många besvarat frågorna om tillgänglighet med vet ej. Man har helt enkelt aldrig försökt kontakta någon representant för SGA och kan därmed inte heller aktivt säga att representanterna är tillgängliga. Oavsett bakgrunden till det låga instämmandet med värdeorden som rör tillgänglighet, är låga värden ett tydligt tecken på att representanter för föreningen syns för lite ute bland medlemmarna. Vid ökad synlighet ute bland medlemmarna ökar troligen även känslan av att föreningen är lyhörd för sina medlemmars åsikter. Stöd för ett resonemang som detta finns även i frågan om vilka informationskanaler man använder. Direktkontakt med distrikt, kansli och SGA riks används av minst antal personer för att få information om föreningen. Tidningen Greenbladet är uppskattad och läst av den stora merparten av medlemmarna. Greenbladet värderas högst av de tjänster som medlemmarna fått värdera, och hela 98 % uppger att de använder tidningen som en informationskanal för att få ta del av vad som händer och är på gång inom SGA. Att tidningen är ett uppskattat inslag för medlemmarna syns även genom att Greenbladet får genomgående höga betyg på papperskvalitet, layout och bildspråk, journalistik och annonserna. Hemsidan är använd, men kunde säkert nyttjas bättre av medlemmarna som en av flera informationskanaler. Dock bör sägas att nyttjandet av sidan följer ungefär internetanvändande 15

16 ANALYS OC H SLUTSATSER i stort bland befolkningen. För att locka fler besökare till hemsidan skulle föreningen kunna satsa på att uppfylla medlemmarnas förslag om att hemsidan skulle uppdateras oftare. Många medlemmar förefaller utbilda sig regelbundet. De anledningar som respondenterna uppger till att man inte utbildar sig är exempelvis att man inte upplever ett behov av att utbilda sig eller av ekonomiska skäl. Vad gäller det sistnämnda skälet får man nog tolka det så att de medlemmar som uppger ekonomin som skäl till att de inte utbildat sig de senaste två åren egentligen skulle ha velat utbilda sig. Här kan möjligtvis SGA som förening göra mer genom att stötta medlemmarna när resonemang förs med klubbarna om utbildning av de anställda. Avslutningsvis skulle vi på Axánd vilja ta tillfället i akt och tacka SGA för förtroendet att genomföra denna medlemsundersökning! 16

17 B I L A GA 1 - FR Å GEFORMULÄR Bilaga 1 Frågeformulär Allmän information 1) Ålder a. -20 år b år c år d år e. 66- år 2) Genomgångna utbildningar a. GUB b. VUB c. HGU d. Motsvarande högskoleutbildning e. Gräs- eller markkursen f. Har ej gått någon av ovanstående utbildningar SGAs verksamhet/viktigaste uppgifter 3) På en skala från ett till sex, där ett betyder inte alls viktig och sex betyder mycket viktig, hur viktigt upplever du det är att SGA arbetar med följande områden? a. Utbildning av medlemmar b. Påverkan/opinionsbildning hos SGF, på golfklubbar samt andra intressenter för att ge medlemmar bättre villkor och ökad status c. Arrangerande av aktiviteter såsom erfarenhetsutbyten, spelträffar mm d. Forskning, utveckling och miljöarbete inom banskötsel e. Medlemsservice från kansliet f. Annat, nämligen. 4) På en skala från ett till sex, där ett betyder inte alls värdefull och sex betyder mycket värdefull, hur värdefulla är följande tjänster/aktiviteter som SGA erbjuder för dig? a. Utbildningar arrangerade av SGA i Sverige, exempelvis GUB och VUB b. SGA-mästerskapet c. Konferenser, exempelvis banskötselkonferens/utbildningsdagar d. Tidningen Greenbladet e. Hemsidan, f. Kanslifunktionen 5) På en skala från ett till sex, där ett betyder uppfyller inte alls och sex betyder uppfyller helt, hur väl upplever du att SGA uppfyller följande målsättningar? a. Att verka för att förbättra yrkeskårens kompetens genom utbildningar och delaktighet i utvecklingen inom greenkeeping. b. Att arbeta för medlemmarnas plats som en naturlig auktoritet på golfanläggningen inom alla delar av dess verksamhet, dock med tyngdpunkt på golfbanans skötsel och utveckling. c. Att verka för att grönyteskötselns tradition och kultur upprätthålls i samklang med svensk idrotts allmänna inriktning och mål. d. Att arbeta för att mesta möjliga natur- och miljöhänsyn tas i samband med banskötsel. 17

18 B I L A GA 1 - FR Å GEFORMULÄR 6) Vilka av följande värdeord tycker du på ett bra sätt beskriver SGA och SGA:s verksamhet. Jag kommer att läsa upp ett antal olika ord. Tycker du att ordet beskriver SGA och SGA:s verksamhet på ett bra sätt svarar du ja, annars nej. Flervalsfråga a. Servicevänlig b. Tillgängligt med förtroendevalda på riksnivå c. Tillgängligt med förtroendevalda på distriksnivå d. Tillgänglighet med kanslifunktion (tjänsteman) e. Trovärdig f. Professionell g. Miljömedvetet h. Lyhörd 7) Vilka av följande informationskanaler använder du för att få information om vad som händer och är på gång inom SGA? Flervalsfråga a. Hemsidan, b. Tidningen Greenbladet c. Direktkontakt med representanter för distriktorganisationerna d. Direktkontakt med representanter för SGA Riks e. Direktkontakt med kansliet Greenbladet 8) På en skala från ett till sex, där ett betyder mycket dåligt och sex betyder mycket bra, hur skulle du betygssätta följande aspekter av tidningen Greenbladet? a. Tidningens layout och bildspråk (utseende) b. Tidningens journalistik c. Tidningens papperskvalitet d. Annonserna i tidningen 9) Finns det något du saknar eller skulle vilja läsa mer om i tidningen Greenbladet? Öppet svarsalternativ Hemsidan 10) Har du besökt hemsidan någon gång? a. Ja, många gånger b. Ja, flera gånger c. Ja, någon gång d. Ja, en gång e. Nej, aldrig f. Vet ej/vill ej svara 11) Finns det något du saknar eller vill se mer av på hemsidan, både rent informationsmässigt och utseendemässigt? Öppet svarsalternativ Utbildning 12) Har du deltagit i någon utbildning arrangerad av SGA/SGF de två senaste åren? a. Ja be respondenten specificera vilken/vilka 18

19 B I L A GA 1 - FR Å GEFORMULÄR b. Nej varför inte? (vill inte, har inget behov, får inte för klubben osv.) c. Vet ej/vill inte svara 13) På en skala från ett till sex, där ett betyder mycket dåligt och sex betyder mycket bra, vilket sammanfattande betyg skulle du som medlem ge till SGA? Skala 19

20 B I L A GA 2 ÖNSKEMÅL OM INNEHÅLL I GREENBLADET Bilaga 2 Önskemål om innehåll i Greenbladet Nej 178 st Inte vad jag kommer på 9 st Mer maskiner Mer maskiner Banskötsel Banskötsel Mer banreportage Mer banreportage Inte vad jag vet Inte vad jag vet Inte vad jag vet nu Inte vad jag vet nu En tidning på engelska Maskinvård och skötsel om maskinparken Kvinnor Mer internationell information Fler reportage Mer lokalt Mer forskningsresultat och utveckling Forskning och utveckling Mer maskintips Mer debatt, lite mer om olika banor typer av banor Försök/experiment Mer debatt och kommentarer från andra banor 20

21 B I L A GA 2 ÖNSKEMÅL OM INNEHÅLL I GREENBLADET Ja, det skulle vara kul att läsa mer om olika småklubbar och hur framtiden kommer att vara för dessa. Mer om andra banor Mer maskiner för mekaniker Mer debatt Mer från vanliga folket på banor runtomkring, Mer om norrlandsbanorna Nej. Nej, den är bra. Mer annonser om hur man utvecklas i golfen som nybörjare, klubbarna vill ju att man skall spela för att få känsla. Så mer ledhjälp. Ja, det skulle vara bra ifall det fanns lite mer reportage att läsa om i tidningen. Mer riktiga reportage Ja, men om jag tar upp det tar samtalet flera timmar Ja, det skulle vara bra ifall det artiklarna var lite mer informativa så att man förnyade sina kunskaper. Jag vill se mer om banskötsel och maskiner. Jag skulle vilja ha mer att läsa som mekaniker. Jag vill ha mer utländska översatta reportage. jag skulle vilja läsa mer om miljöfrågor. Jag vill ha mer reportage om banseminarium och mer uppföljning av gamla artiklar. Jag vill ha mindre reklam och mer artiklar. Jag skulle vilja se mer reportage. Jag vill ha mindre annonser och mer utrymme for information om distrikten. Jag skulle vilja läsa mer om annorlunda projekt och ombyggnationer. Man skulle kunna ha lite mer småartiklar om små banor. Layouten på tidningen är tråkig och inte inbjudande. 21

22 B I L A GA 2 ÖNSKEMÅL OM INNEHÅLL I GREENBLADET Mer variation på banbesöken, mer ingående detaljer Mer annonser Jag skulle gärna vilja läsa mer om det lokala. Nej, inget speciellt. Mer artiklar relaterade till arbetet Mer om Skåne Mer om enskilda klubbar Fler platsannonser Platsannonser och kommande kurser Mer om vad man kan göra efter pensionen. Mer om de mindre klubbarna i Sverige Mer från andra länder Mer direkt skötselråd Går ej elda Hur det är på andra klubbar och om andra klubbar Mer skrivet från de lokala avdelningarna Mer vikten av maskinernas värde och underhåll, mer verkstadsunderhåll Mer om mindre banorna i Sverige bl a i norrland Mer praktiska försök och lyckade åtgärder på de olika banorna även då med praktiska exempel, före och efter information och hur försöken gått om det var svårt osv Det skulle vara bra ifall tidningen innehöll mer fakta och mindre med annonser. Jag vill gärna läsa lite mer om olika golfbanor i Skåne. Ja, gärna lite mer om hur arbetsmarknaden ser ut för de olika klubbarna. Nej inte vad jag kommer på nu på rak arm Mer om yngre medlemmar 22

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE Landstinget i Östergötland Författare Therese Ingesdotter Projektledare Robert Wenemark 10 augusti 2011 2010 Skill INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten

Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten April 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Bakgrundsfrågor 4 3. Beskrivning

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Utbildning och Arbete - hand i hand

Utbildning och Arbete - hand i hand Utbildning och Arbete - hand i hand en utvärdering av HAND-projektet Annelie Eriksson Petra Salino Sven Faugert Konsultrapport i mars 2004 0. SAMMANFATTNING 3 1. INLEDNING 4 1.1 Bakgrund 4 1.2 Metod 5

Läs mer

Behovet av stöd och hjälp till små och medelstora företag vid offentlig upphandling

Behovet av stöd och hjälp till små och medelstora företag vid offentlig upphandling Behovet av stöd och hjälp till små och medelstora företag vid offentlig upphandling Två rapporter skrivna av ARS Research AB på uppdrag av Konkurrensverket Förord På uppdrag av Konkurrensverket har ARS

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Ökad medvetenhet men långsam förändring

Ökad medvetenhet men långsam förändring Ökad medvetenhet men långsam förändring om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 SOU 2014:80 SOU och

Läs mer

2010:04 CFK-RAPPORT. Konsumenters information om och val av leverantörer på sex omreglerade marknader

2010:04 CFK-RAPPORT. Konsumenters information om och val av leverantörer på sex omreglerade marknader Konsumenters information om och val av leverantörer på sex omreglerade marknader Fast telefoni, mobil telefoni, bank, försäkring, el och tandvård John Magnus Roos, Niklas Hansson & Ulrika Holmberg CFK-RAPPORT

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

Kurser som ingår och presentationen Projektarbete A (100p), Information & layout (50p) och Svenska C (50p) ingår i projektet.

Kurser som ingår och presentationen Projektarbete A (100p), Information & layout (50p) och Svenska C (50p) ingår i projektet. PROJEKTBESKRIVNING EIKU3 TESSINSKOLAN 2007-02-12 Syfte och avgränsningar Syftet med vårt arbete är att skaffa oss en helhetsbild av vårt fadderföretag Moretimes strategi för att locka nya kunder till företaget.

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Utvärdera med effekt Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Projekt: Utvärderingsmetoder för energi- och klimatrådgivare och energikontor Projektägare: Föreningen Sveriges Regionala

Läs mer

Utvärdera rådgivningen

Utvärdera rådgivningen Utvärdera rådgivningen Handbok för energi- och klimatrådgivare och energikontor Energimyndigheten 1 (38) Omslagets insida: Projekt: Utvärderingsmetoder för energi- och klimatrådgivare och energikontor

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 NTU 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Nationella trygghetsundersökningen 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer