Ansökan om att en utbildning ska ingå i yrkeshögskolan och att erhålla statsbidrag eller särskilda medel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan om att en utbildning ska ingå i yrkeshögskolan och att erhålla statsbidrag eller särskilda medel"

Transkript

1 Ansökan om att en utbildning ska ingå i yrkeshögskolan och att erhålla statsbidrag eller särskilda medel Utbildningens namn: Köks- och restaurangchef Ansvarig utbildningsanordnare: Kalmarsunds Gymnasieförbund, Ölands Gymnasium/Komvux Omfattning, poäng: 125 Studieort: Borgholm Studieform: Bunden Fullmaktsgivare: Håkansson, Joachim ( , Kontaktperson för ansökan är: Fredriksson, Christer ( , Registreringstidpunkt: {dokumentet är ej registrerat} Diarienummer: {ej diariefört} Ansökningsnummer:

2 Faktauppgifter Utbildningens namn Köks- och restaurangchef Utbildningsområde Hotell, restaurang och turism Ansvarig utbildningsanordnare Kalmarsunds Gymnasieförbund, Ölands Gymnasium/Komvux Organisationsnummer Organisationsform Kommunalförbund Postadress och besöksadress Postadress Organisation: Kalmarsunds Gymnasieförbund, Ölands Gymnasium/Komvux Adress: Box 500 Postnr/ort Borgholm Besöksadress Adress: Box 500 Postnr/ort Borgholm Webbadress, telefonnummer och e-postadress Fullmaktsgivare Telefon Hemsida E-post {Uppgift saknas} Joachim Håkansson Telefon: E-post: Sida 1 (17)

3 Kontaktperson för ansökan Christer Fredriksson Telefon: E-post: Föregångare till den sökta utbildningen Ansökan gäller utbildning utan kopplingar till tidigare utbildningar Utbildningens omfattning i yrkeshögskolepoäng Utbildningen omfattar 125 YH-poäng. Utbildningens studietakt Heltid Utbildningsort Borgholm, Borgholm kommun, Kalmar län. Utbildningens studieform Bunden Utbildningsomgångar, starttidpunkt och antal studerandeplatser Omgång Startår Startmånad Slutår Slutmånad AntalPlatser Omgång September 2015 April 20 Omgång September 2016 April 20 Sida 2 (17)

4 Ansökan Arbetsmarknadens efterfrågan Arbetsmarknadens behov av den specifika yrkesrollen Arbetslivets kompetenskrav Kompetenskrav 1: Kompetenskrav 2: Kompetenskrav 3: Kompetenskrav 4: Kompetenskrav 5: Kompetenskrav 6: Ledarskap utifrån gedigen erfarenhet av restaurangbranschen Förmåga att förstå och hantera sambanden i produktion, personal och ekonomi Kunna leda och utveckla verksamhet och personal för en hållbar restaurangnäring Yrkesrollen "arbetsledare" ges en specialisering inom restaurangbranschen Stimulera restaurangbranschen till kvalitativa matupplevelser inom besöksnäringen i regionen Förändringsdrivande ledarskap för att utveckla mat inom restaurang och offentlig verksamhet Eget företagande/anställning Smalt yrke Nationell efterfrågan Leder i första hand till anställning Leder ej till smalt yrke Arbetsförmedlingen lyfter fram i sin årliga prognos av de yrken med störst brist framöver. Bristen i nuläget är ca 4,39% av platserna inom restauransektorn. Vilket är en ökning på två år med 14% från våren En trend som även verifieras av branschen lokalt. Särskilt är det ökad kompetens som efterfrågas som möter det förändrade yrkesinnehållet. Efterfrågan på utbildade inom hotell, restaurang- och besöksnäring bedöms öka de närmsta 3-5 åren men också på längre sikt. I synnerhet ökar efterfrågan på utbildade med relevant yrkeserfarenhet. Rapporter från Tillväxtverket och Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger (UHR) pekar på ökande efterfrågan. Särskilt lyfter UHR fram efterfrågan på kvalificerade kockar med specialisering inom olika gastronomiska inriktningar men även kompetenser som miljö, etik och ekonomi med relevans för yrkesområdet. UHR lyfter även fram ledarskapskompetens inom kök, matsal, reception, konferens, våningsservice och bokning. Den utbildning som efterfrågas ska ge kompletterande kompetenser för redan yrkesverksamma i branschen för att de ska kvalificera sig för arbetsledningsansvar. Det finns en Sida 3 (17)

5 stark efterfrågan av ledarskapsutbildningar av flera yrkeskategorier inom branschen. Efterfrågan på ledarskap tillsammans med andra utbildningsområden som har med ledning, analys och utveckling av företag att göra är stor. Bl.a. ledarskap, marknadsföring, arbetsledning samt budgetering och kalkylering samt sälj- och kundrelationer. Företagare som driver mindre restauranger tillhör de minst utbildningsbenägna grupperna enligt UHR, men det utbildningsbehov de såg handlade om att leda och motivera personalen samt kundbemötande och gästkontakter. I sammanfattningen av UHR:s studie Dagens och framtidens utbildningsbehov inom hotell- och restaurangbranschen påpekas det att konkurrensen ökar kraven på anställda och ledning. De måste vara mycket professionella, utbildade och flexibla och kunniga för att kunna dra till sig och behålla kunderna. För att öka konkurrenskraften behövs välutbildad personal på alla nivåer. (YHmyndighetens utbildningsanalys 2010) Utbildningen köks- och restaurangchef bör tillgodose ett behov som finns nationellt, men som även har ett tydligt regionalt bristperspektiv. Flertalet av restaurangaktörerna ser svårigheter att rekrytera och behålla medarbetare. Flera restauranger gör även en sämre utveckling än motiverat, då kompetens som första linjens arbetsledande chef ofta saknas. Detta leder till en sämre näringslivsutveckling och kontinuitet än vad annars skulle varit fallet. Enligt SCBs kortperiodiska sysselsättningsstatistik för riket har sysselsättningen inom restaurangbranschen ökat i början av 2012 med 8,2 % jämfört med första kvartalet Det är främst tillsvidareanställningar som ökar, samtidigt som de tidsbegränsade anställningarna blir färre. Denna ökning finns även mellan åren 2012 och Funktionen arbetsledande chef innebär att restaurangen kan säkerställa en kvalitetsnivå genom professionell yrkeskunskap, dels om avancerad matlagning och restaurangkultur, dels om arbetsledarskap för en god verksamhetsutveckling. Detta gör att ett flertal restaurangaktörer, som aktörer inom offentlig mat för vård, skola och omsorg, efterfråga denna funktion. Enligt branschen finns inom de närmaste åren ett rekryteringsbehov av 4000 personer (Visita 2012). Satsningen ligger väl i linje med regeringssatsningen, Sverige det nya matlandet och den Nationella strategin för besöksnäringen 2020 samt med det arbete som redan idag bedrivs av Länsstyrelsen för näringslivs- och landsbygdsutveckling av Kalmar län. Utifrån ett värdeskapande utbildningssamarbete lokalt och regionalt kan jordbruk, handel, besöksnäring och gastronomi gynnas och utvecklas. I ett Europeiskt perspektiv så har den nationella och regionala tillväxen analyserats. Smålandslänen och Blekinge har genomfört en OECD-rapport, s.k. Territorial Review, som lyfter fram de förutsättningar regionen har och de möjligheter och utmaningar man står inför. OECD-rapporten lyfter fram att regionen är en av de mest hälsosamma, säkra och stabila regionerna i OECD att bo, turista och etablera företag i men de pekar också särskilt på utmaningar. En av nyckelfrågorna framöver är kompetensförsörjningen. Ett område är stöd till kunskapsintensiv entreprenörsverksamhet. Satsningar på besöksnäring och kulturella- och kreativa näringar (KKN) pågår på många håll. Det är viktigt för att öka antalet yrkesverksamma branscher och möta behov som finns. Det är dock svårt att skatta sysselsättningsökningen inom detta område, då efterfrågan styrs till största delen av köpkraften hos de som förväntas nyttja dessa tjänster Regional efterfrågan Restaurangnäringen i Sydostregionen starkt kopplad till turismen/besöksnäringen och de s.k. satelliträkenskaperna visar på en stark ökning, t.o.m. så att restaurangkonsumtionen kopplad till turism ökade snabbare än den totala turismkonsumtionen. Sammantaget utgjorde här Kalmar län ett av de tre län som hade en starkare tillväxt avseende tursim/besöksnäring än andra. (Kommunindex,SHR/Svensk Handel 2009) Sida 4 (17)

6 Denna utbildning tillsammans med annan utveckling och inspiration sker i ett partssammansatt forum, den Kulinariska Akademin. Detta forum bildar en mer kontinuerligt utbildningsplattform med olika utbildningar, bl.a. Yrkeshögskoleutbildningar, vilket innebär viktiga möjligheter och synergieffekter för länet såväl på kort som på lång sikt. Sydostregionen har en fantastisk potential inom detta område, samtidigt som insatser krävs för att möjliggöra framtida strategisk kompetensförsörjning och näringsutveckling. En samordning av utbildningar inom Kulinariska akademin innebär sannolikt att förutsättningar skapas för en god regional utveckling, då viktig kompetensförsörjning ges en kontinuitet. Bakom denna utbildning finns representanter för ett antal restauranger och offentlig mat i sydöstra Sverige. Sammantaget uttalar dessa ett stort årlig nyrekryteringsbehov inom yrkeskategorin. Brist på matchning mellan efterfrågad kompetens och erhållen är en orsak. Andra orsaker är regionens geografiska läge där säsongsstrukturen även inverkar och gör att kontinuiteten i anställning minskar, inte av arbetsgivaren utan mer av medarbetarens situation. Många av nedanstående arbetsgivare har sökt medarbetare inom chefskategorin men inte fått någon sökande eller där sökanden inte uppfyllt önskat kvalifikationskrav. Strand Hotell / Marcus Tell (Restaurangchef) Det finns ett stort behov av nyrekrytering i dagsläget och man har upplevt stora svårigheter att rekrytera personal vilket påverkat anläggningen. Idag har man 6-8 kockar kontinuerligt och dessa behöver vara kunniga, drivande och samspelande för att möta behovet i den dagliga verksamheten. En chefsfunktion skulle inom detta innebära ett ansvar för bemanning och ekonomi samt daglig arbetsledning, men med ett eget ansvar för delar av verksamhetens utförande. Det innebär en yrkesroll med där man är i produktionen, med exv. matlagning, men har chefsansvar för den egna gruppen. Hotell Borgholm / Owe Fransson (ägare) Vandrings- och lärlingskulturen inom restaurangnäringen leder till att duktiga och drivande medarbetare ofta får en roll som arbetsledare eller specialisering. Det finns inte många utbildningsvägar för ledarskap/chefsskap i dagsläget. Ekerum Golf och resort / Magnus Lagerlöf (Vd), Erik Bom (Restaurangchef) Arbetsledare inom kök och restaurang behövs. Titulaturen är dock under uppbrytning och de olika anläggningarna/företagen fyller yrkesrollerna med skiftande innehåll i ansvarsområden. Det viktigaste för en chef och ledare är det sociala samspelet och teamet, då verksamheten kräver snabbhet och samordning för att möta gästernas önskemål. Andra delar är tidsplanering och bemanningsplanering, då det är mycket pengar inom detta och det kräver en god flödeskontroll. Vidare är samspelet mellan kök och matsal väsentligt och för detta krävs et gott ledarskap och social kompetens. Utöver detta är den generella kommersiella touchen viktig och logistiken från råvara till servering samt att värden med ekologi och kvalitet ständigt är vägledande. Ölands Krögarförening / Anders Lindgren (Krögare) Kompetensförsörjning inom branschen är angelägen, då efterfrågan på skickliga yrkesmän/kvinnor är avgörande för att utveckla goda företag och produkter. Ölands Krögarförening ser positivt på utbildningen och samarbetet inom den Kulinariska akademin för att utveckla den öländska restaurangnäringen. Många av föreningens aktiva krögare vill gärna bidra i utbildningen med sin kompetens som lärare och inspiratörer. Stufvenäs Gästgifveri / Helena Berzelius (Ägare) Köksmästare är en kompetens som är svårrekryterad och är just nu högaktuellt inom Stufvenäs Gästgifveri som försöker rekrytera en. En bra bemanning inom köket avgör hela verksamhetens kvalitet, då maten är ett viktigt signum. Medarbetarnas stolthet för yrket, som baseras på respekt för det man gör; för råvarornas möjligheter, kunnigheten inom matlagningens möjligheter och kundens efterfrågan. En god kökschef ska ha kunskap om matlagning och vara uppdaterad på trender och basvärden; ekologiska närproducerade råvaror och produkter. Ledarskapet är viktigt, då kökschefen Sida 5 (17)

7 ska driva kökets verksamhet på ett gott och utvecklande sätt. Det innebär att förädla råvaror, men även att förädla måltidens sammanhang, samt att hantera personalscheman, ekonomi och inköp mm. Entreprenörskap och marknadsföring är andra delar som man lyfter fram. Faktorer som kan påverka efterfrågan Restaurangbranschen präglas till stor del av en lärlings- och vandringskultur, där drivande personer själva söker inspiration och lärande som praktiserande hos annan restauratör. Oftast är det då yrkesrollen som kock eller motsvarande, som förädlas och specialiseras. För andra kompetenser kring ekonomi-, personal- eller organisationsfrågor finns få vägar. Detta leder ofta till lokala lösningar inom den egna restaurangen med successivt överförande av ansvar till en arbetsledande person. Ofta utan tillräckligt stöd för den nya chefsrollen, teoretisk- och praktisk kunskap om ledarskap eller verktyg för att hantera personal, verksamhet och ekonomi. Restaurangnäringen får genom bristen på formella utbildningsvägar, som nära anknyter till den specifika branschkulturen, stora svårigheter att leva upp till en hållbar restaurangnäring. Det visas inte minst genom branschens snabba genomströmning av medarbetare. Av de som genomgått gymnasial restaurangutbildning är enbart ca 5 % kvar inom yrket efter fyra år. Tillflödet inom branschen av nya medarbetare är på så sätt stor, men med en snabb genomströmning, vilket leder till kvalitetstapp och osunda arbetsorganisationer. Färre kommer att vara etablerade inom restaurang som sin huvudsakliga anställning i ett livsperspektiv. Ytterligare formaliserade karriär och kompetensvägar krävs. Inte minst för första linjens chefer eller personer som får rollen av att vara teamledare för sina kollegor. Restaurangnäringen genomgår idag även en stor förändringsprocess. Kundernas önskemål om mer kvalitativa gastronomiska upplevelser i kombination med andra genuina värden gör att matupplevelsen som helhet måste sättas i ett större sammanhang. Såväl internationella som lokala trender gör att matens betydelse och affärsmässighet ökar. Behov av kompetenta och drivna medarbetare lär öka. För att uppnå detta krävs ett gott och medvetet ledarskap. I den statistiska analys av kompetensförsörjningsbehovet har det skett en ökning i anställning inom hotell och restaurangnäringen med 5,1% Kalmar län, 14% Kronobergs län, 16,6% Blekinge län och 10,7% Jönköpings län. Sammantaget visar den rapport som skett i samverkan mellan regionförbunden i Blekinge, Jönköping, Kalmar och Kronobergs län samt av Arbetsförmedlingens analysavdelning att området är under positiv förändring och en prioriterad tillväxtbransch. (Analys av kompetensbehov inom Småland och Blekinge, , Utbildningsformen och dess lämplighet för att tillgodose de angivna kompetensbehoven Bygger på nationellt program från gymnasieskolan Gymnasieskolans nationella Restaurang- och livsmedelsprogram utgör en grund för tillträde till arbetsmarknaden inom restaurangbranschen. Denna utbildning ger grundläggande färdigheter och kunskaper inom yrkesrollen. Baskunskaper inom varmkök, kallkök och servis. Sida 6 (17)

8 Bygger inte på nationellt program från gymnasieskolan {Uppgift saknas} Motivering till varför yrkeskollen bör utbildas inom Yh Utbildningen köks- och restaurangchef bör tillgodose ett behov som finns nationellt, men som även har ett tydigt regionalt bristperspektiv. Flertalet av restaurangaktörerna ser svårigheter att rekrytera och behålla medarbetare. Flera av regionens restauranger gör även en sämre utveckling än motiverat, då kompetens som första linjens arbetsledande chef ofta saknas. Detta leder till en sämre näringslivsutveckling och kontinuitet än vad annars skulle varit fallet. Utbildning inom Yrkeshögskolan innebär - att yrkesrollen arbetsledare ges en specialisering inom restaurangbranschen - att yrkesrollen utifrån ett regionalt perspektiv bättre kan stimulera utveckling av restaurangnäringen med kvalitativa matupplevelser i den starkt växande besöksnäringen - att incitamenten för en hållbar restaurangnäring ökar genom större medvetenhet och kunskap hos såväl individ genom ett bättre ledarskap som en organisatorisk kompetens i företaget Idag finns ett utbildningsglapp mellan gymnasienivån, som befinns otillräcklig, och högskolenivån, som ofta leder mot mer strategiska managementinriktade befattningar och dessutom ofta saknar det direkta yrkeskunnandet som branschen efterfrågar. De eftergymnasiala utbildningarna (YH) som finns inom detta segment räcker volymmässigt inte till för att restaurangnäringen ska kunna ta tillvara sin fulla tillväxtpotential. Andra utbildningsvägar Utbildning till köks- och restaurangchef är en specialisering mot ledarskap och chefskap för utveckling av en restaurangverksamhet. Ingen utbildning med denna specialisering finns inom gymnasieskolans ordinarie programutbud. Det finns idag endast ett fåtal utbildningsmöjligheter, förutom YH, bl.a. vid Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan. I sydöstra Sverige finns idag ingen liknande utbildning som kan möta det regionala behovet. Detta är anmärkningsvärt och ett utvecklingshinder då flera stora varumärken inom besöksnäringen, Glasriket, Astrid Lindgrens Värld, Kalmar och Öland, årligen lockar stora mängder besökare. Motivering till utbildningens omfattning Utbildningen omfattar 25 veckors heltidsstudier, dvs. 125 YHp. Utbildningen längd motsvarar branschens behov för nyanställning avseende kompetens och ekonomi. En ettårig utbildning ger de färdigheter och kunskaper som erfordras. En längre utbildning skulle sannolikt ge färre sökanden och inte erbjuda fler möjligheter till anställning. En fortsättning på köks- och restaurangchef kan, efter ett antal års arbetserfarenhet, byggas på med en mer strategiskt övergripande arbetsledandeoch verksamhetsutvecklande yrkesroll. Sida 7 (17)

9 Arbetslivsanknytning Arbetslivets medverkan i utbildningens planering och genomförande Astriod Lindgrens Värld Mikael Ahlerup Vimmerby Telefon: Annan typ av medverkan Astrid Lindgrens Värld är representerade i Rådet för BesöksAkademin Har uttryckt anställningsbehov: Bremersons Matupplevelser Johan Idermark Kalmar Telefon: Annan typ av medverkan Johan Idermark har medverkat som konsult i kursutformningen, utifrån erfarenheter inom restaurangutbildning Har uttryckt anställningsbehov: Capella gården Bodil Anjar Vickleby Telefon: Annan typ av medverkan Capellagarden är representerade i Rådet för Kulinariska Akademin Har uttryckt anställningsbehov: Halltorps Gästgiveri Anders Klevsand Halltorp Telefon: Sida 8 (17)

10 Annan typ av medverkan Har uttryckt anställningsbehov: Halltorps Gästgiveri är representerade i Rådet för Kulinariska Akademin Hotell Borgholm Karin Fransson Borgholm Telefon: Annan typ av medverkan Hotell Borgholm är representerade i Rådet för Kulinariska Akademin Har uttryckt anställningsbehov: Hushållningssällskapet n-owe Nilsson Kalmar Telefon: Annan typ av medverkan Hushållningssällskapet är representerade i Rådet för Kulinariska Akademin Har uttryckt anställningsbehov: Kostorganisationen / Kalmarsunds Gymnasieförbund Kerstin Berg Kalmar Telefon: Annan typ av medverkan Nätverk är bildat inom Kulinariska Akademin med kostchefer inom offentlig mat, då detta område har stort rekryteringsbehov av arbetsledande personal Har uttryckt anställningsbehov: Lantbrukarnas Riksorganisation / LRF Rose-Marie Winkvist Sida 9 (17)

11 Kalmar Telefon: Annan typ av medverkan LRF är representerade i Rådet för Kulinariska Akademin Har uttryckt anställningsbehov: PM & Vänner Per Bengtsson Växjö Telefon: Annan typ av medverkan PM & Vänner är representerade i Rådet för Kulinariska Akademin Har uttryckt anställningsbehov: Regional Matkultur / Matlandetambassadör Sten nér Björköby Telefon: Annan typ av medverkan Regional matkultur är representerade i Rådet för Kulinariska Akademin Har uttryckt anställningsbehov: Regionförbundet i Kalmar län Mattias Nylander Kalmar Telefon: Annan typ av medverkan Regionförbundet i Kalmar län är en av projektägarna till Kulinariska Akademin och BesöksAkademin samt är representerade i Råd och Styrgrupp Har uttryckt anställningsbehov: Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan, Örebro universitet Richard Sida 10 (17)

12 Tellström Uppsala Telefon: Annan typ av medverkan Richard Tellström är rådgivare åt Kulinariska Akademin och sitter med i Rådet för Kulinariska Akademin Har uttryckt anställningsbehov: Strand Hotell Borgholm AB Marcus Tell Borgholm Telefon: Annan typ av medverkan {Uppgift saknas} Har uttryckt anställningsbehov: Stufvenäs Gästgiveri Helena Berzelius Halltorp Telefon: Annan typ av medverkan {Uppgift saknas} Har uttryckt anställningsbehov: VISITA - svensk besöksnäring Peter Thomelius Stockholm Telefon: Annan typ av medverkan VISITA finns representerade i Rådet för BesöksAkademin och Kulinariska Akademin. De har skrivit "Letter of support" för denna utbildning. Har uttryckt anställningsbehov: Ölands Krögarförening Sida 11 (17)

13 Anders Lindgren Stora Rör Telefon: Annan typ av medverkan Ölands Krögarförening är representerade i Rådet för Kulinariska Akademin Har uttryckt anställningsbehov: Samverkan med arbetslivet Utbildningen genomförs inom den kulinariska Akademin som är ett samarbetsforum mellan flertal aktörer från gastronomi, mathantverk och primärproduktion. Centrat har som syfte att: - att öka kvaliteten i den matupplevelse som erbjuds besökarna genom att vara en nationellt ledande gastronomi - att skapa kulinariska värden som bygger på mathantverk och genuinitet, - att utveckla primärproduktionen och förädlingen som en bas och sammanhang för den regionala matkulturen, - att vara drivande för att initiera fler upplevelseprodukter kring mat som kan erbjudas våra besökare, - att vidareutbilda befintliga företagare inom krögar-, råvaruproducent- och matförädlingsnäringen och offentlig sektor och stimulera till att nya företag startas samt - att utgöra en centrumbildning för att tillgodose rekryteringsbehovet i sydöstra Sverige. Bakom Kulinariska Akademin finns avsiktsförklaringar av Regionförbundet i Kalmar län, Kalmarsunds Gymnasieförbund. Borgholms kommun, Eldrimner nationellt centrum för mathantverk, LRF, Hushållningssällskapet, Hotell Borgholm, PM & Vänner, Ölands Krögarförening, Halltorps Gästgiveri, m.fl. I framarbetandet av utbildningen har flera krögarevarit aktivt drivande från den inledande utformningen av kompetensprofil och utbildningsinnehåll. Arbetslivet är representerat i den ledningsgrupp som finns för utbildningen: Halltorps Gästgiveri/Jörgen Rasmussen PM & Vänner/Per Bengtsson Stufvenäs Gästgifveri/Helena Berzelius Ölands Krögarförening/Anders Lindgren Bremersons/Johan Idermark Strand Hotell Borgholm/ Marcus Thell Arbetslivet tar aktiv del i utbildningens genomförande som utbildare, praktikplatser och genom mentorskap. Sida 12 (17)

14 Initiativ till ansökan Initiering av kompetensförsörjning motsvarande köks- och restaurangchef kom från flera parter samtidigt, då arbetet med att bilda Kulinariska Akademin initierades. Arbetslivet inom restaurangbranschen har genom ett antal företag varit drivande för ledarutveckling, inte minst pga. återkommande rekryteringssvårigheter. Organisation och ledning av utbildningen Utbildningsledare Utbildningsledaren är direkt underställd YH-ansvarig rektor och ansvarar för utbildningens innehåll. Det innebär att utbildningen bedrivs i enlighet med förordning, utbildningsplan och tilldelade resurser. Utbildningsledaren har ansvar för att erforderlig lärarkompetens inklusive föreläsare finns tillgängliga och att schemaläggning och kursadministration fullföljs. Ansvaret för kontinuerlig dialog med ledningsgruppen och fullföljandet av dess beslut åligger även utbildningsledaren. Vidare att ha kontakter med studerande, LIA-handledare och lärare samt föreläsare. Utbildningsledaren ska även säkerställa en god och systematisk omvärldsbevakning samt vidhålla kontakter med näringens olika aktörer på ett professionellt och lyhört sätt så att en vidare utveckling av utbildningen kan ske. Undervisande och handledande personal Kompetens- och kvalifikationskrav, undervisande personal Utbildningen syftar till att vara övergripande, framåtblickande och nytänkande återspeglas i urvalet av lärare, föreläsare och handledare. Stor vikt läggs vid att de som undervisar både har en hög praktisk ämneskompetens och kan förmedla relevant och aktuell teoretisk kunskap. Den som undervisar ska ha en nära koppling till och erfarenhet av branschens område. I stor utsträckning används även yrkesverksamma personer inom branschen som föreläsare som har hög kompetens och legitimitet. Dessa får stöd av utbildningsledaren för att säkra att utbildningen följer kursplanen och uppnår sitt syfte. Urvalet av lärare och föreläsare görs i samarbete med branschrepresentanter. Den undervisande personalen utgör ett arbetslag så att deras teoretiska kunskap och undervisningserfarenhet paras med praktiskt, erfarenhetsbaserat, aktuellt yrkeskunnande inom varje utbildningsdel. Kompetens- och kvalifikationskrav, LIA-handledare Handledarna inom LIA utbildas genom handledarutbildning. I denna ingår mål- och styrdokument för Yrkeshögskoleutbildningar generellt och för berörd utbildning speciellt. Vidare metodiskt och pedagogiskt förhållningssätt för ett gott lärande. Sammantaget ska medverkande personer ha - Aktuellt yrkeskunnande inom branschen - Stort kontaktnät inom branschen - Pedagogisk utbildning eller likvärdigt - Erfarenhet från att undervisa i branschanknutna ämnen - Personlig lämplighet och vara ett föredöme för branschen Sida 13 (17)

15 Kompetensutveckling Kompetensutveckling sker inom Kulinariska Akademin, dvs. den utbildnings-, inspirations- och utvecklingsplattform som erbjuder olika målgrupper växande inom besöksnäringen. Denna är unik genom att mötesplatsen inte bara förmedlar utbildning utan även med alla samverkande aktörer vidareutvecklar den. Till Kulinariska Akademin finns seminarier, workshop och aktiviteter som medverkande lärare och handledare inbjuds till. Ett e-brev med nyheter, spaning och information går ut kontinuerligt. Ett externt nätverk finns därmed för kvalitetssäkring och utveckling. Rådet för Kulinariska Akademin innebär att det finns ett kontinuerligt forum för kvalitetssäkring, kontakter och utveckling för hela Kulinariska Akademins verksamhet. I de avtal som Kalmarsunds Gymnasieförbund genom Ölands Gymnasium/Kulinariska Akademin gör med regleras de krav som ställs på undervisande personal vad gäller individuell kompetensutveckling och löpande bransch- och omvärldsbevakning i sitt ämnesområde. Anlitade föreläsare ombeds att göra förteckning över vilken egen kompetensutveckling som de genomfört och planerar att genomföra under utbildningsperioden. Efter varje kurs ges studenterna möjlighet att utvärdera undervisningen och får då även bedöma föreläsarnas yrkeskunskap och kompetens. Detta innebär att kompetenssäkring görs i ett systematiskt perspektiv, såväl genom externa kopplingar till branschen/rådet som internt av de studerande. Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning erbjuds till de studerande inom YH-utbildningen genom redan etablera ledningsfunktion kopplad till gymnasialutbildning och vuxenutbildning inom Ölands Gymnasium. Vägledarens uppdrag är att tillse att professionell vägledning ges om studiealternativ, antagning och tillträde. Vägledningsfunktionen är nära integrerad såväl mot restaurangbranschen som besöksnäringen genom aktivt kontaktnät med branscherna, inte minst utifrån tidigare yrkesverksamhet inom dessa. Arbete mot kränkande behandling Verksamheten inom Yrkeshögskoleutbildningen och övrig verksamhet inom Kalmarsunds Gymnasieförbund ska utgå från läroplanens värdegrund; "Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Elever ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är manligt och kvinnligt" I Gymnasieförbundets Ekonomisk Planering finns följande; "Från och med 2012 ska samtliga enheter redovisa hur respektive verksamhet bidrar till att uppnå en ökad jämställdhet. Gymnasieförbundet ska tillsammans med varje enhet arbeta strategiskt för en jämnare könsfördelning på förbundets program". Gymnasieförbund har alltsedan projektet "Jäm(n)t i Skolan" (07/08) och "Hållbar Jämställdhet" (09/10) arbetat metodiskt med jämställdhetsintegrering. Målet med processen är att: "kvalitetssäkra verksamheten inom förbundet och målet är att elever, personal och vårdnadshavare alltid ska uppleva att verksamheten genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. Sida 14 (17)

16 Jämställdhet Vid rekrytering av studerande Under utbildningen Inom Yrkeshögskoleutbildningen är ansatsen en hållbar bransch och yrkesverksamhet.. I den specifika branschen råder idag en obalans av män och kvinnor i verksamhetens olika delar och år inom yrket. Kvinnor är underrepresenterade, detta trots att grundutbildning på gymnasiet har fler flickor än pojkar. I yrkesverksamhet är det dock mer män än kvinnor, framförallt i arbetsledande eller specialiserade funktioner. Det är även tydligt att fler kvinnor finns i yngre åldrar och i början av yrkeskarriären inom branschen, men avtar med ålder och tid i yrket. Strukturella orsaker, som arbetstider, stress, belastning mm samt kulturella faktorer som förväntansvärde och rådande organisationskultur inverkar I marknadsföring och information kommer jämställdhet och hållbar yrkeskarriär vara framträdande. Kalmarsunds Gymnasieförbund har antagit en ny Jämställdhetsplan för både personal och elever för åren I denna finns mål, aktiva åtgärder, ansvar och tidsplan. Utbildningens ansats till en hållbar näring innebär att dessa frågor ges stort utrymme inom kurserna och LIA-perioden. Utbildningens struktur för att formalisera rådande vandrings- och lärlingskultur för karriärutveckling och lärande är här av stor betydelse. Genom utbildningen ges kursdeltagarna verktyg för att planera och organisera utifrån uppdrag och regelverk. Samtidigt syftar utbildningen till att öka medvetenheten kring jämställdhetsfrågor, så att kulturen på sikt kan ändras inom branschen. Utöver Kalmarsunds Gymnasieförbunds övergripande arbete så ges jämställdhetsfrågorna utrymme i lärarlagets utveckling och planeringen av utbildningen. Ansvarig är enhetschefen/rektor för skolan samt utbildningsledaren. I arbetet med utbildningen strävar vi efter att ha en så jämn könsfördelning som möjligt bland undervisande personal. Vid lika meriter prioriteras sökande av underrepresenterat kön. Fysisk tillgänglighet Utbildningen sker i ändamålsenliga lokaler. Dels i utbildningslokaler vid Ölands Gymnasium i Borgholm, dels integrerad i en lokal restaurang-, hotell- och konferensanläggning; Halltorps Gästgiveri, där restaurangutbildning bedrivs idag. Lokalerna håller hög standard och erbjuder goda fysiska förutsättningar som är inriktade mot utbildningens innehåll. Samtliga lokaler är tillgänglighetsanpassade. I lokalerna vid Ölands Gymnasium finns faciliteter som toaletter, vilrum och kafé. I skolan finns dessutom möjligheter till vägledning, kontakter med utbildningsledningen och elevhälsa, som är inrymda i samma lokaler. I lokalerna vid Halltorps Gästgiveri finns en särskild del där restaurangutbildning sker idag. Där finns metodkök, elevbistro, omklädningsrum och teorilokaler. Sida 15 (17)

Ansökan om att en utbildning ska ingå i yrkeshögskolan och att erhålla statsbidrag eller särskilda medel

Ansökan om att en utbildning ska ingå i yrkeshögskolan och att erhålla statsbidrag eller särskilda medel Ansökan om att en utbildning ska ingå i yrkeshögskolan och att erhålla statsbidrag eller särskilda medel Utbildningens namn: Kulinarisk destinationsutvecklare Ansvarig utbildningsanordnare: Kalmarsunds

Läs mer

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning Hur blir en utbildning till Yh-myndigheten beviljar att en utbildning får ingå i yrkeshögskolan får statsbidrag eller särskilda medel Utbildning SFS 2009:128 1 Avses leda till förvärvsarbete för det studerande,

Läs mer

Rätt kompetens i rätt tid! Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens och anordnarnas ansvar att beskriva efterfrågan

Rätt kompetens i rätt tid! Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens och anordnarnas ansvar att beskriva efterfrågan Rätt kompetens i rätt tid! Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens och anordnarnas ansvar att beskriva efterfrågan Analys och omvärldsbevakning Syftet med analysarbetet att bedöma

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

Service Manager for future tourism

Service Manager for future tourism YH Malmö stad Service Manager for future tourism Yrkeshögskoleutbildning Näringslivet söker Vi utbildar Skåne och Sverige växer som besöksdestination vilket innebär en stark efterfrågan på projektledare

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege MISSIV 2015-02-26 RJL2015/221 Kommunalt forum Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd skrivelse till Kommunalt

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

Anvisningar till ansökan Trafikflygarutbildning civilt flyg 2013

Anvisningar till ansökan Trafikflygarutbildning civilt flyg 2013 ANSÖKNINGSOMGÅNG 2013 Diarienummer YH 2013/129 Anvisningar till ansökan Trafikflygarutbildning civilt flyg 2013 OBS! Webbformuläret för ansökan kan inte motta fler tecken än vad som anges i rutorna nedan.

Läs mer

Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt?

Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt? Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt? Vård och omsorgscollege; är en samverkansform för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling mellan utbildningsanordnare, arbetslivet och de fackliga

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning

Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning 2015 Innehåll YH kvalificerad kompetens... 4 Vad är yrkeshögskola?... 4 Kvalificerad kompetens... 4 Att fundera på innan du ansöker... 5 Ansök

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Välkommen till SYVBarometern TM

Välkommen till SYVBarometern TM Välkommen till SYVBarometern TM 2013 Finns det något du anser kan göras lokalt i din region/kommun för att stärka studie- och yrkesvägledningen? 28% Ja Nej 3% Osäker/vet inte 69% 2 Finns det något du anser

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg Kompetensbehovet inom transport och logistik studiemedel en kompetensbehovsöversyn examen efterfrågan

rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg Kompetensbehovet inom transport och logistik studiemedel en kompetensbehovsöversyn examen efterfrågan examensarb sanordnare kvalificerad rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg LIA jobb lärande i arbete böcker entreprenö Kompetensbehovet inom transport och logistik försörjning studiemedel en kompetensbehovsöversyn

Läs mer

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Yh Mälardalen Örebroregionen En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Västmanland Sörmland Samarbete mellan tre län inom ramen för ett regionalfondsprojekt under 3 år Historik Yh Mälardalen

Läs mer

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna!

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna! Utvecklingsområde 1 Kunskap och kompetens Välkomna! Workshop Kunskap och kompetens Introduktion av Peter Morfeldt Vart ska vi och vad gör vi för att nå målen, inom kunskapslyft barn och unga (5 min) Presentation

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningen 1(11) 2013-04-19 Handlingsplan för studie- och yrkesorientering i alla skolformer i Åstorps kommun Pål Olsson Ulla Dahlgren Gunilla Maltesson Lizen Johansson Helena Larsson 2(11)

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen VIP Branschinriktad lärlingsutbildning VÄRDSKAP I PRAKTIKEN inom besöksnäringen Branschinriktat projekt inom besöksnäringen. November 2012 Mars 2013 Samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Entreprenörerna

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt?

Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt? Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt? Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens Analys och omvärldsbevakning Syftet med analysarbetet

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans bedömning av utbildningar som leder till yrkesroller, yrkesgrupper och/eller kompetenser inom ett yrkesområde.

Myndigheten för yrkeshögskolans bedömning av utbildningar som leder till yrkesroller, yrkesgrupper och/eller kompetenser inom ett yrkesområde. YH2000, v1.3, 2012-01-13 1 (9) Datum: 2013-04-11 ANSÖKNINGSOMGÅNG 2013 Dnr: YH 2013/602 Myndigheten för yrkeshögskolans bedömning av utbildningar som leder till yrkesroller, yrkesgrupper och/eller kompetenser

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Vård- och omsorgscollege i Halland

Vård- och omsorgscollege i Halland En snabbguide inför uppstarten av Vård- och omsorgscollege i Halland en modern samverkansform mellan arbetsliv och utbildningar inom vård och omsorg Baserad på underlag från Vård-och omsorgscollege Västmanland

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning. Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Uppdraget Föreningen skapar förutsättningar för hållbara

Läs mer

Samordnare inom assistans, vård och omsorg med arbetsledaransvar

Samordnare inom assistans, vård och omsorg med arbetsledaransvar Samordnare inom assistans, vård och omsorg med arbetsledaransvar Har du erfarenhet av arbete inom vård, assistans och omsorg? Jobbar du som undersköterska och vill gå vidare i karriären? Är du intresserad

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Köks- och restaurangchef Ansvarig utbildningsanordnare: Kalmarsunds Gymnasieförbund, Ölands Gymnasium/Komvux Omfattning, poäng: 125 Studieort: Borgholm Studieform: Bunden Studietakt:

Läs mer

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng Kvalificerad IT-Projektledare en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng YH-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Friskvårdskonsult med hälsoekonomisk inriktning

Friskvårdskonsult med hälsoekonomisk inriktning Ansökningshandlingar Kvalificerad Yrkeshögskoleutbildning Friskvårdskonsult med hälsoekonomisk inriktning Ansvarig utbildningsanordnare: Norrlidens Kunskapscentrum AB Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

1 Om undersökningen. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens.

1 Om undersökningen. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens. 1 Om undersökningen 2 Bakgrundsfrågor 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare 4 Måluppfyllelse och kvalitet 5 Kunskaper och kompetens 6 Vägledning 7 Samverkan 8 Företagande, entreprenörskap och eget företagande

Läs mer

Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar

Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar 2014-12-18 Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar Deltagare: Esbjörn Grandalen, processledare Elisabeth

Läs mer

Minnesanteckningar från Regionalat programråd Restaurang- och livsmedelsprogrammet, 2015-02-16

Minnesanteckningar från Regionalat programråd Restaurang- och livsmedelsprogrammet, 2015-02-16 Minnesanteckningar från Regionalat programråd Restaurang- och livsmedelsprogrammet, 2015-02-16 1. Presentation av Grillska Gymnasiet i Sundbyberg. 2. Framtiden för branschen. Peter Thomelius från Visita

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958 Huvudmän inom skolväsendet 1 (10) Information om Matematiklyftet I detta dokument finns information om Matematiklyftet samt hur man som huvudman ska gå tillväga om man vill ansöka om statsbidrag för matematikhandledare

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2012 Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning 13 Kvalificerad yrkesutbildning (Ky) och yrkeshögskoleutbildning (Yh) Innehåll Fakta om statistiken... 234 Kommentarer

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

www.halmstad.se/larlingsutbildning

www.halmstad.se/larlingsutbildning Gymnasial lärlingsutbildning är en del av den gymnasiereform som trätt i kraft hösten 2011. Skälen att ta emot en lärling är många och goda. är en utmärkt rekryteringsväg som låter en ny medarbetare formas

Läs mer

Samverkan kring Yrkeshögskoleutbildningar i Norrbotten - Samverkansåret

Samverkan kring Yrkeshögskoleutbildningar i Norrbotten - Samverkansåret Minnesanteckningar 1 (6) Datum 2013-02-21 Samverkan kring Yrkeshögskoleutbildningar i Norrbotten - Samverkansåret Datum Plats 21 februari Vuxenutbildningen Luleå Deltagare: Annette Wisén, Myndigheten för

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

Utbildningsförvaltningens. Chefs- och ledarprogram

Utbildningsförvaltningens. Chefs- och ledarprogram Utbildningsförvaltningens Chefs- och ledarprogram Tillsammans skapar vi resultat Chefs- och ledarstrategi beskriver hur du som chef skapar resultat i förhållande till mål och uppdrag. Du: har en uttalad

Läs mer

Påbyggnadsutbildningar som inte blir aktuella att överföra till annan utbildningsform bör kunna drivas vidare av nuvarande huvudmän.

Påbyggnadsutbildningar som inte blir aktuella att överföra till annan utbildningsform bör kunna drivas vidare av nuvarande huvudmän. Till Huvudmän för Påbyggnadsutbildningar Ang. Utveckling av påbyggnadsutbildningar Bakgrund Enligt budgetpropositionen för 2004, som riksdagen behandlade i december 2003, har regeringen gjort bedömningen

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Fastställd av rektor 2013-09-03 1 INNEHÅLL Inledning ledarskapets strategiska roll 3 En policy för alla chefer och ledare 4 Ditt uppdrag 5 Förhållningssätt

Läs mer

Genusmedveten kompetensförsörjning vid Luleå tekniska universitet

Genusmedveten kompetensförsörjning vid Luleå tekniska universitet Genusmedveten kompetensförsörjning vid Luleå tekniska universitet Ylva Fältholm Eira Andersson Eva Källhammer Avdelningen för arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet Syfte Påverka den ojämna könsfördelningen

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

Välkomna till en dag kring karriärvägar!

Välkomna till en dag kring karriärvägar! Välkomna till en dag kring karriärvägar! Program under dagen Vad är Vård- och omsorgscollege och vad är karriärvägar egentligen? Tankar om yrkeslivet och karriärmöjligheter inom vård och omsorg Fika Hur

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012 Fasticon Kompetens Kompetensbarometer 212 Innehållsförteckning 3. Sammanfattning 4. Bakgrund 4. Syfte & metod 5. Pensionsavgångar Pensionsavgångar i riket Pensionsavgångar i riket (geografisk) Pensionsavgångar

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Kalmar län har startat en process som syftar till att inrätta ett Vård- och omsorgscollege i regionen. Nedan beskrivs vad ett Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Minnesanteckningar workshop Framtidens kompetensbehov IT, Kosta 30 november 2012

Minnesanteckningar workshop Framtidens kompetensbehov IT, Kosta 30 november 2012 2013-01-22 Minnesanteckningar Diana Unander Nordle Tel: 0470-79 48 78 Minnesanteckningar workshop Framtidens kompetensbehov IT, Kosta 30 november 2012 Dagen inleddes med en genomgång av vilka förväntningar

Läs mer

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Region Gotland 1 (7) Ekonomiperspektiv Vision/ verksamhetsidé Kund/brukarperspektiv Processperspektiv Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Medarbetare/ ledarperspektiv

Läs mer

Näringslivsstrategi. Öland. Hållbar öländsk tillväxt genom samverkan i världsklass. www.oland.se

Näringslivsstrategi. Öland. Hållbar öländsk tillväxt genom samverkan i världsklass. www.oland.se Näringslivsstrategi Öland Hållbar öländsk tillväxt genom samverkan i världsklass www.oland.se 1 2 Innehåll Förord 5 Vision 7 Fokusområden 8 Kreativitet 9 Kompetens 9 Kommunikation 9 Mål för Öland 2015

Läs mer

Adekvat utbildning Kompetensförsörjning Anställningspolicyn Utbildningskrav vid upphandling Behov av att höja kvalitén i verksamheterna

Adekvat utbildning Kompetensförsörjning Anställningspolicyn Utbildningskrav vid upphandling Behov av att höja kvalitén i verksamheterna Adekvat utbildning Kompetensförsörjning Anställningspolicyn Utbildningskrav vid upphandling Behov av att höja kvalitén i verksamheterna Forshaga kommun samverkar med Karlstad universitet och arbetslivet

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Nulägesbeskrivning. -Checklista

Nulägesbeskrivning. -Checklista Nulägesbeskrivning -Checklista Gå igenom samtliga påståenden och markera i vilken utsträckning du tycker att de stämmer med verkligheten. Motivera gärna ditt svar och skriv in förslag till förbättringar.

Läs mer

Teknikcollege och energicollege i norra Kalmar län. Oskarshamn 16 februari 2011

Teknikcollege och energicollege i norra Kalmar län. Oskarshamn 16 februari 2011 Teknikcollege och energicollege i norra Kalmar län Oskarshamn 16 februari 2011 Syftet med dagens möte Övergripande målsättning Säkra industri- och energitekniskt inriktade företags behov av kvalificerad

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 Återrapportering av regeringsuppdrag 2012 avseende förslag på vilken nivå utbildning i svenska för invandrare och nu pågående utbildningar som leder till en

Läs mer

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Vuxenutbildningen Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Anders Jelmbark 1 Redovisning av kvalitetsarbete Enhetens namn: Vuxenutbildningen

Läs mer

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016 Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Verksamhetsplan för. Ronneby Kunskapskälla

Verksamhetsplan för. Ronneby Kunskapskälla Verksamhetsplan för Ronneby Kunskapskälla 2013 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Syfte... 4 Utgångsläge..4 Mission 2012... 4 Vision december 2012... 6 Verksamhetsidé, värdegrund och målgrupp... 6 Effektmål...

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

Nationell livsmedelsstrategi, inspel från Kalmar län till livsmedelsdialog 4 maj 2015

Nationell livsmedelsstrategi, inspel från Kalmar län till livsmedelsdialog 4 maj 2015 1 Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht Nationell livsmedelsstrategi, inspel från Kalmar län till livsmedelsdialog 4 maj 2015 Kalmar län håller på att ta fram en regional livsmedelsstrategi. Den tas fram

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Hotell- och turismprogrammet (HT)

Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) ska utveckla elevernas kunskaper om service och bemötande, vilket är centralt inom branschen. Efter examen från programmet ska eleverna

Läs mer

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång?

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång? Ingenjören i kommun och landsting kostnad eller tillgång? Behovet av ingenjörer ökar i kommuner och landsting För ingenjörer är lönerna i kommuner och landsting mycket lägre än i den privata sektorn. Det

Läs mer

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Tjänsteskrivelse 2015-03-25 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Förslag till beslut Samhällsentreprenörskap

Läs mer

Handbok för administration av yrkeshögskoleutbildning

Handbok för administration av yrkeshögskoleutbildning Handbok för administration av yrkeshögskoleutbildning 2014 Innehållsförteckning Att administrera en utbildning inom yrkeshögskolan... 3 En utbildning från start till slut... 4 1. Se till att du har rätt

Läs mer

Projekt regional samverkan Sfi

Projekt regional samverkan Sfi Projekt regional samverkan Sfi Projektet finansieras av Länsstyrelsen Örebro län enligt 37 förordningen, beredskap och kapacitet samt regional samverkan. Projektägare är Sydnärkes Utbildningsförbund som

Läs mer

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Arena för Samverkan Skola Arbetsliv Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Samverkan skola - arbetsliv Är det nödvändigt och betydelsefullt för skolan och eleven? Möjlighet

Läs mer

Utbildningsråd Skövde 26 april 2012. Mariestad 21 dec 2010 1

Utbildningsråd Skövde 26 april 2012. Mariestad 21 dec 2010 1 Utbildningsråd Skövde 26 april 2012 Mariestad 21 dec 2010 1 Kopplingen mellan utbildningssystem och arbetsliv kan och måste öka. Samtliga som deltagit i intervjuer och arbetsmöten ser frågan som helt central

Läs mer

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Detta dokument innehåller de frågor som omfattar ansökan om stöd endast i form av tillsyn, inom förordning om stöd

Läs mer

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna Regionala rekommendationer för Östergötland och Tranås Kontaktuppgifter: Helene Sjöberg Utbildningsstrateg, Regionförbundet Östsam 013-26 27 40 072-539 91 83 helenesjoberg@ostsamse Dokumentinformation:

Läs mer

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 90-104

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 90-104 PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 90-104 Tid: 2015-10-20 kl. 9.00-12.00 Plats: Rektors tjänsterum på Värnamo folkhögskola 92 RJL 2015/ 1684 Remiss en stärkt

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans omvärldsbevakning och analysarbete. yhmyndigheten.se

Myndigheten för yrkeshögskolans omvärldsbevakning och analysarbete. yhmyndigheten.se Myndigheten för yrkeshögskolans omvärldsbevakning och analysarbete Beviljad utbildningsvolym per kommun med avslut 2010 januari 2014 * Per 1 000 invånare 20-64 år Största värde är 7 511 (Totalt ca 57 900

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer