Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen"

Transkript

1 (24) Tid och plats i Kommunhuset klockan Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande, 37-39, 4 klockan Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Lennart Danielsson (M) - tjg. ersättare Gunnar Edvardsson (KD) - ledamot, Clas Engström (KD) - ledamot Thomas Bjertner (S) - ledamot, Lars Johansson (C) - tjg. ersättare Niclas Bengtsson (SD) - tjänstgörande ersättare Arne Silfvergren (S) - ledamot, Mary-Anne Persson (FP) - tjg. ersättare Ulla-Britt Erixson (SPI), tjänstgörande ersättare, 40, Övriga deltagande Ulla-Britt Erixson (SPI), ersättare 37-39, 4, 42, Mats Persson ersättare (MO), ej 43, 44 Bjarne Daa (S), ersättare, Peter Andreasson, kommunchef, Kenth Svensson, kommunsekreterare, Stefan Christensson, ekonomichef, 37-39, 4, 42 Justering Justerare Clas Engström Plats och tid Kommunhuset , klockan.00. Justerade paragrafer 37 - Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare... Kenth Svensson... Carina Zachau... Clas Engström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Datum för uppsättande av anslag Förvaringsplats för protokoll Underskrift Datum för nedtagande av anslag Kommunkansliet... Kenth Svensson

2 2(24) KS 37 KLK Eventuellt övriga ärenden beslutar att uppta som extra ärende frågan om Riktade insatser för försörjningsstöd, SN 204/38.

3 3(24) KS 38 KLK Ekonomisk information Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas information från ekonomichef Stefan Christensson. Av informationen framgår bl a att Helena Ekman, Helsingborg anställts som ny controller för socialnämnden. beslutar att lägga informationen till handlingarna.

4 4(24) KS 39 KLK Månadsuppföljning Vid arbetsutskottets sammanträde har lämnats information från ekonomichef Stefan Christensson. Beslutsunderlag Protokoll KSAU 44 s månadsuppföljning per den 28 februari Total månadsuppföljning per den 28 februari Arbetsutskottet har noterat att det för vissa uppgifter krävs ytterligare analyser. s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna månadsuppföljningen per februari 204. Inför kommunstyrelsens aprilsammanträde kommer ekonomienheten att detaljstudera en del av siffermaterialet. Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas information från ekonomichef Stefan Christensson. Av redogörelsen framgår bland annat att det finns en avvikelse för överförmyndarverksamheten på kronor och handlar om utökad verksamhet med ökat antal gode män. att det finns underskott inom ekonomienheten och beror bl a på periodiseringar. att nettokostnaden för socialnämnden är justerad i materialet att en ny kodplan kommer 205 att för kommunstyrelsen del kommer antalet verksamhetskoder att reduceras från 55 till 7 år 205.

5 5(24) beslutar att godkänna månadsuppföljningen per februari 204. Expedieras till: Stefan Christensson 2

6 6(24) KS 40 KLK Ventilation Åsljunga skola Beskrivning av ärendet Fastighetsingenjör Stefan Andersson meddelar att priser på inkomna anbud för ventilationsarbeten vid Åsljunga skola överstiger avsatta medel med kr exklusive moms. Avsatta medel är kronor exklusive moms. Inkomna anbud är kronor, kronor samt kronor. Förändringar i handlingarna är utförda så att ursprungsanbudet reduceras med kr exklusive moms. Ändring av styrhandlingar. Totalt fattas kronor exklusive moms. Anläggningen har underkänd ventilation i de lokaler som behövs till Årskurs 6. Beslutsunderlag Protokoll KSAU 50 Ventilation Åsljunga skola föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja Kommunfastigheter möjlighet till omdisponering av medel för överskottsmedel från utfört arbete för anslag hiss, Kungsskolan till anslag för ventilationsarbeten vid von Reisers skola, Åsljunga. Expedieras till: Kommunfullmäktige

7 7(24) KS 4 KLK Årsredovisning 203 för kommunstyrelsens verksamhet Årets resultat: Resultatet för kommunstyrelsens verksamhet under 203 visar ett överskott på 2,3 mkr (2,3%). övertog den juli 202 verksamhet som tidigare bedrivits av Örkelljunga Kommunfastigheter AB, vilket resulterade i stora skillnader i intäkter och kostnader mellan verksamhetsåret 203 och jämförelseåret 202. Budgetavvikelsen är till viss del en följd av detta övertagande och ett resultat av saknaden av erfarenhetsvärden att utnyttja i budgetarbetet för 203. exklusive fastighetsförvaltningen hade en negativ budgetavvikelse på -, mkr. 0,5 mkr av detta förklaras av en förändring av redovisningsprincip som innebär att inköpt städ- och kontorsmateriel inte längre ska lagerredovisas. Förändringen innebar att de bokförda lagervärdena per den 3 december 203 kostnadsfördes, vilket fick som konsekvens att värdet av tidigare lagerfört materiel fick en omedelbar resultatpåverkan. I och med att förutsättningarna inte var kända för förvaltningarna i förväg och i och med att det i efterhand var svårt att finna en rättvisande fördelningsmodell, redovisades kostnaden på kommunstyrelsen. Viktiga händelser Ett arbete pågår med målsättning att förbättra kvaliteten i servicen till kommuninvånarna. Detta arbete har sin utgångspunkt i att kvalitativa mål kommer att formuleras för kommunens verksamheter, därefter kommer dessa mål att följas upp. Utifrån utvärderingarna kommer handlingsplaner att utarbetas för att åtgärda identifierade brister. Som en del av detta arbete har det under 203 gjorts en storsatsning på kompetenshöjande åtgärder bland personalen. Detta har omfattat såväl ledarskapsutbildningar för chefer som processledarutbildning för personal som inte haft ledande befattningar.

8 8(24) Den ursprungliga scenen i dalen har ersatts med en ny, detta var en förutsättning för att kommunen ska kunna locka till sig artister under sommaruppträdanden. Vid engagemang av artister ställs det vanligtvis upp vissa grundkrav på lokalerna. Med den gamla scenen hade man svårt för att uppfylla dessa krav. En annan viktig åtgärd för att öka kommunens attraktionskraft har varit att förse fotbollsplanen på Örkelljunga idrottsplats med konstgräs. Detta ligger i linje med kommunens övergripande mål som är att kommunen ska ha Trygga och friska medborgare i rörelse. Under året inrättades en tjänst, där uppdraget var att underlätta företagsetableringar i kommunen. Det inledande arbetet har bestått i att skapa nätverk inom kommunens näringsliv. Här är också samarbetet med familjen Helsingborg en viktig del av uppdraget. Ny skateanläggning. Kommunen har köpt tillbaka verksamhetsmark vid Skåneporten för 3 mkr. Syftet är att kommunen ska ha en markreserv på bästa läge att erbjuda företag som är intresserade av att etablera sig i kommunen. Omfattande resurser har även lagts på att iordningställa industrimark för nyetableringar i Skånes Fagerhult. Detta är en del av det näringslivsfrämjande arbete som kommunen arbetar intensivt med, dels före att skapa bättre villkor för det befintliga näringslivet inom kommunen och dels för att kunna attrahera nya företag till etablering. 2

9 9(24) Framtid En styrgrupp har bildats för att göra en utvärdering av förutsättningarna för att bygga ett nytt äldreboende i Örkelljunga. Olika arbetsgrupper kommer under 204 att bildas för att involvera olika intressentgrupper i ett så tidigt skede som möjligt. Planering pågår även inför byggandet av en ny Allhall. Utöver detta är frågor som främjar kommunens befolkningstillväxt ett högprioriterat område för kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Protokoll KSAU 47 Verksamhetsberättelse s arbetsutskott har beslutat att uppdra åt ekonomichef Stefan Christensson att inför ett kommande sammanträde ta fram en analyslista över kommunstyrelsens övergripande service, personalkostnader och gemensamma kostnader. s arbetsutskott föreslår vidare kommunstyrelsen besluta att godkänna Årsredovisning 203 för kommunstyrelsens verksamhet. Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas information från ekonomichef Stefan Christensson. beslutar att godkänna Årsredovisning 203 för kommunstyrelsens verksamhet. Expedieras till: Stefan Christensson 3

10 0(24) KS 42 KLK Årsredovisning 203 för Örkelljunga kommun Föreligger förslag till Årsredovisning 203. s arbetsutskott har haft en genomgång av Årsredovisning 203 med representanter för kommunens nämnder och bolag. Vid sammanträdet gjordes analyser och reflektioner på inlämnat material. Dessutom diskuterades strategiskt viktiga framtidsfrågor. Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas information från ekonomichef Stefan Christensson. Av informationen framgår vissa revideringar i Årsredovisningen. Beslutsunderlag Årsredovisning 203 Bilaga Bilaga 2, pdf beslutar att överlämna Årsredovisningen till revisorerna för revision. föreslår vidare kommunfullmäktige besluta att godkänna Årsredovisningen för 203, samt att Örkelljunga kommun skall tillämpa fullfonderingsmodellen för redovisning av pensionsskulden. Expedieras till: Revisorerna Kommunfullmäktige Stefan Christensson Peter Andreasson

11 (24) KS 43 KLK Besvarande av motion - Skånes Fagerhult Mats Persson (mo) meddelar i motion att Skånes Fagerhult har drabbats oproportionellt hårt av samhällets omstrukturering. Flera av ortens företag har antingen lagts ner, flyttats eller minimerats. Skolans högstadium har lagts ner och flyttats till Örkelljunga. Senast i raden är att idrottsföreningen har svårt att klara sina uppgifter. Enligt Mats Persson blir det inte enklare genom att föreningarna med motsvarande ansvar har servicen förmedlad av kommunen i centralorten. Mats Persson framför att man kan naturligtvis krasst påstå att det inte är kommunens ansvar att företag läggs ner. Men limmet i samhället måste vara mer vattenfast än så för i förlängningen kan det bli så att försörjningsstödet får ta stöten när regeringen försvårat såväl a-kassa som andra stödåtgärder. Man måste vara uppmärksam på att orten drabbats onormalt hårt. Med anledning av ovanstående hemställer Mats Persson att kommunstyrelsen får det samlande uppdraget att finna alla lösningar som kan underlätta situationen i Skånes Fagerhult. Skånes Fagerhult får inte lämnas i sticket. Beslutsunderlag Protokoll KSAU 45 Yttrande - Peter Andreasson Motion - Skånes Fagerhult Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. s arbetsutskott har beslutat att överlämna motionen till kommunledningskontoret för yttrande inför arbetsutskottets sammanträde den 9 mars 204.

12 2(24) Kommunchef Peter Andreasson framför i yttrande följande: I kommunens reglemente fastställt av kommunfullmäktige anges följande vad gäller näringslivsfrågor: Ledningsfunktionen 2 I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bl a a) handhavande av frågor rörande sysselsättning och näringsliv och åtgärder för att allmänt främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen Övrig verksamhet 8 har vidare hand om a) sysselsättnings- och näringslivsfrågor och ansvarar för åtgärder för att allmänt främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen. Kommunala kompetensen Den kommunala kompetensen, eller enkelt uttryckt de uppgifter kommunen får utföra, regleras bland annat av kommunallagen och lagen om vissa kommunala befogenheter. Enligt kommunallagen får kommuner genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen. Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas bara om det finns synnerliga skäl för det. Kommentarer till ovanstående Till de allmänt näringsfrämjande åtgärderna hör att tillhandahålla mark och teknisk service till företag. Det kan t.ex handla om att ställa i ordning byggklara industriområden med trafikleder, vatten och avlopp m m. Det finns inget som hindrar att det vid markupplåtelse till näringslivet tillämpas en generell lågprislinje. Individuella prisförmåner får dock inte förekomma. 2

13 3(24) Exempel på åtgärder Nedan redovisas exempel på åtgärder som berör Skånes Fagerhult och som har genomförts under hösten 203 och våren 204: Anställt företagsrekryterare som arbetar aktivt med Skånes Fagerhult industriområde. Flertal möten med företagare och medborgare i Skånes Fagerhult med målet förändra och förbättra för näringslivet i Skånes Fagerhult. Ett led i detta arbete har varit att bilda en Intresseförening. Överläggningar med Region Skåne, näringslivsenheten. Överläggningar med landshövdingen och länsstyrelsen. Arbetsförmedlingen och Örkelljunga kommun ingår tillsammans i ett nybildat arbetsmarknadsråd för situationen i kommunen. Sammanfattning I såväl kommunens eget reglemente som kommunallagen och Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter framgår det vilken roll kommunen skall förhålla sig till. Kommunen kan stimulera till samverkan och nätverksbyggande samt skapa förutsättningar för etableringar. Kommunen har under de senare åren tagit fram industrimark för etablering samt mark för bostadsbebyggelse. Kommunen har även varit delaktig i samverkan mellan företag på orten. Regionala kontakter har tagits med ansvariga på regional nivå. Protokollsanteckning i arbetsutskottet Arbetsutskottet noterar att kommunstyrelsen inom gällande lagar och reglementen har det samlande uppdraget att genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet och utvecklingen i kommunen. 3

14 4(24) Ett antal åtgärder har vidtagits för Skånes Fagerhult. Förutom ovannämnda har det även diskuterats eventuell familjecentral i Skånes Fagerhult. Däremot har kontakterna med myndigheter såsom länsstyrelsen och Regionen ännu inte resulterat i några konkreta förslag. Under tiden fortsätter kommunen med att skapa resurser genom att t.ex iordningställa industrimark för nyetableringar i Skånes Fagerhult. Detta är en del av det näringslivsfrämjande arbete som kommunen arbetar intensivt med, dels för att skapa bättre villkor för det befintliga näringslivet inom kommunen, dels för att kunna attrahera nya företag till etablering. Målet med att förändra och förbättra för näringslivet i Skånes Fagerhult har även fått som resultat att en Intresseförening kommer att bildas. Kommunen fortsätter inspirera och underlätta för föreningen att etablera och konsolidera sig. Kommunen anser det viktigt att uppstarten blir så seriös som möjligt och att föreningen i framtiden kommer att ingå som en samtalspartner tillsammans med övriga intresseföreningar och kommunen. Arbetet kommer att intensifieras genom bl a regelbundna möten mellan intresseföreningarna och kommunstyrelsen presidium. Kommunen kommer inte att lämna Skånes Fagerhult i sticket. föreslår kommunfullmäktige besluta att som svar på motionen överlämna dels, yttrande från kommunchef Peter Andreasson, dels arbetsutskottets protokollsanteckning ovan, samt att motionen därmed anses vara besvarad. Expedieras till: Kommunfullmäktige 4

15 5(24) KS 44 KLK Ansökan om bidrag för Örkelljunga Röda Korskrets Örkelljunga Röda Korskrets ansöker om ett bidrag på kronor för verksamheten 204. Beslutsunderlag Protokoll KSAU 46 Ansökan om bidrag för Örkelljunga Röda Korskrets beslutar att bevilja Örkelljunga Röda Korskrets kronor för 204, samt att kostnaden täcks ur anslaget kommunstyrelsens medel till förfogande för 204. Expedieras till: För handläggning: Stefan Christensson Örkelljunga Röda Korskrets

16 6(24) KS 45 KLK Samverkansavtal mellan Örkelljunga kommun och närpolisen i Örkelljunga 204 Avtalstid Ett förslag till samverkansavtal mellan Örkelljunga kommun och Söderåsens närpolisområde har utarbetats. Avtalet gäller under tiden / 204 3/ Övergripande styrning, struktur och samsyn på samverkan. Kommunen svarar för att ett lokalt brottsförebyggande råd finns organiserat. Organisatoriskt tillhör rådet kommunstyrelsen och stationschefen för närpolisen i Örkelljunga ingår i det lokala Brå. Under avtalstiden sammankallar rådets ordförande till minst 4 möten. Arbetet i lokala Brå inriktas på tre fokusområden: Trygghetsskapande åtgärder Synliga poliser Missbruksproblematik Externa samverkansparter kan vara elevråd, pensionärsorganisationer och föräldrar. Fokusområdena skall följas upp löpande vid varje kommande möte. Gemensamma åtaganden. Utifrån tillgänglig statistik, om till polisen anmälda brott och genomförda enkäter om trygghetsfrågor, är uppfattningen att det ser positivt ut i kommunen. Utifrån den gemensamma uppfattningen, om den rådande situationen, utförs åtgärder år 204 kopplat till de tre ovan nämnda fokusområdena.

17 7(24) Uppföljning av fokusområden Fortlöpande uppföljning och information under året på övergripande nivå skall ske genom löpande rapportering från senast mötet. Viss information på hemsidan. Uppföljning av anmälda brott till polisen månadsvis. På kommunens hemsida beskriva oroande tendenser när det gäller inbrott eller andra former av brott. Skola och socialtjänst utgör en viktig informationskälla och ansvarar således för att fortlöpande informera kring fokusområdena. Polisen ansvarar för att UN gruppen är aktiva i Örkelljunga kommun samt att polisen är synlig i kommunen. Beslutsunderlag Protokoll KSAU 5 Samverkansavtal kommun-polis 204 Utvärdering Föregående års uppföljning görs gemensamt senast under januari månad 205. Ordföranden/sekreteraren i lokala Brå ansvarar för att en gemensam utvärdering genomförs. beslutar att godkänna Samverkansavtal 204 för Örkelljunga kommun och Närpolisområdet Söderåsen. Expedieras till: Närpolisområdet Söderåsen Carina Zachau för påskrift 2

18 8(24) KS 46 KLK Information om inspektion av överförmyndarverksamheten Örkelljunga kommun Länsstyrelsen har inspekterat överförmyndarverksamheten i kommunen. Kopia av protokoll över inspektionen har översänts till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i egenskap av högsta ledning för kommunen och därmed ytterst ansvariga för verksamheten samt till kommunens revisorer för kännedom. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för kommunernas överförmyndarverksamhet och ska inspektera Överförmyndaren i kommunerna. Vid inspektionen ska länsstyrelsen granska om Överförmyndarens handläggning följer reglerna i föräldrabalken och förmyndarskapsförordningen (995:379) och även i övrigt sker på ett rättssäkert och lämpligt sätt. Länsstyrelsen ska alltid kontrollera, dels det av Överförmyndaren förda registret, dels stickprovsvis utvalda akter. Länsstyrelsen ska upprätta protokoll över inspektionen. Beslutsunderlag Protokoll KSAU 39 Protokoll fört vid inspektion av Överförmyndaren i Örkelljunga kommun den 26 november 203 Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet Skrivelse angående protokoll beslutar att översända informationen till kommunfullmäktige för kännedom, samt att för egen del lägga informationen till handlingarna. Expedieras till: Kommunfullmäktige Gun Kempe

19 9(24) KS 47 KLK Fast förbindelse Landskrona Köpenhamn Beskrivning av ärendet Landskrona stad har inkommit med en skrivelse med information om att man arbetar med en vision som innebär att en ny fast förbindelse byggs mellan Landskrona och Köpenhamn. Beslutsunderlag Protokoll KSAU 49 Skrivelse - Landskrona Fast förbindelse Landskrona Köpenhamn Yttrande - Yttrande över Landskrona stads skrivelse beslutar att som kommunen yttrande till Landskrona stad framföra följande: Örkelljunga kommun inser att det för Landskrona stad skulle innebära stora vinster om en ny fast förbindelse över Öresund skulle lokaliseras till Landskrona-Köpenhamn, istället för till Helsingborg-Helsingör. Dock ser Örkelljunga kommun det som att en sådan lokalisering skulle innebära sämre utgångspunkt för övriga Skåne Nordväst. Om den andra fasta förbindelsen över Öresund lokaliseras till Helsingborg-Helsingör får Öresundsregionen en välkomnad och behövlig utvidgning. Den starkare utvecklingen och utvidgningen av arbetsmarknadsregionen kommer till glädje för hela västra Skåne från norr till söder.

20 20(24) Örkelljunga kommun arbetar tillsammans med kommunerna utmed Skåne-Smålands järnväg för att höghastighetsjärnväg ska etableras utmed E4:ans sträckning och ser i detta arbete det som ett bakslag ifall den andra fasta förbindelsen över Öresund skulle lokaliseras till Landskrona och inte till Helsingborg Expedieras till: Landskrona stad Maria Månsson Brink 2

21 2(24) KS 48 KLK Information om Skåne Nordväst s ordförande Carina Zachau informerar om det senaste mötet med Skåne Nordväst. Vid mötet behandlades möjligheten att skapa attraktiva mötesplatser. Vidare behandlades ungdomens krav på förändringar inför framtiden. Detta presenterades av professor Charlotta Melander, Jönköping. Motsvarande föreläsning planeras att anordnas i kommunen. Kommunchef Peter Andreasson informerar om senaste kommunchefsmötet som behandlade strukturplaner och en kraftsamling på viktiga gemensamma projekt.vidare diskuterades hur man kan synliggöra småorter och de krav som kan finnas i framtiden. beslutar att lägga informationen till handlingarna.

22 22(24) KS 49 KLK Informationsärenden Nårab - Protokoll, 06-0, Kallelse till Årsmöte i Skånes Miljö- och hälsoskyddsförbund Protokoll - Interimsdirektionen för räddningstjänsten Skåne Nordväst Årsstämma Nårab Protokoll - Söderåsens Miljöförbund 4-3, , beslutar att lägga informationen till handlingarna.

23 23(24) KS 50 SN Riktade insatser, försörjningsstöd Kommunfullmäktige beslutade att avsätta 000 tkr till riktade insatser 204 i syfte att minska kostnaderna för försörjningsstöd. Socialnämnden fick i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med förslag till insatser. Förvaltningen har sedan början av 204 arbetat med att identifiera målgrupper och lämpliga insatser som kan leda till minskade kostnader för försörjningsstöd. Med tanke på att medel endast finns avsatta innevarande år är det viktigt att insatserna inte skapar nya framtida behov, utan är klart målsatta och avgränsade i såväl omfattning som tid. Förvaltningen har identifierat tre grupper som, med rätt förutsättning, skulle kunna bli självförsörjande inom ett år:. Personer med långvarigt biståndsberoende som kan vara berättigade till sjukersättning. 2. Unga vuxna 8-24 år, utan "svårare" problematik, som inte kunnat etablera sig på arbetsmarknaden och som följaktligen inte uppfyller arbetsvillkoret för A-kassa. 3. Före detta missbrukare som på grund av sin bakgrund, har svårt att komma ut på arbetsmarknaden. För att kunna arbeta med dessa målgrupper förutsätts en tjänst som kan leda processerna, samordna insatser och samverka med försäkringskassa, arbetsförmedling, arbetsmarknadsenheten, sjukvården med flera. Helena Lordhem (KD) har också lämnat ett initiativ till socialnämnden i frågan som behandlades av nämnden och remitterades till förvaltningen. Andemeningen i initiativet har beaktats vid utformningen av förslag till insatser. Beslutsunderlag Riktade insatser, försörjningsstöd Protokoll SN 40

24 24(24) Socialnämnden har beslutat att godkänna föreslagna åtgärder, i första hand gällande målgrupp och 2, för att på sikt minska försörjningsstödet, samt att hemställa till kommunstyrelsen att få disponera ur avsatta medel för genomförandet. Yrkande i kommunstyrelsen Clas Engström yrkar att projektet skall omfatta grupperna -3 och att en utvärdering skall genomföras senast beslutar att att godkänna att socialnämnden nyttjar avsatta medel 000 tkr till riktade insatser 204 i syfte att minska kostnaderna för försörjningsstöd, enligt nämndens förslag anmoda socialnämnden använda avsatta medel för föreslagna åtgärder till målgrupperna, 2 och 3, samt att en utvärdering av projektet skall lämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott senast Expedieras till: Socialnämnden Stefan Christensson s arbetsutskott 5 oktober 204 2

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen (9) Tid och plats 204-0-08 - Kommunhuset klockan 3.30-5.30. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Arne Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-13 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-13 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(20) Tid och plats 2015-05-13 - Kommunhuset klockan 13.30-17.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Tommy Brorsson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-10-22 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-10-22 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats 2014-10-22 - i Kommunhuset klockan 11.00-14.00 (lunch 12.00-13.00). Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Marianne Sternegård (C) - tjänstgörande ersättare Christer Olsson (S) - andre

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Årsredovisning 2014 VISION 2020. 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se. Innehållsförteckning

Årsredovisning 2014 VISION 2020. 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se. Innehållsförteckning ÅRSREDOVISNING Årsredovisning 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se Årsredovisning innehåller en översikt om kommunens och de kommunala bolagens ekonomiska ställning och verksamhet. Det är vår

Läs mer

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson 01-25 Plats och tid Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn, kl 08 30 14 50. Beslutande Rolf Mattsson (s), ordförande Petra Sundblad (s) Rose-Marie Åkerblom (c) Mats Abrahamsson (m), vice ordförande, 01-17

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-05-03 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 13.00-18.20 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande ---- (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e vice

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer