Kommunförvaltningen,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunförvaltningen, 2012-08-21"

Transkript

1 (30) Plats och tid Kommunförvaltningen, , kl Beslutande B. Anders Larsson (m), tjänstgörande ersättare, 83-95, Birger Larsson (fp), 1:a vice ordförande (ordförande vid sammanträdet) Anita Ullmann Kradjian (s), 2:a vice ordförande Arne Jönsson (s) Helen Lynfeldt (m) Magnus Lennartson (c) Uno Johansson (sd), tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Se 83 Utses att justera Justeringens plats och tid Arne Jönsson (s) Kommunförvaltningen, Underskrifter Sekreterare Paragrafer Mattias Hansson Ordförande Birger Larsson Arne Jönsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Nämnd Sammanträdesdatum Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Miljökontoret Mattias Hansson

2 (30) Föredragningslista, närvarolista samt anmälan om jäv s beslut beslutar godkänna föredragningslistan. Föredragningslista Bilaga Ärenderubrik Sida Allmänt 83 Föredragningslista, närvarolista samt anmälan om jäv 2 84 Val av justerande och tid för justering 4 85 Föregående mötes protokoll 5 86 Verksamhets- och ekonomisk redovisning 6 87 Kurser och konferenser 7 88 A-Q Handläggningsrutiner 8 89 Förslag på åtgärder som bidrar till kommunens totala 9 budgeterade resultat uppnås 90 Förslag till regionalt åtgärdsprogram för 10 miljökvalitetsmålen Enskild avloppsanläggning Norrto 5:15 11 Myndighetsutövning 92 Miljösanktionsavgift för avsaknad av svensk märkning 12 på kemisk produkt Vickans Gott KB 93 Miljösanktionsavgift för ej uppfyllda föreskrivna krav på 13 kontrollintervall av köldmedier Hörby kommun, Hörby 42:16 94 Miljösanktionsavgift för avsaknad av svensk märkning 14 på kemisk produkt Rosenqvist Maskin AB 95 PuL Miljösanktionsavgift för ej utförd återkommande 17 kontroll av cistern Vaxholm Kapitalinvest AB 97 A PuL A PuL A Miljösanktionsavgift för avsaknad av svensk märkning på kemisk produkt Nik Telecom & Livs HB 21

3 (30) fortsättning A PuL A Anmälan om uppförande av vindkraftverk Råby 26:2, 23 24:4 Information/redovisning/initiering av ärenden 102 Årsrapport 2011 kommunala vattenverk Mätning av bakgrundsstrålning i Hörby kommun A Delegationsbeslut Meddelanden Initiering av ärenden 31 Närvarolista Beslutande Ersättare B. Anders Larsson (m), 83-95, Anette Börjesson (mp) Birger Larsson (fp) Anita Ullmann Kradjian (s) Helen Lynfeldt (m) Arne Jönsson (s) Uno Johansson (sd) Magnus Lennartson (c) Övriga Ida Persson, miljöchef Mattias Hansson, nämndsekreterare Sonja Jones, miljösamordnare, tekniska kontoret, 102 Jäv B. Anders Larsson (m) gällande 96. Tjänstgörande ordförande I Louise Hedlunds (m) frånvaro är Birger Larsson (fp), 1:a vice ordförande, tjänstgörande ordförande vid dagens sammanträde.

4 (30) Val av justerande och tid för justering s beslut beslutar utse Arne Jönsson (s) att justera dagens protokoll. Tid för justering är tisdagen den 21 augusti Presidiets förslag till beslut beslutar utse Arne Jönsson (s) att justera dagens protokoll. Tid för justering är måndagen den 20 augusti Enligt upprättad justeringsordning för miljönämnden är det Arne Jönsson (s) som står tur i att justera nämndens protokoll.

5 (30) Föregående mötes protokoll s beslut Ärendet föranleder inget beslut. s ledamöter bereddes möjlighet att lämna synpunkter på föregående mötes protokoll.

6 (30) Verksamhets- och ekonomisk redovisning s beslut beslutar godkänna den ekonomiska redovisningen genom månadsrapport och sammanställning över antal genomförda inspektioner. Månadsrapport , inkl sammanställning av antal genomförda inspektioner, delades ut och gicks igenom på sammanträdet.

7 (30) Kurser och konferenser s beslut beslutar bereda intresserad ledamot/ersättare möjlighet att delta i kurs/konferens nr 1. Kurskalendarium Kurs/konferens Plats Datum Tider Anmälan Anmälda 1. Vattenförvaltning och politik Kommunernas ansvar, roll och rådighet (webbkonferens) Hörby

8 (30) Handläggningsrutiner s beslut beslutar fastställa handläggningsrutiner enligt förslag, med undantag av nr 1 och 10 som istället tas upp på nästa sammanträde. Presidiets förslag till beslut beslutar fastställa handläggningsrutiner enligt förslag. beslutade , 185, som ett led i arbetet med sin kvalitetssäkring, att ta fram handläggningsrutiner för nämndens verksamhetsområden. Aktuella handläggningsrutiner för antagande/upphävande 1. Vägledning skolor, förskolor och fritidshem, version 1.0 (bilaga 6A) 2. Mätning av bakgrundsstrålning, version 1.2 (bilaga 6B) 3. Provtagning vatten och livsmedel, version 1.3 (bilaga 6C) 4. Tillsyn hälsoskydd, version 1.6 (bilaga 6D) 5. Provtagning vid bassängbad, version 1.6 (bilaga 6E) 6. Inspektion av bassängbad, version 1.5 (bilaga 6F) 7. Handläggning av klagomål på buller, version 1.2 (bilaga 6G) 8. Handläggning klagomål på inomhusmiljö i bostäder, version 1.2 (bilaga 6H) 9. Handläggning småskalig fastbränsleeldning, version 1.3 (bilaga 6I) 10. Tillsyn och prövning av solarier, version 1.2 (bilaga 6J) 11. Provtagning av radon, version 1.1 (bilaga 6K) 12. Etablering av vindkraftverk, version 1.2 (bilaga 6L) 13. Uppläggning av avfall, version 1.3 (bilaga 6M) 14. Entreprenörslista avloppsanläggningar version 1.18 (bilaga 6N) 15. Inventarieförteckning version 1.5 (bilaga 6O) 16. Personallista miljökontoret, version 1.9 (bilaga 6P) 17. Hantering av tjärhaltiga massor, version 1.0 (bilaga 6Q)

9 (30) Förslag på åtgärder som bidrar till kommunens totala budgeterade resultat uppnås s beslut s enskilt största kostnad är personal. Det går inte att spara på dessa kostnader sent under pågående verksamhetsår såvida inga vakanser uppstår. Att spara in på personal ger även annars en liten effekt då minskad personal ger minskade intäkter. Detta då mindre tillsyn kan utföras. Övriga utgiftsposter är små och miljönämnden ser i dagsläget inga besparingar som går att utföra utan att kvaliteten och/eller rättssäkerheten i verksamheten riskeras. Kommunfullmäktige har i beslut , 110, uppdragit åt nämnderna (utom socialnämnden som ska ta fram åtgärder enligt separat beslut) att lämna förslag på åtgärder inom sina verksamheter som bidrar till att kommunens totala budgeterade resultat uppnås.

10 (30) Förslag till regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen s beslut Ärendet lämnas utan ytterligare synpunkter. vill dock beklaga den korta svarstiden. Länsstyrelsen i Skåne län har i bred samverkan tagit fram ett förslag på ett nytt regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen. Länsstyrelsen önskar få in kommunens synpunkter och förslag för att göra Skånska åtgärder för miljömålen till ett kraftfullt program för det gemensamma arbetet mot ett mer hållbart Skåne. Länsstyrelsen har översänt regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen till kommunstyrelsen i Hörby kommun för synpunkter och förslag. Kommunstyrelsen översände remissen till samhällsbyggnadsförvaltningen för handläggning. Tjänstemän från samtliga förvaltningar inom Hörby kommun har medverkat i framtagandet av remissvaret (åtgärdslistor) för regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen Kommunstyrelsen beslutade , 107, översända åtgärdslistor till tekniska nämnden, miljönämnden och byggnadsnämnden för att ge nämnderna möjlighet att inkomma till kommunstyrelsen med kompletterande synpunkter. Eventuella synpunkter skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 13 augusti Miljökontorets bedömning Eftersom synpunkter skall inkomna innan miljönämndens ordinarie sammanträde har samråd skett med nämndens ordförande och bedömt att samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till remissvar är tillräckligt. Sändlista: Kommunstyrelsen

11 (30) Dnr Enskild avloppsanläggning Norrto 5:15 s beslut beslutar utse Håkan Bergknut, miljöinspektör, till nämndens ställföreträdare vid mark- och miljödomstolens syn har i delegationsbeslut förbjudit fastighetsägaren att 12 månader efter delfåendet av beslutet, vid vite, släppa ut avloppsvatten som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning från fastigheten Norrto 5:15. Beslutet överklagades till Länsstyrelsen i Skåne län som inte ändrade det överklagade beslutet på annat sätt att tiden för när föreläggandet skulle börja gälla sattes till sex månader efter delfåendet av Länsstyrelsens beslut. Ärendet ligger nu hos mark- och miljödomstolen som i kallelse meddelat att syn skall hållas på fastigheten Vid synen skall miljönämnden närvara med ställföreträdare eller genom ombud. Sändlista: Mark- och miljödomstolen

12 (30) Dnr Miljösanktionsavgift för avsaknad av svensk märkning på kemisk produkt Vickans Gott KB s beslut beslutar påföra Vickans Gott KB (org.nr ) en miljösanktionsavgift om femtusen kronor (5 000: -). Avgiften skall betalas enligt faktura som sänds ut av Kammarkollegiet och skall betalas även om beslutet överklagas. Beslut om miljösanktionsavgift får efter sista betalningsdagen verkställas såsom dom som vunnit laga kraft. Miljökontoret utförde tillsyn av kemiska produkter på verksamheten Vickans Gott KB. Vid inspektionen upptäcktes att följande kemiska produkter saknade svensk märkning. 1. Tvättmedel Omo White 2. Akuta Komplett maskindisktabletter 3. Domol Rohrfrei pulver 4. Domol backofenspray 5. Domol Wc-reininger tabs 6. Finish powerboost 7. W5 WC-tabs 8. Wizz oxi ultra plus fläckborttagningsmedel Innan beslut om miljösanktionsavgift tas skall den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig. Vickans Gott KB har beretts möjlighet att yttra sig inför miljönämndens beslut. Inget yttrande har inkommit. s skäl för beslut Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter (KIFS 2005:7) 13. Förordningen (SFS 1998:950) om miljösanktionsavgifter, med tillhörande bilaga, punkt Miljöbalken (SFS 1998:808), 30 kap. 1 punkt 3. Sändlista: Vickans Gott KB Kammarkollegiet

13 (30) Dnr Miljösanktionsavgift för ej uppfyllda föreskrivna krav på kontrollintervall av köldmedier Hörby kommun, Hörby 42:16 s beslut beslutar påföra Hörby kommun (org.nr ) en miljösanktionsavgift om femtusen kronor (5 000:-). Avgiften skall betalas enligt faktura som sänds ut av Kammarkollegiet och skall betalas även om beslutet överklagas. Beslut om miljösanktionsavgift får efter sista betalningsdagen verkställas såsom dom som vunnit laga kraft. Hörby kommun innehar på sin fastighet Hörby 42:16 anläggning för köldmedier. Då årsrapport för 2011 inkom till miljökontoret uppmärksammades att aggregat KM 1, KM3, KM4 samt KM5 ej kontrollerats under Innan beslut om miljösanktionsavgift tas skall den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig. Hörby kommun (fastighetskontoret) har beretts möjlighet att yttra sig. Inget yttrande har inkommit. s skäl för beslut Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 om vissa fluorerade växthusgaser, artikel 3.2 Miljöbalken (SFS 1998:808), 30 kap. 1 punkt 3 Förordning (SFS 1998:950) om miljösanktionsavgifter punkt Sändlista: Hörby kommun Kammarkollegiet

14 (30) Dnr Miljösanktionsavgift för avsaknad av svensk märkning på kemisk produkt Rosenqvist Maskin AB s beslut beslutar påföra Rosenqvist Maskin AB (org.nr ) en miljösanktionsavgift om femtusen kronor (5 000: -). Avgiften skall betalas enligt faktura som sänds ut av Kammarkollegiet och skall betalas även om beslutet överklagas. Beslut om miljösanktionsavgift får efter sista betalningsdagen verkställas såsom dom som vunnit laga kraft. Miljökontoret utförde tillsyn av kemiska produkter på verksamheten Rosenqvist Maskin i Korsholm som ägs av Rosenqvist Maskin AB i Jönköping. Vid inspektionen upptäcktes att följande kemiska produkt saknade svensk märkning. 1. Universalfortynder Innan beslut om miljösanktionsavgift tas skall den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig. Rosenqvist Maskin AB har beretts möjlighet att yttra sig. Inget yttrande har inkommit. s skäl för beslut Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter (KIFS 2005:7) 13. Förordningen (SFS 1998:950) om miljösanktionsavgifter, med tillhörande bilaga, punkt Miljöbalken (SFS 1998:808), 30 kap. 1 punkt 3. Sändlista: Rosenqvist Maskin AB Kammarkollegiet

15 (30) 95 PuL Dnr

16 (30) Dnr Miljösanktionsavgift för ej utförd återkommande kontroll av cistern Vaxholm Kapitalinvest AB s beslut beslutar påföra Vaxholm Kapitalinvest AB (org. nr ) en miljösanktionsavgift om tvåtusen kronor (2 000:-). Avgiften skall betalas enligt faktura som sänds ut av Kammarkollegiet och skall betalas även om beslutet överklagas. Beslut om miljösanktionsavgift får efter sista betalningsdagen verkställas såsom dom som vunnit laga kraft. Vaxholm Kapitalinvest AB innehar på sin fastighet Östra Vedåkra 1:9 en cistern för eldningsolja som rymmer 3000 liter. Cisternen skulle ha genomgått återkommande kontroll senast då cisternen är en oskyddad S- cistern och kontrollen ska utföras med ett intervall på 6 år. Miljökontoret skickade information till Vaxholm Kapitalinvest AB om att innan inkomma med senaste kontrollrapport för återkommande kontroll eller annat meddelande. Då inget meddelande inkom skickades en påminnelse ut Rapport över återkommande kontroll gjord inkom till miljökontoret. Återkommande kontroll skulle varit gjord senast Innan beslut om miljösanktionsavgift tas skall den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig. Vaxholm Kapitalinvest AB har beretts möjlighet att yttra sig. Inget yttrande har inkommit. s skäl för beslut Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid lagring av brandfarliga vätskor, 8 kap 6. Förordningen (SFS 1998:950) om miljösanktionsavgifter, med tillhörande bilaga, punkt Miljöbalken (SFS 1998:808), 30 kap. 1 punkt 3. Sändlista: Vaxholm Kapitalinvest AB Kammarkollegiet

17 (30) fortsättning Dnr På grund av jäv deltog inte B. Anders Larsson (m) under föredragning och beslut i ärendet.

18 (30) 97 PuL Dnr

19 (30) 98 PuL Dnr

20 (30) Dnr Miljösanktionsavgift för avsaknad av svensk märkning på kemisk produkt Nik Telecom & Livs HB s beslut beslutar vidhålla beslut , 70, då det inte framkommit några nya omständigheter eller uppgifter som föranleder en ändring av beslutet. Ärendet överlämnas därmed formellt till mark- och miljödomstolen. har i beslut , 70, påfört Nik Telecom & Livs HB en miljösanktionsavgift. Beslutet expedierades tillsammans med delgivningskvitto och överklagningshänvisning. Nik Telecom & Livs HB har i e-post-meddelande (bilaga 17A), inkommen , som det får tolkas, överklagat miljönämndens beslut 2012/ 70. Överklagan har inkommit i rätt tid enligt förvaltningslagen, Innan överlämnande av ärendet till mark- och miljödomstolen kan miljönämnden ompröva sitt beslut enligt förvaltningslagen, 27. Sändlista: Mark- och miljödomstolen

21 (30) 100 PuL Dnr

22 (30) Dnr Anmälan om uppförande av vindkraftverk Råby 26:2, 24:4 s beslut beslutar enligt presidiets förslag till beslut. Presidiets förslag till beslut beslutar vidhålla beslut , 76, då det inte framkommit några nya omständigheter eller uppgifter som föranleder en ändring av beslutet. Ärendet överlämnas därmed formellt till Länsstyrelsen i Skåne län. har i beslut , 76, förelagt Eolus Vind AB att ansöka om tillstånd för verksamheten hos Länsstyrelsen i Skåne län. Beslutet expedierades tillsammans med delgivningskvitto och överklagningshänvisning. Överklagan har inkommit från följande: 1. Eolus Vind AB (bilaga 19A) Överklagan har inkommit i rätt tid enligt förvaltningslagen, Innan överlämnandet av ärendet till Länsstyrelsen i Skåne län har miljönämnden möjlighet att ompröva sitt beslut enligt förvaltningslagen, 27. Miljökontorets bedömning Enligt Miljöbalken (1998:808) 9 kap. 6, får tillsynsmyndigheten i det enskilda fallet förelägga en verksamhetsutövare att ansöka om tillstånd, om verksamheten medför risk för betydande föroreningar eller andra betydande olägenheter för människors hälsa eller miljön. anser att de tidigare angivna skälen, en uppbruten landskapsbild och att de närliggande befintliga/beviljade vindkraftverken kan ge en påverkan liknande en större grupp av verk, kan innebära olägenheter för människors hälsa.

23 (30) fortsättning Dnr Enligt 26a i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska tillsynsmyndigheten pröva om verksamheten behöver tillståndsprövas om verksamheten i bilagan till denna förordning har angetts med EU-koden 85/337-1 eller 85/ Vid prövningen ska myndigheten beakta de kriterier som anges i bilaga 2 till förordningen (SFS 1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. Om myndigheten finner att verksamheten ska antas medföra en betydande miljöpåverkan, ska den förelägga verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd. Anmälda vindkraftverk faller under kod i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, och har därmed EU-koden 85/ Kriterier som anges i bilaga 2 till förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar, och som ska beaktas vid bedömning om verksamheten ska tillståndsprövas är Projektens karaktäristiska egenskaper Projektens lokalisering De möjliga effekternas karaktäristiska egenskaper När det gäller projektens karaktäristiska egenskaper anser miljönämnden att projektets förening med andra projekt är en avgörande del i bedömningen av om verksamheten behöver tillståndsprövas. Ett flertal andra vindkraftverk finns uppförda eller har beviljats i närområdet till de aktuella verken. Till viss del kan projektets utnyttjande av mark, vatten och andra resurser påverkas av tätortens framtida utbyggnad. Yrkanden 1. Helen Lynfeldt (m) yrkar att miljönämnden beslutar enligt presidiets förslag till beslut. 2. Anita Ullmann Kradjian (s) yrkar att miljönämnden beslutar upphäva sitt beslut , 76, och att ärendet istället handläggs som ett anmälningsärende enligt miljöbalken. Beslut om försiktighetsmått för verksamheten meddelas av miljönämnden när ärendet är färdigutrett. Birger Larsson (fp), tjänstgörande ordförande, ställer proposition på yrkandena. Till yrkande 1 ansluter sig Helen Lynfeldt (m), B. Anders Larsson (m), Birger Larsson (fp) och Magnus Lennartson (c). Till yrkande 2 ansluter sig Anita Ullmann Kradjian (s), Arne Jönsson (s) och Uno Johansson (sd)

24 (30) fortsättning Dnr Reservation Anita Ullmann Kradjian (s) och Arne Jönsson (s) reserverar sig muntligen mot beslutet. Protokollsanteckning Anette Börjesson (mp), ej tjänstgörande ersättare, anför till protokollet att hon stödjer Anita Ullmann Kradjians (s) yrkande samt reservationen mot beslutet. Sändlista: Länsstyrelsen i Skåne län

25 (30) Dnr /23 Årsrapport 2011 kommunala vattenverk s beslut noterar informationen. Tekniska kontoret, VA-avdelningen upprättar årligen inom egenkontrollen årsrapporter för vattenverken i Askeröd, Oderup, Hörby, Önneköp, Södra Rörum och Svensköp. Dessa rapporter brukar granskas i tillsynen av vattenverken. Då det är tekniska nämnden som är ansvarig för vattenverken görs tillsynen av inspektör från Kristianstads kommun. Under 2012 är det inte inlagt någon planerad tillsyn fram till oktober då ordinarie inspektör i Kristianstad är föräldraledig. Sonja Jones, miljösamordnare, tekniska kontoret, informerar miljönämnden om årsrapporterna.

26 (30) Mätning av bakgrundsstrålning i Hörby kommun s beslut noterar informationen. I Hörby kommun finns sedan 1989 fem stycken koordinatlagda mätpunkter där miljökontoret var sjunde månad gör mätningar av bakgrundsstrålningen. Mätpunkterna ingår i ett rikstäckande nät med 900 punkter. Syftet med de lokala mätningarna är dels att skapa en bakgrundsdatabas för att kunna identifiera små ökningar av strålningsnivån vid eventuellt nedfall och dels kommunens egen kontroll av strålningsnivåerna i omgivningen. Vidare sker genom mätningarna en fortlöpande kontroll av instrumentets funktion, övning av mätpersonal och rapporteringsrutiner vilket är av mycket stort värde i händelse av en krissituation.

27 (30) fortsättning I diagrammet ovan redovisas resultatet från bakgrundsmätningarna i Hörby under perioden Dosraten är ett mått på strålningsdosen per tidsenhet. Dosrat mäts ofta i enheten mikrosievert per timme (µsv/h). Dosraten från den naturliga bakgrundsstrålningen är ungefär 0,10 µsv/h. Den lokala platsens geologi har mycket stor betydelse för vilken dosrat som mäts upp och det är förklaringen till de skillnader som framkommer i diagrammet ovan. Miljökontoret genomförde mätningar av bakgrundsstrålning senast i juni 2012 och resultaten har redovisats till Länsstyrelsen. Jämfört med övriga kommuner i Skåne finns enligt Länsstyrelsen inga avvikelser i mätningarna för Hörby kommun.

28 (30) Delegationsbeslut s beslut beslutar godkänna redovisningen av miljönämndens delegationsbeslut s delegationsbeslut redovisas genom bilaga 22A.

29 (30) Meddelanden s beslut noterar redovisade meddelanden. Renhållningstaxa för kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Gällande från Kommunfullmäktiges beslut 2012/ 109 om planeringsunderlag för budget 2013 och planer

30 (30) Initiering av ärenden s beslut Ärendet föranleder inget beslut. s ledamöter har på sammanträdet möjlighet att ta initiativ till ärenden för behandling på nämndens kommande sammanträden.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Plats och tid Konferensrummet, Nämndhuset, Katrineholm kl 13.00 Beslutande Erik Liljencrantz (m) ordförande, Marie-Louise Karlsson (s) 1:e vice ordförande, Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70 Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Anders Sundberg, S

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Tobias Adersjö (MP) ordf. Ann-Kristin Lindquist

Tobias Adersjö (MP) ordf. Ann-Kristin Lindquist Plats Sal A, Kommunhuset, V Esplanaden 18, Växjö Tid Kl 15.00-16.00 Beslutande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Tobias Adersjö (MP) ordf Ann-Kristin Lindquist (S) Karl-Erik Rosén

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 2007-01-30 Organ Miljö- och byggnämnden Plats och tid Kommunhuset, Gnosjösalen, Gnosjö kl. 15.00-17.30 Beslutande Ingemar Svensson (c), ordf Kennet Josefsson

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Styrdokument för den kommunala ärendehanteringen i Avesta kommun

Styrdokument för den kommunala ärendehanteringen i Avesta kommun Styrdokument för den kommunala ärendehanteringen i Avesta kommun 1 2 Innehållsförteckning Sid Inledning Syfte 3 Begreppet Allmän handling 3 Sekretess 4 Arbetsgång Postöppning 4 Hantering av personadresserad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Miljönämnden 2014-09-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Miljönämnden 2014-09-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna kl. 08.30-12.35 Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad S Berndt

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 21 Plats och tid ande Kosta Servicehem måndagen den 8 dec 2014. Kl.13.30-16.20 Anders Johansson (S) Ordf. Bengt Axelsson (S) Jan-Åke Lennartsson (C) v ordf. Ann-Kristin Berg (S) Åke Wenrup (M)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13

PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13 PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13 Bygg- och miljönämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 09.00-10.45 ande Evelina Fahlesson (S), ordförande Håkan Lindh (FP), vice ordförande Börje Lindström (S) Agneta

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare C Catarina Johansson FP Johan Lepp MP Thomas Larsson. Närvarande

Ej tjänstgörande ersättare C Catarina Johansson FP Johan Lepp MP Thomas Larsson. Närvarande Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad S Berndt Ekholm S Eva Lundin S Samir Yazid, tjänstgör för Eivor Hellman Max (V) Närvarande Ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation)

Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation) DELEGATIONSBESLUT 2014-03-24 Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation) Allmänna bestämmelser 1 Delegering innebär inte rätt att fatta beslut i ärenden som innefattar

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 13 oktober 2009 kl 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 13 oktober 2009 kl 17.00 Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott Myndighetsnämnden för teknik och miljö Plats och tid för sammanträdet Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11 Sammanträdesdatum Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 42... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 43... 2 Godkännande av dagordning m.m.... 2 Mbn 44... 3 Uppföljning av protokoll från föregående

Läs mer

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen Samråd enligt 6 kap miljöbalken Handläggarstöd för länsstyrelsen Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se E-postadress

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret

Miljö- och byggnadskontoret 11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (40) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred 2006-10-05, kl. 13.30 16-50 ande Nils-Olof Petersson (kd) Konny Bogren (s) Börje Karlsson (c) Edgar Hofvergård (s)

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 112 (26) Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1,, kl. 13:00 15:40 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (S) ordförande Stig-Ove Andersson (S) Bo Eddie Rossbol

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16. 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.00 ande Anna Palm, ordförande 160-162, 164-165, 167, 169-179 Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer