Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen"

Transkript

1 (24) Tid och plats i Kommunhuset klockan Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande, 37-39, 4 klockan Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Lennart Danielsson (M) - tjg. ersättare Gunnar Edvardsson (KD) - ledamot, Clas Engström (KD) - ledamot Thomas Bjertner (S) - ledamot, Lars Johansson (C) - tjg. ersättare Niclas Bengtsson (SD) - tjänstgörande ersättare Arne Silfvergren (S) - ledamot, Mary-Anne Persson (FP) - tjg. ersättare Ulla-Britt Erixson (SPI), tjänstgörande ersättare, 40, Övriga deltagande Ulla-Britt Erixson (SPI), ersättare 37-39, 4, 42, Mats Persson ersättare (MO), ej 43, 44 Bjarne Daa (S), ersättare, Peter Andreasson, kommunchef, Kenth Svensson, kommunsekreterare, Stefan Christensson, ekonomichef, 37-39, 4, 42 Justering Justerare Clas Engström Plats och tid Kommunhuset , klockan.00. Justerade paragrafer 37 - Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare... Kenth Svensson... Carina Zachau... Clas Engström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Datum för uppsättande av anslag Förvaringsplats för protokoll Underskrift Datum för nedtagande av anslag Kommunkansliet... Kenth Svensson

2 2(24) KS 37 KLK Eventuellt övriga ärenden beslutar att uppta som extra ärende frågan om Riktade insatser för försörjningsstöd, SN 204/38.

3 3(24) KS 38 KLK Ekonomisk information Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas information från ekonomichef Stefan Christensson. Av informationen framgår bl a att Helena Ekman, Helsingborg anställts som ny controller för socialnämnden. beslutar att lägga informationen till handlingarna.

4 4(24) KS 39 KLK Månadsuppföljning Vid arbetsutskottets sammanträde har lämnats information från ekonomichef Stefan Christensson. Beslutsunderlag Protokoll KSAU 44 s månadsuppföljning per den 28 februari Total månadsuppföljning per den 28 februari Arbetsutskottet har noterat att det för vissa uppgifter krävs ytterligare analyser. s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna månadsuppföljningen per februari 204. Inför kommunstyrelsens aprilsammanträde kommer ekonomienheten att detaljstudera en del av siffermaterialet. Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas information från ekonomichef Stefan Christensson. Av redogörelsen framgår bland annat att det finns en avvikelse för överförmyndarverksamheten på kronor och handlar om utökad verksamhet med ökat antal gode män. att det finns underskott inom ekonomienheten och beror bl a på periodiseringar. att nettokostnaden för socialnämnden är justerad i materialet att en ny kodplan kommer 205 att för kommunstyrelsen del kommer antalet verksamhetskoder att reduceras från 55 till 7 år 205.

5 5(24) beslutar att godkänna månadsuppföljningen per februari 204. Expedieras till: Stefan Christensson 2

6 6(24) KS 40 KLK Ventilation Åsljunga skola Beskrivning av ärendet Fastighetsingenjör Stefan Andersson meddelar att priser på inkomna anbud för ventilationsarbeten vid Åsljunga skola överstiger avsatta medel med kr exklusive moms. Avsatta medel är kronor exklusive moms. Inkomna anbud är kronor, kronor samt kronor. Förändringar i handlingarna är utförda så att ursprungsanbudet reduceras med kr exklusive moms. Ändring av styrhandlingar. Totalt fattas kronor exklusive moms. Anläggningen har underkänd ventilation i de lokaler som behövs till Årskurs 6. Beslutsunderlag Protokoll KSAU 50 Ventilation Åsljunga skola föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja Kommunfastigheter möjlighet till omdisponering av medel för överskottsmedel från utfört arbete för anslag hiss, Kungsskolan till anslag för ventilationsarbeten vid von Reisers skola, Åsljunga. Expedieras till: Kommunfullmäktige

7 7(24) KS 4 KLK Årsredovisning 203 för kommunstyrelsens verksamhet Årets resultat: Resultatet för kommunstyrelsens verksamhet under 203 visar ett överskott på 2,3 mkr (2,3%). övertog den juli 202 verksamhet som tidigare bedrivits av Örkelljunga Kommunfastigheter AB, vilket resulterade i stora skillnader i intäkter och kostnader mellan verksamhetsåret 203 och jämförelseåret 202. Budgetavvikelsen är till viss del en följd av detta övertagande och ett resultat av saknaden av erfarenhetsvärden att utnyttja i budgetarbetet för 203. exklusive fastighetsförvaltningen hade en negativ budgetavvikelse på -, mkr. 0,5 mkr av detta förklaras av en förändring av redovisningsprincip som innebär att inköpt städ- och kontorsmateriel inte längre ska lagerredovisas. Förändringen innebar att de bokförda lagervärdena per den 3 december 203 kostnadsfördes, vilket fick som konsekvens att värdet av tidigare lagerfört materiel fick en omedelbar resultatpåverkan. I och med att förutsättningarna inte var kända för förvaltningarna i förväg och i och med att det i efterhand var svårt att finna en rättvisande fördelningsmodell, redovisades kostnaden på kommunstyrelsen. Viktiga händelser Ett arbete pågår med målsättning att förbättra kvaliteten i servicen till kommuninvånarna. Detta arbete har sin utgångspunkt i att kvalitativa mål kommer att formuleras för kommunens verksamheter, därefter kommer dessa mål att följas upp. Utifrån utvärderingarna kommer handlingsplaner att utarbetas för att åtgärda identifierade brister. Som en del av detta arbete har det under 203 gjorts en storsatsning på kompetenshöjande åtgärder bland personalen. Detta har omfattat såväl ledarskapsutbildningar för chefer som processledarutbildning för personal som inte haft ledande befattningar.

8 8(24) Den ursprungliga scenen i dalen har ersatts med en ny, detta var en förutsättning för att kommunen ska kunna locka till sig artister under sommaruppträdanden. Vid engagemang av artister ställs det vanligtvis upp vissa grundkrav på lokalerna. Med den gamla scenen hade man svårt för att uppfylla dessa krav. En annan viktig åtgärd för att öka kommunens attraktionskraft har varit att förse fotbollsplanen på Örkelljunga idrottsplats med konstgräs. Detta ligger i linje med kommunens övergripande mål som är att kommunen ska ha Trygga och friska medborgare i rörelse. Under året inrättades en tjänst, där uppdraget var att underlätta företagsetableringar i kommunen. Det inledande arbetet har bestått i att skapa nätverk inom kommunens näringsliv. Här är också samarbetet med familjen Helsingborg en viktig del av uppdraget. Ny skateanläggning. Kommunen har köpt tillbaka verksamhetsmark vid Skåneporten för 3 mkr. Syftet är att kommunen ska ha en markreserv på bästa läge att erbjuda företag som är intresserade av att etablera sig i kommunen. Omfattande resurser har även lagts på att iordningställa industrimark för nyetableringar i Skånes Fagerhult. Detta är en del av det näringslivsfrämjande arbete som kommunen arbetar intensivt med, dels före att skapa bättre villkor för det befintliga näringslivet inom kommunen och dels för att kunna attrahera nya företag till etablering. 2

9 9(24) Framtid En styrgrupp har bildats för att göra en utvärdering av förutsättningarna för att bygga ett nytt äldreboende i Örkelljunga. Olika arbetsgrupper kommer under 204 att bildas för att involvera olika intressentgrupper i ett så tidigt skede som möjligt. Planering pågår även inför byggandet av en ny Allhall. Utöver detta är frågor som främjar kommunens befolkningstillväxt ett högprioriterat område för kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Protokoll KSAU 47 Verksamhetsberättelse s arbetsutskott har beslutat att uppdra åt ekonomichef Stefan Christensson att inför ett kommande sammanträde ta fram en analyslista över kommunstyrelsens övergripande service, personalkostnader och gemensamma kostnader. s arbetsutskott föreslår vidare kommunstyrelsen besluta att godkänna Årsredovisning 203 för kommunstyrelsens verksamhet. Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas information från ekonomichef Stefan Christensson. beslutar att godkänna Årsredovisning 203 för kommunstyrelsens verksamhet. Expedieras till: Stefan Christensson 3

10 0(24) KS 42 KLK Årsredovisning 203 för Örkelljunga kommun Föreligger förslag till Årsredovisning 203. s arbetsutskott har haft en genomgång av Årsredovisning 203 med representanter för kommunens nämnder och bolag. Vid sammanträdet gjordes analyser och reflektioner på inlämnat material. Dessutom diskuterades strategiskt viktiga framtidsfrågor. Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas information från ekonomichef Stefan Christensson. Av informationen framgår vissa revideringar i Årsredovisningen. Beslutsunderlag Årsredovisning 203 Bilaga Bilaga 2, pdf beslutar att överlämna Årsredovisningen till revisorerna för revision. föreslår vidare kommunfullmäktige besluta att godkänna Årsredovisningen för 203, samt att Örkelljunga kommun skall tillämpa fullfonderingsmodellen för redovisning av pensionsskulden. Expedieras till: Revisorerna Kommunfullmäktige Stefan Christensson Peter Andreasson

11 (24) KS 43 KLK Besvarande av motion - Skånes Fagerhult Mats Persson (mo) meddelar i motion att Skånes Fagerhult har drabbats oproportionellt hårt av samhällets omstrukturering. Flera av ortens företag har antingen lagts ner, flyttats eller minimerats. Skolans högstadium har lagts ner och flyttats till Örkelljunga. Senast i raden är att idrottsföreningen har svårt att klara sina uppgifter. Enligt Mats Persson blir det inte enklare genom att föreningarna med motsvarande ansvar har servicen förmedlad av kommunen i centralorten. Mats Persson framför att man kan naturligtvis krasst påstå att det inte är kommunens ansvar att företag läggs ner. Men limmet i samhället måste vara mer vattenfast än så för i förlängningen kan det bli så att försörjningsstödet får ta stöten när regeringen försvårat såväl a-kassa som andra stödåtgärder. Man måste vara uppmärksam på att orten drabbats onormalt hårt. Med anledning av ovanstående hemställer Mats Persson att kommunstyrelsen får det samlande uppdraget att finna alla lösningar som kan underlätta situationen i Skånes Fagerhult. Skånes Fagerhult får inte lämnas i sticket. Beslutsunderlag Protokoll KSAU 45 Yttrande - Peter Andreasson Motion - Skånes Fagerhult Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. s arbetsutskott har beslutat att överlämna motionen till kommunledningskontoret för yttrande inför arbetsutskottets sammanträde den 9 mars 204.

12 2(24) Kommunchef Peter Andreasson framför i yttrande följande: I kommunens reglemente fastställt av kommunfullmäktige anges följande vad gäller näringslivsfrågor: Ledningsfunktionen 2 I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bl a a) handhavande av frågor rörande sysselsättning och näringsliv och åtgärder för att allmänt främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen Övrig verksamhet 8 har vidare hand om a) sysselsättnings- och näringslivsfrågor och ansvarar för åtgärder för att allmänt främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen. Kommunala kompetensen Den kommunala kompetensen, eller enkelt uttryckt de uppgifter kommunen får utföra, regleras bland annat av kommunallagen och lagen om vissa kommunala befogenheter. Enligt kommunallagen får kommuner genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen. Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas bara om det finns synnerliga skäl för det. Kommentarer till ovanstående Till de allmänt näringsfrämjande åtgärderna hör att tillhandahålla mark och teknisk service till företag. Det kan t.ex handla om att ställa i ordning byggklara industriområden med trafikleder, vatten och avlopp m m. Det finns inget som hindrar att det vid markupplåtelse till näringslivet tillämpas en generell lågprislinje. Individuella prisförmåner får dock inte förekomma. 2

13 3(24) Exempel på åtgärder Nedan redovisas exempel på åtgärder som berör Skånes Fagerhult och som har genomförts under hösten 203 och våren 204: Anställt företagsrekryterare som arbetar aktivt med Skånes Fagerhult industriområde. Flertal möten med företagare och medborgare i Skånes Fagerhult med målet förändra och förbättra för näringslivet i Skånes Fagerhult. Ett led i detta arbete har varit att bilda en Intresseförening. Överläggningar med Region Skåne, näringslivsenheten. Överläggningar med landshövdingen och länsstyrelsen. Arbetsförmedlingen och Örkelljunga kommun ingår tillsammans i ett nybildat arbetsmarknadsråd för situationen i kommunen. Sammanfattning I såväl kommunens eget reglemente som kommunallagen och Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter framgår det vilken roll kommunen skall förhålla sig till. Kommunen kan stimulera till samverkan och nätverksbyggande samt skapa förutsättningar för etableringar. Kommunen har under de senare åren tagit fram industrimark för etablering samt mark för bostadsbebyggelse. Kommunen har även varit delaktig i samverkan mellan företag på orten. Regionala kontakter har tagits med ansvariga på regional nivå. Protokollsanteckning i arbetsutskottet Arbetsutskottet noterar att kommunstyrelsen inom gällande lagar och reglementen har det samlande uppdraget att genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet och utvecklingen i kommunen. 3

14 4(24) Ett antal åtgärder har vidtagits för Skånes Fagerhult. Förutom ovannämnda har det även diskuterats eventuell familjecentral i Skånes Fagerhult. Däremot har kontakterna med myndigheter såsom länsstyrelsen och Regionen ännu inte resulterat i några konkreta förslag. Under tiden fortsätter kommunen med att skapa resurser genom att t.ex iordningställa industrimark för nyetableringar i Skånes Fagerhult. Detta är en del av det näringslivsfrämjande arbete som kommunen arbetar intensivt med, dels för att skapa bättre villkor för det befintliga näringslivet inom kommunen, dels för att kunna attrahera nya företag till etablering. Målet med att förändra och förbättra för näringslivet i Skånes Fagerhult har även fått som resultat att en Intresseförening kommer att bildas. Kommunen fortsätter inspirera och underlätta för föreningen att etablera och konsolidera sig. Kommunen anser det viktigt att uppstarten blir så seriös som möjligt och att föreningen i framtiden kommer att ingå som en samtalspartner tillsammans med övriga intresseföreningar och kommunen. Arbetet kommer att intensifieras genom bl a regelbundna möten mellan intresseföreningarna och kommunstyrelsen presidium. Kommunen kommer inte att lämna Skånes Fagerhult i sticket. föreslår kommunfullmäktige besluta att som svar på motionen överlämna dels, yttrande från kommunchef Peter Andreasson, dels arbetsutskottets protokollsanteckning ovan, samt att motionen därmed anses vara besvarad. Expedieras till: Kommunfullmäktige 4

15 5(24) KS 44 KLK Ansökan om bidrag för Örkelljunga Röda Korskrets Örkelljunga Röda Korskrets ansöker om ett bidrag på kronor för verksamheten 204. Beslutsunderlag Protokoll KSAU 46 Ansökan om bidrag för Örkelljunga Röda Korskrets beslutar att bevilja Örkelljunga Röda Korskrets kronor för 204, samt att kostnaden täcks ur anslaget kommunstyrelsens medel till förfogande för 204. Expedieras till: För handläggning: Stefan Christensson Örkelljunga Röda Korskrets

16 6(24) KS 45 KLK Samverkansavtal mellan Örkelljunga kommun och närpolisen i Örkelljunga 204 Avtalstid Ett förslag till samverkansavtal mellan Örkelljunga kommun och Söderåsens närpolisområde har utarbetats. Avtalet gäller under tiden / 204 3/ Övergripande styrning, struktur och samsyn på samverkan. Kommunen svarar för att ett lokalt brottsförebyggande råd finns organiserat. Organisatoriskt tillhör rådet kommunstyrelsen och stationschefen för närpolisen i Örkelljunga ingår i det lokala Brå. Under avtalstiden sammankallar rådets ordförande till minst 4 möten. Arbetet i lokala Brå inriktas på tre fokusområden: Trygghetsskapande åtgärder Synliga poliser Missbruksproblematik Externa samverkansparter kan vara elevråd, pensionärsorganisationer och föräldrar. Fokusområdena skall följas upp löpande vid varje kommande möte. Gemensamma åtaganden. Utifrån tillgänglig statistik, om till polisen anmälda brott och genomförda enkäter om trygghetsfrågor, är uppfattningen att det ser positivt ut i kommunen. Utifrån den gemensamma uppfattningen, om den rådande situationen, utförs åtgärder år 204 kopplat till de tre ovan nämnda fokusområdena.

17 7(24) Uppföljning av fokusområden Fortlöpande uppföljning och information under året på övergripande nivå skall ske genom löpande rapportering från senast mötet. Viss information på hemsidan. Uppföljning av anmälda brott till polisen månadsvis. På kommunens hemsida beskriva oroande tendenser när det gäller inbrott eller andra former av brott. Skola och socialtjänst utgör en viktig informationskälla och ansvarar således för att fortlöpande informera kring fokusområdena. Polisen ansvarar för att UN gruppen är aktiva i Örkelljunga kommun samt att polisen är synlig i kommunen. Beslutsunderlag Protokoll KSAU 5 Samverkansavtal kommun-polis 204 Utvärdering Föregående års uppföljning görs gemensamt senast under januari månad 205. Ordföranden/sekreteraren i lokala Brå ansvarar för att en gemensam utvärdering genomförs. beslutar att godkänna Samverkansavtal 204 för Örkelljunga kommun och Närpolisområdet Söderåsen. Expedieras till: Närpolisområdet Söderåsen Carina Zachau för påskrift 2

18 8(24) KS 46 KLK Information om inspektion av överförmyndarverksamheten Örkelljunga kommun Länsstyrelsen har inspekterat överförmyndarverksamheten i kommunen. Kopia av protokoll över inspektionen har översänts till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i egenskap av högsta ledning för kommunen och därmed ytterst ansvariga för verksamheten samt till kommunens revisorer för kännedom. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för kommunernas överförmyndarverksamhet och ska inspektera Överförmyndaren i kommunerna. Vid inspektionen ska länsstyrelsen granska om Överförmyndarens handläggning följer reglerna i föräldrabalken och förmyndarskapsförordningen (995:379) och även i övrigt sker på ett rättssäkert och lämpligt sätt. Länsstyrelsen ska alltid kontrollera, dels det av Överförmyndaren förda registret, dels stickprovsvis utvalda akter. Länsstyrelsen ska upprätta protokoll över inspektionen. Beslutsunderlag Protokoll KSAU 39 Protokoll fört vid inspektion av Överförmyndaren i Örkelljunga kommun den 26 november 203 Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet Skrivelse angående protokoll beslutar att översända informationen till kommunfullmäktige för kännedom, samt att för egen del lägga informationen till handlingarna. Expedieras till: Kommunfullmäktige Gun Kempe

19 9(24) KS 47 KLK Fast förbindelse Landskrona Köpenhamn Beskrivning av ärendet Landskrona stad har inkommit med en skrivelse med information om att man arbetar med en vision som innebär att en ny fast förbindelse byggs mellan Landskrona och Köpenhamn. Beslutsunderlag Protokoll KSAU 49 Skrivelse - Landskrona Fast förbindelse Landskrona Köpenhamn Yttrande - Yttrande över Landskrona stads skrivelse beslutar att som kommunen yttrande till Landskrona stad framföra följande: Örkelljunga kommun inser att det för Landskrona stad skulle innebära stora vinster om en ny fast förbindelse över Öresund skulle lokaliseras till Landskrona-Köpenhamn, istället för till Helsingborg-Helsingör. Dock ser Örkelljunga kommun det som att en sådan lokalisering skulle innebära sämre utgångspunkt för övriga Skåne Nordväst. Om den andra fasta förbindelsen över Öresund lokaliseras till Helsingborg-Helsingör får Öresundsregionen en välkomnad och behövlig utvidgning. Den starkare utvecklingen och utvidgningen av arbetsmarknadsregionen kommer till glädje för hela västra Skåne från norr till söder.

20 20(24) Örkelljunga kommun arbetar tillsammans med kommunerna utmed Skåne-Smålands järnväg för att höghastighetsjärnväg ska etableras utmed E4:ans sträckning och ser i detta arbete det som ett bakslag ifall den andra fasta förbindelsen över Öresund skulle lokaliseras till Landskrona och inte till Helsingborg Expedieras till: Landskrona stad Maria Månsson Brink 2

21 2(24) KS 48 KLK Information om Skåne Nordväst s ordförande Carina Zachau informerar om det senaste mötet med Skåne Nordväst. Vid mötet behandlades möjligheten att skapa attraktiva mötesplatser. Vidare behandlades ungdomens krav på förändringar inför framtiden. Detta presenterades av professor Charlotta Melander, Jönköping. Motsvarande föreläsning planeras att anordnas i kommunen. Kommunchef Peter Andreasson informerar om senaste kommunchefsmötet som behandlade strukturplaner och en kraftsamling på viktiga gemensamma projekt.vidare diskuterades hur man kan synliggöra småorter och de krav som kan finnas i framtiden. beslutar att lägga informationen till handlingarna.

22 22(24) KS 49 KLK Informationsärenden Nårab - Protokoll, 06-0, Kallelse till Årsmöte i Skånes Miljö- och hälsoskyddsförbund Protokoll - Interimsdirektionen för räddningstjänsten Skåne Nordväst Årsstämma Nårab Protokoll - Söderåsens Miljöförbund 4-3, , beslutar att lägga informationen till handlingarna.

23 23(24) KS 50 SN Riktade insatser, försörjningsstöd Kommunfullmäktige beslutade att avsätta 000 tkr till riktade insatser 204 i syfte att minska kostnaderna för försörjningsstöd. Socialnämnden fick i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med förslag till insatser. Förvaltningen har sedan början av 204 arbetat med att identifiera målgrupper och lämpliga insatser som kan leda till minskade kostnader för försörjningsstöd. Med tanke på att medel endast finns avsatta innevarande år är det viktigt att insatserna inte skapar nya framtida behov, utan är klart målsatta och avgränsade i såväl omfattning som tid. Förvaltningen har identifierat tre grupper som, med rätt förutsättning, skulle kunna bli självförsörjande inom ett år:. Personer med långvarigt biståndsberoende som kan vara berättigade till sjukersättning. 2. Unga vuxna 8-24 år, utan "svårare" problematik, som inte kunnat etablera sig på arbetsmarknaden och som följaktligen inte uppfyller arbetsvillkoret för A-kassa. 3. Före detta missbrukare som på grund av sin bakgrund, har svårt att komma ut på arbetsmarknaden. För att kunna arbeta med dessa målgrupper förutsätts en tjänst som kan leda processerna, samordna insatser och samverka med försäkringskassa, arbetsförmedling, arbetsmarknadsenheten, sjukvården med flera. Helena Lordhem (KD) har också lämnat ett initiativ till socialnämnden i frågan som behandlades av nämnden och remitterades till förvaltningen. Andemeningen i initiativet har beaktats vid utformningen av förslag till insatser. Beslutsunderlag Riktade insatser, försörjningsstöd Protokoll SN 40

24 24(24) Socialnämnden har beslutat att godkänna föreslagna åtgärder, i första hand gällande målgrupp och 2, för att på sikt minska försörjningsstödet, samt att hemställa till kommunstyrelsen att få disponera ur avsatta medel för genomförandet. Yrkande i kommunstyrelsen Clas Engström yrkar att projektet skall omfatta grupperna -3 och att en utvärdering skall genomföras senast beslutar att att godkänna att socialnämnden nyttjar avsatta medel 000 tkr till riktade insatser 204 i syfte att minska kostnaderna för försörjningsstöd, enligt nämndens förslag anmoda socialnämnden använda avsatta medel för föreslagna åtgärder till målgrupperna, 2 och 3, samt att en utvärdering av projektet skall lämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott senast Expedieras till: Socialnämnden Stefan Christensson s arbetsutskott 5 oktober 204 2

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen (9) Tid och plats 204-0-08 - Kommunhuset klockan 3.30-5.30. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Arne Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(10) Tid och plats 2015-03-18 - i Kommunhuset klockan 11.30-12.00, 17.20-18.10. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Tommy

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-03-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-03-04 Kommunstyrelsen 1(18) Tid och plats 2015-03-04 - Kommunhuset klockan 13.30-15.20. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-12-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-12-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(14) Tid och plats 2014-12-10 - i Kommunhuset klockan 09.00-11.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-03-14 i Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet. kl. 18.15-18.50 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 13.30 16.00 Ajournering 14.00-14.15, 14.50-14.55 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2012-12-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2012-12-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats 2012-12-19 Kommunhuset klockan 13.30-14.30, 16.00-17.45. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-06-13 Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2013-06-13 Utbildningsnämnden Tid och plats 2013-06-13 Kommunhuset klockan 13.30-16.10. Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner (S) - andre vice ordförande Magnus Kjellberg

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-20 Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-20 Kommunstyrelsens personalutskott Tid och plats 2015-05-20 Kommunhuset klockan 10:00-12:00 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - ledamot Tommy Brorsson (SD) - ledamot

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-08-07 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-08-07 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Tid och plats 2014-08-07 - i Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenneth Jacobsson (M) - förste vice ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande Thomas

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Lars Svensson. Kommunkontoret 2011-05-26. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Lars Svensson

Lars Svensson. Kommunkontoret 2011-05-26. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Lars Svensson Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-15.10 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande...

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande... 1(9) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 8.00-14.30 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2014-10-01 Beslutande Lars-Erik Nyström (C) ordförande Markus Lewintus (M) Lisbeth Åkestrand (M) Marcus Ingelsbo

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-10-23 Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll 2013-10-23 Kommunstyrelsens personalutskott 1(13) Tid och plats 2013-10-23 - i Kommunhuset klockan 10.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - ledamot Thomas Bjertner (S)

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (18) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-09.30, 09.40-11.55. Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid KF-salen kl 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Tjänstemän Åselotte Andersson (KD) ordf Håkan Hjelm (C) Hans Toll (S) Lisa Arvidsson (S)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 2007-02-15 Äldreboendet Jägarens sammanträdesrum 2007-02-15 kl. 09.00 16.00 Leif Andersson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Lisbeth

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen Tid och plats 2015-01-14 - Kommunhuset klockan 13.30-15.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy Brorsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-10-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2013-10-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(17) Tid och plats 2013-10-09 - i Kommunhuset klockan 13.30-15.10. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (20) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-09.30, 09.35-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Kommunhuset i Lomma, stora sessionssalen Tid kl. 18.30-19.05 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) 2:e vice ordförande Lennart Badersten

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Välfärdsrådet

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Välfärdsrådet Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunalhuset, Ljungarummet, torsdagen den 26 februari 2015 klockan 13.15 15.20 Närvarande: Beslutande Stefan Gustafsson, ordförande Per Thörnqvist,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(6) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, kl. 17.30-17.40 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande ----- (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande -----

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M)

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 juni 2010, klockan 17.00-17.30. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2012-02-16 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll 2012-02-16 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Tid och plats Örkelljunga kulturhus, Bringéussalen 2012-02-16, kl. 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenneth Jacobsson (M) - förste vice ordförande Arne Silfvergren

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-27 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Nr Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Plats och tid Melleruds kommunkontor och Karolinen, tisdagen den 20 december 2005, klockan 09:00 17:00 Beslutande Kerstin Nordström (s) Eivor Östergren (c) Erik Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-02-04 Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-02-04 Socialnämnden 1(16) Tid och plats 2014-02-04 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Madeleine Roos, (M) - ordförande Patric Carlsson, (S) - andre vice ordförande Mona Nilsson, (KD) - tjg.ers. Arne Andersson, (M)

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-04-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Beril Nilsson (m),

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Peter Melinder (M) ersättare Catharina Malmborg (M) ersättare Daniel Rhodin (FP) ersättare

Peter Melinder (M) ersättare Catharina Malmborg (M) ersättare Daniel Rhodin (FP) ersättare Sida 1 (8) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan 14.00-16.30 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tjg ers. för T Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M)

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare: Maria Lindquist (C) Per Lawén (S) Reidar Nordlander (S) Per Asplund (S) Gert Björnvall (S)

Ej tjänstgörande ersättare: Maria Lindquist (C) Per Lawén (S) Reidar Nordlander (S) Per Asplund (S) Gert Björnvall (S) Kommunstyrelsen 1(5) Tid och plats: Kl.18.00 18.20 Serveringen, Folkets Hus Avser : 19 Beslutande: Göran Adrian ( ), ordförande Sten Myreback (C) Benny Pedersén (S) Kenneth Eriksson (S) Ingrid Holmberg

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott 1(9) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-12-11 - i Kommunhuset klockan 09:30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Kommunalkontoret, 2015-08-31 kl 15.00

Kommunalkontoret, 2015-08-31 kl 15.00 1(11) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.45 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

klockan 13.15 16.00 Beslutande

klockan 13.15 16.00 Beslutande Plats och tid Kommunalhuset, Ljungarummet, torsdagen den 3 oktober 2013 klockan 13.15 16.00 ande Närvarande Stefan Gustafsson, ordförande Anders Åberg, socialchef Therese Rostedt, folkhälsoplanerare Lena

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-10-11 Kommunhuset, Blå rummet kl. 15.00-16.40 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenneth Jacobsson (M) - förste vice ordförande Arne Silfvergren

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= = = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= = Socialnämndens sammanträde Information om förslaget till ny styrmodell för Alingsås kommun 3 Information om alkohollagen 4 Återkallelse av serveringstillstånd

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-06-17 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.30-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Bertil Nilsson

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S)

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) 1(15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) Tjänstegörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Folkhälsorådet Sammanträdesdatum Sida 2014-09-23 1(13) KFF Kansli, Greenroom. Tommy Cedervall (FP) ordförande. Ingrid Fredriksson

Folkhälsorådet Sammanträdesdatum Sida 2014-09-23 1(13) KFF Kansli, Greenroom. Tommy Cedervall (FP) ordförande. Ingrid Fredriksson Folkhälsorådet 2014-09-23 1(13) Plats och tid KFF Kansli, Greenroom Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Tommy Cedervall (FP) ordförande Ingrid Fredriksson (M) 1:e vice ordförande Charlotte Gudmundsson

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.10, 19.25-20.20. 1 (9) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson,

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.45 16.00 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.45 16.00 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/9 Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.45 16.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjg

Läs mer